7172
ČSN EN 12790:2009
STN EN 12790:2009
vibrační LEHÁTKO – NÁVOD K POUŽITÍ
DŮLEŽITÉ! USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ NAHLÉDNUTÍ.
vibračné LEŽADLO – NÁVOD NA POUŽÍVANIE
Dôležité! Uschovajte na neskoršie nahliadnutie.
AGS-Sport s.r.o.,Rosická 653, 190 17 Praha 9-Vinoř, telefon: 286 854 441-3, e-mail: [email protected], www.agssport.cz
AGS-Šport, s.r.o., Trnavská cesta 67, Bratislava, telefón: 02/434 116 27, e-mail: [email protected], www.agssport.sk
upozornění • UPOZORNENIA
Jak předcházet vážnou poraněním či úmrtí, způsobeným pádem nebo uškrcením:
• NENÍ URČENO PRO PŘENÁŠENÍ DÍTĚTE
• Nikdy nenechávejte dítě v lehátku bez dozoru.
• Vždy používejte systém bezpečnostních popruhů.
• Nikdy nepoužívejte, pokud je dítě schopno samostatně vzpřímeně sedět bez podpory.
• Tento výrobek není určen pro delší spánek.
• Není určeno jako náhrada dětské postýlky. Pokud se chce dítěti spát, uložte ho na vhodné lůžko nebo do postýlky.
• Není určeno pro dítě vážící méně než 3 kg a více než 9 kg.
• Nikdy nezvedejte lehátko za hrazdu s hračkami (není to rukojeť).
• Nikdy nepřenášejte, pokud je dítě v lehátku.
• Nikdy nepoužívejte jako dětskou autosedačku pro cestování autem nebo letadlem.
• Nikdy nepřipevňujte další pásy či popruhy k výrobku nebo hrazdě s hračkami.
NEBEZPEČÍ PÁDU: Pohyby dítěte mohou způsobit posouvání lehátka z místa. NIKDY neumisťujte lehátko na pult, stůl,
blízko schodů či jinak vyvýšený povrch. VŽDY používejte na podlaze.
NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ: NIKDY nepokládejte na měkký povrch (postel, gauč, polštáře) - lehátko se může převážit a způsobit
udušení.
DŮLEŽITÉ
• Výrobek může skládat pouze dospělá osoba.
• Při vybalování a montáži výrobku buďte opatrní.
• Pravidelně kontrolujte výrobek pro známky poškození, chybějící nebo uvolněné části.
• NEPOUŽÍVEJTE pokud některá část chybí nebo je poškozená.
• Kontaktujte Kids II pro náhradní díly potřebné instrukce. Nikdy nezaměňujte komponenty výrobku jinými.
• Tento výrobek nebyl navržen pro dlouhý spánek. Pokud vaše dítě potřebuje spát, uložte ho do postýlky.
Ako predchádzať vážnym poraneniam či úmrtiu, spôsobeným pádom alebo uškrtením:
• NIE JE URČENÉ NA PRENÁŠANIE DIEŤAŤA
• Nikdy nenechávajte dieťa v ležadle bez dozoru.
• Vždy používajte systém bezpečnostných popruhov.
• Nikdy nepoužívajte, ak je dieťa schopné samostatne vzpriamene sedieť bez podpory.
• Tento výrobok nie je určený pre dlhší spánok.
• Nie je určené ako náhrada detskej postieľky. Ak sa chce dieťaťu spať, uložte ho na vhodné lôžko alebo do postieľky.
• Nie je určené pre dieťa vážiace menej ako 3 kg a viac ako 9 kg.
• Nikdy nedvíhajte ležadlo za hrazdu s hračkami (nie je to rukoväť).
• Nikdy neprenášajte, pokiaľ je dieťa v ležadle.
• Nikdy nepoužívajte ako detskú autosedačku pre cestovanie autom alebo lietadlom.
• Nikdy nepripevňujte ďalšie pásy či popruhy k výrobku alebo hrazde s hračkami.
NEBEZPEČENSTVO PÁDU: Pohyby dieťaťa môžu spôsobiť posúvanie ležadla z miesta. NIKDY neumiestňujte ležadlo na pult, stôl,
blízko schodov či inak vyvýšený povrch. VŽDY používajte na podlahe.
NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA: NIKDY nepokladajte na mäkký povrch (posteľ, gauč, vankúše) - ležadlo sa môže prevážiť a spôsobiť
udusenie.
DÔLEŽITÉ
• Výrobok môže skladať iba dospelá osoba.
• Pri vybaľovaní a montáži výrobku buďte opatrní.
• Pravidelne kontrolujte výrobok pre známky poškodenia, chýbajúce alebo uvoľnené časti.
• NEPOUŽÍVAJTE ak niektorá časť chýba alebo je poškodená.
• Kontaktujte Kids II pre náhradné diely alebo potrebné inštrukcie. Nikdy nezamieňajte komponenty výrobku inými.
• Tento výrobok nebol navrhnutý pre dlhý spánok. Ak vaše dieťa potrebuje spať, uložte ho do postieľky.
2
INFORMACE O BATERIÍCH • INFORMÁCIE O BATÉRIÁCH
• Ovládací jednotka požaduje (3) alkalické baterie velikosti C/LR14 (1.5V) (nejsou součástí v balení).
UPOZORNĚNÍ: Postupujte podle pokynů v této části. V opačném případě může být zkrácena životnost baterií nebo mohou baterie
vytéct nebo prasknout.
• Vždy uchovávejte baterie mimo dosah dětí.
• Nekombinujte staré a nové baterie.
• Nekombinujte alkalické, standardní nebo dobíjecí baterie.
• Doporučujeme používat pouze baterie stejného nebo ekvivalentního typu.
• Instalujte baterie tak, aby se polarita na bateriích shodovala s označením na přihrádce na baterie.
• Nezkratujte baterie.
• Neskladujte baterie na místech s extrémními teplotami (jako jsou půdy, garáže nebo automobily).
• Vybité baterie odstraňte z přihrádky na baterie.
• Nikdy se nepokoušejte dobíjet baterie, pokud na nich není uvedeno, že jsou dobíjecí.
• Dobíjecí baterie vyjměte před nabíjením z hračky.
• Dobíjecí baterie nabíjejte pouze pod dohledem dospělé osoby.
• Nepoužívejte dobíjecí baterie v nabíječkách pro Ni-Cad nebo Ni-MH baterie.
• Baterie likvidujte správným způsobem.
• Vyjměte baterie předtím, než výrobek uskladníte na delší dobu.
Poznámka: Slabé baterie mohou způsobit nepravidelný chod výrobku včetně přerušovaného zvuku, hasnúcich světel, pomalého
nebo žádného chodu motorizovaných částí. Jelikož každý elektrický komponenta vyžaduje odlišné funkční napětí, vyměňte baterii,
když přestane fungovat jakákoliv funkce.
• Ovládacia jednotka požaduje (3) alkalické batérie veľkosti C/LR14 (1.5V) (nie sú súčasťou v balenia).
UPOZORNENIA: Postupujte podľa pokynov v tejto časti. V opačnom prípade môže byť skrátená životnosť batérií alebo môžu batérie
vytiecť alebo prasknúť.
• Vždy uchovávajte batérie mimo dosahu detí.
• Nekombinujte staré a nové batérie.
• Nekombinujte alkalické, štandardné alebo nabíjateľné batérie.
• Odporúčame používať iba batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu.
• Inštalujte batérie tak, aby sa polarita na batériách zhodovala s označením na priehradke na batérie.
• Neskratujte batérie.
• Neskladujte batérie na miestach s extrémnymi teplotami (ako sú povaly, garáže alebo automobily).
• Vybité batérie odstráňte z priehradky na batérie.
• Nikdy sa nepokúšajte dobíjať batérie, ak na nich nie je špecificky uvedené, že sú nabíjateľné.
• Nabíjateľné batérie vyberte pred nabíjaním z hračky.
• Nabíjateľné batérie nabíjajte iba pod dohľadom dospelej osoby.
• Nepoužívajte nabíjateľné batérie v nabíjačkách pre Ni-Cad alebo Ni-MH batérie.
• Batérie likvidujte správnym spôsobom.
• Vyberte batérie predtým, ako výrobok uskladníte na dlhšiu dobu.
Poznámka: Slabé batérie môžu spôsobiť nepravidelný chod výrobku vrátane prerušovaného zvuku, hasnúcich svetiel, pomalého
alebo žiadneho chodu motorizovaných častí. Keďže každý elektrický komponent vyžaduje odlišné funkčné napätie, vymeňte batériu,
keď prestane fungovať akákoľvek funkcia.
3
seznam dílů • ZOZNAM KOMPONENTOV
Číslo
Počet
1
4
Rám základny
Název
Trúbka rámu základne
Názov
2
1
Levá část rámu základny
Ľavá časť rámu základne
3
1
Pravá část rámu základny
Pravá časť rámu základne
4
1
Levá část opěrky zad
Ľavá trúbka opierky chrbta
5
1
Pravá část opěrky zad
Pravá trúbka opierky chrbta
6
1
Trubka opěrky noh
Trúbka opierky nôh
7
1
Hudební/vibrační jednotka
Hudobná/Vibračná jednotka
8
1
Sedadlo
Sedadlo
9
1
Hrazda s hračkami
Hrazda s hračkami
neni součást balení
neni súčasť balenia
4
5
POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍCH PÁSŮ
POUŽITIE BEZPEČNOSTNÝCH PÁSOV
POUŽITÍ OVLÁDACÍHO MODULU lehátka • pOUŽITIE OVLÁDACIEHO MODULU ležadla
Tlačítko zapnutí/vypnutí (ON/OFF) vibrace
Tlačidlo zapnutia/vypnutia (ON/OFF) vibrácií
Hudba / Zvuk
Hudba / Zvuk
Vypnuto
Vypnutie
Ticho
Vibrace zklidňují a tiší dítě.
Vibrácie upokojujú a tíšia dieťa.
Nahlas
Použití vibrační funkce - Posuňte tlačítko pro ON / OFF vibrací o polohy ON nebo OFF. Vibrační funkce se automaticky
vypne po 30 minutách.
Použitie vibračnej funkcie – Posuňte tlačidlo pre ON/OFF vibrácií o polohy ON alebo OFF. Vibračná funkcia sa automaticky
vypne po 30 minútach.
Použití hudební funkce - Posuňte tlačítko hudby / hlasitosti na požadovanou úroveň hlasitosti do polohy pro snížení (LOW)
nebo zvýšení (HIGH). Hraje sedm odlišných melodií. Pro zastavení hudby posuňte tlačítko do polohy OFF.
Použitie hudobnej funkcie – Posuňte tlačidlo hudby/hlasitosti na požadovanú úroveň hlasitosti do polohy pre zníženie
(LOW) alebo zvýšenie (HIGH). Hrá sedem odlišných melódií. Pre zastavenie hudby posuňte tlačidlo do polohy OFF.
Poznámka: Slabé baterie jsou příčinou vadného fungování výrobku, včetně zkresleného zvuku, ztlumení nebo nesvietiacich světel.
Protože každý elektrický komponent požaduje různé provozní (operační) napětí, vyměňte baterie až tehdy když některá z funkcí
selže. Viz strana 3.
Poznámka: Slabé batérie sú príčinou chybného fungovania výrobku, vrátane skresleného zvuku, stlmených alebo nesvietiacich
svetiel. Pretože každý elektrický komponent požaduje rozličné prevádzkové (operačné) napätie, vymeňte batérie až vtedy keď
niektorá z funkcií zlyhá. Pozri stranu 3.
6
PÉČE A ÚDRŽBA • STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA
• Látkový potah - Odstraňte sedadlo z rámu. Zapněte přezky na zádržném systému a sedadle. Zapněte všechny háčky. Perte v
pračce ve studené vodě, na jemný cyklus. Nebieľte. Sušte v sušičce na nízké teplotě!
Hrazda s hračkami - Otřete hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě. Neponořujte do vody. Nechte volně uschnout.
Rám - Otřete hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě.
• Látkový poťah - Odstráňte sedadlo z rámu. Zapnite pracky na zádržnom systéme a sedadle. Zapnite všetky háčiky. Perte v
práčke v studenej vode, na jemný cyklus. Nebieľte. Sušte v sušičke na nízkej teplote!
Hrazda s hračkami - Utrite handričkou navlhčenou v mydlovej vode. Neponárajte do vody. Nechajte voľne uschnúť.
Rám - Utrite handričkou navlhčenou v mydlovej vode.
Skladování a cestování • Skladovanie a cestovanie
• Pro skladování lehátko rozložíte následovně:
Použijte malý křížový šroubovák pro stlačení uvolňovacího tlačítka
na boční straně spojovacích dílů na lehátku. Odstraňte trubku opěrky
nohou a trubku rámu základny ze spojovacích dílů.
• Pre skladovanie ležadlo rozložíte nasledovne: Použite malý
krížový skrutkovač pre stlačenie uvoľňovacieho tlačidla na bočnej
strane spojovacích dielov na ležadle. Odstráňte trúbku opierky nôh
a trúbku rámu základne zo spojovacích dielov.
fcc vyhlášení • FCC VYHLÁSENIE
• Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.
VAROVÁNÍ! Změny nebo modifikace této jednotky, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění
uživatele k provozování zařízení. POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B na základě části 15 FCC
pravidel. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení instalací v obytných prostorech. Toto zařízení
generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s instrukcemi, může způsobit rušení
rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení nedojde při konkrétní instalaci. Pokud toto zařízení způsobuje rušení příjmu rozhlasu
nebo televize, což lze ověřit zapnutím a vypnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení pomocí jednoho nebo více
z následujících opatření:
• Změnit orientaci nebo umístění přijímací antény.
• Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
• Připojit zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
• Obraťte se na prodejce nebo zkušeného rádio / TV technika .
• Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka musí spĺňať nasledujúce dve podmienky: Toto zariadenie nesmie spôsobovať
škodlivé rušenie a toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.
VAROVANIE! Zmeny alebo modifikácie tejto jednotky, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu viesť k strate oprávnenia
používateľa na prevádzkovanie zariadenia. POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenie triedy B, na základe
časti 15 FCC pravidiel. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu inštalácií v obytných priestoroch. Toto
zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s inštrukciami, môže spôsobiť
rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že k rušeniu nedôjde pri konkrétnej inštalácii. Ak toto zariadenie spôsobuje rušenie
príjmu rozhlasu alebo televízie, čo sa dá overiť zapnutím a vypnutím zariadenia, odporúčame užívateľovi, aby sa pokúsil napraviť rušenie pomocou
jedného alebo viacerých z nasledujúcich opatrení:
• Zmeniť orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.
• Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
• Pripojiť zariadenie do zásuvky na inom okruhu, než ku ktorému je pripojený prijímač.
• Obráťte sa na predajcu alebo skúseného rádio / TV technika.
7
Záruční podmínky • Záručné podmienky
•
1. Záruční doba je 24 měsíců od data prodeje.
2. Záruka se vztahuje na vady materiálu a výrobní vady způsobené výrobcem, které se projeví v záruční době.
3. Při uplatňování záruky předložte s výrobkem řádně vyplněný záruční list a doklad o koupi.
4. Výrobek musí být používaný výhradně k účelu, pro který byl vyroben.
5. Výrobek musí být řádně skladovaný, ošetřovaný a udržovaný.
6. Výrobek musí být v záruční době opravovaný výhradně v záruční opravně, proto se obraťte na prodejnu, kde jste jej zakoupili.
7. Výrobek je nutno dopravit v čistém stavu a v ochranném obalu.
Záruka se nevztahuje na
1. Závady vzniklé nedodržením záručních podmínek.
2. Části poškozené běžným fyzickým opotřebením.
3. Roztržený, proděravělý nebo vytržený potah.
4. vytržené upínací části, pásy a druky.
5. Mechanické poškození způsobené nesprávným používáním.
6. Zaprání potahu v důsledku praní nebo deště a jeho vyblednutí.
7. Ztráta barev čištěním, třením na silně namáhaných místech, vyblednutím způsobeném silným slunečním žárem.
8. Škody způsobené rezivěním při nedostatečné péči.
•
1. Záručná doba je 24 mesiacov od dátumu predaja
2. Záruka sa vzťahuje na vady materiálu spôsobené výrobcom, ktoré sa prejavia v záručnej dobe
3. Pri uplatnení záruky predložte s výrobkom riadne vyplnený záručný list a doklad o kúpe
4. Výrobok musí byť používaný výhradne na ten účel, pre ktorý bol vyrobený
5. Výrobok musí byť riadne skladovaný , ošetrovaný a udržiavaný
6. Výrobok musí byť v záručnej dobe opravovaný výhradne v záručnej opravovni, preto sa obráťte na predajňu, kde ste ho zakúpili
7. Výrobok je nutné dopraviť k reklamácií v čistom stave a v ochrannom obale
Záruka sa nevzťahuje na
1. Závady vzniknuté nedodržiavaním záručných podmienok
2. Časti poškodené bežným fyzickým opotrebením
3. Roztrhnutý, prederavený alebo vytrhnutý poťah
4. Vytrhnuté upínacie časti, pásy a cvoky
5. Mechanické poškodenie spôsobené nesprávnym používaním
6. Zatečenie poťahu v dôsledku prania alebo dažďa a jeho vyblednutie
7. Stratu farby spôsobenú čistením, trením na silne namáhaných miestach a vyblednutím spôsobeným silným slnečným žiarením
8. Škody spôsobené hrdzavením pri nedostatočnej starostlivosti
8
Download

vibrační LEHÁTKO – NÁVOD K POUŽITÍ 7172 vibračné LEŽaDLO