Střední škola automobilní Jihlava
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
Zpracoval kolektiv pracovníků Střední školy automobilní Jihlava
2 z 25
1. Základní údaje o škole
1.1. Název, sídlo, zřizovatel
Střední škola automobilní Jihlava
Školní 1a, 586 01 Jihlava
IČ: 00056260
Tel: +00420 567 210 116
DIČ: CZ 00056260
Fax: +00420 567 210 031
Web: www.ssaji.cz
e-mail: [email protected]
[email protected]
Škola je příspěvková organizace s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je kraj Vysočina.
Škola byla zřízena usnesením zastupitelstva kraje Vysočina ze dne 20. 11. 2001
č.j. 058/06/01 ZK.
1.2 Vedoucí pracovníci školy
Ing. Bedřich Brož ředitel, statutární orgán
Ing. Jitka Sobotková - zástupce ředitele pro teoretické vyučování
Mgr. Bc. Jaroslav Másilko – zástupce ředitele pro praktické vyučování, předseda odborového
svazu
Paní Hana Valová - vedoucí ekonomicko technického úseku, zástupce statutárního orgánu
Pan Jiří Válka - vedoucí kuchař
Pan Zdeněk Řezáč - vedoucí učitel odborného výcviku
Pan René Hintnaus – vedoucí servisních služeb – ukončení pracovního poměru 16. 3. 2012
Kontakty na jednotlivé vedoucí pracovníky jsou zveřejněny na webových stránkách školy.
1.3 Rada školy
Rada školy byla ustavena a pracuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
ve složení:
Předseda
pan Miloš Fiala
Místopředseda Mgr. Bc. Jaroslav Másilko
Členové pánové Ivo Rohovský, Jaroslav Havlík, Dr. Ing.Lubomír Dohnal, Mgr. Vladimír Port
Kontakty na jednotlivé členy rady školy a informace o její činnosti jsou zveřejněny
na webových stránkách školy.
1.4 Odborový svaz ZO ČMOS pracovníků školství
Odborový svaz pracuje v souladu platnými právními předpisy. Ve svazu
registrováno 11 % zaměstnanců.
Předseda organizace: pan Mgr. Bc. Jaroslav Másilko, e-mail: masí[email protected]
je
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
3 z 25
1.5 Základní charakteristika školy
Škola sídlí na adrese Jihlava - Bedřichov, ulice Školní 1a, kde probíhá teoretické vyučování,
odborný výcvik a stravování žáků.
Škola sdružuje: Střední škola automobilní Jihlava s kapacitou 550 žáků.
Školní jídelna s kapacitou 400 jídel.
Škola se dle organizačního schématu člení na úseky:
a) úsek teoretické vyučování –zahrnuje učitele teoretického vyučování
b) úsek praktického vyučování – zahrnuje vedoucí učitele a učitele odborného výcviku
b) úsek ředitele – zahrnuje asistentku ředitele, správce budov a servisní služby
c) úsek ekonomicko technický – zahrnuje účetní, stravování a uklizečky
Úseky jsou řízeny zástupci ředitele a vedoucím úseku.
V hlavní činnosti zajišťuje škola teoretické a praktické vyučování v oborech vzdělání
zaměřených do oblasti autoopravárenství, zakončených závěrečnou a maturitní zkouškou
a v obory vzdělání nástavbového studia denní a dálkové formy zakončených maturitní
zkouškou.
Hlavním cílem činnosti školy je výchova a vzdělávání žáků a uchazečů, jejich příprava
pro získání středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou.
Výuka v teoretickém vyučování probíhá ve vlastních prostorách kromě výuky tělesné
výchovy, která je smluvně zajištěna v prostorách tělocvičny TJ Start Jihlava.a výuky řízení
motorových vozidel, která je částečně zajišťována firmou Autoškola Koutný.
Pro teoretické vyučování je zřízeno 7 kmenových učeben, z nichž 7 je vybaveno dataprojektory s PC, 2 učebny výpočetní techniky, každá vybavena 16 PC a data-projektorem,
1 učebna odborná vybavena 1 PC a data-projektorem, dvě malé učebny pro potřeby zajištění
výuky dělené třídy vybaveny data-projektory s PC a učebna měření se 7 PC a dataprojektorem. Pro potřeby odborného výcviku zajištěny dva přenosné data-projektory
s notebooky. Dále byl zakoupen hodnotící, zkušební systém a dvě zařízení nahrazující
interaktivní tabuli.
Všechny počítače jsou propojeny v síti a připojeny na internet. Materiální zabezpečení výuky
je standardní a na dobré úrovni, jeho doplňování je závislé na množství finančních zdrojů
od zřizovatele popřípadě ze schválených projektů.
Výuka praktického vyučování byla zajišťována v 17 učebnách odborného výcviku v areálu
školy a pro poznání reálného pracovního prostředí na smluvních pracovištích – značkových
autoservisech, ve kterých je prováděn odborný výcvik pod dozorem instruktorů a kontrolován
ze strany školy učitelem odborného výcviku. Materiální vybavení učeben odborného výcviku
odpovídá požadavkům vyučovaných oborů, neustále se modernizuje v návaznosti na finanční
zdroje vlastní, od zřizovatele a materiální pomocí zejména od firmy Peugeot ČR (karoserie
Peugeot 207 pro obor karosář, učební panely, darovaná vozidla, servis box a učební
pomůcky), AUTOMOTIVE LIGHTING (světlomety), Škoda Auto (cvičná vozidla, učební
pomůcky a informační systém Škoda Ervin).
V průběhu školního roku bylo prováděno jednání s dalšími značkovými autoservisy kraje
Vysočina a byl smluvně zajištěn a rozšiřován odborný výcvik v reálném pracovním prostředí
pro žáky třetích ročníků oborů vzdělání Mechanik opravář motorových vozidel, Autolakýrník,
Karosář a Autotronik.
Smluvní pracoviště prostorově i vybavením plně vyhovují potřebám oborů.
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
4 z 25
Škola provozuje autoškolou pro získání řidičského oprávnění skupiny „B“ a „C“, dále dle
zájmu žáků jsou organizovány kurzy pro získání skupiny „T“, „E“ a profesního průkazu.
Práce odborných komisí byla zaměřena na realizaci a inovaci školních vzdělávacích
programů, přípravu nových závěrečných a maturitních zkoušek. Dále se zabývaly realizací
projektu Comenius, plánováním exkurzí a inovací výchovně vzdělávacího procesu.
Škola má zřízen vnitřní informační systém - Intranet, který je síťově propojen a je z něj
možné získat veškeré informace o činnosti školy (dokumenty školy, rozvrhy vyučování
apod.) včetně napojení na odbornou knihovnu pro potřeby učitelů a žáků.
V dalším období je nutné pro splnění programu rozvoje školy řešit dostavbu dalších 4 učeben
pro teoretické vyučování, pracoven učitelů, sportovního zařízení, dořešit sanitární zázemí
a personálně zabezpečovat výchovně vzdělávací proces.
Škola je jako pilotní pověřené centrum výuky auto-oborů pro kraj Vysočina pověřena
zřizovatelem a MŠMT k organizovaní odborných soutěží opravárenských oborů v rámci kraje
Vysočina v návaznosti na celostátní soutěže uvedených oborů, metodickou činností, úpravami
učebních dokumentů auto-oborů, spoluúčastí na realizaci rámcových vzdělávacích programů
auto-oborů a ve spolupráci s NUOV přípravou nových závěrečných zkoušek pro auto-obory.
Postupné (v návaznosti na finanční zdroje) doplňované materiální vybavení školy bereme
jako základní prostředek ke splnění profilu absolventa všech oborů vzdělání vyučovaných
na naší škole.
V rámci programu odpadového hospodářství je pro čištění odpadních vod z celého areálu
školy vybudován komplex čistíren - lapoly, bio čistička a čistička pro odstranění ropných
látek s mycí rampou.
V majetku školy jsou dva nájemní byty využívané zaměstnanci školy.
2. Přehled oborů vzdělání
Struktura nabídky oborů vzdělání odpovídá zápisu ve školském rejstříku.
V nabídce školy jsou vyučovány následující obory vzdělání:
a) Obory vzdělání, u kterých je jejich ukončení realizováno způsobem jednotného zadání
závěrečné zkoušky - nová závěrečná zkouška:
26-57-H/001 Autoelektrikář - dobíhající obor
26-57-H/01 Autoelektrikář - ŠVP
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel – ŠVP
Automechanik
23-61-H/001 Lakýrník, pro silniční motorová vozidla - dobíhající
obor
23-61-H/01 Autolakýrník - ŠVP
b) Obory vzdělání, u kterých je jejich zakončení realizováno bez jednotného zadání závěrečné
zkoušky - nová závěrečná zkouška:
23-55-H/002 Klempíř - strojírenská výroba, pro silniční motorová
vozidla – dobíhající obor
23-55-H/02 Karosář - ŠVP
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
5 z 25
c) Obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou:
39-41-L/01 Autotronik - ŠVP
64-41-L/51 Podnikání denní a dálková forma - ŠVP
Obory vzdělání jsou vyučovány v souladu s platnými učebními dokumenty, školními
vzdělávacími programy.
Školu navštěvovalo v průměru 411 žáků, z toho dle oborů vzdělání Klempíř - strojírenská
výroba, pro silniční motorová vozidla 11 žáků, Karosář 18 žáků, Autoelektrikář 12 žáků,
Lakýrník, pro silniční motorová vozidla 5 žáků, Autolakýrník 10 žáků, Autotronik 114 žáků,
Mechanik opravář motorových vozidel 147 žáků, 26 žáků denního nástavbového studia a 68
žáků dálkového nástavbového studia. V oborech vzdělání zakončených závěrečnou zkouškou
studovalo 203 žáků, v nástavbovém studiu 94 žáků a v čtyřletém oboru zakončeném maturitní
zkouškou 114 žáků.
3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy
Personálně je výchovně vzdělávací proces zabezpečen, kolektiv učitelů je stabilizován,
ke změnám dochází pouze po dovršení důchodového věku učitele nebo po vzájemné dohodě
o ukončení pracovního poměru.
Většina učitelů reaguje na nové informace získané z reálného pracovního prostředí,
od výrobců automobilů, případných dalších odborných zdrojů, které získávají v rámci
samostudia nebo z odborných školení. Získané informace se využívají k průběžné aktualizaci
učebních dokumentů a následně jsou předávány žákům v rámci teoretického a praktického
vyučování. Škola se snaží vytvářet co nejlepší pracovní a materiální podmínky pro práci
učitelů tak, aby bylo možné využívat efektivní metody a formy práce při výuce žáků.
Průměrný věk zaměstnanců školy je 48 let. Z toho muži 49 let, ženy 48 let. U učitelů je
průměrný věk 47 roků, z toho muži 49 let a ženy 44 roků.
Jméno a příjmení
Ing. Bedřich Brož
Josef Vorel
PaedDr. Bohumír
Rychnovský
Miloš Fiala
Ing. Miroslav Nevrkla
Ing. František Konečný
Mgr. Šárka Němečková
Zouharová
Ing. Vladimír Panáček
Ing. Jitka Sobotková
Mgr. Jana Dolejší
Mgr. Eva Neuwirthová
Bc. Pavel Vejsada
Mgr. Marie Tumová
Ing. Ivana Bambulová
Jan Pospíšil
Ing. Jolana Voláková
Mgr. Ladislav Brázda
Mgr. Jiří Pejchar
Hana Koutná
Kvalifikace
Způsobilost
Učitelé teoretického vyučování
Praxe
VŠ, ředitel
USO, učitel
VŠ, učitel
pedagogická a odborná
pedagogická a odborná
pedagogická a odborná
39
38
46
ÚSO, učitel
VŠ, učitel
VŚ, učitel
VŠ, učitelka
pedagogická a odborná
pedagogická a odborná
pedagogická a odborná
pedagogická a odborná
46
33
24
5
VŠ, učitel
VŠ, zástupce ředitele
VŠ, učitelka
VŠ,učitelka
VŠ, učitel
VŠ,učitelka
VŠ, učitel
ÚSO,učitel TV
VŠ,učitelka TV
VŠ, učitel
VŠ, učitel
SOŠ, učitel ŘMV
odborná
pedagogická a odborná
pedagogická a odborná
pedagogická a odborná
pedagogická a odborná
pedagogická a odborná
pedagogická a odborná
odborná
pedagogická a odborná
pedagogická a odborná
odborná, pedagogická
odborná
4
18
22
24
12
4
19
1
13
29
17
19
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
6 z 25
Miloš Koutný
Mgr. Petra Kalná
Ing. Mgr. Věra Sedláková
Mgr. Tomáš Nosek
Mgr. Bc. Ivan Konečný
SOŠ, učitel Ř|MV
VŠ, učitelka
VŠ, učitelka
VŠ, učitel
VŠ, učitel TV
Mgr. Bc. Jaroslav Másilko
Jan Berka
Bohumil Kabátek
František Kourek
Radek Šmarda
Milan Mottl
Miloš Novák
Štefan Maras
Jan Procházka
Jindřich Řáda
Zdeněk Řezáč
František Nahodil
Josef Málek
Josef Marek
Luboš Vyskočil
Ing.Pavel Musil
Lukáš Badura
Hana Valová
Naděžda Jadrná
Soňa Hrazdirová
Miroslava Přikrylová
Jan Kisiov
Jiří Francálek
Jiří Válka
Jitka Brázdová
Marie Váchová
Alena Pešoutová
Jaroslava Přikrylová
Jaroslava Vondráčková
Zuzana Vosmeková
René Hintnaus
VŠ zástupce ředitele pro OV
pedagogická a odborná
ÚSO, učitel OV
pedagogická a odborná
ÚSO, učitel OV
pedagogická a odborná
ÚSO, učitel OV
pedagogická a odborná
SO, učitel OV
pedagogická a odborná
ÚSO, učitel OV
pedagogická a odborná
ÚSO, učitel OV
pedagogická a odborná
ÚSO, učitel OV
pedagogická a odborná
ÚSO, učitel OV
pedagogická a odborná
ÚSO, učitel OV
pedagogická a odborná
ÚSO, ved. učitel OV
pedagogická a odborná
USO, učitel OV
pedagogická a odborná
USO, učitel OV
pedagogická a odborná
USO, učitel OV
pedagogická a odborná
USO, učitel OV
pedagogická a odborná
VŠ, učitel
odborná
ÚSO, učitel OV
odborná
Provozní zaměstnanci
ÚSO,VETU
ÚSO, účetní
ÚSO, asistentka ředitele
ÚSO, účetní strav.zařízení
odborná
SO, správce areálu
ÚSO, energetik, učitel OV
pedagogická a odborná
SO, vedoucí kuchař
odborná
SO, kuchařka
Z, kuchařka
SO, kuchařka
SO, uklizečka, prodejna bufet
SO, uklizečka
SO, uklizečka
Vedoucí servisních služeb
odborná
25
26
28
11
38
28
20
30
40
35
41
31
17
3
Mgr. Pavlína Ruskayová
Ing.Jiří Vrubel
Radek Veselý
Nástup nových pracovníků
VŠ učitelka TV
pedagogická a odborná
VŠ, učitel TV
pedagogická a odborná
SOŠ učitel ŘMV
odborná
18
12
1
René Hintnaus
Ing. Tomáš Nosek
Jan Pospíšil
Mgr. Marie Tumová
Mgr. Soňa Juráňová
PaedDr.Boh. Rychnovský
Mgr. Petra Kalná
Josef Málek
Radek Veselý
Pracovníci, kteří ukončili pracovní poměr
Vedoucí servisních služeb
dohodou
VŠ, učitel TV
dohodou ve zkušební době
Učitel TV
dohodou ve zkušební době
VŠ, učitelka TV
ukončení pracovního poměru
VŠ, učitelka TV
ukončení pracovního poměru
VŠ,učitel
dohodou
ukončení pracovního poměru
VŠ, učitelka
Učitel OV
odchod do důchodu
Učitel Ř/MV
ukončení pracovní poměru
odborná
pedagogická a odborná
pedagogická a odborná
pedagogická a odborná
pedagogická a odborná
20
4
23
4
23
Učitelé odborného výcviku
33
27
30
28
24
36
23
9
35
33
37
38
26
15
5
17
1
Jeden pracovník skončil pracovní poměr z důvodu důchodového věku. Jeden pracovník
ukončil pracovní poměr dohodou. Dva pracovníci ukončili pracovní poměr ve zkušební době,
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
7 z 25
čtyři pracovníci ukončili pracovní poměr z důvodu uzavření pracovní smlouvy na dobu
určitou a jeden pracovník ukončil pracovní poměr dohodou ze strany zaměstnavatele.
Počet pracovníků v hlavní činnosti – fyzické osoby 53 pracovníků, přepočtené osoby 51,87
pracovníků
Počet pracovníků vykonávající doplňkovou činnost – fyzické osoby 6 pracovníků, přepočtené
osoby 3,37 pracovníků
Členění zaměstnanců dle věku a pohlaví
Věk
muži
Do 20 let
21 – 30 let
4
31 – 40 let
3
41 – 50 let
8
51 - 60 let
12
61 a více
5
Celkem
32
Členění zaměstnanců dle profese
Profese
muži
učitelé
12
učitelé OV
16
provozní zam.
3
kuchařky
1
Celkem
32
ženy
celkem
%
0
4
8
9
0
21
4
7
16
21
5
53
7,5
13,3
30,2
39,6
9,4
100
ženy
11
0
7
3
21
celkem
23
16
10
4
53
%
43,4
30,2
18,9
7,5
100
Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví (nejvyšší dosažené vzdělání)
vzdělání dosažené
Vyučen
střední odborné, úplné střední
vysokoškolské
Celkem
Muži
1
20
12
33
Ženy
5
5
10
20
Celkem
6
25
22
53
%
11,3
47,2
41,5
100,0
Zařazení pracovníků do platových tříd
platová třída
1
2
3
4
5
6
7
počet zařazených
pracovníků
0
1
0
1
3
1
2
platová třída
počet zařazených pracovníků
8
9
10
11
12
13
14
0
4
15
5
20
1
0
Počet zaměstnanců je ovlivňován počty žáků a rozsahem doplňkové činnosti. Pracovní
smlouvy na dobu určitou jsou uzavírány se začínajícími pracovníky a pracovníky, kteří
nastupují jako zástup za dlouhodobě nemocné učitele.
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
8 z 25
Učitelé nesplňující kvalifikaci byli upozorněni na povinnost doplnění kvalifikace dle zákona
č. 563/2004 Sb.
Personální práce je zaměřena zejména na personální zajištění všech oborů vzdělání, na
zvýšení důslednosti v oblasti dodržování a vyžadování plnění školních předpisů, náhradu
učitelů odcházejících do starobního důchodu a učitelů odcházejících na dohodu. Je prováděno
pravidelné roční hodnocení pracovníků školy. Vzdělávání pracovníků probíhá dle
schváleného plánu.
4. Údaje o přijímacím řízení
Přijímací řízení do prvních ročníků proběhlo ve 4 kolech u tříletých a čtyřletých oborů
vzdělání a ve 4 kolech u nástavbového studia – dálková forma v souladu s vyhláškou MŠMT
č. 671/2004 Sb., ve znění vyhlášky 394/2008 Sb.
Dle oborů:
Autotronik
Mechanik opravář mot. vozidel
Autoelektrikář
Karosář
Autolakýrník
Podnikání dálková forma
Podnikání denní forma
přihlášeno
přihlášeno
přihlášeni
přihlášeno
přihlášeno
přihlášeno
přihlášeno
51 žáků
77 žáků
3 žáci
18 žáků
16 žáků
42 žáků
48 žáků
přijato 30 žáků
přijato 52 žáků
přijato 0 žáků
přijato 8 žáků
přijato 8 žáků
přijato 30 žáků
přijato 30 žáků
Celkem bylo zasláno na školu 260 přihlášek a přijato bylo 158 žáků. Nepoměr mezi počtem
přihlášených a přijatých žáků je dán skutečností, že žáci mají možnost zaslat přihlášku
na 2 školy.
Žáci obrů vzdělání zakončených závěrečnou zkouškou a oboru vzdělání Autotronik byli
přijímáni na základě plnění kritérií stanovených ředitelem školy (bodový systém za prospěch
ze základní školy) bez konání přijímací zkoušky. U obru vzdělání Podnikání byla konána
přijímací zkouška formou testů z jazyků a matematiky. Kritéria pro přijímání žáků byla
zveřejněna na webových stránkách školy. V důsledku převisu zájmu žáků o školu, došlo
v rámci přijímacího řízení k výběru přijatých žáků. Pro školní rok 2012/2013 došlo k poklesu
přijatých žáků u oborů vzdělání zakončených závěrečnou zkouškou.. Vzhledem k tomu, že se
jedná o nosné obory školy, je nutné se plně zaměřit na nábor žáků pro školní rok 2013/2014.
5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
V návaznosti na schválené RVP byly na veškeré obory vzdělání vyučované v rámci studijní
nabídky školy zpracovány školní vzdělávací programy, podle kterých probíhá výuka.
Hlavní úkoly a plnění kompetencí v oblasti přípravy žáků jsou dány ŠVP a vycházejí
z charakteristiky jednotlivých oborů vzdělání, jsou specifikovány v celoročním programu
výchovně vzdělávací práce, učebních dokumentech jednotlivých učitelů, plánech činnosti
odborných komisí. Úkoly a kompetence jsou zaměřeny do výchovně vzdělávací oblasti studijní výsledky žáků, docházka do školy, výsledky u závěrečných a maturitních zkoušek,
uplatnění žáků v reálném pracovním prostředí, části personálně pedagogické práce a přípravy
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
9 z 25
učitelů, části materiálního vybavení školy - jeho inovace a doplňování, části organizační
a řídící a části public relations školy.
Plnění úkolů je průběžně hodnoceno a upřesňováno v rámci jednání pedagogických porad,
porad odborných komisí, porad úseků a vedení, jsou přijímána konkrétní opatření, úkoly
k zajištění splnění celoročního plánu výchovně vzdělávací práce a ŠP jednotlivých oborů
vzdělání.
O výsledcích výchovy a vzdělávání žáků informují následující přehledy a komentáře:
a) Prospěch žáků
1. pololetí
Třída
Obor
Prospělo
Prospělo s
vyznamenáním
Neprospělo Neklasifikováno
Průměrný
prospěch
1.A
MO
10
0
16
0
2,840
1.B
MO
12
0
12
1
2,899
1.C
EL,KA,LA
8
0
12
2
2,992
1.S
20
0
8
0
2,556
13
1
17
1
2,464
2.A
Autotronik
Podnikání
dálková
forma
MO
14
2
5
2
2,504
2.B
MO,KA
12
1
12
1
2,943
2.S
15
0
14
0
2,282
18
0
7
0
2,659
6
2
7
0
2,316
3.A
Autotronik
Podnikání
denní forma
Podnikání
dálková
forma
MO
17
0
5
2
2,612
3.B
MO
20
0
6
0
2,473
3.C
EL,KL,LA
19
0
2
1
2,706
3.S
Autotronik
Podnikání
dálková
forma
Autotronik
21
0
6
0
2,563
11
0
9
1
2,367
21
0
7
0
2,753
1.E
2.N
2.E
3.E
4.S
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
10 z 25
2. pololetí
1.A
MO
26
Prospělo s
vyznamenáním
0
1.B
MO
23
1.C
EL,KA,LA
1.S
2.A
Autotronik
Podnikání
dálková
forma
MO
2.B
2.S
0
0
Průměrný
prospěch
2,888
0
2
0
2,780
19
0
1
0
3,011
28
0
0
0
2,621
17
2
4
0
1,878
20
3
0
0
2,514
MO,KA
23
1
1
0
2,902
26
0
3
0
2,737
23
0
1
0
2,526
11
1
2
0
2,276
3.A
Autotronik
Podnikání
denní forma
Podnikání
dálková
forma
MO
22
0
2
0
2,605
3.B
MO
26
0
0
0
2,395
3.C
EL,KL,LA
20
0
0
0
2,589
3.S
Autotronik
Podnikání
dálková
forma
Autotronik
27
0
0
0
2,526
19
0
1
0
2,427
28
0
0
0
2,670
Třída
1.E
2.N
2.E
3.E
4.S
Obor
Prospělo
Neprospělo Neklasifikováno
Prospěch za školní rok – obory vzdělání zakončené ZZ
Prospělo s
Pololetí
Prospělo
Neprospělo
vyznamenáním
1.
112
3
70
2.
179
4
6
Celkem
291
7
76
Prospěch za školní rok – denní forma nástavbového studia
Prospělo s
Pololetí
Prospělo
Neprospělo
vyznamenáním
1.
18
0
7
2.
23
0
1
Celkem
41
0
8
Neklasifikováno
9
0
9
Neklasifikováno
0
0
0
Průměrný
prospěch
2,745
2,710
2,727
Průměrný
prospěch
2,659
2,526
2,592
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
11 z 25
Prospěch za školní rok – dálková forma nástavbového studia
Prospělo s
Průměrný
Neprospělo
Neklasifikováno
Pololetí
Prospělo
vyznamenáním
prospěch
1.
30
3
33
2
2,382
2.
47
3
7
0
2,193
Celkem
77
6
40
2
2,287
Prospěch za školní rok – Autotronik
Prospělo s
Pololetí
Prospělo
Neprospělo
vyznamenáním
1.
77
0
35
2.
109
0
3
Celkem
186
0
38
Neklasifikováno
0
0
0
Průměrný
prospěch
2,697
2,638
2,667
Porovnání prospěchu žáků s minulými roky
Text
Průměrný
prospěch za
celou školu
Obory vzdělání
zakončené ZZ
Nástavbové
studium denní
forma
Nástavbové
studium
dálková forma
Autotronik
šk. rok
2006/2007
šk. rok
2007/2008
šk .rok
2008/2009
šk. rok
2009/2010
šk. rok
2010/2011
šk. rok
2011/2012
Index
2011/2012
2,84
2,72
2,68
2,51
2,62
2,63
1,01
2,97
2,79
2,73
2,74
2,72
2,72
1,00
2,47
2,67
2,56
2,21
2,67
2,59
0,97
2,56
2,73
2,76
2,50
2,40
2,28
0,95
2,65
2,54
2,64
2,57
2,65
2,66
1,01
Oproti minulým školním rokům se jeví trend mírného zlepšování studijních výsledků žáků
u oborů vzdělání zakončených závěrečnou i maturitní zkouškou. I přes to, že oblast prospěchu
žáků je negativně ovlivňována zejména nižší kvalitou žáků nastupujících do naší školy
ze základních škol, zejména u náročného oboru vzdělání Autotronik (nižší počty
vycházejících žáků ze základních škol, převis nabídky na středních školách a stále se
zhoršující výchovně vzdělávací výsledky žáků základních škol), sociální oblast - vztah žáků
ke studiu, vliv neúplných a problémových rodin (mnozí rodiče si neuvědomují jejich
zákonnou odpovědnost za vzdělávání svých dětí), se nám daří udržovat určitý standard školy
a postupně soustavnou, cílenou prací udržovat dobré výsledky výchovně vzdělávacího
procesu.
Pro další období je nutné vedle výběru žáků v přijímacím řízení zlepšit atraktivitu výchovně
vzdělávacího procesu pro žáka, volit vhodné, moderní metody a formy práce učitele, zlepšit
motivaci žáků, zvýšit četnost jejich hodnocení, jeho objektivitu a neustále zlepšovat
komunikaci se žáky ve všech oblastech výchovně vzdělávacího procesu.
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
12 z 25
b) Zameškané hodiny
1.pololetí
Třída
Obor
1.A
MO
1.B
MO
1.C
1.S
Teorie
Praxe
Celkem
Celkem
Neoml.
Neoml.
Neoml.
celkem
celkem
TV+OV
hod. na žáka
606
0
295
0
901
0
34,65
1062
43
642
28
1704
71
68,16
EL,KA,LA
919
65
805
102
1724
167
78,36
522
0
210
0
732
0
26,14
470
0
-
-
470
0
14,68
2.A
Autotronik
Podnikání
dálková
forma
MO
864
24
1110
0
1974
24
82,25
2.B
MO,KA
1656
85
1243
162
2899
247
111,5
2.S
2166
31
589
0
2755
31
95,00
2138
44
-
-
2138
44
85,52
408
0
-
-
408
0
27,20
3.A
Autotronik
Podnikání
denní forma
Podnikání
dálková
forma
MO
1350
11
914
70
2264
81
94,33
3.B
MO
1138
56
832
60
1970
116
75,76
3.C
EL,KL,LA
721
0
778
22
1499
22
68,13
3.S
Autotronik
Podnikání
dálková
forma
Autotronik
811
0
291
0
1102
0
40,81
449
0
-
-
449
0
21,38
1248
8
440
0
1688
8
60,28
16528
367
8149
444
24677
811
61,50
1.E
2.N
2.E
3.E
4.S
Celkem
2.pololetí
Třída
Obor
Teorie
Praxe
Celkem
Celkem
Neoml.
Neoml.
Neoml.
celkem
celkem
TV+OV
hod. na žáka
1.A
MO
626
0
679
4
1305
4
50,19
1.B
MO
1203
99
625
0
1828
99
73,12
1.C
EL,KA,LA
730
35
714
8
1444
43
72,20
1.S
Autotronik
Podnikání
dálková
forma
1195
0
267
0
1462
0
52,21
282
0
-
-
282
0
12,26
1.E
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
13 z 25
2.A
MO
1237
29
1452
0
1689
29
116,91
2.B
MO,KA
2419
27
1530
152
3949
179
157,96
2.S
1953
229
465
0
2418
229
83,37
1333
1
-
-
1333
1
55,54
393
0
-
-
393
0
28,07
3.A
Autotronik
Podnikání
denní forma
Podnikání
dálková
forma
MO
777
19
816
49
1593
68
66,37
3.B
MO
945
10
602
0
1547
10
59,50
3.C
EL,KL,LA
778
0
542
0
1320
0
66,00
3.S
Autotronik
Podnikání
dálková
forma
Autotronik
1000
0
578
0
1578
0
58,44
306
0
-
-
306
0
15,30
977
0
84
0
1061
0
37,89
16154
449
8354
213
24508
662
62,83
2.N
2.E
3.E
4.S
Celkem
Zameškané hodiny za školní rok – oboru vzdělání zakončené ZZ
Pololetí
1.
2.
Celkem
Teorie
8316
8715
17031
Neomluveno
284
219
503
Praxe
Neomluveno
6619
6960
13579
444
213
657
Celkem
Neomluveno
TV+OV
TV+OV
14935
728
15675
432
30610
1160
Zameškané hodiny za školní rok – denní forma nástavbového studia
Pololetí
Teorie
Neomluveno
1.
2138
44
2.
1333
1
Celkem
3471
45
Zameškané hodiny za školní rok – dálková forma nástavbového studia
Pololetí
Teorie
Neomluveno
1.
1327
0
2.
981
0
Celkem
2308
0
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
14 z 25
Zameškané hodiny za školní rok – Autotronik
Pololetí
Teorie
1.
2.
Celkem
Neomluveno
4747
5125
9872
Praxe
39
229
268
Neomluveno
1530
1394
2924
0
0
0
Celkem
Neomluveno
TV+OV
TV+OV
6277
39
6519
229
12796
268
Porovnání zameškaných hodin za minulé roky (průměrný počet zameškaných hodin na žáka).
Text
Zameškané
hod. za celou
školu
Obory vzdělání
zakončené ZZ
Nástavbové
studium denní
forma
Nástavbové
studium
dálková forma
Autotronik
šk. rok
2006/2007
šk. rok
2007/2008
šk. rok
2008/2009
šk. rok
2009/2010
šk. rok
2010/2011
šk. rok
2011/2012
Index
2011/2012
64,82
63,29
65,49
65,89
72,89
62,16
0,85
81,44
70,36
72,42
75,79
86,22
79,71
0,92
77,96
85,83
83,65
82,47
91,48
70,53
0,77
26,07
19,21
33,36
19,18
22,23
19,81
0,89
53,81
58,78
54,55
60,57
62,27
56,76
0,91
Oproti minulým školním rokům se jeví trend mírného zlepšování absence v podstatě u všech
oborů vzdělání. Nadále se u absence negativně projevuje možnost žáka staršího 18 let
omlouvat si sám absenci, v ojedinělých případech i malá důslednost a vyšší tolerance třídních
učitelů. Dále je absence žáků negativně ovlivňována sociální oblastí - vztah žáků ke studiu,
vliv neúplných a problémových rodin, vliv společenského prostředí a někdy i obtížná
spolupráce s rodinou (mnozí rodiče si neuvědomují jejich zákonnou odpovědnost za výchovu
svých dětí), daří se nám udržovat určitý standard školy a postupně soustavnou, cílenou prací
řešit absenci a tím pokud možno udržovat absenci v oblasti omluvené absence.
Základním úkolem pro učitele je neustále prohlubovat vztah rodiny a školy, zapojit rodiny
do řešení vznikajících problémů dětí, zvyšovat zodpovědnost a důslednost našich učitelů
a vytvářet lepší komunikativní prostředí.
c)) Hodnocení maturitní a závěrečné zkoušky
1. Řádný termín
Počet
Obor
žáků v
vzdělání
ročníku
3.A MO
24
3.B MO
26
3.C
EL,KL,
20
LA
2.N
25
3.E
20
4.S
28
MZ
konalo
ZZ konalo
Prospělo s
vyznamenáním
Prospělo
Neprospělo
-
19
19
1
1
18
18
0
0
-
19
4
15
0
18
18
27
-
0
0
0
13
13
15
5
5
12
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
15 z 25
Neprospělo při maturitní zkoušce: Český jazyk a literatura 14 žáků
Matematika 5 žáků
Anglický jazyk 1 žák
Německý jazyk 2 žáci
Odborné předměty 3 žáci
2.Náhradní termín a opravná maturitní, závěrečná zkouška
Počet
MZ
ZZ
Prospělo
Obor vzdělávání
žáků
konalo konalo
s vyznam.
v ročníku
3.A MO náhradní
3
3
0
termín
3.B MO náhradní
7
7
0
termín
3.C EL,KL, LA
1
1
0
2.N náhradní termín
6
5
0
2.N opravná zkouška
5
5
0
3.E náhradní termín
1
0
0
3.E opravná zkouška
5
5
0
4.S opravná zkouška
12
12
0
4.S náhradní termín
1
1
0
Prospělo
Neprospělo
3
0
6
1
1
1
4
0
4
9
0
0
4
1
0
1
3
1
3. Průměrný prospěch u maturitní zkoušky
Český
jazyk a
literatura
Matematika
CJ
Praktická
zkouška z
ÚD
Ekonomika
podniku
Právo
2,94
3,33
3,71
2,61
2,00
1,94
3,00
3,40
2,75
2,94
2,50
2,05
Obor
vzdělání
Český
jazyk a
literatura
Matematika
CJ
Praktická
zkouška
Elektrotechnika
El. příslušenství
Motorová
vozidla
Technologie
4. S
Autotronik
3,44
4,16
2,7
2,11
2,7
2,63
Obor
vzdělání
2.N
Podnikání
denní f.
3.E
Podnikání
dálková f.
4. Průměrný prospěch u závěrečné zkoušky
Třída/obor
3.A Automechanik
3.B Automechanik
3.C Klempíř, Lakýrník.
Autoelektrikář
Písemná zkouška
2,682
3,231
Praktická zkouška
2,818
2,538
Ústní zkouška
2,591
2,615
2,250
2,350
2,250
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
16 z 25
Výsledky zkoušek jsou srovnatelné s minulými školními roky. U společné části maturitní
zkoušky došlo ke zhoršení výsledků u Českého jazyka.
d) Výchovná opatření
Napomenutí učitele TV + OV
Důtka učitele TV+OV
Důtka ředitele školy
Podmíněné vyloučení
Vyloučení ze studia
2. stupeň z chování
3. stupeň z chování
Pochvala
32
47
27
22
0
18
6
17
Oproti minulým rokům se počet uložených výchovných opatření snížil v oblasti možností
třídního učitele a zvýšil v oblasti možností ředitele školy, zejména u podmíněného vyloučení
žáka. U většiny žáků uložená výchovná opatření měla vliv na posílení jejich kázně, o čemž
svědčí struktura uložených výchovných opatření.
Kladně lze hodnotit značný nárůst pochval žáků, tak potřebný pro jejich motivaci. V této
oblasti je bezpodmínečně nutné zvýšit důslednost, odpovědnost v práci učitelů a zlepšení
jejich komunikace se žáky, zákonnými zástupci.
f) Exkurze
Vhodným doplněním teoretického a praktického vyučování jsou exkurze, které byly
zaměřeny a slouží k doplnění vzdělávání v návaznosti na tématické plány jednotlivých oborů
vzdělání a vyučovaných předmětů. Akce jsou organizovány do výrobních závodů např.
BOSCH, Automotive Lighting, značkové autoservisy v Jihlavě, popřípadě na výstavy
s automobilní tématikou a prezentace firem. Dále se žáci v návaznosti na učební dokumenty
účastní soudního řízení, návštěvy finančního úřadu a úřadu práce. V rámci všeobecně
vzdělávacích předmětů návštěvy knihovny, filmových představení, dále akcí pořádaných
Hasičským záchranným sborem Jihlava a Policií ČR.
g) Oblast BOZP a PO
V oblasti BOZP a PO nenastala žádná mimořádná událost, která by měla negativně ovlivnit
činnost školy. Škola každoročně spolupracuje s odborovou organizací v oblasti komplexních
prověrek stavu BOZP a PO na škole včetně stanovení opatření ke zjištěným závadám.
Pravidelně je ve stanovených termínech prováděno školení zaměstnanců a žáků, periodicky
jsou prováděny elektro-revize, revize tlakových nádob a zdvihacích zařízení. Škola má
smluvně zajištěnu lékařskou preventivní péči - provádění pravidelných lékařských prohlídek
zaměstnanců, popřípadě žáků. Pravidelně jsou realizovány nácviky evakuace ve spolupráci
s Hasičským záchranným sborem Jihlava. Oblast PO a BOZP je smluvně zajištěna firmou
Pohaservis.
V tomto roce bylo evidováno celkem 20 úrazů (pokles proti roku 2010/11 o 18 úrazů), úrazy
jsou zejména v hodinách tělesné výchovy a odborného výcviku.
Celková vyplacená částka za 8 odškodněných úrazů činila 23 980,-- Kč.
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
17 z 25
6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Bylo evidováno celkem 25 žáků se specifickými poruchami učení. Žákům byly ve všech
předmětech poskytnuty úlevy dle doporučení PPP, podle Pokynu MŠT č.j.13711/2001-24,
dále podle Vyhlášky MŠMT č. 73 a dle Zákona č. 561/2004 Sb.2004 Sb.
Vzniklé problémy řešili třídní učitelé, výchovný poradce a ředitel školy s rodiči a žáky. Stále
častěji a důsledněji bylo nutno řešit slabý prospěch, absenci, podezření na šikanu, záškoláctví,
osobní nebo mezilidské problémy, vztahové problémy ve třídě.
Žáci mají častěji výhrady k nespravedlivému hodnocení svých výsledků ze strany učitelů,
k jejich osobním připomínkám, které přímo nesouvisejí s výukou, které se netýkají jejich
hodnocení, negativně vnímají náznaky arogance, omezení diskuze k silovému řešenému
problému ze strany učitele.
Zesilují a specifikují se problémy, které se projevují v prvních ročnících oborů vzdělání
zakončených závěrečnou zkouškou. Žáci mají častější sklony k extrémním projevům. Jejich
sociální vyzrálost je po celý první školní rok na úrovni žáka základní školy, chlapci si
navzájem dělají naschvály v podobě drobných tělesných a slovních výpadů, které však při
dlouhodobém vzájemném používání hraničí se šikanou
Pokud se s nimi o problémech nehovoří a jejich projevy se potlačují, aniž by se hledala
pravda, chovají se ještě více agresivněji, jsou apatičtí ke komentářům a požadavkům učitele,
chovají se arogantně ke všem zaměstnancům školy, nevěří v práci pedagoga a nevěří ani
v etické lidské hodnoty. Pokud není posuzování prohřešků stejně spravedlivé u všech žáků,
jejich agresivita stoupá a kombinuje se s dalšími nestandardními projevy. Morální úpadek
společnosti se ve škole nejsilněji zrcadlí v nejmladších dětech. Žáci prvních ročníků také
častěji experimentují s marihuanou, jedná se o žáky se slabým prospěchem a s problémy
s docházkou do školy, s finančními nebo vztahovými problémy v jejich rodinách. Tito žáci
jsou v chování přizpůsobivější, ale vždy pasivní, ve výuce se projevují minimálně, mají
výraznější problémy v klasifikaci předmětů.
U žáků druhých a třetích ročníků se celkově projeví jejich studijní schopnosti, chování je
stabilizované, nasměrované na výkon, jak ze strany učitele, tak ze strany žáka. Objevují se
však jedinci, kteří mají problém se zdárným ukončením třetího ročníku, který souvisí
s pravidelnou docházkou do vyučování. Díky jejich psychické nezralosti a malé péči ze strany
rodiny jim schází vůle k překonání potíží a zdárnému složení závěrečných zkoušek. Ty pak
dokončují ve více po sobě následujících termínech.
Studijní obory jsou silněji nasměrovány na studijní výkony, i když vždy souvisejí s jejich
schopnostmi a vůlí připravovat se do školy. Kázeňské prohřešky se zde vyskytují minimálně,
šikana ani konzumace drog nebyly zaznamenány.
Celkově se přístup všech žáků ke studium změnil, učitel má dnes velmi ztíženou situaci
s poskytováním vzdělání, žáci ho vnímají podobně jako prodavače, po kterém chtějí zboží, ale
odmítají se vzdělávání účastnit formou vlastního úsilí, odmítají vlastní zodpovědnost a aktivní
účast na svém vzdělávání.
Výchovná poradkyně spolupracovala se žáky a učiteli TV a OV a poskytovala jim materiály
a informace k zajištění prevence sociálně patologických jevů. Aktualizované materiály byly
zaměřeny na prevenci drogové závislosti, kouření, šikanu, AIDS, sexuálně přenosné nemoci,
na zdravý životní styl a lidská práva, spolupracovali jsme s paní Pokornou z KHS. Žáci
studovali materiály na nástěnkách na obou budovách školy, samostatně si je odebírali
na dostupných místech. Učitelům občanské nauky byla předána zásoba dostupných materiálů
ke všem tématům. Žáci byli proškoleni o škodlivosti drog, viděli DVD Pravda o drogách,
Řekni drogám ne, dokumentární filmy o drogách, které byly spojeny s následnou diskuzí.
Žákům byly sděleny kontakty na centra prevence a drogové závislosti.
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
18 z 25
V květnu 2012 se žáci prvních ročníků účastnili přednášky Islámské organizace,
sebevražedný terorismus a kult mučedníka. Třída 3.S se v dubnu účastnila Projektu šance
a své poznatky z charitativní akce sdělila ostatním žákům školy ve školním časopise. Tento
charitativní projekt, jehož výtěžkem byly vybrané peníze, nebyl pro žáky jednoduchý
a projevila se zde i jejich vyzrálost absolvovat takovou akci. Žáky velmi překvapila reakce
spoluobčanů, kteří je rázně odmítali, dokonce na ně byli i agresivní a směrovali na ně výtky,
které by měly být určeny spíše lidem odpovědným za chod státu. Akce měla pro žáky velký
význam, díky vlastní zkušenosti s charitativní akcí je větší pravděpodobnost, že oni sami
pocítí sounáležitost s postiženými či slabými a jako dospělí se budou podobných akcí účastnit.
7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Další vzdělávání pedagogických pracovníků je podle zákona povinností každého učitele.
Vzdělávání probíhá v souladu s plánem vzdělávání, který je zaměřen na prohloubení znalostí
pracovníků v oblasti odborného vzdělávání, všeobecného vzdělávání, vzdělávání v oblasti
tvorby školních vzdělávacích programů a přípravy projektů a grantů. Plán vzdělávání je
zpracováván na daný školní rok, vychází z aktuálních potřeb učitelů a nabídky vzdělávacích
programů, plán je průběžně aktualizován a doplňován zejména v návaznosti na rozvoj
informací a potřeby jednotlivých učitelů.
Ve spolupráci s firmou Bosch, Škoda Auto a Scania je škola zapojena do evropského projektu
vzdělávání pedagogických pracovníků - odborných učitelů. V rámci uvedeného projektu
probíhá vzdělávání odborných učitelů naší školy a odborných učitelů krajských škol
vyučujících auto-obory prostřednictvím našich učitelů.
Škola je zapojena do projektů IQ Industry, v rámci kterého se odborní učitelé dle vlastního
výběru zúčastňují odborných školení pořádaných podniky sdruženými v SAP (Svaz auto
průmyslu). V rámci spolupráce s firmou NEXA Autocolor byly postupně doplňovány odborné
informace potřebné pro výuku žáků a vzdělávání učitelů oboru vzdělání Autolakýrník.
Ve spolupráci s firmou Peugeot ČR je zajišťováno školení odborných učitelů a byl pro naše
učitele zpřístupněn web technických informací uvedené firmy servis box Peugeot. Dále byl
zpřístupněn pro potřeby odborných učitelů web technických informací firmy Škoda Auto systém Ervin.
Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů plně využívají a účastní se školení, která slouží
k prohloubení jazykové i metodické práce učitele.
Každý učitel v průběhu roku čerpal 12 pracovních dnů na samostudium.
8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
a) Sportovní akce školy
Pro lepší poznání žáků prvních ročníků a přirozeného navázání kontaktu mezi žáky a učiteli
byl po zahájení školního roku organizován tří denní adaptační kurz 1. ročníků v rekreačním
zařízení Vanov. Setkání proběhlo v souladu s organizačním zabezpečením bez problémů
a plně splnilo svůj účel, bylo kladně hodnoceno učiteli i žáky.
V rámci projektu interkulturní spolupráce bylo v září 2011 uspořádáno dvou denní
společensko sportovní setkání žáků a učitelů SŠA Jihlava a SOŠA Trnava o Putovní pohár
ředitele školy. Sportovní akce proběhla na SOŠA Trnava za účasti 30 našich žáků a 10
učitelů. Ve čtvrtém ročníku tohoto setkání Putovní pohár vyhrálo již potřetí1 družstvo ze SŠA
Jihlava.
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
19 z 25
Pro žáky druhých ročníků byl uspořádán týdenní sportovně turistický kurz, ve kterém se opět
projevila vysoká absence žáků. V budoucnu bude nutné, aby se organizátoři kurzu pečlivě
zabývali zejména náplní, atraktivitou kurzu pro žáky a tím zvýšili jejich účast nebo v případě
nezájmu žáků, jejich finančních možností uvedený kurz nekonat.
Sportovní akce v rámci středních škol Kraje Vysočina
Říjen
Říjen
Říjen
Říjen
Listopad
Listopad
2
1
1
Fotbal
5.místo
Přespolní běh
1.místo
Přespolní běh - kraj
3.místo
Stolní tenis
2.místo
Florbal
účast
Futsal
Přípravná utkání s VŠ polytechnickou Jihlava
Turnaj tří středních škol
Přípravná utkání s FC Vysočinou
V průběhu školního roku byly uspořádány sportovní soutěže mezi třídami, v rámci tříd
v sálové kopané, Fit-test, v silovém víceboji včetně testování fyzické zdatnosti žáků.
Pro nízký zájem, zejména z důvodu finančních možností zákonných zástupců, nebyl
organizován lyžařský kurz 1. ročníků.
V rámci přípravy na setkání v Trnavě jsme uskutečnili přípravná utkání ve futsale a florbalu.
b) Soutěž Automechanik junior 2012
1. Krajské kolo soutěže Automechanik junior 2012
Krajské kolo proběhlo na ČZA v Humpolci za účasti 12 žáků ze 6 škol kraje Vysočina. Naši
žáci – Marek Navrátil obsadil 1. místo a Petr Datinský 5. místo. Do celostátního kola
postoupil Marek Navrátil.
2. Celostátní kolo soutěže Automechanik junior 2012
Finále celostátního kola 18. ročníku uvedené soutěže bylo organizováno na škole SŠT
Ostrava –Vítkovice za účasti 28 žáků oboru vzdělání Mechanik opravář motorových vozidel
- Automechanik z celé České republiky.
Náš žák Marek Navrátil obsadil v celostátním finále 3. místo.
3. Česko - Slovenský opravář Junior 2012
První ročník uvedené soutěže proběhl v rámci výstavy Autosalon 2012 v Bratislavě za účasti
nejlepších soutěžících z obou států. Žák Marek Navrátil obsadil celkově 5. místo.
c) Soutěž Automobileum 2012
Vysočinu v celostátním kole na Autodromu v České Lípě reprezentovalo družstvo 4 žáků
naší školy. V náročné soutěži naše družstvo obsadilo 3. místo a v jednotlivcích byl žák Petr
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
20 z 25
Datínský na 1. místě. Vedoucími družstva byli učitelé odborného výcviku pánové Zdeněk
Cila a Luboš Vyskočil.
d) Přehlídky škol a dny otevřených dveří
V rámci propagace školy, styku s veřejností a náboru žáků se škola pravidelně zúčastňuje
přehlídek škol, které se konají v Jihlavě, Havlíčkově Brodě, Pelhřimově, Třebíči, Žďáru nad
Sázavou a Velkém Meziříčí
Škola pořádá v listopadu až lednu celkem pět dnů otevřených dveří pro rodiče budoucích
žáků a ostatní veřejnost. V případě zájmu rodičů je umožněna individuální prohlídka školy
i mimo uvedené dny otevřených dveří.
Pro přiblížení školy veřejnosti jsou využívány krajské sdělovací prostředky, odborné
časopisy, web školy a vlastní časopis.
e) Služby pro sociální partnery a veřejnost
V rámci celoživotního vzdělávání zajišťuje naše škola ve školícím středisku vzdělávání
pracovníků stanic měření emisí motorových vozidel.
Svářečská škola zajišťuje vzdělávání svářečů v základních kurzech svařování, úředních
zkouškách dle ČSN EN 287-1 a přezkoušení svářečů.
V evropském projektu vzdělávání odborných učitelů Škoda Auto, BOSCH, Scania,
vzděláváme odborné učitele ostatních krajských škol kraje Vysočina.
Škola spolupracuje s úřady práce v rámci případné rekvalifikace pracovníků v oborech
vyučovaných školou..
V rámci služeb pro veřejnost je provozován vlastní autoservis, ve kterém v návaznosti
na produktivní práci žáků provádí škola běžné opravy motorových vozidel zákazníků, měření
emisí, opravy karoserií a jejich lakování.
Provádíme revize vybraných elektrických zařízení pro firmy v rámci kraje Vysočina.
V rámci projektu UNIV proběhla dvě pilotní ověřování výukových programů pro širokou
odbornou veřejnost v oblasti lakování vozidel.
f) Mezinárodní aktivity
V letošním roce pokračoval projekt interkulturní spolupráce v oblasti výměnné praxe žáků,
odborné pomoci, společensko sportovních setkání a vzájemných kontaktů pracovníků škol se
školou SOŠA Trnava. V rámci uvedeného projektu proběhla výměnná týdenní praxe 10 žáků
a 2 učitelů naší školy v Trnavě a Trnavské školy v Jihlavě. V září 2011 proběhlo v Trnavě
dvoudenní společensko sportovní setkání žáků a učitelů obou škol. Uvedený projekt je
přínosem pro obě školy.
Dále pokračoval projekt trojstranného partnerství Comenius – se školami ve Weinheimu
v Německu a Trnavě na Slovensku. V rámci projektu proběhla vedle návštěv učitelů obou
škol i týdenní návštěva žáků a učitelů z uvedených škol a v naší škole prezentace prvního
modulu Vývoj a historie automobilismu v jednotlivých zemích.
Pokračují kontakty s PSA Peugeot Citroën Trnava, školícím střediskem Peugeot ČR a Škoda
Auto v oblasti materiální, odborné pomoci.
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
21 z 25
g) Účast žáků naší školy na veřejných sbírkách
V letošním roce byla naše škola opět oslovena některými organizacemi o pomoc při veřejných
sbírkách, akcích a to zejména ve prospěch handicapovaných občanů, opuštěných dětí apod.
Vybraní žáci naší školy se ve spolupráci s výchovnou poradkyní účastnili těchto sbírek.
9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a ostatními
kontrolními orgány
V září 2011 proběhla kontrola Českou školní inspekcí a kontrola provozování autoškoly
Magistrátem města Jihlavy. Uvedenými kontrolami nebyly zjištěny závažné nedostatky,
nedostatky převážně formálního charakteru byly odstraněny v průběhu kontroly popřípadě
v termínu stanoveném kontrolním orgánem.Veškeré zápisy z uvedených kontrol jsou uloženy
u ředitele školy.
Vnitřní kontrolní systém je dán organizačním řádem, samostatným plánem kontrolní činnosti
a plánem hospitační činnosti vedoucích pedagogických pracovníků. Systém byl zaměřen
na dodržování vnitřních předpisů školy, ekonomiku, autoprovoz, pedagogickou dokumentaci
a úroveň výchovně vzdělávacího procesu - zjištěné skutečnosti a navržená opatření jsou
projednávána s příslušnými pracovníky, operativně vyhodnocována a průběžně plněna.
10. Základní údaje o hospodaření školy
Příjmy celkem (tis. Kč)
Z toho: státní dotace př. náklady
vlastní příjmy
ostatní
z rozpočtu ÚSC provoz
z prodeje majetku
Investiční výdaje celkem
Z toho dotace od KÚ
Ostatní dotace (Comenius, maturita)
Neinvestiční výdaje celkem
Z toho: platy
OON bez PP žáků
odvody SP, ZP
učební pomůcky
odměny za prod. práci žáků
ostatní
2008/2009
26.463
18.268
3.133
29
4.685
0
2009/2010
28 510
19 404
2 745
18
4 549
0
2010/2011 2011/2012
29.516
27.943
20.235
19.459
3.993
3.558
536
532
4.752
4.374
20
0
0
690
305
385
553
550
3
181
51
130
26.462
13.188
60
4.600
117
19
8.548
28 509
13 973
77
4 666
237
24
9 532
29.515
14.631
105
4.983
110
16
9.670
27.942
14.185
80
4.850
36
26
87651
Závazné ukazatele rozpočtu stanovené zřizovatelem škola průběžně plnila. Bylo dosaženo
kladného hospodářského výsledku.
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
22 z 25
Příjmy z doplňkové činnosti
Výdaje dopl. činnosti celkem
Z toho: mzdy
odvody SP, ZP
ostatní
2008/2009
1.421
1.315
347
121
847
2009/2010
1.348
1.317
327
105
885
2010/2011 2011/2012
1.051
1.541
1.030
1.534
391
525
125
184
514
825
V doplňkové činnosti škola zajišťovala provádění kvalifikačních kurzů pro pracovníky stanic
měření emisí, kvalifikačních kurzů výuky svařování, elektro-revize a pronájem nevyužitých
prostor.
Prostředky získané doplňkovou činností jsou použity na zlepšení hospodaření v hlavní
činnosti školy.
3. Tvorba a čerpání FKSP
Plán v Kč
Skutečnost v Kč
Stav fondu k 1. 1. 2011
460 690,-460 688,83
Příjmy
Základní příděl (§ 2 odst. 1) 2 % z prostředků na platy
150 000,-150 663,-Splátky zaměstnanců (rekreace apod.)
50 000,-Příjmy celkem
660 690,-611 351,83
Výdaje
1. stravování
90 000,-89 560,-2. rekreace (§ 8)
110 000,-109 489,-3. kultura a tělovýchova (§ 9)
2 590,-4. dary 10 % základ.přídělu (+ nevyčerpaná část
15 000,-z minulých let)
5.Ostatní
35 000,-61 218,-Výdaje celkem
250 000,-262 857,-Zůstatek fondu k 31. 12. 2011
410 690,-348 494,83
4. Vývoj průměrné mzdy (Kč)
celkem škola
učitelé
ostatní
2008/2009
20.129
22.359
14.252
2009/2010
21 250
22 548
16 757
2010/2011
23670
25074
19253
2011/2012
23.506
24.973
18.881
5. Péče o spravovaný majetek
Majetek je řádně spravován. Veškeré prostory, dílny a učebny mají přiděleny správce, kteří
o majetek pečují. Jeho ochrana proti poškození, zcizení apod. je zapracována do vnitřních
směrnic školy. Veškerý majetek je pojištěn u pojišťovny Kooperativa.
Řádná inventarizace probíhá k 31.12. běžného roku v souladu s vnitřními směrnicemi
a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění. Zápis je uložen u ekonoma školy.
Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
23 z 25
11 . Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
V tomto školním roce byly zpracovány, podány a schváleny následující projekty:
Dva mezinárodní projekty, pokračuje projekt Rozvoj interkulturní spolupráce se školou
v Trnavě a projekt Comenius - partnerství škol mezi školami ze Slovenska a Německa
na období 2011 - 2013.
Škola je zapojena do projektu IQ Industry a v rámci realizace projektu škola uzavřela
partnerskou smlouvu s firmou Automotive Lighting, a Mann Hummel. Dále do projektu
ENERSOL pro podporu ochrany životního prostředí, projektu UNIV pro celoživotní
vzdělávání.
Škola je zapojena do projektu nová závěrečná zkouška, ve kterém úzce spolupracuje s NUV
Praha v oblasti jednotného zadání závěrečných zkoušek. Škola realizovala nové zadání
závěrečných zkoušek u oborů vzdělání Automechanik, Autoelektrikář, Autolakýrník a využila
část zadání u oboru vzdělání Klempíř - strojírenská výroba, pro silniční motorová vozidla.
V tomto školním roce naši učitelé spolupracují na projektu nová závěrečná zkouška oboru
vzdělání Autolakýrník a Karosář.
12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Škola pokračuje v činnosti v rámci evropského projektu vzdělávání pedagogických
pracovníků, ve kterém škola připravuje odborná školení vlastních učitelů a učitelů ostatních
škol kraje Vysočina vyučujícími auto-obory.
V rámci projektu UNIV jsou vytvářeny učební dokumenty pro celoživotní vzdělávání. Škola
úzce spolupracuje s Úřadem práce.
Vedoucí pracovníci školy a učitelé se účastní projektu Hospodářské komory Jihlava Vzdělávání vedoucích pracovníků škol.
Škola provozuje vlastní svářečskou školu, ve které je zajišťována příprava uchazečů
v základních kurzech svařování, kurzech dle ČSN-EN 287-1 a přezkoušení svářečů pro žáky
školy, ostatních škol a dospělé uchazeče v rámci rekvalifikací.
Škola provozuje školící středisko pro vzdělávání a zdokonalování pracovníků stanic měření
emisí.
Učitelé školy se dále zúčastňují vzdělávání v rámci Plánu vzdělávání školy.
13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích
zdrojů
Byly schváleny a realizovány následující projekty:
a) Mezinárodní projekty
V průběhu školního roku byl zahájen projekt Partnerství škol - Comenius na roky 2011 - 2013
se školami z Trnavy, Weinheimu a Jihlavy, obdržena dotace ve výši 17.000 EUR.
b) Příprava projektu OPVK – šablony v hodnotě 1 286 856 ,-- Kč. Zahájení projektu
01. 06. 2012.
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
24 z 25
14. Údaje o spolupráci s odborovou organizací, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
a) Spolupráce s odborovou organizací
Spolupráce s odborovou organizací je na dobré úrovni, škola vytváří podmínky pro
činnost oborové organizace. Předseda organizace je v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb.
zákoník práce v platném znění, pravidelným účastníkem porad vedení, vyjadřuje se
k pracovně právním vztahům, k ekonomice školy, k organizaci a řízení výchovně
vzdělávacího procesu, ke tvorbě vnitřních směrnic a čerpání FKSP.
b) Spolupráce se sociálními partnery
Došlo k dalšímu rozšíření spolupráce se značkovými autoservisy a dopravními firmami
celého Kraje Vysočina s cílem přispívat k rozvoji poznání reálného pracovního prostředí žáky
školy a zlepšit podmínky výuky na škole. Žáci vykonávají odborný výcvik zejména
ve značkových autoservisech – smluvních pracovištích v působnosti celého kraje, např.
na servisech: ICOM transport, DP Jihlava, Autopraktik, Auto Vysočina, TOYOTA, FORD,
OPEL Dobrovolný, Renault Kudrna, Autoservis Máca a Honda Novotný, Swotruck,
Automotive Bystřice nad Pernštejnem, Auto Racek Havlíčkův Brod, Moto Zelený, FORD
Bopo, Auto Neza, Ironez - Pelhřimov.
Odborné exkurze jsou organizovány do výrobních závodů zaměřených na auto průmysl Škoda Auto, Tatra Kopřivnice, BOSCH Jihlava, Automotive Lighting Jihlava.
Škola spolupracuje zejména s firmami PEUGEOT ČR, Škoda Auto, Bosch Diesel,
Automotive Lighting Jihlava, Puresolve a Scania v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků, odborné a materiální pomoci ze strany uvedených firem.
Výše uvedené firmy pomáhají škole v oblasti materiálního zabezpečení a dále v oblasti
technických informací.
V rámci uvedené spolupráce škola získala přístup k technické dokumentaci, technologickým
postupům, materiálnímu vybavení a možnosti využít získaných informací, materiálního
zabezpečení pro přípravu žáků.
V návaznosti na činnosti školy škola průběžně spolupracuje se zřizovatelem, Hospodářskou
komorou Jihlava, úřady práce a dalšími organizacemi, které mají vztah k činnosti školy.
Spolupráce s rodičovskou veřejností
Uvedená spolupráce se uskutečňuje zejména na pravidelných třídních schůzkách,
konzultačních dnech, na dnech otevřených dveřích a při prezentacích naší školy
na základních školách, jednotlivých okresních městech v rámci náboru žáků. Dále jsou
uskutečňovány individuální konzultace rodiči žáků.. Pro průběžné informování rodičovské
veřejnosti je využíván zejména web školy, e-mail učitelů, tisk, dny otevřených dveří,
přehlídky škol a přímý kontakt zejména třídních učitelů.
Profesní oblast zahrnuje realizaci činností zaměřených převážně na volbu povolání. Aktivity
jsou určeny jednak žákům základních škol a jejich rodičům, dále výchovným poradcům
základních škol a úřadu práce. Jedná se zejména o přípravu a předání informačních materiálů
o možnostech studia na naší škole, uplatnění po jejím dokončení, účast na třídních schůzkách
rodičů základních škol, realizace dnů otevřených dveří a podzimní prezentace naší školy
v Jihlavě, Havlíčkově Brodě, Pelhřimově, Třebíči, Žďáru nad Sázavou a Velkém Meziříčí.
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
25 z 25
15. Učební plány
Obory vzdělání jsou vyučovány dle schválených učebních dokumentů Školních vzdělávacích
programů. Teoretické a praktické vyučování se střídalo u oborů vzdělání zakončených
závěrečnou zkouškou v týdenních cyklech a u maturitního oboru vzdělání Autotronik dle
učebního plánu (týden odborný výcvik a tři týdny teoretické vyučování). V průběhu roku byla
na základě požadavků učitelů provedena aktualizace školních vzdělávacích programů.
Po projednání a schválení v předmětových komisích bude aktualizace ukončena do 30. 06.
2012 s tím, že výuka dle aktualizovaných ŠVP bude zahájen a 1. 9. 2012 počínaje prvním
ročníkem.
Jihlava 12. 10. 2012
Ing. Bedřich Brož
ředitel školy
Výroční zpráva o činnosti školy byla schválena Radou školy dne 29. 11. 2012
Pan Miloš Fiala
předseda rady školy
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
Download

za školní rok 2011/2012