Pořadatelé:
Partneři semináře:
Město Kroměříž
Národní ústav pro vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo vnitra
Národní vzdělávací fond
Chropyňská strojírna, a.s.
Okresní hospodářská komora Kroměříž
Záštitu převzali:
MVDr. Stanislav Mišák − hejtman Zlínského kraje
Mgr. Daniela Hebnarová − starostka Města Kroměříže
Ing. Kamil Jankovský − ministr pro místní rozvoj ČR
Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. − rektor UTB ve Zlíně
Autosalon Kromexim, spol. s r.o.
PLASTIKA a.s.
PILANA a.s.
Technické provedení: Okresní hospodářská komora Kroměříž,
SŠ – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž,
SŠ – Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9
Tisk: A. Michajlovič, Kroměříž
ORGANIZAČNÍ POKYNY
1. V případě Vašeho zájmu, prosím, potvrďte účast vyplněním závazné přihlášky, kterou zašlete do 30. dubna 2012
na níže uvedené kontakty, nebo e−mailem na adresu [email protected]
Přihláška je k dispozici na www.ohkkm.cz. V případě elektronického přihlášení si, prosím, vyžádejte oznámení o přečtení.
Okresní hospodářská komora Kroměříž
Komenského nám. 435
767 01 Kroměříž
IČ: 607 30 960
DIČ: CZ60730960
tel./fax: 573 331 650
e−mail: [email protected]
2. Uhraďte účastnický poplatek 2 500 Kč včetně DPH, v případě zájmu o ubytování i zálohu 500 Kč za nocleh z 16. na 17. 5. 2012.
Případný doplatek za ubytování bude hrazen při prezenci. V účastnickém poplatku jsou zahrnuty náklady na seminář včetně stravování,
vstupu na doprovodné akce a CD.
Na přihlášce vyplňte variabilní symbol (IČ Vaší organizace) a celkovou částku úhrady.
Číslo bankovního účtu: 8324010287/0100
3. Při prezenci, prosím, předložte doklad o zaplacení poplatku.
4. V případě potřeby podrobnějších informací volejte OHK Kroměříž − 573 331 650 nebo 724 613 012.
Těšíme se na Vaši účast
Celostátní seminář
19. ročník
Dům kultury Kroměříž
16. a 17. května 2012
CELOŽIVOTNÍ UČENÍ − KROMĚŘÍŽ 2012
l
Odborné vzdělávání z pohledu škol a trhu práce
l
Vážení,
dovolte, abych Vás pozvala jménem organizátorů na 19. ročník tradičního semináře Celoživotní učení − Kroměříž 2012. Vy,
kteří do Kroměříže přijíždíte již poněkolikáté, jistě mi dáte za pravdu, že kroměřížské semináře v oblasti celoživotního učení se
vždy stávaly motivujícími nejen pro jednotlivce, ale především pro instituce, ministerstva, vzdělávací agentury
a také firmy. Byli bychom rádi, kdyby tomu nebylo jinak i v letošním roce, protože daná tématika přímo ovlivňuje
konkurenceschopnost naší země. Těšíme se na Vaši účast, určitě přijeďte!
Jaroslava Nováková − ředitelka OHK Kroměříž, tajemnice Přípravného výboru semináře
Vážení a milí hosté,
již po 19. se scházíme v Kroměříži s cílem diskutovat
o možnostech celoživotního vzdělávání a učení. Dnešní hektic−
ká doba nám velmi zřetelně ukazuje, že chce−li s ní kdokoliv
z nás udržet krok, nevystačí si jen se znalostmi, získanými
v mládí. Je třeba neustále vstřebávat nové a nové informace,
reagovat na vzniklé situace či obsazovat nové pozice. Zamyslí−
me−li se nad tímto trendem hlouběji, zas tak velká novinka to
není. I naši předkové se museli své době přizpůsobit a jen ti nejlepší uspěli. Kro−
měřížský celostátní seminář o celoživotním učení nám už téměř po dvě desetiletí
dává konkrétní a praktický příklad, že i my v dnešní době dokážeme na požadavky
moderní doby reagovat. A čím častěji jsme dnes nuceni skloňovat taková slova
jako je nezaměstnanost, konkurenceschopnost či efektivita práce, tím hlubší vý−
znam tato konference má.
Kvalitní vzdělávání a vzdělaní lidé jsou nejdůleži−
tějším předpokladem dobrého života v naší zemi.
Umožňují také vyvíjet, zavádět a využívat účinné
inovace, posilovat konkurenceschopnost podni−
ků a regionů a zlepšovat obecnou kulturní úro−
veň. Proto se Národní vzdělávací fond již léta za−
bývá vzděláváním včetně vzdělávání odborného,
které má v České republice zvlášť významné mís−
to v celém sektoru vzdělávání. Věřím, že již 19. ročník celostátního
semináře Celoživotní učení − Kroměříž 2012 pomůže hledat cesty
ke zvýšení kvality odborného vzdělávání.
PhDr. Miroslava Kopicová, ředitelka NVF
Mgr. Daniela Hebnarová, starostka města Kroměříže
16. května 2012 − středa
09:00 − 12:15
l
Prezence účastníků, Dům kultury
doprovodné aktivity, občerstvení
11:30 − 12:30
l
12:30 − 13:00
l
l I. blok jednání − 1. část − Odborné vzdělávání pro průmysl
Strojírenství a elektrotechnika:
Ing. Věra Vrchotová, pers. ředitelka MOTOR JIKOV Group a.s.
Ing. Jaroslav Zatloukal, ředitel SŠPHZ Uherské Hradiště
Mgr. Hynek Vrbický, personální manažer Siemens s.r.o. Praha
Ing. Pavel Řezníček, ředitel SOŠ Frýdek − Místek
15:15 − 15:45
l Přestávka,
15:45 − 17:15
I. blok jednání − 2. část − Odborné vzdělávání pro průmysl
(moderuje Ing. Michal Horáček, MPO)
Energetika:
Ing. Pavel Chejn, Český svaz zaměstnavatelů v energetice
Mgr. Jan Mareš, Asociace energetického
a elektrotechnického vzdělávání
Stavebnictví:
Bc. Tomáš Majtner, BBA. DiS., Svaz podnikatelů ve stavebnictví
Ing. Jiří Štursa, ředitel SŠ stavební a dřevozpracující Ostrava
17:15 − 17:45
18:00 − 19:30
20:00 − 23:00
Diskuse
ve SŠ−COPT, ul. Nábělkova, vchod z Bezručova parku
l Společenský večer v kině Nadsklepí, Milíčovo náměstí
Koncert, raut
Dechová hudba žáků ZUŠ
hraje účastníkům a občanům města před Domem kultury
Zahájení prvního dne semináře
(moderuje Ing. Jaromír Coufalík, CSc., NVF)
Slavnostní fanfáry žáků Konzervatoře P. J. Vejvanovského
Ocenění zasloužilých organizátorů semináře
Přivítání účastníků starostkou města Mgr. Danielou Hebnarovou
Vystoupení hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka
13:00 − 13:45
13:45 − 15:15
Úvodní referáty
PhDr. Miroslava Kopicová, ředitelka NVF:
Lidské zdroje a inovace
l
Mgr. Václav Hořejší, ředitel NÚV:
Kurikulární reforma a sociální partnerství
RNDr. Miroslav Procházka, CSc., Trexima, spol. s r. o.:
Sektorové rady
občerstvení
l
l
l Večeře
17. května 2012 − čtvrtek
9:00 − 10:30
II. Blok jednání − Odborné vzdělávání v zemědělství
a potravinářství
(moderuje Ing. Blanka Šorsáková, MMR)
l
10:45 − 12:15
Pohostinství, gastronomie, cestovní ruch:
Ing. Václav Stárek, president Asociace hotelů
a restaurací
Ing. Petr Hajný, ředitel SŠHS Kroměříž
Zemědělství:
Ing. Jiří Navrátil, ředitel Agronea, a. s. Polička
Ing. Otakar Březina, předseda Asociace vzdělávacích
zařízení pro rozvoj venkovského prostoru
Potravinářství:
Ing. Stanislav Musil, vicepresident,
Potravinářská komora ČR
Ing. Josef Brouček, ředitel SOŠ a SOU Znojmo
10:30 − 10:45
l
Přestávka, občerstvení
III. blok jednání − Odborné vzdělávání pro služby
(moderuje PhDr. Zoja Franklová, NÚV)
l
Obchod a marketing:
Ing. Zdeněk Juračka, president Svazu českých
a moravských spotřebních družstev
PaedDr. Josef Rydlo, ředitel OA Zlín
12:15 − 13:00
l Závěrečná
diskuse, přijetí Memoranda, zakončení
(moderuje Ing. Jaromír Coufalík, CSc., NVF)
13:00
l
Občerstvení
Download

Pozvánka na seminář - Celoživotní učení Kroměříž