Roèník XVI.
ZÁŘÍ 2010
Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč)
PŘEŠTICKÉ NOVINY
Měsíčník pro Přeštice a okolí
l
Vydává Město Přeštice
Volby do zastupitelstev
obcí a do Senátu
Parlamentu ČR
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
doba dovolených je pomalu za námi a začínají všední starosti, spojené i se začátkem nového
školního roku. Hned na začátku musím zklamat
všechny, kteří se těšili na letošní pivní slavnosti, které se měly konat 4. září na Masarykově
náměstí v Přešticích. Bohužel je tato akce zrušena, neboť pořadatel se nedohodl s pivovary na
finančních podmínkách. Částečným utěšením
může být to, že dne 23. října se na náměstí bude
konat další ročník Přeštického kance.
Mnohým z vás neušly proměny okolí kašny
na Masarykově náměstí. Práce pomalu finišují a 28. září bude slavnostně předána upravená
část náměstí veřejnosti. O průběhu celé akce
budete informováni městským rozhlasem a na
informačních tabulích.
Další významnou akcí, která byla v období
prázdnin dokončena, je rekonstrukce mateřské
školy v Gagarinově ulici. Cílem projektu bylo
zlepšení prostředí pro děti, mimo jiné vybudování nového dětského hřiště, ale především snížení
energetické náročnosti objektů v MŠ. Ke snížení
energetické náročnosti můžeme zařadit i další
významné projekty na školských zařízeních, a to
je osazení fotovoltaických panelů na budovách
základní školy v Rebcově a Na Jordáně. Dalším krokem bude převedení vytápění v budově
Na Jordáně ze zemního plynu na bioplyn. Tento projekt by měl být dokončen do konce roku
a následně spuštěn zkušební provoz.
Obdobným způsobem se upravují i kotelny
v Husově a Palackého ulici, kde část spotřeby zemního plynu bude nahrazena bioplynem.
Tím by měli ušetřit i všichni obyvatelé, kteří
jsou napojeni na centrální zdroje.
Na Severním předměstí bylo dokončeno nové
víceúčelové sportovní hřiště, které bylo předáno
do zkušebního provozu veřejnosti. Ostatní plochy přiléhajícího parku, včetně zeleně, budou
dokončeny v závěru září až první polovině října.
Věřím, že tento park zpříjemní životní prostředí nejen obyvatelům Severního předměstí, ale
i ostatním.
V rámci Dnů evropského kulturního dědictví
bude představen v celé své kráse nově opravený
kostel sv. Ambrože na Vícově. Tato významná památka, která je spjata s Přešticemi, byla
během letních měsíců kompletně dokončena
opravou fasády a dne 18. 9. 2010 od 15.00 hodin
ji můžete zhlédnout v rámci kulturního programu, který je na tento den připraven. Program
začíná v 15.00 hodin, odjezd autobusu z Masarykova náměstí je ve 14.45 hodin. Vystoupení
šermířů, ochotnického spolku Úhlavan s možností prohlídky kostela, jistě zaujme nejen děti,
ale i dospělé. V případě vhodného počasí bude
akce zakončena opékáním vuřtů.
Do 10. srpna měli možnost na zdejším registračním úřadě podat politické strany, sdružení či
jednotliví kandidáti registrace do komunálních
voleb, které se konají 15. a 16. října letošního
roku. S komunálními volbami souvisí i otázka
na měsíc září, kterou naleznete v tomto čísle
PN. V říjnovém čísle PN Vás seznámíme se
všemi subjekty, které se budou ucházet o Váš
hlas v komunálních volbách.
Do uzávěrky zářijového vydání PN nebyly
známy výsledky z přehodnocení projektu v rámci 5. a 6. výzvy ROP NUTS II Jihozápad, kam
město Přeštice přihlásilo několik projektů, např.
rekonstrukce místních komunikací Na Pajzovně
ve Skočicích či Komenského ul. v Přešticích,
bazénu a rekonstrukce náměstí. O výsledcích
Vás budeme informovat v příštím čísle PN.
Chtěl bych Vám všem popřát příjemné prožití
„babího léta“ a školákům dobrý start do nového
školního roku.
Mgr. Petr Fornouz,
starosta Města Přeštice
Vychází již
od roku 1995
Druhý ročník přehlídky dechovkových souborů s názvem Dechparáda pod širým nebem se
uskutečnil na přeštickém Masarykově náměstí v sobotu 31. 7. 2010. Dechparáda doplňuje vždy
v letních měsících úspěšný pořad „Dostaveníčko s dechovkou“, který probíhá jednou za dva
měsíce v Kulturním a komunitním centru Přeštice. Od 11.00 hodin se představila malá dechová kapela Doubravanka z jižních Čech v čele s kapelníkem Václavem Bártou (na snímku).
Od 13.00 hodin patřilo podium Starošumavské pětce pod vedením kapelníka Václava Nováka.
Dechparáda byla podpořena z příspěvku Plzeňského kraje. Pořadatelem akce bylo Kulturní
a komunitní centrum Přeštice, Město Přeštice a Přeštická stodola.
Text a foto archiv KKC Přeštice
Zateplení objektu MŠ Gagarinova
Město Přeštice zažádalo v roce 2009 o finanční podporu Státní fond životního prostředí
z Operačního programu Životní prostředí na
projekt „Zateplení objektu MŠ Gagarinova –
Přeštice“. Projekt byl podpořen a na projekt
byla poskytnuta podpora ve výši 3 994 508 Kč.
Celkové způsobilé výdaje projektu byly 4 438
342 Kč. Finanční prostředky z Evropské unie
z Fondu soudržnosti činí 85% ze způsobilých
výdajů projektu, 5% přispívá Státní fond životního prostředí.
Předmětem veřejné zakázky byly stavební práce na zateplení objektu MŠ a technický
dozor investora.
Práce byly započaty dne 28. 6. 2010. Během
celých prázdnin probíhaly práce na dokončení
projektu tak, aby s novým nastávajícím školním
rokem mohl být bez omezení zahájen provoz.
Více informací, které se týkají dotací z Evropské unie z oblasti životního prostředí, naleznete
na webových stránkách Operačního programu
Životní prostředí www.opzp.cz, Státního fondu životního prostředí České republiky www.
sfzp.cz, Ministerstva životního prostředí České
republiky www.mzp.cz a na portálu Evropské
unie http://europa.eu/.
Mgr. Petr Fornouz
starosta
Ve dnech 15. a 16. října 2010 se budou konat
volby do zastupitelstev obcí, v našem volebním
obvodu společně s volbami do Senátu Parlamentu České republiky. Případné druhé kolo
voleb do Senátu se bude konat ve dnech 22.
a 23. října, pokud žádný z kandidátů nezíská
potřebný počet hlasů v prvním kole.
Do zastupitelstev obcí může volit každý
občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb
dosáhl věku 18 let, je v den voleb přihlášen
k trvalému pobytu v dané obci a nevznikly u něj
překážky volebního práva. Za zákonem stanovených podmínek mohou volit rovněž státní
občané jiného státu. Voličské průkazy se ve
volbách do zastupitelstev obcí nevydávají.
Do Senátu Parlamentu ČR může volit státní občan České republiky, který alespoň druhý
den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole voleb do Senátu může volit i občan,
který alespoň druhý den konání druhého kola
voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Do Senátu
je možné volit na voličský průkaz jen v některém volebním okrsku spadajícím do volebního
obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož
územním obvodu je volič přihlášen k trvalému
pobytu. Ve volebním obvodu č. 7, kam přísluší
celý okres Plzeň-jih, je tedy mimo tento okres
možné na voličský průkaz volit ještě v městském obvodu Plzeň 2-Slovany, severní části
okresu Klatovy, ohraničené na jihu obcemi Křenice, Ježovy, Mezihoří, Švihov, Měčín, Újezd
u Plánice, Plánice, Zavlekov, Nalžovské Hory,
Hradešice, Malý Bor, Velké Hydčice, Horažďovice, a jihovýchodní části okresu Plzeň-město,
ohraničené na severozápadě obcemi Letkov,
Tymákov, Starý Plzenec, Losiná.
Volič, který nebydlí na území České republiky, může volit v jakémkoli volebním okrsku
v kterémkoli volebním obvodu, kde jsou volby
do Senátu vyhlášeny.
O vydání voličského průkazu pro volby do
Senátu je možné požádat příslušný obecní úřad
písemně s ověřeným podpisem voliče do 8. října nebo osobně do 13. října 2010.
Další informace k volbám přinese říjnové
vydání Přeštických novin.
Eva Česáková, tajemnice MěÚ
Minianketa
k diskuznímu tématu
Úspěch v soutěži MV ČR „Svět očima dětí“
Žáci naší školy se zúčastnili tradičně soutěže, kterou vyhlašuje Ministerstvo vnitra ČR.
Vytvořili práce na dvě zadaná témata v kategoriích literární, výtvarné, výpočetní techniky
a audiovizuální. Jediným žákem z naší školy,
který byl vybrán a umístil se na 1. místě v kategorii výpočetní technika, byl Pavel Brada ze
třídy 4. A. Pavel nakreslil příběh v komixu na
téma „Chránit nemusejí jen policisté“ a převedl
ho do digitální podoby – prezentace. Slavnostní
předávání cen ministrem vnitra se konalo v Praze, v Národním domě na Vinohradech v Majakovského sále. Pro děti byl připraven bohatý
kulturní doprovodný program a hodnotné ceny.
Celým programem provázel známý moderátor
Vlastimil Korec. Po skončení akce dostali ocenění se svým doprovodem volnou vstupenku do
Národního muzea v Praze. Program celého dne
a s ním spojený strhující zážitek ze slavnostního
předávání cen byl pro Pavla největší odměnou
a právem mu patří gratulace!
Naďa Květoňová, třídní učitelka
Foto archiv ZŠ Přeštice
Paní Kvíderová: „Ano“.
Paní Marie: „Myslím, že ano“.
Paní Ausbergrová: „Ano, hlavně aby neslibovaly a říkaly pravdu“.
Paní Kateřina: „Já si myslím, že neměli, protože místní tisk by měl sloužit k získávání místních informací. Politické strany od toho mají
politické mítinky“.
Pan Jaroslav, důchodce: „Ano, z důvodu aby
o nich lidé něco věděli, patří to tam, program,
souhrn toho, co se udělalo a má se ještě udělat“.
Město Přeštice
vyhlašuje diskuzní téma
pro měsíc září
Mají strany, kandidující do zastupitelstva města, dostat před volbami prostor
k vyjádření v Přeštických novinách?
Pavel Brada – vítěz kategorie výpočetní
technika.
Svůj názor k tématu můžete vyjádřit
v diskuzním fóru, které naleznete na webových stránkách www.prestice-mesto.cz.
PŘEŠTICKÉ NOVINY
ZÁŘÍ
2
Informace Městského úřadu
Vážení občané,
Městský úřad Přeštice, odbor správní a dopravní, Vás touto cestou v dostatečném časovém
předstihu informuje, že do 31. prosince 2010 jsou
držitelé řidičských průkazů vydaných v době od
1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 povinni si
tyto dle ustanovení § 134 odst. 2 písm. b) zákona
č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích vyměnit. Dále pak jsou držitelé řidičských průkazů vydaných v době od 1. ledna 2001
do 30. dubna 2004 povinni si tyto dle ustanovení
§ 134 odst. 2 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb.
o provozu na pozemních komunikacích rovněž
také vyměnit, a to do 31. prosince 2013.
V zájmu úspěšné výměny shora uvedených řidičských průkazů bez stresových situací či jiných problémů neodkládejte výměnu
na poslední chvíli a navštivte naše pracoviště
řidičských průkazů, kde Vám pracovnice rády
do jednoho měsíce výměnu provedou.
K výměně řidičského průkazu je nutné doložit
stávající řidičský průkaz, občanský průkaz,
vyplněnou žádost, l fotografii předepsaného
formátu a v případě změny údajů (nesouhlasí-li
bydliště či příjmení s aktuálními údaji) 50 Kč na
správní poplatek. Občané, kteří dovršili 60 let
věku, musí mít platnou lékařskou prohlídku.
Bc. Daniel Novotný
odbor správní a dopravní
Oznámení občanům
o bezplatném ukládání
odpadu
Městský úřad Přeštice oznamuje občanům,
že podzimní termín bezplatného ukládání
železného šrotu, nebezpečného, objemného
a zahradního odpadu je vyhlášen od pondělí
4. října do pondělí 18. října 2010.
Občané s trvalým bydlištěm v Přešticích,
Skočicích, Zastávce a Žerovicích budou moci
zmiňované druhy odpadu bezplatně ukládat ve
sběrném dvoře v Průmyslové ulici v Přešticích,
za fotbalovým hřištěm.
Provozní doba sběrného dvora v tomto termínu bude:
PO a ST
8-12 hod. a 13-17 hod.
ÚT, ČT, PÁ
odpoledne 14-17 hod.
SO
dopoledne 8-12 hod.
Pro bezplatné uložení odpadu je nutné předložit občanský průkaz nebo doklad o zaplacení poplatku za odpady na rok 2010.
Ing. Viktor Duchek
vedoucí hospodářského odboru
KKC Přeštice
vás zve na výstavu
Vesele o stáří
8. -9. 9. 2010
Interaktivní výstava o všem,
co se potřebujete dozvědět.
Důležité informace, odkazy, ukázky z akcí,
rady a nabídka služeb
v oblasti sociální péče.
Místo konání: malý sál KKC Přeštice
Čas konání: 9.00-17.00 hodin
Seznámení občanů s činností městské policie za měsíc červen 2010
Na MP Přeštice bylo oznámeno občany nebo
zjištěno strážníky 96 událostí.
Celkem bylo zjištěno 141 přestupků:
• řešeno blokově – 79
• oznámeno správnímu orgánu – 23
• řešeno domluvou – 29
• dosud v řízení (včetně předešlých měsíců) – 10
• z toho zjištěny 4 přestupky v bodovém řízení
• 1x předvedena podnapilá osoba na Policii ČR
v Přešticích ke zjištění totožnosti, neboť u sebe neměla žádný doklad totožnosti a v nočních
hodinách v podnapilém stavu močila v křižovatce ul. Tř. 1. máje, poté věc oznámena na
MěÚ k vyřízení
• na území města byl nalezen svazek klíčů, zjištěna vyvrácená svislá dopravní značka, poškozený okap na budově KKC a rozsypané sklo
v Husově ulici – vše předáno k vyřízení na hospodářský odbor MěÚ
• byly provedeny 2 výjezdy na potulující se psy
a kočky, z toho 1 kočka odchycena a umístěna
do útulku města, poté předána majitelce
• na Masarykově náměstí nalezena 1x RZ od
vozidla – předáno na MěÚ OSD Přeštice
• na žádost státních orgánů byla doručena
písemnost – 2x doručenka
• 1x výjezd na pachatele drobné krádeže
zadrženého ostrahou v místním obchodě, věc
na místě vyřešena blokovou pokutou
• dne 4. 6. oznámil školník ZŠ Rebcova, že
z hnízda, které je na budově ZŠ, vypadla mláďata
poštolky, ze strany MP byl vyrozuměn pracovník záchranné stanice ve Spáleném Poříčí, který
provedl potřebná opatření k jejich záchraně
• dne 13. 6. zajištění BESIPU při odtahu osobního vozidla, které tvořilo překážku silničního
provozu při cyklistickém závodě prováděném
MěÚ
• v měsíci červen byly provedeny kontroly barů
a heren, zda není podáván alkohol dětem a zda
jim není umožněna hra na výherních hracích
přístrojích
• 7x výjezd na stížnosti rušení nočního klidu, narušení veřejného pořádku: dne 11. 6. ve 23.05 h
– rušení nočního klidu mládeží při mažoretkách
u ZŠ Na Jordáně, dne 12. 6. ve 23.38 h – rušení nočního klidu křikem 3 mladíků v Kollárově
ulici, dne 13. 6. v 1.22 h – 5 mladíků chodilo
po zábradlí dětského hřiště městského parku
a rušilo noční klid hlasitými výkřiky, v 1.29 h
– opět křik 12 házenkářů ve Vrchlického ulici,
dne 19. 6. ve 22.40 h výjezd do chatové kolonie,
kde mělo na cestě ležet bezvládné tělo – jednalo se o podnapilého muže z Přeštic, který byl
po probuzení vyslán do místa trvalého bydliště,
dne 24. 6. – v odpoledních hodinách oznámena
hlasitá hudba vycházející z bytu v Palackého
ulici, dne 27. 6. v 1.30 h – zjištěna žena, která
vykonávala potřebu na autobusové zastávce na
Masarykově náměstí – vše vyřízeno na místě
nebo předáno na MěÚ
• 2x usměrňování dopravy + zajištění místa
dopravní nehody do příjezdu Policie ČR: dne
29. 6. v dopoledních hodinách v Mlýnské ulici,
kde srazila řidička osobního vozidla motocyklistu, který byl ZZN Přeštice převezen na ošetření do FN Plzeň, věc předána Policii ČR, dne
30. 6. – v Rybově ulici při obnově vodorovného
dopravního značení prováděné firmou Správa
a údržba silnic
• zajištění veřejného pořádku při kulturních
akcích pořádaných městem: dne 11.-12. 6.
– Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu, dne
13. 6. – cyklistický závod Grand Prix Města
Přeštice, dne 26. 6. – Přeštické slavnosti
• v měsíci červnu byla ve spolupráci s družinou
ZŠ Rebcova provedena cyklistická soutěž žáků
v jízdě zručnosti a dopravních znalostí a beseda
na téma: „Nástrahy prázdnin“
Z další činnosti uvádím:
• Dne 12. 6. v odpoledních hodinách bylo
hlídkou MP zastaveno v Přešticích v ul. Tř.
1. máje vozidlo Peugeot, na kterém nebyla
namontována přední tabulka RZ. Další kontrolou bylo zjištěno, že vozidlo nemá platnou
technickou kontrolu + emise a vozidlo není
převedeno na nového majitele. Vše oznámeno dle věcné příslušnosti na MěÚ OSD Přeštice k vyřízení.
• Dne 12. 6. ve 20.00 h byl zjištěn v ul. Tř.
1. máje únik nafty z odstaveného nákladního
automobilu zn. Iveco. Na místě byl zjištěn provozovatel vozidla, který začal závadu na voze
odstraňovat a dále byl přivolán HZS Přeštice,
který provedl odstranění skvrny sorbentem
a věc si na místě převzal.
• Dne 17. 6. ve 23.05 h byl v pneuservisu
V Háječku přistižen muž, který zde přelézal plot. Na místě byla zjištěna jeho totožnost
– jednalo se o zaměstnance pneuservisu, který
si zapomněl klíče od vrat.
• Dne 19. 6. v 4.53 h společný výjezd hlídky MP a PČR na narušení objektu pracovního úřadu v Palackého ulici – závada zjištěna
a odstraněna.
• Dne 22. 6. v 13.50 h byl zjištěn nepovolený
výlep plakátů na plochu KKC Přeštice mužem
z Dolní Lukavice. Vyrozuměna ředitelka KKC
a věc vyřízena na místě.
• V měsíci červnu byla hlídkou MP zjištěna
na parkovišti v Hlávkově ulici a na pozemní
komunikaci v Palackého ulici odstavena dvě
osobní vozidla (Škoda a Seat), která měla
podhuštěné pneumatiky, neplatné technické
a emisní kontroly – podezření, že jejich provozovatelé nemají uzavřené pojištění o odpovědnosti z provozu vozidla. Dále bylo zastaveno
5 vozidel, jejichž řidiči nerespektovali svislou
dopravní značku „Stůj, dej přednost v jízdě“,
5 řidičů nebylo za jízdy připoutáno na sedadle
bezpečnostním pásem, 1 řidič neměl rozsvícené předepsané osvětlení a 2 řidiči neměli platné řidičské průkazy. Vše oznámeno dle věcné
příslušnosti na příslušný správní a dopravní
odbor MěÚ k vyřízení.
Seznámení občanů s činností městské policie za měsíc červenec 2010
Na MP Přeštice bylo oznámeno občany nebo
zjištěno strážníky 79 událostí.
Celkem bylo zjištěno 117 přestupků:
• řešeno blokově – 81
• oznámeno správnímu orgánu – 7
• řešeno domluvou – 22
• dosud v řízení (včetně předešlých měsíců) – 21
• z toho zjištěny 3 přestupky v bodovém řízení
• byl zadržen sedmnáctiletý pachatel podezřelý
ze spáchání trestných činů – ohrožení pod vlivem návykové látky dle § 274 trestního zákoníku a neoprávněné užívání cizí věci dle § 207
trestního zákoníku – předán dle věcné příslušnosti k vyřízení Policii ČR
• 1x předvedena osoba na Policii ČR v Přešticích ke zjištění totožnosti
• 5x zjištěna na území města vyvrácená svislá
dopravní značka, 1x uvolněný kryt veřejného
osvětlení – předáno k vyřízení na MěÚ HO
• byly provedeny 4 výjezdy na potulující se psy,
z toho 2 psi odchyceni a předáni majitelům
• na území města zjištěn 1x zábor veřejného
prostranství – stavební suť a nalezen občanský
průkaz na Masarykově náměstí – předáno na
MěÚ HO Přeštice nebo samotným občanům
• na žádost státních orgánů byla doručena
písemnost – 2 x doručenka
• 2x zjištěno na Masarykově nám. porušování
nařízení města týkající se pochůzkového prodeje – vše vyřešeno na místě
• 1x výjezd na narušení objektu stavebnin
v Přešticích – na místě zjištěna závada, která
byla odstraněna přivolaným pracovníkem prodejny
• dne 1. a 2. 7. výjezd na včelí roj usazený na túji
nad chodníkem v ul. 5. května, který ohrožoval
chodce, na místo přivolán HZS Přeštice, který
provedliyjeho odbornou likvidaci
• dne 3. 7. v nočních hodinách zjištěn v ul.
V Brance za lávkou ve směru na Příchovice
rozlomený strom, kdy jeho polovina při pádu
do řeky přetrhla elektrické vedení – předáno
pracovníkům ČEZ, dne 5. 7. byl nalezen na stejném místě v řece balík stohové slámy – vyrozuměni pracovníci povodí
• dne 14. 7. zajištění místa dopravní nehody
dvou osobních vozidel na Masarykově nám.
a dne 27. 7. pomoc strážníka mladé rodině
s dětmi, které nešel nastartovat jejich osobní automobil Citroën stojící na parkovišti na
Masarykově náměstí, což se nakonec povedlo
přes startovací kabely vozidla MP
• 4x výjezd na stížnosti rušení nočního klidu
a narušení veřejného pořádku: dne 3. 7. v 00.30
h – vzájemné napadání mladíků a poškozování
svislého dopravního značení u Přeštické stodoly – společný výjezd s hlídkou Policie ČR, dne
10. 7. ve 3.30 h – rušení nočního klidu křikem 4
mladíků před barem v Rybově ulici a ve 23.30
h též rušení nočního klidu křikem 10 osob starších 18 let, popíjejících alkoholické nápoje
v parku Kosmonautů, dne 31. 7. ve 23.55 h –
zjištěn mladík na Masarykově náměstí kopající
do dopravního značení – vše vyřešeno na místě
nebo předáno Policii ČR
• v měsíci červenci byly provedeny 3 výjezdy
na podnapilé osoby ležící na pozemních komunikacích nebo v jejich blízkosti, dvě osoby do
příjezdu hlídky již na místě nebyly, třetí osoba – starší muž, který usnul na trávě u baru
Tipsport byl probuzen a nasměrován na nádraží
ČSAD
• zajištění veřejného pořádku při kulturní akci pořádané KKC Přeštice dne 31. 7.
– Dechparáda
Z další činnosti uvádím:
• Dne 14. 7. v 19.12 h byl hlídkou MP zastaven
v Přešticích v Palackého ulici motocyklista, na
jehož motocyklu zn. Honda nebyla umístěna
tabulka RZ a dne 27. 7. v 13.55 h byl kontrolován v ul. tř. 1. máje řidič osobního vozidla Škoda, na kterém nebyla umístěna přední tabulka
RZ. Oba přestupky byly oznámeny dle věcné
příslušnosti na MěÚ OSD Přeštice k vyřízení.
• Dne 15. 7. v odpoledních hodinách bylo na
Masarykově náměstí zjištěno vozidlo Škoda,
jehož pravé přední okno bylo otevřeno a na
sedadle pod ním byla nalezena igelitová taška,
ve které byly faktury, klíče a doklady od vozidel. Vše bylo hlídkou zajištěno proti odcizení,
byla provedena lustrace vozidla i provozovatele, kterému bylo vše zpět předáno.
• Dne 18. 7. ve 3.22 h spatřila hlídka vyjíždět
z parkoviště na Masarykově náměstí vozidlo
zn. Škoda, které nesvítilo a jelo dále Červenkovou a Husovou ulicí, kde bylo zastaveno. Jelikož řidič u sebe neměl žádné doklady potřebné k řízení vozidla, byl předveden ke zjištění
totožnosti na Policii ČR. Jaké bylo překvapení
hlídky, když se z řidiče vyklubal sedmnáctiletý
mladík bez řidičského oprávnění, který vozidlo
řídil s jedním promile alkoholu v krvi a vozidlo
si bez dovolení zapůjčil od své matky. Jelikož
mladík je podezřelý ze spáchání dvou trestných
činů, byl na místě předán policistům obvodního oddělení a o věci vyrozuměn jeho zákonný
zástupce.
• Dne 25. 7. byl zjištěn v ul. Na Jordáně na autobusové zastávce odstavený dodávkový automobil zn. Mercedes-Benz, ze kterého unikal olej
na asfaltový povrch. Oba přestupky byly na
místě zadokumentovány a dle věcné příslušnosti oznámeny na OSD MěÚ k vyřízení s tím, že
vozidlo bude ze zastávky odstraněno a provedeno zasypání olejové skvrny. Děkuji.
Pavel Hošťálek
vedoucí strážník Městské policie Přeštice
PŘEŠTICKÉ NOVINY
Společenská kronika
Blahopřejeme k životním výročím.
VÝROČÍ
80 let
Miloslav FOŘT
Marie OPIELOVÁ
Milouš BEŠŤÁK
Josef BROŽ
Václav MEČL
85 let
Vladimír ŠÁRA
91 let
Marie HRANIČKOVÁ
95 let
Božena MEDKOVÁ
Dalšími jubilanty jsou:
Růžena Šobrová (84), Jana Kolenová (86),
Anna Fořtová (83), Jarmila Čížová (84)
– Žerovice, Marie Tomková (84) – Zastávka, Věra Peroutková (81), Jaroslav Reitspies
(81), Marie Freiová (81), Miloslava Šilinková
(84), Božena Hrubá (84), Josef Kotous (84),
Marie Plocarová (84), Josef Votík (82) – Skočice, Marie Kůstková (81), Miloslav Albl
(84), Bohumír Janča (81), Jaroslav Obst (87),
Ludmila Čermáková (86), Marie Kacerovská
(87), František Andrlík (81), Václav Reitspies
(81), Marie Kadlecová (86), Emilie Švarcová
(82) – Žerovice, Marie Naxerová (83), Věra
Maňková (82), Blažena Volná (81), Miloslav
Frei (81).
Krásný čas života je dostatečně dlouhý na
to, aby ta jeho lepší stránka byla prožita co
nejkrásněji a hlavně bez zbytečných bolestí a starostí. Všem jubilantům přejeme, aby
radostná a tichá pohoda vyplnila všechna
příští léta, aby všechny příští dny a roky
byly prožity ve zdraví, štěstí, klidu a spokojenosti.
ZÁŘÍ
Poděkování
Děkujeme všem, kteří nám pomohli a pomáhají finančně, duševně či jinou formou při těžké
životní situaci naší dcery Šárky.
Rodina Novákova
Setkání
Prefáků
Svoláváme všechny
zaměstnance bývalého závodu
a podniku Prefa Přeštice
na vzpomínkové setkání,
které se uskuteční
3. září 2010
ve 14.00 hodin
ve Spolkovém domě v Přešticích.
Hudba zajištěna.
Sběratelská novinka
Město Přeštice má pro všechny sběratele
novinku, kterou je nápaditá turistická vizitka.
Jedná se o nálepky atraktivních turistických
míst, které jsou doplněny kuponem umožňujícím zisk různých výhod a cen. V našem případě
je krásnou dominantou kostel Nanebevzetí Panny Marie a nezapomněli jsme ani na významné rodáky – J. J. Rybu, J. Hlávku a J. Preisse.
Vizitku si můžete zakoupit v Informačním centru nebo v DHP v Přešticích za 12 Kč, stejně
tak zde seženete i turistický deník v ceně 50 Kč,
kam můžete všechny vizitky z Vámi navštívených míst vlepovat.
3
K novému vlastivědnému sborníku
„Pod Zelenou Horou“
Co nabídne ke čtení třetí a letošní předposlední číslo vlastivědného sborníku „Pod Zelenou
Horou“? Galerie pozapomenutých osobností
Přešticka připomíná život a dílo učitele a regionálního historika Adolfa Šlégla, který se na
přelomu 19. a 20. století zasloužil o vznik díla
„Politický okres Přestický“, z něhož dodnes
čerpáme. Druhou část studie Jaromíra Patočky
o negativním vývoji majetkových poměrů říšských hrabat ze Schönbornu uzavírá poválečná
pozemková reforma, která se stala poslední tečkou za jejich dlouhým působením v Čechách.
Nejčetnější výskyt památných a významných
stromů zaznamenala PhDr. Eva Heřmanová
v posledním díle svého přírodopisného seriálu
na Nepomucku. Po 250 letech od jeho narození
už málokomu něco řekne jméno Františka Boubela, někdejšího nepomuckého děkana. A přece byl tím, kdo bez nároku na jakoukoli slávu
zachránil tzv. Rukopis zelenohorský. Obyvatelé
Skočic vděčí za své přežití v dobách třicetile-
té války místním zalesněným kopcům. Co pro
obec znamenaly, a jaká pověst jeden z nich
opředla, zachytil v soukromých pamětech pan
Josef Hess. V okresním archivu se někdy najdou pozoruhodná svědectví. V letech 1946
– 1951 pracovala na škole v Dolní Lukavici
aktivní organizace Dorostu ČSČK. Děti si psaly a vyměňovaly dárky (zejména potravinové)
s obdobnými organizacemi v Americe, Řecku
a Bulharsku, přičemž jejich tehdejší největší
partner – Oakland Public Schools, jak zjistila
Eva Klepsová, stále ještě existuje! V nově zavedené rubrice Výtvarníci naší současnosti představujeme jako prvního Michala Pěchoučka,
umělce nejmladší generace (mj. autora perokreseb přeštických památek). Konečně příznivce
motorismu určitě potěší informace o vznikající
stálé expozici historické techniky v areálu staré
zelenohorské pošty v Nepomuku.
Věra Kokošková
Setkání rodáků a občanů Žerovic
Dne 4. července letošního roku se o žerovické pouti, která připadá už tradičně na první červencovou neděli, konalo již 4. společné setkání
rodáků a občanů Žerovic. Zájem o toto setkání byl značný. Všichni si mohli prohlédnout
skvěle připravenou výstavu pod příznačným
názvem „Žerovice od minulosti až do dnešních
dnů“, přátelsky posedět a zavzpomínat na časy
dávno minulé. Od 15 hodin se konala v místní kapli, zasvěcené Panně Marii Lurdské, kterou bylo možné si prohlédnout, stejně tak jako
celou obec, mše svatá. Celebroval ji přeštický
vikář ThLic. ICLic. Mgr. Karel Plavec., Th.D.
Je velice dobře, že žerovická kaplička, historická budova z roku 1792, vysvěcená v roce
1903, která prý měla být v minulosti již dvakrát zbourána, byla před několika lety především díky iniciativě místního sdružení občanů
opravena. Celou opravu financovalo ze svého
rozpočtu Město Přeštice, za což zasluhuje velké poděkování.
Mgr. Jan Königsmark
Kaple zasvěcená Panně Marii Lurdské
v Žerovicích.
ÚMRTÍ
Josef Fořt
Anna Jílková
Zdeněk Špaček
Karel Zahradník
Zdeněk Pěsničák
Kateřina Kuželíková
Marie Hlavínová
Luboš Jurkov
Emilie Divišová
Jiří Ibermajer
František Šveda
(1928)
(1920)
(1953)
(1933) – Skočice
(1949)
(1923)
(1923)
(1967)
(1920)
(1948)
(1945)
Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
Zveme vás na přednášku
Reiki a mocná síla lidské mysli
7. 9. 2010
Co je to Reiki a jaký má význam pro život.
Přiblížíme si sílu myšlenky a moc našeho
podvědomí. Možná odhalíme,
proč se nám děje to, co se nám děje.
Přednáší Reiki – mistr Tomáš Brož.
Místo konání: konferenční sálek KKC
Čas konání: 17.00 hodin
Vstupné: dobrovolné
Hana Loudová, matrika MěÚ Přeštice
Nový kalendář osobností na rok 2011
Významné historické osobnosti regionů
České republiky je název stolního dvoutýdenního kalendáře, kde jsou zastoupeny
i osobnosti, které se pojí s Rožmitálem, J. J.
Ryba, K. D. Gangloff, Jaroslav Lev z Rožmitála, B. Čelakovská Rajská, R. R. Hofmeis-
ter, Johana z Rožmitála, Václav Kotrbatý,
Václav Matoušek, Karel Valenta a Emanuel
Vlček.
Zakoupit si ho můžete za 75 Kč v Podbrdském muzeu a u paní B. Pazderníkové na
Náměstí.
Vikář Karel Plavec celebroval mši svatou.
Foto 2x autor článku
Výsadba nové zeleně v parku
na Severním předměstí
S výstavbou nového parku na Severním předměstí souvisí i výsadba nové zeleně. Město
Přeštice žádalo Ministerstvo životního prostředí o dotaci, která mu byla přidělena 10. 8. 2009
rozhodnutím o poskytnutí dotace vedené pod
označením CZ.1.02/6.5.00/08.00701 Realizace
parku Chmelnice v Přešticích-Severní předměstí. Jedná se o dotaci z Operačního programu
Životní prostředí, prioritní osy 6: Zlepšování
stavu přírody a krajiny (ERDF), oblast podpory
6.5: Podpora regenerace urbanizované krajiny.
V rámci tohoto programu bude nově založena
zeleň na celkové rozloze 0,62 ha, v rámci které
bude vysazeno 1 716 ks dřevin.
Celkové způsobilé výdaje byly uznány ve
výši 680 934 Kč, nezpůsobilé ve výši 44 703
Kč. Z celkových nákladů je hrazeno 578 793
Kč z dotace ERDF, ze Státního fondu životního
prostředí ČR 34 046,70 Kč a z prostředků Města Přeštice hrazena částka 68 093,40 Kč.
Výsadba zeleně bude započata zasetím travních ploch v polovině září a bude pokračovat
v říjnu výsadbou keřových skupin a na závěr
ukončena výsadbou stromů.
Cílem celého projektu je zlepšení životního
prostředí v dané lokalitě a celkové zkulturnění
parku.
Mgr. Petr Fornouz, starosta
PŘEŠTICKÉ NOVINY
ZÁŘÍ
TIP na výlet
Kultura a umění
září 2010
 7. 9. Reiki a mocná síla lidské mysli
Co je to Reiki a jaký má význam pro život. Přiblížíme si sílu myšlenky a moc našeho podvědomí. Možná odhalíme, proč se nám děje to, co se
nám děje. Přednáší Reiki – mistr Tomáš Brož.
Místo konání: konferenční sálek KKC
Čas konání: 17.00 hodin
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstupné: dobrovolné
 8. -9. 9. Vesele o stáří – výstava
Interaktivní výstava o všem, co se potřebujete
dozvědět. Důležité informace, odkazy, ukázky
z akcí, rady a nabídka služeb v oblasti sociální
péče.
Místo konání: malý sál KKC Přeštice
Čas konání: 9.00-17.00 hodin
Pořadatel: město Přeštice, KKC Přeštice, DPS
Přeštice
 9. 9. Vesele o stáří
Známý moderátor Aleš Cibulka a bavič Vladimír
Hron se rozhodli zpopularizovat téma stárnutí ve
Zdravých městech České republiky. Hlavní protagonisté během představení diskutují s místními
odborníky o praktických tématech, která se týkají péče o seniory, ale také zdravého a aktivního
stárnutí. Představení je určeno nejen seniorům,
ale i rodinným příslušníkům, kteří se věnují nebo
v brzké době budou věnovat aktivní péči o seniora. Návštěvníci představení mohou o přestávce
napsat odborníkům otázky, které jsou následně
veřejně zodpovězeny. Vladimír Hron zazpívá
během večera několik písní ze svého repertoáru.
Každý návštěvník akce obdrží dárek od generálního partnera projektu, kterým je společnost
Hartmann – Rico a.s. Mediálním partnerem
je Český rozhlas, partnerem je i Nadační fond
Veselý senior. Záštitu nad představením převzala Národní síť Zdravých měst ČR.
Místo konání: velký sál KKC Přeštice
Čas konání: 19.00 hodin
Pořadatel: Město Přeštice, KKC Přeštice, DPS
Přeštice
Vstupné: 30 Kč
 10. 9. Taneční 2010 – zahájení kurzu
Úvodní lekce kurzu tance a společenské výchovy, módní přehlídka Svatebního salonu Přeštice.
Místo konání: velký sál KKC Přeštice
Čas konání: 19.00 hodin
 15. 9.-24. 10. Hola, hola, škola volá –
výstava
Historie školství na Přešticku – přízemí. Fotografie Lucie Kaslové – podkroví.
Místo konání: Dům historie Přešticka
 18. Haydnovy hudební slavnosti
(10.-18. 9. 2010)
 10. 9. Tre Fontane (vícovské nocturno)
Místo konání: kostel sv. Ambrože ve Vícově
Čas konání: 21.00 hodin
 12. 9. Ensemble Guillaume/Lukáš Vendl
Místo konání: kostel Nanebevzetí P. Marie,
Přeštice
Čas konání: 18.00 hodin
 18. 9. Vícovský kostel v novém
Netradiční akce se koná v rámci Dnů Evropského kulturního dědictví, které probíhají 18.-19. 9.
2010. Program: šermířské souboje šermdivadlo
Clatonia, „Staré pověsti Nouzovské“ v podání
divadelního ochotnického souboru Úhlavan
z Přeštic, prohlídka kostela s průvodcem (Spolek pro záchranu historických památek Přešticka), opékání vuřtů (s sebou pouze opékačky).
V rámci akce proběhne i tipovací soutěž: Kolik
návštěvníků je třeba na obejmutí kostela? Tipovat výsledek můžete přímo na místě konání
akce. Vyhodnocení soutěže proběhne v závěru
akce.
Odjezd autobusu: 14,45 hodin, Masarykovo
nám., Přeštice
Místo konání: kostel Sv. Ambrože ve Vícově
Čas konání: 15.00-17.00 hodin
 20. 9.
Jan Vodňanský dětem – školní
představení
Jan Vodňanský zpívá, vypráví a maluje na tabuli v pestrém programu pro velké i malé diváky.
V pořadu zazní známé písně ze své autorské
dílny, které si zpívají děti již několika generací.
„Když jde malý bobr spát“, „Jak mi dupou králíci“, „Máme doma gorilu“ a spoustu dalších.
Prodej zpěvníku včetně autogramiády autora.
Místo konání: velký sál KKC
Časy konání: 9.00 a 10.30 hodin
Vstupné: 50 Kč
 21. 9. Pavlína Jíšová a Přátelé – koncert
Českobudějovická rodačka Pavlína Jíšová patří
k výrazným zpěvačkám české folkové a country scény, bývá označována jako „první dáma
folku“. Původně zakládající členka sdružení
Žalman a spol., dále působila ve folkové kapele
Nezmaři, nyní je hlavní protagonistkou kapely
Pavlína Jíšová a Přátelé.
Na ČRo 106,4 MHz je průvodkyní a autorkou
rozhlasového pořadu pro všechny milovníky folkové hudby – „Folková jíška Pavlíny Jíšové“.
Místo konání: velký sál KKC Přeštice
Čas konání: 19.00 hodin
Vstupné: 130 Kč
 22. 9. Evropský den bez aut
 22. 9. Jak to, že žijeme po smrti
Přednáška pana Petra Mojžíše na téma „Proč
žijeme? Proč umíráme? Co se děje po smrti? Co
je pravda?“
Místo konání: konferenční sálek KKC Přeštice
Čas konání: 18.00 hodin
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstupné: 50 Kč
 25. 9.
Podivuhodná noc na Karlštejně
aneb Jak Eliška tajně na hrad přišla
Divadelní ochotnický soubor Divoch ze Stříbra
se představí se hrou na motivy divadelní hry J.
Vrchlického a filmového muzikálu Z. Podskalského „Noc na Karlštejně“. Text a hudbu napsal
Josef P. Strnad, hudebně spolupracoval Michal
Špeta.
Místo konání: velký sál KKC Přeštice
Čas konání: 19.00 hodin
Vstupné: 50 Kč
 26. 9. Přešticko ve fotografii – vernisáž
výstavy
Vyhlášení výsledků soutěže amatérských fotografů. Uzávěrka soutěže se bude konat 15. 9.
2010 (více na www.presticko.cz).
Místo konání: konferenční sál KKC
Čas konání: 17.00 hodin
 27. 9.-8. 10. Přešticko ve fotografii – výstava amatérských fotografií
Místo konání: konferenční sál KKC
Čas konání: 9.00-17.00 hodin
Pořadatel: Mikroregion Přešticko
Vstup zdarma
4
Program na měsíc září 2010
4. 9. SO: PŘES LIŠKOV
A ŠTĚDRÝ
Vlakem z Přeštic ® v 6.28
h do Plzně (6.56), z Plzně
7.09 do Nepomuka (7.54).
Zpět z Nepomuka 15.09 do
Plzně, z Plzně (R 17.02) do
Přeštic.
TRASA: Nepomuk Dvorec – Tojice – Čmelíny
– Víska Liškov – Štědrý – sv. Vojtěch – Vrčeň
– Nepomuk Dvorec
Vede F. Vokáč (15 km).
4. 9.–11. 9. – týdenní zájezd – České Švýcarsko – Česká Kamenice
10. 9. PÁ: SRBY – BLOVICE
Vlakem z Přeštic v 7.13 h do Plzně (7.45), z Plzně
8.09 do stanice Srby (8.46). Zpět z Blovic 15.24
do Plzně (15.53), z Plzně v 16.10 h do Přeštic.
TRASA: Srby – Buková hora – Chocenická
skála – Zelená skála – Blovice
Vede M. Pojarová (14 km).
16. 9. ČT: SCHŮZE VE VELKÉ KLUBOVNĚ HOTEL SPORT v 17.00 hodin
18. 9. SO: Z VELKÉHO BORU DO PRÁŠIL
Autobusem z náměstí v 7.20 h do Velkého Boru.
Zpět z Prášil v 18.00 h do Přeštic (20.00).
TRASA: Velký Bor – U Křemelné – Stodůlky
– Vintířova skála – Pod Březníkem – Rovina
– stezkou sv. Fintíte – Šperlův Dvůr – Prášilský
potok – Prášily
Vede J. Hanzlíčková (16 km).
25. 9. SO: JEZERO LAKA
Vlakem z Přeštic v 7.29 h do Železné Rudy
(9.07), autobusem 9.22 do Nové Hůrky. Zpět ®
v 17.03 h do Přeštic (18.27).
TRASA: Nová Hůrka – Stará Hůrka – jezero
Laka – Gerlova Huť – Nový Brunst – Hofmanky – Špičácké sedlo – Špičák ČD
Vede V. Čermák (20 km).
Změna programu vyhrazena!
KKC Přeštice nabízí pro školní rok 2010/2011 tyto kurzy:
Praktické:
Jazykové:
Taneční 2010 - zahájení 10. 9. 2010
Anglická kouzelná školka / od 3-10 let /
Jóga - začátečníci, pokročilí
Anglický jazyk - začátečníci, pokročilí, konverzace
Mix od hlavy až k patě - cvičení pro ženy
Tai-ji začátečníci, pokročilí
Německý jazyk - začátečníci, pokročilí, konverzace
Arteterapeutický kurz
Francouzský jazyk - začátečníci, pokročilí, konverzace
Počítač, můj kamarád - začátečníci, pokročilí
Ruský jazyk - začátečníci, pokročilí, konverzace
Zlatíčka - kurz pro maminky s dětmi ve věku od 0,5 do 1,5 let
Sluníčka - kurz pro maminky s dětmi ve věku od 1,5 do 3 let
Smajlíci - kurz pro děti /bez rodičů/ od 3 do 6 let
rozvoj pohybových, hudebních, výtvarných dovedností a vnímání
Paličkování
Začátek všech kurzů od 1. října 2010,
přihlášky a informace
na www.kzprestice.cz,
v Informačním centru Přeštice
nebo telefonicky na 377 982 690.
Umanutý zavináč v Přešticích
– bezplatné PC kurzy pro rodiče s dětmi
Attavena o.p.s. ve spolupráci s KKC Přeštice
pořádá bezplatný rekvalifikační kurz práce na
PC pro rodiče na MD/RD nebo pro nezaměstnané pečující o dítě do 15 let.
Osvojte si základní dovednosti práce na internetu, s elektronickou poštou, v programech MS
Word a MS Excel a získejte Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností. Po dobu výuky je
pro Vás zajištěno zdarma hlídání dětí.
Kurzy se uskuteční v Kulturním a komunitním centru Přeštice v termínu 6. 10.-25. 11.
2010 každou středu a čtvrtek v časech 9-12 hod.
nebo 13-16 hod.
Přihlášky na tel. 774 223 429 (Kateřina Štěrbová). Další informace o základních i navazujících kurzech pokročilých dovedností na www.
attavena.cz.
Kurz se uskuteční v rámci projektu Umanutý zavináč, který je financován z prostředků
ESF prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
V Roupově uspořádali dětský den
Prázdniny
už
dětem zamávaly na
rozloučenou,
ale
v Roupově na ně
ještě malí i velcí
vzpomínají s úsměvem. Hned v sobotu 3. 7. se náhodní
návštěvníci zříceniny hradu nestačili
divit. Kamenné zdi
i okolí ožily nezvyklými
postavami
– čarodějnice lákala
do své chýše, selka
nabízela trdelníčky,
vodník marně sháněl zlobivou dušičku. Jinde se sbíraly
houby,
lyžovalo,
luštily se hádanky, probíhaly žně,
chytaly se ryby, zdobily se kraslice, vyráběli
se draci, rozbalovaly se dárečky, ... Celý rok
– všech dvanáct měsíců tady bylo vměstnáno.
Roupovské maminky si ve spolupráci s OÚ připravily už 12. ročník dětského dne, tentokrát na
téma ROK NA HRADĚ. Po soutěžním odpoledni a rozdání cen předvedl za doprovodu hudby své umění jojer Vašek. Záludnosti jeho triků
si pak mohli všichni vyzkoušet. Mezitím si děv-
čata na hřišti připravila soutěže o sladkosti. Kdo
chtěl, opekl si buřtíky, zhlédli jsme vydařený
ohňostroj a vyrazili na tradiční noční „Stezku
stažených prdelek“. Tentokrát si odvážní soutěžící lovili svou odměnu v temných kyblících
se záludným obsahem. Den i část noci utekly
jako voda a nám nezbývá než se těšit na příští
prázdniny.
H. Pechová
PŘEŠTICKÉ NOVINY
JUNÁK Přeštice
Přijme do svých řad školáky-prvňáčky a předškoláky. Rádi bychom zahájili skautskou
přípravku pro děti tohoto věku. Tato „přípravka“ by byla společná pro chlapce i děvčata, schůzky by se konaly ve čtvrtek od 15.30 do 16.30 hod. ve skautské klubovně v Nepomucké ulici. První schůzka by se uskutečnila ve čtvrtek 16. 9. 2010.
Maminky, přiveďte své děti mezi skauty!
Jak jsme se měli na táboře
No jak, ohromně. Konečně po několika letech
bylo počasí, jak má být, takže jsme si užili koupání a opalování ažaž. „Naše“ louka byla krásně suchá, voda v Merklínce i náhonu osvěžující,
koupaliště ve Strýčkovicích jsme střídali s koupalištěm Na Hrázi.
Skauti a skautky objevovali s Kolumbem
Ameriku, kromě toho ještě soutěžili ve tříčlenných družstvech o to, kdo je NEJ. A to v šikovnosti, chytrosti i vynalézavosti. Absolvovali
i atletický desetiboj a vítězové obdrželi skutečné medaile.
Vlčata se přestěhovala na Divoký západ
a získané body v soutěžích vyplácel opravdový bankéř indiánům i kovbojům. Světluškám se
zalíbilo ve starověku a vzorem jim byla antická
mytologie.
U táboráku skládali nováčci slib, dostávali skautské přezdívky a pak se všichni společně
bavili předváděním scének a zpíváním při kytaře.
Navštívila nás i regionální televize a filmovali naši soutěž Odpady od pravěku. To bylo totiž
tak. Přihlásili jsme se spolu s dalšími 21 táborovými kolektivy do projektu „Třídíme odpad“.
Třídit na táboře odpad je pro nás samozřejmé,
tak to pro nás nebylo nic nového. Dílem náhody
jsme se dostali mezi pět vylosovaných kolektivů, které měly za úkol vymyslet a předvést
hru s ekologickou tématikou. Pořadatel bohužel
vybral jako vítěze jiný tábor, ale děti si s chutí
zasoutěžily a hlavně pro ně byla zážitkem přítomnost televizní kamery a reportéra z Plzeňského deníku. Kdoví, třeba vyhrajeme příště.
Jájina
Vernisáž 2. malířského sympozia
se uskutečnilo v Dolní Lukavici
Slavnostní vernisáž 2. malířského sympozia
se konala v pátek 20. srpna na lukavickém zámku. Od 16 hodin až do pozdního večera mohli
příznivci umění obdivovat různá díla umělců
z celého světa. V zámecké kapli je česky přivítal
Shafiqul Kabir (Bangladéš) s manželkou Jumou
(Indie), kteří v současné době žijí v Miláně, kde
mají vystaveno nejvíce svých prací. Tapisérie, postavičky z uzlů, obrázky uzlů malované
na textiliích a mnoho dalšího si každý mohl
prohlédnout při exotické indické hudbě. Další díla byla vystavena v prvním patře zámku.
Nejdříve vystavovali čeští umělci: Milan Kasl
(Dolní Lukavice) a Jana Andrýsková (Praha).
Další díla patřila Shohele Chevrot, která je velmi ceněna díky své speciální technice „lámání“. Zabývá se především církevní tématikou.
Inspirovala se lukavickým kostelem sv. Petra
a Pavla tak, že namalovala obraz Panny Marie.
Snad každému se zatajil dech, když vstoupil
do „ateliéru“ pana Alberta Aragóna (Mexiko),
neboť jeho obrazy působí velmi plasticky a jsou
plné mystiky. V sérii zde vystavené, nazvané „vítězi nad časem“, se soustředil převážně
na tváře. Návštěvníci měli rovněž k dispozici
jeho katalog s dalšími pracemi. V další místnosti vystavoval Glen Garner (USA/Dánsko),
který návštěvníkům ukazoval skicář s rozličnými kresbami legračních postaviček a zajímavě
pojatým nápisem „Dolní Lukavice“. Zajímavé
byly i práce dalších umělců: Torben von Deyen
namaloval obraz plný symbolů, kterému dominoval obrázek Pepka námořníka v levém horním rohu. Lind Kaale (Německo) vystavoval
velmi zajímavou sérii obrazů – zvednutých palců s nápisem „Ano, já můžu“ v mnoha jazycích.
Sérii dominoval profil Josepha Haydna s textem „Ano, já jsem mohl“. Tento obraz v závěru
večera umělec daroval majitelce zámku Dolní
Lukavice paní Viktorii Veverkové-Duphenieux. Nad zámeckou kaplí na návštěvníky
u svých prací čekala paní Adelgundi Stubenrauch (Německo), která čerpala inspiraci převážně v kapli. Znázornila např. barokní sloupy
atd. Na závěr musím připomenout jméno pana
Ra Kajola, který celé sympozium ve spolupráci
s majitelkou zámku organizoval a rovněž zde
vystavoval svá díla.
Od 21. srpna jsou díla k vidění (s možností
koupě) v galerii Visioart, Na Roudné 18 v Plzni.
Mgr. Eva Klepsová
Dolní Lukavice
ZÁŘÍ
Náš výlet za výhrou
Co napsaly samy děti
Žáci ze 4. D ZŠ Přeštice se zúčastnili výtvarné
soutěže s názvem „Naše voda, náš život“, kterou organizovala společnost ČEVAK z Českých
Budějovic. Úkolem bylo ztvárnit kolektivní
práci na téma – jaký význam má voda a vymyslet k ní krátký příběh. Ze 400 přihlášených byla
naše práce vybrána do finálového kola a tímto
děti získaly pro naši školu osobní počítač. Finálové kolo, kterého se zúčastnily 4 vítězné školy,
se uskutečnilo 15. června v Českých Budějovicích. Pro děti bylo připraveno poučné zábavné
dopoledne, všichni zde měli představit svou
práci a příběh, který kresby doprovázel.
Vyhlášení vítěžů proběhlo za účasti primátora Českých Budějovic a generálního ředitele
společnosti ČEVAK. Naši žáci obsadili 2. místo a kromě počítače dostali dort a spoustu drobných cen. Všem dětem patří velký dík za aktivní
přístup k tvorbě celého projektu.
Mgr. Pavlína Křenová
a Mgr. Martina Fornouzová, ZŠ Přeštice
Paní učitelka Křenová nás přihlásila do soutěže „Naše voda, náš život“. Nakreslili jsme
dva obrázky – 1. O mořské panně, 2. Co nám
voda poskytuje a poslali je soutěže ČEVAK. Za
pár dní jsme se dozvěděli, že jsme postoupili
do finále a vyhráli jsme počítač pro naši školu. V úterý 15. 6. jsme jeli autobusem do Českých Budějovic. Přijely tam 4 třídy. Když jsme
vstoupili do velkého sálu, ani jsme se nestačili
divit, kolik tam bylo jídla. Vypadalo to tam jako
při hostině. Po občerstvení každá třída musela
předvést nějakou scénku nebo povídání o vodě.
My, třída 4. D, jsme si připravili divadelní
představení s písničkou, kterou jsme si vymysleli s naší paní učitelkou Martinou Fornouzovou a použili jsme i různé kulisy a masky. Pak
následoval soutěžní kvíz o vodě, za který jsme
dostávali různé ceny. Nakonec přišlo vyhlášení. My jsme byli na 2. místě a dostali jsme dort
a jiné ceny. Měli jsme radost a byl to pro nás
Třída 4. D
velký zážitek.
Kniha povídek jako narozeninový
dárek pro Jaroslava Kasla
Obec Dolní Lukavice vydala na konci června
knihu povídek „Dolnolukavické a jiné povídky“ k 80. narozeninám autora – Jaroslava Kasla. Knihu lze zakoupit na OÚ Dolní Lukavice
za 150 Kč. Pan Kasl, lukavický rodák, shromažďoval povídky již delší dobu. Povídky
bylo možné stáhnout na webových stránkách
Přebal kniky pana Kasla.
Obce Dolní Lukavice. Mnozí si některé z nich
mohli přečíst ve sborníku Pod Zelenou Horou.
Teď se však autor může těšit z brožované knihy s bohatou obrazovou přílohou. Jedná se
převážně o sepsané autorovy vzpomínky z dětství či mládí.
Mgr. Eva Klepsová
Autor knihy se starostou obce V. Opálkou.
Zdroj: Obec Dolní Lukavice
TOM ÚHLAVA
– oddíl vodní turistiky
přijme
6 let
do svých řad děti od
z Přeštic a okolí,
které by se rády naučily ovládat loď, sjížděly
s námi naše krásné řeky, soutěžily,
závodily, tábořily v přírodě…
Pravidelné tréninky každý čtvrtek od 16.30 hodin.
(duben – říjen v přeštické loděnici,
listopad – březen tělocvična ZŠ, Rebcova ul.)
Nabízíme proškolené instruktorky v oblasti vodní turistiky
na UP Olomouc a nové moderní vybavení.
Pokud i ty máš zájem, přijď mezi nás !!!
Kontakt:
Hana Žambůrková – tel. 777 832 520
a Dáša Švihlová – tel. 723 187 068
Účastníci mezinárodní malířského symposia
se svými díly.
Foto 4x Radek Hora
5
PŘEŠTICKÉ NOVINY
ZÁŘÍ
6
Letní vodácké putování po řece Otavě V Soběkurech vzpomínali rodáci
Letní splutí někteřé české řeky patří k tradicím našeho oddílu, kdy se snažíme dětem ukázat krásu řek a jejich okolí, navštívit památky,
naučit děti základům táboření a dát jim lepší
vztah k přírodě.
Letos jsme si pro letní akci vybrali řeku Otavu, a to úsek ze Sušice do Písku. Tento úsek
není příliš náročný na čas, proto jsme měli dost
příležitostí na koupání v řece, na hry, soutěže
a na poznávání blízkého okolí Otavy – navštívili jsme hrad Rábí, zříceninu hradu Prácheň,
vykoupali se v Žichovickém jezírku a zajez-
Dětský vodácký oddíl při návštěvě hradu Rabí.
dili si na tobogánu v bazénu v Horažďovicích.
Bohužel jsme díky nevlídnému počasí a poté
zvednuté hladině řeky museli naše putování
ukončit dříve, nestihli navštívit pomník Jana
Žižky v Sudoměři a zakončili naše putování
v Putimi před Pískem. Snad příště ☺.
Pokud i ty máš zájem o tento druh vodáckého
putování, přijď mezi nás.
Schůzky dětského vodáckého oddílu TOM
Úhlava se konají každý čtvrtek od 16.30 hodin
v přeštické loděnici.
Hana Žambůrková – TOM Úhlava
Již VI. setkání rodáků se uskutečnilo v sobotu
26. června v Soběkurech. V nově opravené kapli Povýšení sv. Kříže byla v 11 hodin mše a od
13.30 hodin program v kulturním domě. V programu vystoupily děti ze školní družiny v Merklíně, Sboreček, taneční páry ze Stoda a erotický výsadek z Chlumčan. Při této příležitosti
proběhla výstava obrazů malířů z rodiny Štychů
a dalších umělců.
A. Kroupová
Foto archiv TOM Úhlava
Opět po pěti letech se sešli 4. července t. r. rodáci a přátelé Žerovic a Zastávky na setkání
rodáků. Je příjemné se setkat se známými, kamarády, přáteli a spolužáky, které delší dobu
nevidíte. Jiří Sýkora všechny seznámil s historií obce, bylo připraveno pohoštění a velmi pěkná výstavka fotografií a věcí o dřívějším životě obce. Opět byly k vidění hezké práce pana
Richarda Skály, velké množství fotografií, kronik a nyní poprvé i dvě historické motorky ze
sbírky Zdeňka Bálka. Je potěšitelné, že podobná setkání se dělají častěji i v jiných obcích
v našem okolí.
Text a foto ing. Jiří Běl
PŘEŠTICKÉ NOVINY
ZÁŘÍ
7
Přeštice v čase – seriál – XII. (procházka po Pohořku)
Po prázdninové přestávce pokračujeme v našich toulkách po Přešticích. V červnu jsme psali o našem chrámu, od něhož pokračujeme po
novém chodníku dále na Pohořko, které nebylo do roku 1848 součástí
Přeštic a mělo svoje číslování domů.
U vjezdu na faru stál malý domek, vedle byl barokní štít stodoly, ve
kterém byla výklenková kaplička sv. Jan Nepomuckého. Kaplička byla
zbourána v roce 1968 (viz fotografie níže). V současnosti se zde nacházejí budovy bývalého JZD. V tomto prostoru byl statek Náboženského fondu a do roku 1811 statek Schönbornů. Ti vlastnili také Přeštice, Vícov, tři
podlužní dvory a mlýn v Přešticích.
Zajímavou stavbou bylo č. p. 34 (viz druhá fotografie). Býval to zájezdní hostinec U Černého orla. Bydlelo zde několik rodin, např. regenschori
Adolf Müler a jeho zeť či regenschori Josef Borovička. Tento dům byl
v roce 1984 zbourán a nyní zde stojí dva panelové domy.
Před vchodem do přeštického hřbitova je vlevo smuteční obřadní síň
z roku 1968. Starý hřbitov z roku 1862 má nyní osm oddělení, uprostřed
je kaple Pozdvižení sv. Kříže a končí kamennou zdí. Dále pokračuje tzv.
nový hřbitov z roku 1923, součástí hřbitova je bývalá márnice a kolumbárium. V I. oddělení je významná hrobka Josefa Hlávky z roku 1908.
Ve IV. oddělení stojí za zmínku hrob herečky Anny Jelínkové, členky
divadelní společnosti J. K. Tyla. V roce 2006 bylo na přeštickém hřbitově
3260 hrobů.
Za hřbitovem je budova bývalé sladovny z roku 1876 pro skladování sladovnického ječmene. Budovu vlastnilo několik majitelů a již po 2.
světové válce přestala sloužit svému účelu.
Naproti hřbitovu, v místech současné benzinové pumpy, stálo tzv. merklínské mýto. Do Přeštic se povozy vozilo uhlí z dolů z okolí Merklína.
Naproti před přejezdem dráhy se uvažovalo o stavbě nového kostela církve českobratrské – evangelické (existují návrhy), ale z plánů nakonec
sešlo.
Příště si přečtete o začátcích elektrizace města Přeštic.
Text a archivní fotografie ing. Jiří Běl a Jaroslav Brunát
Sledujte
www.kzprestice.cz
V neděli 4. července t. r. se konala v kostele sv. Prokopa v Nezdicích slavnost, která byla vyvrcholením několikaleté snahy
mnoha lidí a organizací o obnovu života
v tomto kostele. Kostel vlastní obec a je
nyní jejím symbolem a chloubou. Vše
je tady jako nové. Slavnostní mši přijel
z Velehradu celebrovat plzeňský biskup
František Radkovský a při té příležitosti
požehnal i novým symbolům obce – praporu a erbu. Tento krásný objekt se jistě stane místem konání adventních a ostatních
koncertů. Chválím i symboly na praporu
a erbu Nezdic, které vyjadřují kromě historie i staletou tradici, která je vyjádřena
kresbou mlýnského kola.
Text a foto ing. Jiří Běl
PŘEŠTICKÉ NOVINY
ZÁŘÍ 8
Okresní hospodářská komora
Plzeň-jih informuje
Přijďte se podívat na soutěž
Nevěsty na zámku
OHK Plzeň-jih (dále jen OHK PJ) uspořádala
dne 25. června 2010 od 14.00 hodin v Lidovém
domě v Blovicích Setkání členů OHK PJ a podnikatelů Blovicka s představiteli místních měst
a obcí.
Setkání zahájil předseda OHK PJ Ing. Miloš
Fürst, Eq.M., představil přítomné hosty, které
poté seznámil s činností, cíli a hlavním zaměřením OHK PJ, kterým je zejména podpora
podnikatelů a podnikatelské činnosti v okrese
PJ. Setkání se zúčastnil m. j. starosta města Blovice pan Jan Poduška, kterému velice děkujeme
za jeho účast, aktivní přístup a velmi zajímavé
příspěvky. Dále bychom chtěli poděkovat všem
přítomným hostům a jmenovitě paní Krňoulové
a paní Žitkové z MKS LD Blovice za přípravu nově zrekonstruovaného malého sálu a dále
manželům Vyletovým za přípravu občerstvení.
Je nutno konstatovat, že se tato akce setkala
s velice pozitivním ohlasem. Programem jednání
byl současný stav podnikání v regionu Blovicko
a možnost spolupráce OHK PJ s reprezentanty
místních úřadů.
Pan starosta Jan Poduška představil město
Blovice a zdůraznil skutečnost, že toto město
patří k těm, které se mohou již řadu let pochlubit
jednou z nejnižších nezaměstnaností v regionu.
V této souvislosti vyzdvihl přístup blovických
firem a podnikatelů a pochválil jejich přístup ke
spolupráci s městem a úspěšný boj s krizí, neboť
se v tomto období nesetkal s žádným krachem
nebo zásadnějšími problémy. Mezi místní nezaměstnané patří dle jeho slov především ženy,
které mají rodinu a s tím spojené problémy co
do vhodné kombinace se zaměstnáním. Dále je
blovickým problémem dojíždění. Pan starosta se rovněž ztotožnil se společným kritickým
názorem přítomných na neopodstatněný negativní náhled společnosti na podnikatele, v čemž
spatřuje také velký, hlavně morální problém.
Předseda OHK PJ Ing. Miloš Fürst vznesl v této souvislosti připomínku, jaký opačný přístup
k podnikatelům chovají v sousedním Německu, kde si na rozdíl od ryze „českého“ přístupu
uvědomují jejich důležitost a nezastupitelnost
a kde je úcta a váženost jak ze strany obyvatel,
tak samotných úřadů k podnikatelům naprostou
samozřejmostí.
Pan starosta Jan Poduška si v této souvislosti
postěžoval na negativní přístup místního finanč-
Delija models si Vás dovoluje pozvat na první ročník soutěže svatebních salónů s názvem
Nevěsty na zámku. Soutěž se uskuteční v atraktivních prostorách zámku v Lužanech. Akce se
bude konat v neděli 19. září od 16.00 hodin
a zváni jsou všichni příznivci módy. Přehlídka
svatebních šatů bude spojená se soutěží o nejkrásnější šaty salónu. Představí se 5 svatebních
salónů. Z Přeštic soutěž přivítá salón H-móda
paní Hany Kolenové a salón paní Lucie Plincelnerové. Za Plzeň bude soutěžit salón Miriam a Ornela a za Horšovský Týn módní salón
Duet. Soutěž obohatí zajímavé prvky, například
vybrané nevěsty přijedou za svými ženichy
zcela netradičně (na koni, motorce, ve velorexu, v novém voze či se ponese). Pro vítězný
salón jsou připravené drobné ceny a bude jen
na divácích, který z nich vyhraje. Na této akci
bude k vidění 30 svatebních šatů, ukázka vazby
svatební kytice, tvorba svatebních účesů, líčení, svatební dorty, přehlídka spodního prádla,
taneční vystoupení nebo ochutnávka kávy illy.
O květiny na celou akci se postará květinářství
Orchidea Přeštice a před zraky diváků také
jednu ze svatebních kytic bude vázat. Slavnostní akce se bude konat na nádvoří a v parku
ního úřadu k podnikatelům a z toho pramenící
všeobecně zažitou neoblibu této místní, nechvalně známé instituce, kdy spousta místních obyvatel, kteří mají v místě svého bydliště i provoz
svých živností a firem, přihlašují tyto, nebo přehlašují jejich sídla jinam, jen aby se tak vyhnuli
v mnohých případech zcela nepochopitelným
šikanám a represáliím stran tohoto úřadu.
Předseda Dozorčí rady KHK Plzeňského kraje Ing. Jiří Tetzeli připomenul, že právě proto
vznikla tzv. „komorová činnost“, kde mají jednotlivé Okresní, Krajské a posléze Česká hospodářská komora možnost podpořenou samotným zákonem č. 301/1992 Sb., aby do tohoto
špatného systému zasahovaly, účinně se bránily
a aby byla na platformě uznání a vzájemného
pochopení navazována vzájemná spolupráce
mezi městy, obcemi, úřady a podnikateli.
Velice pozitivně je nutno zhodnotit snahy
pana Jana Podušky, starosty Blovic, aby zdejší
zakázky získaly především místní firmy. Jediným problémem při zadávání těchto zakázek je
výběrové řízení, kdy je možné, že zvítězí i jiná
firma než místní, ale pak i přesto je kladen ze
strany místního úřadu důraz na to, aby dílčí
zakázky byly objednávány od místních podnikatelů.
Místopředseda OHK PJ pan Josef Skala připomenul přítomným i další funkci pana starosty Jana Podušky, jakožto krajského zastupitele,
kde se mu tímto naskýtá možnost upozorňovat
na místní problematiku tam, kde se na ni velice často a rádo zapomíná, a to na úroveň kraje
samotného.
Dále se představili jednotliví hosté z řad
místních živnostníků a podnikatelů, kteří chválili spolupráci s místním úřadem, kde hovořili
o vesměs kladných zkušenostech. Všichni se
také shodli na nepřátelském a agresivním přístupu ze strany kontrolních orgánů, kdy snad ani
kladný přístup neexistuje a kde by OHK PJ prostřednictvím KHK PK a dále HK ČR měla vyvíjet tlak ke změně tohoto přístupu a na odstranění
různých zbytečných přežitků, které komplikují
podnikatelskou činnost. Je na čase, aby si úřady
a hlavně samotní úředníci státní správy konečně
uvědomili, komu vděčí za své příjmy a kdo je
vlastně živí.
Milena Blažková,
OHK
soukromého zámku Lužany, který se nachází
nedaleko Přeštic. Soutěž podpořilo město Přeštice a uskuteční se na podporu nadace „Nadání
Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“. Posláním této nadace bylo a především je podporovat veškerou vědeckou, literární a uměleckou
činnost národa Českého.
Pro tuto jedinečnou soutěž získala Delija
models výjimečné povolení. Vstupenky je
možné zakoupit v Informačním centru Přeštice či přímo na místě v den konání. Generálním partnerem akce jsou: Typos, tiskařské
závody s.r.o.
Jaroslava Kopecká
Delija models
Informace MAS Aktivios ke 4. výzvě
k předkládání projektů Strategického
plánu Leader
V letošním roce 2010 rozdělí naše Občanské
sdružení Aktivios postupně ve 4. a 5. výzvě
11 069 187 Kč, které naše místní akční skupina získala pro své území – Přešticko, Blovicko,
Staroplzenecko a Mirošovsko z Programu rozvoje venkova ČR (opatření IV. 1.2 Realizace
místní rozvojové strategie)
Čtvrtá výzva byla otevřena od 22. 3. 2010 do
29. 4. 2010. V této době naše kancelář uspořádala postupně tři školení pro potencionální
žadatele, a to v Mirošově 25. 3. 2010, v Chocenicích 30. 3. 2010 a v Přešticích 6. 4. 2010. Kromě toho probíhaly osobní konzultace v našich
kancelářích v Nezdicích i v Chocenicích nebo
jsme se účastnili konzultace po domluvě se
žadatelem přímo na místě plánovaného projektu. Samotný příjem žádostí probíhal od 27. 4.
2010 do 29. 4. 2010.
Ve 4. výzvě byly vyhlášeny tyto oblasti podpory (témata, Fiche):
Fiche č. 1 – Podmínky pro výchovu a vzdělávání
Fiche č. 2 – Podmínky pro společenský, kulturní a sportovní život
Fiche č. 3 – Zakládání mikropodniků a jejich
rozvoj
Fiche č. 4 – Úprava veřejných prostranství,
rekonstrukce místních komunikací
Fiche č. 8 – Rozvoj služeb cestovního ruchu
Finanční podpora byla určena na projekty,
které výrazným způsobem přispějí k dalšímu
rozvoji našeho území a přispějí tak ke kvalitě
života na venkově. Se smysluplným projektem
se mohli přihlásit žadatelé z řad neziskových
organizací (spolků), obcí, církví i zájmových
sdružení právnických osob.
Ve čtvrtek 29. dubna 2010 v 16 hodin jsme
ukončili příjem žádostí do 4. výzvy. Celkem
jsme zaevidovali 33 žádostí o dotaci, přičemž
požadavek o dotaci všech podaných projektů
překročil částku 12 mil. Kč.
Všechny přijaté projekty prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti a poté
byly předány výběrové komisi, která provedla
hodnocení všech 33 projektů. Vždy tři členové výběrové komise a podle předem daných
bodovacích kritérií stanovených Strategickým
plánem Leader ohodnotili každý projekt samostatně. Jejich aritmetickým průměrem pak
vznikl konečný bodový zisk daného projektu. Po ukončení bodování vyhotovil předseda
výběrové komise seznam s pořadím jednotlivých projektů a konečné bodové ohodnocení
podle jednotlivých Fichí předložil programovému výboru. Na základě doporučení výběrové
komise navrhl programový výbor na své schůzce dne 14. 6. 2009 podpořit celkem osmnáct
projektů celkovou částkou 7 017 416 Kč.
Programový výbor navrhl nepodpořit sedm
projektů z Fiche 4 – Úprava veřejných prostranství, rekonstrukce místních komunikací
a osm projektů z Fiche 2 – Podmínky pro společenský, kulturní a sportovní život.
Všechny projekty byly ve středu 23. 6. 2010
zaregistrovány na SZIFu v Českých Budějovicích.
Výsledky ke 4. výzvě a další podrobné informace naleznete na našich webových stránkách
www.mas-aktivios.cz
Další výzva k podání Žádosti o dotace byla
vyhlášena již v srpnu 2010. Příjem žádostí proběhne v termínu 7. 9. – 9. 9. 2010 v Nezdicích
od 8.00 do 16.00 hodin.
V 5. výzvě jsou vyhlášeny tyto oblasti podpory:
Fiche č. 5 – Vodohospodářská infrastruktura
Fiche č. 6 – Programy záchrany a využití kulturního dědictví venkova
Fiche č. 7 – Záchrana a oživení staveb a prostor, které jsou součástí kulturního dědictví
venkova
Fiche č. 8 – Rozvoj služeb cestovního ruchu
Fiche č. 9 – Turistické trasy
Hana Bouchnerová
manažer OS Aktivios
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: „Evropa investuje do venkovských oblastí“
Tento projekt je financován evropskou unií.
PŘEŠTICKÉ NOVINY
ZÁŘÍ
Od 1. ledna 2011 bude platný nový
obsah autolékárničky
Od 1. ledna 2011 bude pro řidiče nový povinný obsah autolékárničky. Ten je už nyní dost
zastaralý a nevyhovuje dnešním požadavkům.
Novinkou bude např. „Karta první pomoci“,
kterou mají povinnou např. na Slovensku.
Návod je stručný, protože předpokládá, že řidiči mají první pomoc v náplni výuky v autoškole. Na místě nehody jim má pouze připomenout
základní postup. Vyhláška obsahuje jen textový
vzor tohoto návodu, grafická podoba tedy záleží
jen na jednotlivých dodavatelích vybavení pro
autolékárničky.
Obsah autolékárničky povinný od 1. ledna
2011:
• Obvaz hotový s jedním polštářkem (šíře nejméně 8cm, savost nejméně 800g/cm2 )
• Obvaz hotový s dvěma polštářky (šíře nejméně 8cm, savost nejméně 800g/cm2)
• Šátek trojcípý z (netkaného) textilu (délka
stran nejméně 960 x 1360 x 960 mm)
• Náplast hladká cívka(velikost 2,5 cm x 5 m,
minimální lepivost 7 N/25 mm)
• Náplast s polštářkem (velikost 8 cm x 4 cm,
minimální lepivost 2,5 N/cm)
• Obinadlo škrtící pryžové (60x1250 mm)
• Maska resuscitační s výdechovou chlopní a filtrem schválená jako zdravotnický prostředek
• Rouška plastová (20 x 20 cm,tloušťka 0,05 mm)
• Rukavice pryžové (latexové) chirurgické
v obalu
• Nůžky se sklonem v antikorozní úpravě se
zaoblenými hroty - délka 15 cm
• Isotermická fólie o rozměrech nejméně
200 x 140 cm
• Leták o postupu při zvládání dopravní nehody
(množství kusů jednotlivých položek se liší
podle velikosti lékárničky)
Bez špendlíku a s lepšími nůžkami
Naopak z povinných náležitostí zmizí špendlík, který je podle odborníků zbytečný. (Obvazy a náplasti jím není třeba spojovat, k jiným
účelům se nevyužívá). Z vyhlášky vypadla
také zmínka o tom, že obvazy musí být sterilní. Vyhláška také zavádí větší nůžky. (Ty
dosavadní nemají pro potřeby práce s obvazy
a náplastmi využití, a pro případné rozstřihnutí
bezpečnostního pásu a oděvu nejsou dostatečně velké a kvalitní. Proto jsou nově definovány
tak, aby byly schopny rozstřihnout třeba pás.
Půjde o nůžky se sklonem v antikorozní úpravě
se zaoblenými hroty o délce 15 centimetrů).
Cena nové autolékárničky:
Nová bude samozřejmě i cena nové výbavy.
Dnešní autolékárnička se dá pořídit kolem 100
– 150 Kč, nová autolékárnička by měla stát až
300 Kč. Novela zákona měla již platit letos, ale
nakonec se datum přesunulo a neprošlo několik
navrhovaných položek, které měly být součástí
povinné výbavy.
por. Bc. Petr Mašek
komisař dopravního inspektorátu Policie ČR
ZAČÍNÁME V PONDĚLÍ 13. 9. 2010!!!
Kick-box aerobic
Kick-box aerobic je moderní formou aerobního cvičení vycházející z prvků bojového umění.
Cvičí se v rychlejším tempu, čímž dochází ke zlepšení vytrvalosti a celkové trénovanosti. Při
cvičení se dbá na správnou techniku provedení jednotlivých prvků, a tak dochází postupně ke
zlepšování celkové svalové koordinace. Při Kick-box aerobicu se spálí mnoho kalorií, proto
je vhodný pro všechny, kteří chtějí ještě více snížit svoji tělesnou hmotnost (není doporučeno
osobám s nadváhou).
P – class + Stretch
Vhodné pro začátečníky!!!
Silově-vytrvalostní trénink zaměřený na posílení hlavních svalových skupin celého těla. Pro
rozcvičení a zahřátí používá jednoduché kroky aerobicu spojené do nenáročných choreografií.
Posilovací cvičení zaměřené na formování problémových partií za pomoci váhy vlastního těla
či využití pomůcek – gumičky, činky atd.
Dance aerobic (funky) + Body form
Dance aerobic je výbornou a zábavnou formou cvičení, která propojuje prvky klasického aerobicu a různých druhů tance (hip hop, latina,…). Dance Aerobic pomáhá odreagovat se od
všedních starostí, jeho hlavní kladnou stránkou je zlepšení celkové fyzické kondice, tvarování
a zpevňování svalů a samozřejmě spalování tuků. To vše přitom dokáže při melodické moderní taneční hudbě, která zpříjemňuje celou hodinu.
Kde a kdy:
Kulturní a komunitní centrum Přeštice (bývalé kino)
Masarykovo nám. 311, Přeštice
NE
PO
ÚT
ST
ČT
9
Kniha Dolnolukavické
a jiné povídky
Obec Dolní Lukavice vydala koncem června
již druhou knihu, tentokrát lehčího žánru. Jedná
se o soubor 26 povídek pod názvem Dolnolukavické a jiné povídky, autorem je ing. Jaroslav
Kasl, rodák z D. Lukavice. V knize najdete
poutavou formou napsané povídky o lidech
a místech z Dolnolukavicka a Přešticka. Tyto
příběhy jsou napsány na základě skutečných
událostí. Dozvíte se např., jak Pan Otec – mlynář, při návštěvě hospody v Dirce dobře prodal
fůru pilin, k zamyšlení Vás přinutí Vzpomínky
sýpky kontribučenské, jedné z největších staveb v obci, proč se Horušanům říká Škalka, či
proč je v Přešticích oslovení „Ty kanče“ vlastně
přátelské. Na fotografiích najdou mnozí z Vás
sami sebe a své vrstevníky v době před padesáti
i více lety. Tři povídky jsou v knize i v anglickém a německém překladu. Kniha je k nahlédnutí a ke koupi na obecním úřadu.
Pěkné počtení a zamyšlení nad úvodními slovy autora, který letos oslavil osmdesátiny, Vám
přeje Vítězslav Opálko, starosta obce.
ARCHIV MĚSTA PLZNĚ
si Vás dovoluje pozvat na
P Ř E D N Á Š K Y
pro veřejnost
5. října 2010
PRŮBĚH KANDIDATURY MĚSTA PLZNĚ NA TITUL „EVROPSKÉ HLAVNÍ MĚSTO KULTURY 2015“ (Přednáší RNDr. Milan Svoboda, Útvar koordinace evropských projektů, ředitel projektu „Plzeň 2015“)
19. října 2010
O ARCHIVU MĚSTA PLZNĚ
(Přednáší PhDr. Jaroslav Douša, vedoucí odboru Archiv města Plzně)
2. listopadu 2010
PLZEŇSKÝ MĚSTSKÝ ARCHIVÁŘ FRIDOLÍN MACHÁČEK A JEHO
SPOLUPRÁCE S ARCHIVÁŘEM VÁCLAVEM VOJTÍŠKEM
(Přednáší Bc. Jitka Janečková, Archiv města Plzně
16. listopadu 2010
DROBNÁ KRIMINALITA V ZÁPADNÍCH ČECHÁCH V 18. STOLETÍ
(Přednáší PhDr. Karel Waska, Státní oblastní archiv v Plzni)
30. listopadu 2010
KOSTEL V LITICÍCH (Přednáší Ing. arch. Jan Soukup, Atelier Soukup, Plzeň)
14. prosince 2010
STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V PLZNI – MINULOST A PŘÍTOMNOST
(Přednáší Mgr. Petr Hubka, ředitel Státního oblastního archivu v Plzni a Mgr. Miroslav
Eisenhammer, Státní oblastní archiv Plzeň)
Přednášky se konají vždy od 16.30 hod. v sále Velkého klubu Magistrátu města Plzně,
nám. Republiky 1 (radnice).
Vstup volný!
Zámek Žinkovy bude částečně zpřístupněn!
V rámci EHD 11. 9. 2010 v době 9.00–18.00 hod. Doprovodná akce: od 16.00 hodin
přednáška Pavla Motejzíka na téma „Zámek Žinkovy, perla jižního Plzeňska“
Vstupné: zdarma. Lokálním garantem je CROWN ESTATES s.r.o.
Kontaktní osoba: Olga Kovářová, tel.: 773 627 787
18.45 h Kick box Aerobic – začátečníci
19.00 h Dance aerobic + Body form – začátečníci
19.00 h Kick box aerobic – začátečníci i mírně pokročilí
20.00 h Dance aerobic + Body form – začátečníci
– Kucíny – sál v bývalé škole (po levé straně od Přeštic, směr Dolce)
19.00 h P-class + Stretch
Instruktorka: Marie Bradová, tel.: 724 651 196
e-mail: [email protected]
www.thai-box.unas.cz
www.kzprestice.cz
®
www.janperi.cz
éištøní peĆí
SoutĢž je urēena pro všechny z vás, kdo vlastníte fotoaparát, rádi fotografujete a chcete se
s námi podĢlit o své snímky z našeho regionu. Fotografovat mƽžete vše, co souvisí
s životem, památkami, pƎírodou, tradicemi, zábavou a odpoēinkem v našem Mikroregionu.
PŘEŠTICKÉ NOVINY
ZÁŘÍ 10
Vesnice roku Plzeňského kraje 2010 Dolní Lukavice zabodovala v soutěži
Vesnice roku již podruhé
Naše obec Dolní Lukavice se letos opět přihlásila do soutěže Vesnice roku. Využili jsme
zkušeností z účasti v loňském ročníku i toho, že
za uplynulý rok se toho v našich obcích událo dost na to, abychom se měli před hodnotící komisí, která k nám přijela 31. května, čím
pochlubit. Za to, že to úsilí nebylo marné, patří
dík všem občanům, kteří přispěli k hezkému
vzhledu naší obce.
O soutěži
Cílem soutěže Vesnice roku 2010 v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého
domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a upozornit
širokou veřejnost na význam venkova.
Soutěže se mohly účastnit všechny obce vesnického charakteru mající maximálně 5250
obyvatel, a které mají zpracován vlastní program obnovy vesnice. Vyhlašovateli soutěže
jsou: Spolek pro obnovu venkova ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Svaz měst a obcí
ČR a Ministerstvo zemědělství ČR. Do 16. ročníku soutěže Vesnice roku Plzeňského kraje se
přihlásilo 25 obcí, 1 město a 3 městyse:
Broumov, Břasy, Červené Poříčí, Dešenice,
Dolní Lukavice, Dražen, Hamry, Hlince, Horní Bělá, Horní Lukavice, Chanovice, Chotěšov,
Kasejovice, Kolinec, Koloveč, Kornatice, Kostelec, Luženičky, Němčovice, Seč, Soběkury,
Svojšín, Uněšov, Vejvanov, Volduchy, Vstiš,
Výrov, Ždírec, Žihle
Hodnotitelská komise v rámci soutěže posuzovala tyto okruhy: koncepční dokumenty,
společenský život, aktivity občanů, podnikání,
péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská
vybavenost, inženýrské sítě, úspory energií,
péče o veřejná prostranství a přírodní prvky
a zeleň v obcích, péče o krajinu, připravované
záměry, informační technologie.
Přehled ocenění:
Vesnice roku 2010 Plzeňského kraje
Zlatá stuha:
Modrá stuha – za společenský život:
Bílá stuha – za činnost mládeže:
Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu:
Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí:
Koloveč
Chanovice
Volduchy
Dolní Lukavice
Svojšín
Cena hejtmanky Plzeňského kraje – Cena rady Plzeňského kraje:
Cena rady Plzeňského kraje:
Kasejovice
Němčovice
Diplom za vzorné vedení obecní kroniky:
Diplom za vzorné vedení obecní knihovny:
Mimořádné ocenění za nejlepší projekt ze Strukturálních fondů:
Cena naděje pro živý venkov:
Vejvanov
Žihle
Kostelec
Kornatice
Cena Spolku pro obnovu venkova PK „Zlatá cihla“: Mgr. Pavel Princ, Kolinec
(za obnovu památky)
Cena Spolku pro obnovu venkova PK „Zlatá cihla“: Chanovice (za novou
venkovskou stavbu)
Zvláštní ocenění krajské hodnotitelské komise
Za záchranu kostela Sv. Petra a Pavla v Dolanech:
Za udržování národopisných tradic:
Za vzornou prezentaci historie a současnosti obce:
Hlince
Chotěšov
Dešenice
Jak naši obec viděla hodnotící komise, se dočtete v následujícím článku, uveřejněném v brožuře
vydané k vyhodnocení soutěže.
Dolní Lukavice – oranžová stuha
Rozlehlá obec 3 km severně od Přeštic v údolí
řeky Úhlavy. Tvoří ji čtyři části – Dolní Lukavice, Lišíce, Snopoušovy, Krasavce. Žije zde 859
obyvatel. Poprvé je obec zmiňována roku 1216.
V roce 1708 byl v Dolní Lukavici architektem
Jakubem Augustonem mladším vystavěn barokní zámek s rozsáhlým parkem.
V druhé polovině 18. století zde 2 roky jako
zámecký kapelník působil Joseph Haydn, na
jehož počest jsou od roku 1993 každoročně
pořádány mezinárodní hudební slavnosti.
Ve všech částech obce pracuje řada spolků
(hasiči, myslivci, rybáři, dětský pěvecký sbor,
dámský klub, klub maminek, atd.). Vychází
obecní časopis, obec vydala knihu „Historie
Dolní Lukavice do roku 1945“ (autorkou je
místní občanka Mgr. Eva Klepsová). Byl připraven a realizován projekt „Záchrana a obnova
prvků drobné venkovské architektury obcí Dolnolukavicka“, devět drobných sakrálních památek získalo tak svoji původní podobu.
Dolnolukavicko patří mezi tradiční zemědělské oblasti. Vedle několika menších hospodářů
je dominantním obhospodařovatelem společnost Lukrena, která hospodaří na 3500 hektarech a celkově chová 1100 kusů skotu.
Lukrena se zaměřuje i na speciální ekologickou péči o část sadů v Nebílovech. Obec se
všemi zemědělskými subjekty dobře spolupracuje – zemědělci vycházejí vstříc při údržbě
a výsadbě zeleně (spolupráce společnosti Lukrena a myslivců při výsadbě 1700 ks dubu zimního při zalesnění nové lokality), dobrá je i spolupráce při zimní údržbě místních komunikací.
Starosta obce Dolní Lukavice Vítězslav Opálko převzal ocenění Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu.
Zemědělská společnost Lukrena začala vydávat
i vlastní periodikum Farmářské noviny.
V roce 2009 obec získala Cenu rady Plzeňského kraje, k ní si letos přidá oranžovou stuhu
a příjemných 20 000 Kč. Zároveň postupuje do
celostátního kola oranžových stuh, kde se soutěží o 800 000 Kč.
Vítězslav Opálko, starosta obce
Do 16. ročníku soutěže Vesnice roku Plzeňského kraje se přihlásilo celkem 25 obcí, 1 město a 3 městyse. Z Přešticka: Dolní Lukavice,
Horní Lukavice, Vstiš a Soběkury. Soutěže se
mohly účastnit všechny obce vesnického charakteru mající max. 5 250 obyvatel, a které mají
zpracován vlastní program obnovy vesnice.
Hodnotitelská komise v rámci soutěže posuzovala různé okruhy: např. koncepční dokumenty,
společenský život, aktivity občanů, podnikání,
péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská
vybavenost, inženýrské sítě, úspory energií,
péče o veřejná prostranství a přírodní prvky
a zeleň v obcích atd. Soutěž vyhlásil: Spolek
pro obnovu venkova ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Svaz města obcí ČR, Ministerstvo
zemědělství ČR.
Také ocenění byla různá: např. zlatá, modrá,
bílá, oranžová stuha. Jako jediná z Přešticka
dosáhla na jedno z nejvyšších ocenění Obec
Dolní Lukavice. Získala oranžovou stuhu za
spolupráci obce a zemědělského subjektu a příjemných 20 000 Kč. Zároveň postupuje do celostátního kola oranžových stuh, kde se soutěží
o 800 000 Kč. Vyhlášení Vesnice roku 2010 se
konalo v Kolovči, místě absolutního vítěze soutěže v Plzeňském kraji.
Mgr. Eva Klepsová
S příchodem nového školního roku dostala zeď u budovy základní školy v Poděbradově ulici novou podobu.
Text a foto KKC Přeštice
Nová služba předprodeje vstupenek
V Informačním centru v Přešticích máte
nyní nově možnost zakoupení vstupenek
v rámci Plzeňské vstupenky. Jistě si vyberete z pestré nabídky hudebních žánrů nebo
sportovních utkání. Naleznete zde akce pořádané městem Plzeň, jako jsou například nejrůznější festivaly a koncerty, dále širokou
nabídku divadel (Divadlo J. K. Tyla, divadlo Alfa, Dialog, …), fotbalové zápasy FC
Viktoria Plzeň, kulturní pořady v Měšťanské
besedě i nabídku hudebních klubů. Rezervace můžete provádět on-line na www.plzenskavstupenka.cz, www.ticketstream.cz nebo
si přijďte rovnou vybrat k nám.
PŘEŠTICKÉ NOVINY
Krize ČSTV = konec Strahova?
Když jsem v loňském roce informoval o vážné situaci ohledně financování TJ/SK z peněz
ČSTV, reagovali někteří sportovní funkcionáři,
že to není zas takový problém. On to problém je
a dost závažný. To nakonec poznávají i ti, kteří
se tvářili, že je to vlastně ani moc nezajímá, protože ono to nějak dopadne.
Státní příspěvek, který je na údržbu a provoz vyplácen Českým svazem tělesné výchovy
v Praze, činil pro okres Plzeň-jih např. v roce
2007 cca 727 000 Kč. V roce 2008 to bylo
382 000 Kč a v roce loňském 303 000 Kč! Pro
letošní rok 2010 je v rozpočtu cca 319 000 Kč.
Dotace na činnost obdržel náš okres od ČSTV
naposledy v roce 2006. Toto jsou finanční objemy pro celý okres Plzeň-jih, který sdružuje přes
60 TJ/SK. Tato situace není už jen vážná, ale
je krizová.
ČSTV hledá možná východiska z finanční
krize a jednou z možností je zbourání stadionu
na Strahově. Před sedmi lety však v jeho útrobách vyrostlo tréninkové centrum fotbalistů
Sparty.
„Strahovský projekt je jednou z možností, jak
financovat sport v Česku,“ přiznal nový předseda ČSTV Pavel Kořan, který byl zvolen na
letošní 22.VH ČSTV. Plán počítá s uvolněním
35 hektarů strahovských pozemků, které údajně
mají hodnotu sedmi miliard korun. ČSTV vlastní přitom pouze desetinu pozemků pod stadionem, zbývajících devadesát procent vlastní stát
a město Praha. Bez zbourání objektu se ovšem
pozemky, na kterých pak mají stát luxusní byty,
nedají prodat.
Myšlenka zbourat na Strahově sportoviště
není nová. Zatím nikdy ale nebyli sportovci
v takové situaci, aby o odchodu ze Strahova
uvažovali. Letos je to jinak. „Finanční situace
sportu je kritická,“ potvrdil místopředseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. Roční
příjem, který v minulosti činil až jednu miliardu, dosahoval loni pouhých 175 milionů. Vláda navíc chystá další úspory, které by se měly
sportu dotknout: „Na příští rok hrozí fatální škrt
160 milionů a masový sport to může položit,“
varuje ministr školství Josef Dobeš.
Gigantický stadion, který byl otevřen v roce
1926, je památkově chráněný, ale vzhledem
k jeho havarijnímu stavu ho může ministerstvo
kultury ze seznamu památek odebrat.
Jak tato situace dopadne, je otázkou. Otázkou
jistě závažnější je, jak bude probíhat financování
ze zdrojů ČSTV v době, kdy bude prodán téměř
všechen majetek. Jedinou záchranou se zdá
být Sazka, a.s., která odvádí do sportu finanční
prostředky, jelikož ČSTV je stále majoritním
akcionářem s 68% akcií. O vztahu Sazka, a.s.
a ČSTV toho bylo řečeno a napsáno již tolik
rozporuplného, že dnes již málokdo ví, kde je
vlastně pravda. V každém případě je financování ČSTV v krizi, ze které se svým vlastním
aparátem jen velmi těžko dostane.
Výkonný výbor Sportovní a tělovýchovné
unie však dále poskytuje TJ/SK potřebný servis, snaží se zajistit finanční prostředky i jinde a spolupracuje s každým, kdo o spolupráci
stojí.
L. Štych, místopředseda VV STU Plzeň-jih
Národní házenkáři TJ Přeštice
zahajují novou sezónu
Pro příznivce národní házené uvádíme termíny domácích utkání prvoligových družstev mužů
a žen a jejich „béček“ v oblastním přeboru. Utkání obou kolektivů nejvyšší soutěže budou hrána
na domácím hřišti ve stejný termín a stejné je to i u rezervních celků.
1. liga žen
neděle 29. 8.
TJ Přeštice – Sokol Tymákov
9.30 hod.
neděle 5. 9.
TJ Přeštice – TJ Šroubárna Žatec
9.30 hod.
neděle 19. 9.
TJ Přeštice – SK Chomutov NH
9.30 hod.
sobota 2. 10.
TJ Přeštice – Sokol Dobruška
14.30 hod.
neděle 3. 10.
TJ Přeštice – Sokol Krčín
9.30 hod.
1. liga mužů
neděle 29. 8.
TJ Přeštice – TJ Plzeň Újezd
11.00 hod.
neděle 5. 9.
TJ Přeštice – Sokol Nezvěstice
11.00 hod.
neděle 19. 9.
TJ Přeštice – TJ Příchovice
11.00 hod.
sobota 2. 10.
TJ Přeštice – Sokol Dobruška
16.00 hod.
neděle 3. 10.
TJ Přeštice – Sokol Krčín
11.00 hod.
Oblastní přebor žen
neděle 29. 8.
TJ Přeštice B – TJ Sokol Štěnovice
13.00 hod.
neděle 12. 9.
TJ Přeštice B – TJ Sokol Chudenice
9.30 hod.
neděle 19. 9.
TJ Přeštice B – TJ Sokol Blovice B
13.00 hod.
neděle 26. 9.
TJ Přeštice B – Sokol Dobřív A
9.30 hod.
sobota 9. 10.
TJ Přeštice B – Sokol Osek 14.30 hod.
neděle 17. 10.
TJ Přeštice B – Sokol Tymákov B
9.30 hod.
Oblastní soutěž 1. tř. mužů
neděle 29. 8.
TJ Přeštice B – TJ Všenice B
14.30 hod.
neděle 12. 9.
TJ Přeštice B – Sokol Žerovice
11.00 hod.
neděle 19. 9.
TJ Přeštice B – TJ Úslavan Ždírec
14.30 hod.
neděle 3. 10.
TJ Přeštice B – Sokol Hromnice
14.30 hod.
neděle 10. 10.
TJ Přeštice B – TJ Sokol Chudenice
11.00 hod.
neděle 24. 10.
TJ Přeštice B – Sokol Ejpovice C
11.00 hod.
Stanislav Zadražil, oddíl národní házené TJ Přeštice
ZÁŘÍ 11
Prvoligové ženy Přeštic
před zahájením nové sezóny
Přípravu zahájilo družstvo žen již koncem
července. Z důvodu dovolených byla účast
různá a první povinný trénink byl stanoven
na 4. 8. Do společné přípravy se zapojilo i 5
dorostenek, které zůstaly z loňského úspěšného
kolektivu, stříbrného celku z Mistrovství České
republiky. Hráčky si v průběhu prázdnin plnily
individuální plán fyzické přípravy a absolvovaly předsezónní testy. V sobotu 14. 8. se uskutečnilo celodenní soustředění na domácím hřišti
a následující sobotu 21. 8. se odehrála poslední
herní příprava, kterou byl turnaj žen – 18. ročník Memoriálu Ivana Moravce. Zúčastnila se ho
obě domácí družstva žen, prvoligový Božkov
a nováček nejvyšší soutěže Blovice. Doplnil je
přední celek oblastního přeboru Štěnovice.
V bronzovém družstvu žen došlo po uplynulé sezóně ke změnám. Kariéru v prvoligovém
družstvu ukončily dvě hráčky, reprezentantky
m. n. h. Mrnková Lenka a Stehlíková Pavlína.
Činnost přerušila i útočnice Voláková Veronika, která přislíbila v případě potřeby pomoc.
Družstvo bylo doplněno o bývalé dorostenky,
útočnici Volfovou Hanu a obránkyni Boškovou
Petru a hráčku B celku žen obránkyni Vizingerovou Kristýnu.
Jak tedy bude vypadat sestava v nové sezóně:
brankářky – m. n. h. Klinerová Helena, Kripnerová Jitka; obránkyně – Skálová Václava, Zadražilová Lenka, Horáková Hana, Vizingrová
Kristýna, Bošková Petra; útočnice – m. n. h.
Bradová Šárka, Živná Jitka, Krouparová Eva,
Šrámková Ivana, Volfová Hana
Stanislav Zadražil
oddíl národní házené TJ Přeštice
Muži TJ Přeštice vítězně v Žatci
Poprvé po letní přestávce oblékli prvoligoví muži TJ Přeštice dresy a vzali do rukou
míč. Na žateckém turnaji byly zastoupeny
všechny nejvyšší soutěže našeho sportu.
První ligu mužů zde reprezentoval celek
Přeštic, 2. ligu skupiny A domácí Žatec a 2.
ligu skupiny B Jihlava. Další z předpokládaných účastníků TJ Příchovice se pro nedostatek hráčů nedostavil. To umožnilo sehrát
všechny tři utkání v plném zápasovém čase
2x 30 minut.
V prvním utkání nastoupily Přeštice proti
domácímu Žatci. Utkání bylo vyrovnané, ale
v úvodu byly lepší Přeštice, které si vybudovaly několikabrankový náskok. Pak se
ovšem karta obrátila a střední pasáž utkání
patřila domácím. V závěru však Přeštice přidaly na důrazu a podařilo se jim vývoj utkání otočit na konečné vítězství 21:17. Stejně
jako v následujícím utkání byla zřejmá nerozehranost. V poli Přeštice vyprodukovaly
množství zbytečných technických chyb,
chvílemi vázla koncovka a dvouměsíční
přestávka byla znát i na nepříliš výrazném
výkonu v brance.
Druhým soupeřem byla Jihlava a bylo to
i utkání o konečného vítěze turnaje. Stav byl
po celý první poločas vyrovnaný. Po přestávce se oba celky rozstřílely a Přeštice si
vybudovaly až pětibrankový náskok. Ten se
ale Jihlavě díky přeštickým chybám podařilo deset minut před koncem smazat. Pak se
Přešticím opět podařilo zpřesnit hru a soupeři odskočit na konečných 21:18.
Sestava Přeštic: brankář – Tomáš Chmelík;
obránci – Karel Zeman, Tomáš Hajžman, Jan
Kraus, Ondřej Šik, Tomáš Mrskoš; útočníci
– Rudolf Lang (10 branek), Jaroslav Hájek
(11), Kamil Šelep (9), Tomáš Urban (6)
a Radek Ausberger (4)
Tabulka: 1. TJ Přeštice 42:35 4 body, 2.
Autonom Jihlava 31:34 1 bod, 3. Šroubárna
Žatec 30:34 1 bod.
Stanislav Zadražil
oddíl národní házené TJ Přeštice
Rekonstrukce části Masarykova náměstí vstupuje do závěrečné fáze. V současnosti proběhlo
čištění kašny se sochou sv. Václava a osazování obkladů na betonové bloky. Zbývá dokončit dlažbu
v dolní části prostoru, dodělat elektroinstalaci, technologické vybavení kašny a osadit plochu zelení. Slavnostní otevření zrekonstruované části Masarykova náměstí a její předání k užívání se plánuje na 28. září, na svátek sv. Václava. Na malé fotografii vidíte studii budoucího celkového řešení
prostoru.
Text a foto KKC Přeštice

Tipovací soutěž k akci 18. 9. 2010
Vícovský kostel v novém
Kolik návštěvníků je třeba na obejmutí
kostela?
....................................................................................................
Jméno
..........................................................................................................................................................................................................................................
Kontakt
..........................................................................................................................................................................................................................................
Anketu můžete odevzdat v Informačním centru Přeštice nebo vyplnit na www.kzprestice.cz.
PŘEŠTICKÉ NOVINY
ZÁŘÍ 12
Letní výcvikový tábor přeštického
oddílu národní házené
Vážení odbČratelé,
dovolujeme si Vám oznámit, že dne 1. kvČtna 2010 byl dokonþen proces transformace spoleþností 1. JVS a.s. a Vodovody a kanalizace Jižní ýechy, a.s. K tomuto datu vznikla nová spoleþnost
ýEVAK a.s., která se bude nadále zabývat provozováním vodovodĤ a kanalizací.
Již po dvaadvacáté uspořádal házenkářský
oddíl TJ Přeštice letní výcvikový tábor, který se
konal ve dnech 6.-13. srpna v Nýřanech.
O 61 zájemců z řad mládežnických družstev oddílu, přípravkou počínaje a vybranými
jedinci z kategorie dorostu konče, se staralo 11
kvalitních trenérů a tříčlenná obětavá obsluha
kuchyně. Prostorné prostředí nýřanské základní školy s dostatkem tříd pro ubytování, školní
kuchyňka pro přípravu stravování, velmi dobré
hygienické a sociální zařízení, včetně dostatečného množství sprch a v záloze, pro případ
špatného počasí, solidní školní tělocvična, to
všechno byly důvody k naprosté spokojenosti
s pobytem. Po sportovní stránce bylo využíváno deset minut od školy vzdálené házenkářské
hřiště s umělým povrchem, na základní školu
bezprostředně navazující a velmi dobře udržovaný atletický areál a přilehlý víceúčelový prostor, rovněž s umělým povrchem, který sloužil
pro házenkářský výcvik nejmladších a k doplňkovým sportům. Aby výčet využívaných sportovních zařízení byl úplný, je potřeba se také
zmínit i o velice pěkném a v naprosté čistotě
udržovaném místním koupališti, které sice
nepatří svými cenami k nejlevnějším, ale po
dvě odpoledne ho zúčastnění využili dokonale,
neboť v té době bylo téměř prázdné.
Náplň pobytu byla poměrně pestrá. Z házenkářského výcviku byla na pořadu dne míčová
technika, střelba, základy obrany, postupně dle
věku došlo i na taktické prvky a to vše bylo prů-
běžně propojováno fyzickou přípravou, testy
a populárně nepopulárními večerními dálkovými běhy. Nechyběla však ani další činnost
v podobě orientačních a vědomostních soutěží,
stezka odvahy, celotáborová hra pro mladší
a trojutkání dorostu a vedoucích v basketbale,
národní házené a volejbale. Jediným negativem
sportovní činnosti bylo, že se nám nepodařilo
získat soupeře k přátelským utkáním.
Opět se oddíl národní házené přesvědčil, že
společně prožitý sportovní týden a to nejen po
stránce přípravy, ale i celkového soužití a vzájemného pochopení, vydá za půl roku jednotlivých tréninků. Hráči i hráčky si několikrát sáhli na dno svých sil, učili se překonávat bolest
z únavy a vůlí vyrovnávat se s nastávajícími
podmínkami. Týdenní společný pobyt odhaloval trenérům dominantní, přizpůsobivé, ale
i morálně slabé typy. Nutno podotknout, že i při
celkově značném počtu sportujících nedošlo
k žádnému většímu zranění ani k jakémukoliv
jinému problému.
I přesto, že poslední den v Nýřanech provázel hustý a vytrvalý déšť, odjížděli trenéři
a podle jednotlivých reakcí i všichni mladí
účastníci spokojeni a s pocitem, že letošní
výcvikový tábor svými podmínkami a zejména svým průběhem patřil v celé historii dosud
pořádaných házenkářských soustředění k těm
nejúspěšnějším.
Karel Tušek
předseda oddílu národní házené TJ Přeštice
Spoleþnost ýEVAK a.s. jako nástupnická organizace pĜebírá závazky obou
pĜedchozích dodavatelĤ plynoucích z uzavĜených smluv o dodávce vody
nebo odvádČní odpadních vod. Od 1. 5. 2010 proto bude svým jménem fakturovat vodné a stoþné.
Sídlo spoleþnosti ýEVAK a.s. je v Severní ulici v ýeských BudČjovicích. K dispozici Vám bude bezplatná nepĜetržitá telefonní linka na hlášení poruch
800 120 112 a infolinka 844 844 870 zpoplatnČná místním tarifem. Pro
osobní kontakt mĤžete novČ využít Zákaznické centrum v ýeských BudČjovicích a obchodní kanceláĜe v Písku, TáboĜe a JindĜichovČ Hradci.
ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
* p%* $;
IM¹tFOÅQPSVDIpJOGPMJOLB
FNBJMJOGP!DFWBLD[pXXXDFWBLD[
Naše voda. Náš život.
Nástup družstev házenkářského tábora v Nýřanech.
Společná fotografie účastníků letního výcvikového tábora oddílu národní házené.
Foto 2x archiv oddílu národní házené
Slevy
nekončí !!!
PŘEŠTICKÉ NOVINY – vydává Město Přeštice
Sídlo redakce – Kulturní a komunitní centrum Přeštice,
Masarykovo nám. 311, 334 01 Přeštice,
tel. 377 982 690.
Vychází 1x měsíčně, s výjimkou srpna, v nákladu
2000 výtisků.
Cena za 1 výtisk 8 Kč. Roční předplatné 140 Kč.
Příspěvky a inzerci přijímá vždy do 15. v měsíci KKC
Přeštice.
e-mail: [email protected]
Litografie 6 X s.r.o.
Tisk NOVOTISK s.r.o.
Registrováno OkÚ Plzeň-jih pod pov. Č. 00294/95.
Zodpovědná redaktorka Mgr. Martina Míšková.
Redakce neodpovídá za obsah článků a příspěvků
poskytnutých čtenáři.
Download

Září - Kulturní a komunitní centrum Přeštice