září, říjen 2010
96
5,- Kč
Zpravodaj městského úřadu též na http://www.pysely.cz
Děkujeme, pane řediteli !
Volby – informace
Znám ho již šestnáct let. Je člověkem, ke kterému
vzhlížím s úctou a obdivem. Dodnes jsem nepochopila,
kolik toho dokázal stihnout za jediný den, potažmo pak
za celý svůj život.
Pan Mgr. Vladimír Paclík odešel na zasloužený
odpočinek v červnu 2010 po sedmatřicetiletém působení
na Základní škole T. G. Masaryka v Pyšelích.
Když jsem v roce 1994 přišla na zdejší školu jako učitelka
s pětiletou praxí, připadala jsem si jak v jiném světě.
Byl to zkrátka neskutečný rozdíl od „emancipovaných“
ředitelek, které jsem do té doby měla možnost poznat
jako začínající kantorka. Vedení pana ředitele Paclíka bylo
trochu jiné. Čišela z něj energie na dálku, každému učiteli
byl maximálně nápomocen, každého se snažil pochopit
a zároveň z něj dostat to nejlepší, co v něm bylo. Z žáků
samozřejmě také. Jaký byl učitel vědí ostatně obyvatelé
Pyšel, které pan ředitel učil. Je to odborník v technických
oblastech, ale má i široký všeobecný přehled a hluboké
znalosti například z dějepisu, umí dobře anglicky, německy,
dokonce zná i jazyk latinský. Je možné, že někteří lidé si
dodnes dostatečně neuvědomili, jak renesanční člověk pan
ředitel Paclík je. Jako první škola na okrese byla právě ta
pyšelská vybavena výpočetní technikou. Pan ředitel tvořil
různé výukové programy, učil žáky pracovat s počítači.
Počítačový park byl v průběhu let průběžně modernizován.
Později přišly na řadu dataprojektory a nakonec interaktivní
tabule, kterých má naše základní škola již osm. Také musím
zmínit, že bylo období, kdy pan ředitel zastával najednou
funkci ředitele základní školy, post starosty Pyšel a ředitele
Dětského domova v Pyšelích. Obdivuhodné. Mohla
bych pokračovat, kolik toho pan ředitel ve svém životě
vykonal pro veřejné blaho. Nebylo toho málo. Ale nikdy
to nebylo na úkor jeho poslání učitele. Dětem se věnoval
nad rámec svých povinností, připravoval žáky deváté třídy
na přijímací zkoušky z matematiky, doučoval slabší žáky.
Nestalo se, že by někomu – dítěti či dospělému – odmítl
pomoc. Pod tak vzdělaným, moudrým a dobrým člověkem
byla radost pracovat a nepřeháním, že pro mne zůstává
velkým vzorem.
Jako ředitel školy prokazoval vždy své řídící i učitelské
schopnosti i lidskou moudrost a pochopení. Jsem
přesvědčena, že všichni kolegové a kolegyně, působící
na zdejší základní škole, kteří pana ředitele Paclíka znají
jako učitele a později jako ředitele školy, na něj budou
s láskou vzpomínat.
Děkujeme, pane řediteli, že jste byl vždy laskavým
a zároveň náročným šéfem, kterému šlo o rozkvět
vzdělanosti v našem městě, a přejeme Vám hodně zdraví
do dalších let.
Za pedagogický sbor ZŠ Pyšely Mgr. Iva Niklesová
Volby do zastupitelstev obcí
se budou konat ve dnech 15. a 16. října 2010.
Pro volební okrsek číslo 1 – Pyšely, Nová Ves, Borová Lhota –
je volební místnost v přízemí budovy Městského úřadu v Pyšelích,
Náměstí T.G. Masaryka č. 4.
Pro volební okrsek č. 2 – Zaječice a Kovářovice, je volební
okrsek v budově kulturního zařízení v Zaječicích č.p. 70 (u hřiště).
Občané, kteří chtějí volit a ze zdravotních důvodů se nemohou
do volebních místností dostavit, navštíví členové volebních komisí
s přenosnou urnou. Prosíme nahlásit tento požadavek na MěÚ –
tel. 323647218, nebo poslat vzkaz po blízké osobě.
Dne 15. října, to je pátek, jsou volební místnosti otevřeny
od 14 – 22 hodin, v sobotu 16. října od 8 – 14 hodin.
Nezapomeňte si s sebou vzít občanský průkaz. Volební lístky
obdržíte do svých schránek nejpozději do úterý 12. října.
M.Pášová
Otevření nového náměstí
čtěte uvnitř listu
Poděkování sponzorům oslav otevření nového náměstí
Starosta města a město Pyšely velice děkuje sponzorům oslav
otevření nového náměstí, bez kterých by nebylo možné tyto oslavy
uspořádat. Jsou to:
JUDr. Ivo Koudelka, manželé Zaradičkovi restaurace Sokolovna,
Jan Sládek – dodavatel stavby, manželé Arbesovi,
Ing. Pavel Voslář a Mgr. Robert Volenec – stavebniny Pyšely,
Ing. Josef Dastych – KB Beta, zahradnictví GAZEBOO –
Filip Vosický, Ing. Karel Walter – dodavatel stavby kompostárny,
pivovar Velké Popovice, firma Velox – sport p. Fox Zaječice,
Ing. Pavel Kopačka a p. Helena Mědílková – cukrárna Pyšely
Poděkování patří také pyšelským hasičům a sokolům za pomoc
při organizaci oslav.
1
Nové náměstí
září, říjen 2010
Slavnostní předání náměstí občanům
Dne 25. června 2010 v 9,00 hodin byla na vrchol pomníku usazena
plastika – bronzová soška sokola.
Autorem plastiky je akademická sochařka Marie Horálková, která
ji vytvořila na základě zakázky JUDr. Ivo Koudelky z října roku 2009.
Socha sokola byla odlita podle modelu v pražské umělecké slévárně
Vacek v květnu roku 2010.
Zhotovení návrhu i odlití sošky sponzoroval JUDr. Ivo Koudelka,
kterému tímto velmi děkujeme.
Sobota 26. červen je velkým dnem v historii města Pyšely. Velkolepé
oslavy k 715. výročí první zmínky o Pyšelích a slavnostní odhalení
pomníku na náměstí se konaly pod širým nebem. Počasí se umoudřilo,
byl krásný slunný teplý den. Na náměstí byla postavena scéna,
na ní od 14 až do 22 hodiny vyhrávala taneční skupina Horváth band.
Celé náměstí bylo krásně ozvučené. Ve 14 hodin byla zahájena výstava
fotografií Pyšelské náměstí včera a dnes. Tato výstava byla přístupná
pro veřejnost po celé prázdniny. Byly zde k vidění velmi vzácné staré
pohlednice a fotografie z různých slavností konaných v průběhu
minulého století na tomto prostoru. Též zde byl zdokumentován
průběh celé rekonstrukce náměstí. Bylo velmi zajímavé porovnat, jak
náměstí vypadalo v různých obdobích minulého století se současností.
V 15. hodin byl slavnostně odhalen pomník s novým bronzovým
sokolem. Odhalení se ujal jeden z nejstarších žijících sokolů pan
Vladimír Havelka, kterému asistovaly dvě malé sokolky. Akt moderovala
Adélka Gondíková, hovořil pan starosta Stanislav Vosický a informaci
o historii pomníku přednesl pan Jan Kostrhoun. Slavnostním přestřižením
Slavnostní přestřižení pásky
trikolóry bylo náměstí předáno občanům k užívání. Následovala celá řada
doprovodných akcí – cyklistický závod pro děti, ukázky modelů letadel,
ukázky útoku hasičů – mladší žákyně. Pyšelští hasiči též rekonstruovali „příběh“, který se udál v r. 1934. Tehdy prý hasiči
se stříkačkou Ebert „přestříkli“ věž našeho kostela. Stříkačka byla vzorně připravena a skutečně se tato rekonstrukce
podařila. Hasiči též připravili na svém pozemku oddychovou zónu pro naše nejmenší děti, zde si mohly hrát. Děti měly
ještě možnost využít na náměstí pouťové atrakce. Po celé odpoledne bylo připraveno bohaté pohoštění, lidé poslouchali
hudbu, někteří i na náměstí tancovali. Oslavy byly zakončeny ve 22 hodin velkolepým ohňostrojem. Po té, za doprovodu
romantické hudby, bylo vypuštěno 100 hořících lampionů, na něž si každý napsal přáníčko. Ty se vznesly a na tmavém
nebi se sto světelných bodů vydalo po proudu vzduchu směrem k Nespekům.
Oslav se zúčastnil i pan senátor Karel Šebek a zástupci regionální rady KÚ, kteří zde pochvalně o stavbě i oslavách
hovořili. Nechyběla ani paní architektka Jaroslava Klimešová, autorka projektu nového náměstí, zástupci dodavatele
stavby firmy Sládek Group a další, kteří se na díle podíleli. I jim patří velké uznání za kvalitní práci.
Rekonstrukce náměstí – informace
Dne 6. srpna provedly pracovnice
Úřadu regionální rady soudržnosti
Střední
Čechy
kontrolu
ověření
plnění smluvních podmínek, předpisů
a pravidel pro poskytování finančních
prostředků ze strukturálních fondů,
kontrolu všech souvisejících dokladů a to
účetních, stavebních deníků, zadávacích
řízení, smluv s dodavateli, protokolů
o stavebním dozoru a dalších dokladů
a kontrolu skutečného stavu a jeho
porovnání se stavem deklarovaným
v monitorovacích zprávách a stavem
požadovaným. Kontrola konstatovala,
že všechna pravidla poskytnutí dotace
na rekonstrukci náměstí byla splněna,
že nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti
a nedostatky. Na základě této kontroly bylo
doporučeno přiznat a vyplatit poslední –
čtvrtou platbu z dotačního titulu.
2
Nová kašna
Oslavy
září, říjen 2010
Adéla Gondíková a starosta Stanislav Vosický
Slavnostní položení věnce k pomníku
Tato oslava mohla být uspořádána díky četným sponzorům z řad podnikatelů žijících v obci. Patří jim za to velké
poděkování. To si zaslouží i pyšelští hasiči, letečtí modeláři, tatínkové, kteří připravili cyklistický závod pro děti,
p. Z. Srnská a další ženy za instalaci krásné výstavy. Poděkování patří i Vám, občanům, kteří jste se v tak hojném počtu
sešli a společně prožili nádherný červnový den. Věříme, že toto setkání na našem novém náměstí nebylo poslední
a že tyto nádherné prostory se stanou svědky dalších oslav a veselic.
Marie Pášová
Večerní pouštění lampiónů štěstí
3
Hasiči
září, říjen 2010
Shromažďování sbírky v hasičské zbrojnici
Pyšelští hasiči
Poděkování za pomoc postiženým povodněmi.
V sobotu 14.8. uspořádali hasiči Pyšely sbírku humanitární pomoci postiženým povodněmi v městě Chrastavě a okolí.
Podařilo se shromáždit mnoho desinfekčních prostředků, vody, toaletní papíry, uklidové, hygienické a mycí potřeby s nářadím
v odhadnuté výši 20 000,-Kč. Po dohodě s hasiči v Chrastavě (p.Pivoňkou) jsme za část vybrané hotovosti dokoupili pracovní
rukavice, 20ks nových montérek a nářadí.
Celkem se za jeden den podařilo shromáždit hotovost 37 700,-Kč. Za 12 318,-Kč jsme nakoupili pracovní montérky a nářadí.
V neděli jsme vyrazili do Chrastavy.
Na Městském úřadu v Chrastavě jsme paní Ing.Mítové předali finanční dar občanů Pyšel ve výši 25 382,-Kč.
Po zjištění, že sklady s humanitární pomocí v Chrastavě jsou zaplněné jsme nabídli náš rozvoz po okolí. Nejprve jsme byli v obci
Nová Ves (nedaleko Chrastavy). Zde jsme ve spolupráci s obecní policií předali část úklidových a čistících potřeb přímo několika
rodinám. Vše ostatní bylo předáno v obci Bílý Kostel nad Nisou do skladu na krizovém štábu paní Hovorkové.
Po příjezdu do Chrastavy nás přepadla krátká průtrž s bouřkou. Okamžitě celé okolí zaplavila voda. Do obce Bílý Kostel jsme
přijeli těsně po třetí povodňové vlně, která se prohnala obcí.
Zde jsme se dohodli na štábu o nasazení našich hasičů při odstraňování následků povodní o příštím víkendu. To jsme jeli
do postižené oblasti pracovat.
Ještě jednou velice děkujeme za jakoukoliv pomoc a jsme hrdí na občany naší obce, kteří se rozhodli nezištně pomoci.
Jan Kostrhoun, SDH Pyšely
Příjezd k řece
4
společenská kronika
září, říjen 2010
V srpnu tohoto roku oslavili svá životní jubilea
pan Josef Kotrč z Pyšel a paní Marie Hájková z Pyšel.
V září slaví paní Zdeňka Ptáčková z Domova pro seniory,
pan Pavel Winkler z Pyšel a paní Miloslava Krejčová z Pyšel.
V říjnu bude mít „kulatiny“ pan Pavel Jandera žijící v Domově pro seniory.
Přejeme všem jubilantům hodně sil, pohody, zdraví a spokojenosti do dalších let života.
Obnovení tradice
Vážení a milí rodiče, s radostí Vám můžeme oznámit, že po patnácti letech bude obnovena tradice – slavnostní vítání občánků
narozených v našem městě. Narození děťátka je v každé rodině ta nejkrásnější událost a o ní bychom se s Vámi rádi podělili. První
slavnostní akt vítání občánků připravujeme na sobotu 2. října. Pozvali jsme rodiče a jejich miminka narozená od začátku roku 2010.
Věříme, že s nimi přijdou i babičky, dědečkové i sourozenci. Pozvánka byla zaslána rodičům jedenácti dětí. Máme radost z toho,
že již máme k dispozici i důstojné prostory pro uskutečnění tohoto aktu, to je nově zrekonstruované přízemí budovy městského
úřadu. Pro zachycení tohoto slavnostního okamžiku bude přítomen fotograf. Určitě Vás potěší i vystoupení dětí z naší mateřské
školy, které obohatí program.
Dovolte, abych tímto poděkovala paní Martině Tiché z Pyšel, která s myšlenkou obnovit tuto tradici přišla a při přípravě byla
velmi nápomocna. Těšíme se na setkání s Vámi.
M. Pášová
Hasiči Pyšel pomáhali na povodních
Hasiči
Myšlenka pomoci při povodních v severních Čechách vznikla hned v prvních dnech. Po zkušenostech z naší účasti při odstraňování
následků povodní na Moravě v minulém roce jsme již věděli, co nás asi bude čekat. Nechtěli jsme se však zapojit do pomoci přes
humanitární organizace, ale chtěli jsme se spojit přímo v místě s hasiči a nebo krizovým štábem. Spojili jsme se proto s hasiči
v Chrastavě a komunikovali s nimi na téma, co potřebují. V sobotu 14.8. jsme narychlo zorganizovali sbírku pomoci a v neděli jsme
vyrazili do Chrastavy. Zde jsme zjistili, že humanitární pomoci a dobrovolníků, vojáků a hasičů zde mají poměrně dost a tak nás
poslali do obce Bílý Kostel nad Nisou. Tam jsme dojeli po krátkém slejváku, hodinu poté, co se obcí prohnala již čtvrtá povodňová
vlna. Ve škole bylo středisko pomoci a po vyložení jsme se okamžitě dohodli na práci na příští týden.
Během týdne jsme připravili vozidlo a zajistili dostatek strojů a nářadí. Ve čtvrtek 19.8. jsme ještě volali na štáb a upřesnili si
detaily. V pátek v 17h vyrazilo z Pyšel pět lidí (Martin Vašourek, Jan Smutný, Pavel Novák, Jan Mašek, Tomáš Heřman a Lukáš Slavík).
Ubytování bylo zajištěno ve vojenských nafukovacích stanech, ale nakonec jsme spali v našem vozidle od kabiny přes střechu
až po nákladový prostor. Armáda všem zajistila sprchy v dekontaminačních vozech a na jídlo se chodilo do školky.
Očekávali jsme hlavně čerpání vody a úklid okolí domů, ale to byl omyl. Všechny záchranné složky – (hasiči, vodní záchranáři
a vojáci) byly nasazeny k uvolnění koryta řeky Lužické Nisy. Jezdilo se po okolí a pracovalo hlavně s motorovou pilou, sekerou
a lanem. Záchranáři v neoprénových oblecích uvazovali v korytě zaklíněné stromy. Vojáci je těžkou technikou vytahovali ven a zde
se rozřezávaly a odklízely. Na mnoho míst se vozidla nedostala, a tak se v řece, kde nebyla nouze o nečekané koupele, dělalo vše
ručně.
Do Pyšel jsme se vrátili v neděli navečer, unavení, mokří a špinaví, ale s dobrým pocitem. V pondělí zase každý s chutí do své
práce.
Honza Kostrhoun, SDH Pyšely
Čištění koryta Lužické Nisy
5
hasiči
září, říjen 2010
PODĚKOVÁNÍ
Sbor dobrovolných hasičů děkuje touto cestou panu JUDr. Koudelkovi za jeho finanční příspěvek (10.000,-Kč).
Na schůzi SDH bylo rozhodnuto, že jej použijeme na zakoupení motorového kalového čerpadla.
Ještě jednou díky
Hasiči Pyšely
6
září, říjen 2010
Borová lhota
Ze Lhoty do Lhoty
Na jubilejní 30. ročník Srazu Lhot a Lehot si ve dnech 2. – 4. července 2010 vyjeli i zástupci z naší Borové Lhoty. Sraz se konal
na Moravském Slovácku na úpatí Bílých Karpat v obci Tvarožná Lhota nedaleko Strážnice. Tato obec datovaná od roku 1470 je velice
hezkou typickou vinařskou obcí s oskerušovou tradicí.
Pro účastníky srazu byl připraven bohatý kulturní a sportovní program, kde si každý mohl přijít na své. K shlédnutí se nabízelo jak
Muzeum Oskeruší, nádherně vyzdobený kostel, vinné sklípky, výstup na nedalekou rozhlednu, okolní slovácké vesničky apod. Nám
sloužil k oddechu blízký kempink s pěkným koupalištěm. Zajímavé byly také velké stromy „Jeřáb oskeruše“, které jsou významnou
ovocnou dřevinou. Plody se používají jak k přímé konzumaci tak k výrobě kompotů, moštů, vína či pálenek. Příští sraz, na který jsme
byli už také pozváni, se bude konat příští rok na Slovensku v Mnichově Lehotě nedaleko Trenčína. Na tento sraz se těšilo a chystalo
více občanů z Borové Lhoty, ale nakonec se podařilo zúčastnit jen desetičlenné skupince, která byla v slavnostním průvodu obcí
velice mile pozdravována asi také proto, že Toník Bareš si s „naším praporem“ hrdě vykračoval a za ním všichni ostatní ve slušivých
tričkách s emblémem Borové Lhoty.
Bohumila Nádvorníková
7
Pyšely
Tak to vše začalo …
září, říjen 2010
Dětské hřiště v Pyšelích
… s penězi od Vás a nadšením jsme dokázali …
Vážení a milí příznivci dětského hraní.
Ráda bych Vás informovala, že již před prázdninami se podařilo dokončit naši myšlenku o pořízení skluzavky
a houpaček pro děti na naše dětské hřiště.
V červnu tam byla našimi tatínky (děkuji R. Mairichovi, J. Fanfrlíkovi, D. Šintalovi, P. Sobotkovi a T. Barešovi) zabetonována
sestava dvou houpaček a skluzavky od firmy Lesy Český Rudolec a.s., která s patřičnými certifikáty pro použití na veřejném dětském
hřišti, i s dopravou přišla na 26.126,- Kč.
Na skluzavku jsme mezi sebou, různými akcemi pořádanými spřátelenými maminkami, darovanými penězi, které lidé donesli
na městský úřad, a z přednášek p. Tomáše Havlíčka vybrali celkem 15.500 Kč, zbytek pak doplatilo město ze svého rozpočtu (město
také pod skluzavku a houpačky dodalo písek jako dopadovou plochu).
Všem, kteří se na vybudování dětského hřiště jakkoliv podíleli, moc děkuji.
Před rokem 2009 jsme byli jedním z mála měst/obcí v okolí, které nemělo žádné místo, kde by si mohly malé děti hrát, a nezdálo
se, že by se tato situace mohla změnit (žádné peníze, nikdo, kdo by se této věci ujal atd.).
Společným úsilím se nám pak ale podařilo vybudovat hřiště s pískovištěm, prohazovacím žralokem (za dodatečné zabetonování
děkujeme Richardu Vaisovi), pirátskou lodí, hrazdou, stupňovitými kládami, kuželníkem a kladinou. Jako poslední pak byla v rámci
tohoto snažení zabudována již zmíněná skluzavka s houpačkami.
To je myslím pěkný výsledek a doufám, že hřiště bude sloužit dlouho a dobře těm, pro které je určeno.
Jediným problémem se zdá nepořádek, který na hřišti dělá naše mládež, která si i přes zákaz kouření z hřiště udělala
kuřárnu, a i když je zde umístěn odpadkový koš, tak veškeré nedopalky, odpadky, láhve a tak podobně hází pod sebe,
pod stůl, do křoví atd. Situace je neúnosná, na hřišti je nepořádek pořád. Ačkoliv zde město provádí pravidelný úklid
a též maminky se pokaždé snaží ten největší „binec“ uklidit, přesto malé děti nachází tyto „poklady“ všude.
Na oplocení hřiště bohužel nejsou peníze, a tak nám zůstává pouze apel na ty, kdo tam nepořádek dělají – PROSÍM, UKLÍZEJTE
PO SOBĚ A NENIČTE ZAŘÍZENÍ HŘIŠTĚ, je přece určeno pro děti, a jeho vybudování stálo nemalé úsilí. Nechť se mládež na hřišti
nadále schází, ale nedělá tam nepořádek a nedevastuje jej. Snad si to mladí konečně uvědomí a celá věc se dá do pořádku.
O dalším rozšíření hřiště (kolotoč, kládová a pružinová houpačka a tabule na kreslení) se dočtete v dalším článku.
Přeji všem hezké září. Lucie Barešová
8
září, říjen 2010
Pyěely
… získali jsme grant …
Grant umožní rozšíření dětského hřiště v Pyšelích
Pokud jste v poslední době zavítali na dětské hřiště, které vzniklo v loňském roce z iniciativy Lucie Barešové
a za podpory městského úřadu v sousedství domova pro seniory, určitě jste si všimli, že místo výrazně ožilo. Přibyly
tu totiž nové atrakce pro děti – houpačky, kreslicí tabule a dokonce i kolotoč.
Za touto změnou stojí skupina pyšelských maminek, která založila občanské sdružení Pro Pyšely, o.s. (ve složení Lucie Barešová,
Helena Fanfrlíková, Michaela Mairichová a Martina Tichá). Cílem sdružení je získávat finanční prostředky na další rozšiřování hřiště
a vůbec přispívat k celkovému rozvoji Pyšel. Sdružení jsme založily teprve letos a již se nám podařilo dosáhnout prvního, a to hned
významného úspěchu. Ve výběrovém řízení organizovaném společností T-Mobile prostřednictvím Nadace VIA jsme získaly téměř
sto tisíc korun! Úspěch je to o to větší, že z celkových 123 žádostí vybrala hodnotící komise pouhých 27. (Podrobnosti viz http://
www.nadacevia.cz/cz/aktuality/granty-fondu-t-mobile-pro-zamestnance-byly-rozdeleny-2010)
V první fázi projektu se tak hřiště rozšířilo o zmíněné herní prvky, které splňují nejpřísnější bezpečnostní normy dle požadavků
EU, z čehož vyplývá jejich finanční náročnost. Postupně bude následovat, ve spolupráci s městským úřadem, celková úprava místa,
kde se hřiště nachází, zabudování basketbalového koše a vytvoření zábavné ekostezky pro nejmenší. Věříme, že tak vznikne místo,
kam bude bavit chodit děti a jejich rodiče. Určitě sem také s chutí zavítají děti z nedalekého dětského domova. A budeme rádi,
pokud do těchto míst budou chodit čerpat energii třeba i obyvatelé sousedního domova pro seniory.
Celá získaná částka, konkrétně 99 710 Kč, bude využita na nákup herních prvků a dalšího materiálu. Veškeré práce
proběhnou formou dobrovolné činnosti a ve spolupráci s městským úřadem, který rovněž přispívá věcným plněním.
Do projektu budou také vloženy prostředky získané jak od sponzorů (děkujeme Zuzaně Cremonini a Markétě Pohankové, která
se rovněž podílela na přípravě projektu), tak z akcí
pořádaných naším sdružením a jeho příznivci (výtěžek
ze cvičení maminek s dětmi pod vedením Niki Kalové
a Heleny Fanfrlíkové či ze zahájení letošní sezóny
na hřišti).
Získáním
grantu
vše
samozřejmě
teprve
začíná – údržba hřiště a jeho další rozvoj budou
i v budoucnu vyžadovat finanční prostředky, a proto
uvítáme veškeré, i drobné příspěvky – ty lze předat
osobně členům sdružení, příp. nás kontaktovat
na níže uvedené e-mailové adrese (na vše Vám bude
vystaven řádný účetní doklad). Budeme také rádi, pokud
nám pomůžete s pravidelným úklidem hřiště a zúčastníte
akcí, které naše sdružení v souvislosti s projektem
pořádá – termíny budou vždy s předstihem plakátovány.
A především se těšíme, že se budeme na novém hřišti
často potkávat!
Za sdružení Pro Pyšely, o.s.
Helena Fanfrlíková
[email protected]
Pokračování na straně 10
9
Pyšely
září, říjen 2010

Pokračování ze strany 9


… co nás letos ještě čeká ?
Jelikož nás ještě čeká vybudování
ekostezky pro děti, rády bychom vyzvaly
všechny, kdo mají chuť nám být nápomocni
při výrobě, aby se nám ozvali na náš mail
[email protected] Zde nás také můžete
kontaktovat v případě finančních příspěvků
na další rozšiřování a zkvalitňování hřiště.
Závěrem nám dovolte, abychom Vás
požádali o dodržování údajů o nosnosti jednotlivých hracích prvků. Maximální nosnost
je vždy na jednotlivých prvcích uvedena.
Dodržováním váhového limitu si zajistíme,
že budeme moci naše hřiště využívat i do
budoucna v plném rozsahu.
Krásný podzim a nashledanou na hřišti.
Pro Pyšely, o.s.






















Mateřská škola
V srpnu předškoláci, v září žáci první třídy
Představujeme Vám naše
předškoláky, kteří nastoupili v září
2010 do 1. třídy základní školy.
V první řadě stojí:
Kája Čálková, Nela Kocourková,
Nela Brousková, Julie Matějková,
Natálka Sochorová, Anetka
Hevlerová, Honzík Vilímovský
a Vilém Hrdlička.
Ve 2. řadě:
Prokop Havlíček, Oliver Šikl, Šimon
Bouša, Jára Funěk, David Sova
a Míša Čálková.
Na fotografii chybí: Sámir Doleček,
Aleš Ikri, Šimon Tupý, Eliška
Krejbichová, Anička Holubářová,
Martin Sládek a Kája Šebková.
(při „rozloučení“ nemohli být
ve školce).
PODĚKOVÁNÍ
Mateřská škola Pyšely děkuje panu Arnoštu Truncovi ze Zaječic
za zcela novou nerezovou digestoř, kterou vyrobil a daroval do naší školkové kuchyně.
10
I. Kryzánková
Zaječice
září, říjen 2010
Mít, či nemít dětské hřiště?
Všude na světě si děti rády hrají, ale
úplně nejradši si hrají společně. Dnes má
skoro každý na zahradě houpačku nebo
pískoviště, ale na veřejném hřišti se děti
i jejich rodiče mají možnost lépe poznat
a třeba i získat nové přátele. I když si někdo
může myslet, že tak malá vesnice, jako
jsou Zaječice, dětské hřiště nepotřebuje,
opak je pravdou.
Cesta k jeho vybudování, za kterým
od začátku stojí Občanské sdružení pro
zvelebování Zaječic, Kovářovic a okolí (dále
jen OS), byla trochu křivolaká. Už rok poté,
co bylo hřiště v roce 2008 společnými
silami OS a rodičů dokončeno, jej bylo
nutné posunout o několik metrů dál kvůli
výstavbě plánovaného volejbalového
hřiště. Na podzim 2009 byl terén
na novém místě upraven a bylo obnoveno
oplocení; hřiště však vypadalo velice
neutěšeně. Zarůstalo rychle plevelem,
betonová studna byla nevzhledná a navíc
pro malé děti nebezpečná. Protože naše
OS má „zvelebování“ i ve svém názvu,
rozhodli jsme zlepšit úroveň hřiště, a to
nejen z bezpečnostního, ale i z estetického
hlediska. Ráda jsem se proto tohoto úkolu
ujala a začala jsem hledat vhodné firmy
a inspiraci z okolí.
V lednu jsem oslovila několik firem
zabývajících se výrobou a montáží
certifikovaných herních prvků pro dětská
hřiště a zahájili jsme „výběrové řízení“.
Když konečně skončila letošní nekonečná
zima, mohla hřiště navštívit vybraná
firma a doporučit herní prvky, které by
odpovídaly jeho velikosti. Prvků, které
by splňovaly bezpečnostní dopadové
zóny, nebylo moc a výběr se výrazně zúžil.
(Původní plán udělat lezecí provazovou
stěnu pro starší děti zkrachoval právě na
nedostatku prostoru). Navíc bylo nutné
vyrobit atypický kryt na studnu, který
by se dal v případě nutnosti snadno
demontovat. Rozpočet na vybrané
prvky včetně dokončení dopadové
a pochozí plochy hřiště se vyšplhal až na
neuvěřitelných 80 tisíc korun.
V daný moment jsme nedisponovali
ani třetinou potřebných finančních
prostředků. Ihned jsme tedy všichni v OS
začali hledat možnosti, jak sehnat co
nejrychleji tak vysokou částku. Jako první
jsme oslovili občany Zaječic, při příležitosti
Čarodějnic a vybralo se téměř 2 500 Kč. Ve
světle konečné částky se to nezdá mnoho,
ale v jakékoliv veřejné sbírce je důležitá
každá koruna a hlavně dobrá vůle. Bylo
jasné, že aby hřiště mohlo být v provozu
ještě v roce 2010, potřebovali jsme sehnat
větší finanční částky najednou. Proto
jsme oslovili sponzory, mezi nimiž bych
na prvním místě jmenovala pana Martina
Zaradičku z Pyšel, který je dlouholetým
donátorem našeho OS a i tentokrát nás
v našem úsilí podpořil. Nemalou měrou
pomohl i tím, že doporučil dalšího, a jak
se ukázalo i největšího sponzora, firmu
KD Beta, jmenovitě pana Josefa Dastycha
ze Zaječic. Finančním darem přispělo
také Mateřské centrum Zajíček a mnoho
dalších fyzických osob nebo živnostníků
a nakonec i všichni členové OS věnovali
vlastní finanční prostředky, nápady nebo
práci. Konečně bylo hřiště – k radosti
všech rodičů i dětí – v srpnu znovu
otevřeno.“
Protože již nezbyly finanční prostředky
na slavnostní otevření, kde bychom všem
našim sponzorům rádi poděkovali, činíme
tak alespoň touto cestou. Velice si vážíme
všech malých i velkých finančních darů,
které nám dovolily udělat z dětského
hřiště příjemnější místo pro všechny děti
i jejich rodiče.
Stále je však co vylepšovat. Ještě
zbyla spousta nápadů k realizaci, které
bychom rádi uskutečnili v příštím roce.
Máme v plánu částečné ozelenění plotu
popínavými rostlinami, natření vysokých
sloupů oplocení (barva je již zakoupena)
a vytvoření systému pro napnutí
trojúhelníkové zastiňovací plachty nad
pískovištěm.
Držte nám palce. Vaše náměty nebo
připomínky můžete posílat na e-mailovou
adresu [email protected]
KH
11
domov pro seniory
září, říjen 2010
Jak se nám žije v Domově pro seniory
Pyšelské náměstí se „vylouplo“
do krásy. Zvláště my, senioři, oceňujeme
jeho bezbariérovost a značené přechody.
I v našem Domově se mnohé za
poslední léta změnilo k lepšímu. Nová
střecha, podlahy, plynové topení,
vodoléčba, sociální zařízení, oprava
terasy, prádelny, kuchyně, úprava zahrady
a nádvoří. Nová okna, menší počet lůžek
a vertikální žaluzie v pokojích zvýšily
komfort bydlení.
Po celé naší zahradě máme
vybudované nové chodníčky, vhodné pro
klienty se sníženou pohyblivostí. Každé
nové stavební úpravě předchází jednání
s památkáři.
Ani shánění financí není jednoduché.
Stále pokračujeme v denních aktivitách
– cvičení, zpívání, trénování paměti,
předčítání, poslech hudby (i vážné). Každý
týden probíhá nějaká kulturní akce.
Je známou skutečností, že přítomnost
zvířátek má na obyvatele Domovů pro
seniory kladný vliv. U nás máme dvě
andulky. Ty bezesporu částečně navozují
pocit domácího prostředí.
Dalším příjemným zpestřením života
našich klientů je občasná návštěva
malého pejska Teddyho. Mnozí, ale
zvláště ti, kteří v minulosti měli nějaké
zvířátko, jeho přítomnost vítají. Často na
své malé kamarády vzpomínají a vyprávějí
o nich. Není to klasická canisterapie, ale
kontakt s tím malým stvořením, hlazení
jeho hebké srsti přináší našim seniorům,
i nemocí upoutaným na lůžko, potěšení.
Koncem května se naše tříčlenné
družstvo zúčastnilo Sportovních her
v Domově ve Vlašimi. A výsledek? Skvělý!
Z osmi týmů jsme se umístili na 3. místě.
Nechyběly medaile, diplomy, ani drobné
ceny.
Ale hlavní cena je radost z účasti
a možnost setkat se s klienty jiných
zařízení.
PYŠELSKÁ BICYKLOVKA
cyklistika
VI. ročník Pyšelské bicyklovky se
konal v sobotu 8.5.2010.
Jely se tradičně 3 trasy, 77 km pro
šílené cyklisty, 44 km pro rozumné
cyklisty a 22 km pro rodiny s dětmi a
důchodce.
Potěšilo nás, že i přesto, že minulý
rok se Pyšelská bicyklovka nekonala,
sportuchtiví Pyšeláci (a nejen ti, akce
se zúčastnili např. i cyklisti z Čerčan)
na tuto akci nezapomněli a dostavili
se v poměrně hojném počtu. Počasí
nám navzdory předpovědi nakonec
přálo, ba bylo přímo „cyklistické“ a
všichni dojeli ve zdraví a bez nehody.
Trasy, které měly cyklisty
seznámit s krásami našeho kraje si
všichni pochvalovali, „šílení cyklisté“
se dokonce po absolvování své trasy
rozhodli jet ještě tu nejkratší. Až na
menší bloudění některých účastníků
dorazili všichni šťastně do cíle, který
byl v Pizzerii v Pyšelích, kde si při sdělování zážitků z cesty cyklisté naplnili bříška výtečnou pizzou. Poté byli všichni po zásluze
odměněni, a to originálním diplomem s obrázkem namalovaným Marií Kolářovou a čokoládovou „medailí“.
Společné foto pak bylo konečným krokem při této vydařené akci.
M. Tichá
pozvání
Moje milé klábosilky,
čas běží, léto je za námi, a tak jsem tady s naším Klábosením.
Určitě jste plné zážitků z dovolených a prázdnin dětí. Některé
z Vás vedly své ratolesti prvně do školky či školy nebo byly
na znovu zavedeném vítání občánků. Jiné zase máte novou
práci. Proč nezajít opět na něco dobrého a společně si
o všem nepopovídat! Zvu tedy ženy všeho věku z Pyšel, Zaječic
i blízkého okolí, přijďte ve čtvrtek, 21. října ve 20:00 do pizzerie
U Dobrotů. Budete mít příležitost se setkat se starými známými,
ale možná se seznámíte i s někým, koho doposud třeba jen
ze zdvořilosti zdravíte.
Těším se na Vás, Michaela Mairichová
[email protected]
12
DÝŇODLABÁNÍ
Všechny vás srdečně zveme
v pondělí 4. října v 16 hodin na již 8. ročník
DÝŇODLABÁNÍ.
Pozor, letos máme oproti minulým ročníkům změnu.
Sejdeme se v 16 hodin na náměstí v Pyšelích, kde budeme
dýně rovnou dlabat. Hotová umělecká dýňová veledíla hned
na náměstí vystavíme a až bude vše uklizeno a připraveno
tak kolem 18 hodiny také rozsvítíme.
Budeme opět měřit největší dýňi a šťastný pěstitel
dostane již tradičně od Potravin Pařízek chutnou odměnu.
Těšíme se na vás a vaše výtvory.
Za Kulturní komisi Marie Kolářová
Nová Ves
září, říjen 2010
Pyšelská kolonáda
V sobotu 19.6. v 15h byla
slavnostně otevřena v Nové Vsi dřevěná kolonáda Jana
Bedřicha Kohla s naučnou stezkou mezi městem Pyšely
a Novou Vsí. Předán k užívání byl i nově vybudovaný chodník
s několika stojany informujícími o ptactvu v okolí. V kolonádě
se nalézají tabule seznamující nás s dějinami Pyšel, Nové
Vsi a životem a dílem sochaře Jana Bedřicha Kohla. Park
a vkusný pramen potoka je součástí prohlídky. Všude jsou
okrasné keře, květiny, ukazatele směrovek a stožáry praporů.
Toto krásné dílo pana Dr.Ivo Koudelky, za které děkujeme, je
příkladem kladného vztahu ke svému okolí pro nás všechny.
Pochvalu si zaslouží všichni, kteří se na této akci podíleli.
L. Kostrhoun
PODĚKOVÁNÍ
Rád bych poděkoval pyšelským hasičům
za výraznou pomoc v letních měsících
při udržování nově vysázené zeleně podél pěší
zóny v Nové Vsi.
V období sucha z vlastní iniciativy a nezištně
zalévali hasičskou cisternou všechny zelené
plochy a stromy.
S díky
Ivo Koudelka
Závlaha z hasičského vozu přišla v letních horkách včas
13
cestování
září, říjen 2010
Výlet pyšelských seniorů
19. červen letošního roku nebyl právě slunečný bez mráčků, ale nám, pyšelským
seniorům, právě toto počasí vyhovovalo k našemu výletu. Měli jsme v plánu navštívit
některá místa v našem krásném Posázaví. Našim věrným průvodcem byl opět pan
doktor Jiří Chvojka. Vyjeli jsme z Pyšel odpoledne pěti auty s dvaceti účastníky. Naši
první zastávkou byla senohrabská náves se starou lípou. Na ní je umístěn obrázek
Panny Marie a malý zvonek. Vedle lípy v ohrádce stojí kamenný kříž. Senohraby byla
vesnice původně nevolnická. Její obyvatelé, kterým se říkalo senohrabové museli
odvádět určitou práci. Na pozemcích patřících pánům shrabovali seno. Tak ves
Senohraby dostala své jméno.
Tam na tom prázdném místě, ukazoval pan doktor Chvojka, stávalo kdysi
hospodářství. Říkalo se tu kdysi „Na Chaloupce“. Vystřídalo se tu hodně hospodářů,
každý chaloupku zveleboval dle svých možností a potřeb. V devatenáctém století
už na místě chaloupky stál výstavný statek i s prosperující hospodou, ve které se
scházeli prázdninoví hosté z okolních nových vil. Navštěvovala ji i známá herečka
Jiřina Šejbalová. Po druhé světové válce nástupem komunistického režimu nastaly
pro prosperující hospodáře zlé časy. Po odmítnutí vstupu do JZD byli tito hospodáři
perzekuováni, souzeni a potrestáni propadnutím majetku. Tak se stalo i s posledním
hospodářem na chaloupce. Byl s rodinou vystěhován a jeho majetek připadl JZD.
Postupem času statek chátral, rozpadaly se zdi a když budovu zastihl i požár, zbyly
z bývalého gruntu pouze ruiny. Byl proto zbourán a na jeho místě postavilo JZD
bytovky.
PhDr. Jiří Chvojka
Ze Senohrab jsme jeli do památné a malebné obce Hrusice, v nichž se narodil a
žil jeden z nejčeštějších malířů 20. století Josef Lada. Postáli jsme před domem, na jehož místě dříve stával jeho rodný domek. Jak
je psáno na pamětní desce na něm, byl také čestným pantatínkem obce Baráčníků v Hrusicích. Při procházce obcí jsme si prohlédli
památnou hospodu u Sejků a přišli jsme až k památníku Josefa Lady. Je zde na upraveném prostranství umístěna jeho busta. Bronzový
odlitek je zhotoven podle originálu sochaře Zdeňka Šejnosta, kterému malíř seděl modelem. Cestou zpět jsme prošli kolem školy,
kterou mladý Lada navštěvoval. Pak jsme stanuli před kostelem sv. Václava. Odborníci kladou jeho vznik do doby románské do první
poloviny 12. století. ( Stejně jako kostel v Pyšelích a Poříčí nad Sázavou) Do kostela jsme vstoupili jeho západním vchodem. Ovanula
nás vůně jasmínu umístěného ve vázách na oltáři před krásnou soškou Panny Marie hrusické a světců sv. Vojtěcha a sv. Prokopa. Na
vrcholu oltáře je umístěna socha sv. Václava, patrona
kostela. Při východu z kostela jsme se zastavili před
nejcennější památkou tohoto kostela – památkou
celostátního významu, zachovalým románským
ústupkovým portálem z červeného pískovce.
V hořejší části portálu (tympanonu), jsou zobrazeni
dva světci, křesťanští patroni sv. Vojtěch a sv. Václav,
držící uprostřed kříž postavený na těle draka, což
značí vítězství křesťanských světců nad pohanstvím
(drakem). Portál má ale ještě jednu zvláštnost.
V dřívějších dobách byl celý zazděný. Do kostela se
vstupovalo vchodem na západní straně, kterým jsme
vešli i my. Jednou přišla veliká bouře, blesk uhodil
do věže kostela a odkryl část románského zazděného
portálu, a tak se objevilo to, co bylo léta skryto. Proč
byl vlastně ten portál zazděn? O tom je možné se
dočíst v hrusické kronice nebo v knize „O Hrusicích“,
která vyšla v r.2005 k výročí 800. let Hrusic.
Bylo to prý tak, že zazdění bylo zapříčiněno velkou milostnou tragédií, která se udála právě před tímto portálem (vchodem do
kostela). V návalu zoufalství zde zavraždila Anežka Benešová svého zrádného milence, jakéhosi rytíře Ubalda právě v okamžiku,
když vedl k oltáři jinou nevěstu. Anežka tak ztrestala jeho zradu a po tom hrůzném činu sama ukončila svůj život. Prolitá krev obou
bývalých milenců, jak praví pověst, se nedala žádným způsobem smýt a vesnický lid odmítal takto znesvěceným vchodem vstupovat
do kostela. Proto byl zazděn vstup do kostela i s portálem a nový byl prolomen v západní straně kostela. Tak se píše v kronice obce
Hrusic. Cestou od kostela jsme se zastavili u několika domů, které dříve mívaly krásné barokní štít. Škoda, že těch je v Hrusicích už
opravdu málo. Kam se poděly ty staré Ladovy Hrusice?
Z Hrusic jsme se podívali do nedalekého Ondřejova. První zmínka o této obci je datována přibližně do roku 1250. Zastavili jsme
se u historických památek. U kostela Šimona a Judy z počátku 13. století, pozdně barokní fary z r. 1778, u sochy sv. Ondřeje z r. 1740
(je zde pouze replika, originál je uložen v Praze), u sv. Jana Nepomuckého. Jeho socha stojí pod mohutnou lípou a u čtyř zachovalých
domů z doby baroka.
Dominantou celého okolí je hvězdárna. Cestou na vrch Žalov, kde je hvězdárna umístěna, jsme se pěkně zadýchali. Všude
15
kolem v parku voněl jasmín a pivoňky, takže cesta byla velmi příjemná. Hvězdárna je pracovištěm Astronomického P
okračování na straně
14
září, říjen 2010
cestování
Pokračování ze strany 14
ústavu ČSAV, založena Josefem Fričem roku 1898. Observatoř má obrovský dalekohled o průměru 2 metry a patří k nejdůležitějším
vědeckým pracovištím ve svém oboru v Evropě. Zabývá se pozorováním slunce a dalších hvězd, meziplanetární hmotou, či
vysokoenergetickými objekty ve vesmíru a pohybem těles ve sluneční soustavě. Po obhlídce Fričovy vily jsme přišli na místo, kde se
před námi rozevřelo panoráma s pohledem
do našeho benešovského kraje. Pohled
odtud je úžasný, dlouho jsme se ho nemohli
nasytit. Cestou zpět nás pan doktor upozornil
na vilu Leonoru, ve které žila a zemřela
operní pěvkyně Eleonora Gayer Ehrem
Gergová, která jako první zpívala v Prodané
nevěstě Bedřicha Smetany roli Mařenky
Krušinové – v r. 1866. V roce 1868 zpívala
v Daliborovi roli Jitky. Za Ondřejovem jsme
se ještě zastavili na hřbitově, kde slavná
pěvkyně odpočívá. Románský kostel v Rovné
u Stříbrné Skalice byl poslední zastávkou
naší cesty. Podle názvu Stříbrná Skalice se
zde těžilo stříbro. Bylo to v sedmnáctém
století u zaniklé osady Rovná. Na místě
osady zůstal stát do dnešní doby jen kostel,
který patří mezi velmi cenné románské
stavby. Byl postaven z červeného pískovce
roku 1240. Jeho zvláštností je sochařská
výzdoba na severní straně. V úzkém pásu
nad okny jsou vyobrazena různá zvířata. Škoda, že jsme se nemohli podívat dovnitř kostela na zachovalé malby z dvanáctého století,
na nichž je vyobrazen život a smrt sv. Jakuba, kterému je kostel v Rovné zasvěcen. Tady náš výlet skončil. Zásluhou pana doktora
Chvojky jsme bohatší o mnoho nových informací o památkách našeho kraje. Bylo to velmi příjemné odpoledne. Velký dík patří panu
doktoru Chvojkovi a všem, kteří nám umožnili jízdou svými vozy, abychom se do těchto míst mohli podívat.
Zdeňka Srnská
Kamenice v proměnách věků.
Nová kniha
V 50.výročí vzniku obce Kamenice, která vznikla sloučením historických obcí Těptín a Štiřín vyšla kniha „Kamenice
v proměnách věků„. Současně probíhá v Kulturním domě výstava se stejným názvem.
Autoři knihy RNDr. Jan Buchar, RNDr. Jaroslav Skořepa a Mgr. Tomáš Kláska a hlavní spoluautor Jan Pišna odvedli skvělou práci.
Kniha je rozdělena na neživou přírodu, živou přírodu a dějiny od nejstarších dob, až po dnešek. Skvěle je zpracováno poválečné
období a dějiny jednotlivých organizací.
Pro nás pyšeláky má hlavní význam
přehledné zpracování historie rodiny
Ringhofferů, kteří byli krátce též majiteli
pyšelského panství.
Kniha má rozsah 464 stran
s množstvím barevných a černobílých
fotografií, tabulek a map. Krásná vazba
prostředního formátu se prodává
v Kulturním centru Kamenice a stojí
250,-Kč. Zájemcům o náš region mohu
vřele doporučit.
L. Kostrhoun
15
Pyšelské osobnosti
září, říjen 2010
Seriál - pyšelské osobnosti
část III. – Významní barokní sochaři v Pyšelích
V třetí části našeho seriálu zůstaneme ještě v baroku. V minulém čísle jsme se dozvěděli o třech barokních sochařích, kteří byli
buď svým dílem nebo životem spjati s Pyšely (Josef Ignác Brož, Tomáš Hatlák z Pyšel a František Ignác Platzer) a dnes se budeme
věnovat poslednímu významnému sochaři z období baroka Janu Bedřichu Kohlovi.
Jan Bedřich Kohl (Severa) se narodil 8. 3. 1681 v Praze měšťanu Severovi a jeho ženě
Dorotě Kateřině. Nedlouho po narození otec zemřel a jeho matka se provdala za předního
pražského sochaře Jeronýma Kohla, který malého Jana Bedřicha přijal za vlastního, dal mu
své příjmení a následně ho vyučil ve své sochařské dílně řemeslu. Společně pracovali řadu
let na rozmanité škále významných sochařských zakázek. Přes nesporný výtvarný talent se u
Jana Bedřicha Kohla projevovaly rysy nestálosti, bohémství a nezodpovědnosti. Vypracoval se
však zanedlouho na významného barokního sochaře. Po několikaletém úspěšném angažmá
ve Vídni na výzdobě paláců pro císařskou rodinu spolupracoval po svém návratu do Čech opět
se svým otčímem na velké zakázce tří oltářů pro děkanský kostel v Lounech.
V roce 1708 vytvořil J. B. Kohl dvě kamenné a dodnes dochované plastiky pro Karlův most
v Praze – sochu sv. Mikuláše Tolentinského, zobrazujícího světce podávajícího chléb chudým
a sochu patrona teologů a tiskařů sv. Augustina, kterého vypodobnil jako světce šlapajícího
po kacířských knihách a v ruce držícího hořící srdce. Obě plastiky si u Kohla objednal konvent
augustiniánů od sv. Tomáše.
Po smrti Jeronýma Kohla obdržel Jan Bedřich Kohl v roce 1709 titul „dvorní sochař po
otci“. Za několik měsíců na to přesídlil na panství hraběte Antonína Šporka do Kuksu, kde
spolupracoval se slavným evropským barokním architektem Aliprandim na dokončení
Socha sv. Mikuláše
z roku 1708 – Praha–Karlův most
špitálního kostela. Zde se mu také narodil syn Kašpar Melichar Baltazar Kohl. I dnes můžeme
v Kuksu obdivovat dvě krásné Kohlovy pískovcové ležící sochy říčních božstev při kaskádách zámeckého schodiště.
V roce 1714 zakoupil Jan Bedřich Kohl hospodu v Pyšelích Na Košíku a do Pyšel se záhy
přestěhoval, neboť obdržel práci na sochařských zakázkách pro majitele pyšelského panství
Josefa Karla hraběte z Halleweilu. Z Kohlovy tvorby nám do dnešních dnů zůstaly v Pyšelích
zachovány dvě pískovcové sochy umístěné na kamenných podstavcích u kostela – sv. Anna a
sv. František Xaverský.
Z Pyšel se sochař vrátil opět do Prahy, kde v roce 1718 zakoupil již co by slavný sochař
dům č.p. 186 v Thunovské ulici ( na Zámeckých schodech) a 30. dubna 1718 se stal měšťanem
malostranským.
Z dalších významných děl pro Prahu připomeňme v roce 1720 Kohlův smuteční památník
pro císařovnu Eleonoru, následně památník prince Lotrinského. V letech 1721 – 1724 pracoval
na výzdobě pražské Lorety (Lobkovický erb nesený anděly, kamenné sousoší sv. Felixe
z Kantalicie před Madonou, sv. Jan Nepomucký a socha sv. Františka). Ve výčtu Kohlových děl
nesmíme zapomenout i na jeho sochařskou výzdobu malostranského kostela sv. Mikuláše.
Dílo Kohlovo zůstává v celé své bohatosti v zajetí velkolepého barokního monumentalismu
a navazuje na odkaz uměleckého mistrovství svého otčíma Jeronýma. Jan Bedřich Kohl náleží
právem mezi nejvýznamnější sochaře českého baroka první poloviny 18. století.
Letos na jaře byla pojmenována dřevěná kolonáda v Ladově ulici v Pyšelích – Nové Vsi
jménem Kohlovým, čímž si skromně připomínáme velikost uměleckého odkazu slavného
Socha sv. Františka Xaverského
z roku 1714 — Pyšely
sochaře, jenž jednu tvůrčí etapu svého života spojil s Pyšely.
Ivo Koudelka
Muzeum
Nový exponát do muzea
Do muzea jsme dostali krásně vyšívanou pánskou halenu i s kravatou ke kroji Baráčníků. Pochází z Pětihost od pana Miroslava
Baťhy z č.p. 22. Paní Baťová dala halenu panu Josefu Chrpovi, aby ji předal do našeho muzea. Děkujeme oběma za milý dárek.
V Pyšelích se organizace obce Baráčníků nevytvořila, ale v Senohrabech, Pětihostech, Ondřejově, Hrusicích, Sázavě, Zvánovicích,
Hvězdonicích, Přestavlkách, Mirošovicích a jinde v okolí ano.
Kdo jsou to baráčníci? Obec Baráčníků vznikla v r. 1873 v Kolíně. Název baráčník je na paměť starých dřevěných baráčků
na vesnicích v nichž se udržela česká mluva, zvyky a obyčeje i v těch nejtěžších dobách temna a poddanství. Česká zem tehdy
podle výroku Bismarka, byla pařezem vklíněným mezi severní a jižní Němce. Česká šlechta a inteligence se styděla za český původ
a považovala češtinu za jazyk nekulturní. Baráčnické spolky za udržení češtiny a zvyků nevznikaly jen v Čechách, ale i v zahraničí.
Ve Vídni, Chicagu, Sofii i jinde a někde jsou i dodnes. V Senohrabech byl založen spolek v r. 1910, v Pětihostech roku 1913. Spolky
pořádají plesy, posvícenské zábavy, dožínky, zájezdy, pokud možno v krásných baráčnických krojích. A nyní máme i my, v Pyšelském
muzeu část tohoto kroje – pánskou vyšívanou halenu a kravatu.
Podle článku v Senohrabské hlásce z roku 2007 od šafářky spolku paní Novákové Zd. Srnská
Pyšelské muzeum bude otevřeno v obvyklých časech do 12. listopadu 2010, pak následuje „zimní přestávka“.
Na vaši návštěvu se těší Z. Srnská
16
historie
září, říjen 2010
Kousky českých dějin aneb co možná nevíte o Fridrichu Falckém
Fridrich, kurfiřt saský a král český,
žil na počátku 17. století. Zasnoubil
se s Alžbětou Stuartovnou, dcerou
anglického krále Jakuba I. Ve svých 19
letech byl postaven v čelo protestantské
unie v Německu. Tak mladý však neměl
zkušenosti politické, ani státnický rozhled.
Veřejné věci za něho řídili jiní, protože
postrádal ctnosti a skutky panovníka.
Nicméně čeští stavové pozdvihli na
český trůn novou volbou právě Fridricha Falckého poté, co se proti svému
svobodně zvolenému králi Ferdinandovi
II vzbouřili a porušili tak přísahu věrnosti
České koruně. Čeští protestanté doma,
i exulanti v cizině, v čele s J. A. Komenským totiž spoléhali, že po korunovaci
Fridrich českým králem jim pomůže celá
protestantská unie, i tchán Fridrichův, král
anglický je bude podporovat a že spojenci
budou Sasové, Švýcaři a Holanďané.
Brzo po korunovaci Fridricha na
českého krále se ale projevilo, že nový
krále nemá vlastnosti ani schopnosti,
které se od panovníka očekávají. Země
česká tehdy rozervaná a zbídačená válkami měla v čele muže, který měl smysl jen
pro zábavu a kratochvilné rozmařilosti.
Fridrich nebyl samostatný, co mu nadiktovali čeští stavové, to schválil a pak
dosadil na nejvyšší úřady lidi, kteří mu
pomohli na trůn.
Například
Karel
Mračský
ze
staročeského panského rodu, když byl
i pánem z Pyšel a Poříčí, byl od krále
jmenován „nejvyšším súdím zemským“
(protože však stál proti Ferdinandovi II byl
po bitvě na Bílé Hoře odsouzen ke ztrátě
majetku; aby mu alespoň část majetku
zůstala tak hned věrolomně přestoupil ke
katolíkům).
Česká země za vlády Fridricha Falckého
upadala čím dále tím hlouběji, zatímco za
předchozího vedení králem Fridrichem
II sílila (všeobecné pohoršení například
vzbudilo, když král Fridrich dal pokyn „reformovat“ pražskou katedrálu, což vyústilo v to, že vojáci a žoldnéři téměř zničili
celou gotickou výzdobu chrámu).
8. listopadu 1620 došlo blízko
letohrádku Hvězda v královské oboře
k osudné bitvě na Bílé Hoře. Utkala se
vojska protestantů s vojsky katolickými.
Na obou stranách byli češi, rakušané,
bavoři, poláci …..
Král český Fridrich Falcký neučinil
žádná přípravná opatření vojenská ani
politická. Obrana Prahy mu byla lhostej­
ná. Když bitva začala dal král na pražském
hradě pokyn k hlučnému hodokvasu.
Teprve když dostal zprávu z bojiště
o ústupu svých vojsk odebral se na
hradby a z dálky pozoroval protestantské vojáky prchající z bojiště. Poté se
král stáhl za hradby a když se dozvěděl
o úplné porážce a zmatku sedl na koně,
nikým se nedal zdržet a s malou družinou
a se svou manželkou (což byla ušlechtilá,
důstojná žena, která osvědčila v době
bělohorské bitvy zmužilost a radila a vybízela k obraně Prahy)
prchl z Prahy a české země. Jeho útěk
se pak zastavil až v Holandsku.
Tchán Fridrichův, anglický král Jakub
I, se následně zetě zřekl. Ten kurfiřtství
falckého byl zbaven a byla nad ním
vyhlášena císařská klatba.
Fridrich tak ztratil korunu českou, jeho
trůn český se skácel.
v.a.r. Rádl
Ze zápisů obecního zastupitelstva v Pyšelích – pokračování
•
•
•
•
•
•
•
•
Červen 1930
Správa velkostatku bude požádána, aby elektrické vedení vedla hlavně na frekventovaných místech po domech a aby obecní
zastupitelstvo nedovolilo stavět sloupy na elektrický rozvod po náměstí, nýbrž požádala správu velkostatku, aby dráty upevnila
na tyčích po domech.
Listopad 1930
Obecní zastupitelstvo zplnomocněné školní radou zdejší v záležitosti výpůjčky kapitálu na stavbu obecní školy v Pyšelích usnáší
se jednomyslně (14 členy) učiniti zápůjčku u Městské spořitelny v Benešově v částce 800 000 Kč na 5,5 % úrok a 1% amortizaci
a 1% správního poplatku jednou pro vždy. Příslušné kvóty úroku a úmoru budou na přiškolené obce.
Lana k věžním hodinám dají se udělati zdejšímu provazníku F. Trousilovi.
Prosinec 1930
Pan František Strnad žádá, aby obec upravila odtok vody z náměstí, aby mu voda nebrala dvůr a nezaplavovala stodolu.
Fr. Vondráček míní, že kanalizace je nemožná, protože je příliš nákladná. Pan Zahradník vysvětluje, že nejedná se
o žádnou kanalizaci, která by vyžadovala nákladu takového, že by jej obec neunesla, nýbrž o odbočku od p. Slavíka do kanálu
ve Vinopalně, kterýž náklad by obec nijak nezatížil, tím spíše, když p. Strnad se uvolňuje též přispět penězi. Za velkých dešťů
trhá voda silnici u školy a zanáší kanály u fary, což by odpadlo, když by se obec uvolila odbočku do Vinopalny zařídit. Stanovena
komise z pp. Brycha, Zahradníka a Kratochvíla, která přinese do příští schůze pevný již návrh.
P. F. Kratochvíl upozorňuje, že domek p. B. Novákové podemílá voda svedená do Zakout na zahradu p. Nováka a žádá, aby k té
věci byla učiněna náprava. Někteří členové obec. zastupitelstva upozorňují, že obec slíbila zařídit vodovod na Košík, což se
dosud nestalo.
Okrašlovací spolek schvaluje, aby obec dovolila skácení lip od č. 67 k č.72. Za každý poražený strom uložen bude příspěvek
100 K do pokladny, ve prospěch zřízení nového parku na náměstí.
Pan F.Kratochvíl žádá, aby do rozpočtu na rok 1929 dána byla částka na úpravu cesty ze Zakout do Neřestek. Schváleno.
Prosinec 1932 „Nouzové práce“ pro nezaměstnané lámání kamene na poli na „Mravenčí“ započalo. Pracují 4 oddíly po čtyřech
členech, dohromady 16 dělníků. Počáteční práce s odkrývkou kamení byly dosti obtížné a dělnictvo si stěžovalo, že málo
vydělá. Jelikož se dělníci dostali do vydatných slují kamene, jest oprávněná naděje, že si to vynahradí. Kámen bude použit
na stavbu cesty na Letné. Pokračování příště
Z. Srnská
17
zaječice
Co se děje v Zaječicích
září, říjen 2010
aneb
Z deníčku jedné maminky
Tak je léto za námi. Nevím, jak vám, ale mně přijde, že jsem se moc neohřála. A když ano, tak jen krátce. Ale ať je to, jak je to,
počasí nemá vliv na pestrý kulturně společenský život v Zaječicích.
Takže, co se to tu dělo, děje a bude dít?
Zaječické Vánoce
Sokol a přátelé uspořádali pro děti a pro dospělé s duší dítěte Vánoce v půlce roku. Kromě dětských soutěží si všichni mohli užít
i pravé zimní bobování či jízdu na sáních. Ti odvážnější se spustili se svahu dokonce na lyžích. Děti se vyřádily odpoledne a dospělí
k večeru a v noci. Letošní Vánoce se opravdu vydařily. Pokoj lidem dobré vůle.
Loučení s prázdninami
Letošní loučení s prázdninami se neslo ve sportovním duchu. Nejprve všichni podávali náročné atletické výkony. Soutěže byly
tak napínavé a lákavé, že neodolali ani dospělí.
Skok do výšky
Skok do dálky
Po sportovních disciplínách bylo na programu představení, které pro děti připravila improvizační skupina Baba Quatro, jejíž osazenstvo se nám utěšeně rozrůstá. Šlo o autorskou pohádku O líné princezně Lenimíře. Diváci se pobavili skvělými hereckými výkony
a odnesli si i poselství, že s koncem prázdnin nastává čas, kdy se můžeme vrhnout na získávání nových znalostí a dovedností.
A na závěr sportovního odpoledne byl odstartován závod štafet s kočárky a odrážedly po trati Zajčice – Kovářovice - Zaječice.
Dvě štafety a tři samostatní jezdci na kolech závodili s přebornicí v běhu Vandou. Byl to lítý souboj, nakonec zvítězili jezdci na kolech,
s minutovým zpožděním doběhla Vanda a jen o vteřinu za ní první štafeta. Je to tak, individualismus vládne dnešním světem.
Pokračování na straně 19
18
září, říjen 2010
zaječice
Pokračování ze strany 18
Fotbalové utkání Stará garda Zaječice vs. Mladé holubice Zaječice
Zdálo se to zpočátku nemožné, ale v neděli 5. září se na hřišti v Zaječicích opravdu sešla dvě kompletní fotbalová družstva: Stará
garda Zaječice (muži nad 50) a Mladé holubice Zaječice pod vedením kapitánky J.H.
Byla to dechberoucí podívaná. Útok stíhal útok. Nahrávky létaly ze strany na stranu. Obrana se zdála chvílemi takřka neprostupná.
Nicméně hbití útočníci a útočnice si v ní nacházeli skuliny a prověřovali ostražitost brankářů na obou stranách. Hrálo se s maximálním
nasazením. Prostě drama nad drama od prvního výkopu až po poslední hvizd.
Výsledek utkání není podstatný. Podstatné je, že se pobavili hráči i diváci.
Zvláštní díky patří rozhodčímu panu J.M., který podal absolutně bezchybný výkon a zajistil tak férový průběh napínavého utkání.
Také děkujeme panu V. P., který se velmi profesionálně zhostil nesnadného komentáře tohoto bleskurychlého klání.
Věříme, že se utkání vepíše do dějin Zaječic jako inspirace pro další obdobné počiny. A těšíme se, že díky novému volejbalovému
hřišti, které plánuje vybudovat TJ Sokol Zaječice, bude možno v blízké budoucnosti pořádat také turnaje v nohejbale či volejbale.
A co nás čeká do konce roku?
•
Pravidelně nepravidelné kreativní večery
Rukodělně si zatvořit a popustit uzdu své kreativitě a fantazii budete moci
18.10. a 15.12. vždy od 20 hod v prostorách RC Zajíček.
•
Dny nejen pro maminky
Do konce roku RC Zajíček pořádá dva celodenní relaxační programy nejen pro maminky. První den, kdy se můžete nepřetržitě
od 9 – 17 hod nechat hýčkat, cvičit nebo tvořit, proběhne 10.10. (neděle), druhý 27.11. (sobota, zde budete moci tvořit
adventní věnce). Více na www.rczajicek.cz.
•
Drakiáda
Podzimní vítr vane ze strnišť a bylo by škoda toho nevyužít. Proto 28.10. od 15,30 hod pořádáme v Zaječicích drakiádu
na louce nad Zajíčkem.
•
Hejhoudýň aneb Zaječický Halloween pro děti
Nepodléháme importu amerických svátků, ale oslavujeme po svém! Jste zváni na další Zaječický Hejhoudýň. A to v sobotu
30.10. od 15,30 hod u Zajíčka.
•
Hejhoudýňová diskotéka pro dospělé
Přijďte se pobavit v ten samý den od 20 hod
do zaječické hospody.
Tančit se bude v rytmu české a slovenské hudby
a nebude chybět ani noční překvapení.
•
Lampiónový průvod
Na svatého Martina se rozzáří v Zaječicích lampióny a už tradičně se vydáme na průvod. Ve čtvrtek 11.11. od 17 hod.
•
Mikulášská besídka
V předvečer svatého Mikuláše, tedy v sobotu 4.12., se setkáme na tradiční mikulášské besídce.
•
Vánoce jsou tu jako vloni, svařáček zas krásně voní
Pojďme se potkat v předvánoční čas, užít si trochu zimy a společně ochutnávat svařené víno a jiné dobroty. Těšíme se na vás
v sobotu 11.12. od 15,30 hod.
Další informace a podrobnosti o připravovaných akcích sledujte na letácích, na www.rczajicek.cz a v PYKULCE.
Mějte se krásně a těším se s vámi na shledanou
Petr Krupičková
19
Ústav
září, říjen 2010
Vznik Ústavu pro chov a výcvik služebních psů četnictva v Pyšelích v roce 1925
Četnictvo v obci Pyšely
První dochovaná informace o četnictvu v Pyšelích byla zjištěna z „Pamětní knihy města Pyšely“ v roce 1908. Tato informace se
týkala založení místní četnické stanice (pamětní kniha je uložena v muzeu ve městě Pyšely).
Cituji: „…Roku 1869 založena byla v Pyšelích četnická stanice. Prvním velitelem stanice byl od 1. března 1869 strážmistr Jan
Sýkora. Nynějším správcem stanice je od 15. prosince 1929 vrchní strážmistr Václav Altman. Před rokem 1869 docházelo sem
obchůzkou četnictvo z okresního města Jílového…“.
Další dochovaná informace o četnické stanici je taktéž ze zápisu z „Pamětní knihy města Pyšely“ a to z roku 1928, kde František
Drástil, pověřen vedením knihy, popisuje současný stav následně: „…Četnická stanice místní, rokem 1869 zřízená, vedena je nyní
vrchním strážmistrem p. M. Meissnerem, je dvoučlenná…“.
Původní majitelé tzv. židovské synagogy,
budovy budoucího ústavu
Původním majiteli budovy židovské synagogy a přilehajících
pozemků byli začátkem 18. století majitelé konopišťského
panství. Panství pak zakoupila kolem roku 1850 židovská
obec. V budově byla v této době kaple, která byla využívána
k modlitbám a k bohoslužbám (kaple se dochovala do současné
podoby s tím, že v začátku 60-70 let zde tehdejší majitel nechal
vybudovat strop, který celou kapli rozdělil na dvě patra). V době
své činnosti židovské obce byl v synagoze umístěn byt správce
tzv. „Sámeše“ a zároveň zde byla židovská škola pro děti, kde se
vyučovalo pouze německým jazykem.
Vzhledem k tomu, že v obci údajně upadal židovský vliv
a židovská obec již nekonala v synagoze běžnou činnost,
rozhodla se židovská obec budovu a přilehlé pozemky prodat.
Budovu s přilehlými pozemky získal na podzim roku 1912
Pamětní kniha města Pyšely
Zápisník zastupitelstva v Pyšelích
majitel velkostatku baron Richardus von Mattencloit (* 29. 3.
(archiv muzeum Pyšely, 2008)
(archiv muzeum Pyšely, 2008)
1862 - † 21. 11. 1922), který zároveň vlastnil firmu Selekta. Ten
po získání budovy synagogy a přilehlých pozemků firmu přestěhoval do nově nabytého majetku s tím, že zde pak dlouhá léta
realizoval výzkum a šlechtění osiva a volné místnosti budovy využíval k uskladnění vyšlechtěných semen.
Po úmrtí majitele Richarduse von Mattencloita získává budovu v roce 1924 odprodejem (od pozůstalých původního majitele)
Ministerstvo vnitra ČSR. Ministerstvo vnitra ČSR zde zřizuje tzv. „Ústav pro chov a výcvik policejních psů“, který má za úkol
připravovat četnické a policejní psovody se psy k výkonu služby.
Pokud jsem se zajímal o historii budovy a její předešlé majitele, musel jsem oslovit několik institucí a osobností, které mi umožnili
historický exkurz. Proto zde předkládám historické informace nebo spíše její částečné artefakty, které jsem poskládal do sebe tak,
aby zmapovaly historii budovy a ústavu samotného.
V průběhu následujících let se zde vystřídalo několik státních, soukromých institucí, firem a podniků až nakonec budovu
s pozemky v roce 2002 odkupuje akademický malíř a restaurátor Ing. arch. Michal Tomek. Při osobním rozhovoru prozradil, že hodlá
budovu postupně zrestaurovat a jeho záměrem je zde v budoucnosti vybudovat ateliér s výstavní galerií. Při poslední návštěvě
budovy v roce 2008 mi majitel budovy ukázal odkryté nástěnné fresky a malby v prvním patře budovy v místnosti bývalé kaple,
které se pokusil zachránit a zrestaurovat. O tom, zda se to podařilo, ukáže čas. Na zahradě původního ústavu si nový majitel postavil
z bývalé garáže rodinný domek, který v současné době obývá jeho syn s manželkou a dcerou.
V zahradě u budovy synagogy jsou ještě stále patrny základy původních kotců a stále zde stojí
budova bývalé veterinární ošetřovny v nezměněném stavu, a to i přes to, že na ni po celou
dobu působí tzv. zub času.
Majitelé pozemků a budovy původní židovské synagogy
Kolem r. 1800 majitelé konopišťské panství
1850
židovská obec - zřízení školy s německou výukou
1912-1924
velkostatkář baron Richardus von Mattencloit
+ firma SELEKTA zabývající se šlechtěním semen
1924-1952
ministerstvo vnitra, Ústav pro chov a výcvik policejních psů
1952-1956
ministerstvo vnitra, Chovatelská stanice Pohraniční stráže OSH
1957-1958
město Pyšely
1958-1966
Jednotné zemědělské družstvo Argot
1966-1990
Dřevozpracující podnik Praha - výroba nábytku
1990 -1999
Firma Šibor - Nácovský, sběrna druhotných odpadů
1999 -2002
Firma Jan Karnet s. r. o. - výroba nábytku
2002-2007
Ing. arch. Michal Tomek, akademický malíř a restaurátor
20
Jiří Dvořák při prohlídce album
Ústavu pro chov a výcvik služebních psů v Pyšelích
(archiv Jiří Dvořák)
Pokračování na straně 21
září, říjen 2010
Ústav
Pokračování ze strany 20
Historické začátky Ústavu pro chov a výcvik služebních psů četnictva
Protože nás však zajímá služební kynologie, vyhledal jsem v „Pamětní knize města Pyšely“ díky Jiřímu Dvořákovi (*1930)
a archivářce města paní Marii Sekvencové, další informace k budoucímu výcvikovému středisku. Z pamětní knihy města cituji:
„…Ku konci roku 1924 zakoupil stát od majitele zdejšího velkostatku a jeho firmy Selekta, budovu bývalé synagogy a věnoval ji
Ústavu pro chov a výcvik služebních psů policejních a četnictva. Za tím účelem koná se tu v roce několik kursů pro uvedený výcvik
psů. Frekventanti po dobu trvání kursu jsou vždy ubytováni v místnostech ústavu.…“.
Tolik tedy zápis z Pamětní knihy města Pyšely ze dne 5. února 1925. Tyto a jiné zápisy pravděpodobně předurčily orientaci
zastupitelů na zajištění bezpečnosti obce a místních občanů a to ještě dávno před tím, než Ministerstvo vnitra ČSR pojalo úmysl
vybudovat a ponechat Ústav natrvalo v obci Pyšely.
Tento zápis, který jsem zde citoval v plném znění, a úmysl zastupitelů dostál pravdy a tak Ministerstvo vnitra ČSR zakoupilo
uvedený objekt, aby zde uvedené výcvikové středisko opravdu zřídilo.
Vybudování Ústavu pro chov a výcvik služebních psů četnictva
Celkový pohled na město Pyšely kolem roku 1920 (archiv Jan Kostrhoun)
Ústav pro chov a výcvik služebních psů četnictva v Pyšelích, (dále jen ústav) byl zřízen na podkladě zkušeností získaných
orgány ministerstva vnitra a dále osobním studiem zařízení a provozu obdobných ústavů v Německu, zejména v Drážďanech
a v Grünheide u Berlína1 (plk. Josef Ježek byl společně s Adolfem Horákem, Bedřichem Frommem a Oldřichem Pinkasem vysláni
do Německa, aby si zde prohlédli tamní státní Ústavy pro chov a výcvik služebních psů a podali ucelený návrh na předpokládanou
adaptaci uvažovanou začátkem 20. let v Československu). Získané zkušenosti kynologů se staly podkladem k provedení adaptací
v Pyšelích, zejména pokud šlo o stavbu kotců, jejich velikost, umístění na světovou stranu, počty výběhů a výstavba ošetřovny.
V této době jenom v rámci omezených možností. Ústav v Drážďanech byl vybudován za městem, v krásné lesní krajině, na ve­likém
prostoru a měl k využití přiléhající lesy a louky. Ústav v Pyšelích byl však co do rozlohy značně omezen, potřebná cvičiště nepřiléhala
přímo k ústavu.
Na základě takto získaných zkušeností koncem roku 1924 mohl být po dvouletém provizoriu výcvikového střediska v Nových
Hradech zakoupen objekt k chovu i výcviku služebních psů četnictva blízko Prahy. Získaný objekt však musel být pro tento nový účel
důkladně adaptován, zvláště pokud jde o kotce pro psy a také prostory pro ubytování frekventantů vysílaných do kurzů jednotlivými
četnickými stanicemi. Na souvisejícím pozemku byly zbudovány výběhy pro psy, kuchyně pro přípravu krmení, karanténu,
zvěrolékařská ordinace a operační síň.
Ústav byl oficiálně otevřen až v roce 1925 právě z důvodů rozsáhlé úpravy. Proto zde byl jako první realizován tzv.
„V. výcvikový kurz“, který navazoval na kurzy v Nových Hradech. Tento první kurz zde proběhl v letních měsících roku 1925
a byl ukončen 30. července 1925. Informace byla zjištěna z místních novin z článku s názvem Zkouška služebních a stopovacích
četnických psů, ze kterého cituji: „…V Pyšelích u Čerčan byl zřízen státní ústav četnický pro výcvik a chov policejních psů. Dne
30 a 31. července t. r. bylo 19 psů, kteří vyšli jako první odchovanci z tohoto ústavu, vyškoleno za přítomnosti důstojníků
četnictva, přidělených ministerstvu vnitra, zvěrolékaře zemské politické správy a zástupců zemského kynologického ústavu. Bylo
zkoušeno celkem 32 bodů. Tak mimo jiné: by pes šel vedle svého muže, by poslouchal, na povel zůstal ležeti, skákal přes překážky,
1
Pinkas, O, Bezpečnostní služba, ročník II, Článek „Instituce služebních psů“, 1932
Pokračování na straně 22
21
Ústav
září, říjen 2010
Pokračování ze strany 21
vyhledával uschované předměty…. Okresní starosta Rádl při ukončení zkoušek projevil
uspokojení nad harmonií četnictva s místníma a okolními občany, kteří si s ochotou
vyházejíce vstříc…. Dne 1. srpna o 7. hodině ranní hudba lovčích zřízenců doprovodila
psy na nádraží v Pyšelích. Psi byli rozvezeni do četnických stanic po celé republice. Nový
kurz pro výcvik služebních a stopovacích psů započne dne 1. září t.r..…“. Fotokopie
článku je na následující straně.
Ústav v Pyšelích byl podřízen po stránce odborné přímo ministerstvu a Ústřednímu
četnickému pátracímu oddělení. Jeho prvním cvičitelem byl ustanoven vrchní strážmistr
Adolf Horák2, což dokládá zápis ze schůze obecního zastupitelstva v Pyšelích konaného dne
8. ledna 1925, ze kterého cituji: „…Na základě přípisu města Červený Kostelec, byl přijat
do svazku obecných příslušníků pan Adolf HORÁK, vrchní četnický strážmistr s chotí…“.
Po otevření ústavu v Pyšelích zde byli chováni psi plemene německého ovčáka, erdelterriera, dobrmana, knírače, boxera, rottweilera, tatranští a karpatští čuvači a komondoři.
Vůdci psů četnictva v ústavu absolvovali se svými psy 10 případně 12 týdenní výcvikové
kurzy. Služební psi, ve stáří 16-18 měsíců, byli cvičeni v poslušnosti a skocích, šplhu,
přinášení předmětů a jejich hlídání a v odmítání potravy.
Dále byli cvičeni na strážní službu, k obraně vůdce a k pronásledování zločinců.
Nakonec byli psi cvičeni nejnáročnější disciplině a tou bylo stopování a práce na pachových
stopách. Na závěr kurzu se konaly závěrečné zkoušky před odbornou komisí. Při zkouškách
se prověřovaly získané schopnosti. Například ve stopování se jednalo o vypracování cizí
Vrchní strážmistr Adolf Horák
(archiv Dana Slípková-Horáková)
stopy staré alespoň 3 hodiny a 500 metrů dlouhé, klikaté, na jednom místě v pravém
úhlu zalomené a hledání ztracených předmětů. Po jejím úspěšném absolvování byli psi
označeni jako „služební“ a zařazování na vybrané četnické stanice. Od roku 1929 i na četnické pátrací stanice.3
Fotokopie výstřižků z dobových novin z roku 1925 (archiv
František Šmákal)
2
3
Ježek, Instituce služebních psů četnictva, Bezpečnostní služba 1932
Dlouhý, Četnické čtyřlístky, Pragoline, 2005
22
Pozvánka na večírek na rozloučenou
po absolvování kurzu Stanislava Kvardy v Pyšelích
(archiv František Šmákal)
P
okračování na straně 23
ústav
září, říjen 2010
Pokračování ze strany 22
O životě v ústavu hovoří i syn bývalého pracovníka Rudolfa Votruby jeho syn Jaromír ve svém dopise plk. JUDr. Michalu Dlouhému,
duchovnímu otci Četnických humoresek. Z dopisu jsem si dovolil vyjmout a odcitovat stať, ve které Jaromír Votruba hovoří o práci
a životě v Pyšelském ústavu kolem roku 1926.
„…Můj otec Rodolf Votruba nar. v roce 1903 sloužil po vojně na Slovensku u Četnické pátrací stanice v Nitře od roku 1926.
Na doporučení svého velitele si zakoupil psa, německého ovčáka. Do Pyšel jezdil každé dva roky se psem na tzv. redrezury a
k vykonání kvalifikačních zkoušek. Pro svůj dobrý vztah ke psům byl zván i mimo pravidelné cvičení jako pomocný cvičitel, který
s již vycvičeným psem předváděl cviky poslušnosti a základní postupy pro nováčky a nové psovody služebních psů. Proto byly
určeny předpisy a pokyny. To je samotná složka týkající se stravného, různých příplatků, slev na dráze apod. Historie cvičení
služebních psů začíná ve škole v Nových Hradech, od roku 1925 se začínalo v Pyšelích u Benešova díky osvíceným četníkům, kteří
pochopili význam psích pomocníků pro stíhání kriminality a ochraně životů a majetku obyvatelstva ČSR. Byla to velmi náročná,
systematická příprava spojená se základy zajišťováni stop, daktyloskopií, fotodokumentace, stíhání v terénu a mnoha ostatního
potřebného k vyšetřování trestné činnosti. V roce 1939 jsem o prázdninách s bratrem s maminkou prožil přes dva měsíce pobyt
v Pyšelích. Bydleli jsme v patře hospůdky na náměstí a otec vedl celý jeden kurs smíšený pro četníky a finance. Jako skaut jsem
měl možnost tedy poznat i okolní krásné lesy s celou přírodou…“. Tolik z dopisu Jaromíra Votruby.
Osazenstvo nitranské pátrací stanice s psovodem Jaromírem Votrubou
a služebním psem (archiv Michal Dlouhý)
Dobové foto původní budovy kuchyně, karantény,
zvěrolékařské ordinace a operační síně,1926
(foto převzato z knihy Policejní pes, Matoušek)
Současná fotografie původní budovy kuchyně, karantény,
zvěrolékařské ordinace a operační síně
P
24
(archiv autor 2008)
okračování na straně
23
Ústav
září, říjen 2010
Pokračování ze strany 23
Dobový dokument, doklad za opravu kotců v ústavu
v Pyšelích,1926 (archiv Dana Slípková-Horáková)
Platový výměr na hlídacího psa v domácnosti
z roku 1925 (archiv autor)
Pohled na Pyšely v roce 1931, bílá budova vpravo je Ústav pro chov a výcvik
policejních psů četnictva (archiv Jiří Dvořák)
Ale vraťme se k výcviku v ústavu samotnému. O jeho úrovni se tradovala následující historka:
„…Cvičený pes měl za úkol nalézt čepici k níž přičichl a která byla následně ukryta. Malý chlapec, který se zájmem pozoroval
počínání četníků, byl požádán, aby čepici odnesl asi 200 kroků a potom ji někde ukryl. Hošík popadl čepici, a jak zmizel četníkům
z dohledu za roštím, plácnul čepicí několikrát po hřbetě kozu, která se zde pásla a až poté čepici ukryl. Vypuštěný pes šel po
stopě, až narazil na pasoucí se kozu, z níž cítil pach čepice, kozu začal pronásledovat, až ji uštval…“.
Uvádím zde ještě jednu dochovanou informaci o působení četníků v obci Pyšely u Prahy, která byla nalezena díky Jiřímu Dvořákovi
v Zápisníku obecního zastupitelstva v Pyšelích. V záznamu ze dne 27. června 1927 je na druhé straně uveden záznam, z něhož
cituji. „…Okresní správa politická oznamuje na došlou žádost, že ze služebních důvodů plné obsazení zdejší četnické stanice není
možným. Obci dává se za povinnost dbáti naprosté bezpečnosti osob a majetku občanů…“. Z tohoto dobového zápisu je patrno,
jakou měla povinnost obec k bezpečnosti občanů v obci a jaké úkoly vyplývaly obci z těchto přijímaných opatření.
Jiří Rulc
V příštím číse se dočtete o výchově a výcviku služebních psů četnictva v ústavu v Pyšelích.
Autor knihy prosí čtenáře, kteří mají dosud neznámé a nepublikované informace o historii tohoto zařízení,
aby se s ním kontaktovali prostřednictvím e-mailu: [email protected]
24
Pykulka
září, říjen 2010
PYšelský KULturní KAlendáĜ
Muzeum mČsta Pyšely je otevĜeno do 8. 11. 2010
"Diskotéka nejen pro pokroþilé"
vstupné 90,- Kþ, poĜádá Restaurace Sokolovna
ZÁěÍ
Slavnostní otevĜení rozšíĜeného dČtského hĜištČ v Pyšelích
drobné obþerstvení pro dČti zajištČno, poĜádá PRO PYŠELY, o.s.
Vítání obþánkĤ - obnovení tradice vítání nových obþánkĤ
DýĖodlabání - sraz na námČstí, po setmČní budou dýnČ slavnostnČ zapáleny
SchĤzka klubu seniorĤ na mČstském úĜadČ
návštČva pracovnice z Hospice Dobrého PastýĜe v ýerþanech (náhrada za záĜí)
Den pro maminky (Zajeþice), od 9.00 do 17.00
Drakiáda na LoretČ
Kreativní veþer - drátkování (Zajeþice)
PYŠELSKÉ KLÁBOSENÍ, þtvrté setkání, sraz v Pizzerii U DobrotĤ
ěÍJEN
Drakiáda (Zajeþice), od 15.30 do 18.00
ZvonČní pyšelských zvonĤ se Zvonem míru v Roveretu - spojeno s výstavou a
krátkým promítáním z Rovereta v hasiþské zbrojnici
Hubertská mše – mše v Pyšelském kostele
VysvČcení zvonu v kapliþce na návsi v Borové LhotČ
HejhoudýĖ aneb Zajeþický Halloween, od 15.30 do 18.00 (Zajeþice)
od 20.00 HejhoudýĖová diskotéka
SchĤzka klubu seniorĤ na mČstském úĜadČ
Vernisáž výstavy obrazĤ Báry Olmrové „Pyšely – Francie a zpČt“
5.11. – 19.00
Galerie u Marie. Výstava potrvá do 27.11.2010
"Druhý zahajovací ples do pyšelské plesové sezóny 2010/2011"
6. listopad
19.30
vstupné 150,- Kþ, hraje Horváth Band, poĜádá Restaurace Sokolovna
Zájezd klubu seniorĤ na divadelní pĜedstavení „Turecká kavárna“
? odjezd 18.45
od Sokolovny
uvádí MD Benešov – obsazení V. Vydra, J. Boušková, N. Konvalinková
LISTOPAD
11.11. - 17.00
Lampiónový prĤvod (Zajeþice)
"Tajemný hrad v Karpatech" - poĜádá T.J.Sokol Pyšely
20. listopad
19.00
divadelní pĜedstavení Ohrobce, vstupné 100,- Kþ (pĜedprodej prodejna textilu)
27.11. - 9.00
Den pro maminky s výrobou adventních vČncĤ – (Zajeþice)
ADVENTNÍ NEDċLE - tradiþní setkání
28.11. - 16.00
pĜijćte na pyšelské námČstí, zahĜejeme Vám duši i tČlo, program a obþerstvení
5.12. - 16.00
12.12. - 16.00
zajištČno; poslední advent zaþíná na námČstí a po zapálení poslední svíce na
19.12. - 14.00
adventním vČnci se jde na Loretu
Klub seniorĤ – Mikulášské posezení pĜi hudbČ - možnost zpČvu a taneþku
4. prosinec
13.00
schĤzka od 13, od 14 hudba (folková skupina pod vedení Ivana Moravce)
4.12. - 16.00 Mikulášská besídka v sokolovnČ - poĜádá OS pro zvelebování Zajeþic, KováĜovic a okolí
5.12. – 18.30
ŽesĢový koncert BRASS FIVE v sokolovnČ – poĜádá DČtský domov Pyšely
"Prodaná nevČsta" - poĜádá T.J. Sokol Pyšely
11. prosinec
18.00
tradiþní vánoþní pĜedstavení, vstupné 200,- Kþ (pĜedprodej prodejna textilu)
12.12. - 18.00
Repríza Prodané nevČsty
11.12. - 15.30
Vánoce jsou tu jako loni, svaĜáþek zas krásnČ voní (Zajeþice)
PROSINEC
Kreativní veþer - vyrábíme dáreþek k vánocĤm
15. prosinec
20.00
(savované triþko, zástČra nebo ruþníþek) (Zajeþice)
17.12. - ?
Den otevĜených dveĜí v DČtském domovČ - poĜádá DČtský domov Pyšely
Rybova mše - sbor Gaudium Praha - poĜádá T.J.Sokol Pyšely
18. prosinec
18.00
vstupné 150,- Kþ, pĜedprodej v prodejnČ textilu
Svíþková - sraz pĜed drogérií, tradiþní procházka dČtí se svČtýlky po setmČlém okolí
29. prosinec
16.30
Pyšel, po cestČ soutČže, na konci buĜtík, ohĖostroj; pro zájemce možnost sejít se na
opravdové svíþkové v restauraci U DobrotĤ (lépe udČlat rezervaci)
1. 1. - 14.00
LEDEN 2011
Novoroþní vycházka, tentokráte po Pyšelích zaþátku 20. století (sraz na námČstí)
25.záĜí
19.30
29.záĜí
16.30
2. Ĝíjen - 13.00
4. 10. - 16.00
6. Ĝíjen
13.30
10. Ĝíjen
15. 10.– 17.00
18.10. - 20.00
21.10. - 20.00
28.10. - 15.30
28.Ĝíjen
21.00
30.10. – 18.00
30.10. - odpo
30. Ĝíjen
15.30 a 20.00
3.11. - 13.30
Výtisk zdarma; k dostání v pyšelských obchodech, na poštČ a mČstském úĜadČ.
Detaily k akcím „(Zajeþice)“ najdete na www.rczajicek.cz.
ZmČna programu vyhrazena; neuvedená data budou s dalšími info o akcích vþas plakátována.
25
Kultura
září, říjen 2010
REGIONÁLNÍ MUZEUM V JÍLOVÉM U PRAHY
4. 9. - 10. 10. 2010
MELANCHOLIE SEVERU - VLADIMÍR VOJÍŘ
fotografie
Fotograf Vladimír Vojíř se narodil v Pardubicích.Vystudoval
Matematicko fyzikální fakultu UK a Fakultu žurnalistiky UK
v Praze. Věnuje se převážně fotografování severních polárních
oblastí. Uspořádal již dvě desítky výstav v České republice a
jednu v zahraničí. Jeho fotografie byly rovněž publikovány
a Vladimír Vojíř za ně získal řadu ocenění na tuzemských
soutěžích a výstavách. Všechny vystavované fotografie byly
pořízeny na zájezdech s CK Nomád klasickou technikou.
V Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy fotograf představí
svoji kolekci, která je věnována právě oblastem za severním
polárním kruhem - Špicberkům, Lofotským ostrovům, Islandu
či severnímu Norsku.
Po dlouhých desetiletích nezájmu se Arktida dnes dostává
do pozornosti světových médií. V souvislosti s globálním
oteplováním může totiž tato oblast v budoucnu výrazně
ovlivnit život na celé planetě. Vzhledem k obrovským zásobám
ropy nelze vyloučit ani případný střet zájmů velmocí.
Fotografie Vladimíra Vojíře z dalekého severu jsou trochu
jiné, než ty, které můžeme běžně vidět. Asi vás neoslní
úžasnými záběry na norské fjordy, nejsou plné slunce a modré
oblohy jako propagační obrázky cestovních kanceláří. Osloví
však svojí poetikou, melancholií, zasněností lofotských skal,
drsnou krásou islandských plání nebo přímo černobílou
grafikou ušpiněných ledovcových splazů na Špicberkách.
Pořádáno s přispěním z fondu hejtmana Středočeského
kraje MUDr. Davida Ratha
Přehled kulturních akcí pořádaných MKS Benešov
říjen 2010
5. října v 17:00 hod.
Rodiče s dětmi do divadla
Jan Vodňanský – Pavel Polák — Když jde kůzle otevřít
Určitě znáte pohádku Vlk, koza a kůzlátka nebo taky O neposlušných kůzlatech – variací stejného příběhu je mnoho. Vždycky jde
o stejný příběh: maminka koza varuje kůzlátka před zlým vlkem, který je chce sežrat a nařizuje jim, aby v její nepřítomnosti nikomu
neotvírala. Ve zpracování Jana Vodňanského nic z toho nechybí; navíc je zde autorův půvabný a chytrý humor. Na pohádce o vlkovi,
který vymýšlí všechny možné finty a předstírá i „hodného strýčka“, jen aby si kůzlata získal, se zaručeně budou bavit nejen děti,
ale i „dospělý doprovod“. Dětem navíc představení umožňuje zapojit se do děje a fandit chytrým kůzlatům, která spolu s maminkou
na vlka samozřejmě vyzrají.
Účinkují: Hravé divadlo Brno, Režie: Pavel Polák
14.října v 19:30 hodin
Alan Ayckbourn — Aby bylo jasno
„Aby bylo jasno“ je komedie, která by se klidně mohla jmenovat „Jedno velké nedorozumění“.
Mladý pár Ginny a Greg se nezávisle na sobě sejdou v domě starších manželů Sheily a Filipa. Ginny tam jede, aby ukončila svůj
vztah s Filipem, jejím bývalým šéfem a Greg proto, aby poznal Filipa a Sheilu, o kterých si myslí, že jsou to Ginnyni rodiče.
Kdyby Sheila tolik neprovokovala, kdyby si Ginny nepsala adresu milence na krabičku od cigaret, kdyby Greg nenašel pod postelí
pantofle a kdyby Filip našel svou motyku, všechno by bylo fajn. Takhle ale všichni čtyři zažijí horké letní odpoledne, na které jen tak
nezapomenou. Díky tomu vzniká zápletka, která je zárukou jiskrné zábavy.
Účinkují: Jan Rosák, Dana Homolová, Veronika Nová, Otto Kallus
26.října v 19:30 hodin
Zdeněk Izer — Ze dvou se to lépe táhne
P
27
Hudebně zábavný pořad, ve kterém se diváci budou moci opět setkat s jedinečným
a nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera…Partnerkou Zdeňka Izera v tomto programu bude skvělá zpěvačka Šárka Vaňková.
okračování na straně
26
kultura
září, říjen 2010
Pokračování ze strany 26
Další akce v Městském divadle Na Poště
1.10. v 17:30 a 20:00 hod. kurz tance a společenské výchovy
4.10. v 19:30 hod. Dny divadla - Komorní studio „Áčko“ — Po poledni Režie Zdeněk Pravda a Jiří Švagr
6.10. v 17:00 hod.Taneční škola SALTA
7.10. v 9:00 hod.Volby /seminář/
12.10. v 19:30 hod. Dny divadla - Komorní studio „Áčko“ — Taneční hodina, asistent režie Kateřina Balatová
13.10. v 17:00 hod. Taneční škola SALTA
15.10. v 17:30 a 20:00 hod. kurz tance a společenské výchovy
19.10. v 19:30 hod. Dny divadla - komorní studio „Áčko“ — Limonádový Joe, premiéra- režie Zdeněk Pravda
20.10. v 17:00 hod.Taneční škola SALTA
22.10. v 17:30 a 20:00 hod. kurz tance a společenské výchovy
27.10. v 17:00hod. Taneční škola SALTA
29.10. v 17:30 a 20:00 hod. kurz tance a společenské výchovy
Připravujeme na listopad
2.11. Rodiče s dětmi do divadla – Líný Honza
Turecká kavárna /Vinohradské divadlo/ -termín bude upřesněn
sport
Sportovně kulturní centrum v Ondřejově
choceradská 62, www.obecondrejov.cz, www.skcondrejov.cz,
e-mail [email protected], 777 668 212, 775 564 06
PROGRAM SPORTOVNÍCH AKTIVIT PRO DOSPĚLÉ
VÁŽENÍ PŘÁTELÉ.
VE DRUHÉM POLOLETÍ 2010 JSME PŘIPRAVILI PESTROU ŠKÁLU KURZŮ A AKTIVIT, KTERÉ DOUFÁME USPOKOJÍ CO NEJŠIRŠÍ SPEKTRUM TĚCH Z VÁS, KTEŘÍ NECHTĚJÍ VE VŠEDNÍCH DNECH SEDĚT DOMA.
PONDĚLÍ: už ráno v 9.30 Shiatsu s Irenou Sladkou, cvičitelkou a terapeutkou, můžete zahájit týden
pohodovým cvičením a uvolněním celého těla i mysli. Večer od 19.00 dvě hodiny Body Form (formování
těla) a Powerjógy pod vedením Dity Fuchsové, dynamické, pohodové, a přesto vydatné cvičení pro
všechny.
ÚTERÝ: opět od rána v 9.30 a 10,30 dvě hodiny Powerjógy a formování těla pro ženy, které jsou
doma s dětmi nebo nestíhají pondělní večery, máte možnost dát děti do mateřského centra a v klidu si
zacvičit. 17.45 je čas, který má vyhrazen Olga Šípková, mistryně světa. Její aerobik a Body Form netřeba
komentovat, přijďte včas, ať se
vejdete!!!. V 19.00 je zdravotní cvičení Zdeny Ambrožové
a Marty Princové, cvičení
zaměřené na prevenci obvyklých zdravotních potíží, již
léta u nás hojně navštěvované.
V 17.30 vede mezinárodní instruktorka Brankica Šurlan
kurzy jógy, harmonického cvičení těla i duše. V 19.00 navazuje nový kurz TAIJI, uvolňující starobylé čínské cvičení,
původně zaměřené na sebeobranu, vede profesionální
lektor taiji Miloš Komňacký.
STŘEDA: 17.30 – 19.40, dvě hodiny cvičení s balančními
pomůckami, v SKC již tradiční a vyhledávané cvičení Dany
Řehákové.
ČTVRTEK: 8.30 začínáme se Shiatsu, v 10.00 nejen
zdravotní cvičení Bosu s Vandou Březinovou, která má celý
čtvrtek vyhrazen v SKC pro individuelní cvičení a masáže,
od 14.45 vede cvičení pro zdravá záda v 18.00 ještě jednu
hodinu Bosu. V 19.00 si mohou ženy zatančit s Pavlou
Landovou latinsko americké tance, plné atraktivních variací, energie a exotiky.
PÁTEK: na závěr týdne v 9.00 formování a protažení těla s Ditou Fuchsovou s možností hlídání dětí a pak příjemné posezení
u kávy v mateřském centru.
Skoro si myslím, že se Vám po týdnu v SKC ani nebude chtít domů.
27
informatika
září, říjen 2010
město PYŠELY
Milí spoluobčané,
nalezli jsme jednoduché a pohodlné řešení, jak zajistit Vaši lepší informovanost a máme pro Vás efektivní systém
zveřejňování důležitých informací.
Od dnešního dne můžete využívat novou službu SMS InfoKanál aneb „městský rozhlas do kapsy“.
Tato nová služba umožňuje zasílání důležitých informací z městského úřadu na zaregistrovaná čísla Vašich
mobilních telefonů formou krátkých textových zpráv (SMS).
Obcí rozesílané zprávy si Vás najdou prakticky kdekoli, což je výhodné i pro ty z Vás, kteří trávíte většinu dne mimo
Vaše bydliště.
Včasná informovanost občanů se již několikrát ukázala jako naprosto nezbytná zejména při komunikaci v krizových
situacích, jako jsou např. vichřice, povodně, sněhová kalamita, výpadek elektřiny apod.
Chcete dostávat předpovědní výstražné informace z Českého hydrometeorologického ústavu týkající se
našeho města?
Chcete dostávat včasné informace např.:
-
o plánovaných odstávkách vody, elektřiny, plynu?
o vzniklých haváriích, krizových situacích a stavu jejich řešení?
o dopravních omezeních?
o zasedáních zastupitelstva?
a další užitečné informace spojené s životem v našem městě?
Jak službu získat?
Je to jednoduché, zaregistrujte se zasláním jedné registrační SMS, která je zpoplatněna dle tarifu Vašeho
operátora. Služba je poskytována všem zaregistrovaným občanům ve stejném rozsahu a hlavně zdarma,
veškeré náklady hradí město. Stačí odeslat jedinou textovou zprávu z mobilního telefonu, na který chcete
zprávy dostávat a registrace je hotova. Stejným způsobem můžete službu kdykoli zrušit.
Tvar registrační zprávy je:
Varianta a) pro občany bydlící v Borové Lhotě
REGmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraBOROVAmezeraLHOTAmezeraCISLO POPISNE
Příklad: REG JAN JANOUSEK BOROVA LHOTA 11
Varianta b) pro občany bydlící v Kovářovicích
REGmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraKOVAROVICEmezeraCISLO POPISNE
Příklad: REG JAN JANOUSEK KOVAROVICE 12
Varianta c) pro občany bydlící v Nové Vsi
REGmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraNOVAmezeraVESmezeraULICEmezeraCISLO POPISNE
Příklad: REG JAN JANOUSEK NOVA VES LADOVA 27
nebo varianta bez položky ULICE
REGmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraNOVAmezeraVESmezeraCISLO POPISNE
Příklad: REG JAN JANOUSEK NOVA VES 26
Varianta d) pro občany bydlící v Pyšelích
REGmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraPYSELYmezeraULICEmezeraCISLO POPISNE
Příklad: REG JAN JANOUSEK PYSELY U PARKU 380
nebo varianta bez položky ULICE
REGmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraPYSELYmezeraCISLO POPISNE
Příklad: REG JAN JANOUSEK PYSELY 330
28
informatika
září, říjen 2010
město PYŠELY
Varianta e) pro občany bydlící v Zaječicích
REGmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraZAJECICEmezeraULICEmezeraCISLO POPISNE
Příklad: REG JAN JANOUSEK ZAJECICE NA STRANI 127
nebo varianta bez položky ULICE
REGmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraZAJECICEmezeraCISLO POPISNE
Příklad: REG JAN JANOUSEK ZAJECICE 49
Poznámka:
Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi slovy, nepoužívejte prosím diakritiku.
SMS odešlete na číslo služby SMS InfoKanálu města Pyšely: 323 647 218
Zrušení odběru SMS zpráv se provede zasláním SMS ve tvaru: ODREGISTRUJ nebo ODREG na stejné číslo.
(POZOR! NEJDE O CHYBU! Toto číslo je záměrně shodné s číslem Městského úřadu Pyšely)
Pro občany, kteří nemají nebo nevyužívají mobilní telefon, umožníme doručení SMS také na pevnou linku
v hlasové podobě. Pro registraci pevného čísla prosím volejte: 323 647 218 nebo zašlete e-mail s žádostí
o registraci na: [email protected] . V žádosti uveďte stejné údaje, které jsou vyžadovány v registračních SMS.
Nemějte obavy, po registraci Vám budou zasílány pouze zprávy o dění ve městě, nebudete dostávat žádné
reklamní SMS!
Příklady SMS:
Zprávy z obecního úřadu:
IK PYSELY Dne 27.9.2010 v době od 8:00 do 16:00 hodin dojde k přerušení dodávky elektřiny
v Zaječicích - od trafostanice za ZD (statek) směr č.p. 19 včetně.
IK PYSELY MUDr. PAVEL BISKUP nebude ve středu 12. 5. 2010 ordinovat.
Výstražné informace ČHMÚ
IK PYSELY CHMU IVNJ_2010/27 VYSOKÝ Velmi silné bouřky pro okres BN od 5.7.2010 15:30 do 5.7.2010
18:30 do 1700m.n.m
(IVNJ = informace o výskytu nebezpečného jevu)
IK PYSELY CHMU PVI_2010/38 VYSOKÝ Velmi silné bouřky pro kraj Středočeský od 12.6.2010 13:00 do
13.6.2010 3:00 do 1700m.n.m
(PVI – předpovědní výstražná informace o blížícím se nebezpečí)
Kontakt:
INFOKANÁL s.r.o.
e-mail: [email protected]
web:
http://www.infokanal.cz
Městský úřad Pyšely
Náměstí T. G. Masaryka 4
251 67 Pyšely
Tel.:
323 647 218
e-mail: [email protected]
web:
http://www.pysely.cz
29
příloha
září, říjen 2010
T.J. Sokol pyšely
Podzim v pyšelské sokolovně
Léto nám skončilo v jeho samé polovině, topit jsme začali dříve než jiné roky a tak to asi bude i v budoucnu, a možná, že čím dál
častěji. Co se ale nezmění určitě, je kalendář. Do toho nám nikdo mluvit nebude. Počasí si můžou změnit, ale kalendář ne. A taky
čas. Ten nikdo nikdy nezastaví. No, a potom, že můžou úplně všechno. Houby můžou…
A protože kalendář podzimu vždycky nabádá k procházkám usínající přírodou, k návštěvám sousedů a příbuzných, jako když
se Broučci připravují na zimu, aby ještě vypili stopečku vína a prohlédli si svá obydlí, aby se nezachumelili, tak se také chodí
na koncerty a do divadel, protože zima někdy umí pěkně potrápit.
V Pyšelích nás čeká podzim opravdu pestrý. V září, půjdeme na diskotéku, v listopadu na první ples sezóny a v sobotu 20.11.
na divadlo z Ohrobce. A v prosinci? To bude opravdové vyvrcholení pyšelského podzimu.
V den, kdy chodí čerti a Mikulášové se uskuteční pravidelný koncert hudební skupiny Brass Five z Národního divadla věnovaný
Dětskému domovu v Pyšelích a pak už tady budou - tentokrát opravdu slavnostní - premiéry pyšelského sokolského divadla. První
změnou v této věci je nový termín premiér. Tentokrát to nebudou vánoční svátky, ale sobota 11.prosince a neděle 12.prosince vždy
od 18.00 hodin. Úprava hlediště však zůstane stejná jako o Vánocích. A mohu potvrdit to, co se už trochu šušká, že letošní, vánoční,
divadelní svátek má název „Prodaná nevěsta“. Nelekejte se ale hned. Nechám vám trochu prostoru pro vlastní fantazii, co že to ta
Prodanka vlastně je? Každopádně vás už teď zvu. Protože do hlediště se tentokrát hlásí více hostů z daleka, bude o vstupenky asi
trochu větší zájem než v letech minulých. Předprodej jako obvykle v textilu na náměstí v Pyšelích.
Ale pozor! To není ještě ten pravý vrchol podzimu. Ten přijde o týden později. V sobotu 18.prosince přijede Smíšený pěvecký
sbor Gaudium Praha se svými hosty, aby přednesl Rybovu mši. Jenom pro ilustraci. Jedná se o padesátičlenný sbor. Jsou to samí
Sokolové, jejich domovskou jednotou je Sokol Královské Vinohrady. Patří k nelepším pěveckým tělesům v republice a jsou stálými
hosty festivalů v Itálii, Francii a dalších zemích Evropy.
No, a pak teprve skončí podzim, nastoupí zima a hned první víkend jsou vánoční svátky. Není to dobře naplánováno?
Vidíte. A pak, že počasí nám zkazí všechnu radost. Kdepak. My si umíme najít cestu z nouze.
Uvidíte, že si každý vybere, na co má chuť.
Sledujte bedlivě plakátovací plochy, a toto vydání PL si dobře schovejte, abyste se mohli podívat doma, kdy a co v pyšelské
sokolovně vypukne.
Pozvánku vám poslal Bohumil Gondík
zAHRÁDKA
Ošetření rostlin na podzim
Ovocné stromy: korkové nekrózy – velice škodlivé a stále častější onemocnění, které je hlavní příčinou odumírání ovocných
stromů. Projevuje se na větvích a kmenech tmavě zabarvenými místy. Větve nad postiženými místy mají menší - často žlutozelené
listy, které vadnou a postupně usychají. Na postižených místech se zpravidla objeví klejotok.
Jádroviny: při opadu listů a na jaře při rašení ošetříme měďnatými přípravky – Champion 50 WP a Kupritol 50. Aplikujeme
minimálně 1x.
Peckoviny: 1. aplikace počátku opadu listů
2. aplikace pak za 10 – 14 dní
3. aplikace na jaře při rašení
Postřik opět měďnatými přípravky Champion 50WP a Kuprikol 50. Při aplikaci je velmi důležité počasí, neboť přípravek musí
vždy na stromech uschnout.
Trávníky: plevele v trávnících – září a říjen je většinou poslední v tomto období pro regulaci plevelů v trávnících. Vždy ošetřujeme
tehdy, když mají plevele co největší listovou plochu. Vhodným přípravkem je Bofix a Dicotex.
Nezapomeňte na důležité podzimní hnojení trávníků – hnojivo Expertpodzim zvětšuje odolnost proti houbovým chorobám,
odolnost proti mrazu, proti suchu a má zvýšený obsah draslíku.
Lze použít Agro podzimní hnojivo trávníků, které je vhodné i pro okrasné dřeviny.
Totální likvidace plevelů – nežádoucí plevele na cestách, chodnících, dlažbách, hřbitovech atd. Dbáme na to, aby přípravek
nezasáhl ostatní rostliny, které chceme ponechat v růstu. Využijte přípravky: Glyfoklasik. Roundup, Dominátor –vždy při bezvětří
a suchém počasí – účinek je limitován teplotou minus 12 st. C
Likvidace nežádoucích dřevin – postřik nejlépe začátkem září, kdy se zásobní látky stahují dovnitř dřevin, takže se tam dostane
i hodně účinné látky z postřiku. Nejlepším pomocníkem je Garlon4EC.
Tip: Rostliny – trvalky, ovocné a okrasné dřeviny, růže, jahody a jehličnany připravíte dobře na zimu i přihnojením: zkuste
osvědčeného specialistu „Kristalompodzim“ – má vysoký obsah dusíku, který zpomalí růst, ale pomůže rostlinným pletivům
dostatečně vyzrát. Rostliny jsou pak odolné vůči nepříznivým podmínkám (déšť, mráz, sníh) a lépe přezimují. V dalším roce nám
pak budou dělat radost jak úrodou, tak květy.
J. Vosická, Zahradnictví (otevřeno denně od 8 – 18 hodin)
Nabízíme velký výběr podzimních dekorací
(girlandy, okrasné dýně, dráčky, keramiku, bohaté chryzantémy a další)
30
policie
září, říjen 2010
Benešovská policie na internetu.
V měsíci březnu letošního roku proběhl na území Středočeského kraje průzkum veřejného mínění. Cílem bylo zmapovat
spokojenost občanů s prací policistů.
Na Benešovsku policistky oslovily celkem 153 respondentů. Těm pokládaly různé otázky. Jednou z nich byla také otázka, zda lidé
sledují internetové stránky Středočeské policie. Průzkum ukázal, že je sleduje pouhých 13,8 procent obyvatel Středočeského kraje.
S tímto číslem samozřejmě nejsme spokojeni. Proto touto cestou připomínáme adresy webových stránek:
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-stck.aspx
http://www.policie.cz/or-benesov-zpravodajstvi.aspx
Věříme, že se tato situace do budoucna zlepší a naše stránky, které nabízí řadu zajímavých informací z činnosti policie, bude
navštěvovat více občanů.
por. Bc. Zuzana Stránská
Všímavost občanů pomohla k dopadení pachatelů.
V ranních hodinách 15. června telefonicky oznámila žena na Obvodní oddělení Čerčany, že v obci Čtyřkoly přelézají dva muži
oplocení pozemku rekreačního domu a nesou s sebou nějaká zavazadla. Už patnáct minut po oznámení zadržela čerčanská policejní
hlídka oba podezřelé a eskortovali je na policejní služebnu. Ještě týž den se souhlasem státní zástupkyně policisté muže převezli
do pražské policejní cely.
Benešovští kriminalisté obvinili dvojici mužů z přečinů krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci, vše spáchané
ve spolupachatelství. Dne 17. června Okresní soud v Benešově rozhodl o vazbě a podezřelí byli eskortováni do pražské vazební
věznice.
Devětačtyřicetiletý a třiapadesátiletý muž společně z domu ve Čtyřkolech odcizili motorovou pilu, elektrické nůžky a další věci
v hodnotě nejméně dvanáct tisíc korun. Při prošetřování případu policisté zjistili, že muži jsou podezřelí z další trestné činnosti.
V osadě Svárov vykradli dvě rekreační chaty. Poškozeným tak zmizely nástěnné hodiny, fajfka, teleskopický rybářský prut a další
věci v hodnotě přes šestnáct tisíc korun.
Muži se dopouštěli trestné činnosti nejen na Benešovsku, ale i na několika místech ve středních Čechách. Nyní jim hrozí
až tříletý pobyt ve vězení.
prap. Diana Škvorová
Pozor na kapsáře! - Kontroly na parkovištích.
Na krádeže věcí z kabelek a nákupních tašek při nákupech v obchodních domech
v Benešově upozorňovali občany 26. července v dopoledních hodinách policisté
z Obvodního oddělení Benešov a policistky z benešovské preventivně informační skupiny.
Před obchodními domy Kaufland, Lidl a Penny oslovovali občany, kteří šli do
supermarketu nakupovat, aby si na své věci dávali dobrý pozor, věnovali jim náležitou
pozornost a nenechávali je bez dozoru položené v nákupních vozících. Mnozí z nich
policistům za jejich upozornění poděkovali.
Dále na parkovištích supermarketů policisté kontrolovali zaparkovaná auta a zjišťovali,
zda v nich řidiči nenechávají viditelně odložené věci. Nejhorší situace byla na parkovišti
U Kauflandu. Policisté zde zjistili na předních sedadlech několika vozidel viditelně odložené dámské kabelky. Nepoučitelní řidiči dále
v autech nechali ležet bundy, batohy, cigarety, nářadí a další věci. V těchto případech policisté dávali řidičům za stěrač auta letáky
upozorňující na krádeže věcí z vozidel a na kapesní krádeže
Tyto preventivní akce budou policisté opakovat. nprap. Bc. Zuzana Stránská
Benešovští kriminalisté zadrželi trojici mužů.
Benešovští kriminalisté obvinili trojici mužů z několika trestných činů, dva byli vzati do vazby.
Sedmnáctiletý mladík je obviněn z přečinů loupeže spáchané ve spolupachatelství a výtržnictví. Třiadvacetiletý mladík
je obviněn z přečinu loupeže spáchané ve spolupachatelství a devětatřicetiletý muž je obviněn z přečinů loupeže spáchané
ve spolupachatelství a krádeže.
V nočních hodinách dne 23. srpna obvinění společně provedli v Benešově loupežné přepadení, kdy na sedmadvacetiletém muži
pod pohrůžkou násilí vyžadovali peníze. Poškozený jim vydal částku tři sta korun, pachatelé jej prohledali a nic mu již neodcizili.
Téhož dne sedmnáctiletý obviněný v ulici Tyršova v Benešově po předchozí slovní potyčce fyzicky napadl mladíka. Opakovaně jej
udeřil do oblasti hlavy i jiných částí těla. Poškozený si při potyčce na zem odložil tašku, čehož následně využil devětatřicetiletý
pachatel a tašku i s věcmi v hodnotě přes dva tisíce odcizil. Poškozený při fyzickém napadení utrpěl zranění, které si vyžádalo
lékařské ošetření.
Policisté při vyšetřování zjistili, že v polovině srpna obvinění muži ve věku 39 a 23 let maskováni černými kuklami, v úmyslu
zmocnit se finanční hotovosti, přistoupili ke vstupním dveřím do herny v Benešově a tyto se pokusili otevřít. To se jim však
nepodařilo. Poté co si všimli, že obsluha baru telefonuje, tak z místa utekli.
Kriminalisté v nočních hodinách 23.srpna muže zadrželi. Po provedených úkonech mladistvého propustili na svobodu a zbylé
obviněné na základě rozhodnutí Okresního soudu v Benešově eskortovali do pražské vazební věznice.
nprap. Diana Škvorová
31
Policie
září, říjen 2010
Drogy na Benešovsku
Kriminalisté se zaměřují na distributory
Drogy, téma, o kterém se hodně hovoří a píše. Problém, který naši republiku trápí od roku 1989, kdy došlo v oblasti drogové
kriminality k velmi prudkému vzestupnému vývoji. V současné době v České republice funguje plně rozvinutá drogová scéna.
Dají se sehnat drogy všeho druhu, a to i na Benešovsku, kde kriminalisté zaznamenali zvýšený přísun drog, především marihuany
a pervitinu z Prahy a dalších velkých měst. Mají také poznatky, že se na zdejším drogovém trhu může vyskytnout i heroin.
Policisté odhadují, že asi osmdesát až devadesát procent mladých lidí již má zkušenost se zneužíváním drogy. Věková hranice
osob, které drogu odebírají, stále klesá. Experimentovat s drogou začínají děti už na základních školách. Tento problém se vyskytl
i na některých základních školách na Benešovsku.
Drogovou kriminalitou se na Benešovsku zabývají kriminalisté specializující se na problematiku „toxi“. Šetření ke konkrétnímu
případu je vedeno i několik měsíců. Jde totiž o mravenčí práci, která pokud má být úspěšná, vyžaduje delší čas. Policisté se při své
činnosti zaměřují především na dealery, kteří mezi mládeží drogy rozšiřují. Kriminalisté každoročně odhalí několik desítek osob,
které drogy nejen vyrábí, ale i prodávají. V roce 2007 vyšetřovali 14 osob, v roce 2008 jich bylo vyšetřováno 11, v roce 2009 pak
počet vyšetřovaných osob stoupl na 26. Pokud se podíváme na statistku letošního roku, tak za prvních šest měsíců kriminalisté
vyšetřovali už 9 osob.
Můžeme uvést některé případy. Ve vazební věznici skončil 1. dubna letošního roku devětatřicetiletý muž z Prahy - východ.
Od listopadu roku 2009 vyráběl na Táborsku pervitin, který pak používal nejen pro svoji potřebu, ale prodával nebo ho bezplatně
distribuoval na Benešovsku. Pervitin také prodával třiadvacetiletý mladík z Benešova. Prodal ho nejméně osmi osobám
na různých místech Benešova. Kriminalisté ho obvinili z přečinu nedovolené výroby a jiné nakládání s omamnými a psychotropními
látkami a s jedy. Je vyšetřován na svobodě a hrozí mu trest odnětí svobody od jednoho do pěti let. Pro stejný přečin je také
stíhán šestadvacetiletý muž z Týnce nad Sázavou. I on prodával pervitin. O tři roky mladšímu muži jej prodal nejméně ve třiceti
případech.
Koncem roku 2009 kriminalisté pracovali na zajímavém případu. Sedmadvacetiletý mladík propůjčil od června roku 2007
do listopadu roku 2009 svým dvěma kamarádům za účelem pěstování marihuany sklepní prostor v domě na Sázavsku, kde vlastnil
byt, a zajistil jim podmínky pro pěstování drogy. Za tuto službu od nich dostával peníze na úhradu spotřebované elektrické energie
a také usušenou marihuanu. Tuto poté nejméně ve čtyřech případech dal zdarma pětadvacetiletému muži. Vyšetřováním dále bylo
zjištěno, že jeden z pěstitelů marihuany tuto drogu ještě pěstoval ve skleníku a na zahradě dalšího domu na Sázavsku. Usušené
části rostlin pak zadarmo dával svým kamarádům a dalším osobám. Policisté všechny tři muže obvinili z trestného činu nedovolené
výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů. Po skončení vyšetřování, začátkem června letošního roku, kriminalisté
spisový materiál postoupili s návrhem na podání obžaloby na Okresní státní zastupitelství do Benešova. Koncem června pak
od státního zástupce obdrželi na všechny tři obviněné obžalobu. Muži jsou stíháni na svobodě a za jejich jednání jim hrozí trest
odnětí svobody od jednoho do pěti let. por. Bc. Zuzana Stránská
inzerce
Prodáme
secesní sedací soupravu
a staročeskou malovanou truhlu.
Přesnější informace na tel.: 323 647 283.
32
inzerce
září, říjen 2010
LINKA PSYCHOPOMOCI
E ektro
________________ WWW.PSYCHOPOMOC.CZ
Krize? Problém? Zavolejte!
224 214 214
Provedu odborně elektroinstalační práce.
Montáž nových el. rozvodů rodinných domků.
Rekonstrukce – výměna starého el. vedení.
Různé opravy el. instalace včetně začištění.
Montáž hromosvodů.
[email protected]
Prosím volejte: 723 506 224
Milan Doležal – Pyšely
Každý z nás se někdy ocitne
v těžké situaci. Čím dříve je
krize zachycena, tím snazší je
nalézt řešení. Zavolejte k nám
a nebudete na to sami.
LAKUJEME
PROVOZ LINKY KAŽDÝ
VŠEDNÍ DEN
OD 9 DO 21 HODIN
OKNA, DVEŘE, ZÁRUBNĚ, PLOTY,
STŘEŠNÍ PODBITÍ, STŘECHY apod.
SÍDLO: MICHOVICE
TEL. 607 507 606
Služba je poskytováná dle běžného tarifu Telecomu.
GENERÁLNÍ PARTNER LINKY
Franz Kafka: „V mých očích jsou zdi, které oddělují
zdravé a nemocné, jen výrazem slepoty vůči skutečné
hodnotě člověka, která je tam i zde stejná.
STAVEBNÍ FIRMA SE SÍDLEM V BENEŠOVĚ
Radek Fojtík
provádí :
- stavby rodinných domů na klíč,
zpracování projektové dokumentace – stavební řešení
nebo vyřízení stavebního povolení zdarma
- strojní omítky z lehčených omítek firmy
Sakret za ceny standardních materiálů
- kontaktní zateplovaní systémy
- další stavební páce dle dohody
garantuje :
- vysokou kvalitu stavebních prací
- individuální přístup ke každé stavbě
- bezplatný návrh úsporných technických řešení
- dlouhodobé působení v lokalitě Pyšely a okolí
- kontakt na referenční stavby
Volejte : 602 286 129
33
inzerce
září, říjen 2010
sport
MUŽI — v nové sezóně 2010/2011 hraje mužstvo SK Pyšely IV.třídu skupinu A
21.8.2010 Křečovice – SK Pyšely 1 : 6
28.8.2010 SK Pyšely – Miličín 5 : 1, branky Hrachovský 2, Truhelka, Kulhavý, Maršoun
5.9.2010 Lešany – SK Pyšely 1 : 3, branky Truhelka, Hrachovský 2
12.9.2010 SK Pyšely – Bukovany 6 : 0, branky Chadraba, Hrachovský 2, Kulhavý 2, Vlach
Další utkání
19.9.2010 Jankov B – SK Pyšely od 13:30 hodin
25.9.2010 SK Pyšely – Jablonná od 16 hodin
2.10.2010 Poříčí n.S. – SK Pyšely od 16 hodin
9.10.2010 SK Pyšely – Drachkov od 16 hodin
16.10.2010 Budenín – SK Pyšely od 15:30 hodin
30.10.2010 SK Pyšely – Přestavlky B od 14:30 hodin
6.11.2010 Heřmaničky – SK Pyšely od 14 hodin
13.11.2010 SK Pyšely – Pecerady od 14 hodin
l
a
b
t
fo
MLADŠÍ ŽÁCI — v sezóně 2010/2011 hrají mladší žáci okresní přebor odd.A 7+1
29.8.2010 SK Pyšely – Sedlec-Prčice 2 : 5
4.9.2010 Křečovice – SK Pyšely 3 : 20
12.9.2010 SK Pyšely – Vrch.Janovice 8 : 1
Oznámení
Dne 27.9.2010
v době od 8 – 16 hodin
bude přerušena
dodávka elektřiny
v Zaječicích –
– od trafostanice za ZD
směr č.p. 19 včetně
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA — v sezóně 2010/2011 hraje mladší přípravka okresní přebor 5+1
29.8.2010 SK Pyšely – Netvořice 13 : 2
4.9.2010 Pecerady B – SK Pyšely 7 : 9
Kulhavá M.
Pyšelské listy - Vydává Městský úřad v Pyšelích pod registračním číslem OkÚ RR 39; vydávání listu povoleno rozhodnutím Okresního úřadu v Benešově pod č. j. RR 779/96, ze dne 13. 5. 1996
tel. 323 647 218, fax 323 647 452, E-mail: [email protected]; [email protected]; http://www.pysely.cz
redakční rada: B. Dauthová, I. Křížová, A. Sládková, Z. Srnská, L. Zaradičková; administrace listu M. Pášová, M. Kulhavá; odpovědný redaktor Petr Slavík
nevyžádané rukopisy se nevracejí
34
za původnost a obsahovou správnost ručí autor
tisk městský úřad pyšely
Download

Otevření nového náměstí