University of Pardubice
Jan Perner Transport Faculty
Programme of the
International Postal and e-Communications
Conference
2014
„Postal Value Chain in the Electronic Age”
Program mezinárodní konference IPoCC 2014
„Poštovní hodnotový řetězec v elektronické době”
Pardubice 2014
Čtvrtek 18. září 2014
sál A
Thursday, 18 September, 2014
10:00 – 10:10 Zahájení konference. Conference opening and plenary session
REPRESENTATIVE OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE – Speech of welcome
Assoc. prof. Ivo Drahotský, Ph.D. – Dean of Jan Perner Transport Faculty
10:10 – 12:30 Prezentace příspěvků. Panel discussion
Jak zajistit efektivní fungování plně liberalizovaného poštovního trhu
How to Ensure Effective Operation of Fully Liberalised Postal Market
CHRISTIAN JAAG (Swiss Economics, CH): Legal development in Switzerland. Vývoj
legislativy ve Švýcarsku.
HANA HANKIEWICZOVÁ (Czech Telecommunication Office, CZ): Zhodnocení fungování
plně liberalizovaného poštovního trhu ČR z pohledu regulátora. Assessment of fully liberalized
postal market function in CR from viewpoint of regulatory authority.
ONDŘEJ MIKŠÍK (Czech Post, CZ): Legislativní rámec poštovních služeb na plně
liberalizovaném trhu ČR z pohledu národního operátora. The legislative framework for postal
services in a fully liberalized market of the Czech Republic in terms of the national operator.
MARTIN DZÚR (Mediaservis, CZ): Liberalizace českého poštovního trhu z pohledu
alternativního poštovního operátora. Liberalization of Czech postal market from viewpoint
of alternative postal operator.
PETER MARCIŠ, RASTISLAV KULICH (Slovak Post, SK): Program transformácie
Slovenskej pošty a jeho realizácia. Slovak Post transformation programme and its realization.
12:30 – 14:00
Oběd. Lunch
14:00 – 15:30 Prezentace příspěvků. Panel discussion
Rozvoj e-Commerce a role poštovních služeb
The Development of e-Commerce and the Role of Postal Services
JIŘÍ ŘEHOLA (Ministry of Industry and Trade, CZ): Aktivity Evropské komise
pro budování důvěry v doručovací služby a podporu elektronického prodeje. The EU measures
to develop confidence in delivery service and support to electronic sales.
MOMCILO DOBRODOLAC (University of Belgrade, Serbia): Measuring the efficiency
of e-Commerce functioning considering public postal operators. Měření efektivity fungování
e-Commerce ve vztahu k veřejným poštovním operátorům.
JULIE PAŘÍZKOVÁ (Teleperformance, CZ): Prozákaznické řešení distribuce zboží
objednaného prostřednictvím e-shopu – case study Tesco. Pro-customer solution for distribution
of goods ordered via the e-shop – case study Tesco.
MILOŠ ČERVINKA (INFAS, CZ): Optimalizace distribučních kanálů v EU z pohledu
českého eshopu. Optimization of the distribution channels in EU from the perspective of a Czech
e-shop.
15:30 – 16:00
Přestávka. Coffee break
16:00 – 17:30
Prezentace příspěvků a diskuse u kulatého stolu. Panel discussion
and round table discussion.
Logistika v e-Commerce
Logistics in e-Commerce
LIBOR ŠVADLENKA (University of Pardubice, CZ): E-Commerce a možnosti distribuce
zboží zákazníkům. E-Commerce and distribution of goods to customers.
Diskuse u kulatého stolu. Round table discussion.
MODERÁTOŘI / PRESENTERS:
LIBOR ŠVADLENKA (University of Pardubice, CZ)
TOMÁŠ HÁJEK (ADMEZ, CZ)
DISKUTÉŘI / PANELLISTS:
JAROSLAV KEMPF (VIVANTIS, CZ)
PETR HULEC (expert ČR, CZ)
ROBERT BOČEK (IN TIME SPEDICE, CZ)
VÍT BUKVIC (Czech Post, CZ)
PAVEL ADAMOVSKÝ (UPS, CZ)
SIMONA KIJONKOVÁ (Zásilkovna, CZ)
19:00 – 23:00
Společenské setkání. Social event.
Pátek, 19. září 2014
sál A
Friday, 19 September, 2014
9:00 – 9:30
Prezentace příspěvků. Panel discussion
Finanční a bankovní služby poštovnictví. Financial and banking facilities within
postal market.
PIERRE PILORGE (Ernst & Young, FR): Postal bank: Operational models used in Western
European countries. Poštovní banka: provozní modely užívané v zemích Evropy.
9:30 – 10:30
Prezentace příspěvků. Panel discussion
Aktuální trendy v technice a technologii poštovních služeb – 1. část
Current Trends in Technique and Technology of Postal Services – Part One
MILAN DVOŘÁK (Czech Post, CZ): Nové pojetí logistiky v České poště, s.p. A new logistics
concept of Czech Post office.
PIOTR WOŁOWICZ (Polish Post, PL): Quality System Monitoring Asset Management extension of the Automatic Mail Quality Measurement system. Systém řízení kvality
pro monitorování majetku – rozšíření systému měření kvality automatizované pošty.
JURAJ VACULÍK (University of Žilina, SK): Štandardizácia v pošte a internet vecí.
Standardization in postal sector and internet of articles.
10:30 – 11:00
Přestávka. Coffee break
11:00 – 13:00 Prezentace příspěvků. Panel discussion
Aktuální trendy v technice a technologii poštovních služeb – 2. část
Current Trends in Technique and Technology of Postal Services – Part Two
LIBOR HOFMANN (Brno University of Technology, CZ): UHF RFID senzor
pro monitorování kvality přepravy. UHF RFID sensor for transportation quality monitoring.
LUBOŠ DOLEŽAL (KODYS, CZ): Mobilní technologie v oblasti poštovních služeb. Mobile
technology in the postal services.
DAVID STRNAD (MGE DATA, CZ): Záznam a vyhodnocení pochůzky doručovatele
v otevřeném terénu a v objektech - fúze senzorových dat a porovnání s přesnou mapou.
Recording and evaluation of errands postman in open ground and in the buildings - the fusion
of sensor data and its comparison with the map.
PAVEL KLAŠKA (Česká distribuční, CZ): On-line geomarketing v praxi – letáková
samoobsluha. On-line Geomarketing in Practice – Leaflet Self-service.
IVETA KREMEŇOVÁ (University of Žilina, SK): Implementácia Eyetrack technológie
pri testovaní použiteľnosti web stránok pomocou prípadovej štúdie POST-SHOP. Eyetrack
technology implementation by testing of websites usage by case study: POST-SHOP.
13:00 – 13:10
Závěr konference. Closing of the conference
13:10 – 14:00
Oběd. Lunch
Pátek, 19. září 2014
sál B
Friday, 19 September, 2014
9:00 – 10:30
Prezentace příspěvků. Panel discussion
Aktuální trendy v technice a technologii poštovních služeb
Current Trends in Technique and Technology of Postal Services
PETRA JURÁNKOVÁ (University of Pardubice, CZ): Maximální vzdálenosti čtení RFID
pasivních UHF tagů anténami Motorola. The maximum distance of reading RFID passive UHF
tags by antennas Motorola.
ONDREJ MASLÁK (University of Žilina, SK): Informačný systém elektronického
produktového kódu a jeho použitie v rámci identifikácie prepravných jednotiek. Information
system of electronic product code and its use in the identification of transport units.
DANIEL ZEMAN (University of Pardubice, CZ): Vplyv faktora rýchlosti na snímanie a
identifikáciu dynamicky sa pohybujúcich poštových zásielok/prepravných jednotiek. Impact of
speed on the postal items and transport units reading and identification by means of RFID
technology.
ALENA KOŠŤÁLOVÁ (University of Žilina, SK): Stanovenie intervalu spoľahlivosti pre
priemerný čas čakania zákazníkov pri poštovej priehradke. Determining of the confidence
interval for the average customer’s waiting time at the postal counter
10:30 – 11:00
Přestávka. Coffee break
11:00 – 13:00 Prezentace příspěvků. Panel discussion
Management poštovních služeb a elektronických komunikací
Management of Postal Services and e-Communications
MONIKA ĎUGELOVÁ (University of Žilina, SK): Analýza implementácie personálneho
controllingu v Slovenskej pošte, a.s. The analysis of personnel controlling’s implementation
process in Slovenská pošta, a.s.
MONIKA EISENHAMMEROVÁ (University of Pardubice, CZ): Přiměřený zisk ve
vybraných síťových odvětvích. Reasonable profit in selected network industries.
MARGITA MAJERČÁKOVÁ (University of Žilina, SK): Vplyv regulácie na vývoj
roamingových cien operátorov v Slovenskej a Českej republike. Impact of regulation on the
development of roaming prices providers in Slovakia and Czech Republic.
BYSTRÍK NEMČEK (University of Žilina, SK): Vplyv inovačnej schopnosti ako ukazovateľa
na PES index vybraných poštových operátorov. Impact of the innovation capacity as the
indicator of the technology development level in chosen countries to the PES index.
13:00 – 13:10
Závěr konference. Closing of the conference
13:10 – 14:00
Oběd. Lunch
Download

ke stažení zde