AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2010 Brno, květen 2011 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2010 1 Úvod 1.1 Základní informace AKADEMIE STING, o.p.s., soukromá vysoká škola v Brně (dále jen „akademie“) byla jako vysoká škola schválena Rozhodnutím MŠMT čj. 31 908/2000‐30 ze dne 7.12.2000, které nabylo právní moci dne 25.1.2001. Vlastní činnost akademie byla zahájena akademickým rokem 2001/2002, kdy poprvé nastoupili studenti do I. ročníku. Úplný název vysoké školy je AKADEMIE STING, o.p.s., se sídlem v Brně Používaná zkratka názvu: AKADEMIE STING Adresa: 637 00 BRNO, Stromovka 1, Kraj Jihomoravský Adresa druhé budovy: 625 00 BRNO, Pod nemocnicí 25 Telefon, FAX: +420 541 220 334 E‐ mail: [email protected] Http: www.sting.cz Nejvyšší představitel: doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc., rektor – na základě plné moci, udělené předsedou správní rady V souladu se zakládací listinou je akademie zřízena k poskytování těchto činností: • vzdělávácí a výzkumná, vědecká, vývojová a tvůrčí činnost, zejména v akreditovaných studijních programech podle zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, • výchova a vzdělávání, zejména celoživotní vzdělávání, • činnosti související. 1.2 Řízení vysoké školy Soukromá vysoká škola AKADEMIE STING má právní formu obecně prospěšné společnosti, organizační struktura školy je znázorněna v části 1.3. Školu řídí rektor, zásadní otázky jsou projednávány v kolegiu rektora. V důsledku akreditace bakalářského studijního programu Právní specializace bylo nutné upravit starou organizační strukturu, protože vznikla nová katedra, Katedra práva. Všechny zásadní skutečnosti ovlivňující řízení vysoké školy jsou uvedeny ve Statutu AKADEMIE STING a dalších vnitřních předpisech registrovaných MŠMT. 1
1.3 Organizační schéma vysoké školy 2
1.4 Složení orgánů školy dle zákona, statutu a vnitřních předpisů Správní rada: Ing. Pavel Svirák, Dr. ‐ předseda MUDr. Jana Králová Bc. Helena Králová Dozorčí rada: Mgr. Antonín Schneider ‐ předseda Věra Sadovská Radoslava Riesnerová Akademická rada: doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc., předseda AKADEMIE STING V Brně, rektor členové: Ing. Petr Bajer, CSc. Regionální hospodářská komora v Brně, ředitel doc. Ing. Josef Dobřický, CSc. AKADEMIE STING v Brně, vedoucí Katedry ekonomiky a řízení Ing. Miroslav Hořický Svaz účetních, předseda ZO SÚ v Brně JUDr. Michal Chládek Městská část Brno Jundrov, místostarosta doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. AKADEMIE STING v Brně, vedoucí Katedry aplikovaných disciplín Ing. David Král, Ph.D. AKADEMIE STING v Brně, prorektor prof. PhDr. Miroslav Krč, CSc. Univerzita obrany v Brně, Fakulta ekonomiky a managementu, vedoucí Katedry ekonomie doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc. AKADEMIE STING v Brně, vedoucí Katedry práva Ing. Oto Lipovský Finanční ředitelství v Brně, ředitel prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství JUDr. Dobromila Macháčková Magistrát města Brna, Živnostenský úřad města Brna, vedoucí odboru doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko správní fakulta, vedoucí Katedry veřejné ekonomie Ing. Jiří Nekovář Komora daňových poradců ČR, prezident prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. Tourbus, a. s., člen představenstva doc. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, proděkanka Oblis, s.r.o., jednatelka společnosti Ing. Jarmila Obstová Věra Sadovská AKADEMIE STING v Brně, prorektorka JUDr. Jan Stavinoha Městská správa sociálního zabezpečení v Brně, ředitel Ing. František Šebek, Ph.D. Mesit holding, a.s., ekonomický a obchodní náměstek prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. Vysoká škola ekonomická, Fakulta financí a účetnictví, vedoucí Katedry veřejných 3
Akademický senát: Mgr. Antonín Schneider ‐ předseda členové Doc. Ing. Josef Dobřický, CSc. Doc. Ing. Oto Kubik, CSc. JUDr. Karel Běleja Doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. Ing. David Král, Ph.D. Ing. Kristýna Karešová Ing. Lukáš Trčka zástupci studentů Kamil Mráček – SK RVŠ Kamil Mittash Michaela Farkašová Petr Procházka Dan Mrázek Michal Harásek Kolegium rektora Doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc. – rektor Ing. David Král, Ph.D. – prorektor pro strategický rozvoj Věra Sadovská – prorektorka pro VTEI Ing. Jitka Matějková – kvestorka JUDr. Karel Běleja – vedoucí katedry účetnictví a daní Doc. JUDr. Jiří Kroupa – vedoucí katedry práva Doc. Ing. Josef Dobřický, CSc. – vedoucí katedry ekonomiky a řízení Doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. – vedoucí katedry aplikovaných disciplín Marie Švecová – tajemnice školy Disciplinární komise: JUDr. Karel Běleja – předseda Marie Švecová Hana Vašíčková zástupci studentů Markéta Pecková Kamil Mráček 4
1.5 Zastoupení školy Zastoupení v České konferenci rektorů: Zastoupení v RVŠ: Doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc. Mgr. Antonín Schneider Ing. David Král, PhD. Kamil Mráček, člen SK RVŠ Zastoupení v mezinárodních organizacích: EDEN Evropská asociace distančního vzdělávání – sídlo Maďarsko Klub REDILEM Slovensko ECNAIS The Europen Council of National Associations of Independent Schools MEOPS Middle Europen Organization of Private Schools Refernet Národní konsorcium Evropské referenční a expertní sítě odborného vzdělávání Členství v národních organizacích: RHK Brno SSŠ ČMS Sdružení účetních a daňových poradců v Brně Svaz účetních Úspěšná spolupráce je spojena zejména s následujícími organizacemi: Finanční ředitelství v Brně Komora daňových poradců České republiky se sídlem v Brně Svaz účetních, ZO v Brně Sdružení účetních a daňových poradců v Brně Magistrát města Brna, živnostenský odbor Veletrhy, a.s. Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., v Brně Student Agency Institut Svazu účetních, a.s. Great Mate 5
Zastoupení soukromé vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích Tabulka č. 1 Organizace Stát Status Česká konference rektorů ČR člen Rada vysokých škol ČR člen předsednictva SK Rady vysokých škol ČR člen RHK Brno ČR člen SSŠČMS ČR předseda sekce, člen Rady SÚDP v Brně ČR člen představenstva Svaz účetních ČR člen EDEN Maďarsko člen REDILEM Slovensko člen ECNAIS Dánsko člen MEOPS Polsko člen REFERNet Velká Británie člen 1.6 Zastoupení žen v akademických orgánech vysoké školy Rektor muž Kvestor žena Kolegium rektora stálých členů 9, z toho ženy 3 Akademický senát stálých členů 14, z toho ženy 2 Akademická rada stálých členů 21, z toho ženy 4 Disciplinární komise stálých členů 5, z toho ženy 3 1.7 Akreditované studijní programy nebo jejich části, uskutečňované mimo město, ve kterém má vysoká škola své sídlo, s výjimkou odborné praxe AKADEMIE STING neuskutečňuje žádný ze studijních programu mimo město Brno, ve kterém má své sídlo (tabulka č.1a) 2 Kvalita a excelence akademických činností 2.1 Přístup ke vzdělávání, prostupnost, celoživotní vzdělávání V souladu s aktualizovaným dlouhodobým záměrem vysoké školy byly v akademickém roku 2010/2011 otevřeny následující studijní programy: 62‐02‐R Hospodářská politika a správa se studijními obory Zdaňování prezenční i kombinovaná forma studia Finanční kontrola prezenční i kombinovaná forma studia 6
62‐08‐R Ekonomika a management s jediným oborem Organizace a řízení malých a středních firem – prezenční i kombinovaná forma studia 68‐04‐R Právní specializace se studijními obory Právo v podnikání prezenční i kombinovaná forma studia Právo ve veřejné správě prezenční i kombinovaná forma studia 62‐08‐T Ekonomika a management s jediným oborem Podniková ekonomika a management prezenční i kombinovaná forma studia. Student se může zaměřit do jedné ze dvou oblastí: Ekonomika a zdaňování nebo Management malých a středních firem. K naplnění mezinárodních dohod, jimiž je Česká republika vázána, ustanovení zák. č. 111/1998 Sb., v souladu se stanoviskem Akreditační komise MŠMT, jakož i v souladu se Statutem AKADEMIE STING, vznikl začátkem roku 2001 Pokyn rektora č. 1/2001, který umožňoval absolventům VOŠ ze škol se shodným nebo obdobným profilem studia jako mělo bakalářské studium AKADEMIE STING studovat bakalářský studijní program "Hospodářská politika a správa" se standardní dobou studia 3 roky za 2 roky, s tím že studenti byli povinni složit všechny zkoušky a splnit stejné studijní povinnosti jako studenti tříletého studia. Na základě doporučení MŠMT z listopadu 2005 vznikla Příloha k Pokynu rektora č. 3/2005, dle kterého byl od akademického roku 2005/2006 pro absolventy VOŠ otvírán jediný bakalářský studijní obor "Organizace a řízení malých a středních firem" v modifikované formě. Stále platí výše uvedené, tzn. studium trvá 4 semestry a studenti jsou povinni složit všechny zkoušky a splnit stejné studijní povinnosti jako studenti tříletého studia. I v roce 2010 se osvědčilo přijímat uchazeče o prezenční bakalářské studium na základě pohovoru o motivaci uchazeče a u uchazečů o kombinovanou formu požadovat také doklad o zajištění odborné praxe po standardní dobu studia i předložení tématu problému, který chtějí zpracovávat v průběhu studia a později dokončit jako bakalářskou práci. Tento model byl modifikován a použit i při přijímacím řízení do navazujícího magisterského studia. K zajištění vyšší kvality a návaznosti mezi bakalářským a navazujícím magisterským studiem byly již v minulých letech v posledním ročníku bakalářského studia zavedeny předměty Veřejné finance a Controlling. Stejné předměty jsou studentům, kteří je v bakalářském studiu neabsolvovali, předepsány jako povinně volitelné v prvním ročníku navazujícího magisterského studia, takže tyto předměty musí absolvovat všichni studenti studující navazující magisterský studijní program. Počet studentů z VOŠ 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 Celkem
z VOŠ Sting z jiných VOŠ C e l k e m 69 4 73 40 6 46 39 9 48 32 15 47 21 30 51 33 27 60 7
31 34 65 11 36 47 11 21 32 8 15 23 295 197 492 Přehled akreditovaných studijních programů soukromé vysoké školy Tabulka č. 2a Studijní programy Celkem Skupiny akreditovaných mag. mag. stud.prog bak. dokt. studijních programů navazující P K P K P K ekonomie 2 2 1 1 6 právo, právní a 1 1 2 veřejnosprávní činnost Celkem 3 3 1 1 8 Škola pokračovala v realizaci kurzu celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV) v rámci akreditovaného bakalářského studijního programu v délce dvou let a v rámci magisterského studijního programu v délce jednoho roku. Úspěšným absolventům kurzů CŽV, pokud se stanou studenty v souladu s Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 Sb., jsou uznány kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia. Přehled počtu kurzů celoživotního vzdělávání soukromé vysoké školy Tabulka č. 2e Skupina studijních kurzy orientované na kurzy zájmové U3V Celkem programů výkon povolání (STUDPROG) do 15 do více do 15 do 100 více hod. 100 hod. hod. hod. Ekonomie 2 2 právo, právní a 1 1 veřejnosprávní činnost Celkem 3 3 Přehled počtu účastníků kurzů celoživotního vzdělávání na soukromé vysoké škole Tabulka č. 2f Skupina studijních kurzy orientované na kurzy zájmové U3V Celkem programů výkon povolání (STUDPROG) do do 100 více do 15 Do více 15 hod. hod. 100 hod. hod. Ekonomie 3 3 právo, právní a 0 0 veřejnosprávní činnost Celkem 3 3 8
Zapsaných Přijatých Přijetí Podaných přihlášek Skupiny studijních programů (STUDPROG) Přihlášených K 31. 12. 2010 navštěvovali kurzy CŽV celkem 3 posluchači v rámci akreditovaného bakalářského studijního programu. V roce 2010 nebyl kurz CŽV otevřen. 2.2 Zájem o studium Zájem uchazečů o studium na soukromé vysoké škole Tabulka č. 3 Počet Celkem 948 692 692 692 627 Ekonomie 854 633 633 633 572 Právo, právní a veřejnoprávní 94 59 59 59 55 činnost 2.3 Studenti v akreditovaných studijních programech K 31. 12. 2010 studovalo ve všech třech ročnících a všech formách bakalářských programů 642 studujících (vč. CŽV), z toho 245 studentů v prezenční formě studia a 397 ve formě kombinovaného studia. Studijní program 62‐02‐R (Hospodářská politika a správa, obor Zdaňování a Finanční kontrola) si zvolilo 114 prezenčních studentů, 141 studentů kombinovaných. Studijní program 62‐08‐R (Ekonomika a management v oboru Organizace a řízení malých a středních firem) studuje 99 studentů prezenčních, 170 studentů v kombinovaném studiu se standardní dobou studia 3 roky, 60 studentů v modifikované formě a 3 posluchači celoživotního vzdělávání. Studijní program 68‐04‐R Právní specializace studuje 32 studentů v prezenční formě a 23 studentů v kombinované formě. V navazujícím magisterském programu 62‐08‐T (Ekonomika a management v oboru Podniková ekonomika a management) v roce 2010 studovalo celkem 496 studentů, z toho v prezenční formě 150 studentů a v kombinované formě 346 studentů. K 31. 12. 2010 byl celkový počet studujících v bakalářském a magisterském studiu 1.138, z toho 395 studentů prezenčního studia, 740 studentů kombinovaného studia (z toho 3 posluchači CŽV). 9
Přehled počtu studentů v akreditovaných studijních programech soukromé vysoké školy Tabulka č. 4 Studenti ve studijním programu Celkem Skupiny studijních bak. mag mag. studentů programů (STUDPROG) navazující (bez cžv) 639 496 1135 P K P K P K P K Ekonomie 213 371 150 346 363 717 Právo, právní a 32 23 32 23 veřejnoprávní činnost Celkem 245 394 150 346 395 740 2.4 Studijní programy realizované společně s VOŠ, v cizích jazycích Studijní programy ve smyslu § 81 zák. č. 111/1998 Sb., nejsou realizovány (tabulka č. 2d). Studijní programy v cizích jazycích (tabulka č. 2b, 2c) nejsou realizovány. 2.5 Absolventi vysoké školy Řádný termín státních závěrečných zkoušek bakalářského studia v akademickém roce 2010 byl ve dnech 31. 5. 2010 – 2. 6. 2010. V tomto termínu složilo státní zkoušku 53 studentů prezenčního studia, z toho 47 studentů v oboru Zdaňování, 6 studentů v oboru Finanční kontrola. Z celkového počtu 127 studentů kombinovaného studia, kteří složili státní závěrečnou zkoušku ve výše uvedeném termínu, bylo 45 studentů v oboru Zdaňování, 18 studentů v oboru Finanční kontrola, 64 studentů v oboru Organizace a řízení malých a středních firem ( z toho 37 ve standardní kombinované formě, 27 v modifikované formě). V náhradním termínu dne 24. 9. 2010 složilo státní závěrečnou zkoušku 33 studentů. Z prezenčního studia uspělo 11 studentů, všichni v oboru Zdaňování. V kombinovaném studiu uspělo 22 studentů, z 5 studentů v oboru Zdaňování a 17 studentů v oboru Organizace a řízení malých a středních firem ( z toho 8 ve standardní kombinované formě, 9 v modifikované formě). V roce 2010 tedy složilo úspěšně státní závěrečnou zkoušku bakalářského studia 213 absolventů. 33 studentů mělo po dobu studia průměr do 1,5 a státní závěrečnou zkoušku složili s hodnocením „výborně“, takže studium ukončili s vyznamenáním. Komise při státních závěrečných zkouškách navrhovaly i studenty s výborným prospěchem a vynikající obhajobou bakalářské práce na Cenu rektora, která je spojena s finanční odměnou. Tohoto ocenění docílili 3 studenti. Celkem od založení školy úspěšně absolvovalo bakalářská studia již 1214 studentů, z toho 271 studentů v prezenčním studiu, 562 studentů v kombinované formě, 381 studentů v modifikované formě pro absolventy VOŠ. Řádný termín státních závěrečných zkoušek magisterského studia v akademickém roce 2009/2010 byl ve dnech 24. 5. – 26. 5. 2010. V tomto termínu složilo státní závěrečnou zkoušku 29 studentů prezenčního studia, 69 studentů kombinovaného studia, tj. 98 studentů 10
celkem. V náhradním termínu 24. 9. 2010 složilo státní závěrečnou zkoušku 16 studentů, z toho 6 studentů prezenčního studia a 10 studentů kombinovaného studia. V roce 2010 složilo celkem státní závěrečnou zkoušku 114 studentů magisterského studia (35 studentů prezenčního studia, 79 studentů kombinovaného studia. Čtyři studenti měli po dobu studia průměr do 1,5 a státní závěrečnou zkoušku složili s hodnocením „výborně“, takže studium ukončili s vyznamenáním. Komise při státních závěrečných zkouškách navrhla 3 studenty na Cenu rektora, která je spojena s finanční odměnou. Celkem svá magisterská studia na AKADEMII STING úspěšně ukončilo již 474 studenti, z toho 98 studentů v prezenční formě a 376 studentů v kombinované formě. V roce 2010 absolvovalo státní závěrečnou zkoušku 327 studentů. Celkem od založení školy úspěšně absolvovalo studia již 1688 studentů. Přehled počtu absolventů akreditovaných studijních programů soukromé vysoké školy od 1.1.2010 do 31.12.2010 Tabulka č. 5 Absolventi ve studijním programu Celkem Skupiny studijních programů bak. mag mag. Absolventů (STUDPROG) navazující 327 P K P K P K P K Ekonomie 64 149 35 79 99 228 Celkem 64 149 35 79 99 228 AKADEMIE STING provádí vlastní průzkumy a dotazníková šetření potřeb trhu práce, zejména potřeb klíčových zaměstnavatelů v JmK. Mimo to spolupracuje i s významnými organizacemi, jako je např. agentura SCIO.CZ. Ve spolupráci se SCIO.CZ sleduje také vývojové trendy zájmu uchazečů o jednotlivé obory na soukromých vysokých školách. Vzhledem k povinné praxi, která je součástí studijního plánu bakalářského studia prezenční formy, studenti nejsou znevýhodněni nedostatkem praxe a chybějícími pracovními návyky. Mimo to škola klade důraz na prohlubování znalosti cizích jazyků a počítačových dovednosti. V navazujícím magisterském studiu je naopak kladen důraz na získání schopností pro aplikaci teoretického poznání v praxi. Absolventi jsou schopni velmi dobře plnit úkoly středního a vrcholového managementu. I přesto, že v roce 2010 přetrvával negativní vliv hospodářské krize na finanční situaci podnikatelských i státních subjektů, mají absolventi školy stále velmi dobré uplatnění na trhu práce. To lze snadno zjistit na webových portálech státní správy. I podle studie MF Dnes z ledna 2010 má naše škola nejvyšší uplatnitelnost absolventů ekonomických oborů v JmK (absolventská nezaměstnanost ve výši 1,58%). Informační systém umožňuje sběr informací o dalším uplatnění absolventů v anketách a jejich následné zpracování do meziročních statistik. Vše je však podmíněno ochotou absolventů ke spolupráci. Přes veškerou snahu se nedaří přesvědčit absolventy školy k větší dlouhodobé spolupráci se školou. 11
2.6 Neúspěšní studenti na vysoké škole V roce 2007 nastoupilo do bakalářského studia 249 studentů. V letech 2008 – 2010 přestoupilo 24 studentů z jiných vysokých škol. V průběhu let 2007 – 2010 ukončilo z různých důvodů 30 studentů studium. U státních zkoušek v roce 2010 neuspělo 8 studentů, 4 studenti si odložili SZZ na rok 2011, 7 studentů opakuje 3 ročník, 2 studenti se omluvili, 1 student se neomluvil, tzn. celkem 52 studentů (tj. 20,88%) neukončilo studium ve standardní době. V roce 2008 nastoupilo do magisterského studia 127 studentů. Z jiných vysokých škol přestoupili 4 studenti. V průběhu let 2008 – 2010 ukončilo z různých důvodů 5 studentů studium. U státních zkoušek neuspěli 3 studenti, 1 student si odložil SZZ na rok 2011, 7 studentů uspělo u SZZ až na druhý pokus, 2 studentky se se nedostavily a byly omluveny, 5 studentů opakuje druhý ročník tzn. celkem 23 studentů (tj. 18,11%) neukončilo studium ve standardní době. Přehled počtu neúspěšných studentů v akreditovaných studijních programů soukromé vysoké školy od 1.1.2010 do 31.12.2010 Tabulka č. 6 Neúspěšní studenti ve studijním programu Skupiny studijních programů bak. mag mag. *Celkem studentů
(STUDPROG) navazující P K P K P K P K Ekonomie 9 13 9 9 18 22 Celkem 9 13 9 9 18 22 *V tabulce nejsou započítáni studenti, kteří nastoupili a ukončili studium z různých důvodů v průběhu let 2007 ‐ 2010 2.7 Využívání kreditového systému na vysoké škole Na AKADEMII STING je zaveden klasický systém hodnocení formou zkoušek a zápočtů. Souběžně je zaveden kreditový systém podle ECTS. Student bakalářského studia získá 60 kreditů za každý akademický rok, tj. 180 kreditů za celé tříleté studium. Zvláště důsledně škola postupuje při započítávání kreditů účastníkům kurzů CŽV. Pokud posluchač kurz úspěšně ukončí, je mu při přechodu z kurzu do řádného studia započítáno 60% kreditů, tj. 108 kreditů. V magisterském studiu je počet kreditů za akademický rok 60, tj. za dvouleté magisterské studium celkem 120 kreditů. Účastníkům kurzu CŽV, kteří se stanou studenty na začátku druhého ročníků NMSP (tedy v 3. semestru) je možno uznat maximálně 72 kreditů (tj. 60% kreditů ze 120). Ovšem při splnění všech studijních povinností v souladu se studijním plánem získají za první ročník pouze 60 kreditů, které se jim uznají. Kreditní systém se začal v plné míře využívat při přestupech studentů z jiných vysokých škol. Porovnáním doložených studijních plánů se posuzuje nejen počet získaných kreditů, ale i obsah absolvovaných předmětů na jiné vysoké škole. Student může požádat o uznání zkoušek pouze při přijímacím řízení. 12
Všichni úspěšní absolventi školy od roku 2006 dostávají kromě bakalářského a magisterského diplomu i Dodatek k diplomu v českém a anglickém jazyce. 2.8 Odborná spolupráce s regionem AKADEMIE STING, o.p.s. je členskou firmou Regionální hospodářské komory v Brně a je svými reprezentanty zastoupena v legislativně právní sekci, smírčí komisi a spolupracuje s komisí školskou. V rámci členství spolupracuje s RHK na celé řadě dílčích regionálních projektů. RHK spolu s Komorou daňových poradců České republiky je tradičním spolupořadatelem mezinárodní konference Daně – teorie a praxe. Prostřednictvím svých reprezentantů má škola velmi dobrou spolupráci s ekonomickými fakultami veřejných vysokých škol, zejména: VUT v Brně, Fakulta podnikatelská Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko‐správní fakulta Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta Univerzita obrany Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta veřejných financí a účetnictví Další spolupráce je tradičně spojena s následujícími organizacemi: Finanční ředitelství v Brně Komora daňových poradců České republiky se sídlem v Brně Svaz účetních, ZO v Brně Sdružení účetních a daňových poradců v Brně Magistrát města Brna, živnostenský odbor Veletrhy, a.s. Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., v Brně Student Agency Institut Svazu účetních, a.s. Great Mate V roce 2010 byla AKADEMIE STING za dlouhodobé kvalitní výsledky vyhodnocena jako „Nejlepší malá a střední firma města Brna“. Představitelé školy převzali z rukou primátora a zástupce brněnské Regionální hospodářské komory pohár a diplom za 1. místo v anketě TOP MSP 10´. 13
2.9 Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků Akademičtí pracovníci soukromých vysokých škol – přepočtené počty Tabulka č. 7a Akademičtí pracovníci (celkem 107) celkem profesoři docenti 39,91 5,98 8,61 odb. as. asistenti *Vědečtí pracovníci lektoři 15,19 5,28 4,85 Akademičtí pracovníci vysokých škol – fyzické počty 0 Tabulka č. 7 b Akademičtí pracovníci celkem 107 profesoři docenti
9 odb. as. asistenti 18 lektoři *Vědečtí pracovníci 45 24 11 Věková struktura akademických pracovníků soukromé vysoké školy 27 Tabulka č. 7c Věk do 29 let 30 – 39 let 40 – 49 let 50 – 59 let 60 – 69 let nad 70 let Celkem Akademičtí pracovníci (celkem 107) * Vědečtí profesoři docenti odb. as. asistenti lektoři pracovníci celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy
1 1 8 7 2 1 20 5 10 7 6 5 2 1 1 1 7 3 3 2 1 1 1 1 4 1 6 4 1 1 1 1 4 1 5 6 1 7 2 2 1 3 1 11 1 4 5 2 4 0 9 2 9 0 18 6 45 15 24 18 11 8 27 6 * Ve sloupcích „Vědečtí pracovníci“ jsou uvedeni „Akademičtí pracovníci“, kteří se podílejí na řešení vědecko – výzkumných projektů na AKADEMII STING. V současnosti neexistují pracovníci zařazení jako „Vědečtí pracovníci“. 14
Přehled o počtu akademických pracovníků na soukromé vysoké škole Tabulka č. 7d DrSc., CSc., Dr., Celkem prof. doc. ost. Personální Ph.D., Th.D. 107 9 18 63 zabezpečení 17 Rozsahy úvazků 39,91 5,98 8,61 18,83 6,49 akad. pracovníků 65
2
9
46
8
do 30 % 17
2
2
8
5
do 50 % 3
1
1
1
0
do 70 % 22
4
6
8
4
do 100 % 2.10 Vzdělávání zaměstnanců soukromé vysoké školy AKADEMIE STING klade mimořádný důraz na kvalitu výuky. Jako přednášející zde působí především interní profesoři a docenti, ale také profesoři a docenti z jiných vysokých škol. Jedná se o teoreticky fundované pracovníky s dostatečnými odbornými zkušenostmi. Zbývající přednášející jsou špičkoví představitelé z praxe v oborech, které přednášejí. Lze předpokládat, že všichni se průběžně vzdělávají jak v příslušné dovednosti odborné, tak v pedagogických a obecných dovednostech, aby byli schopni se adaptovat na nové podmínky ekonomické, technologické a sociální. Akademičtí pracovníci jsou zváni průběžně na akce pořádané RHK Brno, Živnostenským úřadem, Sdružením účetních a daňových poradců, Komorou daňových poradců, Úřadem práce a jiných významných institucí se sídlem v Brně. Tato pozvání v mnohém využívají. Sama AKADEMIE STING pořádá konferenci „Daně – teorie a praxe“, které se každoročně účastní převážná většina akademických pracovníků. Totéž platí vzhledem k vysoké náročnosti na odbornost i u ostatních zaměstnanců. Mimo jiné, vedení školy projevuje vstřícnost a nejen podporuje, ale i umožňuje studium vysoké školy všem svým zaměstnancům, kteří projeví o studium zájem. Výše uvedené skutečnosti naznačují, že se však jedná především o sebevzdělávání, proto škola nevede zvlášť evidenci kurzů a dalších akcí, které přednášející a zaměstnanci absolvovali (tabulka č. 7e, 7f). V účetní evidenci jsou náklady na vzdělávání zaměstnanců podchyceny částkou 95.900 Kč. Počet nově jmenovaných profesorů a docentů v roce 2010 Tabulka č. 7g Počet Věkový průměr Profesoři jmenovaní v roce 2010 0 0 Docenti jmenovaní v roce 2010 1 47 15
2.11 Průměrná délka studia absolventů vysoké školy Standardní délka bakalářského studia studentů končících státní zkouškou (dále jen SZ) v červnu 2010 je v prezenční i kombinované formě 34 kalendářních měsíců. Průměrná délka studia 53 absolventů prezenčního studia byla 31,1 měsíců. U 100 absolventů kombinovaného studia byla 30,9 měsíců. U studentů v modifikované formě je standardní délka studia 22 měsíců, u 27 absolventů v řádném termínu byla taktéž 22 měsíců. Standardní délka navazujícího magisterského studia studentů končících SZ v květnu 2010 je v prezenční i kombinované formě 21 kalendářních měsíců. Průměrná délka studia 27 absolventů prezenční formy činila 21,1 měsíců a 65 absolventů kombinované formy 20,5 měsíců. Standardní délka bakalářského studia studentů končících SZ v září 2010 je v prezenční i kombinované formě 37 kalendářních měsíců, průměrná délka studia 8 absolventů prezenčního studia byla 34,2 měsíců. U 9 absolventů kombinovaného studia byla 32,2 měsíců. U studentů v modifikované formě je standardní délka studia 25 měsíců, u 9 absolventů končících v září byla 25 měsíců. Standardní délka navazujícího magisterského studia studentů končících SZ v září 2010 je v prezenční i kombinované formě 25 kalendářních měsíců. Průměrná délka studia 5 absolventů prezenční formy činila 25,3 měsíce a 9 absolventů kombinované formy 25,4 měsíce. Odchylky jsou způsobeny přestupy studentů z jiných vysokých škol. 2.12 Rozvoj výzkumné a vývojové činnosti V roce 2010 probíhala na Akademii STING vědeckovýzkumná činnost ve třech základních oblastech: vlastní institucionální výzkum, spolupráce na řešení projektů vědy a výzkumu, vědeckovýzkumná činnost studentů. Náklady na vědu a výzkum za rok 2010 dosáhly celkové částky 1 824 tis. Kč, z toho: • odborná literatura a software 1 558 tis. Kč • aktivní účast na konferencích 16 tis. Kč • ostatní neinvestiční náklady 250 tis. Kč Zahrneme‐li do nákladů na vědu a výzkum v rámci vlastního institucionálního výzkumu i 1/3 z vyplacených mezd, tj. 5 848 tis. Kč, pak celková částka na vědu a výzkum v roce 2010 činila 7 672 tis. Kč. Projekt vědy a výzkumu: Projekt VaV Ministerstva dopravy ČR č. CG941‐056‐220 s názvem: „Návrh informační báze provozních předpisů CL a realizace mezinárodních požadavků na vzdělávání leteckého personálu", který je zařazený do Výzkumného programu Ministerstva dopravy s názvem „Podpora realizace udržitelného rozvoje dopravy“. Projekt byl v roce 2010 úspěšně ukončen a byla publikována závěrečná zpráva. 16
A. Interní institucionální výzkum – byl v roce 2010 podporovaný ze zdrojů Akademie STING A.1 Výzkumný úkol č. 1 Daně – teorie a praxe tuzemské účetní a daňové soustavy a souvisejících předpisů, zaměřený zejména na:. ‐ Praktické ekonomické a legislativní problémy, analýza a řešení, ‐ Optimalizace legislativního, zvláště daňového prostředí pro podnikání, zejména pro MSP ‐ Harmonizace účetnictví a daní ČR s EU. Výstupy: Sborník z mezinárodní konference „Daně – teorie a praxe 2010“ organizovaný Akademii STING. 17 přednášejících z toho 3 pedagogové školy. Řešitelský tým: doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc. – vedoucí týmu doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. doc. Ing. Marianna Dražanová, CSc. JUDr. Zdeněk Kapitán, Ph.D Ing. Jitka Matějková Výstupy k úkolu jsou v článcích, publikovaných na konferencích – viz publikační činnost členů A.2 Výzkumný úkol č. 2 Aplikace metod hodnotového managementu v průmyslové praxi. Řešitelský tým: Doc. Ing. Josef Dobřický, CSc. – vedoucí týmu Ing. Vladimír Dostál, CSc. Ing. Lukáš Trčka Výstupy: Realizace spolupráce s firmami: Dobřický, J. Snížení výrobních nákladů stroje SKL 12 ECO za využití některých metodických principů hodnotové analýzy. Výzkumná zpráva. (Dosažená úspora 6,5 mil. Kč. Spolupráce s TOSHULIN, a. s.) Dobřický, J. Snížení výrobních nákladů stroje SKY 20 za využití některých metodických principů hodnotové analýzy.Výzkumná zpráva. (Dosažená úspora 1,5 mil. Kč. Spolupráce s TOSHULIN, a. s.) Dobřický, J. Hodnotová analýza dvoupólového synchronního stroje 4A275 – HW. Výzkumná zpráva. (Dosažená úspora 1,8 mil. Kč. Spolupráce s ČKD Nové Energo. Praha.) Výstupy k úkolu jsou v článcích, publikovaných na konferencích – viz publikační činnost členů 17
A.3 Výzkumný úkol č. 3 Organizace a řízení malých a středních firem a) Podpora řízení malých a středních firem s využitím matematických metod. Řešitelský tým: Doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. – vedoucí týmu Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. RNDr. Libor Žák, Ph.D Ing. Petr Jurák, Ph.D. Ing. Pavel Štarha, Ph.D Ing. Veronika Lacinová Ing. Lucie Pavlíčková Ing. Karel Martišek Výstupy: Činnost řešitelské skupiny se zaměřila na vybranou problematiku aplikací statistických metod pro podporu řízení malých a středních firem a na využití poznatků ve výuce statistiky na Akademii STING. Výstupy k úkolu jsou v článcích, publikovaných na konferencích – viz publikační činnost členů b) Analýza problémů a návrhy na zlepšení podmínek pro rozvoj podnikání Řešitelský tým: Doc. Ing. Otto Kubik, CSc. – vedoucí týmu Doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc. Ing. Jitka Matějková JUDr. Karel Běleja Prof. Ing. Josef Hruška, CSc. Výstupy: Výstupy k úkolu jsou v článcích, publikovaných na konferencích – viz publikační činnost členů c) Rozvoj managementu a marketingu MSP a zvyšování jejich konkurenceschopnosti Řešitelský tým: Ing. David Král, Ph.D – vedoucí týmu Prof. Ing. Jiří Urbánek, CSc. Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Doc. Ing. Josef Dobřický, CSc. Ing. Petr Musil, Ph.D Ing. Lukáš Trčka Doc. Ing. Ludmila Hromková, CSc. Doc. Ing. Jiří Beneš, CSc. 18
Výstupy: Dobřický, J., Team Management Audit of a Company – a Tool for a Corporate Knowledge Asset. IFKAD 2010 – International Forum on Knowlwdge Asset Dynamics. 5th Edition on: Intellectual Capital in a Complex Business Landscape. IntellectualAssets Centre University of Basilicata. Matera 2010 Další výstupy k úkolu jsou v článcích, publikovaných na konferencích – viz publikační činnost A.4 Další vědeckovýzkumné aktivity interních pracovníků Všichni docenti a profesoři školy v hlavním pracovním poměru jsou školiteli, oponenti doktorských prací a členové komisí pro obhajoby doktorských a diplomových prací na jedné i více veřejných vysokých škol. V průměru se tito pracovníci 30% své kapacity věnují vědeckovýzkumné činnosti, což má mimo jiné pozitivní vliv na kvalitu výuky akreditovaných studijních programů. Výstupy z interních výzkumných úkolů jsou prezentovány především formou publikační činnosti členů řešitelských týmů: A.4.1 Doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc. Publikace a aktivní účast na konferencích Sadovský, Z., Matějková, J.: SME, daně etc. Sborník The XVth International Conference „Theoretical and practical Aspects of Public Finance“. Nakladatelství Oeconomica Praha. VŠE Praha. Apríl 16.‐17.2010. ISBN 978‐80‐245‐1644‐8 Matějková, J., Sadovský, Z.: Legislativní prostředí ČR a podnikání. Tradiční mezinárodní vědecká konference „Firma a konkurenční prostředí“. Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta. 11.‐12.3.2010. ISBN 978‐80‐7375‐385‐6 Sadovský, Z.: Obecně prospěšné společnosti od ledna 2011. AKADEMIE STING v Brně, XIII. ročník mezinárodní odborné konference DANĚ – teorie a praxe 2010. Brno 10. a 11.9.2010. ISBN 978‐80‐86342‐91‐7 Sadovský, Z., Matějková, J.: Quo vadis, vyšší odborné školy? Mezinárodní konference VŠE v Praze, Fakulta financí a účetnictví, Katedra didaktiky ekonomických předmětů: Postavení vyšších odborných škol ekonomického zaměření v terciárním vzdělávání. VŠE v Praze 22. listopadu 2010. ISBN 978‐80‐245‐1730‐8 Posudky doktorských disertací Stanovisko školitele k disertační práci Ing. Petra Šimečka „Hodnotový management a controlling“. Brno 5.2.2010 Stanovisko školitele k pojednání o tématu disertační práce Ing. Jitky Zouharové „Optimalizace rozvoje malého a středního podnikání“. Brno 11.2.2010 Oponentní posudek doktorské disertace „Nefinanční příčiny úpadků malých a středních podniků“ Ing. Evy Doležalové. VUT v Brně, Fakulta podnikatelská. Brno 5.2.2010. Oponentní posudek doktorské disertace „Role transferových daní v daňovém systému České republiky“ Ing. Břetislava Andrlíka. Mendelova univerzita v Brně, PEF. Brno 22.8.2010 19
Oponentní posudek doktorské disertace „Vliv interakce daňového a dávkového systému na nabídkovou stranu trhu práce“ Ing. Pavlíny Homolové. Mendelova univerzita v Brně, PEF. Brno 7.5.2010 Oponentní posudek doktorské disertace „Daňové úlevy v České republice“ Ing. Martina Jareše. VŠE v Praze, FFÚ. Brno 7.9.2010 Stanovisko školitele k disertační práci Ing. Veroniky Solilové „Transfer pricing nadnárodních společností“. Brno 23.8.2010 Recenze knih Ing. Břetislav Andrlík: Transferové daně v zemích Evropské unie Recenze vědeckých sborníků Dohnal, G.: Ověřování a zavádění vyvíjených metodologií v praktickém provozu. Zpráva o plnění dílčích cílů CQR04 a CQR05 projektu MŠMT 1M06047 s názvem Centrum pro jakost a spolehlivost výroby (CQR). Brno 18.1.2010 Solilová, V.: Transfer pricing rules in member states. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno 8.2.2010. Bílková, V.: Ekologické daně v České republice a jejich dopady. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno 8.2.2010. Sejkora František: Primární emise akcií v ČR jako zdroj financování společnosti. 6. ročník mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 15.4.2010. Brno 26.2.2010 Fedorová, A., Zemánková, L.: Vliv oceňování hmotného majetku ma zobrazení ekonomické situace podniku. Vedecký časopis MANEKO. Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Ústav manažmentu STU v Bratislavě. Brno 6.5.2010. Solilová, V., Sobotková, V.: Transfer pricing and the Czech tax policy. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis Brno 23.8.2010 Svoboda, P.: Právo užívání majetku a jeho vykazování v souladu s principy mezinárodních účetních standardů. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno 5.9.2010 Sobotková, V.: Komparace vlivu aplikace pravidel nízké kapitalizace na daňové zatížení poplatníka České republiky s ohledem na legislativní vymezení spojených osob. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno 5.9.2010 Kubíčková, A.: Srovnání malých a středních podniků v rámci zemí Vyšehradské čtyřky. PEFnet 2010. Evropská vědecká konference posluchačů doktorského studia. Brno 18.10.2010 Hřebíková, M.: Investiční pobídky v České republice. PEFnet 2010. Evropská vědecká konference posluchačů doktorského studia. Brno 20.10.2010 Hromková, L., Trčka, L. Process management in the environment of higher educational institutione. Doktorandský workshop VUT v Brně, Fakulta podnikatelská. 14.12.2010 Další činnosti Úspěšně obhájené doktorské disertace vlastních doktorandů 20
VUT FP – Ing. Petr Šimeček, Ph.D Mendelova univerzita PEF – Ing. Veronika Solilová, Ph.D Oponent a člen komise pro obhajobu doktorských disertací Mendelu Brno, VUT v Brně, VŠE v Praze, Masarykova univerzita Jmenován děkankou PEF dne 1.2.2010 členem komise pro habilitační řízení Ing. Petra Davida, Ph.D. Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta. Daně – teorie a praxe 2010 – předseda programového výboru. Brno 2010 Statistické dny v Brně. Člen programového výboru. Brno 4.9.2010 Konference Request. Člen programového výboru. Brno 2.‐3.9.2010 Člen hodnotící komise studentské soutěže na VŠE v Praze, FFÚ při příležitosti mezinárodní konference The XVth International Conference „Theoretical and practical Aspects of Public Finance“. VŠE Praha. Apríl .2010 A 4.2 Doc. Ing. Zdeněk Karpíšek, CSc. Články, autorizovaný software a seminář: Karpíšek, Z., Lacinová, V. System Reliability Computed by Interval Arithmetic. MENDEL 2010 ‐ 16th International Conference on Soft Computing. June 23‐25, 2010, Brno, pp. 565‐570. ISSN 1803‐3814 (Mendel Journal Series on CD), ISBN 978‐80‐214‐4120‐0 (print). Karpíšek, Z., Lacinová, V., Pavlíčková, L. Odhady parametrů a rozdělení pravděpodob‐nosti. Analýza dat 2010/I – Statistické metody pro technologii a výzkum. Pardubice: TriloByte, CQR, 2010, pp. 47‐76. ISBN 978‐80‐904‐053‐2‐5. Karpíšek, Z., Lacinová, V. Odhady diskrétního rozdělení pravděpodobnosti s použitím kvazinorem a bootstrapu. Analýza dat 2010/II – Statistické metody pro technologii a výzkum. Pardubice: TriloByte, CQR, 2010, pp. 131‐145. ISBN 978‐80‐904053‐3‐2. Karpíšek, Z., Lacinová, V. Aplikace odhadů rozdělení pravděpodobnosti kategoriální veličiny v průzkumových šetřeních. Sborník konference Daně – teorie a praxe 2010. Brno: Akademie Sting, 2010, pp. 41‐47. ISBN 978‐80‐86342‐91‐7. Karpíšek, Z., Lacinová, V. Pesimistické odhady rozdělení pravděpodobnosti kategoriální veličiny. Informační bulletin České statistické společnosti. Praha, 2011, 10 p. ISSN 1210‐8022. (přijato do tisku v roce 2010). Karpíšek, Z., Martišek, K. Fuzzy Reliability of a System – Model and Software. In 17th Zittau East‐West Fuzzy Colloquium – Conference Proceedings. Zittau: University of Applied Sciences, 2010, pp. 147‐154. ISBN 978‐3‐9812655‐4‐5. Karpíšek, Z., Štěpánek, P., Jurák, P. Weibull Fuzzy Probability Distribution for Reliability of Concrete Structures. Engineering Mechanics (International Journal for Theoretical and Applied Mechanics), vol. 17 (2010), no. 5/6, pp. 363‐372, ISSN 1802‐1484. Karpíšek, Z., Martišek, K. Software pro výpočet fuzzy spolehlivosti soustav s využitím FJK – algoritmu. REQUEST ´10, Sborník konference REQUEST ´10. Brno 2010, 10 p. (přijato do tisku). 21
Karpíšek, Z., Štarha, P. Software pro aplikace nehomogenních markovských řetězců v jakosti. REQUEST ´10, Sborník konference REQUEST ´10. Brno 2010, 12 p. (přijato do tisku). Šácha, J., Karpíšek, Z. Odhad rozdělení pravděpodobnosti s obecnými lineárními podmínkami. REQUEST ´10, Sborník konference REQUEST ´10. Brno 2010, 9 p. (přijato do tisku). Martišek, K., Karpíšek, Z. System Fuzzy Reliability. Authorized Software. Brno: CQR BUT, 2010. Karpíšek, Z., Michálek, J., Veselý, V. Soubor referátů semináře Statistika, optimalizace a funkcionální modelování (SOFM). http://mat.fme.vutbr.cz/STATaOPT/ (autorizovaný přístup), 31. 12. 2010. V publikacích 1 až 9 je explicitně napsáno, že jde také o řešení výzkumného úkolu „Podpora řízení malých a středních firem s využitím matematických metod“ soukromé vysoké školy Akademie Sting v Brně. Publikace 1 až 11 budou zadány do RIV. Obhájené disertační práce a diplomové práce: Žampachová, E. Approximations in Stochastic Optimization and Their Applications. Disertační práce – vedoucí Karpíšek, Z., konzultant – Popela, P. Ústav matematiky FSI VUT v Brně, Brno 2010, 95 p. Šurek, P. Stochastické modelování datových souborů. Diplomová práce – vedoucí Karpíšek, Z. Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Brno 2010, 61 p. Další činnost Konzultant Mezinárodní agentury pro atomovou energii OSN (IAEA UNO) ve Vídni pro oblast statistických metod a jejich aplikací. Zodpovědný spoluřešitel (za VUT Brno) projektu výzkumné centrum MŠMT České republiky čís. 1M06047 „Centrum pro jakost a spolehlivost výroby (CQR)“. Spoluřešitel grantového projektu GAČR reg. č. 103/08/1658 „Pokročilá optimalizace návrhu složených betonových konstrukcí“ – projekt úspěšně ukončen v roce 2010. Člen řešitelského týmu výzkumného záměru MŠMT České republiky čís. MSM0021630519 „Progresivní spolehlivé a trvanlivé nosné stavební konstrukce“. Člen redakční rady časopisu Journal of Applied Mathematics – Aplimat Slovenské technické univerzity v Bratislavě, člen redakční rady časopisu Informační bulletin České statistické společnosti. Člen programových výborů mezinárodních konferencí (APLIMAT 2010, MENDEL 2010). Předseda organizačních výborů vědeckých konferencí se zahraniční účastí REQUEST´10 a Statistické dny 2010 v Brně a editor sborníku referátů a rozšířených abstraktů. Konference (44 referátů, 67 účastníků) se konaly ve dnech 2. až. 4. 9. 2010 a jejich součástí bylo slavnostní zasedání České statistické společnosti k 20. výročí jejího vzniku. Pořadatelé: CQR, ČStS, Akademie Sting a VUT v Brně. Člen vedení pravidelného vědeckého semináře s mezinárodní účastí na ÚM FSI VUT v Brně (Michálek, J., Karpíšek, Z., Veselý, V.) „Statistika, optimalizace a funkcionální modelování“. 22
Oponent habilitačních prací (1), disertačních prací (3) a pojednání ke státní doktorské zkoušce (1). Recenzent článků ve vědeckých časopisech (4 recenze). Oponent výzkumných projektů (2). Konzultace ze statistických a fuzzy metod pro ústavy vysokých škol, odborné instituce a firmy. Člen (příp. předseda nebo místopředseda) řady komisí pro habilitace, obhajoby disertačních prací, státní doktorské zkoušky a státní závěrečné zkoušky. Přednášející na kurzu AV ČR Základy vědecké práce pro doktorandy brněnských vysokých škol (2 přednášky). A.4.3 Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Publikace: KONEČNÝ, M. Oponentní posudek příspěvku do vědeckého časopisu "Trendy ekonomiky a managementu": CHWASZCZ, O. Inovační linie moderní doby. 2010. s. 1 (1 s.). KONEČNÝ, M. Oponentní posudek habilitační práce práce Ing. Evy Lajtkepové, Ph.D."Akceptace minimální mzdy podniky". 2010. KONEČNÝ, M. Oponentní posudek doktorské disertační práce "Nefinanční příčiny úpadků malých a středních podniků" (doktorandka: Ing. Eva Doležalová). 2010. s. 1‐2. KONEČNÝ, M. Komplexní přístup k efektivnosti podnikatelských projektů. In Trendy ekonomiky a managementu. 2010. Trendy Ekonomiky A Managementu, 2010, roč. IV, č. 7, s. 105‐120. ISSN: 1802‐ 8527. KONEČNÝ, M. Oponentní posudek doktorské disertační práce "Návrh modelu rozhodovacího procesu při přípravě developerského projektu" (doktorandka: Ing. Martina Procházková, Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta). 2010. s. 1‐2. 86342‐83‐2. Bakalářské a diplomové práce posluchačů A.4.4 Doc. Ing. Josef Dobřický, CSc. Publikace: Dobřický, J. Team Management Audit of a Company – a Tool for a Corporate Knowledge Asset. IFKAD 2010 – International Forum on Knowlwdge Asset Dynamics. 5th Edition on: Intellectual Capital in a Complex Business Landscape. Intellectual Assets Centre University of Basilicata. Matera 2010 Dobřický, J. Týmová manažerská diagnostika – nástroj využívání podnikových intelektuálních aktiv. In: Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference Ekonomika a management organizací‐ výzkum, výuka a praxe, Brno MU, 2010, ISBN 978‐80‐210‐5273‐4 Dobřický, J., Skýpala, M. Snížení výrobních nákladů stroje SKY 20 v.č. 1601 za využití některých metodických principů Hodnotové analýzy. [Závěrečná výzkumná zpráva]. Brno, STING 2010 23
Dobřický, J., Vondráček, J., Hodnotová analýza dvoupólového synchronního stroje 4A275 – HW. [Závěrečná výzkumná zpráva]. Brno, STING 2010 Dobřický, J., Balcárek, Z., Skýpala, M. Snížení výrobních nákladů stroje SKL 12 ECO za využití některých metodických principů Hodnotové analýzy. [Závěrečná výzkumná zpráva]. Brno, STING 2010 Další činnost Školitel 3 doktorandů v doktorském studijním programu na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Člen komise pro obhajobu doktorandských prací na PF VUT a MZLU. Člen komise pro obhajoby a Státní závěrečné zkoušky na Podnikatelské fakultě VUT Brno. Bakalářské a diplomové práce posluchačů. A.4.5 RNDr. Libor Žák, Ph.D. Žák, L. Fuzzy Inference System a jeho využití pro odhad vlivu počasí na spotřebu elektrické energie. Automatizace, Praha, 2010, ročník 53, číslo 53, pp. 58‐60. ISSN 005‐125X. Žák, L. Transformation of Time Series to Fuzzy Time Series. MENDEL 2010 ‐ 16th International Conference on Soft Computing. June 23‐25, 2010, Brno, pp. 210‐215. ISSN 1803‐3814 (Mendel Journal Series on CD), ISBN 978‐80‐214‐4120‐0 (print). Žák, L. Využití expertního systému při hodnocení kvality výrobků. REQUEST ´10, Sborník konference REQUEST ´10. Brno 2010, 10 p. (přijato do tisku). Žák, L. Předpověď fuzzy časové řady s využitím FIS. Sborník konference Statistické dny v Brně. Brno 2010, 10 p. (přijato do tisku). Žák, L. Knihovna programů Matlabu zobecňující Fuzzy Inference Systém. Autorizovaný software. Brno: CQR VUT, 2010. A.4.6 Doc. Ing. Jiří Beneš, CSc. Posudek oponenta výstupu z výzkumného projektu KEGA č.3/736 Poistný trh, Posudek vyžádala Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej spravy, Bratislava, Slovenská republika, 2010. A.4.7 Doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc. Publikace Kroupa, J., : Politologie,Nakladatelství Sting,Brno 2010 Slovník soudobé politiky a mezinárodních vztahů,Wolters Kluwer,Praha 2010 Kroupa J.a kol.,,Mediální právo,2.vydání,MU,Brno 2010 Kroupa J.,Základy politického systému České republiky,MU,Brno 2010 24
Další činnost Člen Komise pro rigorozní zkoušky PrF MU v Brně pro obor Ústavní právo A.4.8 Doc. JUDr. Pavel Hungr, CSc. Publikace Hunger, P., Úvod do teorie práva. Nakladatelství Sting,Brno 2010 Další činnost Člen Komise pro rigorozní zkoušky PrF MU v Brně pro obor Teorie práva Člen Komise pro doktorandské zkoušky s obhajoby PrF MU Brno v oborech občanské právo a trestní právo člen komise pro obhajoby doktorandských prací, Prf TU Trnava A.4.9 Prof. JUDr. Marian Posluch, CSc. Publikace Posluch, M., Základy státovědy a ústavního práva (spoluautor J.Kroupa). Nakladatelství Sting, Brno 2010 Další činnost Člen Vědecké rady PrF UKo v Bratislavě Člen Vědecké rady PrF JJ ve Sládkovičove Předseda Komise pro rigorozní zkoušky PrF UKo v Bratislavě pro obor Ústavní právo Člen Stálé komise pro doktorské zkoušky PrF UKo v Bratislavě Člen Komise pro státní rigorozní zkoušky pro obor Dějiny státu a práva PrF MU Brno A.4.10 Prof. JUDr. Eduard Vlček, CSc. Publikace Vlček, E., Dějiny veřejné správy. Nakladatelství Sting, Brno 2010 Další činnost Člen Vědecké rady PrF UP v Olomouci Předseda Oborové rady doktorského studijního programu PrF UP v Olomouci Předseda Stálé komise pro doktorské zkoušky PrF MU v Brně pro obor Dějiny práva a Římské právo 25
A.4.11 Doc. JUDr. Michaela Židlická, Dr. Publikace Židlická, M., Dějiny soukromého práva. Nakladatelství Sting, Brno 2010 Další činnost Předsedkyně Komise pro státní rigorozní zkoušky PrF MU v Brně pro obor Římské právo A.4.12 Doc. Ing. Oto Kubik, CSc. Publikace: Centrální banka v didaktice předmětu „bankovnictví“. In: (Sadovský, Z. – ed.): Daně – teorie a praxe 2009. Sborník referátů a abstraktů XII. ročníku mezinárodní odborné konference. Brno: STING 2010. ISBN 978‐80‐86342‐91‐8 Další činnost Člen oborové rady v doktorském studijním programu „Ekonomika a management“ Univerzity obrany v Brně; Člen komise pro SDZ a obhajoby disertačních prací (případně oponent) pro doktorandské studium na Univerzitě obrany v Brně Bakalářské a diplomové práce posluchačů A.4.13 Prof. Ing. Jiří Urbánek, CSc. Publikace: URBÁNEK,J.F. URBAN,R. STEINHÄUSLER,F. LOKAJOVÁ,V. & ZAITSEVA, L. First Responders Preparedness and Risk Rating of EU Terror Threats Life Cycles ‐ paper. In Book of Abstractss IPRED ‐ The First Israeli International Conference on Preparedness & Response to Emergencies and Disasters, Tel Aviv, 11‐14. 01. 2010. Izrael. STEINHÄUSLER,F. URBÁNEK,J.F. & SCHWILLE,A. Conceptual Design of European Integrated Scenario‐Simulator for Cross‐border Disaster Management –poster. In Book of Abstractss IPRED ‐ The First Israeli International Conference on Preparedness & Response to Emergencies and Disasters, Tel Aviv, 11‐14. 01. 2010. Izrael. URBÁNEK,J.F. URBAN,R. PRŮCHA,J. LOKAJOVÁ,V. & URBANOVA,R. Disaster Liquidation Actors´ Requirements Integration in Emergency Research Project Development for Interoperability Improvement. In Book of Abstracts IPRED ‐ The First Israeli International Conference on Preparedness & Response to Emergencies and Disasters, Tel Aviv, 2010. Izrael. 26
URBÁNEK J.F., BARTA J., HERETIK, J. & PRŮCHA J., Computer Aided Camouflage, In 10th WSEAS Int. Conf. on Applied Informatics and Communications, AIC ´10, Taipei, Taiwan, WSEAS Press, Aug. 2010, ISBN 978‐960‐474‐216‐5, ISSN 1792‐460X, ID 609‐289, pp 289‐294. URBÁNEK J.F., BARTA J., HERETIK, J.,NAVRÁTIL, J. & PRŮCHA J., Cybernetic Camouflage on Human Recipient ‐ Visual Illusion INTERFACE. In 9th International International Conference on COMPUTATIONAL INTELLIGENCE, MAN‐MACHINE SYSTEMS and CYBERNETICS (CIMMACS '10), December 14‐16, 2010, Merida, Venezuela; In WSEAS/Europment/EuroSAM International Conferences; December 29‐31, 2010 Vouliagmeni, Athens, Greece; Recent Researches in Circuits, Systems, Electronics, Control & Signal Processing, Proceedings of the 9th WSEAS International Conference on CIRCUITS, SYSTEMS, ELECTRONICS, CONTROL & SIGNAL PROCESSING (CSECS'10); ISBN: 978‐960‐474‐262‐2 , ISSN: 1792‐7315, pp 22 – 27. URBAN,R. URBANEK,J.F. Computer‐Aided Expert System for a Ranking of New Terrorist Threats. In The 5th European Computing Conference ECC '11, Paris, April 28‐30, 2011, France. URBAN,R. URBANEK,J.F. & LOKAJOVA, V. Computer‐Aided Dynamic Modeling of New Terrorist Threats Life Cycles, In The 5th European Computing Conference ECC '11, Paris, April 28‐30, 2011, France. Další činnost Nezávislý hodnotitel projektů financovaných od Evropské komise, vztahujících se k malým a středním podnikům (SME). NATO Advanced Research Workshop "Threat detection, response and consequence management, associated with nuclear and radiological terrorism" Ediční rada periodika „Ekonomika a management“, UO Brno “NATO Air Force Armaments Group, Joint Capability Group on Intelligence Surveillance and Reconnaissance“. “NATO Joint STS – CNAD (Security Through Science – Conference of National Armaments Directors)“. “The International Emergency Management Society”, Norway, Korean chapter. “SRA ‐ E (Society for Risk Analysis in Europe), EU“ Expert of European Commission for PASR + FP 7, Security Research – Projects development and evaluation. Expert of European Commission for FP 6 + FP7, Small and Middle Enrerprises (SMEs) – Projects development and evaluation. „Expertní pracovní skupina pro civilní nouzové plánování – koordinace bezpečnostního výzkumu“, Ministerstvo vnitra ČR, Praha, 27
“The Society for Computer Modelling and Simulation“, Ghent University, Belgium. Vědecká rada Fakulty řízení vojenských systémů, VVŠ PV, Vyškov “International Society of Solid Waste Management, Research”, Pontificia Universitas Urbaniana, Rome, Italy. “International Society of Water Jet Technology”, A Federation of National Associations and Societies, Canada. “Asociace českých inženýrů” A.4.14 Doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. Publikace Fedorová, A., Zemánková, L. Vliv oceňování hmotného majetku na zobrazení ekonomické situace podniku. MANEKO.2010.2(1).p.21‐28. ISSN 1337‐9488. Zemánková, L., Fedorová, A. Relevance účetních výkazů s ohledem na informační potřeby uživatelů účetní závěrky. TRENDY EKNOMIKY A MANAGEMENTU.2010.4(07).p.142‐150.ISSN 1802‐8527. Fedorová, A., Zemánková, L. Uživatelé účetních informací a jejich informační potřeby. In Evropské finanční systémy 2010 – sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Brno, MU. 2010.p.12‐16. ISBN 978‐80‐210‐5182‐9. Další činnost Zpracování oponentního posudku disertační práce ing. Veroniky Solilové „Transfer princing nadnárodních společností“ (pro MZLU Brno) Školitelka v doktorském studijním programu na Fakultě podnikatelské VUT v Brně. Členka Rady studijního programu navazujícího magisterského studijního programu Soudní inženýrství VUT v Brně. Účast na řešení specifického vysokoškolského výzkumu na VUT v Brně FP‐S‐10‐17 „Rozvoj poznatků ke zdokonalování informační podpory ekonomického řízení vývoje podniku v souladu s vývojem podnikatelského prostředí“ (7. skupina – oceňování movitého majetku v účetnictví). A.4.15 Doc. Ing. Marianna Dražanová, CSc. Publikace: Dražanová M.: Vybrané aspekty moderního řízení komplexního systému FM‐služeb. In: Sborník z Mezinárodní konference „Jak dál po krizi“, 2.díl, Fakulta podnikohospodářská, 28
Vysoká škola ekonomická v Praze, červen 2010, str.437‐444, ISBN 978‐80‐245‐1702‐5 Dražanová M.: Nástroje cílového řízení v praxi MSP (na příkladě služeb ve sféře zdanění). In: Sborník z mezinárodní vědecké konference „Jak se zastavil a změnil svět“ realizovanou v rámci výzkumného záměru „Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptační procesy“, Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze, říjen 2010, str.17, ISBN 978‐80‐245‐1691‐2 Dražanová M.: Analýza ABC a jej použitie. In: Finanční management a controlling v praxi, č.6, Jura Edition s.r.o., Bratislava, 2010, str.353‐358, ISSN 1337‐7574 Dražanová M.: Formování integrovaného systému controllingu v oblasti podpůrných služeb. In: Vlastimil K.Vyskočil a kol. „Management podpůrných procesů. Facility management“, Nakladatelství Professional Publishing, 2010, str.162‐170, ISBN 978‐80‐7431‐022‐5 Dražanová M.:Nástroje cílového řízení ve sféře FM‐služeb. In: Zborník prednášok z 8.konferencia so zahraničnou účasťou „Facility management 2010“, září 2010, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS a STU, Bratislava, str.75‐79, ISBN 978‐80‐89216‐34‐5 Dražanová M.: Time‐management v praxi provozovatele tepelného hospodářství (PTN) v období krize“. In: Zborník prednášok z konferencii so zahraničnou účasťou „Vykurovanie 2010. Energetická efektívnosť systémov výroby, distribúcie a odovzdávania tepla“, Sekcia XII. Facility management, březen 2010, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS a STU, Bratislava, str.507‐513, ISBN 978‐80‐89216‐32‐1 Další činnost Spolupráce a členství ve Společnosti vědecko‐technických parků Účast na akcích Sdružení účetních a daňových poradců České fórum pro výzkum, vývoj a inovace 2010 v rámci individuálního projektu národního MŠMT „Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací v ČR a implementace jeho výsledků do strategických dokumentů“, 23. září 2010, Brno, Hotel International, Husova 16 Terminologický seminář pro soudní překladatele a tlumočníky: trestní právo, obchodní právo, cizinecké právo. Masaryková univerzita, Právnická fakulta, Centrum celoživotního vzdělání, 2010 (certifikát) A.4.16 Ing. David Král, Ph.D. Prorektor pro strategický rozvoj Akademie STING Publikace: KRÁL, David. Informačni bezpečnost podniku. Brno, 2010. 145 s. Dizertační práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská. KRÁL, David. Bezpečnost datových schránek : sborník příspěvků z konference Daně – teorie a praxe 2010. In . Brno : AKADEMIE STING, o.p.s., 2010. s. 48‐49. ISBN 978‐80‐86342‐91‐7. Bakalářské a diplomové práce posluchačů 29
A. 4.17 Ing. Petr Musil, Ph.D Červinek, P., Musil, P. New Economic Challenges : 2nd International PhD Students Conference Part I. In New Economic Challenges : 2nd International PhD Students Conference Part I. 1st edition. Brno : Masaryk University, 2010. ISBN 978‐80‐210‐5111‐9. 2) Červinek, P., Musil, P. New Economic Challenges : 2nd International PhD Students Conference Part II. In New Economic Challenges : 2nd International PhD Students Conference Part II. 1st edition. Brno : Masaryk University, 2010. 89 s. ISBN 978‐80‐210‐5146‐1. 3) Hedija, V., Musil, P. Genderová mzdová mezera. Brno : CVKS, 2010. 24 s. Working Paper č.12/2010. ISSN 1801‐4496 1M0524, projekt VaV Další činnost Účast na výzkumných úkolech za rok 2010: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, projekt VaV c. 1M0524 A.4.18 Ing. Lukáš Trčka Publikace Trčka, L., Hromková, L. Process management in the environment of higher educational institutions (2010) ‐ publikováno na konferenci Podnikatelské fakulty VUT dne 14. 12. 2010 Trčka, L., Hromková, L. Vliv DPH na dotační tituly v prostředí českého vysokého školství (2010) ‐ publikováno na konferenci Sting v září 2010 Trčka, L. Využití marketingu v nekomerčním avšak konkurenčním prostředí jihomoravských vysokých škol ‐ publikováno na konferenci Firma a konkurenční prostředí, 2010 A.4.19 Ing. Kristýna Karešová Další činnost Studující v doktorském studijním programu Řízení a ekonomika podniku na Provozně ekonomické fakultě MZLU Bakalářské a diplomové práce posluchačů A.4.20 Ing. Jitka Matějková Matějková, J.: Vývoj a perspektiva pojistného sociálního zabezpečení. XV. ročník mezinárodní odborné konference Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. VŠE Praha 16. – 17.4.2010. ISBN 978‐80‐245‐1644‐8. Sadovský, Z.: ‐ Matějková, J.: SME, daně etc. XV. ročník mezinárodní odborné konference Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. VŠE Praha 16. – 17.4.2010. ISBN 978‐80‐245‐
1644‐8. 30
Matějková, J. ‐ Sadovský, Z.: Legislativní prostředí ČR a podnikání. Mezinárodní vědecká konference Firma a konkurenční prostředí. Mendelova univerzita v Brně 11.‐12.3.2010. ISBN 978‐80‐7375‐385‐6 Matějková, J.: Studenti a platba sociálního pojištění. XIII. Ročník mezinárodní konference Daně – teorie a praxe 2010. 10.‐11.9.2010. AKADEMIE STING, vysoká škola v Brně. ISBN 978‐80‐86‐
342‐91‐7 Sadovský, Z., Matějková, J.: Quo vadis, VOŠ? Mezinárodní konference VŠE v Praze, Fakulta financí a účetnictví, Katedra didaktiky ekonomických předmětů: Postavení vyšších odborných škol ekonomického zaměření v terciárním vzdělávání. VŠE v Praze 22. listopadu 2010 ISBN 978‐808245‐1730‐8 B.1 Spolupráce na řešení projektů Ministerstva dopravy V dubnu 2008 Ministerstvo dopravy České republiky vyhlásilo jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu a vývoji v rámci Výzkumného programu Ministerstva dopravy s názvem: „Podpora realizace udržitelného rozvoje dopravy“ se začátkem řešení od 1.1.2009. Z iniciativy pracovníku Akademie STING bylo dohodnuto ve spolupráci s Fakultou strojního inženýrství VUT v Brně a s Fakultou dopravní ČVUT v Praze se do této soutěže přihlásit. Společným úsilím vznikl projekt "Návrh informační báze provozních předpisů CL a realizace mezinárodních požadavků na vzdělávání leteckého personálu", který byl zařazen do podprogramu "Telematické a informační nástroje k realizaci dopravní politiky" do tématického okruhu "Nástroje informační interoperability" k dílčímu tématu "Nové principy tvorby jednotné informační báze v dopravně‐přepravním procesu ve všech dopravních druzích". Ministerstvo dopravy schválilo řešení navrženého projektu od 1.1.2009 do 31.12.2010 a přidělilo příslušné prostředky na řešení projektu. Všichni spoluřešitelé se podílejí na řešení projektu přibližně stejným dílem. Za Akademii STING se na řešení projektu v roce 2010 podíleli Ing. David Král, hlavní řešitel (problematika informační báze) a Prof. Ing. Ludvík Kulčák, CSc. a ing. Lukáš Trčka (problematika mezinárodních požadavků na vzdělávání). Projekt MD ČR č. CG941‐056‐220 „Návrh informační báze provozních předpisů CL a realizace mezinárodních požadavků na vzdělávání leteckého personálu“. Hlavní řešitel: ČVUT Praha, spoluřešitelé: VUT v Brně, AKADEMIE STING, funkce: odpovědný řešitel za AKADEMII STING. B.2 Spolupráce na řešení podnikových projektů Viz uvedená spolupráce na projektech Hodnotové analýzy pro firmu TOSHULIN, a. s. a pro ČKD Nové Energo, a. s. Praha (Výzkumný úkol č. 2) 31
Přehled grantů, výzkumných projektů, patentů a dalších tvůrčích aktivit Tabulka č. 8 Zdroj Název grantů, výzkumných projektů, patentů nebo dalších tvůrčích aktivit Finanční podpora Daně – teorie a praxe tuzemské účetní a daňové soustavy a souvisejících předpisů. Aplikace metod hodnotového managementu v průmyslové praxi. Vlastní Vlastní Vlastní Vlastní Organizace a řízení malých a středních firem Vlastní Vlastní MD MD Spolupráce s MD ‐ Návrh informační báze provozních předpisů CL a realizace mezinárodních požadavků na vzdělávání leteckého personálu", C. Vědeckovýzkumná činnost studentů Vědeckovýzkumná činnost studentů na Akademii STING je zahájena v prvním ročníku bakalářského studia v předmětu „Eseje, ankety, výzkum“. Předmět je koncipován tak, že v zimním semestru píší studenti esej na vybrané téma (jedno ze zadaných nebo vlastní), přičemž mají osvědčit schopnost pracovat s relevantními zdroji (v ideálním případě kombinací knižní odborné publikace, časopiseckého článku a aktuálního internetového zdroje) a poté vybrané téma na základě prostudované literatury samostatně zpracovat. V této souvislosti je kladen důraz na prezentaci vlastního náhledu každého zpracovatele na vybranou problematiku. V letním semestru potom studenti získávají od jistého počtu podnikatelských subjektů formou vyplnění ankety nejrůznější informace, které mapují např. jejich aktuální náhled na vymahatelnost (obchodního) práva v České republice nebo na praktické výhody členství země v Evropské unii z hlediska jejich podnikatelských aktivit. Vybraní studenti se zúčastnili mezinárodní konference Daně – teorie a praxe ‐ 2010, kde vystupuje řada odborníků a jsou zde rozebírány praktické i teoretické otázky z daňové oblasti v ČR i EU. Čtyři studenti vystoupili s vlastními příspěvky. V zimním semestru 3. ročníku bakalářského studia je v předmětu Marketing zadáván studentům úkol vypracovat buď kritickou studii nebo esej na téma „Nejhorší a nejlepší televizní reklama“ nebo referát „Pozice a provádění marketingu ve vybrané firmě“. Tyto práce potom slouží jako podklad pro zápočet z předmětu, ale současně jsou i jistým příspěvkem k výzkumné činnosti studentů. V letním semestru 2. ročníku bakalářského studia jsou v předmětu Mezinárodní obchod zadávány dvojicím studentů témata Vypracujte podnikatelský plán vývozu nebo dovozu do nebo z určitého teritoria. V současnosti existují rezervy ve využití studentů v navazujícím magisterském studiu pro vědeckovýzkumnou činnost. Studenti v prvním ročníku vytvořili rozsáhlý soubor informací o malých a středních firmách, ve kterých realizují svou diplomovou práci. Vyučující Akademie STING bohatě využívají poznatky získané svou vědeckou činností a spoluprací na řešení podnikových projektů, na niž se zúčastňují nebo které vedou a na předávání těchto poznatků v rámci přednášených předmětů. 32
2.13 Infrastruktura vysoké školy (materiální, technické a informační zabezpečení) Informační systém V roce 2010 byla dokončena fáze stabilizace informačního systému. Byl podepsán dodatek ke smlouvě o využívání IS s MU Brno, v němž je stvrzeno prodloužení spolupráce do konce roku 2013. Součástí dodatku jsou také specifikovány podmínky vstupu školy do projektu Thesis, systému pro odhalování plagiátů mezi závěrečnými pracemi. Celý informační systém je pravidelně aktualizován a dále vyvíjen. V loňském roce byly spuštěny tyto novinky: Vyhledávání Umožňuje různé typy hledání v systému. Vyhledávácí políčko na každé stránce prohledává data (osoby, předměty, publikace, dokumenty ap.) v IS; dále umí najít vhodnou aplikaci v IS či informaci z Nápovědy. Vyhledáváni lze na systémové úrovni různě ovlivnit. Kontextová nápověda Pro řadu uživatelů je mentálně obtížné studovat Nápovědu. Na některé stránky byly přidány ikonky otazníku, které obsahují krátkou informaci o aplikaci a prokliky na podstatné otázky v Nápovědě. Záznamník učitele Přihlašování na zkoušky • Série termínů – podle potřeby je možné vypsat různé typy zkušebních termínů např. vnitrosemestrální práce, konzultační hodiny apod. • Omezení přihlašování – přihlašování lze omezit např. na studenty, kteří mají zápočet, studenty z určité seminární skupiny apod. • Sdílení termínů – je možné zadávat společné termíny pro více předmětů najednou. Provázanost s aplikací Lidé • Můj student/Moje studentka v Lidé – z Osobní stránky vybraného studenta je možné vstoupit do Záznamníku učitele nebo si zobrazit Individuální informace o studentovi • Rychloproklik do Záznamníku v Lidé – z karty Výuka na Osobní stránce je možné vstoupit přímo do vybrané aplikace Záznamníku učitele. Lepší orientace • Kontextová nápověda – odkazuje na nejčastěji kladené otázky s možností prokliku do Nápovědy. Kontextovou nápovědu je možné najít v pravém horním rohu stránky • Titulní stránka Záznamníku – nový a přehlednější design. Práce pouze s vybranou skupinou studentů • Rychloproklik do seminární skupiny – u předmětů se automaticky vypíší seminární skupiny, je možné tak přejít rovnou k práci s vybranou seminární skupinou, aniž by bylo nutné omezovat seznam studentů. • Panel Záznamníku učitele – ve všech aplikacích Záznamníku zůstává nahoře panel s přehledem vybraných předmětů a odkazem na nejpoužívanější aplikace, není nutné se tak pokaždé vracet na titulní stranu Záznamníku. • Historie výběru – je možné se snadno vrátit k předchozím výběrům, aniž by bylo nutné provádět nový výběr 33
• Pokročilý výběr – je‐li potřeba studenty vybírat složitými kombinovanými podmínkami, např. přes více semestrů, více omezení atd. Lidé a Osobní stránka Co je možné nalézt na Osobní stránce • hlavičku se základním statutem osoby vůči škole • podrobnosti o působení na škole • kontakty, profesní vizitku a osobní vizitku • publikace osoby • životopis • výuku, doktorské studenty a seznam závěrečných prací, které osoba vedla • možnost prokliku na další stránky v IS týkající se osoby Co je cílem Osobní stránky Záměrem je vyhovět potřebám školní administrativy (podat podrobné a důvěryhodné informace o osobě) a potřebám uživatelů, kteří pročtením Osobní stránky chtějí zjistit o někom více podrobností. Vyplněním údajů je možné: • zveřejnit kontakty (všem nebo jen specifikovaným osobám) • prezentovat kdo daná osoba je, na čem pracuje, čeho dosáhla • uvést, co danou osobu zajímá Co může důvěryhodná univerzitní vizitka v budoucnu způsobit? Například je možné v Internetu či v rámci školy vyhledávat osoby, kteří nabízejí určité služby, nebo osoby s podobnými zájmy. Multimediální učebny V roce 2010 došlo dle plánu z minulého roku k rozšíření a částečnému zkvalitnění pevného připojení k internetu. Rozšíření proběhlo v bohunické budově, kde v posluchárnách A‐E je už také k dispozici pevné připojení. V jundrovském centru došlo k navýšení rychlosti připojení na 100Mb/10Mb. V obou centrech je pro studenty také k dispozici bezdrátové připojení k internetu. V obou budovách jsou rozmístěny 4 Access Pointy. Přehled multimediálního vybavení jednotlivých poslucháren v obou centrech je zobrazen v následující tabulce. 34
Centrum pro prezenční studium – Stromovka 1, Brno ‐ Jundrov PC Dataprojektor Repro Internet Posluchárna A 1ks x x x Posluchárna B 1ks x x x Posluchárna C 1ks x x x Posluchárna D 23ks x x Posluchárna E 1ks x x x Posluchárna F 1ks x x x Posluchárna G 1ks x x x Posluchárna I 21ks x x x Posluchárna J 1ks x x x Centrum pro kombinované studium – Pod Nemocnicí 25, Brno ‐ Bohunice PC Dataprojektor Repro Internet Posluchárna A 1ks x x x Posluchárna B 1ks x x x Posluchárna C 1ks x x x Posluchárna D 1ks x x x Posluchárna E 1ks x x x Posluchárna F 21ks x x x TV x TV Aktuální stav výpočetní techniky Centrum pro prezenční studium Stromovka 1, Brno ‐ Jundrov Desktopy počítačová učebna 1 počítačová učebna 2 administrativa knihovna obsluha tiskárny sborovna server Notebooky učebny zaměstnanci informace – vestibul Celkem (centrum) Celkem 21
23
23
6
1
1
2
Centrum pro kombinované studium Pod nemocnicí 25, Brno ‐ Bohunice Desktopy počítačová učebna administrativa Kavárna Server Notebooky učebny 7
11
1
96
Celkem (centrum) 35
21
2
6
1
5
35
131 Vysokoškolské knihovny, knihovnicko‐informační služby Tabulka č. 9 Přírůstek knihovního fondu za rok 501 Knihovní fond celkem 8097 Počet odebíraných titulů periodik: ‐ fyzicky 23 ‐ elektronicky (odhad) 0 3 Kvalita a kultura akademického života 3.1 Školné v prezenční a kombinované formě studia V roce 2010 bakalářském studiu ekonomického směru činilo školné 36.000,‐‐ Kč ročně pro prezenční i kombinovanou formu studia. V bakalářských právnických oborech bylo školné stanoveno na 58.000,‐‐Kč za rok. Podobně bylo školné pro prezenční i kombinovanou formu v navazujícím magisterském studiu ve výši 40.000,‐‐ Kč za rok. V ceně školného jsou zahrnuty i učební texty a základní učební pomůcky. V roce 2010 poskytla AKADEMIE STING (na akademický rok 2010/2011) studentům zdarma učební texty v celkové částce 1,613.036,‐‐Kč., z toho náklady na učební texty v bakalářském studiu činily 860.988,‐‐Kč Kč, v magisterském studiu 752.048,‐‐Kč. Náklady na pomůcky a učební texty poskytnuté zdarma studentům Bakalářské studium (BC) Kč Prezenční – ekonomické 276.701,50 Prezenční ‐ právnické 37.070,‐‐ Kombinované ‐ ekonomické 434.146,60 Kombinované ekonomické – modifikovaná forma 85.627,10 Kombinované ‐ právnické 27.442,50 ∑ 860.987,70 Magisterské studium (MGR) Kč Prezenční 231.387,50 Kombinované 520.660,50 ∑ 752.048,00 ∑∑ BC + MGR (zaokrouhleno) 1,613.036,‐‐ 36
3.2 Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců Škola projevuje vstřícnost v sociálních otázkách zaměstnanců, mimo jiné umožňuje a podporuje studium vysoké školy všem svým zaměstnancům, kteří projeví zájem o studium. V 2010 ukončil úspěšně doktorská studia 1 zaměstnanec, 3 zaměstnanci o titul Ph.D. usilují. V roce 2010 nebylo vyplaceno žádné sociální stipendium, o ubytovací stipendium požádalo 150 studentů, bylo vyplaceno 375.000 Kč. Bylo využito ustanovení Stipendijního řádu AKADEMIE STING a škola poskytla mimořádné stipendium jako výpomoc v tíživé sociální situaci 1 studentovi v celkové výši 5.000 Kč. Prospěchové stipendium bylo přiznáno 1 studentovi ve výši 20.000 Kč. Cenu rektora za vynikající studijní výsledky obdrželo 6 studentů v celkové výši 18.000 Kč. Všem studentům, kteří požádali o rozložení splátek školného, bylo vyhověno. 3.3 Poradenství, zajištění a hodnocení kvality poradenských služeb Počet studujících na AKADEMII STING pohybuje kolem tisíce studentů, proto se řadí spíše k menším vysokým školám. Z celkového počtu studentů (1.135 studentů bez CŽV) je 65,2% studentů kombinovaného studia s řádným zaměstnáním a kariérním zařazením. Tato skupina studentů, mimo řešení svých studijních problémů, nepožaduje nadstandardní služby. Zbylým 34,8% studentům prezenčního studia jsou schopni se věnovat především pracovnice studijního oddělení, vedoucí kateder, členové kolegia rektora a ostatní zaměstnanci. V mnohém se obrací i na vyučující, především pokud jsou významnými odborníky z praxe. Celoškolské problémy řeší studenti prostřednictvím svých zástupců v Akademickém senátě, který se schází pravidelně. Z výše uvedeného vyplývá, že zřízení samostatného oddělení není v současné době aktuální téma. (Tabulka č. 10) 3.4 Znevýhodněné skupiny uchazečů V souladu se svým statutem škola ani v loňském roce neměla žádné omezující podmínky pro uchazeče o studium. Škola je připravena zapsat ke studiu uchazeče s tělesným postižením v prezenční formě i kombinované formě. Kombinovaná forma studia realizuje výuku v rekonstruované budově na adrese Pod nemocnicí 25 v Brně‐Bohunicích. Zde je možnost přijetí i studentů – vozíčkářů. V roce 2010 nestudoval na vysoké škole žádný student s tělesným postižením. 3.5 Mimořádně nadaní studenti V roce 2010 složilo úspěšně státní závěrečnou zkoušku bakalářského studia 213 absolventů. 33 studentů mělo po dobu studia průměr do 1,5 a státní závěrečnou zkoušku složili s hodnocením „výborně“, takže studium ukončili s vyznamenáním. Komise při státních závěrečných zkouškách navrhovaly i studenty s výborným prospěchem a vynikající obhajobou bakalářské práce na Cenu rektora, která je spojena s finanční odměnou. Tohoto ocenění docílili 3 studenti. Ze 114 absolventů magisterského studia měli 4 studenti po dobu studia průměr do 1,5 a státní závěrečnou zkoušku složili s hodnocením „výborně“, takže studium ukončili s vyznamenáním. Komise při státních závěrečných zkouškách navrhla 3 studenty na Cenu rektora. (viz čl. 3.1) 37
Strategickým cílem AKADEMIE STING je stálé zvyšování kvality výuky a jejího technického zabezpečení. Výsledkem pak je absolvent s výborným prospěchem. S tím souvisí i motivace studentů dosahovat vynikajících výsledků. Na základě projednání v kolegiu rektora byla upravena výše prospěchových stipendií pro studenty prezenční formy bakalářských i magisterského studijního programu tak, že vynikající studenti prezenční formy studia mohou výrazně ušetřit na školném; pokud by studovali s prospěchem 1,00, pak mohou studovat zcela zdarma. Vynikající studenti se pravidelně účastní soutěže studentské konference Teoretické a praktické aspekty veřejných financí pořádané katedrou Veřejných financí fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze ve spolupráci s KDP ČR. V roce 2010 obsadila studentka Alžběta Kubíčková 3. místo. 3.6 Partnerství a spolupráce se studenty, vyučujícími, významnými odborníky z praxe AKADEMIE STING klade velký důraz na implementaci praxe zejména prezenčním studentům do jejich vzdělávacích plánů. Praxe probíhají v bakalářských programech povinně každý týden po dobu 4 semestrů. Podniky, ve kterých studenti praxi realizují, nezřídka nabízí absolventům první zaměstnání. I díky tomuto principu se škola dle studií řadí na přední místa v absolventské zaměstnanosti (dle MF Dnes z ledna 2010 má AKADEMIE STING absolventskou nezaměstnanost 1,52%). Efektivní komunikace mezi pedagogickými pracovníky a studenty je již 10 let podpořena prací Studentské komory Akademického senátu. Zástupci studentů ve Studentské komoře tlumočí studentské potřeby a podněty kolegiu rektora. Studentská komora je pravidelně na jaře doplňována o studenty prvních ročníků. Poslední doplňující volby probíhají 13. 4. 2011 a očekává se volba min. 5 nových zástupců. Od roku 2009 pokračuje spolupráce školy s agenturami nabízejícími zahraniční pracovně – studijní pobyty. Naši studenti tak mají možnost vycestovat za zvýhodněných podmínek, zdokonalit se v cizím jazyce a získat zahraniční praxi. V roce 2010 aktivní spolupráce probíhala s agenturou Great Mate (pro pobyty v Austrálii) a se společností Student Agency (pro pobyty v USA a zemích EU). Další možností setkávání studentů s odborníky z praxe je každoroční konference „Daně – teorie a praxe“, jíž se účastní zejména studenti bakalářských programů Hospodářská politika a správa a Ekonomika a management. V odborných diskuzích jsou probírány aktuální daňové otázky, stejně jako dopady legislativních úprav, politicko‐ekonomických strategií apod. V průběhu akademického roku jsou studentům nabízeny odborné praxe a stáže u spolupracujících organizací, posledním studentským projektem je správa systému virtuálních kolejí, které škola provozuje ve spolupráci s agenturou College living. Studenti vyšších ročníků pracují na pozici koordinátorů bytového fondu pro studenty nově přicházející. Získávají tak obchodní a komunikační praxi a zároveň si činností přivydělávají na školné. 3.7 Ubytovací a stravovací služby Vlastní ubytovací prostory škola nemá. Škola upravila Stipendijní řád tak, aby mohla čerpat dotaci od MŠMT na ubytovací stipendium pro studenty prezenčního studia. V roce 2009 upravilo MŠMT metodiku pro poskytování dotací soukromým vysokým školám. Žádost o dotace byla rozdělena na měsíce leden – červen a září ‐ prosinec daného roku. V roce 2010 nebyla AKADEMIE STING poskytnuta dotace na ubytovací stipendia za měsíce leden – červen. Jediným zdůvodněním ze strany ministerstva je dopis náměstka 38
ministryně profesora Vlastimila Růžičky ze dne 4. 12. 2009, kterým upozorňuje na chybu v paragrafovém znění zákona 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách), díky níž nemůže být dotace poskytnuta. Žádost o ubytovací stipendia na měsíce září – prosinec 2010 podalo 150 studentů. MŠMT žádosti vyhovělo a poskytlo dotaci ve výši 375.000,‐‐ Kč. AKADEMIE STING se snaží pomoci studentům při hledání ubytování. Průběžně informuje studenty jak prezenčního, tak kombinovaného studia o cenově výhodných nabídkách ubytování v Brně. V roce 2010 seznámila studenty s projektem COLLEGE Living, pomocí kterého pomůže partnerská společnost najít ubytování co nejblíže ke škole, odpovídající představám studentů a také dohodnou spolubydlící. Celý proces hledání bydlení se pro studenty výrazně zjednodušuje. Škola neposkytuje studentům stravovací služby. Dlouhodobě spolupracuje s jídelnou na ZŠ Jasanová, kde studentům zajišťuje obědy. (Tabulka č. 11) 4 Internacionalizace 4.1 Strategie SVŠ v oblasti mezinárodní spolupráce, prioritní oblasti K současným trendům, určovaným vyspělými západoevropskými univerzitami, patří internacionalizace výuky. Ta představuje přizpůsobení struktury výukových procesů a požadavků na kompetence a znalosti studentů požadavkům společného Evropského prostoru. Hlavním záměrem AKADEMIE STING je zvyšovat úroveň jazykových kompetencí svých studentů tak, aby byli konkurenceschopní na evropském pracovním trhu i ve srovnání se studenty z dalších členských zemí EU. Internacionalizace vzdělávání je pro Akademii STING přednostní otázkou, neboť bez trvalého dialogu s partnery doma i v zahraničí by nebyla schopna vzdělávat studenty a provádět výzkum. V oblasti mezinárodní spolupráce byly v průběhu uplynulých několika let vytipovány a pro spolupráci osloveny zejména vysoké školy se stejnými nebo podobnými studijními obory jako se vyučují na Akademii STING. Základním strategickým cílem bylo vytvořit takové programy a projekty, které umožní mobilitu pedagogů a studentů, výměnu zkušeností, případně společné učební projekty, mezinárodní semináře a konference. Nejtěsnější spolupráce byla navázána s: - Běloruskou státní ekonomickou univerzitou v Minsku, Bělorusko -
Univerzitou obchodu a podnikání ve městě Ostrowiec, Polsko -
Abertayskou univerzitou v Dundee, Skotsko -
Národní univerzitou státní daňové služby Ukrajiny v Irpini. Škola také hodlá pokračovat v započaté spolupráci s Centrem Hodnotového Managementu fungujícím na fakultě inženýrství Univerzity Basilicata v Itálii. Vedoucí katedry ekonomiky a řízení AKADEMIE STING, Doc. Ing. Josef Dobřický, CSc., se v červnu 2010 zúčastnil pátého ročníku mezinárodní konference International Forum on Knowledge Asset Dynamics ve městě Matera v Itálii. Tématem tohoto mezinárodního setkání bylo tentokrát "Intellectual Capital in a Complex Business Landscape". Šestý ročník mezinárodní konference se uskuteční ve finském Tampere, opět za aktivní účasti zástupce Akademie STING. 39
4.2 Zapojení SVŠ do mezinárodních vzdělávacích programů a programů výzkumu a vývoje V roce 2010 nebyla AKADEMIE STING zapojena do mezinárodních vzdělávacích programů a programů výzkumu a vývoje. 4.3 Mobilita studentů a akademických pracovníků (oběma směry) AKADEMIE STING trvale propaguje a podporuje výjezdy studentů do zahraničí. Trvalým problémem však je jazyková bariéra studentů. Škola navázala spolupráci s firmou Student Agency a Great Mate s cílem usnadnit a maximálně redukovat administrativní nároky související s pobytem v zahraničí a zorganizovala pro studenty osobní prezentaci zahraničních studijních a pracovních stáží. Studenti se seznámili zejména s programy Work & Travel a Work Experience Programme a byly jim nabídnuty pobyty ve Velké Británii, Holandsku, Norsku, Irsku, na Kypru a v USA. Jedná se však pouze o pracovní pobyty s jazykovými kurzy v době prázdnin. V loňském roce bohužel neproběhly žádné výjezdy našich studentů a pedagogických pracovníků do zahraničí v rámci studijních programů Evropské unie. (Tabulka č. 12a, b, c ) 5. Zajišťování kvality činností realizovaných na vysoké škole Zákon o vysokých školách vyžaduje, aby každá vysokoškolská instituce pravidelně uskutečňovala vnitřní hodnocení kvality a aby specifikovala detaily svého vnitřního regulačního procesu. Z obecně existujícího množství různých modelů a struktur, jak přistupovat k zabezpečení a řízení kvality, je systém vnitřního hodnocení kvality Akademie STING založen na Modelu Excelence, vypracovaném Evropskou nadací pro řízení kvality (EFQM – European Foundation for Quality Management). Strategickým cílem Akademie STING je v roce 2011 přejít na realizaci doporučení EU k zabezpečení kvality vysokých škol v jednotlivých zemích EU. Konkrétní zajišťování kvality řeší Projekt zlepšování kvality pedagogického prostředí a procesu na Akademii STING, ve kterém se uvádí následující oblasti (vždy s uvedením termínů a konkrétní odpovědnosti): 5.1 Náplň projektu • stanovení obsahu a objemu znalostí, které mají být předány studentům, • použití vhodných způsobů předávání vědomostí studentům a testování jejich úspěšnosti, • vytvoření vhodné komunikace mezi studenty a učiteli, • zajištění a zlepšování minimální pedagogické kvalifikace učitelů, • zajištění technických prostředků potřebných pro efektivní výuku, • trvalé zlepšování podpůrných aktivit na úrovni akademie: studijní oddělení, knihovna, studovny, počítačové učebny, multimediální počítače, posluchárny, laboratoře, stravování. 5.2 Odpovědnosti Úroveň akademie Zodpovědnost za kvalitu akademie nese rektor 40
Úroveň katedry Úroveň garantů 5.3 5.4 Vedoucí katedry odpovídá za zabezpečení předmětů, které katedra zajišťuje, za zabezpečení předmětů potřebnými studijními pomůckami (skripta, sbírky příkladů, on‐line kurzy, apod.), za způsob kontroly znalostí studentů, za soustavnou péči o růst pedagogické kvalifikace učitelů. Garant předmětu zodpovídá vedoucímu katedry za náplň a odpovídající způsob prezentace předmětu, který garantuje, za organizaci a náplň cvičení a seminářů tohoto předmětu, za způsob kontroly znalostí a dovedností studentů. Cyklus hodnocení kvality • Sběr dat. • Sebehodnocení. • Vnější poradenství. • Závěry a doporučení. • Realizace doporučení je úlohou příslušného odpovědného pracovníka. Výsledky jsou • Dokumentace. Dílčí činnosti Garant předmětu: • vytvoří katalogový list předmětu obsahující údaje vyžadované akreditační komisí • zpracuje a se souhlasem vedoucího katedry zveřejní vhodným a snadno dosažitelným způsobem všechny pro studenty důležité informace o garantovaném předmětu • získá data o studentech, kteří si předmět zapsali (počet zapsaných, počet získaných zápočtů, počet úspěšných zkoušek, průměrné hodnocení se směrodatnou odchylkou) • popíše zajištění studijními pomůckami (základní skripta, sbírka příkladů, další literatura, doplňkové on‐line moduly, využití internetu, doplňkové videoprogramy, cizí doporučená literatura, počítačová učebna – ve všech případech jejich dostupnost) • specifikuje požadavky na studenty během semestru (referáty, protokoly, semestrální práce, samostatné studium – odhad časové náročnosti, způsob hodnocení, sankce při nedodržení termínů, podmínky udělení zápočtu, nejzazší termín udělení zápočtu, způsob započítání hodnocení práce v semestru do celkového hodnocení předmětu u zkoušky) • popíše způsob ověření znalostí a dovedností, zkoušku, její typ (písemná, ústní, kombinovaná), časovou náročnost zkoušky, pravidla pro hodnocení • zorganizuje anonymní studentské hodnocení předmětu a vyučujících • navrhne doporučení změn pro příští běh • předloží písemnou zprávu vedoucímu katedry nejpozději do 1 měsíce po ukončení příslušného zkouškového období Vedoucí katedry • vytvoří systém garantů předmětů • zajistí hospitace ve výuce, které realizuje buď sám nebo pomocí zkušených pedagogů katedry 41
• zajistí sběr dat od garantů v příslušném termínu • projedná podklady a doporučení o od jednotlivých garantů s nimi nebo i na schůzi katedry a konfrontuje je se zprávami z hospitací a výsledky studentské ankety • projedná skladbu povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů zajišťovaných katedrou, jejich personální a materiální zabezpečení • navrhne doporučení pro příští běh • předloží písemnou zprávu rektorovi ve stanoveném termínu 5.5 Rektor • stanoví termín předání zpráv kateder • zajistí studentskou anketu zaměřenou na akademické problémy • projedná zprávy kateder s jejich vedoucími nebo i na kolegiu a konfrontuje ji se zprávami z hospitací a výsledky studentské ankety • porovná zjištěný skutečný stav pedagogické činnosti s akreditovanými programy a s jejím dlouhodobým záměrem • navrhne doporučení změn v realizaci studijních plánů pro další akademický rok (doplnění předmětů, zrušení předmětů apod.) • zajistí uvedení výsledků rozboru kvality pedagogického procesu ve výroční zprávě • navrhne a na kolegiu projedná doporučení pro příští akademický rok Příklad obsahu dokumentů Dotazník k předmětu • Podrobný sylabus předmětu (přednášky, cvičení, laboratoře) s dělením podle týdnů. • Studijní pomůcky (povinná skripta, sbírka příkladů, doplňkové on‐line moduly, doplňkové videoprogramy, doporučená literatura, cizí literatura). • Požadavky na udělení zápočtu (% nutné prezence, event. možnost a způsob náhrady absence, počet písemných prací a termíny jejich zadání a odevzdání, nejzazší termín udělení zápočtu). • Způsob započítání výsledků práce v semestru do celkového výsledku předmětu. • Informace o zkoušce (typ zkoušky, minimální požadavky, povolené pomůcky, přibližná doba trvání zkoušky, způsob sdělení výsledku). • Počet zapsaných studentů, počet získaných zápočtů, celkový počet zkoušek (včetně opravných), počet úspěšných studentů, průměrná známka a směrodatná odchylka. • Výsledek hodnocení předmětu a pedagogů studenty. Dotazník ke studijnímu programu • Celkový počet kreditů (včetně bakalářské práce). • Skladba předmětů podle obsahu (% teoretických, průpravných, oborových, ekonomicko‐manažerských, humanitních). • Celkový počet zkoušek, klasifikovaných zápočtů, zápočtů (u předmětů končících zápočtem). • Skladba předmětů podle volby (% povinných, povinně volitelných, volitelných). • Průměrná týdenní zátěž studenta v hodinách (povinná účast ve škole, příprava mimo školu). • Hodnocení studijních plánů ze studentské ankety. 42
6 Rozvoj vysoké školy Strategie rozvoje AKADEMIE STING se opírala o Dlouhodobý záměr školy pro roky 2006‐
2010 a jeho aktualizaci pro rok 2009. Zásadní bylo získání akreditace na dva nové obory v rámci studijního programu Právní specializace a to v prezenční i kombinované formě. Byl zpracován Dlouhodobý záměr školy na léta 2011‐2015 a současně jeho aktualizace pro rok 2011, oba materiály byly projednány v rámci návštěvy pracovníků MŠMT a jejich podněty byly zapracovány do plánu práce a úkolů z kolegia rektora. V zájmu zvýšit všem studentům kvalitu školního prostředí byl úspěšně završen odkup budovy Stromovka 1, ve které AKADEMIE STING sídlí od svého vzniku. Rekonstrukce tohoto objektu byla rozdělena do několika etap. Škola dále disponuje projektem na dostavbu areálu, realizaci záměru hodlá spolufinancovat evropskými fondy. Přiměřená pozornost byla věnována také vybavení střediska pro kombinovanou výuku Pod Nemocnicí 25 v Brně – Bohunicích. Rozvoj zaznamenal i akademický sbor, jeden z interních akademických pracovníků úspěšně obhájil doktorskou disertaci a dosáhl titulu Ph.D., další dva interní pracovníci jsou zapsáni v doktorském studiu. 7 Závěr V posledních letech počet studentů přesáhl hranici 1.000 a tím bylo dosaženo hodnoty, která umožňuje kvalitativně vyšší rozvoj pedagogické i vědeckovýzkumné činnosti. V hodnoceném období byl významně posílen pedagogický sbor o docenty a profesory, dosaženo výrazné publikační činnosti v rámci mezinárodních konferencí, významně rozvinut aplikovaný výzkum s konkrétními výsledky, zkvalitněno technické vybavení, vydána celá řada distančních opor a implementován systém pro distanční výuku v rámci informačního systému. Základní cíle dalšího rozvoje školy vycházejí z hodnocení Akreditační komise. Škola se v dalším období zaměří na udržení dosavadních výsledků, dále pak na: o další zkvalitňování akademických pracovníků, zejména na přijetí mladších studentů nebo absolventů doktorského studia, o stabilizaci studia v nově akreditovaném bakalářském studijním programu „Právní specializace“ a přípravu perspektivní akreditace doktorského studijního programu „Ekonomika a management“, o dokončení vybavení distančních opor pro převažující část předmětů, pro které je to vhodné a možné, o plnou implementaci informačního systému od Masarykovy univerzity a využití všech jeho možností, o zvýšení kvality pedagogického procesu v rámci navržených opatření, o udržení a zvýšení kvality vědeckovýzkumné práce, o udržování a zkvalitňování spolupráce na národní i mezinárodní úrovni. 43
Analýza S.W.O.T. 2010 SILNÉ STRÁNKY % Vybudovaný goodwill dlouhodobě vybudované kontakty Schopnost vlastní prezentace (konference, soutěže, kongresy) Kvalitní personální zajištění, postupné získávání mladých vyučujících Schopnost operativního řízení a rozhodování, odpovědné hospodaření Kvalitní vysokoškolské prostředí, vybavení kvalitní technikou Nadstandardní služby pro studenty (špičkový informační systém, poskytování skript zdarma) SLABÉ STRÁNKY % Relativně slabá aktivita při práci s absolventy Handicap – nutnost vybírání školného 15 Absence dotací na provoz i investice VaV, absence možnosti publikační 30 činnosti v impaktovaných časopisech Absence vlastních ubytovacích a 15 stravovacích kapacit Malá účast podnikatelských subjektů 5 na rozvoji školy Malý podíl mladých akademických 5 pracovníků s hodností Ph.D. nebo doktorandů 30 PŘÍLEŽITOSTI % Možnost získání grantů EU, státu, rozvoj regionální spolupráce Další vzdělávání absolventů Rozšiřování nabízených služeb pro specifický okruh podnikatelské sféry Celoživotní učení, celoživotní vzdělávání, U3V Týmová spolupráce soukromých škol ve vědě, výzkumu, vývoji, publikační činnosti Získání pracovníka na granty a projekty EU Mediální propagace Rozvoj informačních technologií na podporu distančních forem studia Akreditace studijních programů v cizích jazycích 5 10 30 10 20 25 HROZBY % Zvyšování počtu studentů veřejných vysokých škol Negativní vývoj státního rozpočtu a 10 absence dotací ze zákona Legislativní omezení činnosti 10 soukromých škol dlouhodobým záměrem Pocit uspokojení se současnou 5 únosnou situací a stagnace činnosti 30 10 Nepříznivá demografická křivka ČR Převod krajských VOŠ do bezplatného neuniverzitního sektoru Konkurenční boj mezi všemi vysokými 10 školami 5 15 Závist a hloupost 5 44
Reakreditace studijních programů 30 5 5 5 15 5 5 10 20 
Download

AKADEMIE STING, ops, vysoká škola v Brně ZPRÁVA O ČINNOSTI