CENTRUM PARAPLE, O.P.S.
Výroční zpráva za rok 2010
Výroční zpráva 2010
Centrum Paraple, o.p.s.
1
Obsah:
1
2
3
4
5
6
Úvod ................................................................................................................................... 3
Základní údaje o společnosti .............................................................................................. 4
Historické souvislosti.......................................................................................................... 6
Centrum Paraple, o.p.s. v roce 2010.................................................................................. 7
Zpráva o hospodaření......................................................................................................... 8
Poděkování ......................................................................................................................... 9
Výroční zpráva 2010
Centrum Paraple, o.p.s.
2
1 Úvod
Obecně prospěšná společnost Centrum Paraple byla zakladateli založená dne 27.7.2010 a do
Rejstříku obecně prospěšných společností zaregistrována (Městským soudem v Praze, oddíl
O, vložka 746) dne 30. 8. 2010.
Vize společnosti:
Člověk s poškozením míchy zpět v plnohodnotném životě.
Poslání společnosti:
Centrum Paraple poskytuje poradenské a sociálně-rehabilitační služby lidem s poškozením
míchy a jejich rodinám. Reaguje na změny v potřebách klientů změnami v nabídce služeb.
Centrum Paraple usiluje o akceptující postoj a podporu veřejnosti pro občany ochrnuté
v důsledku poškození míchy.
Centrum Paraple se podílí na vzdělávání odborníků, poskytujících služby lidem s poškozením
míchy.
Centrum Paraple je pracoviště s vysokou odbornou i lidskou úrovní pracovníků.
Zahájení obecně prospěšné činnosti:
1. 1. 2011.
Hlavní činnost – druhy obecně prospěšných služeb:
1. sociální, zdravotní a další terapeutické služby zaměřené na zlepšení fyzického
a psychického stavu a prevenci sociálního vyloučení,
2. vzdělávací služby,
3. informační a poradenské služby,
4. edukační programy,
5. poskytování informací a osvěty o probatice poškození míchy a souvislostech
veřejnosti,
6. pořádání vzdělávacích, kulturních, společenských a sportovních akcí,
7. nakladatelská a vydavatelská činnost.
Výroční zpráva 2010
Centrum Paraple, o.p.s.
3
2 Základní údaje o společnosti
Sídlo organizace:
Centrum Paraple, o.p.s.
Ovčárská 471
108 00 Praha 108
IČ: 24727211
DIČ: CZ24727211
Tel.: 274 771 478
Fax: 274 001 313
E-mail: [email protected]
http://www.paraple.cz
Číslo běžného účtu: 239 586 242/0300
Číslo účtu veřejné sbírky: 932 932 932/0300
Zakladatelé společnosti:
Zdeněk Svěrák a občanské sdružení Svaz paraplegiků.
Správní rada :
Zdeněk Svěrák (prezident správní rady), Marek Eben, doc. PaedDr. Pavel Kolář, MUDr. Jiří
Kříž, Mgr. David Lukeš, Mgr. Jiří Pácal, prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., Ing. Marcel Soural
(místopředseda správní rady), JUDr. František Vyskočil, Ph.D.
Dozorčí rada :
Ing. Robert Bárta, Jaromír Krpálek, Doubravka Svobodová.
1. zasedání správní rady:
První zasedání správní rady se konalo 9.9.2010.
Správní rada na něm přijala toto usnesení:
o správní rada potvrdila volbu předsedy a místopředsedy, tak jak bylo zapsáno
v Usnesení č. F98259/2010 (dopsat název),
o správní rada schválila změnu názvu funkce předseda správní rady na prezident
správní rady,
o správní rada vzala na vědomí informace o právech a povinnostech členů správní rady
a postupu transformace Centra Paraple z organizační jednotky občanské sdružení na
obecně prospěšnou společnost,
o správní rada schválila dočasné zplnomocnění Aleny Kábrtové ve věci jednání za o.p.s.,
zplnomocnění zaniklo dnem jmenování ředitele o.p.s.
o správní rada souhlasila s předloženým harmonogramem postupu transformačních
kroků,
o správní rada schválila předložený návrh zadání a časový postup při výběru ředitele
o.p.s.,
Výroční zpráva 2010
Centrum Paraple, o.p.s.
4
o správní rada vzala na vědomí program a termín konání řádného jednání v lednu 2011.
Ředitel :
V průběhu září se uskutečnilo výběrové řízení na pozici ředitele Centra Paraple, o.p.s. Ve
výběrovém řízení uspěla PhDr. Alena Kábrtová, která byla ke dni 11.10.2010 zvolena členy
správní rady ředitelkou Centra Paraple, o.p.s.
Výroční zpráva 2010
Centrum Paraple, o.p.s.
5
3 Historické souvislosti
Centrum Paraple bylo otevřeno v říjnu 1994 Zdeňkem Svěrákem a občanským sdružením
Svaz paraplegiků jako organizační jednotka tohoto sdružení. Jeho cílem bylo poskytovat
pomoc lidem ochrnutým po poškození míchy a jejich rodinám a usnadnit jim zvládnutí složité
životní situace. Jeho cílem také bylo motivovat a stimulovat k pomoci těmto lidem
společnost.
Na mimořádné Valné hromadě Svazu paraplegiků, konané dne 10. července 2010, byla
schválena transformace Centra Paraple, resp. založení Centra Paraple jako obecně prospěšné
společnosti podle zákona 248/1995 Sb.
Důvodem transformace bylo vytvoření stabilních podmínek pro poskytování služeb Centra
Paraple a také lepší právní zajištění této činnosti. Jsou-li poskytovány veřejně prospěšné
služby za peníze veřejnosti, přísluší toto podle zákona obecně prospěšné společnosti. Stát
k tomu o.p.s. poskytuje mnohem lepší podmínky - granty, registrace služeb a také jsou
nastaveny přísnější kontrolní mechanismy – správní rada, dozorčí rada, zacházení se ziskem,
nezcizitelnost majetku.
V srpnu 2010 tedy nevzniká nová společnost, ale Centrum Paraple se stává obecně
prospěšnou společností a získává samostatnou právní subjektivitu.
Mezi Svazem paraplegiků a Centrem Paraple, o.p.s. byly uzavřeny tyto smlouvy :
1) Darovací smlouva (31.12.2010)
2) Smlouva o převodu pohledávek a závazků Svazu paraplegiků (31.12.2010)
3) Dohoda o převodu práv a povinností vyplývajících z provozu nestátního
zdravotnického zařízení (31.12.2010)
4) Smlouva o převodu archivu a jeho správě (31.12.2010)
5) Smlouva o převodu závazků vyplývajících z pracovněprávních vztahů (31.12.2010)
6) Dohoda o převodu práv a povinností z poskytnutých dotací, příspěvků a darů
(31.12.2010)
7) Smlouva o převodu práv a povinností k bankovnímu účtu (9.9.2010)
8) Dohoda o převodu práv a povinností – výkon závodní preventivní péče (3.1.2011)
9) Smlouva o nájmu nebytových prostor (5.11.2010)
Výroční zpráva 2010
Centrum Paraple, o.p.s.
6
4 Centrum Paraple, o.p.s. v roce 2010
V roce 2010:
o byl připraven a schválen Strategický plán pro roky 2010 – 2013,
o byly zaregistrovány sociální služby CP a nestátní zdravotnické zařízení CP
o byly podány žádosti o dotace a granty na zajištění finanční podpory činnosti CP v roce
2011,
o probíhaly veškeré přípravy, aby od 1. 1. 2011 byla obecně prospěšná společnost plně
funkční.
Veřejná sbírka:
Dne 24. 9. 2010 byla u Magistrátu hl. města Prahy registrována a zahájena veřejná sbírka, za
účelem získávání peněžitých prostředků na částečné financování mzdových nákladů
zaměstnanců Centra Paraple, částečnou úhradu provozních výdajů a investičních nákladů
spojených s provozem a údržbou budovy Centra Paraple, o.p.s.
Registrace sociálních služeb :
Dne 22. 9. 2010 byly Magistrátem hlavního města Prahy, odborem sociální péče
a zdravotnictví Centru Paraple, o.p.s. zaregistrovány následující sociální služby:
o odborné sociální poradenství,
o sociální rehabilitace,
o odlehčovací služby.
Registrace nestátního zdravotnického zařízení :
Dne 8. 12. 2010 bylo Magistrátem hlavního města Prahy, odborem sociální péče
a zdravotnictví Centrum Paraple, o.p.s. zaregistrováno jako nestátní zdravotnické zařízení.
Zaregistrována byla péče tohoto druhu a rozsahu:
o fyzioterapeutická péče
o ergoterapeutická péče
o klinická psychologie
o rehabilitační a fyzikální medicína
Výroční zpráva 2010
Centrum Paraple, o.p.s.
7
5 Zpráva o hospodaření
Výsledkem hospodaření společnosti za rok 2010 byl zisk ve výši 3 806 596,- Kč. Jedná se
o příjmy z veřejné sbírky a darovacích smluv. Zisk bude použit na financování hlavní činnosti
v roce 2011.
K 31. 12. 2010 byly převedeny veškeré pohledávky a závazky Svazu paraplegiků na Centrum
Paraple o.p.s., zároveň byl převeden majetek Svazu paraplegiků dle Valné hromady
a zakládací smlouvy Centra Paraple. o.p.s.
Použité účetní metody - účetní jednotka účtuje v soustavě podvojného účetnictví, doklady
jsou archivovány v sídle společnosti.
Náklady, výnosy, hospodářský výsledek za rok 2010
Náklady
Ostatní náklady- bankovní poplatky
Odpisy hmotného majetku
Náklady celkem
Výnosy
Úroky
Přijaté příspěvky(sbírka)
Sponzorské dary
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek - zisk
4 551
412 650
417 201
6 851
1 361 946
2 855 000
4 223 797
3 806 596
Přehled o stavu majetku k 31. 12. 2010 (v tis.)
Aktiva
stavby-tech.zhodnocení
Samostatné movité věci
Oprávky ke stavbám
Odběratelé
Peníze v pokladně
Bankovní účty
Dlouhodobé vklady
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
58 950
4 229
-413
378
197
14 566
3 431
14
-2 453
Aktiva celkem
78 799 Pasiva celkem
Výroční zpráva 2010
Centrum Paraple, o.p.s.
Pasiva
Vlastní jmění
Výsledek hospodaření
Dodavatelé
Přijaté zálohy
Závazky vůči zaměstnancům
Závazky k odvodům daní
Závazky k institucím soc.+zdrav.
71 027
3 807
159
2 000
1 173
119
514
78 799
8
6 Poděkování
Za významnou podporu děkujeme našim hlavním partnerům :
Český rozhlas, Česká televize, Poštovní spořitelna, Škoda Auto, Trigema, a.s., Vinné sklepy
Lechovice spol. s r.o., T-Mobile Czech Republic a.s., Datasys, s.r.o.
Za dotace na činnost Centra Paraple děkujeme:
Operační program Praha Adabtibilita - projekt - Dovednost a stabilita - další profesní
vzdělávání pracovníků Centra Paraple, Magistrát hlavního města Prahy, Ministerstvo práce a
sociálních věcí ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo kultury ČR, Úřad vlády ČR.
Činnost Centra Paraple v roce 2010 podpořilo mnoho lidí a firem. Jejich pomoci si velmi
vážíme a děkujeme za ni.
Mezi největší firemní dárce v roce 2010 patřily společnosti:
Active 24, s.r.o.
Auto Jarov s.r.o.
Avast software, a.s.
AZ Elektrostav, a.s.
DB Schenker s.r.o.
Běžecká škola Miloše Škorpila
Elberry s.r.o.
E.ON ČR, s.r.o.
Fortuna sázková kancelář, a.s.
Golf resort Kunětická hora
IK TRADE, s.r.o.
MMH Polo s.r.o
Nadace ČEZ
Nadace Charty 77, Konto Bariéry
Nadační fond Kolovrátek
Newton Information Technology s.r.o.
Pavel Šťastný
Passerinvest Group, a.s.
Philips Česká republika s.r.o.
Plzeňský Prazdroj, a.s.
Pojišťovna České spořitelny, Vienna Insurance Group, a.s.
Poštovní spořitelna,
Svaz vinařů ČR
Škoda Auto
T-Mobile Czech Republic a.s.
Toyota Materiál Handling CZ, s.r.o.
TPT COATING, s.r.o.
Trigema, a.s.
Turistické známky, s.r.o.
Vinné sklepy Lechovice spol. s r.o.
Výroční zpráva 2010
Centrum Paraple, o.p.s.
9
Download

Výroční zpráva Centra Paraple, o.p.s za rok 2010