Střední škola, Bohumín,
příspěvková organizace, Husova 283
Výroční zpráva
za školní rok 2008/2009
Předkládá:
Ing. Tibor Smetana
Zpracovali: vedoucí úseků
předsedové předmětových komisí
členové výchovných komisí
Projednáno ve školské radě dne 30. 9. 2009
Bohumín, září 2009
Střední škola, Bohumín,
příspěvková organizace, Husova 283
OBSAH
1.
ÚVOD ........................................................................................................................................................... 2
2.
CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ................................................................................................................ 3
2.1.
ÚDAJE O ŠKOLE ..................................................................................................................................... 3
2.2.
OBORY VZDĚLÁVÁNÍ ............................................................................................................................ 4
2.3.
PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY .............................................................................................................. 5
2.3.1
Pedagogičtí pracovníci a jejich kvalifikovanost .............................................................................. 5
2.3.2
Nepedagogičtí pracovníci ............................................................................................................... 8
2.4 ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ .................................................................................................................... 10
2.5 POČET ŢÁKŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH OBORŮ ............................................................................................ 10
2.6 POČET TŘÍD PODLE ČÁSTÍ ŠKOLY A DOSAŢENÉHO VZDĚLÁNÍ ................................................................... 11
3.
VYHODNOCENÍ HLAVNÍCH ÚKOLŮ ŠKOLY ................................................................................. 12
3.1 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ .............................................................................................. 14
3.1.1. Prospěch – závěr školního roku 2008/2009 .................................................................................. 14
3.1.2. Prospěch – maturitní zkoušky – květen 2009 ................................................................................ 15
3.1.3. Prospěch – závěrečné zkoušky – červen 2009 ............................................................................... 16
3.1.4. Srovnání prospěchu ....................................................................................................................... 17
3.1.4.1.
Závěrečné zkoušky .................................................................................................................... 19
3.1.4.2.
Maturitní zkoušky ..................................................................................................................... 20
3.2 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMĚSTNANCŮ ............................................................................ 21
4.
ČINNOST PŘEDMĚTOVÝCH KOMISÍ ............................................................................................... 21
4.1 PŘEDMĚTOVÁ KOMISE ČESKÉHO JAZYKA ................................................................................................ 21
4.2 PŘEDMĚTOVÁ KOMISE OBCHOD A SLUŢBY............................................................................................... 25
4.3 PŘEDMĚTOVÁ KOMISE PŘÍRODOVĚDNÁ ................................................................................................... 27
4.4 PŘEDMĚTOVÁ KOMISE EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ ................................................................................ 28
4.5 PŘEDMĚTOVÁ KOMISE ANGLICKÉHO JAZYKA .......................................................................................... 29
4.6 PŘEDMĚTOVÁ KOMISE NĚMECKÉHO A RUSKÉHO JAZYKA ........................................................................ 31
4.7 PŘEDMĚTOVÁ KOMISE TĚLESNÉ VÝCHOVY .............................................................................................. 32
4.8 PŘEDMĚTOVÁ KOMISE ICT ...................................................................................................................... 35
PŘEDMĚTOVÁ KOMISE ELEKTROTECHNIKY ....................................................................................................... 35
4.9 PŘEDMĚTOVÁ KOMISE STROJNÍ ............................................................................................................... 36
4.10
ČINNOST A VÝSLEDKY ODBORNÉHO VÝCVIKU .................................................................................... 38
4.10.1
Prezentace školy ....................................................................................................................... 38
4.10.2
Soutěž odborných vědomostí a dovedností ............................................................................... 39
4.10.3
Produktivní práce žáků ............................................................................................................. 41
4.10.4
Modernizace vybavení a šetření školního majetku ................................................................... 42
4.10.5
Zpracování metodických materiálů .......................................................................................... 42
4.10.6
BOZP a PO ............................................................................................................................... 43
4.10.7
Hospitační činnost .................................................................................................................... 43
4.10.8
Rekvalifikace ............................................................................................................................ 44
4.10.9
Předmětové komise ................................................................................................................... 45
4.10.10
Svářečská škola ........................................................................................................................ 46
5.
KOMISE VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ, PROTIDROGOVÉ A ENVIRONMENTÁLNÍ
PREVENCE......................................................................................................................................................... 47
6.
ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI ............................................................................ 49
7.
REALIZOVANÉ PROJEKTY ................................................................................................................. 49
8.
MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY .................................................................................................................... 49
9.
ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ...................................................................................................... 52
Příloha č. 1 pracoviště odborného výcviku ................................................................................................. 55
Příloha č. 2 pracoviště odborného výcviku ................................................................................................. 58
Příloha č. 3 vzdělávání učitelů odborného výcviku ..................................................................................... 59
Výroční zpráva za školní rok 2008/2009
1
Střední škola, Bohumín,
příspěvková organizace, Husova 283
1. Úvod
Ve školním roce jsme na škole vyučovali 6 oborů vzdělání ukončené maturitní zkouškou,
4 nástavbové obory s maturitní zkouškou a 12 oborů s výučním listem. Také v minulém roce
jsme zaznamenali niţší kvalitu nastupujících ţáků.
Uplynulý školní rok byl provázen výraznou snahou popularizovat na trhu práce nedostatkové
obory technické, zejména pak strojírenství a stavebnictví.
Naše škola realizovala změnu, kdy za Technické lyceum jsme zavedli výuku oboru
s maturitou Mechanik seřizovač – mechatronik, od 1. 9. 2009 a druhým rokem pokračuje
obor Hutník s výučním listem. Tyto změny výrazně podporují sociální partneři školy, ŢDB
GROUP, a. s., Bohumín, BONATRANS GROUP, a. s., Bohumín a Úřad práce Karviná.
V průběhu školního roku jsme plnili obrovské mnoţství úkolů ve spojení s evropskými
projekty a granty, připravujeme se na UNIV 2, na tvorbě školních vzdělávacích programů,
realizaci jednotného zadání závěrečných zkoušek, atd.. I touto cestou bych chtěl poděkovat
všem zaměstnancům, kteří se na těchto mimořádných úkolech podíleli. Musím však také
konstatovat, ţe vzdělávací a výchovné výsledky ţáků neodpovídají enormnímu úsilí
pedagogů a to je nám líto. V tabulkové části této zprávy jsou porovnávány absence a
prospěchy jednotlivých tříd a ročníků, se kterými se můţete podrobněji seznámit.
Právě z důvodu dlouhodobé nespokojenosti s prospěchovými výsledky jsme se rozhodli od
1. 9. 2008 zavést stipendijní odměny pro ţáky za prospěch a výbornou docházku do
vyučování pro nadcházející školní rok. Očekávali jsme, ţe tato forma odměn bude ţáky
motivovat k lepším výsledkům. Výsledky klasifikace 1. a 2. ročníků to nepotvrdily, ale při
závěrečných zkouškách a maturitách byl výsledek o poznání lepší.
Částečně jsme vylepšili, zmodernizovali učebny a laboratoře ţáků, kromě příspěvků
z projektů jsme vyuţívali také dary našich hlavních sponzorů ŢDB GROUP, a. s., Bohumín a
BONATRANS GROUP, a. s., Bohumín, kterým tímto za podporu děkujeme. V průběhu
prázdnin byla dokončena 1. učebna pro interaktivní výuku.
Je nám velmi líto, ţe nám nebyl přijat investiční projekt a další neinvestiční projekty, protoţe
jsme přesvědčeni, ţe ty byly dobře zpracovány. Významně jsme se zapojili do vzdělávání
v rámci rekvalifikací pro firmy, kde jsme provedli kurzy za cca 1 mil. Kč.
Jako kaţdoročně, také letos jsme zajišťovali další vzdělávání pracovníků, na které jsme
vynaloţili oproti plánovaným 50 tis. Kč z rozpočtu dalších 200 tis. Kč z vlastních zdrojů.
Z tohoto stručného výčtu a ze zpráv předmětových komisí, které jsou obsahem výroční
zprávy, je vidět obrovské úsilí a zainteresovanost zaměstnanců, které by mohlo vést k udrţení
zájmu o studium v naší škole pro další roky.
Vzhledem k mému odchodu do důchodu k 30. září 2009 chci také touto cestou poděkovat
spolupracovníkům, kolegům a sociálním partnerům za spolupráci a práci pro bohumínskou
střední odbornou školu.
Ing. Tibor Smetana
Výroční zpráva za školní rok 2008/2009
2
Střední škola, Bohumín,
příspěvková organizace, Husova 283
2. Charakteristika školy
2.1.
Údaje o škole
Název školy:
Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace
Sídlo školy:
Husova 283, 735 81 Bohumín
IČ:
66932581
IZO:
600 016 668
Charakteristika školy:
Škola ve školní roce 2008/2009 vyučovala 20 oborů, z toho je
vyučováno 12 oborů středního vzdělání s výučním listem, 6
oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou, 2 obory
nástavbového studia s maturitní zkouškou a obor Podnikání
je vyučován ve formě denní, večerní i dálkové.
Zřizovatel:
Moravskoslezský kraj
Vedení školy:
ředitel:
Ing. Tibor Smetana
zástupce ředitele pro teorii a statutární zástupce ředitele:
Mgr. Halina Stiborová
zástupce ředitele pro teorii:
Ing.Tomáš Cedivoda
vedoucí dílen ved. učitel odborného výcviku:
Karel Bednarz
vedoucí ekonomického úseku:
Bc. Marcela Konečná
Právní forma:
příspěvková organizace
Telefon:
596 097 999
E-mail:
[email protected]
Internetová adresa:
www.sosboh.cz
Školská rada:
Předseda Mgr. Jan Halama
Školská rada byla zřízena k 1. 9. 2005.
Výroční zpráva za školní rok 2008/2009
3
Střední škola, Bohumín,
příspěvková organizace, Husova 283
2.2. Obory vzdělávání
Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou
Kód oboru
Název oboru
26-43-L/001 Mechanik elektronik
37-41-M/006 Provoz a ekonomika dopravy
65-41-L/006 Kuchař
66-41-L/008 Obchodník
75-41-M/006 Výchovná a humanitární činnost
78-42-M/001 Technické lyceum
Nástavbové obory
63-42-L/502 Technickohospodářské a správní činnosti
64-41-L/524 Podnikání – denní
64-41-L/524 Podnikání – večerní
64-41-L/524 Podnikání – dálkové
Kód oboru
Název oboru
26-43-L/001 Mechanik elektronik
37-41-M/006 Provoz a ekonomika dopravy
65-41-L/006 Kuchař
66-41-L/008 Obchodník
75-41-M/006 Výchovná a humanitární činnost
78-42-M/001 Technické lyceum
Nástavbové obory
63-42-L/502 Technickohospodářské a správní činnosti
64-41-L/524 Podnikání
Délka
studia
4 roky
4 roky
4 roky
4 roky
4 roky
4 roky
střední vzdělání s maturitní zkouškou
střední vzdělání s maturitní zkouškou
střední vzdělání s maturitní zkouškou
střední vzdělání s maturitní zkouškou
střední vzdělání s maturitní zkouškou
střední vzdělání s maturitní zkouškou
2 roky
2 roky
3 roky
3 roky
střední vzdělání s maturitní zkouškou
střední vzdělání s maturitní zkouškou
střední vzdělání s maturitní zkouškou
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Stupeň středního vzdělání
Schválená vzdělávací koncepce
MŠMT, č.j. 22 337/96-23, platnost od 1. 9. 1996
MŠMT, č.j. 22 576/99-23, platnost od 1. 9. 1999
MŠMT, č.j. 18 187/99-23, platnost od 1. 9. 1999
MŠMT, č.j. 19 626/20004-23, platnost od 1. 9. 2005
MŠMT, č.j. 21 258/95-23, platnost od 1. 9. 1995
MŠMT, č..j. 24 959/99-23, platnost od 1. 9.1999
MŠMT, č.j. 19347/96-23, platnost od 1. 9. 1996
MŠMT, č.j. 21 236/2004-23, platnost od 1. 9. 2005
Obory středního vzdělání s výučním listem
Kód oboru
21-52-H/005
23-51-H/001
23-56-H/001
23-68-H/001
26-51-H/001
26-51-H/003
26-57-H/001
31-58-H/001
33-56-H/001
33-56-H/002
36-52-H/001
65-51-H/002
69-51-H/001
69-51-H/004
Název oboru
Hutník
Zámečník
Obráběč kovů
Automechanik
Elektrikář
Elektrikář-silnoproud
Autoelektrikář
Krejčí
Truhlář
Truhlář-výroba nábytku
Instalatér
Kuchař-číšník pro pohostinství
Kadeřník
Prodavač smíšeného zboţí
Výroční zpráva za školní rok 2008/2009
Délka studia
3 roky
3 roky
3 roky
3 roky
3 roky
3 roky
3 roky
3 roky
3 roky
3 roky
3 roky
3 roky
3 roky
3 roky
Stupeň středního vzdělání
střední vzdělání s výučním listem
střední vzdělání s výučním listem
střední vzdělání s výučním listem
střední vzdělání s výučním listem
střední vzdělání s výučním listem
střední vzdělání s výučním listem
střední vzdělání s výučním listem
střední vzdělání s výučním listem
střední vzdělání s výučním listem
střední vzdělání s výučním listem
střední vzdělání s výučním listem
střední vzdělání s výučním listem
střední vzdělání s výučním listem
střední vzdělání s výučním listem
4
Střední škola, Bohumín,
příspěvková organizace, Husova 283
Kód oboru
21-52-H/005
23-51-H/001
23-56-H/001
23-68-H/001
26-51-H/001
26-51-H/003
26-57-H/001
31-58-H/001
33-56-H/001
33-56-H/002
36-52-H/001
65-51-H/002
69-51-H/001
63-51-H/004
Název oboru
Hutník
Zámečník
Obráběč kovů
Automechanik
Elektrikář (1. ročník)
Elektrikář-silnoproud (2. ročník)
Autoelektrikář
Krejčí
Truhlář (1.a 2. ročník)
Truhlář-výroba nábytku (3. ročník)
Instalatér
Kuchař-číšník pro pohostinství
Kadeřník
Prodavač
Schválená vzdělávací koncepce
MŠMT, č.j. 15 208/03-23, platnost od 1. 9. 2003
MŠMT, č.j. 25 919/2002-23, platnost od 1. 9. 2003
MŠMT, č.j. 24 010/2000-23, platnost od 1. 9. 2000
MŠMT, č.j. 12 399/98-23, platnost od 1. 9. 1998
MŠMT, č.j. 25 401/2003-23, platnost od 1. 9. 2003
MŠMT, č.j. 4266/96-74, platnost od 1. 9. 1996
MŠMT, č.j. 13 365/92-21, platnost od 1. 9. 1992
MŠMT, č.j. 15838/01-23, platnost od 1. 9. 2001
MŠMT, č.j. 21 354/2004-23, platnost od 1. 9. 2004
MŠMT, č.j. 21 354/2004-23, platnost od 1. 9. 2004
MŠMT, č.j. 14 399/97-22, platnost od 1. 9. 1997
MŠMT, č.j. 20737/03-23, platnost od 1. 9. 2003
MŠMT, č.j. 22175/98-23, platnost od 1. 9. 1998
MH č.j. 170013/94-74, platnost od 1. 9. 1994
2.3. Přehled pracovníků školy
2.3.1 Pedagogičtí pracovníci a jejich kvalifikovanost
Úsek TV – učitelé teoretické výuky
Příjmení, jméno, titul
Zařazení
Aprobace
Arendáš Viliam, Ing.
Učitel odborných předmětů
Ekonomika
Barošová Svatoslava, Bc.
Učitel odborných předmětů
Obchod a sluţby
Bartíková Jana, Mgr.
Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů
Matematika, chemie
Bernatíková Marta, Mgr.
Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů
Broţ Jaromír
Učitel odborných předmětů
Dopravní
Buchalová Blanka, Mgr.
Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů
Dějepis, český jazyk, anglický jazyk
Březinová Alena,Bc.
Učitel odborných předmětů
Právo
Cedivoda Tomáš, Ing.
Učitel odborných předmětů
Elektrotechnika
Fabiánová Milada, Ing.
Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů
Chemie
Frančeková Ţaneta,Mgr.
Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů
Anglický jazyk, ruský jazyk
Freywaldová Adéla,Mgr.
Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů
Ruský jazyk, hudební výchova
Funková Eva, Mgr.
Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů
Občanská nauka, tělesná výchova
Gelnarová Boţena, Mgr.
Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů
Matematika, deskriptivní geometrie
Hajduková Vladimíra, Ing.
Učitel odborných předmětů
Hutní
Hejduk Robert, Ing.
Učitel odborných předmětů
Strojní
Hloušková Alena, Mgr.
Učitel odborných předmětů
Obchod a sluţby
Holešová Zdeňka, Mgr.
Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů
Dějepis, německý jazyk
Výroční zpráva za školní rok 2008/2009
Ruský jazyk, občanská nauka,
německý jazyk
5
Střední škola, Bohumín,
příspěvková organizace, Husova 283
Horáková Renáta, Ing.
Učitel odborných předmětů
Informatika
Horvátová Monika, Mgr.
Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů
Matematika, fyzika
Ivančo Marek, Ing,
Učitel odborných předmětů
Dopravní
Jarošková Věra, Mgr.
Učitel odborných předmětů
Sociálně zdravotní
Kališ Vladimír, Mgr.
Učitel odborných předmětů
Obchod a sluţby
Kasan Jaroslav, Ing.
Učitel odborných předmětů
Slévárenství
Kerlínová Věra Mgr.
Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů
Fyzika, chemie
Klusová Marcela, Mgr.
Učitel odborných předmětů
Obchod a sluţby
Komenda Petr, Ing.
Učitel odborných předmětů
Elektrotechnika
Konvička Jan, Mgr.
Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů
Dějepis, německý jazyk
Kovářová Eva, Ing.
Učitel odborných předmětů
Ekonomika
Kozel Radim, Mgr.
Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů
Občanská nauka, tělesná výchova
Kraus Miroslav, Mgr.
Učitel odborných předmětů
Obchod a sluţby
Kudílek Jindřich, PaedDr.
Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů
Ruský jazyk, tělesná výchova
Laláková Jarmila, Mgr.
Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů
Langer Petr, Mgr.
Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů
Linhartová Šárka, Ing.
Učitel odborných předmětů
Dopravní předměty
Machura Jaroslav
Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů
Dějepis, český jazyk
Marášková Vlasta
Učitel odborných předmětů
Ekonomika
Merthová Simona, Ing.
Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů
Ekonomika, anglický jazyk
Michalská Jana, Mgr.
Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů
Ruský jazyk, tělesná výchova
Mládenková Pavlína, Bc.
Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů
Český jazyk
Mudrová Ivana, Ing.
Učitel odborných předmětů
Ekonomika
Nedojedlá Martina, DiS.
Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů
Ekonomika
Neumann Adam, Ing.
Učitel odborných předmětů
Hutní
Obluková Dagmar, Mgr.
Učitel odborných předmětů
Obchod a sluţby
Orságová Liběna, Ing.
Učitel odborných předmětů
Ekonomika
Pastucha Jiří, Ing.
Učitel odborných předmětů
Elektrotechnika
Pešatová Martina, Ing.
Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů
Ekonomika
Pětvaldská Jarmila, Mgr.
Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů
Plačková Helena, Mgr.
Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů
Ruský jazyk, občanská nauka
Pokorný Jaroslav,RNDr. Mgr.
Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů
Matematika, fyzika
Rozsíval Aleš,Bc.
Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů
Elektrotechnika
Ruszová Zdena, Ing.
Učitel odborných předmětů
Ekonomika, anglický jazyk
Serbousková Zuzana, Ing.
Učitel odborných předmětů
Ekonomika
Výroční zpráva za školní rok 2008/2009
Anglický jazyk, biologie,
občanská nauka
Matematika, základy techniky,
Informatika
Ruský jazyk, občanská nauka,
německý jazyk
6
Střední škola, Bohumín,
příspěvková organizace, Husova 283
Slavíková Libuše,Bc.
Učitel odborných předmětů
Obchod a sluţby
Smetana Tibor, Ing.
Ředitel, učitel odborných předmětů
Strojní
Sobota Petr, Mgr.
Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů
Ruský jazyk, tělesná výchova
Srnská Jarmila, Mgr.
Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů
Dějepis, český jazyk
Stiborová Halina, Mgr.
Německý jazyk
Suchánek Petr, Mgr.
Zástupce ředitele pro TV
Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů
Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů
Szmejová Marta
Učitel odborných předmětů
Dřevozpracující
Ševčíková Ladislava, Bc.
Učitel odborných předmětů
Sociálně zdravotní
Šnyrchová Jana, Mgr.
Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů
Český jazyk, výtvarná výchova
Štvrtňová Yvona, Mgr.
Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů
Český jazyk, hudební výchova
Šulová Jarmila, Mgr.
Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů
Matematika, fyzika
Teichmannová Ivana,Ing.
Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů
Ruský jazyk, anglický jazyk
Thér Jaroslav, Mgr.
Učitel odborných předmětů
Pedagogika
Tobolíková Alena, Mgr.
Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů
Český jazyk, občanská nauka
Turek Miroslav, Ing.
Učitel odborných předmětů
Dopravní
Václavík Lešek, Ing.
Učitel odborných předmětů
Strojní
Vančurová Dagmar, Mgr.
Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů
Dějepis, český jazyk
Vichová Irena, Mgr.
Učitel odborných předmětů
Obchod a sluţby
Vránová Anna
Učitel odborných předmětů
Oděvnictví
Wawrosz Karel, Ing.
Učitel odborných předmětů
Elektrotechnika
Winklerová Marie, Mgr.
Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů
Ruský jazyk, německý jazyk
Wojnarová Magdaléna, Mgr.
Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů
Dějepis, český jazyk
Matematika, fyzika
Úsek OV – učitelé odborného výcviku
Přehled o učitelích odborného výcviku a jejich vzdělání
DPS
Studující ve
školním roce
2008-2009
VŠ
Nejvyšší dosaţené vzdělání
P.č.
Příjmení. jméno
vyučen
ÚSO
1.
Bečka Jiří
instalatér
strojní
ano
2.
Bednarz Karel
zámečník
strojní
ano
3.
Blecha Vít
soustruţník
strojní
ano
4.
Bogumski Svatoslav
strojní
ano
5.
Fismol Marek
obchodní, elektro
ano
6.
Garpiel Petr
soustruţník
elektrikářsilnoproud
nástrojář
strojní
ano
7.
Gorný Jiří, Bc.
zámečník
strojní
ano
8.
Grobelný Radomír
nástrojář
strojní
ano
9.
Jarolímková Julia
krejčí
chemické
ano
Výroční zpráva za školní rok 2008/2009
VŠ
7
Střední škola, Bohumín,
příspěvková organizace, Husova 283
10.
Jiroutová Nataša
kuchařka
gastronomie
ano
11.
Kulasová Milena
kadeřnice
vlasová kosmetika
ano
12.
Kurka Břetislav
automechanik
automobilní
ano
13.
Murová Jana, DiS.
modistka
oděvní, VOŠ sociální
ano
14.
Pala Zdislav
elektrikář
elektro
ano
15.
Pospíšil Emil
automechanik
SŠ pro pracující
ano
16.
Řešutka Milan
soustruţník
ano
17.
Schwarz Jiří
elektromontér
18.
Stach Miroslav
frézař
strojní
SOU strojníelektrotechnika
strojní
19.
Stanik Alina
obráběčka kovů
strojní
ne
20.
Stuš Marek
truhlář
-
ne
21.
Sýkora Petr
nástrojář
SPŠ - slévárenství
ano
22.
Šangalová Jana, Bc.
hotelová škola
ano
23.
Šeligová Alena
kadeřnice
vlasová kosmetika
ano
24.
Timková Darina
holička-kadeřnice
ano
25.
Uherek Václav
elektromechanik
ISŠ, vlasová kosmetika
radiová a sdělovací
technika
číšníce-servírka
číšnice-servírka
ano
elektromontér
elektro
ano
--
ano
ano
VŠ
VŠ
ano
27.
Viceníková
Bronislava
Wágner Josef
28.
Wroţynová Jitřenka
prodavačka
potravinářská
ano
29.
Zikmundová Irena
kuchařka
gastronomie
ano
30.
Zučková Marie
prodavačka
ekonomická
ano
26.
VŠ
2.3.2 Nepedagogičtí pracovníci
Příjmení a jméno
Adamczyková Petra
Baraniak Anton
Baraniaková Mária
Balogová Viera
Bičík Richard
Bednarzová Miroslava
Bracháčková Alena
Cimprichová Radka
Drápela Ivan
Domesová Irena
Durdová Martina
Farníková Michaela
Glisníková Radka
Glosová Hana
Gráfová Květuše
Grillová Ivana
Holeček Svatopluk
Pracovní zařazení
kuchařka
údrţbář – tělocvična
domovnice
uklízečka
údrţbář – zámečník
prodavačka
recepční
skladnice
ref. správy budov
uklízečka
kuchařka
číšník
pers. ref., sekretářka
číšník
uklízečka
metodik výp. techniky
zásobovač
Výroční zpráva za školní rok 2008/2009
Dosažené vzdělání
SO, kuchařka - servírka
SO, malíř a natěrač
SO, tahačka drátu
Základní
SO, zámečník
SO, prodavačka
ÚSO, koţešnice
SO, prodavačka
ÚSO,SVVŠ,SPŠ
základní
SO, kuchařka
SO, servírka
ÚSO, SEŠ
SO, servírka
Základní
ÚSO, SŠ ekonom obch. provozu
ÚSO-DPS
8
Střední škola, Bohumín,
příspěvková organizace, Husova 283
Honkyš Pavel
Honus Pavel
Horváthová Mag.
Chovancová Lada
Jurašík Miroslav
Kameníková Eva
Kampfová Radka
Kolář Karel, Ing.
Konečná Marcela, Bc.
Kostková Katarína
Kovář Václav
Krausová Jana
Kubinská Jana
Malec Petr, Mgr.
Marenčáková Zdeňka
Mazurek Václav
Miczko Karel
Mojová Gertruda
Palovová Miroslava
Plančarová Lenka
Pešatová Martina, Ing.
Rosíková Lenka
Řešutková Věra
Slaninová Anna
Škorupa Jaroslav
Šonová Eva
Štefancová Alena
Štramberská Zuzana
Tvardek Bohumír
Ulmanová Vlasta
Vítková Marie
Vrbka Miroslav
údrţbář – vrátný
údţbář – elektro
uklízečka
číšník
údrţbář
uklízečka
kuchařka
tech. prac. disp., metodik
vedoucí EÚ
materiálová účetní
vedoucí prov. úseku
referent OV
prac. ochrany
vedoucí přípravy výroby
uklízečka
školník
domovník
uklízečka
uklízečka
kuchařka
mzdová účetní
prac. ochrany
prac. ochrany
uklízečka
školník-údrţbář
uklízečka
uklízečka
uklízečka
školník
pers. ref. pro ţáky
uklízečka
vedoucí RaK
SO, elektromechanik
SO, elektrikář
Základní
SO číšník
SO, hutník – ocelář
SO, soustruţnice
SO, spol. stravování
VŠB – ekonom. fakulta
VŠB – ekonom. fakulta, SEŠ
ÚSO, SEŠ
ÚSO, SPŠ elektrotechnika
ÚSO, podnikání v oboru PSD
Základní
VŠ pedagogická, DPS, gymnázium
SO, učňovská škola
provozní zámečník
SO, zemědělské
Základní
Základní
SO, kuchařka
VŠB, hornicko – geologická fakulta
ÚSO, rodinná škola ekonomika
ÚSO, SVVŠ, DPS
ÚSO, SEŠ
SO, soustruţník kovů
Základní
základní
SO, mechanika
SO, truhlář
ÚSO,THČ,studuje VŠ PF Ostrava
Základní
USO, provoz spol. stravování, DPS
Přepočtený počet pracovníků na plný pedagogický/pracovní úvazek ke dni 30. 9. 2008
1) Vedení školy:
- z toho - ředitel
- zástupci ředitele
2) Učitelé celkem
z toho – ţeny
a) pro všeobecně vzdělávací předměty
z toho - ţeny
b) pro odborné předměty
z toho ţeny
c) pro odborný výcvik
z toho ţeny
3) Externí pedagogičtí pracovníci
a) pro všeobecně vzdělávací předměty
z toho ţeny
b) pro odborné předměty
z toho ţeny
4) ostatní pedagogičtí pracovníci
- výchovný poradce
5) ostatní pracovníci
- THP
- dělnická povolání
Výroční zpráva za školní rok 2008/2009
5
1
2
91,4
58,5
35,6
30,6
24,6
14,7
31,2
13,2
1,9
1,2
0,7
0,7
0,5
1
14
36,3
9
Střední škola, Bohumín,
příspěvková organizace, Husova 283
Kvalifikovanost pedagogických pracovníků
Zařazení
Učitelé teoretické
výuky
Učitelé odborného
výcviku
Celkem
2.4
Počet kvalifikovaných pedagogických
pracovníků
74
Počet nekvalifikovaných pedagogických
pracovníků
11
30
2
104
13
Údaje o přijímacím řízení
Pro školní rok 2008/2009 byl otevřen jeden obor nástavbového studia ukončený maturitní
zkouškou 64-41-L/502 Podnikání, který bude ve formě denní, večerní a dálkové, 4 obory
vzdělání s maturitní zkouškou a 10 oborů vzdělání s výučním listem.
Do všech oborů byli uchazeči přijímáni dle průměrného prospěchu ze ZŠ a u nástavbového
studia dle průměrného prospěchu z předchozího tříletého oboru vzdělání s výučním listem.
Škola zaevidovala 495 přihlášek, z toho 187 přihlášek pro nástavbové studium, 185 přihlášek
pro obory středního vzdělání s maturitní zkouškou a 123 přihlášek pro obory s výučním
listem.
Přijato bylo 29 uchazečů do denní formy nástavbového studia, 33 uchazečů k večernímu
studiu a 33 uchazečů k dálkovému studiu, do oborů vzdělání s maturitní zkouškou 123
uchazečů a do oboru vzdělání s výučním listem 180 uchazečů. Celkem bylo přijato pro školní
rok 2008/2009 do všech oborů středního vzdělání 398 uchazečů.
2.5
Počet žáků podle jednotlivých oborů
Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou
Kód oboru
Název oboru
26-43-L/001
Mechanik elektronik
37-41-M/006
Provoz a ekonomika dopravy
65-41-L/006
Kuchař
66-41-L/008
Obchodník
75-41-M/006
Výchovná a humanitární činnost
78-42-M/001
Technické lyceum
Nástavbové obory
63-42-L/502
Technickohospodářské a správní činnosti
64-41-L/524
Podnikání - denní
64-41-L/524
Podnikání - večerní
64-41-L/524
Podnikání - dálková
Celkem žáků
Výroční zpráva za školní rok 2008/2009
Počet žáků k 30. 9. 2008
88
115
15
85
116
41
29
52
68
54
663
10
Střední škola, Bohumín,
příspěvková organizace, Husova 283
Obory středního vzdělání s výučním listem
Kód oboru
21-52-H/005
23-51-H/001
23-56-H/001
23-68-H/001
26-51-H/001
26-57-H/001
31-58-H/001
33-56-H/001
36-52-H/001
65-51-H/002
66-51-H/004
69-51-H/001
Celkem žáků
Název oboru
Hutník
Zámečník
Obráběč kovů
Automechanik
Elektrikář
Autoelektrikář
Krejčí
Truhlář
Instalatér
Kuchař-číšník pro pohostinství
Prodavač smíšeného zboţí
Kadeřník
Počet žáků k 30. 9. 2008
30
42
62
49
12
26
8
26
14
83
27
81
460
Ve školním roce 2008/2009 bylo ve všech oborech školy ke dni 30. 9. 2008 celkem
1123 žáků.
2.6
Počet tříd podle částí školy a dosaženého vzdělání
Obory
Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou
Nástavbové obory středního vzdělání s maturitní zkouškou
Obory středního vzdělání s výučním listem
Celkem
Výroční zpráva za školní rok 2008/2009
Počet tříd
18
8
19
45
11
Střední škola, Bohumín,
příspěvková organizace, Husova 283
3. Vyhodnocení hlavních úkolů školy
1. Problém uvolňování a omlouvání ţáků z vyučování, prevence a postih záškoláctví byl
důsledně řešen dle platných předpisů a upraven v souladu se školským zákonem, a přesto bylo
záškoláctví důvodem ukončení studia několika ţáků a omluvená i neomluvená absence je na
stejné úrovni jako v předešlém roce.
2. DVPP je v centru zájmu vedení, o čemţ svědčí vynaloţené prostředky 253 430,- Kč na tuto
oblast. Kladně hodnotíme zájem pedagogů vzdělávat se a získávat další odborné znalosti. Byl
vytvořen plán vzdělávání pedagogů do roku 2010.
3. Místní centrum celoţivotního vzdělávání rozvíjí činnost počítačové učebny, která je
k dispozici ţákům i obyvatelům Bohumína od 10.00 do 18.00 hodin a ve spolupráci s Úřadem
práce jsou nabízeny rekvalifikační kurzy.
4. Ţáci školy jsou vedeni a připravováni pro tvorbu ročníkových prací z odborných předmětů,
práce prozatím neodpovídají nárokům SOČ. Ročníkové práce jsou vyuţívány ve výuce a
stávají se součástí nových metod didaktické práce.
5. Ve školním roce se předsedové předmětových komisí sešli pětkrát. Cílem setkání byla
příprava ţáků k novým maturitám, k jednotným závěrečným zkouškám, přípravě ŠVP pro
jednotlivé obory a byla řešena technická úroveň vyučování. Mezipředmětové vztahy a
jednotný postup vzdělávacího procesu je cílem činnosti třídních učitelů s jednotlivými
vyučujícími.
6. V rámci evaluační zprávy jsou vyhodnocovány výsledky přijímacích zkoušek nově
nastupujících ţáků, vstupní výsledky ţáků 1. ročníků z českého jazyka, cizích jazyků a
matematiky, výsledky ţáků ze stejných předmětů konané ve 2. ročníku. Rozebíráme výsledky
maturity nanečisto ve srovnání s výsledky hodnocení ţáků ve 4. ročnících a jejich
hodnocením u maturitních zkoušek.
7. Třídní schůzky jsou organizovány v červnu pro budoucí první ročníky a během školního
roku třikrát. Zájem rodičů není uspokojivý, především u problémových ţáků. Třídní učitelé
informují rodiče telefonicky nebo písemně, projeví-li o tuto informaci zájem.
8. Z důvodů technických problémů se nepodařilo seznamovat rodiče s hodnocením ţáků
dálkovým přístupem.
9. Hospitační a kontrolní činnost byla zaměřena dle plánu, byla podkladem k řešení problémů
a pomáhala odhalovat kladné i negativní stránky pedagogického procesu.
10. Podpora romských ţáků středních škol pokračovala i v tomto školním roce v plné
spolupráci se sociálními odbory.
11. Studenti oboru TSČ2 uspořádali dle principů projektu Junior achievement studentský
večírek se sbírkou školních potřeb, jejich praktické vyuţití zásad projektu přineslo dobré
výsledky. Projekt je rozpracováván ve výuce ekonomických předmětů.
Výroční zpráva za školní rok 2008/2009
12
Střední škola, Bohumín,
příspěvková organizace, Husova 283
12. Učitelé TV, ale nejen oni, jsou velmi aktivní při organizaci a účasti na sportovních akcích.
Svědčí o tom činnost sportovních krouţků a masová účast ţáků na sportovních kurzech. K
mimoškolním aktivitám nutno přičíst i činnost ţáků oboru výchovná a humanitární činnost,
kdy se nejen podílejí na celostátních humanitárních sbírkách v Bohumíně a okolí, vybrali asi
60 tisíc Kč, ale ţádná akce mateřských a základních škol, sociálních ústavů a organizací se
neobejde bez pomoci naších ţáků.Ve školním roce proběhlo 29 akcí.
13. Výchovné poradenství plní zadané úkoly, díky dobré spolupráci třídních učitelů, učitelů
odborného výcviku a ostatních vyučujících. Daří se podchytit většinu problémových ţáků.
Výchovné poradenství a činnost protidrogového koordinátora má pevný plán, je pravidelně
vyhodnocován a o masovém působení na téměř všechny ţáky naší školy svědčí počet ţáků,
kteří se různých akcí této oblasti zúčastnili .
14. Naše střední škola má pevné místo v mikroregionu bohumínska. Svědčí o tom počet
přihlášených ţáků pro další školní rok, pravidelné prezentace v místním tisku a televizním
vysílání a ocenění představiteli města za aktivní účast v aktivitách města. Představitelé města
mají zájem o rozvoj středního školství, jsou nám nabízeny moţnosti produktivní práce, jsou
propagovány výsledky naší pedagogické činnosti.
15. Aktivní prací ředitele střední školy a některých pedagogů získala škola prostředky pro
modernizaci výpočetní techniky. Byl zpracován plán ICT do roku 2010, všechny kabinety
jsou síťově propojeny a napojeny na Internet.
16. Přijímací řízení bylo organizováno dle nového školského zákona, počet přihlášených ţáků
je něco niţší, odpovídá počtu ţáků bohumínských škol. Dobré jméno školy se projevuje
v zájmu ţáků z Karvinska a Ostravska získat na naší škole střední stupeň vzdělání.
17. Spolupráce s druţebními školami především v Rybniku – Polsko, jsou velmi dobré, svědčí
o tom počet společných akcí a také spolupráce v mezinárodním projektu Leonardo. Ţáci
oboru kadeřník měli moţnost navštívit město Quimper ve Francii a strávit zde tři týdny.
18. Učitelé ekonomiky vyuţívají všech forem, aby ţáky vedli k aktivnímu přístupu k získání
povolání - besedy s pracovníky Úřadu práce, exkurze na Úřad práce, projektové vyučování,
spolupráce s moţnými zaměstnavateli, mezipředmětové vztahy. Přínosem i pro léta budoucí
jsou otázky k jednotnému zadání závěrečných zkoušek v oblasti světa práce. Tímto směrem se
bude zaměřovat výuka ekonomických předmětů. Pedagogičtí pracovníci, kteří se zúčastní
školení či seminářů, jsou povinni informovat ostatní kolegy o získaných vědomostech.
19. Počet neklasifikovaných ţáků klesl zvýšenou snahou třídních učitelů
ohodnotit ţáky ve spolupráci s rodiči.
podchytit a
20. Pokyn Ochrana člověka za mimořádných událostí je dle plánu plněn a realizován na
začátku školního roku.
21. Devět podaných projektů svědčí o snaze učitelů hledat cesty ke zlepšení materiálních
podmínek školy. Aktivita vyučujících je vedením oceňována.
Výroční zpráva za školní rok 2008/2009
13
Střední škola, Bohumín,
příspěvková organizace, Husova 283
3.1
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
3.1.1. Prospěch – závěr školního roku 2008/2009
Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou
Počet žáků
Třída
Název oboru
ME1
OB1
PD1
VHČ1
CELKEM
1. ročník
KOB 2
Mechanik elektronik
Obchodník
Provoz a ekonomika dopravy
Výchovná a humanitární činnost
ME2
PD2
-
Prospělo
s vyznam.
0
0
0
2
2
Průměr
Prospělo
Neprospělo
14
17
26
28
85
9
4
7
4
24
3,152
2,374
2,560
2,176
2,506
Kuchař
Obchodník
Mechanik elektronik
0
16
10
2,408
0
14
3
3,176
Provoz a ekonomika dopravy
1
24
2
2,481
3
4
0
1
1
0
2
4
2
0
0
0
1
3
13
23
77
14
23
25
18
22
97
18
13
23
17
26
97
356
2
17
5
4
4
2
7
28
1
4
0
1
0
6
75
2,045
2,434
2,820
2,541
2,602
2,536
1,956
2,451
2,976
2,734
2,545
2,687
2,177
2,581
2,581
1
0
0
15
14
15
9
5
6
2,344
2,312
2,383
1
1
5
1
0
44
22
12
15
29
20
0
0
4
0
2,345
2,067
1,676
2,293
2,328
7
2
2
10
78
15
15
137
4
0
0
24
2,136
1979
1,979
2,196
VHČ 2
Výchovná a humanitární činnost
CELKEM - 2. ročník
ME 3
Mechanik elektronik
OB 3
Obchodník
PD 3
Provoz a ekonomika dopravy
TL 3
Technické lyceum
VHČ 3
Výchovná a humanitární činnost
CELKEM - 3. ročník
ME 4
Mechanik elektronik
OB 4
Obchodník
PD 4
Provoz a ekonomika dopravy
TL 4
Technické lyceum
VHČ 4
Výchovná a humanitární činnost
CELKEM - 4. ročník
CELKEM
Nástavbové obory
POD 1
POE 1
POV 1
Podnikání - denní
Podnikání - dálkové
Podnikání - večerní
CELKEM - 1. ročník
POD 2
Podnikání - denní
POV 2
Podnikání - večerní
POE2
Podnikání - dálkové
TSČ 2
Technickohospodářské
činnosti
CELKEM - 2. ročník
POV 3
Podnikání - večerní
CELKEM - 3. ročník
CELKEM
a
správní
Výroční zpráva za školní rok 2008/2009
14
Střední škola, Bohumín,
příspěvková organizace, Husova 283
Obory středního vzdělání s výučním listem
Počet žáků
Třída
Název oboru
AAE1
Autoelektrikář
Automechanik
Kadeřník
Průměr
Prospělo
s vyznam.
Prospělo
Neprospělo
0
19
5
3,046
2
21
7
2,559
EPS1
Elektrikář-prodavač
HU1
Hutník
KUČ 1
Kuchař-číšník pro pohostinství
OK 1
Obráběč kovů
TZA1
Truhlář - zámečník
CELKEM - 1. ročník
AU
Automechanik
Autoelektrikář
AEI2
Instalatér
0
1
1
0
0
4
0
13
17
24
22
21
137
13
5
7
4
2
3
33
1
2,597
3,055
2,421
2,889
2,674
2,737
2,695
1
10
5
2,751
KD 2
Kadeřník
KRP2
Krejčí -prodavač
KUČ 2
Kuchař-číšník pro pohostinství
OK 2
Obráběč kovů
TZA2
Truhlář - zámečník
CELKEM - 2. ročník
Elektrikář-Autoelektrikář
EAI3
Instalatér
2
1
0
1
0
5
27
14
19
17
15
115
4
1
2
1
4
18
2,537
2,010
2,387
2,737
2,659
2,532
0
21
0
2,392
3
1
16
24
0
5
2,020
2,437
2
2
8
27
16
104
0
0
5
2,215
2,561
2,377
17
356
56
2,580
KD 1
Kadeřník
KrejčíKuchař-číšník
pohostinství
AOK3
Automechanik - Obráběč kovů
TZA 3
Truhlář -Zámečník
CELKEM - 3. ročník
KD 3
KKČ 3
CELKEM
pro
3.1.2. Prospěch – maturitní zkoušky – květen 2009
Počet žáků
Třída
Název oboru
Podnikání - denní
Technickohospodářské a správní
TSČ 2
činnosti
CELKEM - 2. ročník
POV3
Podnikání - večerní
CELKEM - 3. ročník
POD 2
OB4
Obchodník
ME 4
Mechanik elektronik
TL 4
Technické lyceum
VHC4
Výchovná humanitární činnost
PD 4
Provoz a ekonomika dopravy
CELKEM - 4. ročník
CELKEM
Výroční zpráva za školní rok 2008/2009
Prospělo
s vyznam.
4
Průměr
Prospělo
Neprospělo
14
5
2,339
3
22
4
2,586
7
3
3
36
13
13
9
1
1
2,586
2,259
2,259
0
1
0
4
0
5
15
11
12
9
18
17
67
116
2
7
8
1
6
24
34
3,062
3,283
3,282
2,365
2,991
15
Střední škola, Bohumín,
příspěvková organizace, Husova 283
Prospěch maturitní zkoušky- včetně opravných zkoušek
Počet žáků
Třída
Název oboru
Podnikání - denní
Technickohospodářské a správní
TSČ 2
činnosti
CELKEM - 2. ročník
POV3
Podnikání - večerní
CELKEM - 3. ročník
KOB4
Kuchař - obchodník
ME 4
Mechanik elektronik
TL 4
Technické lyceum
VHC4
Výchovná humanitární činnost
PD 4
Provoz a ekonomika dopravy
CELKEM - 4. ročník
CELKEM
POD 2
Prospělo
s vyznam.
3
Průměr
Prospělo
Neprospělo
24
0
2,363
1
17
2
3,040
4
10
10
6
1
0
11
1
19
33
41
20
20
16
16
13
17
15
77
138
2
0
0
0
2
1
0
5
8
10
2,651
1,933
1,933
2,145
3,295
2,814
1,950
2,829
2,530
2,462
3.1.3. Prospěch – závěrečné zkoušky – červen 2009
Počet žáků
Třída
Název oboru
EAI3
KD 3
KKČ 3
Elektrikář-Automechanik-Instalatér
Kadeřník
Krejčová-Kuchař-číšník
pro
pohostinství
Automechanik -Obráběč kovů
Truhlář,Zámečník
AOK3
TZA 3
CELKEM
Prospělo
s vyznam.
0
5
5
Průměr
Prospělo
Neprospělo
19
12
20
2
1
0
3,206
2,130
2,120
5
2
24
16
0
0
2,391
2,648
17
91
3
Prospěch závěrečné zkoušky- včetně opravných zkoušek
Počet žáků
Třída
EAE3
AU 3
KRT3
KD 3
KUČ 3
OK3
ZA 3
CELKEM
Název oboru
Elektrikář
Autoelektrikář
Automechanik
Krejčí
Truhlář
Kadeřník
Kuchař-číšník pro pohostinství
Obráběč kovů
Zámečník
Výroční zpráva za školní rok 2008/2009
Průměr
Prospělo
s vyznam.
Prospělo
Neprospělo
2
21
0
2,739
1
13
0
3,071
1
16
0
2,431
5
7
1
2
19
22
19
21
12
124
0
0
0
0
0
2,173
2,077
2,212
2,714
2,424
16
Střední škola, Bohumín,
příspěvková organizace, Husova 283
3.1.4. Srovnání prospěchu
a) Srovnání výsledných průměrů ve vybraných profilových předmětech ve školním roce
2005/06, 2006/07, 2007/08 a 2008/09.
Všeobecné předměty/šk. rok
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
Český jazyk a literatura
2,9
2,8
2,8
2,8
Anglický jazyk
2,8
2,8
2,7
2,7
Německý jazyk
2,9
3
3
2,9
Matematika
3,1
3,1
3,1
3,1
Fyzika
2,9
3
2,8
3,2
3
2,9
2,8
3
Chemie
3,5
3,3
3,2
3,2
Inf. a komunikační technologie
2,3
2,3
2,1
2
Základy přír. věd
Průměrný prospěch ve vybraných všeobecně vzdělávacích profilových předmětech je ve šk.
roce 2008/09 2x stejný, 5x lepší neţ ve školním roce 2006/07.
Výroční zpráva za školní rok 2008/2009
17
Střední škola, Bohumín,
příspěvková organizace, Husova 283
b) Srovnání vybraných profilových odborných předmětů ve školních letech 2005/06, 2006/07,
2007/08 a 2008/09.
Odborné předměty/Školní rok
Doprava a přeprava
Silniční doprava a přeprava
Účetnictví
Základy podnikání
Ekonomika a účetnictví
Marketing
Zbožíznalství
Elektronika
Základy elektrotechniky
Strojnictví
Strojírenská technologie
2005/06
3,2
3,4
2,8
3,3
3,4
3,1
3,1
3
3,2
2,8
3,6
2006/07
2,8
2,9
2,8
3
3,2
2,9
2,8
3,6
3,6
2,8
3,3
2007/08
2,9
3,1
2,7
3
3,4
2,8
2,8
3,3
3,4
3
3,3
2008/09
3
3,3
2,7
2
3,6
2,4
2,7
3,3
3,5
3,2
3,5
Průměrný prospěch ve vybraných odborných profilových předmětech ve školním roce
2008/09 je 2x stejný, 3x lepší a 6x horší neţ v minulém školním roce.
Kladným poznatkem je, ţe se prospěch pohybuje ve střední hranici.
Výroční zpráva za školní rok 2008/2009
18
Střední škola, Bohumín,
příspěvková organizace, Husova 283
3.1.4.1. Závěrečné zkoušky
Srovnání závěrečných zkoušek ve školních letech 2005/06, 2006/07, 2007/08 a 2008/09.
Závěrečné zkoušky
s vyznamenáním
prospělo
neprospělo
2005/2006
2007/2008
2008/09
23 žáků
24 žáků
19 žáků
18 žáků
131 žáků
113 žáků
124 žáků
93 žáků
0 žáků
7 žáků
0 žáků
5 žáků
2,4
2,6
2,4
2,5
154 žáků
144 žáků
143 žáků
116 žáků
průměrný prospěch
celkem
2006/2007
Pro srovnání v grafu jsou hodnoty přepočteny na procenta
Výroční zpráva za školní rok 2008/2009
19
Střední škola, Bohumín,
příspěvková organizace, Husova 283
3.1.4.2. Maturitní zkoušky
Srovnání maturitních zkoušek ve školních letech 2005/06, 2006/07, 2007/08 a 2008/09.
Maturitní zkoušky
2005/2006
s vyznamenáním
prospělo
neprospělo
průměrný prospěch
celkem
16 žáků
121 žáků
1 žák
2,6
138 žáků
2006/2007
23 žáků
92 žáků
0 žáků
2,4
115 žáků
2007/2008
33 žáků
138 žáků
10 žáků
2,5
181 žáků
2008/09
15 žáků
141 žáků
18 žáků
2,6
174 žáků
Pro srovnání v grafu jsou hodnoty přepočteny na procenta
Výroční zpráva za školní rok 2008/2009
20
Střední škola, Bohumín,
příspěvková organizace, Husova 283
3.2
Další vzdělávání pedagogických zaměstnanců
Vyučující AJ se zúčastnili sedmi seminářů s cílem zdokonalit metodiku výuky a poznávat
nové učební materiály. V rámci projektu Spolupráce technických škol při modernizaci
výukových metod a implementaci ŠVP byli spolu s němčináři proškoleni a konzultovali
výuku jazyků v rámci ŠVP.
Učitelé NJ byli proškolováni k nové maturitě a k projektové činnosti.
Učitelé ekonomiky se na dvou seminářích připravovali pro projektovou činnost.
Vyučující přírodovědné komise v rámci akcí KVIC absolvovali seminář Nové názvosloví
v organické chemii, na Přf OSU se zdokonalovali při Vyuţití mobilních počítačových
prostředků ve výuce nebo vyslechli přednášku Kombinatorika a pravděpodobnost ve
středoškolské matematice. V rámci projektu Spolupráce technických škol při modernizaci
výukových metod a implementaci ŠVP se podíleli na vyuţití nových metod při výuce
matematiky a fyziky.
Samozřejmostí je samostudium či jazyková příprava učitelů.
4. Činnost předmětových komisí
4.1
Předmětová komise českého jazyka
V předmětové komisi českého jazyka pracuje pod vedením Mgr. Dagmar Vančurové 7
vyučujících. Členy komise jsou také vyučující dějepisu a občanské nauky.
Plán PK pro školní rok 2008/2009 schválený na úvodní schůzce byl splněn:
Exkurze
místo
Hukvaldy
(muzeum L.Janáčka, hrad, liška Bystrouška)
Brno (literární toulky)
Terezín (dvoudenní seminář)
Osvětim (poznávací jednodenní exkurze)
Přerov (muzeum a JB aj.A.Komenský)
Hodslavice, Nový Jičín (F.Palacký, muzeum)
Opava (Slez. muzeum, P. Bezruč)
Studénka, Kopřivnice (vag. a aut. muzeum)
Letiště Mošnov
Štramberk (pravěk a současnost)
kdo
4.r.
počet
82
4.r.
2.r.
3.r.
1.r.
3.r.
2.r.
1.,2.r.
1.r.
1.r
70
45
45
110
40
80
45
45
26
-Zajištění maturity 2008/2009
-Příprava na státní maturitu.
-Zajištění materiálů, testů pro přípravu státní maturity, nákup učebnic, zhotovování vlastních
testů.
-Kánon – zpracování jednotlivých titulů členy PK tak, aby mohly být k dispozici studentům
Výroční zpráva za školní rok 2008/2009
21
Střední škola, Bohumín,
příspěvková organizace, Husova 283
k samostatné práci
-Novinkou se stal literární seminář, nasazený do RH od 2. pololetí
-Při dvouhodinové dotaci českého jazyka (zvláště ve třetích ročnících) není moţné zajistit
kvalitní přípravu státní maturity (nedostatek času na probírání nového učiva – část hodin je
věnována testům - rozborům spojeným se státní maturitou). Účast pedagogů na školeních ke
státní maturitě zatím nebyla splněna.
-Členové PK zajišťovali kontrolu jazykové správnosti nově vytvořených ŠVP
Evaluace
Vstupní testy 1.ročníků. Bohuţel opět prokázaly klesající úroveň znalostí našich budoucích
maturantů. Proběhly srovnávací testy během školního roku.
Kulturní a společenské aktivity studentů
Klubko – kulturní klub
Bylo navštíveno více neţ dvacet večerních představení, u dvou z nich byla zajištěná doprava
hrazená z prostředků DASPON
Dopolední divadelní představení
Kafkovo brko – Divadlo Aréna
Sen noci svatojanské - Divadlo Aréna
Válka s mloky - generální zkouška v Divadle J.Myrona
Purim – Divadlo J. Myrona
Filmová představení:
Máj
Besedy, kulturní pořady:
Rituály (Vašíček , D.Aréna) Don Quijote
Další aktivity:
Vánoční vystoupení, vystoupení k vyřazení maturantů, červnová
vystoupení
Soutěže:
Druhý a třetí odboj, Hrady, zámky Moravskolezského
kraje,Recitace Šavrdův pohár, Vševěd, Pěvecká soutěţ, OČJ,
Studenti čtou a píšou noviny
Sbírka:
Koruna pro Paraple (3.ročník)
Další vzdělávání učitelů
Samostudium pedagogů
Jazyková škola (angličtina)
Proškolení všech učitelů českého jazyka v oblasti státní maturity, zvláště její písemné části.
Modernizace výuky
Nové názorné pomůcky (literární mapy, soubory zvukových nahrávek)
Zajištění potřebné literatury a učebnic
Námětem zůstávající pro příští rok je propagace práce PK, zvláště pak Klubka na webových
stránkách školy, informovat nejen o připravovaných akcích, ale i o těch, které uţ proběhly
Prezentace proběhlých akcí, např. Terezín 2009
Školní nástěnka informující o proběhlých akcích
Výroční zpráva za školní rok 2008/2009
22
Střední škola, Bohumín,
příspěvková organizace, Husova 283
Vševěd 2008/2009
17.prosince se konal jiţ osmý ročník vědomostní soutěţe Vševěd – tentokrát pod názvem
„Osmičky nejen osudové“.Soutěţního klání se zúčastnila tříčlenná druţstva reprezentující
nejen maturanty jednotlivých oborů naší střední školy, ale i gymnázia. Všem soutěţícím
blahopřejeme. Pochvalu si zaslouţí studenti provozu a ekonomiky dopravy 3. a 1. ročníku,
kteří zajišťovali organizační zázemí.
Po téměř dvouhodinovém soutěţním klání byly sečteny body (z celkového počtu 22) a
vznikla následující výsledková listina
1. místo
2. místo
3. místo
4.místo
5.místo
6.místo
7. místo
druţstvo gymnázia
druţstvo provozu a ekonomiky dopravy
druţstvo gymnázia
druţstvo technicko-správní činnosti
druţstvo oboru obchodník
druţstvo výchovné a humanitární činnosti
druţstvo technického lycea
druţstvo mechaniků elektroniků
20 bodů
17 bodů
16 bodů
15 bodů
13 bodů
12 bodů
8 bodů
Přehled akcí pořádaných předmětovou komisí českého jazyka během školního roku
2008/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Měsíc
Druh akce
Organizační zajištění
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Září
Evţen Oněgin
D
DPB
Vn
Dostaveníčko ve foyer
D
DAD
Vn
Operetní koncert
D
DJM
Vn
Šakalí léta
D
DAD
Vn
(dopolední představení)
Hukvaldy
ex 4.r.
Vn
Vstupní testy pro studenty 1.ročníků
všichni vyučující
Vedení Kroniky
Wo
------------------------------------------------------------------------------------------------------Říjen
Sugar
D
DJM
Vn
Romeo a Julie
D
DAD
Vn
Mošnov
ex
Vn
Sbírka – Koruna pro Paraple
Vn
(organizační Orságová)
Vedení Kroniky
Wo
----------------------------------------------------------------------------------------------------Listopad
Studenti píšou noviny (MF)
Wo,Štv,Srn
Vedení Kroniky
Wo
Studénka, Kopřivnice
ex
Vn
Faust
D
DAD
Vn
Večer tříkrálový
D
DAD
Vn
(doprava na představení zajištěna s pomocí DASPON – 78 účastníků)
----------------------------------------------------------------------------------------------------Výroční zpráva za školní rok 2008/2009
23
Střední škola, Bohumín,
příspěvková organizace, Husova 283
Prosinec
Kulturní vystoupení :
Domovinka, Stacionář, DD, Charita, DPS Keplerova, Vánoce pro učitele
Štvrtňová
Wo
DD, Penzion Pohoda Orlová, LDN Ostrava-Radvanice
Vn
Šakalí léta
D
DJM
Vn
Vánoční operetní koncert
D
DJM
Vn
Vševěd-Osmičky nejen osudové
vědomostní soutěţ
Vn
Rituály
beseda
D Aréna
Vn
Vedení Kroniky
Wo
----------------------------------------------------------------------------------------------------Leden
Školní kolo: Olympiáda v českém jazyce
Mlá
Vyhodnocení OČJ - nejlepšído okresního kola
Mlá
Můj boj
D
DJM
Vn
Vedení Kroniky
Wo
---------------------------------------------------------------------------------------------------Únor
Kafkovo brko
D
D Aréna
Vn
(dopolední představení – 120 studentů)
Osidla smrti
D
DAD
Vn
(doprava zajištěna - DASPON – 87 účastníků)
Vedení Kroniky
Wo
----------------------------------------------------------------------------------------------------Březen
Čarodějnice
D
DJM
Vn
Literární toulky Brno popáté
Vn
Bídníci
D
MDB
Vn
Mahenova knihovna
Muzeum J.G.Mendela
Brno
Vn
Don Quijote
D
K3 Bohumín
Štv.
Okresní kolo OČJ
porota –opravy
Vn
Vedení Kroniky
Wo
----------------------------------------------------------------------------------------------------Duben
Válka s mloky
D-generálka DJM
Vn
Figarova svatba
D
DAD
Vn
Válka s mloky
D
DJM
Vn
Divadelní komedie
D
DAD
Vn
Sen noci svatojanské
D
D Aréna
Vn
(dopolední představení 70 studentů)
Osvětim
exkurze
Vn, Kon
Semifinále pěvecké soutěţe
G aK3
Štv
Maturitní písemné práce
zadání, hodnocení
Tobolíková, Srnská, Wojnarová, Štvrtňová, Vančurová, Wojnarová, Machura
Studenti píšou noviny (MF)
Wo, Štv, Srn
Vedení Kroniky
Wo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Květen
Výroční zpráva za školní rok 2008/2009
24
Střední škola, Bohumín,
příspěvková organizace, Husova 283
Finále pěvecké soutěţe
G a K3
Štv
Slezské hrady a zámky (soutěţ)
Kon
Přerov – poznávací exkurze
Vn ( Kon.,Wo, Štv)
Provdaná nevěsta
D
zkušebna DAD
Vn
Nový Jičín – poznávací exkurze
Vn.( Štv
Opava – poznávací exkurze
Vn (Wo, Štv)
Figarova svatba
D
DAD
Vn
Válka s mloky
D
DJM
Vn
Nejstarší řemeslo
D
Zkušebna DAD
Vn
Lakomec
D
DPB
Vn
----------------------------------------------------------------------------------------------------Červen
Terezín – poznávací dvoudenní seminář
Vn (Kon)
Štramberk
ex
Vn
Kulturní vystoupení
Wo, Štv
1984
D
DBP
Vn
Vedení kroniky
4.2
Předmětová komise obchod a služby
V komisi pracuje devět vyučujících.Významnou činností členů komise je pořizování
videonahrávek pro výuku, výroba pomůcek k výuce, testů a pracovních listů .Vyučující
členové předmětové komise obchodu a sluţeb vyuţívají veškeré dostupné výukové metody.
Zaměřením výuky odborných předmětů / Zboţíznalství, Gastronomie, Technologie a
Materiály…../ nutí pedagogy vyuţívat a získávat informace z různých zdrojů - Internet,
odborná literatura-časopisy, knihy, účast na různých výstavách zaměřených k daným oborům
a svým sebevzděláváním – kurzy, semináře. své vědomosti předávají do výuky s vyuţitím
výpočetní techniky ve výukovém procesu / všechny členky komise/, zaměřují se také na
moderní komunikaci v cizím jazyce /A.Vránová/, do výuky zavádějí psychologické hry např.
„ Abigel“ – učí se zde vyjednávat, naslouchat, percipovat osoby v daném příběhu. Závěrem
musí dojít k jednotnému výsledku / Mgr. A.Hloušková /.
Předmět Společenská výchova řešíme nastolený problém – Chování obsluhujícího personálu
formou scének . Pouţívá spíše zábavnou formu výuky a tím minimalizuje pocit nudy a stresu /
Bc.S. Barošová/.
Vyhledávání internetových adres při výuce krejčí, obchodník, kuchař-číšník, kuchař a
kadeřník je jiţ samozřejmostí, v kterých nahlíţíme na různé nové trendy, jak v oblasti módy,
účesů, gastronomických pořadů, ale i nových produktů v oblasti obchodu a nových
technologií. /všechny členky komise/. Natáčením konkrétních soutěţí ve tvorbě účesů na
videokameru a vyuţití záznamu ve výuce je jistě přínosem. / Bc. L. Slavíková/.
Tvorba vzorků /potravin, textilií aj. produktů/ za pomocí ţáků a vytvoření katalogů, rovněţ
přispívá k názorné výuce daných předmětů.
Ţádná metoda nemůţe být ideální pro všechny ţáky. Kaţdý pedagog odborných předmětů,
PK obchod a sluţby, se snaţí v maximální míře předávat své ţivotní zkušenosti a také své
vědomosti v plné míře.
Výroční zpráva za školní rok 2008/2009
25
Střední škola, Bohumín,
příspěvková organizace, Husova 283
Slabé stránky z hlediska interních faktorů :
Zaměřit se více ve všech oborech na pořádání a realizaci exkurzí a dalších odborných akcí,
které nejsou v takové míře, jak bychom si představovaly.
Vytvoření speciálních učeben jednotlivých oborů, ve kterých se budou vyučovat pouze
odborné předměty. Na dobré úrovni máme učebnu obor obchodník.
Ne všechny plánované exkurze byly uskutečněny, ať jiţ z důvodů časových, finančních či
jiných, naopak byly uskutečněny jiné akce, exkurze a projekty.
Silné stránky - vnitřní faktory
Zabezpečení výuky učiteli odborných předmětů na výborné úrovní. Jedná se o učitelky
s dlouholetými zkušenostmi v daných oborech, s velkou praxí a po absolvování
vysokoškolského studia a různých seminářů se jim rozšířila aprobace dalších předmětů, které
mohou nyní vyučovat.
Zájem všech členů komise o samostudium a další vzdělávání.
Počítačová gramotnost – zvýšena.
Odběr odborných časopisů byl zajištěn
Kladné hodnocení našich absolventů předsedů zkušebních komisí u JZZZ a také odborníků
z praxe u JZZZ
Uplatnění našich absolventů v praxi v dobrých firmách a pracovištích.
Lidský přístup k problémovým ţákům, bezproblémové řešení situací s romským etnikem.
Okamţité řešení šikany, či jiných problémových jevů ve třídě s pracovníky Pedagogické a
psychologické poradny a výchovnými poradci.
Spolupráce s vedením školy na dobré úrovni.
Úkoly dané plánem předmětové komise se dařily průběţně řešit. Komise se scházela na
pravidelných schůzkách, řešila připomínky ţáků a při plnění úkolů si členové komise
navzájem pomáhali.
Zapojení do pilotního projektu Kvalita JZZZ oborů- kuchař-číšník, kadeřník, krejčí. Zajištěna
včasná informovanost o budoucí vizi JZZZ.
Ve školním roce 2008/09 všechny členky komise se podílely na tvorbě ŠVP pro dané obory.
Tvorba probíhala s hlavní koordinátorkou ŠVP ing. Z. Serbouskovou v dobré pracovní
atmosféře.Úkoly byly splněny v zadaných termínech. Spolupráce s odborným výcvikem
probíhala velmi dobře. Respektovaly jsme si vzájemně všechny připomínky. Věříme, ţe nové
ŠVP budou přínosem pro zkvalitnění výuky na SŠ Bohumín.
Příležitosti - komise obchodu a služeb
Ve spolupráci s odborným výcvikem oboru Kuchař – číšník zaveden prodej občerstvení a
svačinek pro naše studenty na všech budovách školy. Proveden průzkum o kvalitě prodeje.
Propagovat nabídku obědů v naší jídelně pro ţáky školy a zvýšit podíl obědů v souladu
s poţadavky racionální výţivy.
Více publikovat o činnosti naší školy v médiích učiteli odborných předmětů.
Spolupracovat více na projektech školy. Dát členům šanci se zapojit.
Projednat s garanty projektů a s učiteli odborných předmětů a výcviku výjezd na zahraniční
praxe.
Nadále spolupracovat s učiteli odborného výcviku se zaměřením na odborné soutěţe.
Vyplnit volný čas studentů naší školy vytvořením kurzu šití, líčení, vaření, krouţku zdravého
ţivotního stylu.
Vybudovat letní třídu v areálu zahrady na ulici Husova.
Výroční zpráva za školní rok 2008/2009
26
Střední škola, Bohumín,
příspěvková organizace, Husova 283
4.3
Předmětová komise přírodovědná
V předmětové komisi přírodovědných předmětů pracuje pod vedením Mgr. M. Horvátové 10
vyučujících matematiky, fyziky, chemie, biologie, základů ekologie a zeměpisu. Po celý
školní rok řešili jak problémy spojené s prospěchem ţáků, tak efektivitu výchovně
vzdělávacího procesu.
V září absolvovali ţáci prvních ročníků vstupní testy z matematiky, které ukázaly, s jakými
znalostmi přicházejí naší ţáci, které oblasti matematiky jim způsobují největší problémy a na
které tedy bude potřeba se více zaměřit. Testy i jejich hodnocení tentokrát připravila firma
Metodické a evaluační centrum, o.p.s. Na základě výsledků pak vyučující přistupují
k opakování a rozšiřování učiva ZŠ.
Od října začali vyučující čtvrtých ročníků připravovat ţáky k maturitní zkoušce z matematiky
a fyziky. Příprava byla nepovinná a probíhala po vzájemné dohodě ţáků s vyučujícím v
rozsahu hodiny týdně.
Pro ţáky 4. ročníku Technického lycea připravila také v tomto školním roce maturitní
písemnou práci z matematiky Mgr. B. Gelnarová. Ţáci tohoto ročníku také pokusně řešili
státní maturitní test z matematiky, připravený ve dvou variantách stejné úrovně obtíţnosti.
Výuka ve všech předmětech probíhala podle tematických plánů, zpracovaných na základě
platných učebních osnov.
Projekty:

Spolupráce technických škol při modernizaci výukových metod a implementaci ŠVP;
SŠSD Frýdek-Místek; Mgr. M. Horvátová, Mgr. V. Kerlínová, Mgr. P. Langer, RNDr. Mgr.
J. Pokorný
Přehled akcí:






Přírodovědný KLOKAN; Mgr. M. Horvátová; 1. 10. 2008; 20 ţáků
Indie (přednáška s projekcí); Mgr. P. Sobota; leden 2009; 130 ţáků
Zeměpisná olympiáda (okres. kolo); Mgr. P. Sobota + ţáci PD1 T. Janoszewski a J.
Gembara
S Tebou o Tobě ( program pro dospívající dívky); Ing. M. Fabiánová
25.3.2009; 1. ročníky VHČ, PD, KUČ, EPS, KD, OB (99 ţákyň)
akce Turistického krouţku; Ing. M. Fabiánová; září 2008 aţ červen 2009, 10 výšlapů s
(nejen) environmentálním zaměřením
Programy s ekologickým sdruţením VITA se v tomto školním roce z kapacitních
důvodů ekologického sdruţení neuskutečnily.
Výroční zpráva za školní rok 2008/2009
27
Střední škola, Bohumín,
příspěvková organizace, Husova 283
Turistický kroužek
Helfštýn
4.4
Kozubová
Předmětová komise ekonomických předmětů
Členy komise jsou vyučující v počtu 9 členů. Předmětovou komisi vede Ing. L. Orságová, kdy
na schůzkách byly stanoveny následující úkoly:
Plán na školní rok 2008/2009 a tvorba ŠVP.
Příprava Fiz-cup Junior, Bohumín
Maturitní okruhy, praktické maturitní zkoušky, ŠVP
Příprava 2. semináře Daňový systém v Česku
Závěrečná schůzka EPK, zhodnocení činnosti, DASPON o.p.s.,
Úvazky na příští školní rok, vyúčtování 2. semináře
Předmětová komise se v průběhu školního roku zaměřila na vytvoření ŠVP ekonomických
předmětů. Pracovalo se na dvou projektech (projekt euroregionu Těšínské Slezsko
s partnerskou školou v Polsku s názvem „Daňový systém a podnikání v Česku a Polsku“ – č.
CZ.3.22/3.3.05/08.00381, projekt ze Světa vzdělávání – „Spolupráce technických škol při
modernizaci výukových metod a implementace“ – zaměření na ekonomiku v technických
oborech, č. CZ.1.07/1.1.07/11.0026).
V průběhu měsíce září jsme připravovali barmanskou soutěţ „Fiz-cup“ Junior Bohumín.
v únoru jsme se zaměřily na maturitní okruhy a zpracování zadání praktických maturitních
zkoušek pro studijní obory. Během školního roku jsme připravili řadu besed a přednášek
v rámci projektů i mimo tyto projekty – viz níţe přehled akcí pořádaných předmětovou
komisí.
Akce:
16. 10. 2008
15. 1. 2009
22. 1. 2009
29. 1. 2009
18. 2. 2009
19. 2. 2009
2. 3. 2009
Fiz-cup Junior Bohumín
Motivační seminář k projektu ze Světa vzdělávání
Školení intranet
Pracovní schůzka v Polsku – Daňový systém a podnikání v Česku a Polsku
Školení k projektu z euroregionu Těšínské Slezsko
Schůzka komise – maturitní okruhy, praktické MZ
Pracovní schůzka ohledně projektu Daňový systém a podnikání v Česku a
Polsku -v Polsku
Výroční zpráva za školní rok 2008/2009
28
Střední škola, Bohumín,
příspěvková organizace, Husova 283
18. 3. 2009
20. 3. 2009
26. 3. 2009
8. 4. 2009
8. 4. 2009
21. 4. 2009
18. 5. 2009
29. 5. 2009
1. 6. 2009
10. 6. 2009
17. 6. 2009
4.5
Spolupráce technických škol při modernizaci výukových metod a
implementace – projekt 7 škol
Schůzka – projekt Daňový systém a podnikání v Česku a Polsku - s Poláky
v Česku
Přednáška daňové poradkyně Ing. Jany Krautové
Setkání ve Vítkově – projekt 7 škol
9. konference ţáků – Třinec Kanada; prezentace projektu Daňový systém a
podnikání v Česku a Polsku
1. seminář v Polsku v rámci projektu Daňový systém a podnikání v Česku a
Polsku
Přednáška „Finanční gramotnost“ – ředitel pobočky ČSOB a.s., Bohumín, p.
Ondřej Menšík
Beseda s podnikateli v rámci projektu Daňový systém a podnikání v Česku a
Polsku
Příprava semináře v Česku
Zaslání ţádosti o přesun finančních prostředků na euroregion Těšínské Slezsko
2. seminář v Česku – projekt Daňový systém a podnikání v Česku a Polsku
Předmětová komise anglického jazyka
Členy komise jsou vyučující anglického jazyka v počtu 12 členů. Předmětovou komisi vede
Mgr. B. Buchalová. Na schůzkách byly stanoveny následující úkoly:
Plán práce ve školním roce 2008 – 2009 byl splněn, schůzky předmětové komise se konaly
podle plánu 1. 9. 2008, v listopadu, březnu a červnu 2009.
Na schůzce v září byl projednán plán práce, schválení učebnic pro maturitní a tříleté obory,
seznámení s ŠVP a dohodnuto psaní vstupních testů pro 1. ročníky studijních oborů, které
připravila pro letošní rok Mgr. Laláková. Jako tradičně výsledky byly průměrné aţ
podprůměrné, znalosti ţáků jiţ na ZŠ nejsou dostatečné pro zvládnutí státních maturit.
Jiţ v přípravném týdnu jsme se zúčastnili semináře v Hotelu Atom k výuce podle učebnice
Maturita Solution, který pořádalo vydavatelství této učebnice. Další schůzky se týkaly
schválení maturitních okruhů pro letošní maturitní ročníky a jednalo se o přípravě na státní
maturitní zkoušky. Studenti maturitních oborů odebírají časopis Bridge, ve kterém mohou
najít cvičné testy ke státní maturitě a učitelé poslechová cvičení pro práci ve třídě, bohuţel
stále nebyly vydány obrazové materiály ke všem okruhům, které se mají vyskytovat u nové
ústní maturity.
Doplnili jsme učebnice pro učitele, zakoupili knihy pro přípravu ke státní maturitě, objednaly
se další slovníky pro ţáky a byla zakoupena sada mapek a nástěnné mapy k tématu Sports and
Games.
14. 10. 2008 Oxford Methodology Day 3 – práce s interaktivní tabulí, vyuţití i-Tool – pořádal
Oxford University Press
Výroční zpráva za školní rok 2008/2009
29
Střední škola, Bohumín,
příspěvková organizace, Husova 283
Školní kolo soutěţe v anglickém jazyce
5. 12. 2008 se konalo Školní kolo soutěţe v anglickém jazyce v učebně č. 27 na Čáslavské
ulici. Zástupci studijních tříd 1. – 4. ročníků si porovnali své vědomosti vypracováním
písemného testu, který se skládal ze dvou částí. První část zahrnovala poslech, gramatiku a
čtení s porozuměním. Druhá část obsahovala vlastní tvorbu, kdy ţáci měli popsat obrázek
s uvedením odpovědí na dvě související otázky a napsat e-mail podle pokynů. Ţáci mohli
pouţívat slovníky.
„Enjoy your English 2009“, 11. 2. 2009 – to byl název soutěţe v anglickém jazyce, kterou
pořádala SŠ Třinec-Kanada. Soutěţ byla určena studentům 1. -2. ročníků maturitních tříd a
měla dvě části. První část zahrnovala gramatiku a slovní zásobu, zjišťovanou formou kříţovek
a druhá část se sestávala z poslechu, kdy úkoly předčítal rodilý mluvčí z Kanady. Naši školu
reprezentovali dva studenti, vítězové školního kola.
Březen 2009 zpracování ŠVP pro obor obchodník
23. 3 2009
Nikatheater Brno, představení pro studenty v anglickém jazyce Oliver Twist
27. 3. 2009 Oxford University Press conference na témata: Interaktivní tabule-Gareth
Davies a Shaun Wilden, Jak zlepšit to, aby studenti mluvili- Christina LathamKoenig a Keith Morrow.
15. 4. 2009 Studentky 2. a 3. ročníku oboru kadeřnice se zúčastnily v rámci projektu
Leonardo da Vinci 3-týdenní stáţe v bretaňském městě Quimper na západě
Francie. Po celou dobu studentky samostatně pracovaly v kadeřnických
salónech nebo pracovištích a učily se novým technikám ve svém oboru.
Druhým komunikačním jazykem byla angličtina.
Výroční zpráva za školní rok 2008/2009
30
Střední škola, Bohumín,
příspěvková organizace, Husova 283
Proběhlo jarní zkoušení nové maturitní zkoušky spravovaného Cermatem
konané formou didaktických testů a písemné práce.
11. 5. 2009 Černá louka – INFOA seminář pro učitele AJ pod vedením odborného lektora
z vydavatelství Express Publishing.
29. 5. 2009 Jazyková škola Cloverleaf- seminář na téma „Refresh Your Methodology“
29. 5. 2009 Studenti 1.ročníku oboru podnikání a obchodník se zúčastnili divadelního
představení Jak se vám líbí (As you like it), anglického dramatika a básníka
Williama Shakespeara. Tuto hru spolu s dalšími dramaty slavného autora
můţeme zhlédnout ve Slezském divadle Opava v rámci sezónního programu
pod názvem „Shakespeare na scéně Slezského divadla aneb Sezóna, která vás
zasáhne“.
Květen 2009 Proběhly maturitní zkoušky, výsledky byly uspokojivé
15. 6. 2009 Seminář KOS ke státním maturitám
28. 8. 2009 Jsme přihlášeni na seminář vydavatelství Longmann, který se koná v hotelu
Atom v Ostravě a je zaměřená na státní maturitu.
7. 5. 2009
V tomto roce jsme se věnovali hlavně seznamování se strukturou nové maturitní zkoušky,
překvapivě jsme byli vyzváni k vlastní výrobě 3. části ústní zkoušky, kdy nás o tom
informovali na semináři agentury KVIC.
Na konci loňského školního roku byly zřízeny další tři učebny s vybavením multimediální
technikou, které se vyuţívají i pro výuku AJ, učitelé také vyuţívají přednáškový sál, kde je
diaprojektor a připojení k internetu, kde lze vyuţít mnoho materiálů k výuce jazyků.
V letošním roce je také zprovozněna učebna s interaktivní tabulí na budově na ulici
Čáslavské.
4.6
Předmětová komise německého a ruského jazyka
Členy komise jsou vyučující v počtu 9 členů. Předmětovou komisi vede Mgr. Z.Holešová,
kdy na schůzkách byly stanoveny následující úkoly:
Komise se zabývala přípravou ţáků na společnou a školní část nové maturitní zkoušky a
zároveň probíhalo školení učitelů k hodnocení písemné a ústní maturitní zkoušky.Tvořila se
třetí část pracovních listů k ústní maturitní zkoušce. Komise řešila projekty v rámci EU a
účastnila se soutěţí v cizích jazycích.
V jednotlivých měsících se komise zabývala:
Září
Zajišťování odběru časopisů Spitze a návštěva koncertu německé skupiny
Schiller –Rap v Domě kultury v Ostravě.
Říjen
1. týden Projekt Comenius – Schulpartnerschaften s názvem
Dreiländervergleich In der Ausbildung und Behindertenpflege Deutschland,
Österreich, Tschechien v Bohumíně, účast deseti ţáků z oboru VHČ a tří
vyučujících.
Listopad
Týdenní stáţ pěti studentek oboru VHČ a jednoho učitele v Erfurtu
Prosinec
Zájezd pro ţáky do Vídně
Seminář Weihnachtsbräuche in den deutschsprachigen Ländern
Leden
Školení Cermatu ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě k hodnocení
písemného projevu nové maturitní zkoušky z jazyka německého
Únor
školení Cermatu ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě k hodnocení
Výroční zpráva za školní rok 2008/2009
31
Střední škola, Bohumín,
příspěvková organizace, Husova 283
Březen
Duben
Květen
ústní části maturitní zkoušky z jazyka německého
2.týden projektu Comenius Schulpartnerschaften v Neuendettelsau v Německu
za účasti deseti studentů oboru VHČ a tří vyučujících
Soutěţ Puškinův památník v jazyce ruském
školení Cermatu k nové státní maturitě z jazyka ruského na Slezské univerzitě
v Opavě
Školení koordinátorů projektu NAEP Comenius Partnerství škol
Maturitní zkoušky z jazyka německého, závěrečné praktické zkoušky
Školení Cermatu k tvorbě pracovních listů jazyk německý
příprava třetí části pracovních listů z jazyka německého a ruského
Účastníci prvního týdne projektu v Bohumíně
ˇ
4.7
Předmětová komise tělesné výchovy
Členy komise jsou vyučující v počtu 6 členů. Během školního roku sešla předmětová komise
na 9 schůzích, kde byly projednávány organizační záleţitosti LVZ, sportovních kurzů a
soutěţí.
Hlavní činností bylo zpracování nových osnov ŠVP pro nový školní rok.
Přehled soutěţí a sportovních akcí, kterých se naši studenti zúčastnili:
Vědomostní soutěţ „Peking“:
7 studentů
3. a 4. místo (ze 4 soutěţních druţstev)
Plave celé město:
89 studentů
Běh do schodů:
42 studentů
Florbal chlapci:
14 hráčů + náhradníci
vítězství nad Gymnáziem Františka Ţivného Bohumín
potup do krajského kola, zde se umístili 5. z 8. druţstev
Okresní přebor v košíkové chlapci: 9 studentů
Okresní kolo silového víceboje:
2. druţstva (1.chlapecké – 4 účastníci a 2. náhradníci
včetně dívek)
Gymnázium Bohumín
dívky 2. místo z 5 i chlapci
Velikonoční pohár Havířov:
pedagogický dozor: Mgr. Funková, Mgr. J. Thér
účast druţstev chlapců a děvčat
dívky a chlapci celkové první místo z 6. druţstev
Výroční zpráva za školní rok 2008/2009
32
Střední škola, Bohumín,
příspěvková organizace, Husova 283
Okresní kolo kopaná Havířov:
Měst. kolo odbíjené chl. i děvčat:
Běh ulicemi města:
10 studentů
postup do semifinále a boj o 3. místo
2 druţstva
dívky postup do okresního kola v Orlové
(5. z 8. druţstev)
12 studentů
Komise TV pro studenty školy zároveň organizuje tyto sportovní akce a kurzy :
Lyţařský kurz:
Letní sportovní kurzy:
(celotýdenní)
Lipová lázně, vedoucí kurzu: PeaDr. J. Kudílek
Výuka : carvingu a snowboardingu
turistika – Polanka
(Mgr. P. Sobota)
Horolezectví a turistika
(Ing. L. Orságová)
Tenis – Kurty SOŠ
(Mgr. E. Funková, Mgr. V. Kališ)
Kurz první pomoci a resuscitace tonoucího: (plavecký kurz)
Určeno pro 2. ročník VHČ. Vedení kurzu je zajišťováno firmou Bospor a Mgr. E. Funkovou.
Kurz je zařazen v rozsahu 30 hodin lekcí do hodin TV a dotován Městským Úřadem
v Bohumíně.
Do celotýdenních sportovních kurzů jsou zapojeni všichni ţáci 2. ročníku 3-letých odborů a
3.ročníku 4-letých oborů.
Mimoškolní činnosti se zúčastňují také pedagogové jako jsou soutěţe: Memoriál Pekary
(odbíjená), Lachtan (odbíjená), Plave celé město, Běh ulicemi města, Běh do schodů,
Silvestrovský běh.
Svou širokou škálou nabídek sportovního vyţití v hodinách TV i mimo ní, reprezentujeme a
zviditelňujeme naší školu. Vedeme ţáky k aktivnímu vztahu ke sportu a pohybové aktivitě.
Školní sportovní klub při Střední škole
ŠSK pracoval podle plánu činnosti jednotlivých krouţků. Do činnosti ŠSK je zapojeno 9
vyučujících. Jsme v kontaktu s AŠSK ČR, kam kaţdoročně zasíláme informace o struktuře
krouţků a o počtech členů naší základny.
Činnost ŠSK výrazně podporuje finanční dotací město Bohumín. Na rok 2009 byla našemu
sportovnímu klubu poskytnuta dotace ve výši 67 100,- Kč. Výše dotace byla schválena na
zasedání zastupitelstva města dne 6. 4. 2009.
Kroužky:
Fotbal – vedoucí Mgr. Petr Sobota
Fotbalový krouţek probíhal od ledna do začátku června. Pravidelně se zúčastňovalo asi 15
ţáků, především z 1. ročníků. V únoru proběhlo utkání proti gymnáziu Bohumín, ve kterém
jsme zvítězili a postoupili do okresního kola, které se konalo 2. 4. 2009 v Havířově.
Výroční zpráva za školní rok 2008/2009
33
Střední škola, Bohumín,
příspěvková organizace, Husova 283
Muţstva byla rozdělena do dvou skupin po pěti účastnících. Naše druţstvo postoupilo z 2.
místa do semifinále a v boji o 3. místo zvítězili nad SŠ Havířov 5:1 a získali krásný pohár.
Basketbal, florbal – vedoucí PaedDr. J. Kudílek
Po skončení postupových soutěţí se členové krouţků basketbalu a florbalu scházeli pouze
k příleţitostným tréninkům, převáţně v liché středy. Tréninky se odehrávaly v tělocvičně na
„Faji“. Ţádnou další soutěţ jsme neabsolvovali, a proto nebylo třeba častějších tréninků.
Pozitivem je, ţe prakticky všichni členové obou týmů jsou ţáky školy i v příštím školním
roce, takţe bude moţnost s nimi absolvovat i další postupové soutěţe.
Volejbal – vedoucí Mgr. R. Kozel, Mgr. J. Michalská
Členové krouţku odbíjené se scházejí pravidelně kaţdou středu. V lichém týdnu pod vedením
Mgr. Jany Michalské a v týdnu sudém pod vedením Mgr. Radima Kozla. Dívky i chlapci se
systematicky připravují na postupové soutěţe, především na klíčové zápasy. Děvčata se
zúčastnila Okresního finále odbíjené v Orlové, z 8 druţstev se umístila na 5. místě.
Tenis a badminton – vedoucí Mgr. V. Kališ, Mgr. E. Funková
Členská základna krouţku je tvořena z dívek a chlapců různých ročníků a oborů. Členové
jsou v rámci tréninkových hodin připravováni jak po teoretické, tak i po praktické stránce.
Badminton je průběţně prokládán tenisem. Součástí tréninkových hodin je posilování a
kondiční příprava.
Od dubna probíhala výuka tenisu na venkovních kurtech školy. Mezi nejaktivnější členy
krouţku patří studentky z VHČ1 a VHČ3.
Ţákyně z VHČ3 se zúčastnily přátelského turnaje ve Spolkové republice Německo, kde se
utkaly s druţební školou. Někteří členové krouţku se aktivně podíleli na organizování
sportovního týdne na závěr školního roku.
Turistika – vedoucí Ing. T. Cedivoda a Ing. M. Fabiánová
Krouţek pracuje podle plánu na daný školní rok. Od ledna do června jsme zorganizovali 5
akcí: 10. 1. 2009 - Zimní Šilheřovice, 14. 2. 2009 - Výstup na Skalku a Ondřejník, 14. 3. 2009
- Kolem Ostravy, 25. 4. 2009 - Jarní výstup na Koubovou a 23. 5. 2009 - Výlet na hrad
Helfštýn.
Činnost krouţku je prezentována na webových stránkách školy včetně fotodokumentace.
Krouţek má příznivce i z řad pedagogů a rodičů.
Lyžování – vedoucí PaedDr. J. Kudílek
Lyţařský krouţek svoji zimní činnost uskutečnil v rámci LVVZ v lednovém termínu, kdy
většina členů krouţku absolvovala týdenní zimní soustředění v Jeseníkách, a tím vyčerpala
moţnosti zimní činnosti.
Ve spolupráci se ŠSK jsou organizovány i jiné sportovní aktivity – lyţařské výcvikové kurzy
pro ţáky prvních ročníků, týdenní červnové kurzy pobytu v přírodě pro ţáky druhých ročníků
tříletých oborů a třetích ročníků čtyřletých oborů.
Všichni zainteresováni učitelé se snaţí o zapojení co největšího počtu ţáků do sportovní
činnosti. Našim cílem je přimět ţáky k individuálnímu provozování sportu i ve volném čase.
Výroční zpráva za školní rok 2008/2009
34
Střední škola, Bohumín,
příspěvková organizace, Husova 283
4.8
Předmětová komise ICT
Předmětová komise pracovala v počtu 9 členů. Na začátku školního roku byla řešena otázka
přechodu na novou verzi MS Office 2007, jehoţ uţivatelské rozhraní je poměrně odlišné od
starší verze. To sebou přineslo větší nároky na výuku především v maturitních třídách. Pro
tento účel byly namnoţeny základní materiály pro vyučující s přehledem nejdůleţitějších
změn. Výsledky praktických maturitních zkoušek ukázaly, ţe přechod byl bezproblémový.
Nicméně by někteří učitelé (kteří nemají ICT jako svůj hlavní úvazek) měli v příštím roce
absolvovat školení, především na program MS Excel 2007.
Velmi dobře probíhá výuka grafických systémů, kde hlavně zásluhou Ing. L. Václavíka byla
vytvořena velká zásoba příkladů a úloh v programu AutoCAD. Zkušenosti získané především
ve třídách Technického lycea by se měli uplatnit ve staronovém oboru Mechatronik.
Díky zlepšujícímu se vybavení multimediální technikou, jak ve třídách ICT, tak i ve
speciálních třídách se postupně rozvíjí a rozšiřuje se i pouţívání prezentací pomocí
informační techniky a také modernějších způsobů výuky. Dobrým pomocníkem je i program
Vision, u kterého je ale potřeba vyřešit jeho lepší funkčnost a provést zaškolení učitelů.
Zlepšilo se i vyuţití elektronické pošty, jako způsobu komunikace mezi učitelem a ţáky, i
mezi učiteli navzájem. V této oblasti jsou ale ještě rezervy, způsobené jednak omezeními
z hlediska výkonu počítačů v kabinetech a jednak z důvodu určité nedůvěry k této formě
komunikace. Zlepšení v této oblasti povaţováno za důleţitý úkol v příštím školním roce.
Předmětová komise elektrotechniky
Předmětová komise pracovala v počtu 5 členů. Během školního roku proběhly následující
exkurze:
Výstava Elektro-Ostrava
termín konání: listopad 2008
Výstava Thermo 2008 – Ostrava
termín konání: leden 2009
Opravny elektrických motorů Karviná
termín konání: březen 2009
Další naplánované exkurze byly omezeny z časových a finančních důvodů. Avšak
uskutečněné akce však byly pro ţáky přínosem a umoţnily jim větší rozhled v dané
problematice.
Schůzky předmětových komisí proběhly ve třech termínech.
9.9.2009
projednání spolupráce s knihkupectvím „Ben“. Byla provedena reklama
odborných učebnic. Ţáci si pak prostřednictvím učitele odborných předmětů
objednali a zakoupili učebnice pro výuku.
Výroční zpráva za školní rok 2008/2009
35
Střední škola, Bohumín,
příspěvková organizace, Husova 283
7. 4. 2009
příprava ţáků k závěrečným zkouškám, výběr témat a otázek k ústním
zkouškám
17. 6. 2009
zhodnocení práce komise, dosaţené výsledky, hledání řešení pro nový školní
rok
Předmětová komise pracovala na tvorbě ŠVP. Byly zajišťovány odborné knihy ţákům
prostřednictvím nakladatelství Ben. Rodičům studentů v prvních ročnících byla na začátku
školního roku nabídnuta moţnost zakoupení učebnic v nakladatelství Ben se slevou. Byl
zpracován rozpočet na vybudování odborné učebny elektro na učebně č. 18. Byly
přepracovány a zdokonaleny úlohy pro praktická měření.Připravovaly se závěrečné zkoušky
pro obor autoelektrikář podle jednotného zadání ve školním roce 2008/2009, které vydal
Národní ústav odborného vzdělávání.
Tvořily se výukové materiály. Ve výuce byly pouţívány výukové prostředky, které jsou
k dispozici členům komise. Přínosem jsou počítačové učebny, učebna měření včetně
audiovizuální techniky. Pro výpočetní učebnu by bylo potřeba vyměnit hlavně ţidle
k počítačovým stolům a opravit ţaluzie. V další fázi i počítačové stoly. K dalšímu rozvoji
napomohou interaktivní tabule. Pro lepší vyuţití stávajících dataprojektorů je potřeba stále
dořešit otázku zatemnění a oprav elektrických pláten.
V průběhu školního roku se členové komise snaţili v maximální míře zlepšit přístup ţáků
ke studiu, přestoţe ţáci přicházející ze základních škol vykazují velice nízkou úroveň
vědomostí, a také nedostatečnou motivaci ke studiu. Podobné problémy vykazují také obory
tříleté, kde přicházející zájemci o výuční list mají prospěchové problémy.
4.9
Předmětová komise strojní
Předmětová komise pracovala v počtu 8 členů. Členové předmětové komise se zapojovali do
studia a účastnili se seminářů.
Říjen 2008
Dne 23. ledna 2009
Dne 26.3. 2009
Tvorba nového zadání pro praktickou maturitní zkoušku
studijního oboru „Technické lyceum“ - ing. L.Václavík a ing.
R. Hejduk
odborná exkurze „Infoterma“.
exkurze studentů LT 4 v měrovém středisku ŢDB a.s., Bohumín
Největší úsilí věnovali členové předmětové komise tvorbě školských vzdělávacích programů
pro strojírenské obory, které probíhalo do března 2009.
30 - 31.3. 2009 se zúčastnil ţák druhého ročníku oboru zámečník VII. ročníku mezinárodní
soutěţe zručnosti "Zlatý pilník". Soutěţ je určena studentům II. ročníků středních škol
vyučující rukodělné obory – zámečník, nástrojař, mechanik strojů a zařízení , opravář
zemědělských strojů, strojní mechanik a dalších příbuzných oborů se zaměřením na rukodělné
zpracování kovů. Soutěţe se zúčastnilo 19 škol z krajů Moravskoslezského, Olomouckého,
Zlínského, Jihomoravského a Pardubického. Zahraniční účastníky reprezentovali soutěţící z
polské Ratiboře a slovenské Čadce. Soutěţ se skládala z praktické části a testu z teorie.
Soutěţící museli v daném časovém limitu šesti hodin vyrobit funkční výrobek.
Výroční zpráva za školní rok 2008/2009
36
Střední škola, Bohumín,
příspěvková organizace, Husova 283
Všichni zúčastnění prokázali velmi dobrou úroveň. Z toho mimo jiné vyplývá, ţe nám v
současné době vyrůstají velice kvalitní absolventi učebních oborů. Soutěţící jsou profesně
dobře připraveni a jejich odborné kompetence budou konkurenceschopnosti na trhu práce.
Náš účastník se umístil na 6. místě v silné konkurenci.
Dva studenti 3. ročníku oboru zámečník se v dubnu tohoto roku zúčastnili soutěţe ţáků do 18
let ve svařování s názvem „Zlatý pohár.“
7.4.2009 se dva studenti učebního oboru Instalatér zúčastnili v Havířově
vědomostní olympiády pořádané cechem topenářů a instalatérů ČR.
6.5.2009 se zúčastnila studentka TL4 soutěţe s názvem „Den strojařů“, která proběhla na
Střední průmyslové škole v Ostravě – Vítkovicích s tématem prezentace „Tvorba výkresové
dokumentace ve strojírenství v prostředí AutoCad“.
Členové komise Ing.Neumann a ing. L Václavík se zúčastnili odborných seminářů v rámci
projektu „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji„ na SŠ Opava technické kreslení a v Ostravě Kunčicích – základy pneumatiky.
Tvorba výukových materiálů
Členové komise pouţívali výukové prostředky podle moţnosti. Hlavním zdrojem výukových
materiálů se staly seminární práce ţáků.Velkým přínosem bylo vyuţívání počítačové učebny
č.6, v níţ se maximálně pouţívá audiovizuální technika.
Pro učební obor automechanik připravil nejvíce výukových animací p. J. Broţ, které se
ukázaly při dnešní technické úrovni automobilů nenahraditelné a pro ţáky velmi přínosné.
Hodnocení žáků v předmětech
Úroveň znalostí a vědomostí ţáků v tomto školním roce, hlavně v prvních ročnících tříletých
učebních oborů je průměrná.
Ostatní činnost komise
Ţáci vycházejících ročníků vypracovali seminární práce, podporující přípravu k závěrečným
zkouškám. Členové předmětové komise konzultovali s vycházejícími ţáky v průběhu
2.pololetí témata k závěrečným zkouškám a maturitám.
Členové komise se podíleli na aplikaci jednotného zadání závěrečných zkoušek učebních
oborů obráběč kovů, zámečník, instalatér a automechanik, podle kterých zkoušky proběhly.
Členové ing. L.Václavík a ing. R. Hejduk realizovali výuku CAD systému v maturitních
oborech technické lyceum a provoz a ekonomika dopravy.
Výroční zpráva za školní rok 2008/2009
37
Střední škola, Bohumín,
příspěvková organizace, Husova 283
4.10 Činnost a výsledky odborného výcviku
4.10.1 Prezentace školy
Cíl prezentace byl ve školním roce 2008-2009 seznámit širokou veřejnost, ale zejména
vycházející ţáky základních škol, s moţností studia v naší střední škole. Zajišťujeme nejen
vzdělání v oborech středního vzdělání ukončené maturitní a závěrečnou zkouškou, ale i jako
„Místní centrum celoţivotního vzdělávání“ celou řadu rekvalifikačních kurzů.
Ţákům z regionu Ostravy, Karviné, Opavy, Orlové, ale zejména z Bohumína jsme představili
naši školu na besedách, Dnech otevřených dveří, Burzách povolání a posléze i jejich
zákonným zástupcům na třídních schůzkách.
Třídní schůzky a burzy povolání společně s námi navštívili i zástupci ŢDB GROUP, a.s.,
BONATRANS GROUP a. s., kteří jako naši sociální partneři a sponzoři seznámili rodiče a
ţáky s moţností uplatnění po absolvování studia v jejich firmách.
Dne 16. října 2008 se konal 4. ročník celostátní barmanské soutěţe „Fiz Cup Junior Bohumín
2008“, které se zúčastnilo celkem 17 soutěţících barmanů. Odborný dohled vykonávala 9
členná porota České barmanské asociace – Moravskoslezské sekce. Soutěţ byla určena všem
gastronomickým školám, členům Junior šejkr klubu do 18 let. Soutěţící připravovali míchaný
nápoj v kategorii HOT DRINK. Výsledky soutěţe byly zařazeny do hodnocení „Junior
barman roku 2008“. Členové odborné technické a jakostní poroty z CBA Moravskoslezské
sekce v čele s předsedou panem Karlem Mayerem hodnotili chuť a techniku připravovaných
nápojů, dodrţení časového limitu a celkový dojem soutěţících. Student naší školy Brodek
Daniel se umístil na 6. místě. Pro obecenstvo byla vyhlášena divácká soutěţ, ve které se
utkalo celkem10 soutěţících. Celou soutěţ provázel profesionální moderátor z Prahy – ing.
Zdeněk Eška. Kromě věcných cen, které obdrţeli vítězové soutěţe, byly uděleny další
zajímavé ceny: „Cena detektiva Packala“, „cena Moravskoslezského deníku“, „Nejlepší název
drinku“. Kaţdý soutěţící obdrţel účastnický list s drobnými upomínkovými předměty.
Doprovodný program soutěţe připravili ţáci oboru kadeřník, kteří předvedli fantazijní účesy a
taneční skupina Radost z Bohumína. Tato akce významnou měrou přispěla k prezentaci školy
nejen v Bohumíně, ale i v celém Moravskoslezském kraji, jelikoţ průběh a výsledky byly
prezentovány nejen v tisku ale i v České televizi.
Dne 23. dubna 2009 se uskutečnilo na Střední škole, Bohumín, příspěvkové organizaci
semifinálové kolo celostátní odborné soutěţe Automechanik Junior. Vyhlašovatelem soutěţe
je Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky ve spolupráci se Svazem
autoopraven České republiky-SAČR.
Soutěţe se zúčastnilo 16 vítězů základních kol z 12 středních škol Moravskoslezkého kraje.
Samotná soutěţ se skládá ze dvou částí.
Teoretická část:
Test – 150 otázek k prověření teoretických znalosti
Praktická část:
Poznávací část – 5 úkolů
Pracovní část – 10 úkolů
Výroční zpráva za školní rok 2008/2009
38
Střední škola, Bohumín,
příspěvková organizace, Husova 283
Vítězem semifinálového kola se stal student SŠ Bohumín, který s druhým studentem v pořadí
ze SOŠ dopravní a SOU Ostravy Vítkovic reprezentovali Moravskoslezký kraj na celostátním
kole, které se uskutečnilo ve dnech 27. – 29. května 2009 v Ústi nad Orlicí.
Soutěţ přišli podpořit čelní představitelé Moravskoslezkého kraje, města Bohumín a zástupci
sociálních partnerů naši školy.
„Den otevřených dveří“, který kaţdoročně pořádáme především pro vycházející ţáky
základních škol a jejich rodiče, byl vhodným doplněním prezentace školy. Všem jsme
poskytli dostatečný prostor pro seznámení se s úseky jak teoretického tak praktického
vyučování. Prohlídkou odborných učeben a pracovišť měli zájemci moţnost se seznámit s
podmínkami výuky a moţnostmi dalšího vzdělávání.
Pravidelné termíny v listopadu 2008 a lednu 2009 navštívil průměrný počet zájemců. Proto
jsme ve spolupráci s firmou Bonatrans a.s., Bohumín (největší strojírenská firma v okrese
Karviná) a u příleţitosti jejich „Dne otevřených dveří“ zpřístupnili prostory naší školy i
návštěvám této strojírenské firmy. Zájem byl především o vybavení strojním zařízením pro
obráběče kovů. Návštěvníky zaujaly soustruhy řízené CNC technikou a obráběcí centra, které
se nám podařilo pořídit z projektu Moravskoslezského kraje na podporu modernizace
technického a didaktického vybavení center pro další profesní vzdělávání
Řada reportáţí v místním, krajském i celostátním tisku, vystoupení zástupců naší školy
v televizním informačním kanále T.I.K. je rovněţ nedílnou součástí propagace naší školy.
Občané Bohumína jsou i takto informováni o činnosti školy, kde jsou jim nabízeny sluţby,
které zajišťujeme v rámci odborného výcviku.
Patří sem zejména sluţby gastronomické, kadeřnické, opravy a seřizování osobních
automobilů, práce obráběčské, zámečnické, truhlářské, instalatérské a elektromechanické.
Střední škola, Bohumín je vnímaná v podvědomí občanů jako kvalitní vzdělávací zařízení
s moderním vybavením, o čemţ svědčí i zájem o rekvalifikační studium, které poskytujeme
zájemcům prostřednictvím úřadů práce a firem.
Zástupci odborného výcviku aktivně pracují i ve školních radách Bohumínských základních
škol, coţ přispívá k dobrému jménu školy.
Na základě rozsáhlé propagace naší školy roste zájem firem o absolventy oborů zejména
strojírenských. Začíná se rozvíjet spolupráce s okolními zaměstnavateli, zejména AZ FIN
Bohumín, Bochemie a.s., Bohumín, Progres s.r.o., Bohumín. Tyto bohumínské firmy mají
eminentní zájem o profese obráběč kovů, zámečník a elektrikář. Vzhledem k velkému zájmu
zařazujeme ţáky v posledním ročníku studia do těchto firem na tzv. provozní praxi. Snaţíme
se přizpůsobit učivo jejich poţadavkům, spolupracujeme s předními odborníky a vyuţíváme
další moţnosti spolupráce.
4.10.2 Soutěž odborných vědomostí a dovedností
Soutěţ odborných vědomostí a dovedností SOVD – školní kolo. Soutěţe odborných
vědomostí a dovedností se zúčastnili ţáci třetích ročníků. Všichni soutěţící si měli moţnost
porovnat své získané vědomosti a dovednosti a s ostatními spoluţáky jednotlivých oborů.
Zadání připravili učitelé odborného výcviku a náročnost je srovnatelná s maturitní nebo
Výroční zpráva za školní rok 2008/2009
39
Střední škola, Bohumín,
příspěvková organizace, Husova 283
praktickou části závěrečných zkoušek. Všichni tak mají moţnost se ujistit, ţe jsou na tyto
blíţící se zkoušky dobře připraveni.
Nejlepší z nich pak reprezentují naší školu ve vyšších regionálních a celostátních kolech. O
soutěţ je mezi ţáky zájem, coţ dokládá jejich účast. Výsledky prokázaly dobrou úroveň
teoretických vědomostí a praktických dovedností.
Přehled o účasti a výsledcích školního kola soutěže odborných dovedností:
Evidenční
stav
Počet
soutěžících
Účast v
%
Obchodník
28
24
86
Pavlusová Denisa
Mechanik elektronik
19
19
100
Poskier David
Krejčí
5
4
80
Waloszková Lucie
Kuchař – číšník pro pohostinství
25
22
88
Krupa Petr
Kadeřník
19
13
68
Hanáková Daniela
Automechanik
14
10
71
Baláţ Jan
Autoelektrikář
9
7
77
Sobin Daniel
Elektrikář – silnoproud
6
6
100
Maroštik Míroslav
Zámečník
11
9
81
Gabor Pavel
Truhlář
6
6
100
Orth Marin
Obráběč kovů
16
16
100
Nguen Michal
Celkem
158
136
86
Obor
Vítěz/ky základního kola
Přehled o účasti a výsledcích vyšších kol soutěží odborných dovedností:
Obor
Kuchař číšník
Kuchař číšník
Kuchař číšník
Ročník
Místo
2
Ostrava
2
3
2
Druh soutěže
Gastrofestival
Nový Jičín
Barmanská soutěţ
Třinec
Barmanská soutěţ
Výroční zpráva za školní rok 2008/2009
Jména soutěžících
Gabal Michal
Umístění
Jednotlivci
19
Ţulková
Barbora
Gabal Michal
30
18
Brodek
Daniel
Gabal Michal
17
30
Ţulková Barbora
34
Družstva
-
40
Střední škola, Bohumín,
příspěvková organizace, Husova 283
Kuchař číšník
2
Bohumín
Fiz – Cup Junior
Kuchař číšník
3
Bohumín
Fiz – Cup Junior
3
PolskoRybnik
Kuchař číšník
Gastronomická soutěţ
Kuchař číšník
1
1
Klimkovice Číšnický pětiboj
Kuchař číšník
1
Klimkovice Číšnický pětiboj
Kuchař
2
PolskoRybnik
Gastronomická soutěţ
Kuchař
2
Ostrava
Gastrofestival
Kadeřník
3
Vítkov
Kadeřník
3
Vítkov
Kadeřník
3
Brno
Automechanik
3
Bohumín
Automechanik
3
Ústí nad
Orlicí
(region)
Automechanik Junior
(celostátní)
Zámečník
3
Frýdek
Místek
Zlatý pohár LINDE
Zámečník
2
Opava
Zlatý pilník
Účesová tvorba
pánská
Účesovákategorie
tvorba
dámská kategorie
Harmonie 2009
Automechanik Junior
Gabal Michal
12
Ţulková Barbora
9
Danelová Nikol
Brodek Daniel
16
6
Pajtášová Veronika
Trexlerová
Kristýna
17
-
4
-
14
-
16
1
-
Pawerová Lucie
Skoblej Lukáš
8
-
Štefániková Monika
12
-
Štefániková Monika
7
-
Moronová Nela
31
-
Baláţ Jan
1
-
Baláţ Jan
28
-
Gütler Patrik
20
Škuta Pavel
Diviš Jiří
21
6
Stránková NikolaM.
Cimmermanová
Švikruhová
Šárka
Durčáková Kristýna
Balcárková
Puk Patrik Roxana
-
-
Výsledky soutěţí odborných vědomostí a dovedností přispívají k prezentaci školy a jsou i
motivačními prostředky pro ţáky. Cílem úseku odborného výcviku bude zkvalitnit přípravu
ţáků pro vyšší kola odborných vědomostí a dovedností tak, abychom uspěli na předních
místech této silné konkurence.
4.10.3 Produktivní práce žáků
Produktivní práce je jiţ nedílnou součástí odborného výcviku našich ţáků. Všechny obory se
podílely na plnění plánu trţeb, který jsme si stanovili pro školní rok 2008–2009 ve výši
305 000 Kč. Tento plán byl splněn výnosem 715380 Kč, coţ činí 235 %.
Učitelé odborného výcviku měli zásadní vliv na plnění výnosů z produktivní činnosti. Svými
zkušenostmi, aktivitou a praktickými dovednostmi dokázali, ţe i s ţáky lze odvést velmi
kvalitní práci.
Doplňková hospodářská činnost je součásti odborného výcviku a na realizaci zakázek se
podílejí jak ţáci, tak zaměstnanci školy. V plánu jsme měli trţby v hodnotě 750 000 Kč.
Výroční zpráva za školní rok 2008/2009
41
Střední škola, Bohumín,
příspěvková organizace, Husova 283
V rámci této aktivity jsme utrţili 1 081 000 Kč. Z toho Svářečská škola dosáhla trţeb ve výši
628 756 Kč, provozované bufety dosáhli trţeb za 1 160 399 Kč.
4.10.4 Modernizace vybavení a šetření školního majetku
V rámci výuky pracoviště průběţně modernizujeme a doplňujeme učebními pomůckami,
nářadím, nástroji i jiným drobným vybavením, nutným pro odbornou výuku. Vybavení
odborných výukových pracovišť postupně vybavujeme dle normativů a modernizujeme
zastaralé zařízení. V letošním školním roce jsme podstatně nezmodernizovali ţádné
pracoviště na úseku odborného výcviku z důvodů nedostatků finančních prostředků.
Všechna technologická vybavení však pravidelně udrţuje a opravujeme. Předcházíme tímto
poruchám, haváriím a případným úrazům.
Plynulost provozu zabezpečují především zaměstnanci údrţby ve spolupráci s učiteli
odborného výcviku a ţáky. Svojí pohotovostí a profesionálním přístupem udrţují veškeré
strojní a elektro zařízení v náleţitém pořádku. Je nutno ovšem podotknout ţe řada strojního
vybavení jako jsou soustruhy, frézky, vybavení mechaniků elektroniků, elektrikářů a
zámečníků je jiţ zastaralá a mnohdy těţce udrţitelná v provozu. Je nutná zásadní modernizace
zejména ve strojním obrábění a výuce elektro oborů. Ostatní obory je nutno postupně vybavit
moderními technologiemi a zajistit tak řádnou přípravu ţáků na budoucí povolání.
4.10.5 Zpracování metodických materiálů
Výuka odborného výcviku byla učiteli na základě předpisů a zkušeností v tematických
plánech výuky upravena tak, aby odpovídala současným poţadavkům a aby přispěla
k dokonalému průběhu praktického vyučování.
Učitelé zpracovali náměty souborných a kontrolních prací, soutěţí odborných vědomostí a
dovedností, praktické části maturitních a závěrečných zkoušek, apod. Při rozpracování
pedagogických dokumentů postupovali uváţeně a úpravy časových dotací jednotlivých
tematických celků volili dle potřeb výuky odborného výcviku.
Naše škola realizovala NZZ dle zadání připravených v rámci projektu Kvalita I.v návaznosti
na připravovaný nový projekt pro obory zámečník, truhlář pro výrobu nábytku, obráběč kovů,
automechanik, elektrikář silnoproud, instalatér, autoelektrikář, krejčí, kuchař číšník, a
kadeřník. Výsledky potvrdily dobrou úroveň zadání i připravenost našich ţáků.
Naše škola jako jedna z mála středních škol v ČR byla pověřena v rámci projektu UNIV
(uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v síti škol poskytujících
vzdělávací sluţby pro dospělé) pilotním ověřením jedné z šesti dílčích kvalifikací na úplnou
kvalifikaci „Obráběč kovů“.
Po předchozím proškolení průvodců a hodnotitelů proběhlo v dubnu ověření dílčí kvalifikace
č. 6 „Obsluha CNC obráběcích strojů“. Pilotní ověření úspěšně absolvovali dva uchazeči a
prokázali pod dozorem přísné hodnotící komise velmi dobré znalosti a dovednosti. Potvrdili
tím, ţe celoţivotní vzdělávání je smysluplné a má budoucnost.
Výroční zpráva za školní rok 2008/2009
42
Střední škola, Bohumín,
příspěvková organizace, Husova 283
Ve školním roce 2008–2009 se všichni pedagogové podíleli na tvorbě “Školních vzdělávacích
programů“ (ŠVP), které navazují na jiţ schválené „Rámcově vzdělávací programy“ (RVP).
ŠVP budou uvedeny do praxe ve školním roce 2009–2010.
4.10.6 BOZP a PO
Bezpečnost, hygiena, ochrana zdraví při práci i poţární prevence byly v tomto školním roce
prvořadými hledisky k zamezení školních úrazů, zejména na pracovištích ţáků. Této
problematice učitelé odborného výcviku věnovali maximální pozornost. Ţáky pravidelně
seznamovali se zásadami BOZP a PO. I přesto, ţe byla informovanost ţáků velmi dobrá,
jejich nepozornosti bylo zaznamenáno několik drobných poranění.
Převáţně šlo o lehká poranění, která vznikla nedbalostí nebo malou zkušeností ţáků.
Nejčastější příčiny úrazů v odborném výcviku došlo k poranění prstů horních končetin,
podvrtnutí kotníků, kolene, v teoretickém vyučování. V tělesné výchově šlo o vyvrtnutý
kotník a naraţené prsty při míčových hrách, bruslení a gymnastických cvičeních.
Sepsáno bylo celkem 9 školních úrazů, z toho v odborném výcviku 5 a v teoretickém
vyučování 4. Pracovních úrazů u kmenových zaměstnanců byly dva lehčího charakteru.
Všechny školní úrazy jsou řádně sepsány, zaevidovány a vyřízeny.
V oblasti bezpečnosti práce proběhla prověrka BOZP a PO za účasti odborové organizace,
smluvního lékaře, vedení školy a bezpečnostního technika firmy KORT Ostrava. Důsledně
byla provedena kontrola všech objektů, pracovišť, vybavenost ochrannými pomůckami a
jejich pouţívání, revize technických zařízení, kvalita osvětlení, hluku apod.
Nebyly shledány podstatné závady, přesto je však co zlepšovat a udrţovat. Vyskytly se
závady zejména při skladování materiálů, při pouţívání osobních ochranných pomůcek,
porušením předpisů PO apod. Byla přijata opatření k odstranění těchto závad a při následných
nedostatcích v rámci osobní zodpovědnosti vyvodíme důsledky.
4.10.7 Hospitační činnost
Hospitace a kontroly provedli na úseku odborného výcviku vedoucí učitelé odborného
výcviku a vedoucí dílen. Hospitační činnost byla jako kaţdoročně zaměřena na tyto oblasti:
-
plnění tematických plánů
příprava na učební den
vyuţívání učebních pomůcek
zajištěnost produktivních prací
dodrţování BOZP a PO
vedení pedagogické dokumentace
vedení ţáků na provozních pracovištích
kvalita práce ţáků
průběh praktických částí maturitních a závěrečných zkoušek
Výsledky prokázaly, ţe úroveň pedagogické práce učitelů odborného výcviku jsou dobré.
Poznatky z hospitací:
Výroční zpráva za školní rok 2008/2009
43
Střední škola, Bohumín,
příspěvková organizace, Husova 283
–
–
–
–
–
–
–
–
dobře zpracována pedagogická dokumentace
dobře vedena evidence odborného výcviku
plnění úkolů v měsíčních plánech je vedeno dle stanovených termínů
stanovení odměn ţákům je v souladu s platnými předpisy
klasifikace ţáků je v souladu s klasifikačním řádem
velmi dobře vedena evidence provozních pracovišť
vzorně zajištěny praktické části maturitních a závěrečných zkoušek
dobře veden přehled produktivních prací
Ve školním roce 2009–2010 budeme věnovat zvýšenou pozornost:
-
zkvalitnění obsahu výuky
organizaci odborného výcviku
dodrţování bezpečnosti a hygieny práce
efektivnímu vyuţívání časového fondu výuky
dodrţování pořádku na pracovištích
připravenosti učitelů odborného výcviku na učební den
zajištěnosti produktivních prací
Hospitace jsou konzultovány s učiteli odborného výcviku dle jednotné metodiky. Rozbory a
závěry doporučují, popřípadě ukládají hospitovaným zejména řešení vzniklých problémů či
rezerv ve výuce.
4.10.8 Rekvalifikace
Zabezpečujeme v rámci činnosti „Místního centra celoţivotního vzdělávání“ rekvalifikace.
Nabízíme tyto rekvalifikační kurzy:
Zámečnické práce
CNC-1
CNC-2
Obráběčské práce
Instalatérské práce
Strojník-dělník hutní druhovýroby
Truhlářské práce
Kuchařské práce
Kuchařské práce
Krejčovské práce
Prodejní činnost
Číšnické práce
Šička konfekce
Počítačová gramotnost
Kurz svařování základní, dle EN
Přezkoušení – perioda základní
Evropská norma-periodické přezkoušení
Výroční zpráva za školní rok 2008/2009
44
Střední škola, Bohumín,
příspěvková organizace, Husova 283
Nabídka je určena uchazečům dle dosaţeného vzdělání, dle zájmů, potřeb firem a úřadů
práce. Vyučují zkušení učitelé teoretického a praktického vyučování s dlouholetými
zkušenostmi.
Ve školním roce jsme zabezpečili:
Kurz
Obráběčské práce
DK-6 (obsluha CNC obráběcích strojů)
CNC obrábění v rámci projektu ESF
CNC soustruţení v rámci projektu ESF
Broušení kovů v rámci projektu ESF
Hutník v rámci projektu ESF
Celkem
Počet kurzů
Počet
uchazečů
Úspěšných
absolventů
Úspěšnost v
%
3
1
3
1
1
1
10
7
1
18
21
8
47
102
7
1
18
21
8
47
102
100
100
100
100
100
100
100
Rekvalifikaci zabezpečovali učitelé odborného výcviku a teoretického vyučování. Za jejich
přístup k organizaci výuky v rámci celoţivotního vzdělávání jim patří uznání a poděkování.
4.10.9 Předmětové komise
Ve školním roce 2008–2009 pracovaly na úseku tři předmětové komise, které vedli vedoucí
učitelé odborného výcviku:
-
strojní (zámečníci, obráběči kovů, instalatéři, automechanici, truhláři) R. Grobelný
elektro (elektrikáři, autoelektrikáři, elektronici) V. Uherek
sluţbové (kuchaři, číšníci, krejčí, kadeřníci, obchodníci, prodavači) J. Murová.
Dle plánu činnosti se předmětové komise, do kterých byli zapojeni učitelé odborného výcviku
a učitelé odborných předmětů zabývali zejména:
-
úpravami osnov
koordinací učiva
zpracováním tematických plánů
přípravou, průběhem a výsledky praktických částí maturitních a závěrečných zkoušek
soutěţemi odborných dovedností
zadáním a výsledky souborných a kontrolních prací
modernizací výuky
hodnocením výuky a modernizací vyučovacího procesu
vedení pedagogické dokumentace
ekonomickými výsledky
hodnocením ţáků a jejich výsledků práce
spoluprací s úsekem teoretické výuky
absencí ţáků
Výroční zpráva za školní rok 2008/2009
45
Střední škola, Bohumín,
příspěvková organizace, Husova 283
Členové předmětových komisí – učitelé odborného výcviku zpracovali pečlivě pedagogické
dokumenty pro výuku, podíleli se na zpracování metodických materiálů, zajišťovali a
realizovali produktivní práci ţáků, pracovali ve zkušebních komisích, apod.
V letošním školním roce bylo prioritou v plánu činnosti předmětových komisí jednotné zadání
závěrečných zkoušek pro všechny obory středního vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou.
Jednotná zadání byla pedagogickými pracovníky akceptována, odpovídala předepsaným
standardům a byla dobře zpracována. Všichni učitelé odborného výcviku zajistili hladký
průběh praktických maturitních a závěrečných zkoušek.
Nemalá pozornost byla věnována zpracování školních vzdělávacích programů, která
v současné době vrcholí.
4.10.10
Svářečská škola
Ve svářečské škole jsme zajišťovali především výuku svařování v oborech instalatér
a zámečník. Doplňkovou činností svářečské školy je následně výuka svařování
v rekvalifikačních kurzech, zabezpečení poţadavků v oblasti svařování okolních firem a
občanů.
Svoji flexibilitou je vyhledávána zájemci o zvyšování odbornosti v této oblasti. Svářečská
škola je vedena technologem P. Garpielem.
-
žáci
Počet zařazených
Ročník
Obor
Druh kurzu
Prospělo
Úspěšnost v
%
do kurzu
Zámečník
3
ZK 111 1.1
14
12
86
Zámečník
3
ZK 135 1.1
7
7
100
Zámečník
3
ZP 311 2 1.1
3
3
100
Instalatér
3
ZK 311 1.1
6
1
17
30
23
77
Celkem
-
dospělí
Počet
přezkoušení
Počet žadatelů
Prospělo
Úspěšnost v %
Přezkoušení – základní kurz
476
252
252
100
Překvalifikace – úřední zkouška
54
33
25
76
Celkem
530
285
277
97
Počet
Prospělo
Úspěšnost v %
Druh přezkoušení
Druh kurzu
Výroční zpráva za školní rok 2008/2009
46
Střední škola, Bohumín,
příspěvková organizace, Husova 283
ZK 111 1.1
4
zařazených do
kurzu
13
ZK 121 1.1
1
1
1
100
ZK 135 1.1
4
10
10
100
ZK 141 1.1
1
1
1
100
ZK 311 1.1
1
2
2
100
ZP 111 1 1.1
1
1
1
100
ZP 121 9 1.1
3
5
5
100
ZP 135 1 1.1
2
3
3
100
ZP 141 1 1.1
1
3
3
100
ZP 311 2 1.1
4
23
23
100
CELKEM
22
62
62
100
Prospělo
Úspěšnost v %
Počet kurzů
Počet
zařazených do
kurzu
ZK 135
2
5
5
100
ZK 111
2
9
9
100
ZP 311
1
2
2
100
ZP 121
1
5
5
100
ZP 135
1
3
3
100
ZP 111
1
1
1
100
CELKEM
8
25
25
100
Druh kurzu
Počet kurzů
13
100
Svářečský kurz ESF
Druh kurzu
Druh kurzu
Příloha č. 1 – provozní pracoviště odborného
Příloha č. 2– vlastní pracoviště odborného výcviku
Příloha č. 3 – vzdělávání učitelů odborného výcviku
5. Komise výchovného poradenství, protidrogové a
environmentální prevence
Od 1.9 2008 začal pracovat na škole nový výchovný poradce Mgr.A Hloušková.
V plánu výchovného poradce, který byl předloţen a podepsán ředitelem školy byly zakotveny
následující plánované aktivity:
Výroční zpráva za školní rok 2008/2009
47
Střední škola, Bohumín,
příspěvková organizace, Husova 283
-spolupráce s třídními učiteli
- účast VP na startovacích kursech
- vstup VP na třídních schůzkách 1.ročníků
- výchovné komise
- individuální konzultace pro ţáky
- vytvoření spolupráce s PPP Bohumín
- vytvoření info letáku pro rodiče
- preventivní akce pro ţáky
Výše uvedené aktivity byly úspěšně splněny. Za velmi kladnou lze povaţovat přednášku pro
učitele na téma ,,Specifické vývojové poruchy“.Velmi dobře se začalo vyuţívat
individuálních konzultací pro ţáky i mimo výchovné komise, především plní úlohu
preventivní. Zajímavá je taky spolupráce s jinými institucemi zejména s PPP Bohumín.
Podařilo se zorganizovat přenášku pro rodiče na téma ,,drogová problematika“.
V letošním školním roce je plánované zabezpečení schránky důvěry, eventuálně pošty pro
VP. Dále větší působnost VP na akcích mimo školu-turistický kurs a lyţařský výcvik kde
bude prováděna depistáţ a prevence problémů našich ţáků.Plánované je také vytvoření
školního bulletinu, časopisu. Bylo svoláno 51 komisí a bylo uděleno 40 podmíněných
vyloučení. Ostatní postihy byly řešeny 2 a 3.stupněm z chování. Důvodem svolání VK byla
zejména neomluvená absence ţáků, šikana v jednom případě a útěky ze školy. Mimo VK byla
také řešena šikana v dívčí třídě, kde byl případ postoupen policii ČR.
Ve školním roce 2008/09 probíhal v souladu s MŠMT na Střední škole, Bohumín,
příspěvková organizace, Minimální preventivní program zaměřený na prevenci proti sociálně
patologickým jevům.
Prvním ročníkům byl určen seminář „Vztahy v kolektivu“, realizátor Renarkon Ostrava.
Druhým ročníkům byl určen seminář „Droga a já“, realizátor Renarkon Ostrava.
Třetím ročníkům byl určen seminář „Tolerance a akceptace menšin“, který opět realizoval
Renarkon Ostrava.
Středisko integrace menšin Karviná připravilo pro druhý a třetí ročník oboru výchovná a
humanitární činnost dva čtyřhodinové semináře. Tyto semináře natolik oslovily naše studenty,
ţe se někteří zapojili do dobrovolné spolupráce s tímto střediskem. Velký ohlas měla téţ
přednáška s bývalým drogově závislým. Realizátorem byla Slezská diakonie. Zúčastnily se
první a druhé ročníky.
I v letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu „Člověk v tísní“. V rámci
projektu byl promítnut film „Srpen jako kladivo“ . Po projekci filmu následovala beseda
s pamětníkem – PhDr. F. Kubjákem. Zúčastnily se maturitní ročníky.
Prvním a druhým ročníkům byl určen rovněţ projekt CAT Ostrava - „Rady začínajícím
milencům“.
Velký ohlas mezi studenty vzbudila téţ přednáška JuDr. Dočekala – emeritního policejního
rady ve výsluţbě – „Kriminalita mládeţe“. Akce byla určena 1. – 3. ročníkům
Rodičům prvního ročníku třídy KD1 byl a věnována přednáška Renarkonu Ostrava na téma
„Drogy a mládeţ“.
V rámci předcházení sociálně patologickým jevům bylo našim studentům umoţněno zapojit
se do mnohých volnočasových aktivit, ať uţ sportovních či kulturních (kulturní vystoupení
Výroční zpráva za školní rok 2008/2009
48
Střední škola, Bohumín,
příspěvková organizace, Husova 283
v domovech důchodců, stacionáři, ústavech sociální péče či večerní zájezdová divadelní
představení do Ostravy).
Velkým plusem přednášek, seminářů a jiných aktivit bylo maximální zapojení téměř 900
studentů naší školy. Navíc realizované programy se u studentů setkaly s velkým ohlasem a
byly pro ně zajímavé a přínosné.
Velmi pozitivně hodnotím téţ svou práci v Radě volnočasových aktivit a Radě komunitního
plánování pod MÚ Bohumín, která se snaţí o pozitivní vyuţití volného času bohumínské
mládeţe (téţ i studentů naší školy)
6. Údaje o výsledcích inspekční činnosti
Ve školním roce 2008/2009 nebyla na škole provedena inspekce Českou školní inspekcí.
7. Realizované projekty
7.1. Spolupráce technických škol – realizuje se od listopadu 2008 na tři roky.
7.2. AutoNet zpracován a prošel hodnocením, realizace je plánována od 11/2009 na tři
roky.
7.3. GastroNet nezískal potřebný počet bodů, doporučen k dalšímu termínu. Podpora
zájmu ţáků ZŠ o studium technických škol, neprošel hodnocením, bylo by dobré
podat jej v dalším termínu.
7.4. Comenius partnerství škol uskutečnila se výměna u nás a v Německu, realizace je do
července 2010.
7.5. Leonardo výměnné pobyty u nás a ve Francii, projekt ukončen 6/2009.
7.6. Daňový systém a podnikání v Česku a Polsku – v rámci EUROREGIONU spolupráce
se školou v Rybníku, trvání aktivit do května 2010.
8. Mimoškolní aktivity
Konkrétní akce s počty ţáků jsou uvedeny ve zprávách předmětových komisí.
Jedná se o tyto aktivity:
Odborné
Organizace odborných exkurzí v rámci všech předmětů, účast ţáků v odborných soutěţích
(základní + postupová kola), exkurze do zahraničí s cílem zdokonalení konverzace v cizím
jazyce.
Prezentační
Dny otevřených dveří
Burzy povolání
Učeň, středoškolák, vysokoškolák – Ostrava – Černá Louka
Výroční zpráva za školní rok 2008/2009
49
Střední škola, Bohumín,
příspěvková organizace, Husova 283
Vzdělání a řemeslo
Maturitní tabla vycházejících ročníků
Slavnostní předání maturitních vysvědčení v kině KAR
Slavnostní přijetí nejlepších absolventů představiteli města
Publikační a přednášková činnost učitelů
Vystoupení pedagogů v TIK (televizní informační kanál města Bohumína)
Sportovní
Činnost Školního sportovního klubu
Účast druţstev v okrskových a regionálních soutěţích
Lyţařský výcvikový kurz pro ţáky 1. ročníků
Kurz pobytu v přírodě pro ţáky 2. ročníků tříletých oborů a 3. ročníky čtyřletých oborů
Účast ţáků na Běhu Terryho Foxe a dalších
Ekologické
Třídění odpadu ve všech budovách teoretické výuky
Systematické začleňování základních myšlenek a tezí environmentální výchovy do
vyučovacích hodin a jejich aktualizace v akcích probíhajících mimo prostředí školy
(sportovní a adaptační kurzy, odborné exkurze, rodinné prostředí, … )
Ostatní - Pro bohumínskou veřejnost:
Tenisový turnaj dvojic SOŠ a SOU Open 6. ročník – květen
Poznávací lyţařsko-turistický zájezd na Slovensko 7. ročník
Daspon obecně prospěšná společnost
DASPON o. p. s. je obecně prospěšná společnost zaloţena v roce 1999 jako samostatný
právnický subjekt, jejímţ zřizovatelem je Střední škola Bohumín. Podle Stanov je jejím
posláním a cílem poskytování učebních pomůcek, vybavení a zařízení učeben, dílen a
sportovních zařízení včetně výpočetní techniky škole, poskytování finančních příspěvků
ţákům školy na úhradu ceny studijních pobytů a jiných odborně vzdělávacích akcí, na které
budou vysláni školou, půjčování učebnic a odborné literatury a organizační zabezpečování
odborných a společenských akcí a soutěţí.
Příspěvky na činnost získává DASPON o. p. s. ze sponzorských darů rodičů ţáků, nebo jiných
fyzických a právnických osob. Ve školním roce 2008/2009 činila hodnota příspěvků ţáků
237.750,-- Kč, další příspěvky byly účelově vázány, například příspěvky na pořádání
barmanské soutěţe FIZ-CUP Junior Bohumín, nebo na Studentský večírek pořádaný v rámci
výuky ekonomiky v programu Junior Achivement.
V tomto školním roce se společnost zaměřila na doplnění pomůcek pro výuku v oblasti
odborných předmětů teoretického vyučování strojírenských oborů a také v oblasti všeobecně
vzdělávacích předmětů, zejména jazykového vzdělávání, matematiky, fyziky, chemie,
občanské výchovy, dějepisu, hudební a výtvarné výchovy. Jednalo se o audiovizuální
techniku – televizor, DVD přehrávače, mapy, testy, DVD a CD nosiče, sady učebnic, odborné
publikace, hudební nástroje.
Pro potřeby odborného výcviku byl pořízen laminovací přístroj se sadou fólií.
Výroční zpráva za školní rok 2008/2009
50
Střední škola, Bohumín,
příspěvková organizace, Husova 283
DASPON pravidelně financuje také předplatné časopisů, které vyuţívají vyučující v hodinách
odborných předmětů. Jedná se zpravidla o měsíčníky – Moderní obchod, Tělesná výchova a
sport, Cizí jazyky, Daně a účetnictví, Systémy logistiky, Amatérské rádio, Burda – móda,
Food Service, Ekonom, Zboţí a prodej, Věda a technika mládeţi, Poradce. Některé časopisy
jsou odebírány ve dvou výtiscích, aby byly k dispozici jak teoretickému, tak praktickému
vyučování, případně jsou distribuovány na různé budovy teoretické výuky. V letošním roce
bylo nově zakoupeno předplatné časopisu Rozhledy v počtu 15 kusů; tento časopis je určen
jako učební pomůcka pro výuku předmětu Administrativa a Obchodní korespondence a velmi
se osvědčil.
Společnost se finančně podílí na reprezentaci školy formou úhrady startovného a jízdného
ţáků na oborové soutěţe. K reprezentaci patří i aktivity oboru Výchovná a humanitární
činnost v oblasti kulturních akcí a sociálních sluţeb zaměřených na seniory a předškolní děti.
Vystoupení ţáků a akce se vţdy setkávají s velmi kladnou odezvou. Cestování za těmito
aktivitami je rovněţ hrazeno z prostředků DASPON. Také poznávací zájezd s kulturně
historickou tematikou do Brna byl částečně hrazen z prostředků DASPON – bylo hrazeno
vstupné a účast na besedě. Z prostředků DASPON byla částečně uhrazena doprava ţáků na
exkurzi do Studénky a na dvoudenní exkurzi do Terezína a Prahy. Společnost se podílela i na
částečném financování výjezdu ţáků školy do Erfurtu v rámci spolupráce evropských škol.
Vítězové soutěţí organizovaných školou v oblasti všeobecných i odborných předmětů
dostávají drobné odměny, stejně tak byli odměňováni ţáci na startovacích, lyţařských nebo
sportovních kurzech. Jako kaţdoročně připravili ţáci své výrobky ke Dni otevřených dveří.
Výdaje na materiál a výzdobu byly hrazeny z prostředků obecně prospěšné společnosti.
V letošním školním roce pořádala společnost DASPON o. p. s. barmanskou soutěţ FIZ-CUP
Junior Bohumín. Finanční prostředky byly získány od sponzorů a ze vstupného a startovného
a pokryly veškeré náklady na tuto soutěţ. Z přebytku bylo pořízeno multifunkční zařízení –
tiskárna se skenerem.
Přehled hlavních položek výdajů DASPON o.p.s.
Předplatné časopisů
Odměny ţákům
Pomůcky
Startovné, jízdné, exkurze
Besedy
CELKEM
Výroční zpráva za školní rok 2008/2009
10.270,-- Kč
4.024,-- Kč
92.921,-- Kč
56.780,-- Kč
11.481,-- Kč
175.47
51
Střední škola, Bohumín,
příspěvková organizace, Husova 283
9. Údaje o hospodaření školy
Hospodaření školy se komplexně zpracovává ve výroční zprávě za příslušný kalendářní rok.
Podrobné údaje o hospodaření včetně rozborů hospodaření byly uvedeny ve Zprávě o činnosti
organizace za rok 2008, kterou škola odevzdala v termínu do 28. 2. 2009.
Níţe uvádíme pro srovnání přehled hospodaření za kal. rok 2007, 2008 a 1.pol. 2009.
1.-12.měsíc r. 2007
Náklady
činnost
hlavní
Výnosy
činnost
hlavní
1. – 6. měsíc r. 2009
68 358 569,51
35 642 154,09
68 468 056,46
67 518 587,32
34 023 304,10
Hospod.
výsl.hlav.činn.
-1 129 755,51
-839 982,19
-1 618 849,99
Náklady
činn.
doplňková
2 776 976,91
3 534 908,47
2 042 182,31
Výnosy
činn.
doplňková
3 906 732,42
4 374 890,66
2 705 066,48
Hospod.
činn.
výsl.dopl.
1 129 755,51
839 982,19
662 884,17
Náklady celkem
72 374 788,88
71 893 477,98
37 684 336,40
Výnosy celkem
72 374 788,88
71 893 477,98
36 728 370,58
0,00
0,00
-935 965,82
Hospod.
celkem
výsl.
69 597 811,97
1.-12.měsíc r. 2008
Výroční zpráva za školní rok 2008/2009
52
Střední škola, Bohumín,
příspěvková organizace, Husova 283
Přehled hospodaření organizace jako celku v tis. Kč
80 000,00
70 000,00
60 000,00
50 000,00
40 000,00
30 000,00
20 000,00
10 000,00
0,00
-10 000,00
2007
2008
1.-6.m.2009
náklady
výnosy
hosp.výsl.
1
Z výše uvedené tabulky je zřejmé, ţe organizace vede hospodaření odděleně za hlavní
činnost, za doplňkovou činnost a souhrnně pak za celou organizaci.
V letech 2007 a 2008 jsme vědomě celý hospodářský výsledek doplňkové činnosti pouţili jiţ
na posílení zdrojů pro hlavní činnost v průběhu roku, celkově je tedy hospodářský výsledek
nulový. Za první pololetí 2009 vykazuje organizace vysokou ztrátu v hospodaření jako celku,
ale je předpoklad, ţe do konce roku bude tato ztráta vyrována a závěr roku bude opět
s nulových hospodářským výsledkem.
V rámci poskytnutého příspěvku na činnost organizace jsou organizaci přidělovány také
prostředky na další vzdělávání pedagogických pracovníků (cca 50,00 Kč na jednotku
výkonu). Celkové náklady, vynaloţené na vzdělávání pracovníků jsou patrné z tabulky a
grafu.
Přidělená částka Kč
na DVPP
Čerpáno Kč
z toho
Rok 2007
Rok 2008
1.-6.m. 2009
59 250,00
50 000,00
25 000,00
253 430,00
47 738,00
34 110,98
Výroční zpráva za školní rok 2008/2009
53
Střední škola, Bohumín,
příspěvková organizace, Husova 283
neped.prac. Kč
19 085,00
2 380,00
7 124,98
300 000
250 000
200 000
přid. Kč
150 000
čerp. Kč
100 000
neped. Kč
50 000
0
r. 2007
r.2008
1.-6.m.09
Organizace věnuje vzdělávání pracovníků patřičnou pozornost, a to nejen vzdělávání
pedagogických pracovníků, ale rovněţ i nepedagogických pracovníků, a na toto vzdělávání
vydává i prostředky získané vlastní činností. Z přehledu je patrný pokles v čerpání nákladů na
vzdělávání pracovníků, coţ je zapřičiněno tím, ţe v r. 2007 a v předchozích létech bylo
vynaloţeno větší mnoţství nákladů na vzdělávání pracovníků v oblasti výpočetní techniky.
2
Je nutné připomenout zásluţnou činnost organizace v oblasti péče o svěřený majetek, kde jsou
vynakládány nemalé částky z vlastních prostředků na opravy majetku, pořizování nového
majetku a modernizaci a rekonstrukci. Organizace postupně obnovuje vybavení učeben
lavicemi a stoly, obnovuje počítačové učebny, zajišťuje modernizace počítačových sítí,
zajišťuje moderní vybavení učeben a dílen pro odborný výcvik.
v Kč
opravy
nový nákup
HIM a DHIM
modernizace
a rekonstrukce
Celkem
rok 2007
rok 2008
1.-6.m.2009
759 865,64
1 182 506,63
188 907,95
5 451 653,04
1 120 080,04
594 378,10
168 400,00
607 173,00
0,00
6 379 918,68
2 909 759,67
783 286,05
Výroční zpráva za školní rok 2008/2009
54
Střední škola, Bohumín,
příspěvková organizace, Husova 283
7 000 000
6 000 000
5 000 000
4 000 000
r. 2007
r. 2008
1.-6.m.09
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
opravy
nový
nák.
modern. celkem
V r. 2008 je patrný značný pokles v celkových nákladech vynaloţených na modernizaci a
údrţbu majetku, coţ je ovlivněno skutečností, ţe v r. 2007 jsme obdrţeli značnou dotaci –
2 800 tis. – na statistické zajištění přístavby soc. zařízení školy TGM.
Příloha č. 1 pracoviště odborného výcviku
Poř.
číslo
Název firmy
Místo
1.
AZ-FIN servis, s.r.o.
Bohumín
2.
3.
4.
5.
6.
6.
7.
8.
Autoservis Petr Volný
A.M.T. Moravia
SW Technik
LK Centrum
Bohdan Khýr
ŢDB GROUP VIADRUS
Kadeřnictví Solar
Elektrocentrum
Rychvald
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Bohumín
Těrlicko
Ostrava
9.
Rely servis
Ostrava
10.
Roman Gavelčík Mechanizace a
doprava
Orlová Poruba
11.
Autoservis Apollon
Dolní Lutyně
12.
13.
Truhlářství ROLS
Autoopravna Kostelňák
Bohumín
Bohumín
Výroční zpráva za školní rok 2008/2009
Počet
žáků
2
1
2
1
1
1
1
2
1
2
2
2
1
1
1
1
2
1
55
Střední škola, Bohumín,
příspěvková organizace, Husova 283
14.
15.
Radim Šindler - stolařství
Jana Prokešová - kadeřnictví
Ostrava
Ostrava
16.
PR Market
Třinec
17.
Billa, spol. s.o.r.
Bohumín
18.
19.
20.
Lenka Střádalová
Salón Šárka
Cestovní agentura B+B Travel CZ
Bohumín
Orlová
Karviná
21.
Schlecker
Praha 8
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Autorizovaný prodejce Malý a Velký
Vítězslav Kucharčík koberce
David Šustek
Blejchař Pavel stolařství
Jiří Klíma truhlářství
Milan Piecha truhlářství
Ocelové kordy ŢDB
Holičství,kadeřnictví Jana Klapová
Kadeřnictví Petra Dočekalová
Jan Hefner
Bonatrans
BSK Metal
Ostrava
Bohumín
Bohumín
Bohumín Záblatí
Bohumín
Bohumín
Bohumín
Ostrava
Domaţlice
Bohumín
Bohumín
Bohumín
34.
Mléčné lahůdky
Bohumín
35.
Pekárna na růţku
Bohumín
36.
Procon
Závod Válcovna, Ocelárna a
recyklace
Dětmarovice
38.
Schwartzmuhler s.r.o.
Ţebrák
39.
TB Company s.r.o.
Bohumín
40.
41.
42.
43.
44.
45.
Rossmann
Mutinová Liana
Tuproma
Jaroslava Procházková
Holičství a kad. Martina Kubánková
Pneuservis Stoklasa
Bohumín
Ostrava
Orlová
Třinec
Dětmarovice
Dolní Lutyně
46.
Pavlína Stibůrková
Bohumín
47.
Lahůdky Hvězda
Dolní Lutyně
37.
Bohumín
Výroční zpráva za školní rok 2008/2009
1
1
7
1
4
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
56
Střední škola, Bohumín,
příspěvková organizace, Husova 283
48.
SMO
Orlová
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
Jatka Madesa
Truhlářství Vagunda
Obchod se zboţím
Interio CZ
RASO
MIGO
Weisenpacher-autodílna
Holičství Petra Gebauerová
Roman Kovalský
Bochemie
Auto Tichý
Lenka Malá
Obchodní akademie
Mladějovice
Ostrava
Bohumín
Budišov
Ostrava
Bohumín
Dolní Lutyně
Ostrava
Bohumín
Bohumín
Ostrava
Ostrava
Orlová
62.
Masarykova ZŠ
Bohumín
63.
64
65.
66.
67.
68.
69.
Ostrava-Mar.Hory
Ostrava
Karviná-N. Město
Bohumín
Bohumín-Šunychl
Bohumín-Skřečoň
Ostrava-Poruba
Ostrava-Poruba
1
71.
Golden gastro service
Benetton Fututrum, Avion Rudná
Kadeřnictví VENUS
VANHOZ
Vodoinstalatérství - Pajurek,
Kadeřnictví-Šárka Broţkovičová
Ing. A. Elblová, U Školky
Vedení účetnictví-Ludmila
Slaziníková
Taverna Elpida-Šárka Vasiliu
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
5
2
1
1
2
1
1
1
72.
Kadeřnictví PAULA
73.
Výtahy servis
Rychvald
Karviná, Mor.
Ostrava
Bohumín
74.
Truhlářství-Petr Jurák
Dolní Lutyně
70.
Výroční zpráva za školní rok 2008/2009
1
1
1
1
57
Střední škola, Bohumín,
příspěvková organizace, Husova 283
Příloha č. 2 pracoviště odborného výcviku
Pracoviště a odborné učebny na úseku odborného výcviku
Pracoviště ţáků
Místo
Zámečník – rukodělný výcvik Centrální dílny
Zámečník – kovárna
Zámečník – montáţní dílna
Elektromechanik
Autoelektrikář
Mechanik elektronik
Obráběč kovů – soustruţení
Obráběč kovů – frézování
Obráběč kovů – CNC
Automechanik
Instalatér
Svářečská škola
Truhlář
Krejčí
Obchodník
Kadeřník
Kuchař
Číšník
Celkem
Učebny
Měření
Video
Počítačová učebna
Svařování
CNC
Obchodníků
Celkem
Počet pracovišť Počet míst
4
48
1
12
3
36
1
12
1
12
2
24
1
18
1
10
1
10
1
24
1
12
3
36
1
12
Domov mládeţe
1
12
Domov mládeţe
1
12
Centrální dílny ţáků
1
12
Škola na ulici Čáslavská
1
2
Domov mládeţe
1
12
Škola na ulici Husova
1
12
Domov mládeţe
1
17
Škola na ulici Husova
1
17
Kavárna
1
6
Škola na ulici Husova
1
17
Kavárna
1
6
30
367
Místo
Počet učeben Počet míst
Centrální dílny ţáků
1
12
1
36
1
12
1
12
1
12
Domov mládeţe
1
17
6
101
Výroční zpráva za školní rok 2008/2009
58
Střední škola, Bohumín,
příspěvková organizace, Husova 283
Příloha č. 3 vzdělávání učitelů odborného výcviku
Vzdělávání učitelů odborného výcviku
V rámci zvyšování kvalifikace a odbornosti učitelé odborného výcviku v průběhu
školního roku 2008–2009 absolvovali níţe uvedené vzdělání.
P.č.
Učitel/ka odbornéko výcviku
Druh vzdělávání
1.
Bečka Jiří
Přezkoušení svařování základního kurz – plasty
2.
Uherek Václav
Proškolení a přezkoušení revizních techniků
3.
Šangalová Jana
VŠ – studium pedagogiky
4.
Pospíšil Emil
Doplňkové pedagogické studium pro učitele odborného výcviku
5.
Zikmundová Irena
Doplňkové pedagogické studium pro učitele odborného výcviku
Proškoleni a přezkoušení technologa svařování
6.
Garpiel Petr
Proškoleni – nové normy ve svařování
Předkvalifikace zkoušek svařování
Proškoleni a přezkoušení instruktora svařování
7.
Ohryzek Jaroslav
Proškoleni – nové normy ve svařování
Předkvalifikace zkoušek svařování
8.
Kulasová Milena
VŠ - studium pedagogiky, kadeřnický seminář
9.
Timková Darina
VŠ - studium pedagogiky
10. Bednarz Karel
Školení průvodců UNIV - strojní mechanik, obráběč kovů
11. Gorný Jiří, Bc.
Školení hodnotitelů UNIV - strojní mechanik
12. Blecha Vít
Školení hodnotitelů UNIV - obráběč kovů
Výroční zpráva za školní rok 2008/2009
59
Download

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009