Program
XVI. mezinárodní vědecké konference
TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ASPEKTY VEŘEJNÝCH FINANCÍ
8. - 9. 4. 2011
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE
Rajská budova VŠE, místnost Rajská budova 209, 1. patro
PÁTEK 8. 4. 2011
8:30 - 9:45 Registrace účastníků
10:00 - 10:15 Zahájení konference
Petr Dvořák, děkan Fakulty financí a účetnictví, VŠE v Praze
Alena Vančurová, vedoucí KVF, Fakulta financí a účetnictví, VŠE v Praze
10:15 - 11:30 Plenární zasedání
jednací jazyk: čeština / angličtina
moderátor: Květa Kubátová, VŠE v Praze
Hlavní referáty:
10:30 - 11:00 Martin Jareš, Ministerstvo financí
Aktuální vývoj daňové politiky EU
11:00 - 11:30 Leoš Vítek, KVF, Fakulta financí a účetnictví, VŠE v Praze
Zdanění firem (změny před a v období recese a možnosti a dopady zavedení
společného konsolidovaného základu zdanění firem v EU)
11:30 - 13:00 Přestávka (oběd)
13:00 - 17:45 Jednání účastníků v odborných sekcích
15:00 - 15:30 Přestávka
18:00 - 20:00 Společenský večer účastníků konference
Sekce A
Daňová politika 1
Datum:
pátek, 8. 4. 2011
Místnost:
Nová budova, č. dv. 139
Jednací jazyk:
čeština / slovenština / angličtina
Předsedající:
Sadovský Zdeněk, Svirák Pavel
Časy podsekcí - 13:00 - 15:00; po přestávce pak 15:30 - 17:45
Sadovský Zdeněk
Permanentní daňová revoluce
Vybíhal Václav
Daňová reforma - cui prodest ?
Svirák Pavel
Praktické dopady novelizace daňových zákonů v roce 2011
Nerudová Danuše
Možnosti zdanění finančního sektoru
Bánociová Dana, Pavlíková Ludmila
Kvantifikácia dopadov legislatívnych zmien u dane z príjmou na vybrané ekonomické subjekty v SR
Boněk Václav
Negativní a "negativní" důsledky daňového řádu na daňové subjekty
Přestávka
Předsedající:
Svátková Slavomíra, Široký Jan
Široký Jan
Unie v oblasti sazeb DPH
Březina Josef
Používání biopaliv v ČR a v sousedních zemích
Provazník Kamil
Výběr spotřební daně z tabákových výrobků v závislosti na sazbě daně
David Petr
Stanovení dopadů změny sazby DPH u potravin v ČR
Svátková Slavomíra, Zídková Hana
Možnosti a meze principu reverse-charge
Matějková Jitka
Souběh výkonu funkce a pracovního poměru u statutárních orgánů obchodních společností
Janoušková Jana, Sobotovičová Šárka
Daň z přidané hodnoty a zvyšování daňového zatížení
Sekce A
Daňová politika
Datum:
sobota, 9. 4. 2011
Místnost:
Nová budova, č. dv. 139
Jednací jazyk:
čeština / slovenština / angličtina
Legierská Yvona, Moravec Lukáš
Předsedající:
Čas 09:00 - 10:15; po přestávce pak 10:45 - 11:30
Legierská Yvona
Substituce části pojistného na důchodové pojištění
Kubicová Jana
Analýza indikátorov ziskovosti v nadnárodných maloobchodných sieťach pôsobiacich v SR
Sobotková Veronika, Solilová Veronika
Komparace CFC pravidel ve vybraných státech EU
Moravec Lukáš, Žežulka Jiří
Struktura přímých administrativních daňových nákladů v ČR
Dugová Alena
Specializovaný finanční úřad jeho role v systému daňové správy
Přestávka
Předsedající:
Klazar Stanislav, Weberová Jana
Klazar Stanislav
Daň z příjmů fyzických osob - redistribuční dopady dílčích prvků daňové soustavy
Doležalová Ivana
Možnost sloučení daně z příjmů a pojistného
Weberová Jana
Komparativní analýza osobní důchodové daně
Bauernöplová Veronika
Vliv zavedení odvodu na výrobu elektřiny ze sluneční energie na efektivnost investic
Sekce A
Daňová politika - kulatý stůl k projektu GAČR 402/09/1294
Datum:
Místnost:
Jednací jazyk:
Předsedající:
sobota, 9. 4. 2011
Nová budova, č. dv. 104
čeština / slovenština / angličtina
Kubátová Květa
Čas - 09:00 - 10:15
Kubátová Květa
Specifické efektivní průměrné sazby daní korporací v zemích EU v letech 1998 2007 a jejich variabilita
Vančurová Alena
Cíle daňové reformy od roku 2013 a možné dopady
Holečková Jaroslava
Efektivní daňové sazby (daňové klíny) jako nástroj analýzy distorze daňového systému ČR v letech
2000 - 2010
Sekce B
Veřejné výdajové programy
Datum:
pátek, 8. 4. 2011
Místnost:
Nová budova, č. dv. 104
Jednací jazyk:
čeština / slovenština / angličtina
Pavel Jan, Maková Kateřina
Předsedající:
Čas - 13:00 - 15:00
Vostatek Jaroslav
Důchodová reforma a teorie veřejné volby
Pavel Jan, Kubík Rudolf
Faktory ovlivňující intenzitu konkurenčního efektu při zadávání veřejných zakázek na stavební práce
v ČR
Janda Karel, Michalíková Eva, Skuhrovec Jiří
The Roles of Czech Export Bank and Export Guarantee and Insurance Corporation in Public Finance
Support of the Czech Trade
Mikušová Meričková Beáta
Kontrahovanie verejných služieb z pohľadu teórie transakčných nákladov
Maková Kateřina
Vývoj výdajů na politiku zaměstnanosti v České republice v období 2005-2010
Urbánek Václav
Financování vysokého školství a vývoj k 3G univerzitám
Sekce C
Veřejné rozpočty
Datum:
Místnost:
Jednací jazyk:
Předsedající:
pátek, 8. 4. 2011
Nová budova, č. dv. 350
čeština / slovenština / angličtina
Maaytová Alena, Ochrana František
Čas - 13:00 - 15:00; po přestávce pak 15:30 - 17:45
Ochrana František
Cílově orientované rozpočtování jako rozpočtová metoda pro optimalizovanou alokaci zdrojů na úrovni
kapitol státního rozpočtu ČR
Ing. Dušan Kozovský, Ph.D.
Hodnotenie účinnosti programového rozpočtovania v podmienkach územnej samosprávy na Slovensku
Maaytová Alena
Snížení počtu lůžek v českých nemocnicích – fikce nebo reálná možnost úspory výdajů ve zdravotnictví?
Picka Jakub
Trh práce a systém odměňování ozbrojených sil – případ Armády České republiky
Lyócza Štefan
Are we able to capture the EU debt crisis? Evidence from PIIGGS countries in panel unit-root framework
Izák Vratislav
Is the welfare state expenditure harmful to the growth?
Přestávka
Předsedající:
Tománek Petr, Toth Petr
Bečica Jiří
Dobrovolné svazky obcí jako forma spolupráce obcí
Sedmihradská Lucie, Štefek Michal, Haas Jakub
Transparentnost veřejných rozpočtů: Co obnáší a jak ji hodnotit?
Grochová Marcela
Rozpočtové hospodaření obcí na příkladu obce Polnička
Jílek Milan
Rozpočtové chování místních úrovní vlády v době hospodářské krize
Tománek Petr
Potenciál daně z nemovitostí pro zvyšování příjmů obecních rozpočtů při restrikci dotací z centrálních
zdrojů
Toth Petr
Rozpočtové určení daní - možnosti standardizace vybavenosti obcí
Sekce D
Veřejné politiky a veřejné finance
Datum:
Místnost:
Jednací jazyk:
Předsedající:
pátek, 8. 4. 2011
Nová budova, č. dv. 20
čeština, slovenština, angličtina
Nemec Juraj, Grúň Lubomír
Čas - 13:00 - 15:00; po přestávce pak 15:30 - 17:45
Pernica Bohuslav
Strategické dokumenty a rozpočtová politika české vlády po roce 1998
Hubal David
Implementace Zprávy Světové banky o vizi a strategii pro integrovanou správu příjmů v českém daňovém
systému
Jakubíková Emilia, Mihóková Lucia
Dopady verejného dlhu na makroekonomický vývoj SR
Nemec Juraj
Ako reagovať na krízu verejných financií reštrikcia verzus reštrukturalizácia
Grúň Lubomír
Právní regulace finančních vztahů a jejich třetí rozměr ECONOMY
Babčanec Milan
Data envelopment analysis of medical systems in the countries of the European Union
Zárembová Andrea
Testing for the Stationarity of regional Output in CEECs
Předsedající:
Dlouhý Martin, Sicakova-Beblava Emília
Ernegrová Blanka
Analýza platu ve veřejném sektoru
Sicakova-Beblava Emília, Beblavý Miroslav
Zmysluplnosť a účinky verejných dotácii do verejných nájomných bytov na Slovensku
Šabíková Ingrid
Osobitosti výkazníctva štátnej správy a samosprávy na Slovensku
Mertl Jan
Struktura výdajů na zdravotnictví v kontextu české zdravotní politiky
Štrangfeldová Jana
Ľudské zdroje v zdravotníctve a produktivita práce v nemocniciach Slovenskej Republiky
Kováčová Lucia
Riešenie financovania dostavby verejných kanalizácií na Slovensku prostredníctvom modelu Feasible
Dlouhý Martin
Mental Health Care Financing Systems in Eastern Europe
Sekce D
Veřejné politiky a veřejné finance 2
Datum:
Místnost:
Jednací jazyk:
Předsedající:
pátek, 8. 4. 2011
Nová budova, č. dv. 403
čeština / slovenština / angličtina
Trojanová Vladimíra, Hájek Miroslav
Čas - 15:30 - 17:45
Hájek Miroslav
Efektivnost podpory obnovitelných zdrojů energie
Pavlisová Miroslava
Analýza vztahu mezi jednotnou evropskou měnou euro a hospodářskou situací zemí EMU v
období finanční krize od roku 2008 do roku 2011
Blažek Petr
Vliv krize na fiskální stabilitu a udržitelnost
Jílková (Dlouhá) Petra
Vládní návrh reformy terciárního školství - parametry a pozice garantované studentské
půjčky na trhu komerčních půjček
Vilhelm Václav
Podpory zemědělského pojištění z veřejných zdrojů srovnání situace v ČR v mezinárodním
kontextu
Gorchynska Valeria
The role of government in the development of entrepreneurship: financial aspect
Trojanová Vladimíra
Poznatky získané z přípravy pilotních PPP projektů v ČR
Sekce D
Veřejné politiky a veřejné finance
Datum:
sobota, 9. 4. 2011
Místnost:
Nová budova, č. dv. 403
Jednací jazyk:
čeština / slovenština / angličtina
Hartlová Alena, Schvábová Andrea
Předsedající:
Čas - 09:00 - 10:15; po přestávce pak 10:45 - 12:00
Hartlová Alena
Vliv zdanění na ekonomický růst: Empirické modely Lafferovy křivky
Schvábová Andrea
Problém souběhu funkce člena statutárního orgánu a zaměstnance a jeho dopad na veřejné finance
České republiky
Finardi Savina, Fišer Jakub
Teoretické aspekty hodnocení návratnosti investic do lidského kapitálu: Je tato investice v České
republice stále návratná?
Přestávka
Předsedající:
Hartlová Alena, Schvábová Andrea
Vojtěch Roženský
Proměnné v modelech sociálních výdajů
Kučerová Zuzana
Měření výkonnostní efektivity ve veřejném sektoru vybrané přístupy a jejich možné využití v našich
podmínkách
Feješová Vlasta
Nezamestnanosť a verejné financie - vývoj v podmienkach Slovenskej republiky
Download

teoretické a praktické aspekty veřejných financí