PREČO INZEROVAŤ
V TÝŽDENNÍKU
TREND a produkty
Zdroj: kvantitatívny prieskum GfK Slovakia, počet respondentov: 250, zber dát: august – september 2011
TREND a produkty
Prečo inzerovať v TRENDE
TREND je prestížny renomovaný týždenník, ktorý si ctí hodnoty
slobodného trhu a demokracie a má jasne vyprofilovaný svoj názor
TREND čítajú ľudia v rozhodujúcich pozíciách, ktorí ovplyvňujú dianie
v ekonomike a spoločnosti
TREND číta pravidelne 147-tisíc čitateľov
názorové zameranie TRENDU je jeho čitateľom veľmi blízke
čitatelia dôverujú inzercii v TRENDE, je podľa nich presvedčivá
TREND...%
poskytuje dobrú orientáciu
v ekonomike
89
čítam rád
86
je užitočný pre moju prácu
80
je pre mňa
79
prináša zaujímavé
biznis príbehy firiem
73
inšpiruje ma v osobnom
a pracovnom živote
68
poskytuje rady ako investovať
57
povzbudzuje pozitívne myslenie
55
0
25
určite súhlasím
50
75
100
skôr súhlasím
Čitatelia TRENDU inzercii dôverujú
%
Inzercii v TRENDE dôverujem,
je presvedčivá
76
Inzerciu v TRENDE
si vždy všimnem
63
Inzercia v TRENDE je pre mňa
zdrojom informácií
54
0
25
skôr súhlasím
50
75
100
určite súhlasím
Zdroj: kvantitatívny prieskum GfK Slovakia, počet respondentov: 250, zber dát: august – september 2011
2
TREND si čitatelia vážia
TREND a produkty
TREND...%
je odborný
64
je aktuálny
59
obsahuje analýzy a fakty
59
je dôveryhodný
50
je objektívny
47
je obsahovo silný
46
má dobrý výber tém
40
0
25
50
75
100
TREND je ....
%
vynikajúci
veľmi dobrý
dobrý
99
0
25
50
75
100
Čitatelia by TREND odporučili svojim priateľom
%
98
0
25
určite áno
50
75
100
skôr áno
Čitatelia sú k TRENDU lojálni
60 % čitateľov číta TREND dlhšie ako 3 roky
%
menej ako 1 rok
1 až 3 roky
viac ako 3 roky
0
25
50
75
100
Predplatitelia TRENDU sú lojálni
%
TREND by si predplatili znovu
96
0
25
určite áno
50
75
100
skôr áno
Zdroj: kvantitatívny prieskum GfK Slovakia, počet respondentov: 250, zber dát: august – september 2011
3
TREND a produkty
Rubriky týždenníka TREND
Inzerciou v konkrétnej rubrike TRENDU oslovíte zákazníkov cielene
Názory
Res publica
Téma
Ekonomika
Svet
Podnikanie
Financie
Enjoy
4
TREND a produkty
Témy TREND Plus
Tématická rubrika TREND Plus na vybrané aktuálne témy z ekonomiky
a biznisu tvorí prirodzenú súčasť týždenníka TREND s vlastnou titulnou stranou
TREND Plus
Energetika
TREND Plus Privátne
bankovníctvo
Tablety,
smartfóny
smartfóny
a tablety
November 2013
Ako si vybrať mobilné zariadenie?
Megapixle a megahertze
nie sú rozhodujúce
Akým softvérom si naplniť
smartfón a tablet? Tipy na aplikácie
od manažérov slovenských firiem
str. 58
str. 58
Pomocníci
nielen na okrasu
Ukážka falošnej obálky upozorňujúcej na Tému TREND Plus a vnútornej strany
Tematické projekty a čitateľské súťaže
Týždenník TREND príležitostne pripravuje seriály a tematické projekty na rôzne aktuálne
témy a čitateľské súťaže, ktoré sú exkluzívnou inzertnou možnosťou. Upozorňuje na ne
falošná titulka.
KTO POVEDAL,
ŽE SKRACHOVAŤ
JE HANBA?
www.etrend.sk/failurestories
Zviditeľni školu a svoj talent.
Napíš príbeh, na ktorom sa môžu podnikatelia
a manažéri učiť a vyhraj jednu z piatich
cien v celkovej hodnote 7000 €
„A life spent making mistakes is not only more honorable,
but more useful than a life spent doing nothing.“
G. B. Shaw
Podnikanie
Start-up mesiaca
Bez biznis plánu
je minimálna hranica
čistej ziskovej marže
podniku, aby doň Michael
Rostock-Poplar
investoval
Dominik Orfánus / [email protected]
na prvý pohľad – snúbi s jeho ne­
formálnym prístupom, uvoľne­
ným vystupovaním a pocitom, že
zakladatelia sú stále najdôležitej­
ší majitelia podniku. M. Rostock­
­Poplar nechce vo firme viac ako
desať percent, pretože by to bo­
lo pre ľudí, ktorí pracujú na pro­
dukte, demotivačné. Tento tro­
cha kontroverzný investor známy
z relácie Deň D chalanom dáva
istotu, že ak pôjde všetko fajn,
Michael RostockPoplar nechce
vo firme viac
ako desatinu,
inak by to bolo
pre zakladateľov
demotivačné
Daniel Minárik (zľava), Michael Rostock-Poplar a Jozef Štefánik
P
artnerstvo bez čísel,
plánov a komplikova­
ných právnych zmlúv.
Jednoducho si pad­
li do oka. Zakladatelia projek­
tu ProfitUp Daniel Minárik a Jo­
zef Štefanka získali prostriedky
od anjelského investora Michae­
la Rostocka­Poplara, aby mohli
s aplikáciou určenou na zber
a komplexnú analýzu maloob­
chodných dát ďalej expandovať.
Na plný plyn
D. Minárik pracoval od devät­
nástich rokov pre centrálu slo­
venského Nike, najprv ako asis­
tent na obchodnom oddelení, ná­
sledne analyzoval maloobchodné
dáta. Neskôr sa staral o finanč­
ný controlling v centrále Adidas.
„Už počas práce pre centrálu Ni­
ke som videl, že zber, spracova­
V YHL A SOVATEĽ
50 %
ProfitUp je prvý slovenský start-up, do ktorého investoval
český biznis anjel Michael Rostock-Poplar
nie a efektívna analýza maloob­
chodných dát je oblasť, ktorá je
problematická aj pre väčšie spo­
ločnosti, nehovoriac o tých men­
ších,“ vysvetľuje. Keď v roku 2011
s J. Štefankom spolupracovali na
blogu o teniskách Kicks.sk, zisti­
li, že systém pre maloobchody je
oveľa perspektívnejší.
J. Štefanka programoval Pro­
fitUp popri svojom inom vcelku
úspešnom projekte – kalendár
ovládaný hlasom Assistant, kto­
rý si používatelia iPhonov najmä
v zámorí obľúbili. Tento projekt
išiel bokom, aj keď ho dodnes
J. Štefanka aktualizuje.
Podnikateľské topánky oboch
zakladateľov ich zviedli zo štu­
dentskej cesty, takže obaja svo­
je univerzitné štúdiá zavesili na
klinec – jeden manažment, druhý
elektrotechniku. Nie je to žiaden
problém, veď väčšina veľ kých
svetových podnikateľov nedo­
končila vysokú školu. „Ja som
nedokončil štvrtú vysokú školu,
takže v priemere tu každý z nás
tú výšku má,“ smeje sa investor
M. Rostock­Poplar.
Neformálny prístup
Prelomovým úspechom start­
­upu, ktorý sa na začiatku volal
Retail Business Inteligence bola
výhra Podnikateľského nápadu
roka 2012, kde uspeli spomedzi
troma stovkami projektov. Samo­
zrejme, začali sa o nich zaujímať
aj investori, ale mladí podnikate­
lia žiadnych cielene nevyhľadá­
vali. Biznis bol už po pár mesia­
coch ziskový. D. Minárik s J. Šte­
fankom však rýchlo pochopili,
že na masívne rozšírenie budú
potrebovať skúseného partnera.
Keď sa už blížili k dohode s jed­
ným investorom, stretol D. Mi­
nárik na Stredoeurópskom fóre
podnikateľských anjelov v Brati­
slave M. Rostocka­Poplara. Pria­
teľsky debatovali, až sa dohodli
na ďalšom stretnutí. „Padli sme
si do oka. Nehľadali sme peniaze,
ale skôr niekoho, kto nám otvo­
rí dvere na ďalšie trhy a kto by
nás koučoval,“ hovorí D. Minárik.
Celý proces vstupu do Profit­
Upu netrval dlhšie ako pol roka.
A pozor, bez žiadnych siahodl­
hých zmlúv či záruk. „Ani ne­
viem, či máme niečo na papie­
ri. Nemáme ani biznis plán. Po­
važujem ho za úplne zbytočný,“
šokuje M. Rostock­Poplar a neza­
budne dodať, že je tým najpoho­
dovejším anjelským investorom,
akého pozná (TREND 21/2012).
Takáto „neopatrnosť“ sa – aspoň
nepredá ich ani za päť, sedem
rokov. Od zakladateľov chce na­
sadenie a samostatnú prácu bez
toho, aby im musel hovoriť, čo
majú robiť.
„Snažím sa im vštepiť, že naj­
lepšie je málo pracovať a veľa za­
rábať,“ dodáva s tým, že nechce
znižovať ich nasadenie, ale skôr
podporiť „filipa“, aby produkt
fungoval čo možno najsamo­
statnejšie. Podobne má v port­
fóliu viacero firiem – napríklad
platobnú službu GoPay, službu
zefektívňovania online podnika­
nia BizBox a ďalšiu desiatku start­
­upov. M. Rostock­Poplar už ro­
ky hľadá aj vhodnú podnikateľ­
skú príležitosť na Slovensku. Ako
prezrádza, k ProfitUpu čoskoro
pribudne ďalšia investícia.
Bezhraničný
Vietnamský a poľský jazyk ma­
jú byť ďalšie, ktoré do aplikácie
ProfitUp – popri slovenčine, an­
gličtine, nemčine a češtine – mie­
nia D. Minárik s J. Štefankom pri­
dať. M. Rostock­Poplar dodáva,
že toto sú krajiny, kde je maloob­
chod – najmä odevný – ohromne
rozvinutý. Služba ProfitUp je na
svete rok. Z maloobchodnej pre­
vádzky vyťahuje podstatné dá­
ta a dáva ich do analytickej sú­
vislosti. Vďaka nej vie podnika­
teľ napríklad plánovať zásoby,
organizovať pracovné zmeny či
zefektívniť cenové akcie.
M. Rostock­Poplar je presved­
čený, že služba je pre racionál­
ne zmýšľajúceho podnikateľa
zmysluplná, že s predajom – aj
za hranicami – by nemali mať
problém. Referencie ich ôsmich
slovenských a českých klientov
– značiek ako Tchibo, Martinus
či Adidas – pravdepodobne ne­
budú hrať pri rozhodovaní dô­
ležitú rolu.
Marža
M. Rostock­Poplar je známy aj
tým, že neinvestuje do služieb
a podnikov s nižšou čistou zis­
kovou maržou, ako je päťdesiat
percent. Je to tak aj v ProfitUpe,
napriek tomu, že jeho zakladate­
lia ponúkajú aplikáciu s paušál­
nym mesačným poplatkom? Ši­
roký úsmev a jemné prikyvova­
nie Michaela svedčí o tom, že to
tak je: „Je to škálovateľné, ľah­
ko prenesiteľné a jednoduché,“
vymenúva atribúty, ktoré sú pre
neho podstatné pri akvizícii nie­
koľ kých percent firmy.
Pokiaľ ide o investíciu do Pro­
fitUpu, M. Rostock­Poplar si ani
nespomína na presnú sumu, za­
kladatelia zasa nechcú byť kon­
krétni. Určite ide o sumu v de­
siatkach tisíc eur na ďalší rozvoj.
Suma nie je – ako to býva bež­
né – rozdelená na takzvané mi­
lestony. Teda, keď až po splnení
konkrétnych výsledkov dostane
start­up časti vopred dohodnutej
investície. Český investor hovorí,
že ak bude biznis šliapať dobre,
ešte pár percent firmy prikúpi.
A ak do dvoch rokov nenaplní je­
ho predstavy, bude mierne ner­
vózny, nahnevaný a veľmi tvrdý.
Zatiaľ synergie s ostatnými fir­
mami v portfóliu nehľadá, ale
časom nejaký prienik určite náj­
du – aspoň v zákazníckej báze.
Maloobchod
Pravda je, že ak má byť Profit­
Up „million dollar baby“ – fir­
ma hodná miliónov dolárov, mu­
sia rýchlo obsadzovať trhy, as­
poň v stredoeurópskom regióne.
Konkurenciu s rovnakou službou
pre maloobchodníkov TREND sí­
ce nenašiel, ale niektoré veľ ké
spoločnosti majú na analýzu dát
dokonca špeciálne tímy a odde­
lenia.
Big data je teraz v móde, naj­
mä z pohľadu online biznisu.
ProfitUp je primárne pre fyzic­
ký maloobchod – oblasť, ktorá
sa vďaka boomu internetového
predaja scvrkáva. Nový nástroj
pomôže znížiť náklady kamen­
ných predajní a zvýšiť ich konku­
rencieschopnosť v predaji. Slo­
venskí inovátori sú pritom do­
ma najmä v odevnej brandži,
postupne modifikujú aplikáciu
napríklad aj pre lekárne alebo
špecializovaný maloobchod.
J. Štefanka mieni ProfitUp
zlepšovať najmä o nové výpo­
vedné hodnoty: „Momentálne
sme napríklad pridali analýzu,
ktorá na základe algoritmu doká­
že odporučiť produkty na mož­
né preskladnenie v rámci pre­
dajní – ak sa napríklad v jednej
produkt predáva dobre a v ďal­
šej, naopak, nie.“
Oprava
V článku Pomalší rast a pokles zisku, ktorý bol uverejnený v TREN­
DE 35/2013, jeho autor Vladimír Masár uviedol, že „SEPS klesol
medziročne čistý zisk o 240 miliónov eur. Na vlaňajších 67 mi­
liónov eur sa ukazovateľ prepadol najmä vďaka preceneniu ma­
jetku v roku 2011, čo malo pozitívny vplyv na predvlaňajší hos­
podársky výsledok“. Pri interpretovaní zozbieraných údajov sa
opomenula vysvetľujúca poznámka, ktorá by objasňovala, že hod­
nota 67,2 milióna eur zodpovedá komplexnému výsledku spoloč­
nosti, a nie čistému zisku po zdanení. Správne znenie malo byť
nasledovné: „Čistý zisk po zdanení (bez vplyvov precenenia ma­
jetku) vzrástol zo 42,3 milióna eur v roku 2011 na 78,9 milióna
eur v roku 2012.“ TREND sa za túto nezrovnalosť ospravedlňuje.
T-1054
ODBORNÍ GAR ANTI
40
Failure Stories
24. OK TÓBER 2013
FOTO – M A Ň O ŠTR AUCH
Start-up mesiaca
41
TREND TOP
manažér roka
5
TREND a produkty
TREND supplementy – ročenky TREND TOP
Odvetvové ročenky TREND TOP sú komplexné a analytické prílohy s rebríčkami najväčších
firiem v danom odvetví, ktoré pripravuje TREND ako jediné médium na trhu. Keďže sú unikátnym
zdrojom informácií na porovnávanie ekonomickej úspešnosti firiem, ich vydanie je očakávanou
udalosťou v brandži.
TREND TOP v motorizme
TREND TOP v cestovaní
TREND TOP v infotechnológiách
TREND TOP v stavebníctve a realitách
TREND TOP vo finančníctve
v priemysle
Samostatne nepredajné
September 2013
Ťažobný priemysel mal vlani
najväčšiu ziskovosť – vďaka
skladovaniu plynu
Popri sektore automotive
hrajú významnú úlohu
v strojárstve výrobcovia ložísk
Potravinári na domácom trhu
strácajú, dováža sa čoraz viac
hotových potravín
str. 8
str. 28
str. 48
vo finančníctve
Samostatne nepredajné
Jún 2013
Klesol bankám vlani profit
či stúpol? TREND vysvetľuje,
ako sa im naozaj darilo
Lízingový trh má novú
jednotku, ktorá už roky
produkuje najvyššie zisky
Poisťovniam sa prepadli zisky,
hlavne pre dotváranie rezerv
v životnom poistení
str. 4
str. 26
str. 39
Rekordná
žatva:
17 vyrobených áut na 100 obyvateľov
TREND TOP v zdravotníctve a farmácií
TREND TOP v reklame a médiách
TREND TOP v priemysle
TREND TOP
Slovensko a svet v roku 2014
2013
Samostatne nepredajné
November 2013
Ocenenie TRENDU
získali Cikautxo SK,
Slovenská sporiteľňa
a ČSOB Poisťovňa
Banková daň sekala z výsledkov
všetkých peňažných ústavov,
v niektorých prípadoch bola dôvodom
prepadu do červených čísel
Automobilky a energetici
mali vlani veľmi dobrý rok,
elektrotechnika svoje ambície
naplno nepotvrdila
str. 6, 10, 14
str. 10
str. 33
november 2012 I www.etrend.sk
Slovensko a svet
V ROKU 2013
SLOVENSKÉ AUTOMOBILKY UŽ RAST DOMÁCEJ EKONOMIKY NEVYČARUJÚ
O BUDÚCNOSTI EUROZÓNY ROZHODNÚ VOĽBY V NEMECKU
Na vlne autonomiky
Finančníci sejú,
VLÁDA ŽNE
C E N Y Z H O T O V I L M G R . A R T. O L I V E R L E Š Š O
G E N E R Á L N I PA R T N E R I T R E N D K O N F E R E N C I E T O P M A N A Ž M E N T
38-01ro.indd 1
12.9.2013 15:06
24-01ro.indd 1
6.6.2013 12:26
44-01ro.indd 1
24.10.2013 12:47
47-01ro.indd 1
19.11.2012 13:35
Ročenky TREND TOP
sú užitočným zdrojom informácií
98
Ekonomické údaje v ročenkách
TREND TOP sú jedinečný zdroj
informácií
81
0
25
úplne súhlasím
Čítanie ročeniek TREND TOP
všetky alebo
takmer všetky
väčšinu z nich
%
50
75
100
skôr súhlasím
Archivovanie ročeniek
všetky alebo
takmer všetky
%
väčšinu z nich
žiadne
6
11
16
13
37
41
len niektoré
33
žiadne
43
len niektoré
6
TREND a produkty
TREND špeciál
Cielene možno osloviť čitateľov v špecializovaných prílohách TREND Špeciál, ktoré
prinášajú ucelený pohľad na vybranú oblasť v aktuálnom čase.
Právo a advokácia
Finančné služby
TOP 200
Finančný biznis
Logistika a transport
Vysoké školy
Cloud
Fleet
Finančný biznis
Samostatne nepredajné
Október 2013
Po prepade zisku sa
bankám v prvom polroku
podarilo hospodársky
výsledok zlepšiť
Lízingový trh pocítil výpadok
projektov financovania
obnoviteľných zdrojov,
spotrebitelia ho potiahli
Životné poistenie rástlo
len mierne, majetok kvôli autám
tradične klesal, ale ziskovosť
sektora sa nemení
str. 4
str. 20
str. 26
TOP 200
Samostatne nepredajné
Jún 2013
Bez automobiliek by
slovenská ekonomika
stagnovala
Prečo sa riadenie stalo
profesiou bojazlivých
rutinérov a kedy sa to zlepší
Firmy sa predávajú
za najnižší násobok EBITDA
za ostatných desať rokov
str. 4, 28
str. 20
str. 24
Finančníkom zavarili
nízke úroky
Automobilky
Mohykáni, čo držia
slovenskú ekonomiku
39-01c.indd 1
26.9.2013 15:16
25-01c.indd 1
20.6.2013 13:37
%
TREND Špeciály sú komplexný
zdroj informácií z danej oblasti
85
0
25
50
úplne súhlasím
75
100
skôr súhlasím
TREND Focus
TREND Focus – zahraničné spoločnosti v SR
Prostredníctvom seriálu príloh TREND Focus predstavuje TREND svojím čitateľom konkrétnu
krajinu v celej komplexnosti vzájomných obchodných vzťahov. Nielen množstvom analytických
dát o zahraničnom obchode, ale aj zaujímavým obsahom. Tieto dvojjazyčné prílohy sa môžu
stať cenným informačným zdrojom, s ktorým budú narábať aj inštitúcie reprezentujúce krajinu
zahraničným partnerom.
Poľsko
Samostatne nepredajné
November 2013
Slovensko-poľská obchodná
výmena sa za dve desaťročia
zdvadsaťnásobila
Ak Poliakom neposkytneme
kvalitné služby, nebudú mať
o Slovensko záujem
Hlavnou prekážkou pri rozvoji
biznisu je slabá dopravná
infraštruktúra
str. 6
str. 8
str. 12
ÚSPECH
made in Poland
7
TREND eXtra
eXtra reality – aktuálny prehľad realitných projektov
na Slovensku. Retailová príloha vytvára výborné možnosti
na rýchly prehľad realizovaných novostavieb a porovnávanie
produktov a služieb v realitnom biznise.
eXtra míľniky v podnikaní
Ponúka jedinečnú ponuku partnerstva prílohy, ktorá odhalí úspešné
príbehy firiem a ich pôsobenie v biznise. V kombinácii s celostranovou
prezentáciou firmy ponúka možnosť zaradenia príspevku konateľa,
generálneho riaditeľa, alebo iného zástupcu spoločnosti zhodnotiť
doterajšie pôsobenie firmy na trhu, prípadne vývoj situácie v odvetví.
eXtra spoločenská zodpovednosť
TREND predstavuje konkrétne príklady spoločensky zodpovedného
správania sa domácich a zahraničných firiem. Aktivity firiem v oblasti
vzdelávania, vedy, kultúry, športu, zdravia, ekológie alebo regiónu
či komunity patria dnes už k výbave každej modernej firmy. Príloha
má záujem predstaviť rôzne stupne spoločenskej zodpovedmnosti
– firemné dobrovoľníctvo, zavádzanie etických kódexov, definovanie
komplexnej stratégie korporátneho CSR, či CSV programu.
Daňový a odvodový kalendár
Užitočný a praktický kalendár so všetkými
odvodovými a daňovými termínmi dostávajú
všetci čitatelia TRENDU každoročne v januári.
Zdroj: kvantitatívny prieskum GfK Slovakia, počet respondentov: 250, zber dát: august – september 2011
8
Základné údaje
TREND ŠPECIÁL LOGISTIKA A TRANSPORT
T Ý Ž D E N N Í K O E KO N O M I K E A P O D N I K A N Í
Viem, kto je
14 . N OV E M B R A 2 01 3/4 5
SPORENIE
Úroky neporastú,
no sporiť sa dá
SLOVENSKÝ
GOOGLE
IVAN ŠTEFUNKO
STRANA 14
KELLNER
KUPUJE O2
Miliardár došiel
tam, kam chcel
34
STRANA
NOVÝ ŠÉF
MARKÍZY
Matthias Settele
so zmenou
stratégie
44
STRANA
Cena pre predplatiteľa 1,44 € Cena 2,20 € www.etrend.sk
TREND pre iOS a Android v stredu napoludnie
45-01.indd 1
11.11.2013 13:37
Periodicita:týždenník
Vychádza:štvrtok
Distribúcia:
TREND Representative,
Mediaprint Kapa
Cena:
2,20 EUR
Náklad:
17 000 – 20 000 ks
Rozsah:
68 – 128 strán
Formát:
210 x 280 mm
Farebnosť:plnofarebný
Zdroj: kvantitatívny prieskum GfK Slovakia, počet respondentov: 250, zber dát: august – september 2011
9
Download

PREČO INZEROVAŤ V TÝŽDENNÍKU