Střední škola
Centrum odborné přípravy technickohospodářské
190 00 Praha 9, Poděbradská 1/179
tel.: 266039015 fax: 266038988 [email protected]
Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016
Přijímací řízení se řídí těmito právními předpisy:
Zákonem 243/2008 Sb., zákonem 49/2009 Sb., zákonem 472/2011 Sb., kterými se mění
zákon 561/2004 Sb., a vyhláškou č.671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci
přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění vyhlášky č.422/2006 Sb.,
vyhlášky č.46/2008 Sb., vyhlášky č.394/2008 Sb., vyhlášky č.86/2012 Sb. a zákonem
č.500/2004 Sb.
Z těchto dokumentů vyplývá tento postup:
1) Ředitel školy vyhlásí první kolo přijímacího řízení do oborů vzdělávání do 31. ledna
2015, a to zveřejněním na veřejně přístupném místě ve škole a současně způsobem
umožňujícím dálkový přístup, a to v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany
osobních údajů.
2) Ředitel školy stanoví jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče
přijímané v každém jednotlivém kole přijímacího řízení do příslušného oboru vzdělání
a formy vzdělávání pro daný školní rok a dále předpokládaný počet přijímaných
uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělávání.
3) Přihlášky do denní formy vzdělávání pro první kolo přijímacího řízení podává zletilý
uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy,
a to na tiskopisu předepsané ministerstvem do 15. března 2015. Uchazeč, který se
hlásí do jiné než denní formy vzdělávání, odevzdá přihlášku řediteli střední školy do
20. března 2015.
4) Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat 2
přihlášky, pro další kola přijímacího řízení není počet přihlášek omezen.
5) Rozhodne-li se ředitel školy, že se přijímací zkouška nekoná, informuje o tom
uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče bez zbytečného odkladu.
6) Přijímací řízení pro první kolo přijímacího řízení ve školním roce 2015/2016 je
stanoveno pro denní formu vzdělávání i pro nástavbové studium na 22. dubna 2015.
7) Pokud se přijímací zkouška nekoná, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a
nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů
odešle rozhodnutí o nepřijetí, pro první kolo přijímacího řízení nejprve dne 22. dubna
2015, nejpozději však do konce uplynutí termínu stanoveného pro přijímací zkoušku.
8) Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému
zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá po dobu 5 pracovních dnů, pak je
považováno za doručené.
9) Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímajícího řízení lze
podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.
10) Ředitel školy může k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola
přijímacího řízení.
11) V jednotlivých kolech přijímacího řízení hodnotí ředitel školy uchazeče podle
hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání a podle dalších skutečností, které
osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.
12) Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole je rovněž splnění
podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání v souladu
s rámcovým vzdělávacím programem.
13) Uchazeč, kterému bylo doručeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, musí svůj úmysl
vzdělávat se v dané střední škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku. Zápisový
lístek je potvrzen razítkem a podpisem odpovědného pracovního orgánu, který
zápisový lístek vydal.
14) Zápisový lístek odevzdá uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli
školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů
ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný,
pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
15) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním
zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty
právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání.
16) Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že chce
uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě úspěšného odvolání.
17) V případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydává na základě písemné žádosti
bez zbytečného odkladu orgán, který jej vydal, náhradní zápisový lístek, který je
označen před nadpisem zápisového lístku slovem „NÁHRADNÍ“.
18) Ředitel školy může přijmout uchazeče do vyššího než prvního ročníku vzdělávání ve
střední škole. V rámci přijímacího řízení může ředitel školy po posouzení dokladů
uchazeče o předchozím vzdělávání stanovit jako podmínku přijetí vykonání rozdílové
zkoušky, a může určit její obsah, termín, formu a kritéria hodnocení, a to v souladu
s rámcovým vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání.
V Praze dne 24.11. 2014
Mgr. Josef Ležal v.r.
ředitel SŠ-COPTH
Download

Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016