102
listopad, prosinec 2011
5,- Kč
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vám
jménem svým i svých spolupracovníků
popřál příjemné a klidné prožití vánočních
svátků. Zároveň do Nového roku přeji všem hodně
zdraví, pohody a štěstí v rodině.
Děkuji Vám všem za spolupráci v letošním roce
a věřím, že i v tom příštím bude stejně dobrá.
Stanislav Vosický
Zpravodaj městského úřadu též na http://www.pysely.cz
Pyšelské adventní potkávání
První adventní neděle, s účastí sokolskou je za námi. Stejně
jako v loňském roce bylo to první setkání krásné, s pěkným programem smíšeného pěveckého sboru, když základ tvořil sbor dětí ZŠ
v Pyšelích, vzorná obsluha v podání hasičského sboru Pyšely opět
nezklamala. Strom máme opět krásný, určitě po smrku staroměstském
je to nejhezčí smrk v Čechách. A i kdyby ne, tak je přece náš!
I druhé adventní odpoledne se při setkání s Dětským domovem
starosta města
v Pyšelích vydařilo. Žesťové kvinteto Brass Five je tradičně výborné jak
instrumentálně, tak i s pěveckým programem a mluveným slovem. Tentokrát i diváků bylo víc než v posledních letech a tak čas adventní ve svém
poločase v Pyšelích nabírá na kvalitě a potkávání se u stromu a také v nové tělocvičně
sokolovny je velmi příjemné.
Třetí neděle v Adventu bude patřit Zajíčku a očekává se, že stejně jako loni bude
i on zase něčím originální.
No, a poslední setkání v letošním Adventu bude v neděli 18.prosince pod taktovkou MÚ a Sokola Pyšely. Sejdeme se opět u stromu, zapálíme poslední svíčku,
dáme pár písniček a popovídáme o různých okolostojíčnostech. Pak si zapálíme
svoje svíčky a pomalým přesunem přejdeme
do sokolovny, abychom vyslechli jásavou Českou mši vánoční v podání Gaudium Praha. Na jiném místě PL je zmínka
o tomto tělese. Kdo nebude chtít vyslechnout
J.J.Rybu, zůstane před restaurací sokolovna
při občerstvení, které obvykle bývá u stromu na náměstí. Režim je stejný a pochutiny
možná s překvapením. My co se uchýlíme do
tělocvičny, abychom si prožili krásné chvíle
s hudbou a zpěvem, se k ostatním přidáme asi
po necelé hodině. Sdělíme si dojmy, popijeme
něco svařeného vína, či vylepšeného čaje,
pojíme abychom vydrželi a uzavřeme letošní
adventní potkávání v příjemné chvilce.
BG
Foto Jiří Neubauer
Děkujeme JUDr. Ivo Koudelkovi za věnování překrásného vánočního stromu, který bude o letošních vánočních svátcích
zdobit naše náměstí.
Vážení přátelé,
dovolte, abychom Vám poděkovali za Vaši registraci v rámci zasílání kulturních informací
a také za Vaši hojnou účast na pořádaných akcích.
V současné době je zaregistrováno 189 mailových adres, na které jsou aktuálně zasílány informace o připravovaných a pořádaných akcích. Pokud i Vy, kteří jste ještě registraci neprovedli
a máte o tuto službu zájem, můžete tak učinit prostřednictvím MěÚ Pyšely nebo mailové adresy:
pysely.kultura seznam.cz.
Doufáme, že i v příštím roce se budeme setkávat na kulturních, sportovních a společenských
akcích pořádaných nebo zastřešovaných kulturním výborem a zároveň si dovolujeme Vám
popřát krásné prožití vánočních svátků a co nejvíce pohody v Novém roce.
Za kulturní výbor Martin Zaradička, Jaroslav Chalupa a Tereza Sládková
Zvláštní příloha
T.J. SOKOL
PYŠELY
čtěte na straně 16
1
z městského úřadu
listopad, prosinec 2011
Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Pyšely
konaného dne 13. 6. 2011 v zasedací místnosti městského úřadu v Pyšelích od 18.00 hod.
Přítomni: JUDr. Lucie Barešová, Ing. Dana Drábová, Ph.D.,
RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D., Jaroslav Chalupa, Ing. Marian Klásek,
Dušan Kostrhoun, Stanislav Vosický, Ing. Petr Walder a Mgr. Martin Zaradička.
Konstatováno, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Schůzi řídí starosta města Pyšely Stanislav Vosický.
Zapisovatelem zápisu navržen a hlasy všech přítomných zastupitelů schválen
JUDr. Jan Pavlík.
Ověřovateli zápisu byli navrženi a hlasy všech zastupitelů schváleni: Dušan Kostrhoun, Petr Walder
Rozhodnuto všemi hlasy, že usnesení se nahradí zápisem.
Projednáno plnění úkolů z minulého zasedání: Konstatováno, že byl přesunut
z minulého zasedání pro nedostatek času k přípravě bod: projednání odpovědi
na dopis Ing. Horkého. Nyní je k disposici vyjádření odpovědné osoby. Dana
Drábová čte dopis Ing. Stibůrka, z něhož vyplývá, že obec nemusela vyhlašovat
cenu vodného v roce 2011, když tato byla stejná jako v roce 2010 a navíc obec
nemůže ze zákonných důvodů naplňovat fond oprav, neboť ten se tvoří ze zisku
a obec neodepisuje majetek. Přítomný Ing. Horký s tím nesouhlasí a trvá na tom,
že se otázkám financování provozu vodovodu a kanalizace nevěnovala dostatečná
pozornost a že obec neplní to, k čemu se zavázala.
Byl dále schválen program zasedání:
Lucie Barešová: to pro obec znamená,
1. Projednání a schválení závěrečného že když to tak půjde dále, nebude na
účtu města Pyšely za rok 2010.
běžné výdaje. Starosta vysvětluje, jak
2. Ustanovení členů jednotlivých nabíhá dluh – jde o vyvolané investice,
výborů zastupitelstva.
které jsou nezbytné – ku příkladu
3. Projednání a schválení plánu překládání veřejného osvětlení při tom,
činnosti kontrolního výboru.
když ČEZ likviduje vedení na stožárech
4. Projednání žádosti Jana Kapinose a umísťuje ho pod zem. Na stožárech
o odkoupení části pozemku parc.č. máme umístěna svítidla veřejného
19/1 v k.ú. Zaječice.
osvětlení – z dřívějška, bez jakéhoko5. Projednání
žádosti
Richarda liv právního zajištění. Nezbývá než zaOšmyka o odkoupení osobního au- investovat umístění příslušného vedení
tomobilu Pickup za majetku města pod zem a vybudovat nové stožáry
Pyšely.
jenom pro osvětlení.
6. Projednání žádosti Antonína SlavíStarosta dále seznamuje s výsledka o uzavření průchodu mezi jeho ky auditorské zprávy, která bude v poddomem a domem Ivy Křížové.
statných částech bez tabulek umístěna
7. Projednání návrhu na zvýšení na webu.
poplatku za zábor veřejného prosK rozpočtovému výhledu Marian
tranství.
Klásek uvádí, že je nastaven až do r.
8. Projednání nežádoucího stavu 2014 – je proveden tak, jak je schva­
životního prostředí, který vzniká lován rozpočet – je to plán a vlastní
v souvislosti s hlukem sekaček na rozpočet se od něj může lišit – počítá
trávu ve dnech pracovního klidu.
se s rekonstrukcí školy, cest a prode9. Projednání situace v přízemí obec- jem pozemků. Investiční akce nejsou
ního domu.
v tomto stavu financí letos možné.
10.Různé
Tomáš Havlíček uvádí, že rozpočtový
Program byl schválen hlasy všech
výhled vyžaduje půlroční diskusi
přítomných zastupitelů.
s obyvateli, a pak bude možné učinit
Ad 1.) Marian Klásek přednáší rozhodnutí o prioritách. Namítá některé
závěrečný účet a rozpočtový výhled. položky: veřejná zeleň by měla mít 0,
Závěrečný účet byl vyvěšen dne všechno věnovat škole, chce to diskusi
18. 4. 2011 a dne 6. 5. 2011 sejmut. zejména o některých položkách. Lucie
Nebyly uplatněny žádné připomínky. Barešová se ptá - veřejné osvětlení
Uvádí, že rozpočet závěrečného účtu - co to je za položky ? Co je veřejné
je bezproblémový. Závěrečný účet osvětlení 800 000,- , proč se v obci
tvoří přílohu tohoto zápisu. Rozpočet svítí ještě ve tři hodiny v noci? Proč se
byl navýšen o průběh realizace re- svítí celou noc? Je nutno udělat anketu
konstrukce náměstí. Tomáš Havlíček mezi občany. Lucie Barešová připraví
namítá, že říkat, že v rozpočtu není anketní otázku. Starosta vysvětluje,
problém je ironie. K tomu Marian že pokud jde o náměstí, v současné
Klásek vysvětluje, že k 31.12.10 byly době se připravuje noční omezení innesplacené závazky ve výši 7 milionů tensity osvětlení, jinde s ohledem na
Kč. Od roku 2008 se totiž snižují stáří zařízení to nelze provést. Celkové
daňové příjmy. Jsou dluhy, ale tyto zhášení osvětlení na noc by výrazně
dluhy jsou způsobeny investiční aktiv- zhoršilo bezpečnostní situaci ve městě.
itou, nikoliv špatným hospodařením.
Marian Klásek dále uvádí, že
2
o tom, co se bude skutečně dělat, se
rozhoduje při schvalování rozpočtu.
Dana Drábová upozorňuje: to, kam
se chce obec ubírat, je zpracováno
ve Strategickém plánu. Rozpočtový
výhled je těsně svázán se strategickým
plánem.
Hlasuje se o schválení závěrečného
účtu obce.
Pro schválení závěrečného účtu
hlasují zastupitelé Dana Drábová, Jaroslav Chalupa, Marian Klásek, Dušan
Kostrhoun, Stanislav Vosický, Petr
Walder a Martin Zaradička.
Proti nehlasuje nikdo, hlasování
se zdrželi Lucie Barešová a Tomáš
Havlíček,
Závěrečný účet města Pyšely byl
schválen hlasy většiny zastupitelů.
Hlasuje se o schválení roz­
počtového výhledu obce.
Pro schválení rozpočtového
výhledu hlasují zastupitelé Dana
Drábová, Jaroslav Chalupa, Ma­rian
Klásek, Dušan Kostrhoun, Stani­
slav Vosický, Petr Walder a Martin
Zaradička.
Proti nehlasuje nikdo, hlasování
se zdrželi Lucie Barešová a Tomáš
Havlíček,
Rozpočtový výhled města Pyšely
na roky 2012 až 2014 byl schválen
hlasy většiny zastupitelů.
Ad 2.) doplnění členů výborů:
Dušan Kostrhoun navrhuje jako
členy výboru pro životní prostředí
Martina Chmátala a Jana Olmra
mladšího. Schváleno hlasy všech
zastupitelů.
Martin Zaradička navrhuje kromě
již dříve schváleného místopředsedu
kulturního výboru Jaroslava Chalupy jako členku Terezu Sládkovou.
Kromě Tomáše Havlíčka, který se
zdržel hlasování, hlasovali všichni
ostatní zastupitelé pro tento záměr.
Schváleno hlasy většiny zastupitelů.
Marian Klásek navrhuje kromě již
dříve schváleného místopředsedy Petra Waldera jako členku finančního
výboru Kláru Křížovou. Schváleno
hlasy všech zastupitelů.
Marian Klásek navrhuje za
místopředsedu výboru pro územní
plánování Tomáše Havlíčka a jako
člena Luďka Vondráška. Schváleno
hlasy všech zastupitelů.
Lucie Barešová uvedla, že se jí
nepodařilo kromě Tomáše Havlíčka
obsadit třetího člena kontrolního výboru, neboť nikdo nemám zájem o práci
v něm.
Starosta doporučuje, že pokud
se do příštího jednání nepodaří kontrolní výbor obsadit, bude zvolen jiný
předseda tohoto výboru – není možné
pracovat bez kontrolního výboru.
Ad 3.) Plán činnosti kontrolního
výboru nebyl předložen.
Ad 4.) Byla projednávána žádost
Jana Kapinose o odprodej 99 m2 z
obecního pozemku parc.č. 161/1, v k.ú.
Zaječice, které přiléhají k jeho domu
čp. 20, za částku 1 000,- Kč za 1m2
podle plánku, který předložil. Žádost
byla s kladným výsledkem předběžně
projednána dne 4.4.2011. Záměr
prodeje byl vyvěšen od 30.5.2011 do
dne 13.6.2011. Pro tento prodej hlasovali zastupitelé Dana Drábová, Jaroslav Chalupa, Marian Klásek, Dušan
Kostrhoun, Stanislav Vosický, Petr
Walder a Martin Zaradička. Zastupitelka Lucie Barešová hlasovala proti,
Tomáš Havlíček se zdržel hlasování.
Záměr prodat Janu Ka­
pinosovi část pozemku parc.č. 161/1
v k.ú. Zaječice o výměře 99 m2 za
částku 1 000,- Kč za 1 m2, podle
předloženého plánku, byl schválen
hlasy většiny zastupitelů.
Ad 5.) Byla projednávána nabídka
obce k odprodeji automobilu Pick Up,
reg.zn. 5 S 2 6920, rok výroby 1996,
najeto 312 500 km. Nabídka byla
uveřejněna od 14.4.2011 do 12.5.2011.
Jako jediný zájemce se přihlásil Richard Ošmyk z Pyšel. Dana Drábová
navrhuje cenu 5 000,- Kč. Pro prodej za
uvedených podmínek hlasovali zastupitelé Dana Drábová, Tomáš Havlíček,
Jaroslav Chalupa, Marian Klásek,
Dušan Kostrhoun, Stanislav Vosický,
Petr Walder a Martin Zaradička.
Za­stupitelka Lucie Barešová se zdržela
hlasování.
Záměr
prodat
Richardu
Ošmykovi automobil reg. zn.
5 S 2 6920 byl schválen hlasy většiny
zastupitelů.
Ad 6.) Byla projednávána žádost
Antonína Slavíka o možnost uzavírat
v nočních hodinách uličku, která se
nachází na náměstí T.G.Masaryka
v Pyšelích mezi jeho domem čp. 69 a
domem Křížových - Winklerových čp.
70. Důvodem žádosti je znečišťování
výkaly v nočních hodinách. Bylo rozhodnuto povolit panu Slavíkovi, aby
uličku opatřil na svůj náklad vrátky
s tím, že ji může uzavírat v době od
20:00 do 07:00. Jeden z klíčů musí
obdržet hasiči, jeden z klíčů bude
uložen na městském úřadě. Pro tento
záměr hlasovali všichni zastupitelé.
Záměr uzavřít uličku z Nám.
T.G.Masaryka mezi domy čp. 69
Z městského úřadu
listopad, prosinec 2011
Pokračování ze strany 2
a 70 za výše uvedených podmínek
byl schválen hlasy všech zastupitelů.
Ad 7.) Byl projednáván návrh
městského úřadu na zvýšení poplatku
za zábor veřejného prostranství pro obchodní činnost z dosavadních 5,- Kč za
1 m2 a den na 20,- Kč za 1 m2 a den.
Dosavadní poplatek totiž nevystihuje
lukrativnost zejména náměstí a nemá
regulační charakter. Pro tento záměr
hlasovali zastupitelé Dana Drábová,
Jaroslav Chalupa, Marian Klásek,
Dušan Kostrhoun, Stanislav Vosický,
Petr Walder a Martin Zaradička. Zastupitelé Lucie Barešová a Tomáš
Havlíček se zdrželi hlasování.
Zvýšení poplatku za zábor
veřejného prostranství pokud jde o
obchodní činnost na částku 20,- Kč
za 1 m2 a den bylo schváleno hlasy
většiny zastupitelů.
Ad 8.) Byl projednáván návrh
městského úřadu na omezení hlučnosti
sekaček a podobných hlučných
činností ve dnech pracovního klidu
alespoň v neděli odpoledne. Po diskusi
rozhodnuto, že vyhláška v tomto směru
se vydávat nebude, pouze se občané
požádají v tisku, aby omezili tyto
činnosti zejména v neděli v ranních
hodinách a v neděli odpoledne. Lucie
Barešová zpracuje v tomto směru anketu mezi občany.
Lucie Barešová se v 20.10 hod.
omlouvá a ze zasedání odchází.
Ad 9.)
Byl projednáván
nepořádek v prádelně obecního domu
čp. 201, kterážto místnost neslouží
jako prádelna a je značně zaneřáděná.
Starosta navrhuje, aby bylo umožněno
zaměstnanci obce Rudolfu Papučíkovi,
který nemá kde bydlet, aby si tuto
místnost upravil a užíval jako přístřeší.
Tento záměr schválili zastupitelé Dana
Drábová, Tomáš Havlíček, Jaroslav
Chalupa, Marian Klásek, Dušan Kostrhoun, Stanislav Vosický, Petr Walder
a Martin Zaradička.
Záměr
umožnit
Rudolfu
Papučíkovi, aby si upravil suterénní
bývalou prádelnu v domě čp. 201
v Pyšelích jako přístřeší, byl schválen hlasy většiny zastupitelů.
Ad 10.) Různé:
a) Marian Klásek sděluje, že má
připravený návrh na nový, výhodnější
systém likvidace odpadů. Předloží jej
v září.
b) Starosta vysvětluje situaci
s lékařským domem – jedná se s MUDr.
Štolbovou o odkoupení její poloviny
domu obcí, nadále funguje ordinace
MUDr. Biskupa a MUDr. Sovjáka.
c) Kamerový průzkum kanalizace
v Zaječicích zatím neproběhl pro nedostatek finančních prostředků.
d) Starosta seznámil zastupitele se situací ohledně cesty vedoucí
skrze statek manželů Havránkových
v Zaječicích. Obec tuto komunikaci získala letos od čs. státu a podle
smlou­vy o smlouvě budoucí uzavřené
s manželi Havránkovými z roku 2005
ji má převést na ně jako reciprocitu
za umožnění položení kanalizace a
vodovodu do jejich jiných pozemků.
Pozemek je pokryt veřejnou komunikací, která také jako veřejná komunikace zůstane – je to podmínka
převodu na naši obec a jakýmkoliv
nový majitel bude k tomu zavázán.
Do této komunikace ovšem v její dolní
části významně zasahuje roh bývalého
seníku, který je v majetku obce.
e) Starosta informoval zastupitele
o odpovědi Krajského úřadu na naše
upozornění na havarijní stav silnice
spojující Pyšely se Senohraby. Krajský
úřad děluje, že silnici opraví v rámci
běžné údržby podle povětrnostních
podmínek. Opravuje vše postupně.
Zasedání skončilo v 20:45 hod.
Zapsal dr. Pavlík
Stanislav Vosický, starosta
Ing. Dana Drábová, Ph.D., místostarostka
Dušan Kostrhoun, ověřovatel
Ing. Petr Walder, oveřovatel
Doplněk k zápisu ze zasedání Zastupitelstva města Pyšely konaného dne 13. 6. 2011.
Ad 1) ironie, jelikož rozpočtové chování obce je dlouhodobě ztrátové, a je nutné žádat o úvěr
M.Klásek: závazky obce po splatnosti k dnešnímu dni: přes 6,0 mil Kč
Lucie Barešová: z auditorské zprávy vyplývá, že to pro obec znamená, že když to tak půjde dále, nebude na běžné výdaje
Úvěr ze strany ČS nebyl poskytnut, ČS nechce poskytnout prostředky na úhradu závazků, poskytne na nové investiční akce
K rozpočtovému výhledu: T.H. není přesvědčen o tom, že je dobré odhlasovat rozpočtový výhled bez řádné diskuze, nehledě na to, že výhled byl předán 5 minut před
schůzí zastupitelstva.
Obsazení kontrolního výboru – L.Barešová vyzvala ostatní zastupitele i přísedící veřejnost, zda by se nenašel mezi zastupiteli zájemce o činnost v KV, či někoho
doporučili.
Ad 3) L.Barešová: jakmile budou obsazeni všichni členové kontrolního výboru, bude plán činnosti kontrolního výboru předložen před příští schůzí zastupitelstva.
Ad 5) L.Barešová: zvážit zda auto nebude chybět pro činnost úřadu, T.Havlíček zda nebude možné využít pro cesty zaměstnanců úřadu a vyloučit tak využívání
drahých cesťáků.
Náklady za převod hradí p. Ošmyk.
Ad 7) T.Havlíček upozorňuje, že zvýšení poplatku je čtyřnásobné, zda nezvážit menší navýšení.
Ad 8) P.Walder: občany trápí jiné nežádoucí vlivy na životní prostředí, než je hluk sekaček, a to je pálení nebezpečného odpadu a prašnost z cest, nehledě na to kdo
bude nedodržování takové vyhlášky vyžadovat a sankcionovat?
Ad 10) Finanční výbor pracuje na návrhu na nového znění Vyhlášky o poplatku za komunální odpad, čeká se na údaje o množství odpadu a nákladech za likvidaci
odpadu za červen, bude předloženo před zářijovou schůzí zastupitelstva
M.Klásek přednesl žádost Sokola Zaječice o finanční prostředky na podporu nově zakládaného družstva mládeže.
Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Pyšely
konaného dne 3. 10. 2011 v zasedací místnosti městského úřadu v Pyšelích od 18.00 hod.
Přítomni: Ing. Dana Drábová, Ph.D., RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D., Jaroslav
Chalupa, Ing. Marian Klásek, Dušan Kostrhoun, Stanislav Vosický, Ing. Petr
Walder a Mgr. Martin Zaradička.
Omluvena pro nemoc: JUDr. Lucie Barešová
Konstatováno, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Schůzi řídí starosta města Pyšely Stanislav Vosický.
Zapisovatelem zápisu navržen a hlasy všech přítomných zastupitelů schválen
JUDr. Jan Pavlík.
Ověřovateli zápisu byli navrženi a hlasy všech zastupitelů schváleni: Dana
Drábová, Tomáš Havlíček
Rozhodnuto všemi hlasy, že usnesení se nahradí zápisem.
Projednáno plnění úkolů z minulého zasedání.
Byl dále schválen program zasedání:
1. Projednání námitek ověřovatele Ing.
Petra Waldera proti znění zápisu
ze zasedání zastupitelstva dne
13.6.2011.
2. Ustanovení kontrolního výboru.
3. Projednání a stanovení ceny vodného
a stočného pro rok 2012.
4. Informace o návrhu budoucího řešení
poplatku za komunální odpad.
5. Úprava rozpočtu.
6. Projednání bezúplatného převodu
pozemku parc.č. 471/1 na manžele
Havránkovy v rámci smlouvy
o uložení obecní kanalizace do
pozemků manželů Havránkových.
7. Různé
Program byl schválen hlasy všech
přítomných zastupitelů.
Ad 1.)
Po projednání námitek Petra
Waldera proti zápisu o zasedání
zastupitelstva ze dne 13.6.2011
rozhodnuto všemi hlasy, že zápis se
měnit nebude a námitky se připojí
k němu jako jeho součást.
V diskusi upozornil Marian
Klásek , že zápis by měl vyjadřovat co
se dohodlo a jak bylo hlasováno. Petr
Walder upozorňuje na ustanovení § 12
jednacího řádu.
Starosta diskusi uzavřel s tím, že
v případě, že bude některý ze zastupitelů
požadovat některý bod zdůraznit,
požádá cestou předsedajícího o jeho
zapsání do zápisu.
Ad 2.)
Tomáš Havlíček v zastoupení pro
nemoc omluvené Lucie Barešové čte
návrh na nové složení kontrolního
výboru a to předsedkyně: JUDr.
Lucie Barešová, členky Ing. Štěpánka
Bednářová a Mgr. Jindra Marešová.
Pro toto složení kontrolního
výboru hlasovali všichni přítomní
zastupitelé.
Závěr: Pro obsazení kontrolního
výboru ve složení předsedkyně
JUDr. Lucie Barešová a členky:
Ing. Štěpánka Bednářová
3
z městského úřadu
listopad, prosinec 2011
Pokračování ze strany 3
a Mgr. Jindra Marešová hlasovali
zastupitelé Dana Drábová, Tomáš
Havlíček, Jaroslav Chalupa, Marian
Klásek, Dušan Kostrhoun, Stanislav
Vosický, Petr Walder a Martin
Zaradička.
Bylo dále diskutováno o ná­
vrhu na plán činnosti kontrolního
výboru na roky 2011 až 2013.
Závěr: Rozhodnuto, že do konce
letošního roku je, kromě stálých
úkolů daných kontrolnímu výboru
zákonem o obecním zřízení, uloženo
zastupitelstvem kontrolnímu výboru
provést
kontrolu
hospodaření
Základní školy v Pyšelích, kontrolu
hospodaření
Mateřské
školy
v Pyšelích, kontrolu hospodaření
v restauraci v Zaječicích, kterou
jakožto příspěvek od obce na
činnost pronajímá ve své režii
TJ Sokol Zaječice, kontrolu
spolupodepisování místostarostkou
pokud jde o objednávky převyšující
částku 20 000,- Kč a kontrolu nájmů
v obecním domě čp. 201.
Pro tento závěr hlasovali
zastupitelé Dana Drábová, Tomáš
Havlíček, Jaroslav Chalupa, Marian
Klásek, Dušan Kostrhoun, Stanislav
Vosický, Petr Walder a Martin
Zaradička.
AD 3.) Bylo diskutováno o výši
vodného a stočného v roce 2012.
Bylo rozhodnuto, že Dana Drábová ve
spolupráci s odpovědnou osobou Ing.
Stibůrkem do příštího zasedání vyjasní
situaci. Současně bude ke schválení
předložen na příštím zasedání plán
obnovy vodovodu a kanalizace.
Ad 4.) Marian Klásek představuje
svůj návrh na úpravu financování
hospodaření s likvidací odpadů.
Konstatuje, že v současné době jsme
schopni zvládnout toto financování
i při předpokládaném zvýšení DPH
od 1.1.2012. Navrhuje dále, aby
se uvažovalo o přechodu na systém
placení poplatků podle počtu a velikosti
odpadových nádob.
AD 5.) Marian Klásek uvedl
nutnost provést průběžnou úpravu
rozpočtu obce podle požadavku
auditora. Seznamuje zastupitelstvo
s návrhem na úpravu rozpočtu.
Hlasováno je o návrhu Patra Waldera
o odložení projednávání tohoto bodu
na příští zasedání. Pro toto odložení
hlasuje Petr Walder, ostatní zastupitelé
kromě zastupitele Tomáše Havlíčka,
který se hlasování zdržel, hlasují proti
odložení.
Při hlasování o schválení úpravu
rozpočtu hlasovali pro úpravu rozpočtu
kromě Petra Waldera, který se hlasování
zdržel, všichni ostatní zastupitelé.
Závěr: Pro úpravu rozpočtu
města Pyšely, která tvoří přílohu
tohoto zápisu, hlasovali zastupitelé
Dana Drábová, Tomáš Havlíček,
Jaroslav Chalupa, Marian Klásek,
Dušan Kostrhoun, Stanislav Vosický,
Martin Zaradička. Úprava rozpočtu
tedy byla schválena hlasy většiny
zastupitelů města Pyšely.
Ad 6.) Starosta seznamuje
zastupitelstvo se zněním původní
dohody s manžely Havránkovými
z roku 2005, kde naší obci umožnili
vedení kanalizace pod povrchem
jejich pozemků za to, že naše obec na
ně v budoucnu převede komunikaci
nynějšího parc. Čísla 471/1 v kat.
území Zaječice, která prochází jejich
dvorem. Tuto dohodu nyní, kdy
tato komunikace byla převedena na
naši obec, je nutno naplnit. Starosta
upozorňuje, že v případě tohoto
převodu zůstane komunikace i nadále
veřejnou komunikací. Po diskusi byl
tento převod schválen za podmínky,
že zůstane zachován veřejný přístup
k této komunikaci.
Závěr:Pro
tento
převod
podle původní dohody, schválené
tehdejším zastupitelstvem, hlasovali
za podmínky, že převod nebude
uskutečněn dříve, než bude zajištěno
právo volného užívání komunikace
kýmkoliv,
všichni
přítomní
zastupitelé: Dana Drábová, Tomáš
Havlíček, Jaroslav Chalupa, Marian
Klásek, Dušan Kostrhoun, Stanislav
Vosický, Petr Walder a Martin
Zaradička.
Záměr převodu pozemku parc.č.
471/1 v kat. území Zaječice byl
schválen, za podmínky předchozího
vložení věcného břemene umístění
kanalizačních
řadů,
případně
kanalizačního zařízení, na pozemcích
manželů Havránkových, do katastru,
hlasy většiny zastupitelů.
Ad 7.) a) Starosta seznamuje
zastupitele s návrhem firmy Marius
Pedersen na zajištění dluhu naší obce
vůči této firmě. Rozhodnuto ponechat
rozhodnutí v této věci na dobu, kdy
budou známy přesné podmínky.
b) Starosta dále seznamuje
zastupitele s cenovou nabídkou téže
firmy na svoz BIO odpadu do naší
kompostárny. Rozhodnuto provést
podrobnější analýzu a pak o věci
rozhodnout podle zájmu občanů.
c) Starosta seznamuje zastupitele
s výsledky ankety mezi občany o re­
gulaci nočního veřejného osvětlení
v obci a omezení hlučných činností
v neděli. Došlo pouze 12 odpovědí:
Pro noční vypínání veřejné­
ho osvětlení jsou 3 osoby, proti 9
osobám.
Pro omezení hlučných činností
v neděli jsou 3 osoby, 8 osob je proti,
1 osoba se nevyjádřila.
Jako rizika regulace osvětlení
uvádějí občané: snížení bezpečnosti
lidí, automobilů a majetku, dále
zvýšení kriminality v obci. Občané
požadují přidání osvětlení v lokalitě Na
Ohradě. Mimo anketu požadují občané
omezení rychlosti a zřízení chodníků
na ulici Čtyřkolská.
Zapsal dr. Pavlík
Stanislav Vosický, starosta
Ing. Dana Drábová, Ph.D., místostarostka
RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D., ověřovatel
Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Pyšely
konaného dne 7. 11. 2011 v zasedací místnosti městského úřadu v Pyšelích od 18.00 hod.
Zasedání bylo svoláno na žádost zastupitelů JUDr. Lucie Barešové, RNDr. Tomáše Havlíčka, Ph.D. a Ing. Petra Waldera.
Přítomni: JUDr.Lucie Barešová, Ing. Dana Drábová, Ph.D., Jaroslav Chalupa,
Ing. Marian Klásek, Dušan Kostrhoun, Stanislav Vosický, Ing. Petr Walder a Mgr.
Martin Zaradička.
Omluven RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D. pro problémy s dopravou do
zaměstnání.
Konstatováno, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Schůzi řídí místostarostka města Pyšely Ing. Dana Drábová, Ph.D.
Zapisovatelem zápisu navržen a hlasy všech přítomných zastupitelů schválen
JUDr. Jan Pavlík.
Ověřovateli zápisu byli navrženi a hlasy všech zastupitelů schváleni: Jaroslav
Chalupa a Dušan Kostrhoun.
Rozhodnuto všemi hlasy, že usnesení se nahradí zápisem.
Projednáno plnění úkolů z minulého zasedání:
• není dosud podepsán zápis ze zasedání dne 3.10.2011 – problém zařazen jako
bod 1.) dnešního zasedání
• není dosud splněn úkol pro Danu Drábovou vyjasnit s Ing Stibůrkem výši
vodného v roce 2012 a předložit plán obnovy vodovodu a kanalizace. Důvodem
nesplnění je mimořádnost dnešního zasedání – bude splněno do příštího řádného
zasedání v prosinci 2011.
Byl dále schválen program zasedání:
1. Projednání námitek ověřovatele
RNDr. Tomáše Havlíčka, Ph.D.
proti znění zápisu
ze zasedá­
ní zastupitelstva dne 3.10.2011
4
a projednání návrhu na změnu
jednacího řádu zastupitelstva města
Pyšely.
2. Projednání budoucnosti pyšelské
základní školy (přestavba, žádosti
o dotace atd.)
3. Představení
priorit
ohledně
snížení zadluženosti města Pyšely
v rozpočtu na rok 2012.
4. Městská knihovna, její stav a zpří­
stupnění veřejnosti.
5. Projednání záměru převést na obec
od České republiky pozemek parc.č.
1053/15 (jde o komunikaci na
Borové Lhotě).
6. Různé
Dana Drábová přednáší návrh
programu, konstatuje, že k bodům
2, 3 a 4 nebyly podány žádné návrhy
ve smyslu jednacího řádu, přes to
navrhuje, aby se tyto body projednaly.
Marian Klásek navrhuje zařazení
do různého projednání harmonogramu
tvorby rozpočtu, Lucie Barešová
navrhuje projednání výsledků kontroly
v Mateřské škole.
Pro
dočasnou
nepřítomnost
zastupitele Tomáše Havlíčka se
projednává nejdříve bod 4.
4.) Lucie Barešová uvádí tento
bod: Knihovna byla uzavřena při
rekonstrukci náměstí a občané se
nyní dotazují kdy se otevře a na čem
otevření vázne.
V 18.12 hod. přichází zastupitel
Tomáš Havlíček – je jednáno nadále
v plném obsazení.
Starosta Stanislav Vosický podává
vysvětlení, že v současnosti nejsou
finanční prostředky na zprovoznění
knihovny a informačního střediska.
Rozhodnuto, že starosta provede
odhad finančního prostředků nutných
k zprovoznění knihovny a informační­
ho střediska, který předá finančnímu
výboru pro zapracování do rozpočtu na
rok 2012. Schváleno všemi zastupiteli.
Dále se pokračuje v jednání podle
původního programu.
1.) Po diskusi rozhodnuto, že bude
schválen zápis ze zasedání ze dne
3.10.2011 v zjednodušené verzi, kterou
předložil tajemník.
Pro hlasovali všichni zastupitelé
s tou výhradou, že zápis bude
Z městského úřadu
listopad, prosinec 2011
Pokračování ze strany 4
upraven v tom směru, že v bodě 6.)
tohoto zápisu, bude uvedeno správně
stanovisko zastupitelů, že k převodu
pozemku na manžele Havránkovy
dojde až po té, co bude věcné břemeno
na umístění naší kanalizace do jejich
pozemků vloženo do katastru.
Po další diskusi dále bylo
rozhodnuto, že z jednacího řádu
zastupitelstva města Pyšely se v § 12,
odst.3. vypustí bod :-průběh diskuse
se jmény účastníků. Schváleno všemi
zastupiteli.
2.) Zastupitel Havlíček uvádí
stanovisko zastupitelů, kteří navrhli
projednání tohoto bodu v situaci, kdy
se opakovaně nepodařilo získat dotaci
na přestavbu školy. Jde o to, že projekt
je příliš veliký, nutno dále uvážit, že
příštích deset let budou žáci přibývat,
pak dojde k propadu, navíc se zpomalila
výstavba domů na nových parcelách.
Je nutno mít předstih při sestavování
rozpočtu – navíc škola není dosud
odkanalizovaná. Je nutno hledat jiné
možnosti jak školu rekonstruovat.
V diskusi zaznělo, že škola si udržuje
charakter venkovské školy a bude
konkurence schopná, pokud bude
nabízet kvalitní učitelský sbor, k čemuž
vedou poslední změny v personálním
obsazení tohoto sboru.
Starosta uzavřel diskusi s tím, že
projekt na rekonstrukci školy se tvořil
několik let a za jiných dotačních
podmínek. V současné situaci je
jediné řešení a to zprovoznit starou
budovu, která je v lepším stavu než
budova větší, novější. Je potřeba
v této starší budově odkrýt záklop na
stropech , odkrýt protipožární vrstvu
z ušlapané hlíny (v tom pomohou
místní hasiči), nechat posoudit
statikem stav trámoví, toto opravit,
provést novou instalaci elektrických
rozvodů a osadit sádrokartony. Je
předpoklad, že by za náklady cca 3 až
3,5 milionů byly získány čtyři učebny
+ dílny. Je nutno postupovat tak, aby
dílčí práce byly v souladu s projektem.
Oprava sociálního zařízení bude stát
cca 3 milion, napojení na kanalizaci a
rekonstrukce stoupaček bude stát cca
10 milionů, nová střecha 13 milionů.
Pokusíme se získat nějaké dotace
z projektu From a něco z havarijního
fondu Ministerstva školství. Nutno
označit priority:
1.-zprovoznit starou, menší budovu,
2. –rekonstrukce rozvodů a připojení
na kanalizaci a vodovod, 3.-výměna
oken, 4.-výměna střechy.
3.) Zastupitel Walder uvádí návrh
zastupitelů na projednání priorit
rozpočtu a to: 1. úspory personální,
problematika vodního hospodářství,
3. úspory v oblasti energií a veřejného
osvětlení, 4. úspory v oblasti péče
o veřejnou zeleň.
Po diskusi uzavřela Dana Drábová
s tím, že jde o otázku dalších propočtů
– finanční výbor se bude náměty
zabývat.
5.) Po seznámení se se situací a po
diskusi bylo rozhodnuto :
a) Zastupitelstvo hlasy všech
zastupitelů schválilo zamýšlený
bezúplatný převod pozemku parc.č.
1053/15 druh pozemku-ostatní plocha,
využití - ostatní komunikace v kat.
území Pyšely, na území Borové Lhoty,
z majetku České republiky do majetku
města Pyšely.
b) Zastupitelstvo hlasy všech zastupitelů
schválilo zamýšlený bezúplatný převod
pozemků parc.č. 851/1, druh pozemku
ostatní plocha, způsob využití zeleň a
852/1, druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití
neplodná půda,
z majetku České republiky do majetku
města Pyšely, s tím, že s převodem
nejsou spojeny žádné finanční závazky
a za podmínky že město bude zavázáno
používat pozemky pouze jako veřejnou
zeleň, pro vykonávání správy potoka
a kanalizace, nebude pozemky
pronajímat a ani je po dobu deseti let
nepřevede třetí osobě.
c) Starosta informuje zastupitelstvo
o tom, že obec zrekonstruovala sochu
sv. Vojtěcha, sv. Floriána a postupně se
bude snažit opravit i sochy ostatní.
Zastupitelstvo hlasy všech zastupitelů
vyslovilo souhlas s tím, aby město
Pyšely podalo žádost o dotaci
z rozpočtu Středočeského kraje z fondu
kultury a obnovy památek pro rok
2012 na restaurování sochy sv. Anny
v areálu kostela Povýšení sv. Kříže
v Pyšelích. Celkové náklady budou
ve výši 170 316,- Kč. Zastupitelstvo
schvaluje, aby v rozpočtu v pro rok
2012 byla započítána částka pro vlastní
zdroje ve výši 8 516,- Kč.
d) Zastupitelstvo po diskusi schvaluje,
aby i v příštím roce bylo využito
k zajištění donášky obědů pro imobilní
seniory pomocí Pečovatelské služby
okresu Benešov , což si vyžádá v roce
2012 náklady 95 000,- Kč.
e) Předseda finančního výboru Marian
Klásek navrhuje harmonogram tvorby
rozpočtu na rok 2012 a navrhuje, aby
bylo pro získání času na zodpovědné
sestavení rozpočtu přijato na pro­
sincové schůzi rozpočtové opatření a
vlastní rozpočet pak byl schválen dne
2.1.2012.
Tento záměr byl po diskusi schválen
hlasy všech zastupitelů.
f) Marian Klásek upozorňuje na pro­
blémy s dodavatelem elektřiny a
navrhuje, aby se zajistila elektronická
aukce, při které by se využilo služeb
firmy, která se těmito aukcemi zabývá.
V diskusi zazněl názor, že bychom
mohli výběr povést sami i názor, že
nikdo z neodborníků není schopen
spočítat tarify a není v jeho silách
uskutečnit aukci a že elektronická aukce
může ušetřit až 30 % z ceny, kterou
ovšem nutno uvažovat s ohledem
na příští roky.
g) Předsedkyně kontrolního výboru
Lucie Barešová informuje, že byla
provedena kontrola hospodaření
v Mateřské škole bez závad a bylo
zjištěno, že dosluhuje elektrický
sporák v ceně 100 000,- Kč.
Starosta upozorňuje, že jde o špatně
předpokládané provozní náklady,
v důsledku čehož nejsou peníze
na opravy.
Zapsal dr. Pavlík
Stanislav Vosický, starosta
Ing. Dana Drábová, Ph.D., místostarostka
Dušan Kostrhoun, ověřovatel
Jaroslav Chalupa, oveřovatel
SMS InfoKanál
aneb „městský rozhlas do kapsy“
Milí spoluobčané,
nalezli jsme jednoduché a pohodlné řešení, jak zajistit Vaši lepší informovanost a máme pro Vás efektivní systém zveřejňování důležitých
informací.
Tato nová služba umožňuje zasílání důležitých informací z měst­
ského úřadu na zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů formou
krátkých textových zpráv (SMS).
Obcí rozesílané zprávy si Vás najdou prakticky kdekoli, což je
výhodné i pro ty z Vás, kteří trávíte většinu dne mimo Vaše bydliště.
Včasná informovanost občanů se již několikrát ukázala jako naprosto nezbytná zejména při komunikaci v krizových situacích, jako jsou
např.sněhová kalamita, výpadek elektřiny, odstávky vody, zasedání
zastupitelstva apod.
Jak službu získat?
Je to jednoduché, zaregistrujte se zasláním jedné registrační
SMS, která je zpoplatněna dle tarifu Vašeho operátora. Služba je
poskytována všem zaregistrovaným občanům ve stejném rozsahu a hlavně zdarma, veškeré náklady hradí město. Stačí odeslat
jedinou textovou zprávu z mobilního telefonu, na který chcete
zprávy dostávat a registrace je hotova.
Pokračování na straně 6
Vážení občané,
stejně, jako v minulých letech i o letošních „Dušičkách“ se na
našem hřbitově objevily krádeže. Z hrobů mizí věnečky, květiny,
vázy apod. Je to velmi smutné a znepokojivé, proto Vás velice
prosíme, všímejte si na hřbitově svého okolí, pomozte ohlídat toto
pietní místo.
Děkujeme.
5
z městského úřadu
listopad, prosinec 2011
Pokračování ze strany 5
Tvar registrační zprávy je:
Varianta a) pro občany bydlící v Borové Lhotě
REGmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraBOROVAmezeraLHOTAmezeraCISLO POPISNE
Příklad: REG JAN JANOUSEK BOROVA LHOTA 11
Varianta b) pro občany bydlící v Kovářovicích
REGmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraKOVAROVICEmezeraCISLO POPISNE
Příklad: REG JAN JANOUSEK KOVAROVICE 12
Varianta c) pro občany bydlící v Nové Vsi
REGmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraNOVAmezeraVESmezeraULICEmezeraCISLO POPISNE
Příklad: REG JAN JANOUSEK NOVA VES LADOVA 27
nebo varianta bez položky ULICE
REGmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraNOVAmezeraVESmezeraCISLO POPISNE
Příklad: REG JAN JANOUSEK NOVA VES 26
Varianta d) pro občany bydlící v Pyšelích
REGmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraPYSELYmezeraULICEmezeraCISLO POPISNE
Příklad: REG JAN JANOUSEK PYSELY U PARKU 380
nebo varianta bez položky ULICE
REGmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraPYSELYmezeraCISLO POPISNE
Příklad: REG JAN JANOUSEK PYSELY 330
Varianta e) pro občany bydlící v Zaječicích
REGmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraZAJECICEmezeraULICEmezeraCISLO POPISNE
Příklad: REG JAN JANOUSEK ZAJECICE NA STRANI 127
nebo varianta bez položky ULICE
REGmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraZAJECICEmezeraCISLO POPISNE
Příklad: REG JAN JANOUSEK ZAJECICE 49
Poznámka: Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi slovy, nepoužívejte prosím diakritiku.
SMS odešlete na číslo služby SMS InfoKanálu města Pyšely: 323 647 218
NOVĚ je také možnost pro občany registrovat se k odběru SMS pomocí webového formuláře s potvrzovacím SMS kódem
https://www.infokanal.cz/cweb/WebRegistration.hq?k=pysely
Muzeum
Pyšelské muzeum
Muzeum v sobotu 12. listopadu skončilo, otevře se zase na jaře v příštím roce. Návštěvnost byla jako každý rok slabší, hlavně pyšelských občanů
přišlo málo. Zavítali sem hlavně návštěvníci z okolních obcí a turisté, kteří se zájmem expozici prohlédli. Ale přišly i děti z místní školy se svými
učitelkami a to je moc dobře, že se zajímají o naši historii.
Přibylo hodně darů do muzea nejen od pyšelských občanů, ale i z okolních obcí. Drobné hospodářské nářadí, brusle z 18. století ještě se zachovalými řemínky na přivazování k botám, krásné porcelánové mísy a hrnečky do kuchyně, velkou zdobenou mísu na omývání obličeje a rukou, starou železnou žehličku, do níž se vkládaly rozžhavené uhlíky,
krejčovskou pannu, pěknou celou máselnici, starý psací stroj. Z archiválií přibyly dva domovské listy, asi
15 knih (dílo J. Nerudy) vydaných v 19. století. Z fary v Jílovém nám bylo vráceno dvacet knih, které
původně pocházely z pyšelské fary. Protože je fara obsazena novými obyvateli, byly knihy odvezeny
na jílovskou farnost, která je nyní i pyšelská. Byla nám vrácena část knih, ponejvíce životopisů světců
(velmi staré). Mezi nimi je dokonce i zpěvník psaný ručně Františkem Václavem Pokorným z roku 1831.
Obsahuje 114 nábožných písní. Některé V. Pokorný sám skládal a některé opisoval od jiných autorů a to
písmem velmi úhledným, některé písně jsou zapsány i v notách. Zpěvník byl určen pro kůr v zámecké
kapli. Ze stodoly u kaplanky, kde byl uskladněn různý materiál a i některé exponáty našeho muzea, se vše
muselo vystěhovat z nařízení církve a obyvatel fary. Vše je nyní uskladněno v Zaječicích v budově seníku.
Pro muzejní exponáty to není nejvhodnější místo, doufám, že se najde lepší. Ještě před tímto nečekaným
stěhováním jsem ve stodole u kaplanky v nepředstavitelné změti uskladněného materiálu objevila sochu
Panny Marie, 120 cm vysokou a v celkem dobrém stavu. K mému úžasu je keramická. Bála jsem se,
že by mohla být poškozena a tak pan Jaroslav
Chalupa ji převezl do muzea, kde je umístěna
na velmi pěkném místě. Alespoň něco se
podařilo zachránit. Přijďte se podívat, třeba
budete vědět, odkud pochází. Ještě se musím
zmínit o výstavě „Krása starých výšivek a
ručních prací“. Byla hojně navštěvovaná. SetKeramická socha Panny Marie.
kávala jsem se tu se spokojenými návštěvníky
z Pyšel, ale i s neznámými, kteří s potěšení, zájmem a radostí prohlíželi tyto krásné exponáty. Bylo to jako pohlazení po duši. Hodně jsem se dozvěděla od odbornice na výšivky
o různých technikách a jejich stáří. K mému překvapení jsem dostala po výstavě od
návštěvnice poštou balík (asi 9 kg) až z Teplic a v něm byly háčkované záclony, ubrusy,
vyšívané „kuchařky“, dečky. Je to prý po prababičkách, jedné z Poličky Pokračování na straně 7
Brusle z 18. století.
6
Společenská kronika
listopad, prosinec 2011
Vítáme nové občánky
Dne 2. listopadu 2011 se narodil Hynek Filipský z Pyšel.
Velkou radost z něj mají nejen rodiče David a Markéta,
ale i starší sourozenci Jonáš, Berta a František.
Přejeme celé mladé rodině hodně zdraví, pohody a lásky.
Blahopřejeme
V říjnu oslavila své významné životní jubileum paní Jaroslava Poórová z Pyšel.
V listopadu pak paní Drahomíra Havlíčková ze Zaječic a pan Jiří Šlégl z Domova pro seniory.
V prosinci oslaví kulaté narozeniny paní Anna Müllerová, klientka Domova pro seniory a paní Vlasta Plátková ze Zaječic.
Všem jubilantům blahopřeje a přejeme hodně zdraví, spokojenosti a štěstí do dalších let jejich života.
Devadesátka pana Vladimíra Havelky
„Mně že je devadesát, já se cítím tak na šedesát“, říká pan Havelka na rodinné oslavě jeho „tin“ v restauraci „U Dobrotů“. Tak trochu jsem pana Havelku
vyzpovídala, jak ten život šel, že se dožil takového úctyhodného věku ve svěžesti jak tělesné, tak duševní.
„Od mladých let jsem byl samá práce. Jsem rodilý pyšelák, ačkoliv jsem se narodil v Městečku, kde byla maminka se mnou na návštěvě. Jinak jsme bydleli v Nové
Vsi v domku, kde se říkalo „Na Pazderně“. Často jsme se stěhovali, také jsme bydleli v bývalém pivovaře a po nájemních domech v Pyšelích. Až v roce 1933 postavil můj
otec na Letné domek. Do školy jsem chodil v Pyšelích, tenkrát byl ředitelem školy Richard Novák. Po škole jsem nastoupil do továrny ve Čtyřkolech, která byla ve vlastnictví Přemysla Suchého. Vyučil jsem se soustružníkem na strojích na obrábění kovů. Po květnové revoluci byla továrna zestátněna a přejmenována na TOS Hostivař.
V továrně jsem pracoval dále. V těchto porevolučních dnech, když byly konečně povoleny taneční zábavy, jsem se na jedné takové seznámil s hezkou a příjemnou dívenkou Miluškou z Mokřan, která je do dnešních dnů moji milovanou manželkou. Byla to tenkrát krásná doba, byli jsme mladí, plni elánu do života, ale bylo také hodně
starostí a to také k životu patří. Továrně ve Čtyřkolech jsem zůstal věrný. Zaučoval jsem mladé chlapce, kteří přišli do továrny pracovat. Na stovku jich jistě prošlo, jak
se říká, mýma rukama.“ (Za tuto záslužnou práci dostal pan Havelka od podniku ocenění a plaketu, která je
vystavena v expozici muzea). Pan Havelka pokračuje
ve vyprávění: „Od 14 let jsem hrál fotbal. Našim vedoucím (manažerem) byl pan doktor Bohumil Vinš,
zdejší obvodní lékař. Byl velmi oblíbený u občanů a u
nás fotbalistů také, ale běda, když jsme nějaký fotbalový zápas, jak se říká, zpackali, zavolal si nás do své
ordinace a tam nám pořádně promluvil do duše. Asi
od dvaceti let jsem byl také vášnivým hráčem hokeje.
Hráli jsme v Pyšelích na Sádce, kde byla krásně upra­
vena ledová plocha i s večerním osvětlení. Pak jsme
hráli na Pazdernickém rybníku a v okolních obcích –
v Čerčanech, v Nespekách, Senohrabech. Od začátku
moji sportovní činnosti jsem byl členem SOKOLA.
A tak šel život dál a dál, společně se svoji manželkou
jsme vychovali dva syny a dceru. Spokojeně žijeme
ve svém domě v Pyšelích. V továrně ve Čtyřkolech,
která je zase v soukromých rukách, jsem odpracoval
šedesát let!!! Až v osmdesáti jsem šel do důchodu,
ale ani pak jsem se nemohl se svým soustruhem
rozloučit. Odkoupil jsem vysloužilý soustruh v Doksanech a mám jej doma. Pracuji na něm dál, když
známí na soustruhu potřebují udělat nějakou menší
práci,“ skončil pan Havelka své vzpomínání.
S manželkou Miluškou.
Když jdu někdy večer okolo Havelkových
(bydlíme ve stejné ulici) vidím, jak se u nich v dílně svítí, tak si říkám, že pan Havelka si zase povídá se svým soustruhem. Ať jim to vydrží ještě hodně dlouho.
Vám, pane Havelko, přeji hodně zdraví a díky za ten milý úsměv, kdykoliv Vás potkávám.
Zdena Srnská
Muzeum
Pokračování ze strany 6
a druhé z Čech pod Kosířem. Stáří bylo na všech patrné, ale díky za ně, alespoň se dozvídáme, jak dlouho už se ženy touto činností zabývají. Pak také
dostávám pozdravy do poštovní schránky, škoda, že na nich není jméno od koho jsou, kdo je dárcem. Po výstavě přišly do muzea tři ženy z nedaleké
Brtnice (byly též na výstavě), aby se pochlubily také svými pěknými výtvory, paličkovanými krajkami a dalšími ručními pracemi. Byly to věci opravdu
krásné. Ženy byly nadšené naší výstavou, dala prý jim chuť a povzbuzení do další práce a vědomí, že nejsou samotné v jejich snažení o předávání krásy
druhým lidem.
Z výstavy zůstalo hodně pěkných a hodnotných exponátů jako dar muzeu. Škoda, že je zde tak málo místa k jejich uložení. Některé jsem nainstalovala do expozice muzea a ostatní jsou uloženy v krabicích a budou čekat na příští výstavu. A ještě něco - připravujeme soubor fotografií z výstavy
a zájemci si vše budou moci prohlédnout na webových stránkách města Pyšely.
Zdena Srnská, muzeum
7
Vítání občánků
listopad, prosinec 2011
Vítání občánků
Na sobotu 22. října 2011 jsme se moc těšili a pečlivě připravovali.
Tento den jsme vítali mezi občany našeho města děti, které se narodily v první polovině tohoto roku. S nimi se dostavili rodiče, prarodiče,
sourozenci a nechyběly ani děti z Mateřské školy se svým krásným
vystoupením. Přivítali jsme Tadeáše Mareše z Borové Lhoty, Anežku
Čapkovou a Matouše Prchlíka ze Zaječic, z Nové Vsi Petra Zajíčka a
pyšeláčky Šimona Truhláře, Veroniku Tomšíčkovou, Alenu Rybářovou,
Šimona Pechouše, Matěje Hrušku a Marka Permana.
Bohužel se z důvodu nemoci nemohli dostavit rodiče a jejich dvojčátka Zuzana a Ondřej Voňkovi. Místostarostka města
Ing. Dana Drábová všechny přítomné mile přivítala a ve svém proslovu rodičům připomněla, jak významný a jedinečný je tento den. Děti
z místní školky opět pod vedením paní ředitelky Kryzánkové zaujaly svým bezprostředním vystoupením. Moc jim děkujeme. Poděko­
vání dále patří p. Martině Tiché za moderování odpoledne a panu
Ing. M. Dauthovi, který vše fotografoval. Pro nové občánky byly
připraveny dárky, plakety, pro maminky růže. Nechyběl zápis do pamětní knihy a kdo
chtěl, mohl si nechat své děťátko vyfotografovat v kolébce. mateřská škola
M. Pášová
„Malí vodníčci“
plavání dětí z Mateřské školy Pyšely
Plavecký areál v Benešově nám byl senzační vodní hernou se vším všudy.
Od 7.září do 23.listopadu, nás každou středu odvážel autobus, abychom se zde
vyřádili a snad i něco naučili. Uběhlo to jako voda, ale stálo to za to. V bazénu
nám bylo vždy moc fajn, protože jsme měli moc milé lektorky. Stále se nám
věnovaly, povzbuzovaly a společně jsme trénovali.
A „šikovní plaváčci“ (to byli samozřejmě všichni), dostali na památku
Mokré vysvědčení.
Ilona Kryzánková
8
mateřská škola
listopad, prosinec 2011
Policisté v mateřské škole
Do Mateřské školy v Pyšelích zavítali 25. října v dopoledních hodinách policisté. Policistka
z benešovské preventivně informační skupiny si s předškoláky nejdříve popovídala o policii a o tom,
jak vypadá policejní služba. Ukazovala přitom dětem názorné obrázky policistů z různých služeb, jako
například dopravní policisty, psovody, policisty jízdní policie a další.
Poté hovořila o silničním provozu, o tom, jak se v něm mají správně a bezpečně děti pohybovat.
Připomněla jim jedno důležité pravidlo, které v silničním provozu platí: vidět a být viděn. To názorně
ukázala na reflexním vestičkách, proužcích, samolepkách a dalších prvcích. Nezapomněla přitom
samozřejmě ani na dopravní značky.
Mezitím do školky přijel služebním vozem policista z Obvodního oddělení v Čerča­­nech. Děti se
oblékly a na parkovišti před školou si auto mohly prohlédnout a sednout si do něj. Vyzkoušely si dechovou zkoušku a kdo měl zájem, tak také neprůstřelnou vestu.
I když počasí moc nepřálo a byla zima, nikomu z dětí ani dospělých to nevadilo. V závěru policistka
dětem rozdala drobnou odměnu. Jeden předškolák však pro ni měl taky dárek, dostala od něj krásný
vlastnoručně namalovaný obrázek.
por. Bc. Zuzana Stránská
škola
PODĚKOVÁNÍ PANÍ UČITELCE PRVNÍ TŘÍDY
Dovolte mi, abych tímto způsobem poděkovala paní učitelce zdejší základní školy, paní Rezkové. První třída je pro děti velice důležitá. Učí se nejen potichu sedět
v lavici a plnit své úkoly, číst, psát a počítat, ale hlavně získávají ke škole, učení a učitelům vztah na dlouhé období svého života. Paní učitelka Rezková je k dětem
laskavá a přitom je důsledná. Často plní roli chůvy a má na starosti to, aby se děti najedly a napily, ruce si umyly a také je jim “dočasnou maminkou” když se jí polovina
třídy vrhne kolem nohou a potřebují vlídné slovo. Dokáže si najít čas na děti, které jsou trochu dopředu i věnovat čas těm, kteří ho potřebují o trochu více. Paní učitelka
Rezková byla pro naše prvňáčky dobrou volbou.
Ještě pár slov si dovolím říct, když už jsem se odvážila psát tyto řádky. My všichni obyvatelé Pyšel máme štěstí. Štěstí, v jakém prostředí máme možnost žít.
Mou hlavní myšlenkou je škola a věřím, že až za pár let budeme vjíždět do Pyšel, budeme mít po levé ruce krásnou opravenou bílou budovu školy, která nebude kouřit
a rozpadat se. Věřím, že je jen otázkou času, kdy se všichni zainteresovaní spojí, využijí všech svých znalostí a zkušeností a najdou cestu jak spolu vycházet a dospět
k vytouženému cíli. Vždyť je mnoho lidí, kteří usilují o totéž a jsou ochotni tomu věnovat svoji energii. Udělejme si z tohoto místa místo ještě krásnější a vlídnější.
Je o co stát. V Pyšelích máme vše co potřebujeme, můžeme si nakoupit (a domluvíme se v obchodě česky), můžeme jít do přírody, máme kulturní i sportovní příležitosti,
známe své sousedy, a ještě můžeme pustit své děti ze školy domů pěšky. Pyšely jsou mým domovem a vážím si toho.
Maminka Julinky z první třídy
Vážení rodiče žáků pyšelské školy, vážení spoluobčané,
je to akorát rok, kdy jsem byla
zvolena rodiči žáků pyšelské školy
do školské rady a následně na to
jsem se stala její předsedkyní. Ráda
bych využila této příležitosti a tento
rok shrnula a zhodnotila. Mými
prioritami byla a je rekonstrukce
školních budov a také spolupráce
na budování pyšelské školy jako mo­
derní vzdělávací instituce.
Okolnosti týkající se rekonstrukce
školy, resp. jejího neutěšeného stavu,
se za ten rok dost měnily. Začalo to
prosincovým vypsáním dotační výzvy
č. 60 Regionálního operačního programu Střední Čechy. Během zimy
dávala paní Pášová s podporou ostatních zaměstanců obecního úřadu
dohromady žádost o dotační titul,
z kterého by se dala naše škola zre­
konstruovat. Na podporu této žádosti
jsem psala Regionální radě, která měla
o dotaci rozhodovat, dopis jménem
rodičů žáků o tom, jak budeme projekt
podporovat, jak budeme při výstavbě
i po ní pomáhat. Další podporou měla
být smlouva o partnerství mezi obcí
a školskou radou v průběhu případné
realizace rekonstrukce i po ní. Po
řádném podání žádosti v březnu tohoto
roku jsem kontaktovala pracovníky
Krajského úřadu, setkala jsem se s ve-
doucím odboru regionálního rozvoje a
snažila se upozornit na kritickou situaci naší školy. Na jaře jsem též kontaktovala pracovníky České televize,
nejprve redaktory pořadu Reportéři
ČT, a poté pracovníky Zpravodaj­
ství ČT. Spolu s redaktory ČT jsem
předpokládala, že bude pro veřejnost
zajímavé vidět, v jakém prostředí se
naše děti učí. Zpravodaje jsem kontaktovala a pokoušela se je přitáhnout
do Pyšel, aby se veřejnost dozvěděla
o nebohém stavu školních budov. Tyto
kroky jsem podnikala pro to, abych
žádost o dotaci podpořila a v procesu
rozhodování zvýšila šance na úspěch.
A mezitím Regionální rada posuzovala
a posuzovala a posuzovala žádosti
o dotaci. Finální rozhodnutí mělo padnout v červnu tohoto roku, ale rada posunula tento termín a nakonec rozhodla
až v říjnu. Byla jsem plná očekávání,
zvláště po tom, co zpravodajové ČT
přijeli do Pyšel týden před tím, než se
o žádostech skutečně rozhodovalo, a
zprávu o žalostném stavu školy odvysílali s perfektním načasováním.
Jak již dnes jistě všichni víte,
Regionální rada ROP Střední Čechy
nerozhodla v náš prospěch. Mezi
všechny žadatele ve Středočeském
kraji rozdělila 75,5 milionů Kč, Pyšely
podávaly žádost o dotaci doprovozenou projektem s investičními náklady
více než 80 milionů Kč. Maximum financí, které mohl jeden projekt získat
v rámci tohoto dotačního titulu, bylo
40 mil. Kč.
Snad jsme nyní již všichni pochopili, že takto velký investiční projekt (rekonstrukce školy s přístavbou
nových tříd a tělocvičny) je za
současných ekonomických podmínek
nezrealizovatelný. Lépe řečeno neufinancovatelný.
Během roku škola nepřestala
plakat po nedostatku místa. Část
školy je rozhodnutím statika od roku
2007 uzavřena, není dostatek tříd pro
dělení výuky, které je při odborných a
jazykových předmětech tak potřebné.
Chybí celé odborné účebny pro žáky
2. stupně. Už 5 let chybí dílna, do
které je vstup zakázán. Ve škole není
místo na družinu, ta je tedy organizována v učebně 1. třídy. V této místnosti probíhá celé dopoledne výuka,
v poledne se pak do ní bez možnosti
řádného vyvětrání nahrnou děti z ostatních ročníků i se svými botami a kabáty.
Děti totiž nemají šatny na své svršky,
v deštivých dnech pak schne mokré
oblečení a boty přímo ve třídách. Paní
učitelky nemají kabinety. V prostorech,
ve kterých se připravují na výuku, by
se chtěl připravovat málokdo z nás.
Škola nemá řádné hřiště, to současné
na mně osobně působí dost nebezpečně
pro provozování jakéhokoliv sportu.
A pak stav sociálních zařízení, kuchyně,
střechy, atd. atd..
Minulý měsíc jsem zorganizo­
vala schůzku s paní ředitelkou Niklesovou, panem starostou Vosickým a
panem zastupitelem Walderem. Na
schůzce paní ředitelka specifikovala
největší bolest školy, kterou je právě
nedostatek místa. Po schůzce přislíbil
pan starosta, že obec podnikne kroky
k tomu, aby nejpozději k září 2012
byla znovu zpřístupněna malá budova,
aby ji škola opět mohla používat pro
své potřeby. V malé budově se nachá­
zejí dvě učebny, prostor pro družinu a
šatny a dílna spolu s keramickou pecí.
Jak jste možná již někteří zaregistro­
vali, pracovníci úřadu již otevřeli otvor
ve střeše malé budovy a vyklízejí materiál, který nepřiměřeně zatěžuje stropy v malé budově. Právě stav stropů
byl důvodem k jejímu uzavření. Pan
starosta nechává obnažit stropní trámy.
Proběhne jejich posouzení a návrh, jak
stropy upravit, aby nebyly nadále pro
děti nebezpečné. Stropy budou upra­
veny a zatepleny. Pokračování na straně 10
9
škola
listopad, prosinec 2011
Pokračování ze strany 9
Krov je víceméně v pořádku, pan starosta shání novou střešní krytinu, aby
se mohla střecha přeložit. Cílem je
získání pozitivního statického posudku,
který potvrdí, že v budově je bezpečně
a nehrozí zhroucení stropů. Čili že zde
může opět probíhat výuka.
Na setkání zastupitelů s občany
v sokolovně dne 3. listopadu 2011 pan
Klásek a paní Drábová přislíbili, že budou kontaktovat Ministerstvo školství,
které prý disponuje fondem na havarijní stavy škol. Informovali nás, že tento
fond by též mohl přispět ke zlepšení
havarijního stavu malé budovy.
Další krokem, resp. zatím pouze
možností, jak zlepšit prostředí pro
naše děti, je právě vypsaná výzva hejt­
mana k podávání žádostí o dotace ze
Středočeského Fondu rozvoje obcí
a měst (FROM) pro rok 2012. Tato
výzva byla vypsána dne 14. října 2011,
žádosti je nutné podat do 15. prosince
2011. Minimální výše žádosti o dotaci
je 500 tis. Kč., maximální pak 10 mil.
Kč. Pan starosta mě ujistil, že úřad na
žádosti intenzivně pracuje. Paní Pášová
již zkušeně dává dohromady podklady,
které nejsou naštěstí tak komplikované
jako u žádosti z ROP Střední Čechy.
Z tohoto zdroje obec navíc již v roce
2009 úspěšně žádala o dotaci na
přestavbu a dostavbu Mateřské školy.
Pyšely budou žádat o plnou výši dotace,
tj. o 10 mil. Kč.. Dle slov pana starosty
budou tyto peníze v případě úspěchu
žádosti použity na napojení školy na
kanalizaci, na rekonstrukci sociálních zařízení včetně nových rozvodů,
na rekonstrukci školní kuchyně.
V současnosti pan starosta zadal zpracování výčtu prací, které by mohly
být z této dotace provedeny. Kromě
data uzávěrky pro podání žádostí zatím Kraj nezveřejnil žádné konkrétní
termíny pro posouzení a zhodnocení
žádostí. Na webových stránkách Kraje
je však uveden přibližný harmonogram. Podle něj by měly být schváleny
během února až dubna. Předpokládám,
že Kraj v průběhu času dále zveřejní
konkrétnější termíny pro jednotlivé
kroky. Před termínem schvalování se
pokusím opět intervenovat na Kraji,
připomenout úředníkům stav pyšel­
ské školy a všemožně podpořit tuto
žádost.
Druhou mojí prioritou je spolupráce na budování pyšelské školy
jako moderní vzdělávací instituce.
Z této oblasti bych Vás chtěla informo­
vat o několika skutečnostech. Paní
ředitelka Niklesová za morální podpory školské rady úspěšně zažádala
o dotaci z programu EU peníze školám.
Paní ředitelka zpracovala žádost,
peníze ve výši 940 tis. Kč byly již ško­
le připsány. Tento program je zaměřen
na 7 základních oblastí. Těmi jsou:
čtenářská a informační gramotnost,
cizí jazyky, využívání ICT, matematika, přírodní vědy, finanční gramot-
nost a inkluzivní vzdělávání. V každé
z oblastí lze podpořit individualizaci
výuky, vytváření nových vzdělávacích
materiálů a vzdělávání pedagogických
pracovníků, speciálních pedagogů či
školních psychologů. Čerpání peněz je
spojeno s následným nemalým úsilím
paní ředitelky a učitelského sboru,
který musí řádné čerpání dokládat
tvorbou mnoha originálních výukových materiálů. V této chvíli také paní
ředitelka připravuje dovybavení školy
moderní výpočetní technikou.
Za úspěch považuji založení Klubu rodičů a přátel školy při ZŠ Pyšely
v březnu tohoto roku. K dnešnímu dni
má klub 29 členů. Tímto bych chtěla
poděkovat za úzkou spolupráci spoluzakladatelce Klubu paní Štěpánce
Bednářové a také všem stávajícím
členům za spolupráci. Jako svou první
akci Klub organizoval indiánský den
pro žáky prvního stupně na Den dětí
1. června. Dle reakcí dětí i učitelského
sboru se akce velice vyvedla. Od září
tohoto roku KRPŠ rozšířil nabídku
kroužků pro žáky školy. Kromě stávajícího kroužku sborového zpěvu, keramiky, hry na flétnu a florbalu přibyl
kroužek stolního tenisu, dva kroužky
anglického jazyka a taneční kroužek.
Nyní členové Klubu připravují prezentaci prací dětí školy na vánoční besídce
a spolupracují při adventních nedělích.
Ve spolupráci s Klubem pracuji na
zlepšení komunikace mezi učitelkami
a rodiči. V srpnu proběhlo setkání
zástupců rodičů s učitelským sborem,
které bylo pro obě strany inspirativní.
Tématem byla škola, výuka, očekávání
rodičů, očekávání učitelů, vzájemné
představy o spolupráci. Na výsledcích
setkání jsou založeny další postupné
kroky.
Celý rok jsem v radě zastupo­
vala rodiče žáků školy sama. Druhá
zástupkyně byla dlouhodobě ne­
mocná, z téhož důvodu se nakonec
členství vzdala. Dne 8. listopadu
proběhly doplňující volby do školské
rady, v nichž zvítězila paní Lucie Zaradičková. Rada v dosavadním
složení (zástupci obce: paní Drábová,
pan Walder, zástupci pedagogické­ho
sboru: paní Bartošová a paní J. Kří­
žová) spolupracovala produktivně a
v souladu. Přesto jsem ráda, že může­
me od teď pracovat v plné sestavě.
Paní Zaradičková přichází s motivací
zlepšovat pověst školy. To je dle mého
názoru jedna z priorit. Pokud bude mít
škola stále lepší pověst, bude to jen
potvrzením, že se v pyšelské škole
děti cítí dobře a mají dobré výsledky.
A to je inspirací pro rodiče dalších
ročníků předškoláků, aby poslali své
děti zahájit školní docházku právě do
Pyšel. Kvalitní škola plná spokojených
dětí je klíčová pro kvalitní bydlení
a občanskou společnost v Pyšelích.
Naše děti si zaslouží to nejlepší
vzdělání v pro ně vlídném a příjemném
prostředí.
V dalším roce budu dále aktivně
pracovat ve školské radě a spolupracovat s Klubem rodičů a přátel školy,
soustředit se na zlepšování spolupráce
všech zainteresovaných, tj. učitelů,
školské rady, vedení školy, rodičů
i zástupců obce. Mám též v plánu iniciovat úpravy nevyhovujícího hřiště
ve spolupráci s členy KRPŠ a ostatní­mi
rodiči. Budu sledovat probíhající práce
na škole. Budu se snažit všemožně
podpořit stávající žádost o dotaci.
V případě jejího úspěchu mne pan
starosta vyzve ke spolupráci v komisi,
která bude organizovat a posuzovat
výběrové řízení na dodavatele oprav
ve školní budově.
Pokud Vás zajímá dění ve ško­
le a školské radě, sledujte prosím
www.zspysely.estranky.cz. Pokud Vás
zajímá Klub rodičů a přátel školy,
případně byste se chtěli stát jeho členy,
sledujte prosím www.krpspysely.cz.
Mne i Lucii Zaradičkovou najdete na
[email protected]
Děkuji Vám za pozornost.
Klára Křížová
„Zachraňme Afriku “
Třetí největší a světově nejchudší kontinent, pravděpodobná kolébka lidstva s celou škálou různých náboženských skupin, to je Afrika. Pod názvem
,,Zachraňme Afriku“ pořádala Obchodní akademie Neveklov dne 24. listopadu
ekologickou soutěž pro žáky devátých tříd základních škol.
Africký stát Ghanu ,,zachraňovalo“ soutěžní družstvo našich deváťáků ve slo­
žení Zuzana Kulhavá, Matěj Rezek a Jan Hykeš. Soutěžící si nejprve zahráli
ekologickou hru, na základě které si připravili prezentaci, s níž předstoupili před
porotu. Naše družstvo si svým výkonem od odborné poroty vysloužilo nejvíce
bodů a získalo tak prvenství ve velmi vyrovnané soutěži devíti přihlášených škol
našeho okresu.
Blahopřejeme našim soutěžícím a děkujeme za reprezentaci naší školy.
Mgr. Jitka Bartošová
10
škola
listopad, prosinec 2011
Základní škola T. G. Masaryka,
Pyšely
se koná v úterý 20. prosince v pyšelské sokolovně
od 14.00 hodin.
Přijďte se podívat.
soutěž
Miss Junior
17.října 2011 se stala teprve pátnáctiletá Veronika Pilátová z Pyšel MISS
JUNIOR SYMPATIE a MISS JUNIOR PRAHA a STŘEDOČESKÝ KRAJ.
Finále proběhlo vPražském klubu Hard Rock Cafe. Porota vybrala z 3000
přhlášených dívek 10 nejhezčích, které postoupily do finále. Nejkrásnější bylo,
že moderátot Ruda z Ostravy neustále Veroniku představoval, jako: „Veronika
z Pyšel.“
Vlevo MISS JUNIOR Natálie Kotková z Liberce
a vpravo MISS JUNIOR SYMPATIE Veronika Pilátová z Pyšel
11
Pro Pyšely
listopad, prosinec 2011
Drakiáda roku 2011
Pyšelský blešák
Na začátku listopadu se uskutečnil již druhý ročník Pyšelského blešáku.
Opět jste měli možnost prodat věci pro Vás už nepotřebné, a dali tak ostatním možnost k dobrému nákupu. Letos k nám zavítaly i nové tváře, což
svědčí o tom, že se Vám tato akce líbí. Výtěžek bude využit na aktivity
našeho občanského sdružení, které mimo jiné pořádá pravidelná úterní setkání maminek a dětí na městském úřadě.
Martina Tichá
Kdo chtěl, tak se 15.10. 2011 v 15.00 zúčastnil další drakiády pořádané
na Loretě v Pyšelích. Počasí bylo super, sluníčko, zima tak akorát, i vítr
občas zafoukal . Každý kdo přišel dostal sladkůstku, na zahřátí byl k dispozici teplý čaj.
Na závěr pak udělalo dětem radost, jako již tradičně, letadlo rozhazující bonbóny. Děkujeme všem, kteří přišli, za peněžní podporu pak městu
Pyšely.
Fotografie z drakiády od pana Jakuba Jelínka na
http://foto.bliksoft.cz/redir.php?redirID=de1fe1b97f957e45ac3a0d750a675832.
Za sdružení PRO PYŠELY Lucie Barešová
í
n
á
b
a
l
d
o
Dýň
Ve středu 12. října 2011 proběhlo již tradiční
Dýňodlabání. Letos nám bohužel počasí nepřálo,
ale přesto jsme se sešli v náhradním prostoru – na dvoře
pizzerie
U Dobrotů. Ráda bych touto cestou poděkovala pracovníkům pizzerie
za jejich ochotu při poskytnutí střechy nad hlavou pro všechny dlabače
a zároveň děkuji i městskému úřadu, který rozeslal operativně SMS se
změnou místa konání.
Letošní soutěž o největší vypěstovanou dýni vyhráli sourozenci
Purkrtovi. Sourozenci ji museli spolu s dědečkem přivézt na speciálním vozíku. Jejich dýně vážila 50-60 kg, měla po obvodu 175 cm a na
výšku 75 cm (bohužel jí někdo z naprosto nepochopitelných důvodů
po několika dnech z náměstí ukradl).
Obrovských dýní se letos sešlo víc a děti projevily úžasnou fantazii
při dlabání nejrůznějších obličejů.
Pevně doufám, že budeme mít příští rok větší štěstí s počasím a opět
se sejdeme v hojném počtu tak, abychom rozsvítili co nejvíc dýní, které
dodávají podvečernímu náměstí jedinečné kouzlo.
Děkujeme také všem, kteří chodili dýně každý večer rozsvěcet.
Martina Tichá
Lampiónový průvod aneb cesta za pokladem
Na začátku byla myšlenka uspořádat lampiónový průvod i u nás
v Pyšelích. Stačilo udělat plakáty, rozeslat zprávu, připravit poklad,
osvětlit trasu průvodu a pak čekat v pět hodin na náměstí na toho, kdo
přijde. A bylo Vás hodně! Malí i velcí, babičky, dědečkové i miminka
v kočárcích. Děti měly roztodivné lampióny, od malých po obrovské, se
zvířátky či s korálky nebo vlastnoručně vyrobené. Všichni jsme se potom vydali na cestu za pokladem až na stráň pod Loretou. Magický měsíc nám
pak osvítil poslední kus cesty, a tak byl poklad objeven snadno a rychle.
A jak se rychle našel, tak se i rychle snědl. Jen lampión štěstí se nám kvůli
silnému větru nepodařilo vypustit. Nevadí, příští rok si to zopakujeme
a možná bude i strašidlo.
12
Čmeláčci
A jelikož už je tady čas adventní, dovolte nám, abychom Vám společně
s našimi Čmeláčky (setkávání maminek s dětmi každé úterý od 10 na MěÚ) popřáli
krásné svátky, a těšíme se, že se v novém roce ve zdraví opět uvidíme.
MT
ocenění
listopad, prosinec 2011
Český patriot Jan Kostrhoun, Mladý vlastenec.
Ve čtvrtek 24. listopadu 2011 byly v pražském hotelu DUO uděleny ceny Český patriot 2011, jejichž zakladatelem je
Asociace nositelů legionářských tradic. Ceny byly uděleny již počtvrté, a to osobnostem, které se podílejí na zachování české
historie a výchově a vzdělávání nových generací k vlastenectví, úctě k české historii a jejím osobnostem, které za svou zem
bojovaly ve dvou světových válkách minulého století. Již čtvrtý ročník ceny Český patriot je poděkováním za jejich práci
i šíření odkazu generace 20. století. Jednu z cen Český patriot, kategorie Mladý vlastenec, získal Jan Kostrhoun.
Jan Kostrhoun je jedním z příslušníků mladé generace, která chápe význam historie pro budoucnost národa a podílí
se aktivně na zachování paměti národa. Základy jeho vlastenectví jsou již v rodinné výchově, neboť jeho otec je ve svém
regionu znám jako sběratel a zapisovatel vyprávění místních pamětníků, legend, pověstí a událostí na okolních hradech,
zámcích a obcích. Již více než 15 let věnuje svůj volný čas badatelské a osvětové činnosti.
Zabývá se osudy účastníků I., II. a III. odboje z obce Pyšely a okolí. Inicioval a realizoval například projekt „Dejte tváře
k jménům“, zabýval se osudy Židů, odvlečených za protektorátu do koncentračních táborů, pátrá v archivech, spolupracuje
s Židovským muzeem v Praze a muzeem v Terezíně. Sepsal podrobnou biografii českého výrobce hasičské techniky, který byl za komunismu vězněn a zemřel ve věznici
v Ilavě. Ve městech a obcích na Benešovsku připomíná čs. legie a osobnosti T. G. Masaryka, M. R. Štefánika a E. Beneše, jak dříve narozeným, tak zejména mladé
generaci, kterou získává svým aktivním postojem a nadšením pro podobné aktivity.
Celou bytostí se nadchl pro tradici zvonění 28. října a pro důstojné uctění Dne vzniku samostatného československého státu, zvláště pro akci Zvon míru v Roveretu,
kterou začala a rozšířila v naší republice PhDr. Zlata Fořtová i Mgr. Alexej Bezděk. Po shlédnutí výstavy Od Vltavy k Piavě navázal na Říčanskou výzvu a zajistil
28. října zvonění nejprve v kostele Povýšení sv. Kříže v Pyšelích a postupně i v dalších městech a obcích České republiky. Své dojmy a znalosti si nenechává pro sebe,
publikuje, připravuje ve své obci Pyšely aktivity k významným dnům, výstavky, besedy, na které zve zajímavé osobnosti.
Prameny: Historický kaleidoskop 2011, č. 4–5. http://www.ceskypatriot.cz/
PhDr. Olga Bezděková
28. říjen
V pátek se v Pyšelích rozezněly zvony již po deváté.
V Pyšelích byl sváteční den 28.října 2011 zakončen ve 21h slavnostním zvoněním ve věži pyšelského kostela Povýšení sv. Kříže.
Rozezněl se i 550 let starý zvon, který se již po deváté připojil k akci Zvon Míru v Roveretu. Oslavili jsme tím nejenom vznik našeho
samostatného Československého státu, ale také vzpomněli na naše padlé, kteří v 1.světové válce umírali na všech frontách tohoto
konfliktu na obou stranách frontové linie.
Nejstarší pyšelský zvon byl ulit v roce 1461
a na jeho plášti je latinský nápis provedený goti­
ckou minuskulí uzavřen v linkách. Zajímavostí
je, že v tomto textu se objevuje i české slovo
„pan“. Celé znění nápisu je: Léta Páně 1461 byl
tento zvon ulit (na počest) Pána Ježíše Krista
Amen. Zvon nám již 550 let vyzvání a od roku
1859 byl spojen s hodinovým strojem a odbijí
Pyšelský zvon.
hodiny.
Program svátku začal již ve 12h, kdy byl i součástí oslav „90 let fotbalu
v Pyšelích“. Položením věnce k pomníku padlých na náměstí T.G.M., zde společně
fotbalisté, sokolové a hasiči uctili památku všech, kteří se z válečného konfliktu
v roce 1918 nevrátili. Podobné pomníky, menší i větší je možné nalézt v každém
městě i té nejmenší vesničce u nás. Ti, kteří jsou na nich uvedeni spočívají
v hrobech v Evropě i Asii, daleko od svých rodin.
Před kostelem se před 21h sešlo kolem 30 lidí. Před zahájením jsme si řekli
několik údajů o našem nejstarším zvonu a každý dostal pamětní pohlednici našeho
zvonu. Slavnostní zvonění bylo zakončeno potleskem. Pak jsme si pro zahřátí
sedli k svařáku v hasičské zbrojnici
Slavnostní položení věnce k Pomníku padlých.
a vzpomínali.
V italském Roveretu byl v roce 1925 odlit zvon, který dostal jméno Maria Dolens - Zvon míru. Tento 3m vysoký zvon
zvonil na památku všech padlých a 28.října také na počest našich padlých legionářů. V roce 2001, na putovní výstavě a
přednáškách o Československých legiích v Italii vznikla myšlenka se k tomuto zvonění připojit. Starosta města Říčan a paní
PhDr.Zlata Fořtová spojili své síly a vznikla myšlenka přidat se k této zahraniční poctě. Pod názvem „Říčanská výzva“,
nabádala ke zvonění další místa v celé naší zemi. Jejího rozšíření se s velkou vervou a nadšením ujal a vykonává pro ni
mnoho pan Mgr.Alexej Bezděk. Díky jeho elánu se podařilo získat a zapojit do ní mnoho jeho známých, spolužáků, přátel
i bývalých studentů v dalších obcích.
V minulých letech ozdobilo večerní zvonění tyto místa: Říčany, Prahu Libeň a Řepy, Jeseníky, Kobylí na jižní Moravě,
Velké Popovice, Lojovice, Benešov, Chvojen, Ondřejov, Mýto u Rokycan, Nové Město nad Metují, Machov, Police nad
Metují, Vranov, Pyšely, Nespeky, Městečko, Poříčí nad Sázavou, Mělník, Žíňany, Mezihoří, Mrač, Holešov u Plzně, Třeboň,
Ledce, Tábor a Jihlava.
V letošním roce se k nám přidaly i obce Hartíkova kousek od Olšan u Šumperka a Borová Lhota u Pyšel.
Děkuji všem, kteří si udělali čas a přišli si poslechnout ke svým kostelům a zvoničkám v tento podzimní večer zvony
a zvonky. Naším snem je, že v tento sváteční den se hlas zvonů ponese krajinou od severu k jihu a od západu k východu.
Pokud se rozhodnete se k nám připojit, dejte prosím o sobě vědět : [email protected]
Bližší informace o ZVONU MÍRU a jeho historii naleznete na stránkách : www.fondazioneoperacampana.it .
Jan Kostrhoun, SDH Pyšely
Maria Dolens - Zvon míru.
13
senioři
listopad, prosinec 2011
Výlet seniorů z Pyšel do Jindřichova Hradce a na zámek Červená Lhota
13. září byl krásný den, prozářený sluncem, jako stvořený k výletům. S veselou náladou jsme odjížděli z Pyšel pohodlným autobusem, zaplněným do posledního
místečka. Našim cílem byl Jindřichův Hradec, krásné starobylé město a v něm gobelínové dílny. My, ženy, jsme se moc těšily, vždyť je to v naší republice jediné
pracoviště, kde se tyto vzácné gobelíny vyrábějí. Také se tu opravují gobelíny historické, které jsou poškozené, potrhané a mají vybledlé barvy. První gobelíny nebo také
tapisérie vznikaly už ve starověkém Egyptě i v antickém Řecku. Do Evropy se toto
umění rozšířilo až ve středověku. Nejstarší tapisérie pocházejí z 12. století. Roku
1662 založil Gilles Gobelin v Paříži manufakturu a podle jeho jména vznikl název
gobelíny – nástěnné tkané koberce. U nás vznikla první manufaktura na gobelíny
v Praze (asi od r. 1908), vedená Marií Tinitzerovou. Předcházelo tomu velké cestování a učení se od mistrů tohoto umění v největších světových centrech. Po Praze
pak založila dílnu ve svém rodném městě Jindřichově Hradci. Spolupracovala
s význačnými umělci – Františkem Kyselou, Pavlem Janákem a dalšími. Brzy se
dostavil úspěch. V roce 1925 na výstavě dekorativního umění v Paříži získali cenu
Gran Prix za cyklus „Řemesla“, které jsou uloženy v Umělecko průmyslovém
muzeu v Praze. Zakázky se začaly hrnout. Spolupracovaly též umělci té doby
jako Švabinský, Svolinský, Bauch. M. Teinitzová roku 1952 obdržela státní cenu
II. stupně. V polovině padesátých let však aktivní činnost ukončila. Její dílny byly
zkonfiskovány a v tvůrčím vedení jí vystřídal schopný textilní výtvarník Josef
Müller. Od roku 1991 jsou ateliéry opět v soukromých rukách. Zdejší dílny vede
Jan Fidler, jenž zde zaměstnává asi 15 zaměstnanců. V dílně jsou vidět horizontální stavy, na kterých vznikají nové gobelíny. Mezi důležité zákazníky patří
především hotely a banky, které mají zájem spíše o návrhy moderních malířů a
architektů do velkých prostor. Šikovné tkadleně se podaří za jeden den zhotovit kousek malý jako dlaň a vytvořit jeden metr čtvereční trvá čtyři až pět měsíců, podle
složitosti vzoru. V době, kdy jsme navštívili gobelínové dílny, jsme mohli vidět úžasnou práci tkadlen na opravách historických tapisérií. Restaurují se zde vzácné kusy
z různých zámeckých sbírek, dá se říci z celého světa. Nynější tkadleny dokáží citlivě opravit nejrůznější druhy poškození jak u tapisérií, tak i u historických výšivek a
orientálních koberců. Jsou k této práci vyškolené na uměleckých školách.
Opouštěli jsme gobelínové dílny s díky ženám, které dokáží vytvořit s úžasnou
trpělivostí takovou krásu a zachraňovat pro příští generace krásné tapisérie.
Dále naše cesta vedla k návštěvě hradu v Jindřichově Hradci. Komplex budov
hradu a zámku je po pražském a krumlovském hradu nejrozsáhlejším památkovým
objektem v České republice. Rozkládá se na 3 hektarech pozemků. Rekonstrukce
tak rozsáhlého objektu si vyžádala přes 120 milionů korun. Během sedmi staletí
se zde vystřídaly tři generace šlechtických rodů. Pánů z Hradce, Slavatů a Černínů
z Chudenic. Ti zde byli až do roku 1945. Představitelé těchto rodů často zastávali
důležité politické funkce ve státě.
Nejdříve jsme vstoupili do černé kuchyně, která se nachází v přízemí Černé
věže. Je to dosud funkční a nejzachovalejší kuchyňský prostor pozdního středověku
ve střední Evropě. Gotika je na hradě zastoupena nejcennější památkou, nástěnnou
malbou z r. 1338 a je to legenda o sv. Jiřím, která se nachází v nejstarším románsko-gotickém areálu. Na druhém nádvoří jsme si prohlédli takzvané Adamovo
stavení. Je to krásný renesanční palác s arkádami, který obývali páni z Hradce.
Uvnitř je klasická zámecká expozice vybavená množstvím historického nábytku,
porcelánu, soch a obrazů. Dále pak přepychové interiéry posledních majitelů rodiny Černínů z Chudenic. A na závěr prohlídky – perla italského renesančního stavebního umění - zahradní Rondel. Je to kruhová stavba s kopulí a bohatou štukovou,
zlacenou výzdobou. Byl to dříve taneční sál, uprostřed s otvorem. V místnosti pod podlahou byli muzikanti, otvorem se zvláštním zařízením stoupala hudba nahoru
do sálu, aniž by bylo vidět muzikanty.
Pak následoval další bod programu, městské muzeum a v něm národopisné oddělení a hudební salonek nejvýznamnější české pěvkyně Emy Destinové a dochovaný
interiér lékárny. Největším zážitkem byly Krámový jesličky, které pochází z 18. století. Je to největší mechanický lidový Betlém na světě, zapsaný v Guinessově knize
rekordů. Je opravdu úžasný.
Dominantou Jindřichova Hradce je kostel Nanebevzetí Panny Marie s vysokou věží (65 m), která dnešní podobu dostala po velkém požáru města roku 1801.
Shořelo tenkrát 318 domů a zahynulo 30 lidí. Nárožím kostela prochází patnáctý poledník východní délky. V Jindřichově Hradci je ještě mnoho kulturních památek,
které by stály za další prohlídku, ale my jsme měli ještě odpoledne další zastávku
na krásném pohádkovém zámku Červená Lhota. Jeho poloha je opravdu nevšední.
Stojí na skalnatém ostrohu uprostřed rybníka, s pevninou jej spojuje úzký kamenný most. Zámek je opravdu celý červený, jak je jeho název. Předchůdcem
zámku byla tvrz s vodním příkopem, most byl dřevěný, padací. V 16. století byla
tvrz přestavěna na zámek, učinili tak Kábové z Vrbňan. O sto let později tu sídlili
Slavatové, kteří na zámku vyměnili šindelovou střechu za červenou taškovou, a
tehdy dostala Lhota jméno Červená. V 19. století vlastnili zámek Schönburgové
a ti shromáždili v nově upravených prostorách velké množství historického nábytku, soch a obrazů. Z uměleckých děl vyniká originál, dvojportrét Zachariáše a Jáchyma Hradce v dětských letech. Pro romantickou krásu zámku zde bylo natáčeno
několik českých filmů. Nejznámější je film Zlatovláska. Moc se nám zde líbilo.
Tady již náš výlet končil. Odjížděli jsme domů plni dojmů a krásných zážitků
z příjemně prožitého dne. Díky za bezvadnou organizaci Stáně Tomáškové a Jitce
Zoubkové, již se těšíme na další zájezd.
Z. Srnská
14
Historie
listopad, prosinec 2011
Střípky z historie jednoho rodu
„Pepo, pojď sem. Já jsem něco
našla.“
„Co to je?“
„Podívej, stará vysvědčení, úmrtní
listy, nějaká smlouva…. Co s tím?“
„No co, vyhodit.“
„Není to škoda? Podívej, jak to
měla babička krásně uspořádané.“
„Radši se podívej, co tu ještě
zbývá krámů.“
A písemnosti, které dokumentovaly historii jednoho rodu, končí
v popelnici. České popelnice by mohly
vypovídat! (Jeden můj bývalý žák,
který skončil jako bezdomovec, se
docela obstojně živí tím, že zásobuje
budějovické antikvariáty knihami a
starými pohlednicemi, které vybírá
z popelnic.)
Naštěstí ne všechny dokumenty
mají takovýto smutný osud. Rozumní
lidé si je buď ponechají jako rodinnou památku nebo je odnesou do
nejbližšího muzea nebo archivu.
Ve zdejším muzeu je možné si
prohlédnout fotokopie rodinných
dokumentů Sommerlátových, rodiny,
která žila více než 150 let v Nové Vsi.
Poprvé jsem na toto jméno narazil při
studiu zdejších farních matrik v archivu v Praze. Zaujalo mě ryze německé
jméno v ryze českém prostředí (pomi­
neme-li některé zaměstnance zámku).
V křestní matrice jsem se dočetl, že
v r. 1825 nechal křtít novorozence
koželuh Kryštof Sommerladt, „syn
Fridricha z města Saksu v Prajsu.“
Díky pečlivosti zapisujícího kněze
víme, že tento rod tedy pocházel
z Pruska, z města, které se jmenuje
patrně Sachs. O něm a jeho potomcích
se zachovala řada dokumentů, zachycujících historii jejich rodu. Je jméno
se postupně počešťovalo – ze Sommerladta se postupně stal Sommerlad, pak
Sommerlat a nakonec Somerlát.
Jmenovaný Kryštof se v Táboře
vyučil koželuhem, od r. 1817 se
vyskytuje ve Vlašimi jako tovaryš
u mistra koželuha. Tržní smlouvou
z 15. března 1825 koupil od hraběnky
Karoliny Waldstein-Wartenbergové
dům č. 5 v Nové Vsi zvaný Pazderna.
Za tento dům a přilehlé pole zaplatil
300 zlatých. To už byl ženatý s Terezií
rozenou Rosenburgovou. Pocházela
z rodu, který dlouhá léta provozoval
nedalekou papírnu.
Kryštof Sommerladt zemřel
10. května 1871. Jeho věk se uvádí
85 let, takže lze předpokládat, že se
narodil roku 1786. Jeho manželka ho
přežila o 20 let. Zamřela v červnu 1891
v požehnaném věku 97 let. Narodila
se tedy pravděpodobně v r. 1794. Jejich syn a pokračovatel rodu měl už
ryze české křestní jméno Václav. Žil a
pracoval v rodném domě č. 5 v Nové
Vsi. Zemřel v lednu 1923. Matrika
uvádí jeho věk 89 let. Narodil se tedy
v r. 1834, případně 1833. Jeho manžel­ka
Anna, rozená Michálková, se dožila 85
let. Svého manžela přežila o pouhých
devět dní. V matrice zemřelých jsou
oba uváděni jako výměnkáři. Jejich
syn Josef se narodil 19. ledna 1862.
V roce 1878 vyšel ze zdejší školy.
Mezi dokumenty zdejšího muzea se
zachovalo jeho vysvědčení. Pro zajímavost z něho ocitujme:
Návštěva školní: Úplně přiměřená
Mravné chování: Zcela zákonitě
Pilnost: Velmi dobře
Prospěch ve všech předmětech
náboženstvím počínaje a tělocvikem
konče měl velmi dobrý. Tak ho ohodnotil třídní a řídící učitel Emanuel
Vávra, syn a pokračovatel zdejšího
dlouholetého a zasloužilého učitele
Václava Vávry.
Toto vysvědčení je jediný dokument, který se zde o Josefu Somerlátovi dochoval. Z dalších dokumentů
však vyplývá, že nebyl koželuhem
jako předkové, ale věnoval se zahradnictví. Za manželu měl Marii rozenou
Breburdovou z Gabriel. Jejich syn
František (nar. r. 1896) je poslední,
koho dokumenty podchycují. Poté,
co vyšel ze zdejší školy, navštěvoval
Královský český zemský pomologický
ústav v Troji u Prahy. Tak zněl oficiální
název školy, která budoucí zahradníky připravovala opravdu důkladně.
Na jeho propouštěcím vysvědčení
nalezneme 14 základních předmě­
tů a 15 odborných, např. vinařství,
květinářství nebo nauku o hnojení.
K tomu je třeba přičíst ještě 9 rozmanitých druhů praxe. Josef Somerlát musel být opravdu pilný student,
když toto všechno zvládl s výborným
prospěchem (s výjimkou lučby čili
chemie a krasopisu).
Po ukončení školy v r. 1914 ho
pravděpodobně čekala vojna. Načež se
vrátil do Nové Vsi, kde převzal otcovo
zahradnictví. V r. 1925 uzavřel sňatek
s Boženou Breburdovou, jak vyplývá
z posledního dokumentu uloženého
ve zdejším muzeu. Pamětníci si ještě
budou pamatovat na pana Sommerláta
jako na staršího pána, do jehož zahradnictví jsme mnozí chodili nakupovat.
Tento článek není pokusem o sestavení rodokmenu jedné rodiny. Chce
jen ukázat, co všechno se dá vyčíst
z rodinných dokumentů a hlavně
chce varovat před jejich neuváženým
ničením.
PhDr. Jiří Chvojka
Krása starých výšivek a ručních prací
Vernisáž výstavy se uskutečnila 26. června 2011 v přízemí městského úřadu v Pyšelích. Byla otevřena do konce srpna téhož roku.
Proč právě tato výstava? K připomenutí toho, že v tomto roce uplyne patnáct let od doby, kdy byla v Pyšelích založena stálá expozice Pyšelského muzea. Již v roce
2008 jsem chtěla uspořádat tuto výstavu. Dostala jsem totiž od své neteře kolekci krásných paličkovaných, vyšívaných deček a ubrusů a jeden kroj a ještě bílé vyšívané
šaty. Ačkoliv nejsem odborník na tyto záležitosti, cítila jsem, že jsou to hodnotné a krásné věci že bych si tu krásu neměla nechat pro sebe, ale podělit se o ni i s Vámi
ostatními. Začala jsem se poptávat a shromažďovat podobné věci s myšlenkou uspořádat výstavu.
Přišel rok 2009 a s ním velká rekonstrukce náměstí a budovy úřadu. Nebylo proto možné v této situaci zvát do Pyšel návštěvníky. V roce 2010 bylo vše hotové,
ale bylo vhodné v rámci oslav otevření nového pyšelského náměstí uspořádat výstavu fotografií o historii náměstí a jeho výstavbě až do dnešní podoby. Proto byla tato
výstava uspořádána až letos, kdy už je náměstí hotové, voní tu rozkvetlé růže a stromy.
Na výzvu v Pyšelských listech ženy z Pyšel a okolí darovaly nebo zapůjčily své poklady po rodičích a prarodičích. Vyšívané, k paličkované, háčkované dečky, ubrusy,
zástěry, prádlo a krásné „kuchařky“, které vyšívaly maminky,
babičky a prababičky. Otevřely se i truhly a skříně v našem kostele, odkud bylo zapůjčeno několik historických bohoslužebných
rouch. Košile (komže – alby) s bohatými krajkovými zakončeními,
pokrývky na oltář a brokátový pláštík vyšívaný barevnými sklíčky
na Pannu Marii Loretánskou. K těmto věcem jsem přidala věci od
mojí rodiny a z depozitáře muzea. Ale výstava není jen o krásných výšivkách a ručních pracech. Je také pro poučení o tom, co
předcházelo tomu, než vzniklo plátno, na které se mohlo vyšívat.
Nejdříve se vypěstoval len a pak následovala zdlouhavá práce,
rosení, sušení, lámání, česání atd. Pak teprve se na kolovratech utkala příze, na tkalcovských stavech plátno, ušily se oděvy, na které
pak se mohlo vyšívat. Stojíme dnes v úžasu nad těmito překrásnými
exponáty. Když ruce žen tyto výšivky vytvářely, možná po těžké
práci jen za svitu petrolejky, nebo svíčky, možná si při této práci zpívaly a tu radost a pohodu určitě vyšily do těchto výšivek
na „kuchařkách“ a ostatních věcech, že jsou tak pěkné a milé.
Kéž se ta příjemná pohoda přenese i na Vás, kdo si tuto ukázku
z výstavy prohlížíte.
(Ukázku naleznete na webových stránkách města v sekci
muzeum)
Zdena Srnská, Pyšelské muzeum
15
příloha
T.J. Sokol pyšely
listopad, prosinec 2011
Pod!kování Hotelu InterContinental Praha
Vá"en# pane $editeli, vá"en# pane nám!stku,
vá"ení p$átelé. D!kujeme vám za Vá%
velkorys# sponzorsk# dar, kter# jste nám
poskytli v podob! dvou set "idlí. Na%e
t!locvi&na získala na kráse.
Py%elská ve$ejnost si tak je%t! dlouho bude
p$ipomínat jméno Hotelu InterContinental.
Díky.
T!locvi"ná jednota Sokol Py#ely
16
listopad, prosinec 2011
Sletová štafeta v T. J. Sokol Pyšely
t.j. sokol pyšely
příloha
Ve dnech 24. 9. 2011 a 25. 9. 2011 se konala akce pod záštitou T. J. Sokol
Pyšely nazvaná „Sokolský víkend“. Tato akce byla uspořádána u příležitosti celorepublikové sletové štafety a znovuotevření nově zrekonstruované sokolovny.
Sletová štafeta se pořádá jako první akce, která zahajuje sletový rok.
Sobotní program zahájila starostka T.J. Sokol Pyšely sestra Alena Sládková,
která seznámila přítomné se sobotním programem. Člen výboru T.J. bratr Jaroslav Chalupa všechny seznámil s průběhem rekonstrukce sokolovny a zároveň
poděkoval jmenovitě všem, kteří se zúčastnili na rekonstrukci sokolovny. Místostarostka Sokolské župy Barákovy sestra Mgr. Papírníková Jurečková pohovořila
o historii Sokola a o zajímavostech souvisejících s vývojem sokolského hnutí. Na
tento projev navázala členka vzdělavatelského odboru České obce sokolské sestra
Mgr. Martina Linhartová. S historií všesokolských sletů a s průběhem nácviku na
všesokolský slet, který se bude konat v roce 2012, seznámila účastníky náčelnice
T. J. setra Tereza Sládková.
V další části odpoledne předvedly žákyně část nacvičené sletové skladby
Jonatán, která se setkala s velkým potleskem u diváků. Pro velký úspěch se tato
ukázka ještě jednou opakovala. Na jejich vystoupení navázaly členky sportovního oddílu stolního tenisu T. J. Sokol Pyšely se svou exhibicí. Závěrem vystoupili členové
ochotnického spolku s pěveckým vystoupením. Odpolední program byl ukončen starostkou sestrou Alenou Sládkovou s pozváním na večerní program, kterým byla
diskotéka pro děti a dospělé a na nedělní start sletové štafety. Domnívám se, že
cíl celé akce, kterým bylo seznámit veřejnost se Sokolem a se všemi činnostmi
zdejšího T.J., byl splněn.
V neděli odpoledne před místní sokolovnou odstartoval úsek sletové štafety
Pyšely-Říčany. Ještě je třeba předeslat, že štafetový kolík se sletovým poselstvím byl vyroben svépomocí díky obětavosti členů zdejší T.J. Sletová štafeta
odstartovala po přečtení poselství hlavním kurýrem bratrem Chalupou. Sletovou
štafetu tvořilo 11 kurýrů-cyklistů. Trasa sletové štafety vedla podél řeky Sázavy
a následně náročným terénem směr Hrusice, Ondřejov s cílem v Říčanech, kde
byla předána zdejším organizátorům. V rámci programu v Říčanech, který se
také pořádal u příležitosti sletové štafety, vystoupil ochotnický spolek T. J. Sokol
Pyšely s pěveckým vystoupením. Vystoupení zpěváků včetně hudebního doprovodu mělo vynikající úroveň, ale bylo částečně znehodnoceno nedostatečným
ozvučením. Zároveň bychom chtěli poděkovat všem účastníkům sletové štafety a
ochotnického spolku za důstojnou reprezentaci T.J.
JUDr. Ladislav Papírník,
člen T. J. Sokol Pyšely a předseda odboru sportu Sokolské župy Barákovy
Župní turnaj ve stolním tenise pořádaný T. J. Sokol Pyšely
Dne 22. 10. 2011 se konal 4. ročník župního turnaje ve stolním tenise v nově zrekonstruované sokolovně v Pyšelích. Župní turnaj byl uspořádán v kategoriích muži
a ženy.
Turnaj byl zahájen předsedou odboru sportu Sokolské župy Barákovy bratrem JUDr. Ladislavem Papírníkem.
Turnaje se zúčastnilo celkem 15 účastníků z toho 11 mužů a 4 ženy.
Muži byli rozdělení do dvou skupin a z každé skupiny postupovali do dalšího kola první tři. V tomto kole hrál každý s každým a z této skupiny vzešel vítěz. Ženy
měly pouze jednu skupinu a hrála každá s každou a na základě počtu uhraných bodů vzešla vítězka.
V kategorii ženy se sestra Sára Šestáková umístila na 1. místě, sestra Kamila Virágová na 2. místě a sestra Jana Müllerová na 3. místě. V kategorii muži se umístil
bratr Jaroslav Vejmělka na 1. místě, na 2. místě bratr Petr Hladík a na 3. místě bratr Eduard Müller.
Z průběhu župního turnaje jsme my organizátoři byli nadšení, protože se nám dokázal splnit cíl a to, že se nám podařilo přitáhnout do našeho oddílu a také na župní
turnaj dorostence, tedy naše nástupce. Na župním turnaji hrálo už 6 dorostenců a dorostenek.
Mgr. Michaela Papírníková Jurečková,
členka T. J. Sokol Pyšely a místostarostka Sokolské župy Barákovy
17
příloha
t.j. sokol pyšely
listopad, prosinec 2011
Vánoční divadlo v pyšelské sokolovně
Divadelní soubor pøi T. J. Sokol Láznì Toušeò
vás srdeènì zve na divadelní komedii
carlo goldoni
Poprask
na lag
unì
10. 12. 2011 od 18.00
sokolovna pyšely
napsal
překlad
návrh kostýmů a scény
realizace kostýmů
realizace scény
hudba
světla, technika
Carlo Goldoni
Jaroslav Pokorný
Josef Jelínek
Jana Čurdová
Jan Freudl, Vojtěch Zíta
a Vojtěch Shrbený
Dimitrij Denčev
Josef Hašek
režie
Milan Schejbal
Divadelní soubor Pyšely a Tělocvičná jednota Sokol Pyšely vás srdečně zvou na divadelní představení Poprask na laguně, které se uskuteční v sobotu
10.prosince 2011 v pyšelské sokolovně od 18.00 hodin. Tradiční stolová úprava, svíčky, drobné občerstvení, dvojka vína, stejně jako když hraje domácí soubor.
Tentokrát vám vánoční atmosféru naladí Divadlo Lázně Toušeň. Nejsou to v Pyšelích neznámí herci. V Prodané nevěstě, kterou pravděpodobně většina z vás viděla,
hrají s velkým úspěchem bandu Komediantů. Soubor patří ke špičce amatérského divadla v Čechách a na Moravě. V roce 2010 hrál na několika mezinárodních
přehlídkách ve Francii a v Německu. Na základě výborných výkonů byl pozván do Číny. Jeho účinkování v Šanghaji zapůsobilo tak, že byl v rámci zájezdu požádán,
aby zahrál pro studenty čínské Akademie divadelního umění.
Zárukou toho, že se budete dobře bavit, je nejenom moje slovo, protože ten soubor dobře znám a jejich “Lagunu” jsem viděl, ale také fakt, že to představení
režíroval profesionální režisér a dloholetý umělecký šéf Divadla ABC v Praze Milan Schejbal, autor vynikajících inscenací jakými byly kupř.: Večer tříkrálový,
Cizinec, Golem, Dartagnan, Past na myši, a mnoho dalších. Kostýmy a scénu do Poprasku na laguně navrhoval scénograf a výtvarník pražského Národního divadla
Josef Jelínek. A krom toho všeho – tato v celém světě nejhranější Goldoniho komedie je zárukou skvělé zábavy už sama o sobě.
Těšíme se na vás v novém interiéru naší tělocvičny a těšíme se na výborné výkony toušeňských komediantů. Tahle jejich inscenace projela už celou republiku a
všude se setkala s příznivým ohlasem. Věříme, že v Pyšelích se herci vyhecují k výbornému výkonu, protože naše publikum znají z Prodané nevěsty a našich diváků
si velmi váží
BG
Prodaná nevěsta
Pyšely opět zažily velký kulturní svátek a to
15. října t.r. Dvě zcela vyprodaná představení Prodané nevěsty opět uchvátila diváky. Děkujeme všem
aktérům tohoto jedinečného zážitku.
mp
18
listopad, prosinec 2011
Kdo jsou Gaudium
t.j. sokol pyšely
příloha
Smíšený pěvecký sbor Gaudium Praha je nejlepší sokolský pěvecký sbor z několika desítek pěveckých sborů a sdružení.
Na národních přehlídkách, kterých se už šestkrát zúčastnil nemá konkurenci. V čele sboru stojí nekompromisní sbormistr ing Vladislav Souček se svou manželkou,
kteří za posledních 13 let dovedli toto těleso k úspěchům, jímž se nevyrovná v amatérských podmínkách žádný další podobný. Cílevědomost, pravidelnost, stejně jako
zdravá muzikanstská náročnost vtisknutá tělesu jeho sbormistry a umocněná úsilím sboristů brzy nacházely svůj výraz ve stále náročnějším výběru repertoáru a růstu
umělecké úrovně tohoto ansáblu.
Nastudováno bylo na 150 skladeb nejrůznějších žánrů od děl duchovních a klasické polyfonie z období baroka a renesance až po současné autory. V repertoáru Gaudia jsou též skladby klasické sborové tvorby, černošské spirituály, jakož i vícehlasé úpravy lidových písní. Nastudoval také Mši D dur “Lužanskou” Antonína Dvořáka,
kterou v roce stého výročí autorova úmrtí předvedl v katedrále sv. Víta. Pravidelně koncertuje v Praze a často vyjíždí na umělecké turné a zájezdy do zahraniční.
Významné koncerty absolvoval kupř. se sborem GEANZIEN z Belgie. Buď v jeho zemi a nebo v síni na Klárově a v Emauzích. Jedním z partnerů je také sbor GOSKOR
z Norska, s nímž zpíval v Zrcadlové kapli Klementina. Ve Francii zpíval se sborem LES CHOURES MARISTES z Verpillere.V roce 2003 zpíval s anglickým sborem
REIGATE. V roce 2007 zpíval se sborem CANTATA CHOIR z Liverpoolu a Alaska KAMERATA z USA. Rok na to přijel za Gaudiem sbor CON BRIO CHORAL z
USA, aby spolu s ním zazpíval v ev. kostele U Klementina.
Vynikající pěvecké těleso přijede do Pyšel, aby předvedlo Českou mši vánoční Jana Jakuba Ryby. Přijďte prožít umělecký zážitek, který je srovnatelný s koncertem
světově proslulé harfenistky Kateřiny Englichové, Petra Maláska a operního pěvce Vratislava Kříže, který se vždy v létě koná v kostele Povýšení sv.Kříže v Pyšelích.
Jan Jakub Ryba – Česká mše vánoční v neděli 18. prosince 2011 v 17.00 hodin v sokolovně.
Srdečně vás zve Sokol Pyšely
Letošní poslední adventní neděle v Pyšelích
Foto Jiří Neubauer
V loňslém roce se v Pyšelích poprvé
představil Smíšený pěvecký sbor Gaudium Praha s nastudovanou Českou mší
vánoční. Protože to bylo skvělé vystoupení
tohoto vynikajícího sokolského tělesa, rozhodl se výbor Sokola Pyšely nastudované
dílo pozvat znovu. V neděli dne 18. prosince tedy zazní v tělocvičně první tóny
nejznámější Rybovy mše, Hej mistře....
Začátek je v 17.00 hodin.
Organizátoři adventních setkání se rozhodli zakončit všechna letošní sváteční
odpoledne právě touto slavnostní vánoční
náladou. U vánočního stromu se sejdeme
jako obvykle v 16.00 hodin, abychom rozsvítili na adventním věnci poslední svíčku,
abychom si zazpívali známé písně, abychom si řekli pár milých slov a potom se
vydáme na krátkou procházku se svíčkami
do tělocvičny. Kdo se koncertu nebude chtít
zúčastnit, zůstane před restaurací sokolovna, kde bude připraveno občerstvení, jaké
bývá vždycky na náměstí.
Gon
19
dopisovatelé
listopad, prosinec 2011
Zpěvák a herec Jára Pospíšil a Pyšely
K nepřebernému množství osobností, které měly vztah k Pyšelům,
můžeme jmenovat zpěváka a herce Jaroslava Pospíšila. Po 2. světové válce
zde několikrát vystoupil se svým uměleckým programem. Mnozí lidé si
určitě pamatují na upoutávky programu na pyšelském náměstí. Rovněž sem
do našeho městečka jezdil k rodině přátel.
Jára Pospíšil se narodil 26.ledna
1905 v Jihlavě, kde byl jeho otec
soudcem a zároveň organizoval sborový zpěv. Jaroslav studoval gymnazium v Jihlavě a v Moravských
Budějovicích. Po maturitě se měl stát
drogistou, ale na doporučení rodinného
přítele J.B.Foerstra odešel na pražskou
konzervatoř, kde studoval v letech
1923- 28 u profesora Fuchse. Jaroslav
Pospíšil se věnoval nejdříve opeře, ale
brzy přešel k operetnímu žánru. Své
první angažmá získal v olomoucké
operetě v letech 1932- 41, kde se vypracoval mezi několik nejpopulárnějších
zpěváků tehdejší doby. Jeho umělecké
schopnosti vrcholily ve třicátých
letech, kdy se nahrávaly gramofonové
a rozhlasové skladby a kdy rovněž
vystupoval ve filmu a v divadle.
V době okupace měl zpěvák Jára
Pospíšil zákaz vystupování, protože
jeho matka byla židovského původu.
Vykonával tedy mnoho různých
zaměstnání a koncem války byl
dokonce vězněn. Místem jeho inter-
nace bylo nedaleké město - Bystřice
u Benešova. Když se po propuštění z
koncentračního tábora vracel domů do
Prahy, tak jeho cesta vedla přes Pyšely,
kde se zastavil u svých přátel.
Po válce se herec Jára Pospíšil
vrátil ke své profesi a v letech 1946-48 byl v Karlínském Varieté sólistou
Komické zpěvohry. Později následovalo angažmá v Divadle Na Fidlovačce a
v Hudebním divadle v Karlíně, kde byl
od roku 1950 do roku 1968. V tomto
roce odešel do důchodu. Tato skutečnost
měla politické důvody, protože Jára
Pospíšil musel odejít přímo z divadla.
To ovšem nebránilo tomu, aby i nadále
tvořil a vystupoval. Měl svůj vlastní
zájezdový program Kouzlo operety a
rovněž vystupoval v televizi. Během
své umělecké kariéry absolvoval přes
pět tisíc koncertů a nahrál několik
set gramofonových skladeb. Herec a
zpěvák Jára Pospíšil měl možnost také
vystupovat ve filmu. Jeho první role
byla ve filmu režiséra Karla Lamače
Sensace. Následovaly pak oblíbené
filmy U svatého Antoníčka, Klatovští
dragouni, Ta naše písnička česká, nebo
Slaměný klobouk.
Jára Pospíšil zemřel v Praze
11.února 1979 ve věku 74 let. V mládí
byl manželem naší filmové herečky
Hany Vítové. Bez nadsázky lze říci, že
umění zpěváka Járy Pospíšila je stále
živé, protože se doposud hrají jeho
písně a rovněž ho můžeme vídat v televizi v programu Staré české filmy.
B. Dauthová
Také sledujete zveřejňované horoskopy?
Různě motivovaní astronomové,
astrologové, matematici a historici
jakož i příležitostní amatéři celé věky
pracně usilovali o zjištění, zda došlo
kolem předpokládaného data Kristova narození k takovému vzájemnému
seskupení planet (k tzv. konjukci dvou
nebo více nebeských těles na stejné
ekliptické průsečnici, s čímž si ani já
nebudu dále lámat hlavu), jehož as­
tronomická mimořádnost byla nade
vší pochybnost. Nejen tato událost
bude předmětem následujícího příspěvku pro Pyšelské listy.
Citovanou, tehdy nanejvýš obtížnou úlohu, díky Tychovým precizním
astronomických měření a vynikajícím
znalostem nebeské mechaniky, se podařilo řešit jeho nadanému mladšímu
současníkovi a spolupracovníkovi,
Keplerovi (v letech 1600 a 1601 společně totiž spolu působili také i v Praze
na dvoře císaře Rudolfa II.). Dopracoval se k závěru, že roku 7 př.n.l. došlo
k velké konjukci, k velkému seskupení planet Jupiter a Saturn v souhvězdí
Ryb. Potvrzoval to také až neuvěřitelně šťastně objevený klínopisný zlomek
v okolí Babylonu (dnes Iráku) ze 7. až
6. století př. n. l. Touto poznámkou se
mi podařilo dostat se několika větami
až k hvězdopravectví (v širším slova
smyslu k astrologii)) a jeho slovním
produktům, to je k horoskopům. Mnohé jsem už o nich uváděl v příspěvku
zveřejněném v PL „Je mnohé mezi nebem a zemí “.
Řádné sestavení, vypočítání a
slovní završení prací na horoskopu
vyžadovalo při dodržování tradičních
hvězdopraveckých pravidel (pokud
se dělalo opravdu poctivě) usilovnou
práci mnoha desítek (uvádí se i několik
set) hodin naplněných složitými početními výkony a to i tehdy, kdy jejich
20
sestavovatelé měli již k dispozici pomocné tabulky a diagramy.
Knih a rukopisů zabývajících se
astrologií je prý neuvěřitelný počet a
mnohé z nich mimořádně vzácné. Ještě
více než jich, jak jsem se dočetl v knize
Kitty Fergusonové „Tycho a Kepler “
(vydalo ji v roce 2009 nakladatelství
Academia v Praze), je prý bláznivých
představ o hvězdopravectví. Den co
den, týden co týden se mohou v různých běžných tiskovinách obšťastnit
jejich čtenáři horoskopem a radami pro
narozené v tom či jiném znamení ze
zvěrokruhu. Tím tak kvetou a bují živnosti samozvaných astrologů, zvláště
těch, kteří udělují během spiritistické
seance „neocenitnelné“ pokyny pošetilcům ochotných vyhodit slušné částky
peněz za mysteriózní bláboly. Jediné,
co mne na nich opravdu překvapuje, je
jejich drzá slovní ekvilibristika.
Pro zajímavost se podívejme, což
je smyslem mého příspěvku, jak kdysi
vypadala příprava horoskopů. K tomu
prvořadě náležela znalost sférické astronomie (studuje geometrii na kulové
ploše), určování poloh hvězd a planet,
jakož i práce se zvířetníkem. Do něho
sestavovatelé vkládali čtyři rovnostranné trojúhelníky tvořící základní
rozdělení jednotlivých souhvězdí zvěrokruhu. A poté následovalo jemnější
dělení, tj. podle vzájemných vztahů
(napočítal jsem jich přes 40). Vybírala
se vždy jedna ze dvou charakteristik,
např. vladařská nebo poslušná, pohyblivá nebo stálá, prostředně krásná či
krásná atd. Jistě se z popisovaného dá
pochopit subjektivnost výběru. Mohl
bych vás ještě unavovat s dalšími podrobnostmi. Místo toho si teď vsugerujte pokoutního astrologa, šířícího kolem sebe domněnku, že postačí zařadit
datum narození člověka k příslušným
planetám a souhvězdím a je vymalováno (tento výraz zde opravdu nedělá
ostudu). Ve skutečnosti však horoskop
stále ještě není hotov. Musí se zjišťovat
vztah mezi Sluncem a planetami, mezi
Měsícem a planetami a mezi planetami
navzájem. Je to prostě celé tak složité,
že informace o dalších bližších údajích
i ve vašem zájmu přeskočíme (stejně
jim nerozumím) a zastavíme se až u
zařazování planet příslušného data do
tzv. nebeských domů, kterých je pouze
12, pokud vás tím přivede na rozumnější myšlenky.
Teprve nyní hvězdopravec připraví výpočty pro tzv. měsíční uzly a pro
významné body zvířetníku ve vztahu
k minulému zákazníkovu životu. Pokud astrolog odhalí ve svých postupech nějakou chybu, a je-li poctivý,
začne znovu a hezky od začátku. Závěrem pak analyzované údaje může začít
složitým způsobem vysvětlovat.
V knize K. Fergusonové jsem nalezl zmínku o horoskopickém pokusu
Tycha Braha. V roce 1572 (v 26 letech
věku) vydal pro rok 1573 Astrologický
meteorologický kalendář, což mne zaujalo. Ten začíná klasickou mytologii,
stručně řečeno popisuje v něm vesmír zahrnující zemi, vodstvo, planety
a Stvořitele (pokud jste se s tím ještě
nesetkali, tak je netělesný, nezměrný,
věčný, lidským chápáním nepostižitelný, všudepřítomný a nepřebývající na
žádném konkrétním místě). Pokračuje
v tom, že nebeské děje, zejména související s Měsícem, mají výrazný vliv
na počasí. Ale přílišné spoléhání na
spolehlivost předpovědí ve vztazích k
nebeském dění se prý nevyplácí, protože jsou ovlivňovány pozemskými podmínky, které se místo od místa mění
(což ještě dnes není každému zřejmé).
Spíše se zajímal o rozdíly mezi předpo-
vídaným a skutečným chodem počasí
v místech pozorování, z nichž se snažil odvozovat vzájemné propojování
Země a nebes. Kalendář rovněž obsahuje astronomické údaje. Zmiňuji se
o tom proto, že v ročence předpovídal
zatmění Měsíce dne 8.12.1573. Když
Tycho zkoumal astrologický význam
této události, zjistil, že zřejmě věští
úmrtí dánského krále Frederika. Něco
takového samozřejmě nebylo možné
zveřejnit, i když by jeho splnění představovalo astrologický triumf. Na velmi prozíravou radu svých přátel se ve
hvězdopraveckém výkladu proto omezil na málo srozumitelné astrologické
formulace, které by se později daly tak
či onak interpretovat. A pokud chcete
vědět, jak vše dopadlo, pak vězte, že
dánský král se nějak z předpovídané životní tragédie dokázal včas vykroutil.
Měl jsem ještě v úmyslu uzavřít
tuto část příspěvku konkrétními příklady o chorobné mánii ve hvězdopravectví u císařského generalissima
A. Vadštejna (1583 – 1634). Měl jsem
však k dispozici pouze jeho biografii
zpravovanou historikem J. Janáčkem
(„Valdštejn a jeho doba“, vydavatelství
Svoboda v Praze, 1978) a v ní jsem našel jen něco málo obecných poznámek.
Byla dobře známa jeho oddanost k astrologii, která dosahovala právě v posledních letech jeho života vysloveně
psychopatickou podobu. Ve vévodových zavazadlech nebyly jen astronomické a astrologické přístroje, ale také
amulety s astrologickými značkami
nebo hliněný pohár, který by se prý
rozpukl, pokud by se do něho nalil otrávený nápoj. Nejlépe jeho dvorní astrolog věděl, kolik úzkosti strávil jeho
pán nad sestavovanými horoskopy a
jak údajně nepříznivá konstelace hvězd
odrazovala jednoho z nejslavnějších
dopisovatelé
listopad, prosinec 2011
Pokračování ze strany 20
vojevůdců své doby od rozhodujících
kroků. Mnozí mu např. konkrétně vytýkali, že příčinou neúspěšného slezského tažení v květnu a červnu 1633
byla právě jeho pověrčivost. I několik
uváděných poznámek svědčí o mnohém v tehdejších módních názorech
na využitelnost produktů astrologie.
Vraťme se k prvnímu odstavci
tohoto příspěvku. Konstelace Jupitera
(královské hvězdy) se Saturnem (židovské hvězdy) v souhvězdí Ryb (pro
východní učenost zahrnovaly v souladu
se současnou terminologií území Syrie,
hornatou část Libanonu a jižní Izrael)
byla tato událost mimořádně vzácná a
ke všemu právě v roce 7 př.n.l. se opakovala třikrát za sebou. Jistý historik
propočítal četnost takovéto události po
dobu 2 200 let (1 800 př.n.l. až 400 n.l.)
a zjistil, že k tomuto došlo r. 800 př.n.l.
a pak až právě r. 7 př.n.l. Vzbudila takový poprask právě v době, kdy Židé
horečně očekávali Spasitele, kdy celá
země vřela odporem proti Herodesovi
a doufala v příchod Mesiáše, který se
postaví do čela vzbouřenců. Zájemcům o tuto problematiku doporučuji
zapůjčit si v knihovně knihu MUDr. L.
Součka „Nebeské detektivky, senzace
a záhady“.
A teď vám, kteří jste se probojova-
li až k této závěrečné části, sdělím jednu málo známou astronomickou raritu.
Věřte nevěřte, konjukce planet Jupitera
a Saturna v souhvězdí Ryb se po dlouhých staletí zopakovala 15. srpna a 13.
října 1940 a pak ještě 20. února 1941.
Existovala mezi těmito dvěma událostmi nějaká paralela? Myslím, že by se
mohla nalézt, dokonce v hrůzostrašnější podobě. Vždyť od začátků druhé
světové války byli Židé po miliónech
plánovitě vyhlazováni v koncentrácích na území zločinných fašistických
států s vědomím a přispíváním jejich
satelitů. A místo Mesiáše, průběžně
s nesmírnými ztrátami na životech
svých blízkých, čekali a čekali na svá
osvobození spojeneckými armádami
podporovaných hnutími protifašistického odboje.
A ještě jednu poznámku na odlehčení. Pokud by někoho z vás, stejně
jako mne, napadlo nalistovat si konkrétně v encyklopedii „Kronika lidstva“ (vydavatel Fortuna Print Praha,
1995) výše citovaný rok 800 př.n.l.,
zklamaně zjistíte, že žádnou zmínku o
jakékoliv vzácné události, v souvislosti
s popisovanou konjukcí planet se souhvězdím Ryb, roky před a poté neobsahuje (to pochopitelně neznamená, že se
nevyskytla). RNDr. Miroslav Zeman
Svatohubertská mše v Pyšelích.
V letošním roce již po šesté se konala v kostele Povýšení sv. Kříže dne
29. 11. 2011 v Pyšelích, okrese Benešov, Svatohubertská mše. Stalo se pravidlem,
že mši celebruje R. D. Pavel A. Porochnavec ECLJ. Protože sám je aktivní myslivec, při celebrování jeho podání liturgických textů je neformální, lidské a pochopitelné i pro účastníky neznalých liturgie. Pro celý rámec mše je dále charakteristický doprovod tria Benešovských hornů. Vlastní mše je ještě orámována uvítáním
a konečným rozloučením před kostelem. Proto pro všechny účastníky, nejen pro
členy MS Pyšely, byl večer nezapomenutelným zážitkem. Poděkování patří všem,
kteří se účastnili organizace celého večera a zejména těm, kteří svým finančním
příspěvkem celou akci umožnili.
Za MS Pyšely: ing. Vladimír Brejcha
Pyšely mají svůj hokejový team
Od letošní hokejové sezóny mají i Pyšely, v soutěži tak populárního sportu, jako je lední hokej, svoje družstvo. Hokejový team HC Pyšely Black Wings vznikl na
základech teamu HC Leváci Benešov, který v sezóně 2009/2010 vyhrál 3.ligu NHLH Benešov (NHLH=Neregistrovaní Hráči Ledního Hokeje) a v sezóně 2010/2011
pak zvítězil i ve 2.lize NHLH.
Po výhře v baráži o1.ligu NHLH bylo potřeba dát teamu novou tvář, motivaci i strukturu. Po dohodě s p. starostou Vosickým jsme tedy mohli přetransformovat
HC Leváci na HC Pyšely Black Wings, jehož hráči na hrudi svých žluto-černých dresů nosí černou peruť – znak města Pyšely.
1.liga NHLH je již poměrně náročnou soutěží a naším cílem pro letošní sezónu je neudělat Pyšelům ostudu a v soutěži se udržet bez nutnosti hrát baráž.
Po 12 odehraných kolech okupuje pyšelské hokejové mužstvo 3. příčku v tabulce soutěže a jeho působení v 1.lize NHLH můžete sledovat na stránkách
www.nhlh.elak.cz . Zde najdete také rozpisy utkání, na které jste samozřejmě srdečně zváni.
V neposlední řadě bych chtěl touto cestou poděkovat jménem teamu HC Pyšely všem místním sponzorům za jejich podporu hokejového sportu.
Za vedení HC Pyšely Black Wings
Daniel Vaculík
21
kultura
listopad, prosinec 2011
Žhavé funky v sokolovně
Dalšího ze pyšeláků, který přes svůj mladý věk dokázal, že umí, přivítáme
v pyšelské sokolovně 13. 1. 2012 od 20 hodin.
Po nedávném setkání s Petrem Pilátem budeme mít možnost ocenit instrumentální a skladatelské umění Filipa Spáleného. Ten se za pár roku své dráhy
profesionálního jazzového hudebníka vypracoval v jednoho z nejžádanějších
mladých hráčů naší jazzové scény. Začátkem ledna vystoupí se svou skvělou
kapelou LOS QUEMADOS. Jsou to špičkoví mladí jazzmani, hrající razantní latin jazz a funky. Výjimečnost koncertu je o to větší, že s kapelou bude
účinkovat skutečná extratřída “latiny”, vynikající zpěvák a hráč na kytaru,
Brazilec Adriano Trindade. Nenechte si ujít toto setkání, slibující mimořádný
hudební zážitek. Upozornění: Opravdu to ale není dechovka nebo laciný popík,
snad kapičku náročnější, ale poslechově neskutečně strhující jazz !!!
(pysok)
Předprodej vstupenek (120,- Kč) v samoobsluze Pařízek.
Inzerce
Zoo – shop Pyšely
Krmiva a potřeby pro zvířata
Nízké internetové ceny krmiv
Nabízíme široký výběr pro domácí mazlíčky
od nejlevnějších krmiv po nejkvalitnější a nejprestižnější
značková krmiva. Široký sortiment potřeb pro zvířata a ostatních
krmiv. Přepravky, hračky, krmítka, misky, vodítka, obojky, steliva,
konzervy, krmiva pro hlodavce a ptactvo, mražené maso pro psy.
Dále nabízíme
Rozvoz krmiv do 15 km zdarma
Objednání krmiv dle Vašeho výběru
Zdarma poradenství v oblasti chovu, výchovy a výživy psů
Kontakt: 323 647 335 večer,
721 138 513 po celý den
Prodej PB 2 a 10 kg
Pracovní doba:
Pondělí – zavřeno
Úterý – pátek 10,00 – 20,00 hodin
Sobota - 9,00 – 14,00 hodin
Neděle- 14,00 – 18,00 hodin
Po dohodě i mimo pracovní dobu.
policie
Čtyřkolská čekárna opět poškozena
Prosklenou stěnu čekárny rozbil neznámý pachatel. 21. Listopadu v odpoledních hodinách byla vyslána čerčanská policejní hlídka
na železniční zastávku v obci Čtyřkoly k prověření oznámení.
Na místě policisté zjistili, že neznámý pachatel rozbil levou stranu skleněné výplně o velikosti 92 x 250 cm, která je součástí čekárny.
Poškozené firmě tak vznikla jednáním pachatele škoda ve výši dvanácti a půl tisíce korun.
Policisté případ šetří jako podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci. Pachateli hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.
por. Bc. Zuzana Stránská
22
listopad, prosinec 2011
policie
Někdo se vloupal do chaty
Do rekreační chaty v osadě Jericho, v katastrálním území Čerčany, se v době od 18. do 23. listopadu vloupal dosud neznámý pachatel. Nezjištěným způsobem odstranil visací zámek vstupních vrat vedoucích na pozemek rekreačního objektu a následně vypáčil okno
vedoucí na verandu. Dále vypáčil vstupní dveře do obytných prostor chaty a vnikl dovnitř. Zde vše prohledal a odcizil vzduchovou
pušku, vibrační brusku a další věci. Poté provedl vloupání do kůlny, která se nachází na uvedeném pozemku. Odtud odcizil například
řetězovou pilu, okružní pilu a další věci. Majitel vyčíslil škodu přes dvacet čtyři tisíc korun.
nprap. Diana Škvorová
Strážci zákona ženě zachránili život
Pachatel se vloupal do prodejny
Zloděj využil příležitosti a krad
Rychlým a profesionálním zásahem zachránil vlašimský policista spolu s městským strážníkem život devětatřicetileté ženě
z Boliny.
21. listopadu v podvečerních hodinách zavolal na linku 112 muž, který oznámil, že se nachází v obci Bolina na Vlašimsku a
v místech u železniční zastávky slyší volání o pomoc. Operátoři této tísňové linky informaci předali na benešovské operační středisko.
Policisté okamžitě vyslali tříčlennou motorizovanou hlídku vlašimských policistů na místo, aby oznámení prověřili.
Policisté se na místě snažili zjistit, ze kterého místa volání o pomoc vychází. Bylo slyšet od hlavní silnice. Vydali se proto tímto
směrem a nakonec nalezli přízemní dům, ze kterého se volání ozývalo. Provedli proto jeho kontrolu. Obešli ho a přes malé okénko ve
spíži se jim podařilo navázat kontakt se ženou. Ta zde byla asi dvě hodiny uvězněná a pokoušela se přivolat pomoc. Ze dveří spíže totiž
upadla klika a žena se proto nemohla dostat z místnosti ven. Navíc v kuchyni na puštěném plynovém sporáku měla rozpálený olej a
hrozilo, že začne hořet a s ním i celá kuchyně. Policisté proto cestou operačního střediska požádali o vyrozumění hasičů a záchranné
služby.
Mezitím zjišťovali, jak by se do domu dostali. Jednomu policistovi se podařilo otevřít okno u jednoho z pokojů. Využil toho, že okno
bylo pootevřené na ventilaci, protáhl ruku a za pomocí služební baterky zmáčkl kliku a okno se bez poškození otevřelo. Se strážníkem
vnikli společně do domu. Když otevřeli dveře do kuchyně, bylo zde plno dýmu a nebylo na krok vidět. Proto se orientovali podle ženina
hlasu. Strážník otevřel dveře do spíže, pomohl ženě ven a předal ji policistovi. Ten ji převedl přes kuchyň k otevřenému oknu a spolu se
strážníkem jí pomohli z okna ven. Tam žena zachráncům řekla, že jsou v domě ještě dva psi a přívod plynu je možno uzavřít v přístřešku
za domem.
Další dva policisté mezitím z důvodu bezpečnosti svedli silniční provoz do jednoho jízdního pruhu. Na silnici byla totiž zaparkována
vozidla policie, městské policie, záchranářů a tři hasičská auta, a to profesionálních hasičů z Vlašimi a dobrovolných hasičů z Boliny
a ze Zdislavic. Vystrašenou ženu pak policisté předali do péče záchranářů. Ti ji ošetřili, neboť se ve špíži poranila o rozbité sklenice.
Jinak zraněna nebyla.
Policista a městský strážník našli v přístřešku plynové bomby a uzavřeli přívod plynu. Hasiči pak vynesli psy z domu a uhasili
požáru kuchyně, kde ohořela kuchyňská linka a obložení z umělé hmoty nad sporákem, kde vzplanul olej v hrnci. Celý případ si na místě
převzal vyšetřovatel profesionálních hasičů.
Policisté se po úspěšně zvládnuté akci vrátili na služebnu, kde ještě celý případ museli písemně zadokumentovat. Poděkování
za záchranu života patří nejen policistovi a strážníkovi, ale také oznamovateli, který nebyl lhostejný a zavolal na linku tísňového volání
112.
por. Bc. Zuzana Stránská
Do prodejny v Čerčanech se vloupal neznámý pachatel. V době mezi 16. a 18. listopadem vypáčil dřevěné dveře ze zadní strany
budovy, které poškodil a vnikl jimi do prodejny. Odcizil kartony cigaret různých značek, alkohol a drogistické zboží. Škodu včetně
poškozených dveří majitel vyčíslil na čtyřicet devět tisíc devět set korun.
Policisté na místě provedli ohledání místa činu, prvotní šetření a vyslechli oznamovatelku. Případ dál prošetřují jako podezření
ze spáchání přečinu krádeže
por. Bc. Zuzana Stránská
l
Neznámý pachatel využil v pátek 4. listopadu nepozornosti čtyřiadvacetileté ženy. Ta si při vykládání zakoupeného zboží do zavazadlového prostoru vozu Škoda Fabia, které bylo zaparkované na parkovišti před obchodním domem Kaufland v Benešově, odložila
kabelku na zadní sedadlo. V nestřežený okamžik zloděj z neuzamčeného vozidla dámskou kabelku odcizil. Žena tak přišla i o mobilní
telefon, osobní doklady, finanční hotovost ve výši devět set korun a o platební karty i s PIN kódy. Toho pachatel samozřejmě využil a
z jedné z platebních karet provedl neoprávněný výběr tři tisíce korun. Poškozené tak vznikla celková škoda přes osm tisíc korun.
Policie radí občanům:
• Nikdy nenechávejte platební kartu společně s PIN kódem!
• PIN kód by si měli uživatelé vždy zapamatovat, nikomu jej nesdělovat a nikdy ho nepřikládat ke kartě ani zaznamenávat
do mobilního telefonu. • V případě ztráty nebo odcizení provést okamžitou blokaci platební karty.
• Odcizení či ztrátu platební karty neprodleně oznamte na Policii ČR.
nprap. Diana Škvorová
23
výročí
listopad, prosinec 2011
Pyšelští fotbalisté slavili
Velké poděkování patří sponzorům:
Městský úřad Pyšely, Pizzerie Cucinni, Cukrárna Pyšely,
Koloniál Heřman, Řeznictví Smrčkovi, Trafika Třískovi
Potraviny Pařízek, Kateřina Holubářová,
Jan Sládek, Martin Zaradička
24
Již 90. let je tomu, co se v Pyšelích začal hrát fotbal. Pro tuto příležitost
připravil výbor SK Pyšely důstojné oslavy, které se konaly v den státního svátku
28. října. Program začínal v poledne na pyšelském hřišti fotbalovými utkáními
mládežnických týmů a starých gard Pyšely a Senohraby. Slavnostního výkopu
se ujal dříve fotbalista aktivní, dnes fotbalista „srdcem“ pan Vladimír Havelka,
který na svém dresu měl číslo 90. Stejně jako pyšelský fotbal, tak i on letos oslavil
toto jubileum. Oslavy pokračovaly v odpoledních hodinách položením věnce u
pomníku na náměstí za účasti fotbalistů, sokolů a hasičů. Projevy pronesl za SK
Pyšely R. Páša a promluvila paní místostarostka Ing. Dana Drábová. Účastníci se
pak přesunuli do místní sokolovny, kde byla připravena výstava fotografií, kronik a zápisů souvisejících s historií pyšelského fotbalu. Bylo nač se dívat. Od
nejstarších fotografií do současnosti. Původní malé snímky byly kvalitně zvětšeny
a bylo zajímavé pozorovat obrovský zájem účastníků slavnostního večera, jak na
těchto snímcích nalézali své předky – fotbalisty. I ti nejmladší listovali kronikami,
se zájmem pročítali zápisy v nich. Všichni přítomní se zapsali při příchodu do kroniky, bylo získáno 150 podpisů. Během této výstavy si mohli nejmladší fotbalisté
zasoutěžit, zahrát hry a získat za ně dárky. Všechny děti obdržely pamětní listy,
které namalovala Eliška Hamajdová z Nespek a na závěr překrásný obrovský dort
ve tvaru hřiště s míčem, který upekla paní Kateřina Holubářová ze Zaječic. Všem
dětem prý moc chutnal. Hlavní program oslav začínal v 19 hodin slavnostním
zahájením, pohledem do historie fotbalu a předáním ocenění těm, kteří se o to, že
v Pyšelích fotbal existuje, nejvíce zasloužili. Mezi oceněnými hráči a funkcionáři
byli Ing. Jan Sládek, pan Josef Procházka, pan Vladimír Havelka, pan Jaroslav
Cígler, pan Miloslav Bouša, pan Miloslav Krámek, pan Jiří Hruška a in memoriam p. Luděk Rezek a Vladimír Havelka. Za ty nejmladší dostal plaketu Lukáš
Maršoun. Plaketu převzali i zástupci pyšelských hasičů a sokolů. Po skončení
slavnostní části programu si všichni mohli zatancovat a pobavit a pochutnat si na
připravených dobrotách.
Příprava a organizace oslav stály hodně času a úsilí. Škoda, přeškoda, že
někteří noční návštěvníci těchto oslav nerespektovali daná pravidla (zákaz kouření
v prostorách sokolovny a restaurace) a nevhodným chováním vůči personálu
poznamenali závěr.
Přesto patří výboru SK Pyšely poděkování za to, že všem přítomným přiblížili
začátky fotbalové tradice v Pyšelích. Velký díky si zaslouží samozřejmě i všichni
ostatní, kteří se na organizaci celého dne fotbalových oslav podíleli.
M. P.
Inzerce
listopad, prosinec 2011

Ideální pro stavbu rodinného domu. Klidné a romantické prostedí
nedaleko rozlehlých les a luk.
PRODEJ – Rodinný
dm - elákovice
PRONÁJEM – Byt
Praha 2 - Vinohrady
Real Estate Agent
mobil: +420 725 293 147
CENTURY 21 Reality 21
 Na Poíí 1071/17
110 00 Praha 1
tel.: +420 271 122 422
fax: +420 271 122 499
www.century21.cz
PRONÁJEM – Byt
Praha 13 - Stodlky
PRONÁJEM – Byt
Praha 1 – Nové Msto


PRODEJ
rodinný dům v Sedlci - Prčici
Přízemí: 2+1, přísl., spíž a veranda. Podkroví 2 pokoje, WC,
půda s možností vestavby. Sklep: kotelna na pevná paliva s
uhelnou, vodárna a sklad. Parcela 415 m2, zast. plocha 95 m2.
Garáž 24 m2, kolna 18 m2. 220/380V, studna. Přípojky zem.
plynu a vodovodu na hranici pozemku, měst. kanalizace.
Tiché prostředí (slepá ulice).
V blízkosti sportovní areál Moninec.
Info tel. 732365464
25
z městského
inzerceúřadu
listopad, prosinec 2011
Hledáme hodnou babičku.
Hledáme hodnou babičku na občasné hlídání dětí
v Pyšelích, Čtyřkolská ulice. Pokud máte zájem
kdykoli pohlídat holčičku 4 roky a kluka 2,5
roku v příjemném a klidném prostředí rodinného
domu s velkou zahradou a pokud si ráda hrajete
a povídáte s dětmi a líbilo by se Vám, že by Vás
naše děti vnímali jako babičku, určitě se nám
ozvěte. Na odměně se domluvíme.
Tel. 723 891 637
Prodej vánočních
stromků
TA N E Č N Í
PRO DOSPĚLÉ
smrk, borovice, jedle
jmelí
Kde?
Zahradnické centrum Gazeboo
Čtyřkolská
Pyšely – Čtyřkoly
Kdy? od 5.12.– 22.12. 2011
Aktuální prodej zboží: adventní věnce,
svíčky, dekorace, hrabla, posypová sůl, krmivo
pro ptáčky
Sokolovna Strančice
Kurz S1: Začátečníci
15:00 – 16:45 neděle, od 8.1.12
Kurz S2: Mírně pokročilí
17:00 – 18:35 neděle, od 8.1.12
Kurz S3: Středně pokročilí
18:45 – 20:25 neděle, od 8.1.12
Kurz S5: Speciál
20:35 – 22:15 neděle, od 8.1.12
SÁL OÚ TEHOV
Kurz T1: Začátečníci
18:45 – 20:25 pondělky, od 9.1.12
Kurz TP: Protančení
20:30 – 22:30 pondělky, od 9.1.12
Zápis a informace:
tel.: 251 614 550 nebo 603 238 090
e-mail: [email protected]
www.tanecni.net
Účetní
Účetní OSVČ s dlouholetou praxí
(DPPO, DPFO, DPH, Mzdy)
nabízí služby ve své kanceláři
včetně možnosti vyřizování
souvisejících záležitostí na úřadech
(FÚ, OSSZ, ZP).
Kontakt: [email protected]
telefon: 724848656
Redakční rada PL děkuje všem svým čtenářům za přízeň.
Poděkování patří též všem, kteří do našeho zpravodaje posílají
ke zveřejnění své zajímavé příspěvky. Díky nim je obsah pestřejší
a snad každý si najde informaci, která ho zajímá.
Přejeme všem krásné Vánoce, klid, pohodu a spokojenost,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2012.
Pyšelské listy - Vydává Městský úřad v Pyšelích pod registračním číslem OkÚ RR 39; vydávání listu povoleno rozhodnutím Okresního úřadu v Benešově pod č. j. RR 779/96, ze dne 13. 5. 1996
tel. 323 647 218, fax 323 647 452, E-mail: [email protected]; [email protected]; http://www.pysely.cz
redakční rada: B. Dauthová, I. Křížová, A. Sládková, Z. Srnská, L. Zaradičková; administrace listu M. Pášová, M. Kulhavá; odpovědný redaktor Petr Slavík
nevyžádané rukopisy se nevracejí
26
za původnost a obsahovou správnost ručí autor
tisk městský úřad pyšely
Download

Zvláštní příloha Pyšelské adventní potkávání