VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
VÝROČNÍ ZPRÁVA
za školní rok 2011 - 2012
OBSAH
Část I.
Základní charakteristika školy
Část II.
Přehled oborů vzdělávání, které škola ve školním roce vyučovala
Část III.
Personální zabezpečení činnosti školy
Část IV.
Přijímací řízení pro školní rok 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011,
2011/2012, 2012/2013
Část V.
Údaje o výsledcích vzdělávání
Část VI.
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Část VII.
Další vzdělávání pedagogických zaměstnanců
Část VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Část IX.
Údaje o inspekční činnosti provedené ČŠI a zřizovatelem
Část X.
Údaje o hospodaření školy
Část XI.
Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů
Část XII.
Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního
vzdělávání
Část XIII. Investiční aktivity
Část XIV. Základní údaje o DM a ŠJ
Část XV.
Doplňková činnost
Část XVI. Školní vzdělávací program
Část XVII. Účast na projektech - souhrn
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
2011/2012
1
Část I.
Základní charakteristika školy
1. Název školy:
Právní forma:
IČ :
DIČ:
Identifikátor:
Adresa :
Telefon :
Fax :
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166
příspěvková organizace
75137011
CZ75137011
691000107
U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
sekretariát školy
494 539 211
ředitel školy
494 539 220
494 539 233
E-mail :
[email protected]
2. Zřizovatel školy :
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
3. Ředitel školy :
Ing., Mgr. Hynek Martinek, Ph.D.
4. Druhy a typy součástí školy:
1.
Střední škola
kapacita: 1270 žáků
IZO: 060884720
Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
- U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
- Na Jamách 1180, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
- Javornická 1501, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
- 517 02 Kvasiny 6
- Javornická 1228, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
2.
Vyšší odborná škola
kapacita: 360 žáků
IZO: 110032250
Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
- U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
- Komenského 522, 517 41 Kostelec nad Orlicí, Komenského 522
3.
Školní jídelna
kapacita 700 strávníků
IZO 102754985
4.
Domov mládeže
kapacita 164 lůžek
IZO 060884738
Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
- Javornická 1209, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
- Masarykova 623, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
5. První zařazení školy do sítě škol:
1. 9. 1953
6. Poslední změna zařazení:
1. 7. 2008
7. Celková kapacita školy a jejích součástí:
Střední průmyslová škola
č.j. 9077/2008-21
kapacita: 1270 žáků
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
2011/2012
2
Vyšší odborná škola
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Rychnov nad Kněžnou
kapacita: 360 žáků
kapacita: 1630 žáků
8. Charakteristika školy
Na základě usnesení 23. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, které se konalo dne 13.
září 2007 byl zahájen proces zániku níže uvedených subjektů a vznik organizace nové.
Rušené organizace k 30.06.2008:
• Vyšší odborná škola technicko – ekonomická a Střední průmyslová škola, Rychnov
nad Kněžnou, U Stadionu 1166,
• Střední odborné učiliště obchodu a řemesel, Rychnov nad Kněžnou, Javornická
1501,
• Domov mládeže a školní jídelna, Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1209.
Vznikající organizace k 01.07.2008:
• Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu
1166
Proces zániku a vzniku nového subjektu, který proběhl a probíhá, je rozložen do tří etap
(abstrahujeme od období, kde probíhalo projednávání a bylo rozhodnuto o sloučení škol).
První etapa, se týkala procesu zániku původních subjektů a vzniku subjektu nového. Jednalo se o
vytvoření jednoho subjektu a zajištění jeho provozu tak, aby byl založen základ dalšího rozvoje.
Uvedené období bylo vymezeno do intervalu od 01.07.2008 do 31.08.2009. Z větší části se týkalo
školního roku 2008/2009. Proces proběhl v plánovaném rozsahu.
Druhé období, etapa, byla ukončena k 31.08.2012. Jednalo se o časový úsek od 01.09.2009 do
31.08.2012.
Třetí období, etapa, navazuje na předchozí vývoj a reaguje též na dosažené výsledky a změny ve
vzdělávací soustavě České republiky. Začátek je dne 01.09.2012, přičemž zakončení bude odvislé
od stanovení nových cílů z oblasti rozvoje vzdělávacích, vzniku centra celoživotního učení a
mimoškolních aktivit školy.
Celý proces je uveden v rámci materiálu „Program rozvoje Vyšší odborné školy a Střední
průmyslové školy Rychnov nad Kněžnou“.
Současnou školu lze charakterizovat jako multifunkční subjekt. Výuka v rámci formálního systému
vzdělávání byla doplňována prvky celoživotního vzdělávání, doplňkovou činností, mimoškolními
aktivitami a masivní investiční výstavbou. Současně docházelo k postupným úpravám v oblasti
provozu a výuky tak, aby výuka byla minimálně narušována. Nastalo prolínání původních kultur a
klimatu škol, při hledání společné cesty v tvorbě nového image školy. Škola se aktivně zapojila do
činností souvisejících se změnami ve školství a vzdělávání. Týká se problematiky zkvalitňování
činnosti školy a realizované výuky. Stranou nezůstala ani prezentace a účast v soutěžích
odbornostního a společenského charakteru.
Současná škola působí v oblasti technických, řemeslných, službových, gastronomických a
obchodních oborů Její vnitřní vzdělávací systém není tvořen pouze příbuznými obory. Důležité
však je, že příbuzné obory jsou v takovém rozsahu a početním zastoupení, že je možná specializace
pedagogických zaměstnanců v dané oblasti.
9. Údaje o školských radách
Na škole pracovaly dvě školské rady do voleb, které se uskutečnily ve dnech 29.03.2012 –
02.04.2012.
Pak byla ustanovena jedna devítičlenná školská rada.
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
2011/2012
3
Školská rada Střední průmyslové školy Rychnov nad Kněžnou
Předsedkyně:
Ing.Gabriela Marková
[email protected]
Členové:
Josef Ješina
[email protected]
Luboš Hübsch
[email protected]
Marian Kubala
[email protected]
Ing.Jiřina Petruželová
[email protected]
Petra Pražáková
[email protected]
Školská rada Vyšší odborné školy Rychnov nad Kněžnou
Předseda:
Helmut Dohnálek
[email protected]
Členové:
Ing. Bohumír Novák
[email protected]
Věra Džbánková
[email protected]
737602005
737950650
495817473
604651659
732625750
731341413
495817530
604655528
605555028
Školská rada Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Rychnov nad Kněžnou
Ing.Pavel Tomáš
Josef Ješina
Luboš Hübsch
Helmut Dohnálek
Ing.Jiřina Petruželová
Mgr. Karel Müller
Václav Novotný
Renata Kapuciánová
Zbyněk Vondráček
Předseda
[email protected]
Členové:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
494539263
737950650
495817473
495817530
732625750
494539214
728440312
494539224
602851459
Část II.
Přehled oborů vzdělání, které škola ve školním roce vyučovala a měla je
povolené
Obory povolené a ve školním roce realizované
Název oboru
Způsob ukončení
Hoši
Dívky
denní
maturita
H+D
denní
maturita
H+D
denní
maturita
H+D
65-41-l/01
denní
maturita
H+D
23-45-M/01
23-45-M/004
denní
maturita
H+D
Forma
studia
Kód
Střední škola
STROJÍRENSTVÍ
AUTOTRONIK
OBCHODNÍK
GASTRONOMIE
DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY
(SILNIČNÍ DOPRAVA)
23-41-M/01
23-41-M/001
39-41-L/01
39-41-L/001
66-41-L/01
66-41-L/008
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
2011/2012
4
KAROSÁŘ
KLEMPÍŘ – zaměření
strojírenská výroba
MECHANIK OPRAVÁŘ
MOTOROVÝCH VOZIDEL
(AUTOMECHANIK)
23-55-H/02
23-55-H/002
denní
výuční list
H+D
23-68-H/01
23-68-H/001
denní
výuční list
H+D
denní
výuční list
H+D
denní
výuční list
H+D
denní
výuční list
H+D
65-52-H/01
65-52-H/001
66-51-H/01
66-51-H/004
33-56-H/01
33-56-H/001
KUCHAŘ
PRODAVAČ
TRUHLÁŘ
AUTOLAKÝRNÍK
(LAKÝRNÍK)
23-61-H/01
denní
výuční list
H+D
KOMINÍK
36-57-H/01
denní
výuční list
H+D
AUTOELEKTRIKÁŘ
26-57-H/01
denní
výuční list
H+D
PODNIKÁNÍ - nástavba
64-41-L/524
denní
maturita
H+D
23-43-L/506
denní
maturita
H+D
23-43-L/506
dálková
maturita
H+D
PROVOZNÍ TECHNIKA –
nástavba
PROVOZNÍ TECHNIKA –
nástavba
Vyšší odborná škola
AUTOMOBILOVÁ
DIAGNOSTIKA A SERVIS
23-45-N/01
denní
absolutorium
H+D
FIREMNÍ EKONOMIKA
63-41-N/11
denní
absolutorium
H+D
Ve školním roce 2011/2012 vyučování probíhalo, pro nezájem, v níže uvedených oborech
Obory povolené a nevyučované
Název oboru
Forma
studia
Kód
Způsob ukončení
Hoši
Dívky
Střední škola
TECHNICKÉ LYCEUM
78-42-M/01
denní
maturita
H+D
NÁSTROJÁŘ
23-52-H/01
denní
výuční list
H+D
OBRABĚČ KOVŮ
23-56-H/01
denní
výuční list
H+D
Individuální učební plány zásadně vycházely z platných školních vzdělávacích programů výše
uvedených oborů. Totéž se týkalo i studia jednotlivých předmětů. V případě studia jednotlivých
předmětů byl zpracován celkový plán studia.
Výuka v kurzech (regionální působnost)
Prohloubení kvalifikace v oboru automechanik
Prohloubení kvalifikace v oboru autolakýrník
Základní kurz ručního obloukového svařování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře
aktivního plynu ČSN 050705 ZK 135 1.1
Doškolení a přezkoušení svářečů dle ČSN ZP 050705
Zaškolení svářečských pracovníků dle ČSN ZP 219 1.1
Prohloubení kvalifikace v oboru karosář
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
2011/2012
5
Programy s celorepublikovou působností.
Podnikatelské minimum živnostníka
Ceny a odhady motorových vozidel
Základní dovednosti v oboru automechanik
Část III.
Personální zabezpečení činnosti školy
V průběhu školního roku došlo k úpravám počtu zaměstnanců a k novému rozdělení kompetencí.
Vytvořila se potřebná zastupitelnost u provozních zaměstnanců. V oblasti pedagogických
zaměstnanců se vytvořila možnost většího využití aprobací. Zaměstnanci z jednotlivých pracovišť
mezi sebou komunikovali a vyměňovali si zkušenosti a způsoby řešení problémů.
Celkový počet zaměstnanců se v průběhu školního roku snížil. Odstupné nebylo vypláceno.
Škola dodržovala rozpis zaměstnanců, který byl stanoven zřizovatelem. V přepočteném stavu se
jednalo o 107, 28 pracovníka. Další zaměstnanci pracovali v oblasti doplňkové činnosti.
Zaměstnanci a garanti určených oblastí
Zaměstnanci školy byli členěni na dvě hlavní skupiny. Největší skupinou byli pedagogičtí
zaměstnanci, kteří měli tři podskupiny. Jedná se o učitele odborných a všeobecně vzdělávacích
předmětů, učitele odborné výchovy a odborné praxe a vychovatele.
Druhou skupinou byli provozní zaměstnanci. Tvořili ji dělnické profese (kuchařky, školníci
a uklízečky) a THP.
Vedení školy
p.č.
Jméno a příjmení
Titul
Pozice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Hynek Martinek
Karel Müller
Lenka Neškudlová
Jaroslav Serbousek
Regína Karmazínová
Marian Kubala
Josef Moravec
Věra Dostálová
Milena Plašilová
Aleš Kouba
Ing, Mgr,. Ph.D.
Mgr.
Ing.
Mgr.
Bc.
ředitel
ZŘSSŠ
ZŘSSŠ
ZŘVOŠ
ZŘOV- obchodní a gastro obory
ZŘOV – řemeslné obory
ZŘPV
ZŘDM ŠJ
ZŘEKO
ZŘPR
Ing.
Mgr.
Bc.
Poznámka::
Uvedení vedoucí zaměstnanci jsou podřízeni řediteli školy a byli v jedné řídící rovině. Neexistuje
mezi nimi vztah podřízenosti, pouze spolupráce a koordinace činnosti.
Níže uvedené přehledy upřesňují zařazení příslušného zaměstnance do skupiny řízené příslušným
vedoucím zaměstnancem.
Pracoviště U Stadionu
ZŘSSŠ :
I
Výchovná poradkyně:
Učitelé teoretických předmětů:
Gabarová Martina
Mgr.
Holcová Eva
Mgr.
Jirsa Josef
Ing.
Jurníček Vlastimil
Klícha Ivan
Ing.
Kotlářová Romana
Ing.
Kučera Ivan
Locker Martin
Ing.
Mgr. Karel Müller
Ing. Jiřina Petruželková
1
0,952
0,333
1
1
0,857
0285
1
D
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
2011/2012
6
Mareš Karel
Melounová Helena
Mocková Raisa
Müller Karel
Novák Bohumír
Novák Tomáš
Prilová Veronika
Novotný Oto
Petruželková Jiřina
Ruffer Jaroslav
Serbousek Jaroslav
Sommer Vladimír
Šulcová Alena
Urban Pavel
Kulštejn Václav
Jiroušek Ladislav
Šmída Petr
Riesnerová Petra
celkem
Mgr.
Ing.
Mgr.
Mgr.
Ing.
Mgr.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Mgr.
Ing.
Mgr.
Ing.
D
0,381
1
1
1
0,571
1
1
1
1
1
1
1
0,476
0,286
0,238
0,065
1
1
20,444
D
D
D
Ing
Mgr.
Mgr.
Vedoucí učitel praktického vyučování:
Učitelé praktického vyučování:
Moravec Josef
Ing.
Bílek Pavel
Jiroušek Ladislav
Ing.
Krunčík Oldřich
Kučera Ivan
Lábus Jiří
Brandejs Josef
Hajný Vlastimil
X
Efenberg Ladislav
Konečný Josef
X
celkem
Ing. Josef Moravec
1
0,065
0,238
1
0,883
1
0,80
1
0,086
0,63
6,702
D
D
Pracoviště Javornická 1
ZŘSSŠ Javornická 1:
Ing. Lenka Neškudlová
Výchovní poradci:
Mgr., Bc. Hana Flídrová, PhDr. Ivana Kapounová
Speciální pedagog
Mgr. Hana Martinková
Učitelé teoretických předmětů:
Neškudlová Lenka
Ing.
1,00
Čermák Oldřich
Mgr.
1,00
Ševců Jaroslav
Ing.
1,00
Kašpar Zdeněk
Ing.
1,00
Kapounová Ivana
PhDr.
1,00
Maršíková Hana
Ing.
1,00
Kašparová Blahoslava
Mgr.
1,00
Hebelková Helena
PaedDr.
1,00
Bačíková Alena
Mgr.
1,00
Flídrová Hana
Mgr.
1,00
Spěváčková Jitka
Ing.
1,00
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
2011/2012
7
Bešťáková Jana
Poklop Pavel
Kubec Jaroslav
Kajšová Jitka
Boček Vladimír
Krmaš Václav
Havranová Dana
Havran Mikuláš
Daníčková Hana
Holcová Irena
Houserová Iva
Kalousková Radka
Kudrová Ivana
Mejstřík Jiří
Neškudla Jan
Novák Milan
Plachetka Josef
Prouzová Martina
Příhodová Marie
Samková Blanka
Tomáš Pavel
Tomáš Pavel ml.
Zajíček Zdeněk
Kuderová Blanka
Daníčková Hana
Martinková Hana
celkem
Ing.
Mgr.
Ing.
Ing.
Mgr.
PaedDr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
JUDr.
Ing.
Mgr.
Bc.
Mgr.
Ing.
Ing.
Ing.
Mgr.
Mgr.
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00 též U Stadionu
1,00
1,00
0,19
0,19
1,00 též U Stadionu
0,405
0,238
0,67
0,667
0,286
0,14
0,19
0,214
0,19
0,286
1,00
1,00
1,00
0,19
1,00
27,856
Pracoviště Kostelec nad Orlicí
Vedoucí učitel pracoviště:
Učitelé teoretických předmětů:
Bašová Jana
Blažek Tomáš
Ing.
Dosedla František
PaedDr.
Hlaváčková Dagmar
Mgr.
Hostinský Jan
Ing.
Hubáčková Marie
Ing.
Jareš Jaromír
Ing.
Jašková Radka
Mgr.
Jiruška Karel
JUDr.
Kopynová Oxana
Mgr.
Kosařová Jitka
Mgr.
Kudr Jaroslav
Mgr.
Pavelka Václav
Smutková Marcela
Mgr.
Svátková Alena
Mgr.
Svobodová Věra
Mgr.
Synek Pavel
Mgr.
Šantová Ivana
Ing.
Šreibrová Eva
Mgr.
Václav Pavelka
dohoda
0,238
0,095
0,190
0,428
0,095
0,19
0,095
0,286
0,286
0,286
0,19
dohoda
0,429
0,19
0,428
0,238
0,19
0,429
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
2011/2012
8
Tměj Jaroslav
Vacek Michal
Šmíd Pavel
celkem
Mgr.
Mgr.
Ing.
0,333
0,190
0,286
4,283
Pracoviště Na Jamách, externí pracoviště
ZŘOV – řemeslné obory:
Učitelé odborného výcviku
Kubala Marián
Falta Miroslav
Kubala Marian
Kotyza Miroslav
Mach Zbyněk
Mašek Pavel
Perháč Ivan
Plašil František
Plocek Luboš
Valter Jiří
Hykyš Roman
Šeps Jiří
celkem
0,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10,5
ZŘOV – obchodní a gastro obory:
Učitelé odborného výcviku
Koucká Miroslava
Karmazínová Regina
Vrkoslavová Jana
Skoupá Jana
celkem
Bc. Regina Karmazínová
1
1
1
1
4
Bc.
Pracoviště DM 1 a DM 2
Zástupce ředitele pro DM a ŠJ:
Vychovatelky a vychovatelé
Beneš Libor
Bosáková Šárka
Dostálová Věra
Mgr.
Doudová Irena
Müller Tomáš
Rozumová Jaroslava
Rückerová Lenka
celkem
Mgr.Věra Dostálová
1
1
1
1
1
0
1
6
MD
Vedoucí školní jídelny:
Vedoucí kuchařka:
Kuchařky
Zdeňka Lipová
Blanka Kubcová
Kounová Michaela
1
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
2011/2012
9
Jarošová Alena
Witczaková Marcela
Kubcová Blanka
Lipová Zdeňka
Trejtnarová Jana
celkem
1
1
1
1
1
6
ZŘEKO:
Technicko administrativní zaměstnanci:
Daníčková Hana
Bártová Jana
Felzmannová Alena
Klugerová Libuše
Kolářová Markéta
Kouba Aleš
Bc.
Kulštejn Václav
Maixnerová Zdeňka
Pablová Květuše
Plašilová Milena
Samková Hana
Limmlová Renata
Šlemínová Růžena
celkem
Milena Plašilová
1
1
1
1
1
1
1
1
0,75
1
1
0,5
0,5
11,75
Bc. Aleš Kouba
ZŘIR:
Školníci, domovník, údržbář
Tomek Jan
Ceypek Jindřich
Zátopek Kamil
Müller Rudolf
celkem
Uklízečky:
Matějková Radoslava
Rýznerová Miloslava
Donátová Bohuslava
Hejlová Šárka
Kapuciánová Renata
Horáková Lenka
Reslová Hana
Dufková Šárka
Mazánková Jana
1
1
1
1
4
D
1
0,5
0,5
1
0,375
1
0,525
0,5
0,5
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
2011/2012
10
Sušaková Martina
Sikorová Anna
Štěrbová Věra
celkem
0,5
0,5
1
7,9
Garanti stanovených oblastí
GARANT BOZP A PO
Bc. Aleš Kouba
GARANT HYGIENY PRÁCE
Hana Daníčková
GARANT ICT
Václav Kulštejn
GARANT STÁTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY
Ing. Lenka Neškudlová
Mgr. Karel Műller
GARANT ROZVOJE VOŠ
Mgr. Jaroslav Serbousek
GARANT ROZVOJE SPOLUPRÁCE S VŠ
Ing., Mgr. Hynek Martinek, Ph.D.
GARANT SPORTOVNÍCH AKTIVIT
Mgr. Vladimír Boček
Mgr. Tomáš Novák
GARANT ČESKO – POLSKÉ SPOLUPRÁCE
Mgr. Bohuslava Kašparová
GARANT ČESKO – NĚMECKÉ SPOLUPRÁCE
Mgr. Jaroslav Serbousek
Ing., Mgr. Hynek Martinek, Ph.D.
GARANT ČESKO – FRANCOUZSKÉ SPOLUPRÁCE
Ing. Lenka Neškudlová
GARANT ČESKO – HOLANDSKÉ SPOLUPRÁCE
Ing., Mgr. Hynek Martinek, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Serbousek
GARANT ČESKO – SLOVENSKÉ SPOLUPRÁCE
Ing. Lenka Neškudlová
Ing., Mgr. Hynek Martinek, Ph.D
Zastupování zaměstnanců v době jejich nepřítomnosti
Ředitel školy Ing., Mgr. Martinek Hynek, Ph.D.
ZŘ pro studium
Mgr. Műller Karel
ZŘ pro studium Javornická
Ing. Neškudlová Lenka
ZŘ pro VOŠ
Mgr. Serbousek Jaroslav
ZŘ pro DM a ŠJ
Mgr, Dostálová Věra
ZŘOV- obch. a gastro obory Bc.Karmazínová Regina
ZŘOV – řemeslné obory
Kubala Marian
ZŘPV
Ing. Moravec Josef
Mgr. Müller Karel ZŘS
Ing. Lenka Neškudlová
Mgr. Flídrová Hana
Ing.,Mgr. Martinek Hynek, Ph.D.
Bc.Doudová Irena
Vrkoslavová Jana
Plocek Luboš
Mgr. Serbousek Jaroslav
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
2011/2012
11
ZŘPR
ZŘEKO
Vedoucí školní jídelny
Bc.Kouba Aleš
Plašilová Milena
Lipová Zdena
Ing.,Mgr. Martinek Hynek, Ph.D.
Ing.,Mgr. Martinek Hynek, Ph.D.
Kubcová Blanka
Celkový přehled přepočteného počtu zaměstnanců
Skupina zaměstnanců
Učitelé teoretického vyučování
Učitelé odborné praxe
Učitelé odborného výcviku
Vychovatelé
ŠJ
THP
Dělnické profese
Uklízečky
Celkem
Přepočtený stav
52,583
6,702
14,5
6
6
11,75
4,0
7,9
109,435
Poznámka
Všechna pracoviště
Všechna pracoviště
Všechna pracoviště
Domov mládeže
Školní jídelna
Všechna pracoviště
Všechna pracoviště
Všechna pracoviště
Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka.
Počet pedagogických pracovníků
Školní rok 2011/2012
0
Část IV.
Přijímací řízení pro školní rok
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
Školní rok 2008/2009
Přijímací řízení pro školní rok 2008/2009
SOU
Název oboru
Kód
1.
počet počet
oboru
přihl.
2355H002 Klempíř –
stroj.výroba
2368H001 Automechanik
3356H001 Truhlář
3941L001 Autotronik
6641L008 Obchodník
6651H004 Prodavač-sm.zboží
6552H001 Kuchař
6441L524 Podnikání
přij.
Počet kol přijímací řízení
2.
3.
4.
5.
počet
přihl.
počet
přij.
počet
přihl
počet
přij
počet
přihl
počet
přij
počet
přihl
počet
přij
Počet
přij.
celkem
27
27
-
-
1
1
-
-
-
-
28
30
9
30
14
4
10
55
30
9
30
14
0
10
30
1
4
3
-
1
4
3
-
1
2
-
0
2
-
-
-
-
-
30
10
30
18
0
15
30
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
2011/2012
12
Přijímací řízení pro školní rok 2008/2009:
Kód oboru
Název oboru
VOŠ
1. kolo
2. kolo
počet
přihlášených
počet
přijatých
počet
přihlášených
počet
přijatých
počet
přijatých
celkem
64-23–N/002
Strojírenský management
0
0
0
0
0
23–45–N/01
Automobilová diagnostika a
servis
19
11
7
7
18
63–41–N/014
Firemní ekonomika
55
36
16
4
40
23-41–N/001
Optimalizace strojírenských
technologií
0
0
0
0
0
23–45–M/004
Silniční doprava
0
0
0
0
0
23–41–M/001
Strojírenství
59
59
1
1
60
23–43-L/507
Provozní technika
0
0
0
0
0
78-42-M/001
Technické lyceum
0
0
0
0
0
SPŠ
Školní rok 2009/2010
Přijímací řízení probíhalo v souladu s novelou školského zákona č. 49/2009 Sb. Změny se týkaly
ustanovení § 60 odst. 3, § 60 odst. 10, § 60 odst. 17, § 60a odst. 7 a § 61 odst. 2 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Ředitel školy vydal pokyn, který byl zveřejněn ve stanoveném termínu ve veřejně
přístupných prostorách školy, na stránkách školy a na internetu. Byla v něm stanovena kritéria pro
přijetí uchazeče a postup podávání přihlášek a termíny zaslání příslušných rozhodnutí. Přijímací
řízení se týkalo maturitních oborů, učebních oborů, nástavbových oborů a oborů vyšší odborné
školy. Bylo vypsáno pět kol přijímacího řízení.
Přijímací zkoušky proběhly u oborů VOŠ. Obory střední školy měly pouze přijímací řízení.
Maturitní obory
Číslo oboru
23-41-M/001
23-45-M/004
78-42-M/001
66-41-L/008
39-41-L/001
Název oboru
Strojírenství
Silniční doprava
Technické lyceum
Obchodník
Autotronik
Počet přijímaných
60
30
30
30
30
Forma studia
Denní
Denní
Denní
Denní
Denní
Délka studia
4
4
4
4
4
Učební obory
Číslo oboru
23-68-H/001
23-55-H/002
33-56-H/001
65-52-H/001
66-51-H/004
23-61-H/001
Název oboru
Automechanik
Klempíř – strojírenská výroba
Truhlář
Kuchař
Prodavač – smíšené zboží
Lakýrník
Počet přijímaných
30
30
30
30
30
30
Forma studia
Denní
Denní
Denní
Denní
Denní
Denní
Délka studia
3
3
3
3
3
3
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
2011/2012
13
Nástavby
Číslo oboru
64-41-L/524
23-43-L/507
23-43-L/506
Název oboru
Podnikání
Provozní technika
Provozní technika
Počet přijímaných
30
30
30
Forma studia
Denní
Denní
Dálková
Délka studia
2,0
2,0
3,0
Název oboru
Automobilová
diagnostika a servis
Firemní ekonomika
Počet přijímaných
Forma studia
Délka studia
Absolutoria
Číslo oboru
23-45-N/01
63-41—N/014
36
Denní
3,0
36
Denní
3,0
Poznámka: Další dva obory již v rámci přijímacího řízení nemohly být nabízeny, jelikož je MŠMT
vyřadilo ze sítě škol. Důvodem bylo jejich nenaplnění a neotevření v předcházejících třech letech.
Škola se proti uvedenému rozhodnutí MŠMT ohradila.
Přijímací řízení pro školní rok 2009/2010:
Kód oboru
Název oboru
1. kolo
VOŠ
2. kolo
počet přihlášených
počet
přijatých
Počet
přihlášených
počet
přijatých
počet
přijatých
celkem
23–45–N/01
Automobilová diagnostika a
servis
34
28
6
6
34
63–41–N/014
Firemní ekonomika
39
28
9
8
36
Počet kol přijímacího řízení
3.
4.
5.
SPŠ
Kód oboru
Název oboru
1.
2.
počet
přihl.
počet
přij.
počet
přihl.
počet
přij.
počet
přihl
počet
přij
počet
přihl
počet
přij
počet
přihl
počet
přij
Počet
od.
přij.
záp.
celkem lístek
23-41-M/01
Strojírenství
62
62
5
5
0
0
0
0
0
0
67
37
23-45-M/04
Silniční doprava
14
0
1
0
0
0
0
0
0
0
15
0
78-42-M/01
Technické lyceum
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23-55-H/02
Klempíř – stroj.výroba
22
22
1
1
0
0
0
0
0
0
23
9
23-68-H/01
Automechanik
50
35
1
1
2
2
0
0
0
0
38
18
33-56-H/01
Truhlář
24
24
1
1
0
0
2
2
0
0
27
14
39-41-L/01
Autotronik
29
29
0
0
0
0
0
0
0
0
29
15
66-41-L/08
Obchodník
25
25
8
8
2
2
1
1
3
3
39
23
66-51-H/04
Prodavač-sm.zboží
14
14
2
2
0
0
2
2
0
0
18
8
23-61-H/01
Lakýrník
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65-52-H/01
Kuchař
31
31
5
5
0
0
1
1
1
1
38
20
64-41-L/524
Podnikání
74
37
0
0
0
0
0
0
0
0
37
29
23–43-L/507
Provozní technika
16
16
6
6
2
2
0
0
1
1
25
21
23–43-L/507
Provozní technika
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
2011/2012
14
Školní rok 2010/2011
Přijímací řízení probíhalo v souladu s novelou školského zákona č. 49/2009 Sb. Změny se týkaly
ustanovení § 60 odst. 3, § 60 odst. 10, § 60 odst. 17, § 60a odst. 7 a § 61 odst. 2 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Ředitel školy vydal pokyn, který byl zveřejněn ve stanoveném termínu ve veřejně
přístupných prostorách školy, na stránkách školy a na internetu. Byla v něm stanovena kritéria pro
přijetí uchazeče a postup podávání přihlášek a termíny zaslání příslušných rozhodnutí. Přijímací
řízení se týkalo maturitních oborů, učebních oborů, nástavbových oborů a oborů vyšší odborné
školy.
Přijímací zkoušky proběhly u oborů VOŠ. Obory střední školy měly pouze přijímací řízení.
Maturitní obory
Číslo oboru
23-41-M/01
23-45-M/01
78-42-M/01
66-41-L/01
39-41-L/01
65-41-L/01
Název oboru
Strojírenství
Dopravní prostředky
Technické lyceum
Obchodník
Autotronik
Gastronomie
Počet přijímaných
60
30
30
30
30
30
Forma studia
Denní
Denní
Denní
Denní
Denní
Denní
Délka studia
4
4
4
4
4
4
Učební obory
Číslo oboru
Název oboru
Mechanik opravář motorových
vozidel
Karosář (Klempíř –
strojírenská výroba)
Truhlář
Kuchař
Prodavač – smíšené zboží
Autolakýrník
Nástrojář
Obráběč kovů
Autoelektrikář
Kominík
23-68-H/01
23-55-H/02
33-56-H/01
65-52-H/01
66-51-H/01
23-61-H/01
23-52-H/01
23-56-H/01
26-57-H/01
36-57-H/01
Počet přijímaných
Forma studia
Délka studia
30
Denní
3
30
Denní
3
30
30
30
30
24
24
24
24
Denní
Denní
Denní
Denní
Denní
Denní
Denní
Denní
3
3
3
3
3
3
3
3
Název oboru
Podnikání
Provozní technika
Provozní technika
Počet přijímaných
30
25
25
Forma studia
Denní
Denní
Dálková
Délka studia
2,0
2,0
3,0
Název oboru
Automobilová
diagnostika a servis
Firemní ekonomika
Počet přijímaných
Forma studia
Délka studia
Nástavby
Číslo oboru
64-41-L/524
23-43-L/507
23-43-L/506
Absolutoria
Číslo oboru
23-45-N/01
63-41—N/014
36
Denní
3,0
36
Denní
3,0
Přijímací řízení pro školní rok 2010/2011:
Kód oboru Název oboru
1. kolo
VOŠ
2. kolo
počet
přihlášených
počet
přijatých
Počet
přihlášených
počet
přijatých
počet
přijatých
celkem
23–45–N/01
Automobilová diagnostika a
servis
31
26
6
4
30
63–41–N/014
Firemní ekonomika
39
30
13
10
40
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
2011/2012
15
Přijímací řízení pro školní rok 2011/2012:
Kód oboru
Název oboru
1. kolo
VOŠ
2. kolo
počet
přihlášených
počet
přijatých
Počet
přihlášených
počet
přijatých
počet
přijatých
celkem
23–45–N/001
Automobilová diagnostika a
servis
50
36
11
3
39
63–41–N/014
Firemní ekonomika
54
36
13
8
44
Přijímací řízení pro školní rok 2012/2013:
Kód vzd.
programu
Název vzdělávacího
programu
1. kolo
VOŠ
2. kolo
počet
přihlášených
počet
přijatých
Počet
přihlášených
počet
přijatých
počet
přijatých
celkem
23–45–N/01
Automobilová diagnostika a
servis
19
12
8
7
19
63–41–N/11
Firemní ekonomika
24
18
11
8
26
Údaje o přijímacím řízení
Přijímací řízení pro školní rok 2010/2011
Kód
oboru
Název oboru
2352H01
2355H02
2356H01
2357H01
2361H01
2368H01
Nástrojař
Karosář
Obráběč kovů
Autoelektrikář
Autolakýrník
4
21
1
8
13
0
21
0
8
13
2
-
2
-
2
2
2
2
2
1
2
1
0
27
0
8
16
0
12
0
3
7
Mechanik opravář
59
59
2
2
1
1
2
2
64
36
3356H01
3656H01
6551H01
6651H01
2341M01
2345M01
3941L01
Kód
oboru
Truhlář
Kominík
Kuchař-číšník
11
7
50
10
31
14
34
11
7
31
10
31
14
34
9
3
-
9
3
-
3
3
-
3
3
-
1
2
1
1
1
2
1
1
11
8
45
14
34
14
35
5
5
21
4
9
6
17
6541L01
6641L01
7842M01
2343L506
Gastronomie
Obchodník
Prodavač-sm.zboží
Strojírenství
Dopravní prostředky
Autotronik
Název oboru
Počet Počet
odevz.
počet počet počet počet počet počet počet počet přij.
celkem zápis.lístků
přihl. přij.
přihl. přij.
přihl přij
přihl přij
1.
2.
3.
4.
Počet Počet
odevz.
počet počet počet počet počet počet počet počet přij.
celkem zápis.lístků
přihl. přij.
přihl. přij.
přihl přij
přihl přij
18
22
Technické lyceum
8
Provozní technika 20
Provozní
2343L506 technika-dálková
7
forma
6441L524 Podnikání
37
1.
2.
3.
4.
18
22
8
20
1
1
2
2
1
1
1
1
19
22
8
24
10
8
2
16
7
2
2
2
2
12
12
23
21
30
4
4
1
1
3
3
38
27
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
2011/2012
16
Přijímací řízení pro školní rok 2011/2012
Název oboru
Kód
1.
2.
počet počet počet počet
oboru
2352H01
2355H02
2356H01
2357H01
2361H01
Nástrojař
Karosář
Obráběč kovů
Autoelektrikář
Autolakýrník
přihl.
přij.
4
19
1
19
19
0
19
0
19
19
přihl.
3
1
přij.
3
1
Počet Počet
odevz.
počet počet počet počet přij.
celkem zápis.lístků
přihl přij
přihl přij
3.
-
4.
-
-
-
0
22
0
19
20
0
10
0
7
7
2368H01
Mechanik opravář
63
63
2
2
-
-
-
-
65
31
3356H01
3656H01
6551H01
6651H01
2341M01
Truhlář
Kominík
Kuchař-číšník
18
15
32
13
46
18
15
32
13
46
1
2
1
2
-
1
2
1
2
-
2
3
-
2
3
-
3
1
-
3
1
-
19
17
38
19
46
5
9
19
14
18
10
10
-
-
-
-
-
-
10
1
46
19
21
Technické lyceum
1
Provozní technika 22
36
19
21
0
22
1
2
2
-
1
2
2
-
1
1
-
1
1
-
-
-
38
21
24
0
22
20
10
13
0
16
Provozní technikadálková forma
7
7
1
1
1
1
1
1
10
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
počet
přihl
počet
přij
počet
přihl
počet
přij
1
-
1
-
-
-
2345M01
3941L01
6541L01
6641L01
7842M01
2343L506
2343L506
Prodavač-sm.zboží
Strojírenství
Dopravní
prostředky
Autotronik
Gastronomie
Obchodník
6441L524 Podnikání
Přijímací řízení pro školní rok 2012/2013
(proběhlo ve škol.roce 2011/2012)
Název oboru
Kód
1.
2.
počet
počet
Počet
počet
oboru
přihl.
přij.
1
22
5
15
13
0
22
0
15
13
-
-
2368H01
Mechanik opravář
65
60
1
1
-
-
1
3356H01
3656H01
6551H01
6651H01
2341M01
Truhlář
Kominík
Kuchař-číšník
9
3
28
11
62
9
3
28
11
60
4
2
-
4
2
-
1
2
-
1
2
-
1
-
3
0
-
-
-
-
26
12
9
Technické lyceum
3
Provozní technika 3
26
12
9
0
0
1
1
-
1
1
-
1
-
Provozní technikadálková forma
10
1
1
-
2345M01
3941L01
6541L01
6641L01
7842M01
2343L51
2343L51
Prodavač-sm.zboží
Strojírenství
Dopravní
prostředky
Autotronik
Gastronomie
Obchodník
10
přij.
4.
Nástrojař
Karosář
Obráběč kovů
Autoelektrikář
Autolakýrník
2352H01
2355H02
2356H01
2357H01
2361H01
přihl.
3.
Počet Počet
přij.
odevz.
celkem zápis.lístků
0
22
0
16
13
0
10
0
6
9
1
62
48
1
-
10
3
35
13
60
5
0
18
8
33
-
-
0
0
1
-
2
2
-
1
2
-
27
14
12
0
0
18
11
9
0
0
-
1
1
12
nástavbové
obory ZL
neodevzdávají
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
2011/2012
17
6441L51
Podnikání
25
19
3
3
3
3
-
-
25
-“-
Počty žáků školy v jednotlivých školních letech (od vzniku subjektu)
Školní rok
Počet žáků
Střední škola
VOŠ
2008/2009
852
729
123
2009/2010
854
722
132
2010/2011
804
683
121
2011/2012
752
609
143
Část V.
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
OZNAČENÍ TŘÍD
pro školní rok 2011/2012
VYŠŠÍ ODBORNÉ
Třída
Obor
1N
1K
Diagnostika
Firemní ekonomika
2N
2K
Diagnostika
Firemní ekonomika
3N
3K
6
Diagnostika
Firemní ekonomika
MATURITNÍ
UČEBNÍ
Třída
Obor
Třída
Obor
1A
1C
1DE
1T
Strojírenství
Autotronik
Obchodník/gastro
.
Provozní technika – nást.
1AA
1AF
1AG
1AK
2AA
1TD
Provozní technika – nást.
2AAS
2A
2TD
2C
2DE
2P
2T
3A
3B
3C
3D
Strojírenství
Provozní technika –nást.
Autotronik
Obchodník
Podnikání - nást.
Provozní technika –nást.
Strojírenství
Strojírenství
Autotronik
Obchodník
2AF
2AKP
mechanik opravář m.v.
kominík/truhlář/prodavač,
autoel./autolak./karosář
kuchař
mechanik opravář m.v.
Mechanik opravář
m.v./karosář
autolak./kominík/truhlář
kuchařúprodavač
3AA
3AST
3AKP
mechanik opravář m.v.
Klempíř/Truhlář
Kuchař/Prodavař
4A
4B
4C
Strojírenství
Strojírenství
Autotronik
4D
Obchodník
19
11
Šk. r.2011/2012
6
20
10
Šk.r.2010/2011
6
18
10
Šk..r. 2009/2010
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
2011/2012
18
POČTY ŽÁKŮ VE TŘÍDÁCH A TŘÍDNÍ UČITELÉ
pro školní rok 2011/2012
U Stadionu
Třída
1A
1C
2A
2C
3A
3B
3C
4A
4B
4C
Obor
ST
AT
DP + ST
AT
ST
ST
AT
ST
ST
AT
Počet žáků
16
23
3+5
14
13
20
11
22
25
32
1N
2N
3N
1K
2K
3K
ADS
ADS
ADS
FE
FE
FE
29
11
18
36
28
18
Třída
1DE
2DE
3D
4D
2P
1T
2T
1TD
2TD
1AA
1AF
1AG
1AK
2AA
2AAS
2AKP
2AF
3AA
3AKP
3AST
Třídní učitel
Ing. Šmída Petr
Mgr. Riesnerová Petra
Ing. Melounová Helena
Mgr. Gabarová Martina
Ing. Petruželová Jiřina
Ing. Prilová Veronika
Ing. Sommer Vladimír
Ing. Kotlářová Romana
Ing. Locker Martin
PaedDr. Krmaš Václav
Poznámky
Mgr. Serbousek Jaroslav
Ing. Klícha Ivan
Mgr. Müller Karel
Mgr. Svobodová Věra
Mgr. Smutková Marcela
Mgr. Tměj Jaroslav
POČTY ŽÁKŮ VE TŘÍDÁCH A TŘÍDNÍ UČITELÉ
Pro školní rok 2011/2012
Javornická
Obor
Počet žáků
Třídní učitel
Obchodník/Gastro
13/10
Ing. Maršíková Hana
Obchodník/Gastro.
16/9
Mgr. Flídrová Hana
Obchodník
19
Mgr. Boček Vladimír
Obchodník
17
Mgr. Havranová Dana
Podnikání
20
Ing. Spěváčková Jitka
Provozní technika
9
Mgr. Kašparová Blahoslava
Provozní technika
12
Ing. Bešťáková Jana
Provozní technika
11
Ing. Tomáš Pavel ml.
Provozní technika
14
Ing. Tomáš Pavel ml.
Mechanik opr.
30
Mgr. Čermák Oldřich
Kom/prod /Truhl
9/14/8
Ing. Ševců Jaroslav
Autoel/Autolak/Kar
9/8/13
Ing. Kašpar Zdeněk
Kuchař
21
PhDr. Kapounová Ivana
Mechanik opr.
27
Ing. Tomáš Pavel ml.
Mech.opr./Karos.
13/11
PaedDr.Hebelková Helena
Kuchař/Prodavač
16/10
Mgr. Havran Mikuláš
Autolak/Kom/Truhl
11/6/6
Mgr. Bačíková Alena
Mechanik opr.
24
Mgr., Bc.Poklop Pavel
Kuchař/Prodavč
15/12
Ing. Kubec Jaroslav
Klemp/Truhl
8/9
Ing. Kašová Jitka
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
2011/2012
19
Poznámky
Dálková
Dálková
Rozmístění žáků do skupin COP Jama - školní rok 2011 – 2012
Lichý týden
Jméno
po
Lichý týden
st
út
3AA
6
6
Šeps Jiří
počet hodin
OV
3AA 10
6
3AA 10
6
3AA
Perháč Ivan
počet hodin
OV
2AAS 11
6
2AAS 11
6
2AAS 11
6
2AAS
6
11
2AAS
6
Valter Jiří
počet hodin
OV
Plašil
1AA 12
6
1AA
1AA 12
6
1AA
12
1AA
1AA
9
3AA
10
12
6
6
6
Hykyš
Roman
počet hodin
OV
2AF 10
2AF 10
6
6
Mach
Zbyněk
počet hodin
OV
1AA
Kubala
Marián
10
3AA
9
1AA
12
6
3AA 5
2AAS 12
3AA 5
2AAS 12
3AA 5
2AAS 12
1AA
Kotyza
2AF
6
6
2AF
6
2AF
11
1
karosář
2AF
9
1
Automechanik
10
1
6
1AA
6
autolakýrník
12
6
5
12
3AA
2AAS
12
2AF
6
6
6
2AF
2AF
6
2AF
1
automechanik
karosář
5
1
Automechanik
karosář
6
6
1
automechanik
autoelektrikář
6
6
6
1
automechanik
12
1AA
6
12
3AA
2AAS
10
6
2AF 10
1
automechanik
6
1AA 9
6
2AF
3AA
6
6
Falta
Miroslav
počet hodin
OV
10
6
10
10
6
6
6
12
3AA
6
6
2AF
10
6
6
počet hodin
OV
3AA
6
.
1AA
1AA 9
1AA
10
6
počet hodin
OV
12
3AA
úvazek
poznámka
pá
Plocek
Luboš
počet hodin
OV
František
10
čt
2AF
6
6
6
2AF
1
kominík
6
1
Miroslav
počet hodin
OV
Mašek
Pavel:
počet hodin
OV
6
6
6
6
6
truhláři
6
6
6
6
6
zastupování,
kontrola
truhláři
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
2011/2012
20
Sudý týden
Jméno
po
Sudý týden
st
út
Plocek
Luboš
počet hodin
OV
2AA
10
2AA
Šeps Jiří
počet hodin
OV
2AA
6
6
Perháč Ivan
počet hodin
OV
3AST 7
6
Valter Jiří
počet hodin
OV
Plašil
1AG
6
6
10
2AA
6
10
7
10
čt
2AA
10
2AA
10
1
6
6
automechanik
10
6
2AA 10
6
2AA 10
6
1
automechanik
3AST 7
6
3AST 7
6
3AST 7
6
3AST
6
1AG
6
1AG
6
2AA
6
úvazek
poznámka
pá
10
7
2AA
7
1AG
6
7
7
1AG
1
karosář
7
1
automechanik
autoelektrikář
6
*
Stroj.obr.
6
*
Stroj.obr.
6
*
Stroj.obr.
6
*
Stroj.obr.
6
Hykyš
Roman
počet hodin
OV
1AG
1AG
1AG
1AG
Mach
Zbyněk
počet hodin
OV
1AG 12
Kubala
Marián
počet hodin
OV
2AA
Falta
Miroslav
počet hodin
OV
1AS 10
6
6
6
6
6
kominík
Kotyza
3AST 10
3AST 10
3AST 10
3AST 10
3AST 10
1
6
6
6
6
6
truhláři
František
počet hodin
OV
7
6
7
6
1AG
6
6
12
2AA
1AG
6
5
2AA
7
1AG
6
1AG 12
6
5
7
*
Stroj.obr.
6
1AG
6
5
2AA
5
2AA
12
1AS
10
1AS
10
1AS
1
automechanik
karosář
5
6
10
1
autolakýrník
6
6
1AS
7
6
12
1
Automechanik
1
Automechanik
karosář
10
1
Miroslav
počet hodin
OV
Mašek
Pavel:
počet hodin
OV
1AS
5
6
1AS
5
6
1AS
5
6
1AS
5
6
1AS
5
6
1
truhláři
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
2011/2012
21
Rozmístění žáků do skupin (obchod, gastro) - školní rok 2011 – 2012
Jméno
Lichý týden
po
út
Skoupá
Jana
2AKP
10
1DE
4
2AKP
10
1DE
4
st
čt
pá
2AKP
10
2DE
4
2AKP
10
2DE
4
2AKP
10
Sudý týden
po
út
st
čt
pá
1AK
11
3AKP
6
1AK
11
3AKP
6
1AK
11
3AKP
6
1AK
11
3AKP
6
1AK
11
3AKP
6
úvazek
poznámka
1,-
K - Kuchař
E - Gastro
Koucká
Miroslava
2AKP
6
1DE
7
2AKP
6
1DE
7
2AKP
6
2DE
4
2AKP
6
2DE
4
2AKP
6
1AK
15
3AKP
9
1AK
15
3AKP
9
1AK
15
3AKP
9
1AK
15
3AKP
9
1AK
15
3AKP
9
1,-
K - Kuchař
E - Gastro
Vrkoslavov
á
Jana
1DE
13
2AKP
10
1DE
13
2AKP
10
2AKP
10
2AKP
10
2AKP
10
1AF
16
3AKP
12
1AF
16
3AKP
12
1AF
16
3AKP
12
1AF
16
3AKP
12
1AF
16
3AKP
12
1,-
D - Obchod.
P,F Prodavač
Karmazínov
á
Regina
4D
17
3D
20
2D
16
2D
16
3D
20
1,-
D - Obchod.
Prospěch žáků na konci školního roku 2011/12– studijní obory – pracoviště U Stadionu
Ročník
Počet
žáků
1.
2.
3.
4.
dálkaři
Celkem
Obory:
33
21
44
78
0
176
Vyznamenání
Prospěl
Neprospěl
2.stupeň
z chování
3. stupeň
z chování
Neomluvené
hodiny
0
1
1
1
26
20
43
75
7
0
0
2
1
0
0
3
2
0
0
0
370
12
17
96
3
164
9
4
2
495
23-41-M/01 Strojírenství, 39-41-L/01 Autotronik
Prospěch žáků na konci školního roku 2011/12– studijní obory – pracoviště Javornická 1
Ročník
1.
2.
3.
4.
Počet
žáků
35
53
19
17
Vyznamenání
0
0
0
0
Prospěl
Neprospěl
2.stupeň
z chování
3. stupeň
z chování
Neomluvené
hodiny
5
4
2
0
2
4
2
0
1
2
0
0
46
171
12
12
30
49
17
17
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
2011/2012
22
dálkaři
Celkem
16
140
0
0
11
124
5
16
0
8
0
3
0
241
Obory:
66-41-L/008 Obchodník
64-41-L/524 Podnikání
23-43-L/506 Provozní technika
Prospěch žáků na konci školního roku 2011/12– učební obory – pracoviště Javornická 1
3.
stupeň
2.stupeň
z
z chování chování
Neomluvené
hodiny
Ročník
1.
Počet žáků
Vyznamenání
Prospěl
Neprospěl
111
1
95
15
11
8
861
2.
106
1
88
17
19
5
648
3.
67
2
62
3
4
6
167
Celkem
284
4
245
35
34
19
1676
Obory:
23-55-H/002 Klempíř - strojírenská výroba
23-68-H/001 Automechanik
65-52-H/001 Kuchař
33-56-H/001 Truhlář
ŠVP:
23-55-H/02 - Karosář (Klempíř - strojírenská výroba)
23-61-H/01 - Autolakýrník (Lakýrník)
23-68-H/01 - Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)
33-56-H/01 - Truhlář
36-56-H/01 - Kominík
65-51-H/01 - Kuchař - číšník
66-51-H/01 - Prodavač
Prospěch studentů na konci školního roku 2011/2012 – VOŠ – pracoviště U Stadionu a
Kostelec nad Orlicí
Ročník
Počet studentů
Prospěl
Ukončili studium
1. ročník
2. ročník
3. ročník
68
39
36
45
38
35
23
1
1
CELKEM
143
118
25
Členění podle oborů, ročníků a tříd dle výkonových výkazů (30. 9. 2011) - VOŠ
Kód vzd.
programu
Název vzdělávacího
programu
1.
ročník
2.
ročník
3.
ročník
4.
ročník
celkem
Počet
tříd
celk.
35
11
18
-
64
3
33
28
18
-
79
3
VOŠ
23–45–N/01
63–41–N/014
Automobilová diagnostika a
servis
Firemní ekonomika
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
2011/2012
23
Absolutoria na VOŠ – školní rok 2011/2012
Kód
Název vzdělávacího
vzdělávacího
programu
programu
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
studentů studentů
studentů studentů studentů
celkem nepřipuštěn s vyznam. prospěl neprospěl
Automobilová diagnostika
a servis
Firemní ekonomika
23–45–N/01
63–41–N/014
CELKEM
18
1
3
14
0
18
0
9
9
0
36
1
12
23
0
Celkový počet neomluvených hodin.
Pracoviště
U Stadionu
Počet neomluvených hodin
495
% z celku
2,8
Javornická 1
1917
5,52
Snížený stupeň z chování Javornická 1
Stupeň chování
školní rok 2011/12
Počet
% z celku
1
360
84,9
2
42
9,9
3
22
5,2
Snížený stupeň z chování U Stadionu
Stupeň chování
školní rok 2011/12
Počet
% z celku
1
170
96,9
2
4
2,3
3
2
1,1
Maturitní zkoušky – školní rok 2011/12 – U Stadionu
Kód oboru
Název oboru
23–41–M/01
Strojírenství
39-41- L/01
Autotronik
CELKEM
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet žáků
žáků
žáků
žáků
žáků
nepřipuštěn
celkem
s vyznam. prospěl neprospěl
47
2
3
39
3
31
0
0
19
12
78
2
3
58
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
2011/2012
24
15
Maturitní zkoušky – školní rok 2011/12 – Javornická 1
Kód oboru
Název oboru
23-43-L/506
Provozní technika
66-41-L/008
Obchodník
64-41-L/524
Podnikání
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet žáků
žáků
žáků
žáků
žáků
nepřipuštěn
celkem
s vyznam. prospěl neprospěl
12
0
0
10
2
17
0
0
8
9
20
2
0
4
13 *
CELKEM
49
* 1 žák nekonal MZ pro nemoc
.
Závěrečné zkoušky – dle tříd celkem
Třída
– obor
Počet žáků celkem
Nepřipuštěno
3AA
2
0
22
Prospěli
s vyzn.
Prospěli
24
Neprospěli
23
2
0
16
5
3AKP 27
1 žák nehodnocen
0
2
24
0,
3AST 17
1
2
14
0
Závěrečné zkoušky – dle oboru
TŘÍDA 3AKP – OBOR VZDĚLÁNÍ KUCHAŘ-ČÍŠNÍK
řádný termín ZZ
nepřipuštěno k ZZ
ZZ konalo
prospělo
4 žáci
11 žáků
9 žáků
náhradní termín ZZ
4 žáci
opravný termín ZZ
2 žáci
TŘÍDA 3AKP – OBOR VZDĚLÁNÍ PRODAVAČ
řádný termín ZZ
nepřipuštěno k ZZ
ZZ konalo
prospělo
2 žáci
10 žáků
6 žáků
náhradní termín ZZ
2 žáci
opravný termín ZZ
4 žáci
Obory:
Mechanik opravář motorových vozidel
Kuchař
Prodavač
Klempíř – strojírenská výroba
truhlář
neprospělo
2 žáci
neprospělo
4 žáci
Počty pracovišť odborného výcviku (obory gastro, prodavač, kuchař, obchodník)
Obor vzdělání
Počet vlastních POV
Počet smluvních POV
Počet instruktorů OV
Kuchař-číšník,
Gastronomie
1
Masarykova 623 RK
21
28
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
2011/2012
25
Prodavač,
Obchodník
Celkem
0
27
30
1
48
58
Uplatnění absolventů
Celkově na naši škole v minulém školním roce 2010/2011 ukončilo vzdělávání 196 žáků. Na Úřadu
práce v Rychnově je evidováno 15 absolventů. Z toho všeho vyplývá, že pokud se budete učit a
školu dokončíte, máte velkou šanci získat zaměstnání☺
Absolventi evidovaní na ÚP – GŘ KoP Rychnov n. Kn. od 1. 6. 2011
škola
obor
VOŠ a SPŠ
RK
VOŠ Firemní
ekonomika
VOŠ Automobilová
diagnostika a servis
Strojírenství
Obchodník
Podnikání
Klempíř
Prodavač
Automechanik
Kuchař
Truhlář
Autotronik
Provozní technika
celkem
registrovaní
na ÚP od
1.6.2011
3
Stále v evidenci
ÚP k 31.12.2011
Počet absolventů
v daných oborech
2
24
0
0
7
4
5
5
3
1
2
7
3
2
0
35
0
2
4
0
1
1
3
1
1
0
15
47
17
12
24
0
23
11
5
16
10
196
Část VI.
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Ve školním roce 2010/2011 byly preventivní aktivity realizovány pro žáky denního studia oborů
střední školy v 28 třídách.
V rámci školy vzniklo Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP). Mezi členy se řadí výchovné
poradkyně – Ing. J. Petruželková, Mgr. H. Flídrová, PhDr. I. Kapounová, školní metodik prevence –
Tomáš Müller, speciální pedagog – Mgr. H. Martinková.
V tomto školním roce se dařilo naplňovat minimální preventivní program ve spolupráci s většinou
pedagogických pracovníků školy. Došlo k prohloubení působnosti speciálního pedagoga ve škole.
Škola se zapojila do charitativních sbírek – Červená stužka, Květinový den, Světluška apod. (vše
zastřešuje Mgr. Hana Flídrová) Pro všechny první ročníky maturitních a učebních oborů byl
realizován adaptační výjezd či setkání na 2-3dny. Zároveň bylo pořádáno několik sportovně
relaxačních pobytů (lyžařské pobyty v Alpách a v Rokytnici v Orlických horách, cyklistický
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
2011/2012
26
týdenní pobyt, zájezd do Chorvatska). Mimo to byly pořádány výjezdy do zahraničí - Německa a
Rakouska.
Mezi hlavní problémy školního roku se řadily krádeže, kdy bylo odcizeno několik věcí (především
bund, bot, telefonů apod.) z prostor šaten na pracovišti Javornická I. Vše bylo řešeno s Policií ČR.
Z důvodu zamezení přístupu cizím osobám byl zřízen zvonek. Následně se krádeže zcela zastavily.
V následujícím školním roce bude vchod do školy řešen novými dveřmi a vstup do školy pomocí
čipů.
Speciální pedagožka měla v péči 131 žáků. S každým uskutečnila minimálně jedno setkání. Náplní
setkání byla oblast chování žáků, osobní problémy, konflikty s vyučujícími. V péči měla žáky se
sociálním znevýhodněním, zdravotním postižení či znevýhodnění.
Výchovné poradkyně v tomto školním roce vykonaly celkem 249 jednání výchovného charakteru.
Zároveň jednaly s učiteli o jednotlivých žácích a třídách. Na pracovišti Javornická I, kde mají
výchovné poradkyně rozděleny třídy na polovinu, vykonala Mgr. Hana Flídrová 85 jednání
výchovného charakteru, z toho opakovaná či následná setkání s 30 žáky. Jednání s rodiči
uskutečnila v 20 případech. Zároveň na budově Javornická zastřešuje kariérové poradenství, kdy
poskytla 20 žákům informace z této oblasti. PhDr. Ivana Kapounová uskutečnila jednání s 69 žáky,
z toho 21 opakovaně. Konzultace s rodiči zvlášť proběhly v 18 případech.
Na budově U Stadionu Ing. Jiřina Petruželková uskutečnila 95 výchovných pohovorů. Poskytla 34
konzultací z oblasti kariérového poradenství. Dále se věnovala organizaci školního plesu a
stužkování. Koordinovala adaptační pobyt tříd 1A, 1C a setkávání školního parlamentu na
pracovišti U Stadionu.
Na Domově mládeže (dále DM) se během školního roku vyskytly problémy s alkoholem u
ubytovaných žáků. Dále se řešilo ničení majetku DM (rozbité dveře, válenda). Žáci škodu uhradili
či nábytek opravili. Speciální pedagožka v rámci DM realizovala setkávání se žáky s cílem
osobnostního rozvoje.
Během školního roku škola spolupracovala v oblasti rizikového chování s:
- Pedagogicko – psychologickou poradnou Královéhradeckého kraje, pobočka Rychnov nad
Kněžnou, Trutnov, Náchod
- Policií ČR, Rychnov nad Kněžnou,
- Probační a mediační službou, Rychnov nad Kněžnou,
- Městským úřadem Rychnov nad Kněžnou, oddělení sociálně právní ochrany dětí,
- Městským úřadem Kostelec nad Orlicí, odbor sociálních věcí,
- Městským úřadem Dobruška, odbor sociálních věcí a zdravotnictví,
V následujícím školním roce se škola plánuje zřídit pozici školního psychologa v rámci projektu EU
peníze středním školám. Rozvoj školního poradenského pracoviště. V rámci rizikového chování
bude škola pokračovat v působení na užívání návykových látek (snižování užívání), záškoláctví.
V maturitních oborech se pokusí využít dotazníky na zjištění motivace žáků ke studiu a následně
pracovat se zjištěnými informacemi.
V rámci školy bylo postupováno v rámci Metodického pokynu, který vycházel z materiálů MŠMT
ČR a dalších institucí. Současně byly zohledněny specifické podmínky jednotlivých pracovišť
školy. Zásadní roli v uvedené oblast sehrála výchovná komise a samozřejmě výchovní poradci a
preventista školy. Velmi úzká spolupráce byla s Policií ČR a PPP Rychnov nad Kněžnou.
Škola má vypracovaný materiál „Minimální preventivní program“, problematika je zohledněna i
v rámci školního řádu a řádu DM.
Kromě represe postupuje škola hlavně cestou vysvětlování, diskuze, přesvědčování a
nezanedbatelnou stránkou je spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci žáků.
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
2011/2012
27
Okruhy pozornosti:
- alkohol a jeho konzumace,
- manipulace a konzumace OPL,
- kouření.
Důsledně je sledována oblast šikany. Okamžitě jsou přijímána příslušná opatření.
Bylo uskutečněno velké množství aktivit. Ty jsou součástí měsíčních plánů a dále pak jsou
zaznamenány v třídních knihách, denících výchovných skupin DM a denících skupin OV.
Část VII.
Další vzdělávání pedagogických zaměstnanců
Vzdělávání zaměstnanců školy, tj. pedagogických i provozních probíhalo v souladu s plánem školy.
Ten deklaruje několik druhů a forem vzdělávání.
Nezanedbatelnou částí je uskutečňování vzdělávání v rámci 12 dnů dalšího vzdělávání, které bylo
plně čerpáno.
Akce (číslo)
Termín a místo
Kurz v rámci projektu „UNIV 2 Kraje“
„Marketing vzdělávání dospělých“
29.9.11 – 12.10.2011
Kurz:“ Aktuální problémy vychovatelské
profese“; září 2011 – listopad 2012
Kurz „Kvalifikovaný lektor vzdělávání
dospělých“ v rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost „UNIV
2 KRAJE“ říjen – listopad 2011
Aktuální změny právních předpisů ve školské
praxi, 5.10.2011, Hradec Králové
Praktické uplatňování DPH u škol a ŠZ podle
pravidel platných v roce 2011,změna
připravované v roce 2012, 11.10.2011
Hradec Králové
Seminář „Školní třída a supervize“
19.10.2011, Rychnov nad Kněžnou
Novinky ve svařování, 19.10.2011
Pardubice
Konference“Minimální preventivní program
v kontextu školské prevence“ 7.-8.11.2011,
Praha
Vzdělávací program k prohlubování odborné
kvalifikace „Celostátní konference
pracovníků DM“, 11.-12.11.2011, Hradec
Králové
Seminář „Jak jednat s konfliktním žákem,
rodičem a supervize“, Rychnov n.Kn.,
14.11.2011
Aktuální problematika účetnictví ve školské
praxi, 16.11.2011, Hradec Králové
Seminář“Pracovněprávní vztahy a jejich
specifika ve školství; Novela ZP od 1.1.2012
21.11.2011, Hradec Králové
Seminář „Záškoláctví“, Rychnov nad
Kněžnou, 28.11.2011
Pořadatel
Účast
FF Univerzity Palackého Olomouc
Ing. Lenka Neškudlová
Mgr.,Bc. Dana Havranová
DMIŠJ Hradec Králové
Univerzita Palackého Olomouc
Tomáš Müller, Lenka
Rückerová
Ing., Mgr. Hynek
Martinek, Ph.D., Ing.
Lenka Neškudlová, Marian
Kubala, Mgr. Maršíková
Vzdělávací agentura Paris
Žižkova 2379,
Karviná - Mizerov
Klugerová Libuše
Vzdělávací agentura Paris
Žižkova 2379,
Karviná - Mizerov
Plašilová Milena
Maixnerová Zdeňka
PPP Královéhradeckého kraje
pracoviště Rychnov n.Kn.
Dům techniky Pardubice
Mgr. Martinková Hana
Mgr. Müller Tomáš
Oldřich Krunčík
Ing. Urban Pavel
MŠMT ČR
Mgr. Martinková Hana
Školské zařízení pro DVPP KhK
Hradec Králové
Mgr.Dostálová Věra
Beneš Libor
PPP Královéhradeckého kraje,
pracoviště Rychnov n.Kn.
Mgr. Martinková Hana
Vzdělávací agentura Paris
Žižkova 2379,
Karviná - Mizerov
Plašilová Milena
Bártová Jana
Fakta s.r.o, Žďár nad Sázavou
Klugerová Libuše
PPP Královéhradeckého kraje,
pracoviště Rychnov n.Kn.
Mgr. Martinková Hana
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
2011/2012
28
Cestovní náhrady a daň silniční ve školství
2011-2012; Cestovní náhrady po novele ZP
od 1.1.2012, 1.12.2011, Hradec Králové
Vzdělávací seminář techniků svař.škol
Pardubice, 2.12.2011
Seminář „Dřevěná okna,dveře, schody 2012“
Hranice, 2.2.2012
Interaktivní tubule a její využití,
Rychnov n.Kn., 22.2.2012
Konzultační seminář k ústní zkoušce z AJ
Hradec Králové, 27.2.2012
Novela ZP ve školské praxi, Hradec Králové
28.2.2012
Vzděl.program v systému DVPP „Odpady a
obaly“, Hradec Králové, 28.2.2012
Konzultační semináře pro předsedy
zkušebních mat.komisí, Hradec
Králové,19.3.2012
Seminář „Jak pomoci romským dětem ve
škole“, Hradec Králové, 29.3.2012
Odborná příprava - způsobilost k výkonu f.
Hodnotitel ústní zkoušky český jazyk a
literatura,17.2.2012, Praha
Odborná příprava - způsobilost k výkonu f.
Hodnotitel ústní zkoušky, anglický jazyk,
15.2.2012, Praha
Intertní auditor- Systém managementu kvality
8.-9.2.2012,Hradec Králové,
Odborná příprava - způsobilost k výkonu f.
Hodnotitel ústní zkoušky anglický jazyk,
23.4.2012, Praha
Rozvoj profesních kompetencí v oblasti
praktického vyučování, 14.5.2012, Hradec
Králové
Brána jazyků otevřená – anglický jazyk B2
září 2011-červen 2012, Kostelec nad Orlicí
Kurz „Kvalifikovaný lektor vzdělávání
dospělých“ v rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost „UNIV
2 KRAJE“ 26.3.2012-15.6.2012
Letní škola rozvoje pedagogických
dovedností
10.-12.8.2012 Deštné v Orl.horách
Vzdělávací agentura Paris
Žižkova 2379,
Karviná - Mizerov
DOM-ZO 13 s.r.o
Česká Třebová
SPŠ Hranice
Lesnická a dřevařská fakulta
Mendelova univerzita Brno
Školské zařízení pro DVPP KhK
Hradec Králové
Plašilová Milena
Maixnerová Zdeňka
Oldřich Krunčík
Ing. Ševců Jaroslav
PaedDr. Hebelková Helena
NIDV Hradec Králové
Mgr. Kašparová Bl.
Vzdělávací agentura Paris
Žižkova 2379,
Karviná - Mizerov
Klugerová Libuše
Kolářová Markéta
EKO-KOM Praha
PaedDr. Helena Hebelková
NIDV Hradec Králové
Ing. Spěváčková Jitka
Fakta s.r.o., Žďár nad Sázavou
Mgr. Martinková Hana
Centrum pro zjišťování výsledků
vzdělávání – Cermat Praha 1
Mgr.,Bc. Alena Bačíková
Centrum pro zjišťování výsledků
vzdělávání – Cermat Praha 1
Ing. Helena Melounová
ATTEST, s.r.o Praha 2
Ing. Neškudlová Lenka
Karmazínová Regina
Mgr. Martinková Hana
Centrum pro zjišťování výsledků
vzdělávání – Cermat Praha 1
Ing.Melounová Helena
NIDV Hradec Králové
Zbyněk Mach,
Miroslav Kotyza
NIDV Hradec Králové
Ing. Neškudlová Lenka
Univerzita Palackého Olomouc
Mgr. Bc. Bačíková Alena
Bc.Regina Karmazínová
Miroslava Koucká
Jana Skoupá
Ing. Tomáš Pavel
Luboš Plocek, Jiří Šeps
Školské zařízení pro DVPP KHK
Hradec Králové
Mgr.Hana Martinková
Rozšíření kvalifikace vysokoškolským vzděláním – bakalářským studiem – dosáhli:
- Aleš Kouba
- Libor Beneš
- Irena Doudová
- Regína Karmazínová
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
2011/2012
29
Část VIII.
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Tuto oblast rozčleníme na dvě oblasti. Oblast:
- prezentace školy a jejich aktivit v tisku, médiích a na výstavách,
- účast na akcích, soutěžích a mimoškolní aktivity.
Prezentace školy v tisku, médiích a na výstavách
Rozvoj školy a její aktivity byly prezentovány:
- v tisku – Týdeník Rychnovska, Orlický týdeník, MF Dnes, Zpravodaji Rychnova
nad Kněžnou, Zpravodaji Kostelce nad Orlicí, Zpravodaji v Chocni, Zpravodaji
v Solnici, Zpravodaji Dobruška, Zpravodaji Vamberk, Zpravodaji Letohrad,
odborném tisku atd.,
- prezentace školy byla uvedena v rámci kabelové televize Rychnov nad Kněžnou
a její sestřih na internetu,
- prezentace školy byla realizována v rámci rádia MAGIC – dva týdenní programy,
- v rámci výstavy škol – 18. ročník výstavy škol Rychnovska,
- prezentace školy na výstavách v České Třebové, Rychnově nad Kněžnou,
Týništi nad Orlicí, Dobrušce a dalších – viz níže:
- prezentace na Bambiriádě,
- spolupořadatelství soutěže AUTOMOBILEUM 2012 ve Vysokém Mýtě,
- rozhovory pro sdělovací prostředky – rádio MAGIC, Český rozhlas,
- prostřednictvím souboru fotografií, které dokumentují investiční výstavbu,
aktivity školy, interiér jednotlivých objektů, různé aktivity,
- maturitní ples – uskutečněny tři plesy. V Kulturním domě v Solnici a
v Kulturním centru a Pelcově divadle v Rychnově nad Kněžnou.
Exkurze a význačné akce
Exkurze a význačné akce byly uváděny v měsíčních plánech jednotlivých pracovišť školy a
vycházely ze zaměření jednotlivých vyučovacích předmětů. Zásadně se jednalo o jednodenní akce.
Ve stručnosti se jednalo o:
• návštěvy úřadu práce,
• návštěvy Parlamentu ČR,
• prohlídky muzejních sbírek (technických, přírodovědných atd.),
• výstavy, expozice, veletrhy atd,
• divadelní představení – dle nabídky a probíraných celků,
• návštěva význačných památek kraje a archeologických nalezišť,
• návštěva Prahy a krajského města,
• poznávání Orlických hor,
• exkurze do technicky zajímavých provozů a firem,
• zahraniční akce,
• společné akce pracovišť domova mládeže.
Sportovní a kulturní akce byly upřesněny dle došlých propozic na pravidelných poradách.
Žádosti o exkurze podávali pedagogičtí zaměstnanci v dostatečném předstihu řediteli školy. Žádost
obsahovala: třídu, kdo pořádal akci, termín a čas konání, místo, dozor, zaměření exkurze, způsob
dopravy, ekonomické zajištění.
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
2011/2012
30
Pracoviště Javornická 1
Září
-
adaptační pobyty 1. ročníků
9. a 15. 9. burza učebnic
Světluška – sbírka na pomoc nevidomým
Listopad
- sbírka – Dejte šanci dětem ulice
- Přihláška – jarní termín maturit – do 15. 12. 2011
Prosinec
- sbírka Červená stužka na pomoc HIV/AIDS
- divadélko pro školy Hradec Králové
Únor
- lyžařský kurz
Duben
- sbírka ADRA
- předpoklad – písemné státní maturitní zkoušky
Květen
- Chorvatsko
- Předpoklad – ústní státní a profilové maturitní zkoušky
Červen
- třídní výlety
- závěrečné zkoušky učebních oborů (termín v návaznosti na termíny maturit)
- přihláška k maturitní zkoušce – podzimní termín – do 25. 6. 2012
Plán exkurzí
Říjen
- odborná exkurze Stuha Dobruška
-
12. 10. – exkurze ČNB Praha – třída 4D
Listopad
- 2. 11. – exkurze ČNB – třída 2P
Prosinec
- vánoční Praha – vybrané třídy
Únor
- exkurze Parlament – třída 4D
Květen
- odborná exkurze MAKRO Hradec Králové
- exkurze Parlament – třída 2P
Červen
- odborná exkurze logistické středisko Preymesser Lipovka
- třídní výlet
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
2011/2012
31
Exkurze COP Jama
4. listopadu 2011
19. listopadu 2011
10. prosince 2011
Leden 2012
Únor 2012
Březen 2012
Duben 2012
Květen 2012
Červen 2012
PRAGOLIGNA Praha Výstaviště Holešovice
Kola a tuning show 2010 Lysá nad Labem
ASSA ABLOY. A.s. Rychnov nad Kněžnou
Škoda Auto a.s. Závod Kvasiny
Tatra Kopřivnice
Autosalon Ženeva
TJ servis Jarkovský Rychnov nad Kněžnou
TPCA Kolín
Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav
Matrix a.s. Lipovka
AUTOTEC Brno
Akce obchodních oborů a gastronomie
Školní kola odborných soutěží
28. února 2012
27. března 2012
2. – 4. dubna 2012
27., 28. a 30. března 2012
2. ročník
1. ročník
1. ročník
2. ročník
Prodavač
Obchodník
Kuchař-číšník
Kuchař-číšník
Ostatní exkurze, výstavy, přednášky
19. 09. 2011
26. 09. 2011
13. 10. 2011
1. 02. 2012
15. 03. 2012
Přednáška jednatele s.r.o., Školní jídelny RK,
„Základní hygienické předpisy v gastronomii
s konkrétními příklady v provozu.“
Přednáška jednatele s.r.o., Školní jídelny RK,
„Základní hygienické předpisy v gastronomii
s konkrétními příklady v provozu.“
Exkurze Frolíkova pražírna kávy, Borohrádek
Exkurze Vesna a.s., Rychnov nad Kněžnou
Hodiny a klenoty, Rychnov nad Kněžnou
Tréninková pekárna Láry Fáry Kvasiny,
1AK
1DE - Gastronomie
2AKP
2DE
2DE – Obchodník
2DE – Gastronomie
Kavárna Láry Fáry Rychnov nad Kněžnou
19. 04. 2012
XVII. ročník národní soutěže Gastro Hradec,
oblastní přehlídka, výstava exponátů Hradec
Králové
2DE
Obor vzdělání prodavač, obchodník
Místo konání
Podorlická sodovkárna a Městský Podorlický pivovar,
Rychnov nad Kněžnou
Marta spol. s.r.o., Dobruška (pekárna a cukrárna)
Frolíkova pražírna kávy - Borohrádek
A.W.,spol.s.r.o., Palackého 4, Loštice
Muzeum hraček, Rychnov nad Kněžnou
Termín
dle domluvy
dle domluvy
dle domluvy
dle domluvy
dle domluvy
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
2011/2012
32
Vesna, a.s., Rychnov nad Kněžnou
Klenoty a hodiny, Hubert Schediwy a syn, Rychnov nad Kněžnou
dle domluvy
dle domluvy
Obor vzdělání kuchař – číšník, gastronomie
Místo konání
Moderní gastronomie, Pardubice
Termín
22. září
2011
dle domluvy
dle domluvy
dle domluvy
dle domluvy
dle domluvy
dle domluvy
Gastro 2011, Hradec Králové
Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou
Hotel Panorama, Rychnov nad Kněžnou
Hotel Krajka, Vamberk
Pekárna Lično – BEAS a.s.
Podorlická sodovkárna a Městský Podorlický pivovar,
Rychnov nad Kněžnou
Frolíkova pražírna kávy - Borohrádek
dle domluvy
Poznámka – další exkurze a návštěvy firem budou upřesněny v měsíčních plánech.
Prezentace školy v souvislosti s náborem žáků ze ZŠ
14. – 15. 09. 2011
5. 10. 2011
21. – 22. 10. 2011
7. – 11. 11. 2011
8. 11. 2011
9. 12. 2011
13. 01. 2012
24. 02. 2012
24. 11. 2011
od 17. 01. 2012
- do 28. 02. 2012
Prezentace školy „Machři roku 2011“, Olomouc
Školská výstava - SOŠ a SOU technických oborů Česká Třebová
XVIII. ročník Školské výstavy – prezentace školy,
- zajištění ochutnávky výrobků žáků oboru kuchař pro žáky a rodiče
- poskytnutí informací o jednotlivých oborech
Prezentace školy v rámci „ Týdne vzdělávání dospělých 2011
v Královéhradeckém kraji“, Rychnov nad Kněžnou
Dny otevřených dveří
- prezentace vzdělávací nabídky školy
Prezentace školy v rámci konference k zakončení projektu
„Klíč k handicapu“, v Pelcově divadle Rychnov nad Kněžnou
- obsluha žáků oboru gastronomie
Kurz ze školy do života – 1. běh kurzu vaření v rámci projektu
„Aktivně s handicapem“, pořádané občanským sdružením rodičů a
přátel dětí s handicapem ORION
Exkurze a akce – pracoviště U Stadionu
Třída Organizuje
Akce, místo
Plán. termín
Poznámky
1A
Petruželková,
Riesnerová
Petruželková, Šmída
4A
Petruželková
Okresní soud RK, STK RK
3A,B
Riesnerová, Šulcová
Divadlo Hradec Králové
říjen nebo duben
dle nabídky
divadla
1A, C
Mocková
Hvězdárna Hradec Králové
říjen nebo červen
dle nabídky
1C
Adaptační kurz, Rokytnice v O. h.
15. - 16.9.2011
Adaptační kurz, Rokytnice v O. h.
19. - 20.9.2011
září, duben
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
2011/2012
33
Urban, Kotlářová
Škoda Auto Mladá Boleslav
říjen - listopad 2011
Locker
FAB Rychnov n. Kn.
říjen - listopad 2011
3A,B
Prilová, Petruželková
Technické muzeum Praha
říjen - listopad 2011
4A,B
Ruffer
Veletrh Brno
říjen 2011
Petruželková
STK Rychnov n. Kn., Jama VOŠ a SPŠ
září 2011
Mocková
Hvězdárna Hradec Králové
Klícha
Škoda Auto Kvasiny
říjen 2011
On - soukromá firma
říjen 2011
LVK Lienz Rakousko
8.1 - 13.1.2012 12.1.17.1.2012
4A,B
4B
1N
1A, C
2N
4A,B,C Gabarová
Novák T.
4A,B,C Gabarová
4A,B
3B
3A,B
1N
On - soudní řízení
říjen nebo červen
březen 2012
Urban, Kotlářová
Škoda Auto Kvasiny
Jirsa
Řetězy Vamberk, s.r.o.
květen 2012
Prilová, Petruželková
Dlouhé Stráně - Jeseníky
květen 2012
Petruželková
Okresní soud, Úřad práce
květen 2012
Úřad práce RK, Řetězy Vamberk
květen 2012
květen 2012
3A,B,C Petruželková
březen - duben 2012
4C
Krmaš
Autotec Praha
3C
Sommer
Dlouhé Stráně - Jeseníky
květen - červen 2012
Praha
květen - červen 2012
4A,B,C Houserová
dle nabídky
2A
Melounová
externí - třídní
červen 2012
1A
Šmída, Melounová
Biostanice Lukavice
červen 2012
3B
Prilová
exkurze - třídní
červen 2012
2C
Gabarová
exkurze - třídní
červen 2012
1C
Reisnerová
exkurze - třídní
červen 2012
3A
Petruželková
exkurze - třídní
červen 2012
Upřesní
Upřesní
Aktivity pracovišť
Lyžařský výcvikový kurz
08.01 – 13.01.2012
12.01. –17.01.2012
06. – 10.02.2012
lyžařský kurz 1. turnus – Alpy
lyžařský kurz 2. turnus - Alpy
lyžařský kurz Rokytnice v O.h.
a/ Lyžařský výchovně výcvikový kurz žáků 1. ročníků se uskutečnil ve spolupráci s cestovní kanceláří ACTIVE
GUIDE v zahraničí nedaleko města Lienz na svazích rakouského pohoří Vysoké Taury v blízkosti nejvyšší hory
Rakouska – Grossglockner. Kurzu se zúčastnili žáci prvních ročníků, kteří byli doplněni o studenty vyšších ročníků a
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
2011/2012
34
příslušný počet instruktorů. Ubytování s polopenzí bylo v hotelu Iselsbergerhof, lyžařský výcvik probíhal první dva dny
v areálu Zettersfeld a další dny ve středisku Matrei v nadmořské výšce 2500 m za vynikajících sněhových podmínek a
za pěkného počasí. Vedoucím a organizátorem byl Mgr. T. Novák.
b/ Lyžařský výchovně výcvikový kurz žáků 1. ročníků se též uskutečnil v Rokytnici v Orlických
horách. Jednalo o vytvoření možnosti účasti na lyžařském kurzu pro nízkopříjmové rodiny.
Vedoucím a organizátorem byl Mgr. Boček.
Sportovně turistický kurz
V termínu 06.06. – 08.06 2012 se v areálu RZ Astra Dlouhé Rzy v Orlických horách uskutečnil
sportovně turistický kurz žáků 2. ročníků pracoviště U Stadionu. Náplní kurzu byla turistika, sporty
v přírodě, cykloturistika, střelecký výcvik, seznámení se základy první pomoci a plavecký výcvik.
18. ročník školské výstavy Rychnovska
Ve dnech 21. a 22. října 2011 se v areálu VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou uskutečnil již
18. ročník školské výstavy Rychnovska. Výstava splnila hlavní cíl komplexně informovat o
možnostech studia na středních školách a odborných učilištích našeho regionu i regionů sousedních
a usnadnit tak žákům devátých tříd základních škol a jejich rodičům nelehké rozhodování.
Návštěvníci výstavy měli možnost přímo od zástupců jednotlivých škol získat všechny aktuální
informace o studijních a učebních oborech, které je zajímaly. V tomto ročníku si výstavní plochu
rezervovalo celkem 39 škol a 5 průmyslových podniků a institucí.
V rámci výstavy probíhaly také tradičně dny otevřených dveří naší VOŠ a SPŠ, při kterých se
návštěvníci mohli seznámit s moderním vybavením laboratoří pro výuku CAD/CAM systémů,
automatizační techniky a robotiky, informatiky, diagnostiky motorových vozidel a multimediálních
jazykových učeben. Výstava i škola byly propagovány v tisku a dalších sdělovacích prostředcích.
V rámci výstavy se uskutečnilo setkání výchovných poradců ze základních škol regionu.
Dny otevřených dveří
Kromě dnů otevřených dveří v rámci pořádání školské výstavy 21.10. a 22.10.2011 proběhly další
dny otevřených dveří na naší škole :
09. 12. 2011
VOŠ a SPŠ
13. 01. 2012
VOŠ a SPŠ
24.02. 2012
VOŠ a SPŠ
23.03.2012
VOŠ
Další dny otevřených dveří proběhly v průběhu Týdne vzdělávání dospělých.
Další informace byly zveřejněny na internetových stránkách: www.vosrk.cz.
Automobileum 2011
Na základě organizačního seskupení pěti škol KHK zajistila škola Autodrom ve Vysokém Mýtě a
spolupodílela se na organizačním a technickém zajištění krajského kola. Družstvo školy se umístilo
na druhém místě a na základě nominace byl do reprezentačního družstva kraje na celostátní soutěž
přiváni tři žáci školy. Družstvo se v rámci republiky umístilo na pátém. V realizačním týmu kraje
byla škola zastoupena panem Marianem Kubalou. Soutěž se konala na autodromu v Sosnové u
České Lípy.
Uskutečněné akce pracoviště U Stadionu:
ZÁŘÍ
Exkurze RIETER Vamberk, Ústí nad Orlicí – třídy 4A, 4B
Adaptační kurz – 1A, 1C
Filmové představení LIDICE
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
2011/2012
35
ŘÍJEN
Strojírenský veletrh Brno – třídy 4A, 4B
Odbíjená Liberec
Exkurze Technické muzeum Praha – třídy 3A, 3B
Vazební věznice Hradec Králové – 3C
Výstava středních škol v České Třebové
Výstava středních škol v Rychnově nad Kněžnou
LISTOPAD
Exkurze – Škoda auto Kvasiny – 4B
Odbíjená Liberec
Divadelní představení Hradec Králové – třídy 3A, 3B
Kontrola praxe VOŠ v Německu
Exkurze – Škoda auto Kvasiny – 4A
Soutěž VOŠ v Polsku
Vazební věznice Hradec Králové – třídy 3A, 3B
PROSINEC
Soutěž robotů – Praha – 4 žáci
LEDEN
Lyžařský výcvikový kurz Rakousko – třídy 1A, 1C
ÚNOR
Sportovní hry odbíjená Jičín
Ples – třídy 4C
Sportovní hry odbíjená Liberec
Soutěž programování CNC strojů Dobruška
BŘEZEN
Ples – třídy 4A, 4B
Soutěž – 3D modelování v SolidWorksu – Hranice na Moravě – 2 žáci
Celostátní matematická soutěž – 8 žáků
Soutěž v programování Gymnáziu RK
Soutěž – Počítačové modelování Kolín – 2 žáci
Informace pracovníků Isolit Jablonné n. Orl. – třídy 4A, 4B
DUBEN
Sportovní hry – odbíjená, Kostelec n. Orl.
KVĚTEN
Beseda – Stereotýpek - třídy 2B, 2C
Exkurze – Sázava – 3B
Beseda s ředitelkou České spořitelny- třídy 3A, 3B
Exkurze – Úřad práce – 3A, 3N
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
2011/2012
36
ČERVEN
Sportovní kurz – 2A, 2B, 2C
Beseda s ředitelkou České spořitelny- třídy 3C, 2A
Exkurze - Řetězy Vamberk - 3A
Beseda – Policie ČR – třídy 1A, 1C, 2A, 2C
Sportovní reprezentace školy
Školní družstva dosáhla v tomto školním roce následujících úspěchů:
Okresní přebor
Volejbal
Krajský přebor
kategorie IV.
1.
kategorie V.
1. + 2.
kadeti
1.
st. žáci
1.
junioři postup do 1. juniorské ligy
Kopaná
kategorie V.
Softbal
kategorie V.
Nohejbal
kategorie V.
2. + 3.
Beach
kategorie V.
1. + 2.
Basketbal
kategorie V.
2.
Florbal
kategorie V.
1.
1.
2.
1.
2.
Konferenční finále
Mistrovství ČR
3.
2.
16.
3.
3.
5. + 11.
Sportovně-turistický kurz žáků druhých ročníků
Kde : Chata Polesí, Říčky
Kdy : 4. – 8.6. 2012
Program : Cyklistický výcvik, orientace v terénu, základy první pomoci, střelecký výcvik
Přihlášeno : 2.A – 6 studentů, 2.C – 15 studentů (všichni)
Personální zajištění: Tomáš Novák, vedoucí STK cyklistický výcvik, první pomoc
Ivan Kučera, cyklistický výcvik, orientace v terénu
Helena Melounová, organizační zajištění, přeprava zavazadel,
organizace odpoledního a večerního programu
Robotika - účast na soutěžích:
RoboSoutěž 2011
5.12.2011 proběhla RoboSoutěž 2011, kterou v rámci předmětu Roboti vyhlásila Katedra řídicí
techniky ČVUT FEL Praha. Soutěž je vyvrcholením samostatné práce studentů, kde si poměří
výsledky své práce. Letos již podruhé byla účast v této soutěži umožněna i studentům středních
škol.
Cílem úlohy je sestavit a naprogramovat robot tak, aby samostatně bez jakékoliv další pomoci
převezl co nejrychleji tam zpět po nerovné dráze míček umístěný na plošince. Míček při tom nesmí
z plošinky spadnout ani se dotknout jiné části robota.
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
2011/2012
37
Každý tým může pro řešení úlohy využít (nebo si zapůjčit na katedře řídicí techniky) základní
soupravu LEGO® MINDSTORMS® Education a soupravu technických dílů. NXT kostku lze
programovat v libovolném programovacím jazyce.
Letošního ročníku se zúčastnilo 26 středních škol z celé republiky. Týmy naší školy ve složení
Martin Stejskal, Petr Zámečník a Marek Faltus (R-team) a Ondřej Marek, Filip Havelka a Daniel
Slavík (Robotec) a jejich roboti podali velmi dobré výkony. R-team těsně vybojoval vynikající 3.
místo a tím získal postup do finále, kde bude soupeřit spolu s dalšími dvěma středoškolskými týmy
proti 20 vyskoškolským robotům. Ani Robotec nezklamal a s minimální ztrátou obsadil 5. místo.
9.12.2011 proběhlo finále RoboSoutěže 2011, kterého se zúčastnilo 24 týmů, z toho 3 nejlepší týmy
středních škol z celé republiky (ostatní týmy byly vysokoškolské).
Tým naší školy ve složení Martin Stejskal, Petr Zámečník a Marek Faltus (R-team) bez problémů
postoupil z kvalifikace 6. nejlepším časem. Ve první finálové jízdě bez problémů vyřadil prvního
soupeře. Ve čtvrt finále už soupeři (3. z kvalifikace) odlehl. Nakonec tedy obsadil výborné 6. místo
v silné konkurenci vysokoškolských týmů.
Soutěže v programování
Studenti naší školy se zúčastnili několika soutěží:
Letošní ročník celostátního kola soutěže studentů středních průmyslových škol v počítačovém 3D
modelování se 14. března 2012 uskutečnil pod patronací firmy SolidVision Brno v prostorách
Střední průmyslové školy v Hranicích na Moravě.
Dvoučlenný studentský tým Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Rychnov nad
Kněžnou ve složení Daniel Slavík a Jakub Světelský odjížděl do Hranic s cílem pokusit se do třetice
obhájit první místa z loňského a předloňského ročníku této soutěže.
Odborná porota složená ze zkušených konstruktérů firmy SolidVision rozhodla, že nejlepší práci
v konkurenci několika desítek mladých konstruktérů z celé republiky odevzdal student oboru
strojírenství se zaměřením na CAD/CAM systémy rychnovské průmyslovky Daniel Slavík, který
získal hodnotnou věcnou cenu a vybojoval pro VOŠ a SPŠ Rychnov n. Kn. v celostátním kole opět
vynikající 1. místo! Jen drobné nedostatky objevila přísná porota v práci dalšího rychnovského
studenta Jakuba Světelského, který obsadil rovněž výborné 3. místo.
Další pěkný úspěch zaznamenali studenti 4. ročníku Partik Čada a Martin Stejskal, kteří se pod
vedením vyučujícího programování Vlastimila Jurníčka zúčastnili 16. 3. 2012 okresního kola
soutěže studentů středních škol v programování, jehož pořadatelem bylo Gymnázium F.M.Pelcla
Rychnov nad Kněžnou. V nelehké konkurenci studentů ze SPŠE Dobruška, OA TGM Kostelec nad
Orlicí a pořádající školy vybojovali první a druhé místo a postoupili do krajského kola, které se
uskutečnilo 21. 4. 2012 v Hradci Králové.
CAD/CAM
Studenti naší školy se zúčastnili několika soutěží:
5. ročník soutěže „3D modelování v SolidWorksu“ - 14.3.2012 v Hranicích na Moravě
zúčastnili se
SLAVÍK Daniel - 1. místo
a SVĚTELSKÝ Jakub - 3. místo
11. ročník soutěže v počítačovém modelování - SPŠ a JŠ Kolín 22.3.2012
V kategorii 3D modelování obsadil
SLAVÍK Daniel - 5. místo
a SVĚTELSKÝ Jakub - 19. místo
a tím získali 6. místo jako družstvo
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
2011/2012
38
Soutěž „Práce v SolidCAM“ – SŠ PVC Dobruška, 29.2.2012
Zúčastnil se SLAVÍK Daniel a obsadil 1. místo
Okresní kolo přeboru škol v šachu 2011/12 - Rychnovsko
(Hráno 8.11.2011 olympijským způsobem, obě vyšší kategorie každé družstvo s každým, při
rovnosti bodů rozhoduje vzájemný zápas, tempo 2 x 20 minut; kategorie 1.-5. třída pro účast pouze
2 škol - 10 dětí, systémem každý hráč s každým 2 x 15 minut, pro družstvo se sčítá výsledek
prvních čtyř.)
STŘEDNÍ ŠKOLY:
1. Gymnázium Rychnov 13
Ježek Adam 2, Horníček Pavel 4, Zahradník Tomáš 4, Heřman Ondřej 3
2. VOŠ a SPŠ Rychnov 12
Nosek Jakub 2,5, Lamberský Luboš 2,5, Vlk Jakub 3, Martinec Jakub 4
3. SPŠE Dobruška 7
Petrovský Přemysl 2, Müller Michal 2, Veselý Jan 2, Wieulzoeuf Patrik1
4. OA Kostelec 4
Mikyska Martin 1, Fabián Milan 1, Janovec Adam 1, Chadim Jakub1/2, Hloušek Dušan 0/2
5. SŠ PVC Dobruška 4
Rambousek Josef 2,5, Říha Patrik 0,5, Šklíba Petr 0, Kubíček Michal 1
Exkurze přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně a muzeum papíru Velké Losiny - 19. 5. 2011
V muzeu papíru ve Velkých Losinách se studenti seznámili s historií výroby papíru od úplných
počátků až po současnost. Prohlédli si ruční výrobu papíru tak, jak zůstala zachována již jen
v několika papírnách.
Po shlédnutí základních údajů o přečerpávací vodní elektrárně Dlouhé Stráně v jejím informačním
centru jsme se odebrali na prohlídku technického vybavení samotné elektrárny. V obrovských
podzemních prostorách jsme viděli samotná reverzní turbosoustrojí s francisovými turbínami,
kulové ventily na přivaděčích a další příslušenství.
Prohlídka pokračovala návštěvou spodní a horní nádrže přečerpávající elektrárny.
Studenti se setkali s unikátním dílem po stránce stavební, elektrotechnické a především strojírenské
a poznali tak využití oboru svého studia v praxi.
„Machři roku 2011" Olomouc
Dne 15. září 2011 se Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Rychnov nad Kněžnou
prezentovala na třetím ročníku celostátního projektu, který je zaměřen na podporu českého
odborného školství, propagaci řemesel, oboru vzdělání a zlepšení celospolečenského povědomí
o jejich možnostech a potenciálu. Akce proběhla na náměstí v ulici Jeremenkova před budovou
Krajského úřadu města Olomouc. Prezentace naší školy se zúčastnili za pedagogický sbor
Kubala Marián, Karmazínová Regina a Skoupá Jana. Nelze také opomenout čtyřčlenný tým
našich žáků, Drejsl Jan, Dvořák Lukáš, Vašátková Dana a Hrušková Michaela, kteří přispěli jak
pracovním tak prezentačním způsobem. Dívky zajišťovaly ochutnávku různých dobrot vlastní
výroby o které byl nevídaný zájem, stejně jako o elektromobil „Prcek“, se kterým chlapci
prováděli předváděcí jízdy. Celého ročníku se zúčastnilo více jak padesát středních škol z celé
republiky i Slovenska. Za celý tým mohu potvrdit, že se prezentace naší školy zdařila.
"Topsim easy Management 2011" Wroclaw
Ve dnech 14. – 18. 11. 2011 se soutěžní tým tří studentů třetího ročníku VOŠ oboru Firemní
ekonomika ve složení Kateřina Hubálková, Nadija Macněva a David Matoušek zúčastnil
dalšího ročníku mezinárodní ekonomické soutěže TOPSIM easy Management. Pořadatelem
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
2011/2012
39
byla v letošním roce Wyžsza Szkola Handlova v polské Wroclawi. Soutěže se zúčastnily
studentské týmy z Německa, Holandska, Belgie, Polska a České republiky. Pořadatelé vytvořili
pět družstev s mezinárodním zastoupením, která po několik dní svými rozhodnutími reagovala
na počítačem simulované změny na trhu a snažila se v konkurenci ostatních čtyř týmů uspět co
nejlépe. Úspěšnost rozhodování po každé periodě vyhodnocoval specializovaný počítačový
software. Součástí soutěže byla závěrečná prezentace výsledků jednotlivých týmů. Každý z
účastníků soutěže obdržel na závěr mezinárodní certifikát. Pořadatelé připravili pro studenty
také doprovodný program (prohlídku historického centra Wroclawi s průvodcem a projížďku
historickou tramvají po zajímavostech tohoto města). Účast v mezinárodní soutěži byla pro
studenty velkým přínosem jak po stránce odborné tak po stránce jazykové.
Oblastní kolo v pišqworkách
Datum 2011-11-09 08:30:00
Pořadatelská škola Jiráskovo gymnázium
Místo NÁCHOD - Řezníčkova 451
1.místo
Dream Team Rychnov
VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou (RYCHNOV N. KNĚŽNOU, U Stadionu 1166)
2. Korytkovci PK A
Střední odborná škola ochrany osob
Spolupráce s rodiči
Účast všech pedagogů PV na schůzkách s rodiči
Realizace schůzek a konzultací:
05.11.2011
třídní schůzky
06.01..2012
individuální konzultace s rodiči žáků
13.04.2012
třídní schůzky
06.06.2012
individuální konzultace s rodiči žáků
Individuální kontakty a návštěvy školy, DM, OV.
Účast UOV na organizovaném setkání s rodiči, dále při uložení výchovného opatření, návštěvy
rodičů na POV za účelem projednání absence, výsledků pracovních činností, uvolnění z vyučování
OV z rodinných důvodů.
Prezentace školy v souvislosti s náborem žáků ze ZŠ
14. – 15. 09. 2011
5. 10. 2011
21. – 22. 10. 2011
7. – 11. 11. 2011
8. 11. 2011
9. 12. 2011
13. 01. 2012
24. 02. 2012
24. 11. 2011
Prezentace školy „Machři roku 2011“, Olomouc
Školská výstava - SOŠ a SOU technických oborů Česká Třebová
XVIII. ročník Školské výstavy – prezentace školy,
- zajištění ochutnávky výrobků žáků oboru kuchař pro žáky a rodiče
- poskytnutí informací o jednotlivých oborech
Prezentace školy v rámci „ Týdne vzdělávání dospělých 2011
v Královéhradeckém kraji“, Rychnov nad Kněžnou
Dny otevřených dveří
- prezentace vzdělávací nabídky školy
Prezentace školy v rámci konference k zakončení projektu
„Klíč k handicapu“, v Pelcově divadle Rychnov nad Kněžnou
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
2011/2012
40
od 17. 01. 2012
- do 28. 02. 2012
- obsluha žáků oboru gastronomie
Kurz ze školy do života – 1. běh kurzu vaření v rámci projektu
„Aktivně s handicapem“, pořádané občanským sdružením rodičů a
přátel dětí s handicapem ORION
DM:
osobní – účast vychovatel na schůzkách školy s rodiči,
písemná – pololetní a roční hodnocení, odjezdové knížky 1. ročníků,
telefonická – neodkladné důvody.
JZZZ
Ve školním roce 2011/2012 se škola již tradičně zapojila do projektu Jednotného zadávání
závěrečných zkoušek pro všechny obory vzdělání s výučním listem. Součástí JZZZ oboru Kuchař
byla samostatná odborná práce, obhajoba byla provedena při praktické zkoušce.
ČINNOST DM VE ŠKOLNÍM ROCE 2011-2012
Oblast sportovní
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Leden
Únor
Březen
Fotbalový turnaj
Výlety na kolech
Bowling-soutěž jednotlivců
Dlouhodobý turnaj ve florbale
Turnaj ve stolním tenisu – dvojice, čtyřhry
Zájezd na hokej do Pardubic
Běhání v lese Včelném
Cyklovýlety – poznávání okolí Rychnova n.Kn.
Florbalový turnaj
Turnaj ve stolním tenisu – dvojhry a čtyřhry
Běhání ve Včelném
Turnaj v šachu – školní kolo
Přebor ČR v šachu v Rybitví
Zájezd na hokej do Pardubic
Bowlig
Bruslení
Plavání
Turnaj ve stolním fotbálku
Kondiční testy – všeobecná fyzická zdatnost
Přátelské utkání ve florbalu DM RK proti DM KO
Okresní kolo v šachu
Vánoční turnaj - bowling
Nohejbalový turnaj
Novoroční bowling
Výlet na běžkách na Haničku
Turnaj v páce
Turnaj v sálové kopané
Zájezd na hokej do Pardubic
Výlety na běžkách v okolí Rychnova n.Kn.
Bruslení
Nohejbalový turnaj dvojic
Turnaj ve stolním fotbálku
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
2011/2012
41
Turnaj ve stolním tenise – družstva
Cyklovýlety do okolí RK
Bowling
Nácvik hasičské techniky na stadionu – překonávání překážky
Paintball
Květen
Paintball
Výlety na kolech do okolí Rychnova nad Kněžnou
Hecboj-běh do schodů
Bowling
Tenis
Atletika
Červen
Bowling
Tenis
Plavání na městském koupališti
Košíková
Oblast vzdělávací, kulturně-estetická a pracovní
Září
Seznámení s historií a současností města – orientační vycházka
Zábavná show „Screamers v říši divů“
Beseda „O REIKI“ – knihovna
Říjen
Beseda s p.Bořkem „ Chraňme svůj majetek“
Beseda s p. Jirsou „Cestování po Africe“
Recitál písničkáře „ Bez náhubku“
Přednáška p.Šulcová „Peru,Bolívie“
Divadlo „Ze dvou se to lépe táhne“
Malování květináčů
Podzimní výzdoba na DM
Pečení štrůdlu, základy hygieny v kuchyni
Duben
Listopad
Prosinec
Leden
Únor
Březen
Divadlo „Světáci“
Pečení z jablek
Malování na sklo a drátkování
Výroba adventních věnců a vánoční výzdoba
Předvánoční posezení se zpíváním vánočních koled a občerstvením
Keramika v Déčku
Vánoční pečení perníčků a cukroví
Zdobení perníčků
Vánoční výzdoba na DM
Výroba a balení vánočních dárků
Přednáška- Partyzánská brigáda MISTRA J.HUSA a Holické povstání
Pelcovo divadlo-Screamers v proudu času
Divadlo- „Herci jsou unaveni“
Beseda s projekcí o Korsice s p.Jirsou
Co si dáme dobrého? Vaření pizzy.
Jarní a velkonoční výzdoba DM
Přednáška o trénování paměti s Mgr. A.Najmanovou
Kino „Půlnoc v Paříži
Mezinárodní Den žen-nástěnky
Divadlo „Dohazovač“
Malování na květináče
Výroba chytače snů
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
2011/2012
42
Duben
Květen
Červen
Tvůrčí dílna: Velikonoční výzdoba, barvení vajíček, pletení pomlázek,
pečení perníčků velikonoční hodování
Soutěž v zatloukání a vytahování hřebíků na čas
Kino Moliére
Výroba dárků pro maminky
Divadlo „Láska naruby“
Rychnovské „Dřevořezání“
Společensko-vědní a činnost
Září
Seznámení s historií a současností města – 1.roč.
Rychnovský průvodce- prezentace J.Krám
Základní kolo v pišqworkách
Říjen
Den UNICEF – informativní nástěnka
Beseda s p.Jirsou „Cestování po Africe“
Soutěž družstev v pišqworkách na DM
Listopad
Školní kolo v pišqworkách-družstva
Oblastní kolo v pišqworkách
Základní kolo v šachu
Přebor ČR v šachu v Rybitví
Den studentstva-kvíz
Nekuřácký den – anketa
Den studentstva - kvíz
Prosinec
Světový den boje proti AIDS – nástěnky, šíření osvěty
Mikulášská nadílka na DM
Setkání- povídání na téma dobrovolnictví
Historie a tradice vánoc - vánoční výzdoba
Kurz odvykání kouření
Leden
Turnaj v šipkách
Den pam.obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti
Únor
Březen
Duben
Červen
Valentyn- Beseda „Láska je láska“
Dárečky k Valentynu
Beseda o úpravách motocyklů JAWA 50
Mezinárodní den žen - nástěnky
Divadlo „Past na osamělého muže“
Květen Znáte naši historii - Květnové události 1945 - anketa
Reiki – láska, uspořádání vztahů – beseda
Environmentální výchova
Září - červen
Cyklistické výlety za poznáním přírodních krás okolí RK
Návštěva výstavy akvarijních rybiček
Den stromů – „Poznej svůj strom“
Jarní výzdoba interiéru DM
Mezinárodní den „Ukliďme svět“ – úklid okolí DM, třídění odpadů
Péče o květiny – přesazování, rozmnožování
Světový den vody – výlet k prameni
Vypracovávání projektu pro získání finančního daru od LČR „Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta žáků DM v Rychnově nad
Kněžnou“
Světový den životního prostředí – využití tříděného odpadu
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
2011/2012
43
Příprava na vyučování
Září-listopad
Jak se učit - metodika přípravy na výuku - najít osobitý studijní styl, naučit
se efektivně učit.
Leden
Intenzivní individuální pomoc žákům v přípravě do školy před pololetním
hodnocením
Individuální konzultace s rodiči ubytovaných žáků o studiu
Psychologická příprava na přijetí na VŠ - doporučení materiálů k přípravě
podle typu zvoleného oboru.
Únor
Řízená příprava na výuku (1.roč. učňů)
Individuální dohled na přípravu na vyučování u problémových žáků v oboru
strojírenství
Duben
Intenzivní příprava na maturitu Březen
Individuální doučování – Ma,Čj,Aj, PC
Leden-květen
Příprava maturantů – individuálně, dle dohody
Září –červen
Domácí úkoly z AJ
Knihovna – spojena se čtenářským kroužkem
Individuální a skupinové aktivity
Září
Informativní schůzka s rodiči prvních ročníků
Úvodní schůzky VS - seznámení s VŘ a BP, volba zástupců do DR
seznámení se základní organizací a chodem DM
Nabídka a přihlášení žáků do volnočasových aktivit
Domovní rada
Metodická sdružení vychovatelů, porady vychovatelů
Účast na poradách školy
Stravovací komise
Bezpečnost v DM a při sportovních aktivitách
Předání inventáře do osobní péče žáků
Říjen
Povlékání, generální úklid,
Nácvik evakuačního odchodu z budovy
Domovní rada
Připomenutí Dne státnosti
Listopad
Předvánoční úklid s výměnou lůžkovin
Mezinárodní den tolerance- diskuse ve skupinách
Kontrola inventáře na pokojích se zapojením žáků
Domovní rada
Vyhodnocení studijních výsledků za čtvrtletí
Schůzky s rodiči, Den otevřených dveří
Prosinec
Předvánoční úklid s výměnou lůžkovin
Vánoční posezení ve skupinách
Leden
Intenzivní, individuální pomoc žákům při přípravě na vyučování
Individuální konzultace s rodiči ubytovaných žáků
Výměna lůžkovin
Domovní rada
Únor
Schůzky výchovných skupin-vyhodnocení pospěchu, navržení opatření pro
2.pololetí
Soutěž v zatloukání, vytahování, rovnání hřebíků
Domovní rada
Převlékání povlečení
Žebříček hodnot – test
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
2011/2012
44
Březen
Domovní rada
Vyhodnocení výsledků prospěchu (nápravná op. ke zlepšení prospěchu)
Výměna lůžkovin
Převlékání povlečení
Vaření dle vlastní inspirace
Žáci SOU řízená příprava na vyučování
Stravovací komise
Domovní rada
Jak jste spokojeni v DM – dotazník
Odevzdání řádně vyplněných přihlášek na příští školní rok
Poslední hodnotící schůzky výchovných skupin, upozornění na dodržování
bezpečnosti o prázdninách.
Kontrola stavu inventáře – předání klíčů, úklid pokojů
Řádné ukončení ubytování před prázdninami
Duben
Květen
Červen
Pravidelné aktivity
Florbal, kopaná na umělé trávě, posilovna, aerobik (dívky), stolní tenis,
hokej, volejbal, košíková, skákání přes švihadlo, domácí úkoly z angličtiny,
hra na kytaru, hra na piáno
Spolupráce DM s organizacemi a veřejností
Září
Výstava akvarijních rybiček (ČSCH)
Říjen
Mimořádné ubytování – Filmový smích D.Kleina (MÚ RnK)
Zajištění dne otevřených dveří v DM
Poskytnutí klubovny DM1 pro volby (MÚ RnK)
Zpracování grantového projektu: „Aktivitou proti nudě“ (KÚ HK)
Listopad
Mimořádné ubytování pracovníků Spořitelny (ČsSP)
Prosinec
Turnaj v šachu – (Panda RnK)
Zpracování grantového projektu: „Aktivitou proti nudě“ (KÚ HK)
Leden
Den otevřených dveří na DM
Únor
Zajišťování ubytování plesů školy (VOŠ a SPŠ RnK)
Česko-polská spolupráce, pomoc při zajištění organizace návštěvy
Březen
Duben
Šlitrovo jaro – organizační zajištění ubytování (MÚ RnK)
Zpracování grantového projektu: „Environmentální výchova-vzdělávání a
osvěta žáků DM v Rychnově n.Kn.“ (Lesy ČR)
Květen
Bambiriáda - pomoc při technickém zajištění a stánek s roboty (DDM)
Ubytování pěveckých souborů (ZUŠ RnK)
Červen
Poláčkovo léto – ubytování (MÚ RnK)
OSTATNÍ
Říjen
Prosinec
Leden
Únor
Zajištění Dne otevřených dveří v DM
Mimořádné ubytování – Filmový smích D. Kleina
Stravovací komise
Poskytnutí místnosti v přízemí na DM1 pro volební účely
Mimořádné ubytování chovatelé drobného zvířectva
Mimořádné ubytování – hasiči
Pedagogická rada
Stravovací komise
Den otevřených dveří v DM
Pedagogická rada
Zajištění ubytování plesu 4C
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
2011/2012
45
Den otevřených dveří v DM
Ubytování – maturitní ples 4AB
Pedagogická rada-třičtvrtletní hodnocení
Třídní schůzky vychovatelů a rodičů
Ubytování Šlitrovo jaro
Výměnný pobyt studentů
Poskytnutí místnosti na DM2-Lektorské dovednosti
Rychnovské “Dřevořezání“
Březen
Duben
Červen
Měsíc:
ZÁŘÍ
VOŠ a SPŠ RK 2011
ÚKOLY, AKCE
INFORMACE
st
1
čt
zahájení školního roku;školení BOZP a zahájení školního roku; úvodní scůzky
PO; žáci
výchovných skupin
2
školení BOZP a PO; žáci
návrhy na osobní ohodnocení - ŘÍP pro ředitele
3
4
pá
so
ne
5
po
školení BOZP a PO; žác; praktická
maturitní zkouškai ; 4A; 4C
volba zástupců do domovní rady; KÚ KHK šablony od 09:00 hodin
6
7
út
st
8
čt
ústní maturitní zkoušky - 4C; Provozní
technika - dálková forma 1. ročník od
16:00 hodin - učebna 2A
9
pá
zahájení výuky dálkového studia
10
11
so
ne
12
po
aktualizace tisku - časopisy, noviny
13
út
písemné ZZ-opr. a náhr.termínvšechny obory
14
st
praktická ZZ-automechanik,kuchař
15
čt
MZ český jazyk písemná,praktická ZZklempíř,automechanik,kuchař;
tématické plány - ZŘ
Machři - Olomouc; prezentace školy; burza
učebnic - škola; podklady do plánu školy - ŘÍP
řediteli
16
pá
MZ anglický jazyk-písemná,praktická
ZZ-klempíř,automechanik
jednání na SOŠ a SOU HK - od 10:30 hodin
17
19
so
ne
po
MZ - písemná NJ
turnaj v piškvorkách
20
út
MZ matematika - písemná
21
st
MZ-ruský jazyk, fyzika - písemná
zahajovací domovní rada; Rychnovský průvodce
- přenáška
22
čt
tématické plány - řediteli
show SCREAMERS V ŘÍŠÍ DIVŮ
18
školení BOZP a PO; žáci
ústní maturitní zkoušky - 4A, 4B
beseda o REIKI - DM
porada úseku obchodních oborů a
gastronomie;Rychnovská osmička (10:00;
Javornická); bpodklady pro výroční zprávu - ŘÍP
řediteli
burza učebnic - škola; 4A,4B - exkurze - RIETER
návštěva z Polska - Kašparová
platy za srpen; řešení vonočasových aktivit na
DM; EDUCA Olomouc
EDUCA Olomouc
přednáška o józe - DM; jednání na MŠMT - od
09:30 hodin; EDUCA Olomouc
10 lekcí techniky
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
2011/2012
46
ústní ZZ-kuchař; kino "LIDICE"
26
pá
so
ne
po
27
út
porada COP Jama
28
st
čt
pá
státní svátek
23
24
25
29
30
kontrola třídních knih a výkazů
ústní ZZ - klempíři, automechanik
porada úseku obchodních oborů a gastronomie
10 lekcí techniky; setkání ředitelů SOŠ a OŠ HK od 10:00 hodin
státní svátek
kontrola třídních knih,pracovní výkazy
poznámka:
adaptační pobyty žáků 1. ročníků v průběhu září
podrobnější aktivity DM - viz měsíční plán DM
Ing., Mgr. Hynek Martinek, Ph.D.,
ředitel
Měsíc:
3.9.2011
ŘÍJEN
ÚKOLY, AKCE
VOŠ a SPŠ RK 2011
INFORMACE
2
3
so
ne
po
kontrola třídních knih,pracovní výkazy
4
út
kontrola tematických plánů; asociace
průmyslových škol - jednání
zájezd na hokej do Pardubic ( Ml.Boleslav) DM; 10 lekcí techniky JAMA
5
st
výstava SŠ Česká Třebová; asociace
průmyslových škol - jednání
domovní rada
6
čt
výstava SŠ Česká Třebová; asociace
průmyslových škol - jednání
veletrh Brno - 4A, 4B; pečení štrůdlu - DM
7
9
pá
so
ne
10
po
dokázal bys zachránit život? Aneb beseda o
1.pomoci s p. L.Lepkovou - DM
11
út
10 lekcí techniky JAMA
12
st
plat za září; porada vedení
exkurze ČNB-4D+3AKP-prodavači; operace
Silver A- vyprávění spoluautora knihy - DM
13
Porada CPO Jama
bowling - DM
18
čt
pá
so
ne
po
út
19
st
provozní a pedagogická porada - hala
Javornická od 14:30hodin
1
8
14
15
16
17
10 lekcí techniky JAMA
Peru, Bolívie - přednáška p.Šulcové - DM
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
2011/2012
47
20
čt
Příprava expozice VOŠ a SPŠ
21
pá
18.výstava SŠ - Rychnov nad Kněžnou , den
otevřených dveří školy
22
so
18.výstava SŠ - Rychnov nad Kněžnou , den
otevřených dveří školy
23
ne
24
po
ředitelské volno
25
út
10 lekcí techniky JAMA; porada CPO Jama;
ředitelské volno
26
st
čt
pá
so
ne
po
podzimní prázdniny
27
28
29
30
31
Měsíc:
podzimní prázdniny
WOOTEC-všichni truhláři; divadlo - Z.Izer "Ze dvou se to lépe táhne" - DM
zájezd na hokej do Pardubic (Vítkovice) DM; vznik samostatného Československého
státu-anketa "Znáte naší historii?"
předání smluv a dodatků smluvních
pracovišť -Karmazínová
porada úseku obchodních a gastro oborů,
Javornická 2; zájezd na hokej do Parudubic
(Kladno) Zájezd na hokej do Parudubic
(Kladno) - DM
hospitace Jama
státní svátek
poznámka
kontrola smluv a dodatků smluvních
pracovišť
Podzimní výzdoba-výtvarné kreace průběžně
Dlouhodobý turnaj ve florbale
Malování květináčů - dle dohody
Turnaj ve stolním tenise - dvouhry
Cyklovýlety - dle dohody
kontrola třídních knih,pracovní výkazy
LISTOPAD
ÚKOLY, AKCE
VOŠ a SPŠ RK 2011
INFORMACE
1
út
kontrola třídních knih; inventarizace majetku ve
všech prostorách školy ( pokračování); 10 lekcí
techniky
výkazy práce za říjen; rekvalifikace- automechanik
2
st
porada vedení; 10 lekcí techniky
exkurze ČNB Praha - 2P
3
čt
4
pá
5
so
6
ne
7
po
exkurze Berlín-Kašparová,Hebelková+žáci; jednání
v RIESE a DRÁŽĎANECH, kontrola praxe
výuka dálkového studia; jednání v RIESE a
DRÁŽĎANECH, kontrola praxe
hospitace Jama
výuka dálkového studia; jednání v RIESE a
DRÁŽĎANECH, kontrola praxe; rekvalifikacelakýrník
týden vzdělávání dospělých; zahajovací
konference TVD na KÚ KHK
rekvalifikace-lakýrník
8
út
9
st
podklady pro pedagogickou radu;
týden vzdělávání dospělých - den otevřených
UNIV2KRAJE - školení lektorů celoživotního učení;
dveří na pracovištích školy (14:00 - 17:00 hodin) ; okresní přebor v šachu
10 lekcí techniky
I.pedagogická rada;
Úřad práce - beseda Praxe do škol -od 13:00 hodin
týden vzdělávání dospělých; 10 lekcí techniky
v rámci TVD
10
čt
týden vzdělávání dospělých
asociace vzdělávání dospělých - H.K. konference v
kongresovém sálu ALDIS
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
2011/2012
48
týden vzdělávání dospělých - - den otevřených
dveří na pracovištích školy (13:00 - 17:00 hodin);
zahajovací konference TVD na KÚ KHK; 10 lekcí
techniky
třídní schůzky rodičů; plat za říjen; výstava SŠ
ALDIS
11
pá
12
13
so
ne
14
po
15
20
út
st
čt
pá
so
ne
21
po
22
10 lekcí techniky
rekvalifikace- automechanik
23
út
st
porada úseku obchodních a gastro oborů; 10
lekcí techniky
zavádění standardů kvality - ATTEST - KÚ KHK
24
čt
hospitace Jama
prezentace školy v Pelclově divadle; zavádění
standardů kvality - ATTEST - KÚ KHK
25
pá
so
ne
16
17
18
19
26
27
28
29
30
po
út
st
Měsíc:
výstava SŠ ALDIS; rekvalifikace-lakýrník
školení PPP na VOŠ a SPŠ - Jak jednat s
konfliktními rodiči, žáky; rekvalifikaceautomechanik
přihlášky ke státním maturitám; 10 lekcí techniky
rekvalifikace- automechanik
10 lekcí techniky; porada vedení
státní svátek
ředitelské volno
oblastní kolo v piškvorkách
rekvalifikace-lakýrník
kontrola nemovitého majetku z KÚ KHK H.K. na
naší škole; rekvalifikace- automechanik
porada COP Jama
rekvalifikace-lakýrník
kontrola evidenčních karet odborného výcviku Javornická 2
školení PPP na VOŠ a SPŠ - Fenomén
záškoláctví; rekvalifikace- automechanik
10 lekcí techniky
rekvalifikace- automechanik
výkazy práce za listopad; 10 lekcí techniky;
porada vedení
PROSINEC
VOŠ a SPŠ RK 2011
ÚKOLY, AKCE
INFORMACE
1
čt
kontrola třídních knih; výroba adventních
věnců; pečení perníčků na Mikulášskou
nadílku
2
pá
pečení perníčků na Mikulášskou nadílku
3
so
4
ne
5
po
6
út
sbírka Červená stužka
výuka dálkového studia
výuka dálkového studia; rekvalifikacelakýrník
rekvalifikace-karosář, automechanik; MDZPspolupráce se sdružením Orion uspořádání Mikulášské
diskotéky; mikulášská nadílka
praktická ZZ-automechanik
10 lekcí techniky; rekvalifikace-karosář, automechanik
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
2011/2012
49
10 lekcí techniky; stravovací komise; přátelské utkání ve
florbalu DM Rychnov proti DM Kostelec n.O.
7
st
8
čt
9
pá
10
so
11
ne
12
po
13
út
14
st
bowling - vánoční turnaj
15
čt
do - přihlášky k aturitní zkoušce
16
pá
výuka dálkového studia
17
so
výuka dálkového studia; rekvalifikacelakýrník
18
ne
19
po
20
út
21
st
22
čt
odevzdání pracovních výkazů; kontrola
evid.pedagogické dokumentace
porada COP Jama
23
pá
10 lekcí techniky
vánoční prázdniny
24
so
vánoční prázdniny
25
ne
vánoční prázdniny
26
po
vánoční prázdniny
27
út
vánoční prázdniny
28
st
vánoční prázdniny
29
čt
vánoční prázdniny
30
pá
vánoční prázdniny
31
so
vánoční prázdniny
den otevřených dveří ( 14:00 - 17:00)
DEN
exkurze do vazební věznice - 3AKP,3AST;
10 lekcí techniky
exkurze Norimberk-přihlášení žáci;
rekvalifikace-lakýrník
rekvalifikace-lakýrník, automechanik
kontrola deníků evidence odborného výcviku
plat za listopad; rekvalifikace-karosář,
automechanik; nohejbalový turnaj DM
rekvalifikace karosář
10 lekcí techniky
exkurze Tech.muzeum Praha - 1DE
návštěva Klicperova divadla HK-2DE;
rekvalifikace - karosář, automechanik
porada úseku obchodních a gastro oborů
rekvalifikace karosář
setkání zaměstnanců školy - Dlouhá Ves
L E D E N 2012
Měsíc:
01.
porada úseku obchodních a gastro oborů
VOŠ a SPŠ RK 2012
AKCE, Ú K O L Y, INFORMACE
NE
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
2011/2012
50
02.
PO
Vánoční prázdniny
03.
ÚT
Jav1- kontrola třídních knih za prosinec
04.
ST
05.
ČT
Porada úseku obchodních a gastro oborů
06.
PÁ
Individuální konzultace s rodiči, konec výuky VOŠ,
Schůzka ATTEST - NeL, výuka dálkového studia
Jav1- beseda pro dívky "S tebou o tobě", 1AF - beseda s kurátorem
07.
SO
Výuka dálkového studia
08.
NE
Lyžařský kurz 1A, 1C - do 13.1.
09.
PO
Rekvalifikační kurz Automechanik
Jav2 - kontrola deníků evidence odborného výcviku
DM - turnaj v nohejbalu
10.
ÚT
Rekvalifikační kurz Automechanik - ZZ
11.
ST
12.
ČT
Lyžařský kurz Javornická - do 17.1., plat za prosinec
13.
PÁ
Den otevřených dveří 14:00 - 17:00
14.
SO
15.
NE
16.
PO
DM - turnaj v šipkách
17.
ÚT
"Klíč k handicapu" Orion - kurz vaření
Jama - Kontrola smluvních pracovišť
18.
ST
Prezentace firmy Autofit - lakovna
19.
ČT
Porada úseku obchodních a gastro oborů
Jama - kontrola deníků evidence
odborného výcviku
20.
PÁ
Výuka dálkového studia
21.
SO
Výuka dálkového studia
22.
NE
23.
PO
Uzavření klasifikace do 16:00
Jav2 - kontrola deníků evidence odborného výcviku
24.
ÚT
"Klíč k handicapu" Orion - kurz vaření, DM - Novoroční bowling
Jama - kontrola smluvních pracovišť
2. pedagogická rada, Domovní rada
25
ST
26.
ČT
DM - beseda o dobrovolnictví-salónek Pelclova divadla
DM - Screamers v proudu času-Pelclovo divadlo
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
2011/2012
51
27.
PÁ
28.
SO
29.
NE
30.
PO
31.
ÚT
Měsíc:
Vydání vysvědčení
Výkaz práce, Porada COP Jama
Jav2 - kontrolní činnost, "Klíč k handicapu" Orion - kurz vaření
ÚNOR
VOŠ a SPŠ RK 2012
ÚKOLY, AKCE
INFORMACE
schůzky výchovných skupin - vyhodnocení výsledků
prospěchu, navržení nápravných opatření pro
2.pololet
1
st
2
4
5
čt
pá
so
ne
6
po
7
út
8
st
kontrola- smluvní pracoviště JAMA
lyžařský výcvik Rokytnice v Orl.horách; turnaj
v páce DM
9
čt
Valentin - beseda s diskusí DM
lyžařský výcvik Rokytnice v Orl.horách
10
pá
kontrola třídních knih a výkazů (do);
kontrola deníku evidence odborného
výcviku
lyžařský výcvik Rokytnice v Orl.horách; plat
za leden
11
13
so
ne
po
turnaj v sálové kopané DM
14
út
"Aktivně i s handicapem" Orion - kurz vaření;
turnaj v sálové kopané DM
15
st
Přípravný týden-SOD Karosář (návštěvy
škol)
turnaj v sálové kopané DM
16
čt
ATTEST-p. Rychlovský(Neškudlová)
porada úseku obchodních oborů a
gastronomie; turnaj v sálové kopané DM
17
pá
zadání Samostatné odborné práce 3.ročník obor vzdělání Kuchař-číšník
výuka dálkového studia; ples třídy 4C
18
19
20
so
ne
po
21
út
3
12
kontrola třídních knih Javornická
Život ve 2. světové válce - ukázka s besedou
pololetní prázdniny
zahájení výuky VOŠ; nový rozvrh hodin
lyžařský výcvik Rokytnice v Orl.horách;
hospitace-UOV Falta
lyžařský výcvik Rokytnice v Orl.horách;
"Aktivně i s handicapem" Orion - kurz vaření
výuka dálkového studia
porada COP Jama-náhr.termín místo
28.1.2012; "Aktivně i s handicapem" Orion kurz vaření; zájezd na hokej do
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
2011/2012
52
PardubicxTřinec
přednáškav Pelclově divadle DM
prezentace-fa.Ploberger (obor kominík);
Soutěž zatloukání,vytahování a rovnání řebíků
na čas
čt
pá
so
ne
po
kontrola zápisníku bespečnosti práce
divadlo-"Herci jsou unaveni" DM
den otevřených dveří 14:00 - 17:00
Den otevřených dveří
28
út
soutěž SOD Karosář Junior 2012 region JAMA
školní kolo odborné soutěže oboru vzdělání
Prodavač - 2.ročník, "Aktivně i s handicapem"
Orion - kurz vaření
29
st
pracovní výkazy; Domovní rada
kontrolní činnost - Javornická 2; beseda s
projekcí o Korsice - Ing.Jirsa
22
23
24
25
26
27
st
Co si dáme dobrého? Vaření dle inspirace..
Zájezd na sjezdové lyžování
Dle dohody - DM
Dle dohody - DM
Dle dohody - DM
Výlety na běžky v okolí RK
Plavání
Dle dohody - DM
Bruslení
Dle dohody - DM
Zájezd na lyžování
BŘEZEN
VOŠ a SPŠ RK 2012
INFORMACE
Dle dohody - DM
Měsíc:
ÚKOLY, AKCE
SOD Automechanik HK - trénink ; výměna lůžkovin
DM
1
čt
2
3
4
pá
výuka dálkového studia; ples 4A, 4B
so
výuka dálkového studia
5
po
jarní prázdniny
6
út
jarní prázdniny
7
st
jarní prázdniny
8
čt
jarní prázdniny
9
pá
jarní prázdniny;
10
11
12
so
po
13
út
SOD Automechanik - Hradec Králové soutěž
návštěva Úřadu práce 3AST; jednání ohledně
investiční akce Javornická 1
14
st
přednáška o trénování paměti s Mgr. A.
Naimanovou - DM; porada vedení
divadlo - "Dohazovač"- komedie - DM
15
čt
exkurze 1DE - gastronomie (sdružení Pferda)
Kvasiny, RK; kino "Půlnoc v Paříži"
16
pá
kontrola třídních knih Javornická
ne
ne
návštěva Úřadu práce 3AKP; plat za únor
návštěva Úřadu práce 4D; porada úseku obchodních
oborů a gastronomie; do - přihlášky uchazečů o přijetí
do prvního ročníku
Kontrola Deníku evidence odborného výcviku, výuka dálkového studia, workshop ATTEST HKZápisníku BOZP-Jama
Neškudlová, Martinková
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
2011/2012
53
17
so
výuka dálkového studia
18
ne
Mezinárodní Den "Ukliďme svět" - úklid okolí DM
19
po
20
út
21
st
22
čt
23
pá
SUSO Hradec Králové - soutěž truhláři
24
so
SUSO Hradec Králové - soutěž truhláři
25
ne
26
po
27
út
školní kolo odborné soutěže oboru vzdělání
Kuchař-číšník - 2.ročník, Obchodník - 1.ročník
Porada COP Jama; turnaj ve stolním fotbálku - DM;
jazový podvečer - Beatles i jazz - DM
28
st
školní kolo odborné soutěže oboru vzdělání
Kuchař-číšník - 2.ročník; porada vedení
prezentace firmy Kamenictví Kubala - obor kominík
stavba krbů exteriér - interiér; turnaj ve stolním fotbálku
- DM
29
čt
bowling - DM
30
pá
ukončení doklasifikací za 1. pololetí; školní
kolo odborné soutěže oboru vzdělání Kuchařčíšník - 2.ročník
výuka dálkového studia; kontrolní činnost - Javornická
2
31
so
pracovní výkazy
výuka dálkového studia
jarní a velikonoční výzdoba interiéru DM
spolu se žáky - DM
Hospitace Mašek; jarní a velikonoční výzdoba
interiéru DM spolu se žáky - DM jarní a
velikonoční výzdoba interiéru DM spolu se
žáky - DM
promítání-Pamír a alpské čtyřtisícovky p.Šembera (horolezec)
kontrola deníků evidence odborného výcviku
(Javornická 2)
návštěva Úřadu práce 3AA; nohejbalový turnaj dvojic
návštěva Úřadu práce 2P,2T; domovní rada
světový den vody-výlet k prameni
Den otevřených dveří (VOŠ)
kurz lektorských dovedností-zahájení - HK - 5
účastníků; turnaj ve stolním fotbálku - DM
Zapojení do soutěže obchodníků SAPERE - 2DE, 3D
Jak nás vidí? Zábavné scénky napodobující spolužáky,
dohoda vychovatele…
dlouh
Turnaj ve stolním tenise družstev (4xdvojhra + čtyřhra)
dohoda Výroba květináčů a košíčků z proutí
dohoda Výroba chytače snů
Měsíc:
2
po
3
út
DUBEN
VOŠ a SPŠ RK 2012
ÚKOLY, AKCE
INFORMACE
kontrola třídních knih, odevzdání pracovních
výkazů; pletení pomlázky a velikonoční výzdoba
anglické divadlo Praha - 3D+Mgr. Kašparová
školní kolo odborné soutěže oboru vzdělání
Kuchař-číšník - 1.ročník
ORION "Ze školy do života" ;školní kolo
odborné soutěže oboru vzdělání Kuchař-číšník 1.ročník; velikonoční pečení - DM
4
st
Prezentace firmy Ploberger - POVERS (kotvící
materiály) - obor kominík, truhlář
návštěva Poslanecké sněmovny 2P; školní
kolo odborné soutěže oboru vzdělání Kuchařčíšník - 1.ročník
5
čt
kontrola evidenčních karet odborného výcviku pracoviště "C"Javornická 2
Velikonoční prázdniny
6
pá
7
so
8
ne
Velikonoční prázdniny
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
2011/2012
54
9
po
Velikonoční pondělí
10
út
ORION "Ze školy do života"
11
st
3. pedagogická rada; provozní porada ped.
zaměstnanců
seminář lektorské dovednosti - Bačíková,
Tomáš
12
čt
Příprava - Automobileum III.AA; pletení
pomlázky a velikonoční výzdoba; jarní úklid okolo
DM; kino - "Moliére"
výplata za měsíc březen; porada úseku
obchodních oborů a gastronomie; porada
vychovatelů (čtvrtletní hodnocení)
13
pá
třídní schůzky s rodiči
výuka dálkového studia; ubytování Šlitrovo jaro
- DM
14
so
výuka dálkového studia; ubytování Šlitrovo jaro
- DM
15
ne
ubytování Šlitrovo jaro - DM
16
po
výměnný pobyt studentů
17
út
praktická MZ 4C; výměnný pobyt studentů
seminář lektorské dovednostiBačíková,Tomáš,koná se u nás na DM; ORION
"Ze školy do života"
18
st
praktická MZ 4C; hospitace Falta I.roč. kominík;
výměnný pobyt studentů; porada vedení
praktická maturitní zkouška 2P,2T,4D; paintball
19
čt
praktická MZ 4B; výměnný pobyt studentů;
autorský večer M.Michálek - Měst.knihovna
divadelní představení pro žáky školy, praktická
maturitní zkouška 4D; Exkurze 2DE - výstava
Gastro Hradec 2012
20
pá
praktická MZ 4A; výměnný pobyt studentů
praktická maturitní zkouška 4D
21
so
22
ne
od - přijímací řízení na střední školu – zaslání
rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu
Den Země - úklid okolo celé budovy DM II.,
program zaměřený na ochranu životního
prostředí, ekolgii, přírodní dílničky, nástěnky
23
po
přijímací zkoušky na SŠ - 1. termín - I. kolo,
Uzavření klasifikace 4A, 4B, 4C, 4D,2P a 2T
kontrola deníků evidence odborného výcviku
(pracoviště "C"Javornická 2); divadlo - "Past na
osamělého muže"
24
út
přijímací zkoušky na SŠ - 2. termín - I.kolo
ORION "Ze školy do života" ;porada COP
Jama
25
st
4. pedagogická rada pro 4A, 4B, 4C; 4D,2P a 2T
Kontrola smluvních pracovišť
domovní rada
26
čt
příprava - Automobileum III.AA
bowling - DM
27
pá
kontrolní činnost
- pracoviště "C"Javornická 2
předání ročníkového vysvědčení maturitním
ročníkům, výuka dálkového studia
28
so
29
ne
30
po
výuka dálkového studia
ředitelské volno
Dle dohody - DM
Dle dohody - DM
Měsíc:
Cyklovýlety do okolí Rychnova n.Kn.
Individuální pomoc v přípravě na maturitu
KVĚTEN
ÚKOLY, AKCE
VOŠ a SPŠ RK 2012
INFORMACE
1
út
2
st
kontrola třídních knih za duben; příprava na
Automobileum 2012 - Jama
státní MZ-český jazyk, Stereotýpek-beseda
multikulturalismus-2DE,2A,2C; Den matek - výroba
dárků pro své maminky
3
čt
Automobileum 2012 Vysoké Mýto - Jama
státní MZ-anglický jazyk; Den matek - výroba dárků
pro své maminky
státní svátek
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
2011/2012
55
Předání kontrolních listů - praktická maturitní zkouška
4D
státní MZ-matematika; odborná praxe - 3D
po
volno ředitele školy; zápočty, zkoušky VOŠ v
předtermínu (3. ročník)
státní MZ-německý jazyk; odborná praxe - 3D
8
út
ORION "Ze školy do života"- Jama; zápočty, zkoušky
VOŠ v předtermínu (3. ročník)
státní svátek
9
st
odevzdání samostatné odborné práce 3AKP (kuchařčíšník); znáte naši historii aneb připomenutí Květnových
událostí 1945 - zábavná anketa - DM
státní MZ-ruský jazyk; odborná praxe - 3D ; paintball;
porada vedení (ze středy 02.05.); zápočty, zkoušky
VOŠ v předtermínu (3. ročník)
10
čt
porada úseku obchodních oborů a gastronomie
odborná praxe - 3D; zápočty, zkoušky VOŠ v
předtermínu (3. ročník)
11
pá
zápočty, zkoušky VOŠ v předtermínu (3. ročník); konec
výuky VOŠ 3N, plat za duben
konzultace dálkového studia; odborná praxe - 3D
12
so
13
ne
14
po
studijní volno 4C;; 4D ;exkurze Mladá Boleslav-Jama
návštěva Senátu-1DE; odborná praxe - 3D ;kontrola
deníků evidence odborného výcviku (Javornická 2);
odborná praxe 1T;divadlo - Láska naruby ;
15
út
studijní volno 4C;; 4D ;Hec-boj (nejpopulárnější soutěž
středních škol); ORION "Ze školy do života" - Jama
odborná praxe - 3D; odborná praxe 1T
16
st
studijní volno 4C; 4D; porada vedení
odborná praxe - 3D; odborná praxe 1T
17
čt
studijní volno 4C; 4D ; hospitace - Jama; studijní volno
2T
odborná praxe - 3D; odborná praxe 1T
18
pá
studijní volno 4C; 4D; studijní volno 2T
odborná praxe - 3D; odborná praxe 1T
19
so
20
ne
21
po
ústní MZ 4C, 4D;2T;studijní volno 4A, 4B ;
2P;předtermín VOŠ 1.a 2.roč.,
odborná praxe - 3D; odborná praxe 1T ; porada
COP Jama
22
út
ústní MZ 4C, 4D;2T; studijní volno 4A, 4B;2P; ORION
"Ze školy do života" - Jama;předtermín VOŠ 1.a 2.roč.,
odborná praxe - 3D ; Bambiriáda (pomoc při
technickém zajištění); odborná praxe 1T
23
st
ústní MZ 4C,4D; 2T;studijní volno 4A, 4B;2P;
Automobileum Sosnová (celostátní kolo); předtermín
VOŠ 1.a 2.roč.,
odborná praxe - 3D ;Bambiriáda (pomoc při
technickém zajištění)
24
čt
ústní MZ 4C,4D;2T; studijní volno 4A, 4B
;2P;Automobileum Sosnová (celostátní kolo);předtermín
VOŠ 1.a 2.roč.,
odborná praxe - 3D; kontrolní činnost pracoviště"C"Javornická 2 ; bowling; odborná praxe
1T
25
pá
ústní MZ 4C, 4D;2T; studijní volno 4A, 4B;2P; domovní
rada; ukončení výuky VOŠ - 1. a 2. ročník; odevzdání
absolventské práce 3N, 3K;předtermín VOŠ 1.a 2.roč.,
konzultace dálkového studia; konec výuky 1N, 2N,
odevzdání absolventské práce 3N; odborná praxe 3D; odborná praxe 1T;Chorvatsko-zájezd
26
so
konzultace dálkového studia;Chorvatsko-zájezd
27
ne
;Chorvatsko-zájezd
28
po
ústní MZ 4A, 4B;2P; ukončení klasifikace III.ročníků učební obory
Benamo-bezpečně na motorce-beseda-2AF,2AAS,
3D;Chorvatsko-zájezd
29
út
ústní MZ 4A, 4B; 2P;ukončení klasifikace III.ročníků učební obory
Jří Schmitzer - koncert písničkáře - DM;Chorvatskozájezd
30
st
pracovní výkazy; ústní MZ 4A, 4B;2P; 5. pedagogická
porada III. ročníky
Tereza + Groove inn - koncert;Chorvatsko-zájezd
31
čt
mechanik opravář - vysvědčení za 3. ročník
Chorvatsko-zájezd
4
pá
5
so
6
ne
7
konzultace dálkového studia
Odborná praxe 3D - 4. - 25. 5., odborná praxe 1T 14. - 25. 5. 2012
Pavel Matuška, Vladimír Komárek - výstava kreseb, ilustrací, obrazů
Dle dohody
Cyklovýlety do okolí RK
14.05. – 01.06.2012
období pro vykonání zkoušek – 3. ročník VOŠ
28.05. – 29.06.2012
letní zkouškové období VOŠ – 1. a 2. ročník
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
2011/2012
56
ČEVEN
ÚKOLY, AKCE
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25
26.
27.
28.
pá
VOŠ a SPŠ RK 2012
INFORMACE
pís.ZZ-mech.opravář MV; příprava dílen na
ZZ MO; závěrečné zkoušky PSEK
kontrola třídních knih za duben a květen
so
ne
po
út
porada úseku obchodních a gastro oborů; praxe 3A, 3B;
sportovní kurz 2A, 2C
pís.ZZ.-prodavač,kuchař,praktická ZZ-MO
praktická ZZ-prodavač,kuchař,MO;
Světový den životního prostředí
praxe 3A, 3B; sportovní kurz 2A, 2C
st
Individuální konzultace s rodiči ; praxe 3A, 3B; sportovní
kurz 2A, 2C
praktická ZZ-prodavač,kuchař,MO; Hecboy
- Soutěž v běhu na chůdách; beseda s
autorským čtením spisovatele J. Rybářem Kam jdeme? - DM
čt
praxe 3A, 3B; sportovní kurz 2A, 2C ; auditní šetření
ATTESTu - od 9 hodin
praktická ZZ-kuchař,MO,exkurze Matrix
Lipovka-1AG-lakýrníci
pá
praktická ZZ-kuchař,MO; příprava dílen na ZZ Klempíř
strojírenská výroba; praxe 3A, 3B; sportovní kurz 2A, 2C
praktická ZZ - kuchař, MO; pís. ZZtruhlář,klempíř, předání maturitních
vysvědčení-zámek od 13h; výuka
dálkového studia
so
poznávací výlet 2AAS
ne
poznávací výlet 2AAS
výuka dálkového studia
po
praxe 3A, 3B; absolventské zkoušky VOŠ 3N, 3K;
poznávací výlet 2AAS
út
praxe 3A, 3B; absolventské zkoušky VOŠ; poznávací
výlet 2AAS
st
čt
pá
praktická ZZ-truhlář,klempíř,kuchař
praktická ZZ-truhlář,klempíř; rockový
výchovný koncert-hala školy; plat za
květen
Prezentace firmy Ploberger ( POVERS)
praxe 3A, 3B; absolventské zkoušky VOŠ 3N, 3K
Kontrola smluvních pracovišť; Praktická ZZ
truhlář
Kontrola smluvních pracovišť; praxe 3A, 3B; absolventské ústní ZZ - prodavač; Tech.muzeum Prahazkoušky VOŠ 3N, 3K
2AF
praxe 3A, 3B
so
ne
po
poznávací výlet 2DE; 2AA; 1DE; 1T
ústí ZZ-mech.opr.MV
út
porada COP Jama; poznávací výlet 2DE; 1DE
ústní ZZ - kuchař-číšník
st
čt
pá
kontrola smluvních pracovišť ; poznávací výlet 2AA; 1T;
poznávací výlet 2DE; 1DE
kontrola smluvních pracovišť; poznávací výlet 2AA ; 1T;
1AK
Uzavření klasifikace II.pololetí ; poznávací výlet 2AA; 1T
ústní ZZ-klempíř; schůze domovní rady
ústní ZZ-truhlář
předání výučních listů-zámek od 13h
so
ne
po
do - přihlášky k MZ - podzim 2012; poznávací výlet 3D;
2AKP
út
Pedagogická porada II. Pololetí; poznávací výlet 3D
st
poznávací výlet 3D
čt
kontrolní činnost - pracoviště"C"Javornická 2; přijímací
zkoušky VOŠ RK+KO; hodnotící schůzky výchovných
skupin DM
konzultace dálkového studia
konzultace dálkového studia
Benamo-bezpečně na motorce-beseda2AF,2AAS, 3D; ubytování - Poláčkovo léto DM
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
2011/2012
57
29.
30.
31.
kontrola evidenčních karet a deníků evidence odborného
pá výcviku - Javornická 2, kontrolní činnost; pracovní
výkazy; hodnotící schůzky výchovných skupin DM
UOV - Odevzdání pedag.dokumentace,
předání svěřených prostor ZŘOV; vydání
vysvědčení; ubytování - Poláčkovo léto DM
ubytování - Poláčkovo léto - DM
so
ne
Dle dohody
do 26.6.
Hecboy - Soutěž v běhu na chůdách
Hecboy-O nejdelší odpal baseballovou
pálkou
Odevzdávání vyplněných přihl. na šk.r.
12/13
28.-30.6.
hodnotící schůzky výchovných skupin DM
Dle dohody
1DE, 2DE - exkurze Makro-termín bude upřesněn
Projekt. dny projektu Odpovědný
spotřebitel
13. - 15. 6., třídy 1DE, 2DE, 3D.
Část IX.
Údaje o inspekční činnosti provedené ČŠI a zřizovatelem
Česká školní inspekce uskutečnila následující kontroly:
- Kontrola akreditovaných oborů VOŠ; přijímací řízení; organizce vzdělávání;
agenda – duben 2012 – bez závad.
Další kontrolní orgány:
- Kontrola hospodaření organizace – finanční hospodaření; účetnictví – KÚ KHK
H.K. – be z závad.
- Kontola evidence a správy nemovitého majetku – KÚ KHK H.K. – bez závad.
- OHS a KHS – plnění BOZP a hygienických požadavků pro provozování dílen –
bez závad.
- Kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění – OSSZ RK; bez
závad.
- Zdravotní ústav – měření koncentrací látek v lakovně – bez závad.
- KHS a OHS – měření polétavých látek a azbestu – nové přeměření v říju 2012.
- Veřejnosprávní kontrola – Rekonstrukce sociálních zařízení – Javornická- únor
2012 – bez závad. Kontrola KÚ KHK.
Část X.
Údaje o hospodaření školy
Základní údaje o hospodaření školy
Výnosy a náklady hlavní a doplňkové činnosti
Hlavní činnost
K 31.12.2011 byl v hlavní činnosti vykázán zisk ve výši Kč 169.383,55. Dotace na platy a OON
byly plně vyčerpány, uspořené prostředky na sociální a zdravotní pojištění byly použity na krytí
ONIV. Příděl do FKSP byl převeden dle rozpočtu na účet FKSP . V roce 2011 byly provedeny
příděly do rezervního fondu a fondu odměn organizace. Dotace byla oproti roku 2010 nižší o
1.635,20 tis. Kč. Oproti roku 2010 došlo ke snížení spotřeby energií, materiálu a služeb.
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
2011/2012
58
Dále byly poskytnuty dotace na:
Autoškola ve výši Kč 1.315,60 tis – vyčerpáno Kč 1.164,20 tis. – zbytek použit na ostatní služby.
Programové vybavení Microsoft ve výši Kč 203.300,-- plně utraceno.
Podpora žáků učebních oborů poskytnuto Kč 92.700,-- čerpáno 84.900,-- vratka Kč 7.800,(vratka způsobena tím, že studenti nesplňovali kritéria na jejich poskytnutí)
Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků SŠ – poskytnuto Kč 11.900,--, vyplaceno Kč
10.581,--, vratka Kč 1.319,-- ( nebyly doloženy všechny doklady)
Částečná kompenzace výdajů vzniklých při realizaci společné části maturitní zkoušky v částce Kč
17.400,--. Vyčerpáno v plné výši.
Doplňková činnost
V doplňkové činnosti se škola zabývá především mimoškolní vzdělávací činností (je zde
vybudováno akreditované školicí středisko projektu SIPVZ, autorizované školicí centrum systémů
CAD/CAM a probíhají zde dvouleté kurzy Ekonomika - ceny a odhady motorových vozidel,
zaměřené na přípravu soudních znalců v tomto oboru a svářečská škola). Doplňková činnost je
rozdělena na jednotlivá střediska (vzdělávací mimoškolní činnost, svářečská škola, diagnostika
motorových vozidel, polygrafická výroba, ubytování, stravování , dřevovýroba, kovovýroba).
Celkový hospodářský výsledek byl kladný ve výši Kč 461.667,71,-- a bude rozdělen po
schválení Krajského úřadu do fondu odměn a fondu rezervního. Oproti roku 2010 jsou výnosy vyšší
o Kč 2.074,82 tis.. Důvodem bylo vaření obědů ve školní jídelně pro Sociální služby Města
Rychnov nad Kněžnou v částce Kč 1.700,00 tis a rekvalifikační kurzy pro Škoda Kvasiny-karosář,
automechanik a autolakýrník v částce Kč 312.360,-- .
I v dalších letech bude nadále probíhat spolupráce s různými podniky v oblasti
rekvalifikačních kurzů svářečů, základů strojírenství, prohlubování rekvalifikace karosářů a další.
Použití účelových prostředků
K 31.12.2011 byly poskytnuty tyto účelové dotace:
Neinvestiční výdaje – přímé výdaje na vzdělávání
Kč 39 123 200,--
ÚZ 33 353
z toho: MP na platy ped.
Kč 22 912 700,--
nepedag.
Kč 5 257 000,--
OON ped.
Kč
131 000,--
nepedag.
Kč
312 000,--
Ostatní (pojistné,FKSP,ONIV)
Kč 10 510 500,--
Veškeré přidělené finanční prostředky na platy i OON byly plně vyčerpány. Uspořené finanční
prostředky na pojistné, byly použity na čerpání ONIV.
Dále byly poskytnuty tyto dotace:
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
2011/2012
59
1) Podpora řešení specifických problémů RgŠ v jednotlivých krajích
v částce Kč 594 000,--
ÚZ 33015
z toho platy Kč 440 000,-ostatní
Kč 154 000,--
2) Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s VŠ vzděláním, kteří splňují odbornou
kvalifikaci podle zákona č.563/2001
v částce Kč 841 000,--
ÚZ 33 027
z toho platy Kč 623 000,-ostatní
Kč 218 000,--
3) Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách
v podzimním zkušebním období
v částce Kč 95 910,--
ÚZ 33 034
Tyto přidělené prostředky byly plně vyčerpány.
Finanční fondy
Hospodaření fondu FKSP bylo v souladu s vyhláškou č 114/2002 Sb. o FKSP a dle rozpočtu
a Kolektivní smlouvy. Přidělené prostředky byly převedeny na účet FKSP ( za měsíc prosinec
v lednu).
Fond odměn v roce 2011 byl tvořen z HV za rok 2010 ve výši 81,9 tis.Kč a byl čerpán ve
výši 81,97 tis.Kč. Zůstatek činí 51,93 tis.Kč .
Rezervní fond byl tvořen také z HV za rok 2010 ve výši 192,73 tis.Kč a byl čerpán ve výši
410,18 Kč na krytí zákonných odvodů při čerpání FO a na použití provozních nákladů organizace.
Zůstatek činí 168,54 tis. Kč.
Investiční činnost
Investiční fond byl v roce 2011 použit na:
( jedná se o zakázky do 500 tis.Kč)
1) Renovace soustruhu
91,60 tis + 18,32 tis. DPH
2) Tester akumulátorů
58,30 tis + 11,66 tis.DPH
3) Elektrický sporák s troubou
78,49 tis + 15,69 tis. DPH
4) Posilovací stroj
39,92 tis + 7,99 tis. DPH
5) Kabeláž počítačové sítě
112,50 tis + 22,50 tis. DPH
6) Počítačová síť VLAN
88,33 tis + 11,67 tis. DPH
7) Průmyslový vysavač
61,83 tis + 12,37 tis. DPH
Celkem pořízení majetku Kč 631,26 tis.
Opravy a údržba nemovitého majetku Kč 1 095,17 tis.
Odvod do rozpočtu zřizovatele Kč 2 213,40 tis.
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
2011/2012
60
Část XI.
Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
a) Mezinárodní projekt na VOŠ – Za zkušenostmi do německých autoservisů (Sasko)
Ve školním roce 2011/12 se na úseku VOŠ opět podařilo úspěšně předložit projekt a získat pro
studenty vyšší odborné školy grant z programu Leonardo da Vinci. Ve spolupráci s partnerskou
školou Staatliche Studienakademie Riesa byla realizována pětiměsíční odborná stáže čtyř studentů
vyššího odborného studia v Sasku. Dva studenti vzdělávacího programu Automobilová diagnostika
a servis Lukáš Bouček a Tomáš Ležík společně se studentem vzdělávacího programu Firemní
ekonomika Davidem Matouškem absolvovali pětiměsíční odbornou stáž od 1. září 2011 do 31.
ledna 2012 ve firmě Autohaus Gute Fahrt v Riese a studentka vzdělávacího programu Firemní
ekonomika Nadija Macněva vykonávala ve stejném období odbornou praxi na pracovišti
centrálního managementu nákupního centra Elbgalerie DOMOS v Riese. Přípravu, zpracování,
řízení a vyhodnocení tohoto projektu garantoval zástupce ředitele pro VOŠ Mgr. Jaroslav
Serbousek. Grant, který byl na tento mezinárodní projekt stanoven z programu Leonardo da Vinci,
byl ve výši 15 000 €.
b) Mezinárodní eko soutěž pěti zemí
Další zajímavý mezinárodní projekt, který byl na úseku VOŠ realizován, byla účast čtyř studentů
vyššího odborného studia oboru Firemní ekonomika na pětidenní mezinárodní ekonomické soutěži
Topsim Merchant II, kterou v listopadu 2011 za účasti studentských týmů z Belgie, České
republiky, Holandska, Německa a Polska pořádala VOŠ z Polska. Součástí soutěže byla závěrečná
prezentace výsledků jednotlivých týmů. Každý z účastníků obdržel na závěr mezinárodní certifikát.
Pořadatelé připravili pro studenty také doprovodný program.
c) Mezinárodní spolupráce
Spolupráce s Klodzkou školou Przedsiebiorczosci od roku 2002. Po splynutí původních škol a
vzniku nového subjektu byla navázána spolupráce s výše uvedenou školou. Jelikož se jedná o školu,
která zabezpečuje výuku obdobných oborů, probíhá aktivní a neformální spolupráce. V současné
době se realizují programy návštěv, sportovních a znalostních soutěží. Vedení obou škol připravilo
plán spolupráce pro příští období. Mezi školami je uzavřena smlouva o spolupráci a partnerství.
Učitelky odborného výcviku společně s žáky připravili celodenní občerstvení pro 20 účastníků
Kladska a 10 zástupců školy.
Významným počinem byla týdenní účast žáků polské školy ve výuce na naší škole – automechanici,
kuchaři.
Spolupráce školy v případě zajišťování pedagogické praxe v rámci Osrodka Dydaktycznego
v Brnie, obor Pedagogika; škola Wyzsza Sokola Meenedžerrska w Legnicy ul. Korfantego 4, 59220 Legnica.
Škola rozvíjí mezinárodní spolupráci s několika zeměmi. Pro přehlednost uvádíme:
- Německo - Berufsakademie Sachsen; Staatliche Studienakademie Riesa
- Polsko - KLODZKA SZKOLA PRZEDSIEBIORCZOŠCI 57-300 Klodzko, ul.
Szkolna 8
- Wyzsza Sokola Meenedžerrska w Legnicy ul. Korfantego 4, 59-220 Legnica.
- Francie – Lycée professionnel Léonard de Vinci, Périgueux
Je dále jednáno s dalšími školami o formách a rozsahu spolupráce – Slovensko, Slovinsko.
d) Rozvojové programy
Škola je zapojena do několika rozvojových programů. Ty souvisí s oblastí přípravy žáků
v řemeslných oborech. Jedná se o projekt „10 lekcí techniky“, který byl vyhotoven a je realizován
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
2011/2012
61
společně s Hospodářskou komorou (škola ho iniciovala) a dále projekt „Volba povolání“. Projekty
byly ukončeny k 31.12.2011.
e) Automobilem 2012
Akce se uskutečnila na autodromu ve Vysokém Mýtě. Tým školy se úspěšně umístil a byl součástí
reprezentace kraje v Sosnové.
f) Spolupráce školy s dalšími subjekty
Ve školním roce 2010/2011 se úspěšně rozvíjela zahraniční partnerská spolupráce se Staatliche
Studienakademie Riesa v oblasti mezinárodních stáží a výměn studentů a s tradičními domácími
partnery, které tvoří především společnost ŠKODA AUTO a. s. Mladá Boleslav, RIETER a.s.,
FAB s.r.o. a řada dalších strojírenských firem našeho regionu a regionů sousedních. Škola
spolupracovala s MÚ Rychnov nad Kněžnou na zajišťování různých akcí.
g) Memorandum o spolupráci
Uvedené memorandum bylo uzavřeno mezi Sdružením automobilových dopravců ČESMAD
Bohemia s.r.o. a naší školou s cílem prohloubení spolupráce mezi vzdělávacím sektorem a sektorem
soukromých dopravců.
h) ADMIN ČR
Škola je členem Asociace Domovů mládeže a internátů ČR. Zastupuje ji Mgr. V. Dostálová. a
podílí se tak na tvorbě a připomínkování různých materiálů. ¨
i) Spolupráce s Hospodářskou komorou
Jednak se jednalo o vznik společného projektu, jednak o realizaci aktivit souvisejících s náborem
žáků do řemeslných oborů a oborů technického charakteru. Iniciátorem byl ředitel školy. Jedná se o
projekt „10 lekcí techniky“ a „Volba povolání“. V současné době se připravuje další projekt.
j) Spolupráce s vysokými školami
Ve stručnosti uvádíme:
- Smlouva o spolupráci s Univerzitou Hradec Králové – partnerská škola.
- Rozvíjení spolupráce s Univerzitou v Liberci.
- Kontakty s AUTO ŠKODA Mladá Boleslav, vysokou školou.
k) Spolupráce školy s dalšími školami
Škola velmi úzce spolupracuje se středními a vyšší mi školami v rámci regionu i v republice. Je
členem odborné skupiny technických škol, škol zabývajícími se přípravou odborníků v oblasti
automobilového průmyslu.
l) UNIV 2 KRAJE
Program „Proměna střední školy v centrum celoživotního vzdělávání“. Souhlasí se strategickým
záměrem rozvoje školy.
m) Závěrečné zkoušky
Závěrečné zkoušky žáků zajišťovány ve spolupráci s Hospodářskou komorovou, která nominovala
odborníky z praxe..
Škola pro učební obory, které vyučovala, využila možnosti jednotného zadání závěrečných zkoušek
a časově tak předstihla většinu škol, které učební obory vyučují.
n) Spolupráce s firmami při zajišťování odborného výcviku a odborné praxe
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
2011/2012
62
Spolupráce při zajišťování odborného výcviku a odborné praxe žáků se 145 fyzickými a
právnickými osobami.
o) Zájmová, občanská a další sdružení působící při škole:
Nadace pro rozvoj odborného školství v Podorlicku
Klub robotiky
Klub rodičů při VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou.
Zájmový kroužek sportovních her
Žákovská samospráva složená ze zástupců žáků všech tříd
Část XII.
Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání
Týká se pořádání vzdělávacích aktivit pro externí zaměstnance.
Výuka v kurzech (regionální působnost)
Prohloubení kvalifikace v oboru automechanik
Prohloubení kvalifikace v oboru autolakýrník
Základní kurz ručního obloukového svařování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře
aktivního plynu ČSN 050705 ZK 135 1.1
Doškolení a přezkoušení svářečů dle ČSN ZP 050705
Zaškolení svářečských pracovníků dle ČSN ZP 219 1.1
Prohloubení kvalifikace v oboru karosář
Programy s celorepublikovou působností.
Podnikatelské minimum živnostníka
Ceny a odhady motorových vozidel
Základní dovednosti v oboru automechanik
Škola připravila a nabídla firmám dalších 8 vzdělávacích aktivit pro zvyšování kvalifikace jejich
zaměstnanců.
Je připravován program výuky zaměstnanců firem a jejich majitelů, kteří potřebují střední úplné
odborné vzdělání či alespoň střední odborné vzdělání.
Zaměstnanci školy působí jako lektoři v rámci různých vzdělávacích institucí. Jedná se například o
Ing. B.Nováka, Ing.,Mgr. Hynka Martinka, Ph.D., dr. Havranovou, Ing. L. Neškudlovou a další.
Část XIII.
Investiční aktivity
V rámci rozvoje strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny byly do školy investovány
vysoké finanční prostředky. Jedná se téměř o 140 mil. Kč. Výstavba byla zahájena v říjnu roku
2008 a do konce roku 2009 byla zrealizována. Rozsáhlou rekonstrukcí prošel pavilón č. 6 v areálu
U Stadionu, Na Jamách byl, po demolici původního objektu, postaven autoservis (s lakovnou,
dílnami, klempírnou, myčkou. Pneuservisem. Na pracovišti Javornická 1 byla provedena z větší
části, rekonstrukce sociálních zařízení. Významným úsilím zaměstnanců školy a jejího vedení se
podařilo zvládnout výuku ve školním roce 2009/2010 i 2010/2011 bez narušení.
Po dokončení výstavby vstoupily nové a rekonstruované prostory do zkušebního provozu. Jejich
plná kolaudace byla provedena postupně v měsících červnu až září 2010. Jelikož provoz ukázal jisté
závady, jsou odstraňovány v rámci reklamačních řízení.
Současně s výstavbou probíhala v objektech školy řada oprav, udržovacích a rekonstrukčních prací.
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
2011/2012
63
V rámci rozvoje školy byly uskutečněny nákupy strojů a zařízení.
Škola vypracovala plán investičních akcí na roky 2012 – 2014.
V roce 2011 byla realizována následující výběrová řízení:
výměna vstupních dveří a oken do tělocvičny
72 000,00
oprava podlahy - Javornická 1501
102 852,00
výměna oken - budova č.6 Na Jamách 1180, RK
70 152,00
výměna oken - budova č.2 U Stadionu 1166, RK
161 459,00
nátěr střechy - chata Kovárna
147 480,00
oprava střechy na budově č. 6 Na Jamách 1180
118.000,00
oprava sociálního zařízení - budova č.2 U Stadionu 1166,RK
236.000,00
kabeláž k počítačové síti - Javornická 1501,RK
129.450,00
aktivní prvky počítačové sítě VLAN
101.143,00
Část XIV.
Základní údaje o DM a ŠJ
Činnost metodického sdružení vychovatelů
Cíle a poslání:
• vzájemná výměna zkušeností,
• prohloubení a rozšíření odborných pedagogicko psychologických znalostí,
• rozšiřování poznatků a dovedností z výchovy mimo vyučování,
• seznámení s novými metodami a formami práce,
• rozbory aktuální problematiky výchovy a vzdělávání,
• zvyšování právního vědomí a odpovědnosti vychovatelů.
Naplnění programu:
• Další vzdělávání a kariérní systém pedagogických pracovníků (Dostálová).
• Minimální preventivní program protidrogové prevence DM (Doudová).
• Environmentální výchova v DM (Rückerová).
• Nové školské zákony, vyhlášky a předpisy (Dostálová).
• Základní normy zdravotnických znalostí – všichni vychovatelé.
• Aktuální problémy vychovatelské profese, cyklus seminářů pro vychovatele DM v Hradci
Králové (Müller, Rückerová)
• Celostátní konference vychovatelů DM v Hradci Králové (Dostálová, Beneš)
Výchovné poradenství a prevence sociálně patologických jevů
Metodikem prevence a garantem výchovného poradenství pro obě budovy ubytovaných žáků
domova mládeže byla pověřena pí. Irena Doudová. Součástí preventivního programu
byl vypracovaný projekt „Aktivitou proti nudě“, který zaměřuje veškeré aktivity k podpoře
zdravého životního stylu a osvojování pozitivního sociálního chování žáků. Prostřednictvím
smysluplného využívání a organizace volného času vede žáky k dodržování společenských
pravidel, zdravému rozvoji osobnosti, k odpovědnosti za vlastní jednání.
Metodik prevence DM spolupracoval se školním metodikem p. Müllerem a speciálním
pedagogem Mgr. Hanou Martinkovou. Spec. ped.v DM pravidelně působil ve vyčleněném čase –
středa 14:00 až 16.00 h a operativně dle potřeby.
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
2011/2012
64
Environmentální vzdělávání a výchova
Koordinátorem EVVO byla pověřena vychovatelka Lenka Rückerová EVVO probíhala dle
vypracovaného projektu: „Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta žáků domova mládeže“.
Hlavní cíle a výstupy projektu:
Cílem projektu bylo vzdělávání a výchova žáků k ekologickému myšlení. Vést je k uvědomění si
svého postavení v přírodě a sounáležitosti s ní. Aktivním využíváním volného času předcházet a
minimalizovat rizikové projevy v chování žáků a zvyšovat jejich odolnost vůči vlivu sociálně
patologických jevů. Zaměřit veškeré aktivity k podpoře zdravého životního stylu a osvojování
pozitivního sociálního chování prostřednictvím smysluplného využívání a organizace volného času,
jež vede k dodržování určitých společenských pravidel, zdravému rozvoji osobnosti a
k odpovědnosti za sebe a své jednání.
a) Formou výletu se zaměřením na poznávání kraje, kde žiji, učit žáky poznávat přírodu a dle
možností ji chránit (pevnost Hanička, lanové centrum v Rokytnici).
Environmentální vzdělávání a osvěta je jedním z průřezových témat ve školství, zaměřila se na
rozvoj kompetencí žáků domova mládeže řešit problémy spojené s interakcí mezi člověkem a
přírodou.
b) Formou celodomovní hry: Životní prostředí nás zajímá - je hra, která probíhala v průběhu
školního roku formou skupinové práce. Žáci plnili úkoly v jednotlivých tématech, která
zpracovávali a prezentovali při celoplošných projekcích pomocí notebooku.
Časový harmonogram:
Říjen
• Místo, kde žiji (vyhledání informací na internetu, historie, zajímavosti, mapy, fotografie)
zpracování prezentace celoplošná projekce.
• Měsíc lesů ( zachycení barev podzimu, nejzajímavější strom v okolí – zpracování fotografií)
výstava.
Listopad
• Zdraví a zdravý životní styl (třídíme odpad, vytvoření znalostního kvízu, vyhledání informací
na ekonástěnku k danému tématu).
Prosinec
• Vánoční tradice (vytvoření znalostního kvízu – vánoční zvyky u nás a ve světě) celoplošná
prezentace pro DM, vánoční výzdoba DM přírodními materiály.
Leden
• Globální problémy světa (výroba plakátu – společný svět, beseda s cestovatelem) celoplošná
projekce.
Únor
• Příroda našeho regionu (život kolem nás, příroda ve městě – fotosoutěž, zpracování
fotografií) výstava.
Březen
• Měsíc vody (historie využívání vody – vyhledání informaci – nástěnka se zaměřením na
aktivní neplýtvání vodou, prezentace) celoplošná projekce.
• Mezinárodní den-Ukliďme svět (úklid okolí DM - fotodokumentace) výstava.
Duben
• Den Země (výlet projektu a celodomovní hry : Životní prostředí nás zajímá
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
2011/2012
65
VÝCHOVNÉ SKUPINY
Výchovná
skupina
1.skupina
2.skupina
3.skupina
4.skupina
5.skupina
6.skupina
Vychovatel(ka)
Třída
Počet žáků ve skupině
p.Beneš L.
p.Műller T.
p. Rűckerová L.
p.Doudová I.
p.Bosáková Š.
Mgr. Dostálová V.
1T,2T, 3C, dívky
1,2AF, 1,2AAS, 1,2AA, 4C
4.roč. strojírenství + 4r. Dob.
1A,C, 2A,C, 3 A,B
VOŠ 1.roč.
VOŠ 2,3.roč.
20
23
22
23
21
17
Počty ubytovaných žáků podle ročníků
Studijní obory
1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč
.
21
9
8
VOŠ
Strojírenství
7
2
Technik – T
5
8
Autotronik-C
3
2
9
DM2
38
Celkem
38
39
39
13
13
5
12
12
Obchodnice - D
1+1
2
2
Dobruška – E.
1
1
1
2
21
DM1
Učební obory
Gastronomie
2
2
2
Prodavač
1
1
1
Automechanik
1
4
4
Autolakýrník
1+1
2
3+1
4
Autoelektrikář
2
2
4
4
Truhlář
1
1
4
4
Kominík
2
2
2
3
2
CELKEM
126
Domovní rada
Domovní radu tvořili volení zástupci ze všech výchovných skupin a zástupci stravovací a studijní
komise. Posláním schůzek domovní rady byla spolupráce a spolupodílení se ubytovaných žáků na
zajištění řízení a organizaci provozu DM. Umožnění minimálně jednou měsíčně vyjadřovat své
připomínky a náměty svých spolubydlících k provozu DM. Vyjadřovat se k ustanovením Vnitřního
řádu DM, realizovat vlastní náměty v náplni volného času.
S domovní radou spolupracovala zástupkyně ředitele pro domov mládeže a školní jídelnu Mgr.
Dostálová Věra. Pravidelné schůze se konaly 1 x v měsíci a mimořádně dle potřeby. Zápisy byly
předkládány řediteli školy. Porada vedení školy byla informována vždy po uskutečnění schůzky.
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
2011/2012
66
Zájmové činnosti
Název činnosti
místo
termín konání
Sportovní hry
hala VOŠ,sokolovna pondělí-čtvrtek
Zimní sporty
zimní stadion, běžky průběžně
Základy hry na kytaru
Stolní tenis
Cyklistika
Kondiční kulturistika
Zdravotní cvičení,strečink
Čtenářský
DM 2
oba DM
okolí RK
DM 2
DM 2
knihovna DM 2
1x týdně
průběžně
dle dohody
denně
dle domluvy
dle domluvy
Beseda s pozvanými hosty
Kroužek vaření
DM2
DM 2
dle domluvy
dle domluvy
Výtvarné techniky
DM 2,DDM
dle domluvy
Studentský klub a kulečník DM 2
denně
Návštěvy kulturních programů kult.centrum, knihovna průběžně
Šachy
oba DM
průběžně
Domácí úkoly z AJ
oba DM
dle dohody
Plavání
plavecký bazén
čt 14-16 hod.
Zájezdy na hokej
Pardubice
dle programu
Kurz první pomoci
DM 2
dle dohody
dílna DM
dle dohody
Modelářství
Netradiční sporty
hala SPŠ, Sokolovna dle dohody
Výchovné poradenství
DM 2
st. 14-16 hod
vedoucí
Bosáková, Beneš,
Müller
Bosáková, Beneš,
Müller
Doudová
Rűckerová, Müller
všichni vych.
Bosáková,Beneš
Bosáková
Mgr. Dostálová,
Rückerová,
Doudová, Rűckerová
Doudová, Rückerová,
Müller
Rückerová,
všichni vych.
Rückerová
Beneš
Doudová
všichni vychovatelé
Műller, Bosáková
Doudová
Műller
Bosáková
Mgr. Martínková
Po celý školní rok probíhala soutěž v úklidu a estetickém vzhledu ložnic. Na konci každého měsíce
byli vyhodnoceni a odměněni nejlepší žáci. Dále byly pořádány soutěže v rámci sportovních her
a soutěže v zájmové činnosti a tvořivosti žáků. Veškeré zájmové soutěže a akce dané plánem práce
byly žákům předkládány formou nabídky. Vychovatelé soustavně organizovali výchovně
vzdělávací a osvětové nabídkové pořady. Byly zvány významné a zajímavé osobnosti z různých
oborů.
Stravovací komise
Poslání: sledování kvality a hygieny stravování.
Složení komise:
zástupci ŚJ
za pracoviště U Stadionu
za pracoviště Javornická
zástupce firem a důchodců
zástupce žáků a studentů
za vychovatele
za vedení školy
Termíny jednání: 4 x ročně v termínech:
Lipová Zdena, Kubcová Blanka
Ing. J.Petruželková, Ing. J.Moravec
Mgr. Kašparová
Ešpandr Josef
zástupci výchovných skupin a tříd
Bc.Beneš Libor
Mgr.Věra Dostálová
středy odpoledne
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
2011/2012
67
Část XV.
Doplňková činnost školy
Oblast doplňkové činnosti školy byla realizována v souladu s platnou zřizovací listinou školy a
vnitřním pokynem ředitele školy. Jedná se o činnosti v oblasti pronajímání nebytových prostor
školy, sportovního zařízení (haly), provádění ubytovacích služeb na domově mládeže v období, kdy
nejsou ubytováni žáci (prázdniny, soboty, neděle, svátky) a dále činnosti související s využitím
techniky, kterou má škola k dispozici.
Škola provozuje Svářečskou školu. Její evidenční číslo je 13/893. Škola působí nejen při odborné
přípravě některých oborů, ale též provádí školení, zaškolování a proškolování zaměstnanců různých
firem.
Škola je oprávněna provozovat Stanici měření emisí. Její evidenční číslo je 46.07.04.
Škola je oprávněna podnikat na základě živnostenského zákona. Disponuje jednou koncesovanou
živností, třemi vázanými živnostmi a 18 volnými živnostmi. Uvedené živnosti jsou specifikovány
v rámci zřizovací listiny školy.
Živnostenské oprávnění č. 1 – živnosti koncesované
Hostinská činnost
Živnostenské oprávnění č. 2 – živnosti volné
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
Výroba strojů a zařízení
Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Ubytovací služby
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Provozování kulturních, kulturně vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí,
zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
Živnostenské oprávnění č. 3 – živnosti vázané
Zámečnictví, nástrojařství
Obráběčství
Opravy silničních vozidel
Část XVI.
Školní vzdělávací program
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
2011/2012
68
V průběhu školního roku 2011/2012 byly vyučované obory vyučovány dle vytvořených školních
vzdělávacích programů, které byly vyhotoveny v souladu s rámcovými vzdělávacími programy.
Část XVII.
Účast na projektech - souhrn
1. „Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách
Královéhradeckého kraje“; reg.č. CZ.1.07/1.1.00/08.0015 v Operačním programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost. Účast školy potvrzena rozhodnutím zřizovatele.
2. Projekt UNIV2KRAJE – vznik centra celoživotního učení a programy celoživotního vzdělávání.
Tvorba dílčích kvalifikací a jejich realizace.
3. Projekt „10 lekcí techniky“ ve spolupráci s Hospodářskou komorou. Iniciátor vzniku projektu.
4. Projekt „Volba povolání“. Realizace ve spolupráci s Hospodářskou komorou.
5. Projekt „PRCEK“. Vývoj vlastního elektromobilu ve spolupráci se skupinou techniků
6. Účast v projektu „IQ INDUSTRY“
7. Partnerská spolupráce s UHK Hradec Králové.
8. Realizace vlastního projektu v rámci programu Leonardo da Vinci ve spolupráci s partnerskou
školou Staatliche Studienakademie Riesa. Již uskutečněna šestá výměna studentů (zahraniční
odborné stáže).
9. Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách
Královéhradeckého kraje reg.č. CZ.1.07/1.1.00/08.0015
Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
v Operačním
programu
10. Účast na Česko – rakouském projektu v oblasti službových a technických oborů. Jedná se o obory
učební. Spoluzakladatelé projektu, který garantuje MŠMT ČR.
11. Smlouva o spolupráci s Univerzitou Hradec Králové – partnerská škola.
12. Projekt spolupráce – výměnné pobyty studentů. Partnerem je KLODZKA SZKOLA
PRZEDSIEBIORCZOŠCI 57-300 Klodzko, ul. Szkolna 8
13. Spolupráce školy v případě zajišťování pedagogické praxe v rámci Osrodka Dydaktycznego v Brnie,
obor Pedagogika; škola Wyzsza Sokola Meenedžerrska w Legnicy ul. Korfantego 4, 59-220
Legnica.
14. Partnerská spolupráce s Francií – Lycée professionnel Léonard de Vinci, Périgueux
15. Do veřejné soutěže vstoupila škola s pěti vzdělávacími programy pro zaměstnance firmy ŠKODA
AUTO a. s., Mladá Boleslav a jejího pobočného závodu Kvasiny. Byla úspěšná a jsou realizovány
požadované kurzy.
Jedná se o:
Výuka v kurzech (regionální působnost)
Prohloubení kvalifikace v oboru automechanik
Prohloubení kvalifikace v oboru autolakýrník
Základní kurz ručního obloukového svařování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře
aktivního plynu ČSN 050705 ZK 135 1.1
Doškolení a přezkoušení svářečů dle ČSN ZP 050705
Zaškolení svářečských pracovníků dle ČSN ZP 219 1.1
Prohloubení kvalifikace v oboru karosář
Programy s celorepublikovou působností.
Podnikatelské minimum živnostníka
Ceny a odhady motorových vozidel
Základní dovednosti v oboru automechanik
PŘEHLED PROJEKTŮ ŠKOLY
-
Zapojení školy do projektů – probíhající:
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
2011/2012
69
-
projekt Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta žáků domova mládeže v Rychnově nad
Kněžnou – schválen a je realizován; České Lesy – probíhá opakovaně
-
Za zkušenostmi do německých autoservisů (Riesa) – projekt VOŠ – probíhá opakovaně
INIV2KRAJE - realizován
projekt IQ Industry - probíhá
projekt PRCEK (elektromobil) - dokončen
projekt Respekt nebolí - probíhá
projekt 10 lekcí techniky - dokončen
projekt Volba k povolání - dokončen
projekt Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve
školách Královéhradeckého kraje – probíhá
E-learning a kreditní systém na VOŠ – probíhá
Podpora zájmové činnosti na DM - probíhá
EU VOSRK – šablony SŠ – probíhá
VIP III – probíhá
Diagnostika motorových vozidel - schválen
-
Připravované projekty či projekty podané:
projekt Euroregion Glacensis – připravovaný; obrazový projekt s partnerem z Polska,
projektový záměr: Výuka mechatroniky a obsluhy CNC strojů prakticky a názorně,
projekt Machři 2011 (navazuje na Machři 2010),
projekt "Klíč k handicapu",
projekt Odborná praxe studentů školy ve francouzských podnicích,
projekt Pohodová mládež,
Region Panda – sdružení škol – projekt Mladý technik,
Nadační fond Tesco - grantové řízení na získání technického vybavení pro základní a střední
školy,
projekt Aktivně s handicapem
Přípravná návštěva – podán projekt – v rámci Leonarda de Vinci
Použitelná částka vlastních projektů 11 mil. Kč. Partnerství a přínosy drobných projektů 2 mil Kč.
Projednáno a schváleno školskou radou dne: 08. listopadu 2012
V Rychnově nad Kněžnou dne 14. října 2012.
Ing., Mgr. Hynek Martinek, Ph.D.
ředitel školy
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
2011/2012
70
Download

2011 - 2012 - Na začátek - VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou