TOP30-obalka.indd ob1
TOP_30_IT_ososbnosti_kr_2013A.indd 31
13.11.13 11:18
11/11/13 1:15 PM
IT
PR šestinás ČTYŘN
O
o
Á
A F DU K bný fina SOBN
list
ÝV
I NA T R
a
LIS OK prestižn ÍTĚZ
ís
TA U 2
RO 008 outěže
KU
20 2012
13
a
ení
1700 zaříz
dpora téměř
univerzální po
y
el
ů, nové mod
od 25 výrobc
e ZDARMA.
certifikujem
1
uživatele,
vání tisku na
přesné účto
ekty
řízení a proj
oddělení, za
2
m
libovolné
nutí tisku na
funkce vyzved
e)
m
kalitě (follow
zařízení či lo
3
4
5
6
í a faxování
né skenován
zjednoduše
óty a restrikce
ní, tiskové kv
vá
kreditní účto
ických reportů
přes 70 graf
by na míru
snadné tvor
s možností
7
8
první systém
na světě, který
11
automa
tické hlá
šení
problém
ů a jeji
ch eska
lací
eviden
ce serv
isních s
a kontr
mluv
ola pln
ění SLA
9
10
automa
tická ev
idence
a objed
návání
spotřeb
ního m
ateriálu
plnoho
dnotný
objedn
ávkový
systém
profesio
nální ú
čtování
outsou
rcingov
ých pro
jektů
má všech 11 pohromadě
21 LET POZORNĚ NASLOUCHÁME VAŠIM POTŘEBÁM, A PROTO JSME SPOJILI FUNKCE
TISKOVÉHO A SERVISNÍHO MODULU DO JEDNOHO SYSTÉMU, KTERÝ VÁM LÉPE POROZUMÍ,
A TÍM VÁM UŠETŘÍ JEŠTĚ VÍCE PENĚZ I ČASU
w w w . MyQ . c z
TOP30-obalka.indd ob2
13.11.13 11:18
Editorial
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
držíte v ruce už druhé vydání speciální přílohy magazínů Computerworld a CIO Business World s názvem TOP 30 IT osobností.
R ADAN D O LEJŠ
Po úspěchu první edice jsme se rozhodli
vedoucí projektu
tento ojedinělý projekt ve vydavatelství
IDG zopakovat i letos.
Na stránkách přílohy jsme dali dohromady další třicítku českých osobností ze světa informačních
technologií, které si podle nás zaslouží povšimnutí. Věříme, že
jsme zvolili vyvážený mix mezi „zasloužilci“ a také „mladou
krví“, obzvlášť s přihlédnutím k jejich letošnímu vystupování či
nesporným úspěchům. Příští rok otevřeme nominace do přílohy
i veřejnosti – připravíme pro ni na našich webových stránkách
speciální aplikaci. Věříme, že je určitě řada lidí, kteří by si to
zasloužili.
Každé vybrané osobnosti jsme věnovali půlstránkový profil,
kde jsme se ji snažili pro vás co nejlépe vystihnout. Marně budete v seznamu hledat inspirativní zahraniční osobnosti, byť se
dlouho pohybují v tuzemském IT. Naopak, oproti loňsku jsme zařadili i některé Čechy, kteří uspěli a dlouhodobě pracují v cizině,
stejně tak zjistíte, že se v domácím IT prosazují i ženy.
Součástí přílohy je několik článků na personálně-IT témata.
Věděli jste například, jaké jsou letos nejžádanější IT profese
nebo jaké návyky má špatný šéf? To vše se dozvíte uvnitř.
Příprava publikace TOP 30 IT osobností pro nás v redakci
znamenala rozlousknutí dvou tvrdých oříšků. Prvním byl výběr
jednotlivých individualit. To jsem osvětlil v předchozích řádcích,
tím dalším pak bylo seřazení všech třiceti adeptů. Po dlouhých
diskuzích – podepřených silnými argumenty – jsme nakonec vybrali řazení abecední. Věříme, že to je nejlepší možné řešení.
Přeji vám příjemné a inspirativní čtení.
Obsah
IT zůstává velmi perspektivním oborem,
nároky se však mění ............................................................... 4
HR business partnering v praxi .............................................. 6
Nový hit – dočasní zaměstnanci ............................................. 8
Poznejte jedenáct špatných způsobů chování šéfů .................. 10
Osm dovedností potřebných k úspěchu IT manažera ............. 12
UCELENÝ INFORMAČNÍ ZDROJ PRO IT PROFESIONÁLY
Vydává: IDG Czech Republic, a. s., Seydlerova 2451,
158 00 Praha 5
Tel. ústředna s aut. provolbou: 257 088 + linka; fax: 235 520 812
Recepce: 257 088 111
Výkonný ředitel: RNDr. Jana Pelikánová
Šéfredaktor: Radan Dolejš
Tajemnice redakce: Růžena Holíková, tel.: 257 088 143
Vedoucí inzertního odd.: Jitka Vyhlídková, tel.: 257 088 181
Vedoucí projektu: Radan Dolejš, tel.: 257 088 143
Jazyková úprava: Dana Štropová
Obálka: Petr Kubát
Adresa redakce:
Internet:
Zlom a pre-press:
Tisk:
Předplatné a reklamace:
CW, Seydlerova 2451, 158 00 Praha 5
[email protected]
TypoText, s. r. o., Praha
Libertas, a. s.
IDG Czech Republic, a. s., Seydlerova 2451,
158 00 Praha 5, tel.: 257 088 163,
fax 235 520 812; e-mail: [email protected]
Doručuje Česká pošta, s. p., v systému D + 1
Předplatné pro Slovensko: Magnet-Press Slovakia, s. r. o.,
P.O.BOX 169, 830 00 Bratislava,
tel.: +421 267 201 910, 20, 30,
e-mail: [email protected]
Copyright: © 2013 IDG Czech Republic, a. s.
Člen asociace FIPP
w w w.c i o.c z | w w w.c w.c z
TOP30-blok.indd 3
3
13.11.13 14:20
IT zůstává velmi perspektivním
oborem, nároky se však mění
Práce je dost, je dobře až výborně placená a firmy se o schopné
ajťáky doslova perou. Takový pohled na pozice v IT je obvyklý od
Aše po Jablunkov.
bavu novými dovednostmi) oproti předchozímu stavu, v němž IT plnilo úlohu
úzce specializovaného, a tedy i nenahraditelného oddělení s vlastním jazykem
a zvyklostmi.
Silný zájem o softwarové
architekty
TOMÁŠ ERVÍN DOMBROVSKÝ
P
ředpoklad, že práce pro schopné odborníky v IT odvětví je dost, je na
jednu stranu oprávněný. Průměrné
mzdy v IT jsou opravdu výrazně nadstandardní, uchazečů, kteří práci v IT oddělení zvládnou, je výrazně méně než těch,
kdo dokáží pracovat jako prodavači, a poptávka ze strany firem v zásadě neslábne.
Jenže krize, která v české ekonomice řádí
už třetí rok po sobě, se projevuje i v IT
a co platí v průměru celého oboru, rozhodně nemusí platit u jednotlivých pozic
a už vůbec ne v konkrétních podnicích.
Změny se týkají i kladených nároků.
V pracovních inzerátech a při přijímacích
pohovorech se objevují v čím dál vyšší
míře požadavky na komunikativnost, silnou orientaci na zákazníka (interního
i externího) a obchodní myšlení.
Bez ohledu na velikost firmy a segment
trhu by se měl interní IT tým ve vlastním
zájmu stát co nejrychleji partnerem ostatních částí firmy a přicházet aktivně s návrhy, jak dostupné technologie využít pro
podporu jejich cílů – například jak prostřednictvím technologií posílit, usnadnit
či celkově zefektivnit obchodní aktivity.
Nejde už jen o precizní provedení vnějšího zadání. Například pro vývojáře je při
přechodu na moderní metodiky často
velmi důležitá aktivní a rychlá spolupráce
při návrhu a programování, v provozních
oblastech je určitě lepší přijít aktivně se
4
zhodnocením moderních trendů, jako
jsou cloudy nebo BYOD, a nečekat, až tato
slova začnou ve firmě používat jiní a IT se
dostane do pozice oddělení, které jen dohání nápady ostatních. Nejprve tak ztratí
respekt kolegů a v dlouhodobé perspektivě může dojít k outsourcingu některých
nebo dokonce všech služeb.
Takto změněné podmínky vyžadují poměrně výraznou změnu přístupu (a vý-
OBOR
Jaké změny se na českém trhu práce v segmentu IT projevují v posledních měsících
konkrétně?
Mezi uchazeči o práci mírně vzrostla
konkurence. Zatímco vloni na jeden inzerát v IT reagovalo – podle atraktivity profese – mezi sedmi až čtrnácti uchazeči,
letos se v průměru na jedno volné místo
hlásí 13 lidí. Pozice v IT nadále patří mezi
nejhůře obsaditelné a firmám trvá nadprůměrnou dobu, než schopnou posilu do
týmu seženou, avšak v některých dalších
technických profesích náročných na znalosti je nyní situace ještě o něco vyostřenější – tj. horší pro firmy, lepší pro uchazeče s potřebnou kvalifikací. Týká se to
především některých pozic ve strojírenství, v technice a vývoji či v oblasti kvality
a kontroly jakosti. Skutečnost, že česká
ekonomika dosud stojí především na klasickém průmyslu, se tak silně projevuje
i v aktuální poptávce na pracovním trhu.
Na druhou stranu, na každý inzerát
v IT stále reaguje výrazně menší počet
zájemců než v oborech, které nevyžadují
specifické vzdělání, jako je například prodej a obchod, kde na jedno volné místo rePODÍL NA VŠECH
PRŮMĚRNÝ POČET
POZICÍCH
KANDIDÁTŮ NA JEDNU POZICI
1. Prodej a obchod
14,1 %
41
2. IS/IT (souhrnně vývoj aplikací a SW + konzultace, analýzy +
správa systémů a HW)
9,3 %
13
3. Strojírenství
8,0 %
11
4. Výroba a průmysl
7,2 %
14
5. Administrativa
7,2 %
53
6. Bankovnictví a finanční služby
5,9 %
32
7. Ekonomika a podnikové finance
4,2 %
26
8. Technika a vývoj
4,0 %
11
9. Doprava, logistika a zásobování
3,6 %
35
10. Elektrotechnika a energetika
3,0 %
16
12. Zákaznický servis
3,0 %
34
11. Marketing
2,8 %
36
13. Stavebnictví a reality
2,4 %
34
14. Služby
2,1 %
43
15. Kvalita a kontrola jakosti
2,1 %
11
Zdroj: Jobs.cz
TO P 3 0 2 0 13
TOP30-blok.indd 4
13.11.13 14:20
PROFESE
Programátor
POČET POZIC OBSAZOVANÝCH VÝVOJ POČTU
PŘES JOBS.CZ (3Q/2013)
POZIC (Y/Y)
POZICE
ZMĚNA POČTU POZIC
(Y/Y)
VÝVOJ NÁSTUPNÍCH
MEZD (Y/Y)
1 825
–1,4 %
Project administrator
+26,6 %
+4,1 %
IT analytik
879
1,5 %
SW architekt
+22,1 %
+6,7 %
IT konzultant
746
7,6 %
Architekt HW systémů
+21,1 %
–12,3 %
SW architekt
535
22,1 %
Správce aplikačního SW
+15,0 %
+3,3 %
Správce operačních systémů a sítí
523
4,6 %
IT Security specialist
+12,1 %
+13,4 %
Správce aplikačního SW
490
15,0 %
Project manager
+12,1 %
+7,2 %
Project manager
463
12,1 %
Databázový specialista
453
–3,2 %
Tester
440
Support IS
379
Vedoucí vývoje/Team leader
367
Pracovník helpdesku
251
IT ředitel/manažer
172
IT Security specialist
157
Webdesigner
140
Project administrator
138
Specialista ERP
137
Technik HW
132
Webmaster
132
Architekt HW systémů
92
Quality manager
88
Operátor
43
Technical writer
35
Lektor/instruktor
22
Animace 3D
17
Zdroj: Jobs.cz
aguje v průměru 41 kandidátů, nebo administrativa, kde se na jeden inzerát průměrně přihlásí dokonce 53 zájemců.
Počet volných pozic v IT zůstává ve
srovnání s loňským rokem přibližně
stejný. Pokud porovnáme třetí kvartál
2013 se stejným obdobím 2012, pak jde
nárůst o necelá 2 %. Jde ale o ukazatel za
celý obor/segment. U jednotlivých konkrétních profesí se nárůst nebo úbytek
volných pozic výrazně liší.
Nejvíce nových míst přibylo na pozicích project administrator (+27 %), softwarový architekt (+ 22 %), architekt HW
systémů (+22 %). Více volných míst než
loni se objevilo například i pro správce
aplikačního SW, bezpečnostního specialisty v IT či vedoucí vývoje.
Nejvíce volných míst v segmentu IT je
stejně jako loni pro programátory. Jejich
počet sice mírně poklesl, ovšem v absolutních číslech jde o zanedbatelný pokles
o 25 nově zadaných inzerátů. Není bez zajímavosti, že programátor již několik let
patří také mezi pětici profesí, v nichž
firmy nabízejí zdaleka nejvíce příležitosti
čerstvým absolventům bez výraznější
předchozí praxe. Letos zatím tato profese
v daném ohledu drží čtvrtou příčku za obchodními zástupci, administrativními pracovníky a operátory v call centrech.
Další nejčastěji obsazovanou profesí
v segmentu informačních technologií je
Zdroj: Jobs.cz
než v jiných oborech. IT je u nás
nejlépe placeným segmentem,
–10,4 %
a to i před finančnictvím.
10,2 %
Praha
42 900
Průměrná mzda v něm s výší
–10,0 %
Středočeský kraj
34 900
36 321 Kč činí 136 % průměr5,5 %
Plzeňský kraj
34 300
ného platu za celou ČR. Navíc
12,1 %
ve srovnání s rokem 2012 průJihomoravský kraj
34 200
–15,7 %
měr příjmů v IT mírně vzrostl,
Jihočeský kraj
30 500
zatímco ve velké většině ostat26,6 %
Moravskoslezský kraj
30 500
ních oborů (a ve všech, ve kte–16,5 %
Královéhradecký kraj
29 500
rých jsou nadprůměrné výdělky)
–7,7 %
Olomoucký kraj
29 400
reálné mzdy stagnovaly nebo
3,1 %
Zlínský kraj
29 200
poklesly. Výsledkem je skuteč21,1 %
nost, že zatímco loni byla v IT
Pardubický kraj
29 000
1,1 %
průměrná mzda 109 % mzdy
Kraj Vysočina
28 200
ve finančních službách, letos
–28,3 %
Liberecký kraj
27 900
jde už o 112 %.
–40,7 %
Ústecký kraj
27 900
I v rámci IT ale existují po–43,6 %
Karlovarský kraj
25 600
zice, na kterých je mzda vyšší
30,8 %
než před rokem, a ty, které jsou
Zdroj: Platy.cz, zaměstnanci firem
všech velikostí napříč odvětvími
placené hůře. Stejně jako loni
i letos je nejlépe placenou pozicí
IT architekt; zde zároveň průměrná mzda
IT analytik, těsně následovaný IT konzulvzrostla o 10 % na aktuálních 66 tisíc kotantem – v obou případech došlo ve srovrun. Největší nárůst jsme zaznamenali
nání s loňskem k mírnému nárůstu. Na
u programátorů databází/skriptů, kde náčtvrté pozici žebříčku se umístil softwarůst proti loňsku činí 26 %.
rový architekt. Zájem o něj vzrostl natoNaopak největší propad ve srovnání
lik, že se posunul proti loňsku o jedno
místo před správce operačních systémů
s loňským rokem se projevil u servisních
a sítí.
inženýrů, kde průměrný plat poklesl
o 13 %. Celkově nejhůře placenou pozicí
Výrazně menší uplatnění letos nacházeli lektoři (–44 %), zaměstnanci na pov IT je, stejně jako před rokem, servisní
zici technical writer (–41 %) nebo operátechnik. Jejich průměrná mzda je necetoři (–28 %), menší poptávka byla i po
lých 23 tisíc Kč. V tomto případě je dopracovnících helpdesku nebo
konce pod průměrem z hlediska celé
webdesignerech.
České republiky.
U pozic, o které je na trhu aktuálně
vyšší zájem, by se dal očekávat také nárůst Praha a kraje
Co se průměru mezd v IT týče, liší se neprůměrné nástupní mzdy. To ale neplatí
ve všech případech. Víc je vidět v tabulce, jen podle vykonávané práce, ale velké
která v meziročním srovnání ukazuje nej- míře i podle sídla firmy. Nejvyšší průměr
(téměř 43 tisíc Kč) je podle očekávání
výraznější změny v počtu nově obsazovaných pozic v kombinaci s vývojem nabíze- v Praze, na druhém místě následuje Středočeský kraj a na třetím je kraj Jihomoravných nástupních mezd. Je zřejmé, že jedský. Naopak nejméně se v IT platí v Libenoduchá úměra silnější poptávka = vyšší
reckém, Ústeckém a Karlovarském kraji.
mzda neplatí vždy. Firmy určují nástupní
V posledně jmenovaném průměr v IT nemzdy spíše podle konkrétního přínosu
dosahuje ani 26 tisíc Kč.
dané pozice a v závislosti na obtížnosti
Ve všech krajích jsou ale v IT druhé
získání v případě potřeby adekvátní nánejvyšší mzdy po top managementu firem.
hrady (včetně outsourcingu).
Pražské mzdy v IT jsou v průměru doNejvyšší mzdy a stále rostou
konce vyšší než mzdy managamentu ve
všech ostatních krajích.
Pokud se na situaci v IT podíváme z pohledu průměrných mezd (tj. za firmy
všech velikostí z celé ČR), je výrazně lepší Autor je analytikem Jobs.cz
–5,8 %
KRAJ
PRŮMĚRNÁ
MZDA V IT
w w w.c i o.c z | w w w.c w.c z
TOP30-blok.indd 5
5
13.11.13 14:20
HR business partnering v praxi
HR business partnering v české kotlině ještě úplně nezdomácněl
a už došlo k pozměnění jeho původního smyslu samotnou HR
komunitou. I když se u mnoha HR manažerů a specialistů stal
pojem HR business partnering v jejich profesním slangu „cool
and hit“, nenechme se zmást proklamovanými slovy.
J ÁN H URT Í K , I DA H U RT ÍKOV Á ,
JA N B ARTOVSKÝ
P
odívejme se spolu na praktické uplatnění HR business partneringu v IT
společnostech a pokusme se zjistit,
kam se vytratil byznys.
Nejčastější popis HR business partnera
(HRBP) ze strany manažerů je: „To je můj
HR (manažer). Na HR samozřejmě pracuje více lidí, ale já se bavím a řeším personální otázky jen s ním – pracuje výhradně pro mě.“
Je vůbec možné „vytvořit“ z HR manažera HRBP pouhým přepsáním vizitky
a školením? Odpověď není jednoznačná.
I když každý má jiné dispozice, dosavadní
praxe z IT společností ukazuje, že se to
nedaří. Jen formálním přejmenováním se
znemožňuje tolik potřebná transformace
HR oddělení úředníků na akceschopnou
byznysovou jednotku. Konkurenční boj na
IT trhu neustále sílí a jedinou nadějí
firmy na udržení je kvalita lidských
zdrojů.
Největší mentální změnou je přechod
od jednosměrného toku úkolů (od manažera k HR) na obousměrný tok (od manažera k HRBP a také od HRBP k manažerovi). Dosud převládá vztah nadřízeného
(manažera) k podřízenému (HR), kde
existuje jen jeden správný názor a jeden
způsob řešení. Model, který se vyznačuje
jednosměrným úkolováním, není
partnerství.
Udělejme si jednoduchý test, zda vaše
HR oddělení (HRBP) je schopné smysluplně pomáhat managementu s řízením
lidského kapitálu firmy, tak aby získala
konkurenční výhodu na trhu? Porovnejme
dosavadní praxi vašeho HR business partnera s následujícím profilem:
Management firmy by měl po HRBP
vyžadovat, aby:
■ jednal a dokázal přemýšlet jako jeden
z vlastníků firmy.
Věděl, že podnik je tu od toho, aby tvořil
zisk. Zaměstnanci pracují proto, aby společnosti zisk vytvořili. A ta se musí neustále snažit poskytovat pracovníkům takové podmínky a prostředí, aby do práce
byli ochotni vložit to nejlepší, co v nich je.
■ se uměl orientovat ve fungování firmy
a jejím byznysu – horizontálně (finance,
obchod, logistika atd…) i vertikálně (od
top managementu ke specialistům).
■ byl loajální firmě a nestranný vůči zaměstnancům i vedení.
■ byl schopen dělat rozhodnutí.
A to i nepopulární.
■ měl nadání propojovat do smysluplných funkčních celků HR nástroje, procesy, management a zaměstnance.
Viděl za byznysem lidi a viděl byznys
u lidí. Věděl, že každý může být nositelem
byznysu, jen přijít na to, kde je – jestli se
nachází na tom pravém místě. Byl integrátorem. Byl tvůrcem konkurenční výhody
tím, že integruje jednotlivé vnitřní doda-
6
TO P 3 0 2 0 13
TOP30-blok.indd 6
13.11.13 14:20
vatele. Byl schopen propojovat různé, a to
i velmi překvapivé skutečnosti.
cash flow, HRBP střeží rovnováhu plynutí
celkového fungování firmy.
■ měl svůj vlastní názor a nadhled nad
situací.
■ dokázal komunikovat jak s řadovými
zaměstnanci (obchodník, helpdesk, customer care, technik z terénu), tak i s vedením. Směrem dolů „překládal“ příkazy
Díky vlastnímu názoru mohl být v opozici
top manažerům. Svůj názor si ale musí
dokázat obhájit. Pouze při dialogu rozdílných názorů může vzniknout nové, unikátní řešení.
■ svou činností umožňoval změnu a měl
sílu a odvahu.
Nabízí se přirovnání k seriálu Startrek,
k poradkyni Troi. Ta byla vlastně takovým
prvním zdokumentovaným HRBP – vyjadřovala se ke všem strategickým rozhodnutím velitelů. Někdy názor kapitána podpořila, jindy byla v opozici. Z těchto střetů
pak vzešlo mnohokrát nové řešení. Protože používala své znalosti lidí a zvláštní
nadání, identifikovala rizika mnohem
dříve než ostatní členové vedení.
■ uměl odhadnout kritický bod.
Viděl, kde neproudí energie, kde je (z jeho
pohledu) příčina nefunkčnosti systému.
Tam, kde je překážka, se energie hromadí – před překážkou je jí hodně, za ní
málo. (Před bariérou je spousta obchodních příležitostí, pak je nabídkový proces,
přes tento proces se nedostávají do výběrového řízení…). Jako finančník hlídá
shora (od managementu) tak, aby je zaměstnanci pochopili. Byl schopen podchytit nespokojenost dříve, než by se tak stalo
oficiální cestou, a uměl věc eskalovat. Popsal, co je příčinou napětí, kde to jiskří.
Byl takovou pojistkou pro včasné řešení.
■ uměl využívat a sdílet informace
a zdroje a hlavně se spolupodílet na vytvá-
ření firemní kultury dlouhodobého a udržitelného rozvoje. Byl garantem, že vytvářené hodnoty mají i „vyšší smysl“.
■ myslel a pracoval dynamicky.
V úspěšné izraelské firmě se HRBP drží
pravidla: „být neustále v pohybu a většinu
času v terénu“ – mít přehled z „bojiště“.
Pokud se stanete statickými, tak vás
(v boji) lehce zaměří a „sestřelí“.
Toto nejsou jediné vlastnosti, které
HRBP odlišují od HR manažera v praxi.
Jsou ale rozlišovacím znamením, jež ukazuje, že HRBP je typologicky jiný člověk
než klasický HR manažer. HRBP je více
architektem a dispečerem matrixu HR dovedností a kompetencí. Nemá a priori vy-
tvářet jednotlivé výstupy, ale pracovat
s nimi.
Praxe dále ukazuje, že HRBP může být
jen člověk, který nemá prvořadě/anebo
pouze HR vzdělání. Existuje i souvislost
mezi věkem HRBP a jeho schopnostmi.
Ani velmi inteligentní mladý muž/žena
po škole nemůže být partnerem pro zkušené manažery – postrádá totiž lidskou
vyzrálost a praktické zkušenosti. Konkrétní věkovou hranici nemůžeme určit,
ale pod 33 let věku (cca 10 let praxe) to
jistě není.
HR business partnering může fungovat
jen tam, kde je k tomu nastavena firemní
kultura – v transparentním prostředí.
Jeho uplatňováním je firma informovanější, a tedy i transparentnější.
S nejlepším praktickým působením
HRBP jsme se potkali v izraelské IT firmě.
Možná to bylo i tím, že HRBP a manažeři
absolvovali vojenský výcvik a zažili reálný
boj, který je ve zkušenostech posunul tam,
kde mladí lidé bez tohoto prožitku nemohou být. Mají zkušenost z toho nejtvrdšího boje – a to je ozbrojený konflikt. Jsou
rychlí, akční, nebojí se riskovat a přijmou
na sebe zodpovědnost, cítí odpovědnost
■
i za druhé (organizaci).
Autoři jsou partnery společnosti Thimon Andros
Consulting a společnosti Atos (Head of Human
Resources)
Inzerce
7KLPRQ$QGURV&RQVXOWLQJ
+56SHFLDOL]HG6HUYLFHV
-VPHGRGDYDWHOpVOXåHESUR
HR BUSINESS PARTNERING
ARTN
R
Owner
Investor
-VPHWYĤUFLNRQNXUHQþQtYêKRG\
p
To ger
na
Ma
8PRåĖXMHPH]PČQ\PČQtPH+5
QDDNFHVFKRSQRXE\]Q\VRYRXMHGQRWNX
ª 3URSRMXMHPHOLGLDLQWHJUXMHPH+5VE\]Q\VHP
ª 3URYiGtPHUHHQJLQHHULQJDUHPDVWHULQJ+5SURFHVĤDYêVWXSĤ
Ĥ
Ma HR
na
ge
r
9<79ÈěË0(ª52=9Ë-Ë0(ª32'3258-(0(
([HFXWLYHVHDUFK_%XVLQHVV&RQVXOWLQJ_([SHUW&RDFKLQJ
+XPDQ5HVRXUFH0DQDJHPHQW_+5&RQVXOWLQJ_+5&RQWUROOLQJ
0DQDJHPHQW&RQVXOWLQJ_.QRZOHGJH0DQDJHPHQW_+5%XVLQHVV3DUWQHULQJ
.RQWDNW0JU-iQ+XUWtN_2ZQHU__MDQKXUWLN#WKDFF]
TKLPRQ$QGURV&RQVXOWLQJVUR _ 1iURGQt _ 3UDKD _ ZZZ7K$&F]
w w w.c i o.c z | w w w.c w.c z
TOP30-blok.indd 7
7
13.11.13 14:20
Nový hit – dočasní zaměstnanci
Hlavním kapitálem firem jsou znalosti, technologie a patenty.
Největší marže mají IT společnosti, výrobci léčiv a finanční sektor.
B L ANK A RYC H ET S K Á
K
do je nositelem znalostí v tomto digitalizovaném světě? Lidé, tj. zaměstnanci, ale i konzultanti a dnes nový
fenomén, interim experti. Proto společnosti, pokud chtějí uspět, potřebují chytré
pracovníky s výborným vzděláním, znalostmi a zkušenostmi. Mluvíme o „open
talent economy“.
Pracovní trh pro nezávislé
profesionály?
Stabilní zaměstnávání po roce 2009 začíná ustupovat a stálé pracovníky začínají
nahrazovat tzv. dočasní pracovníci – interim experti. To jsou odborníci, kteří nezůstávají v jedné společnosti od vystudování
vysoké školy až po důchod. Ani samotné
firmy neslibují stabilní zaměstnání až do
důchodu.
Počet freelancerů, dodavatelů a nezávislých konzultantů začal značně růst především po roce 2009. Masivní propouštění a náklady za odchody pracovníků totiž přiměly zaměstnavatele, aby byli při
dalším najímání opatrní. Z toho důvodu je
dnes k dispozici tak málo nových pracovních smluv na dobu neurčitou.
Náklady na zaměstnance a jejich případný odchod ale nejsou jediným důvodem. Společnosti přemýšlejí, jak získat na
specifický projekt daného experta do
firmy co nejrychleji.
V Evropě, kde pracovní právo odrazuje
společnosti přijmout nového zaměstnance
ze strachu, jak a za kolik se ho do budoucna zbaví, je situace pro rozvoj trhu
s interim experty velmi příznivá. Podle
„Booz Allen Hamilton“ je trh pro interim
experty ve Velké Británii jedním z nejvíce
rozvinutých a v Evropě roste od roku
2009 meziročně o pětinu.
Před 15 lety, pokud nastoupil mladý absolvent technické univerzity do poradenské společnosti z oblasti IT, čekala ho například tato kariérová mapa v rámci jedné
firmy: programátor ➝ senior programátor
➝ IT konzultant nebo IT architekt ➝ projektový manažer.
Kariérová cesta progresivně rostla
uvnitř jedné společnosti ve stabilním prostředí, se stálým týmem a produktem. Po
roce 2009 se dá kariéra expertů spíše přirovnat k letu motýla.
Nedá se přesně predikovat, a jediné
jisté je, že IT experti se budou muset neustále vzdělávat, aby jim „neujel vlak“
a měli co nabídnout trhu.
politiky a dlouhých firemních mítinků,
které často zabírají 30 až 40 % pracovní
doby. Díky těmto příkladům začíná mizet
stigma, že „práce na dočasném projektu“
je jen pro ty, kteří si nesehnali permanentní pozici.
Lidé, kteří jsou top talentem ve svém
oboru, často požadují flexibilitu pracovního poměru a společnosti se začínají tomuto trendu přizpůsobovat. Firmy tento
trend vítají také z důvodu porecesního hlídání nákladů, snahy o plochou strukturu
a urychlení změn uvnitř společnosti.
Lidé se znalostmi, které trh potřebuje,
se stávají nezávislými, aby si mohli vybírat
zajímavou práci a spolupracovníky.
Ve světě se začíná vytvářet masivní trh
interim expertů, ve Velké Británii je to
1,56 milionu lidí. Výsledky výzkumu společnosti McKinsey ukazují, že 58 % společností ve Spojených státech amerických
očekává, že bude více využívat flexibilní
pracovní sílu. V současnosti pracuje ve
Spojených státech více než tři miliony lidí
jako interim a do dvou let se očekává, že
toto číslo vyroste na pět milionů.
V německy mluvících zemích jde skoro
o milion interim expertů.
Kdo jsou interim experti
Mnoho interim manažerů jsou bývalí
pracovníci velkých korporací nebo konzultačních firem, kteří začali oceňovat
v zaměstnání spíše autonomii a flexibilitu
dočasných projektů a dokonce zjistili, že
jejich příjmy jsou srovnatelné nebo dokonce vyšší než v permanentním zaměstnání.
Další výhodou práce na dočasném projektu je, že se nemusíte účastnit firemní
Hlavní motiv pro nábor interim
experta
V globálním, neustále se měnícím byznys
klimatu jsou společnosti nuceny testovat
nové produkty a měnit kurz letu – velkou
konkurenční výhodou může být schopnost
vytvořit model, jak získat flexibilního,
rychle dostupného odborníka s požadovanými znalostmi a za nízkého rizika. Společnosti se snaží být rychlejší, inovativní,
10 hlavních důvodů, proč si společnosti vybírají
interim experty:
Zkušenost – hloubka/šíře; multi-business a multi-sector
37 %
Nezávislost – apolitický, rady jsou nezávislé na firemních vztazích nebo politice
20 %
Zaměření na výsledky
14 %
Rychlost – rychlé pochopení problémů a okamžité výsledky
13 %
Expertiza/speciální znalosti, které organizaci chybějí
12 %
Flexibilní pracovní zdroj
8%
Zaměřen pouze na daný úkol
7%
Zavedení změny
5%
Integrita/profesionalita
3%
Prokazatelné předchozí výsledky práce
2%
Hodnota – nákladově výhodné, flexibilní a transparentní výdaje
2%
Přenos znalostí/zavedení stálé změny
2%
Zvýšení zisku/výkonu
1%
Zdroj: Boyden, Annual UK Interim Management Survey, 2012/2013
8
TO P 3 0 2 0 13
TOP30-blok.indd 8
13.11.13 14:20
štíhlejší a zaměřené na přidanou hodnotu.
Jsou tlačeny ke snižování počtu kmenových zaměstnanců.
Co by měli manažeři a podnikatelé vědět o tomto vznikajícím fenoménu?
Nejdříve by si asi měli uvědomit, z jakého důvodu chtějí interimové pracovat
tímto způsobem, jak mohou být užiteční
a jaké může mít zaměstnávání nezávislého
pracovníka slabé stránky. Dále je dobré
pochopit, jak může interim přinést společnosti změnu a případnou inovaci, která
firmě přinese konkurenční výhodu.
Na co se nejčastěji najímají
interim experti
Specifický projekt a získání know-how:
pronájem interim experta z důvodu získání know-how a zajištění profesionála na
speciální projekt. Příkladem je instalace
podnikového informačního softwaru pro
výrobní společnost, který je nutné zavést
v období šesti měsíců. Organizace hledá
projektového manažera, který má s obdobným projektem zkušenost a zná i výrobní prostředí.
Dočasné nahrazení existujícího zaměstnance: Častým důvodem, kdy se zaměstnavatel rozhodl pro využití služeb interim experta, je prozatímní náhrada za
současného pracovníka.
Sem lze zahrnout zastoupení za rodičovskou dovolenou, dlouhodobá nemoc
nebo neplacené volno dosavadního
zaměstnance.
Časové rozmezí uzavření smluv s interim expertem se pohybuje v průměru od
dvou do osmi měsíců. V Německu jsou
často poptávaní interim manažeři např.
nákupu energií, kteří mají přehled o trhu,
a délka jejich zaměstnání je omezena na
dobu výběru dodavatelů, poté stačí mít interního administrátora na udržování
smluvní agendy.
Potenciální zábrany
Důvěra a zachování mlčenlivosti jsou
další výzvou při zaměstnávání interim
expertů. Společnosti při strategických
projektech musí odkrýt senzitivní informace. Přestože interim expert podepisuje smlouvu o zachování mlčenlivosti,
jsou stálí zaměstnanci nebo velké konzultační společnosti větší zárukou důvěry.
Just-in-time talent
V otevřené „talent economy“ budou žádaní a vzdělaní zaměstnanci dávat přednost projektově orientované práci před jinými alternativami.
Současné technologie vše zjednodušují – zapojíte se odkudkoli. Firemní nepsané smlouvy, zaručující práci do důchodu s firemními benefity, jsou překonaným trendem.
Kde hledají klienti interim experty?
Zdroj:
%
Specializovaní poskytovatelé interim služeb
62 %
Sociální sítě jako např. LinkedIn
1,4 %
Vlastní networking a doporučení
26,8 %
Předchozí zkušenost s interim manažerem
7%
Ostatní
2%
Kde si interim experti hledají práci?
Zdroj:
%
Specializovaní poskytovatelé interim služeb
43 %
Sociální sítě jako např. LinkedIn
21 %
Vlastní networking a doporučení
21 %
Doporučení od klienta
4%
Opakující se byznys
1%
Najímání interim expertů je trend,
který brzy změní celkovou kulturu zaměstnávání. Budoucnost systému vyžaduje změnu myšlení v tom, jak vypadá
perfektní kariéra v korporaci, protože zaměstnávání už nebude nikdy stejné a jeho
hlavním motem bude do budoucna slovo
■
flexibilita.
Autorka je managing consultantkou ve společnosti
Rychetsky & Partners
Inzerce
Rozproudíme vaše IT
Svěřte starost o vaše IT odborníkům.
Konstrukce letadel stojí hodně úsilí, zdrojů a vyžaduje práci odborníků v různých oborech. Obvykle jsou tím pověřeny specializované firmy. Stejně tak je
mnohem bezpečnější vytvořit IT řešení ve spolupráci s odborníky a využít Software as a Service než vytvářet IT řešení svépomocí. Koneckonců i vy sami,
když chcete odletět na dovolenou, nestavíte si vlastní rogalo, ale využijete standardní, bezpečné letadlo komerčních aerolinek.
Schopnost řádně se starat o IT řešení našich klientů je jenom jedna z mnoha věcí, jež za posledních 20 let udělaly z Unicorn Systems renomovanou
společnost, která dneska poskytuje ty největší informační systémy v bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikacích, energetice, průmyslu, obchodu
i veřejném sektoru po celé Evropě.
w w w. u n i c o r n . e u
w w w.c i o.c z | w w w.c w.c z
TOP30-blok.indd 9
9
13.11.13 14:20
Poznejte jedenáct špatných způsobů
chování šéfů
Zjistěte, jak se nechová dobrý šéf, a zkuste se změnit.
Přinášíme přehled jedenácti nevhodných způsobů chování
vedoucích pracovníků.
„Mnoho manažerů se spoléhá, že pokud
by zaměstnanci měli nějaký problém, řekli
by jim o tom. Pokud jim nikdo o problému
neřekne, pak očekávají, že je vše v pořádku.
Někdy však zdání klame a toto je postup, jak
vyvolat zklamání a neangažovanost pracovníků,“ varuje John Reed ze společnosti Robert Half Technology.
Když se zaměstnanci ocitnou v situaci,
kdy pracují s neaktuálními a velmi zastaralými technologiemi, začnou mít pochybnosti o své budoucnosti. „Pracovala jsem
pro společnosti, které měly zastaralé IT systémy. Pracovníci jsou znechuceni a demotivováni tím, že jejich organizace nedrží krok
s IT. Obrovským způsobem to ničí morálku,“
upozorňuje Brushová.
3
RI C H H E I N
B
ýt ve vedoucí pozici ještě neznamená
být dobrým vůdcem.
„Jako manažer máte obrovskou moc.
Kolegové i zaměstnanci mohou vnímat vaše
chování jako neuvěřitelně negativní, nebo
naopak pozitivní,“ uvádí Kathleen Brushová, autorka knihy pro manažery The
Power of One: You‘re the Boss.
Podle Brushové mnoho lidí ve vedoucích pozicích nechápe, že zaměstnanci
nemají vlastní motivaci. „Budete-li mít
štěstí, můžete mít jednoho nebo dva pracovníky, kteří vlastní motivaci mají. Je tedy úkolem šéfů každý den stimulovat své lidi,“ prohlašuje Brushová.
Následky špatného vedení mohou sahat
od všedních až po katastrofické. Mohou to
být nedodržené milníky v plánu vývoje
softwaru, pozdní dodání produktu, vysoká
fluktuace zaměstnanců nebo například
neetické chování.
Chcete -li dosáhnout vzestupné tendence kariéry, potřebujete zjistit své silné
a slabé stránky. Tato znalost vám umožní
zaplnit mezery a posílit slabé oblasti.
Jedenáct níže uvedených charakteristik
patří do kategorie demotivačního chování,
takže pokud se poznáte v některém
10
z těchto popisů, je čas na sebezkoumání
a pravděpodobně na nějaké změny.
1
Mizerný posluchač
Když mluvíme o komunikaci, bývá to
velmi namyšlená osoba, která obvykle
nenaslouchá, protože si myslí, že
všechno ví. Následkem toho je pro zaměstnance obtížné souhlasit s projekty
a cíli s vědomím, že jejich nadřízený nezvážil něco, co by mohlo později způsobit problémy.
Brushová nabízí další příklad: „Setkala
jsem se opakovaně se zklamáním osob
z marketingu nebo personálního oddělení,
když společnost uvažovala o nějaké nové IT
technologii. Zaměstnanci očekávali, že budou mít na krku systém snižující produktivitu, protože se jejich manažer nezapojil potřebným způsobem do rozhodování.“ Zaznamenala také neúspěch u ředitelů IT a lidí
z technického prostředí. Když vstoupily
do hry strategie a marketing, viděla stejný
prázdný pohled.
2
Nevšímavý vůdce
V IT neustále dochází ke změnám.
Stále vznikají nové technologie a konkurenti se snaží překonat jeden druhého.
Kamarádský šéf
Namísto toho, aby se chovali jako
vůdci, což neumějí, si manažeři spadající
do této kategorie snaží vytvářet kamarády.
Podle odborníků nemohou šéfové nikdy kamarádit se svými zaměstnanci. Nikdy. Přátelství neutralizuje šéfovu autoritu a moc. Může ho to také připravit
o objektivitu a blokovat schopnost napravit chování, delegovat a přimět pracovníky k odpovědnosti.
Když přátelství ohrožuje výsledky, bude
se za to zodpovídat šéf. „Buďte k zaměstnancům přátelští, ale nepřekračujte hranici,
která určuje vztah mezi šéfem a přítelem.
Mohlo by vás to stát vaše místo,“ varuje
Brushová.
4
Otrok doručené pošty
Může se to také vztahovat i na SMS
zprávy, uvádí Brushová. Komunikace je životně důležitá pro všechny organizace
a tito lidé rádi používají svůj stolní počítač
nebo mobilní telefon. S oblibou komunikují pomocí prostředku, který může být
velmi neefektivní, obzvláště když je potřebná nějaká forma interakce.
„Komunikace, která by mohla trvat tři
minuty osobně nebo telefonicky, teď trvá tři
hodiny nebo tři dny,“ popisuje Brushová.
Psané slovo je vždy předmětem výkladu
a e-mail neumožňuje vnímat tón druhé
strany.
5
Neetický šéf
Tato kategorie zaměstnancům nejen
vadí, ale vysloveně je šokuje. Jde proto
o silný demotivační faktor. Když šéf porušuje nebo překrucuje pravidla, podvádí,
lže nebo si libuje v chování, které odhaluje nedostatek morálních principů, ztratí
TO P 3 0 2 0 13
TOP30-blok.indd 10
13.11.13 14:20
respekt lidí. Bez jejich respektu je však
nemůže vést.
Kromě toho, když se vůdce chová neetickým způsobem, dává tak svým zaměstnancům svolení, aby dělali totéž.
„Nadhodnocení ujetých kilometrů, rozhazování financí v rámci cestovních výdajů, neochota nést odpovědnost za chyby – to vše
může šéf schválit svým špatným příkladem,“
varuje Brushová.
Vůdci musí prokázat integritu a poctivost ve všem, co dělají. Mají lidem, kteří
pro ně pracují, věnovat pozornost a podporovat je. „Je to ukázkový případ příčiny
a následku,“ prohlašuje Reed.
6
Nespravedlivý šéf
Naše současné společenské snahy
o rovné zacházení s lidmi vedly některé
vůdce k omylu v chápání rovnosti a spravedlnosti na pracovišti. „Mluvila jsem
s manažerem, který zvýšil všem svým zaměstnancům plat stejně, protože chtěl být
spravedlivý,“ vzpomíná Brushová. Poté nedokázal pochopit, proč produktivita jeho
nejlepších lidí poklesla na úroveň průměrného pracovníka.
„Odměny mohou být mocnými motivačními nástroji, ale musí se používat spravedlivě,“ vysvětluje Brushová. Pamatujte si, že
„spravedlivé“ neznamená „stejné“.
7
Organizačně neschopný šéf
Pracoviště jsou plná zaměstnanců, kteří
postrádají nasměrování, protože jejich organizačně neschopní šéfové nedokážou
zajistit a řídit plány a strategie pro vedení
svých týmů. Jaká je šance, že neřízený tým
zvýší svou produktivitu a vytvoří mimořádně inovativní produkty převyšující
konkurenci?
„Jaká je naděje, že budou zaměstnanci inspirováni vůdcem, který se chová jako slaboch nebo má zcela chaotické nápady?“ ptá
se Brushová.
8
Cynický šéf
„Cynismus je s pozicí vůdce neslučitelný.
Je téměř přiznáním, že nedokážete dělat
svou práci,“ upozorňuje Brushová. „Běžně
prohlašují věty jako ‚Ne, to nebude fungovat‘
nebo ‚Já nevím, proč to děláme, je to blbost‘
a neuvědomují si dopad, jaký to má.“
„Zaměstnanci nemají zájem týmově se
účastnit hloupostí. Pokud je něco nerozumné, má šéf odpovědnost to změnit na
něco rozumného,“ radí Brushová. Pokud
jste vůdce a myslíte si, že něco nemá cenu
dělat nebo že realizace přinese závažné
problémy, je vaší povinností jít za svým
nadřízeným a získat vysvětlení. Dobrý
vůdce by neměl chtít dělat neinformovaná
rozhodnutí.
9
Mizerný informátor
„To je recept na vysokou fluktuaci,“ varuje Reed. Tento typ šéfa nedokáže dobře
sdělit svá očekávání. Posílá matoucí
e-maily, neustále něco mění a klade požadavky bez určení potřebných kritérií. Tito
lidé nejsou vstřícní, dokud nejsou v úzkých. „Když nekomunikujete s lidmi, musíte
počítat s tím, že si věci vyloží po svém,“ upozorňuje Reed.
Nabízí příklad z jiné perspektivy –
představte si, že ve firmě koluje zvěst
o propouštění. Pokud o tom šéf nebude
mluvit, většina zaměstnanců bude předpokládat, že to nastane, a začne se na to
připravovat.
10
Vševěd
Tento vůdce obvykle rád ukazuje,
že je nejchytřejším člověkem v místnosti,
a přitom často přehlédne důležité záležitosti. „Novější vůdci mají často pocit, že
musí svému týmu připadat, jako by vždy
měli odpověď. Skutečně efektivní vůdce ví,
že nejlepší odpovědi často pocházejí od lidí,
se kterými spolupracují,“ uvádí Reed.
„Lidé vykonávající manažerskou práci
v technickém prostředí se podílejí na řízení
technologických projektů, technologických
iniciativ a dohlížejí na používání strategie.
Obvykle si však neudělají čas na hovory
s lidmi ve svém týmu o jejich uspokojení
z práce a perspektivě jejich práce v budoucnu,“ vysvětluje Reed. Dále poznamenává, že špičkového manažera necharakterizuje znalost dokonalých odpovědí za
všech okolností, ale schopnost hledat je
na správných místech.
11
Šéf s hrubým vyjadřováním
Někteří manažeři si neuvědomují, jak
demoralizující tento typ chování může
být. Pokud se budete vyjadřovat rozzlo-
beně a hrubě, můžete velmi snadno způsobit situaci, kdy nikdo nebude chtít pracovat. Ať už je to hněv, znechucení nebo
způsob, jak mluvíte s přáteli, nemůžete
tak mluvit na pracovišti.
„Lídři si musí každý den zasloužit právo
získat služby nejlepších a nejchytřejších tím,
jak se sami chovají,“ tvrdí Roy West, výkonný ředitel společnosti Roy West Companies a vedoucí vědecký pracovník organizace Gallup.
Dosažení úspěchu v práci
i v životě
Ve své nedávné knize technik speciálních
jednotek a armádní důstojník Peter Blaber
vzpomíná na okamžik, kdy mu někdo předal tajemství dobrého vedení. Píše, že pro
úspěšné vedení i život obecně je potřebné
dodržovat tři základní principy:
Tato rada odděluje skutečné lídry od
neúspěšných snaživců. Aby byl člověk
vůdcem, musí dělat správné věci a vést
svým příkladem. Nemůžete mít jeden
standard pro sebe a druhý pro ostatní.
„Zlatým pravidlem je podle Dona Cliftona, bývalého předsedy organizace Gallup,
že nemáme s lidmi jednat tak, jak chceme,
aby se jednalo s námi, ale měli bychom
s lidmi jednat tak, jak si ONI přejí, aby
s nimi bylo jednáno. A abyste věděli, jak
chtějí, aby s nimi bylo jednáno, musíte se jich
ptát,“ vysvětluje West.
Pokud jste se v některém z uvedených
popisů poznali, potom je na čase něco
s tím udělat. Zúčastněte se nějakých
kurzů vůdcovství, komunikačních kurzů
nebo udělejte cokoli, co vám pomůže více
se přiblížit lidem, kteří jsou na vás každý
■
den závislí.
w w w.c i o.c z | w w w.c w.c z
TOP30-blok.indd 11
11
13.11.13 14:20
Osm dovedností potřebných
k úspěchu IT manažera
Chcete se prosadit do řídicí funkce, máte k tomu potřebné
schopnosti? Nevíte? Tak čtěte a dozvíte se, co potřebujete.
RI C H H E I N
J
ako ředitel nebo vedoucí pracovník IT
jste v bodě kariéry, kde si musíte uvědomit, že „dovednosti, které vás dostaly
ke stolu, kde se rozhoduje, nejsou stejné jako
ty, jež vás tam mohou udržet,“ vysvětluje
Pamela Ruckerová, předsedkyně programu Executive Women in IT globální
komunity CIO Executive.
Na postup byste se měli připravit a chápat, že je k tomu potřebný profesní
a osobní růst. Podívejte se na vůdčí osoby
kolem sebe. Je pravděpodobné, že mnoho
z nich začalo od nejnižší úrovně stejně
jako mnoho IT profesionálů, a pokud to
dokázali oni, můžete to zvládnout i vy.
Abychom vám pomohli v rozvoji, zeptali
jsme se ředitelů IT, kariérních koučů
a dalších odborníků, jaké schopnosti jsou
potřebné k výkonu řídicí funkce.
„Musíte se stát více vůdcem a méně manažerem. Řízení je plánování, organizování,
delegování a kontrola. Vedení je obvykle
vize, inspirace a motivace. Důležitost těchto
dovedností roste s tím, jak v kariéře stoupáte,“ prohlašuje Brookmire.
Nutnost řídit kolegy může vytvářet zajímavou dynamiku. „Musíte dokázat změnit
„Jedním z nejdůležitějších aspektů je při
práci IT manažera znalost svého stylu vedení, schopnost používat tento způsob ve
svůj prospěch a vědět, kdy je potřeba jej přizpůsobit podle toho, s kým jednáte,“ upozorňuje Ruckerová. „Pokud jste například charismatický vůdce s vizí celkového výsledku,
ale máte schůzku s finančním ředitelem,
který je pesimistou orientovaným na podrobnosti, potřebujete vědět, kdy se zaměřit na
data, aby se vám podařilo rozptýlit všechny
obavy.“
Zvládnutí přechodu na pozici
strategického vůdce
Přechod z pozice IT profesionála na manažerský post, kdy opouštíte oblast své
praktické odbornosti a záležitostí, které
dobře znáte, a musíte si rozšířit znalosti
o firmě, produktech, službách, zákaznících a podnikovém oboru, může být těžký.
„Příliš mnoho lidí se upíná ke svým znalostem technologií, přestože se tyto schopnosti stávají zcela běžnými. Vyšší úroveň dovedností se týká firemní strategie, vývoje produktů a inovací zaměřených na zákazníky.
Technologie big data, cloud a CRM lze řešit
outsourcingem,“ prohlašuje Ruckerová.
Jednou z největších překážek, kterým
čelí noví manažeři, je ztráta kontroly,
tvrdí Bob Boudreau, výkonný ředitel společnosti WinterWyman, která je celostátní
personální agenturou zaměřenou na IT.
„Pokud jste zvyklí dělat věci sami, potom
v určitém smyslu ztratíte část kontroly, protože byste neměli být někým, kdo bude dosahovat výsledků svýma rukama na klávesnici.
Musíte věřit lidem, se kterými spolupracujete, a tomu, že budou dělat svou práci ještě
lépe než vy,“ vysvětluje Boudreau.
David Brookmire, poradce pro rozvoj
podnikových profesionálů, strávil několik
posledních let hodnocením vedení a týmů
a také týmovým koučinkem. Předtím pracoval pro společnosti jako Fritos a General
Motors v oblasti lidských zdrojů a řízení
talentů.
12
tento vztah způsobem, který vytvoří hierarchii, aniž si znepřátelíte své kolegy. To je obtížné,“ upozorňuje Brookmire.
I když to není v technologické oblasti
mimořádné, Scott Hughes, ředitel IT společnosti Energy Plus, tvrdí, že zvládnutí
nejasností a nejistoty je důležitou součástí
této práce. Každý vyšší manažer musí podle něj tuto dovednost a schopnost mít.
Podstatou přechodu z funkce technického
specialisty na vůdce je tento skok, říká
Hughes.
Takže co přesně vám pomůže dosáhnout exekutivní úrovně? Přinášíme osm
tipů, které vám pomohou k dobrému
výsledku.
1
Uvědomujte si svůj styl vedení
Znalost sebe sama může být zásadně určující vlastností. Vědět, co děláte dobře
a kde na sobě potřebujete pracovat, je pro
dlouhodobý úspěch v jakémkoliv oboru
rozhodující, ale je to obzvláště důležité
v hektickém IT.
2
Zaměřte se na strategickou
komunikaci
Schopnost vysvětlit své myšlenky různým cílovým skupinám je rozhodující.
„Musíte umět vytvářet a udržovat vztahy
s kolegy, spolupracovníky a dalšími. K záležitostem skutečně musíte přistupovat méně
jako technik a více jako generální ředitel.
Musíte porozumět podniku a chápat vliv
činnosti své a svého týmu na firmu, musíte
to dokázat vysvětlit dalším partnerům
i vlastnímu týmu,“ doporučuje Scott Hughes, ředitel IT společnosti Energy Plus
Company.
Jako vůdce musíte jasně vysvětlit své
myšlenky lidem na všech úrovních společnosti, což může být náročné, upozorňuje
Ruckerová.
„Je potřebné vědět, jak a kdy o věcech
mluvit, aby to každý pochopil a rozuměl,
co to pro něj znamená. Je to schopnost používat marketing, média, setkání a metody ke
změně způsobu myšlení vaší firmy nebo
zákazníků.“
TO P 3 0 2 0 13
TOP30-blok.indd 12
13.11.13 14:20
3
Naučte se vytvářet talentované,
vysoce výkonné týmy
Klíčovou vlastností manažera je schopnost
dosáhnout výsledků prostřednictvím dalších lidí. Nejlepší vůdci se obklopují
lidmi, kteří jsou chytřejší než oni sami.
„Technické dovednosti jsou tím, co vás dostane na vyšší post, ale když dosáhnete na
vedoucí pozici, budete trávit 90 procent času
řízením lidí. Podstatou vedení je dělat to
správně. Jde o vytváření vize a přesvědčování
lidí, aby vás chtěli následovat,“ vysvětluje
Brookmire.
Vedení týmu je důležitá dovednost,
zdůrazňuje Brookmire. „Pokud si představíte orchestr, můžete se považovat za vedoucího sekce, ale při povýšení se musíte stát dirigentem a všechny sekce propojit dohromady. To vyžaduje někoho, kdo skutečně umí
vést,“ prohlašuje.
Musíte se naučit dávat volnost, důvěřovat svým lidem a delegovat. „Vaším
úkolem není být nejchytřejším člověkem
v místnosti. Vaším úkolem je najmout lidi,
kteří jsou chytřejší než vy. Musíte získat
nejlepší dostupné myslitele, a to zejména
osoby, které doplní vaše slabé stránky,“
radí Boudreau.
4
Vytvořte silnou technologickou
strategii
Mít vizi nestačí, je potřebné dokázat tuto
vizi převést na uskutečnitelnou strategii.
„Noví vůdci IT musí pochopit základy strategie a způsoby vedení mnoha technologických
změn pocházejících ze skvělých nápadů.
Musí se také naučit používat technologie
k vytváření hodnot uvnitř i vně organizace.
Už to dávno není jen zavádění nejnovějších
nástrojů, abyste technologicky nezaostávali,
jde o využití technologické změny k zajištění
základních výsledků,“ upozorňuje Pamela
Ruckerová.
5
Pohlížejte na problémy
podnikání komplexně
6
Potřebujete mít schopnost vést
během krize
Z praxe IT jste zvyklí zaměřit se na problémy bezprostředně. Na exekutivní
úrovni musíte znát konkrétní praktické
oblasti podnikání a zohlednit souvislost
takových projektů či oblastí s komplexním
výsledkem.
„Přechod do exekutivní role vyžaduje
schopnost přemýšlet o problémech, které
mají rozmanitý původ, zohlednit dynamické
prostředí a protichůdné zájmy různých
stran – v případě změny jednoho aspektu totiž současně mohou nastat jiné nežádoucí
důsledky,“ varuje Ruckerová.
Půlnoční výpadky, neúspěšné dodávky
a dlouhodobé rozpočtové škrty vždy ohrožují úspěšné zvládnutí podnikových změn,
projektů a iniciativ. Chcete -li být jako IT
lídři efektivní, musíte se naučit včas rozpoznávat krize, zvládat je a vést svůj tým
tak, aby patřil mezi nejlepší.
„Když se něco pokazí, a ono se něco zcela
jistě pokazí, musíte vědět, jak zvládnout dopady na nic netušící personál firmy a také na
prostředí, abyste si udrželi prestiž manažerského vůdce. Je potřebné se naučit elegantně
vstát, když vás ekonomika, malé zisky nebo
vnější události srazí. Stává se to každému,
ale charakter vašeho vedení je dán tím, jak
takové situace zvládnete,“ radí Ruckerová.
7
Naučte se nabízet IT své firmě
Jako lídr IT musíte řídit způsob jejich
využití. Musíte vzdělávat své kolegy a zainteresované osoby, aby chápali, jak IT
mohou firmě prospět. Jedním způsobem,
jak to lze dělat, je oznamovat lidem úspěchy. Lze například uvést, jak změna v procesech zvýšila prodej nebo jak moderni-
zace softwarové platformy podnikového
webu zvýšila spokojenost zákazníků. Ať už
půjde o cokoli, musíte umět bez potíží hovořit o svých úspěších a o řešeních nabízených technologiemi.
8
Chápejte firemní kulturu
a buďte ochotní ke změnám
Dělat věci určitým způsobem jenom
proto, že se tak dělaly vždy, není na této
úrovni vhodné. Musíte být připraveni
klást si nepříjemné otázky. Každé vaše
rozhodnutí může způsobit řetězovou reakci v rámci celé organizace.
„Věnujte čas pochopení prostředí, ve kterém pracujete, komunikujte s dalšími řediteli, manažery a provozním personálem, vytvářejte sféru vlivu, kde bude vaše vedení
oceňováno a kde budete osobně podporováni. Spolupracujte s nimi na vytvoření prostředí, kde budete sdílet hodnoty a přesvědčení podporující kulturu, kterou se snažíte
vytvořit,“ doporučuje Ruckerová.
■
Inzerce
w w w.c i o.c z | w w w.c w.c z
TOP30-blok.indd 13
13
13.11.13 14:20
Ladislav Bečvařík
Jednatel a ředitel společnosti HSI
Č
lověk se stále učí, tvrdí Ladislav Bečvařík, který založil a řídí úspěšnou IT
společnost HSI.
„Pokud by se mě někdo zeptal, zda jsem
během těch 18 let zůstal jako manažer konzistentní, má odpověď by zněla, že ne. Nicméně určitých zásad se stále držím,“ říká
Bečvařík a vypočítává některé z nich: „Neodpustit poprvé a odpustit podruhé je hřích;
Mohu prohrát, ale musím vědět, že jsem pro
věc udělal maximum; Ne zcela optimálně,
ale jednotně.“
Jejich dodržování také stojí za tím, že
z firmy HSI vybudoval relevantního hráče
na trhu geoinformatických technologií,
který dostává řady ocenění za projekty,
a to i na mezinárodním poli.
„K letošním úspěchům počítám zvládnutí
transformace organizační struktury, která
s sebou přinesla změny kompetencí pro jednotlivé divize, bezproblémové přestěhování
firmy do nových prostor a zavedení ISO
27001,“ vyzdvihuje Bečvařík.
Z hlediska funkce ředitele po změně
organizační struktury ze začátku letoš-
ního roku nyní řídí finanční, personální a mzdové
útvary. Dočasně pak také
technický úsek, který zabezpečuje chod společnosti z hlediska firemní
infrastruktury, a úsek metodiky, jenž nastavuje
interní legislativu.
„Samozřejmě do mé
kompetence spadá i koordinace všech globálních aktivit jednotlivých divizí, tedy strategické, obchodní a softwarové, které řídí odborní ředitelé,“ doplňuje Ladislav Bečvařík.
V nejbližším období chce přesvědčovat
zákazníky, že dobře zvládnutý a komunikovaný IT projekt je skutečně reálným základem pro udržení konkurenceschopnosti. Zaměstnance zase musí připravit na
to, že zákazník bude stále náročnější
a bude vyžadovat stále specifičtější funkcionalitu pro řešení svých potřeb, samozřejmě plně funkční, za adekvátní náklady
a v co nejkratším čase.
Zatím nemá ucelenou představu, čemu
by se chtěl věnovat za deset let, ví jenom,
že asi nebude aktivním zaměstnancem,
takže bude muset pozměnit a hlavně si
zvyknout na nový denní režim.
„Díky tomu, že jsem svým založením relativně energický člověk, může to být ještě zajímavé, neboť konkrétní představu o mém novém směrování ještě nemám ujasněnou,“ zamýšlí se Ladislav Bečvařík, který volný čas
dělí mezi sport (lyže, kolo, badminton,
squash, golf), chataření, kvizy a křížovky,
sudoku a četbu.
Dana Bérová
Ředitelka pro rozvoj obchodu a EXP Partner ve společnosti
KPC-Group, zastoupení Gartner pro ČR, SR a Rumunsko
D
iváci televizních pořadů znají Danu
Bérovou jako porotkyni z podnikatelského pořadu Den D. Snad
všichni z informačních technologií ji registrují coby první a také poslední ministryni informatiky. Ona sama je na toto politické období svého života pyšná.
„Jsem hrdá na to, co se nám podařilo dosáhnout v oblasti fungování informatiky ve
veřejné správě v době existence Ministerstva
informatiky ČR v letech 2002 až 2006.“
Po ukončení politické kariéry se věnuje
zejména představování produktů a služeb
výzkumné a poradenské společnosti Gartner klíčovým zákazníkům. Pro vybrané
klienty z veřejné správy, členy takzvaného
EXP programu, pak zajišťuje pravidelnou
podporu jejich rozhodování.
„Jsem ráda, že se nám ve složité době absolutně paralyzované a nestabilní veřejné
správy daří pomáhat klientům úspěšně
a smysluplně pracovat, a to přestože okolní
prostředí klade velké množství překážek,“
říká s odkazem na poněkud turbulentní
14
období Bérová, která se k IT technologiím
dostala v osmdesátých letech, kdy studovala obor automatizované systémy řízení
vlastně jen proto, že neměla z politických
důvodů mnoho jiných možností.
Nyní se zájmem sleduje postupné, ale
nezadržitelné prosazování cloudových řešení a je velmi zvědavá, jak se bude vyvíjet
3D tisk.
„Jak ukazují populární hype křivky
Gartneru, zklamávání je základní vlastností technologií, nebo jinak řečeno, na počátku vždy od technologií očekáváme více,
než mohou splnit, a nemělo by nás to překvapovat. Přesto mohu říci, že jsem větší
dopad očekávala od QR kódů a v českých
podmínkách třeba také od mobilních plateb,“ komentuje aktuální technologický
vývoj Bérová.
Když se zrovna nezabývá zastoupením
poradenské společnosti Gartner, věnuje se
především svým dvěma synům a rodině.
„Pořád něco čtu, ráda cestuji a zkouším
osvědčené i nové sporty,“ prozrazuje Dana
Bérová, která se neodvažuje předpovídat,
kam ji budoucnost zanese, protože její
profesionální život i soukromí jsou prý poměrně pestré.
„Oboje mě naučilo, že všechno je nakonec
jinak. Budoucnost vidím především jako
spoustu nových zážitků a zkušeností.“
TO P 3 0 2 0 13
TOP30-blok.indd 14
13.11.13 14:20
Renata Dvořáková
Engineered systems sales leader ve společnosti Oracle Czech
U
zavření historicky největší obchodní smlouvy od doby založení lokálních poboček softwarového giganta
Oracle v regionu střední Evropy v hodnotě jednotek milionů dolarů byla zejména práce Renaty Dvořákové. Ta vede
v české pobočce prodej tzv. engineered
systems, což jsou specializované integrované systémy, které vyvíjejí dohromady
hardwarové a softwarové týmy.
„Smlouvu jsme uzavřeli s významnou
českou společností, která působí ve střední
a východní Evropě a v Asii. Podařilo se mi
sestavit výborný pracovní tým složený ze
zástupců oddělení napříč naší pobočkou
a získat důvěru regionálního managementu
Oracle při interním prosazování speciálních
podmínek pro zákazníka,“ popisuje Renata
Dvořáková historický obchod, který Oraclu „pomohl znesnadnit konkurenčním
technologiím získání pozice u klíčového
zákazníka“.
I obecně se však týmu kolem Renaty
Dvořákové dařilo. Několikanásobně zvýšil
počet zákazníků, kteří využívají integro-
vané systémy v České republice a na Slovensku. V Česku se zatím nejlépe daří
prodeji databázového systému Exadata
a specializovanému systému Exalytics pro
rychlé zpracování náročných reportů. Zájem je prý o ně o to větší, čím silněji dopadá na podniky krize.
„V posledních letech je vidět na trhu
velký tlak na úsporu nákladů. Konsolidace
systémů je častým požadavkem zákazníků.
Stále více IT dodavatelů se snaží nabízet vyladěné celky kombinující HW a SW a usnadňující správu systémů,“ vysvětluje Dvořáková, která prošla mnoha různými pozicemi. Za start kariéry považuje nástup do
belgické společnosti Barco, která v roce
1994 začala z Prahy budovat obchodní síť
ve střední a východní Evropě.
„Velkou zkušeností byla komunikace
s partnery z Ruska, kde většina zaměstnanců
neuměla anglicky a musela jsem si osvěžit
školní ruštinu a naučit se psát faxy v ruštině
na anglické klávesnici,“ vzpomíná.
Většinu volného času tráví s rodinou,
a to především na golfu a v zimě na lyžích.
Sama ráda čte skandinávské detektivky
a knihy o moderní architektuře.
„Také s manželem máme potápěčské průkazy, ale každý ponor přináší větší respekt
k potápění. Potápíme se s instruktorem
a myslím, že k samostatným pokusům jen
tak nenajdeme odvahu,“ přiznává Renata
Dvořáková, která se snaží celý život řídit
heslem Keep it simple.
Michal Feix
Výkonný ředitel společnosti Seznam.cz
U
ž jedenáctým rokem pracuje v největším českém portále a vyhledávači
Seznam.cz. Aktuálním úkolem Michala Feixe je být pravou rukou generálního ředitele společnosti a místopředsedy
představenstva Pavla Zimy.
„Starám se o chod všech složek firmy vyjma produktové části, kterou si napřímo řídí
Pavel Zima. Zatímco produkt tvoří, mým
úkolem je vše uvést vchod, udržet a prodat.
Na starosti mám oddělení obchodu, techniky,
marketingu, financí a HR. Hodně se věnuji
i legislativním otázkám, které jsou s on-line
podnikáním v České republice spojeny,“ vyjmenovává Feix.
Letos si nejvíce cení, že se firmě i přes
všechny nákladné investice do nových služeb podaří nejen znovu meziročně vyrůst
v tržbách, ale také splnit naplánovaný celkový zisk v podobných číslech jako v předchozím roce.
Kromě dalších investic do nákupu obsahu pro Seznam.cz by se chtěl Feix znovu
s lidmi z ministerstva průmyslu a jiných
ministerstev podílet na dalším rozvoji
a evangelizaci české digitální ekonomiky.
Jak se vlastně Michal
Feix dostal k IT? „Vystudoval
jsem ČVUT FEL, ale už tam
jsem šel se zkušeností s podnikáním v ICT oblasti. Technika
mě vždycky lákala. K tomu
jsem se před pár lety nechal
přemluvit na studium MBA.
A celé to začalo dohromady
dávat ještě větší smysl. Když
navíc něco, co vás fascinuje
a baví, vám umí i vydělat peníze, je snadné se rozhodnout,
co chcete dělat,“ vysvětluje lakonicky.
Za zásadní technologie, které v poslední době hýbají světem, považuje Feix
nástup mobilních technologií jako chytré
telefony a tablety. S tím spojený růst mobilních datových přenosů a odpovídajících
technologických otázek. A pak nástup internetu do spotřebních zařízení, jako jsou
televize nebo auta, tady se na opravdovou
revoluci svět prý teprve chystá.
Naopak očekával více od mobilních
plateb: „Je vidět, že potřeba důvěryhodného
média v podobě hmatatelné platební karty
nebo hotovosti má pro nás, ve vztahu k penězům, ohromnou váhu.“
Po práci tráví Michal Feix svůj čas s rodinou a také se snaží být jednou za čas
úplně sám. To mu prý někdy neuvěřitelně
dobije baterky.
w w w.c i o.c z | w w w.c w.c z
TOP30-blok.indd 15
15
13.11.13 14:20
Jan Gruntorád
Ředitel a člen představenstva Cesnet,
zájmového sdružení právnických osob
Š
éfem sdružení Cesnet, které založily
české veřejné vysoké školy a Akademie věd ČR, je Jan Gruntorád. Samotná organizace se věnuje především
výzkumu a vývoji v oblasti informačních
a komunikačních technologií a rozvoji
a provozu celorepublikové počítačové sítě
pro výzkum.
Jan Gruntorád se také věnuje oblasti
telekomunikací, a to již prakticky od dob
studia.
„Nastoupil jsem v roce 1975 do Oblastního
výpočetního centra vysokých škol jako technik počítače ICL 4-72. Periferní zařízení tohoto počítače, který zabral celý sál o rozměrech asi 12 × 40 metrů, mělo elektroniku
ještě na bázi diskrétních součástek: tranzistorů, diod a tak dále.
Počítač měl na tehdejší dobu rozsáhlou
terminálovou síť, jejíž zhotovení a provoz
mě velmi zajímaly a rozhodly o mém dalším
profesním směřování do oblasti telekomunikací,“ popisuje profesní počátky Jan
Gruntorád.
Dnes je ředitelem sdružení Cesnet,
které má téměř 200 zaměstnanců. S tím
je spojena řada administrativních, někdy
nepříliš atraktivních úkolů. Je ale také
hlavním řešitelem dvou rozsáhlých výzkumných projektů.
„Často s kolegy řešíme velmi složité problémy a máme velkou výhodu, že si výsledky
můžeme ověřit implementací v rámci sítě
Cesnet2, kterou sdružení provozuje. Přenášení výsledků výzkumu
a vývoje do praxe mě velice zajímá a rád se mu
věnuji,“ vyznává se ředitel Cesnetu.
K největším úspěchům své kariéry řadí
přípravu a následný
prodej komerční sítě
Cesnet společnosti
Contactel v roce 2000.
Tehdy, v roce 1999,
sdružení postavilo novou počítačovou síť
TEN-34 CZ, převedlo na ni všechny „akademické“ uživatele a komerční síť včetně
zákazníků prodalo Contactelu za velmi zajímavou částku – 645 milionů korun.
I přesto dosud nemá Cesnet adekvátní
zázemí. Sídlí sice v kvalitních prostorách
v atraktivní lokalitě, „ale k dalšímu rozvoji
potřebujeme více místa,“ stěžuje si.
Když Jan Gruntorád ušetří čas, snaží se
maximálně věnovat rodině, hlavně dvěma
vnučkám a dvěma vnukům.
„Někdy se mi povede jít se čtyřletým vnukem na fotbalový trénink. Často je do hry
tak zapálený, že se raduje stejně z gólů, které vstřelí do soupeřovy i do vlastní branky.
Snažím se mu vysvětlit, že góly vstřelené soupeři jsou ceněny mnohem více,“ říká Jan
Gruntorád.
ROZHOVOR S JANEM GRUNTORÁDEM
Na internetu používejte
selský rozum
Jaký je váš největší letošní pracovní
úspěch?
Co důležitého na vás v nadcházejícím období čeká?
sledním roce či dvou za zásadní, co podle
vás hýbe a bude hýbat IT světem?
Věřím, že v době, kdy vyjde tento rozhovor, už bude úspěšně dokončena realizační fáze projektu „Rozšíření národní
informační infrastruktury pro výzkum,
vývoj a inovace v regionech“.
V rámci tohoto projektu sdružení významně posílilo síťovou infrastrukturu na
přenosovou kapacitu 100 Gbit/s, pořídilo
několik výpočetních clusterů, vybudovalo
tři velkokapacitní datová úložiště a výrazně inovovalo infrastrukturu pro
videokonference.
V mezinárodním projektu GN3 jsme
se pak s kolegy podíleli na návrhu a zhotovení panevropské sítě Géant. Také
její přenosová kapacita nyní dosahuje
100 Gbit/s.
Pracoval jsem v řídicím výboru projektu GN3, a měl jsem tak možnost podílet se na plánování a implementaci sítě,
která propojuje 34 evropských zemí a navazující infrastrukturu se všemi
kontinenty.
Klíčovým úkolem je zajištění financování
činností sdružení na další období, přesněji
na léta 2016 až 2020. Cesnet je výzkumná
organizace a pro svoji činnost potřebuje
dlouhodobou ekonomickou stabilitu. Získání finančních prostředků v dnešní složité ekonomické situaci je mimořádně náročné. Jsem ale přesvědčen o užitečnosti
činností sdružení Cesnet, a tedy že se
nám adekvátní financování podaří získat.
Nesmírně dynamickým vývojem procházejí technologie pro mobilní komunikaci
a tento trend bude pokračovat. Nové technologie a digitalizace komunikací mění
náš život a změny budou v budoucnu ještě
významnější.
16
Které technologie vás v poslední době
zklamaly?
Mnohem více jsem očekával od výzkumu
aplikací v oblasti akumulátorů pro mobilní zařízení. Dochází sice ke zlepšení,
ale poměrně pomalému. Například u digitálního fotoaparátu často nemůžeme fotografovat nikoli proto, že máme zaplněnou
paměťovou kartu, ale protože máme vybitou baterii.
Jaké technologie naopak považujete v po-
A co říkáte na fenomén posledních několika let – na sociální sítě?
I když patřím mezi průkopníky informačních technologií v České republice, rád
bych upozornil na přeceňování významu
sociálních sítí na internetu. Zvláště mladá
generace často preferuje komunikaci ve
virtuálním světě před „klasickou“ –
osobní.
Internet je určitě užitečné, ale také
zneužitelné komunikační prostředí. Proto
nabádám uživatele internetu, aby při jeho
používání preferovali „zdravý selský rozum“ a zejména prostřednictvím sociálních sítí neposkytovali informace, které
proti nim mohou být zneužity.
TO P 3 0 2 0 13
TOP30-blok.indd 16
13.11.13 14:20
Aleš Holeček
Viceprezident vývoje platformy pro operační systém Windows
P
atrně zatím nejvýše postaveným Čechem v globálním světě vývoje informačních technologií je Aleš Holeček.
V Microsoftu vede tým, který je zaměřený
na základní části operačního systému
Windows.
„Naším úkolem je vytvořit softwarové rozhraní pro další části operačního systému, pro
aplikace, ale také pro hardwarová zařízení,
která s Windows pracují,“ vymezuje náplň
práce Holeček. V polovině října jeho tým
vypustil na trh Windows 8.1 a zařízení
Surface 2 a Surface Pro 2, na jejichž přípravě se podílel. Teď mají před sebou plánování příští verze operačního systému
Windows.
Holeček začínal s IT při studiu na
ČVUT v Praze. Později z Prahy odešel do
Kalifornie, kde pracoval pro malou, ale
velmi úspěšnou firmu MetaTools, která se
zaměřovala na vývoj aplikací v oblasti počítačové grafiky a také moderních uživatelských rozhraní. Pak přišel do Microsoftu, kde se postupně dostal až na svou
aktuální pozici.
O svých konkrétních úspěších nebo neúspěších příliš podrobně nehovoří. „Každý
projekt, na kterém jsem pracoval, měl své
úspěchy a neúspěchy. Některé dokonce velmi
zásadní. Ale z každého neúspěchu vzniklo
poučení, které obrátilo nezdar v kladný výsledek.“ Nejvíce si ale podle svých slov
váží, že mohl pracovat s neuvěřitelně
chytrými lidmi, jejichž cílem bylo změnit
svět.
Co nejvíce mění aktuální svět podle
Aleše Holečka? Především prý mobilní
technologie, cloud computing, big data,
rozvoj v oblasti uživatelského rozhraní,
machine learning a také internet věcí.
Stejně jako nechce Holeček specifikovat
své úspěchy a neúspěchy, nechce příliš
hovořit o technologiích, jež ho zklamaly.
„Musím se přiznat, že mě žádná technologie nezklamala. Byly platformy, které měly
komerční úspěch, i ty, jež se neuchytily. Viděli jsme technologie, které byly vytvořeny
předčasně, a svět na ně ještě nebyl připraven. To však není důvod, proč by měl být člověk zklamán. Podle mého názoru je v kaž-
dém neúspěchu poučení. Je třeba se o ně podělit, zkusit něco nového a neopakovat
chyby,“ konstatuje Holeček, který chodí
rád se ženou a dvěma syny do přírody,
spolu hrají fotbal, lyžují, jezdí na kolech
a obecně si užívají života.
Přesné plány do budoucna úplně nemá,
ale počítá, že by se i nadále chtěl účastnit
vývoje nových informačních technologií.
Inzerce
Redakce časopisu Computerworld vyhlašuje 1. kolo soutěže
IT produkt 2014
Cílem je vyzdvihnout produkty s takovými vlastnostmi,
které přinášejí významné pozitivní odlišení od konkurenčních produktů
stejné kategorie. Může přitom jít o celkové inovativní pojetí produktu,
pozoruhodné funkční zdokonalení, výrazně zjednodušené ovládání
nebo třeba o výjimečně příznivou cenu.
Podrobná pravidla soutěže i další doplňující informace naleznete na adrese
cw.cz/it-produkt
Uzávěrka 1. kola přihlášek je 10. 1. 2014
O možnosti přihlásit produkty uvedené na trh po tomto datu se prosím informujte na [email protected]
w w w.c i o.c z | w w w.c w.c z
TOP30-blok.indd 17
17
13.11.13 14:20
Jiří Hub
Chief operating officer (COO) a místopředseda představenstva
společnosti Asseco Solutions
N
epříliš obvyklý kariérní postup,
zejména v dnešní uspěchané době,
předvedl Jiří Hub ve společnosti
Asseco Solutions. Prakticky od píky se
dostal až k vedení firmy.
„První práci jsem získal zde, respektive
v původní LCS International. Nastupoval
jsem do firmy o 30 lidech, kde jsem de facto
zakládal marketingové oddělení. Postupně
jsem ho rozšiřoval a v roce 2003 jsem k řízení marketingu přibral i finance. Po roce
2010 jsem začal řídit obchod naší společnosti
v Česku a na Slovensku,“ popisuje Jiří Hub,
který není zrovna prototypem klasického
IT manažera. Nechodí každý den v nablýskaném obleku a k saku mu stačí třeba
džíny. Není zastřižen na ježka a jeho vlasy
volně spadají přes uši.
Letos se dostal i do čela společnosti do
pozice chief operating officer. „Řídím českou část nadnárodního uskupení Asseco Solutions. Jsem také členem budoucího mezinárodního představenstva tohoto uskupení,
důležitou součástí naší práce například je
rozhodnout, které produkty má smysl rozvíjet pro lokální trh a které pro využití napříč
Evropou,“ popisuje Hub.
V nové roli se mu podařilo stabilizovat
firmu po nedávných unáhlených změnách
na vysokých postech včetně výměny nejvyššího manažera. Pracuje prý teď v klidnějším klimatu a s lidmi, kteří jsou ve
firmě rádi a vědí, co je čeká.
Za sebou má restrukturalizaci firmy
a před sebou intenzivní zapojení do mezinárodních aktivit.
„Musíme začít budovat dlouhodobou produktovou strategii, která dokáže mezinárodnímu uskupení Asseco Solutions zajistit per-
spektivu nejen pro blízkou budoucnost,“ nastiňuje budoucí vývoj firmy. Co se týče vývoje IT, tam Jiří Hub očekává ještě větší
vliv smartphonů. Domnívá se, že nebude
trvat příliš dlouho, než nám smartphone
bude suplovat celý osobní počítač.
Naopak ho zklamal vývoj sociálních
sítí. To, co prý původně začalo jako fenomén nezávislého sdružování, povídání na
úrovni přátelských či společenských
vztahů, se ve svém důsledku ukázalo jako
pouhý prostředek pro vydělávání peněz.
„V neposlední řadě nejsem úplně nadšený
z toho, že velká část populace využíváním sociálních sítí nahrazuje osobní mezilidské
vztahy,“ stýská si manažer, který se ve volném čase co nejvíce věnuje rodině.
„Domnívám se, že mnozí z nás se víc a víc
soustředí na nepodstatné věci a virtuální
hodnoty, zatímco skutečné nám protéká
mezi prsty. Přijdeme na to vždy, až když dostaneme nějaký silný impulz, nezřídka nepříjemného charakteru,“ uzavírá Jiří Hub.
ROZHOVOR S JIŘÍM HUBEM
Doporučuji zachovat
klid a racionalitu
Co byste v době trvající ekonomické recese
poradil ohledně investic do ICT? Mají firmy
investovat, rozvíjet, nebo se chovat opatrně a čekat na „lepší“ časy?
Především bych doporučil zachovat racionalitu a klid. Krize je podle všeho především stav mysli. Nedávno jsem četl zajímavou definici: „Krize nastává v okamžiku,
kdy se slovo krize objeví v médiích…“ Následně se vytvoří zmíněný stav mysli a lidé
se začnou chovat ne přímo iracionálně,
ale nikoliv normálně. Recese není nic jiného než fáze ekonomického cyklu, neděje se nic neobvyklého, ekonomika chvíli
stoupá a chvíli klesá. Dnes sice nikdo nedokáže odhadnout, kdy recese skončí, což
ale není podle mě nic, co by nás mělo příliš rozrušovat…
Spíše než optimismus nacházím ve vašich
slovech realismus. Opravdu nemáte odhad, jak dlouho ještě krize potrvá?
Optimismus jsem na mysli, pravda, neměl. Domnívám se, že s recesí se budeme
18
v Evropě potýkat ještě asi tři roky, možná
i pět let.
Jak se krize odráží v informačních technologiích? Máte například dostatek zájemců
o nasazení nových podnikových informačních systémů či o upgrade starších?
Naštěstí existují finanční ředitelé a CIO,
kteří si uchovávají racionalitu, takže nemohu říci, že by v současné době proud
nových zákazníků nějak vysychal. Spíše
je na trhu cítit určitá nejistota. Kdyby po
mně teď někdo například chtěl, abych odhadl, jak v naší firmě finančně dopadne
letošní rok, musím s politováním říci, že
přesný odhad neumím stanovit. V průběhu roku se totiž situace mění, některé
měsíce nejsou úplně dobré, jiné nad očekávání skvělé. Ve výsledku však zatím byl
vždy roční výsledek v porovnání s naším
plánem velmi dobrý.
Vrátím-li se na začátek své odpovědi,
mohu jen dodat, že dobrý hospodář investuje průběžně. Recese nerecese. I účetně,
tedy z pohledu finančního, je investice
vždy dlouhodobou aktivitou. Pokud ji
v nějakém období vynecháte, setrvačnost
skutečnosti, že nebyla uskutečněna, bude
mít dlouhodobý dopad. Proto se domnívám, že je správné i v době recese investovat stále a rozumně.
Nešetří firmy třeba tak, že objednávají
levnější řešení nebo jen upgrade místo nasazení nového podnikového informačního
systému (ERP)?
Prodej nových informačních systémů
běžně pokračuje. Z určitého úhlu pohledu
jde ovšem téměř vždy svým způsobem
o upgrade, protože existuje jen málo firem, které nemají informační systém,
takže zpravidla nějaký jiný, zastaralý nahrazujeme. Musím ale konstatovat, že
naše společnost stále většinově stojí na
prodeji nových informačních systémů než
na takzvaných dokupech, tedy modernizacích u existujících zákazníků. Nicméně
i to je významná část našich příjmů.
TO P 3 0 2 0 13
TOP30-blok.indd 18
13.11.13 14:20
Jiří Hudeček
Ředitel Jihomoravského inovačního centra (JIC)
V
nímám jako problém, že nám tu
chybějí lidé s vizí a že nejsme dost
pokorní k tomu, čeho se nám podařilo dosáhnout. Máme velký potenciál,
a to se netýká rozhodně jen IT, ale nevíme, kam míříme, čeho chceme dosáhnout, jaké jsou cíle. To říká Jiří Hudeček.
„Vidíme to u lidí, firem, na úrovni státu
a potažmo celé společnosti. Bez jasného směřování pak je v lidech prázdno, pocit nejistoty, nespokojenosti. Vize a zároveň pokora
a úcta jsou to, co naše společnost potřebuje,“
doplňuje Jiří Hudeček, ředitel Jihomoravského inovačního centra, jehož cílem je
pomáhat lidem tvořit firmy, které mění
svět. JIC se soustředí na podporu technologického podnikání, a to od fáze, kdy
máte jen nápad a schopný tým, až po rozvoj vyspělých a velkých organizací v jihomoravském regionu i mimo něj.
„Tím, že je Brno velmi silné v IT, především v ICT bezpečnosti, ale i jiných oblastech, většina startupů a firem, se kterými
pracujeme, je právě z IT branže. Pomáháme
těm, kteří jsou na začátku, aby ze svého ná-
padu vytvořili společnost a získali
první zákazníky,“ popisuje Hudeček. Z jeho líhně je mimochodem
i firma Y Soft, jejíž zakladatel má
v tomto vydání TOP 30 také svůj
profil.
Letos si Hudeček nejvíce zakládá na dohodě o spuštění společného seed fondu s Raiffeisenbank, což je zásadní věc pro systém podpory startupů nejen v Jihomoravském kraji, ale potažmo
i v celém Česku.
„Umožní nám to posunout se na
další úroveň a nabídnout investici
začínajícím technologickým firmám
v situaci, kdy je pro ně běžný bankovní úvěr těžko dosažitelný. Zároveň tím rozšíříme možnosti, které se nabízejí, tedy už tu nebudou jen soukromí investoři, ale i náš seed fond,“ plánuje Hudeček.
Obecně jako klíčové vnímá, že se podařilo nastartovat na jižní Moravě fungující
systém pro příznivý start a rozvoj technologického podnikání a firmy, s nimiž začí-
nali, do tohoto systému už dnes něco samy
vracejí. Na těchto příkladech se podle něj
ukazuje, proč má podpora technologických organizací na jižní Moravě smysl.
Pokud zrovna Jiří Hudeček nepomáhá
začínajícím podnikatelům, tráví volno se
svou rodinou a také sportem.
Lukáš Hudeček
Zakladatel Node5 – inspirativního pracovního prostředí
pro podnikatele a specialisty
B
yť je původně programátorem, není
zcela nerozlučně spjat s informačními technologiemi, ale zasazuje se
o jejich úspěch. A to nejen v Česku, ale
i v globálním měřítku.
Lukáš Hudeček je totiž zakladatelem
Node5, pracovního prostředí pro začínající podnikatele, startupisty, mladé technologické firmy a experty na volné voze,
kteří se rekrutují zejména z oblasti informačních technologií.
„Mou hlavní starostí je zajistit jim nejlepší možnou základní infrastrukturu.
Vzdušné pracovní prostředí, kuchyňku, bar,
kino, zasedačky, recepci, rychlý internet,
účetní, právníky, byznys mentory, investory,
ale třeba i mediální studio a různá školení,“
popisuje svou náplň Hudeček.
Aktuálně dokončuje poslední kolo financování, které Node5 ještě potřebuje,
aby se dostal na černá čísla. „V době vydání
článku už by to mělo být za námi,“ říká Hudeček. Následně pak firma musí generovat rozumné příjmy, aby investorům vrátil
investici. To vše samozřejmě při zachování kultury a vize, kterou si Node5 vytvořil.
On sám byl jako téměř každý programátor introvert. Dalo mu práci začít chodit mezi lidi, ukazovat, na čem dělá,
a snažit se do svých projektů zapojit někoho lepšího, než je on.
„Hodně zkušeností z této éry se promítá
do Node5 ve formě porozumění těm ostýchavějším. Fakt, že se mi podařilo přetavit tohoto nepřítele v obrovskou výhodu pro nově
příchozí talenty, považuji za svůj obrovský
osobní i pracovní úspěch,“ pochvaluje si
Hudeček.
K neúspěchům naopak řadí spoustu
nedokončených projektů. Někdy byl příliš brzy na trhu, jindy zase přecenil své
schopnosti.
„Časem se člověk naučí, že zkratky se nevyplatí a musíte si to celé poctivě odmakat,“
dává radu Lukáš Hudeček.
Zajímavý je seznam technologií, které
ho poslední dobou zklamaly. Je to poměrně obsáhlý rejstřík, z něhož vybíráme:
iOS7, Windows 8, Google+, Leap Motion,
Siri a voice recognition obecně, Google
Glass, NFC, QR kódy, smart TV a Dreamliner namísto hypersonického Concorde 2.
„V době, kdy skáčeme ze stratosféry nebo
reálně uvažujeme o kolonizaci Marsu, jsou
některá zklamání obzvláště smutná. Jako
třeba ovládání rádoby chytrých televizí,“ nebere si servítky Lukáš Hudeček, jenž ve
volných chvílích vystupuje za letu z letadla. S padákem.
w w w.c i o.c z | w w w.c w.c z
TOP30-blok.indd 19
19
13.11.13 14:20
Miroslav Hübner
Vedoucí sekce informatiky ve společnosti Pražská energetika,
předseda České asociace manažerů informačních technologií
(CACIO)
A
dresnost, dlouhodobost, preference
evoluce před revolucí, integrace
přes peníze, informační otevřenost
a umění rušit zbytečnosti.
To jsou zásady, podle kterých vede své
oddělení informatiky v Pražské energetice
(PRE) její vedoucí Miroslav Hübner. S informačními technologiemi začínal jako
programátor na stařičkých počítačích řady
EC.
„Tedy děrná páska i děrný štítek byly
mými kamarády,“ říká Hübner. Od pásků
už pokročil, zažil i výraznou změnu v informatice, od posvátného informatika
v bílém plášti přes modlu v podobě nákupu PC, hledání spásy v balíkovém řešení
až po nynější integrovaný systém a procesní a metodickou spolupráci uvnitř firmy.
Dnes je jeho náplní práce spíše koordinace, hledání kompromisů, budoucích
cílů a vizí a také řízení rizik, což je podle
Hübnera asi pro vedoucího IT v současné
době to nejtěžší.
Letos už má za sebou řadu velkých projektů, které změnily firemní infrastrukturu a rozsah služeb, přičemž výrazně
ovlivňovaly interní kulturu v Pražské
energetice.
„Jako největší úspěch bych definoval, že
se tyto radikální změny obešly bez výrazných
emocí,“ lakonicky shrnuje Hübner. V budoucnosti se bude muset pustit do radikální transformace principů služeb i architektury v PRE, tak aby se dynamika
a schopnost rychlé reakce firmy výrazně
zlepšily.
„Protože preferuji evoluci před revolucí,
bavíme se o dlouhodobém cíli,“ upozorňuje
Hübner, že se nedá čekat žádná hurá akce.
Kromě práce na firemních infrastrukturách se také podílel na založení a vedení
České asociace manažerů informačních
technologií (CACIO). Cení si zejména
toho, že tato organizace funguje a slouží
jako perfektní místo pro sdílení názorů
a informací lidí se stejnými zájmy.
Co považuje za největší změny v IT?
„Vidím řadu změn, které nás ovlivňují či
budou ovlivňovat: virtualizace, cloud, mobilita, ale i globální růst velkých hráčů na IT
trhu a závislost firem na nich. Z pohledu
energetiky vidím velký potenciál v chytrých
domech (smart home technologiích), kde výrazně změní chování lidí a vytvoří potenciál
pro úplně nové typy informatických služeb,“
shrnuje Hübner. V budoucnu by se právě
chtěl věnovat velkým projektům v oblasti
smart home a přednášet.
Ve volném čase se snaží být s rodinou,
kamarády, hodně sportovat, také rád fotí
a jezdí na aktivní dovolené.
Martin Januš
Ředitel a jednatel společnosti Janus, českého distributora
Kyocera a výrobce MyQ
D
o rodinné firmy Janus se dostal před
dvaceti lety, když ho otec požádal,
aby mu ve firmě pomohl se skladovou evidencí. A tak napsal svůj první program, protože se mu v prodejně nelíbilo,
že se zboží fakturovalo v textovém editoru
a následně ručně odepisovalo ze skladu.
Zkušenosti s řízením společnosti dokázal pochytat i z práce na pokladně u McDonald’s. „Doslova jsem hltal, jak je možné
z naprosto různorodě zaměřených lidí vytěžit
maximální pracovní úsilí,“ vzpomíná ředitel a jednatel společnosti Janus Martin
Januš.
Dnes se věnuje zejména inovaci a automatizaci, a tak se snaží mluvit do všeho,
kde cítí potenciál ke zlepšení, nejčastěji
ho najdeme v prudce se rozvíjejícím týmu
MyQ, kde může uplatnit veškeré dosavadní zkušenosti a dovednosti.
„Velmi nadšený jsem z toho, jak se nám
podařilo implementovat největší projekt obměny tiskových zařízení v ČR. Prvním úspěchem byla až nečekaně hladká instalace pěti
20
tisíc zařízení a téměř sta tiskových serverů
za méně než pět týdnů,“ říká Januš a dodává, že tím nejdůležitějším se však stalo
potvrzení, že již po deseti měsících provozu převýšily úspory na straně zákazníka
celkové pořizovací náklady a že v následujících letech ušetří státu až 700 milionů Kč.
„Myslím, že srazit náklady téměř na
jednu pětinu se v našem oboru ještě nikomu
nepodařilo,“ vyzdvihuje Januš.
Aktuálně se po úspěšném navázání
partnerství ve více než padesáti zemích
Evropy, Středního východu a Afriky chystá
na vstup na území Ameriky a Asie.
„MyQ se tak musí kromě jiných měrných
jednotek a formátů papírů naučit také kultuře a znakům z Japonska, Číny a dalších
asijských zemí,“ plánuje.
Zatímco je nadšený z nástupu chytrých
telefonů a tabletů, rozčarovaly ho
aplikace.
„Existuje příliš mnoho rozdílných aplikací, jejichž nekompatibilitu suplují lidé,
a to je špatně. Vadí mi, že méně pečliví pro-
gramátoři tvoří aplikace, které vyžadují neodůvodněně vyšší nároky na hardware, což
pak obrací inovační kormidlo úplně jiným
směrem,“ vysvětluje.
A co by rád dělal v budoucnu?
„Rád bych se v televizi díval na energické
a rozhodné politiky a v médiích četl pozitivní
články o tom, co se komu podařilo, kde se
povedlo ušetřit, případně co a proč se nepovedlo. Jedině to by zvýšilo motivaci a zaujetí
k práci těch schopnějších, tvořivějších
a ostatní donutilo více přemýšlet,“ vzkazuje
Martin Januš.
TO P 3 0 2 0 13
TOP30-blok.indd 20
13.11.13 14:20
Vladimír Jareš
Zakladatel softwarové společnosti TurboConsult
Z
ačínal jako jeden z prvních lidí v Československu s Turbo Pascalem a podle něj také pojmenoval firmu, kterou po revoluci založil.
„Začínal jsem jako programátor v Podniku racionalizace řízení a výpočetní techniky. Sál plný počítačů, bílé pláště, děrné
štítky, Cobol. Později jsem přešel do sesterského podniku, jehož zkrácený název byl
VúeZpok. Nastoupil jsem do týmu, který se
jako jeden z prvních v Československu měl
možnost zabývat Turbo Pascalem,“ vysvětluje Vladimír Jareš.
Krátce po změně poměrů spolu s kolegy přešel do výrobního družstva Apro,
které mělo v té době na starosti distribuci
produktů firmy Borland. Odtud byl už jen
krok k založení vlastní společnosti, jejíž
název TurboConsult působí v předchozím
kontextu vcelku logicky.
Ve firmě začínal jako programátor
a jednatel, dnes už funguje pouze jako jednatel. K tomu zastává pozici generálního
ředitele se zodpovědností za oblast strategického a finančního řízení.
„Prvním naším produktem byl framework
pro vývojáře, pojmenovaný Friendly Pascal,
za hypertextový editor Textant jsme dostali
na Invexu ocenění Křišťálový disk. Od roku
1992 jsme začali přesouvat zaměření firmy
od „krabicových“ produktů k vývoji rozsáhlých informačních systémů pro banky a jiné
finanční instituce, kde působíme dodnes,“
popisuje Vladimír Jareš.
Z úspěchů, které má jeho firma v letošním roce na svém kontě, vybírá dva.
„Vnesli jsme novou dynamiku do vztahu
s finanční skupinou Raiffeisen v oblasti
stavebního spoření. Asi každý si umí představit, že po více než 20 letech to není
snadné v žádném vztahu, zdaleka ne pouze
v byznysu. Mimořádně nás proto těší přispívat svým dílem k tomu, že Raiffeisen
stavební spořitelna je dnes vnímána jako
inovační lídr v oblasti stavebního spoření,
a to nejen v České republice,“ vyzdvihuje.
Za vpravdě průlomovou záležitost pak
považuje nasazení bankovního systému
Elbos, který TurboConsult vyvinul, do
jedné z tuzemských družstevních záložen v režimu plného cloudu. „Pokud se
dnes v bankovnictví hovoří o cloudu, týká
se to spíše servisních aplikací. Použití
cloudu pro bankovní core systém je pro vět-
šinu dodavatelů spíše hudbou budoucnosti,
a podle našeho povědomí je TurboConsult
v České republice momentálně jediný, kdo
se může pochlubit aktivní referencí v této
oblasti.“
Svůj volný čas tráví Vladimír Jareš s rodinou, ať už doma nebo na společných
cestách. Rád sportuje, kdysi dělal závodně
desetiboj, dnes si s potěšením zajde zaběhat či zahrát s kamarády tenis.
„A ač sám jsem se hudbou nikdy nezabýval, snažím se dělat manažera a mentora
jednomu talentovanému zpěvákovi, který je
shodou okolností i mým synem,“ uzavírá
Vladimír Jareš.
ROZHOVOR S VLADIMÍREM JAREŠEM
Stěhujeme finanční byznys do cloudu
Jaká byla vaše cesta do informačních
technologií, a nelitujete, že jste si vybral
zrovna tento obor?
Jaké technologie, události považujete
v posledním roce či dvou za zásadní, co
podle vás hýbe a bude hýbat IT světem?
Přímá a rychlá. Měl jsem možnost věnovat se systematicky počítačům již od
střední školy, tedy v době, kdy většina lidí
„živý“ počítač nikdy neviděla. A za toto
své rozhodnutí jsem rád i dnes. Jednak
mohu dělat práci, která mě baví, jednak
díky profesionálnímu odstupu jsem stále
schopen nahlížet na informační technologie jako na prostředek k dosahování určitých cílů, nikoliv jako na cíl samotný.
Domnívám se, že to, co hýbe světem, nejsou samotné technologie, ale teprve nalezení takového způsobu jejich využití,
který přináší zřetelnou a bezpečnou hodnotu. K tomu si dovolím mírně poupravit
jeden z mých oblíbených Murphyho zákonů, totiž že pokud nemá smysl něco dělat, nemá to smysl dělat s použitím moderních technologií.
Ale abych se nevyhýbal odpovědi, to, co
podle mě hýbe a bude hýbat IT světem, je
fenomén cloudu jako prostředí, jež je stále
dostupnější a kterému zákazníci stále více
důvěřují. Otevírá se tak prostor pro sofistikovaná řešení, která by bez existence
cloudu jejich uživatelé nebyli ochotni či
schopni sami provozovat.
Co důležitého pracovního vás v nadcházejícím období čeká?
Mám na stole inovovanou firemní strategii, která je výsledkem práce našeho strategického týmu v letošním roce. Její implementaci považuji za svůj hlavní úkol
v horizontu zhruba příštích pěti let. Mým
cílem je, aby TurboConsult úspěšně pokračoval v naplňování své vize průkopníka
v zavádění cloudových řešení pro finanční
instituce na středoevropském trhu.
Které technologie vás naopak v poslední
době zklamaly či od kterých a proč jste
očekávali více?
Pokud se už nějaké technologii dostane
pozornosti v globálním měřítku, těžko ji
označit za zklamání, přestože žádný viditelný průlom nepřináší. Jsem-li z něčeho
rozčarován, je to vysoké procento neúspěšných IT projektů v našem okolí, zvláště
když tyto projekty obvykle pracují s technologiemi spíše prověřenými. O to více mě
těší potvrdit, že krédem TurboConsultu je
realizovat projekty vždy v intencích uzavřené smlouvy, a to i tehdy, jde-li o fúzi dvou
bank zahrnující 1,5 milionu účtů či eurokonverzi hlavního bankovního systému.
Kde se vidíte ode dneška za deset let?
V té době bych už rád považoval svou misi
v TurboConsultu za víceméně naplněnou.
Ale než tento čas přijde, chtěl bych zvládnout ještě jeden úkol. Tím je zužitkování
potenciálu naší firmy k vytvoření služby,
která nevidomým zpřístupní moderní informační technologie na skutečně profesionální úrovni. Z vlastní zkušenosti totiž
vím, jaké možnosti výpočetní technika nevidomým otevírá, stejně tak ovšem vím,
jak nesamozřejmé je dosáhnout alespoň
standardní kvality v případě řešení určených pro tuto velmi specifickou tržní niku.
w w w.c i o.c z | w w w.c w.c z
TOP30-blok.indd 21
21
13.11.13 14:20
Jiří Konečný
Zakladatel a jednatel společnosti Elko EP
V
garáži rodičů vyráběl spínací výkonové bloky pro elektrická vytápění,
která si i sám vyvíjel. Dnes Jiřímu
Konečnému patří společnost Elko EP, jež
instaluje kompletní vybavení do takzvaných chytrých domů.
„Kromě řízení firmy se věnuji hlavně systémům inteligentní elektroinstalace iNels
a v oblasti obchodu novým exportním teritoriím. Také mám na starosti nově založenou
společnost Elko Lighting, která vyrábí a prodává LED světelné zdroje,“ popisuje pracovní náplň Jiří Konečný.
Nejvíce si cení dotažení bezdrátového
systému iNels RF Control včetně aplikací
na takovou úroveň, že s nimi lze nyní vyřešit takřka celou domácí automatizaci
v současné elektroinstalaci právě pro její
bezdrátovou funkčnost.
Obecně ovšem za největší úspěch považuje vybudování silné pozice nejen na českém, ale i celosvětovém trhu. O tom podle Konečného svědčí i zakázky od světových firem, které v elektro byznysu hrají
„prim“. Jedním z nejnovějších zákazníků
je společnost General
Electric.
„Jsem také pozitivně překvapen tím, že se nám podařilo prorazit s naším systémem iNels na trhu inteligentních elektroinstalací, protože
jsme šli před sedmi lety hlavou proti konkurenci pocházející právě z velkých nadnárodních korporací,“ libuje si.
Ne vše se ale povedlo, kupříkladu firma musela zavřít pobočku v Rumunsku, protože se nedovedla vypořádat s tamní mentalitou.
Před sebou má dva hlavní úkoly – pokračovat v úspěšné kampani „Jednou nohou doma“, kterou firma mírně inovovala,
a více se zaměřit na prodeje bezdrátového
systému formou „setů“ do distribuční retailové sítě.
Jiřího Konečného těší zejména zrychlování mobilních sítí, což firmě umožňuje
vyvíjet aplikace tak, že pracují stejně rychle jako na Wi-Fi. K tomu se váže i VoIP ko-
munikace, která zprostředkovává dorozumívání hlasem i obrazem mezi obyvateli
v domě, ať jsou doma anebo i mimo něj.
Naopak je rozčarován z neúspěchu
bezdrátové technologie ZigBee, která
před lety aspirovala na standard, a pak
také z Windows Phone.
„Započali jsme a zároveň později zmrazili
vývoj aplikací pro chytré telefony s tímto OS,
přestože očekávání bylo velké,“ konstatuje
Konečný, který se také rád věnuje rodině,
hudbě a trochu golfu.
Vladimír Kovář
Majitel skupiny technologických společností Unicorn
a hlavní business architekt Unicorn Universe
D
o povědomí se dostal dlouhými vlasy
a především vystoupením proti korupci na Českém statistickém úřadu.
„Žijeme v krásné zemi, jen kdyby se tu tolik
nekradlo,“ říká. Za zády má skupinu několika společností, které spadají pod holding
Unicorn. Ano, to je Vladimír Kovář.
Poslední rok je nejčastěji vidět jako
mluvčí na různých konferencích, kde vystupuje se zajímavými příspěvky o fungování holdingu Unicorn a o svých manažerských zásadách. Tématy jsou například jak
dosáhnout vítězství v podnikání, měření
úspěchů a třeba motivace pracovníků.
„Zaměstnance musíme motivovat, ale zároveň musíme brzdit jejich kreativitu, protože nechceme, aby byli příliš kreativní. To je
totiž v některých případech v IT na škodu,“
popisuje Kovář.
Jeho první zkušenosti s počítačem jsou
z roku 1981. Jako pomocná vědecká pracovní síla ve 2. ročníku studia matematického inženýrství na Jaderné fakultě ČVUT
počítal rozmnožování bakterií v Petriho
22
misce za různých světelných, tlakových
a teplotních podmínek a množství cukru
optimalizační metodou podle Merkvartova kritéria.
„Moc mi to nešlo, ale psát software mě
zaujalo,“ vzpomíná dnes. Nastoupil proto
k počítači EC1045 (ruská kopie IBM370)
jako systémový programátor do výpočetního střediska VŠE v Praze. Po sametové
revoluci si založil živnost Vladimír Kovář – Unicorn, začal školit Unix, Informix, zaváděl firmám nové počítače, obnovoval výpočetní střediska. Postupně začal
řešit podnikové informační systémy a začal budovat český softwarehouse, jenž se
rozrostl do desítek firem. Mimo jiné otevřel také vlastní vysokou školu Unicorn
College, kterou ročně dotuje částkou 15
milionů korun.
Když začala být firemní struktura příliš
složitá, zřídil si před čtyřmi lety vlastní
projektovou kancelář PMO4V (Project
Management Office for Vladimir), která
má na starosti strategické řízení všech
jeho společností, dohled nad operativním
řízením, vybrané obchodní případy a projekty a rozvojové úkoly holdingu.
Dále je hlavním business architektem
internetové služby Unicorn Universe,
přednáší na vysokých školách, např. na
VŠE Praha nebo Unicorn College a ve vnitropodnikovém vzdělávacím středisku
Unicorn Top Gun Academy.
Velká očekávání vkládá zejména do internetové služby Unicorn Universe, kterou mohou využít pro budování svých informačních systémů jak velké, tak
i střední a malé podniky a dokonce i jednotlivci. Plány do budoucna má nemalé –
chce získat miliony uživatelů po celém
světě. Za svou podnikatelskou činnost obdržel několik ocenění, mimo jiné i Podnikatel roku 2008.
TO P 3 0 2 0 13
TOP30-blok.indd 22
13.11.13 14:20
Vladimír Králíček
Generální ředitel výrobce ERP systémů
ve společnosti J.K.R.
V
elký důraz na přímé jednání
a osobní odpovědnost napříč celou
firmou J.K.R. vyžaduje její zakladatel a generální ředitel Vladimír Králíček.
„Podporuji aktivitu a samostatnost mezi
všemi pracovníky. Nejen díky tomu jsme si
udrželi výši obratu i počet zaměstnanců
v době hospodářské stagnace. A ve chvíli,
kdy trh rostl, firma potvrzovala svoji silnou
pozici a rostla více než konkurenti,“ říká
Vladimír Králíček.
Ostatně že se mu i ve složité situaci,
v jaké se letos nachází česká ekonomika,
a koneckonců i politika, podařilo minimálně udržet pozici na trhu jako jednoho
z lídrů v oblasti ERP systémů a že jsou
s nimi zákazníci spokojení, považuje
Vladimír Králíček za největší úspěch.
Firma má podle něj po celou historii
stabilní či rostoucí klíčové ekonomické
ukazatele, v posledních několika letech
výrazně vzrostly tržby i počet pracovníků.
Naopak ho mrzí, že se mu kromě Slovenska nikdy nepodařilo výrazně uspět
v zahraničí, přestože se o to v minulosti
několikrát pokoušeli.
„Ale nepovažoval bych to za fatální selhání, protože z českých ERP dodavatelů se
to vlastně nepodařilo nikomu, a to přitom
ostatní investovali mnohem
více prostředků,“ doplňuje
Králíček, který se k počítačům dostal na Fakultě strojního inženýrství ČVUT. Po
studiu nastoupil coby programátor do státního podniku
Uranový průmysl v Příbrami.
Celý jeho profesní život se
točí kolem IT a rozhodně
toho nelituje.
V roce 1991 se dvěma kolegy založil firmu J.K.R. Její
řízení ho absolutně naplňuje.
„Firma má několik poboček, zaměstnává více než 100
pracovníků a obrat přesahuje
125 milionů korun. Součástí
našeho ekosystému je samozřejmě také rozsáhlá partnerská síť a 1 500 prodaných licencí po celé České republice
a na Slovensku,“ vyjmenovává
Králíček, který se pomalu
chystá na přípravu nové verze podnikového informačního systému Byznys ERP.
„Za největší bublinu poslední doby, ať si
nadnárodní korporace říkají, co chtějí, považuji cloud,“ říká otevřeně Králíček s tím,
že cloud není nic nového ani zázračného.
Ekonomické i praktické přínosy v současné době jsou podle něj sporné a rizika
této technologie obrovská.
Vladimír Králíček volný čas tráví s rodinou, u fotbalu či cestováním a potápěním.
ROZHOVOR S VLADIMÍREM KRÁLÍČKEM
Dobré je nepřítelem
skvělého
Máte nějaké principy, kterými se při vedení J.K.R. řídíte?
Podobnou otázku jsem několikrát dostal
a samozřejmě mě napadlo, zda procesy
a postupy, které používám, jsou manažersky správně. Myslím, že jde o synergii
několika věcí.
Na prvním místě bych uvedl houževnatost a cílevědomost. Je důležité stanovit si
cíl a pak k němu dojít. Jsme ovšem všichni
obklopeni určitým prostředím, v první
řadě různými lidmi. Jejich řízení je proto
podle mne rozhodujícím faktorem úspěchu firmy.
Na to, jak správně řídit lidi, existují
desítky teorií, tisíce knih a mohli bychom
o tom mluvit hodiny. Mně se nakonec
nejvíc osvědčila tradiční metoda cukru
a biče. Občas musíte něco spolknout,
jindy je třeba být rázný a zapomenout na
empatii. V tomto směru nenabídnu nic
originálního.
Co je v dnešní době receptem pro růst?
Určitě platí, že „dobré je nepřítelem
skvělého“, což je základní předpoklad pro
dynamický růst a stabilizaci v konkurenčním prostředí. Nelze úspěšně podnikat
a dlouhodobě uspět bez toho, aniž se
firma i její lidé snaží být nejlepší. Více
než dříve je třeba klást důraz na solidnost
a jistoty.
My svým zákazníkům takové atributy
poskytujeme – solidní a přímé jednání
plus jistota kvalitního produktu a služeb.
V dnešní době nejistoty na všech frontách je třeba poskytovat spolehlivost jak
zákazníkům a partnerům, tak zaměstnancům. S tím souvisí důvěra manažera ve
své schopnosti a dovednosti a solidní
a přímé jednání se všemi bez výjimky.
A z toho mohou vyplynout vysoká agilita
podnikání, rychlá reakce na změny na
trhu a úspěch zákazníků, pracovníků
i firmy.
Takže se vám s J.K.R. v konkurenčním
prostředí daří?
Díky nastavené produktové strategii,
cenové politice a kvalitě dodávaných produktů společnost J.K.R. po celou dobu
existence vykazuje organický růst příjmů,
obratu, počtu pracovníků i zákazníků
a projektů.
Významně k tomu přispívají politika
přímého jednání v kombinaci s osobní
odpovědností napříč celou firmou a nízký
počet manažerských úrovní. To vše pak
umožňuje úspěšný rozvoj podnikání a nadprůměrný růst v porovnání se zbytkem
trhu, a to včetně globálních korporací působících na českém a slovenském trhu.
Zbývá vám čas se kromě řízení společnosti
věnovat i něčemu dalšímu?
Dlouhodobě se starám o vedení jednoho
z nejstarších fotbalových klubů u nás – SK
Spartak Příbram, který disponuje jedním
z nejlepších areálů v republice a je známý
svou péčí o rozvoj mladých fotbalistů. Rád
se potápím v moři a vlastně cokoliv spojeného s mořem je pro mě inspirující.
w w w.c i o.c z | w w w.c w.c z
TOP30-blok.indd 23
23
13.11.13 14:20
Richard Kubát
Ředitel, jednatel a většinový vlastník společnosti
Borland
P
rogramátorské nástroje Embarcadero
(dříve Borland) jsou mou celoživotní
srdeční záležitostí, a tím pádem jsou
i hlavní náplní mé práce, vyznává se ředitel a jednatel společnosti Borland Richard
Kubát.
„Starám se o vedení, strategii, provoz,
marketing a financování našeho oddělení,
které zastupuje společnost Embarcadero,
a baví mě to,“ říká.
Obě části firmy zaznamenaly letošní
„světlé chvilky“. Oddělení Borland uzavřelo velký kontrakt na produkty Borland
SilkPerformer pro zátěžové testování aplikací s významnou mezinárodní finanční
institucí. Sekce Embarcadero zaznamenala rekordní návštěvnost na odborném
semináři, na kterém představila novou
a průlomovou verzi vývojářských nástrojů
RAD Studio/Delphi pro tvorbu nativních
aplikací pro mnoho stolních a mobilních
zařízení s různými operačními systémy,
a to z jediného zdrojového kódu.
Jaký má výhled pro nejbližší období?
Společnost Gartner nedávno zveřejnila „top ten“
technologií a trendů pro
rok 2014. Hlavním trendem je „rozmanitost mobilních zařízení a její zvládání“, druhým v pořadí pak
„mobilní aplikace“.
„Mám to štěstí pracovat
pro společnost, která je na
tomto poli již jako doma
a nabízí nástroje pro zvládání obou těchto
trendů. Proto se budu především zabývat
propagací a podporou nových vývojářských
nástrojů Embarcadero. Zapsat jediný kód
a kompilovat jej do čtyř různých operačních
systémů (Windows, Android, iOS a Mac OS)
je totiž doposud unikátní možnost. Máme
velký náskok a cílové platformy budou nadále přibývat,“ věří Kubát, který miluje
technologická udělátka.
K jeho nejoblíbenějším patří váha, která sama pošle naměřené údaje do cloudu
a na požádání vyrobí graf váhy, obsahu
tuku a dalších ukazatelů za zvolené období. Obdivuje i jazykový překladač Sigmo,
jenž umí v reálném čase překládat mezi
25 jazyky a nestojí víc než tisícovku.
Naopak Richarda Kubáta konsternuje
dlouhodobá neschopnost výrobců zkonstruovat výrazně kvalitnější bateriové
články. Hodilo by se mu to, protože rád
ve svém volném čase prohání v Podkrkonoší elektrifikovaný tricykl Lepus, řídí
hybridní automobil a jezdí pravidelně do
práce na futuristickém dvoukolovém vozítku Segwayi.
Pavel Lamla
Ředitel a spoluzakladatel společnosti Ataco
J
ako většina majitelů dodnes úspěšných
českých IT firem se Pavel Lamla seznámil s informačními technologiemi
před rokem 89 ve velkém podniku.
„Pro mě tehdy nejbližší šancí byla Nová
Huť KG. Měl jsem štěstí, neboť přesně ve stejnou dobu se začal rozjíždět nový výrobní
provoz a v něm byly za spolupráce zahraničních firem implementovány tehdy nejmodernější IT prvky pro řízení od technologických
procesů až po management systémy, to mluvíme o roku 1980,“ vzpomíná Lamla, který
velkou část pracovního času věnuje konzultacím ke tvorbě systémů hlavně s vazbou na řízení technologií a sběru dat v reálném čase. K tomu musí také absolvovat
řadu školení (obchodní, odborná) a skládat zkoušky, tak aby firma měla dostupné
IT prostředky pro nabízené a dodávané,
převážně zakázkové projekty.
A dělá to určitě dobře, protože se Ataco
za 22 let existence neodchýlilo od vytyčené trasy a v méně ekonomicky příznivých obdobích se dokázalo posunout za
hranice ČR.
24
„Z pohledu stáří firmy se musíme zaměřit
především na mladší generaci programátorů
a pokud možno využít maximálně jejich nabyté znalosti z vysokých škol a zároveň je seznámit i se ,starými‘ technologiemi, neboť ne
vše je okamžitě portovatelné do nových HW
a SW technologií,“ plánuje si další pracovní
úkoly. I do budoucna by se chtěl starat
o blaho firmy, zejména pokud bude „stíhat“ dění kolem IT. Nemá však na mysli
odpovědnost za provoz IT, orientaci a pořizování nových technologií, ale směřovat
to k nejlepším potřebám byznysu firmy.
„Pokud to zvládat nebudu, pak budu za
deset let v důchodu,“ myslí si Pavel Lamla.
A proč se vlastně věnuje informačním
technologiím? Vždy se zajímal o usnadnění práce nebo činností jejich automatizací a zjednodušení na základě zisku informací. S tím úzce souvisel výběr studia
na Elektrofakultě a pak pokračoval
v praxi. Nejdříve jako programátor aplikací od historických strojových kódů,
assemblerů až po Fortrany, Pascaly, C
a další vývojové nástroje.
„Vše záviselo od dostupného HW, technického vybavení a operačních systémů,“ vysvětluje Pavel Lamla, kterého ani tak nezklamávají nové technologie jako spíš
některé velké hardwarové a softwarové
společnosti.
„Obři pohltily malé firmy jen z důvodu,
aby utlumily jejich program,“ stěžuje si IT
odborník, který nepracovní část dne tráví
zcela jinou činností – za podpory rodiny
se zajímá o starší automobily a také o vše,
co souvisí s rodinou a chalupařením.
TO P 3 0 2 0 13
TOP30-blok.indd 24
13.11.13 14:21
Jakub Mahdal
Zakladatel a CEO společnosti Safetica Technologies
C
htěl by se stát technologickým investorem a předávat nabyté zkušenosti
dalším podnikatelům, kteří mají silnou vizi a vůli uspět v tom, v čem jsou
nejlepší. Tak se vidí za deset let Jakub
Mahdal, jenž založil úspěšný brněnský
startup Safetica Technologies.
Už na vysoké škole FIT VUT si totiž
s kolegy uvědomil, že největší problém
v IT je mezi klávesnicí a židlí.
„Se studenty jsme tak začali tvořit tehdy
předchůdce softwaru Safetica,“ popisuje
Mahdal vznik softwaru a firmy, který řeší
vnitřní bezpečnost počítačových sítí ve
společnostech. Sám se již samotnému vývoji produktu moc nevěnuje, rozvíjí obchod, směruje zahraniční expanzi, přenáší
do firmy i navenek vizi – a to poskytovat
nejlepší software pro ochranu proti následkům lidského faktoru a únikům citlivých informací.
„Povedlo se nám potvrdit zájem o naši
ochranu DLP proti únikům citlivých informací na několika vybraných trzích a začali
jsme expandovat do zemí Středního východu,
na Filipíny a na Srí Lanku,“ vypočítává
Mahdal. Ke svým úspěchům řadí i nalezení a motivaci fantastického týmu lidí,
jež byli schopni zrealizovat největší hodnotu, kterou po dlouhé době intenzivní
práce převádí firma do financí.
Než se tak stalo, společnost si prošla
několika omyly, k nejzásadnějším Mahdal
řadí až přílišné zaměření na prodej do zahraničí v momentě, kdy na něj Safetica
ještě nebyla zcela připravena.
„Ve výsledku i toto byly skvělé zkušenosti,
které jsme využili v momentě, kdy expanze
už začala dávat smysl.“ Nyní plánují vyrazit
na vybrané evropské trhy a z lokálního pohledu se také chystají posílit domácí
prodej.
Jaké technologie a události z poslední
doby považuje Jakub Mahdal za zásadní?
Jsou to bezesporu prý otázka WikiLeaks
a stále častější a závažnější úniky citlivých
informací v komerčním sektoru.
„Není to jen výrok poplatný tomu, čím se
zabývám, ale čím dále více vnímám následky
lidského faktoru v IT jako něco zásadního,
co se v reálu projevuje. Tím jsem také raději,
že dokážeme aktivně a úspěšně pomáhat
v řešení této otázky. Jasně mi to potvrzuje
trend, že otázka ochrany proti únikům citlivých informací neustále nabývá na síle a potvrzuje svou jasnou budoucí pozici na trhu,“
chválí si Mahdal, který se snaží udělat si
pilotní kurz na malá letadla.
Miloslav Martinek
Ředitel úseku informačních systémů společnosti J & T Banka
Z
avedení nového a funkčního CRM
systému do J & T Banky považuje Miloslav Martinek za aktuální úspěch
svého oddělení.
„V prvním kroku jsme to pojali jako kompletní vyčištění klientských dat a automatizaci akvizičního procesu klienta. CRM je
dnes stěžejní aplikací pro řízení klientských
dat v ostatních core systémech. V dalším
kroku bychom chtěli navázat s řízením obchodních a marketingových aktivit,“ prozrazuje plány Martinek. Za osobní úspěch
pak považuje poskládání rozumného týmu
spolupracovníků.
„Díky práci kluků mohu psát takovéto
články. Jsou to lidi na svém místě a práce
s nimi mě neskutečně baví. Každý z nich je
ajťák roku a já mám pouze štěstí, že s nimi
spolupracuji,“ myslí si ředitel úseku IT
v J & T Bance, který začínal kariéru ve
společnosti EuroTel. Byl u zrodu GSM
technologií jako člen skupiny, která poprvé v ČR zaváděla roamingové služby.
Po práci v korporaci si také vyzkoušel
podnikání na vlastní triko, založil s kolegy
malou konzultační firmu zaměřenou na
telekomunikační služby.
„Toužil jsem po něčem, kde ,nebojujete‘
uvnitř firmy navzájem, ale s okolním světem.
Dále to mělo klasický průběh, následovalo
vystřízlivění, dlouhé období o vodě a chlebu
bez větších zakázek,“ vzpomíná Martinek
s tím, že se to pak díky šťastné náhodě
zlomilo. Úspěch firmy ale přinesl mezi
společníky určité neshody, a tak raději podíl prodal. Podnikání mu však přineslo zajímavou zkušenost a i dnes v roli zaměstnance přemýšlí o věcech jako vlastník.
Do IT se na pozici CIO nedostal záměrně, ale spíše náhodou.
„Logické myšlení, selský rozum, finanční
a technický background, optimismus. To
byla hlavní kritéria, proč si mě tento job našel. To poslední kritérium je velmi důležité.
Ne nadarmo se říká, že CIO je z pohledu
délky ,manažerského‘ života a duševního
zdraví tou nejnáročnější pozicí z vrcholového
vedení, prostě stále pod tlakem,“ říká Martinek, který se proto musel naučit rozdělovat důležité a nedůležité věci a věřit, že
jeho cesta je správná, jinak by se prý
z toho zbláznil.
Miloslav Martinek relaxuje na motorce
a kole, hraje na bicí a kytaru, cestuje
a leze po stěně. Také chodí do kina, poslouchá hudbu a pije dobré víno. K tomu
se samozřejmě stará o děti, ženu, dům
a zahradu.
w w w.c i o.c z | w w w.c w.c z
TOP30-blok.indd 25
25
13.11.13 14:21
Taťána le Moigne
Ředitelka Googlu pro Česko a Slovensko
Z
ajímalo vás někdy, co dělají ředitelé
v tak velké a populární firmě, jako je
Google? Ředitelka české a slovenské
pobočky Taťána le Moigne to popisuje
takto: „Mou náplní je kontinuální práce nad
dlouhodobou strategií českého a slovenského
Googlu a její postupné naplňování. Dále přinášet českým a slovenským uživatelům užitečné internetové služby. Postarat se, aby
moji lidé byli v práci spokojení, nacházeli
smysl v tom, nad čím tu tráví svůj čas, a chodili sem rádi. No a v neposlední řadě se postarat také o to, aby naši klienti byli maximálně spokojeni se službami, které jim nabízíme, a rádi se k nám vraceli.“
Zřejmě se jí to daří, protože podle některých čísel už je Google českou vyhledávací jedničkou. Le Moigne si také pochvaluje fantastický meziroční nárůst v byznysu, primárně ve vyhledávání, v mobilní
reklamě a na portálu YouTube. K dalším
svým úspěchům řadí zavedení tuzemské
verze Google Play, projekt pro podporu
českého vzdělávání a fakt, že má spokojený tým, který neustále chrlí nové ná-
pady a má dokonce chuť
a čas některé z nich uvést
v život.
Na druhou stranu se jí
stále nepovedlo prosadit,
aby Google otevřel
v Česku vývojářské centrum, byť už tady několik
takových pokusů bylo.
„I nadále nás ovšem
čeká spousta práce.
Chceme pomoci firmám využít internet na
maximum jak pro jejich obchodní strategii,
tak i pro produktivitu, efektivitu a celkovou
firemní kulturu,“ plánuje le Moign.
A jaké technologie z poslední doby považuje vysoko postavený člověk v Googlu
za převratné? „Mobilní internet a služby.
On-line video. Rozpoznávání hlasu a obrazu.
Geolokace. Překotný vývoj ve vyhledávání,
které se posouvá více ke kontextu. Sociální
služby. Cloudová řešení a otevřený kód,“ vyjmenovává Taťána Le Moigne.
Přes neskrývané nadšení z práce pro
Google přiznává, že ji firma dovede při-
pravit také zklamání. Zatím největší bylo
ze služby iGoogle, což je personalizovaná
stránka, jejíž provoz Google nyní v listopadu zrušil.
Jejím životem však není jen Google, založila i vlastní společnost 4bambini,
v rámci které postupně uvedla na trh čtyři
tituly dětských společenských her, jejichž
prostřednictvím se děti ve věku čtyř až
sedmi let seznamují se základními životními hodnotami.
A jaké je její životní heslo? Opět poznamenané prací v amerických korporacích:
„Keep smiling and make a difference.“
Václav Muchna
CEO & otec firmy Y Soft Corporation
I
nternet v letadlech. To je technologie,
která v poslední době nejvíc zklamala
Václava Muchnu.
„Když létám po USA, mám Wi-Fi připojení téměř jako standard, v Evropě, zdá se,
není politická vůle k tomu něco takového zavést. O mezikontinentálních letech nemluvě,
a tam by se to velmi hodilo. Právě proto, že
se vše přesouvá do cloudů, a bez připojení
prostě máte smůlu,“ vysvětluje Muchna.
Je jedním z mála úspěšných českých IT
podnikatelů, který se dokázal prosadit se
svou firmou Y Soft, zaměřenou na správu
tisku, i na globálním trhu proti široké
mase konkurence z řad nadnárodních
společností.
A právě proto potřebuje internetové
spojení na cestách, protože cestuje velmi
často. Kromě firmy Y Soft v Evropě vede
také americkou pobočku a nedávno koupil
firmu v Austrálii, takže musí dokončit
i její integraci.
„Navíc v USA a Japonsku implementujeme naše řešení do několika firem, které
patří do žebříčku 100 největších společností
26
světa,“ doplňuje Muchna.
Ostatně v letadle se vidí i za
deset let, ovšem tentokrát
už s oním internetovým
připojením.
„Mým snem je postavit českou
globální firmu. I když máme kolem dvou set zaměstnanců a pobočky na pěti kontinentech, dnes
nás považuji za ,globální startup‘.
Za deset let, doufám, už i v Americe řeknou: ,Y Soft, to je globálně fungující
firma‘,“ přeje si Václav Muchna.
Nemá ani strach, že by se za deset let
přestalo tisknout, protože tisk je jeho obživa. Myslí si totiž, že bude ještě hodně
dlouho trvat, než počítače nahradí klasický papír (ve firmách, na úřadech
apod.).
Václav Muchna o sobě s oblibou a nadsázkou říká, že vlastně nic nedělá a jen do
všeho blbě kecá. Šéf firmy by totiž podle
něj měl mít přehled relativně o všem a být
jakýmsi směrovačem, který se stará o to,
aby celá firma šla jedním směrem.
Přesto se mu to občas nepodaří. Vytýká
si zejména nedostatek důslednosti v exekuci některých firemních vizí, což má za
následek zpoždění produktů.
Na druhou stranu je rád, že všechno
podnikání zatím přežívá ve zdraví.
„Kromě toho si cením, že se mi podařilo
postavit skvělý tým, který zaznamenal spoustu úspěchů. Třeba že se české technologické
firmě podařilo získat skutečně celosvětové
kontrakty se společnostmi,“ konstatuje
Muchna, který se ve volných chvílích odebírá s rodinou na malou chaloupku na severní Moravě, kde se stará o zahradu.
TO P 3 0 2 0 13
TOP30-blok.indd 26
13.11.13 14:21
Svatoslav Novák
Prezident sdružení pro informační technologie a telekomunikace
ICT Unie, spolumajitel společnosti Micos
S
vatoslav Novák se aktuálně zabývá
vedením nejrůznějších projektů. Největší díl času mu sebere vedení ICT
Unie, následuje pak řízení výrobní divize
Micos Telcom, vydavatelská činnost kolem časopisu Telekomunikace a nakonec
vedení Unie elektromobility. Širokému záběru odpovídají také počátky jeho kariéry.
„Začínal jsem několikrát. V roce 1984
jsem po VÚT Brno a roční vojenské službě
začal pracovat na Okresní správě pošt a telekomunikací v Prostějově na pozici okresního
mistra rozhlasu po drátě. Po šesti letech jsem
se pustil do samostatného podnikání a v roce
1994 jsem přestoupil do ,nejvyšší ligy‘ na pozici náměstka ministra hospodářství pro
poštu, telekomunikace a informatiku,“ popisuje Novák.
K letošním největším úspěchům řadí
vyvezení prvního kamionu optických rozvaděčů do Iráku a přímou dodávku produktů do Chile.
„Za osobně největší zdar považuji s trochou nostalgie dosažení ceny akcie Českého
Telecomu na úroveň přes 800 korun v roce
1998, nyní se pohybuje kolem 314 korun.
A pak také odstranění úplatkářství při zřizování telefonních stanic,“ říká Novák, který
v té době působil jako generální ředitel
tehdejšího dominantního telekomunikačního operátora.
Dodnes ho mrzí, že si nedal v roce
1989 patentovat telefonní redukční zásuvku z československého standardu na
US standard (tzv. RJ45).
„Vymyslel jsem a vyrobil prototyp, vystavil ho na brněnském veletrhu. Později ho začalo sériově
vyrábět několik firem,“ vzpomíná
na podnikatelské opomenutí.
Nyní má ale před sebou velkou
výzvu, musí přesvědčovat, vysvětlovat a prosazovat význam
ICT pro tento stát nové vládě
ČR. Ta poslední zatím na ICT
příliš nereflektovala.
„Je třeba co nejdříve ukázat republice, že služby státu a zajištění
skutečně efektivního řízení země
jsou nemyslitelné bez informač-
ních technologií. Je nezbytné zavést zákony
a pravidla, které prospějí úspěšnému zavádění ICT ve státní správě a samosprávě. Je
nutné poskytnout lidem a firmám komfort
a radost tyto služby a aplikace využívat. ČR
musí přijmout fakt, že ICT jsou jedním ze
zásadních segmentů ekonomiky, která může
zemi posunout mezi nejúspěšnější státy
světa. Není jiné cesty,“ varuje.
Coby šéf ICT Unie má před sebou
i další práci v telekomunikacích. Je totiž
poměrně zklamaný z mobilního standardu
UMTS, který se u nás dosti opozdil.
„Hodně jsme si slibovali od WiMAX, ale
skutek utekl. Deziluzí je i minimální rozvoj
budování optických sítí v porovnání se zahraničím,“ přiznává Svatoslav Novák.
ROZHOVOR SE SVATOSLAVEM NOVÁKEM
Chybí strategické řízení
státního ICT
ICT Unie přivítala přijetí strategie Digitální Česko 2.0. Pracujete konkrétně na
tom, aby její cíle, zejména zvýšení dostupnosti vysokorychlostního internetu pro
občany i podniky, byly naplněny v praxi?
Původní návrh, který byl vytvořen
v sekci digitální ekonomiky na ministerstvu průmyslu a obchodu, jsme rozsáhle
připomínkovali a finální verze schválená
vládou je podle našeho názoru kvalitní.
Uvědomujeme si, že budování přístupových sítí nové generace, např. optických,
brání řada legislativních i jiných překážek.
Jedna z pracovních skupin v ICT Unii
se věnuje právě této problematice a připravuje návrhy pro usnadnění výstavby
vysokorychlostních přístupových sítí.
Jaké hlavní problémy v oblasti ICT spatřujete? V čem je zapotřebí zásadních změn?
Rozdělil bych to na dvě klíčové oblasti.
Zaprvé neexistuje strategie či koncepční
rámec rozvoje ICT průmyslu a digitální
ekonomiky v Česku. Chybí
uznání faktu, že jde o segment
přinejmenším stejně důležitý
jako energetika nebo automobilový průmysl – mimochodem
export ICT zboží a služeb u nás
již řadu let převyšuje vývoz
osobních automobilů.
Druhou zásadní oblastí je fungování
ICT ve veřejném sektoru. Naše sdružení
dlouhodobě prosazuje jasná a jednotná
pravidla v tomto směru, tj. pro úspěšnou
realizaci ICT projektů ve státní správě.
S tím souvisí i důležitost pokračování projektů e-governmentu, aby česká veřejná
správa byla opravdu moderní a efektivní.
V konečném důsledku to výrazně přispěje
k růstu konkurenceschopnosti ČR.
Běžně komunikujete s politickou reprezentací země. Je těžké ji přesvědčit, nalézt
shodu v pohledu na ICT v ČR?
Tato komunikace a hledání shody nejsou
vždy jednoduché. Třeba proto, že minis-
tři, náměstci i další vysocí úředníci, mající
v gesci ICT, se často střídají. Značná část
politiků si uvědomuje význam této oblasti,
ale v jejich konkrétním počínání to není
příliš patrné.
Možná proto, že ICT „nerozumějí“
nebo raději zdůrazňují témata, která jim
snáze přinesou politické „body“. Proto
musí být naším cílem přesvědčit politickou reprezentaci, že je nutné vytvořit nadresortní subjekt, který bude centrálně řídit státní ICT projekty strategicky i koncepčně a také s plnou odpovědností. Jde
o to, aby se zajistilo dlouhodobé financování a kontinuita v době politických
a vládních změn.
w w w.c i o.c z | w w w.c w.c z
TOP30-blok.indd 27
27
13.11.13 14:21
Martin Procházka
Jednatel a generální ředitel společnosti OKsystem
P
řestože založil a vede přes dvacet let
českou IT firmu OKsystem, do širšího povědomí se její jednatel Martin
Procházka zapsal teprve razantním vystoupením proti korupci na Ministerstvu
práce a sociálních věcí ČR. Po dlouhých
tahanicích se letos v létě rozhodlo, že
získá zpět zakázky na IT služby související
s výplatou sociálních dávek.
Kromě korupce mu na státní správě
vadí víc věcí. „Nelíbí se mi vrchnostenský
přístup v prosazování informačních technologií ve veřejné správě. Projekty vznikají spíš
jako naplňování obchodních ambicí IT firem,
které jsou zadobře s politiky, než jako cílevědomá řešení v rámci koncepce e-governmentu,“ konstatuje Procházka. Podle něj
se nasazují nedokonalé a chybující systémy, které jsou úředníci, obyvatelé
a právnické subjekty ke svému zoufalství
ze zákona povinni používat.
„Místo toho by stát měl být, podobně jako
například v Dánsku, klientsky orientovaný,
přinášet skutečně potřebná, efektivní a užitečná řešení, která budou dotčené skupiny
obyvatel nepovinně, zato s potěšením využívat,“ nabízí recept úspěšný podnikatel,
který se k počítačům dostal
coby zaměstnanec ČKD
Praha, kde bylo největší výpočetní centrum v tehdejším Československu.
„Byla to šťastná volba.
V ČKD jsem poznal mnoho odborníků a výborných lidí, kteří se po listopadu 1989 v nových podmínkách dokázali prosadit,“ říká
Procházka. Prosadil se i on, je ředitelem
softwarové společnosti, která má přes 200
zaměstnanců. Většina z nich pracuje
v Praze, pobočku má v Brně a od loňského
roku také v New Yorku. Na rozdíl od dřívějška už však neprogramuje ani neškolí.
„Věnuji se operativnímu řízení, strategickému rozvoji a nejdůležitějším zakázkám,“
popisuje. K největším letošním úspěchům
řadí vývoj nové mobilní aplikace Babel,
kterou letos OKsystem uvedl na trh.
Slouží k šifrování zpráv na chytrých telefonech. Babel začali vyvíjet koncem roku
2012, na jaře se začal prodávat a v létě
byly zveřejněny informace o tajném bezpečnostním programu PRISM, který zasáhl do nejvyšších pater evropské politiky.
Tím narostl zájem o šifrování dat a zabezpečenou komunikaci.
S tím souvisejí i jeho plány pro příští
rok, chtěl by přeměnit a rozvinout OKsystem z úspěšného českého softwarového
domu na ICT společnost respektovanou
v mezinárodním měřítku.
„Odoláváme zajímavým nabídkám k prodeji společnosti OKsystem, místo toho uzavíráme volnější partnerské a distribuční vztahy
v USA a v dalších zemích,“ prozrazuje
Procházka.
Michael Rostock-Poplar
Investor, podnikatel, generální ředitel VICf.cz
J
eho postava je k nepřehlédnutí, hlas
k nepřeslechnutí. Pamatuje si ho snad
každý, kdo se někdy podíval na televizní pořad Den D. Vystupoval tam v roli
přísného a sarkastického porotce, který
téměř zničil každého žadatele o skromnou
investici přesnými poznámkami. Servítky
si nebere ani na svém facebookovém profilu, kde jeho ostré výpady vůči politikům
napříč celým spektrem sledují přes dva tisíce lidí. A zaklínadlem je slovo marže.
To je soukromý investor, poradce
a podnikatel Michael Rostock-Poplar.
A takový je i ve skutečnosti, nejde
o jeho stylizovanou roli. Podniká v informačních technologiích a dodnes nelituje,
že vsadil právě na tuto kartu, byť to nebyla
zrovna přímá cesta.
„Snad kromě biotechnologie neznám
obor s větší koncentrací inteligentních lidí.
Cesta vedla oklikou, jsem vystudovaný právník. Mám nejraději přemýšlející podnikatele,
a těch je nejvíce v IT,“ říká Rostock-Poplar.
Podnikat začal v roce 1996, když založil finančně a strategicky poradenskou
28
společnost VICf.cz.
„Začal jsem doma
u kuchyňského stolu,
koupil jsem si laptop,
fax a bubblejet tiskárnu,“ popisuje.
A právě vybudování
této firmy považuje
za svůj největší pracovní úspěch. Je to
prý kvalitní a prémiová poradenská a investiční společnost, která přežila tři recese. Jinak ale doufá, že největší úspěchy
má firma před sebou. A jaký je jeho největší osobní letošní úspěch?
„Zavedl jsem si čtyřdenní pracovní týden. Pak jsem udělal asi pět investic do firem Profitup.sk, orm-designer.com, bizbox.
cz, ginasoftware.com a chefcando.com.
A nakonec jsem prodal pár společností klientům, jež máme rádi a které respektujeme,“ vypočítává Rostock-Poplar. Většinou se ovšem vyjadřuje heslovitě, snad
z důvodu úspory času. Kupříkladu na
otázku, co ho letos čeká, říká: „Udržovat
kurz. Zvládat růst. Porazit konkurenci. Zaměstnat více lidí.“
A také ho čekají tolik oblíbené marže.
Chtěl by je totiž zdvojnásobit, a že se mu
to ještě nepovedlo, považuje za svůj dosavadní největší neúspěch. Ovšem počítá
s tím, že přijdou ještě další neúspěchy.
Než však na ně přijde řada, užívá si
také života. K jeho koníčkům patří sport,
malování a výchova dcery. Ovšem v obráceném pořadí, podotýká Michael
Rostock-Poplar.
Na konec svého profilu připojuje svůj
oblíbený vzkaz pro TOP 30: „Sledujte jediné, marže!“
TO P 3 0 2 0 13
TOP30-blok.indd 28
13.11.13 14:21
Zdeněk Rudolský
Spoluzakladatel prostoru pro setkávání, inovace
a rozvoj podnikání Hub Praha a poradenské
společnosti Because
Z
ačal coby ředitel Amnesty International v Česku, pak však přešel do informačních technologií. Zdeněk Rudolský pomáhal založit jeden z tuzemských
inovativních prostorů pro začínající technologické firmy.
„Nabízíme i pro IT startupy zázemí
a podporu, aby s námi mohly v Hubu rychle
a snadno vyrůst. A pro některé organizace
nabízíme poradenské služby v naší druhé
společnosti. Poskytujeme jim pomoc s ,ne-IT
věcmi‘, jako jsou mapování a optimalizace
procesů, snižování nákladů, teď nově i pomoc se změnou ,aby lidi do té firmy rádi chodili‘,“ popisuje náplň práce Rudolský.
Jak v Hubu, tak v poradenské firmě Because se snaží přicházet s novými podněty
a pro to, co projde sítem, hledají lidi,
které to zajímá, vztahy a zdroje.
„Poslední rok pracuji na přípravách otevření Hubu v Brně a Ostravě, což v těchto
dnech dokončuji. Také v Because spouštíme
nový produkt, který pomůže firmám s nale-
zením nové cesty,“ říká
Rudolský a plánuje si pomalu, jak bude hledat
firmy a jednotlivce, kteří
by se chtěli v Hubech na
Moravě brzy usídlit.
V příštím roce by chtěli
také založit menší investiční fond, který by pomáhal v prvním období zajímavým projektům na svět.
Ne celá cesta Zdeňka Rudolského jest
ovšem lemována úspěchy. Největší deziluzi zažil s projektem Boxo.
„Chtěli jsme nabídnout lidem možnost
místo tašek při nákupu používat zajímavý
set krabic, který se užívá od začátku nákupu.
Mělo to zjednodušit život. Ale prostě jsme neuspěli,“ přiznává Rudolský s tím, že krabice posloužily nakonec známým na
stěhování.
Za podstatnou událost v poslední době
považuje snižující se věkovou hranici počítačové gramotnosti. Děti jsou schopny
už jednoduché úkony na iPadech a podobných zařízeních řešit dřív, než umějí číst
a psát.
„To podle mě otevírá nové prostory možností v dobrém i špatném, co dětem nabídnout, jak s nimi pracovat,“ nabízí svůj pohled Rudolský s tím, že si to bude moci
brzo ověřit v praxi. Doma totiž čeká příchod dítěte do rodiny.
Volný čas tráví rád doma s rodinou,
která se připravuje na přírůstek. Jinak rád
jezdí na gastro výlety.
Za deset let se Zdeněk Rudolský vidí
při troše štěstí v Česku jako v místě, kde
se dá dobře a svobodně žít a podnikat.
Jiří Stich
Ředitel kompetenčního centra Smart technologií
v Ness Technologies a obchodní ředitel segmentu
Utilities v Ness Czech
D
okončení jednotného dispečerského
systému řízení distribuční sítě pro
ČEZ Distribuce je zatím největší letošní úspěch ředitele kompetenčního centra Smart technologií v Ness Technologies
Jiřího Sticha.
„I v evropském kontextu jde o unikátní
řešení, které nahradilo pět existujících nezávislých dispečerských systémů a umožnilo
tímto systémem v případě potřeby převzít řízení distribuční sítě v jakékoliv lokalitě zákazníka, což bylo dříve nemožné,“ popisuje
Stich. Věří ale, že největší letošní pracovní úspěch ho ještě čeká.
Profesní kariéru začal v dubnu 1987,
kdy nastoupil do tehdejších Uranových
dolů ve Stráži pod Ralskem do Dolu chemické těžby jako dělník obsluhy vyluhovacích polí. Tím hlavním důvodem byl byt,
který tehdy se ženou a malým synem
potřebovali.
„Jak vidíte, je to na hony vzdálené od mé
nynější specializace. Ale byla to výborná
škola. Strávil jsem tam velmi zajímavých 13 let a vyzkoušel jsem si řadu
postů od dispečera chemické stanice
až po ředitele závodu, do kterého jsem
původně nastoupil jako dělník,“ vzpomíná Stich. Pak přešel k telekomunikacím a následně k ICT byznysu, kterému se věnuje dodnes.
Stěžejním tématem jeho práce je Smart
Grid koncept, který v Nessu nazvali Grid4Life. „Je to vlastně jakási stavebnice řešení,
která je naší odpovědí na měnící se a rozvíjející se utilitní byznys. Naší prioritou je modifikovat jednotlivé části stavebnice podle
aktuálních potřeb zákazníků,“ prozrazuje
Jiří Stich.
Největší pád zažil v tehdejším Českém
Telecomu, kde byl aktivním účastníkem
fúze s Eurotelem.
Měl na starosti nejvýznamnější korporátní zákazníky, ale nefungovaly interní
systémy, procesy a byl postaven před dilema, jestli svým lidem obhajovat stav věci
a slibovat rychlé zlepšení nebo si před
nimi zachovat svoji tvář a být neloajální
k vedení.
Jiří Stich očekává, že v nejbližší době
budeme svědky skokového nárůstu různých typů dat, která budou chrlit všechny
systémy, senzory, aktivní prvky, sociální
sítě. A zásadní otázkou prý bude, jak se
s těmito daty vypořádáme.
„In memory computing, complex event
processing, architektura datových skladů,
koncepty technické inteligence, to jsou některá ze zásadních témat nejbližší budoucnosti,“ předpokládá Stich.
Má rád v zimě lyže, ať už sjezdovky
nebo běžky, squash, v létě in-line brusle,
golf, tenis, kolo a výšlapy do hor.
w w w.c i o.c z | w w w.c w.c z
TOP30-blok.indd 29
29
13.11.13 14:21
Jiří Stříbrný
Místopředseda představenstva společnosti Dynamica
L
etošním největším úspěchem Jiřího
Stříbrného je uvedení komplexního
informačního systému do provozu ve
Středoevropském technologickém institutu (CEITEC) v Brně.
„Vystupoval jsem tu v roli systémového architekta informačního systému s více než tisícovkou uživatelů ze všech institucí, které
CEITEC založily,“ popisuje místopředseda
představenstva společnosti Dynamica Jiří
Stříbrný, který svou kariéru začal na pozici vedoucího vývoje ve firmě GC
System.
„Následně jsem strávil pěkné roky v IBM
a pak už přišlo založení vlastní společnosti
Gemma Systems a směrování mých aktivit ke
komplexním informačním systémům pro výrobní organizace. Po vyčlenění divize Microsoft řešení z Gemma Systems do samostatné
společnosti Dynamica se primárně věnuji
roli solution architekta na našich důležitých
projektech,“ popisuje kariéru Stříbrný.
Zatím dosud největší pracovní úspěch
zažil v IBM, kde se aktivně podílel na prodeji paralelních superpočítačů řady SP.
Během krátkého období se pak Česko
stalo jednou ze zemí, kde došlo k masivnímu nárůstu využívání této technologie.
Dodnes nelituje, že si vybral oblast informačních technologií, ale kdyby se měl
rozhodovat dnes, zvolil by možná jinak.
„Asi by mě více přitahovala aplikace informatiky v medicíně nebo v chemii, genetické analýzy, tvorba nových léků.
Třeba právě spolupráce s CEITEC
mi umožní, abych mohl nahlédnout
i do těchto oblastí.“
Než se tak případně stane,
chtěl by pomoci firmám lépe komunikovat s potenciálními
zákazníky.
„Velice často se potkáváme s tím,
že společnosti mají informaticky
dobře podpořené procesy od okamžiku objednávky přes výrobu a dodávku až po následný záruční či pozáruční servis. Ale právě oblast od
prvotního kontaktu s potenciálním
zákazníkem až po objednávku či
uzavření smlouvy bývá často zcela
ve vzduchu,“ vysvětluje Jiří Stříbrný.
Bude také čekat, než výrobci hardwaru
vyplní jeho představy o ideálních zařízeních. „Osobně jsem očekával masivní nasazení technologií typu Kinect ve spotřební
elektronice. Proč máme na stole stále televizní ovladač a vedle něj ještě další tři podobné,“ ptá se Stříbrný a dodává, že si také
chtěl koupit tablet, na němž by se dalo
normálně pracovat a který by vydržel na
jedno nabití přes deset hodin, jenže on se
stále nevyrábí.
Volný čas tráví Jiří Stříbrný zejména na
tenise. Pak si čte, a když je hezky, tak vyráží na výlety na motorce.
ROZHOVOR S JIŘÍM STŘÍBRNÝM
Ekonomika není jediné
měřítko úspěchu
Co vás na IT byznysu nejvíc baví?
Baví mě řešení netriviálních výzev – projekty, jež se často nedělaly nebo které nejsou jednoduché. To mě uspokojuje. Asi
by mi moc neseděla práce, kde se jednou
něco vytvoří a následně se to několik let
dokola opakuje. Kreativita je to, čím se
pro mě práce změnila na koníčka. Rád
programuji a osahávám si technologie na
té nejzákladnější vrstvě.
Jak se za posledních dvacet let svět IT
změnil?
Velmi výrazně. Dříve se v celkových výdajích do IT více akcentovala technická
stránka – tedy HW a systémový či aplikační SW. Bylo to mimo jiné kvůli vysoké
pořizovací ceně technologií a podinvestováním IT v podnicích obecně.
Nyní se karta obrátila. Technologie
výrazně zlevnily a předmětem soutěže
se stávají především kvalifikované odborné služby. Porovnám-li výběrová řízení tehdy a dnes, mohu bez nadsázky
říct, že za výrazně méně peněz poskytu-
30
jeme zákazníkům nesrovnatelně více
muziky.
Jak vnímáte vývoj na trhu v posledních
12 měsících a jaký je váš výhled do příštího
roku?
Ochota k investicím klientů se zvětšuje.
Obdobný trend předpokládáme i v dalším
roce. Konkurenční prostředí se díky menšímu objemu zakázek výrazně přiostřilo.
Naši komerční zákazníci jsou vystavováni
tlakům na snižování cen, které promítají
i do svých nákladů. Říkám tomu dvojité
nůžky. Na jedné straně nás klient tlačí
k nižším cenám a na druhé zaměstnanci
očekávají valorizaci platů. Zákazník ale
navíc čeká, že se budeme věnovat složitějším aspektům jeho podnikání ve vazbě na
IT, z čehož vyplývá zvýšený nárok na kvalitu konzultantů. Tedy práce pro seniory.
A máme dvojité nůžky, které se samozřejmě rozevírají.
Co je pro vás úspěch?
Za úspěch určitě považuji, že podnikám
od roku 1994, nepotřeboval jsem kvůli
tomu založit a zase zlikvidovat desítky firem a stále vidím dost prostoru a chuti
pokračovat. Samozřejmě ekonomická
úspěšnost je klíčová, bez ní to prostě nejde. Ale neměla by být jediným měřítkem.
Dnes se bere za samozřejmé, že IT
a oblast zpracování dat, ve které se pohybuji, bezchybně fungují. Zákazník se na
nás obrací s problémy a/nebo požadavky,
ale jen zřídka má potřebu vyjádřit svou
spokojenost. Osobním měřítkem úspěchu
pro mě proto je spontánní pochvala spokojeného klienta.
Jaké sektory a produkty jsou pro vás
aktuálně klíčové?
Naše společnost se historicky zaměřuje na
implementace podnikových informačních
systémů. Proto je pro nás důležitá spolupráce se společností Microsoft – zejména
s divizí Dynamics. Právě její dva produkty
Dynamics AX a Dynamics CRM jsou pro
naše podnikání klíčové. U Dynamics AX
se zaměřujeme především na výrobní společnosti. U CRM jsme zatím k segmentaci
nepřistoupili.
TO P 3 0 2 0 13
TOP30-blok.indd 30
13.11.13 14:21
CW_B
Roman Tůma
Ředitel pro rychle se rozvíjející trhy společnosti IBM Security
Systems
D
aleko za hranicemi Česka, až v jihovýchodní Asii, rozvíjí svou kariéru
Roman Tůma. Bezpečnostní expert,
který v této části světa žije a pracuje již
více než dvacet let. Patří k nejvýše postaveným Čechům v globálních strukturách
firmy IBM a během bohaté pracovní kariéry prošel společnostmi, jako Oracle, Sun
Microsystems či ActivIdentity.
„Do Asie jsem se dostal jako zaměstnanec
české telekomunikační společnosti, která mě
vyslala na půl roku do nově vzniklé pobočky
v Hongkongu. Tam jsem se dal na dráhu IT
bezpečnosti, které jsem zůstal věrný dodnes,“
říká Roman Tůma. Ovšem už v dresu jiných firem. Vyzkoušel si jak práci v začínající organizaci, tak i v globálních strukturách velkých gigantů.
Aktuálně řídí týmy ve 148 zemích světa
relativně nové společnosti IBM Security
System, zejména na rozvíjejících se trzích. Kvůli masivní expanzi oboru bezpečnosti se podílí také na integraci strategických akvizic do struktur IBM.
„Naše značka IBM Security System je
v současnosti jednou z nejrychleji rostoucích
ve společnosti,“ vyzdvihuje Roman Tůma.
Přestože mluví několika jazyky, právě nedostatečné jazykové vybavení považuje za
svou největší slabinu.
„Nejraději bych mluvil všemi jazyky, jakými se hovoří v zemích, které spadají do
mého regionu. Bylo by to všechno jednodušší.
Bohužel také i některé zapomínám, protože
je dostatečně často nepoužívám,“ přiznává
Roman Tůma.
Ostatně i rozhovor pro publikaci TOP
30 vznikl v angličtině, protože po letech
v cizině si Roman Tůma není jistý některými odbornými termíny.
„Kupříkladu jsem si nikdy neuvědomil, že
pro slovo IT security lze použít jako ekvivalent IT bezpečnost,“ dává příklad Tůma
s tím, že právě odborné názvosloví mu
dělá největší problémy. Přestože dříve
práce v oblasti IT bezpečnosti nepatřila
k atraktivním, dnes už je to podle něj
jinak.
„Nelituji, že jsem zvolil bezpečnost, i když
jsem nad tímto výběrem občas pochyboval.
Bylo to správné rozhodnutí, protože kyber
bezpečnost je sázkou na vítězství. Ono totiž
všechno, a když ne teď, tak určitě v blízké
budoucnosti, bude na bezpečnosti velmi záviset,“ předpovídá Tůma.
Lidé se ho prý často ptají, co ho dovedlo k jeho aktuálnímu postavení. Prý je
to jednoduché: „Všechno, čeho se rozhodnete dosáhnout, je možné tak dlouho, dokud
tomu věříte.“
Inzerce
Redakce časopisů COMPUTERWORLD a CIO BUSINESS WORLD
připravují na rok 2014 řadu speciálních samostatných příloh.
Doufáme, že vás některé z nich zaujmou.
DMS a tisková řešení
Big Data
Vychází společně s CIO BW 2/2014
Speciál zaměřený na workflow, oběh
a správu dokumentů, obsahu, znalostí
a tisková řešení v komerční sféře
a veřejné správě.
Vychází společně s CW 12/2014
Vše, co potřebujete vědět o fenoménu
zpracování velkých objemů dat.
V pravidelné příloze se věnujeme
novinkám i zkušenostem firem, které
se s big daty setkávají.
Cloudové služby,
virtualizace, automatizace
Vychází společně s CIO BW 5/2014
Zvyšování flexibility a efektivity IT —
aktuální trendy a novinky v oblasti
cloudových řešení, virtualizace a automatizace IT infrastruktury.
BYOD a konzumerizace
mobilních řešení
Vychází společně s CW 7/2014
Speciální příloha o správě mobilů,
tabletů a mobilních technologiích
obecně, nejen ve firemním prostředí.
Se zvláštním důrazem na bezpečnost.
IT služby
Vychází společně s CW 10/2014
Užitečná publikace, jejímž cílem je
každoročně usnadnit zájemcům
orientaci v jinak poměrně nepřehledné nabídce IT služeb na tuzemském
trhu a usnadnit jim tak výběr optimálního řešení pro firemní potřeby.
TOP30-blok.indd 31
CW_BW-PRILOHY_2014
210x136,5.indd 1
TOP 100 ICT společností
Vychází společně s CIO BW 7—8/2014
Prestižní žebříček více než stovky
nejvýznamnějších ICT společností
na českém trhu, analýzy a předpovědi
dalšího vývoje, komentáře významných osobností ICT.
Outsourcing + Cloud
Vychází společně s CW 16/2014
Pravidelná příloha, která se dopodrobna věnuje problematice outsourcingu ve společnostech. Nově se
také bude dotýkat cloudových
technologií, které s outsourcingem
blízce souvisejí.
ERP a podnikové
informační systémy
Business Intelligence
a datová analytika
Vychází společně s CIO BW 11/2014
Aktuální trendy v oblasti podnikových
informačních systémů a řešení pro
řízení a podporu rozhodování (ERP
a ekonomické systémy, HRM, CRM, BI
a dashboardy, analytické nástroje).
Vychází společně s CW 19/2014
Neorientujete se v obrovském množství dat? Co s nimi, jak je analyzovat,
jak se v nich orientovat, jak je využít
k lepšímu podnikání? Pomoci vám
mohou řešení jako třeba business
analytika.
TOP 30 IT osobností
Vychází společně s CW 20/2014
Profily třiceti inspirativních osobností
z prostředí českého IT, které byste
určitě neměli přehlédnout.
Uzávěrky jednotlivých příloh
sdělí inzertní oddělení na adrese
[email protected]
w w w.c i o.c z | w w w.c w.c z
31
13.11.13 8:40
14:21PM
11/10/13
Jiří Voříšek
Profesor na VŠE v Praze a Panevropské univerzitě v Bratislavě,
prezident České společnosti pro systémovou integraci
P
oměrně pevné pouto si za svou kariéru vytvořil Jiří Voříšek s Vysokou školou ekonomickou v Praze. Nastoupil
tam totiž již v roce 1973 coby asistent a současně začal spolupracovat s Výzkumným
ústavem matematických strojů na vývoji
komponent operačního systému DOS4.
Koncem osmdesátých let tři roky vedl
tým vývojářů Strojimportu, se kterým vyvinul rozsáhlý softwarový systém na podporu obchodní činnosti organizace.
„Kariéru jsem začínal jako analytik –
programátor. Některé zkušenosti nabyté
v tehdejší době využívám dodnes,“ říká Jiří
Voříšek.
Dnes se především věnuje výchově budoucích informatiků na VŠE v Praze
a Panevropské univerzitě v Bratislavě a vedení České společnosti pro systémovou
integraci. Specializuje se na strategické řízení informačních systémů, systémovou
integraci, outsourcing a metodiky vývoje
a provozu podnikových informačních
systémů.
„Profese vysokoškolského kantora mě
stále fascinuje. Je to vysoce kreativní práce,
při níž se pedagog setkává a spolupracuje
s mladými, chytrými a motivovanými lidmi,“
pochvaluje si.
Letos vydal knihu Management podnikové informatiky, která slouží jak pro přípravu nových manažerů v oblasti ICT, tak
jako zdroj informací pro ty, kteří informatiku v podnicích již řídí. V pedagogické
činnosti si nejvíce cení vytvoření oboru
aplikovaná informatika na VŠE,
o jehož absolventy je vysoký zájem mezi předními zaměstnavateli v ČR.
K dalším aktuálním úspěchům
řadí odstartování pilotního projektu „Výkonové ukazatele pro
řízení veřejné správy“, který nedávno na návrh NERV odsouhlasila vláda ČR a který v současné
době realizuje ministerstvo financí. Naopak za neúspěšný považuje osud Strategie konkurenceschopnosti ČR, na které se
podílel s kolegy z VŠE a členy
NERV. Mnohaměsíční práce vysoce kvalifikovaného týmu přišla podle Voříška vniveč vinou personálních změn na odpovědném ministerstvu a krátkodobých zájmů
naší politické reprezentace.
Nyní s kolegy z VŠE a z ČVUT buduje
znalostní databázi, která by měla IT manažerům pomoci efektivněji řešit strategické, taktické i operativní úlohy při řízení podnikové informatiky.
„První verze systému bude hotova koncem tohoto roku a bude přístupná všem zájemcům formou software as a service,“ říká
Jiří Voříšek.
Když zkušený pedagog nepracuje ani
neučí, tráví čas na tenise, kole nebo na
golfu. Případně také rád cestuje a užívá si
krásné chvíle s vnoučaty.
ROZHOVOR S JIŘÍM VOŘÍŠKEM
Nabízíme spolupráci
při řešení e-governmentu
Česká společnost pro systémovou integraci organizuje již mnoho let akce zaměřené na zvýšení úrovně využití IT v České
republice. Jaké jsou v tomto směru vaše
priority?
Pro aktuální období rada ČSSI stanovila
dvě klíčové oblasti – e-government a metody a nástroje řízení podnikové informatiky, a to zejména v malých a středních
podnicích. Kvalitativní posun v obou
těchto sférách by přispěl ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním
měřítku.
Jaké problémy vidíte ve využívání dat informačních systémů veřejné správy pro
efektivní řízení státu?
V základních registrech a v agendových
systémech je uloženo mnoho aktuálních
i historických dat, ale jejich využití pro
rozhodování orgánů veřejné moci je zatím
nízké. Například podle analýzy Národní
ekonomické rady vlády existují ve státní
pokladně a v centrálním registru adminis-
32
trativních budov údaje, které vytvářejí
potenciál pro snížení nákladů na údržbu
a správu nemovitostí státu. NERV odhadl,
že jen tady by se ročně dalo ušetřit zhruba
800 milionů.
Zdá se ale, že se začíná blýskat na lepší
časy. Vláda uložila ministerstvu financí
vyhodnocovat výkonové ukazatele, na základě kterých by bylo možné ve státním
rozpočtu zastropovat některé výdaje tak,
aby srovnatelné instituce veřejné správy
utrácely na tytéž nákladové položky srovnatelné prostředky.
Proč se vám zdá řízení informačních systémů veřejné správy nekoncepční?
Zaprvé je třeba stabilizovat jejich vývoj,
tak aby se při změně vládnoucí garnitury
nebo ministrů či náměstků nepřerušila
kontinuita jejich rozvoje. Pro stabilizaci
je nutné zřídit útvar hlavního architekta
e-governmentu, který by stanovil pravidla
rozvoje informačních systémů a sledoval
jejich dodržování. Tato pravidla by též
měla ukončit resortní přístup k IT projektům a provozovaným aplikacím.
Zadruhé je velmi žádoucí více využívat
sdílené IT služby. Řada institucí veřejné
správy nakupuje a provozuje aplikace,
které již jinde fungují a mohly by být sdíleny. Sdílené služby by nejen snížily výdaje státu do IT, ale navíc by znamenaly
pokles potřeby IT specialistů a pomohly
standardizovat procesy a služby veřejné
správy.
Jaké příležitosti vidíte ve spolupráci institucí veřejné správy s IT asociacemi a vysokými školami?
Rozvoj e -governmentu není pouze záležitostí vlády a veřejné správy. Důsledky neúspěchů v této oblasti dopadají na všechny občany i firmy. IT asociace a univerzity
disponují jak znalostmi, tak lidským potenciálem, který zatím pro rozvoj e-governmentu příliš využíván není. ČSSI nabízí veřejné správě spolupráci ve všech
výše zmíněných oblastech.
TO P 3 0 2 0 13
TOP30-blok.indd 32
13.11.13 14:21
Jan Zeman
Obchodní ředitel divize osobních systémů a tisku HP
pro Českou republiku a Slovensko
V
pracovním i osobním životě vyznává přístup, který výstižně shrnul
G. B. Shaw: „Kde je vůle, tam je
i cesta.“ To tvrdí obchodní ředitel divize
osobních systémů a tisku HP Jan Zeman,
k jehož odpovědnosti patří vedení obchodního týmu a zodpovědnost za prodej
osobních počítačů, notebooků, tiskáren
a tiskových služeb pro segment podnikových zákazníků v České a Slovenské
republice.
„První IT společnost, ve které jsem pracoval jako zaměstnanec, byl Compaq Computer
na pozici sales support specialista a následně
jako produktový manažer,“ popisuje kariérní začátky Jan Zeman. Ostatně že chce
pracovat pro velkou IT firmu, věděl už od
střední školy. Líbí se mu, že IT je dynamickým a progresivním oborem. Díky
inovacím není IT stereotypní a navíc
práce pro silného hráče na trhu znamená
i možnost ovlivňovat tržní vývoj.
Pod jeho vedením se firmě HP podařilo
zdvojnásobit podíl na trhu PC produktů
v podnikovém segmentu.
Také úspěšně zvládli fúzi
několika obchodních týmů
v posledních letech. Rád by
ale zlepšil způsob, jakým se
snaží skloubit pracovní vytížení a volný čas s rodinou.
„Asi nejde ani tak
o kvantitu, ale kvalitativně
tam jsou rezervy,“ přiznává
sebekriticky Zeman, který se
už několik týdnů pilně připravuje na předvánoční období, jež je nejhektičtější
částí roku. A v prosinci zve
zákazníky do Barcelony na
největší evropskou konferenci HP Discover.
Jan Zeman věří, že intuitivní dotykové
ovládání je budoucnost IT.
„Když vidím, jak moje malé děti ovládají
všechna dotyková zařízení, je mi jasné, že
nějaké ťukání do klávesnice bude pro tuhle
generaci brzo pasé,“ nabízí příští trendy.
Právě se svými dvěma dcerami se snaží
trávit čas venku, jezdí na kole nebo chodí
do lesa. A když děti usnou, se ženou si rádi
otevřou láhev vína a pustí film, který nakonec většinou pořádně nesledují, protože
si konečně mohou povídat i o něčem jiném
než o provozních záležitostech rodiny.
ROZHOVOR S MARTINEM STÖCKLEM
Veřejný cloud nepatří do průmyslového IT
Cloudové služby nejsou pro výrobce serverů zabijákem,
bez jejich hardwaru by žádný cloud nebyl, říká obchodní ředitel
české pobočky Thomas-Krenn Martin Stöckl.
Jak vnímáte vývoj na IT trhu?
Při zatím stávající a znatelné krizi na celosvětových hospodářských trzích a jejím
dopadu na lokální IT trh jsem s obchodním vývojem velmi spokojen. Velký potenciál a nutnost vylepšení vidím v ještě lepší
integraci na trhu, a s tím spojené rychlé,
trvalé a celoplošné rozšíření známosti
jména a značky Thomas-Krenn.
Spolu s exkluzivním partnerem, firmou
Shiftcom, se nám podařilo vybudovat
velmi efektivní organizaci partnerů a resellerů, kteří tvoří solidní a stabilní bázi
naší obchodní činnosti na českém trhu.
Z důvodů krize se zrovna u naší německé firmy mnoha zemím nepodaří splnit plánovaný obrat. My jsme však našeho
plánovaného ročního obratu spolu s partnery dosáhli již na konci října.
Chystáte v příštím roce něco inovativního?
Inovativní plány samozřejmě máme, ale
s ohledem na ještě nedořešené detaily
mohu prozradit jen, že zamýšlíme revoluční změnu a úpravu nabídky servisních
služeb, neboť se nám, zvláště pro velmi
„citlivý“ český trh nelíbí, že v mnoha případech převyšují ceny těchto služeb mnohonásobně cenu hardwaru.
Hodně se mluví o veřejných cloudech, jaké
máte protiargumenty k provozu vlastních
serverů nebo privátního cloudu?
Různé výroky odborníků a uživatelů způsobují neustále mnoho nedorozumění.
Prvním a hlavním nedorozuměním je
domněnka, že cloudové služby jsou pro
výrobce serverů jakýmsi „super-multi-killerem“, neboť se neustále mluví u cloudu
o omezení hardwaru. Jak má ale fungovat
jakýkoliv cloud, hosting, housing, nebo
vůbec datové centrum bez hardwaru? Již
velmi dávno před cloudem se všichni výrobci serverů začali zabývat konsolidací,
samozřejmě s odpovídajícím, tedy lepším
a bezpečnějším výkonem. V epoše big dat
a globální virtualizace je kvalitní, vysoce
dostupný a perfektně zabezpečený hardware neodmyslitelnou základní komponentou všech dostupných řešení.
Provozujeme vlastní privátní cloud na
vlastních serverech, ale spolupracujeme
se všemi firmami, které také provozují
vlastní cloud a nebo zamýšlejí výstavbu
datových center a zavedení nabídky moderních komunikačních služeb.
Veřejný cloud nemá v oblasti průmyslového IT ze zcela pochopitelných bezpečnostních důvodů co dělat.
w w w.c i o.c z | w w w.c w.c z
TOP30-blok.indd 33
33
14.11.13 13:35
ROZHOVOR S FILIPEM TOMÁNKEM
Trask dává klientům přesně to, co potřebují
Chceme zákazníkům naslouchat a soustředit se na jejich skutečné potřeby, říká Filip Tománek, generální ředitel Trask solutions.
V čem vidíte obecně hlavní problémy IT
projektů u českých firem?
Zásadní problém mnoha IT projektů tkví
v tom, že není dodržena doba implementace, uskutečnění se prodražuje a výsledky
nenaplní očekávání. Cílem Trasku je vždy
dlouhodobá spolupráce s klienty, abychom
dobře chápali jejich potřeby, znali jejich
prostředí a aby jim naše služby přinášely
maximální užitek. Nabízíme jim to, co
skutečně potřebují a co jim dlouhodobě
pomáhá. Nikoliv to, co je líbivé a trendy.
Zní to jednoduše, ale myslím, že výsledky
našich projektů to jasně reflektují.
Můžete uvést konkrétní příklady z praxe?
Příkladem mohou být naše projekty řešící
přesun kritických aplikací na mobilní
platformy, třeba řešení týmové spolupráce
ve Škoda Auto, které výrazně zvyšují efektivitu. Jako další příklad bych mohl uvést
nedávný projekt v České spořitelně, kde
jsme implementovali řešení nad platfor-
mou EMC Documentum, které je zde využíváno pro řízení procesů čili zefektivnění korporátního bankovnictví. Abychom
lépe chápali potřeby klientů, posilujeme
své znalosti i v byznys problematice zákazníků, bez kterých je obtížné kvalitně dodat požadované řešení. Jako příklad z bankovního světa mohu uvést témata FATCA,
collateral management, SEPA, na kterých
nyní spolupracujeme s našimi klienty.
Vysoké náklady byly v nedávné době důvodem pozastavení IT projektů v řadě společností. Dotklo se to i vás?
Naopak, po některých našich službách
jsme zaznamenali dokonce zvýšenou poptávku. A to proto, že většina řešení, která
nabízíme, pomáhá klientům zvyšovat flexibilitu, efektivitu a schopnost inovovat.
Jaké jsou vaše cíle do budoucna?
Chceme i nadále být partnerem našich
klientů při hledání nových způsobů pro
akvizice či retenci zákazníků, a to často
i za hranicemi standardního obchodního
modelu dané organizace. Chceme jim pomáhat v jejich inovacích dodáváním nových myšlenek, pilotováním netypických
řešení nebo přinášením ověřených řešení
ze zahraničí. V oblastech, kterým se věnujeme, chceme patřit vždy mezi top 3 hráče
na trhu.
ROZHOVOR S JANEM ZINKEM
Bezpečnost bude klíčová
Stále častěji řešíme dodávky řešení formou služeb,
říká obchodní ředitel společnosti Anect Jan Zinek.
Co vás na ICT byznysu nejvíc baví?
Vždy jsem vyhledával dynamické prostředí, a to i v soukromém životě, takže rychlost změn a vývoj ICT prostředí mě naplňují. Rozvoj ICT vyvolává změny i v potřebách zákazníka, což nás nutí sledovat,
jak se která část ICT mění, kdo vstoupil
na trh s něčím výjimečným, který výrobce
nejlépe reflektuje potřeby zákazníka. Následně vytváříme řešení, které zákazníkům přináší užitek a výhody pro byznys.
Jak vnímáte vývoj na trhu v posledním
roce a jaký je váš výhled do příštího roku?
Letošní rok byl ze strany investic zákazníků do ICT velmi opatrný. Většinu komplexnějších zakázek jsme uskutečnili až ve
druhém pololetí. Stále častěji řešíme dodávky řešení formou služeb, což jsme
schopni nabídnout pro celé naše produktové portfolio. Očekávám, že v příštím
roce se tento trend potvrdí. Dalším ukazatelem, který byl patrný, je zvyšující se po-
34
vědomí o kybernetické bezpečnosti, což
bude do příštího roku silné téma.
Domníváte se, že bezpečnost bude hrát
v následujících letech stále důležitější roli?
Zcela nepochybně ano. S každou novou
službou či inovací je nutné myslet na jejich zabezpečení. Například cloud je
velmi populární téma, ale pokud nejsou
cloudové služby dostatečně zabezpečené,
jsou diskreditované. Důležitosti pomáhá
i chystaný zákon o kybernetické bezpečnosti, který by měl zajistit nutná opatření.
Jak se tomuto trendu přizpůsobujete?
Jsme ověřený dodavatel bezpečnostních
řešení v oblasti ICT, ale kompetenci stále
rozvíjíme a posilujeme. Naší výhodou je,
že bezpečnost jsme schopni zajistit komplexně, a to od procesní bezpečnosti přes
zabezpečení komunikační a systémové infrastruktury až po bezpečná koncová zařízení v kontextu řešení BYOD.
Chystáte něco inovativního, ojedinělého?
S naší inovativní technologií pro bezpečnou a jednoduchou autentizaci Alucid
máme na příští rok nemalé plány. Po řadě
pilotních implementací očekáváme velká
nasazení nejen v České republice, ale
i v zahraničí. Naši technologii dále rozvíjíme a příští rok klientům představíme
nové funkcionality, o kterých se jistě bude
hodně mluvit. Hodně si slibujeme i od
služeb našeho Security Operation Centra.
TO P 3 0 2 0 13
TOP30-blok.indd 34
14.11.13 13:18
ICT společností v České republice
ICT Companies in the Czech Republic
Také v příštím roce vydáme aktuální verzi populárního žebříčku nejvýznamnějších ICT společností.
Publikace s výsledky za rok 2013 vyjde opět pod hlavičkou měsíčníku CIO Business World.
Nezapomeňte na počátku roku 2014 vyplnit formulář na adrese http://dotazniky.businessworld.cz
Uzávěrka příjmu dotazníků je 30. dubna 2014
TOP30-obalka.indd ob3
13.11.13 11:18
TOP30-obalka.indd ob4
O2_CORPORATE_ICT_RUST_computerworld_special_210x295.indd 1
13.11.13 11:18
18.10.13 14:44
Download

zde - Computerworld