112
duben, květen, červen 2014
5,- Kč
Zpravodaj městského úřadu též na http://www.pysely.cz
Jak hospodaří město Pyšely?
Když na konci roku 2010 začalo pracovat nově zvolené zastupitelstvo, doléhaly na město Pyšely dopady celosvětové hospodářské krize. V roce 2009 náhle prudce klesly příjmy města ze sdílených daní a na nízké úrovni zůstaly
i v dalších letech. Navíc město dokončovalo a platilo investice, které započalo před
propuknutím krize. Tyto faktory zapříčinily, že městská pokladna byla téměř
prázdná a splatné závazky města dosahovaly 10 mil. Kč.
Naštěstí město Pyšely přistoupilo začalo své závazky splácet. S největšími
k řešení vzniklého problému aktivně. věřiteli se dohodly splátkové kalendáře.
Jednak dohodlo s věřiteli odklad splá- Pozitivní vývoj hospodaření pokračoval
tek, začalo aktivně jednat s úvěrujícími i v roce 2012 a v jeho závěru získalo měsbankami a taky hledat úspory ve svém to Pyšely dlouhodobý úvěr od České sporozpočtu a navýšení příjmů. Nejviditel- řitelny s velmi nízkým úrokem a uhradinějším dopadem na obyvatele města bylo lo všechny dluhy. Od roku 2013 tak již
výrazné navýšení poplatku za odvoz od- hospodaření města nezatěžují a nelimitují
padů, kdy již nadále nemohlo město tuto staré závazky.
Rok 2013 tak byl po několika letech
činnost dotovat a muselo přistoupit k přenesení téměř všech nákladů na občany. prvním rokem, kdy mohlo město obnovit
Naštěstí i v těch nejvážnějších finančních svou investiční aktivitu. Výrazně tomu
problémech město nepřestalo řádně splá- napomohlo i navýšení příjmů ze sdílených
cet bankovní úvěry, a tak zůstala otevře- daní, které od roku 2013 prosadili Starosna možnost jednat o refinancování dluhů tové a TOP 09. Pro Pyšely to znamenalo
reálné zvýšení o 3,5 mil. Kč. Díky těmto
s bankami.
Rozpočty města na rok 2011 a 2012 příjmům mohlo město opravit starou bubyly velmi úsporné a znamenaly zastave- dovu školy, která je od 1. září 2013 po
ní jakékoliv investiční činnosti. Prioritou několika letech uzavření opět v provozu.
bylo splácení závazků. Učiněné kroky Rekonstrukce školy stála 2 mil. Kč. Další
měly pozitivní dopad na hospodaření 1 mil. Kč stál podrobný průzkum kanaliměsta už v roce 2011, kdy se město ne- zace. Město rovněž vykoupilo pozemky,
jen dále nezadlužovalo, ale dokonce na kterých se nacházejí studny, což byla

Jarní úklid
V sobotu 5. dubna 2014 proběhl již posedmé jarní úklid Pyšel, Zaječic a všech
přístupových komunikací. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kterým záleží
na čistotě okolí a kteří přišli pomoci s úklidem v den svého volna.
Poděkování patří jako vždy dětskému domovu v Pyšelích a SDH Pyšely, kteří
každoročně pomáhají s úklidem a samotnou organizací akce. Městskému úřadu
Pyšely za poskytnutí odpadových pytlů a využití sběrného místa a Filipovi Vosickému za svoz připravených pytlů.
Dopolední pracovní nasazení jsme zakončili u řízku v pyšelské Sokolovně.
Ještě jednou všem velké poděkování za hojnou účast a pracovní nasazení.
Lucie Zaradičková, Loreta Invest a.s.
investice kolem 0,5 mil. Kč. Zahájeny
byly rovněž slíbené opravy na hřbitově.
Navýšené příjmy tak Pyšely využily plně
na investice.
Celkové příjmy města dosáhly
v roce 2013 téměř 26 mil. Kč, výdaje pak
23,3 mil. Kč. Splátky dluhu pak představují 2 633 tis. Kč. Pokud ke splátkám
připočteme i úroky, celkové výdaje na
splátku závazků dosáhly 3 029 tis. Kč.
Tyto prostředky musí hospodaření města
vygenerovat každý rok na splátky investic učiněných v minulých letech. Celkové
zadlužení města činí ke konci roku 2013
celkem 28,35 mil. Kč. V roce 2014 poklesne pod jeden roční rozpočet města.
Aktuální finanční pozice města je dobrá
a nehrozí problémy se splácením závazků. O dobrém hospodaření svědčí jak
přebytek hospodaření města v roce 2013
ve výši 74,7 tis. Kč, tak fakt, že ke konci
roku nemělo město žádné závazky vůči
dodavatelům.
Kromě splácení závazků ve výši
3 mil. Kč ročně jsou Pyšely schopny každoročně generovat prostředky na investice ve výši 3 až 4 mil. Kč.
Marian Klásek
Městská knihovna
otevřeno každou středu
od 10 hod. do 17 hod.
!!! Nové knihy !!!
OZNÁMENÍ OBČANŮM
Oznamujeme Vám tímto, že s účinností
od 1.7.2014 jsou u pošty Pyšely, 251 67
stanoveny trvalé hodiny pro veřejnost:
Pondělí
8:00 – 11:00 13:00 – 17:00
Úterý
8:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Středa
8:00 – 11:00 13:00 – 18:00
Čtvrtek
8:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Pátek
8:00 – 11:00 13:00 – 16:00
předseda finančního výboru
VÝSELDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 23. a 24.5.2014
Volební okrsek č. 1 Volební okrsek č. 2
Pyšely, Nová Ves, Borová Lhota
Zaječice, Kovářovice
Počet voličů celkem: Počet vydaných obálek:
Počet odevzdaných obálek: Počet platných hlasů: Volební účast v %
1 074
243
243
239
22,6
Počet voličů celkem: Počet vydaných obálek:
Počet odevzdaných obálek:
Počet platných hlasů:
Volební účast v %
Strana
počet hlasů
SNK ED
4
Str. práce a nespokojení občané 2
KDU – ČSL
14
Strana zdravého rozumu
4
TOP 09 a STAN
73
KSČM
6
ČSSD
22
ANO 2011
33
ODS
25
ÚSVIT
4
Strana zelených
14
Strana svobodných občanů
26
Volte pravý blok
0
Hnutí sociálně slabých
1
Česká pirátská strana
9
Koruna česká
1
Česká strana národně sociální
1
Věci veřejné
0
počet hlasů
1
0
3
0
12
5
3
12
5
1
2
11
1
0
4
0
0
3
1
251
63
63
63
25
z městského úřadu
V květnu bylo dokončeno přijímací
řízení do školky v Pyšelích. Počet žádostí
o přijetí byl stejný jako v roce předchozím, tedy 57 (jedna žádost byla stažena). Kapacita školky je taky stále stejná,
tj. 71 dítě. Pro 56 přihlášených dětí však
bylo volných jen 25 míst. Zájem o umístění dětí do školky byl více než dvojnásobný než počet volných míst, a to
i v případě, že nebudeme počítat děti, které v září 2014 nebudou mít ještě 3 roky.
Ty se totiž do školky hlásily pouze 3.
Po loňském roce, kdy školka přijímala 32 dětí a nepřijato bylo jen 23,
z toho 18 s trvalým pobytem v Pyšelích,
a počet přijatých dětí byl po dlouhé době
vyšší než nepřijatých, se situace opět
zhoršila. Nepřijatých dětí je 31, z toho 23
s trvalým pobytem v Pyšelích. Pyšelské
děti by tak obsadily 2 třídy, ale otevřena
duben, květen, červen 2014
Kolik dětí přijme Pyšelská školka?
může být jenom jedna.
Přednost při přijímání do školky
mají předškoláci, tedy děti v posledním
ročníku před nástupem do školky. Těch
však bylo přijato jen 6, stejně jako v roce
předchozím. Tyto děti neplatí školkovné a náklady na jejich vzdělávání musí
uhradit město Pyšely. Mladších dětí bylo
přijato 19.
Přetrvává situace z předchozích let,
kdy jsou do školky prakticky přijímány
jen děti starší 4 let. Mladší děti přijímány
nejsou. Protože při přijetí je rozhodující
trvalý pobyt dítěte a datum jeho narození,
přijímají se děti podle věku. Nejmladší
přijaté děti se narodily v září a říjnu 2010,
děti narozené v listopadu 2010 a mladší
už nemají šanci se do školky dostat.
Naštěstí v Pyšelích nefunguje jen
městská školka. Péče o mladší děti tak
stalo se
Hasiči a bambi vak
Letište Nesvačily 16.5. 2014
Jednotka SDH Pyšely měla možnost se proškolit v plnění speciálního hasícího
bambi vaku na letišti v Nesvačilech. Nejprve proběhlo krátké bezpečnostní poučení
cvičících jednotek od posádky vrtulníku a vedoucího výcviku. Následně hasiči nacvičovali plnění hasícího bambi vaku pomocí hadic z cisteren. Bylo nutné natrénovat postup při plnění hasícího vaku, který byl zavěšen pod policejním vrtulníkem, což bylo
náročné nejen na zručnost, ale i fyzickou kondici zasahujících hasičů. U plnění vaku
se tak postupně vystřídali hasiči ze všech zúčastněných jednotek. Cílem výcviku bylo
procvičení činnosti jednotek PO vybraných k plnění závěsného vaku za účelem provádění leteckého hašení v místech, kde není možné z taktických a praktických důvodů
provést plnění závěsného vaku z volné vodní hladiny.
Jan Smutný
2
zůstává na bedrech dvou mateřských
center, které v našem městě působí, konkrétně Zajíček v Zaječicích a Cvrček
v budově městského úřadu v Pyšelích.
Někteří rodiče své děti přihlásili přímo
do těchto center a ani se nepokoušeli
nejdříve je přihlásit do městské, a tudíž
výrazně levnější, školky. Měsíc výuky
v těchto centrech vyjde na 3 až 4 tis. Kč,
zatímco v městské školce jen na 500 Kč.
Možná se zdá někomu platba za mateřská
centra vysoká, ale jo to výrazně méně než
v obdobných zařízeních jinde a řádově
levnější než zajištění hlídaní dítěte chůvou. Je třeba poděkovat všem, kteří se
starají a učí naše malé děti jak ve školce,
tak v mateřských centrech. Děti jenom
nehlídají, ale hlavně je vzdělávají.
Nevím, jestli mezi těmi dětmi, které
nebyly přijaty do školky, je nějaké, které
by vzdělávání v levné městské školce potřebovalo více než některé z těch, které
přijaty nebyly. Možná ne. Systém přijímání do školky, kdy po splnění podmínky trvalého pobytu rozhoduje věk dítěte,
je spravedlivý, kontrolovatelný a neumožňující žádnou osobní preferenci či
protekční rozhodování. Přesto se domnívám, že 2 až 3 místa ve školce by mohla
být z tohoto rozhodování vyňata a určena
pro ty děti, které jsou sice o pár dní či měsíců mladší, ale místo ve školce by pro ně
a jejich rodinu bylo potřebnější. Nebylo
by to sice tak průhledné a neovlivnitelné
jako stávající systém, dle mého názoru by
to bylo spravedlivější a správnější.
Jediný, kdo podle zákona o podmínkách přijímacího řízení rozhoduje a kdo
rozhoduje o přijetí či nepřijetí do školky,
je její ředitel. Marian Klásek, zastupitel
Čarodějnice
Ve středu 30. dubna 2014 se slétly do Pyšel
jako každoročně čarodějnice. Obrovská fatra byla
postavena na louce Za Vráží, kde bylo připraveno
i občerstvení a hudba. Některá děvčata dokonce
využila příležitosti a zatančila si na střeše hasičského vozu. O výrobu nádherné čarodějnice se opět
postarala rodina Kocourkových, dřevo na oheň
věnoval golfový klub Loreta a samotnou hranici
bez chybičky postavili pyšelští hasiči. I díky příznivému počasí dorazila horda dětí se svými rodiči,
některé dokonce v roztomilých maskách, a zábavě
nic nebránilo v cestě.
Děkujeme všem, kteří se na přípravě letošních Čarodějnic podíleli. Čarodějnicím
zdar a na viděnou příští rok!
Lucie Zaradičková
společenská kronika
duben, květen, červen 2014
V květnu oslavil významné životní jubileum pan Miroslav Deml ze Zaječic.
V měsíci červnu oslaví svá životní jubilea paní Miluška Havelková, paní Jana Javůrková
a paní Emilie Podroužková všechny z Pyšel a paní Helena Marešová klientka Domova pro seniory.
V červenci bude slavit paní Eliška Podroužková z Nové Vsi.
Připojujeme se k jistě dlouhé řadě gratulantů s přáním pevného zdraví, hodně štěstí, pohody a spokojenosti
do dalších let jeho života.

Vítáme nové občánky
Johana Karlová se narodila 28. února 2014. Radost z holčičky má maminka Zuzana Karlová a sestřička Sára.
Blahopřejeme k této radostné události.
11. března 2014 se narodila Rozálie Bartíková, šťastnými rodiči jsou Tereza a Lukáš Bartíkovi.
Gratulujeme k narození holčičky a celé rodině přejeme hodně lásky, zdraví a pohody.
Ema Chadrabová se narodila 22. března 2014. Velkou radost z holčičky mají rodiče Marie Křižíková a Miroslav Chadraba.
Ze srdce blahopřejeme a přejeme hodně štěstí.
3. dubna 2014 se narodil Mikuláš Kliment, rodiči jsou Martina a Libor Klimentovi. Velkou radost z brášky mají sourozenci Eliška a Štěpán.
Blahopřejeme celé rodině k této krásné události.
Vanesa Ella Harčariková se narodila 5. dubna 2014 rodičům Petře Šabacké a Róbertu Harčarikovi.
Celé rodině gratulujeme a přejeme mnoho štěstí.
9. dubna 2014 se narodila Johana Machková, rodiči jsou Olga a Martin Machkovi. Velkou radost mají i bráškové Ondřej a Vojtěch.
Přejeme hodně štěstí a lásky celé rodině.
Emma Krejčí se narodila 18. dubna 2014, šťastnými rodiči jsou Lucie a Michal Krejčí. Radost ze sestřičky má bráška Honzík.
Ze srdce blahopřejme k narození holčičky.

Vzpomínka
Milá paní učitelko 18.6.2014 by jste oslavila neuvěřitelných 100 let. Celý svůj život jste zasvětila dětem. Vaší velkou láskou byli jak
jste říkala „hasiči“ ,a hlavně práce s dětmi. Vychovala jste desítky svých následovníků. Že Vaše práce nebyla zbytečná a přinášela ovoce je
vidět na spoustě Vašich následovníků. Věřte, že Vaší štafetu nesou hrdě dál. Jejich práce je vidět na každém kroku i oni pomáhají a s láskou
k hasičině vychovávají své následovníky a není jich málo. Je radost se dívat na ty malé zanícené hasiče. To však není jediný Váš odkaz.
Největší dar jste jim dala tím, že do poslední chvíle jste psala jejich kroniku. A to Vaše krásné písmo ve Vašich 97 letech je obdivuhodné. Je
neuvěřitelné, že jsou to již 3 roky, co nejste mezi námi. My ale nezapomínáme díky, díky.
IK.
Letos 18.června si připomeneme nedožité 100. narozeniny drahé paní učitelky Anny Cílové, vynikající kantorky a hlavně vzácné ženy. Vy, kteří jste ji měli rádi, věnujte jí,
prosím, vzpomínku.
Irena Brejchová
deska cti
Poděkování
za finanční dar panu Koudelkovi, za který náš sbor zakoupil zásahový oblek Patriot plus.
Třívrstvý zásahový oděv Patriot plus je oděv určen profesionálním i dobrovolným hasičům do těžkých i lehkých zásahů, jak při hašení vnitřních požárů, tak
venkovních ohňů.
Blahopřejeme!
Dlouholetý spolupracovník a dopisovatel Pyšelských listů, autor publikací
o historii Pyšel, pyšelský rodák a pyšelský patriot,
historik PhDr. Jiří Chvojka
byl Českou numismatickou společností
za zásluhy jmenován čestným členem ČNS.
Doplňujeme, že čestné členství uděluje numismatická společnost
výjimečně za mimořádný přínos vědě v oboru historie a numismatiky.
Blahopřejeme panu PhDr. Jiřímu Chvojkovi k této čestné poctě.
3
mateřská škola
Jarní besídky ve školce
Besídka ve žluté třídě - „Přijel k nám cirkus“
duben, květen, červen 2014
Plavání
Téměř celé jaro jsme s dětmi, každou středu, jezdili
do benešovského plaveckého bazénu.
Poznávali jsme vodu, učili jsme se základům
plavání.
Podívejte se, jak nám to šlo…
Besídka v zelené a oranžové třídě - „ Perníková chaloupka“
Hasiči a MY
Letos jsme šli, na celé dopoledne, navštívit Pyšelské
hasiče do hasičské zbrojnice.
Návštěva u hasičů je vždy pro děti velmi přitažlivá.
Bylo tam moc věcí k vidění i k vyzkoušení-hasičská auta,
nosítka, helmy, hasicí přístroje, hasičské proudnice,…
Všichni jsme pozorně poslouchali, zároveň jsme
k nim vzhlíželi jako k hrdinům, kterými bezesporu hasiči
jsou.
Tímto velmi děkujeme „ Pyšelským hasičům“ za báječné dopoledne a za to, že si na nás udělali čas a věnovali
se nám v pondělí 19.5.2014.
Dětem se věnovali : p.Pavel Smutný, David Kadeřábek, Jan Smutný, Dominika Dvořáková, p.Ivo Vnouček,
Jaroslav Heřman a naše Zlatka Bartíková.
4
mateřská škola
duben, květen, červen 2014
Pan veterinář a povídání nejen o pejskovi
Velké poděkování patří MVDr.Petru Gbelcovi,na kterém je vidět, že má zvířata skutečně rád a umí
s nimi klidně a sebejistě zacházet.Společně jsme si ve školce vyprávěli,poznávali,promítali, prohlíželi a
zkoumali různá zvířátka.Největším zážitkem byla však přítomnost jeho pejska Bibinky.

Myslivecký den
V pátek 6.června jsme se vydali na návštěvu
k myslivcům.Čekala nás dlouhá cesta lesem, kterou jsme však hravě zvládli.Páni myslivci na nás
již čekali a srdečně přivítali.Pan Nádvorník a jeho
kolegové si pro nás připravili ukázku kůží různých
zvířat, spoustu obrázků zvěře, kterou ve zdejším
okolí můžeme i najít.Viděli jsme paroží,kachny,
aj. Páni myslivci dětem vysvětlili, jak to „ v lese
chodí“.
Děkujeme Mysliveckému sdružení v Pyšelích, pod vedením p.Nádvorníka z Borové
Lhoty, který na nás každý rok myslí, za příjemně prožité dopoledne.
Ilona Kryzánková
5
škola
duben, květen, červen 2014
Životní prostředí se za posledních pár století velmi změnilo. Technický pokrok se stále zrychluje a s tím
souvisí i ničení životního prostředí. I když to všichni
víme, děje se to dál. Kdo si umí představit, jak naše
Země bude vypadat za sto let? Dožijeme se toho vůbec
jako lidstvo? Nezadusíme se rostoucí produkcí odpadů?
Co se stane, když nezačneme myslet více na přírodu než
na sebe? Málokdo si tyhle otázky pokládá a spíše si říká,
ono to nějak dopadne, já už to jistě v klidu dožiji. Ale
naše děti jsou před tyto otázky postaveny a chtě nechtě
se jimi budou muset zabývat. Každý po svém. Začíná to
již tříděním odpadů. To mohou dělat všichni. Nebo šetřit
vodou a elektrickou energií. Je toho hodně.
Abychom dětem připomněli, na jak krásném místě
Celoškolní projekt Den Země
žijí a jak je nutné o toto místo pečovat, uspořádali učitelé
naší základní školy celoškolní projekt, který byl pojatý
zároveň jako soutěž. Konal se 16. dubna 2014, pár dní
před Mezinárodním Dnem Země. Žáci byli rozděleni do
družstev napříč ročníky, takže starší žáci měli na starosti
ty malé. Společně pak plnili úkoly na jednotlivých stanovištích. Nejen že museli ukázat, jaké mají znalosti z přírodopisu, zeměpisu, přírodovědy, vlastivědy a prvouky,
ale také se leccos nového dozvěděli. Důležité také bylo,
že museli v rámci svého družstva spolupracovat. Úkoly
byly různě náročné, takže se zapojili opravdu všichni.
Například poznávali léčivé a jedovaté byliny, dozvěděli
se něco více o půdě a o vodě, poznávali stopy zvířat,
skládali obraz Země jako puzzle, třídili odpad, ručně vyráběli papír, naučili se plést pomlázku,
na strom přání mohli zavěsit papírový
lístek s nesobeckým přáním, luštili jazykové rébusy a skrývačky, v jazyce
anglickém hráli hry týkající se přírody.
Během projektového dopoledne nás
přišel navštívit starosta města Pyšely,
pan Stanislav Vosický, kterého zajímalo, jak takový projekt vypadá, a mimo jiné ho potěšilo věkově rozmanité
složení družstev a vzájemná spolupráce dětí. Některé
úkoly si pan starosta s dětmi i vyzkoušel.
Na závěr projektového dne se všechna družstva
shromáždila na školním dvoře, aby si vyslechla konečný
verdikt, tedy které družstvo bylo nejlepší a získalo nejvíce bodů. Vítězný tým, který obdržel originální diplom, si
dal název Mrázci a byl složen z těchto žáků: Lukáš Kulhavý, (8. tř.) - velitel, Jan Hevler, (7. tř.), Lukáš Svoboda, (5. tř.), Nela Kocourková, (4. tř.), Barbora Mašková,
(3. tř.), Johanna Kopačková, (2. tř.), Daniel Páša, (1. tř.)
a Jan Pirochta, (1. tř.).
Na školních webových stránkách si můžete přečíst,
jak žáci projekt hodnotili a prohlédnout si fotografie.
Zde je odkaz:
http://www.zspysely.estranky.cz/clanky/zaci/vyucovani/projektove-vyucovani/celoskolni-projekt-denzeme-2014.html
Mgr. Iva Niklesová

Kroužky a aktivity pro pyšelské děti
I po prázdninách bude pro pyšelské děti široká nabídka kroužků ve škole, Sokolovně i jinde v Pyšelích. Aktuální nabídku nyní najdete
na stránkách http://www.krpspysely.cz/ a na webu pyšelské školy.
Kroužků i aktivit je hodně, jenom namátkou: Florbalový tým se pěkně rozrůstá, dokonce se tvoří družstvo plné amazonek. Florbal trénují
trenéři z Benešova – ing. Karel Hlaváček a pan Robert Novák. Do družstva bereme i prvňáčky. Letos bude první představení dramatického
kroužku. Nevím, jak to působí na ostatní děti, ale náš puberťák je teď opravdu dramatický. A keramika, tu znáte všichni z oken školní dílny
a mnozí z Vás mají doma keramické dílko úplně
všude. Šetříme na novou pec a uvítáme každou
pomoc . Za KRPŠ Pyšely Štěpánka Bednářová
6
dětský den
duben, květen, červen 2014
Dětský den po čtvrté!
Je už tradicí, že my, členové Klubu rodičů a přátel pyšelské školy, připravujeme ke konci školního roku
pro děti z prvního stupně Dětský den. Tentokrát se konal v pátek 30. 5. Počasí bylo spíše aprílové, tak jsme
se ráno rozhodli, že si místo tradiční „outdoorové“ varianty raději vyzkoušíme „indoorovou“. Čili že nevyužijeme fotbalové hřiště, ale že se s jednotlivými stanovišti přesuneme do sokolovny, do školy a na školní
dvůr. A letošní téma, které jsme drželi až do poslední chvíle před dětmi v utajení? Pravěk! Přesněji doba
kamenná. Děti se rozdělily do tlup, dostaly svá jména jako Kameňáci, Tlupouni nebo Mamuťáci a vydaly
se v čase zpět. Vyzkoušely si všechny možné dovednosti, které lidé v pravěku potřebovali k přežití. Zkusily
rozdělat oheň, nosily drahocennou vodu, vyráběly hliněné nádobí nebo šperky. Malovaly jeskynní malby,
lovily pravěká zvířata oštěpem a také dojily kozu! Aby děti měly co nejvíce autentický pravěký pocit, oblékli jsme se my, dospěláci, do kůží, rozcuchali vlasy a ozdobili se kostmi. Odměnou pro nás bylo vidět, jak se
dětem všechna stanoviště líbila, s jakým zápalem a nadšením vybíraly blechy z pravěké kožešiny, malovaly
hlínou a uhlem lovce a bizony a vzájemně si pomáhaly v poznávání semen, lovení ryb a v ostatních pravěkých činnostech. Chtěla bych moc poděkovat hlavně Štěpánce Bednářové, hlavě našeho klubu, za perfektní
organizaci všeho a všech, ostatním členkám a členům KRPŠ a všem zúčastněným za jejich zápal pro věc,
nevídané nápady a jejich realizaci. Děkuji také paní ředitelce školy, paní zástupkyni a celému učitelskému
sboru za spolupráci. Děkuji též Sokolům za zapůjčení a následný úklid sokolovny, děkujeme i fotbalistům za
nabídku organizace dětského dne na jejich hřišti, a také paní Martině Vaňhové a firmě
Stádlecký perník za skvělé dinosauří perníky, které vykouzlily úsměv na každé pravěké
tvářičce. Přeji všem hezké léto a dětem prázdniny plné legrace .
Klára Křížová

Trojutkání v golfu
V neděli 1.června se konala mimořádná akce v golfovém rezortu Loreta Pyšely.
1. historické trojutkání dětí z Mateřských školek z Pyšel, Mrače a Zaječic. Zúčastnilo
se ho na 50 dětí - s rodiči více než stovka - které soutěžily v golfových dovednostech,
které se učí na Loretě v pravidelných trénincích Slavíček Golf Academy. Trojutkání
bylo napínavé až do úplného závěru. Nakonec zvítězily děti z Mrače o jednu ránu před
dětmi z Pyšel a dětmi ze Zaječic. Ceny si odnesly všechny děti, i ty, které si jen tak
zatrénovaly a nebyly v „nominaci“. Hlavní cenu dort si však mohly vzít jen vítězové.
Ale vítězi byli na konec všichni, protože je to moc a moc bavilo a navíc, zahráli si
i jejich rodiče, babičky nebo dědečkové. Takže za rok se těšíme na 2. trojutkání, ale
do té doby musíme ještě pravidelně chodit trénovat na krásné hřiště Loreta Pyšely. Na
závěr musíme poděkovat týmu trenérů pod vedením Jakuba Vážanského, který vše
perfektně zorganizoval.
Tomáš Slavíček, ředitel Slavíček Golf Academy
7
zaječice
duben, květen, červen 2014
Pálení čarodějnic v Zaječicích
Tradiční pálení čarodějnic v Zaječicích je čím dál oblíbenější, a to i díky zajímavému programu pro děti, který připravují
rodiče ve spolupráci s centrem Zajíček. Nemám přesnou evidenci návštěvníků, ale odhadem se dětí po louce prohánělo hodně přes
stovku a všech návštěvníků bylo určitě aspoň 250. Akce se neúčastní jenom domácí, ale přijíždí i hodně přespolních. Mnohé děti si
už nedokážou představit, že by se této skvělé akce zúčastnili. Poděkování patří všem organizátorům, nejen Daniele Cachové a Petře
Krupičkové (mimo jiné zajistila oblečení pro čarodějnici), ale i všem lidem kolem zaječického sokola.
Je dobře, že akci tradičně podpořilo svým příspěvkem i město Pyšely a dřevo
tento rok dovezl Martin Zaradička. Velký díl na úspěchu celé akce má i Václav
Kříž, který stejně jako v minulých letech vyrobil figurínu čarodějnice. A o tom, jak
byla povedená, se můžete přesvědčit na fotografiích. Tajemstvím zůstává, čím se při
její tvorbě inspiroval a koho chtěl vlastně upálit? Faktem zůstává, že jeho manželka
se letos pálení čarodějnic v Zaječicích neúčastnila.
Marian Klásek

Co se děje v Zaječicích aneb Z deníčku jedné maminky
1. března - Masopust
První březnový den se vydal na obchůzku Zaječicemi a Kovářovicemi masopustní průvod. Již tradičně se sešlo hodně zajímavých masek a masopustní veselí doprovázela
živá hudba, koláče, jitrnice a klobásy, čaj pro děti a něco ostřejšího pro dospělé.
Pokračování na straně 9
8
duben, květen, červen 2014
Pokračování ze strany 8
zaječice
30. dubna - Čarodějnice
Nad Chytárnou na louce … vzplála velká hranice … hoří čarodějnice.
Před
a poté

23. května – koncert Mamas & Mamas, Čerčany v rámci Noc kostelů
A na co se můžeme těšit?
V sobotu 21. 6. 2014 přiletí do Zaječic opět Ježíšek. Ano, jsou tu 8. zaječické Vánoce. Přijďte si opět užít vánoční atmosféru a zimní sporty. Boby či sáně s sebou!
Krásný letní čas a prázdniny vám přeje Petra Krupičková
Rodinné centrum Zajíček
Rodinné centrum Zajíček v Zaječicích u Pyšel má za sebou další školní rok plný
nezapomenutelných chvil. V dětském klubu, který se v letošním roce poprvé rozšířil i o
domácí školu, zažívalo svá každodenní dobrodružství ve školním roce 2013/14 několik
desítek dětí od dvou do osmi let, některé s celotýdenní, jiné s dvoudenní docházkou.
Spolu s dětmi se na uskutečňování všech plánů a nápadů podílí 9 žen s podporou mnoha rodičů ochotných zapojit se do chodu centra různými způsoby, bez nichž by celý
projekt tak hladce určitě neplynul.
Objevili jsme přírodní tělocvičnu
Díky přístupu Začít spolu, který v Zajíčku využíváme, udělala tato poměrně velká
skupinka obrovský pokrok ve směru k samostatnosti a vlastní zodpovědnosti v mnohých oblastech. Děti se díky odlišnému věku, dovednostem, talentům, charakterům
atd. navzájem inspirují a „táhnou“ kupředu. Vnitřní motivace a touha po objevování
podpořená velkým nadšením mnohých z těchto „lidiček“ většinou strhne celou bandu
a Zajíček pak žije jedním společným tématem. Také samostatná předškolácká skupinka
deseti dětí je dostatečně motivující pro děti samotné a zároveň Pokračování na straně 10
9
zaječice
duben, květen, červen 2014
Pokračování ze strany 9
tento relativně nízký počet umožňuje jak zcela individuální přístup při přípravě na školu, tak hlubší úroveň zkoumání všech probíraných témat. Navíc jsou předškoláci často
zapojeni do školáckého programu a mohou se tak přirozeně inspirovat staršími kamarády - sedmičlennou skupinkou prvňáčků a druháčků, která řeší ta samá témata.
Masopustní masakry
Poníci v Pětihostech
Kromě dvanácti projektů, kterými jsme v průběhu roku společně žili, jsme si svůj
pravidelný program zpestřovali nejrůznějšími akcemi, kterých jsme při našem společném ohlédnutí napočítali za těchto 10 měsíců celkem osmdesát. Odpoledne mají
děti možnost zapojit se do kroužku angličtiny, vaření, tance, hudby, dramatického,
keramického a sportovního. Úplnou novinkou je středeční „filmový klub“ s promítáním dětských tématických filmů a „klučičí odpoledne“, v němž mají kluci dovoleno
i umožněno mnoho běžně „nepovolených“ činností, díky kterým si mohou uspokojit
své dobrodružně-adrenalinové touhy.
Dopravní osvěta a seznamování se značkami
Možnost zapojit se do programu jak aktivně (zorganizováním akce, fyzickou,
materiálovou či finanční pomocí, ..), tak pasivně (účastí na externí akci, přítomností
v programu, na akcích organizovaných přímo pro rodiče...) mají také rodiče Zajíčků
a lidé z blízkého okolí. Oblíbenou je již druhým rokem pořádaná každoměsíční Kavárna, při které mají rodiče příležitost sdílet své rodičovské „trable“ i úspěchy u šálku
kávy a inspirovat se na své cestě k radostnému a pohodovému spolu-žití se svými
dětmi. Pro dospěláky skýtá Zajíček také prostor pro večerní aktivity (večery osobního
rozvoje, pilates, jógu, zpívání), pořádání seminářů či narozeninových oslav.
I tento rok, stejně jako předchozí čtyři, byl (a stále je) plný dětského smíchu, očí
odrážejících právě objevený zázrak, společného růstu a hledání té nejlepší cesty pro
každého z nás. Chvil, při kterých si uvědomujeme, že celý tento projekt dává smysl
neustále přibývá a my bychom rádi poděkovali všem, bez nichž by se nic z toho, co
děláme, nemohlo uskutečnit - rodičům, kteří nám s důvěrou své děti svěřují do každodenní péče a dětem, které část svého dětství prožívají v prostředí, do kterého se vrací
s radostí a vědomím, že je čeká další den plný kamarádů a nových zážitků.
Procvičujeme své cyklistické dovednosti
V Minoru na představení „Zahrada“
10
Chcete-li osobně poznat prostředí a atmosféru Zajíčka, seznámit své dítě s novými
kamarády a umožnit mu na vlastní kůži prožívat spolu s námi svá malá předškolní dobrodružství, neváhejte a domluvte si s námi schůzku. Zajíček je otevřen celé prázdniny
a bohatého celodenního programu se mohou účastnit i děti, které přes školní rok do
Zajíčka nechodí. Od září máme stále volná místa pro děti od 3 do 6 let a dodatečný
zápis se bude konat v pondělí 23.6. od 15 do 17h. Pokud vám tento termín nevyhovuje, ozvěte se a domluvíme náhradní. Veškeré informace o našem Pokračování na straně 11
Radost z divadla
zaječice
duben, květen, červen 2014
Pokračování ze strany 10
fungování, principech, programu, akcích,
cenách včetně fotografií najdete na našem
webu: www.rczajicek.cz
Na setkání s vámi se těší celý zajíčkovský tým: Danda, Mirča, Evča, Jarča,
Erika, Bětka, Ivetka, Anežka a Ivča
Daniela Cachová
Rodinné centrum Zajíček
www.rczajicek.cz
Kavárna pro rodiče
Návštěva Zeměloďky na pražském Andělu
Trocha Afriky neuškodí
Pravěk v Praze
Prameny na polích k Zaječicím
Seznámení s mikroskopem
Pyšelské studánky
VIII. Pyšelské prameny a studánky
Za prameny v našem okolí jsme obešli již polovinu obce a dnes se trochu vzdálíme. Po silnici na Zaječice opustíme obec, mineme také křížek i polní cestu k Dubu.
Na silnici v místě topolů odbočíme vpravo do zarostlého pole a po několika desítkách
metrů narazíme na mokřad. Je dobře patrný díky složení rostlin v jeho okolí. Zde ze
země vyvěrá poměrně silný pramen, který není přirozený, ale jak se domnívám, jedná
se o poškozenou drenáž ze 70let. Na tomto poli v té době probíhaly velmi rozsáhlé
meliorační práce a celá oblast se odvodnila směrem k rybníku Líčno.
Již v květnu 1957 zde byl nasazen tehdy nový stroj na hloubení odpadních struh
na loukách. Dva pásové traktory a velký pluh přes 2m vysoký vyhloubily na všech
mokrých loukách strouhy. V tomto roce v Zaječicích probíhaly také pokusné vrty a na
stráni za Višňovkou se vrtalo až do hloubky 120m. Nejrozsáhlejší meliorační práce započaly v roce 1965. Bylo nasazeno několik speciálních strojů s dělníky. Práce probíhala
v místech za Kotlem a za Chytárnou, až k Nové hájovně. Bohužel, velmi špatné počasí
je zbrzdilo až do zimy. Tyto práce stály 139.000,-Kčs a byla na ně poskytnuta subvence
ve výši 85.000,-Kčs (pramen Kronika Josef Vejmelka).
Hřeben nad silnící tvoří vlastně takové rozvodí, kdy veškeré prameny ze strany
od Dubin směřují do Křivoveského potoka a prameny k Zaječicím tečou do Zaječického potoka a k Sázavě
Doporučil bych zajímavou vycházku od silnice na Zaječice, v údolí sejít na mez
a zde podél ohrad se dostaneme až k rybníku Líčno a pod vrch Líčeň (381 m.n.m.).
Zajímavě tvarované koryto potoka z něj vyvěrajícího je z minulosti utvořené silnou
povodní. Podél Zaječického potoka přijdeme až na silnici u Nové Vsi a zde můžeme
pokračovat k Pazdernickému rybníku.
Honza Kostrhoun
11
cvrček
duben, květen, červen 2014
Rozloučení se školním rokem
Jak nejlépe začít prázdniny? Cestou za pokladem! Bojovka poslední červnovou sobotu, kdy všechny děti už myslí jen na prázdniny, je
určena jak pro předškolní děti, kteří ji půjdou s rodiči, tak pro děti z prvního stupně ZŠ, kteří mohou celou cestu za pokladem jít sami.
Cesta za pokladem není nikdy jednoduchá. Nejenže děti budou muset najít ty správné fáborky a učinit správná rozhodnutí, kterou
cestou se vydat. Bude třeba prokázat i jiné rytířské kvality – jízdu na dřevěném koni, boj s meči, střelbu z kuše, ale i pomoci ve středověké
kuchyni roztříděním všelijakých bobulí a ochutnáním všelijakých koření. Pokud se jim i podaří dobýt hrad a najít klíč k trezoru, tak dopátrat
se pokladu samotného bude už pak hračka.
Za pokladem vyrazíme ve skupinkách, aby se v černém lese plném nástrah nějaké princezny a rytíři nepoztráceli. Děti mohou přijít
v kostýmech. Bojovku připravuje Sokol Pyšely spolu s Centrem volného času Pyšely. První skupinka vyráží už v sobotu 28.6.2014 v 9.00
Více infomací na www.cvrcekpysely.cz
Pohanková Markéta a Pohanková Alena 

Příměstský tábor Cvrček
Po dobu letních prázdnin bude školka Cvrček zavřená. V létě dáváme přednost být celý den na výpravách a učit se dovednostem, pro které během školního roku není prostor.
Proto pro pěti až osmileté děti otevíráme letní tábory. Jsou příměstské, tj. bez přespávání, z toho důvodu, aby se jich mohly účastnit i předškoláci.
Na třech týdenních příměstských táborech se děti naučí rozdělávat oheň, obarvit si indiánský obleček, vyrobit amulety, poznat prehistorická zvířata
a poznají zvyky jiných kultur.
Na CESTU DO PRAVĚKU se vydáme 21.7 - 25.7.2014.
Navštívíme všechny doby druhohor, kde se děti setkají s nejrůznějšími druhy sauropodů a terapodů. Staneme se archeology a
vykopeme starodávné fosilie. Když budeme dobře hledat, najdeme i opravdová vejce dinosaurů. Nasedneme i do oblíbeného T-Rex
espressu a necháme se unášet kouzlem Pravěku.
Na INDIÁNY si zahrajeme první srpnový týden 4.8 - 8.8.2014.
Dostaneme indiánské jméno a vymyslíme pro náš kmen indiánský pokřik. Každý dostane svou indiánskou čelenku,
do které budeme sbírat barevná pírka za splněné úkoly. Je třeba vyrobit totem, dohonit bizona, zastřelit medvěda, schovat
se před jestřábem a docválat na koni k obědu. Abychom se uživili, naučíme se lukostřelbu a házení oštěpem. Chybět
nebude ani pravé indiánské tetování a válečné barvy. Každý den zahájíme bubnováním na indiánský buben v indiánském
teepee.
CESTOVATELÉ se vydají na cestu kolem Země 11.8.2014.
Každý den navštívíme jiný kontinent. Budeme se honit s klokany, podíváme se za severoamerickými Indiány, budeme v letním horku
mrznout s Inuity, doneseme rýži až k řece Chuang Che, kterou přejedeme nebo přebrodíme a vyšplháme se na Mt Everest (bez kyslíkových
přístrojů). Pohanková Markéta, školka Cvrček - www.cvrcekpysely.cz
senioři
Výlet Klubu seniorů za králem Jiříkem z Poděbrad na hrad Pirkštejn
Všichni přátelé z Klubu seniorů
Pyšely se sešli v úterý 27.května ráno na
nádraží v Čerčanech okolo deváté hodiny.
Všechny nás trochu rozechvívala obava,
jestli všichni kamarádi dorazí včas, když
v tom najednou přijely tři automobily a
z nich vesele vystoupili všichni účastníci
výletu. Nasedli jsme do motoráčku směr
12
Rataje nad Sázavou a rovněž si ihned
vybrali příjemná místa u okének. Trasa
vláčku vedla naší krásnou Posázavskou
krajinou podél řeky Sázavy.
Míjeli jsme průmyslový objekt
v Sázavě vyrábějící technické a varné
sklo a pak množství rekreačních budov
a táborových uskupení. Sem, do těchto
míst jezdí již mnoho let děti do Škol v
přírodě a obyvatelstvo na rekreaci. Při
veselém a přátelském vyprávění cesta
rychle uběhla a my jsme vystupovali na
naší vlakové stanici Rataje nad Sázavou.
Z oblohy se snesl mírný deštík, který
zahnalo ovšem sluníčko a my jsme mohli
nerušeně pokračovat v naší cestě k hradu.
Orientovali jsme se podle červené turistické značky a kráčeli jsme romantickou
krajinou lesem až na náměstí v Ratajích
nad Sázavou. Hned na první pohled bylo
vidět, že zámek i hrad se opravují a že je
možné jít dovnitř a shlédnout rozsáhlou
expozici muzea a rovněž také vyslechnout obsáhlý a zajímavý výklad paní
kastelánky. Hned na nádvoří jsme se
dozvěděli, že zde na hradě žil v dětstí král
Jiří z Poděbrad z rodu pánů z Kunštátu
a že hrad vybudovali páni z Lipé.
V expozici muzea jsme zhlédli mimo
pravěkých artefaktů také předměty pro
venkovský život minulého století.
Překvapujícím milým závěrem
návštěvy zámku byla výstava dřevěných
soch a pohádkových postaviček od
místních umělců. Cestou zpátky jsme si
vyprávěli, že bylo příjemné vidět hrad
a dozvědět se, že zde jako hoch žil náš
král Jiří z Poděbrad. Vždyť to byl první
panovník, který usiloval o Mírovou unii
a spojení Evropských zemí. Rataje nad
Sázavou tím vším v nás vytvořily velmi
obohacující dojem a spěchali jsme zpět
na vlakovou zastávku s tím, že se opět
brzy někam vydáme.
B. Dauthová
duben, květen, červen 2014
muzeum
Kdo byl Albert Melichar jsem slíbila napsat do Pyšelských listů
Jako dar k založení stálé expozice muzea v Pyšelích, přivezli pracovníci jílovského muzea
kopie historických fotografií Pyšel a nejbližšího okolí. Originály
jsou uloženy v jílovské muzeu.
Byly to také snímky z Nespek,
Zaječic, Poříčí, Kamenice, Ledců, Popovic, Babic, Křivé Vsi,
Řehenic. Pocházely všechny
z let 1892-95. Shodou okolností při mojí návštěvě v muzeu
v Roztokách u Prahy jsem dostala brožurku, ve které byl článek
právě o těchto fotografiích a že byly pořízeny Albertem Melicharem u příležitosti pro krajinný odbor Národopisné výstavy
v Jílovském. Národopisná výstava se pak konala v roce 1895
v Praze.
Jméno Alberta Melichara mi bylo známo již dříve, setkala
jsem se s ním v různých publikacích pod fotografiemi z našeho
kraje, nejdříve Vinohradského později Jílovského.
Až do loňského září jsem se začala více zajímat o jméno
Alberta Melichara. Pan Petr Šikl mě upozornil na to, že se na
hřbitově u Lorety začíná pracovat na odkrývání hrobky Alberta
Melichara, vedle hrobu rodiny Šiklovy. Není to snad ten
fotograf, který fotografoval
Pyšely? Ano byl to on. Podle jeho dat na desce na pomníku a na webových stránkách internetu to souhlasí,
že to byl ten pan fotograf,
od kterého teď víme, jak
vypadaly Pyšely na konci
devatenáctého století. Jsou
to pohledy na pyšelské náměstí, na budovu staré školy
na náměstí a školu proti faře, Loretu, pohledy od Lorety, od Obory, kapličku v Oboře
a pohled na zaječičkou náves s rybníčkem a chalupami okolo, je půvabný. Jsou to jisté
velmi cenné dokumenty. Fotografie byla v této době více jak před sto lety, ještě jak se
říká v plenkách o to je to cennější. Ze starých novin této doby jsem se dočetla, že zde
v Pyšelích Albert Melichar působil jako učitel, v době když byl zde řídícím učitelem
František Dražil. Byli také v této době společně vyznamenáni jako vynikající učitelé. V minulých PL jsem právě psala o tom, jak pak učitel Melichar podával zprávu do časopisu
„Vesmír“,o nálezu bílé veverky v zámeckém parku v Pyšelích.
Albert Melichar si asi hodně zamiloval Pyšely a zdejší kraj. Zemřel v Praze, ale místo posledního odpočinku si zvolil u Lorety v Pyšelích. Stejně tak i jeho manželka Františka, jak bylo napsáno na desce u pomníku, kterou jsem ještě stačila ofotografovat.
Dnes už na místě jejich hrobu je vše jiné, nové. Deska s nápisem Melicharových je prý
uložena uvnitř nové hrobky. Domnívám se, že asi tak skončil příběh Melicharových.
Chtěla jsem jen nám připomenout osobnost tohoto vzácného člověka, který nám tu
zanechal památku na krásných pyšelských fotografiích.
Srnská Z.
13
historie
Severně od Tábora, nedaleko hranic Středočeského a Jihočeského kraje
leží malá vesnička jménem Rzavá. Ve
středověku bývala sídlem zemanského
rodu Vítů ze Rzavé. Později ji „proslavil“
opravdu mimořádně hrbolatý železniční
přejezd, který potrápil i zkušené řidiče.
V červenci loňského roku se Rzavá
znovu zviditelnila, tentokrát však sympaticky. Při stavbě železničního koridoru
duben, květen, červen 2014
Další rozkradený poklad
bylo objeveno torzo hliněného koflíku a
15 stříbrných mincí. Soudě podle velikosti koflíku bylo mincí původně určitě
víc, bohužel kdosi s kvalitním detektorem byl rychlejší…
Zachovalo se tedy pouze 15 stříbrných mincí. Jedná se výhradně o pražské groše, tedy mince, které ve své době
patřily mezi nejkvalitnější oběživa a
kterými se platilo skoro po celé Evropě.
Z dochovaných mincí byla jedna ražena
za vlády Karla IV. (1364 – 1378), zbylých 14 spatřilo světlo světa za vlády jeho
syna, Václava IV. (1378 – 1419). Všechny byly raženy v královské mincovně
v Kutné Hoře a všechny byly hodně
otřelé, což vypovídá o tom, že poměrně
dlouho obíhaly. Přesto se domnívám, že
mohly být ukryty ještě před husitskými
válkami, protože mezi nimi nebyly vůbec
zastoupeny nejmladší typy grošů Václava
IV. Jenže všechno mohlo být úplně jinak,
protože z nálezu se zachovalo pouhé
torzo.
Obávám se, že pokud bude i nadále
zákon přiznávat poctivým nálezcům jen
desetiprocentní odměnu, bude takovýchto rozkrádání dál přibývat.
PhDr. Jiří Chvojka
senioři
Výlet pyšelského Klubu seniorů do Posázaví, a to do města Ratají
27. května jsme jeli z Čerčan vlakem. Počasí příjemné akorát na výlety. Deset žen a jeden muž, náš ochránce.
V Ratajích jsem už kdysi byla, asi před čtyřiceti lety, když jsem se zúčastnila studijního zájezdu přátel malířského klubu. Několik obrazů ještě mám z této doby, takže jsem
mohla porovnávat. Rataje mě už tenkrát zaujaly svojí starobylou malebností a chtěla jsem se sem zase podívat, a to se mi právě nyní splnilo.
Rataje podle starého názvu „osada oráčů“, leží celé na skalnatém
ostrohu. Z jedné strany protéká kolem potok Živý a z druhé strany
řeka Sázava. Ostroh připomíná pravěké sídliště, hradiště, které tu kdysi bylo, jak jsme se přesvědčili při návštěvě zámku, kde je ratajské
muzeum. Paní průvodkyně muzea nám o Ratajích vyprávěla, že již asi
v 10. století zde vznikl srubový hrad (pomezní tvrz kraje zličského)
jak dokazují nálezy bronzových a keramických střepů nádob a ozdob
objevených při stavbě silnice roku 1890. Dále jsou tu exponáty, které
postupně dokumentují historii osídlení až do doby dvacátého století.
V duchu jsem porovnávala muzeum v Ratajích s naším pyšelským muzeem. Kdybychom tak v Pyšelích měli takové prostorné sály jako tady
v Ratajích.
V ranější době je Ratajský zámek celý v rekonstrukci, která má
být už příštím rokem hotova. Budova zámku byla ve velmi špatném
stavu, doufejme, že se vše podaří.
Nyní něco z historie, jak jsme se dozvěděli od paní průvodkyně.
Rataje jsou prvně písemně doloženy ve 13. století, kdy byl majitelem
Přibyslav, po něm Hroznata z Rataj (pražský purkrabí) manžel sestry
nechvalně známeho Záviše z Falkenštejna, popraveného v Krumlově.
Pád Záviše s sebou strhl i Hroznatu, kterému byly odebrány všechny
statky a darovány biskupu Tobiáši z Bechyně, který zde na ratajsku
pokračoval v těžbě stříbra a rud v blízkých Malovidech a okolí. Ve 14. století se Rataje dostaly zpět do majetku pánů z Lipé. To byl velmi bohatý rod, který z Ratají učinil nedobytnou pevnost obehnanou hradbami se čtyřmi věžemi k obraně proti vpádu nepřátel. Pak se Ratajím říkalo Rataje Hrazené. Trčkové tu dali vystavět dva hrady. V horní části
Ratají, místo starého hradu zámek a na dolním konci druhý hrad, později pojmenovaný Pirkštejn, který byl od horního hradu oddělen hlubokým příkopem s padacím mostem.
Na nádvoří obehnaném hradbami dosud stojí okrouhlá mohutná věž. Výška 21 m, síla zdí 4m. Věž sloužila jako zvonice se dvěma zvony a suterén věže sloužil jako vězení do
hloubky 5m. Vedle věže byl vybudován hradní palác a opodál kostel zasvěcený sv. Matouši. Největší problém v Ratajích byl ten, že tu nebyl žádný zdroj vody. Rataje byly třikrát
zasaženy ničivými požáry. Byl proto vybudován tunel ve východní stráni pod hradem, kudy se chodilo k potoku Živému pro vodu.
Po jednom z požárů kostela byl v 17. století na starých základech postaven kostel nový.Jsou zde hrobky
pánů z Lipé, Hynka Ptáčka z Pirkštejna, pánů z Talmberka a Maležických z Černošic. Dolní ratajský hrad byl
pojmenován Pirkštejn po Hynku Ptáčkovi z Pirkštejna, který byl velkou osobností české šlechty 15. století
a vůdčí osobností rodu. Byl schopným politikem i bojovníkem. V roce 1436 se stal členem královské rady,
nejvyšším mincmistrem a zemským soudcem. V roce 1440 byl hejtmanem kouřimského kraje. Velmi důležité
bylo přátelství s pozdějším králem Jiřím z Poděbrad. Začátkem roku 1444 byl Hynek Ptáček vůdčí osobností
českého království. Měl ale také nepřátele. Vrcholnou schůzkou znepřátelených stran, na které chtěl Hynek
Ptáček spory urovnat, byl sněm v Dobříši, na který už nedojel, byl raněn mrtvicí a krátce na to zemřel ve věku
pouhých čtyřiceti let. Politické moci se pak ujal Jiří Poděbradský. Po Hynkově smrti převzala veškerý majetek
jediná dcera Žofie, která se provdala za syna J. Poděbradského Viktorina. Přinesla mu věnem ratajské panství,
Polnou, Sloup a Ronov. Viktorin byl zastáncem otcovy politiky, hlavně vojenské. Zúčastnil se bojů proti nepříteli Matyáši Korvínovi, kterým byl však zajat a na deset let vězněn. Matyáši musel dát do správy celý majetek,
který mu byl po deseti letech vrácen ve špatném stavu, takže Viktorin musel panství prodat Bohuslavu ze
Švamberka, ten pak postoupil svému synovi Kryštofovi, a tak se majetek postupně předával z otce na syna a
na Ratajích se vystřídalo hodně pánů. Rod Švamberků v 15. století zde žil 30 let. Vybudoval pivovar, přestavěl
horní i dolní hrad, celý areál byl uzavřen renesanční branou. Roku 1537 dal král Ferdinand svolení k těžbě barevných kovů a byl udělen městský znak. Po tomto rozkvětu přišly zlé časy. Panství zdědila Markéta Trčková,
která byla na poddané asi hodně tvrdá jak nasvědčuje zpráva z roku 1726, kdy poddaní vyplenili celé Rataje.
Vzbouření poddaných byla i v okolních obcích. Pak následovala celá řada majitelů, kteří opět Rataje pozvedli.
Fridrich z Talberka držel Rataje 70 let. Po něm jeho synové, kteří prodali Rataje obci Ratajské, která dodnes
používá vše pro své účely. V současné době zde v zámku sídlí obecní úřad, pošta, infocentrum a muzeum,
ve kterém je také Dřevorubecké muzeum s ukázkami řezbářských děl z různých soutěží na zámku v Ratajích.
Byl to zájezd velmi zajímavý a poučný.
Srnská Z.
14
senioři
duben, květen, červen 2014
Klub seniorů byl 23. dubna 2014 na
divadelním představení Hašler… v pražském Divadle na Vinohradech. V době,
kdy nás každý den obklopuje zahraniční
zboží, zahraniční značky a převzatá kultura, vyznívá tato původní česká hra jako
vděčná připomínka toho, že co je české,
to je hezké. Platí to i o písničkách Karla
Hašlera (1879 – 1941), které mohou leckomu připadat kýčovitě, ale snad každý
Čech si je jednou za čas rád poslechne
a zanotuje.
Známé skladby herce, písničkáře a
hvězdy „šoubyznysu“ se prolínají celým
představením, jehož režie se ujal principál
vinohradské scény Tomáš Töpfer. Text
napsal uznávaný český dramatik Pavel
Kohout. Dokázal v něm zaznamenat jak
komiku, charakteristickou i pro Hašlerovy písně, tak tragiku, kterou přinášela
nelehká doba. Je to zároveň intelektuální
hříčka, která nabízí k přemýšlení téma
Klub seniorů v divadle
vztahu vysokého a nízkého umění i zamyšlení nad českými dějinami začátku
20. století.
Život Karla Hašlera, českého Chevaliera, jak jej nazýval jeho přítel Rudolf Deyl st., byl jako na houpačce. Byl
členem Národního divadla, význačným
bardem, ale také písničkářem a kabaretiérem, kterého milovalo obyčejné publikum. Jeho písničky netřeba moc představovat, ale připomenu jen některé z nich:
Pětatřicátníci, Po starých zámeckých
schodech, Čí je Praha, Naše! Šáteček,
Ta naše písnička česká a mnoho dalších.
Hašlerovy písničky zlidověly a lidé si
ani častokrát neuvědomují, že autorem je
právě Karel Hašler. Na jaře 1941 při natáčení filmu Městečko na dlani byl zatčen,
po třech dnech byl propuštěn s důrazným
varováním. Varování však nedbal, skončil opět na gestapu a 22. prosince 1941
zemřel v Mathausenu.
Neznámý Halleweil
Snad každý obyvatel Pyšel, který
se alespoň trochu zajímá o historii, zná
jméno Halleweil. Tento hraběcí rod, pocházející ze Švýcarska, obohatil Pyšely
o cenné stavební památky, vrátil jim statut města a přidal k tomu znak odvozený
z rodového. Tři Halleweilové, Jakub Leopold, František Antonín a Josef Karel,
drželi postupně Pyšely od roku 1651 do
roku 1746. Nejstarší z nich, který získal
roku 1651 Pyšely sňatkem, je prezentován jako člen druhé generace Halleweilů
usazených v Čechách. Nečetné zmínky
uvádějí ještě jeho bratra Jana a pak jejich otce Hugo Halleweila, který je považován za prvního toho jména známého
v Českém království.
O Hugovi mnoho nevíme. V letech
1622 a 1623 koupil od císařských úřadů,
jistě výhodně, statky konfiskované po
Bílé Hoře vzbouřeným českým šlechticům. Můžeme právem předpokládat, že
se o vítězství Habsburků nějak přičinil.
Byl ale Hugo skutečně jediným Halleweilem, který tehdy do Čech přišel? Historie
málokdy řekne poslední slovo a to platí
i pro první generaci české větve Halleweilů. O doplnění se nedávno zasloužil
francouzský historik Olivier Chaline, jehož kniha Bílá Hora u nás vyšla loňského
roku. Nechme stranou pozoruhodné autorovy interpretace a podívejme se na jeho
rozsáhlé citace pamětního spisu, který
o bitvě napsal jeden z poražených, mladý
kníže Kristián z Anhaltu.
Kníže Kristián byl v bělohorské bitvě dne 8. listopadu 1620 na protestantské straně světlou výjimkou. V okamžiku, kdy se obraná linie špatně placeného
vojska Fridricha Falckého začala rozpadat a některé útvary se dávaly na útěk,
zorganizoval mladý Anhalt protiútok. Se
svými jezdci a tisícovkou stavovských
pěšáků zaútočil na postupující katolické
tercie natolik úspěšně, že výsledek bitvy
byl v tom okamžiku na vážkách. Právě
v tuhle chvíli vstoupíme do děje a dáme
slovo přímému účastníkovi, knížeti Kristiánovi z Anhaltu: „...Jeden z mušketýrů
po mé pravici na mě zalícil a střelil mě
do pravého ramene, takže mě opustily
veškeré síly v pravé paži a ruce a spadl jsem před svým oddílem z koně a na
chvíli jsem upadl do bezvědomí, neboť
jsem hodně krvácel již po svém předešlém zranění. V temném a hojném dýmu
ujížděli moji jezdci pryč, jako by dychtili
po dosažení vítězství a úplném rozdrcení
pěchoty a nikdo mi nepomohl, až jeden
z mých sluhů, Hartmann von Hallweyl,
mi poctivě přispěl ku pomoci. Protože
však byl rovněž malátný z toho, že utrpěl zranění tváře, spadl ještě jednou se
mnou na zem a svou krev mi vystříkl do
obličeje, čemuž jsem nebyl celkem nerad,
protože to zmenšovalo možnost, že budu
poznán...“ Můžeme už svými slovy dodat, že věrný Hallweyl zůstal při svém
pánovi i v dalších fázích bitvy, která pro
ně v tu chvíli už vlastně skončila. Dvakrát ještě přispěl k záchraně jeho života a
pak se nám jeho postava ztrácí v oblacích
kouře a zvířeného prachu.
O Hartmannovi von Hallweylovi se
už nikde víc nedovíme. S vysokou mírou
pravděpodobnosti ho však můžeme připojit k Hugovi, zakladateli české větve
tohoto rodu. Jméno Halleweil se psalo ve
více verzích a forma „Hallweyl“ byla jedna z nich. Také pojmenování „sluha“ nás
nemůže mýlit. Nejbližší personál vladaře
na knížecích dvorech pozůstával samozřejmě ze šlechticů a v našem případě je
také výmluvná předložka „von“. Ostatně
Pavel Kohout hru Hašler… pojal
současně jako životopis i zprávu o výjimečném českém osudu v pohnuté době,
a také jako pokleslou revui, která si s kýčem pohrává a ironizuje jej.
Hra má dvě dějství a je ohraničena
prologem a epilogem Hašlerova utrpení
v koncentračním táboře. První část je
více uvolněná, zábavná, hravá a druhá
je vážnější.
Tvůrci obsadili do role Karla Hašlera
Petra Rychlého, který se jí ujal s velkou
bravurou. Zpívá procítětěně všechny písničky, vžije se do Hašlerovy životní situace a bez sebemenšího příkrášlení zahraje také jeho odchod do hudebního nebe.
Při poslední scéně jde i díky hereckému
provedení mráz po zádech. Rychlý hraje
Hašlera soustředěně, jakoby uzavřeného
do sebe a oproštěného od jakéhokoliv
šoumenství.
Jeho přítele a mentora Rudolfa
Deyla st. hraje Martin Zahálka s elegancí
prvorepublikových filmových hvězd. Jinou „elegancí“ se vyznačuje i gestapák
Otakara Brouska ml. Zajímavý herecký
výkon nabízí i Jaroslav Satoranský. Kateřina Brožová je v roli Zdeny Frimlové
(Hašlerova žena) poněkud nevýrazná,
přesto mě překvapila.
Při závěrečné písničce Ta naše písnička česká publikum vstalo, tleskalo
a volalo bravo.
Byli jsme unešeni nejen příběhem,
písničkami, ale i výkonem herce Petra
Rychlého. Chtěla bych ještě připomenout
slova principála vinohradského divadla
Tomáše Töpfera, který řekl: „ Hašlerovy
písničky tu byly dávno před námi. Když si
je budete v hledišti broukat spolu s herci,
znamená to, že ještě stále (už nejméně pro
pátou generaci) žijí a snad ani ta Písnička česká nezahyne.“
Jaromíra Bambasová
Dopisovatelé
O neúspěšné rebelii v pyšelské škole
1. září 1950
Říká se, že existují i takové děti, které se po prázdninách těší do školy. Je to
možné, ale mezi mými spolužáky z pyšelské školy se tento zvláštní druh určitě
moc nevyskytoval. Takže když se prázdniny v létě roku 1950 chýlily ke konci,
rozhodně jsme nikdo nejásal. V našem
zármutku z konce prázdnin nás utěšovalo pouze přesvědčení, že jako třídní
budeme mít opět paní učitelku Folprechtovou, kterou jsme měli rádi. Tím horší
bylo naše zklamání, když jsme se 1. září
dozvěděli, že paní učitelka Folprechtová bude mít zase prvňáčky (ty mrňousy
usmrkané!), kdežto nás čeká paní učitelka Matějková.
Jakže? Matějková? Nikdy! To je přece ta učitelka, která na děti křičí tak, že
je ji při otevřených oknech slyšet až na
pyšelské náměstí. Ne, ne, ne!
V našich dětských hlavičkách se zrodilo jediné řešení: My paní učitelku Matějkovou do třídy prostě nepustíme. Ona
bude muset odejít a nám se vrátí naše oblíbená paní učitelka.
A tak když zvonek ohlásil osmou
hodinu, seběhli se nejsilnější kluci ke
dveřím, uchopili a pevně drželi kliku. My
ostatní jsme se tvářili, že jim pomáháme
a děvčata nás podporovala bojovým pokřikem: „Kluci, držte, nepouštějte!“
Krátce po osmé se na chodbě ozval
klapot střevíčků – nebezpečí už se blíží.
Někteří z nás trochu pobrekávali strachem, ale drželi jsme a nepouštěli. Paní
učitelka se několikrát pokusila otevřít,
ale nešlo to. Po chvilce znovu zaklapaly
střevíčky. Hurá, nepřítel na ústupu! Teď
se nám určitě vrátí naše bývalá třídní učitelka. Jenže všechno bylo jinak.
Za chvíli se střevíčky ozvaly znovu,
ale bylo slyšet, že nejdou samy. Vzápětí na to se dveře prudce otevřely a my
všichni padli na zadečky. Jenže to nebylo
to nejhorší. Ve dveřích totiž stál školník,
pan Vnouček, který si s naším odporem
hravě poradil. Přes jedno rameno mu vykukoval pan ředitel Houska a přes druhé
paní učitelka Matějková.
Dostali jsme tehdy vynadáno, co
se do nás vešlo. Paní učitelka pak byla
naší třídní po celou druhou a třetí třídu,
než ji vystřídal pan učitel Horažďovský.
Nakonec jsme se s paní učitelkou smířili,
ostatně nám nic jiného nezbylo.
Celá tato historka je dětsky naivní
a vypadá úsměvně, pokud se na ni nepodívám z druhé strany. Když si jako
bývalý učitel představím, že takovéto
„uvítání“ by mi připravili moji žáci, není
mi vůbec dobře. Vzpomínám tedy na
tuto historku se smíšenými pocity a paní
učitelku Matějkovou jsem už několikrát
v duchu odprosil.
PhDr. Jiří Chvojka
kníže Anhalt o pár stránek dál nazývá
Hallweyla „mým šlechticem“. Zůstává
však jiná zajímavá otázka. Stáli oba Halleweilové v úvodních bitvách třicetileté
války na opačných stranách? Nebyli by
to první příbuzní bojující v té době proti
sobě pod katolickými a protestantskými
prapory.
Michal Vitanovský
15
pozvánka
duben, květen, červen 2014
Přijďte se pobavit!
Přiblížil čas prázdnin, dovolených,
hezkých dní, odpočinku a relaxace. Teplé
večery nás inspirují ke společnému posezení v restauračních předzahrádkách
a k setkání přátel u večerního grilování.
Abychom k nadcházejícímu létu přidali
našim občanům několik příjemných zážitků, rozhodli jsme se uspořádat kulturní
akci s názvem „A je tady léto!“.
V upraveném areálu naší sokolovny
proběhne v sobotu, 21.6.2014, neobvyklý
koncert. Zahájí ho „Bambini di Pyšely“,
děti z místní základní školy, která mimo
jiné pořádá v pátek večer XX. školní
akademii. Po jejich vystoupení následuje
ukázka tvorby a interpretace dvou sólistů, také žáků ZŠ, kteří připraví půdu pro
dívčí vokální sextet.
Skupina „Totál Vokál“ je složena
z profesionálních i budoucích profesionálních zpěvaček z Prahy. Vystupují
hlavně pro radost a pestrost repertoáru
jejich produkce bude důkazem jejich všestrannosti a mladické hravosti.
Hudební skupinu „Springtime“ asi
nebude třeba představovat. Její příjemné
melodie ve stylu folk a country si jistě
mnozí dobře pamatují. Již poněkolikáté
využíváme jejich nadšení, umu a výdrže
při našich akcích. Jejich hudba nás proto
bude provázet po celý zbytek odpoledne,
případně i večera.
Aby si přišli na své i milovníci
adrenalinu, mají možnost se přihlásit na
vyhlídkový let helikoptérou (přihlášky a objednávky u Lucie Zaradičkové).
Od areálu sokolovny, kde bude probíhat
program i další doprovodná akce, budou
účastníci letu na místo startu a přistání
dopraveni automobilem (zahrnuto v ceně
letu). A pak už případným zájemcům nebude nic bránit v tom, aby si užívali nezapomenutelného výhledu na naše krásné
městečko a jeho blízké okolí.
Pro děti, ale nejen pro ně (jak nám
předvedli zájemci z řad dospělých při
stoletých oslavách naší jednoty) jsme pak
připravili oblíbené malování na tváře
a tentokrát jsme nabídku rozšířili i o tetování. Ale nebojte se, bolet to nebude.
Jedná se totiž o tetování henou, které
bezbolestně zhotoví ruka zručného malíře. Trvanlivost tohoto tetování záleží
na tom, jak často a jak důkladně budete
vykonávat očistu těla.
Přijďte v sobotu 21. června vykonat
očistu duše. Přijďte se uvolnit, pobavit
a setkat v areálu sokolovny. Vstupné je
dobrovolné a ceny doprovodných akcí
jsou uvedeny na plakátech a pozvánkách.
Lety helikoptérou začínají ve 13.00 hod.,
samotný program pak ve 14.00 hod.
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme Vám příjemné sobotní odpoledne
s námi.
T.J. Sokol Pyšely ve spolupráci s MěÚ Pyšely
a restaurací Sokolovna
Vás srdečně zve na zábavné sobotní odpoledne dne 21.6.2014
‚‚
A je tady léto! ‘‘
program - 14.00 zahájení
pódiová vystoupení:
doprovodné akce:
Pěvecký kroužek ZŠ Pyšely + mladí sólisté
Totál Vokál - dívčí vokální sextet (Praha)
Springtime - oblíbená kapela folk a country
malování na obličej 50Kč
tetování henou 70Kč
vyhlídkový let helikoptérou 500Kč
areál sokolovny - sobota 21.6.2014 od 14.00 - vstupné dobrovolné
16
Kulturní komise MěÚ Pyšely
T. J. Sokol Pyšely
ZŠ Pyšely
Restaurace Sokolovna
duben, květen, červen 2014
t.j. sokol pyšely
Co Mohamedu Mekka, to Čechu Říp... vedeni tímto
heslem, uspořádali jsme pro členy i nečleny naší sokolské jednoty zájezd na tuto oblíbenou stolovou horu ležící v úrodném mělnickém regionu. Říp je v paměti našeho
příloha
národa spojován s příchodem prvních Slovanů na toto území a byl v historii místem
důležitých setkání a táborů lidu.
Dnes je Říp hojně navštěvován turisty, na jeho vrcholu stojí rotunda sv. Vojtěcha a
sv. Jiří a samozřejmě nezbytná „občerstvovna“. Protože je celý vrch zalesněný, jsou na
několika místech vytvořeny vyhlídky, odkud je možno shlédnout velkou část okolního
rovinatého kraje. Není divu, že podle pověsti o Praotci Čechovi, který údajně slovanský národ do Polabí přivedl, tento neodolal a při pohledu na okolní krásnou krajinu se
rozhodl zde zůstat.
My jsme pro pobavení i poučení velkých i malých účastníků zájezdu sehráli malou scénku s Praotcem Čechem a pohostili členy naší skupiny medovinou. Všichni
po náročném výstupu rádi pobyli na vrcholu, ať již na vyhlídce s Praotcem Čechem,
nebo v rotundě při zajímavém a příjemném výkladu zdejšího průvodce.
Po sestupu, který byl možná stejně namáhavý jako výstup, jsme se přesunuli
do předem vyhlédnuté restaurace „U sokola“, kde byl zajištěný oběd. Čekání nám zkrátil vědomostní test o místě, které jsme dnes navštívili. I když byl míněn opravdu jen pro
pobavení, věnovali mu všichni velkou pozornost.
Co dodat? Naším cílem bylo i z krátkého výletu udělat zábavnou a zajímavou
akci a nutno říci, že ti, kteří s námi jeli, nám rozhodně udělali radost svým zaujetím
a dobrou náladou. Byla to ta nejlepší odměna za naši snahu . Děkujeme všem a těšíme
se na další podobné setkání.
Starosta T.J. Sokol Pyšely Jaroslav Chalupa

Jak jsme potkali praotce Čecha
Byli jste se Sokolem na Řípu? Ne? Škoda – přišli jste o zajímavé setkání s někým, koho jen tak na ulici nepotkáte. Výlet byl zajištěn „na klíč“ a koncipován i pro rodiny s malými dětmi: objednávka krásného počasí, dobrého
oběda a nevšedního překvapení na vrcholu Řípu.
Výlet se uskutečnil v sobotu 10.5.2014, objednali jsme na ten den krásné slunné počasí a opravdu nám to vyšlo.
Sešlo se 28 výletníků – sokolů i nesokolů. Nastoupili jsme do autobusu, který pravda nebyl už z nejmladších, ale
dovezl nás tam i zpět a trochu naříkal jen při řazení.
Z mojí velké rodiny jsme vyrazili čtyři, z toho nejmladší turisti pětiletá dvojčátka Tomášek a Alenka. Celou cestu nahoru jsme si povídali pověst o příchodu praotce Čecha do Čech, tak nám stoupání nepřišlo ani tak strmé. K tomu,
aby cesta vesele ubíhala, přispěla i sestra Linhartová, která měla pro případ vyčerpání v zásobě speciální turistickou
čokoládu, kterou při prvních známkách únavy rozdávala dětem. Tomášek prohlásil, že čokoláda nebyla jen turistická,
ale byla i kouzelná a doložil to i svým výkonem. Vyběhl strmý kopec jako zajíc - či spíše zajíček.
Na kopci děti hned obíhaly všechna možná místa, kde „bude to překvapení“. Bude to zakopaný poklad? Bude
to zmrzlina nebo limča? Ani poklad, ani limča, nic tak ordinérního. Přišel za námi sám opravdický praotec Čech. Děti se hbitě rozpomněly na čerstvě převyprávěnou pověst
a i nejmladší děti dokázaly odpovědět na otázky „co je to strdí“ a „kde se bere mléko“. Tak se praotec Čech (mimochodem skvělý herecký výkon neherce, starosty Sokola Jardy
Chalupy) dozvěděl vše, co jej zajímalo a na oplátku zase pověděl něco z historie přítomnému lidu, který se po čas jeho zajímavého vystoupení shromáždil na vyhlídce. Praotec
Čech vzbuzoval velkou pozornost všech, kterým se v tu dobu podařilo vydrápat se na kopec, a stal se na chvíli mediální hvězdou, se kterou chtěli být všichni vyfoceni. Děti se
tak dozvěděly, že hora Říp k našim dějinám bezesporu patří. A my ostatní už nemusíme vést dlouhé spory s historiky, zda je to pravda či pouhá pověst, že praotec Čech na horu
Říp opravdu přišel. My víme své – byl tam a my jsme byli u toho!
Po obdržení pamětních listů, které dostal každý účastník výletu, jsme si připili na ztečení vrcholu Řípu. Děti jablečným moštem a my dospěláci medovinou. Posilněni znalostmi i medovinou jsme se přemístili do Rotundy Sv. Jiří a Sv. Vojtěcha, kde jsme měli objednanou prohlídku s průvodcem.
Výlet jsme zakončili v hospůdce. Než bylo jídlo rozdáno, vyplnili jsme test a děti nakreslily obrázky (kontrolní otázka: a kdo myslíte, že na nich dominoval?).
Domů jsme se vrátili plni dojmů a zážitků. Potkat praotce Čecha se nám už asi nepodaří, však také nechodí na Říp každý den. Plánujeme ale potkat další zajímavé osobnosti
a navštívit další zajímavá místa v našem okolí. Věřím, že až bude další výlet, přijde více dětí s rodiči nebo babičkou a dědou, protože společný zážitek vzájemný vztah posiluje.
Pohanková Alena
17
sport
duben, květen, červen 2014
SK PYŠELY
Jarní část sezóny 2013/2014
A-mužstvo
TABULKA – „A“ mužstvo k 5.6.2014
„A“ mužstvo SK Pyšely – jaro 2013/2014
Rk. Tým
Záp
+
0
-
Skóre
1. Krhanice
24
18
4
2
81: 31
58
( 22)
2. Soběhrdy
24
16
3
5
63: 44
51
( 15)
3. Pyšely
24
15
5
4
76: 39
50
( 14)
4. Votice B
24
14
0
10
82: 64
42
( 6)
5. Lešany
24
12
1
11
70: 54
37
( 1)
3:2(1:2)
6. Olbramovice
24
11
4
9
60: 45
37
( 1)
03.05.
2:5(2:2)
7. Teplýšovice B
24
11
2
11
53: 55
35
( -1)
10.05.
4:2(1:1)
8. Křečovice
24
11
1
12
65: 61
34
( -2)
Pyšely
17.05.
3:1(0:1)
9. Bystřice
24
9
3
12
50: 55
30
( -6)
Pyšely
Krhanice
24.05.
2:1(0:1)
10. Netvořice
24
7
4
13
43: 73
25
(-11)
24. kolo
Soběhrdy
Pyšely
01.06.
4:3(1:3)
11. Václavice
24
7
3
14
38: 68
24
(-12)
25. kolo
Křečovice
Pyšely
07.06.
12. Týnec B
24
7
3
14
54: 87
24
(-12)
13. Myslič
24
6
2
16
48: 91
20
(-16)
26. kolo
Pyšely
Myslič
14.06.
14. Ostředek
24
6
1
17
61: 77
19
(-17)
14. kolo
Olbramovice
Pyšely
22.03.
1:1(1:1)
15. kolo
Pyšely
Netvořice
29.03.
4:2(2:1)
16. kolo
Václavice
Pyšely
05.04.
2:1(1:0)
17. kolo
Pyšely
Týnec B
12.04.
5:1(2:0)
18. kolo
Teplýšovice B
Pyšely
20.04.
4:5(2:4)
19. kolo
Pyšely
Bystřice
26.04.
20. kolo
Ostředek
Pyšely
21. kolo
Pyšely
Lešany
22. kolo
Votice B
23. kolo
Body (Prav)
Trenér: Páša Richard
Střelci A-mužstva sezóna 2013/2014
Šimeček Jaroslav(14), Hruška Miroslav(11), Vlach Ondřej(11),
Snopek Martin(8), Chadraba Miroslav(8), Turek Michal(5),
Páša Vojtěch(4) , Jelínek Jan, Matys Josef, Rezek Luděk,
Sheshin Vladyslav, Schubert Jan, Somr Tomáš(2),
Jakoubek Jakub, Maršoun Lukáš, Rezek Matěj(1)
Šimeček J., Rezek L., Hruška L, Jakoubek J., Brabenec J., Matys J., Schubert J., Vlach O., Páša R., Cigler J.,
Páša V., Somr T., Jelínek J., Hruška M., Snopek M., Chadraba M., Turek M.,
Chybí: Sheshin V., Rezek M., Hruška P., Maršoun Lukáš, Krámek M.,
Starší přípravka 5+1 odd.A
Starší přípravka 5+1 odd.A, SK Pyšely – jaro 2013/2014
TABULKA – starší přípravka k 5.6.2014
Rk.
Tým
Záp
+
0
-
Skóre
Body
(Prav)
1.
Bystřice
17
17
0
0
145: 31
51
( 24)
2.
Pyšely
17
13
0
4
136: 71
39
( 15)
14. kolo
Mezno
Pyšely
05.04.
3:2(1:1)
16. kolo
Struhařov
Pyšely
20.04.
5:8(3:5)
17. kolo
Pyšely
Soběhrdy
26.04.
4:5(1:2)
3.
Soběhrdy
16
11
1
4
83: 50
34
( 10)
18. kolo
Bystřice
Pyšely
03.05.
10:3(6:2)
4.
Václavice
17
9
1
7
113: 57
28
( 4)
19. kolo
Pyšely
Ostředek
10.05.
12:1(6:0)
5.
Mezno
16
8
2
6
104: 70
26
( 2)
20. kolo
Lešany
Pyšely
18.05.
6:9(5:5)
6.
Maršovice
16
6
1
9
50: 97
19
( -5)
21. kolo
Pyšely
Václavice
24.05.
6:5(3:1)
7.
Lešany
16
6
0
10
79: 77
18
( -6)
22. kolo
Krhanice
Pyšely
31.05.
1:6(1:2)
8.
Struhařov
16
4
1
11
51:103
13
(-11)
12. kolo
Pyšely
Maršovice
07.06.
9.
10.
Krhanice
Ostředek
17
16
4
1
0
0
13
15
36:129
35:147
12
3
(-15)
(-21)
18
sport
duben, květen, červen 2014
Trenéři: Kulhavý Milan
Šiňor Pavel
Hráči:
Antony Tomáš, Bouša Šimon, Brejcha Bořek, Budíková Anna,
Čáp Jan, Durák Kryštof, Gorol Michal, Havlíček Jakub,
Havlíček Prokop, Havránek Matěj, Kordík Filip, Kulhavý Adam,
Svoboda Lukáš, Svoboda Vojtěch, Šiňor Pavel
Gratulujeme ke skvělému umístění!
Mladší přípravka 5+1, odd.C
Turnaje mladších přípravek:
Mladší přípravka se v jarní sezóně účastnila pěti turnajů (Ratměřice, Václavice, Vlašim B, Pyšely, Senohraby).
Ve své skupině obsadila jako nejmladší tým turnajů 5. místo. V konečném pořadí všech skupin obsadila 9. místo.
Konečné pořadí po jarní sezóně:
1. Vlašim "A“
7. Senohraby
13. Pravonín
2. Benešov
8. Vlašim "B"
14. Nespeky
3. Poříčí nad Sázavou
9. Pyšely
15. Týnec "A"
4. Votice
10. Vlašim "C"
16. Pecerady
5. Ratměřice
11. Netvořice
17. Týnec "B"
6. Václavice
12. Jírovice
18. Olbramovice
Trenér: Páša A.
Pomáhají: Vitoň M., Páša R., Páša V.
Turnaj v Pyšelích 19.5.2013
Hráči: Bareš L., Brejcha B., Bubeník T., Dostál Š., Durák K., Ebenstreit J., Havlíček J., Láska L., Matoušek P., Pirochta J., Páša D.,
Šiňor M., Špaček V., Troníček M., Zoubek Martin, Zoubek Matouš.
GRATULUJEME VŠEM HRÁČŮM SK PYŠELY KE SKVĚLÝM SPORTOVNÍM ÚSPĚCHŮM A DĚKUJEME ZA REPREZENTACI
KLUBU!
VEŘEJNÁ SBÍRKA - VYÚČTOVÁNÍ
Dne 17.4.2014 skončila veřejná sbírka, která se konala za účelem shromáždění peněžních prostředků na opravu budovy SK Pyšely,
která byla v lednu t.r. zasažena požárem.
V pokladničce, která byla umístěna na MěÚ v Pyšelích, se shromáždila částka Kč 2.481,-. Na speciálně zřízeném bankovním účtu byl
v den ukončení sbírky zůstatek Kč 10 853,73.
Celková částka Kč 13.334,73 byla použita na úhradu dodavatelských faktur (částečná úhrada faktury za nové elektrické rozvody,
odvoz a likvidace odpadu). Celkové vyúčtování sbírky bude do 17.7.2014 zasláno na Krajský úřad Středočeského kraje ke kontrole
proúčtování.
VŠEM, KTEŘÍ PŘISPĚLI, MOCKRÁT DĚKUJEME!
19
sport
duben, květen, červen 2014
SK PYŠELY POŘÁDÁ…
Zveme všechny, kteří chtějí strávit příjemné pouťové odpoledne, na FOBTALOVÝ POUŤOVÝ DVOJZÁPAS.
Dne 5.července 2014 se na pyšelském hřišti odehrají zápasy
„HORNÍ PYŠELY“ VS. „DOLNÍ PYŠELY“
14.00 hod - zápas žen
16.00 hod - zápas mužů
Všichni jste srdečně zváni!
Akce bude včas plakátována, bližší informace budou na webu. Změna začátků zápasu vyhrazena.
Web: http://www.skpysely.estranky.cz
E-mail: [email protected]
20
LP, RP
inzerce
duben, květen, červen 2014
E ektro
Provedu odborně elektroinstalační práce.
Montáž nových el. rozvodů rodinných domků.
Rekonstrukce – výměna starého el. vedení.
Různé opravy el. instalace včetně začištění.
Montáž hromosvodů.
Prosím volejte: 723 506 224
Milan Doležal – Pyšely
TANEČNÍ
PRO DOSPĚLÉ
(11.SEZÓNA)
Opravy a úpravy oděvů
provádíme kvalitně, za přijatelné ceny
Každému zákazníkovi se snažíme individuálně věnovat
a v maximální možné míře vyhovět i termínově.
Dodací termíny jsou dle složitosti zakázky.
Je možné i expresní zadání zakázky.
•zkrácení, prodloužení délky všech typů oděvů
•výměna zipů
•výměna podšívky
•drobné opravy
•šití a opravy bytového textilu (záclony, závěsy, ložní prádlo)
•výroba oděvů na zakázku
SOKOLOVNA STRANČICE
Kurz S1: Začátečníci
15:15 – 16:50
neděle, od 21.9.14
Kurz S2: Mírně pokročilí
17:00 – 18:35
neděle, od 21.9.14
Kurz S3: Středně pokročilí 18:45 – 20:25
neděle, od 21.9.14
Kurz S5: Speciál
neděle, od 21.9.14
Info: tel: 603 238 090
20:35 – 22:15
Dominika Raková
U transformátoru 402, Senohraby, 215 66
e-mail: [email protected]
724 301 596
www.tanecni.net
Autodoprava
- potrebujete něco přivézt, odvézt?
- naše dodávka pro Vás
- kamkoli, kdykoli
- za rozumné ceny
tel. 728 04 72 74
21
inzerce
duben, květen, červen 2014
ÚVT
Blesk A
ÚVT
Blesk A+
TELEFON
INTERNET E
Z
I
V
E
TEL
20 Mbps/5Mbps
480,-
Kč
za měsíc
10 Mbps/2Mbps
350,-
Kč
za měsíc
Cena instalace
u všech tarifů 1440,-
ÚVT
Blesk A++
30 Mbps/10Mbps
720,-
Kč
za měsíc
Připojení
k internetu
ve vaší obci
INFOLINKA 840 100 406
8970)$ĀELQGG
internet.uvt.cz
30
Pyšelské listy - Vydává Městský úřad v Pyšelích pod registračním číslem OkÚ RR 39; vydávání listu povoleno rozhodnutím Okresního úřadu v Benešově pod č. j. RR 779/96, ze dne 13. 5. 1996
tel. 323 647 218, fax 323 647 452, E-mail: [email protected]; [email protected]; http://www.pysely.cz
redakční rada:
B. Dauthová, I. Křížová, M. Pášová, A. Sládková, Z. Srnská, L. Zaradičková; administrace listu: M. Kulhavá, M. Svobodová; odpovědný redaktor: P. Slavík
nevyžádané rukopisy se nevracejí
22
za původnost a obsahovou správnost ručí autor
tisk městský úřad pyšely
Download

duben, květen, červen 2014