Programové priority volebního sdružení nezávislých kandidátů
Bezpartijní pro občany Pozlovic na volební období 2014 – 2018
„Záleží nám na Vás!“
ROZŠIŘOVÁNÍ SLUŽEB OBČANŮM A VSTŘÍCNOST K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
• Chtěli bychom spolupracovat s podnikatelskými subjekty
na rozvojových projektech s cílem vytvořit nové pracovní
příležitosti a podporovat drobné podnikatele v oblasti služeb
občanům,
• udržet rozsah základních služeb (dopravní obslužnost,
sociální péče),
• koncepčně řešit prodejnu se smíšeným zbožím,
• zvýšit rychlost internetového připojení a kvalitu signálu
kabelové televize,
• zajistit novou skládku zeminy,
• v případě zájmu občanů vybudovat moštárnu a sušárnu na
ovoce.
VÝSTAVBA, DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST A BEZPEČNOST PROVOZU
Považujeme za důležité dobudovat chybějící dopravní
infrastrukturu.
• Proto budeme pokračovat v přípravě výstavby
chybějících chodníků (v ulicích A. Václavíka, V Dražkách,
Řetechovská, Ludkovická) a opravách stávajících chodníků
a místních komunikací,
• rozšíření parkoviště u kostela a vybudování parkoviště
u mateřské školky,
• řešení majetkoprávních vztahů k pozemkům,
• pomoci s budováním inženýrských sítí v lokalitách schválených pro bydlení,
• odstraňování nedostatků stávajících inženýrských sítí (dešťových kanalizací, které v průběhu přívalových dešťů a tání
sněhu nedosahují potřebné kapacity, zejména v ulicích Pod
Větrníkem, Za Potokem, Řetechovská, atd.),
• v kvalitní údržbě veřejných prostranství a hřbitova a ve
výsadbě a údržbě veřejné zeleně,
• modernizaci autobusových zastávek (střed a dolní konec).
• na žádost několika občanů otevřeme diskusi k posouzení
možností realizace obchvatu městyse.
ZABEZPEČENÍ PODMÍNEK VZDĚLÁVÁNÍ A ZACHOVÁNÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
• Pokusíme se zlepšit podmínky pro provoz a vzdělávání
v základní i mateřské škole (rekonstrukce půdních prostor
v základní škole k využití pro zájmovou činnost dětí a zateplení budovy základní školy),
• podmínky pro mimoškolní činnost dětí a mládeže (zájmové
kroužky, spolupráce s DDM),
• podporu kulturního dění v obci a udržet tradiční sportovní,
kulturní a společenské akce,
• prohloubit spolupráci s partnerským městem Rajecké Teplice,
• péči o historické a kulturní památky v obci.
SVĚDOMITÉ HOSPODAŘENÍ
• Budeme prosazovat efektivní hospodaření s maximálním
využitím dotací,
• realizaci opatření k úsporám provozních nákladů v objektech
a zařízeních ve vlastnictví městyse,
• udržení ekonomického provozu odpadového centra a hledat
další úspory v třídění odpadu s cílem udržet poplatky za
likvidaci odpadu na co nejnižší možné úrovni.
Volební sdružení nezávislých kandidátů
Bezpartijní pro občany Pozlovic
• ZABEZPEČENÍ PODMÍNEK VZDĚLÁVÁNÍ A ZACHOVÁNÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
• ROZŠIŘOVÁNÍ SLUŽEB OBČANŮM A VSTŘÍCNOST K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
• VÝSTAVBA, DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST A BEZPEČNOST PROVOZU
• PODPORA SPOLKŮ A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
• BUDOVÁNÍ TURISTICKÉ INFRASTRUKTURY
• SVĚDOMITÉ HOSPODAŘENÍ
PODPORA SPOLKŮ A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
• Chceme zlepšit zázemí pro fungování sportovních oddílů
TJ Sokol (rekonstrukce budovy kabin u fotbalového hřiště
– oprava střechy, výměna oken, zateplení budovy),
• prohloubit spolupráci s neziskovými organizacemi a pokračovat
v jejich podpoře (spolkové organizace, zájmová sdružení, církve,
charita),
• obnovovat hasičskou techniku a zkvalitňovat vybavenost
zásahové jednotky SDH Pozlovice,
• zajistit další dovybavení a modernizaci sportovišť, dětských
koutků a vybudování zastřešeného výletiště na hřišti,
• vybudovat další infrastrukturu pro využití volného času
financovanou z dotací a sdružených prostředků (zimní běžecké
tratě, dobudování sítě cyklostezek - propojení cyklostezky
z Luhačovic se stezkami ze Slavičína a Dolní Lhoty).
„Záleží nám na Vás!“
BUDOVÁNÍ TURISTICKÉ INFRASTRUKTURY
• Budeme usilovat o udržení statutu lázeňského místa
Pozlovice,
• prohloubení spolupráce s městem Luhačovice a obcemi
mikroregionu Luhačovské Zálesí,
• rozvoj lázeňství hledáním zdrojů minerálních vod na katastru
městyse,
• podporu cestovního ruchu včetně propagace ubytování
v soukromí,
• doplnění vybavenosti areálu přehrady o prostor pro plážový
volejbal a obnovu převlékáren na přehradě,
• vybudování rozhledny na Komonci.
Volby do Zastupitelstva
Městyse Pozlovice
10. a 11. října 2014
Volby do Zastupitelstva Městyse Pozlovice 10. a 11. října 2014
1. Ing. Bohumil Vráblík, Ph.D.
komerční ředitel
2. Ing. Miroslav Papoušek
místostarosta
3. Tomáš Martinec
přípravář projektů,
stavbyvedoucí
7. Ing. Dušan Richter
8. Ing. Renata Seková
9. Vít Miškařík
referent pro informace
učitelka na střední škole
student
13. Jaromír Kolář
14. Petr Varaďa
15. Veronika Pinďáková
stavbyvedoucí
zedník
prodavačka
4. Alois Mališka
5. Alena Tomaiová
6. Roman Hlavička
pracovník údržby obce
bankovní poradce
disponent
10. Lenka Bednaříková
vychovatelka ve
školní družině
11. Eva Janíková
vedoucí kanceláře
12. Ing. Pavel Coufalík
doktorand stavební
fakulty VUT Brno
Milí spoluobčané, srdečně Vás zveme k volbám.
Přijďte podpořit tyto kandidáty a volební program
svým hlasem! 10. a 11. října 2014
Bezpartijní pro občany Pozlovic „Záleží nám na Vás!“
Download

Kandidátka č.1 - SNK "Bezpartijní pro občany Pozlovic"