Výroční zpráva 2011 - 2012
č. j. 2012/2322 ze dne 3. 10. 2012
Výroční zpráva
školní rok 2011/2012
Výroční zpráva 2011/ 2012
Obsah
Základní údaje o škole ............................................................................................................. 6
Vedení školy ........................................................................................................................... 6
Charakteristika školy ............................................................................................................... 7
Přehled oboru vzdělávání v rejstříku škol .............................................................................. 9
Kapacity ve školním roce 2011/12 ....................................................................................... 10
Charakteristika školního roku 2011/2012 ............................................................................ 11
1. 9. 2011 Zahájení školního roku ........................................................................................ 12
Přehled učebních plánů vyučovaných ve školním roce 2011/2012 .................................... 14
Agropodnikání 41-41-M/01 ................................................................................................. 14
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 ................................................................................... 15
Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01 ............................................................................. 16
Zemědělec farmář 41-51-H/01 ............................................................................................. 17
Přehled pracovníků školy ..................................................................................................... 18
Provoz školy zajišťovalo ...................................................................................................... 19
Školní statek Vestec ............................................................................................................. 19
Externí pracovníci ................................................................................................................ 20
Údaje o přijímacím řízení ...................................................................................................... 21
Střední škola zemědělská ..................................................................................................... 21
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ...................................................................................... 22
Maturity .................................................................................................................................. 23
Třída 4. A ............................................................................................................................. 23
Třída 4. B.............................................................................................................................. 23
Třída 4. C.............................................................................................................................. 24
Přehled prospěchu třídy 4. A ................................................................................................ 24
Přehled prospěchu třídy 4. B ................................................................................................ 25
Přehled prospěchu třídy 4. C ................................................................................................ 26
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ...................................................... 27
Výsledky inspekční činnosti................................................................................................... 28
Informační a komunikační technologie ................................................................................ 29
Sportovní aktivity ................................................................................................................... 30
Atletická soutěž „Corny“ ..................................................................................................... 30
Pohár Josefa Masopusta ....................................................................................................... 30
Přespolní běh ........................................................................................................................ 30
Plavecké závody ................................................................................................................... 31
Lyžařský výcvik ................................................................................................................... 31
2
Výroční zpráva 2011/ 2012
Volejbalový turnaj ................................................................................................................ 32
Hokejbal proti drogám ......................................................................................................... 33
Turistický kurz ..................................................................................................................... 33
Kulturní akce .......................................................................................................................... 35
Maturitní ples ....................................................................................................................... 35
Lidice .................................................................................................................................... 35
Festival Jeden svět na školách .............................................................................................. 35
Divadelní představení ........................................................................................................... 35
Školní časopis - Klas ............................................................................................................ 35
Vzdělávací a odborné soutěže ................................................................................................ 36
Celostátní soutěž žáků středních zemědělských škol v oboru Agropodnikání .................... 36
Olympiáda v německém jazyce – školní kolo ...................................................................... 37
Soutěž v anglickém jazyce ................................................................................................... 37
Biologická olympiáda .......................................................................................................... 38
Regionální matematická soutěž ............................................................................................ 38
Ekologická olympiáda .......................................................................................................... 39
Středoškolská odborná činnost ............................................................................................. 39
Olympiáda v Českém jazyce – školní kolo .......................................................................... 39
Terénní cvičení........................................................................................................................ 40
Lánov – Vrchlabí .................................................................................................................. 40
Terénní cvičení z biomonitoringu ........................................................................................ 41
Soutěž „SAPERE – vědět, jak žít“ ....................................................................................... 41
Zpráva o činnosti prevence sociálněpatologických jevů ..................................................... 42
GO kurz ................................................................................................................................ 42
Odborné besedy .................................................................................................................... 42
Ostatní akce školy................................................................................................................... 43
Výstavy................................................................................................................................. 43
Pišqworky ............................................................................................................................. 43
Světlušky .............................................................................................................................. 44
Biojarmark ............................................................................................................................ 44
Den Země ............................................................................................................................. 45
Ukliďme svět ........................................................................................................................ 45
Odborné exkurze .................................................................................................................... 46
Koně v akci 2011 .................................................................................................................. 46
TECHAGRO ........................................................................................................................ 46
Exkurze na výstavu „The Human Body“ spojená s návštěvou Vyšehradu .......................... 47
Úřad práce ............................................................................................................................ 47
3
Výroční zpráva 2011/ 2012
Zahraniční spolupráce ........................................................................................................... 48
Výměnný pobyt studentů v holandském Barneveldu ........................................................... 48
Návštěva holandských studentů ........................................................................................... 48
Holandští zemědělci v Chrudimi .......................................................................................... 49
Leonardo da Vinci - Mobility VETPRO .............................................................................. 50
Comenius - Partnerství škol, česko - turecký projekt........................................................... 50
Comenius Regio, česko – italský projekt (COM-REG-2011-003) ...................................... 51
Projekty a kurzy ..................................................................................................................... 52
Nové studijní manuály pro oblast environmentálního vzdělávání. ...................................... 52
EU peníze školám................................................................................................................. 53
Projekt UNIV 2 KRAJE ....................................................................................................... 53
Projekt dalšího vzdělávání v oblasti EVVO ......................................................................... 54
Spolupráce s odbornou veřejností ........................................................................................ 55
Spolek absolventů a přátel zemědělské školy v Chrudimi, o. s. .......................................... 55
Agrovenkov – spolupráce se školou..................................................................................... 55
Spolupráce s Českou zemědělskou univerzitou Praha ......................................................... 56
Spolupráce se společností Cerea, a. s. .................................................................................. 56
Prezentace školy ................................................................................................................... 56
Odborná praxe........................................................................................................................ 57
Střední škola ......................................................................................................................... 57
Vyšší odborná škola ............................................................................................................. 58
Výuka a výcvik ŘMV ............................................................................................................. 59
Vyšší odborná škola ............................................................................................................... 60
Školní rok ............................................................................................................................. 60
Absolutoria ........................................................................................................................... 60
Údaje o přijímacím řízení VOŠ: ........................................................................................... 62
Externí pedagogičtí pracovníci: ........................................................................................... 62
Materiálně - technické podmínky vzdělávání ...................................................................... 63
Akce VOŠ ............................................................................................................................ 63
Navázání nové spolupráce .................................................................................................... 64
Webové stránky VOŠ ........................................................................................................... 65
Renovace prostor VOŠ ......................................................................................................... 65
Odborné exkurze tříd denního studia VOŠ .......................................................................... 67
The Human Body ................................................................................................................. 67
Školní jídelna .......................................................................................................................... 68
Domov mládeže ....................................................................................................................... 70
Mimoškolní činnost – výchova mimo vyučování v DM ...................................................... 70
4
Výroční zpráva 2011/ 2012
Prostory DM ......................................................................................................................... 70
Přehled pedagogických pracovníků DM ............................................................................. 71
Přehled o počtu žáků a studentů, rozdělení do VS ............................................................... 71
Zájmová činnost a akce v rámci DM ................................................................................... 71
Domovní rada ....................................................................................................................... 73
Výchovná opatření v DM ..................................................................................................... 73
Jiná činnost DM ................................................................................................................... 74
Zlepšení prostředí DM ......................................................................................................... 74
Další záměry ......................................................................................................................... 74
Školní statek ............................................................................................................................ 75
Rostlinná výroba .................................................................................................................. 75
Technologie pěstování .......................................................................................................... 76
Závěr..................................................................................................................................... 76
Chov zvířat ........................................................................................................................... 76
Chov prasat ........................................................................................................................... 77
Chov ovcí ............................................................................................................................. 78
ČINNOST SPORTOVNÍHO JEZDECKÉHO KLUBU ..................................................... 79
Přehled závodů a hobby soutěží: .......................................................................................... 79
VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2011 .................................. 82
Výnosy školy tvořily /v tis. Kč/ ........................................................................................... 82
Výnosy celkem ..................................................................................................................... 82
Náklady školy tvořily /v tis. Kč/ .......................................................................................... 82
Náklady celkem .................................................................................................................... 82
Hospodářský výsledek /v tis. Kč/ ......................................................................................... 82
Čerpání rozpočtu neinvestičních a provozních prostředků a dotací /v tis. Kč/ ................... 83
Investiční rozvoj /v tis. Kč/ .................................................................................................. 83
Rezervní fond /v tis. Kč/ ...................................................................................................... 83
Fond odměn /v tis. Kč/: ........................................................................................................ 84
Sociální fond - FKSP /v tis. Kč/ ........................................................................................... 84
5
Výroční zpráva 2011/ 2012
Základní údaje o škole
Název
Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim
Sídlo
Poděbradova 842, 537 60 Chrudim IV
Zřizovatel
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Internetová adresa
www.szes.chrudim.cz
Kontaktní email
[email protected]
Vedení školy
Ředitel
Ing. Stanislav Valášek
Zástupce ředitele pro teoretickou výuku
Mgr. Zdeněk Janošík
Zástupce ředitele pro teoretickou výuku
Ing. Anna Pochobradská
Vedoucí učitel VOŠ
Ing. Gabriela Votavová (do 25. 6. 2012)
Výchovný poradce
Ing. Renata Zoubková
Vedoucí domova mládeže
Bc. Radomíra Neumanová
Vedoucí ekonomického úseku
Alena Štěpánová
Školská rada
Ing. Ludmila Kabelová (předsedkyně)
Ing. Václav Kroutil
Marek Markovič
Školská rada pro vyšší odbornou školu
Radka Cimburková V1. A (předsedkyně)
prof. Ing. Milan Slavík, CSc.
Ing. Markéta Herzánová
6
Výroční zpráva 2011/ 2012
Charakteristika školy
VÝVOJ
Zemědělská škola v Chrudimi je svým založením v roce 1862 druhou nejstarší zemědělskou
školou v Čechách a na Moravě. Původně i jako hospodářská škola dvouletá, později čtyřletá,
vytvořila nepřetržitou vzdělávací činností bohatou tradici zemědělského školství.
Vrcholné období rozvoje školy spadá mezi roky 1920 – 1949, kdy byly zastoupeny:
 Vyšší hospodářská škola
 Vyšší hospodyňská škola
 Vyšší rolnická škola a státní pedagogický kurz pro vzdělávání učitelů.
Změny ve společnosti v roce 1989 a hlavně zásadní změny v našem zemědělství zapříčinily
přeměnu chrudimské školy:
Střední zemědělská škola - změnila původní studijní obor pěstitelství a chovatelství na nový
obor – Agropodnikání (1993), který odráží změny v současném hospodaření a umožňuje
velký výběr ve volbě vyučovacích předmětů.
Rodinná škola – vznikla v r. 1991 s představou navázat na tradici hospodyňských škol
v Chrudimi (jedné z nejstarších v Evropě – založena v roce 1887).
Rozhodnutím ministra školství bylo utlumeno maturitní studium na státních školách,
a k 1. 9. 2000 byla škola vyřazena ze sítě.
Vyšší odborná škola – navazuje na historický vývoj chrudimské školy a na její vrcholné
období mezi dvěma světovými válkami. Schválený projekt vyššího odborného studia (jediné
v okrese) umožnil od 1. 9. 1996 otevřít ekologický studijní obor „Správa ochrany životního
prostředí.“
Výsledkem dalších koncepčních změn bylo zavedení nových studijních oborů, které spadají
do shluku oborů 5 z hlediska programu optimalizace sítě škol, tj.:
 Ekonomika zemědělství a výživy
 Ekologie a ochrana krajiny
 Rostlinolékařství.
Poslední koncepční změnou bylo rozšíření nabídky vzdělávání o SOU zemědělské s učebním
oborem „Zemědělec, farmář.“
V současné době vedle sebe tedy existují tři typy škol:
1. Vyšší odborná škola
2. Střední škola zemědělská
3. Střední odborné učiliště
Celý vzdělávací proces na škole je ryze zemědělského a ekologického charakteru. Výše
uvedenou kombinací dochází k plnému využití technického vybavení a personálního zázemí
školy. Nedochází k tříštění zájmů studentů ani výuky, struktura studijních oborů se jeví pro
regiony Chrudim a Pardubice jako optimální.
Jedním z klíčových problémů je vyrovnanost vzdělávací nabídky a poptávky a využití
kapacity zemědělských škol a jejich sladění na požadovanou kvalifikační strukturu.
Již v současné době se jeví, že na každý VÚSC budou v závislosti na intenzitě zemědělské
produkce připadat 1 – 2 klasické zemědělské školy.
Ideální situace podle některých odborníků předpokládá soustředění všech úrovní
zemědělského vzdělávání v rámci celého regionu do jednoho místa (současný stav školy
7
Výroční zpráva 2011/ 2012
v regionu ČR). Tato varianta bude potom zaručovat nejen maximální využití kapacity školy,
ale i optimální ekonomické využití školního hospodářství. Předpokládat však musíme školní
hospodářství přiměřeně velké, ekonomicky stabilizované, umístěné ve státních objektech
a hospodařících na státních pozemcích s minimálním pronájmem nestátní půdy.
SOUČASNOST
Střední zemědělská škola obdržela zřizovací listinu MŠMT ČR l. ledna 1991.
Další zřizovací listinou (č. j. 15442/93-270) se změnil název na Střední zemědělskou
a rodinnou školu v Chrudimi.
Dodatkem ke zřizovací listině (č. j. 25004/94-60) byla změna z rozpočtové na příspěvkovou
organizaci s platností od l. l. 1995.
Dodatkem č. 2 ke zřizovací listině (č. j. 15.746/95-60) se stává nedílnou součástí školy domov
mládeže a školní jídelna.
Dodatkem č. 3 ke zřizovací listině (č. j. 20.222/96-60) byl rozšířen název školy na Střední
zemědělská škola, Rodinná škola a Vyšší odborná škola, sídlo: Poděbradova 842, 537 60
Chrudim, s platností od l. 9. 1996.
Rozhodnutím MŠMT ČR (č. j. 14.564/96-60-05) ze dne 26. 7. 1996 byla s účinností od
l. 9. 1996 zařazena do sítě škol.
Dalším rozhodnutím (č. j. 33.809/97-21) ze dne 9. 1. 1998 došlo ke změně zařazení do sítě
škol s účinností od 1. 9. 1998.
Rozhodnutím MŠMT ČR (č. j. 13.515/99-21) ze dne 26. 2. 1999 došlo k další změně zařazení
do sítě škol s účinností od l. 4. 1999.
Rozhodnutím MŠMT ČR (č. j. 17.848/99-21) ze dne 25. 3. 1999 došlo k zařazení do sítě škol
s účinností od l. 4. 1999 s názvem školy Střední zemědělská škola, Rodinná škola a Vyšší
odborná škola Chrudim, Poděbradova 842, identifikátor zařízení: 600011968.
Pod č. j. 18.427/99-21 ze dne 30. 3. 1999 jsme obdrželi změnu zřizovací listiny - dodatek č. 4
s účinností od 1. 4. 1999, jímž se upravuje název organizace na Střední zemědělská škola,
Rodinná škola a Vyšší odborná škola Chrudim, Poděbradova 842, ve zkratce SZemŠ, RŠ
a VOŠ Chrudim.
Rozhodnutím MŠMT ČR (č. j. 10.019/2000-21) ze dne 12. 1. 2000 se mění zařazení do sítě
škol s účinností od l. 9. 2000 s názvem školy Vyšší odborná škola, Střední zemědělská škola,
Rodinná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Poděbradova 842.
Dodatkem č. 5 ke zřizovací listině (č. j. 11.775/2000-21) ze dne 27. 1. 2000 byl změněn název
školy na Vyšší odborná škola, Střední zemědělská škola, Rodinná škola a Střední odborné
učiliště, Chrudim, Poděbradova 842.
Rozhodnutím MŠMT ČR (č. j. 12.992/2000-21) ze dne 15. 3. 2000 se mění zařazení do sítě
škol s účinností od 1. 9. 2000 s názvem školy Vyšší odborná škola, Střední zemědělská škola
a Střední odborné učiliště, Chrudim, Poděbradova 842.
Dodatkem č. 6 ke zřizovací listině (č. j. 15 577/2000-21) ze dne 24. 5. 2000 se mění zařazení
do sítě škol s účinností od 1. 9. 2000 s názvem školy Vyšší odborná škola, Střední zemědělská
škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Poděbradova 842.
Na základě § 2 odst. 1 zák. č. 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí, práv a závazků
z majetku ČR do majetku krajů a na základě rozhodnutí MŠMT ČR č. j. 24318/2001-14 ze
dne 25. 9. 2001 vydaného podle § 1 citovaného zákona, přešla zřizovatelská funkce
k příspěvkové organizaci VOŠ, SZeŠ a SOU Chrudim s účinností od 1. 10. 2001 na
Pardubický kraj.
8
Výroční zpráva 2011/ 2012
MŠMT podle § 13a odst. 2 a § 13b odst. 3 a odst. 9 zák. č. 564/1990 Sb., o státní správě
a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, mění zařazení do sítě škol,
předškolních zařízení a školských zařízení s účinností od 13. 12. 2001.
Podle ust. § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a podle ust. § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vydává zastupitelstvo
Pardubického kraje tuto zřizovací listinu schválenou usnesením ze dne 17. 4. 2003.
Zřizovací listina byla doplněna dodatkem č. 1 ze dne 17. 3. 2005 a dodatkem č. 2 ze dne
16. 6. 2005.
Zřizovací listina č. j.: KrÚ 18384/2005 OŠMS/11 ze dne 27. 10. 2005 mění název školy na
Vyšší odborná škola a Střední škola zemědělská Chrudim.
Na základě rozhodnutí zastupitelstva Pardubického kraje došlo ke splynutí školy
a školního statku Vestec, a tudíž ke vzniku nového subjektu, dle zřizovací listiny
č. j.: KrÚ 12332/2006 OŠMS ze dne 23. 2. 2006 s nabytím účinnosti dnem 1. 7. 2006,
s novým názvem Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim.
Po rozhodnutí o splynutí školy a školního statku vyhlásil zřizovatel, dle školského zákona
č. 561/2004 Sb., konkurzní řízení na funkci ředitele.
Konkurz se konal dne 17. 5. 2006. Po schválení Radou Pardubického kraje byl do funkce
ředitele školy jmenován hejtmanem Pardubického kraje dne 25. 5. 2006 Ing. Stanislav
Valášek, s platností od 1. 7. 2006.
Škola sdružuje vlastní SŠZ, VOŠ, SOU, domov mládeže, školní jídelnu a školní statek. Celý
komplex je řízen jedním ředitelstvím školy.
Přehled oboru vzdělávání v rejstříku škol
Škola má povoleny v síti škol tyto studijní obory podle klasifikace kmenových oborů vzdělání
(tučně - realizovány ve školním roce 2011/2012
Vyšší odborná škola
Správa ochrany životního prostředí
dálkové studium tříleté
vyučuje se podle schválených učebních dokumentů MŠMT ČR č. j. 3064/2006-23
ze dne 8. 2. 2006 s účinností od 1. 9. 2006
2. 16-01-N/01
Správa ochrany životního prostředí
denní studium tříleté
vyučuje se podle schválených učebních dokumentů MŠMT ČR č. j. 3064/2006-23
ze dne 8. 2. 2006 s účinností od 1. 9. 2006
1.
l6-01-N/01
Střední zemědělská škola
l.
16-01-M/004 Ekologie a ochrana krajiny
denní studium, délka studia - 4 roky
vyučuje se podle schválených učebních dokumentů MŠMT ČR č. j. 26371/99-23
ze dne 17. 8. 1999 s platností od l. 9. 1999, č. j. 26372/99-23 ze dne 29. 7. 1999 s platností
od 1. 9. 1999 a č. j. 15051/98-23 ze dne 16. 3. 1998 s platností od 1. 9. 1998.
2.
41-41-M/001 Agropodnikání
denní studium čtyřleté
vyučuje se podle schválených učebních dokumentů MŠMT ČR č. j. 15051/98-23
9
Výroční zpráva 2011/ 2012
ze dne 16. 3. 1998 s účinností od l. 9. 1998, č. j. 25057/00-23 ze dne 9. 8. 2000 s platností
od 1. 9. 2000.
3.
41-41-M/001 Agropodnikání
dálkové studium pětileté
4.
41-41-M/01 Agropodnikání
denní studium čtyřleté
vyučuje od 1. 9. 2009 dle ŠVP č. j. 117/2009
5.
41-41-M/01 Agropodnikání
dálkové studium pětileté
6.
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
denní studium čtyřleté
vyučuje od 1. 9. 2009 dle ŠVP č. j. 117/2009
7.
16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí
denní studium čtyřleté
vyučuje od 1. 9. 2009 dle ŠVP č. j. 117/2009
Střední odborné učiliště
Zemědělec, farmář
denní studium tříleté
vyučuje od 1. 9. 2011 dle ŠVP č. j. 117/2009
1.
41-51-H/01
Kapacity ve školním roce 2011/12
Škola sdružuje:
VOŠ
SŠZ
SOU
Domov mládeže
Školní jídelna
schválená
kapacita
270 žáků
600 žáků
90 žáků
120 lůžek
700 jídel
10
IZO
108 008 193
060 103 361
110 100 875
108 008 029
108 008 053
Výroční zpráva 2011/ 2012
Charakteristika školního roku 2011/2012
Ve školním roce 2011/12 se na SŠZ a VOŠ Chrudim vyučovalo celkem ve l3 třídách denního
studia (z toho 6 tříd agropodnikání, 2 třídy ekonomiky a podnikání (neúplné třídy spojené
s třídami agropodnikání), 2 třídy ekologie a ochrany krajiny, 2 třídy ekologie a životní
prostředí, 1 třída učebního oboru zemědělec, farmář a 3 studijní skupiny denního studia VOŠ
a ve 3 studijních skupinách dálkového studia VOŠ. V 13 třídách studovalo podle výkazu
k 30. 9. 2011 na VOŠ a na SŠ celkem 395 žáků a studentů.
Na VOŠ 125 studentů, z toho 68 dívek.
Na SŠ
270 žáků, z toho 163 dívek.
Naše škola je státní školou poskytující čtyřleté odborné vzdělání a tříleté vyšší odborné
vzdělání.
Cílem studia je nejen dosažení náležité úrovně znalostí, ale rovněž rozvoj osobní zkušenosti
žáka.
Při výchově a vzdělávání:
 podporujeme rozvoj osobnosti žáků, jejich sebevědomí a vůli
 vedeme žáky k osobní odpovědnosti za dosažené výsledky a k samostatnému
myšlení
 aktivizujeme jejich tvůrčí schopnosti
 snažíme se o komunikativní způsob vyučování, vstřícné a partnerské vystupování
a jednání
 zajišťujeme rozvoj jazykové výuky s řadou možností mezinárodních kontaktů
 poskytujeme možnost odborné profilace a specializace studentů s výběrem
volitelných předmětů
Všichni žáci a studenti mají příležitost předvést, co je v jejich možnostech, zlepšovat se
a získat spravedlivé ocenění a uznání.
Stavy žáků k 30. 9. 2011, třídní učitelé a vedoucí studijních skupin jednotlivých tříd
a studijních skupin:
třída
1. A
1. C
1. F
2. A
2. B
2. C
2. D
3. A
počet
29
18
12
17
21
30
12
27
3. B
3. C
23
27
třídní učitel(ka)
Mgr. Petra Krpatová
Mgr. Marie Viková
Ing. Bohumil Kudyn
Ing. Karel Vondra
Ing. Romana Zaňková
Mgr. Kateřina Pilná
Ing. Romana Zaňková
Ing. Michaela Vachunová (do 31. 1. 2012)
Ing. Josef Novák od (1. 2. 2012)
Ing. Hana Lednová, Ph.D.
Ing. Tomáš Kachlík
11
Výroční zpráva 2011/ 2012
třída
3. D
4. A
4. B
4. C
V1A
V1D
V2A
V2D
V3A
V3D
počet
6
18
20
28
27
17
26
13
23
19
třídní učitel(ka)
Ing. Hana Lednová, Ph.D.
Mgr. Ivana Hrubá
Ing. Ludmila Kabelová
Mgr. Jana Dolničková
Ing. Markéta Herzánová
Ing. Josef Beneš
Ing. Gabriela Votavová
Ing. Renata Zoubková
Mgr. Josef Vozanka
Ing. Hana Prokopová
Obory, zaměření a orientace podle jednotlivých tříd a studijních skupin:
1. A Agropodnikání - podnikání a služby
2. A Agropodnikání - podnikání a služby
2. B Agropodnikání - podnikání a služby
3. A Agropodnikání - podnikání a služby
3. B Agropodnikání - podnikání a služby
4. A Agropodnikání - podnikání a služby
2. D
3. D
Ekonomika podnikání
Ekonomika podnikání
1. C
2. C
3. C
4. C
Ekologie a životní prostředí
Ekologie a životní prostředí
Ekologie a ochrana krajiny
Ekologie a ochrana krajiny
1. F
Zemědělec, farmář
V1A
V2A
V3A
V1D
V2D
V3D
Správa ochrany životního prostředí
Správa ochrany životního prostředí
Správa ochrany životního prostředí
Správa ochrany životního prostředí
Správa ochrany životního prostředí
Správa ochrany životního prostředí
1. 9. 2011 Zahájení školního roku
Školní rok zahájil z rozhlasu ministr školství.
Ve školním roce 2011/12 vyučovalo ve všech třídách včetně ředitele a zástupce 31 stálých
pedagogických pracovníků a 13 externích učitelů vyučujících odborné předměty na vyšší
12
Výroční zpráva 2011/ 2012
odborné škole. Jedná se o odborníky ze specializovaných pracovišť: Univerzita Pardubice,
OHS Chrudim, PORS Chrudim, ČSOP Chrudim.
Střední škola zemědělská
Výuka byla zahájena 1. 9. 2011 a ukončena 30. 6. 2012. Žáci 1. – 3. ročníků ukončili výuku
21. 6. 2012. Žáci 1. a 2. ročníků tříd A a B náhradou vykonávali podle harmonogramu praxi
na Školním statku Vestec, žáci 1. C a 2. C na CHKO Železné hory v Nasavrkách a na
Dostihovém závodišti v Pardubicích v měsících červenci a srpnu. 1. D a 2. D konala
prázdninovou praxi na ekonomickém úseku naší školy. Třída 1. F konala prázdninovou praxi
ve společnosti SELGEN Úhřetice a na školním statku Vestec. 3. ročníky vykonávají
prázdninovou praxi v oblastech zemědělství, administrativy a ekologie ve smluvních
organizacích.
Další pracoviště, na nichž žáci vykonávali praxi během roku:
 ŠS Vestec
 ČSOP Chrudim
 SELGEN Úhřetice
 CHKO Železné hory
 Dostihový spolek Pardubice
 Ekomonitor Chrudim
 Ekocentrum Paleta Pardubice
13
Výroční zpráva 2011/ 2012
Přehled učebních plánů vyučovaných ve školním roce 2011/2012
Agropodnikání 41-41-M/01
Motivační název „Podnikání v zemědělství“, platnost od 1. 9. 2009 č. j. 117/2009
Výuka podle tohoto ŠVP ve školním roce 2010/2011 probíhala v 1., 2. a 3. ročníku.
Všeobecně vzdělávací předměty
Ročník
Český jazyk
1.
2
2.
2
3.
3
4.
3
Anglický nebo německý jazyk
3
3
4
4
Základy společenských věd
1
2
2
2
Dějepis
2
-
-
-
Fyzika
2
-
-
-
Chemie
3
3
-
-
Biologie a ekologie
2
-
-
-
Matematika
3
3
2
2
Zdravotní příprava
1
-
-
-
Tělesná výchova
2
2
2
2
Informační a komunikační technologie
2
1
1
1
Psaní na stroji
1
-
-
-
Obchodní korespondence
-
-
1
-
Aplikovaná biologie
2
3
-
-
Ekonomika
-
2
2
2
Účetnictví
-
-
2
2
Základy mechanizace
2
-
-
-
Pěstování rostlin
2
2
3
3
Chov zvířat
-
3
4
3
Rozvoj venkova
-
-
-
2
Mechanizace zemědělské výroby
-
1
1
-
Zpracování zemědělských výrobků
-
-
-
2
Praxe učební
2
3
3
2
Motorová vozidla
-
2
2
-
Zahradnictví a ovocnářství
-
-
-
2
Veterinářství a plemenářství
-
-
-
2
32
32
32
32
Odborné předměty
Volitelné předměty
Celkem
14
Výroční zpráva 2011/ 2012
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01
Motivační název „Ekonomika zemědělství“, platnost od 1. 9. 2009 č. j. 117/2009
Výuka podle tohoto ŠVP ve školním roce 2011/2012 probíhala v 2. a 3. ročníku.
Ročník
Všeobecně vzdělávací předměty
1.
2.
3.
4.
Český jazyk
2
2
3
3
Cizí jazyk I (Anglický jazyk)
3
3
3
3
Cizí jazyk II (Německý jazyk)
2
2
2
2
Základy společenských věd
1
2
2
2
Dějepis
2
-
-
-
Tělesná výchova
2
2
2
2
Matematika
3
3
2
2
Fyzika
2
-
-
-
Informační a komunikační technologie
2
1
1
1
Zdravotní příprava
1
-
-
-
Základy biologie
2
-
-
-
Základy chemie
2
-
-
-
Psaní na stroji
1
-
-
-
Ekonomika
3
3
3
3
Účetnictví
2
3
3
3
Praxe učební
2
3
3
2
Obchodní korespondence
-
2
-
-
Marketing a management
-
-
2
2
Daně
-
-
2
2
Statistika
-
2
-
-
Pěstování rostlin
-
2
2
-
Chov zvířat
-
2
2
-
Psychologie
-
-
-
2
Právní příprava
-
-
-
2
32
32
32
32
Odborné předměty
Celkem
15
Výroční zpráva 2011/ 2012
Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01
Motivační název „Ekologie a ochrana krajiny“, platnost od 1. 9. 2010 č. j. 100/2009
Výuka podle tohoto ŠVP ve školním roce 2011/2012 probíhala v 1. a 2. ročníku.
Ročník
Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura
1.
2
2.
2
3.
3
4.
3
Anglický nebo německý jazyk
3
3
4
4
Základy společenských věd
1
2
2
2
Dějepis
2
-
-
-
Fyzika
2
-
-
-
Biologie
2
2
-
-
Matematika
3
3
2
2
Zdravotní příprava
1
-
-
-
Tělesná výchova
2
2
2
2
Informační a komunikační technologie
2
1
1
1
Psaní na stroji
1
-
-
-
Chemie
2
2
-
-
Ekonomika životního prostředí
-
2
2
-
Aplikovaná biologie
2
2
-
-
Aplikovaná chemie
-
-
3
1
Ekologie
-
-
2
2
Meteorologie a hydrologie
1
2
-
-
Geografie
2
2
-
-
Ochrana životního prostředí
-
-
3
4
Krajina a životní prostředí
-
-
-
4
Odpady
-
-
-
3
Právo v životním prostředí
-
2
-
2
Hygiena a toxikologie
-
-
2
-
Biotechnologie
-
-
2
-
Monitoring životního prostředí
-
-
2
2
Praxe
2
3
3
2
Celkem hodin týdně
32
32
32
32
Odborné předměty
16
Výroční zpráva 2011/ 2012
Zemědělec farmář 41-51-H/01
Platnost od 1. 9. 2010 č. j. 100/2009
Výuka podle tohoto ŠVP ve školním roce 2011/2012 probíhala v 1. ročníku.
1.
1
Ročník
2.
2
3.
2
Anglický nebo německý jazyk
Občanská nauka
Fyzika
Biologie a ekologie
Chemie
Matematika
Tělesná výchova
Informační a komunikační technologie
Odborné předměty
Ekonomika
Pěstování rostlin
Chov zvířat
Základy mechanizace
Motorová vozidla
Zahradnictví
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
-
Stroje a zařízení
Odborný výcvik
Celkem
15
30
15
33
2
14
31
Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk
16-01-N/01 Správa ochrany životního prostředí - denní a dálkové studium
č. j. 3064/2006-23 ze dne 8. 2. 2006 s účinností od 1. 9. 2006.
16-01-M/004 Ekologie a ochrana krajiny
č. j. 26 371/99-23 ze dne 17. 8. 1999 s účinností od l. 9. l999.
č. j. 26 372/99-23 ze dne 29. 7. 1999 s účinností od 1. 9. 1999.
Vyučuje se třetí a čtvrtý ročník.
43-41-M/01 Ekonomika a podnikání
Vyučuje od 1. 9. 2009 dle ŠVP č. j. 107/2009.
41-41-M/001 Agropodnikání
Č. j. 25057/00-23 ze dne 9. 8. 2000. Vyučuje se ve čtvrtém ročníku.
41-41-M/01 Agropodnikání
Vyučuje se od 1. 9. 2009 dle ŠVP č. j. 107/2009. Vyučuje se v prvním až třetím ročníku.
17
Výroční zpráva 2011/ 2012
Přehled pracovníků školy
Jméno, příjmení
Vzdělání DPS
Aprobace
Pracovní
zařazení
Praxe
Celkem/ped.
Ing. Stanislav Valášek
VŠZ
Ano
EKO
Ředitel
31/18
Mgr. Zdeněk Janošík
UP
Ano
MAT
Zástupce řed.
25/25
Ing. Gabriela Votavová
ČVUT
Ano
FYZ
Učitel
13/9
Ing. Anna Pochobradská
VŠZ
Ano
AGRO
Ved. praxe
32/12
Bc. Radomíra Neumanová
ČZU
Ano
Ved. vychovatel
28/28
Ing. Josef Beneš
VŠZ
Ano
AGRO
Učitel
33/17
PhDr. Iva Bergmanová
UJEP
Ano
NEJ
Učitel
26/21
Mgr. Jana Dolníčková
PF
Ano
TEV,ZEM Učitel
31/31
Eva Havlová
PF
Ano
DEJ
Učitel
32/23
Ing. Markéta Herzánová
ČZU
Ano
AGRO
Učitel
13/13
Ing. Pavel Hrubý
VŠZ
Ano
ZOO
Učitel
32/20
Mgr. Ivana Hrubá
PF
Ano
TEV,BIO Učitel
26/19
Mgr. Marie Chaloupecká
PF
Ano
ČEJ,NEJ
Učitel
31/31
Ing. Ludmila Kabelová
VŠZ
Ano
AGRO
Učitel
28/18
Ing. Tomáš Kachlík
VŠZ
Ano
AGRO
Učitel
21/21
Mgr. Petra Krpatová
PF
Ano
MAT,FYZ Učitel
20/20
Ing. Bohumír Kudyn
VŠZ
Ano
MECH
Učitel
40/20
VŠCHT
Ano
CHE
Učitel
14/13
RNDr. Roman Linhart
UP
Ano
EKOL
Učitel
13/9
Ing. Josef Novák
VŠZ
Ano
ZOO
Učitel
35/17
Libor Pešek
SZTŠ
Ano
ŘMV
Učitel
44/20
Mgr. Kateřina Pilná
PF
Ano
ANJ
Učitel
19/16
Ing. Hana Prokopová
VŠZ
Ano
EKO
Učitel
29/11
Bc. Jiří Soukup
ČZU
Ano
ŘMV
Učitel
32/12
ČVUT
Ano
IKT
Učitel
24/8
VŠZ
Ano
PRO
Učitel
28/12
Ing. Hana Lednová, Ph. D.
Ing. Vladimír Vacek
Ing. Michaela Vachunová
18
Výroční zpráva 2011/ 2012
Jméno, příjmení
Vzdělání DPS
Aprobace
Pracovní
zařazení
Praxe
Celkem/ped.
Mgr. Marie Viková
PF
Ano
ČJL
Učitel
24/24
Ing. Karel Vondra
VŠZ
Ano
MECH
Učitel
31/26
Ing. Romana Zaňková
VŠE
Ano
EKO
Učitel
21/14
Ing. Renata Zoubková
VŠZ
Ano
AGRO
Učitel
20/16
Alena Štěpánová
SŠ
Hospodářka
36
Anna Jelínková
SŠ
Vedoucí ŠJ
26
Monika Hrdinová
SEŠ
Adm. prac.
26
Jitka Blažková
SEŠ
Účetní
36
Věra Loučková
SZeŠ
Účetní
29
Zuzana Valášková
SOU
PIC
25
Jiřina Dvořáčková
Gymn.
Ano
Vychovatel
33/28
Marie Vašíčková
SPŠS
Ano
Vychovatel
41/11
Katuše Vajová
Gymn.
Ano
Vychovatel
30/28
Václav Vrubel
USO
Ano
Vychovatel
19/9
Ing. Michaela Vachunová ukončila pracovní poměr k 31. 1. 2012. Její úvazek převzali:
Ing. Adriána Nepivodová
ANJ
Ing. Tomáš Nepivoda
ANJ
Ing. Lenka Sedláková
odborné předměty, PRO, OCR
Provoz školy zajišťovalo
8 pracovníků kuchyně:
Motyčková Ilona
Vrabcová Hana
Krpálková Marie
Švadlenková Jaroslava
Hanousková Jana
Proroková Iveta
9 provozních pracovníků:
Poláčková Vladimíra
Adámková Jitka
Stojková Marta
Svobodová Eva
Paulusová Jaroslava
Pravdová Eva
Poláček Zdeněk
Školní statek Vestec
Hejduk Milan
Pravda Miroslav
Ing. Bouček František
Bilík Petr
19
Výroční zpráva 2011/ 2012
Mikuláš Robert
Scholl Norbert
Straka František
Žoudlíková Olga
Externí pracovníci
Jméno a příjmení
Ing. Valská Táňa
Mgr. Kouba Jan
JUDr. Mikanová Hana
Ing. Odvárka Zdeněk
Ing. Petrok Julek
MUDr. Říha Jaroslav
Ing. Vykydal Ivo
MUDr. Hron Vladimír
Mgr. Peřina Vlastimil
Ing. Diewoková Marie
Ing. Filipová Zuzana
MUDr. Říhová Eliška
Ing. Poláková Milada
Ing. Rusňák Josef
Vyučovaný předmět
Ekonomika ŽP, Evropská integrace, Hospodářská politika a
geografie
Psychologie a sociologie
Základy práva, Právo v ŽP
Lesnictví
Informační a komunikační technologie
Hygiena a toxikologie
Informační a komunikační technologie
Hygiena a toxikologie
Management chráněných území
Hygiena a toxikologie
Hygiena a toxikologie
Hygiena a toxikologie
Hygiena a toxikologie
Management chráněných území
20
Výroční zpráva 2011/ 2012
Údaje o přijímacím řízení
Uchazeči na maturitní obory byli přijímáni na základě přijímacích zkoušek organizovaných
společností SCIO, s. r. o.
Střední škola zemědělská
I. termín 23. 4. – 24. 4. 2012
Přihlášeni
Nedostavili
se
Přijato
Nepřijato
Agropodnikání
38
4
24
10
Ekologie a životní prostředí
37
5
21
11
Zemědělec, farmář
11
0
11
0
Přihlášeni
Nedostavili
se
Přijato
Nepřijato
Agropodnikání
7
2
4
1
Ekologie a životní prostředí
12
2
8
2
Zemědělec, farmář
0
0
0
0
Přihlášeni
Nedostavili
se
Přijato
Nepřijato
Agropodnikání
1
0
1
0
Ekologie a životní prostředí
2
0
1
1
Zemědělec, farmář
0
0
0
0
Přihlášeni
Nedostavili
se
Přijato
Nepřijato
Agropodnikání
1
0
1
0
Ekologie a životní prostředí
1
0
1
0
Zemědělec, farmář
1
0
1
0
Přihlášeni
Nedostavili
se
Přijato
Nepřijato
Agropodnikání
0
0
0
0
Ekologie a životní prostředí
0
0
0
0
Zemědělec, farmář
1
0
1
0
II. termín 9. 5. 2012
III. termín 21. 5. 2012
IV. termín 21. 6. 2012
V. termín 16. 8. 2012
21
Výroční zpráva 2011/ 2012
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Třída Prospěli
1. p o l o l e t í
2. p o l o l e t í
Prospěli
Prospěli
66.66%
33.33%
0.00%
1.A
0.00%
Neprospěli Neklasifikov Prospěli
áni
s vyzn.
56.66% 43.33%
0.00%
0.00%
1.C
0.00%
41.17% 52.94%
0.00%
0.00%
58.82%
41.17%
0.00%
1.F
0.00%
70.00% 30.00%
0.00%
0.00%
90.00%
10.00%
0.00%
V1.A
5.88%
70.58% 17.64%
5.88%
0.00%
82.35%
17.64%
0.00%
V1.D
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
1.13%
48.86% 31.81%
1.13%
0.00%
60.22%
23.86%
0.00%
2.A
7.14%
57.14% 35.71%
0.00%
7.14%
85.71%
7.14%
0.00%
2.B
0.00%
11.11% 88.88%
0.00%
0.00%
88.88%
11.11%
0.00%
2.C
0.00%
80.00% 20.00%
0.00%
6.66%
90.00%
3.33%
0.00%
2.D
0.00%
66.66% 33.33%
0.00%
0.00%
77.77%
22.22%
0.00%
V2.A
4.00%
92.00%
4.00%
0.00%
4.00%
88.00%
0.00%
4.00%
V2.D
41.66%
58.33%
0.00%
0.00%
41.66%
58.33%
0.00%
0.00%
7.07%
69.69% 23.23%
0.00%
9.09%
83.83%
5.05%
1.01%
3.A
0.00%
48.14% 48.14%
3.70%
0.00%
85.18%
14.81%
0.00%
3.B
0.00%
50.00% 50.00%
0.00%
0.00%
87.50%
12.50%
0.00%
3.C
7.40%
66.66% 25.92%
0.00%
7.40%
81.48%
11.11%
0.00%
3.D
0.00%
83.33% 16.66%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
V3.A
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
8.69%
100.0%
0
73.91%
0.00%
0.00%
V3.D
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
1.70%
37.60% 24.78%
0.85%
3.41%
70.08%
7.69%
0.00%
4.A
0.00%
61.11% 33.33%
0.00%
0.00%
83.33%
16.66%
0.00%
4.B
10.00%
45.00% 45.00%
0.00%
5.00%
70.00%
25.00%
0.00%
4.C
0.00%
64.28% 35.71%
0.00%
0.00%
71.42%
28.57%
0.00%
57.57% 37.87%
0.00%
1.51%
74.24%
24.24%
0.00%
0.00%
Neprospěli Neklasifikováni
Celkem v 1. ročníku
Celkem v 2. ročníku
Celkem v 3. ročníku
Celkem v 4. ročníku
3.03%
22
Výroční zpráva 2011/ 2012
Maturity
Třída 4. A
Praktická zkouška proběhla od 22. a 23. 5. 2012 na školním statku ve Vestci.
Ústní a profilová část maturitní zkoušky proběhla 24. a 25. 5. 2012.
Společná část maturitní zkoušky proběhla 2. 5. až 14. 5. 2012.
Komise zasedala ve složení:



Předseda:
Místopředsedkyně:
Třídní učitelka:
Ing. Jan Račanský (Střední zemědělská škola Lanškroun)
Ing. Markéta Herzánová
Mgr. Ivana Hrubá
Ústní část společné maturitní zkoušky
Předmět
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Německý jazyk
Hodnotitelé
PhDr. Markéta Mrkvičková, Mgr. Marie Viková
Ing. Renata Zoubková, Mgr. Kateřina Pilná
PhDr. Iva Bergmanová, Mgr. Marie Chaloupecká
Profilová část společné maturitní zkoušky
Předmět
Zemědělské předměty
Ekonomické předměty
Praktická zkouška
Zkoušející
Ing. Pavel Hrubý
Ing. Romana Zaňková
Ing. Pavel Hrubý
Přísedící
Ing. Markéta Herzánová
Ing. Hana Prokopová
Ing. Markéta Herzánová
Třída 4. B
Praktická zkouška proběhla od 24. a 25. 5. 2012 na školním statku ve Vestci.
Ústní a profilová část maturitní zkoušky proběhla 22. a 23. 5. 2012.
Společná část maturitní zkoušky proběhla 2. 5. až 14. 5. 2012.
Komise zasedala ve složení:



Předseda:
Místopředseda:
Třídní učitelka:
Ing. Jiří Hřebíček (Střední zemědělská škola Lanškroun)
Ing. Josef Novák
Ing. Ludmila Kabelová
Ústní část společné maturitní zkoušky
Předmět
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Německý jazyk
Hodnotitelé
PhDr. Markéta Mrkvičková, Mgr. Marie Viková
Mgr. Kateřina Pilná, Ing. Renata Zoubková
PhDr. Iva Bergmanová, Mgr. Marie Chaloupecká
Profilová část společné maturitní zkoušky
Předmět
Zemědělské předměty
Ekonomické předměty
Praktická zkouška
Zkoušející
Ing. Josef Novák
Ing. Hana Prokopová
Ing. Pavel Hrubý
23
Přísedící
Ing. Ludmila Kabelová
Ing. Romana Zaňková
Ing. Ludmila Kabelová
Ing. Anna Pochobradská (24. 5.)
Ing. Stanislav Valášek (25. 5.)
Výroční zpráva 2011/ 2012
Třída 4. C
Praktická zkouška proběhla 22. až 24. 5. 2012.
Ústní a profilová část maturitní zkoušky proběhla 25. až 29. 5. 2012.
Společná část maturitní zkoušky proběhla 2. 5. až 14. 5. 2012.
Komise zasedala ve složení:



Předseda:
Místopředsedkyně:
Třídní učitelka:
Ing. Zdeněk Ráček (VOŠ, SOŠ a SOU Kostelec nad Orlicí)
Eva Havlová
Mgr. Jana Dolníčková
Ústní část společné maturitní zkoušky
Předmět
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Německý jazyk
Hodnotitelé
Mgr. Marie Viková, PhDr. Markéta Mrkvičková
Ing. Renata Zoubková. Mgr. Kateřina Pilná
PhDr. Iva Bergmanová, Mgr. Marie Chaloupecká
Profilová část společné maturitní zkoušky
Předmět
Zkoušející
Ekologické předměty
Ing. Tomáš Kachlík
Předměty životního prostředí RNDr. Roman Linhart
Praktická zkouška
Ing. Josef Beneš
Přísedící
Ing. Anna Pochobradská
Mgr. Josef Vozanka
RNDr. Roman Linhart
Přehled prospěchu třídy 4. A
Předmět
Počty známek
1 2 3 4
společná část - státní maturita
Český jazyk a literatura
základní úroveň
Anglický jazyk
základní úroveň
profilová část
Praktická zkouška z
odborných předmětů
povinná
Zemědělské předměty
povinná
Ekonomické předměty
povinná
Celkový průměrný prospěch
2.538
Stupeň hodnocení prospěchu
prospěl s vyznamenáním
prospěl
neprospěl
nehodnocen
0
15
1
0
24
Průměr
5
-
4
2
7
6
5
7
1
3,063
3,438
3
7
5
11
6
2
2
3
5
4
-
1,938
1,750
2,500
Výroční zpráva 2011/ 2012
„na potítku“ a při zkoušce
Přehled prospěchu třídy 4. B
Předmět
Počty známek
1 2 3 4
společná část - státní maturita
Český jazyk a literatura
základní úroveň
Anglický jazyk
základní úroveň
Německý jazyk
základní úroveň
Matematika
základní úroveň
profilová část
Praktická zkouška z
povinná
odborných předmětů
Zemědělské předměty
povinná
Ekonomické předměty
povinná
Celkový průměrný prospěch
2.953
3
3
-
5
2
1
-
7
4
4
2
1
2
3,471
3,300
3,000
4,333
5
6
4
2
-
2,176
3
3
5
3
4
5
5
6
-
2,647
2,824
0
13
4
0
„na potítku“ a při zkoušce
25
5
-
Stupeň hodnocení prospěchu
prospěl s vyznamenáním
prospěl
neprospěl
nehodnocen
Průměr
Výroční zpráva 2011/ 2012
Přehled prospěchu třídy 4. C
Předmět
Počty známek
1 2 3 4
společná část - státní maturita
Český jazyk a literatura
základní úroveň
Anglický jazyk
základní úroveň
Německý jazyk
základní úroveň
Matematika
základní úroveň
Biologie
Nepovinná zkouška
profilová část
Praktická zkouška
povinná
z odborných předmětů
Předměty životního prostředí povinná
Ekologické předměty
povinná
Celkový průměrný prospěch
2.912
Stupeň hodnocení prospěchu
prospěl s vyznamenáním
prospěl
neprospěl
nehodnocen
0
22
5
0
Maturity
26
Průměr
5
2
-
6
5
-
16
7
1
1
1
5
3
3
-
3
2
-
2,963
3,000
3,000
4,167
3,000
3
7
10
7
-
2,778
2
4
5
11
8
8
12
4
-
3,111
2,444
Výroční zpráva 2011/ 2012
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
 Ing. Beneš Josef
o Prohloubení spolupráce odborných škol a zaměstnavatelů
v pardubickém kraji - (Krajský úřad odbor strategického rozboje kraje a
evrop. fondů)
 PhDr. Bergmanová Iva
o Kurz anglického jazyka - (Jazykovka.com)
 Havlová Eva
o Proměny školy – etická výchova - (NIDV)
o Česká společnost v novodobé Evropě – osudy, vazby, vzdálení,
sjednocování 1914 – 2009 - (MŠMT Praha)
 Ing. Hrubý Pavel
o Prohloubení spolupráce odborných škola zaměstnavatelů
v Pardubickém kraji - (Krajský úřad, odbor astrategickéh orozvoje a
evrop. fondů)
 Mgr. Chaloupecká Marie
o Neefektivní přístup učitele – (NIDV)
 Mgr. Janošík Zdeněk
o Studium pro ředitele škol a školských zařízení – (CCV, PCE)
 Ing. Kabelová Ludmila
o Zpeněžování zemědělských komodit v ČR a EU, odbytová a nákupní
družstva – (Zemědělský svaz České republiky, Praha)
 Ing. Kudyn Bohumil
o Prohloubení práce odborných škol a zaměstnavatelů v Pardubickém
kraji – (Pardubický kraj, krajský úřad)
 RNDr. Linhart Roman
o Prohloubení spolupráce odborných škol a zaměstnavatelů
v Pardubickém kraji – (Pardubický kraj, Krajský úřad)
 Ing. Pochobradská Anna
 Prohloubení spolupráce odborných škol a zaměstnavatelů
v Pardubickém kraji – (Pardubický kraj, Krajský úřad)
o Řízení lidských zdrojů ve školách a školských zařízeních – (Centrum
celoživotního vzdělávání)
o Kvalifikovaný lektor vzdělávání dospělých – (Česká republika,
Univerzita Palackého v Olomouci)
o Pedagogická praxe v kontextu celoživotního učení – (Institut vzdělávání
a poradenství)
o Etiketa a oblékání – (Centrum celoživotního vzdělávání)
o Řízení kvality škol a školských zařízení – (Centrum celoživotního
vzdělávání)
o Profesní průprava zástupců ředitele – (NIDV)
o Marketing a vzdělání dospělých – (Česká republika, Univerzita
Palackého v Olomouci)
o Prohloubení spolupráce odborných škol a zaměstnavatelů
v Pardubickém kraji – (Pardubický kraj, Krajský úřad)
27
Výroční zpráva 2011/ 2012
 Ing. Prokopová Hana
o Prohloubení spolupráce odborných škol a zaměstnavatelů
v Pardubickém kraji – (Pardubický kraj, Krajský úřad)
o Kvalifikovaný lektor vzdělávání dospělých – (Česká republika,
Univerzita Palackého v Olomouci)
 Ing. Vacek Vladimír
o Informatika ve škole – (Informační centrum IC 029 při Gymnáziu a
střední odborné škole pedagogické, Liberec)
o Příprava projektů na střední škole a využívání ICT ve výuce na střední
škole – (BOXED, s. .r.o.)
 Ing. Valášek Stanislav
o Řízení lidských zdrojů ve školách a školských zařízeních – (Centrum
celoživotního vzdělávání)
o Pedagogická praxe v kontextu celoživotního učení – (Institut vzdělávání
a poradenství)
o Marketing a vzdělávání dospělých – (Česká republika, Univerzita
Palackého v Olomouci)
 Mgr. Viková Marie
o Písemná a elektronická komunikace v textových a tabulkových
editorech – (Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení
a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků)
o Písemná a elektronická komunikace v textových a tabulkových
editorech – (Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení
a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků)
o Centrální hodnotitel písemných prací – (CERMAT)
o Hodnotitel ústní zkoušky – (CERMAT)
o Hodnotitel písemné práce – (CERMAT)
o Možnosti k rozvíjení informační a čtenářské gramotnosti ve výuce –
(NIDV)
 Ing. Votavová Gabriela
o Příprava projektů na střední škole a využívání ICT ve výuce na střední
škole – (BOXED, s. r. o.)
o Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře – (Investice do
rozvoje vzdělání)
 Ing. Zaňková Romana
o Prohloubení spolupráce odborných škol a zaměstnavatelů
v Pardubickém kraji – (Pardubický kraj, Krajský úřad)
o Kvalifikovaný lektor vzdělávání dospělých – (Česká republika,
Univerzita Palackého v Olomouci)
 Ing. Zoubková Renata
o Kvalifikovaný lektor vzdělávání dospělých – (Český republika,
Univerzita Palackého v Olomouci)
Výsledky inspekční činnosti


OSSZ – (okresní správa sociálního zabezpečení) kontrola pojistného a plnění úkolů
v nemocenském a důchodovém pojištění. (provedena 15. 6. 2011.)
VZP – kontrola plateb (pojistného 23. 5. 2012)
28
Výroční zpráva 2011/ 2012
Informační a komunikační technologie
Výuka počítačů probíhá na Střední zemědělské škole a Vyšší odborné škole v Chrudimi
ve dvou učebnách výpočetní techniky. Učebny jsou umístěné na domově mládeže v prvním a
druhém patře. Učebna ve druhém patře je v odpoledních hodinách přístupná všem
ubytovaným studentům domova mládeže.
Studenti střední školy mají povinnou výuku počítačů po celé čtyři roky studia. V průběhu
studia se seznámí s historií výpočetní techniky, základy hardwaru a praktickou prací ve
vyučovaných programech, jako je Microsoft Word, MS Excel a MS PowerPoint. V posledním
ročníku kombinují práci ve všech vyučovaných programech, seznámí se s úpravou fotografií a
zemědělskými programy. Studenti vyhledávají informace na internetu a zpracovávají různé
referáty a zprávy podporující jejich studium.
V učebnách jsou k dispozici počítače, které jsou pravidelně aktualizovány. Studenti mají
v horní učebně k dispozici 10 počítačů, tiskárnu a pro vyučujícího je k pevný počítač
s připojením na projektor. V dolní učebně je pro studenty 18 počítačů. Vyučující má
k dispozici pevný počítač s dataprojektorem Obě učebny jsou samozřejmě připojeny na
internet. Vyučující má k dispozici program, kterým může sledovat práci studentů, omezit
jejich přístup na internet a provádět tzv. řízenou výuku – student má omezený přístup do
programů v počítači.
Dolní učebna s 18 počítači je vybavena novým nábytkem a novými počítači.
nová počítačová učebna
29
Výroční zpráva 2011/ 2012
Sportovní aktivity
Z hlediska sportovních soutěží si naši žáci vedli v letošním roce velmi dobře.
Zúčastnili se osvědčených disciplín a přidali k nim i nové. Do soutěží se zapojilo značné
množství žáků, a nejen ti starší, ale i žáci 1. ročníků, což nás velmi těší.
Atletická soutěž „Corny“
Dne 21. 9. 2011 proběhla atletická soutěž „Corny“, kde jsme v konkurenci SŠ obsadili
v kategorii chlapců 5. místo a děvčata získala místo 4. Konkurence byla opravdu veliká,
hlavně z řad gymnázií.
Nejlepším umístěním bylo 4. místo Jana Sliackého ve vrhu koulí.
Atletické závody „Corny“
Pohár Josefa Masopusta
Koncem září se uskutečnil fotbalový turnaj středních škol o Pohár Josefa Masopusta. My se
bohužel neprobojovali ze skupiny, kdy nás porazili hoši z fotbalové přípravky 4:0, ale sehráli
jsme vyrovnaný zápas se SOŠ a SOU Chrudim a prohráli jen těsně 1:0. Reprezentovali nás
zkušení hráči – Sliacký, Marek M., Štěpán, Paulus, Kutílek, Tichý, Lohman, ale také se dobře
začlenili nováčci – Talácko, Karlík, Doležal, Mareš, Hocký a dále pak Gregor a Janoušek.
O pohár Josefa Masopusta
Přespolní běh
Dne 13. 10. 2011 jsme sbírali body v Lize středních škol. Tentokrát se jednalo o přespolní běh
a naše družstva si změřila své síly s vynikajícími běžci až v krajském kole, které se konalo
v Poličce. Většina závodníků byla ze sportovních gymnázií nebo se tomuto sportu aktivně
věnuje. Naši reprezentanti se neztratili a vedli si velmi dobře. Počasí nám nepřálo, takže při
běhu nás doprovázel silný vítr, občasný déšť a opravdu chladno. A kdo z děvčat našel odvahu
30
Výroční zpráva 2011/ 2012
a zaběhl si 3 km? Kateřina Plojharová z 3. C, Lucie Libischerová z 1. A a Naďa Gregorová
z 1. A a 5 km si zaběhl Jakub Pechal z 4. C, Patrik Mareš z 2. C, Tomáš Bialek z 1. F a Martin
Chvojka z 1. A.
Plavecké závody
Dne 10. 11. 2011 proběhlo okresní kolo v plavání chlapců a děvčat. Naši si vedli velice dobře,
děvčata skončila na třetím místě a chlapci na čtvrtém.
Všem patří poděkování za pěkné výkony, především však Tereze Cypriánové z (4. C), která
byla vůbec nejlepší závodnicí v motýlku. Z našich závodníků dále vynikali Jakub Sedláček
z (2. A) a Aleš Tecl z (1. A). Velkou pochvalu si zaslouží Václav Fridrich z (3. A), který
našel odvahu zaplavat znak.
Lyžařský výcvik
Koncem ledna 2012 proběhl LVK pro 1. ročníky na chatě Mileta ve Velké Úpě. Lyžařského
výcviku se zúčastnilo 26 žáků.
První pokusy
Chata Mileta v noci
Žáci se pod vedením zkušených instruktorů naučili základní dovednosti či se zdokonalili
v lyžování, snowboardingu a v běhu na lyžích. Všichni zvládli jízdu na vleku, a tím se
zefektivnila a urychlila výuka. Nejlépe si vedli úplní začátečníci, kteří se naučili na běžkách i
sjezdovkách, a již ve čtvrtek sjížděli s ostatními velkou sjezdovku Portášky, s převýšením
350 m a délkou 1500 m. Radost nám také dělali žáci na snowboardech, kteří zvládli výcvik na
jedničku. Poděkování patří také jejich zkušenějším spolužákům, kteří se jim individuálně
věnovali a pomáhali nám s výcvikem.
Na vleku
i se snowboardem
Velkým plusem a přínosem kurzu bylo večerní lyžování. Krásné počasí, svítící měsíc a
nádherně osvětlená sjezdovka byly nezapomenutelným zážitkem nejen pro žáky, ale i učitele.
31
Výroční zpráva 2011/ 2012
Díky sněhovým podmínkám a upraveným sjezdovkám jsme večerní lyžování využili každý
den, kromě středy, kdy byl odpočinkový den. Lyžovalo se jen dopoledne a odpoledne jsme se
vydali do lyžařského areálu v Peci pod Sněžkou. Odměnou měla být jízda na bobové dráze,
ale ten den bylo mimořádně zavřeno kvůli odklízení velkého množství sněhu.
Žáci absolvovali přednášku o bezpečnosti na horách, mazání lyží a zhlédli film o jízdě na
snowboardu. Každý večer probíhalo hodnocení uplynulého dne s předáním odměn.
Po dobu trvání kurzu byla ošetřena běžná nachlazení, bolesti v krku, hlavy, namožené svaly,
otlaky a naražená ruka. Ve čtvrtek si žákyně přisedla na vleku ruku, ale jednalo se pouze
o zhmoždění. Byl sepsán záznam o úraze.
Všechna ošetření jsou evidována ve zdravotním deníku.
Ve čtvrtek večer proběhlo hodnocení celého kurzu s předáním diplomů a cen žákům.
Nebyly řešeny žádné kázeňské přestupky, naopak studenti byli chváleni instruktory a také
personálem rekreačního zařízení.
Poděkování si zaslouží instruktoři – p. uč. Kabelová, Kachlík, – za profesionální
i „rodičovský“ přístup k žákům. I když nedošlo k žádným problémům, kurz byl náročný nejen
fyzicky, ale i psychicky, protože vyžaduje dohled nad žáky 24 hodin denně.
Volejbalový turnaj
Dne 28. 3. 2012 se děvčata zúčastnila (po několika letech) okresního kola ve volejbalu dívek,
kategorie 1. – 4. ročník. Vedla si velmi dobře a jediného přemožitele našla v Gymnáziu
Chrudim, za které hrají ligové hráčky.
O 2. místo se zasloužily
 Kateřina Fišerová z 3. C
 Jana Doležalová z 2. C
 Romana Zemková z 2. B.D
 Kristýna Šmahelová z 2. B.D
 Petra Schejbalová z 2. B.D
 Jana Kudláčková z 2. B.D
 Markéta Pelikánová z 1. C
 Nikola Chalupová z 1. C
 Petra Vokáčová z 1. C
 Sandra Němcová 1 z. F
Náš volejbalový tým
32
Výroční zpráva 2011/ 2012
Hokejbal proti drogám
Dne 4. 5. 2012 jsme úspěšně reprezentovali naši školu v hokejbalu. Po několikaletém
neúspěchu jsme si v letošním roce odnesli diplom a pohár za 3. místo. Pohár získal i Ondřej
Hlavinka ze 2. A, který byl vyhlášen nejlepším brankařem turnaje.
Naši školu reprezentovali:
 Sliacký Jan z 3. A
 Hlavinka Ondřej z 2. A
 Žádný Jan z 1. A
 Kutílek Marcel z 3. C
 Markovič Marek z 3. C
 Karlík Jakub z 1. C
 Lohman Petr z 2. C
 Marek Homoláč z 1. F
 Bialek Tomáš z 1. F
 Bohuněk Václav z 1. F
Náš úspěšný tým v čele s nejlepším brankářem turnaje
při buly
Turistický kurz
Ve dnech 14. – 18. 5. 2012 proběhl turistický kurz organizovaný dle ŠVP pro druhé ročníky
střední školy. Akce se uskutečnila v turisticky atraktivním prostředí Českého ráje a zúčastnilo
se jí celkem 30 žáků druhých ročníků a jako dozor Mgr. Kateřina Pilná, Václav Vrubel a Ing.
Tomáš Kachlík. Ubytováni jsme byli v městečku Malá Skála v hotelu Jizera. Pro turistický
kurz je to velice vhodná lokalita, nabízí velké možnosti různých kratších i delších výletů do
okolí.
Program našeho kurzu byl následující:
Pondělí:
 oběd, ubytování a skalní bludiště vzdálené od hotelu cca 2 km
Úterý:
 dopoledne odjezd vlakem do stanice Libuň a odsud přesun asi 3 km na naleziště
polodrahokamů – poté jejich hledání
 odpoledne přesun do kempu Sedmihorky, zde broušení a leštění nalezených
polodrahokamů (akce spolupořádána ekocentrem Sedmihorky)
Středa:
 dopoledne největší skalní hrad v Čechách Pantheon Malá Skála
 odpoledne výšlap na hrad Frýdštejn a středověké opevnění Drábovna
33
Výroční zpráva 2011/ 2012
Čtvrtek:
 celodenní výlet – nejprve Riegrovou stezkou do Semil, poté přesun na nejvyšší horu
Českého ráje Kozákov (rozhledna) a kozákovským hřebenem přes Suché skály
(přírodní rezervace) zpět do Malé Skály
Pátek:
 snídaně, předání pokojů a odjezd
Přímo u hotelu bylo také hřiště s umělou trávou, na němž se každý podvečer uskutečnilo
fotbalové utkání (překvapily i některé zástupkyně něžného pohlaví). K dispozici jsme měli
společenskou místnost s promítacím plátnem a stolní fotbálek.
Všichni jsme se vrátili zdraví, částečně unavení, ale spokojení.
Český ráj to napohled
34
Výroční zpráva 2011/ 2012
Kulturní akce
Maturitní ples
Lidice
16. listopadu 2011 se žáci prvních, druhých a třetích ročníků vydali do městského kina, aby
zhlédli film Lidice. Pozorně sledovali tragický osud lidických mužů, žen a dětí. Velmi je
zaujal do té doby neznámý příběh lidického muže, který přežil, protože byl ve vězení za zabití
syna. Měli možnost porovnat tento film s dokumentárním filmem Ležáky, který viděli rok
předtím.
Festival Jeden svět na školách
20. a 23. března 2012 se žáci druhých ročníků zúčastnili promítání dokumentárního filmu
„Kdo zabil Natašu“. V chrudimském klubu Agora je čekal jimi vybraný dokument o ruské
novinářce, která své články o porušování lidských práv v Čečenské republice zaplatila
vlastním životem – byla zastřelena. Následující beseda ukázala, že problém porušování
základních lidských a politických práv mladé lidi zajímá a nenechává je lhostejnými.
Divadelní představení
Ve školním roce 2011/2012 jsme uspořádali pro žáky naší školy zájezd do Klicperova divadla
v Hradci Králové na tato divadelní představení:
 I. ročníky – Václav Kliment Klicpera: Hadrián z Římsů
 II. ročníky – William Shakespeare: Marné lásky snaha
 III. ročníky – Jaroslav Havlíček: Petrolejové lampy
 IV. ročníky – Karel Čapek: Věc Makropulos
Školní časopis - Klas
V druhém pololetí školního roku byly zahájeny přípravné
práce pro vydávání školního časopisu.
Na škole vznikla redakční rada, která zpracovává příspěvky do
školního plátku. Korekční opravy zajišťují učitelé českého
jazyka a s grafikou pomáhá vyučující informačních
technologií. Doposud se podařilo vydat 2 čísla časopisu Klas.
Titulní strana časopisu Klas
35
Výroční zpráva 2011/ 2012
Vzdělávací a odborné soutěže
Celostátní soutěž žáků středních zemědělských škol v oboru Agropodnikání
Soutěž se konala ve dnech 12. a 13 dubna 2012 v prostorách Vyšší odborné a Střední
zemědělské školy v Benešově. Soutěžilo se v odborných dovednostech žáků středních
zemědělských škol studijního oboru 41-41-M/001 Agropodnikání. Soutěže se zúčastnil
student třídy 4. A Vít Kopista a jako doprovod učitel Ing. Bohumil Kudyn.
Soutěž slavnostně zahájila ředitelka školy PaedDr. Bc. Ivana Dobešová v posluchárně školy,
kde přivítala všechny účastníky a hosty. Hlavním organizátorem soutěže byl, již potřetí,
v třináctiletém pořádání této soutěže Ing. Jiří Adam. Soutěže se zúčastnilo celkem 25 škol.
Odpoledne probíhala jako první praktická část soutěže z pěstování rostlin, chovu
hospodářských zvířat, ekonomiky, mechanizace a navíc ještě jízda zručnosti traktorem Z 7211
s přívěsem. Druhý den dopoledne probíhala teoretická část soutěže, která obsahovala písemné
testy z pěstování rostlin, chovu zvířat, ekonomiky a mechanizace.
V odpoledních hodinách byla soutěž vyhodnocena a vyhlášeny výsledky za jednotlivé obory a
nakonec za celou soutěž. Soutěže se zúčastnilo celkem 25 škol. Vítězem celé soutěže byl
student Martin Skalický z Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy Tábor. Tato škola
bude pořádat stejnou soutěž v roce 2013. Náš student Vít Kopista se startovním číslem 4 se
umístil na 18. místě. Proti předchozím dvěma rokům, kdy jsme měli smůlu a byli jsme
diskvalifikováni na jízdě zručnosti, je to úspěch.
Zahájení soutěže
Kromě klasických výpočtů z ekonomiky museli
soutěžící předvést i znalosti výpočetní techniky
Praktická část soutěže zahrnovala jízdu zručnosti
traktorem s přívěsem
U praktické části chovu zvířat žáci předváděli
zacházení s drobnými zvířaty, poznávali krmiva a
plemena zvířat
36
Výroční zpráva 2011/ 2012
Olympiáda v německém jazyce – školní kolo
Dne 6. 12. 2011 se uskutečnilo školní kolo olympiády v německém jazyce, kterého se
zúčastnilo dvanáct studentů ve třech kategoriích. Olympiáda se skládala z poslechu,
porozumění textu a gramatické části. První místa obsadili tito studenti:
1. a 2. ročník
V první kategorii (1. a 2. ročník) se na prvním místě umístil Jan Tichý s celkovým počtem 51
bodů, na druhém místě Milan Teplý s 47 body a na třetím místě Anežka Skutilová se 46 body.
Pořadí Jméno a příjmení
Třída
Poslech
Jan Tichý
Milan Teplý
Anežka Skutilová
1. A
1. A
2. B,D
10
10
10
1.
2.
3.
Porozumění
textu
19
17
16
Gramatika
22
20
20
Celkový
počet bodů
51
47
46
3. ročník
Ve druhé kategorii (3. ročník) obsadila první místo Tereza Drahošová se 36 body, o druhé
místo se pak podělily Ludmila Mládková a Kateřina Čáslavková s celkovým počtem 34 bodů.
Na třetím místě skončila Kateřina Putnarová s 32 body.
Pořadí
1.
2.
3.
Jméno a příjmení
Třída
Poslech
Tereza Drahošová
Ludmila Mládková
Kateřina Čáslavková
Kateřina Putnarová
3. B
3. B
3. B
3. C
9
6
5
7
Porozumění
Gramatika
textu
11
16
11
17
11
18
8
17
Celkový
počet bodů
36
34
34
32
4. ročník
V poslední kategorii, která byla určena studentům 4. ročníků, se na prvním místě umístila
Alena Fuchsová s 33 body, na druhém místě Helena Vencová s 29 body a třetí místo obsadila
Lucie Novotná s 24 body.
Pořadí Jméno a přijímení
1.
2.
3.
Alena Fuchsová
Helena Vencová
Lucie Novotná
Třída
Poslech
4.C
4.B
4.B
4
3
4
Porozumění
textu
9
11
7
Gramatika
Soutěž v anglickém jazyce
V únoru 2012 proběhla soutěž v anglickém jazyce mezi třídami 3. A a 3. C.
Soutěž měla 3 části:
Listening, fading, use of English.
Výsledky:
1. – 2. místo Stanislav Král z (3. A), Lukáš Navrátil z (3. C)
3. místo Veronika Havlíková z (3.A)
37
20
15
13
Celkový
počet bodů
33
29
24
Výroční zpráva 2011/ 2012
Biologická olympiáda
Posledních několik let se studenti naší odborné školy zúčastňují biologické olympiády.
Tak tomu bylo i v případě 46. ročníku soutěže. Krajské kolo biologické olympiády kategorie
B a kategorie A proběhlo 30. 3. 2012 a 13. 4. 2012 jako vždy ve Svitavách. Soutěže se
zúčastnilo mnoho účastníků z gymnázií a pouze několik žáků z odborných škol Pardubického
kraje. Soutěž byla tentokrát zaměřena na „Tvary v živé přírodě". Poznávání rostlin, živočichů
a speciálních přírodnin, tzv. „poznávačka“. V praktických úlohách se soutěžící věnovali pitvě
členovců a sledování vodivých pletiv rostlin. Test byl zaměřen na vztahy přizpůsobení tvaru
těla rostlin a živočichů vnějším podmínkám prostředí.
biologická olympiáda
Umístění
Kategorie I
David Mašín z (2. C) – 18. místo (z 28 účastníků)
Daniel Mašín z (2. C) – 20. místo (z 28 účastníků)
Kategorie II
Barbora Štěpánková z (4. C) – 15. místo (z 30 účastníků)
Lenka Jedličková z (3. C) – 28. místo (z 30 účastníků)
Regionální matematická soutěž
Dne 20. března 2012 jsme se zúčastnili 30. ročníku regionální matematické soutěže žáků
středních odborných škol, středních odborných učilišť a integrovaných středních škol v Ústí
nad Orlicí.
Kategorii S2 reprezentovali Urbanová Michaela ze třídy 2. D a Dalecký Josef ze třídy 2. A.
Kategorii S4 reprezentovaly Fuchsová Alena a Štěpánková Barbora, obě ze třídy 4. C
38
Výroční zpráva 2011/ 2012
Ekologická olympiáda
28. a 29. března 2012 v Městském muzeu v Chrudimi proběhlo krajské kolo ekologické
olympiády. Do krajského kola se zapojilo celkem 7 družstev z celkem 5 organizací. Za naši
školu se do zápolení ve znalostech přírody a její ochrany zapojily týmy dva: Adéla Judová
z (4C), Lenka Jedličková z (3C), David Mašín z (2C) a Adam Netušil z (4C), Michal Grégr
z (4C), Daniel Mašín z (2C). Ačkoli si oba týmy vedli průběžně ve znalostních testech více
než dobře, v závěru soutěže se doslova propadli na poslední místa díky špatné prezentaci
výsledků své terénní práce. Další naši studenti Barbora Štěpánková z (4C) a Dana
Kabrhelová z (2C) obsadili ještě s dalším týmem pro rovnost bodů dokonce druhé místo,
bohužel za družstvo vyslané Střediskem Junák Slatiňany.
Středoškolská odborná činnost
Účast na okresním kole středoškolské odborné činnosti
v Chrudimi.
V prostorách Gymnázia Josefa Ressla v Chrudimi se dne
11. dubna 2012 konalo okresní kolo SOČ, do kterého
postoupila se svou prací „Zhodnocení stavu biotických a
abiotických charakteristik okolí Čivické svodnice“
i studentka SŠZ a VOŠ Chrudim Alena Fuchsová.
Ačkoliv byla práce kvalitně prezentovaná, do krajského kola
nepostoupila.
Alena Fuchsová
Olympiáda v Českém jazyce – školní kolo
Dne 7. 12. 2011 proběhlo školní kolo olympiády v českém jazyce. Zúčastnilo se celkem
9 žáků z různých tříd. Žáci plnili různé úkoly jazykové, mluvnické, stylistické dle
předložených dispozic. Na závěr psali slohovou práci, vyprávění příběhu (volný slohový útvar
na základě obrázků).
Celkem mohli získat maximálně 30 bodů. (20 bodů za mluvnickou část a 10 bodů za slohovou
práci).
Hodnocení úspěšnosti:
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Příjmení a jméno
Voříšková Lucie
Němcová Emílie
Fuchsová Alena
Hronová Karolína
Štěpánková Barbora
Chalupová Nikola
Buřvalová Aneta
Pilařová Kateřina
Michková Eva
Jazyková
část-body
11
9
9
9
10
7
6
7
2
Třída
1. C
3. C
4. C
3. C
4. C
1. C
4. B
4. B
4. B
39
Slohová
část-body
9
8
8
7
6
7
7
2
7
Body
celkem
20
17
17
16
16
14
13
9
9
Výroční zpráva 2011/ 2012
Terénní cvičení
Lánov – Vrchlabí
Ve dnech 31. 5. 2012 – 2. 6. 2012 se konalo pod vedením doc. RNDr. Jitky Málkové terénní
cvičení v Krkonošském národním parku.
31. 5. 2012 jsme se dopravili na místo, odjezd 8:00 hod z Chrudimi. Příjezd 10:00 hod
do Lánova. Slunečno až polojasno, odpoledne přeháňky, Ihned po příjezdu následovala první
část terénního cvičení zaměřeného na mapování, floristiku a fytocenologii s příslušným
výkladem.
Studenti pod vedením Doc. Málkové zhlédli zajímavé lokality s výskytem chráněných rostlin
v různém stupni ohrožení. Dále mohli pozorovat charakteristiky příslušných biotopů.
V pozdních hodinách následovalo ubytování v hotelu Bílý hořec.
1. 6. 2012 celonoční déšť, citelné ochlazení, dopoledne četné přeháňky, odpoledne ustávání
srážek až polojasno. Byl to den využitý na návštěvu KRNAPu, expozici národního parku a
expozici zaměřenou na způsoby rozšiřování semen rostlin a údržbu genofondu ohrožených
rostlin. Odpoledne pokračovalo cvičení prohlídkou dalších lokalit a biotopů se zajímavými
rostlinami. Ve večerních hodinách studenti navštívili expozici o vývoji včelařství a varhanní
koncert v místní katedrále.
2. 6. 2012 polojasno citelné ochlazení. Utřídění poznatků ze cvičení, nabídka dalších akcí a
v dopoledních hodinách byl naplánován odjezd zpět do místa bydliště. Plánovaný návrat mezi
12.00 – 12.30 hod.
Další nabízený termín terénního cvičení je stanoven na 21. 8. 2012.
Je nutné poděkovat Doc. Málkové za ochotu a výborný program cvičení, je škoda, že ze
strany studentů je zatím o podobné akce malý zájem.
Zúčastnění studenti projevili mimořádný zájem a vytrvalost ve cvičení, měli snahu vidět a
pozorovat co nejvíce lokalit a rostlin a předběžně počítají s dalším terénním cvičením.
Květnaté louky, všivec lesní, vraní oko čtyřlisté (s pěti listy)
40
Výroční zpráva 2011/ 2012
Jestřábník oranžový.
Zelenáček
Vyučující a zúčastnění studenti
Terénní cvičení z biomonitoringu
V rámci výborné spolupráce s CHKO Železné hory bylo dne 15. 9. 2011 uskutečněno terénní
cvičení z biomonitoringu. Akce se zúčastnili studenti druhého ročníku denního studia VOŠ.
Za účelem bioindikací prošli význačné lokality CHKO (přírodní rezervace Zubří, přírodní
rezervace Polom a národní přírodní rezervaci Lichnice-Kaňkovy hory). Ve všech lokalitách
jim byl poskytnut odborný výklad a studenti se zde pak zaměřovali na místní flóru, faunu,
hydrologii a geologii. Zvláště studenti, jejichž bydliště je vzdálenější od těchto oblastí, rádi
prozkoumali jim méně známou přírodu Chrudimska.
Soutěž „SAPERE – vědět, jak žít“
Žáci druhých, třetích a čtvrtých ročníků školy se zájmem o biotechnologie a zdravou výživu
se v průběhu prosince, ledna a února zapojili do 2. ročníku celostátní soutěže o zdravém
životním stylu včetně zdravé výživy „SAPERE – vědět, jak žít“. Soutěž probíhala formou
testů přes internetové rozhraní, kdy se hodnotila správnost testu a rychlost vyplnění, v prvním
školním kole soutěžil každý sám za sebe. Do okresního kola postoupilo trojčlenné družstvo
třech nejlepších. Z 12 účastníků se tým Barbora Štěpánková z (4C), Vojtěch Trampota z (4C),
Emilie Němcová z (3C) nakonec přes okresní kolo probojoval až do krajského kola, kde
obsadili 3. místo.
41
Výroční zpráva 2011/ 2012
Zpráva o činnosti prevence sociálněpatologických jevů
GO kurz
V září 2012 se konal tradiční kurz GO pro 1. ročníky v Horním Bradle.
Go kurz
Odborné besedy
V říjnu proběhla beseda pro 3. ročníky o sektách se Z. Jiráskem, pracovníkem drogové
prevence na MěU v Chrudimi. Také jsme se zúčastnili osvětové akce ke Světovému dni
anitkoncepce. V listopadu se konala přednáška o bezpečnosti práce a pracovních vztazích pro
4. ročníky. V prosinci jsme se zúčastnili akce Světový den boje proti AIDS. V lednu
besedovala se studenty 2. ročníků PhDr. Kohlerová o vztazích mezi rodiči a dětmi. V únoru
přijel M. Hornych a přednášel 1. ročníkům o nebezpečí HIV–AIDS. Také si vyslechli
přednášku paní Stehlíkové, která je informovala o možnostech očkování dívek proti rakovině
děložního čípku. Školní rok jsme zakončili už tradičním pochodem proti kouření, čímž jsme
podpořili Světový den proti kouření, který připadá na poslední květnový týden.
Pochod proti kouření
42
Výroční zpráva 2011/ 2012
Ostatní akce školy
Výstavy
7. a 8. října 2011 proběhly tradiční podzimní výstavy pořádané ve spolupráci s Českým
zahrádkářským svazem Chrudim město, Českým svazem chovatelů, základní organizací
Chrudim, Středním odborným učilištěm včelařským Nasavrky a Ekocentrem - Zelený dům
Chrudim.
 Ovoce, zeleniny, kaktusů a bonsaí
 Holubů, králíků a drůbeže
 Ekologických a zemědělských aktivit
 Obrazů a keramiky
 Historie školy
Předání putovního poháru pro nejlepšího chovatele
expozice zahradní techniky
Pišqworky
Dne 1. 11. 2011 jsme se účastnili oblastního kola v soutěži PIŠQWORKY, které se konalo
na Gymnáziu Josefa Ressela v Chrudimi. Naši školu reprezentovaly 2 týmy:
Zemědělka A:





Zemědělka B:





Mašín David z 2. C
Fišerová Kateřina z 3. C
Kopista Vít z 4. A
Havlíček Tomáš z 1. A
Vinař Michal z 1. A
Pišqworky
43
Jedličková Lenka z 3. C
Brunová Claudie z 4. A
Trmata Tomáš z 1. A
Kutílek Marcel z 3. C
Pešek Petr z 2. C
Výroční zpráva 2011/ 2012
Světlušky
Ve středu 7. 9. 2011 proběhla na naší škole sbírková akce „Den, kdy svítí Světlušky“. Akce
je zaměřená na podporu dětí a dospělých s těžkým zrakovým postižením na jejich cestě
k samostatnosti.
Naše světlušky nabízely po školách, obchodech, ulicích, upomínkové předměty. Děkujeme
všem spolužákům a učitelům, kteří si zakoupili nějaký z předmětů a tím přispěli finanční
částkou do zapečetěných lucerniček. I díky Vám může Světluška zpříjemnit nevidomým
chvíle, které budou trávit u „mluvících počítačů", hmatových knížek, hudebních nástrojů a
možná získají super kamarády, ať už se jedná o vodící psy nebo osobní asistenty.
Na podporu nevidomých občanů se vybralo více jak 16 000 Kč.
Den, kdy svítí světlušky
Biojarmark
15. září 2011 se na chrudimském Resselově
náměstí uskutečnil tradiční Biojarmark, který
ve spolupráci s Ekocentrem Paleta zajišťovali
i naši žáci.
Škola se prezentovala i vlastním stánkem, děti
měly možnost si složit prasátko nebo
vyzkoušet dojení na trenažeru.
Biojarmark
44
Výroční zpráva 2011/ 2012
Den Země
Několik tisíc lidí navštívilo ve čtvrtek 19. dubna 2012 chrudimské Resselovo náměstí, aby si
připomněli Den Země. Tradičně se na realizaci této akci podíleli ve spolupráci se Zdravým
městem Chrudim i žáci školy – vypomáhali u stánků i u aktivit s dětmi. Škola se prezentovala
i vlastním stánkem. Zároveň zde žáci převzali z rukou starosty Chrudimi – Petra Řezníčka
pamětní listy za účast v akci Nakrmte Hliníkožrouta a Ukliďme svět.
Den Země
Ukliďme svět
V rámci akce „Ukliďme svět se 10. dubna vypravila skupinka dobrovolníků do městských
ulic, aby je pomohla vyčistit od nahromaděného nepořádku. Po vysbírání papírů a dalších
odpadků v okolí kruhového objezdu u prodejny LIDL zamířili přibližně dvě desítky našich
studentů v doprovodu pedagogů Anny Pochobradské a Tomáše Kachlíka do nedaleké obce
Vestec a uklidily přitom okolí silnice směřující ke školnímu statku. Celkem se nasbíralo
12 pytlů odpadků.
Ukliďme svět
45
Výroční zpráva 2011/ 2012
Odborné exkurze
Koně v akci 2011
Dne 2. 9. 2011 se na pardubickém závodišti konala tradiční oslava chovu koní s názvem
„Koně v akci“. Jako každým rokem se jí díky úzké spolupráci naší školy s Dostihovým
spolkem Pardubice zúčastnili žáci druhých až čtvrtých ročníků.
Žáci mohli nahlédnout do stájí, mohli se projít po pažitu závodiště, nebo se seznámit
s různorodou škálou plemen koní. Hlavní program bývá každý rok obměňován. Letos jím
bylo předvedení toho nejlepšího z chovu koní čtyř států středoevropského prostoru – Česká
republika, Slovensko, Polsko a Maďarsko.
Zájem byl též o doprovodné akce – liga zemědělských škol v parkuru, představení plemen koz
a ovcí, stříhání ovcí na čas. Mnozí naši žáci věnující se chovu koní či dostihovému sportu
neodolali též obchodníkům nabízejícím úplně vše, co s tímto souvisí. Akce i díky pěknému
počasí byla hodnocena velmi pozitivně.
TECHAGRO
Na výstavišti v Brně se konal ve dnech 31. 3 až 4. 4. 2012 již 12. Mezinárodní veletrh
zemědělské techniky Techagro, Vetex – zaměřený na veterinární oblast zemědělství, Silva
regina – zaměřená na lesnictví a myslivost a Biomass – zaměřený na obnovitelné zdroje
energie v oblasti zemědělství a lesního hospodářství. Výstava obsahovala zastoupení velkého
počtu firem vyrábějících stroje a techniku pro zemědělství a lesnictví. Velkou část
vystavovaných exponátů zde byla od tradičních firem, např. traktory John Deere, Massey
Ferguson, Zetor a podobně.Z méně známých zde byla také firma Valtra s několika výkonnými
traktory. Z tradičních vystavovatelů zde měla pěknou expozici strojů pro zpracování půdy
celá řada firem, např. firma Kverneland. Mimo zemědělskou techniku byly velmi zajímavé
expozice chovu hospodářských zvířat, lesnictví a myslivosti. Nová zařízení představovala
expozice obnovitelných zdrojů energie. Zde byly představeny např. hospodárné způsoby
vytápění při využívání stávajících fosilních paliv také paliv, využívajících biomasu a
podobně.
Žáci se mimo jiné zajímají o nastavování a ovládání provozních funkcí moderních traktorů prostřednictvím
palubního počítače.
Výstavy se zúčastnily třídy 3. B,D a 1. F
46
Výroční zpráva 2011/ 2012
Exkurze na výstavu „The Human Body“ spojená s návštěvou Vyšehradu
Exkurze se zúčastnily třídy 3. B,D a 1. A
Vyšehrad – národní kulturní památka
Dnes je tento významný symbol dějin
českého národa vyhledávaným turistickým
místem, který návštěvníkům nabízí mnoho
historicky cenných památek, jedinečný
výhled na Prahu a Vltavu.
Vyšehradský hřbitov - místo národní
hrdosti
Vyšehradský hřbitov je považován za místo
národní hrdosti. Jsou zde pohřbeni
Památník na Vyšehradě
nejvýznamnější české osobnosti. Je tu
tolik majestátních jmen, že je velmi těžké jedno vyslovit a přitom desítky druhých
neopomenout.
The Human Body – Bodies - výstava o lidském těle
Tato neopakovatelná výstava o lidském těle posloužila studentům jako jedinečná pomůcka
pro poznání funkcí lidského těla. Svým rozsahem a počtem exponátů vysoce přesahovala vše,
co bylo dosud v České republice k vidění.
Výstava „Bodies“ byla rozdělena do devíti částí, ze kterých byla každá z nich zaměřena na
určitý tělní systém. Bylo k vidění celkem asi 200 exponátů celých těl nebo jednotlivých částí
lidského těla.
Našim skupinám během výstavy byli přiděleni studenti lékařské fakulty jako odborný
doprovod. Studenti nás provedli expozicí a zodpověděli všechny dotazy.
Třída 1. A
Třída 3. B,D
Úřad práce
4. ročníky navštívily Úřad práce v Chrudimi. Besedu vedla Ing. Vychodilová. Seznámila
studenty s organizační strukturou úřadů práce, s projektem EURES, Czech point a Mládež
v akci, s nezaměstnaností v okrese Chrudim, kterou porovnávala s celorepublikovou
nezaměstnaností i se státy Evropské unie. Dále uvedla aktuální údaje o podpoře
v nezaměstnanosti a způsob evidence na úřadu práce. Ke konci besedy promítla všem
zúčastněným přijímací pohovor 5 uchazečů o práci s následným vyhodnocením.
47
Výroční zpráva 2011/ 2012
Zahraniční spolupráce
Výměnný pobyt studentů v holandském Barneveldu
Dne 3. – 8. října 2011 se zúčastnili žáci třetích ročníků oboru Agropodnikání výměnné
exkurze na odbornou školu v Barneveldu. Žáci si prohlédli školu. Byli seznámeni se
vzdělávacím systémem a zemědělstvím v Holandsku.
Pondělí 3. 10. 2011
 příjezd do Barneveldu, ubytování v hostitelských rodinách
 ubytování pro učitele a řidiče – penzion Nooitgedach
Úterý 4. 10. 2011 – setkání s Holandskými studenty
 škola a škola praxe
 vzdělávací systém v Nizozemsku
 zemědělství v Nizozemsku
 prohlídka města
 muzeum chovu drůbeže
Středa 5. 10. 2011- turistický výlet do Haagu a Scheveningenu
 sraz v Barneveldu
 historické centrum v Haagu
 Scheveningen – bulvár a pláž
Čtvrtek 6. 10. 2011 – zemědělské speciality
 Veldhoef – dojnice a hotel pro psy
 Rondeelfarm – nový koncept v chovu nosnic
 Vanelley – dojnice a výroba sýrů
 závěrečná večeře pro učitele
Pátek 7. 10. 2011 – prezentace a závěrečné hodnocení
 prezentace holandských studentů – zahraniční stáže
 prezentace českých studentů a hodnocení
 oběd a odjezd do České republiky
Sobota 8. 10. 2011 návrat do České republiky
Návštěva holandských studentů
V týdnu od 16. do 20. dubna 2012 navštívili studenti z partnerské školy v holandském
Barneveldu naši školu. Z jejich programu vybíráme:
Pondělí (třídní učitelé, p. Zoubková)
 19:00 příjezd do Chrudimi, ubytování v hostitelských rodinách
Úterý (p. Pilná, p. Zoubková)
 8:00 hodin
setkání ve škole – studenti a učitelé
 9:00 hodin
prohlídka města společně s českými studenty
 11:15 hodin oběd ve škole
 12:15 hodin Oseva a. s. – chov mléčného skotu, mechanizační středisko
 15:00 hodin návrat do rodin
Středa (p. Zoubková)
 9:00 hodin
hobby farma Licibořice
 10:00 hodin soukromá farma Lipina – chov skotu
48
Výroční zpráva 2011/ 2012

AGRO Liboměřice a. s. – oběd, velkokapacitní kravín, bioplynová
stanice
 15:00 hodin návrat do rodin
Čtvrtek (p. Zoubková)
 8:45 hodin
odjezd do Prahy
 10:00 hodin farma Všestary
 14:30 hodin Praha – Advantage
Pátek
 Praha + památník Lidice
 odjezd do Nizozemska
11:30 hodin
Holandští a čeští žáci v Chrudimi v dubnu 2012
Holandští zemědělci v Chrudimi
Středa 31. 8. 2011
18:00 hodin
19:00 hodin
Čtvrtek 1. 9. 2011
8:00 hodin
9:00 hodin
11:00 hodin
14:30 hodin
16:30 hodin
Pátek 2. 9. 2011
8:00 hodin
9:15 hodin
11:00 hodin
14:00 hodin
15:30 hodin
19:00 hodin
ubytování Ede House
Heřmanův Městec – slavnostní večeře u S. Doležala
snídaně SŠZ a VOŠ Chrudim
Oseva Agri a. s. – středisko v Kočí – chov skotu, mechanizace
Rosice – chov prasat, chov skotu
ZEAS Ostřetín, Dolní Jelení – odchovna jalovic
soukromá farma Uhersko – David Novák
snídaně SŠZ a VOŠ Chrudim
Radim – chov mléčného skotu
Řepníky – chov skotu, výkrmna býků
Střemošice – Radek Janoušek – masný skot
Doly – Martin Novotný – masný skot, ovce
závěrečná večeře – Muzeum Chrudim
49
Výroční zpráva 2011/ 2012
Sobota 3. 9. 2011
8:00 hodin
snídaně, odjezd do Holandska
Účastníci pobytu v Chrudimi, zemědělská pracovní skupina:
 Herman Prangsma – koordinátor pracovní skupiny, zemědělec
 Eddy van den Brink – obchod s telaty
 Walter v. d. Steege – učitel odborných předmětů na zemědělské škole
 Evert Kroes – výkrm telat na maso a nové přístupy v odchovu telat na baby beef a rose
beef
 Jan Kroes
 Herman Joosten – chovatel telat, služby v zemědělské výrobě
 Marco Boon – 800 telat na výkrm a vlastní zpracování telecího masa
 Henry Theunissen – mléčný skot, firma zajišťující stavby zemědělských budov
Leonardo da Vinci - Mobility VETPRO
Název projektu: „Prohloubení odbornosti v oblasti zemědělství a životního prostředí“
(CZ/11/LLP-LdV/VETPRO/134194)
V době od 30. 6. do 7. 7. 2012 se zúčastnila skupina 14 učitelů odborných předmětů stáže
v Portugalsku. Cílem tohoto projektu bylo zvýšení odbornosti učitelů v jejich
specializovaných a technických vyučovacích předmětech. Učitelé navštívili v oblasti Porta a
Bragy závody na zpracování vína, ekologické farmy i zemědělskou školu. Stáž byla velmi
přínosná. Naše škola získala pro tuto stáž finanční prostředky z NAEP, a to v celkové částce
18 090 EUR.
Naši učitelé v Portugalsku
Comenius - Partnerství škol, česko - turecký projekt
Název projektu: „A change of the climate and its impact on biodiversity“
(COM-BP-2011-009)
V současné době škola realizuje mezinárodní projekt výměny studentů v rámci partnerství
škol, který je podporován Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy v programu
Comenius - bilaterální partnerství škol. Celý projekt je zaměřen na problematiku životního
prostředí, a to především na změnu klimatu a jeho dopad na biodiverzitu a výskyt invazních
rostlin v obou zemích. Úkolem setkání mladých lidí a jejich odborných učitelů jsou diskuse a
hledání možných řešení otázek souvisejících s biodiverzitou v určitých přírodních lokalitách a
poznání metod a přístupů k řešení místní problematiky životního prostředí.
Zemědělskou školu navštívila skupina velmi nadšených a sympatických hostů, 20 studentů
v doprovodu 4 učitelů z turecké střední školy v Yalově. V rámci připraveného programu
navštívili zajímavá místa, jako jsou Keltská stezka v Nasavrkách i zdejší včelařské učiliště,
50
Výroční zpráva 2011/ 2012
prales Polom, Ptačí ostrovy, Ekocentrum Paleta, hřebčín Slatiňany, ale také muzeum
barokních soch a hlavní kostel v Chrudimi. Prohlédli si areál školy i školního statku. Přijati
byli ředitelem zemědělské školy, starostou měst Chrudim i Nasavrky. Ubytování žákům
poskytli naší studenti ve svých rodinách. Získali takto nové kamarády, vznikla krásná
přátelství mezi mladými lidmi z poměrně vzdálených zemí a odlišných kultur. Práce na
projektu budou postupovat dál.
Italská delegace
Turečtí studenti na exkurzi v CHKO
Studenti a učitelé z Turecka
Beseda s tureckými učiteli
Comenius Regio, česko – italský projekt (COM-REG-2011-003)
V současné době je naše odborná škola zapojena do regionálního projektu realizovaného
Pardubickým krajem s názvem „Porovnání středoškolského vzdělávání a center LLP ve
dvou zahraničních zemích”. Projekt je zaměřen na oblast vzdělávání na středních školách a
možnosti dalšího vzdělávání v centrech LLP (Lifelong Learning Programme) v obou zemích,
které jsou členy EU. Koordinátorem tohoto projektu je Pardubický kraj, za Českou republiku,
a partnerem Local Provincial Goverment, za Itálii. Hlavním cílem tohoto projektu je
seznámení se s rozsahem školních osnov v obou zemích a s jejich aplikací na střední
všeobecné vzdělávání, na střední odborné vzdělávání, na vyšší odborné vzdělávání a
uskutečňování odborných praxí v relevantních organizacích. Vzájemně se budou porovnávat
metody a techniky učení, systémy hodnocení vzhledem k objektivnosti a způsoby vykonávání
jednotných závěrečných zkoušek. Další oblastí zájmu tohoto projektu bude seznámení se
s činností, řízením a plánováním dlouhodobého celoživotního vzdělávání v centrech LLP.
V březnu se uskutečnila první etapa spolupráce, kdy náš region i školu navštívila delegace
zástupců z oblasti Brindisi.
51
Výroční zpráva 2011/ 2012
Projekty a kurzy
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Nové studijní manuály pro oblast environmentálního vzdělávání.
Na SŠZ a VOŠ v Chrudimi byla ukončena realizace rozsáhlého projektu v Operačním
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Název: Vytvoření studijního materiálu pro oblast environmentálního vzdělávání.
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.13/01.0018
Celková výše finanční podpory [Kč]: 2.674.865,10
Vlastní realizace projektu byla započata v prosinci 2008 a
ukončena v listopadu 2011. Během této doby byly
postupně napsány tři díly pracovních manuálů a k nim
metodické příručky pro učitele. První díl byl nazván
„Ekologie živočichů“ a druhý „Problematika atmosféry
a pedosféry ve vztahu k životnímu prostředí“.
V závěrečné etapě projektu byl vydán třetí díl těchto
manuálů s názvem „Využívání a ochrana terestrických a
vodních ekosystémů“. Metodické příručky mají stejný
název jako příslušné díly. Tvůrci a autoři všech tří
manuálních studijních materiálů a metodických příruček
pro učitele jsou RNDr. Roman Linhart a Mgr. Bronislava
Janíčková DiS, absolventka SŠZ a VOŠ Chrudim.
Celý projekt je zaměřen především na cílovou skupinu
žáků, kterým je zde předložena zajímavá a poutavá forma
interpretace poznatků dané ekologické oblasti, včetně nejnovějších informací. V projektu byla
zároveň věnována pozornost i cílové skupině učitelů jakožto zprostředkovatelů vzdělávání –
metodické příručky jim určené obsahují i kontrolní otázky k tématům obsaženým ve
studijních manuálech.
Hodnota všech dílů studijních manuálů byla zdůrazněna nejen skupinou odborných oponentů
z Univerzity Palackého v Olomouci, ale i zkušenými terénními praktiky. Podle názoru
jednoho z oponentů Ing. Josefa Rusňáka ze Správy CHKO Železné hory („Výběr a rozsah
látky byl vhodně zvolen a sestaven tak, že připraví studenty na další vzdělávání v oboru a
přináší poznatky, které jsou v praktické ochraně přírody naprostou nezbytností...“)
usuzujeme, že námi vydané materiály objasní problematiku ochrany přírody žákům středních
škol i široké veřejnosti.
V závěrečné etapě projektu dokončil také Ing. Josef Beneš výukové DVD, které na různých
příkladech z terénu demonstruje hlavní témata ekologické praxe. Jsou zde představeny např.
zajímavé přírodní lokality z blízkého okolí Chrudimi v několika ročních obdobích, postupy
správného zpracování získaných přírodnin i metody zaměřování v terénu.
Soubor všech vytvořených materiálů je k dispozici v knihovně zemědělské školy nejen
žákům, ale i dalším zájemcům o ekologii či životní prostředí. Pro širokou veřejnost jsou
studijní manuály zpřístupněny na webu školy: /www.szes.chrudim.cz/projekt-ESF.
52
Výroční zpráva 2011/ 2012
EU peníze školám
Škola realizuje projekt pod názvem Rozvoj SŠZ a VOŠ Chrudim od 2. 4. 2012. Délka trvání
projektu je 24 měsíců. Výše dotace projektu se odvíjí od počtu žáků. Pro naši školu byla
stanovena částka 1 003 426 Kč.
Cíle školy v rámci projektu:
Zvýšit kvalitu vzdělávání a inovovat jej prostřednictvím digitálních učebních materiálů
vytvořených vyučujícími školy.
Prostřednictvím vytvořených vzdělávacích materiálů, prací s informačními technologiemi a
didaktickými pomůckami zvýšit zájem žáků o výuku.
Vytvářením sad digitálních učebních materiálů propojovat různé vzdělávací oblasti s oblastí
ICT v 1. – 4. ročníku střední školy.
Na tvorbě digitálních učebních materiálů se podílí celkem 12 pedagogů. Ti vytvoří a
v hodinách pilotně otestují celkem 816 digitálních učebních materiálů
Škola bude dovybavena výpočetní technikou, do školního roku 2012/2013 vstoupí s novou
počítačovou učebnou.
 učebna informatiky je vybavena 18 výkonnějšími počítači
 učitelé pracující na projektu budou mít k dispozici služební notebook
 bude zakoupen další dataprojektor
 pro všechny nové počítače a notebooky bude zakoupeno nové programové vybavení
(Windows 7 a MS Office 2010)
Projekt nám umožní vytvořit podmínky podporující rozvoj individuálních schopností žáků.
Z projektu zabezpečíme i lepší technické vybavení učeben, které žákům i pedagogům
usnadní výuku.
Seznam předmětů, kde budou vytvořeny
didaktické učební materiály:
Seznam autorů DUM
Český jazyk
Ing. Josef Beneš
Anglický jazyk
Ing. Markéta Herzánová
Matematika
Ing. Ludmila Kabelová
Fyzika
Mgr. Petra Krpatová
Mechanizace
Ing. Hana Lednová, Ph.D.
Pěstování rostlin
PhDr. Markéta Mrkvičková
Hygiena a toxikologie
Mgr. Kateřina Pilná
Ekonomika
Ing. Vladimír Vacek
Informační a komunikační technologie
Ing. Stanislav Valášek
Biologie
Mgr. Marie Viková
Ing. Karel Vondra
Ing. Gabriela Votavová
Projekt UNIV 2 KRAJE
Leden – červen 2011
Škola realizovala pilotní ověření programu Angličtina pro zemědělskou praxi. Byla
zpracována verze programu pro vzdělávání v oblasti zemědělství – VP Farmář.
53
Výroční zpráva 2011/ 2012
Září – prosinec 2011
Dokončení programu Farmář a jeho hodnocení externími hodnotiteli – p. Monika Michalcová
a p. Vladimír Zoubek.
V období červen – říjen 2011 se tým 10 pedagogů účastnil vzdělávání v rámci UNIV 2
KRAJE – certifikovaný lektor CŽU.
Leden – červen 2012
Byla zpracována verze programu pro vzdělávání v oblasti ekologie – VP Ekolog.
Červen – září 2012
Dokončení programu Ekolog a jeho hodnocení externími hodnotiteli – p. Bronislava
Janíčková a p. Josef Rusňák.
V období červen – říjen 2012 proběhlo převedení jednotlivých VP do podoby IS UNIV, ve
které budou přístupné na veřejných portálech CŽU (přesun na portál
www.vzdelavaniaprace.cz).
Projekt dalšího vzdělávání v oblasti EVVO
Od srpna 2011 se naše škola spolu se Střední školou zemědělskou a veterinární Lanškroun a
Klubem ekologické výchovy (KEV) zapojila do projektu „Vytváření podmínek pro realizaci
vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje", číslo reg.
CZ.1.07/1.3.12/04.0015 financovaném z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost. Projekt trvá do konce roku 2012. Náplní projektu je další vzdělávání
pracovníků škol a školských zařízení v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a
osvěty. Především se jedná o specializační studium pro školní koordinátory EVVO, školení
školních týmů, odborné exkurze a semináře na aktuální témata v environmentální oblasti.
Dalším cílem je vytvoření dvou školních ekologických center v Pardubickém kraji.
Záchranná stanice a ekocentrum Pasíčka
Školení pro školní koordinátory EVVO
Bor u Skutče – likvidace staré ekologické zátěže
54
Výroční zpráva 2011/ 2012
Spolupráce s odbornou veřejností
Spolek absolventů a přátel zemědělské školy v Chrudimi, o. s.
Dne 10. 3. 2012 pořádal Spolek absolventů a
přátel zemědělské školy v Chrudimi, za přispění
Pardubického kraje, již tradiční posezení se
zajímavými hosty. Spolek má velmi dlouhou
historii, svoji činnost zahájil již pouhé dva roky
po založení zemědělské školy, tedy v roce 1864.
V tak dlouhé historii bylo a je mnoho
významných osobností, které zde absolvovaly.
I letos někteří z nich přijali naše pozvání.
V úvodní části setkání Ing. Václav Kroutil, člen
Rady Pardubického kraje zodpovědný za životní
prostředí, zemědělství a venkov, krátce seznámil
Setkání spolku absolventů
přítomné s celkovou situací v zemědělství a
s problematikou prodeje českých výrobků. Ing. Stanislav Valášek informoval o přípravách
oslav výročí založení školy. Ing. Jaroslav Havlíček poutavě vyprávěl o návratu koní
Převalského do původní vlasti, do Mongolska. Dále prof. Milan Slavík seznámil přítomné se
vzdělávacím systémem v Moldávii. Setkání přítomné velmi potěšilo a budeme v této tradici
pokračovat.
Spolek se aktivně podílí na přípravách oslav a propagaci školy. Vydán bude obsáhlý
almanach mapující dlouhou historii školy, součástí bude seznam všech absolventů. Pro
zabezpečení realizace almanachu byl zřízen zvláštní účet spolku. Shromážděna byla celková
částka 250 484,- Kč, za kterou všem dárcům velmi děkujeme. Současně se spolek podílí, za
částečné finanční pomoci Pardubického kraje, na přípravách celostátní konference.
V současné době má spolek 64 platících členů.
Agrovenkov – spolupráce se školou
Dne 1. 6. 2012 navštívili žáci druhých a třetích ročníků oboru Agropodnikání Školní statek
Středočeského kraje, pobočku Poděbrady. Exkurze byla pořádána společností Agrovenkov
o. p. s. Žáci si prohlédli středisko živočišné výroby, mechanizační dílny i porosty plodin.
Exkurze se všem přítomným líbila a bude přínosem v dalším vzdělávání.
Školní statek Poděbrady
55
Výroční zpráva 2011/ 2012
Spolupráce s Českou zemědělskou univerzitou Praha
Ve školním roce 2011/2012 pokračovala spolupráce s Institutem vzdělávání a poradenství
České zemědělské univerzity v Praze.
V říjnu na naší škole vykonali pedagogickou praxi dva studenti studia učitelství a v měsíci
březnu 3 studenti. Všech pět studentů úspěšně ukončilo studium absolvováním praxe
závěrečnými státnicovými výstupy.
V dubnu navštívili školu francouzští učitelé ze zemědělských škol. Učitelé si prohlédli školu a
školní statek a poté proběhla beseda s učiteli naší školy, při které se řešily problémy,
předávaly se zkušenosti.
Francouzští učitelé na exkurzi
Spolupráce se společností Cerea, a. s.
V měsíci červnu 2012 proběhlo jednání s vedením společnosti Cerea, a. s. o spolupráci
v oblasti odborného, zejména praktického vzdělávání.
Toto jednání mělo několik bodů:
 dohoda o možnosti využití zemědělské techniky společnosti Cerea k výuce na školním
statku
 realizace odborných přednášek z oblasti zemědělství a ekonomiky
 stanovení podmínek pro poskytování stipendia vybraným žákům pro školní rok
2012/13
 možnost výkonu odborné prázdninové praxe
Na schůzce byl předběžně stanoven termín dalšího jednání na měsíc září 2012.
Prezentace školy
Škola se prezentovala na několika akcích v září, říjnu a listopadu 2011:
 výstava Koně v akci
 přehlídka středních škol v Chrudimi
 prezenční výstava škol a vzdělávání Pardubice
 přehlídka středních škol Hradec Králové – Výchova, vzdělávání a trh práce 2012
 výstavní dny SŠZ a VOŠ Chrudim – 13. ročník
V průběhu školního roku se škola prezentovala na dalších akcích – Biojarmark Chrudim, Den
Země, Bambiriáda aj.
56
Výroční zpráva 2011/ 2012
Odborná praxe
Střední škola
Individuální odborná praxe, odborná prázdninová praxe
Nedílnou součástí vzdělávání je výuka praxe, která je realizována v několika formách. Jedná
se především o praxi učební, která je pevně zařazena do týdenního rozvrhu. Další formou je
odborná praxe, kterou žáci vykonávají částečně ve školním roce a částečně o prázdninách.
V průběhu celého školního roku vykonávají žáci jednotlivě nebo ve dvojicích individuální
praxi podle rámcových pracovních náplní pro jednotlivé ročníky a obory vzdělávání.
Žáci absolvovali praxi na základě uzavřených smluv v odpovídajících organizacích dle
učebních oborů. Hlavním pracovištěm pro žáky studijního oboru Agropodnikání a učebního
oboru Zemědělec, farmář byl Školní statek ve Vestci, žáci oboru Ekonomika a podnikání
absolvovali individuální odbornou praxi v ekonomickém úseku ve škole.
Délka IOP ve školním roce – třídy oboru Agropodnikání, Ekonomika a podnikání – 2 týdny,
třídy oboru Ekologie a ochrana krajiny – 1 týden
třídy oboru Ekologie a životní prostředí (1. – 2. roč.) – 1 týden
Rozpis individuální odborné praxe dle tříd a pracovišť
Třída
1. A
Pracoviště
Školní statek Vestec
Vejce CZ s.r.o.
2. A,B
Školní statek Vestec
3. A,B
4. A
1. C
2. C
2. D
3. C
3. D
4. C
Pracovní činnost
manuální práce
manuální práce
chov prasat
chov skotu
Školní statek Vestec
pomocník traktoristy
SELGEN, a. s., ŠS Úhřetice
šlechtění obilovin
Školní statek Vestec
pomocník agronoma
pomocník zootechnika
Dostihový spolek. Pardubice - manuální práce – údržba
závodiště
zeleně
ČSOP - Chrudim
práce v rámci činnosti ČSOP
Škola – ekonomický úsek
administrativní práce
Ekocentrum Paleta – Chrudim, práce
v rámci
činnosti
Pardubice
Ekocentra
Škola - ekonomický úsek
administrativní práce
Ekocentrum Paleta – Chrudim, environmentální činnost
Pardubice
hod/den
6
6
6
8
6
6
6
6
8
Žáci 3. ročníků absolvovali odbornou prázdninovou praxi v oblastech zemědělství a ekologie
na základě uzavřených smluv v odpovídajících organizacích v červenci a srpnu 2011. Praxe
žáků 1. a 2. ročníků byla realizována především na školním statku ve Vestci, dále potom
ve firmě Vejce CZ, s. r. o., ve Šlechtitelské stanici v Úhřeticích (Selgen, a. s.) a v Pardubicích
na závodišti.
Úkolem předmětu individuální odborná praxe a prázdninová odborná praxe na Školním statku
Chrudim – Vestec je připravit žáky na široké spektrum prací v celé sféře zemědělské
57
Výroční zpráva 2011/ 2012
prvovýroby včetně souvisejících činností. Žáci si prohlubují a upevňují poznatky získané
v teoretických předmětech, získávají pracovní a morální návyky tak, aby mohli vykonávat i
práce a činnosti spojené s vedením pracovních kolektivů, případně farem nebo jiných
podnikatelských subjektů. Výuka předmětu postupuje od jednoduchých pracovních úkonů až
po samostatnou práci spojenou s rozhodováním na základě vlastního hodnocení. Žáci zároveň
získávají návyky v dodržování hygieny, bezpečnosti práce, ochrany zdraví, ochrany životního
prostředí, požární prevence. Nedílnou součástí vzdělávání je chování a jednání podle principů
trvale udržitelného rozvoje.
Rozdělení činností do jednotlivých ročníků vychází ze školních vzdělávacích programů
teoretické výuky na Střední škole zemědělské a Vyšší odborné škole Chrudim a z možností
zařízení školního statku. Rozpis témat praxí vychází z odborných předmětů teoretického
studia a je dán rámcovou pracovní náplní pro jednotlivé obory a ročníky.
Vyšší odborná škola
Rozvrhová učební praxe se konala na pracovištích:
 Úpravna pitné vody „ Monaco“
 Správa CHKO Železné hory – Nasavrky
 Dachovský Dadrus Chrudim – sběr a výkup druhotných surovin
 Městský úřad Chrudim – sběrný dvůr
 ZO ČSOP 64/15 Klub ochránců SPR Habrov
 Elektrárna Chvaletice
 Transform Bohdaneč
 Městské lesy – Chrudim
 Sluneční dům Slatiňany – alternativní zdroje energie
 Synthesia, a. s. – Pardubice – likvidace ekologické zátěže
 International Power Opatovice
 Skládka komunálního odpadu – Zdechovice
 Správa CHKO Železné hory – Nasavrky
 ČOV Májov
 Ekologická farma Vranov
 Fotovoltaická elektrárna Litoměřice
 Vodní elektrárna Práčov
 Holcim Prachovice
 Kozí farma Licibořice
 Bioplynová stanice Nové Lhotice
 Recyklink Slatiňany
 překladiště odpadů Dražkovice
Na základě absolvovaných praxí získali studenti cenné informace z oblasti odpadového
hospodářství, ochrany životního prostředí - územní ochrany, druhové ochrany, ochrany
přírodních zdrojů, využití alternativních zdrojů energie. Část praxí byla zaměřena na získání
znalostí a praktických dovedností v oblasti mikroskopování, herbářování, geodézie a
kategorizace zeleně.
Studenti střední i vyšší odborné školy se v rámci odborné praxe významně podíleli také na
zajištění významných dnů, například Dne Země v Chrudimi, Pardubicích a Prachovicích a
Biojarmarku v Chrudimi.
58
Výroční zpráva 2011/ 2012
Výuka a výcvik ŘMV
Název oboru
Agropodnikání
Druh ŘO
T, RB/T
B, B+T
Počty zúčastněných Počty tříd
žáků
21
2
37
2
Ekologie a ochrana
B
9
1
krajiny
Provozování autoškoly je registrováno dle zákona 247/2000 Sb. Žadatelé mají možnost získat
řidičské oprávnění skupiny T a B v plném rozsahu výuky. Ve školním roce 2011/2012
vyučovali výcvik a výuku tři učitelé. Zdravotnická příprava byla zajištěna pracovníkem
Krajské nemocnice Pardubice.
Seznam výcvikových vozidel:






Osobní automobil Škoda Fabia
Traktor Zetor 7711
Traktor Zetor 7211
Traktorový přívěs P53S
Traktorový přívěs P53S
Přívěs nákladní za osobní automobil - Agados
Osobní automobil Škoda Fabia II a traktor Zetor 7711 pro výuku ŘMV.
59
Výroční zpráva 2011/ 2012
Vyšší odborná škola
16-01-N/01 Správa ochrany životního prostředí - denní a dálkové studium
č. j. 3064/2006-23 ze dne 8. 2. 2006 s účinností od 1. 9. 2006.
Školní rok
zahájila školní rok:
1. ročník 1. 9. 2011
2. ročník 1. 9. 2011
3. ročník 1. 9. 2011
DS1
6. 9. 2011
DS2
13. 9. 2011
DS3
6. 9. 2011
ukončila studia:
zimní období
l. ročník 23. 1. 2012
2. ročník 23. 1. 2012
3. ročník 30. 1. 2012
DS1
20. 1. 2012
DS2
27. 1. 2012
DS3
20. 1. 2012
letní období
1. ročník 29. 6. 2012
2. ročník 29. 6. 2012
3. ročník 1. 6. 2012
DS1
15. 6. 2012
DS2
8. 6. 2012
DS3
1. 6. 2012
Absolutoria
Pro třídu V3A
Volno před absolutoriem 4. 6. – 8. 6. 2012
Absolutoria 11. 6. – 13. 6. 2012
Slavnostní vyřazení absolventů se uskutečnilo v obřadní síni MěÚ Chrudim za přítomnosti
zástupce ředitele školy pro pedagogickou činnost Mgr. Zdeňka Janošíka, místopředsedů,
třídních učitelů a rodičů dne 15. 6. 2012.
Absolutorií denního studia se účastnilo 19 studentů. Vedoucím studijní skupiny byl
Mgr. Josef Vozanka. Předsedou byla paní doc. RNDr. Jitka Málková, CSc., z Univerzity
Hradec králové, Pedagogická fakulta, Katedra biologie.
Absolutoria proběhla s prospěchem: 13 studentů prospělo, 4 studenti prospěli
s vyznamenáním a 2 studenti neprospěli.
Pro třídu V3D
Volno před absolutoriem 4. 6. – 8. 6. 2012
Absolutoria 11. 6. – 13. 6. 2012
Slavnostní vyřazení absolventů se uskutečnilo v obřadní síni MěÚ Chrudim za přítomnosti
zástupce ředitele školy pro pedagogickou činnost Mgr. Zdeňka Janošíka, místopředsedů,
třídních učitelů a rodičů dne 15. 6. 2012.
Absolutorií dálkového studia se účastnilo 16 studentů. Vedoucí studijní skupiny byla
Ing. Hana Prokopová. Předsedou byl pan ing. Karel Dubský, ředitel Střední rybářské školy a
Vyšší odborné školy vodního hospodářství a ekologie Vodňany.
60
Výroční zpráva 2011/ 2012
Absolutoria proběhla s prospěchem: 9 studentů prospělo, 5 studentů prospělo
s vyznamenáním a 2 studenti neprospěli.
Ve vyšším odborném studiu byl nadále kladen důraz na soustavnou přípravu studentů
v oblasti praxe. Kladná spolupráce s odborníky z praxe byla úspěšně zakončena odevzdanými
absolventskými pracemi v určeném termínu. Soustředění prací studentů proběhlo do
13. 4. 2012 a všech posudků do 15. 5. 2012. Dohody o provedení práce s vedoucími a
oponenty absolventských prací byly uzavřeny do 28. 2. 2012.
Zkušební komise denního studia
Zkušební komise dálkového studia
Slavnostní vyhlášení denního studia
Slavnostní zakončení dálkového studia
Pracovníci z praxe zastávali funkce buď vedoucích absolventských prací, nebo oponentů.
Převratná část těchto spolupracovníků se rovněž zúčastnila při absolutoriu obhajoby
absolventských prací. Studenti 3. ročníků VOŠ denního i dálkového studia zakončili studium
absolutoriem v termínu 11. 6. – 13. 6. 2012. Slavnostní vyřazení absolventů se uskutečnilo
v obřadní síni MěÚ Chrudim za přítomnosti zástupce ředitele školy pro pedagogickou činnost
Mgr. Zdeňka Janošíka, místopředsedů, třídních učitelů a rodičů dne 15. 6. 2012.
Učební praxe VOŠ se konala na základě uzavřených smluv na pracovištích:
 úpravna pitné vody Monako
 CHKO Nasavrky
 čistírna odpadních vod Májov
 obecní skládka TDO Nasavrky
 cementárna HOLCIM Prachovice
 DADRUS Chrudim
 Elektrárna Chvaletice
 Elektrárna Opatovice
 Transform Lázně Bohdaneč
61
Výroční zpráva 2011/ 2012











Sběrný dvůr Chrudim
ČSOP Chrudim
Elektrárna Práčov
ECOTECHNIC Pardubice
Sluneční dům Ústav sociální péče Slatiňany
Marius Pedersen – skládka odpadů Chvaletice
Skládka komunálního odpadu Hlinsko
Městský pivovar Pardubice
Bioplynová stanice Horní Lhotice
Městské lesy Chrudim
Pardubice závodiště
Údaje o přijímacím řízení VOŠ:
Vyšší odborná škola: denní studium
Podané přihlášky (D)
Účast na přij. zkouškách
Přijato
Nepřijato
Podáno odvolání
I. termín
21. 6. 2012
II. termín
16. 8. 2011
III. termín
25. 9. 2011
Celkem
22
13
13
0
0
6
4
4
0
0
9
4
4
0
0
37
21
21
0
0
Počty žáků na VOŠ ve školním roce 2010/11
Studijní skupina
k 1. 9. 2011
chlapci
dívky
celkem
V1A
10
15
V2A
11
15
V3A
10
14
V1D
10
9
V2D
2
11
V3D
11
7
Vedoucí studijních skupin:
V1A
Ing. Herzánová Markéta
V2A
Ing. Votavová Gabriela
V3A
Mgr. Vozanka Josef
V1D
Ing. Beneš Josef
V2D
Ing. Zoubková Renata
V3D
Ing. Prokopová Hana
25
26
24
19
13
17
k 30. 6. 2012
chlapci
dívky
celkem
7
11
10
14
17
25
8
2
6
10
14
12
Externí pedagogičtí pracovníci:
Kvalitu výuky na vyšší odborné škole zajišťují i externí pracovníci:
MUDr. Říha Jaroslav
Hygiena a toxikologie
Ing. Karlíková Táňa
Ekonomika životního prostředí, Hospodářská politika, Evropská
integrace
62
Výroční zpráva 2011/ 2012
PaedDr. Kouba Jan
Psychologie a sociologie, Komunikativní dovednosti
JUDr. Mikanová Hana
Základy práva, Právo životního prostředí
Ing. Odvárka Zdeněk
Lesnictví
Ing. Petrok Julius
Informační a komunikační technologie
Ing. Vykydal Ivo
Informační a komunikační technologie
Mgr. Peřina Vlastimil
Management chráněných území
Vedoucím učitelem VOŠ byla od 1. 2. 2011 do 30. 6. 2012 Ing. Votavová Gabriela.
Materiálně - technické podmínky vzdělávání
Třídy na vyšší odborné škole byly v letošním školním roce nově vymalovány, včetně chodeb
a sociálních zařízení. Do jedné třídy bylo pořízeno vybavení novými lavicemi, katedrou a
výpočetní technikou. Tato třída slouží i jako multimediální třída pro výuku kmenovým
zaměstnancům i externím pracovníkům. Výpočetní technika, konkrétně počítač s možností
připojení na školní server a k internetové síti, dataprojektor a reprobedny. Ve stávajícím
zařízení třídy zůstala televize s připojením na videorekordér a zatemnění.
Vyšší odborná škola je nově pokryta wifi signálem, který je časově omezen od 7:00 hodin do
15:30 hodin, pouze na dobu výuky. Toto připojení umožňuje všem vyučujícím zkvalitnit
výuku svých hodin použitím notebooku a přenosného dataprojektoru.
Do knihovny školy bylo pořízeno několik výtisků nových knih na odborné předměty
vyučované na škole.
Dle seznamu:
1. Komunikační dovednosti v praxi, Mikuláštík Milan
2. Základy psychologie, sociologie - Základy společenských věd I. - Gillernová Ilona,
Buriánek Jiří
3. S počítačem nejen k maturitě - 1. díl (7. vyd.), Pavel Navrátil
4. S počítačem nejen k maturitě - 2. díl (7. vyd.), Pavel Navrátil
5. Ekonomická a sociální geografie, Kunc Josef
6. Učebnice evropské integrace, Petr König, Lubor Lacina, Jan Přenosil
7. Hygiena a epidemiologie, Novotný Ladislav
8. Lesní zákon. Komentář, Petr Dvořák, Jaroslav Drobník
9. Motýli České republiky I, II , Beneš J., Konvička M. spol. pro obec motýlů Pha 2002
10. Brouci České a Slovenské republiky, Karel Hůrka, Kabourek - Zlín 2005
11. Small moths of Europe, Václav Křenek, Český Těšín 2000
Akce VOŠ
Za poslední tři semestry došlo k mnoha zásadním změnám.
Mgr. Gutzerová Naděžda, 2. 4. 2012
Ing. Kříž Lubomír, PhD., 2. 4. 2012
63
Výroční zpráva 2011/ 2012
Odborné přednášky pro studenty
Odborné přednášky pro studenty zajišťované odborníky z oblasti týkající se vyučovaného
oboru na škole. Konkrétně jde o známou botaničku Mgr. Naděždu Gutzerovou, odborníka na
ropné havárie ve světě i v Čechách Ing. Lubomíra Kříže, PhD. a bioložku doc. RNDr. Jitku
Málkovou, CSc. z Univerzity Hradec Králové, Pedagogické fakulty, Katedry biologie.
ODBORNÉ EXKURZE
Mimo vedení odborných přednášek na téma léčivek a chráněných rostlin paní
doc. RNDr. Jitka Málková, CSc. vedla i třídenní odborné terénní cvičení studentů po
krkonošské chráněné floře a fauně v květnu tohoto roku. Studenty doprovázel i kmenový
učitel školy Ing. Josef Beneš.
doc. RNDr. Jitka Málková, CSc. se studenty, 31. 5. 2012
Ing. Josef Beneš se studenty, 31. 5. 2012
Navázání nové spolupráce
Jak již bylo výše napsáno, došlo k navázání spolupráce s odborníky přes ochranu životního
prostředí. Proběhlo pět přednášek na odborné téma vedené Mgr. Naděždou Gutzerovou,
Ing. Lubomírem Křížem, PhD. a doc. RNDr. Jitkou Málkovou, CSc.
Pro Vyšší odbornou školu v Chrudimi došlo i k novým změnám ohledně navázání spolupráce
s Mendelovou univerzitou Brno, ČU České Budějovice, MěÚ Chrudim – noví pracovníci
odboru Správa ochrany ŽP, Odboru správa investic a koordinátor Zdravého města Chrudim.
Konkrétně v rámci spolupráce s Mendelovou univerzitou Brno byla navázána spolupráce
s projektovou administrátorkou Agrovýzkumu Rapotín, s. r. o., Výzkumný ústav pro chov
skotu, s. r. o. o nových místech praxe pro studenty VOŠ. Studenti se zatím účastnili odborné
praxe do ZOO Dvůr Králové nad Labem a ZOO Jihlava.
Se zástupcem ČU České Budějovice byla předjednána možnost prostupnosti studentů naší
školy na českobudějovickou univerzitu s možností uznání zkoušek a tím i zkrácení studia.
Na Městském úřadě v Chrudimi bylo osloveno ke spolupráci dalších pět odborníků, kteří
využili nabídku oponovat práce studentů a účastnit se absolutorií studentů denní i dálkové
formy studia.
Na úseku údržby města Chrudim proběhla spolupráce ohledně nového místa praxe studentů
v Městském parku Chrudim, kde by měla být mimo spolupráce studentů umístěna i reklama
na naši školu. Kmenoví vyučující získali plány a návrhy řešení parku, které mohou využít při
odborné výuce studentů.
NOVÁ MÍSTA PRAXE
Zajištění nových míst praxe studentů prostřednictvím spolupráce s Výzkumným ústavem
Rapotín, s. r. o. a MěÚ Chrudim.
64
Výroční zpráva 2011/ 2012
Webové stránky VOŠ
V neposlední řadě jde o celkovou změnu webových stránek vyšší odborné školy. Ať již jde
o jejich optický vzhled, tak hlavně o jejich nový obsah týkající se nezbytných informací pro
studenty, vyučující a případné zájemce o studium. Webové stránky byly rozšířeny o sekce
týkající se nejdůležitějších oblastí školy - Dokumenty pro studenty a pedagogický sbor,
Absolutoria, Zkouškové období, Praxe, Dálkové studium - jsou oblasti zcela nově zavedené.
Ostatní oblasti jako Přijímací řízení a Studijní obory byly pouze aktualizovány obsahem.
Veškeré dokumenty jsou volně ke stažení.
Renovace prostor VOŠ
V prostorách vyšší odborné školy došlo k několika zásadním a pozitivním změnám.
Multimediální třída
Založení multimediální třídy v klasické třídě pro potřeby kmenových i externích
pedagogických pracovníků. Ve třídě byl nainstalován počítač s připojením na internet
zajišťující pomocí moderního dataprojektoru interaktivní výuku pro studenty.
Multimediální třída VOŠ, 5. 10. 2011
Vybudování odpočívadla pro studenty
Na základě přání studentů a připomínek jejich rodičů byla voliéra pro ptáky zrušena a
nahrazena příjemným odpočívadlem pro studenty s možností kulturního posezení a připojení
k internetu. Studenty je o přestávkách hojně využívána.
65
Výroční zpráva 2011/ 2012
Původní stav - voliéra s ptáky, 5. 10. 2011
Nový stav - sezení pro studenty, 15. 2. 2012
Wifi signál
Zprovoznění wifi signálu pro VOŠ v pracovních dnech od 7:00 do 15:30 hodin. Vyučující
kmenoví a externí mohou ve všech učebnách využívat bezplatné připojení na internet a
obohatit výuku aktualitami z webu a vytvořit tak moderní, interaktivní hodiny.
Renovace chodeb a tříd
Celková renovace chodeb a tříd na vyšší odborné škole. V prvé řadě na chodbách školy šlo o
zadělání nevyužívaných dveří sádrokartonem a jejich následné vymalování s celou chodbou
do stejného vzhledu. Chodba tak působí ucelenějším dojmem. Dále došlo k instalaci nového
úspornějšího osvětlení chodeb školy. Naposledy došlo k vymalování všech tříd VOŠ a
vybavení dvou tříd novým nábytkem pro studenty.
Původní stav chodeb, 5. 10. 2011
Nový stav chodeb, 20. 2. 2012
Nový nábytek v malé učebně, 20. 2. 2012
Nově vymalovaná třída, 20. 2. 2012
66
Výroční zpráva 2011/ 2012
Odborné exkurze tříd denního studia VOŠ
Exkurze v Teplických a Adršpašských skalách
Tyto pískovcové skály patří k nejrozsáhlejším souvislým skalním masivům v Čechách i ve
střední Evropě. Od roku 1933 bylo toto území vyhlášeno jako chráněné, dnes má statut
Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály. S rozlohou 1803,4 ha je to také
největší NPR v České republice.
Studenti pozorovali a determinovali tamní specifickou faunu a flóru. Ve skalách panují
zvláštní mikroklimatické podmínky – na vrcholcích jsou suchá a vyprahlá stanoviště
s vysokými letními teplotami. Udrží se tam pouze nejodolnější rostliny (borovice, břízy,
borůvky, brusinky, lišejníky). V hlubokých roklích je stále vlhko a chladno, a nachází se zde
rostliny, které rostou pouze v horách (mléčivec alpský, podbělice alpská, papratka
vysokohorská). Během dvou dnů studenti prošli všechny trasy vyznačené v mapě.
Adršpašsko-teplické skály
The Human Body
Dne 20. 3. 2012 třídy V1A a V2A navštívily v rámci odborné
exkurze výstavu The Human Body v Křižíkově pavilónu na
Výstavišti v Praze – Holešovicích.
Výstava zve návštěvníky na detailní cestu po lidském těle přes
kosterní systém, svalstvo, reprodukční orgány, dýchací orgány,
krevní oběh a další části lidského těla. Exponáty výstavy jsou
v různých pozicích, aby přiblížily návštěvníkům, co se děje v jejich
těle při pohybu, sportu i odpočinku. Revoluční metoda polymerové
konzervace (takzvané plastikace), při které je tekutina v lidské tkáni
nahrazena silikonem, je týmem odborníků neustále zdokonalována,
exponáty jsou
proto ještě detailnější
a názornější.
K nejzajímavějším exponátům patří tzv. Red Man - celotělový
exponát představující tisíce kilometrů žil a cév vedoucích lidským
tělem. Exponát tvoří pouze tyto žíly a cévy, žádné svalstvo, žádné
kosti, žádný podpůrný systém. Výstava navíc na svých exponátech
názorně ukazuje poškození lidského těla následkem přejídání a
nedostatku cvičení nebo zdravé plíce vedle zčernalých plic kuřáka.
The Human Body
Přímo v prostorách výstavy je neustále k dispozici několik
studentů medicíny, kteří návštěvníkům odpovídají na jejich dotazy. Jednotlivé exponáty mají
také velmi podrobné popisky.
Studenti využijí získané poznatky v předmětech biologického zaměření a zároveň jim
poslouží v běžném životě při péči o vlastní tělo.
67
Výroční zpráva 2011/ 2012
Školní jídelna
Součástí Střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy v Chrudimi je školní jídelna, která
se nachází přímo v areálu školy, Poděbradova 842. Jídelna zajišťuje celodenní stravování pro
vlastní žáky a studenty, žáky a studenty jiných škol, učitelský sbor a cizí strávníky
(zaměstnanci organizací a občané).
Stravování se řídí vyhláškou č. 463 Sb. ze dne 23. 12. 2011, kterou se mění vyhláška
č.107/2005 Sb., o školním stravování,ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb. a vyhláškou
č. 602/2006, kterou se mění vyhláška č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na
stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky
závažných, zákonem 258/2000 o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č. 85/2005 Sb.
o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě a nařízením EP a Rady ES č. 852/2004
o hygieně potravin.
Kapacita stravovacího zařízení je maximálně 700 vařených jídel, kapacita jídelny je
maximálně 80 míst u stolu. Strávníci se řídí provozním řádem školní jídelny. Zaměstnanci
školní jídelny se řídí navíc provozním řádem kuchyně, sanitačním řádem a zásadami BOZP.
Počet zapsaných stravovaných k 31. 10. 2011:
 dětí a žáků celkem 305, z toho 93 celodenně stravovaných, odebírající pouze oběd 212
 zaměstnanců 59 a cizích strávníků 29
V tomto období pracovaly ve školní jídelně
 samostatné kuchařky Ilona Motyčková, Jaroslava Švadlenková a Hana Vrabcová
 kuchařky Marie Krpálková, Jana Hanousková
 vedoucí kuchařka Iveta Proroková
 vedoucí školní jídelny Anna Jelínková
Školní jídelna zajišťuje v průběhu školního roku i stravování při různých akcích:
raut u příležitosti výstavních dní






v říjnu 2011 raut u příležitosti výstavních dnů
v lednu 2012 výroční schůze Českého zahrádkářského svazu ZO Chrudim
v lednu 2012 seminář - přesnídávka, oběd
v únoru 2012 raut u příležitosti návštěvy z Itálie
v únoru 2012 seminář - oběd
v březnu 2012 celodenní stravování návštěvy z Turecka
68
Výroční zpráva 2011/ 2012
 v dubnu 2012 stravování holandských studentů
 v květnu 2012 soustředění hokejbalistů - polopenze
 v červnu 2012 soustředění hokejbalistů - polopenze
 v srpnu 2012 týdenní pobyt taneční školy /aerobik/ – oběd, večeře
Ve školním roce 2011/2012 byly provedeny tyto opravy a investice:
 odstranění starých dřevěných oken v kuchyni a instalace nových plastových
 odstranění starých kovových oken ve školní jídelně a instalace nových plastových
 výměna starých dřevěných dveří na rampě za nové plastové
 oprava podlahy v místnosti na čištění zeleniny
 výměna starého nábytku v šatně kuchařek /skřínky na civilní a pracovní oblečení/
 výměna osvětlení v celém suterénu školní jídelny
 výměna starých dřevěných regálů za nové nerezové ve skladech potravin
 výměna starých dřevěných stolů v kuchyni
Plánované budoucí investice:
 nákup nové smažicí pánve
 nákup nových plynových stoliček
 výměna dveří /vstup do školní jídelny/
nově vymalovaná jídelna
Nová okna ve školní jídelně
69
Výroční zpráva 2011/ 2012
Domov mládeže
Mimoškolní činnost – výchova mimo vyučování v DM
Domov mládeže je součástí školy a nachází se v jejím areálu. Nabízí ubytování žákům
z několika středních škol (SŠZ a VOŠ, SŠZS, OA, HŠ Bohemia, SOŠ a SOU obchodu
a služeb), studentům VOŠ a dálkového studia.
Domov mládeže (DM) neposkytuje pouze ubytování, ale v rámci výchovně vzdělávací
činnosti vede ubytované žáky a studenty k plnohodnotnému využívání volného času
zaměřeného na rozvoj jejich osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností formou
zájmových činností probíhajících podle programu činnosti DM. Nedílnou součástí je oblast
primární prevence rizikového chování, které spočívá především ve výchově k zdravému
životnímu stylu, ke správné hodnotové orientaci v oblasti sociálního učení a začlenění se do
života DM a společnosti, zabezpečuje optimální podmínky pro nerušenou přípravu do školy
v době studijního klidu, ale i mimo ni, zajišťuje a organizuje žákům a studentům volnočasové
aktivity. Důležitým předpokladem úspěchu je pedagogická diagnostika, na jejímž základě
vychovatel respektuje zvláštnosti výchovné skupiny (VS) i jednotlivých žáků.
Ubytovaní i jeho zaměstnanci jsou povinni řídit se Vnitřním řádem DM a zásadami BOZP
a PO.
Prostory DM
Ubytování na domově mládeže
Odpočívací kout
klubovna
Ubytovací prostory jsou umístěny ve třech podlažích (třetí až páté patro) o celkové kapacitě
120 lůžek. Pokoje DM jsou I. (třílůžkové) a II. kategorie (čtyřlůžkové) se společným
sociálním zařízením na poschodích.
70
Výroční zpráva 2011/ 2012
Každé poschodí je vybaveno společenskou místností s televizí, videem a DVD přehrávačem,
dále pak kuchyňkou s varnou konvicí, mikrovlnnou troubou a lednicí. Ve druhém poschodí
se nachází učebna výpočetní techniky (VT) s jedenácti počítači, tiskárnou a internetovým
připojením. V dopoledních hodinách slouží žákům a studentům k výuce, v odpoledních
hodinách je využívána ubytovanými žáky a studenty. DM poskytuje žákům a studentům
připojení vlastních počítačů k internetu. Tato služba je nenároková a je zpoplatněna měsíčním
poplatkem stanoveným ředitelem školy.
Zázemí pro volnočasové aktivity se nachází v přízemí DM – stolní tenis, fotbálek, kulečník,
šipky, posilovna s malým zrcadlovým sálem a keramická dílna. Mimo posilovacích strojů,
ribstolu a polohovací lavice jsou v prostorách v přízemí umístěny trenažéry (rotoped
a orbitrek), běžecký pás a masážní stroj „vibra trainer“, pro které byla zřízena nová místnost.
Stroje jsou využívány nejen ubytovanými žáky a studenty, ale slouží i pro výuku TV a po
ukončení výuky pro ostatní žáky školy ke kondičnímu cvičení. Nově byly v tomto školním
roce pořízeny multifunkční posilovací lavice s benchem, posilovací lavice a hrazda.
V areálu školy je k dispozici vlastní tělocvična a venkovní multifunkční hříště s umělým
povrchem. V těchto prostorách se hrají různé míčové hry a tenis. Tato sportoviště jsou
využívána žáky a studenty denně.
Na I. a II. poschodí se nachází dvě garsoniéry – s celkem šesti lůžky pro příležitostná
ubytování (zahraniční studenti, delegace z Holandska, předsedové maturitních komisí aj.).
Slouží tedy pro doplňkovou činnost domova mládeže. V letošním školním roce prošly
celkovou rekonstrukcí.
V budově DM se nachází i školní jídelna, která zajišťuje pro ubytované celodenní stravování.
Přehled pedagogických pracovníků DM
Provoz DM a výchovná činnost byla zajištěna pěti vychovateli: vedoucí vychovatelka
a čtyři plně kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci (viz níže – rozdělení do VS).
Přehled o počtu žáků a studentů, rozdělení do VS
K 31. 10. 2011 bylo v DM ubytováno 91 žáků a 12 studentů VOŠ (68 dívek a 35 chlapců),
kteří byli rozděleni do čtyř výchovných skupin:





I. VS (chlapci)
II. VS (dívky)
III. VS (dívky)
IV. VS (dívky, chlapci)
vedoucí vychovatelka
- Vrubel Václav (3. patro)
- Dvořáčková Jiřina (5. patro)
- Vajová Katuše (4. a 5. patro)
- Vašíčková Marie (3. a 4. patro)
- Bc. Neumanová Radomíra.
Zájmová činnost a akce v rámci DM
Mimo individuálních zájmových činností, které jsou nabízeny ubytovaným žákům a
studentům v době jejich osobního volna, byla zajištěna i pravidelná činnost těchto zájmových
útvarů:
 Fotbal, florbal - Vrubel
 Košíková - Vašíčková
 Keramika a rukodělné práce (batikování, ubrousková technika, aj.), volejbal, návštěva
plaveckého bazénu a kina - Dvořáčková
 Zajištění divadelních představení, návštěva solné jeskyně, zdravověda – Vajová
Denně se rovněž využívala ubytovanými žáky a studenty učebna výpočetní techniky, ať
už k výuce nebo její odpolední přípravě, v omezeném rozsahu pro zábavu a hry na PC.
71
Výroční zpráva 2011/ 2012
Při školním statku pracuje Jezdecký oddíl pod vedením pana Oldřicha Sojky. Tato zájmová
činnost je odvislá od finančních možností a časové náročnosti žáků a studentů.
Pravidelně se prezentuje keramický kroužek v měsíci říjnu na Výstavních dnech, které slavily
13. ročník, a v měsíci dubnu na Dni Země.
Batikování
přednáška „Červená stužka“
Předvánoční pečení perníčků
Mimo pravidelnou zájmovou činnost proběhlo i několik akcí příležitostných:
Září:
15. 09. – pro žáky I. ročníků Zdravověda
Říjen:
11. 10. – návštěva Městské knihovny (11 účastníků)
18. 10. – beseda „Kosmetická poradna“ – péče o pleť, líčení (30 účastníků)
Listopad:
01. 11. – soutěž ve střelbě ze vzduchovky (10 žáků)
02. 11. – cestopisné povídání „Patagonie“ (1 účastník)
15. 11. – divadelní představení „Létající snoubenky“
Prosinec:
05. 12. – Mikuláš a čert navštívili DM (akce ubytovaných žáků)
07. 12. – návštěva plaveckého bazénu (9 účastníků)
7., 8. a 12. 12. – pečení vánočních perníčků
07. 12. – přednáška HIV a intimní život – focení kalendáře známých osobností
Březen:
21. 03. – cestopisné povídání „Aljaška“ (5 účastníků)
72
Výroční zpráva 2011/ 2012
Duben:
12. 04. – sportovní den pro MŠ a ZŠ na Střelnici – zajištění jednotlivých stanovišť
17. 04. – turnaj v kopané v DM SPŠ Chrudim
19. 04. – Den Země
Květen:
21. 05. – protikuřácký pochod organizovaný školou
Při vhodném počasí se uskuteční i střelba ze vzduchovek a lukostřelba pod vedením
příslušných vychovatelů. Tyto aktivity jsou organizovány přibližně dvakrát ročně.
Čert s Mikulášem
Fotbalové mužstvo
V posilovně
Domovní rada
Činnost DR byla zahájena v říjnu a sešla se třikrát (19. 10. 2011, 10. 11. 2011 a 15. 5. 2012).
Dne 10. 11. 2011 za přítomnosti p. ředitele Ing. Stanislava Valáška. Průběžně byly problémy
konzultovány s jednotlivými zástupci, s vychovateli a vedoucí vychovatelkou.
Výchovná opatření v DM
Ve školním roce 2011-2012 bylo projednáno a uděleno celkem 13 výchovných opatření
za porušování VŘ DM a to:
 Pohovor se zápisem do OS nebo písemné oznámení přestupku – celkem 10
 Učiněn zápis o přestupku a předán plnoletému žákovi – celkem 1
73
Výroční zpráva 2011/ 2012
 Podmíněné vyloučení z DM – celkem 2
Za příkladnou práci a aktivitu v DM byly uděleny čtyři pochvaly.
Drobnější přestupky jsou projednávány ústně, popřípadě se zápisem do osobního spisu žáka,
či telefonické upozornění zákonným zástupcům o chování žáka.
V průběhu II. pololetí jsou zákonní zástupci žáků 1. a 2. ročníků písemně informováni
o činnosti a chování svých dětí v DM.
Jiná činnost DM
Pedagogická praxe
V letošním školním roce se uskutečnily dvě pedagogické praxe ze SPgŠ a VOŠ Litomyšl,
a to studentů Jany Medunové a Vojtěcha Skyvy z I. ročníku VOŠ.
Doplňková činnost
V rámci doplňkové činnosti (DČ) proběhlo několik ubytovacích akcí v našem DM. Můžeme
jmenovat ty nejhlavnější:
 16. 04. – 19. 04. 2012 delegace Holandsko (celkem 4 osoby)
 12. 05. – 13. 05. 2012 OK Jiskra Nový Bor (celkem 35 osob)
 26. 05. – 27. 05. 2012 Českomor. svaz hokejbalu (celkem 34 osob)
 08. 06. – 10. 06. 2012 Českomor. svaz hokejbalu (celkem 30 osob)
 16. 06. – 17. 06. 2012 Mistrovství ČR seniorek ve volejbalu (celkem 34 osob)
 29. 06. – 06. 07. 2012 účastníci 61. ročníku Loutkářské Chrudimi (plná kapacita)
 19. 08. – 25. 08. 2012 Fit Art Kutná Hora (celkem 22 osob)
 Průběžné ubytování studentů dálkového studia
Zlepšení prostředí DM







Pořízení nových multifunkčních posilovacích strojů
Zrenovování kuchyňky v přízemí DM – drobná přestavba, koberec, výmalba
Výmalba některých prostor DM
Zrenovování bytu v přízemí k ubytování pro DČ
Rekonstrukce garsoniér na I. a II. poschodí
Pořízení čistící zóny v přízemí DM
Výměna oken a rekonstrukce vstupního vchodu
Další záměry
Zlepšení prostředí a zpříjemnění pobytu ubytovaným je naším zájmem, a chceme v této
činnosti pokračovat.
 Vhodná by byla úprava místnosti pro boty v přízemí, kde by bylo zapotřebí vytvořit
úložné prostory pro obuv tak, aby měl každý ubytovaný botník pro svou potřebu.
 Zaměřit se na prostory úklidových místností na jednotlivých patrech a vytvořit i tyto
prostory důstojné.
 Nutností je každoročně vymalovat sociální zařízení v DM a v letošním roce i výmalba
schodiště.
74
Výroční zpráva 2011/ 2012
Školní statek
Mechanizace na školním statku
Rostlinná výroba
Školní statek Chrudim v roce 2011 hospodařil na celkové výměře 404,25 ha zemědělské
půdy. Z toho bylo 392,19 ha orné půdy a 13,69 ha trvalých travních porostů. Jednotlivé
plodiny pěstované na orné půdě jsou:
Obiloviny
V roce 2011 bylo naseto 190,75 ha obilovin, z toho 118,04 ha pšenice ozimé a 72,71 ha
jarního ječmene.
Pšenice ozimá je pěstovaná jako pšenice potravinářská a množení pro semenářské firmy.
Pěstování potravinářská pšenice je náročné na zajištění kvality produkovaného zrna. Cenové
vstupy zejména do chemického ošetření fungicidy se vyplatí za podmínky, že tuto pšenici
prodáme v potravinářské kvalitě. Měli jsme ji naseto celkem 118,04 ha.
Pšenice jako množení pro semenářské účely byla smluvně zajištěná s podnikem Česká osiva
na výměře 20 ha. Pěstování této pšenice je vysoce náročné, proto semenářské podniky
vybírají pěstitele s dlouholetou tradicí. Náročné je dodržení požadované čistoty porostů bez
plevelných druhů a příměsí jiných obilovin. V pěstování této kategorie jsme úspěšní. V letním
období využíváme studenty zemědělské školy na selektivní prohlídky semenářských porostů.
Průměrný výnos pšenice ozimé byl v roce 2011 94,1 q/ha.
Ječmen jarní v roce 2011 jsme pěstovali na ploše 72,71 ha všechen jako sladovnický,
průměrný výnos byl 77,1 q. Odbyt byl smluvně zajištěn se společností Soufflet.
Cukrovka
V roce 2011 jsme pěstovali cukrovku celkem na 50 ha. Výnos cukrovky byl 96,75 tun/ha při
cukernatosti 17,33 %.
Kukuřice
V roce 2011 bylo zaseto celkem 55,77 ha kukuřice. Vzhledem ke změně v chovu skotu se
veškerá kukuřice sklízela na zrno, výnosově dosáhla na 10,6 tun/ha .
Řepka ozimá
Vysoce intenzivní plodina. V loňském roce na školním statku dávala výnos 31,93 q/ha a byla
pěstována na ploše 73,1 ha. Intenzita pěstování řepky ozimé je ovlivněna několika faktory.
Především je to osevní postup, včasné založení porostů, likvidace živočišných škůdců, boj
s houbovými chorobami, se kterými se většina zemědělských podniků těžko vyrovnává.
75
Výroční zpráva 2011/ 2012
Jetelotravní směs
Je založen porost 5,7 ha jetelotravní směsi pro potřebu živočišné výroby.
Trvalé travní porosty
Trvalých travních porostů máme 13,69 ha, které slouží pro výrobu sena.
Oves
Pro potřebu krmení koní jsme naseli 2 ha ovsa.
Technologie pěstování
Některé technologie pěstování zemědělských plodin máme vyřešeny vlastními stroji nebo
službami, někde i v současné době přetrvávají problémy. Sklizňové práce řešíme službami.
Smlouvy máme uzavřeny na sklizeň obilovin, řepky ozimé, kukuřice, cukrovky, slámy,
senáže. Službami děláme i chemickou ochranu rostlin, která zaujímá velký finanční objem.
V současné době vyhodnocujeme nabídku nových progresivních technologií pěstování
zemědělských plodin s využitím nejmodernější zemědělské techniky za přijatelné ceny.
Skladování
Každý podnik provozující zemědělskou prvovýrobu by měl mít vyřešeno skladování
zemědělských plodin. Na školním statku je skladování vyřešeno jen částečně. Skladovací
prostory pro obiloviny máme vyřešeny pro kombajnovou sklizeň pšenice ozimé a ječmene
jarního do období vánočních svátků. Po této době tyto prostory nezaručují požadovanou
kvalitu této komodity. Řepku ozimou a kukuřici vozíme přímo od kombajnu do výkupních
organizací, kde na tom cenově proděláváme. V roce 2011 jsme vyřešili skladování senáže a
sena. Senáž a seno lisujeme do velkých balíků. I když tento způsob konzervace je cenově
dražší a náročnější, v konečné fázi vyjde levněji po stránce kvality. Uskladnění sena do
velkých balíků bez aktivního větrání již ale vyžaduje stále pěkné počasí, aby seno bylo
usušeno v požadované 100% kvalitě.
Mechanizace rostlinné výroby
Zajištění polních prací v agrotechnických lhůtách bylo náročné z pohledu zastaralé techniky
ŠT 180, jejíž využití bylo omezováno velkým počtem závad, z tohoto důvodu je nutné
v budoucnu realizovat nákup ještě jednoho nového traktoru.
Závěr
V roce 2011 byly ceny komodit příznivé, a je nutné využít těchto příznivých cen k nákupu
nové techniky a technologií, protože jedině tak, můžeme konkurovat v oblasti intenzivní
rostlinné výroby a zároveň ukázat tuto techniku a technologie studentům naší školy.
Chov zvířat
V současné době je živočišná výroba jako celek zařazena do hlavní činnosti školního statku.
To znamená, že je určena především pro výuku studentů a je zaměřena na:
Chov skotu
Jedná se o chov krav bez tržní produkce mléka, s cílem maximálně přiblížit technologii
chovu, chovaná plemena a krmnou techniku potřebám výuky, jak při individuální, tak i při
blokové praxi studentů. V současné době je celý chov skotu umístěn ve volném ustájení na
hluboké podestýlce s odděleným krmištěm a krmnou chodbou. Stavba je vybavena jedním
stáním tandemové dojírny a slouží také pro potřeby výuky studentů. Celá technologie plně
odpovídá požadavkům na welfare zvířat, což dokládají i bezproblémové kontroly plemenářské
organizace a veterinární správy v rámci kontrol podmíněnosti. Telata jsou odchovávaná
76
Výroční zpráva 2011/ 2012
v individuálních boxech, odchov jalovic a výkrm býků je ve stejné technologii, jako chov
krav. V chovu jsou zastoupena plemena: Český strakatý skot, Holštýnský skot, plemeno
Jersey a kříženci s různým podílem krve plemene Českého strakatého skotu s plemeny
Ayrshire, Blond Aquitan, Limousine, Charolais.
Stavy skotu k 31. 12. 2011 byly následující:
krávy bez TPM
telata
jalovice chovné
skot ve výkrmu
17 ks
5 ks
10 ks
8 ks
Tento systém je doplněn chovem skotu s využitím výběhu a části stodoly, kde jsou umístěny
lehací boxy pro krávy a oddělený box pro telata.
Krmení skotu je prováděno vertikálním krmným vozem, směsnou krmnou dávkou složenou
z jetelotravní senáže, krmné slámy, cukrovarských řízků, sena a šrotu obilovin. Pro zajištění
minerální výživy se používá minerální liz.
Volné ustájení skotu po rekonstrukci
Chov prasat
V chovu prasat se provádí dílčí úpravy pro zlepšení v technologii krmení a ustájení tak, aby
bylo v souladu s požadavky chovaných prasat. Krmení je založeno na kompletní krmné směsi
pro jednotlivé kategorie prasat.
Pro plemenitbu se využívá kanec linie HYBOR 38 (D x PN) v kombinaci s inseminací na
prasničky kombinace BU x LA. Výsledný produkt slouží výhradně k jatečným účelům.
Stejně tak jako v chovu skotu se počítá i v chovu prasat s chovem různých plemen, jako
prezentace pro účely výuky. V současné době je v chovu prasnice plemene Duroc, Landrase a
prasničky plemene Přeštické černostrakaté, Pietrain a České bílé ušlechtilé. Pro zpestření
chovu prasat máme 3 ks mini prasátek, křížence plemen Getingentské a Kanadské pastevní.
Stavy prasat k 31. 12. 2011:
Prasnice
Selata
Prasata ve výkrmu
Kanec
Prasničky
Mini prasata
10 ks
54 ks
42 ks
1 ks
6 ks
3 ks
77
Výroční zpráva 2011/ 2012
chov prasat
ovce
Chov ovcí
Dalším chovem na školním statku je chov ovcí. V současné době chováme zástupce plemene
Kamerunské a plemene Sufolk, které bude postupně doplňováno plemeny dalšími tak, aby byl
ucelen vzorek běžně chovaných ovcí.
Ovce jsou ustájeny v bývalém teletníku, který byl upraven, a zvířata mají možnost využívat
výběh. Celkový stav ovcí k 31. 12. 2011 byl 8 kusů.
Pro volný čas studentů je provozován Sportovní jezdecký klub. Chov koní na školním statku
má již dlouholetou tradici a v současné době je ve stavu 5 koní.
Školní statek Vestec
78
Výroční zpráva 2011/ 2012
ČINNOST SPORTOVNÍHO JEZDECKÉHO KLUBU
Přehled členů:
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Jméno a příjmení
Iva Kopřivová
Denisa Holubová
Adéla Marousková
Petra Vokáčková
Lucie Musílková
Tereza Divišová
Zuzana Dostálová
Michaela Vítková
Anna Urválková
Barbora Otradovská
Alena Hrbolková
Lenka Ševčíková
Kristýna Pilařová
Adéla Elichová
Jan Dostál
Poznámka
VOŠ
SŠZ
SŠZ
SŠZ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
SŠI
VZŠ
Přehled koní:
Jméno koně
Datum
narození
Plemeno
Otec
1.
Rosa
13. 3. 1998
ČT
Goya/Charleston Rhea Silvia
2.
Revesco
9. 8. 2002
ČT
Corsár
3.
Nefrit
14. 4. 2002
ČT
Fallada Žihelský Narda
4.
Spartacus
5. 2. 2003
A1/1
Siam
Supermate
5.
Picasso
20. 4. 2005
ČT
Corrado II
Porta
6.
Goya/Charleston 5. 4. 1993
ČT
Cherson
Gera
Matka
Réva
Majitel
SŠZ a VOŠ
Chrudim
SŠZ a VOŠ
Chrudim
SŠZ a VOŠ
Chrudim
SŠZ a VOŠ
Chrudim
SŠZ a VOŠ
Chrudim
Vladimíra
Hrdličková
Přehled závodů a hobby soutěží:
V celkovém hodnocení ligy zemědělských škol za školní rok 2010/2011 se SŠZ a VOŠ
Chrudim umístila na 5. místě, a to vybojovala Adéla Marousková s Rosou.
79
Výroční zpráva 2011/ 2012
2. 9. Pardubice – liga zemědělských škol
Jméno jezdce
Jméno koně
Holubová Denisa
Daglass
Marousková Adéla
Rosa
Stupeň
soutěže
ZM
Z
Z
Umístění
-
18. 9. Vestec – jezdecké závody
Jméno jezdce
Jméno koně
Holubová Denisa
Spartacus
Stupeň
soutěže
ZM
Z
Umístění
-
19. 9. Vestec – hobby soutěže
Jméno jezdce
Jméno koně
Holubová Denisa
Revesco
Divišová Tereza
Spartacus
Marousková Adéla
Nefrit
Stupeň
soutěže
ZM60cm
ZM70cm
ZM60cm
ZM70cm
ZM60cm
ZM70cm
Umístění
1. místo
2. místo
7. místo
-
21. 9. Vestec – liga zemědělských škol
Jméno jezdce
Jméno koně
Holubová Denisa
Revesco
Spartacus
Marousková Adéla
Nefrit
Divišová Tereza
Spartacus
Stupeň
soutěže
ZM
Z
ZM
Z
ZM
Umístění
3. místo
-
1. 10. Vestec – Prostata cup – hobby soutěže
Jméno jezdce
Jméno koně
Divišová Tereza
Revesco
Kopřivová Iva
Spartacus
Marousková Adéla
Nefrit
Stupeň
soutěže
ZM
Trojkomb.
ZM
Trojkomb.
ZM
Trojkomb.
80
Umístění
5. místo
6. místo
2. místo
Výroční zpráva 2011/ 2012
12. 5. 2012 Brozany – hobby soutěže
Jméno jezdce
Jméno koně
Holubová Denisa
Spartacus
Marousková Adéla
Art
Stupeň
soutěže
ZM
Z
ZM
Z
Umístění
9. místo
3. místo
-
19. 5. 2012 Vestec – jezdecké závody
Jméno jezdce
Jméno koně
Holubová Denisa
Spartacus
Stupeň
soutěže
Z
Umístění
-
20. 5. 2012 Vestec – hobby soutěže
Jméno jezdce
Jméno koně
Revesco
Holubová Denisa
Spartacus
Marousková Adéla
Art
Stupeň
soutěže
ZM
ZM
ZM
Z
ZM
ZM
Umístění
1. místo
1. místo
8. místo
5. místo
-
23. 5. Vestec – liga zemědělských škol
Jméno jezdce
Holubová Denisa
Jméno koně
Spartacus
Revesco
Marousková Adéla
Art
Stupeň
soutěže
ZM
Z
ZM
ZM
Z
Umístění
3. místo
-
20. 6. 2012 Lanškroun – liga zemědělských škol
Jméno jezdce
Jméno koně
Holubová Denisa
Spartacus
Marousková Adéla
Art
Stupeň
soutěže
ZM
Z
ZM
Z
81
Umístění
7. místo
3. místo
-
Výroční zpráva 2011/ 2012
VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2011
Výnosy školy tvořily /v tis. Kč/
Provozní dotace
Dotace na přímé neivest. náklady
Dotace SZIF a PGRLF
Granty, programy, účelové
Tržba za vlastní výrobky
Tržba z prodeje služeb
Změna stavu zásob
Aktivace dlouhodobého majetku
Ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku
4.323
20.311
2.748
1.611
19.470
4.087
- 706
34
1.371
105
53.354
Výnosy celkem
Náklady školy tvořily /v tis. Kč/
Spotřeba materiálu
Spotřeba energií
Opravy a udržování
Cestovné
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy
Zůstatková cena majetku
12.746
2.127
4.673
69
6.538
18.151
5.930
236
15
1.191
1.429
217
53.322
Náklady celkem
Hospodářský výsledek /v tis. Kč/
Výsledek hospodaření před zdaněním
Daň z příjmů
Výsledek hospodaření po zdanění
32
16
16
82
Výroční zpráva 2011/ 2012
Čerpání rozpočtu neinvestičních a provozních prostředků a dotací
/v tis. Kč/
Čerpání provozních prostředků
4.323 - plně vyčerpáno
Čerpání dotace ESF – vytvoření stud. mater.
Čerpání dotace ESF - Portugalsko
Čerpání dotace ESF – Turecko
Čerpání dotace ESF - stáže
Čerpání neinvestičních
z toho účelově:
přímé náklady na platy a OON, ONIV
hustota a specifika a hodnotitele
písemných prací (maturity)
posílení úrovně pedagogických
pracovníků
930
95
0
76
nevyč. část v RF (67 tis.)
nevyč. část v RF (250 tis.)
nevyč. část v RF (338 tis.)
- plně vyčerpáno
20.822
20.311 - plně vyčerpáno
89 - plně vyčerpáno
422 - vráceno KÚ 50 tis. Kč
(z dotace 472 tis. Kč)
Čerpání dotací SZIF a PGRLF
2.748 - průběžně čerpáno dle
finančního obdržení dotací
skutečnost 51,50
Počet zaměstnanců – limit KÚ 54,09
Investiční rozvoj /v tis. Kč/
Tvorba FRM v roce 2011:
Odpisy
Zůstatková cena zvířat
1.429
217
Čerpání FRM v roce 2011:
Zvířata základního stáda
Šnekový dopravník Vestec
Osobní automobil Fabia
Studna Vestec
Nařízený odvod na KÚ
Přístřešek na stroje škola
34
55
222
403
1436
16
Rezervní fond /v tis. Kč/
Tvorba RF v roce 2011:
Příděl z hospodářského výsledku
nespotřebovaná záloha z dotace ESF
64
655
Čerpání RF v roce 2011:
vyčerpaná nespotřebovaná záloha ESF
čerpání RF na opravy
8
341
83
Výroční zpráva 2011/ 2012
Fond odměn /v tis. Kč/:
Tvorba FO v roce 2011:
Příděl z hospodářského výsledku
16
Čerpání FO v roce 2011:
čerpání z fondu odměn
80
Sociální fond - FKSP /v tis. Kč/
Tvorba FKSP v roce 2011:
příděl z mezd
170
Čerpání FKSP v roce 2011:
Vitamínové prostředky
Příspěvek na obědy
Příspěvek na dětské tábory
Příspěvek na exkurzi
Kultura – divadlo, ples, ukončení školního
roku, permanentky bazén
Dary pracovní a životní výročí
84
61
116
5
20
23
38
Download

Výroční zpráva školní rok 2011/2012