Městský úřad Klecany
Stavební úřad
Do Klecánek 52, 250 67 Klecany
Spis. zn.:
Č.j.:
2223/St/2013
2537/2013
Klecany, dne 2.8.2013
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
Ing. Bohdana Bartáková
230 234 307
[email protected]
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ
Obec Zdiby, IČO 00241032, Průběžná 11, 250 66 Zdiby,
kterého zastupuje Pudlačová- POREA Zuzana, Ing., Zámecká 65, 470 01 Česká Lípa
(dále jen "žadatel") podal dne
o umístění stavby:
3.7.2013žádost o vydání rozhodnutí o změně územního rozhodnutí
rozšíření komunikace Na Brnky, Zdiby - změna územního rozhodnutí ze dne: 01.02.2012 č.j.
1579/ÚR/St/2011
na pozemku st. p. 3, parc. č. 2/1, 2/15, 83/14, 83/68, 83/69, 83/72, 83/73, 83/74, 83/75, 83/76, 83/77,
90/66, 90/70, 90/75, 102/1, 102/8, 102/10, 102/12, 102/13, 152/1, 153/1, 171 v katastrálním území
Přemyšlení. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavba obsahuje:
Základní údaje o kapacitě stavby
• Délka komunikace: 429,27 m
• Plocha vozovky: 3038 m2
• Plocha chodníku: 851 m2
• Plocha ozeleněných částí: 1216 m2
• Celková délka přeložek sdělovacího kabelu: 244m
• Délka napájecího kabelu veřejného osvětlení včetně přípojky k trafostanici:
674,5 m Počet svítidel VO: 13
• Celková délka nové dešťové kanalizace: 339,9 m (26,9+313)
• Objem retenčních objektů 77,76 m3 (8,64+69,12)
• Přeložka oplocení: 117m
Vpůvodní dokumentaci pro vydání ÚR byl řešen pouze úsek délky 327,74 m se začátkem na křižovatce
ulic Na Brnky / K Holosmetkům a končí před křižovatkou ulic Na Brnky / Na Ladech.
Změnou je prodloužení úseku o 101,53m (celková délka je 429,27m). S tímto souvisí i prodloužení trasy
veřejného osvětlení, prodloužení stoky B dešťové kanalizace a nová přeložka sdělovacího kabelu. Krom
prodloužení trasy je provedena úprava směrového vedení v koncové části původně řešeného úseku. Od
km 0,260 dochází k posunu trasy komunikace o cca 3km ve východním směru. V koncovém staničení dle
upravené dokumentace je trasa vedena již zpět ve své původní poloze. Poslední úpravou oproti původní
dokumentaci je změna průběhu pravé hrany komunikace, potažmo obrubníku v km 0,021 - 0,089.
Č.j. 2537/2013
str. 2
Obruba je nově vedena tak, aby nedošlo k záboru pozemku p.č. 83/25 a 83/81 dle KN. Tímto dochází k
vypouštění přeložky oplocení zmíněného pozemku.
Změny oproti původní dokumentaci:
1) Prodloužení řešeného úseku o 101,53m.
2) Úprava směrového vedení trasy komunikace v místě původního koncového staničení.
3) Úprava obruby v úseku km 0,021 - 0,089.
4) Prodloužení stoky B dešťové kanalizace o 87,5m.
5) Doplnění přeložky sdělovacího kabelu 02 v km 0+397-0,429.
6) Doplnění 4 svítidel a prodloužení napájecího kabelu VO o 90m.
7) Vypuštění úprav oplocení pozemku p.č. 83/25.
Městský úřad v Klecanech, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení řízení o změně územního
rozhodnutí , ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a
účastníci řízení své námitky do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad v Klecanech, úřední dny Po a St 7 - 17).
Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4
stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Ing. Bohdana Bartáková
vedoucí stavebního úřadu
Obdrží:
účastníci (dodejky)
KT Technology Atria spol. s r.o., IDDS: id4g5vk
sídlo: Doubravínova č.p. 330/25, Řepy, 163 00 Praha 618
Pavková Jitka, MUDr., M. J. Husa č.p. 450/6, 434 01 Most 1
Srb Jan, Ing., Průběžná č.p. 50, Veltěž, 250 66 Zdiby
Snopková Aneta, Renoirova č.p. 1051/2a, Hlubočepy, 152 00 Praha 52
Lhoták Vladimír, Ing., Charlese De Gaulla č.p. 538/7, Bubeneč, 160 00 Praha 6
Jursa Pavel, Mgr., IDDS: g9j8ivg
trvalý pobyt: Zalužanská č.p. 295, 403 39 Chlumec u Ústí nad Labem
Č.j. 2537/2013
str. 3
Obec Zdiby, IDDS: vt2b6m8
sídlo: Průběžná č.p. 11, 250 66 Zdiby
Pudlačová- POREA Zuzana, Ing., Zámecká č.p. 65, 470 01 Česká Lípa 1
BMTO GROUP a.s., Provoz kanalizace a ČOV, IDDS: 54vc6s6
sídlo: Ampérová č.p. 44/3, Liberec 8
ČEZ Distribuce, a.s., čez, IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 2
Telefonica O2 Czech republic, a.s., IDDS: d79ch2h
sídlo: Za Brumlovkou č.p. 266/2, 140 00 Praha 4
ELTODO-CITELUM, s.r.o., IDDS: k3h3xq2
sídlo: Novodvorská č.p. 1010/14, Praha 4, Lhotka,
VEOLIA - Středočeské vodárny, a.s., IDDS: qztgg8d
sídlo: U Vodojemu č.p. 3085, Kladno 4
Město Klecany k vyvěšení
Doručí se veřejnou vyhláškou:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, SÚS, IDDS: a6ejgmx
sídlo: Zborovská č.p. 11, 150 21 Praha 5
Zuzáková Klára, Mgr., U jízdárny č.p. 999/12, Dolní Chabry, 184 00 Praha 84
Zuzák František, Ing., Ph.D., Červená Skála č.p. 318, Husinec-Řež, 250 68 Řež u Prahy
Zemědělské družstvo Klecany, IDDS: tt8cvyk
sídlo: Větrušice č.p. 91, 250 67 Klecany
Vaculíková Dana, Ing., Ještědská č.p. 2820/49, 466 01 Jablonec nad Nisou 1
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 4bdfs4u
sídlo: Nám. Republiky č.p. 3, Praha
Štěrbová Jitka, Bc., Drůbežnická č.p. 39, Běchovice, 190 11 Praha 911
Štěpáníková Martina, Štětínská č.p. 349/22, Bohnice, 181 00 Praha 81
Štěpáník Petr, Štětínská č.p. 349/22, Bohnice, 181 00 Praha 81
Šácha Karel, Hořetice č.p. 15, Křečovice, 257 56 Neveklov
Šáchová Bedřiška, Průběžná č.p. 10, Veltěž, 250 66 Zdiby
Růžičková Blanka, Mgr., Místecká č.p. 569, Letňany, 199 00 Praha 99
Růžička Daniel, Na Rokytce č.p. 1081/8, 180 00 Libeň (Praha 8)
Rutar Radka, Mgr., Vinohrádky č.p. 437/7, 680 01 Boskovice
Radoň Tomáš, Ing., Na Zemské stezce č.p. 1900, 289 22 Lysá nad Labem
Poláková Olga, Ing., Hrubého č.p. 1203/6, Kobylisy, 182 00 Praha 82
Poláková Michaela, Vršní č.p. 152/10, Kobylisy, 182 00 Praha 82
Polák František, Ing., Hrubého č.p. 1203/6, Kobylisy, 182 00 Praha 82
Polák Petr, Vršní č.p. 152/10, Kobylisy, 182 00 Praha 82
Podzemský Josef, V Koutě č.p. 43, Veltěž, 250 66 Zdiby
Petřík Milan, Kafkova č.p. 546/27, Dejvice, 160 00 Praha 6
Petřík Jaroslav, Ing., Staropramenná č.p. 397/4, Smíchov, 150 00 Praha 5
Mlázovský Otto, Průběžná č.p. 35, Veltěž, 250 66 Zdiby
Míšková Martina, Na Brnky č.p. 89, Přemyšlení, 250 66 Zdiby
Míšek Jiří, Na Brnky č.p. 89, Přemyšlení, 250 66 Zdiby
Lukáš Roman, Pod Harfou č.p. 933/62, Vysočany, 190 00 Praha 9
Koudelka Jan, Ing., Glowackého č.p. 544/11, Troja (Praha 8), 181 00 Praha 81
Kasalová Lucie, Železniční č.p. 197, Nádražní Předměstí, 381 01 Český Krumlov 1
Kasal Tomáš, Krymská č.p. 1697/25, 360 01 Karlovy Vary 1
Kadeřábková Antonie, Vilémov, 431 54 Vilémov u Kadaně
Kadeřábek Antonín, Vilémov, 431 54 Vilémov u Kadaně
Kábrt Vlastimil, Ing., Petržílkova č.p. 2484/42, Stodůlky (Praha 13), 158 00 Praha 58
Jilgová-Benešová Petra, Mgr., Maiselova č.p. 58/7, Josefov, 110 00 Praha 1
Jilg Radek, Mgr., Slunečná č.p. 147, Přemyšlení, 250 66 Zdiby
Holubová Petra, Mgr., M. J. Hurta č.p. 141, Měchenice, 252 06 Davle
Holub Petr, Ing., M. J. Hurta č.p. 141, Měchenice, 252 06 Davle
Heigl Monika, Na Stráni č.p. 72, 250 73 Jenštejn
Č.j. 2537/2013
str. 4
Gütling Daniel, Elišky Krásnohorské č.p. 123/6, Josefov, 110 00 Praha 1
Fantová Jitka, Ing., M. J. Hurta č.p. 46, Měchenice, 252 06 Davle
Fanta Čestmír, Mba, M. J. Hurta č.p. 46, Měchenice, 252 06 Davle
Dutková Eliška, Školní č.p. 87, Dolínek, 250 70 Odolena Voda
Dutka Miroslav, Školní č.p. 87, Dolínek, 250 70 Odolena Voda
Česneková Nina, Čtyřkolská č.p. 74, Vysoká Lhota, 257 22 Čerčany
Černý Jaroslav, Chaberská č.p. 48, Přemyšlení, 250 66 Zdiby
Čeňková Růžena, Jablonecká č.p. 353/35, Střížkov, 190 00 Praha 9
Čeněk Milan, Jablonecká č.p. 353/35, Střížkov, 190 00 Praha 9
Boušová Pavla, Průběžná č.p. 35, Veltěž, 250 66 Zdiby
Bláhová Eva, Augustinova č.p. 2061/20, Chodov, 148 00 Praha 414
Bláha Vladimír, Augustinova č.p. 2061/20, Chodov, 148 00 Praha 414
Bažatová Miroslava, Studniční č.p. 1362, Zbraslav, 156 00 Praha 516
Bažata Jiří, Ing., Studniční č.p. 1362, Zbraslav, 156 00 Praha 516
Antušek Tomáš, Hlavatého č.p. 619/3, Háje, 149 00 Praha 415
Mottlová Malinová Anna, Bc, Neveklov-Tisem č.p. 23, 250 67 Klecany
dotčené správní úřady
MěÚ Brandýs nad Labem- Stará Boleslav, odbor územního rozvoje a památkové péče, IDDS: c5hb7xy
sídlo: nám. Republiky č.p. 3, Praha 1
MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor dopravy, IDDS: c5hb7xy
sídlo: Náměstí Republiky č.p. 3, 110 01 Praha
MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor životního prostředí, IDDS: c5hb7xy
sídlo: Náměstí Republiky č.p. 3, 110 01 Praha 1
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, KHS, IDDS: hhcai8e
sídlo: Dittrichova č.p. 17, 128 01 Praha 2
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje -Kladno, územní odbor Mladá Boleslav, IDDS: 8cuhpqx
sídlo: Laurinova č.p. 1370, 293 01 Mladá Boleslav 1
Krajské ředitelství policie ČR, ÚO Praha venkov- východ DI, IDDS: 2dtai5u
sídlo: Mladoboleslavská č.p. 38, Vinoř, 190 17 Praha 917
ostatní
Oblastní muzeum Praha východ v Brandýse nad labem, IDDS: bbbupsj
sídlo: Masarykovo nám. č.p. 97, Brandýs nad labem
Vyvěšeno dne: …………………………..
Oznámení bude vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Sejmuto dne…………………………
Download

Zahájení řízení o změně územního rozhodnutí k.ú