Zápis
z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného
dne 31.7.2014 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu
Vnorovy
Dne 31.7.2014 se konalo 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo 12 členů
zastupitelstva obce – viz prezenční listina, která je nedílnou součástí zápisu. Součástí zápisu je
protokol o hlasování – příloha č.1.
1. Zahájení
Starosta obce Ing. Antonín Gazárek zahájil 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy
v 18.00 hodin. Informace o konání 18. zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního
úřadu Vnorovy, na elektronické úřední desce internetových stránek Obce Vnorovy a to
nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání. Starosta dále konstatoval, že v době zahájení
je přítomno 12 členů zastupitelstva obce z celkových 15 členů a tedy zastupitelstvo je
schopno se právoplatně usnášet. Omluven je Ing. Pavel Macháček, Mgr. Martin Motyčka,
Mgr. Petr Pavka.
2. Technický bod (volba ověřovatelů zápisu, schválení programu)
Starosta obce Ing. Antonín Gazárek jmenoval Ing. Zdeňku Motyčkovou zapisovatelkou.
Starosta navrhl ověřovateli zápisu Antonína Tomečka a Ing. Jana Břečku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vnorovy u r č u j e ověřovateli Antonína Tomečka a Ing. Jana Břečku.
Výsledek hlasování:
Pro
12
Usnesení č. 01/Z18/14 bylo schváleno.
Proti
0
Zdrželi se 0
Navržený program jednání zastupitelstva:
1. Zahájení
2. Technický bod (volba ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání).
3. Majetkové záležitosti:
a) prodej pozemku p.č. 1380 o výměře 75m2 v k.ú. Vnorovy (Dolina,trafostanice)
b) prodej pozemku – 1766/2 o výměře 39m2 v k.ú. Vnorovy (Kráčalka)
c) pozemek p.č. 1369/17 o výměře 391m2 v k.ú. Vnorovy (Dolina,Michálek)
d) pozemek p.č. 2170/49 o výměře 24m2 v k.ú. Vnorovy (garáž Dražky)
4. Vložení majetku Obce Vnorovy do VaK Hodonín
5. Rozpočtové opatření č. 4/2014 (provedené radou obce)
6. Poskytnutí příspěvku na invalidní vozík
7. Rozpočtové opatření č. 5/2014
8. Různé: Dům pro seniory Vnorovy
9. Diskuse
10. Závěr
1
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vnorovy s c h v a l u j e program 18. zasedání zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování:
Pro 12
Proti
Usnesení č. 02/Z18/14 bylo schváleno.
0
Zdrželi se 0
3. Majetkové záležitosti
a) žádost o prodej pozemku p.č. 1380 v k.ú. Vnorovy
Starosta Ing. Antonín Gazárek uvedl, že firma E.ON Distribuce a.s. České Budějovice
požádala o odkoupení pozemku p.č. 1380 o výměře 75m2 zastavěná plocha a nádvoří v
k.ú. Vnorovy. Jedná se o pozemek na Dolině, na kterém se nachází trafostanice.
E.ON Distribuce a.s. navrhuje dle znaleckého posudku cenu 250,- Kč/m2.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vnorovy s c h v a l u j e prodej pozemku p.č. 1380 o výměře 75m2
zastavěná plocha, nádvoří v k.ú. Vnorovy pro firmu E.ON Distribuce a.s. České
Budějovice za cenu 250,- Kč/m2.
Výsledek hlasování:
Pro
12
Usnesení č. 03/Z18/14 bylo schváleno.
Proti
0
Zdrželi se 0
b) žádost o prodej pozemku p.č. 1766/2 v k.ú. Vnorovy
Starosta Ing. Antonín Gazárek uvedl, že se jedná o pozemek p.č. 1766/2 v k.ú. Vnorovy
vedle rodinného domu č.p. 655 pana Daniela Ivana, Vnorovy, Kráčalka 655, který
požádal o odkoupení tohoto pozemku, a který v současné době užívá. Starosta navrhl
cenu obvyklou za jakou obec prodává pozemky v těsné blízkosti rodinných domů, tj.
70,- Kč/m2.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vnorovy s c h v a l u j e prodej pozemku p.č. 1766/2 o výměře
39 m2 v k.ú. Vnorovy pro pana Daniela Ivana, Vnorovy, Kráčalka 655 za cenu
70,- Kč/m2.
Výsledek hlasování:
Pro
12
Usnesení č. 04/Z18/14 bylo schváleno.
Proti
0
Zdrželi se
0
c) žádost o prodej části pozemku p.č. 1369/1 k.ú. Vnorovy
Starosta Ing. Antonín Gazárek uvedl, že se jedná o část pozemku p.č. 1369/1v k.ú.
Vnorovy vedle rodinného domu manželů Michálkových č.p. 560 na Dolině. Na
minulém zastupitelstvu byl schválen záměr prodeje části pozemku p.č. 1369/1
o výměře cca 598 m2 v k.ú. Vnorovy se zachováním prostoru 4 m pro případné rozšíření
chodníku. Byl vyhotoven geometrický plán č. 896-57/2014, dle kterého vznikl nový
pozemek p.č. 1369/17 o výměře 391m2. Starosta nechal hlasovat o prodeji tohoto
pozemku.
2
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vnorovy s c h v a l u j e prodej pozemku p.č. 1369/17 o výměře
391 m2 v k.ú. Vnorovy dle GP č. 896-57/2014 manželům Pavlu a Ivě Michálkovým,
Vnorovy, Dolina 560 za cenu 70,- Kč/m2.
Výsledek hlasování:
Pro
12
Usnesení č. 05/Z18/14 bylo schváleno.
Proti
0
Zdrželi se
0
d) žádost o prodej pozemku p.č. 2170/49 k.ú. Vnorovy
Starosta Ing. Antonín Gazárek uvedl, že se jedná o pozemek p.č. 2170/49 v k.ú.
Vnorovy na stavbu garáže na Dražkách. Na minulém zasedání zastupitelstva obce bylo
na odkoupení tohoto pozemku podáno 5 žádostí. Tento prodej byl na minulém jednání
zastupitelstva odložen z důvodu nutnosti připravit smlouvu s podmínkami zajišťujícími
realizaci stavby garáže a nikoliv pouze spekulativní nákup pozemku, jak se nám již
v minulosti stalo.
Byl vypracován návrh kupní smlouvy s odkládací podmínkou, kdy zájemce před
podpisem složí cenu a bude mít dva roky na postavení garáže. Pozemek zůstane pořád
ve vlastnictví obce. Pokud zájemce do dvou let garáž nepostaví, musí zaplatit smluvní
pokutu, která se rovná zaplacené ceně za pozemek. Zájemci, kteří si již podali žádost
budou vyzváni k doručení jejich nabídkové ceny v obálce s nápisem „Neotvírat,
nabídková cena“ s tím, že mají právo být při otevírání a vyhodnocení nabídek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vnorovy s c h v a l u j e znění kupní smlouvy s odkládací
podmínkou na prodej pozemku p.č. 2170/49 o výměře 24m2 pro stavbu garáže.
Z důvodu většího počtu zájemců bude pro prodej rozhodující výše nabídkové ceny.
Zastupitelstvo obce stanovuje jako základní nabídkovou cenu 200,- Kč/m2. Zájemce,
který podá nejvyšší nabídku, bude vyzván k podpisu kupní smlouvy do 15 dnů.
Neučiní-li tak, bude smlouva podepsána po výzvě s druhým, případně dalším zájemcem
podle pořadí nabídkových cen.
Výsledek hlasování:
Pro
11
Proti 0
Zdrželi se 1
Usnesení č. 06/Z18/14 bylo schváleno.
4. Vložení majetku Obce Vnorovy do VaK Hodonín
Starosta Ing. Antonín Gazárek uvedl, že už na některém z minulých jednání zastupitelstva
obce jsme schvalovali pravidla vložení majetku do společnosti Vodovody a kanalizace
Hodonín, a.s. formou navýšení základního kapitálu nepeněžitými prostředky za akcie
společnosti VaK a.s. Hodonín.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vnorovy
s c h v a l u j e převedení veškeré vodohospodářské
infrastruktury z majetku Obce Vnorovy (vodovod, kanalizace, čistírna odpadních vod) do
majetku společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2695 11 Hodonín,
IČ: 49454544 formou navýšení základního kapitálu nepeněžitými prostředky za akcie
společnosti VaK a.s. Hodonín.
Výsledek hlasování:
Pro
12
Proti
Usnesení č. 07/Z18/14 bylo schváleno.
3
0
Zdrželi se 0
5.Rozpočtové opatření č. 4/2014 (provedené radou obce)
Místostarosta Mgr. Pavel Chudík seznámil zastupitele s Rozpočtovým opatřením č. 4/2014
provedeným radou obce dne 16.6.2014 ( příloha č. 3).
Rozpočtové opatření č. 4/2014
Dotace na „Volby do Evropského parlamentu“
Příjem = Výdej
39 000 = 39 000
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vnorovy s c h v a l u j e Rozpočtové opatření
radou obce dne 16.6.2014 (příloha č.3 ).
Výsledek hlasování: Pro
12
Proti
Usnesení č. 08/Z18/14 bylo schváleno.
č. 4/2014 provedené
Zdrželi se 0
0
6.Poskytnutí příspěvku na invalidní vozík
Starosta obce Ing. Antonín Gazárek, seznámil zastupitele s žádostí pana Petra Herodese
o příspěvek na baterie ke skútru Cityliner 415. Dle cenové nabídky jedna baterie stojí
6.115,- Kč, ke skútru jsou zapotřebí 2ks. Od roku 2006 je pan Petr Herodes plně invalidní
a uvedený skútr umožňuje větší mobilitu v obci i v méně dostupných místech.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vnorovy s c h v a l u j e příspěvek na zakoupení 2 ks baterií ke skútru
Cityliner 415 v celkové ceně 12.230,- Kč pro pana Petra Herodese, Hlavní 381, Vnorovy.
Výsledek hlasování: Pro
12
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 09/Z18/14 bylo schváleno.
7. Rozpočtové opatření č. 5/2014
Místostarosta Mgr. Pavel Chudík seznámil zastupitele s Rozpočtovým opatřením č. 5/2014
( příloha č. 4).
Tento bod byl projednáván až po bodu 8 Různé – úplatný převod pozemku.
Rozpočtové opatření č. 5/2014
Příjmy celkem : 8.427.900,- Kč
Výdaje celkem : 8.342.300,- Kč
Financování:
- 85.600,- Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vnorovy s c h v a l u j e Rozpočtové opatření č. 5/2014 (příloha č.4 ).
Výsledek hlasování:
Pro 12
Usnesení č. 11/Z18/14 bylo schváleno.
Proti
4
0
Zdrželi se 0
8. Různé
a) Dům pro seniory
Starosta obce Ing. Antonín Gazárek uvedl, že byly opraveny zjevné nedostatky v položkovém
rozpočtu, tak aby byly v souladu s projektovou dokumentací. Následně bylo vypsáno
výběrové řízení a výzva byla řádně uveřejněna v souladu se zákonem o zadávání veřejných
zakázek. Výběrová komise provedla vyhodnocení podaných nabídek, kdy všechny byly úplné,
splňovaly všechny požadavky a žádná nebyla vyřazena. Jediným kritériem byla výše
nabídkové ceny, kdy nejlevnější nabídku podala společnost Stavby Vanto s.r.o., Kunovice
ve výši 18.198.815,- Kč bez DPH.
Výběrová komise nemůže posuzovat nabídky jinak než podle zákonných kritérií.
Starosta uvedl, že někteří členové výběrové komise měli připomínky a vyzval je, aby je na
zastupitelstvu prezentovali.
Ing. Celner – nebyl jsem proto, aby tato firma byla vybrána, protože vyhotovovali
i projektovou dokumentaci, kdy rozpočtové náklady činily 26 mil. Kč
bez DPH.
Firma Stavby Vanto s.r.o. podala v prvním výběrovém řízení nabídku ve výši
22 mil. bez DPH a v druhém výběrovém řízení podala firma nabídku ve výši
18 mil. bez DPH
Pavel Čajka – od začátku výběrového řízení nesouhlasím s výší ceny, zdá se mi pořád
vysoká
Místostarosta
– promítl propočet firmy PROST Hodonín, která vypracovávala
původní studii i dokumentaci pro územní řízení, kdy dle jejich
položkového rozpočtu cena stavby činila 15mil. Kč bez DPH.
Pořád se používá jako argument částka 15mil., ale toto byla dle
rozpočtu firmy PROST cena pouze za budovu bez obslužných komunikací,
parkoviště, sadových úprav a venkovního osvětlení, takže vysoutěžená cena
18 mil. Kč bez DPH odpovídá ceně dle rozpočtu firmy PROST Hodonín včetně
komunikací, sadových úprav, parkoviště atd.
Starosta –
výběrová komise může hodnotit jen skutečnosti dané zákonem o zadávání
veřejných zakázek a uvedené ve výzvě a nikoliv to, jestli se nám někdo líbí
nebo ne
b) Nabídka úplatného převodu pozemku
Starosta obce Ing. Antonín Gazárek, seznámil zastupitele s dopisem, ve kterém Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových nabízí obci Vnorovy úplatný převod pozemku p.č.
1260/3 v k.ú. Vnorovy. Jedná se o pozemek v ulici Znorovská okolo bytovek. Nejde o místní
komunikaci, ale o pozemky které užívají obyvatelé bytovek jako dvorek. Navíc tento
pozemek není bezprostředně napojen na obecní pozemky a tudíž je nepřístupný. Z diskuse
vyplynulo, že s uvedených důvodů obec o tento pozemek nemá zájem.
Starosta nechal hlasovat o tom, že obec Vnorovy nesouhlasí s nabídkou úplatného převodu
pozemku p.č. 1260/3 v k.ú. Vnorovy.
5
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vnorovy n e s c h v a l u j e nabídku úplatného převodu pozemku p.č.
1260/3 v k.ú. Vnorovy od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Výsledek hlasování: Pro
12
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 10/Z18/14 bylo schváleno.
9. Diskuze
Diskuze zastupitelé:
Ing. Jiří Třináctý – Karel Řičica, Hlavní 392,,žádá o úpravu nájezdu k rodinnému domu
Starosta - v úseku od pošty po sv. Jan probíhá výměna plynového potrubí, kterou pro RWE
realizuje firma Montgas. Protože přitom rozebírají chodníky, někteří občané při
této příležitosti požadovali úpravu nájezdů z hlavní silnice k domům, tedy snížení
nájezdů.
Starosta Ing. Antonín Gazárek dále uvedl, že silnice I/55 je majetkem státu, ve správě
Ředitelství silnic a dálnic Brno. Oficiálně nemůžeme zasahovat do tělesa této stavby, i když
problémy s nájezdy k rodinným domům jsou od doby dokončení průtahu obcí v roce1997.
Od té doby si občané nájezdy snižují svépomocně.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vnorovy p o v ě ř u j e starostu obce k zadání vypracování studie
proveditelnosti rekonstrukce (výměny) stávajících silničních obrub přes jednotlivé sjezdy od
nemovitostí na celém úseku průtahu silnice I/55 přes obec Vnorovy a s tím související úpravu
chodníků podle příslušných přepisů pro pěší.
Výsledek hlasování: Pro
12
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 12/Z18/14 bylo schváleno.
Diskuse občané:
Michal Drábek - myslel jsem, že už dnes bude zastupitelstvo řešit odkoupení
pozemku p.č.2170/24 na garáž obálkovou metodou
Starosta – nejsou zde přítomni všichni zájemci, kteří si podali žádost a zároveň dnešní
jednání teprve schválilo text kupní smlouvy s odkládacím účinkem, který bude
zaslán všem uchazečům, aby mohli zvážit, zda a za jakých podmínek dle smlouvy
jejich zájem o koupi pozemku ještě trvá
Jan Kozumplík – jaké jsou podmínky pro přijetí do domu pro seniory
Starosta – je to ještě předčasné, teprve bude probíhat jednání s Ministerstvem pro místní
rozvoj ohledně možné dotace, pokud přijmeme dotaci, musíme respektovat
podmínky, které si klade Ministerstvo pro místní rozvoj
(věk nad 70 let, limitovaná výše nájmu, osoba nesmí vlastnit nemovitost …..)
Místostarosta – kvůli podmínce „de minimis“ dotace by se měla vztahovat na 9 bytů
z 12 bytů, zbývající 3 byty by nebyly nijak limitovány
Jan Kozumplík – bývalé hřiště na Dražkách za točnou, je tam nepořádek, potřeba vysadit
nový trávník, roste tam lebeda
6
Místostarosta – na podzim až bude příznivé počasí se vysadí nový trávník
Ondrovčík – v jakém časovém horizontu se budou upravovat nájezdy a chodníky u silnice
I/55
Místostarosta – nejdříve se musí prověřit na ŘSD Brno a Policii zda je tato možnost úpravy
schůdná, nejdříve odhaduji zahájení prací na jaře 2015
Jan Kozumplík – na novém dětském hřišti na Dražkách upravit terén, není rovný
Starosta – prvky, které jsou tam umístěny mají takovou dopadovou výšku, kde není
potřeba upravovat dopadovou plochu pryží případně pískem
Jan Kozumplík – při svozu bioodpadu jej nelisovat
Starosta – minulý čtvrtek svozová firma měla závadu na svozovém vozidle, musela jej
nahradit starším vozidlem, které mělo netěsnou nádrž na šťávy z biodpadu
a tím docházelo ke znečišťování komunikace, po zjištění jsme věc reklamovali
u firmy EKOR s.r.o., která poslala druhý den čistící vůz a ubezpečila, že událost se
nebude opakovat.
10. Závěr
Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva v 19.55 hodin.
Zapsala: Ing. Zdeňka Motyčková
Ve Vnorovech dne 04. 08. 2014
…………………………
Ověřovatelé zápisu:
Antonín Tomeček
…………………………
Ing. Jan Břečka
…………………………
……………………….
Ing. Antonín Gazárek
starosta obce
7
Download

18.zasedání ZOV ze dne 31.7.2014