Obec Březůvky
Zastupitelstvo obce Březůvky
Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březůvky,
konaného dne 3. listopadu 2014, od 18:00 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Březůvky (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 18.00 hodin dosavadním starostou obce Františkem Kolaříkem („dále jako
„předsedající“).
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno
osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu
s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb
nebo hlasování (lhůta uplynula dne 24.10. 2014, žádný návrh nebyl podán). Informace
podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Březůvky
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 24.10.2014 do
4.11. 2014. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)
konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
*
*
*
Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné
členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za
následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona
o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji
funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho)
občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné
členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na
připraveném archu (příloha č. 2)
Jeden člen zastupitelstva odmítl složit slib zastupitele dle § 55 zákona č. 491/2001 Sb.
*
*
Strana 1
*
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Renatu Janeskovou a Magdu Lekešovou a
zapisovatelem Bohumilu Macíkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březůvky určuje ověřovateli zápisu Renatu Janeskovou a Magdu
Lekešovou a zapisovatelem Bohumilu Macíkovou
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce, který byl
navržen jednáním přípravného výboru dle zákona o obcích. K návrhu programu
nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost
vyjádřit se přítomným občanům, jeden z nich navrhl doplnit program a probrat jeho
žádost.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Pan Lindovský navrhl zastupitelstvu doplnit program o jeho podněty.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březůvky zamítá žádost pana Lindovského doplnit program o jeho
připomínky.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 1
Zastupitelstvo neschválilo doplnění programu o připomínky pana Lindovského.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Březůvky schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Volba starosty a místostarosty
a) Určení počtu místostarostů
b) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) Volba starosty
e) Volba místostarosty
Strana 2
4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) Volba předsedy finančního výboru
c) Volba předsedy kontrolního výboru
d) Volba členů finančního výboru
e) Volba členů kontrolního výboru
5) Zřízení stavební, sociální a sportovně kulturní komise
a) Volba předsedy stavební komise, volba členů stavební komise
b) Volba předsedy sociální komise, volba členů sociální komise
c) Volba předsedy sportovně kulturní komise, volba členů sportovně kulturní
komise
6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§
72 zákona o obcích)
7) Různé – smlouva o dílo na úpravy VÚB čp. 1 Březůvky, přidělení neinvestiční
dotace – hasiči Březůvky
8) Diskuze
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Bod 3 - volba starosty a místostarosty:
Určení počtu místostarostů:
Na jednání přípravného výboru bylo navrženo, aby zastupitelstvo volilo pouze
jednoho místostarostu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březůvky schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:
Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve
smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březůvky v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích
určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě
uvolněn.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Strana 3
Určení způsobu volby starosty a místostarosty:
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty
a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit
zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva
odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány
a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu
hlasování. Členové zastupitelstva podali návrh na tajné hlasování. Předsedající dal
o tomto návrhu hlasovat:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březůvky schvaluje tajný způsob volby starosty, místostarosty
postupem uvedeným předsedajícím.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 3 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení bude
přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno
v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již
nebude v hlasování pokračováno.
Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Na jednání přípravného výrobu byl navržen do funkce starosty pan Jiří Krajča.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březůvky volí starostou pana Jiřího Krajču.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 3 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Po zvolení starosty převzal nově zvolený starosta vedení zasedání (dále veden jako
„předsedající“).
Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k volbě místostarosty. Byly podány
následující návrhy: Na jednání přípravného výboru bylo navrženo zvolit do funkce
místostarosty pana Františka Kolaříka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březůvky volí místostarostou pana Františka Kolaříka.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
*
*
Strana 4
*
Bod 4 - Zřízení finančního a kontrolního výboru:
Zřízení výborů a komisí. Určení počtu jejich členů:
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní
výbor (§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích), neboť funkční období
výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva.
Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona
o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst.
1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby,
pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona
o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta,
místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní
práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor,
přičemž každý z nich bude mít nejméně tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březůvky zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory
budou tříčlenné.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
Volba předsedy finančního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Na jednání přípravného výboru
byla navržena do funkce předsedy finančního výboru ing. Marcela Albrechtová.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březůvky volí předsedou finančního výboru ing. Marcelu
Albrechtovou.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.10 bylo schváleno.
Volba předsedy kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: Na jednání přípravného výboru
byl navržen do funkce předsedy kontrolního výboru Martin Vrzalík.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březůvky volí předsedou kontrolního výboru Martina Vrzalíka.
Strana 5
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
Volba členů finančního a kontrolního výboru
Na jednání přípravného výboru byli navrženi na zvolení členy finančního výboru Hana
Vachová, ing. Petr Mikel.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březůvky volí členy finančního výboru Hanu Vachovou a ing. Petra
Mikla.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 1 Zdrželi se 3
Unsesení č. 12 nebylo schváleno.
Na jednání přípravného výboru byli navrženi na zvolení členy kontrolního výboru ing.
Josef Chmelař, ing. David Mališka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březůvky volí členy kontrolního výboru ing. Josefa Chmelaře, ing.
Davida Mališku.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 3 Zdrželi se 1
Usnesení č. 13 nebylo schváleno.
Bod 5 – Zřízení stavební, sociální a sportovně kulturní komise
Zřízení komisí a určení počtu jejich členů:
Předsedající informoval o rozhodnutí přípravného výboru zřídit komisi stavební,
sociální a sportovně kulturní, neboť funkční období komisí předchozího zastupitelstva zaniklo
spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který
musí být lichý (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy komisí mohou být členové
zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou komise může být jen člen zastupitelstva (§117
odst. 4 zákona o obcích) Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo stavební, sociální a
sportovně kulturní komisi, přičemž každý z nich bude mít nejméně tři členy. Jiný návrh podán
nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březůvky zřizuje stavební, sociální a sportovně kulturní komisi.
Všechny komise budou nejméně tříčlenné.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
Volba předsedy stavební komise:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
stavební komise. Byly podány následující návrhy: Na jednání přípravného výboru byl
navržen do funkce předsedy stavební komise Václav Kadlčík.
Strana 6
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březůvky volí předsedou sociální komise Václava Kadlčíka
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 15 bylo schváleno.
Volba předsedy sociální komise:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
sociální komise. Byly podány následující návrhy: Na jednání přípravného výboru byl
navržen do funkce předsedy sociální komise Kamil Malaník.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březůvky volí předsedou sociální komise Kamila Malaníka
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 1 Zdrželi se 1
Usnesení č. 16 bylo schváleno.
Volba předsedy sportovně kulturní komise:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
sportovně kulturní komise. Byly podány následující návrhy: Na jednání přípravného
výboru byl navržen do funkce předsedy sociální komise Aleš Přikryl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březůvky volí předsedou sportovně kulturní komise Aleše
Přikryla.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 1 Zdrželi se 0
Usnesení č. 17 bylo schváleno.
Volba členů stavební, sociální a sportovně kulturní komise:
Na jednání přípravného výboru byli navrženi za členy stavební komise Kamil
Malaník, Pavel Vyoral ml., Hana Vachová, Stanislav Gregor.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březůvky schvaluje Kamila Malaníka , Pavla Vyorala ml., Hanu
Vachovou a Stanislava Gregora za členy stavební komise.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 18 bylo schváleno
Strana 7
Na jednání přípravného výboru byly navrženy za členy sociální komise ing. Marcela
Albrechtová a Bohumila Macíková.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březůvky schvaluje ing. Marcelu Albrechtovou a Bohumilu
Macíkovou za členy sociální komise.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19 bylo schváleno.
Na jednání přípravného výboru byli navrženi za členy sportovně kulturní komise ing.
Zdeněk Slovák, ing. David Mališka, Hana Vachová, Bohumila Macíková.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březůvky schvaluje ing. Zdeňka Slováka, ing. Davida Mališku,
Hanu Vachovou a Bohumilu Macíkovou za členy sportovně kulturní komise.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 2
Usnesení č. 20 bylo schváleno.
Bod 6 – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva:*)
Na jednání přípravného výboru bylo navrženo, aby neuvolněným členům
zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o
odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována
měsíční odměna ve výši 460,- Kč, a to ode dne 3.11.2014 a měsíční odměna za výkon
funkce místostarosty obce ve výši 16 637,-- Kč (§ 77 odst. 2 zákona o obcích).
Na jednání přípravného výboru bylo dále navrženo, aby neuvolněným členům
zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2013 Sb., o
odměnách za výkon funkce členům zastupitelstva ve výši 1060,-- Kč a člena výboru
nebo komise 750,-- Kč, a to ode dne jejich zvolení do funkce předsedy nebo člena
výboru (§ 77 odst. 2 zákona o obcích).
Na jednání přípravného výboru bylo dále navrženo, aby zastupitelstvo obce v souladu
s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích určilo, že v případě souběhu odměn za výkon
funkce neuvolněným členům zastupitelstva budou poskytovány odměny ve výši
1500,-- Kč.
Zastupitelstvo obce Březůvky v souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích stanoví, že měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva
se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení. V případě nastoupení náhradníka
na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu.
Strana 8
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového
zvolení do funkce (starosty, místostarosty, předsedy výboru, předsedy komise, člena
výboru, člena komise) bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.
Návrh usnesení:
1) Zastupitelstvo obce Březůvky v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích stanoví odměnu za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva takto:
Místostarosta 16 637,-- Kč
Předseda výboru nebo komise 1060,-- Kč
Člen výboru nebo komise 750,-- Kč
Člen zastupitelstva bez dalších funkcí 460,-- Kč.
2) Zastupitelstvo obce Březůvky v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) a § 84 odst. 2
písm. n) zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu dvou či více funkcí se
odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne jako součet
měsíčních odměn stanovených pro jednotlivé funkce ve výši 1500,-- Kč.
3) Zastupitelstvo obce Březůvky v souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích stanoví, že měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného
člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení.
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode
dne složení slibu.
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového
zvolení do funkce (starosty, místostarosty, předsedy výboru, předsedy komise,
člena výboru, člena komise) bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.
Výsledek hlasování: Pro7 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 21 bylo schváleno.
Bod 7 – Různé
7.1 Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno se smlouvou o dílo na úpravy VÚB „Stavební
úpravy budovy občanského vybavení Březůvky čp. 1“
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březůvky schvaluje Smlouvou o dílo na úpravy VÚB „Stavební úpravy
budovy občanského vybavení Březůvky čp. 1“
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 22 bylo schváleno.
7.2 Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s přidělením neinvestiční dotace pro SDH
Březůvky
Strana 9
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březůvky schvaluje přidělení neinvestiční dotace pro SDH Březůvky
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 23 bylo schváleno.
Bod 8 – diskuze
V diskuzi vystoupil pan Lindovský a k jeho argumentům se vyjádřilo zastupitelstvo obce
Březůvky.
Obecní zastupitelstvo konstatuje, že členové finančního a kontrolního výboru budou zvoleni
na příštím jednání zastupitelstva.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Zápis byl vyhotoven dne: 7.11. 2014
Zapisovatel: Bohumila Macíková
Ověřovatelé:
Renata Janesková dne ...........................................
Magda Lekešová dne...........................................
Starosta:
Jiří Krajča
dne ...........................................
Strana 10
Download

Usnesení č. 1