Povinnosti nájemce/ vedoucího
ČS,
nebo jím pověřených osob
(dále jen odpovědná osoba ČS):
Povinnosti řidiče cisternového
automobilu (dále jen CA)
Společné povinnosti řidiče a
odpovědné osoby ČS
Před příjezdem CA
Dopravce či řidič avizuje dodávku PH, aby stáčecí místo bylo
volně přístupné.
Po příjezdu CA
Neprodleně zahájí přípravu na stáčení. Obsluha je
povinna bez zbytečného odkladu zajistit pro cisternové
vozidlo přístup ke stáčecímu místu, pokud je
nedostupné.
V případě obtížného příjezdu ke stáčecímu místu zajistí
asistenci řidiči při manévrování.
Před stáčením
Po příjezdu CA
Po příjezdu CA
Řidič zaparkuje na stáčecím místě tak, aby technologická
šachta cisterny nepřesahovala ochranu proti úniku ropných
látek, zapne výstražná přerušovaná světla, vypne motor,
zajistí vozidlo proti pohybu ruční brzdou a zakládacími klíny,
a uzemní CA na určený zemnící bod. Vyhledá odpovědného
pracovníka ČS, kterému nahlásí množství a druh
přivezených produktů a předloží dokumenty k dodávce.
Ověří si, zda souhlasí místo dodání a dodávané produkty.
Na stáčecí stanoviště ČS umístí dopravní značku B1
„Zákaz vjezdu všech vozidel“. U ČS s možností současně
stáčet i vydávat PH dopravními kužely omezí dočasně
průjezd v místě stáčení + umístí kužely za a případně i před
vozidlo.
Před stáčením
Před stáčením
Ověří, zda je oprávněn převzít dodávku, zda je určena
pro tuto ČS. Podle dodaných produktů změří stavy
zásob v nádržích a ověří, zda je pro dodávané zboží v
nádržích dostatečný volný objem.
Po odemčení stáčecí šachty zkontroluje, zda je stáčecí
šachta čistá a produkty jsou řádně označeny (v případě
pochybností o správném označení hrdel nesmí řidič zahájit
stáčení).
Zajistí dva kusy hasicích přístrojů z výstroje ČS a umístí do
vzdálenosti max. 3 m od stáčecí šachty.
Vyřadí z provozu výdejní místa, zasahující do
ochranného pásma CA
Jako první nasadí řidič rekuperační hadice zpětného odvodu V zóně 1 platí povinnost používat ochranné pracovní
par, přičemž nejdříve na straně vozidla a následně na straně pomůcky v době stáčení.
připojovacích hrdel ČS.
Stáčecí hadice je nasazena nejprve na straně stáčecích
hrdel ČS a následně na příslušnou výpusť vozidla.
Zkontroluje neporušenost plomb na technologických
skříních CA a porovná jejich čísla s Evidenčním listem.
Pod napojení hadic řidič umístí pod spoje záchytnou vaničku Pokud se bude stáčet více produktů, dohodnou se na
na úkapy.
pořadí jejich stáčení.
Řidič před započetím stáčení každé komory opakovaně
V případě užití plomb ve stáčecí šachtě zkontrolují jejich
provede kontrolu správného připojení hadice s ohledem na neporušenost
produkt, který bude stáčen, a ujistí se, že nemůže dojít ke
smíchání produktů.
Stáčení
Stáčení
V případě asistované dodávky dozoruje a sleduje
Řidič otevře patní ventil u první napojené hadice a
bezpečný průběh stáčení a manipulaci na CA (pokud je zkontroluje těsnost všech spojení. Teprve po provedení
na ČS na směně pouze omezený počet pracovníků, lze kontrol uvedených výše začne s připojováním další hadice.
dozor omezit pouze na kontrolu řádného připojení a
obsluha nemusí být na stáčecím místě po celou dobu
stáčení ).
Během stáčení řidič sleduje jeho průběh, nesmí opustit
stáčecí místo a musí být schopen okamžitě reagovat v
případě nestandardního průběhu.
Stáčení
Řidič a obsluha ČS se v průběhu stáčení opakovaně
ujišťují, že v zóně s nebezpečím výbuchu nehrozí riziko
vzniku požáru a je vyloučen pohyb cizích osob.
Po vyprázdnění každé komory počká ještě minimálně 1
minutu, aby mohly odtéci veškeré zbytky produktu.
Po ukončení stáčení každého produktu vyprázdní řidič obsah
hadice do nádrží.
Pokud došlo k záměně produktů (smíchání), informovat
okamžitě obsluhu ČS, následně dispečera.
Po stáčení
Po stáčení
Po stáčení
Obsluha ověří stočení celého dovezeného objemu a
zkontroluje stav výdejního počítadla na měřiči CA
(zkontroluje vytištěný stáčecí lístek). Vyhotoví příjmové
doklady pro evidenci ČS, jejichž správnost dle
uzavřených smluv stvrzuje i řidič.
Řidič při odpojování hadic nejprve odpojí stáčecí hadici na
Zkontrolují čistotu stáčecího místa.
straně vozidla a následně u připojovacích hrdel ČS. Před
odpojením se musí obsah hadice zcela vyprázdnit do nádrže
stanice, a to tak, že je nutné minimálně 2x hadice zvednout
a nechat pomalu vytéct.
Zkontroluje neporušenost nově pověšených plomb na
výdejních skříních CA a potvrdí správnost jejich čísel v
Evidenčním listu.
Prokáže obsluze ČS, že byl stočen celý objem CA a
jednotlivých komor. Vytiskne stáčecí lístek (lístky) a odpojí
ve stanoveném pořadí všechny hadice.
Zajistí uzamčení stáčecí šachty, případně její
zaplombování. Číslo plomby zaznamená.
Po odjezdu CA odstraní dopravní značku B1 a obnoví
prodej z uzavřených výdejních stojanů.
Ubezpečí se, že všechna víčka hrdel nádrží jsou těsně
dotažena a stáčecí šachta je čistá a suchá.
Zajistí odstranění hasicích přístrojů a výstražných kuželů.
Uklidí všechny hadice se zvláštním zřetelem, aby nedošlo k Společně vyhodnotí stáčení a veškeré nesrovnalosti zapíší
úkapům, uzavře a zaplombuje výdejní skříň CA. S
na stanovené doklady, které opatří svými podpisy.
případnými úkapy naloží stanoveným způsobem s
maximálním ohledem k ochraně životního prostředí.
Před odjezdem se přesvědčí, že může bezpečně odjet,
odstraní zákládací klíny a nakonec odpojí uzemnění.
Po opakované vizuální kontrole stáčecího místa a CA
bezpečně odjíždí z ČS.
Při všech manipulacích je třeba dbát na to, aby nedošlo k úniku produktu do okolí. Pokud přes veškerou péči dojde k úniku produktu mimo systém, je nutné minimalizovat škody
použitím všech dostupných prostředků (ve voze, u zákazníka i provizorních z okolí)
Stáčení je zakázáno při nebezpečí atmosférických výbojů
Download

Doporučený postup stáčení PHM na čerpací stanici