Zápis z veřejného zasedání dne 21.11.2014
Zasedání Zastupitelstva města Rabí bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou
města Miroslavem Kraucherem.
Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno.
Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Městského
úřadu Rabí zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od
12.11.2014 do 21.11.2014. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední
desce“.
Starosta města dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva
konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o
obcích).
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele - starosta navrhl jako ověřovatele p.
Josefa Tauchena a p. Václava Hejpetra ml. a zapisovatelkou p Ivetu
Novákovou. Starosta vyzval ZM, aby se vyjádřili k tomuto návrhu a potom
hlasovali. Nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Rabí schvaluje ověřovatele zápisu p. Josefa
Tauchena a p. Václava Hejpetra ml. a zapisovatelku p Ivetu Novákovou.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Proti
0
Zdrželi se 0
2) Volba návrhové komise-starosta navrhl do návrhové komise p.Marii
Jamrichovou. Starosta vyzval ZM, aby se vyjádřili k tomuto návrhu a potom
hlasovali. Nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Rabí schvaluje do návrhové komise p. Marii
Jamrichovou.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Proti
0
Zdrželi se 0
3) Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou
předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na
úřední desce.
Diskuse: Starosta navrhl z oprávněných důvodů doplnění programu a změnu
struktury programu. Po té přečetl navržený program
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Rabí schvaluje následující program ustavujícího
zasedání:
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2) Volba návrhové komise
3) Schválení programu
4) Doplnění světla v Bojanovicích
5) Žádost o úpravy koupelny v čp. 149 byt č.8
6) VRT HV2 - objednávka projektové dokumentace a prováděcího projektu
7) Žádost o pronájem sálu Kulturního domu - Myslivecké sdružení
8) Cesta u Šimsů - Bojanovice
9) Pacht pozemků Vladislav Barborka
10)Smlouva o smlouvě budoucí s firmou Elektrostav Strakonice, s.r.o.
11)Žádost o poskytnutí prostor ROSA Rabí
12)Žádost o finanční příspěvek na pravidelnou činnost SDH Rabí, SDH Bojanovice, SDH
Čepice, ROSA Rabi
13)Zřízení inventurní komise
14) Inventurní plán
15) Obsazení bytů v čp. 139 a čp.15
16)Diskuse
17)Usnesení
Závěr
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Proti
0
Zdrželi se 0
Před projednáním dalšího bodu programu starosta informoval přítomné, že
zvolený zastupitel p. Milan Leopold musel odstoupit z důvodu zaměstnání ve
státní správě a na jeho místo v ZM Rabí postupuje p. Radka Janečková.
Po té p. Janečková podpisem složila slib do rukou starosty.
4) Doplnění světla v Bojanovicích. Starosta seznámil přítomné, že tento bod
programu se projednává na žádost p. Hozmana, který měl před domem světlo
veřejného osvětlení a na neznámý podnět ČEZ světlo přendal. Proto p. Hozman
žádá, aby se světlo vrátilo na místo před jeho dům. Starosta informoval jaké jsou
náklady na jedno světlo veřejného osvětlení. Město má zájem světlo vrátit,
protože by plnilo funkci pro osvětlení dětského hřiště a pro hasiče. Starosta
navrhuje, že by dal poptávku na ČEZ jaký by byl finanční náklad na toto jedno
světlo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Rabí schvaluje pověřit starostu jednat s ČEZ o
finančním nákladu na veřejné osvětlení-1 bod u p. Hozmana
v Bojanovicích
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 4 bylo schváleno
Proti 0
Zdrželi se 0
5)Žádost o úpravy koupelny v čp.149, byt č.8 u p. Touškové.
Paní Toušková má možnost dostat dotaci na provedení prací. Starosta podotkl,
že celá budova byla financována prostřednictvím dotace a z toho důvodu jsou
nějaká omezení. Tím, že by se udělal sprchový kout, nesplnilo by město
podmínky dotace. Starosta v tuto chvíli změnu z tohoto důvodu nedoporučuje.
Diskuse: p. Jamrichová-je třeba získat více informací.
Starosta-byt byl zkolaudován jako bezbarierový, ale byla tam bohužel
naplánovaná vana. Byt byl zrekonstruovaný před pěti lety.
p. Nový-tento bod by se měl odložit
Starosta zjistí kritéria dotace.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Rabí schvaluje odložit žádost o úpravu koupelny
v čp. 149, byt č.8 do doby zjištění informací ohledně dotací, které byly
čerpány na čp. 149.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Proti
0
Zdrželi se 0
6) Vrt HV2-projektová dokumentace - Vrt se nachází směrem na Budětice,
vydatnost je dobrá 7 l/s. Město nový vrt potřebuje, aby se mohl odpojit vodovod
z vrtu Hubanova. Vrt zřídila na základě žádosti předchozího zastupitelstva
firma AQUA Šumava. Je třeba odsouhlasit záměr a zhotovit projektovou
dokumentaci, aby se mohlo vyhlásit výběrové řízení na dodělání vrtu.
Diskuse: starosta-doporučuje objednání projektové dokumentace
p. Lőffelmann-myslí si, že vrt zřídil někdo jiný a ne AQUA Šumava.
Starosta- jedná se jen o projekt, na dodělání prací se vyhlásí výběrové řízení.
Vybraná firma se musí držet projektu a předpisů.
p. Jamrichová- celé to zastřešovala AQUA Šumava. P. Leopold již vyvinul
kroky, aby se vrt mohl připojit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Rabí schvaluje objednání projektové dokumentace a
prováděcího projektu k vrtu HV2 firmou AQUA Šumava Nýrsko.
Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Proti 0
Zdrželi se 2
7) Žádost o pronájem sálu KD- myslivecké sdružení Březinka podalo žádost o
pronájem KD Rabí na Myslivecký bál dne 25.12.2014. Myslivecký bál je
tradiční. Je to bál s tombolou a myslivci jsou místní složka. Výčep si budou
provozovat sami. Starosta navrhuje 1 000,-Kč za pronájem sálu a 500,-Kč za
pronájem výčepu.
Diskuse: p. Lőffelmann-navrhuje, aby tato cena byla pro všechny domácí složky
stejná
Starosta-zhotovíme organizační řád KD. Byl by to jednotný systém. Starosta by
koordinoval akce, aby se nepřekrývali. Řád by se zhotovil začátkem ledna.
p. Lupíšek-bude to obsahovat i nájem pro nárazové akce?
starosta-ano
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Rabí schvaluje pronajmout sál KD Rabí za 1 000,-Kč
a výčep v KD Rabí za 500,-Kč MS Březinka Rabí dne 25.12.2014 a dalším
místním spolkům za stejných podmínek.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Proti
0
Zdrželi se 0
8) Cesta u „Šimsů“-Bojanovice. Jedná se o cestu směrem na Bojanovice. Není to
cesta k místním domkům, spíše ji využívají zemědělci. Město má 3 návrhy
rozpočtu. Na pracovní schůzce ZM návrhy projednalo. Starosta navrhuje tuto
akci ještě pozastavit a zjistit informace, aby mohl ZM dát do ruky jasné návrhy
jestli akci provést, nebo ji vůbec neuskutečnit. Návrhy jsou od firem
SWIETELSKY stavební s.r.o., Lesní stavby s.r.o. Nýrsko a Silnice Klatovy a.s..
Diskuse:p.Nový-připomněl, že na pracovní schůzce vznesl návrh, že je to moc
peněz za cestu, která slouží jen zemědělcům. Traktory ji zničí. Na schůzi SDH
Bojanovice požádal hasiče, aby mu sdělili co si o této akci myslí. Jsou tady jiné
cesty, které je třeba opravit, např. u Kodetů. Cesta do Bojanovic je podmáčená.
p.Boltík-vyžádal si rozpočet-myslí si, že to nemá cenu teď dělat
p.Nový-názory se liší, navrhuje odložit.
Starosta-může se zatím udělat zatrubnění a cestu odvodnit a potom řešit její
opravu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Rabí schvaluje odložit úpravu cesty u „Šimsů“
v Bojanovicích do doby zjištění v jakém stavu je podloží cesty. Starosta
zajistí místní šetření.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Proti
0
Zdrželi se 0
9) Pacht pozemků-Barborka. Starosta informoval přítomné, že se jedná o
pozemky, které patří městu v k.ú.Bojanovice a které dříve obhospodařovalo OD
Soběšice, které již o pozemky nemá zájem. Teď má o ně zájem p. Barborka. Je
to celkem 1 200 m2. P. Barborka předložil návrh smlouvy, kde je nájem 1 500,Kč za 1 ha na jeden rok. To je 180,-Kč nájem za dotčené pozemky za rok. Chce
pozemky zcelit z důvodu dotace.
Diskuse: p. Lőffelmann- myslí si, že se záměr již jednou odsouhlasil
Starosta- je třeba tento bod vyřešit, protože pozemky jsou vázané na 5 let.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Rabí schvaluje záměr o pronájmu pozemků č.p. 408,
994, 995, 1000, 1257/1, 1257/3, 1260/2 a 1271 na LV 10001
k.ú.Bojanovice pod Rabím.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
Proti
0
Zdrželi se 0
10) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou
Elektrostav Strakonice, s.r.o.
Starosta informoval, že se jedná o žádost od firmy Elektrostav Strakonice, s.r.o.
na pozemek p.č.6/1, kde bude zhotovena elektrická přípojka do soukromého
domku. Vedení kabelu je na protější straně komunikace. Město si dá do
podmínky smlouvy, aby firma po výkopových pracích uvedla povrh komunikace
do původního stavu.
Diskuse: nikdo nevznesl připomínky
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Rabí schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene s firmou Elektrostav Strakonice s.r.o. č. IV-120009817/001 Rabí p.č.6/1-KNN
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
Proti
0
Zdrželi se 0
11)Žádost o poskytnutí prostor v čp.15-ROSA Rabí. Na MěÚ byla doručena
žádost od spolku ROSa Rabí o poskytnutí prázdných prostor po městském úřadu
v budově čp.15. Starosta přečetl žádost a požádal ZM, aby se vyjádřilo.
Diskuse:p.Jamrichová-prostory by mohly sloužit i více složkám
p.Lőffelmannová-zeptala se kolik má ROSa členů a kolikrát se dělá schůze
p.Jamrichová-ROSa má 30 členů a schůze se dělá 1x ročně. Potřebujeme ale
uskladnit kostýmy a různé věci, které máme na akce, které pořádáme.
p. Lőffelmann-stěžoval si, že sportovci taky nemají kam jít, protože přišli o
klubovnu.
p. Růžička-proč by se nemohly spolky domluvit
p.Lőffelmannová-jsou tam dvě místnosti, mohly by se spolky domluvit.
Starosta-pokud bude víc zájemců, tak si musí vyjít vstříc. Z pohledu dotace na
čp.15 musí město nějaké organizaci prostory pronajmout.
p.Jamrichová-děláme masopust a potřebujeme se někde obléci. Využívali jsme
hospodu, nebo hasičárnu, ale tam nemáme skříň, kde by jsme si naše věci mohli
uskladnit. Navíc ROSa je registrovaná na čp.15.
p.Nový-navrhuje schválit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Rabí schvaluje záměr pronajmout 2 místnosti v čp.15
Rabí spolku ROSa Rabí.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
Proti
0
Zdrželi se 0
12) Žádost o finanční příspěvek na pravidelnou činnost SDH Rabí, SDH
Bojanovice, ROSa Rabí. Zmíněné spolky doručily na MěÚ Rabí žádosti o
finanční příspěvek na rok 2015. ZM zařadí tyto příspěvky do rozpočtu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Rabí schvaluje žádosti o finanční příspěvek na
pravidelnou činnost SDH Rabí, SDH Čepice a SDH Bojanovice a spolku
ROSa Rabí.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
Proti
0
Zdrželi se 0
13) Zřízení inventurní komise-starosta informoval přítomné, že inventury jsou
každoroční povinnost. Navrhuje do inventurní komise :
předseda: Petr Nový
členové: Petr Balcar, Marie Jamrichová, Iveta Nováková, Eduard Potužník,
Ladislav Pretl.
Diskuse: starosta oslovil ostatní zastupitele, jestli mají zájem být členy
inventurní komise. Nikdo se nepřihlásil
p.Jamrichová-navrhuje za člena inventurní komise p. Hejpetra ml. Za JSDHO.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Rabí schvaluje zřízení inventurní komise ve složení :
předseda – Petr Nový
členové – Petr Balcar, Marie Jamrichová, Eduard Potužník, Iveta Nováková,
Ladislav Pretl, Václav Hejpetr ml.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
Proti
0
Zdrželi se 0
14) Inventurní plán-starosta předložil vypracovaný inventurní plán. Inventury
budou od 1.12.2014 do 31.1.2015.
Diskuse: Nikdo se nepřihlásil
Starosta požádal zastupitele, aby tedy tento plán odhlasovali
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Rabí schvaluje plán inventur na rok 2014 s platností od
1.12.2014 do 31.1.2015
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
Proti
0
Zdrželi se 0
15) Obsazení bytů v čp.139 a čp.15- jedná se o byty 2+kk a 3+1 v čp.139 a o byt
2+1 v čp.15. Starosta zaktualizoval žádosti a připravil podklady k jednání.
V současnosti město eviduje 16 žádostí o byt. Dále požádala p.Kraslová z čp.66
o jiný byt v přízemí ze zdravotních důvodů. Starosta navrhl zvolit výběrovou
komisi. Na pracovní schůzce se ale ZM jednohlasně shodlo, že komise by měla
být složena ze všech zastupitelů. ZM posoudilo požadavky všech žádostí a také
požadavky města. ZM má zájem, aby nájemníci byli schopni platit nájem.
Starosta tedy navrhl na základě pracovní schůzky ZM přidělit byt 3+1 v čp. 139
p. Lysakovskému s rodinou, kteří mají na MěÚ žádost několik let a v roce 2014
ji zaktualizovali.
Diskuse: p.Lőffelmann-mělo by se nejdříve stanovit, kolik bude nájem a zeptat
se, jestli s tím budoucí nájemníci budou souhlasit.
Starosta-jsou pravidla a koeficienty pro stanovení nájemného.
p.Růžička-máme byt po p.Houdkové, udělalo se málo oprav a platíme přes 40,Kč za m2. Jde o přístup obce.
Starosta-pokud se mi nezdá cena za byt, tak nemusím nájemní smlouvu
podepsat.
p.Růžička-pořád musíme sami něco opravovat.
Starosta-město musí vytvořit rezervu na opravy a únosnost pro obě strany je 50,Kč za 1m2.
p.Jamrichová-vycházelo se z toho, kolik platí ostatní nájemníci a v roce 2012, se
odsouhlasilo 50,-Kč za m2. Nešlo se výš s cenou, protože jde o stabilizaci
občanů.
Starosta-pokud má p.Růžička nějaký podnět, může ho řešit na úřadě. Teď se
musí vyřešit tyto konkrétní byty. Starosta navrhuje nájem 50,-Kč za 1m2.
p.Růžička-kolik bylo zájemců
starosta-16 zájemců
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Rabí schvaluje výši nájemného v Rabí čp. 139 za 50,-Kč
za 1m2 podlahové plochy ( v bytech 3+1 a 2+kk).
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 15 bylo schváleno.
Proti
0
Zdrželi se 0
Starosta ještě informoval přítomné, že byty nejsou vybaveny kuchyňskou
linkou.
p.Lőffelmann-je třeba nájemníkům říct, že si budou muset topit.
Starosta-ano, uvažovaní nájemníci o tom ví, město koupilo uhlí, které se jim
rozúčtuje do služeb. Ve smlouvě bude uvedena podmínka, že si budou topit a
zajišťovat topení v Hasičské zbrojnici. Dále je předjednáno, že by se s některým
z nájemníků vyřešilo správcovství na ubytovně.
p.Jamrichová-bude se smlouva řešit na dobu určitou 1 rok?
Starosta-ano.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Rabí schvaluje přidělení bytu 3+1 v Rabí čp.139 p.
Alexandru Lysakovskému na dobu určitou 1 rok.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 16 bylo schváleno.
Proti
0
Zdrželi se 0
Byt 2+kk – starosta –vybírali jsme ze dvou zájemců. Mezi p.Lupíškem a
p.Maxou. P.Maxa chtěl byt v přízemí ze zdravotních důvodů. Když by se
přidělil byt v čp.139 p.Lupíškovi, tak ten uvolní byt v čp.149 a ten by se mohl
přidělit p.Maxovi a o byt v čp. 19 má zájem p. Katrušák, kterému by hluk z KD
nevadil. Pokud by byt po p. Lupíškovi p. Maxa nechtěl, tak by měla zájem
p.Kraslová.
Starosta vyzval ZM aby hlasovalo.
1. návrh-přidělit byt 2+kk v čp.139-p.Lupíškovi
pro 8 zdrželi se 1
2. návrh-přidělit byt 2+kk v čp.139-p.Maxovi
neschváleno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Rabí schvaluje přidělení bytu 2+kk v Rabí čp.139
p.Romanu Lupíškovi a sl.Lence Ročkové na dobu určitou 1 rok.
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 17 bylo schváleno.
Proti
0
Zdrželi se 1
Byt 2+1 v čp.15. v tomto bytě je topení přímotopem.
p.Nový-jaké bude nájemné?
Starosta-nájemné bude stávající, jaké měl předcházející nájemník.
Starosta navrhuje, na základě pracovní schůzky, přidělit byt p.Kodetovi.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Rabí schvaluje přidělení bytu v Rabí čp.15 2+1
p.Miroslavu Kodetovi a sl.Kateřině Tancošové na dobu určitou 1 rok.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 17 bylo schváleno.
16) Diskuse:
Starosta otevřel diskusi
p.Kodetová- stěžuje si na neúnosnost stavu komunikace k jejich domu.
starosta-pokud se bude dělat místní šetření u „Šimsů“, bude se řešit, jakým
způsobem tuto komunikaci zprovoznit. Budeme hledat dotační tituly. Budu mít
schůzku s p.Trnkou z OD Soběšice o spolupráci na opravě komunikace.
p.Kodetová- měli byste komunikaci aspoň něčím zpevnit. Museli jsme sami
vysekat křoví, abychom se dostali domů.
p.Nový- cesta je léta neudržovaná. Jsou tam místa která jsou podmáčená. Bylo
by třeba cestu překopat a rourami stáhnout vodu do řeky. Když bude suchá
cesta, tak se dá potom spravit.
Starosta-když se vyřeší překopy, tak by se mohla cesta zprovoznit.
p.Kodetová- k Tomanům voda teče až do verandy.
Starosta-tento stav se musí vyřešit. V úterý se půjde na komunikaci podívat.
S ohledem na to, že v této části jsou trvale bydlící obyvatelé, měla by se cesta
zprovoznit.
p.Růžička- žádá, jestli by bylo možné dát na www stránky města informaci o
místních podnikatelích.
Starosta-nejdříve je třeba vyřídit spoustu jiných věcí spojených s nástupem do
funkce starosty a potom tento návrh budeme řešit a zabývat se jím.
p.Nový- budou se řešit komunikační kanály s obyvateli.
p.Lőffelmann-chce aby ZM pověřilo starostu k vyřízení dotace na čp.15
starosta-vysvětlil problémy, které vyřizuje ohledně tohoto projektu. Problém je,
že byly schváleny vícepráce. Město oslovilo odbor památkové péče, který se
vyjádřil kladně, ale chtěl znalecký posudek. Zároveň se navýšila cena a dotace
byla také navýšena. SZIF chtěl doložit vyjádření stavebního úřadu a ten chce po
městu ohlásit změnu stavby a mimo jiné doložit požární zprávu, která bohužel
není. To vše se mělo řešit na začátku realizace a v průběhu, pokud byly
vícepráce. Jedná se o kulturní památku a zde platí jiná pravidla pro ohlášení
stavby. SZIF nám počká do pátku 28.11.2014. Pokud se tento problém nevyřeší,
můžeme přijít o dotaci.
p.Lőffelmann-to měl vyřídit p.Nováček
starosta-ano měl, teď je třeba vyřídit požární zprávu u p.Hlaváče
17)Usnesení přečetla p.Jamrichová
Zastupitelstvo města Rabí schvaluje usnesení ze zasedání 21.11.2014 ve všech
bodech,
bere na vědomíUkládá a pověřuje starostu jednat ve věci dotace na čp.15.
Výsledek hlasování: Pro
9
Proti
0
Zdrželi se 0
Závěr: Starosta poděkoval přítomným za účast a veřejné zasedání ukončil.
…............................................
Miroslav Kraucher
starosta města
zapisovatel:
Iveta Nováková
ověřovatelé zápisu: Josef Tauchen
Václav Hejpetr ml.
.............................................
Petr Nový
místostarosta
Usnesení č.1/2014
z ustavujícího zasedání zastupitelů města Rabí
ze dne 21.11.2014 od 18 hodin v zasedací síni v Rabí č.p. 57
1) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje určit ověřovateli zápisu p. J Tauchena, p.V. Hejpetra a
zapisovatelkou I. Novákovou.
2) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje zvolit návrhovou komisi : p.Marie Jamrichová.
3) Zastupitelstvo města Rabí schválilo doplněný program dle návrhu starosty.
4) Zastupitelstvo města Rabí schválilo pověřit starostu jednat s ČEZ o finančním nákladu na
veřejné osvětlení – i bod u p. Hozmana v Bojanovicích.
5) Zastupitelstvo města Rabí schválilo odložit žádost o úpravu koupelny v čp.149, byt č.8 do
doby zjištění informací ohledně dotací, které byly čerpány na čp.149.
6) Zastupitelstvo města Rabí schválilo objednání projektové dokumentace a prováděcího
projektu k vrtu HV2 firmou AQUA Šumava Nýrsko.
7) Zastupitelstvo města Rabí schválilo pronajmout sál KD Rabí za 1 000,-Kč a výčep v KD
Rabí za 500,-Kč MS Březinka Rabí dne 25.12.2014 a dalším místním spolkům za stejných
podmínek.
8) Zastupitelstvo města Rabí schválilo odložit úpravu cesty u „Šimsů“ v Bojanovicích do
doby zjištění v jakém stavu je podloží cesty. Starosta zajistí místní šetření.
9) Zastupitelstvo města Rabí schválilo záměr o pronájmu pozemků č.p.408, 994, 995, 1000,
1257/1, 1257/3, 1260/2 a 1271 na LV 10001 kú Bojanovice pod Rabím..
10) Zastupitelstvo města Rabí schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene s firmou Elektrostav Strakonice s.r.o. č. IV-12-0009817/001 Rabí p.č.6/1-KNN.
11) Zastupitelstvo města Rabí schválilo záměr pronajmout 2 místnosti v čp.15 Rabí spolku
ROSa Rabí.
12) Zastupitelstvo města Rabí schválilo žádosti o finanční příspěvek na pravidelnou činnost
SDH Rabí, SDH Čepice a SDH Bojanovice a spolku ROSa Rabí.
13) Zastupitelstvo města Rabí schválilo zřízení inventurní komise ve složení :
předseda – Petr Nový
členové – Petr Balcar, Marie Jamrichová, Eduard Potužník, Iveta Nováková, Ladislav Pretl,
Václav Hejpetr ml.
14) Zastupitelstvo města Rabí schválilo plán inventur na rok 2014 s platností od 1.12.2014 do
31.1.2015
15) Zastupitelstvo města Rabí schválilo výši nájemného v Rabí čp. 139 za 50,-Kč za 1m2
podlahové plochy ( v bytech 3+1 a 2+kk).
16) Zastupitelstvo města Rabí schválilo přidělení bytu 3+1 v Rabí čp.139 p. Alexandru
Lysakovskému na dobu určitou 1 rok.
17) Zastupitelstvo města Rabí schválilo přidělení bytu 2+kk v Rabí čp.139 p.Romanu
Lupíškovi a sl.Lence Ročkové na dobu určitou 1 rok.
18) Zastupitelstvo města Rabí schválilo přidělení bytu v Rabí čp.15 2+1 p.Miroslavu
Kodetovi a sl.Kateřině Tancošové na dobu určitou 1 rok.
19) Zastupitelstvo města Rabí ukládá a pověřuje starostu jednat ve věci dotace na čp.15.
…............................................
Miroslav Kraucher
starosta města
Vyvěšeno na úřední desce dne: 24.11.2014
Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 24.11.2014
Sejmuto z úřední desky dne:
Sejmuto z elektronické úřední desky dne:
.............................................
Petr Nový
místostarosta
Download

Dokument ke stažení