113
červenec, srpen, září 2014
5,- Kč
Zpravodaj městského úřadu též na http://www.pysely.cz
„Dobrá věc se podařila“
V průběhu léta letošního roku se nám
povedlo zařídit dotaci na rekonstrukci místních komunikací a město Pyšely tuto dotaci
obdrželo z Regionálního operačního programu ve výši 20 000 000,- Kč. Rekonstruovány budou jen některé komunikace v celkové
délce cca 4 000 m. Šlo jen o to, aby městské
zastupitelstvo tuto dotaci přijalo. Dne 8. září
toto bylo na zasedání zastupitelstva projednáno a odsouhlaseno počtem šesti hlasů pro a
tři zastupitelé se hlasování zdrželi. Jsem velmi rád a děkuji zastupitelům, kteří byli pro
přijetí dotace a zároveň děkuji občanům, kteří se jednání zúčastnili a odsouhlasení dotace
podpořili. Pokud se nám rekonstrukce komunikací podaří a vezmeme-li v úvahu již hotové komunikace např. Náměstí, Husova, Topolová, V Úvoze, Pod Zahrady, Na Prádle
ke školce, budeme mít na našich katastrech
více jak polovinu opravených všech komunikací. Ke zmíněným 20 000 000,- Kč musí
město Pyšely za svého rozpočtu přidat částku
3 500 000,- Kč jako vlastní zdroje (tyto vlastní zdroje má město k dispozici díky dobrému hospodaření v roce 2014 a také proto,
že v letošním roce nebyly započaty práce na
opravě kanalizace, ale bylo dohodnuto s dodavatelem stavby, že nejnutnější opravy provede v průběhu dalších let na své náklady,
i když kanalizace není již v záruce). Nové komunikace budou pouze v některých ulicích a
to z toho důvodu, protože bylo možno žádat
o dotaci pouze k podnikatelským a živnostenským subjektům, které mají v těchto ulicích sídlo a dále komunikace musí být pozemkově v majetku města Pyšely. Rekonstrukce komunikací bude provedena novou moderní technologií a bude třeba dojednat s dodavatelem stavby, aby zároveň
při rekonstrukci komunikace byly v tělese
komunikace zabudovány zpomalovací pruhy. Jedná se o tyto komunikace: v Pyšelích
ulice Lipová po Májovou, část Letné, Májová, část Průběžné, část Ke Koupališti, Na
Brabenčí, malá část Na Ohradě, část na Pazderně, Longenova a Ke Hřišti.
V Zaječicích a Kovářovicích ulice Kovářovická od odbočky u lípy v Zaječicích až
na náves v Kovářovicích, ulice Na Chytárnu bohužel pouze část, protože z větší části není v majetku města, naopak ulice Pod
Chytárnou v celé délce. Dále se jedná o komunikace Pod Štěpnicí, Na Stráni, Příkrá, Krátká, Pod Hřištěm, K Potoku. Na tyto
ulice město obdrželo již v roce 2004 zálohu
od firmy VETA-REAL ve výši 2 000 000,- Kč
formou zakoupení skladu v Zaječicích (seník). Bližší informace, kterých se tato akce
týká, najdete na našich webových stránkách
www.pysely.cz.
Realizace stavby bude provedena v období
leden – červen 2015.
Ještě se nám podařilo v průběhu roku
2014 zajistit dotace na zateplení budovy Základní školy. To je výměna oken, zateplení
stropů a pláště budovy a rekonstrukce kotelny z pevných paliv na plyn. Dotace ve výši
5 164 425,- Kč z Fondu soudržnosti a ze
SFŽP 303 789,- Kč. Město musí na vlastních
zdrojích k této částce přidat 607 581,- Kč
a na nezpůsobilé výdaje, tedy na práce, na
které není možno z tohoto titulu brát dotaci je třeba částka 1 896 522,- Kč. Přijetí této
dotace též podléhalo schválení zastupitelstva. Zastupitelstvo její přijetí odsouhlasilo
počtem hlasů sedm, proti nebyl nikdo a zdrželi se dva zastupitelé.
Předpokládané provedení stavby
je květen – září 2015.
Stanislav Vosický, starosta města
PROVOZNÍ DOBA KOMPOSTÁRNY A KONTEJNERU
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
8:00 – 12:00
7:30 – 12:00
8:00 – 12:00
7:30 – 12:00
7:30 – 12:00
9:00 – 12:00
13:00 – 18:00
13:00 – 16:00
13:00 – 18:00
Zavřeno
13:00 – 16:00
kompostárna je umístěna pod rybníkem Debrný, za ČOV (směr na Nespeky)
Veškerý zahradní odpad - trávu (posečená, usušená,), listí, dřeviny, piliny, hoblovačky,
slámu, plevy i staré nepotřebné dříví, včetně starého nepotřebného nábytku z masivu.
Po předložení karty MěÚ – uložení odpadu ZDARMA.
Výše uvedený odpad nesmí obsahovat – kamení, beton, cihly, železo, kramle, skoby, hřeby a jiný podobný nerozdrtitelný materiál.
Do kontejneru lze ukládat nadměrný domovní odpad.
tel. na kompostárnu: 739 317 461 – pouze v provozní době!
Platnost od 1.10.2014
Volby
Volby do zastupitelstva města Pyšely
se konají 10. a 11. října 2014.
V pátek 10. října v době od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.
Volební místnosti jsou pro obyvatele Pyšel, Nové Vsi a Borové Lhoty na MěÚ
Pyšely Náměstí T.G.Masaryka 4
a pro obyvatele Zaječic a Kovářovic v restauraci na hřišti v Zaječicích č.p. 70.
OSLAVTE VZNIK NAŠEHO STÁTU
28.10.2014 ve 21h
rozezníme dva zvony na věži pyšelského kostela
již dvanáctým rokem se připojíme k akci
ZVON MÍRU V RoveReTU
oslAvTe s NÁMI TOTO VÝROČÍ
V 18,30h SE SEJDEME NA NOVÉ VSI U KAPLIČKY S LAMPIONY
LAMPIONOVÝ PRŮVOD VYJDE K POMNÍKU NA NÁMĚSTÍ.
V HASIČSKÉ ZBROJNICI BUDE VÝSTAVKA A PROMÍTÁNÍ
SDH Pyšely
Krádež na hřbitově
V červnu letošního roku opět řádili na hřbitově u Lorety vandalové. Bylo zneuctěno posvěcené místo uprostřed
hřbitova, kde na kamenné mohyle stál na podstavci vysoký
železný kříž, který byl odřezán a zcizen. Pod kříž do země
byly dříve ukládány kosterní pozůstatky ze zaniklých hrobů ze hřbitova. Kéž by tento trestuhodný čin byl spravedlivě potrestán!
Srnská Z.
Poslední svoz biopopelnic
Poslední svoz biopopelnic se uskuteční 10. 11. 2014. Po vývozu si nádoby uschovejte na další období.
Kompostárna zůstává nadále v provozu.
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
se uskuteční v sobotu 11.10.2014 a to v tomto časovém pořadí:
od 8,30 - 9,00 hodin na návsi v Zaječicích
od 9,30 – 10,00 hodin náves Borová Lhota
od 10,15 – 11,00 hodin Pyšely - ČOV
Nebezpečný odpad přivezte ve výše uvedených časech k jednotlivým svozovým místům, bude ihned nakládán na přistavené vozidlo.
Nebezpečným odpadem se rozumí: lednice, mrazáky, zářivky, výbojky, obrazovky, monitory, přenosné baterie, rtuťnaté teploměry, lepidla, tmely, barvy, laky, rozpouštědla, ředidla, fotochemikálie, prostředky pro deratizaci, zbytky motor.olejů, brzdových kapalin, čisticích prostředků.
Za tento nebezpečný odpad se neplatí poplatky (jsou zahrnuty v celkových poplatcích na likvidaci odpadu)
1
z městského úřadu
Město Pyšely obdrželo dotaci ve
výši 20 mil. Kč z Fondu soudržnosti EU
na podporu podnikání. Dotace je určena na opravu povrchu silnic v oblastech,
kde působí či mají sídlo firmy a podnikatelé či živnostníci. Celková investice do
opravy silnic je dle projektu, o jehož realizaci rozhodlo začátkem září zastupitelstvo města Pyšely, ve výši 23,5 mil. Kč,
za které se opraví 3 840 m silnic, tedy necelá čtvrtina všech cest v Pyšelích (celkem město Pyšely vlastní přes 16 km silnic). Jak z celkové výše nákladů vyplývá,
město Pyšely se na této investici bude podílet částkou více než 3,5 mil. Kč.
Nový povrch bude v Pyšelích položen třeba v ulicích Lipové, Májové, Longenově či Na Brabenčí a části ulic Letné,
červenec, srpen, září 2014
Dočkáme se v Pyšelích opravených silnic?
Průběžné, Ke Koupališti, Na Pazderně
a Ke Hřišti. Kompletně opravena bude
cesta mezi Zaječicemi a Kovářovicemi
od křižovatky u lípy až po Kovářovickou náves či „hlavní“ cesta Pod Chytárnou v Zaječicích. Zpevněného povrchu
se konečně dočkají komunikace v lokalitách U Hřiště a Pod Štěpnicí v Zaječicích, k jejichž vybudování se město Pyšely smluvně zavázalo již v roce 2004,
kdy dostalo za tento závazek zaplaceno.
Nového povrchu se zatím nedočkají obyvatelé a podnikatelé v ulici Na Chytárně
kvůli nevyjasněným majetkovým vztahům k pozemkům. Kompletní přehled
všech opravovaných silnic je zveřejněn
na internetových stránkách města Pyšely
www.pysely.cz.
Velmi pozitivně lze vnímat i fakt, že
více než 3,5 mil. Kč jako podíl města Pyšely na investici bude financováno z běžného rozpočtu města Pyšely z prostředků na investice. Díky zlepšenému hospodaření města a vyšším příjmům se sdílených daní si město nebude muset brát
na tuto investici úvěr a ani nebude muset
prodat majetek, aby mohlo opravit silnice. Zřejmě ale bude nutné odložit plánované opravy vodovodu a kanalizace.
Pokud se podaří celou investici realizovat podle plánu, už o příštích letních prázdninách budou děti moci vyrazit na projížďku na kole či bruslích po
nových cestách. Oprava musí být hotova
do poloviny roku 2015 a kompletně vyúčtována v roce 2015 v rámci končícího
Na Borové Lhotě si občané vylepšili a
vyzdobili okolí malé návsi u kapličky. Je
zde hezké posezení, které využívají jak
místní na přátelské
popovídání, tak často turisté, kteří procházejí přes Borovou
Lhotu Posázavskou
stezkou. Také se
zde zastaví příznivci Geocaschingu u
své skryté schránky.
V letošním roce zde
postavili vkusnou
dřevěnou tabuli, která vítá příchozí a je
doplněna rozkvetlými muškáty. Na tom
mají velkou zásluhu Marek Platil s Janem Nádvorníkem. Také byla vyměněna stará nevyhovující obecní vývěska ze
které se obyvatelé dozvídali vše podstatné z Městského úřadu Pyšely, další důležité informace o různých akcích a i osobní rodinné události. Letos to bylo oznámení Barborky a Kristýnky Platilových,
že: „Maminka s naším tatínkem spojili
lásku prstýnkem“.
A když se na vývěsní tabuli objevilo oznámení a pozvání na Lhotecký sraz, tak se celé akce ujal Tonda Bareš a do Kostelní Lhoty v okrese Nymburk pod jeho vedením s praporem vyrazila na 34. sraz Lhot a Lehot početná skupina občanů Borové Lhoty ve slušivých
tričkách s emblémem Borové Lhoty. Po
rozpočtového období EU. S realizací
bude hodně práce, a to i administrativní,
protože pravidla pro financování projektů z rozpočtu Evropské unie jsou velmi
přísná a při jejich nedodržení hrozí vysoké sankce, které mohou přesáhnout i výši
přidělené podpory.
Odpověď na otázku položenou
v nadpise je, že vše nasvědčuje tomu, že
se již na jaře příštího roku dočkáme nového povrchu silnic. Až budou cesty opraveny, budeme muset řešit nový problém,
který tím vznikne, a to bezpečnost provozu. Po stávajících cestách se totiž rychle
opravdu jezdit nedá.
Marian Klásek
předseda finančního výboru
Borová lhota
I když už je konec léta, čas prázdnin
a většiny dovolených za námi, tak rádi
vzpomeneme co hezkého jsme prožili.
zaječice
celé tři červencové dny byl pro všechny účastníky připraven bohatý kulturní a
sportovní program. Všem se tam moc líbilo a vrátili se s mnoha hezkými zážitky
a pocitem, že dobře reprezentovali Borovou Lhotu. Nyní se obyvatelé těší na podzimní a zimní akce, při kterých se sejdou
u kapličky.
Bohumila Nádvorníková
Borová Lhota 6
Co se děje v Zaječicích aneb Z deníčku jedné maminky
Prázdniny máme za sebou a podzim se začíná ukazovat v plné parádě. Ale my se zde vrátíme alespoň na fotkách
k tradiční letní akci. Letos v červnu již poosmé přiletěl do Zaječic i Ježíšek oslavit 8. zaječické Vánoce.
Jezdilo se na sjezdovce, skákalo se v nafukovacím hradu, chytaly se ryby, lil se vosk, vystřihovaly se ozdoby
Pokračování na straně 3
na stromeček…
2
společenská kronika
červenec, srpen, září 2014
V srpnu oslavili významná životní jubilea paní Marie Rathanová ze Zaječice, paní Marie Doušová klientka Domova pro seniory a pan Jiří Šebek z Pyšel.
V měsíci září slaví svá životní jubilea paní Marie Platilová z Borové Lhoty, paní Marie Bartáková a paní Ludmila Micková obě z Pyšel a paní Miloslava Lichtenbergová
a paní Alžběta Kuchařová klientky Domova pro seniory.
V říjnu budou životní jubilea slavit paní Eva Smutná, paní Drahomíra Reschová a paní Růžena Kroupová všechny z Pyšel.
Připojujeme se k jistě dlouhé řadě gratulantů s přáním pevného zdraví, hodně štěstí, pohody a spokojenosti do dalších let jejich života.
Vítáme nové občánky
Václav Vošta se narodil 6. května 2014.
Radost z chlapečka mají rodiče Jana a Jan Voštovi.
Blahopřejeme k této radostné události.
6. června 2014 se narodil Ondřej Wagner,
šťastnými rodiči jsou Ivana Sejková a Ondřej Wagner.
Ze srdce blahopřejeme a přejeme hodně štěstí.
David Šretr se narodil 25. června 2014.
Velkou radost z chlapečka mají rodiče Lucie a František Šretrovi a také bráška Matěj.
Přejeme hodně štěstí a lásky celé rodině.
12. července 2014 se narodil Vojtěch Vopálenský,
rodiči jsou Pavla Purmová a Petr Vopálenský.
Gratulujeme k narození chlapečka a celé rodině přejeme hodně lásky, zdraví a pohody.
Jarmila Marešová se narodila 13. července 2014.
Radost z holčičky mají rodiče Jindra a Jakub Marešovi a bráška Samuel.
Celé rodině gratulujeme.
28. srpna 2014 se narodil Robert Rohlík.
Velku radost mají rodiče Nikola a Roman Rohlíkovi a také bráška Alex.
Gratulujeme a přejme hodně štěstí a lásky.
Životní jubileum paní Marie Bartákové - 100 let
100 let... Kdo z nás se bude moci pochlubit takto úctyhodným věkem a ještě ke všemu v tak skvělé formě, jako paní Marie Bartáková z Pyšel. Dne 6. září oslavila úžasné
životní jubileum a popřát přišli nejen zástupci města Pyšely - paní Jana Soprová s paní Martinou Svobodovou, ale i zástupce Okresní správy sociálního zabezpečení z Benešova JUDr. Lenka Vondrušková. Byly jí předány květinové dary a balíček. Pro nás všechny bylo velice milé a příjemné setkat se s touto ženou, zaposlouchat se do jejího vyprávění
a vzpomínání na všechny sousedy a známé, obdivovat její fyzickou a životní vitalitu. Setkání byli po celou dobu přítomni syn se svou manželkou. Poděkování za lásku, starost
a péči o jejich maminku patří celé rodině a také ošetřovatelskému personálu v nemocnici Rudolfa a Stefanie v Benešově.
Paní Marii Bartákové přejeme pevné zdraví a minimálně stejnou životní vitalitu do dalších let.
Pokračování ze strany 2
zaječice
... hrály se zábavné hry, hokej, soutěžilo se... samozřejmě nechyběly ani koledy, stromeček, kapr a dárky.
A na co se můžeme těšit?
Podzim nám přinese také několik tradičních akcí.
Již nyní pilně trénujeme na 4. exhibiční fotbalové utkání Stará garda Zaječice vs. Mladé holubice Zaječice.
Těšíme se také na Hejhoudýň, Drakiádu i předvánoční zpívání.
Petra Krupičková
3
domov pro seniory
červenec, srpen, září 2014
Domov pro seniory Pyšely zve veřejnost na „Den otevřených dveří“
Dovolujeme si Vás informovat, že
Domov pro seniory Pyšely se připojuje
k celorepublikově vyhlášené akci: „Týden sociálních služeb“, který bude probíhat ve dnech 6. – 10. října 2014.
V rámci této akce pořádáme „Den
otevřených dveří“ dne 7. října 2014
v našem zařízení a tímto bychom chtěli
pozvat širokou veřejnost na prohlídku
našeho domova.
Budeme Vám průvodci při prohlídce
stylových interiérů našeho zámku i zámeckého parku. Poskytneme Vám informace
o historii zámku i o současnosti včetně
modernizace našeho zařízení. Naším
dalším cílem je poskytnout Vám náhled
mateřská škola
V pondělí 2. června 2014 jsme měli
o podvečeru všichni jasno - čekal nás
„Pohádkový les“ v Oboře. Počasí nám
přálo a všechny děti si s sebou přivedly i své rodiče. Společně se tak vydali
na cestu lesem, který dobře a bezpečně
do běžného života našich seniorů. Zveme
Vás na výstavku výrobků našich klientů
a na ukázku malířské tvorby klientů. Seznámíme Vás s aktivizačními programy,
ze kterých si naši klienti mohou vybírat
v rámci svých individuálních potřeb.
V tento den pořádáme společenské
setkání našich klientům, kde společně
oslaví životní výročí a též jmeniny. Připraven máme také vědomostní kvíz pro
zábavu.
Naší snahou je nejen v „Den otřených dveří“ splnit očekávání široké veřejnosti o poskytování sociálních služeb
v našem domově.
PhDr. Jitka Plíšková, ředitelka DS
Rozloučení s předškoláčky - Pohádkový les
známe- přesto byl najednou
jiný….
U Vodníka jsme počítali
ryby, čertice a ježibaba měly
překvapení v košíčku. Princezně děti zkoušely zavázat
střevíček, víla je vyzkoušela ze znalosti našeho lesa…Indiánka prověřila jejich tělesnou zdatnost, u pirátky
bylo úkolem sestavit mořské puzzle
a najít poklad. Celým lesem všechny
doprovázel velký medvěd.
Na školkové zahradě nás čekalo po návratu z lesa pohoštění- naše
4
hodné
tety připravily báječné sladké bábovičky, ovoce, zeleninu a opékali jsme
buřtíky.
Chtěli bychom popřát všem dětem
nejen hodně radosti, ale i hodně štěstí
a trpělivosti při zdolávání úkolů, před
kterými budou stát….
Za všechny ze školky
Ilona Kryzánková.
škola
červenec, srpen, září 2014
Začal další školní rok, a tak bychom
si měli trochu zavzpomínat. Mnoho občanů našeho města skloňuje velmi často dvě
slova – škola a rekonstrukce. To je nasnadě.
Pohled na naši šedou a oprýskanou základní
školu jistě v nikom nevzbudí libé pocity, ale
těžko vysvětlit nezasvěceným, že uvnitř je
škola barevná a veselá a že každým rokem
se něco povede vylepšit. Že ve škole působí
skupina učitelů, kteří své povolání berou
vážně a snaží se na děti co nejlépe působit
jak po stránce vzdělávací, tak výchovné.
Také tříletá spolupráce s Klubem rodičů
a přátel školy, který své aktivity zaměřil
především na mimoškolní činnost, je velmi přínosná. Dá se tedy říci, že život školy
omezuje nebo spíše staví do horšího světla
technický stav budov.
V roce 2010 ukončil působení na naší
základní škole výborný pan ředitel Mgr.
Vladimír Paclík ze zdravotních důvodů. Za
svoji dvacetiletou ředitelskou dráhu toho
pro školu - a tím pro žáky - mnoho vykonal.
Mohu o tom psát, protože jsem šestnáct let
pod vedením pana ředitele pracovala. Krom
toho, že měl hluboké znalosti z matematiky,
fyziky, cizích jazyků, dějepisu a dalších věd,
měl široký všeobecný přehled a neustále se
vzdělával. Byli jsme jako jedna z mála škol
na okrese, která měla jako jedna z prvních
počítačovou učebnu a později interaktivní
tabule. V tomto směru byl pan ředitel vždy
napřed. Kdosi řekl, že to byl renesanční člověk. Ano, byl. Staral se nejen o materiální
vybavení, ale také o stav budov. Mnohokrát
se sám s kolegy účastnil různých prací,
aby ušetřil finanční prostředky z rozpočtu.
A také věnoval velmi mnoho času přípravě projektu celkové rekonstrukce základní
Nový školní rok
školy s panem Ing. Arch. P. Růžičkou. Projekt byl vypracován do všech detailů tak,
aby co nejlépe vyhovoval žákům, učitelům a školnímu personálu. Tento projekt je
k dispozici dodnes, a pokud je mi známo,
na jeho základě bylo opět požádáno o dotaci z MŠMT na jeho realizaci. Kdybych
se měla rozepsat, co všechno pan ředitel
zařídil a jakých prací se sám účastnil, zaplnila bych několik stránek těchto novin. Kdo
bydlí v Pyšelích krátce a historie pyšelské
základní školy ho zajímá, může navštívit
původní webové stránky školy www.zspysely.cz a udělat si vlastní představu.
Jak plynul čas, začal se technický stav
budov zhoršovat, až byla v roce 2007 uzavřena stará budova. To již byl vypracován
zmíněný projekt na celkovou rekonstrukci
školy. Dvakrát byla podána žádost o dotaci, ale pokaždé byla zamítnuta tehdejším
hejtmanem Středočeského kraje Dr. Rathem. Věřím, že nyní dotaci získáme a naše
škola konečně přestane být ošklivým káčátkem. Celková rekonstrukce je tedy zatím
s otazníkem, ale jisté je, že město získalo
dotaci na zateplení budovy, což obnáší výměnu oken, novou střechu, novou zateplovací fasádu a plynové topení. To bude velká změna k lepšímu. Myslím, že příští rok
touto dobou se bude škola pyšnit novým
kabátem a nám se ani nebude chtít věřit, že
někdy vypadala jinak. To však neřeší další
problémy, které již „hoří“, a to jsou nevyhovující sociální zařízení a hlavně kapacita
školy.
Ale dlužno říci, že za uplynulé čtyři
roky, co působím ve funkci ředitelky školy, mě těší vstřícnost, s jakou je vedena
spolupráce nejen se zřizovatelem, ale i s řadou spoluobčanů, kteří mají zájem o fungování školy – například s panem J. Chalupou
(truhlářské práce), R. Ošmykem (instalatérské práce), R. Papučíkem (údržbářské práce), M. Doležalem (elektrikářské práce), ale
zejména s panem starostou, který mi pomáhá vyřešit spoustu problémů, které vznikají velmi často. Hlavně se ale vrhnul do zajišťování různých oprav a drobných rekonstrukcí všeho, co se dá dělat postupně. Ať
to byla rekonstrukce staré budovy, zámková dlažba a přístřešky na školním dvoře, nová podlahová krytina na schodištích,
dlažba u vchodových dveří, nové vybavení školní kuchyně a mnoho dalšího. Ovšem
celková rekonstrukce školy by skýtala mnohé – zvýšení kapacity školy, bezbariérový
přístup, vybavení odborných učeben, novou
tělocvičnu, důstojnější zázemí pro učitele
i ostatní zaměstnance, splnění všech hygienických norem a další. Pevně věřím, že se
začalo blýskat na lepší časy a dočkáme se
i toho zdánlivě nemožného – nové školy.
V loňských novinách jsem psala
o rekonstrukci staré budovy školy, letos jen
stručně shrnu, co se ve škole změnilo od té
doby.
Co se týká vybavení tříd, do dvou učeben byly pořízeny keramické magnetické
tabule, na které je možno nejen psát křídou
či fixem, ale i promítat a vytvořit z nich
také interaktivní tabule. Přes prázdniny se
pokračovalo v sanačních pracích v suterénních prostorách a také v jídelně. Stěna
jídelny u výdajových okének byla obložena
obkládačkami, což tuto místnost výrazně
zútulnilo. Ve školní kuchyni byly obloženy
parapety dlaždicemi. Vybavení kuchyně,
zastaralé a hygienicky nevyhovující, bylo
nahrazeno novým. Jedná se o konvektomat
– chytré a univerzální multifunkční zařízení
pro přípravu jídel, které umožňuje připravit
kompletní menu. Potraviny v něm lze tepelně zpracovávat vařením v páře, dušením,
pečením, smažením či grilováním. Dále
byla pořízena parní lázeň – zařízení pro
uchovávání uvařených jídel v předepsané
teplotě, nerezové stoly pro přípravu potravin, dřevěný špalek pro přípravu masa,
nový bojler a byla provedena nová elektroinstalace všech zařízení včetně revize.
Ve skleníku vyměnili pracovníci
městského úřadu část zeminy a doplnili
Keramická pec
kompostem, prostříhali vinnou révu, bylo
opraveno vytápění a na strop skleníku byl
umístěn závlahový systém řízený počítačem. Závlahový systém byl pořízen zdarma
formou sponzorského daru, počítač zakoupí
škola. Skleník se tedy od letoška bude moci
využívat celoročně.
Jsem moc ráda, že se na škole využívají prostory pro praktické vyučování, jako
je skleník, a od loňského roku opět dílny.
Žijeme na malém městě a většina z nás v rodinném domku. Je k nezaplacení, když si
některé méně odborné práce dokáže člověk
udělat sám, a že jich je na domu spousta, to
každý ví. Pokud tedy můžeme žáky mimo
jiné naučit něčemu, co v životě prakticky
využijí, nějaké manuální zručnosti, udělejme to.
Ještě bych se ráda zmínila o nejnavštěvovanějším kroužku, který rozvíjí právě
zručnost dětí, ale také estetické cítění, tedy
o keramickém kroužku. V loňském roce
ho navštěvovala třetina žáků školy. Možná jste si všimli za oknem keramické dílny
velké kovové skříně. Tak to je nová keramická pec, kterou zajistil pan starosta a kterou si vedoucí keramického kroužku, paní
A. Vrabcová, nemůže vynachválit. Děkuji
za spolupráci KRPŠ a děkuji rodičům, kteří
přispěli darem na tuto pec.
Přeji všem našim žákům úspěšný
školní rok, učitelům a zaměstnancům školy uspokojení z výsledků své práce a všem
ostatním děkuji za spolupráci a pomoc, byť
třeba jen pozitivní myšlenkou.
Mgr. Iva Niklesová
5
Loreta golf
…u nás si golf vyzkouší úplně
každý!
Golfové hřiště, kterému se začalo
přezdívat Loreta má za sebou takřka první plnohodnotnou sezónu. Za více než rok
červenec, srpen, září 2014
Loreta Golf Club Pyšely
od svého otevření hřiště navštívila nejen
většina hráčů z České republiky, ale stalo
se také součástí pyšelské komunity.
Nebudeme si nic nalhávat, golf nemá
vždy mezi lidmi nejlepší pověst. Cílem
vedení Loreta Golf Clubu Pyšely bylo od
začátku představit místním golf jako pěkný a zábavný sport a golfové hřiště jako
místo, které je otevřeno široké veřejnosti.
Byť se jmenuje klub, neznamená to, že se
jedná o místo určené jen pro uzavřenou
skupinu lidí.
Po roce a půl můžeme s radostí konstatovat, že je golfové hřiště na Loretě
skutečně místem pro každého. Denně potkáváme maminky, které chodí se svými
dětmi na dětské houpačky, vodí děti na
tréninky nebo přijede celá rodina na kole
na limču nebo jen tak si posedět na terase
restaurace.
Na Loretě působí od otevření hřiště
Golfová Akademie Tomáše Slavíčka, jejíž tréninky navštěvuje pravidelně téměř
padesát dětí, v létě pořádá pravidelné
příměstské tábory a pravidelně ji také navštěvují děti z mateřských školek v Pyšelích, Mrači a Zaječicích. Díky akademii
si snad všechny děti z blízkého okolí vyzkoušely golf a v letošním roce se klubu
podařilo postavit dva juniorské týmy do
soutěží České Golfové Federace.
V letošním roce jsme také začali
spolupracovat s českou Golfovou Asociací Hendikepovaných Golfistů. Loreta
se stala oficiální tréninkovým hřištěm a
reprezentačním hřištěm asociace, jejíž
členové sbírají úspěchy v evropských
golfových soutěžích. Čas od času tak
na hřišti můžete potkat hrající protetiky,
paraplegiky nebo hráče s jiným tělesným
postižením, kteří si i tak dokážou užívat
hru golfu.
Nad parkovištěm byla navíc na
začátku léta otevřena nová tréninková
plocha na krátkou hru, kterou může zdarma využívat každý, kdo se chce v golfu
zdokonalovat.
Těšíme se, že si i Vy najdete svou
cestu na Loretu, ať už to bude na golf,
na houpačky nebo třeba na sklenku dobrého vína.
Jiří Novosad
manager Loreta Golf Club Pyšely

Po prázdninách se naplno rozjela příprava mladých golfistů na Loretě

Začala podzimní příprava mladých
golfistů na hřišti Loreta Pyšely. I přes
prázdniny jsme však nelenili a zúčastnili jsme se Mistrovství České republiky
družstev do 14,16 a 18 let.
V konkurenci více než 20 družstev
z ČR se děti z Lorety neztratily a naopak mile překvapily. Vzhledem k tomu,
že provoz hřiště i příprava mládeže na
Loretě prochází teprve druhou sezonou,
ukázali jsme všem, že cesta, kterou jsme
se na Loretě dali, je správná. Družstvo
ze Zbraslavi se stalo Mistrem ČR do 14
let a kluci z družstva Lorety tedy mají
velkou motivaci porazit příští rok své
„soupeře“ a kamarády a pokusit se o vítezství. Vzniká krásná atmosféra, kdy
děti spolu soupeří, ale jsou všechny z jedné „stáje“.
Děti se připravují pod hlavičkou
Slavíček Golf Academy, která má, kromě
centra na Loretě, i dvě další akademie na
Zbraslavi a na Čertově břemeni.
Trénovali jsme i o prázdninách, ale

v plném počtu – 40 dětí - jsme zahájili
přípravu 1. září. Posílili jsme i trenérský
tým a o děti se starají 3 Jakubové – Važanský, Mareš a Hlinka. Některé děti trénuji 2 x týdně a ty menší 1 x týdně.
Máme radost, že po prázdninách
k nám chodí i děti z Mateřské školky
v Pyšelích a chceme s nimi pokračovat i
přes zimu. A nejen s dětmi z Pyšel, ale i
Mrače a Zaječic.
Na podzim nás čekají ještě 2 turnaje – jeden kontrolní bude na Loretě a
Mistrovství akademie 19. 10. na Zbraslavi. Tohoto vyvrcholení sezóny se zúčastní všechny děti ze všech center, tedy
na 150 dětí.
I nadále přijímáme děti do svých řad
a budete li chtít více informací, pak je
naleznete na www.slga.cz nebo u hlavního trenéra na hřišti Loreta Pyšely, Jakuba Važanského – tel.777090184 – mail
[email protected]
Takže, hurá na golf.
Tomáš Slavíček
Tři družstva Slavíček Golf Academy na Mistrovství ČR do 14 let – ve žlutých tričkách borci z Loreta Pyšely.
6
ředitel Slavíček Golf Academy
červenec, srpen, září 2014
Křesťanská obec v Pyšelích zažívá
po letech opět významný mezník své historie. Pátera Kryzstofa, který je novým
farářem v pyšelském kostele, přivítal
v Pyšelích pražský biskup Karel Herbst.
Když před pěti lety měnila církev
území svých vikariátů, obdoby státních
okresů, Pyšely začaly spadat pod správu
farnosti v Jílovém u Prahy. S touto změnou začal působit v obci jílovský farář
Stanislav Hošek, který pro svůj požehnaný věk předal letos v srpnových dnech
fara o.s.
Pražský Biskup navštívil Pyšely
pomyslné žezlo nově příchozímu páteru
Kryzstofovi.
V Pyšelích tak začal působit nový
duchovní původem z Polska. Mladý farář
vyvolal zájem věřících a pyšelský kostel
Povýšení Svatého kříže je během tradičních nedělních mší neobvykle zaplněný.
V neděli 24. srpna vyvrcholilo uvítání
nového duchovního návštěvou pražského
arcibiskupa Karla Herbsta.
Mons. Karel Herbs byl ustanoven biskupem pražské římskokatolické
arcidiecéze v roce 2002 a Pyšely navštívil poprvé. Spolu s páterem Kryzstofem
odsloužil tradiční mši a poté se setkal
s obyvateli Pyšel na zdejší faře. Příchozí
zde měli také možnost osobně debatovat
s nově nastupujícím páterem Kryzstofem
a poznat tak oba církevní představitele
z osobnější, lidské stránky. K příjemně
prožitému odpoledni přispěli pyšelští věřící kromě dobré nálady také pohoštěním,
které bylo přehlídkou pekařského a cukrářského umění především žen ze zdejší
Pražský biskup Mons. Karel Herbst slouží mši svatou s páterem Kryzstofem
křesťanské obce.
Tradiční mše svatá bude v Pyšelích i nadále sloužena každou neděli
od 16 hodin, nový duchovní správce však
pro zdejší farníky chystá i další akce.
S podporou občanského sdružení Fara
Pyšely plánuje několik dalších setkání
s obyvateli Pyšel, o kterých vás budeme
nadále informovat.
Richard Augustin
Fara Pyšely, o.s.
Páter Kryzstof se setkává s obyvateli Pyšel

V průběhu měsíce října proběhne na faře druhý ročník pyšelského
Jam session.
Připravte si proto své džemy, marmelády i jiné ovocné pochutiny na soutěžní klání. Přesný termín konání, jakož i soutěžní kategorie budou včas plakátovány.
inzerce
Domov pro seniory SEN pro SEN se rozkládá v klidné obci Javorník- Čtyřkoly v malebném prostředí Posázaví asi 400 m od řeky Sázavy,
10 km od Benešova a asi 20 km od Prahy po dálnici D1. Jsme soukromé zařízení zaměřené na komplexní péči o seniory. Usilujeme o to, aby
se u nás všichni cítili jako v jedné velké harmonické rodině. Staří lidé si zaslouží a potřebují nejen ošetřovatelskou péči, ale hlavně lásku
a porozumění.
Naším posláním je poskytování sociálních a zdravotních služeb, podporování soběstačnosti uživatelů a umožnění prožití plnohodnotného
života. Zajišťujeme klientům co nejlepší podmínky pro prožití důstojného podzimu života. Usilujeme o to, aby si klienti v našem domově udrželi
fyzickou svěžest, ale hlavně psychickou pohodu. Nabízíme proto klientům všechny služby, které jim takové romantické stáří umožní.
Bydlet u nás můžete v jednom z osmnácti pokojů, z nichž většina má kromě vlastního sociálního zařízení i lodžii.
Veškeré informace a kontakty najdete na našich webových stránkách www.senprosen.cz nebo se přijďte podívat přímo k nám.
7
Historie
červenec, srpen, září 2014
První světová válka a Pyšely
Celý svět si letos připomíná
100. výročí počátku války, kterou dnes
označujeme jako první světová. Ti, kdo
ji zažili na vlastní kůži, už mezi námi nejsou. Přesto bychom neměli zapomínat,
vždyť v této válce položilo své životy
podstatně více Čechů než v té druhé. Navíc podstatně změnila mapu Evropy. Na
troskách Rakouska-Uherska vzniklo několik samostatných států, zanikly monarchie v Německu a v Rusku. Navíc se
měnil také životní styl. Rychle přibývalo
různých vynálezů, které zlepšovaly život,
jenž se začal zrychlovat. Staré poklidné
časy mizely v nenávratnu.
Pyšely si už před válkou udělaly pověst výletního a rekreačního městečka,
které s oblibou vyhledávali hlavně Pražané. Sčítání lidu v r. 1900 zde odhalilo
733 českých a 11 německých obyvatel,
kteří žili v 98 domech. Většinu z nich živila řemesla a drobná hospodářství. Někteří také našli práci v Pařízkově továrně,
která vyráběla knoflíky a ozdobné předměty, jiní na zámku nebo v Útulku sv. Josefa. Pyšely také zviditelnila pěstitelská
stanice Selecta a hlavně pšenice Pyšelka,
kterou se zde podařilo vyšlechtit.
Do tohoto starosvětsky poklidného
života brutálně vtrhla první světová válka. 28. června 1914 byla neděle. Lidé
šli ráno do kostela poslechnout si kázání pana faráře O. Kozy. Pak se těšili na
nedělní oběd a mladí na to, jak si večer
zatancují. Byl krásný slunný den a nikdo
netušil, že se mládež těší zbytečně. Odpoledne totiž dorazila na policejní stanici
zpráva, která lidem vyrazila dech. V Sarajevu byl spáchán atentát! Arcivévoda
Ferdinand i jeho žena jsou mrtvi!
Okamžitě byly zakázány taneční a
jiné zábavy, v den pohřbu (3. července)
byly zavřeny obchody a zvonily zvony.
Noviny přičinlivě lhaly: „Účast nad tragickým skonem následníka a jeho choti není nikde tak všeobecná a opravdová
jako v Čechách, které se staly arciknížecí
rodině užším domovem. Od chvíle, kdy
neuvěřitelná zvěst o příšerné vraždě přišla do Čech, neuschla slza v oku jak prvního knížete, tak posledního chudáka.“
Lidé, kteří přišli se zavražděným
arcivévodou blíže do styku, však měli
na věc jiný náhled. Jeho hrubost hraničící s brutálností, podezíravost a náboženský fanatismus byly všeobecně známé
a zvláště lidé z Konopišťska by o nich
mohli dlouho vyprávět.
Ještě měsíc po atentátu trval zvláštní,
napjatý klid. „Co bude dál? Bude válka
nebo nebude?“ ptali se lidé. Většina byla
toho názoru, že i kdyby byla, utlučou
naše vojska Srby čepicemi a do švestek
budou všichni zase doma.
29. července přinesly noviny
zprávu „Válka Rakouska proti Srbsku.“ Současně informovaly o tom,
8
že od 30. července bude zastavena osobní doprava na železnicích. Poměrně brzy
byla zase obnovena, ale ve velmi zmenšeném rozsahu. Na větších tratích jezdily
většinou dva vlaky denně tam a dva zpět.
Vojenské útvary odjížděly na frontu,
nejprve do Srbska, po vstupu Ruska do
války také do Haliče. Pluky byly urychleně doplňovány. Jestliže před válkou
bývala odvedena třetina branců (často
i méně), nyní šlo do tuhého. Zdravý nebo
nemocný – marš na frontu! Už na podzim 1914 probíhaly odvody dosavadních nevojáků do 35 let a tato hranice se
rychle zvyšovala. Už příští rok byli odváděni i můži do 45 let a brzy došlo i na
padesátileté. Snadno se tak mohlo stát,
že se v jednom zákopu sešli otec se synem. Nečekalo je nic dobrého – tanky,
kulomety, kozácké šavle, srbské nože, tyfus, na jižních bojištích malárie, v Karpatech kruté mrazy, bláto a hlad v zákopech. Na západní frontě byl použit další zhoubný vynález – otravný plyn yperit. Tam naštěstí tehdy naši předkové nebojovali.
Jaký div, že se značně rozmohlo simulování, jak dobře známe z Haškových Osudů dobrého vojáka Švejka. Stejnou metodu, jak se vyhnout válce, zkusil
i pyšelský učitel František Drastil. Když
ho v roce 1915 předvolali do Písku před
odvodní komisi, bylo mu už 45 let a vůbec netoužil jít bojovat za císaře pána a
nechat doma ženu a dvě děti. Rozhodl se
proto, že bude simulovat hluchotu. Před
komisí se dobře držel, nic neslyšel, takže
mu všechno museli psát a zdálo se, že mu
to projde. Neprošlo. Když mu totiž napsali, že může odejít, vyšel za ním komisař a hodil na schody pár drobných mincí. Pan učitel se otočil, co to cinká – načež vzápětí šel do vězení. Nakonec měl
přece ještě relativně štěstí: Nebyl odveden k bitevním jednotkám ale k záloze,
takže následující tři roky strávil v posádce v rumunském Caracallu.
Veřejnost byla vyzývána, aby nic neposílala vojákům, o které je údajně vzorně postaráno. Jak uváděly noviny, byl
denní příděl pro jednoho vojáka 98 g kávové konzervy, 400 g hovězího masa,
100 g zeleniny, 400 g chleba a 18 g tabáku. Tak bylo psáno, ale ve skutečnosti zlaté oči, které je uviděly. Moc rád
bych viděl, jak v bojových podmínkách
někdo na lékárnických vahách odvažuje
98 g kávové konzervy pro každého vojáka. Ostatně „vzorně postaráno“ bylo
i o civilisty. Hned na počátku války se
ukázalo, že Rakousko-Uhersko není na
delší válku vůbec připraveno. Hned v létě
1914 vypukla nákupní horečka a rodiny
se překotně zásobovaly potravinami. Pyšelský kronikář píše, že ve městech stály a rodiny se překotně zásobovaly potravinami. Pyšelský kronikář píše, že ve
městech stály před obchody s potravinami
„tak zvané fronty“, jev před válkou zcela nevídaný. A to ještě na venkově (a tedy
i v Pyšelích) se žilo relativně lépe, protože zde si lidé mohli pěstovat drůbež a
domácí zvířectvo. Těžko si někdo ve velkém městě mohl pěstovat slepice nebo
kozu.
Rychle se projevil nedostatek mužů
v zázemí. Scházeli v továrnách, u policie atd. Řečeno slovy básníka: „Císař je
stáhl jak mince z oběhu.“ Takže hlavně
do továren musely nastoupit ženy a větší děti. Venkov zase trápily tzv. rekvizice.
Komise zabavovaly koně, obilí, brambory i krmiva. Pokud za ně lidé dostali
nějakou finanční náhradu, byla jim stejně málo platná, protože zlaté a stříbrné
mince rychle zmizely z oběhu a o znehodnocené papírové peníze nikdo nestál.
V r. 1915 činily ceny potravin už 400 %
cen v r. 1913. Byly zavedeny potravinové lístky, jenže stále častěji nebylo co přidělovat. To bylo samozřejmě hodně zlé,
ale nejvíce se všichni obávali toho, jestli
i jim nepřijde růžový lístek, sdělující, že
jejich otec (syn atd.) padl hrdinnou smrtí „na poli cti a slávy“. Vzhledem k tomu,
že pomník padlých najdete v každé větší
vsi, je jasné, že smrt měla opravdu bohaté
žně. K tomu připočtěme tisíce raněných a
zmrzačených. Pamětnící si jistě vzpomenou na trafikanta pana Šmídka, který sice
nebyl přímo v bitevní linii, ale střepina
zatoulaného dělostřeleckého granátu ho
připravila o nohu i v záložní linii.
V listopadu 1916 zemřel 86letý císař
František Josef I. Jeho nástupce, Karel,
měl sice realističtější pohled na válku i na
spojenectví s Německem, ale jeho možnosti byly omezené a navíc mnoho času
už nezbývalo. V té době naši předkové už
bojovali i na další frontě – v severní Itálii. Boje v horách a hlavně u řeky Piavy
stály ohromná množství lidských životů.
Z pyšelských obyvatel zde padli Jan Petrýdes a František Vodrážka. Josef Papírník padl do italského zajetí, ale konce války se také nedočkal: Zemřel totiž
na malárii v zajateckém táboře na ostrově
Asinara u Sardinie.
Nelze také zapomenout na ty, kdo se
stali příslušníky našich legií a pomáhali
vybojovat naši samostatnost. K našim
legiím v Rusku se přidali František Bareš, Václav Bareš, Antonín Bárta, Václav
Krátký, Alois Marek, Arnošt Marek, Karel Mošnička, Josef Platil, Bedřich Trousil a Josef Trousil. Na italském bojišti
přeběhli k legionářům Bedřich Brych,
Antonín Šikl a Antonín Balšan, ve Francii Otto Doležal. Dva posledně jmenovaní zaplatili lásku k vlasti svými životy.
Těm, kdo zůstali doma, sice o život
nešlo, ale žilo se stále hůře. Příděly potravin se postupně zmenšovaly. V r. 1917
obnášely 1 bochníček chleba, 10 dkg
másla, 30 dkg masa a 35 dkg mouky –
na jeden měsíc! Navíc jejich kvalita byla
horší než špatná. Chléb, který byl „vylepšován“ otrubami, se dal jíst, jen když byl
měkký. Když ztvrdl, vnitřek se rozdrobil, takže zbyla kůrka a střídku jste mohli vyjídat lžičkou. Zlé časy nastaly náruživým kuřákům. S dojetím vzpomínali na
bohatý předválečný výběr kuřiva a experimentovali se sušenými listy jahodníku
a dalších rostlin.
Došlo i na kovy. Dosavadní drobné
mince z bronzu a niklu nahradily mince ze železa. Z Pyšel byly odvezeny
v r. 1917 zvony, konkrétně tzv. poledník
z r. 1781 a prasklý zvon z r. 1679. Byly
roztaveny na děla.
Zato sem přibylo několik rodin, které před válkou uprchly z Haliče. Jednalo
se o tamější Židy. Se zdejšími obyvateli
– včetně Židů – se nesžili, místním vadil
jejich nedostatek smyslu pro osobní hygienu a pro pořádek. To už lépe se zdejší
obyvatelé sžili s ruskými zajatci, kteří tu
pomáhali při polních pracích.
Z bojišť zatím přiházely rozporuplné
zprávy. Po nástupu bolševiků a následné
občanské válce a anarchii v Rusku se
zhroutila východní fronta. Rakouskouherské a německé pluky, které tam bojovaly, se začaly přesouvat na západní
frontu. Tamnější francouzské a anglické
divize se ocitly ve smrtelném nebezpečí, naštěstí v r. 1917 vstoupily do války
USA a jejich čerstvé síly představovaly
pro vyčerpané Francouze a Angličany
záchranu.
V r. 1918 už začalo být zřejmé,
že „naši“ (tedy Rakousko-Uhersko a
jeho spojenci) tuhle válku nevyhrají. Na
naše předky, oslabené čtyřletým hladověním, se valila ještě další pohroma – tzv.
Španělská chřipka. Na podzim 1918
a v prvních měsících roku 1919 se vyžádala řadu obětí hlavně mezi mladými lidmi a dětmi.
V té době však už Rakousko-Uhersko bylo minulostí. 28. října 1918 jsme
se dočkali svobody a samostatnosti. Ještě téhož dne dorazila tato zpráva i do Pyšel. Druhého dne lidé strhali rakousko-uherské dvojhlavé orly a vyvěsili prapory v národních barvách. Válka skončila a vojáci, kteří ji přežili, se začali vracet domů. Se jmény těch, kteří nepřežili, se setkáváme na pomnících padlých.
Také na zdejším hřbitově najdeme několik pomníků se jmény padlých, jediný
z nich však také nesl fotografii. Jednalo
se o Otakara Vejmelku, který padl v únoru 1915 v Karpatech. Podle fotografie to
byl hezký člověk. Škoda ho a škoda i té
fotografie. Pomník, stojící přímo u schodů ze starého na nový hřbitov, byl totiž
letos odstraněn.
PhDr. Jiří Chvojka
Muzeum
červenec, srpen, září 2014
Z nových exponátů Pyšelského muzea
Na prvním místě je určitě zrestaurovaný zpěvník pro zámeckou kapli, který
sestavil a vlastnoručně napsal František
Václav Pokorný. Původní název: Sbírka
duchovních písní ke cti a chvále boží.
Tento vzácný rukopis je nyní ve fondu Pyšelského muzea kam byl předán
Pražským arcibiskupstvím. Původně
pochází z pyšelské fary. Místní kronikář
František Václav Pokorný jej vyhotovil
krásným úhledným písmem (kurentem)
pro zámeckou kapli roku 1831, jak je nadepsáno na první stránce zpěvníku. Obsahuje 114 písní vybraných k určitému
úseku církevního roku nebo k svátkům
sakrálních osobností: O sv. Anně, O Janu
Nepomuckém, O sv. Václavu atd. Velký
počet písní je opatřen nápěvy zapsanými
v notových linkách.
Kdo to byl František Václav Pokorný? Narodil se v Pyšelích roku 1783
v čísle 43, zemřel při epidemii cholery
v Pyšelích r. 1850. Jeho otec dříve pracoval u vyhlášeného mistra tkalcovského
v Chrudimi. Hrabě Bissingen, který
vlastnil pyšelské panství (1747 – 1778)
do Pyšel zval schopné řemeslníky, zvláště tkalce. Pokorný se v Pyšelích usadil
a provozoval tkalcovské řemeslo. Syn
František se u otce vyučil tkalcovskému
řemeslu a provozoval jej až do své smrti.
Rád četl a zdokonalil se v literárním umění tak, že slohem neobyčejně obratným
začal psát „Památnosti městečka Pyšely“. Tak o něm napsal vydavatel „Památností“ doktor Antonín Podlaha. Je to pyšelská kronika, kniha jedinečná pro kulturní dějiny našich obyvatel. V poslední době, po smrti Pokorného byl rukopis
„Památností“ majetkem manželů Marie a
Karla Hnátkových. Marie byla vnučkou
F. V. Pokorného. Ta pak rukopis věnovala r. 1900 pyšelskému farnímu úřadu.
V roce 1907 jej knižně vydal již zmiňovaný doktor A. Podlaha. Dnes není známo kam se rukopis ztratil. (V muzeu
máme kopie vydané knížky.)
Je proto velkým počinem, že máme
v muzeu alespoň rukopis zpěvníku
z r. 1831. Zpěvník jako takový byl ve velmi špatném stavu. Bylo nutné jej zachránit pro příští generace, a tak jsem jej dala
k odbornému prohlédnutí paní doktorce
Ekorada na tento měsíc:
Zuzaně Petráškové do Národní knihovny
hudebního oddělení v Praze. Ta zhodnotila jeho textovou část a po dohodě s paní
Ver. Kašťákovou z restaurátorských dílen v Hostivaři, byl zde zpěvník odborně zrestaurován. Velice si vážím daru pro
muzeum paní Ireny Obrhelové z Nové
Vsi, ze kterého mohla být uhrazena částka za zrestaurování vzácného zpěvníku.
Zbývající obnos uhradilo město Pyšely.
Dalším velmi pěkným exponátem
je album fotografií (30 foto) s názvem:
„V upomínku na návštěvu pana ministra
vnitra JUDr. Josefa Černého v Ústavu
pro chov a výcvik služebních psů četnictva v Pyšelích dne 14. června 1937“. Je
to album velmi pěkně uspořádané. Darovala jej Pyšelskému muzeu pravnučka
po svém pradědovi, který pana ministra
doprovázel.
Dále je v muzeu krásný exponát, fotokopie (v původní velikosti 60x90 cm)
Krejčovské korouhve z roku 1803. Originál korouhve je bohužel v majetku říčanského muzea. Pochází z Pyšel. Příslušníci
krejčovského cechu korouhev hrdě nosili
v čele průvodu při různých slavnostech
v Pyšelích. Říčanské muzeum nám tento
originál zapůjčilo na tři roky. Není možné
jej pojistit, takže je pod ochranou městského úřadu. Fotokopii vytvořil pan Milan Nikles a je ke shlédnutí v muzeu.
Dalšími pěknými exponáty jsou dvě
veliké knihy. Daroval je Zděněk Vávra ze
Senohrab. „Táborsko“ a „Zlatá Praha“,
z let 1895 o historii našeho kraje a tehdejších velkých událostech v kultuře Prahy.
Městský úřad zakoupil pro muzeum řadu
knih, které by se mohly půjčovat. Jsou to
knihy: Česká republika – města a obce,
Region Benešov, Čerčany, Benešov, Posázaví, Benešovsko na starých pohlednicích, Českoslovenští legionáři z okresu Benešov, knihy o Masarykovi, Rádlovi, Čapkovi atd.
Naše muzeum vlastní velké množství krásných exponátů (8 000 ks). Není
však možné pořádat výstavy jak tomu
bylo dříve. Je velká škoda, že muzeum
má velmi málo návštěvníků, hlavně pyšelských, kteří by měli být hrdi na své
muzeum. Je otevřeno ještě do 9. listopadu. Těším se na Vaši návštěvu. Zd. Srnská
Nechte si poradit
Zpěvník F. V. Pokorného z r. 1831
Krejčovská korouhev z roku 1803
Inzerce
Ekoporadenství (environmentální poradenství) se zabývá poskytováním pomoci a rad v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje. Pomáhá zpřístupňovat objektivní informace o životním prostředí,
o environmentálních problémech a jejich řešeních, o výrobcích a jejich vlivu na životní prostředí tak, aby se lidé mohli odpovědně rozhodovat ve prospěch své budoucnosti. Ekoporadna ČSOP Vlašim významně
pomáhá utvářet odpovědnost obyvatelstva Podblanicka vůči životnímu prostředí již od roku 1999 a je dlouholetým členem Sítě ekologických poraden STEP. Certifikovaný ekoporadce zodpoví vaše dotazy e-mailem, telefonicky či osobně. V případě potřeby při tom spolupracuje s externími odborníky. Služby ekoporadny se řídí etickým kodexem. Služby ekoporadny jsou určeny veřejnosti, obecním úřadům a představitelům obcí, školám, učitelům a studentům, malým podnikům a živnostníkům, vlastníkům pozemků, zemědělcům a dalším zodpovědným lidem kteří chtějí jednat šetrně ke svému životnímu prostředí.
Bezplatně nabízíme pomoc v oblasti péče o zeleň, posuzování dopadu lidské činnosti na životní prostředí a její optimalizace, ochrany přírody, legislativy životního prostředí, ekologicky šetrné dopravy, spotřebitelství, úsporného a ekologicky šetrného provozu domácností, kanceláří, škol, úřadů, hospodaření s energií, vodou a odpady, ochrany ovzduší a adaptace na klimatickou změnu či agroekologie. Specializujeme se
na metodickou pomoc při environmentální výchově, vzdělávání a osvětě (EVVO), poskytujeme metodickou pomoc učitelům, podklady pro referáty, projekty, seminární práce, odborné konzultace a praxe studentů.
Organizujeme přírodovědné a vlastivědné exkurze na Podblanicku. Školám a úřadům poskytujeme rovněž bezplatně pomoc při ekologizaci provozu. Poskytujeme kontakty na další odborné instituce a poradenství
pro vlastníky a hospodáře v přírodovědně cenných územích.
Knihovna a studovna je součástí poradenské služby. Výpůjčky lze bezplatně objednat a katalog naleznete na adrese http://www.podblanickeekocentrum.cz/cs/knihovna
Ekoporadna ČSOP Vlašim, e-mail: [email protected], tel.: 317 845 169, web: http://www.podblanickeekocentrum.cz/cs/ekoporadna
adresa: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim provozní doba pro telefonický a osobní kontakt: pondělí – pátek 9-12, 13-17 hodin
9
dopisovatelé
Tento unikátní hudební nástroj byl
zhotoven v roce 2001 a od té doby obohacuje kulturní dění nejen v Praze a Českých městech, ale i v celé Evropě.
Zvonohra je vlastně soubor zvonů
různých velikostí sladěn do kompaktního celku, který umožňuje na tyto zvony
hrát. Již od 13. století se lidé snažili spojit několik menších zvonů a pomocí lanek nebo paliček je rozeznívali. Zvony se
posléze začaly sestavovat k hodinovým
strojům nebo se zvonohry také začaly
ovládat pomocí velkých hracích válců.
V 16. století došlo k velkému rozmachu zvonoher, zvonaři vyřešili problém
s přezníváním několika zvonů, který je
doprovázel od počátku stavby zvonoher.
Vznikl speciální profil zvonového žebra,
upravila se hmotnost zvonu a zvětšil se
rozsah tohoto hudebního nástroje na 4 – 6
oktáv. V současné době se za zvonohru
považuje pouze nástroj, který má nejméně 23 zvonů a je ovládán mechanicky
pomocí klaviatury. Pokud zvonohra získá statut koncertního nástroje, musí mít
nejméně 47 zvonů. Zvonohry se dělí na
pevné a mobilní.
červenec, srpen, září 2014
Pražská mobilní zvonohra
Kolébkou zvonoher by se dal přiřadit Benelux. Zvonohry se odtud postupně
začaly šířit do celého světa. V současné
době se nejvíce těchto nástrojů nachází
v Holandsku a Belgii (společně 500 zvonoher). Pak následuje Francie (52 zvonoher), Německo, Dánsko, Švédsko, Velká
Británie a Norsko (8 zvonoher). Ostatní
země mají pouze jednotlivé zvonohry.
U nás v Čechách je nejznámější
Loretánská zvonohra se svými 27 zvony. Jejím autorem byl Claudy Fremy a
slavnostně byla vysvěcena v roce 1695.
Můžeme se také setkat se soubory zvonů (Klokoty u Tábora -9 zvonů, Hoštka
u Litoměřic -9 zvonů, Unhošť -6zvonů,
Křtiny, Svatá Hora u Příbrami, Brodek
u Přerova, Francova Lhota, chrám Nanebevzetí P. Marie ve Staré Boleslavi atd.),
ale zde se nejedná o zvonohry.
Pražská mobilní zvonohra je se svými 57 zvony druhou největší na světě z pěti dnes funkčních velkých mobilních nástrojů. Je jediná ve střední a východní Evropě. Největší zvon váží 860kg
(f1) a naopak nejmenší 5kg (d6). Hmotnost celého nástroje je 12t, z toho pouze
zvony váží 4950kg. Postavena byla v letech 2000 až 2001 ve spolupráci firem Zvonařstvím Manoušek z Prahy, firmou
Royal Eijsbouts z nizozemského Astenu
a belgickou firmou Clock-o-Matic z Holsbeeku. Tato zvonohra má certifikaci
Koncertní zvonohry a plně splňuje veškeré mezinárodní normy. Přepravována
je na vozidle Renault Magnum AE 470 a
celkové rozměry činí - délka 9,8m; šířka
2,5m; výška 3,9m a hmotnost 21,8t. Myšlenka postavit mobilní zvonohru vznikla
již v roce 1994. V roce 1998 byl předložen projekt na zhotovení Pražské mobilní zvonkohry v rámci akce Praha- Evropské město kultury, v roce 1999 bylo přislíbeno financování i s termínem prvního koncertu. Okamžitě se rozběhly práce
na výpočtu profilu zvonů a jejich výzdobě. Již v roce 2000 začínají být problémy
s finančními prostředky a musejí se začít hledat další sponzoři. I přesto se práce
na zvonech nezastavují a v květnu 2001
je odlito všech 57 zvonů. První koncert
se odehrál 3. září 2001 v pražské oboře
Hvězda. V následujících dnech probíhal
v Praze festival Eurocarillon 2001, jehož
se Pražská mobilní zvonohra zúčastnila.
V současné době zvonohra v letním období jezdí na koncertní turné po Evropě a koncem roku se vrací do Prahy, kde
probíhají další její vystoupení. Za 13 let
své existence má za sebou 400 koncertů
v 11 evropských zemích, za její klaviaturu usedla již více než stovka profesionálních hráčů na zvonkohry.
U nás v Pyšelích se budeme moci
seznámit s tímto hudebním nástrojem
slavnostně již 21. prosince při adventních oslavách. Jedná se o její 403 koncert. Čeká nás program Roaming Bells
nizozemské carillonistky paní Rosemarie Sauntiëns. Doufám, že se všem tento
zážitek bude líbit stejně, jako nám v minulosti,kdy jsme jej shlédli 23. prosince
2013 na Vltavě pod Karlovým mostem.
V případě zájmu je možné se také
podívat na stránky www.carillon.cz.
Pramen: Stránky carillon a kniha Zvonařství pana Petra Manouška.
Honza Kostrhoun

Živnostníci v Pyšelích v letech 30tých až 50tých minulého století
Jsem pyšelský rodák, chodil jsem
zde do školy. Pracoval jsem v JZD v Pyšelích a přitom jsem studoval Zemědělskou školu v Táboře. V roce 1966 jsem se
s rodinou odstěhoval do rodiště mé manželky, do Moravských Budějovic. Na Pyšely, moji rodnou obec stále vzpomínám,
mám tu příbuzné a na hřbitově u Lorety
jsou pohřbeni moji rodiče, takže do Pyšel
často zajíždím.
Za mého mládí bývala v Pyšelích
skoro v každém domě nějaká živnost. Řemeslník, aby vedle řemesla mohl uživit
svoji rodinu, měl k tomu také malé hospodářství. Dle mé paměti začnu od domu
u kostela, dnes zde mají krámek Vietnamci. Patřil dříve Papírníkům, manželka Josefa Papírníka zde měla kloboučnictví
a jeho sestra Liduška provozovala krejčovskou dílnu. V části, kde byla později hospoda krejčoval pan Vodrážka, kterému chyběla část levé ruky. Další dům
10
byla drogerie pana Krátkého s velkým
poutačem OLLA GUM. Dům č. 73 byl
obchod pana Josefa Zahradníka, sortiment m. j. průmysl, petrolej. Provozoval
Liduška Papírníková
i benzinovou pumpu, která stála na náměstí. V Senohrabech měl pronajaté sklady na cement, vápno a uhlí. Přes uličku
v domě č. 72 byla nezapomenutelná oficina pana Josefa Procházky a jeho ženy
Jiřiny. Zde bylo zvelebování fazon účesů žen i mužů a také informační centrum.
Dům č. 71, pan Zdeněk Podroužek, ruční
šití lyžařských bot, jeho manželka provozovala mandl na žehlení prádla. Ve vedlejším domě měl
koloniál pan Soukup, později
pan Beneš. V domě přes uličku provozovali hned tři lidé
svoji živnost. V přízemí prodávala paní Slavíková cukrovinky, v další části měl pan Večera holičství a v patře domu
krejčoval pan Krejčík, který
bydlel v Zakoutech. Jeho syn
Dobrouš si na zahradě i během války postavil letadlo a
když přišel květen 1945, tak s ním také
létal. Dům č. 68 bylo pekařství pana Budila, provozování této živnosti převzal po
mém zemřelém strýci Feierfeilovi. Následovala spořitelna, což dodnes připomínají krásná zdobená skla v oknech.
V domě č. 68 bylo hodinářství a opravna bicyklů pana Nezbedy. Pak je ulička
k bývalé vinopalně, tedy Vinopalná ulice.
Pokračování na straně 11
Zdeněk Podroužek
dopisovatelé
červenec, srpen, září 2014
Pokračování ze strany 10
V domě č. 74, dnes keramička paní Papírníková, prakticky ve sklepě tohoto
domu, provozovala paní Strnadová, vdova, jednu důležitou živnost a to pohřebnictví. V jedné části domu, proti studni
měla byt. V menší místnosti byly svícny, katafalk, rakve apod. Pohřební vůz
byl pak v kolně domu pana Kadlece
č. 43, truhláře, který pro její živnost vyráběl rakve. Po válce za paní Strnadovou jezdila její dcera s rodinou na motorce značky Indián se sajdkárou. Indián
měl mohutná řídítka, snad metr rozpětí.
V domě č. 89 měl jistý čas zubařskou
ordinaci pan Zdeněk Bém, který dojížděl z Benešova. Dále byl domek Urbánků, který byl později zbourán, a byla postavena pošta. Můj prastrýc František
Urbánek, velitel pyšelských hasičů se nevrátil z koncentračního tábora v Terezíně. Vedle pošty byl obchod pana Jindřich
Dlabala. Následuje dům pana Turka. On
i jeho syn Míla byli vynikající tesaři. Ob
barák byla strojírenská firma pana Nováka, opravovala se tu zemědělská technika, mlátičky na obilí apod. Za dalších
pět domů bylo zámečnictví pana Nováka,
jehož profesí byli vodovodní instalace.
Měl mnou obdivovaný anglický motocykl značky BSA. V domě č. 55 měl krejčovství pan František Vykoukal. V době
krize nakoupil přímo z továrny látky, obcházel obce až k Neveklovu, poměřil zákazníky a během krátké doby z vybrané
látky dodal oděvy, pochopitelně za dobrou cenu. V té době zaměstnával až šest
krejčích.
Dál
proti domu Pařízkových, bydlel velitel četnického
ústavu pro výcvik
psů pan Adolf Horák. V sousedním
domě bydlel zedník pan Šesták a
hned vedle studnař
pan Havlíček. Po
několika domech
zemědělců
byl
Letadlo Dobrouše Krejčíka
v domě č. 43 truhlář pan Kadlec a jeho
sousedem byl sklenář pan Kratochvíl.
V domě č. 37, dnes hospoda U Dobrotů provozoval můj otec Jaroslav Jenšovský hospodu a řeznictví. V poschodí byla
pošta, divadelní a taneční sál. V domě
pana Dlouhého, dnes obchod pan Heřmana, prodávala v levé části domu paní Zachovalová galanterii a v pravé části byla
prodejna a opravna obuvi Baťa. Přes cestu k Loretě byl zemědělec a řezník, prodej masa pan Smrčka. Vedle byla „Kampelička“, dále dům č. 31, v němž měl obchod s látkami pan Rádl. Vedle bývalo
pekařství pana Zamrazila (dům zbořen).
V domě č. 29 opravoval boty pan Smutný, svého času starosta Pyšel. Později
dům patřil panu Třískovi, který zde měl
trafiku a také pojišťoval. Vedle je „Radnice“, byla tu hospoda a řeznictví pana
Petra. Vedle bydlel pan Hnátek zemědělec a řezník. V domě, kde se dnes prodávají krmiva pro zvířata apod. bydlel dříve pan František Zeman, švec který zhotovoval kvalitní vysoké jezdecké holinky. Dům č. 23 paní Čápová, krejčová, její
bratr byl malíř pokojů. Dále v domech Na
Košíku byl pan Cinka kominík, pan Podhola zedník, pan Červenka pokrývač. Pan
Antonín Šikl dopravoval poštu 2x denně k vlaku na zastávku a zpět do Pyšel.
Nezapomenutelnou postavou byl z domu
č. 88 pan Karel Pilát hrobník a správce kůru v kostele. Dále bydlel kovář pan
Kleňha. V ulici k Pětihostům (dříve Poštovní) byl kolář pan Páša, vedle sedlář
Holeček a naproti autodílna pana Nováka. Na rohu byl obuvník pan Valtr, vedle
krejčí Alois Vykoukal.
Zpět na náměstí byl dům pana Bečky cukráře, vedle byl holič pan Hruška.
Další živnosti byly pod kostelem v Lipové ulici. Kovárna pana Zemana, knoflíkárna pana Dautha, zemědělská usedlost pana Hrušky, který společně s cestářem Léblem protahovali silnice sněžným
pluhem. Naproti bydlel pan Jan Vnouček
studnař. V Průběžné ulici měl truhlářství
pan Pacák, vedle byl dům stavitele pana
Havlíka. Níže byl koloniál pana Šugla a
kominictví pana Laštovičky. U sádky cementárna pana Šubrta, dále měl tesařství
pan Salátek. U rybníka Prádlo byl lakýrník pan Ptáček, který vlastnil aerovku
zvanou „cililink“.
Tolik tu bylo v Pyšelích živností,
všichni se uživili a žilo se tu dobře. Některé pracovní nástroje a nářadí pyšelských
živnostníků jsou k vidění v Pyšelském
muzeu a mohou tak přiblížit návštěvníkům mnohdy již zaniklé živnosti.
Se srdečným pozdravem na Pyšely
Jaroslav Jenšovský, Moravské Budějovice
Inzerce
EKOLIKVIDACE A ODTAHY AUTOVRAKŮ
FIRMA AUTO S.V.A.
Soběhrdy nabízí
AUTO
www.autosva.cz
Ekologická likvidace vozidel ZDARMA
Odtahy vozidel ZDARMA (do cca 30 km) Když k nám kompletní
vůz přivezete,
Samozřejmostí je vystavení potvrzení
ODMĚNU DOSTANETE!
o převzetí autovraku + vyřízení formalit
v Benešově, Vlašimi, Voticích.
Přestavby vozů na LPG – VELKÉ SNÍŽENÍ CEN!!!
Kontakt: AUTO S.V.A., s.r.o., Soběhrdy 9, Benešov
tel: 602 735 076, 317 795 826, www.autosva.cz.
Otevírací doba: Po-Pá 8:00-17:00, pauza 12:00-13:00
Nabídka platí do odvolání. Pro detailní informace nás neváhejte kontaktovat.
11
Pykulka
červenec, srpen, září 2014
PYšelský KUlturní KAlendář
22. a 24. 9.
20:45 - 22:15
ZÁŘÍ
25.9. - 19:00
čtvrtek
1.10. - 13:00
středa
ZAČÍNAJÍ
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
pod vedením p. Beránka
v pyšelské sokolovně
celkem 10 lekcí
pořádá: TJ Sokol Pyšely
přesné informace jsou plakátovány
TVOŘENÍ PRO ŢENY
výroba částí na šperk z Fimu
v salonku pizzerie U Dobrotů
pořádá: Cvrček Pyšely
Kurz je moţné navštívit v rámci permanentky na 5 vstupů za 450,- Kč.
Více info na www.cvrcekpysely.cz. Přihlášky na [email protected]
KLUB SENIORŮ
pravidelné setkání první středu v měsíci v hasičské zbrojnici
DRAKIÁDA NA LORETĚ
5.10. - 14:00
neděle
24.10. - 18:00
pátek
25.10. - 14:00
Sobota
ŘÍJEN
28.10 - 18:30
úterý
28.10. - 21:00
úterý
30.10. - 19:00
čtvrtek
15.11. - 19:30
sobota
lisToPAd
22.11. - 16:00
sobota
12
Na závěr jsou opět naplánovány letadélka rozhazující bonbóny, bude i soutěž o nejvýše
letícího draka.
Na místě bude k dispozici teplý čaj a pro malé účastníky malé překvapení.
pořádá: Pro Pyšely o.s.
HUBERTSKÁ MŠE
v pyšelském kostele
ŠTRÚDLOBRANÍ
v Borové Lhotě u kapličky
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
pro děti a rodiny
od Nové Vsi k pomníku na pyšelském náměstí
pořádá: SDH Pyšely
ROZEZNÍ SE DVA PYŠELSKÉ ZVONY
Již dvanáctým rokem se tímto Pyšely připojují k akci ZVON MÍRU V ROVERETU.
pořádá: SDH Pyšely
po akci je pro Vás připraveno svařené víno v pyšelské hasičské zbrojnici
TVOŘENÍ PRO ŢENY
navlékání a kompletace Fimo korálků a částí vyrobených v září.
Pomocí decoupage oživení vašich květináčů, krabiček nebo rámečků na zeď
v salonku pizzerie U Dobrotů
pořádá: Cvrček Pyšely
"DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU"
divadelní hru Járy Cimrmana
uvede HROB z Ohrobce
pořádá: TJ Sokol Pyšely
VERNISÁŢ
výstavy obrazů Marie Kolářové
v GALERII U MARIE
pořádá: Galerie u Marie
Pykulka
červenec, srpen, září 2014
lisToPAd
27.11. – 19:00
čtvrtek
TVOŘENÍ PRO ŢENY
drátkování s korálky: ozdoby na stromeček či vánoční stůl - rybičky, hvězdy
v salonku pizzerie U Dobrotů
pořádá: Cvrček Pyšely
3.12. - 13:00
středa
KLUB SENIORŮ
pravidelné setkání první středu v měsíci v hasičské zbrojnici
6.12.
sobota
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
místo a čas budou včas plakátovány
pořádá: OS pro zvelebování Zaječic, Kovářovic a okolí
7.12. - 18:00
neděle
11.12. - 19:00
čtvrtek
PRosinec
12.12.
pátek
14.12. - 17:00
neděle
20.12. - 16:00
sobota
KONCERT V KOSTELE POVÝŠENÍ SV. KŘÍŢE
Účinkují:Vratislav Kříž (baryton)
Petr Malásek (klávesy)
a jejich host
vstupné: Kč 150,-
TVOŘENÍ PRO ŢENY
Quilling: výroba netradičních přání nebo drobných dárků
formou stočených proužků papíru
v salonku pizzerie U Dobrotů
pořádá: Cvrček Pyšely
den OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v Dětském domově v Pyšelích
CHARITATIVNÍ KONCERT PRO DĚTSKÝ DOMOV PYŠELY
jako každoročně hraje BRASS FIVE, zpívá dětský sbor ZŠ TGM Pyšely
v pyšelské sokolovně
pořádá: DD Pyšely
"VODNÍ KRÁL"
pohádka pro malé i velké
v podání SDOL Pyšely
pořádá: TJ SOKOL Pyšely
"PRAŢSKÁ MOBILNÍ ZVONKOHRA"
21.12.
cca 17:00
neděle






unikátní možnost si poslechnout zvonohru mimo Prahu
v programu je serie skladeb s názvem Roaming Bells
hrát bude nizozemská carillonistka paní Rosemarie Seuntiens
na pyšelském náměstí
Kaţdé pondělí a středu od 22.9. a 24.9. 2014 vţdy od 20:45 hod. - "Taneční pro dospělé v pyšelské sokolovně"- 10 lekcí pod vedením pana
Beránka
Kaţdé pondělí 9:30 - 10:30 probíhá cvičení rodičů s dětmi pod vedením Venduly Smutné
Kaţdé úterý 19:00 - 20:00 probíhá cvičení pro ţeny pod vedením Kateřiny Sládkové
Kaţdý čtvrtek 16:00 – 19:00 (rozděleno do dvou skupin po hodině a půl dle věku) probíhá cvičení mladších ţákyň v sokolovně Pyšely, Pořádá
TJ Sokol Pyšely.
Kaţdý poslední čtvrtek je moţné navštívit "Tvoření pro ţeny", bliţší informace na www.cvrcekpysely.cz, přihlášky na
[email protected]
Kaţdou neděli od 14:00 do 15:30 hod. probíhají setkání mladých hasičů v hasičské zbrojnici v Pyšelích. Pořádá SDH Pyšely.
PROGRAM ADVENTNÍCH NEDĚLÍ BUDE VČAS PLAKÁTOVÁN
Změna program vyhrazena. Neuvedená data budou s dalšími informacemi o akcích včas plakátována.
Výtisk zdarma; k dostání v pyšelských obchodech, na poště a městském úřadě.
Změna programu vyhrazena; neuvedená data budou s dalšími info o akcích včas plakátována.
PRO PŘÍPADNÉ DOTAZY, PROSÍM, KONTAKTUJTE KULTURNÍ VÝBOR NA MAILU:
[email protected]
13
příloha
T.J. Sokol pyšely
červenec, srpen, září 2014
Cvičení v Sokole
Prázdniny skončily a začal další školní rok. S ním přichází i nový rozvrh sokolovny plný obvyklých i nových aktivit, které Vám nabízí T. J. Sokol Pyšely. Nově nabízíme
cvičení pro ženy na hudbu, zaměřené na tvarování a posilování problémových partií, dále cvičení pro matky s dětmi od 1 roku, taneční pro dospělé s novými lekcemi pro začátečníky a další ...
Těšíme se na nové tváře...
Tereza Bartíková a Kateřina Tomášková, náčelnice a jednatelka T. J. Sokol Pyšely
Čas
Cvičení všestrannosti - ŽÁKYNĚ
16:00 - 17:30
Předškoláci - 3. tř.
17:30 - 19:00
4. tř. - 9. tř.
18.9.2014
300,- Kč/rok
e-mail: [email protected]
osobní domluva na hodině
Čtvrtek
Začátek
Cena
Přihlášky
Čas
Začátek
Cena
Přihlášky
Čas
Začátek
Cena
Přihlášky
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI
9:30 - 10:30
8.9.2014
30,- Kč/hodina
Vendula Smutná 774 329 264
osobní domluva na hodině
Pondělí
CVIČENÍ PRO ŽENY
19:00 - 20:00
30.9.2014
60,- Kč/hodina
Volně pro veřejnost
Kateřina Sládková
Úterý
Čas
Pondělí
Středa
Začátek
Cena
Přihlášky
Čas
Začátek
Cena
Přihlášky
Čas
Začátek
Cena
Přihlášky
Cvičení všestrannosti - MUŽI
17:30 - 18:30
18:30 - 19:30
50,- Kč/hodinu
Libor Podroužek
osobní domluva na hodině
SÁLOVÝ FOTBAL
18:30 - 20:30
Pondělí
50,- Kč/hodina
David Šintal 605 276 874
osobní domluva na hodině
STOLNÍ TENIS
17:15 - 18:30
8:00 - 12:00
Úterý
Neděle
50,- Kč/hodinu
Vejmelka 602120818, Svašek 724523394
osobní domluva na hodině
Čas
Pátek
Začátek
Cena
Přihlášky
VOLEJBAL
19:00 - 22:00
Jednou za 14 dní od 21:00
50,- Kč/hodinu
osobní domluva na hodině
Náplň
Cvičení pro dívky
Základy atletiky a gymnastiky
Míčové hry, pohybové hry,
cvičení na nářadí, na hudbu…
Pozn.:
Určeno pro matky s dětmi
od jednoho roku do tří let
Pozn.:
Posilování a tvarování
problémových partií.
Prvky aerobicu a zumby.
Overbaly, posilovací gumy.
Pozn.: Pro muže (i ženy)
Posilování (posilovací stroje)
Kondiční cvičení
Kruhový trénink
Pro členy TJ Sokol Pyšely
cenově výhodnější
Pozn.:
Sportovní oddíl TJ Pyšely
Pro členy TJ Sokol Pyšely
cenově výhodnější
Pozn.:
Sportovní oddíl TJ Pyšely
Pro všechny věkové kategorie
Pro členy TJ Sokol Pyšely
cenově výhodnější
Pozn.:
Sportovní oddíl TJ Pyšely
Pro všechny věkové kategorie
Pro členy TJ Sokol Pyšely
cenově výhodnější
OCHOTNÍCI
Čas
Začátek
Cena
Přihlášky
Čas
Začátek
Cena
Přihlášky
14
Čtvrtek
19:00 - 22:00
Vlčková Martina 603 566 011
Pondělí
Středa
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
20:45 - 22:15
pokročílí
20:45 - 22:15
začátečníci
22. a 24.9.2014
3 200,- Kč/pár/12 večerů
Jan Beránek
[email protected]
Pozn.:
Hra se již připravuje.
Kdo by měl zájem o práci
v ochotnickém spolku, prosím
obraťte se na M. Vlčkovou
Pozn.:
Kurzy budou otevřeny při
minimálním počtu 5 párů.
Omezený počet párů =
Individuální přístup
červenec, srpen, září 2014
t.j. sokol pyšely
příloha
R E S TAU R AC E
SOKOLOVNA PYŠELY
Pražská 151, Pyšely • tel.: 602 202 029
Děkujeme Vám za Vaši pětiletou přízeň.
Vaše restaurace Sokolovna Pyšely.
www.sokolovna-pysely.cz [email protected]
Dopisovatelé
Drakiáda 2014
Tímto zveme všechny milovníky létajících draků
(jakožto i jiných objektů)
na tradiční podzimní drakiádu na Loretě.
Dětský den 2014
Letošní dětský den již tradičně připravily společnými silami pyšelské spolky: SK Pyšely, SDH Pyšely a T. J. Sokol
Pyšely. Termín připadl na neděli 1. června, a tak jsme mohli oslavit svátek přímo na Mezinárodní den dětí. Bylo krásné slunné počasí - příjemné ke hrám na
hřišti, které byly opět uspořádány formou
stanovišť. Každý spolek přispěl i něčím
ze své činnosti. Díky tomu si děti mohly
vyzkoušet střelbu na fotbalovou branku,
práci s hadicemi, stříkání ze „džberovky“
a u Sokolů pocvičily i svoji mrštnost.
Prožili jsme krásné odpoledne a už se těšíme na příští rok, kdy se bude dětský den
konat na hasičské zbrojnici.
inzerce
Uskuteční se
(ne v případě deště)
dne 05. 10. 2014 - neděle - od 14.00 na Loretě.
Na závěr jsou opět naplánovány letadélka
rozhazující bonbóny,
bude i soutěž o nejvýše letícího draka.
Na místě bude k dispozici teplý čaj
a pro malé účastníky malé překvapení.
TANEČNÍ
PRO DOSPĚLÉ
(11.SEZÓNA)
soKolovnA sTRANČICE
Kurz S1: Začátečníci
15:15 – 16:50
neděle, od 21.9.14
Kurz S2: Mírně pokročilí
17:00 – 18:35
neděle, od 21.9.14
Kurz S3: Středně pokročilí 18:45 – 20:25
neděle, od 21.9.14
Kurz S5: Speciál
neděle, od 21.9.14
Info: tel: 603 238 090
20:35 – 22:15
e-mail: [email protected]
www.tanecni.net
15
dopisovatelé
červenec, srpen, září 2014
Hledáte vhodný sport pro školáka? Zkuste florbal!
V tělocvičně Základní školy Poříčí
nad Sázavou už po několik sezón trénují
děti z Florbalového klubu Draci. Jejich
základna se neustále rozrůstá. Ještě před
několika lety jich bylo okolo 20, dnes je
členy klubu téměř 60 malých sportovců
ve věku od 5 do 15 let.
Stále vyšší počet dětí, které chtějí hrát právě florbal, do značné míry koresponduje s nárůstem popularity tohoto sportu v České republice. Florbal se
mimo jiné stal mimořádně oblíbeným
školním sportem, a není divu. Je to sport
velmi dynamický, plný zvratů a variant
a jeho atraktivitu podtrhuje i fakt, že v
něm padá hodně gólů. Zároveň je poměrně nenáročný – kromě florbalky, popř.
ochranných brýlí, není potřeba žádné
zvláštní vybavení. Ani finanční náročnost
tedy není nijak velká.
Dalších důvodů, proč zvolit právě
florbal jako vhodný sport pro malé dítě,
je celá řada. Jedním z těch hlavních je
fakt, že přizpůsobuje pravidla a systém
hry motorickým a fyzickým schopnostem dětí na základě jejich přirozeného
vývoje.
Konkrétně: jen málokomu asi dává
smysl nechat 7leté dítě běhat po hřišti
velkém 40 x 20 metrů při hře pěti hráčů
proti pěti. Je jasné, že to pro něj bude spíš
maratónský běh než florbal. Do kontaktu
s míčkem se totiž logicky nedostane tak
často, jak by bylo žádoucí, navíc bude
mít problém si při deseti hráčích v poli
srovnat v hlavě, kam se vlastně postavit
či jakým směrem se pohybovat. A nutit
takového kluka nebo holku, že má hrát na
konkrétním postu a běhat v určitém území, by v tomhle věku bylo špatně.
Proto se v mládežnických kategoriích hraje systémem 3 hráči v poli plus
brankář, samozřejmě na zmenšeném hřišti, popř. se zmenšenými brankami. Děti
se díky tomu dostávají do kontaktu s míčkem mnohem častěji, což je strašně důležité. Potřebujeme totiž, aby zvládli co
nejlépe techniku v období, kdy se jejich
motorika vyvíjí nejrychleji a nejsnáze.
Navíc díky hře ve třech pochopí princip
poziční hry, tzn. kam si naběhnout, aby
se k nim ve správný čas mohla dostat přihrávka a zároveň mohlo dojít k ohrožení
soupeřovy branky.
Toto je zjednodušený popis toho,
jakým způsobem trénujeme a hrajeme
i ve Florbalovém klubu Draci. V průběhu
sezóny s dětmi také pravidelně jezdíme
na turnaje, kde mají příležitost bez ohledu na florbalovou vyspělost poměřit síly
s jinými kluby. Minimálně jednou za rok
se účastníme většího, dvoudenního turnaje, pořádáme pro děti letní florbalové
soustředění a řadu dalších akcí.
A v neposlední řadě je třeba říct, že
klademe velký důraz na rozvoj všeobecných pohybových schopností. Právě v období dětství je to podle nás jednoznačně
nejdůležitější sportovní aktivita. Z toho
důvodu máme kromě dvou florbalových
tréninků týdně ještě jeden, ve kterém se
věnujeme atletickým a gymnastickým
cvičením a hraní všech možných pohybových a míčových her.
Pokud by si vaše děti chtěly florbal
vyzkoušet, není nic snazšího. Trénujeme
každé pondělí a čtvrtek od 16.30 do 18.00
(mladší děti) a od 18.00 do 19.30 (starší
děti). Váš malý sportovec může přijít,
zúčastnit se dvou nebo tří tréninků a pak
se teprve rozhodnout, jestli bude trénovat
pravidelně. I florbalku vám pro začátek
půjčíme. A pokud by vás o FBK Draci
zajímalo cokoli dalšího, všechny důležité
a aktuální informace najdete na našich
stránkách www.draciflorbal.cz.
Martin Zika, Florbalový klub Draci

Minitábor 2014
Letos v srpnu (11. 8. - 15. 8.) se konal již pátý ročník Minitábora na hasičské zbrojnici. Tato volnočasová aktivita
je určena pro všechny děti, které navštěvují kolektiv mladých hasičů při SDH
Pyšely. Počet dětí doplňují děvčata ze
Sokola (všestrannost žákyně). V pondělí ráno se sešlo na hasičské zbrojnici celkem 25 dětí ve věku 6 až 13 let. Většina aktivit probíhá na zahradě zbrojnice, kde i spíme ve stanech. Některé hry
16
se stanovišti jsou rozptýlené po Pyšelích.
Celý týden se nesl v duchu pohádek a světa sci-fi a fantasy, proto si děti
samy pojmenovaly oddíly podle pohádkových postav. Prvním oddílem byli červení draci, druzí byli zelení elfové a třetí
modří šmoulové. Program byl tedy přímo
pohádkový – Kouzelná pošta, Pohádkové rozumy, Hra o přežití, Pohádkové putování s fantazií či Hravý výšlap. Nejvíce
pozitivních ohlasů ale bylo na Putování
hloupého Honzy, jehož hlavní náplní bylo
vaření buřtguláše v kotlíku. Za nejlepší
buřtguláš získal celý oddíl
Řád zlaté vařečky.
Vrcholem
programu byl
výlet, za který patří velký
dík našim hasičům, kteří pro
nás vymysleli a připravili
plavbu na raftu z Nespek na
Zbořený Kostelec. Do Nespek jsme došli pěšky a odtud už jsme
pluli na šesti raftech (jeden zelený hasičský a zbylých 5 červených půjčených
od pana Sopra z jeho půjčovny Sázava
Tour). Cestou jsme se zastavili v bistru v
Ledcích, kde jsme poobědvali, odpočinuli si a zahráli jsme si pár her. Potom jsme
se opět nalodili a vyrazili směrem k cíli.
Výlet jsme završili výstupem k zřícenině hradu, a pak jsme se notně znavení nechali odvézt do tábora.
Doufáme, že si děti domů přinesly
spoustu nových zážitků a že se budeme
i nadále vídat, ať už v kolektivu mladých
hasičů, nebo při cvičení všestrannosti v
Sokole.
Kromě mě se o děti staraly: Dominika Dvořáková, Marcela Samková, Petra
Mikliczová, Sabina Purkrtová, Ondra
Chalupa, Pavla Šiňorová a Kateřina
Sládková.
Občasně docházely: Tereza Bartíková, Ivana Sládková, Zlata Bartíková,
Klára Kondášová, Aneta Vašourková a
Lenka Smrčková.
V neposlední řadě děkujeme i hasičům, kteří nám pomáhali s výletem,
noční bojovkou a ostatní organizací:
Jan Kostrhoun, Jan Slavík, Jan Smutný,
Pavel Smutný, Antonín Slavík, Ivo Vnouček, David Kadeřábek, Ladislav Hruška,
Jaroslav Heřman, Lukáš Bartík, Josef
Smrčka, Michal Heřman, Jan Sládek ml.,
Lukáš Maršoun.
Schůzky kolektivu mladých hasičů
se konají pravidelně každou neděli od
14:00 do 15:30 na hasičské zbrojnici.
Děti se stávají členy hasičů, platí členské
příspěvky 150 Kč na rok. Děti se mohou
přihlásit kdykoliv během roku přímo na
schůzce. Info na e-mailu: [email protected]
Kateřina Tomášková
inzerce
červenec, srpen, září 2014
UHELNÉ SKLADY PĚTIHOSTY - JASPRO PLUS s.r.o.
UHLÍ A DŘEVO
KTERÉ VÁS OPRAVDU ZAHŘEJE
DÁLE NABÍZÍME:
ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE
(BAZÉNY, VÝKOPY PRO SÍTĚ, ZÁKLADY RD)
KONTEJNERY NA ODPAD
(KOMUNÁL, SUŤ, TRÁVA, DŘEVO…)
ŠTĚRKY VŠECH FRAKCÍ
PÍSEK A KAČÍREK
PALIVOVÉ DŘEVO ŠTÍPANÉ
PŘÍJEM OBJEDNÁVEK :
UHELNÉ SKLADY JASPRO PLUS s.r.o.
Pětihosty 17 – Vávrův statek
Mobil: 602 36 52 36
Tel.: 323 654 321
www.jaspro.cz / [email protected]
„Důvěru oplácíme kvalitou“
17
inzerce
červenec, srpen, září 2014
Průhonice – Čestlice
N E J Š I R Š Í V Ý B Ě R ZA N E J L E P Š Í C E N Y !
Elektrický vysavač listí
Benzinový vysavač listí
HLSI 260, výkon 2600 W, rychlost vzduchového
proudu 275 km/ hod., objem záchytného koše
35 l, hmotnost 3 kg
GBLE 650, výkon 0,9 PS/ 650 W, rychlost
vzduchového proudu 210 km/ hod., objem
záchytného koše 55 l, hmotnost 7 kg
849,- !
Elektrický drtič
zahradního odpadu
LH 260 A, výkon 2600 W,
max. ∅ větví 4 cm, systém
drcení frézovacím válcem,
hlučnost 86 dB (A), hmotnost 28 kg
2.990,- ! 3.990,- !
37 cm
ELEKTROSTART
Elektrohydraulický
štípač dřeva
4T, 230 V/ 1500 W, 50 Hz,
2950 ot./ min., pro výrobu
polen bez fyzické námahy,
ochrana IP 54, max.
∅ kmenů 5 – 25 cm,
max. délka kmenů 37 cm,
hmotnost 42 kg
3.590,- !
S tímto kupónem
získáte při nákupu
nad 400,- Kč balení
6 kg ekobriket
jako dárek
Zametací stroj
ZDARMA!
HBKT Perfekt 60, motor benzinový, 4-taktní, výkon 3,5 kW/ 5 PS, rychlosti 1 vpřed a 1 vzad, šířka
záběru 62 cm, ∅ kartáče 35 cm, kartáč je možno
nastavit do 3 různých směrů, hmotnost 64 kg
17.990,- !
k. z. Průhonice – Čestlice, U Makra 130
Po – Pá 700 – 2100, So – Ne 800 – 2100 • www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí do 31. 10. 2014. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.
Pyšelské listy
Platnost kupónu do 31. 10. 2014
Pyšelské listy tel. 323 647 218, fax 323 647 452, E-mail: [email protected]; [email protected]; http://www.pysely.cz
14-10 Pysely 185x257.indd
1 Městský úřad v Pyšelích pod registračním číslem OkÚ RR 39; vydávání listu povoleno rozhodnutím Okresního úřadu v Benešově pod č. j. RR 779/96, ze 16.09.14
15:52
Vydává
dne 13. 5. 1996
redakční rada:
B. Dauthová, I. Křížová, M. Pášová, A. Sládková, Z. Srnská, L. Zaradičková; administrace listu: M. Kulhavá, M. Svobodová; odpovědný redaktor: P. Slavík
nevyžádané rukopisy se nevracejí
18
za původnost a obsahovou správnost ručí autor
tisk městský úřad pyšely
Download

Volby Krádež na hřbitově „Dobrá věc se podařila“