ADR 2013
2.3
www.mkonzult.cz; www.obchodadr.cz; www.skoleniadr.cz
Rozdílnost označení
Dohoda ADR využívá pro označení bezpečnostních značek (čtverec postavený na vrchol), které
vyjadřují nebezpečnou vlastnost látky nebo předmětu.
Příklady označení dle ADR:
Dle GHS jsou symboly nebezpečí:
žíravá látka (třída 8):
látky a směsi žíravé pro kovy:
toxická látka (třída 6.1):
toxicita pro specifické cílové
orgány:
3.2
Klasifikace nebezpečných věcí dle ADR
V ADR je následujících třináct tříd nebezpečných věcí:
Třída
Název třídy
1
Výbušné látky a předměty
2
Plyny
3
Hořlavé kapaliny
4.1
Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a znecitlivělé výbušné tuhé látky
4.2
Samozápalné látky
4.3
Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny
5.1
Látky podporující hoření
5.2
Organické peroxidy
6.1
Toxické látky
6.2
Infekční látky
7
Radioaktivní látky
8
Žíravé látky
9
Jiné nebezpečné látky a předměty
Třída je skupina nebezpečných věcí, které mají stejnou hlavní nebezpečnou vlastnost
obsaženou v názvu třídy.
Příručka pro školení řidičů ADR
13
ADR 2013
www.mkonzult.cz; www.obchodadr.cz; www.skoleniadr.cz
UN číslo je vždy uvedeno na zádržném prostředku (na kusu, kontejneru, cisternovém
vozidle apod.).
Příklad označení kusu:
Příklad označení kontejneru:
90
Příklad označení na dopravní jednotce:
UN číslo je dále vždy uvedeno v přepravním dokladu. Příklad zápisu barev UN 1263
v přepravním dokladu: UN 1263 BARVY, 3 , II, (D/E).
Příručka pro školení řidičů ADR
15
M KONZULT s.r.o.
5.2
ADR 2013
Organické peroxidy
Hlavní nebezpečí: Nebezpečí exotermického rozkladu při
zvýšených teplotách či styku s ostatními látkami jako jsou
kyseliny, sloučeniny těžkých kovů nebo aminy. Nebezpečí
rozkladu hrozí i třením nebo otřesy.
Vedlejší nebezpečí:výbušnost, rozkladný účinek, toxicita
Poznámka: Látky a předměty třídy 5.2 nemají přiřazenu obalovou
skupinu. Pro některé organické peroxidy je vyžadována přeprava za tzv.
řízené teploty.
Řízená teplota = bezpečná teplota, při které lze organický peroxid
přepravovat (při této teplotě je zaručeno, že
k rozkladu nedojde)
Kritická teplota = teplota, při jejimž překročení již může dojít u látky
k samovolnému rozkladu. Pokud je dosaženo během
přepravy kritické teploty, musí řidič postupovat dle
pokynů odesílatele a provést nouzová opatření.
Obě teploty musí odesílatel uvést v přepravním dokladu. Pozn.:
Nejedná se o přepravu zahřátých látek, ty jsou klasifikovány ve třídě 9.
6.1
Příklad.: UN 3107
Peroxid organický typ E,
kapalný
Toxické látky
Hlavní nebezpečí: toxicita nebo schopnost poškození zdraví
Vedlejší nebezpečí: hořlavost, žíravost, schopnost ohrozit vodní zdroje a kanalizační systém
K otravě může dojít: při požití, při styku s pokožkou, při vdechnutí
Příklady:
kyanid, organické sloučeniny fosforu, fenol v tekutém stavu, pesticidy, sloučeniny rtuti
UN 1935
UN 3027
UN 3315
Kyanid,
PesticidVzorek
roztok, j.n.
derivát
chemický,
kumarinu,
toxický
tuhý
toxický
22
Příručka pro školení řidičů ADR
M KONZULT s.r.o.
5.4
ADR 2013
Značení dopravních jednotek a kontejnerů
Jednou ze základních povinností řidiče při přepravě nebezpečných věcí v režimu Dohody ADR
je správné označení vozidla, respektive dopravní jednotky, oranžovými tabulkami, případně, pokud je
to předepsáno, i velkými bezpečnostními značkami.
Dopravní jednotka je tvořena motorovým vozidlem bez přípojného vozidla nebo jízdní soupravaou
tvořenou motorovým a přípojným vozidlem. Označování kontejnerů, stejně tak jako označování kusů,
je povinností odesilatele.
Označování vozidel pro přepravu nebezpečných věcí v kusech
Dopravní jednotku, přepravující nebezpečné věci v kusech, je třeba označit dvěma pravoúhlými
reflexními oranžovými tabulkami o základně 400 mm a výšce 300 mm. Tabulky se umísťují kolmo
k podélné ose dopravní jednotky, jedna na přední, druhá na zadní stranu dopravní jednotky a to tak, aby
byly zřetelně viditelné. Tabulky musí vydržet ve svých držácích působení přímého ohně po dobu 15
minut a to i při převrácení vozidla.
Tabulky mají černý okraj 15 mm široký a musí splňovat předepsané souřadnice barevnosti,
koeficient jasu odrážející barvy a koeficient odrazové svítivosti.
52
Příručka pro školení řidičů ADR
M KONZULT s.r.o.
ADR 2013
Označování cisternových kontejnerů (včetně MEGC)
Cisternové kontejnery jsou označeny, podobně jako kontejnery pro volně ložené látky, na
obou bočních stranách a na každém konci velkými bezpečnostními značkami a oranžovými tabulkami
s identifikačními čísly na obou bočních stranách cisternového kontejneru.
Dopravní jednotka je vpředu a vzadu označena prázdnou oranžovou tabulkou.
V případě, že značení nejsou vidět z vnějšku vozidla, které cisternový kontejner přepravuje, musí
být stejné bezpečnostní značky umístěny též na obou bočních stranách a na zadní straně vozidla a na
obou bočních stranách vozidla musí být umístěny oranžové tabulky s čísly.
Vozidlo pak bude označeno v předu a vzadu prázdnou oranžovou tabulkou.
8
8
8
8
8
Na kontejnerech přepravujících volně ložené nebezpečné tuhé látky a na cisternových
kontejnerech, na tzv. MEGC a přemístitelných cisternách smějí být tabulky s identifikačními čísly
nahrazeny samolepící fólií, nátěrem nebo jiným rovnocenným prostředkem. Podmínkou je, že použitý
materiál bude odolný proti nepříznivým povětrnostním vlivům a že zaručí trvanlivé označení. V tomto
případě nemusí být zajištěna čitelnost po patnácti minutovém přímém působení ohně.
Značení vyprázdněných a nevyčištěných dopravních jednotek
Výše uvedené povinnosti se vztahují i na označování prázdných, nevyčištěných a neodplynovaných
cisteren nebo přemístitelných cisteren, cisternových kontejnerů, přemístitelných MEGC, bateriových
vozidel a též na označování nevyčištěných vozidel a kontejnerů pro přepravu volně ložených látek.
Dodatečné značení dopravních jednotek při přepravě látek zahřátých nad 100°C v cisternách
na příkladu UN 3257 Látky zahřáté, kapalné j.n., např. smoly, asfaltu.
Toto dodatečné značení je realizováno červeným trojúhelníkem s teploměrem o straně trojúhelníka
min. 250 mm a to na boku a zádi cisterny.
120
Příručka pro školení řidičů ADR
ADR 2013
www.mkonzult.cz; www.obchodadr.cz; www.skoleniadr.cz
Velké bezpečnostní značky se nevyžadují pro přepravu výbušných látek a předmětů podtřídy 1.4,
skupiny snášenlivosti S.
Pokud jsou do téže dopravní jednotky naloženy látky a předměty různých podtříd třídy 1 při
dodržení zákazů společné nakládky, dopravní jednotka se musí jako celek posuzovat tak, jako kdyby
celý patřil do nejnebezpečnější podtřídy. Nepřihlíží se však k čisté hmotnosti výbušných látek nebo ke
skupině snášenlivosti
Pořadí nebezpečnosti:
1.1 (nejvíce nebezpečné), 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (nejméně nebezpečné)
Přklad: Pokud jsou na dopravní jednotce naloženy bedny obsahující výbušné látky podtříd 1.5 a 1.1,
celá dopravní jednotka se označí bezpečnostní značkou vzoru č. 1.
Omezení přepravovaných množství
Dohoda ADR u většiny nebezpečných věcí neomezuje celkové množství nebezpečných věcí,
které lze naložit na dopravní jednotku. Omezení celkového množství se týká pouze některých
nebezpečných věcí zařazených do třídy 1, 4.1 a 5.2.
Omezení se zřetelem na výbušné látky a předměty
Celková čistá hmotnost výbušné látky v kg (nebo v případě výbušných předmětů celková čistá
hmotnost výbušné látky obsažené ve všech předmětech zásilky), která smí být přepravována jednou
dopravní jednotkou, je omezena, jak je uvedeno v následující tabulce:
Podtřída
Skupina
snášenlivosti
Dopravní
jednotka
EX/II
EX/III
1.1
1.1A
jiná než
1.1A
6,25
1 000
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
Prázdné
nevy
čištěné
obaly
jiná než
1.4S
1.4S
5 000
15 000
neomezeno
5 000
neomezeno
18,75 16 000 16 000 16 000
16 000
neomezeno 16 000
neomezeno
Příručka pro školení řidičů ADR
3 000
139
Download

2.3 Rozdílnost označení 3.2 Klasifikace nebezpečných věcí dle ADR