cv
listopad
2013
10. ročník, č. 11
pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely
Domov pro seniory Pyšely
Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely
zřizovatel: Hlavní město Praha
Vážení a milí čtenáři,
Název měsíce listopad je odvozen od padání listí, které je pro tuto
roční dobu typické. Ve starém římském kalendáři byl měsícem
devátým, tedy „novem“ a odtud se vzal hojně užívaný název
november. Z hlediska pranostik, jsou nejzajímavější svátky Všech
svatých, podle kterých se hlavně předvídá nadcházející zima. „Když o
Všech svatých zima nemá moci, tak o svatém Martině o půlnoci. Když
na Všech svatých mrazivo, bude zima teplivo; když déšť, tu je třeba za
pecu vlézt.“ Dále pak Martin, který bývá považován za první
sněhovou „vlaštovku“ zimy. „Přijede-li Martin na bílém koni, metelice
za metelicí se honí. O Martině po ledu, o vánocích po blátě. Jestli na
den svatého Martina ve dne v noci oblačno, tedy bude nestálá zima;
jestli jasno a čisto, tedy následuje tuhá zima; jestli ale mlhavo, tedy též
taková zima přijde.“ Obecné pranostiky pro listopad jsou tyto. Když
ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok na to bývá. Listopadové hřmění
pšenici ve zlato mění. Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce
létat komáři. Stromy-li v listopadu kvetou, sahá zima až k létu. Když
dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá. Když napadá sníh na
zelené listí, bude tuhá zima. Jestliže sníh listopadový dlouho zůstane,
více než hnůj polím prospěje.
Krásný listopadový měsíc Vám přeje redakce ZL
Společenská rubrika
V měsíci říjnu své narozeniny oslavují:






paní Hana Čahojová
pan Václav Hynek
paní Adolfa Haladová
paní Anna Marešová
paní Miroslava Vlášková
pan Jiří Šlégl
Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní
pohodu.
Srdečně zveme oslavence a samozřejmě i všechny ostatní klienty na
Kavárnu, kde všechno společně oslavíme.
Dne 14. listopadu 2013 od 13. hodin v jídelně v přízemí
Kulturní a společenské akce na měsíc listopad
Dne 1.11. se bude konat Aktivizace s PhDr. Vereckou
od 10. hod. na I. patře, od 13.hodin na II. patře
Od 4.11. do 10.11. OSLAVA 60 LET OTEVŘENÍ
DOMOVA PRO SENIORY
Dne 14.11. se bude konat Kavárna
od 13. hod. v jídelně v suterénu
Dne 15.11. se bude konat „Výplata kapesného“
Dne 22.11. se bude konat „Klub filmového diváka“
od 9. hodin na I. patře, od 13. hodin na II. patře
Dne 27.11. se uskuteční BESEDA PRO KLIENTY –
od 13. hod. na hale 2. patra
Dne 29.11. se bude konat
aktivizace s PhDr. Vereckou od 10. hod. na I. patře,
od 13. hodin na II. patře
Památka zesnulých – „Dušičky“
Vzpomínka na všechny věrné zesnulé, Památka všech věrných
zemřelých, Svátek zesnulých, Památka zesnulých či lidově dušičky,
která připadá na 2. listopadu, je v římskokatolické
církvi dnem liturgického roku, kdy se církev modlí za
zemřelé. Liturgické obřady slouží v tento čas i Církev československá
husitská, která vzešla z prostředí katolického modernismu po první
světové válce. Památka se slaví od 10. století, v zemích s
křesťanskou tradicí je zvykem během tohoto dne či období
navštívit hřbitov a rodinný hrob a rozsvítit na něm svíčku či položit živé
květiny, což má symbolizovat víru ve věčný život a demonstrovat
přesvědčení, že život hrobem nekončí. Bývá zvykem, že se na
hřbitovech konají v hřbitovních kaplích, kostelech či jen u hlavního
hřbitovního kříže bohoslužby slova či mše svaté. Na dušičky má také
kněz povoleno stejně tak jako při pohřbech a zádušních mších nosit
černé roucho (na hřbitovech většinou pluviál), ve kterém kněz prochází
spolu s věřícími hřbitov a kropí svěcenou vodou hroby. Památka věrných
zemřelých se slaví den po slavnosti Všech svatých 1. listopadu. V České
republice je vzpomínka na všechny naše zemřelé vedle Vánoc největším
společně prožívaným dnem, který věřící i nevěřící spolu „slaví“. Modlitba
za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici, vzpomínka na mrtvé je
součástí každého slavení eucharistie. Památku věrných zemřelých
zavedl roku 998 clunyjský opat Odilo , který se takto snažil čelit
přetrvávajícím pohanským obřadům. Ve 13. století se tento zvyk rozšířil
po celé západní církvi. V Aragonii začali kněží slavit v ten den tři mše za
zemřelé; tento zvyk potvrdil papež Benedikt XIV. a rozšířil pro všechny
kněze ve Španělsku, Portugalsku a Latinské Americe. V
roce 1915 Benedikt XV. toto dovolení rozšířil pro celou církev.
17. listopad – Mezinárodní den studentstva
Mezinárodní den studentstva, někdy též Světový den studentstva, je
připomínkou tragických událostí, k nimž došlo v období od 28. října
do 17. listopadu 1939 v tehdejším Protektorátě Čechy a Morava. Byl
vyhlášen v roce 1941 v Londýně při příležitosti druhého výročí těchto
událostí. Stalo se tak na zasedání Mezinárodní studentské rady, jehož
se zúčastnili delegáti z 26 zemí. Mezinárodní den studentstva je jediným
dnem mezinárodního významu, který má český původ. Vše začalo
násilným potlačením poklidné demonstrace u příležitosti 21. výročí
vzniku Československa 28. října 1939 v Praze, během níž byl zraněn
studentlékařské fakulty Univerzity Karlovy Jan Opletal a zabit pekařský
dělník Václav Sedláček. Na potlačování demonstrace, jež se konala na
Václavském náměstí, se kromě sil pořádkové policie podílely i jednotky
SS. Následovaly další střety na dalších místech v Praze, při
nichž Němci stříleli nejen pro výstrahu, ale i do demonstrantů. Při jedné z
těchto potyček byl postřelen právě Jan Opletal, který 11. listopadu
svému zranění podlehl. Jeho pohřeb se konal 15. listopadu na Albertově,
odkud byla rakev s ostatky převezena na nádraží a odeslána na Moravu.
Následné demonstrace, jež se změnila v protest proti okupaci, se
zúčastnily tisíce lidí. Opět došlo ke střetům mezi demonstranty a
pořádkovými silami. Hned následujícího dne se v Berlíně konala porada
za účasti Adolfa Hitlera, jejímž výsledkem bylo rozhodnutí o uzavření
českých vysokých škol na dobu tří let, zatčení a popravení 9 vedoucích
představitelů studentské organizace (Josef Adamec, Jan Černý, Marek
Frauwirth, Jaroslav Klíma, Bedřich Koula, Josef Matoušek, František
Skorkovský, Václav Šaffránek a Jan Weinert) a internace stovek
studentů v koncentračních táborech. Ještě v noci ze 16. na 17. listopad
došlo k rozsáhlému zatýkání českých studentů v Praze, v Brně a
v Příbrami. Studenti zatčení gestapem a jednotkami SS v Praze byli
dopraveni do ruzyňských kasáren, kde došlo i k popravě 9 představitelů
studentských organizací. Celkem 1200 zatčených studentů bylo poté
převezeno do koncentračního tábora Sachsenhausen-Oranienburg,
odkud jich byla většina propuštěna koncem roku 1942, zbytek pak v
lednu 1943. Z těchto 1200 studentů nepřežilo útrapy koncentračních
táborů 35. Ústřední svaz československého studentstva vyvíjel po roce
1939 v zahraničí za pomoci naší exilové vlády aktivní činnost, jejímž
vyvrcholením byla právě londýnská schůze Mezinárodní studentské rady
v roce 1941, která přijala takzvané Prohlášení spojeneckých studentů k
17. listopadu, jež vyhlásilo 17. listopad Mezinárodním dnem studentstva.
Cestářská
Na silnici do Prášil jeden mladý cestář žil
A kamení a kamení, a kamení tam roztloukal, když silnici štěrkoval
Krásná paní v kočáře, uviděla cestáře,
A povídá, a povídá, a povídá cestáři náš, těžkou práci tady máš
Cestář na to odpoví, krásná paní to se ví
Kdybych já moh, tak jaké pán jezdit ve zlatém kočáře, nedělal bych
cestáře.
Nejsou již mezi námi..
V měsíci říjnu nás opustila paní Tamara Kuželová.
Domov pro seniory Pyšely
Náměstí T. G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely
zřizovatel : Hlavní město Praha
OSLAVA 60. VÝROČÍ
DOMOVA PRO SENIORY PYŠELY
VE DNECH 4. 11. - 8. 11. 2013
Pondělí 4. 11. 1. patro
2. patro
Úterý
09.00 – 11.00 hod. „Podzimní malování“
10.00 – 11.00 hod. „Kudy vedla má cesta do Pyšel“
10.00 – 11.00 hod. „Cvičíme se zpěvem“
13.00 – 15.00 hod. „Životem z Prahy do Pyšel“
5. 11.
10.00 – 15.00 hod. zahájení výstavky výrobků klientů
vernisáž malířské tvorby klientů
1. patro a 2. patro
09.00 – 11.00 hod. „Malé sportovní hry“
13.00 – 14.00 hod. vyhodnocení sportovních her
Středa 6. 11.
10.00 – 15.00 hod. prohlídka domova
výstavka výrobků klientů
vernisáž malířské tvorby našich klientů
1. patro a 2. patro
09.00 – 11.00 hod. „Vědomostní kvíz“
13.00 – 16.30 hod. „Veselice pro klienty“ – taneční zábava
Čtvrtek 7. 11.
10.00 – 15.00 hod. výstavka výrobků klientů
vernisáž malířské tvorby našich klientů
1. patro 09.00 – 11.00 hod. „Cvičíme se zpěvem“
10.00 – 11.00 hod. „Trénujeme paměť“
2. patro 10.00 – 11.00 hod. „Tance v sedě“
13.00 – 15.00 hod. „Oslava pro zaměstnance“
Pátek
8. 11.
10.00 – 15.00 hod. výstavka výrobků klientů
vernisáž malířské tvorby našich klientů
1. patro 09.00 – 11.00 hod. film na přání
13.00 – 14.00 hod. „Povídání se zvířátky a o zvířátkách“
2. patro 10.00 – 11.00 hod. „Cvičíme a zpíváme“
13.00 – 15.00 hod. film na přání
TÝDEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
V měsíci říjnu se u nás konal „Týden sociálních služeb.“ Tato akce byla
vyhlášena v celé naší republice a koná se pravidelně každý rok v každém
sociálním zařízení.
Týden jsme začali zpěvem, cvičením a malováním. Další dny se konaly další
pohybové či paměťové aktivity, jako například Pexeso, Sportovní hry či
Vědomostní kvíz. Proběhlo také vyhlášení ankety, kdy jste si Vy, klienti našeho
domova volili ty nej.. zaměstnance našeho zařízení.
A zde jsou výsledky Vašeho hlasování:
1. místo: Jana Kuchařová
2. místo: Iveta Romanovská
3. místo Eva Pfefferová
Vítězkám všichni moc gratulujeme a děkujeme za jejich práci a péči.
Poděkování patří však všem zaměstnancům našeho domova, kteří se podíleli na
přípravách tohoto týdne a jistě i všem zaměstnancům patří velký dík za práci,
kterou odvádějí.
Zacvičte si..
Opřete se o opěradlo židle, paže volně podél těla. Při nádechu mírně upažte,
ramena tlačte vzad, lopatky stahujte k sobě, hlavu a horní část zad zatlačte
dozadu (nezaklánějte se však).
Při výdechu se uvolněte.
Posaďte se na židli proti stěně. Dlaně a lokty opřete vodorovně o stěnu,
čelo opřete o hřbety rukou. Při nádechu záda vyhrbte, při výdechu prohněte.
Spojte ruce za hlavou. Při nádechu tlačte lokty od sebe, při výdechu uvolněte.
Zajímavosti ze světa zvířat
 Stegosaurus měl nejmenší mozek ze všech druhů dinosaurů v poměru k
velikosti jeho těla. Vážil téměř 2 tuny a byl dlouhý 6 metrů, ale jeho mozek byl
srovnatelný s velikostí vlašského ořechu.
 Největší dinosauří vejce na světě byla objevena v Asii. Patřila masožravému
segnosaurovi, byla oblá a měřila kolem 45 centimetrů.
 Brazilské druhy pavouků mají nejsilněji působivou jedovou žlázu. žijí v
blízkosti lidských příbytků, často vstupují do domů a schovávají se v botách či
šatech. Když jsou vyrušení, polekají se a kousnou. Kousnutí může být pro lidské
jedince osudné. Naštěstí však existuje protilék.
 Pavoučí zápasy jsou velice populární na Filipínách. Lidé chytají samice
pavouků banánových a krmí je vážkami. Tato potrava jim prý přináší potřebnou
agresivitu a sílu. Vítězem zápasu je ten, který dokonale zahalí druhého pavouka
do lepkavého pavučinového vlákna.
 Zuby krokodýlů a aligátorů se mohou více než 40krát za život vyměnit.
 Krokodýlovití mají nejsložitější mozek ze všech plazů.
 Poštolky mají nesmírně ostrý zrak - odhaduje se, že je 8krát ostřejší než lidský
zrak.
 Největší je dravý pták kondor alpský, který má rozpětí křídel více než 3
metry.
 Nejmenší je asijský sokol trpasličí, který se velikostí 16 centimetrů podobá
pěnkavě.
 Výři mohou otočit hlavu až o 270 stupňů.
 Dospělý ježek má asi 5000 až 7000 ostnů.
 Lední medvěd drží rekord dosažením váhy 1002 kilogramy. Nejnižší váha- 27
kilogramů byla zaznamenána u medvěda malajského.
Download

ZDE - Domov pro seniory Pyšely