Newsletter
Scientific Books
Medzinárodný rok chémie 2011
„Chémia je náš život, naša budúcnosť.“
ROZHOVOR
s významným
chemikom
Skutočnou univerzitou nášho života sú knihy
na strane 9
Február / 2011
Newsletter Scientific Books I Malé Centrum, s.r.o.
Február / 2011
Obsah
Predhovor
2
Rok 2011 je Medzinárodným rokom chémie
3
Kníhkupectvo a vydavateľstvo Malé Centrum, s.r.o.
v rámci Medzinárodného roku chémie 2011
5
Rozhovor s pánom RNDr. Ing. Miroslavom Zikmundom,
CSc. na tému Medzinárodného roku chémie 2011
9
Atómové hmotnosti desiatich prvkov v periodickej
tabuľke spôsobili zmenu v histórii chémie
12
Štatistické údaje o citáciách a medzinárodnej spolupráci
13
Niekoľko faktov o Nobelovej cene za chémiu
15
Svetové vydavateľstvá kníh v oblasti chémie
16
Krása chémie
18
Novinky v oblasti chémie
20
Chemické perličky
21
Populárno-odborný Online Newsletter Scientific Books je
publikovaný kníhkupectvom a vydavateľstvom Malé Centrum,
s.r.o. v spolupráci so zahraničnými odbornými vydavateľstvami.
Online Newsletter Scientific Books je bezplatný časopis, ktorý
bude vychádzať neperiodicky, cca 4-8 krát do roka.
ZAPOJTE SA AJ VY
DO PLÁNOVANEJ
POPULÁRNO-ODBORNEJ
PUBLIKÁCIE
ktorú venujeme
Medzinárodnému roku chémie
2011
Využite túto jedinečnú možnosť
a pošlite nám svoj príspevok, esej alebo
aforizmus a propagujte nielen seba, ale
aj vašu univerzitu, pracovisko alebo
školu. Vaše príspevky budú uverejnené
priamo v našej publikácii, ktorá vyjde
v priebehu roku 2012. (viac na strane 5)
Počas Medzinárodného roku chémie
2011 sme si pre vás pripravili zaujímavé
informácie a aktivity spolu s virtuálnou
prezentáciou titulov z chémie.
„Sledujte našu web stránku“
Copyright © Malé Centrum, s.r.o.
Scientific Books
Royal Society of Chemistry
|9780854048670| (vpravo)
Autori: Tím Malého Centra, s.r.o.
Šéfredaktorka: Mgr. Jana Žemličková
Riaditeľ: Ing. Anton Žemlička, PhD.
Gabriele Froböse
Rolf Froböse
Malé Centrum, s.r.o. spolupracuje s viac než dvesto renomovanými
odbornými vydavateľstvami z celého sveta, predovšetkým z USA,
Veľkej Británie, Nemecka, Holandska, Švajčiarska a s väčšinou
odborných vydavateľstiev zo Slovenska a z Čiech.
Fotografia na obálke časopisu: Marie Curie Sklodowska
https://reich-chemistry.wikispaces.com
CENTRÁLA
POBOČKY
Malé Centrum (FCHPT STU)
Radlinského 9, Bratislava, SR
Malé Centrum (FEI STU)
Poštová adresa:
P.O.Box 71/15,
810 05 Bratislava 15, Slovakia
tel.: 02/ 52 93 11 22
fax: 02/ 52 49 64 29
www.malecentrum.sk
[email protected]
Ilkovičova 3, Bratislava
tel.: 02/ 60 29 11 34
[email protected]
Oxford University Press
|9780192862068| (vľavo)
John Emsley
Malé Centrum (PřF MU)
Kotlářská 2, Brno
tel.: 00 420 549 492 571, 549 497 957
fax: 00 420 549 492 680
[email protected]
www.malecentrum.cz
www.malecentrum.sk
www.malecentrum.cz
1
Newsletter Scientific Books I Malé Centrum, s.r.o.
Predhovor
vedomili sme si ako veľmi je potrebné neustále inovovať náš
prístup, naše služby a ponúkanú odbornú literatúru.
Profesionalita je pre náš tím nesmierne dôležitá vlastnosť
a preto sa aj my musíme vzdelávať a sledovať novšie a novšie
informácie, aby sme sa v prístupe k vám zlepšovali. Náš entuziazmus
viedol k myšlienke uviesť na slovenský a český trh odbornej
literatúry niečo nové a možno aj odlišné od toho, s čím ste sa
doteraz stretli. Pripravili sme pre vás milí čitatelia populárnoodborný Online Newsletter Scientific Books, ktorý sa vám bude
prihovárať niekoľko krát do roka počas zaujímavých vedeckých
udalostí, výstav, konferencií alebo zaujímavej odbornej literatúry,
ktorá nedávno vyšla na svetovom trhu s odbornou literatúrou
v mnohých zahraničných vydavateľstvách. V tomto časopise vám
budeme často ponúkať zaujímavé poznatky venované rôznym
vedným oblastiam; informácie o našich aktivitách a akciách; o
najvýznamnejších tituloch, ktoré predstavujú dôležitú úlohu v
odbornej spoločnosti; informácie o vydavateľstvách a mnohé iné.
Naše prvé číslo je venované Medzinárodnému roku chémie 2011
práve preto, aby sme aj my, kníhkupectvo a vydavateľstvo Malé
Centrum, s.r.o. slávnostne privítali tento „vedecký rok“ s úctou
a nadšením. Veríme, že sa vám bude prvé číslo nášho časopisu páčiť.
Prajeme vám príjemné čítanie
Jana Žemličková
šéfredaktorka
Február / 2011
2
Newsletter Scientific Books I Malé Centrum, s.r.o.
Február / 2011
3
Rok 2011 je Medzinárodným rokom chémie
Plyny, kvapaliny a tuhé látky sú tvorené z chemických
prvkov alebo zlúčením týchto prvkov. Ľudské chápanie
materiálnych vlastností nášho života je založené práve
na vedomostiach z chémie. A v skutočnosti sú všetky
živé procesy riadené chemickými reakciami.
V súčasnosti IUPAC plní dôležitú úlohu pri určovaní
štandardov pre pomenovanie chemických prvkov a
ich zlúčenín prostredníctvom Medzinárodného
výboru pre nomenklatúru a symboly. Okrem
kodifikácie názvoslovných smerníc stanovuje aj
štandardy pre medzinárodný pravopis názvov v
prípadoch sporu. Ide teda naozaj o významnú
organizáciu aj z celosvetového hľadiska. Na
Slovensku je partnerom IUPAC práve Slovenská
chemická spoločnosť pri SAV (SCHS).
IYC 2011 ponúka celý rad interaktívnych, zábavných
a vzdelávacích aktivít pre všetky vekové kategórie.
V rámci celosvetovej oslavy úspechov chémie sa
zapojí väčšina chemických inštitúcií na celom svete,
ktoré budú usporadúvať rôzne popularizačné
podujatia pod hlavným mottom „Chémia je náš
život, naša budúcnosť“ („Chemistry - our life, our
future”).
Hlavným cieľom je pripomenúť a vyzdvihnúť
významný prínos chémie k rozvoju ľudského
poznania, ale aj to, ako môže práve moderná chémia
pomôcť pri odstraňovaní negatívnych následkov,
predovšetkým na životné prostredie. Rok 2011 bude
zároveň aj podporovať záujem o chémiu medzi
mladými ľuďmi do budúcnosti. Okrem toho má
pripomenúť svetu významné výročie – sto rokov,
ktoré v roku 2011 uplynú od udelenia Nobelovej
ceny Marie Curie-Sklodowskej za objav rádia
a polónia a ďalšieho štúdia rádia. Tento objav mal
obrovský význam pre pochopenie vzniku chemických
prvkov a zdôrazňoval význam chémie pre ľudstvo.
Rok 2011 bude teda nielen príležitosťou k oslave
prínosu žien vo vede, ale aj ďalším výročím (100
rokov) od založenia Medzinárodnej asociácie
chemických spoločností, ktoré poskytujú výhody
v rámci medzinárodnej vedeckej spolupráce.
Všetky sprievodné akcie budú zdôrazňovať zásadný
význam chémie pre udržateľnosť a zlepšenie nášho
spôsobu života na Zemi. Prostredníctvom prednášok,
výstav a iných aktivít sa bude klásť dôraz na
chemický výskum, ktorý je rozhodujúci pri riešení
našich globálnych problémov súvisiacich so zdrojmi
pitnej vody, s potravinami, so zdravím, energetikou,
dopravou a s mnohými ďalšími sférami.
Na Slovensku by sa Medzinárodný rok chémie mal
podľa predstaviteľov SAV zamerať práve na úsilie
pritiahnuť k chémii čo najviac mladých ľudí. V
posledných rokoch totiž záujemcov o štúdium
chémie v SR ubúda. Práve z tohto dôvodu sa treba
orientovať nielen na stredoškolákov, ale už aj na
žiakov základných, či dokonca materských škôl.
Použité zdroje: TASR, SAV, Chemistry 2011, oficiálna stránka OSN,
UNESCO, IUPAC
www.chemistry2011.org
Rok 2011 je na základe vyhlásenia
organizácie
UNESCO
a OSN
významným Medzinárodným rokom
chémie (IYC 2011). Základom
úspešnej deklarácie bolo Valné
zhromaždenie v auguste 2007, ktoré sa konalo
v Turíne, v Taliansku, počas ktorého IUPAC
(Medzinárodná únia pre čistú a aplikovanú chémiu)
jednomyseľne schválila uznesenie v prospech
vyhlásenia roku 2011 za významný „chemický rok“.
Výkonná rada UNESCA odporučila toto prijatie, ktoré
následne v decembri 2008 viedlo k vyhláseniu
Medzinárodného roku chémie 2011 Valným
zhromaždením Organizácie spojených národov.
Iniciatíva únie IUPAC, medzinárodnej mimovládnej
organizácie, ktorá sa už 90 rokov venuje rozvoju
chémie vychádzala zo všeobecne známych dôvodov.
Newsletter Scientific Books I Malé Centrum, s.r.o.
Február / 2011
A PHILATELIC RAMBLE THROUGH CHEMISTRY
„It is the kind of book published only once in a generation“
-
Edgar Heilbronner, Foil A. Miller
This is not a history of chemistry which uses stamps instead of the usual illustrations,
but a collection of short essays and comments on such chemistry as can be found on
postage stamps and other philatelic items. In other words, the choice of topics is
dictated by the philatelic material available, with the necessary consequence that
important parts of chemical history will be missing for the simple reason that they
have not found their way onto postage stamps. Thus, the reader may find detailed
comments on lesser known chemists, such as Wilhelm August Lampadius who has
been honoured with two stamps by the German Post Office, but hardly anything on
such luminaries as Robert Bunsen, who have not been deemed worthy of a
commemorative issue.
9783906390314 • Paperback • 278 strán • Január 2004
4
Newsletter Scientific Books I Malé Centrum, s.r.o.
Február / 2011
Kníhkupectvo a vydavateľstvo Malé Centrum, s.r.o.
v rámci Medzinárodného roku chémie 2011
Kníhkupectvo a vydavateľstvo Malé
Centrum, s.r.o. sa od roku 1992
profesionálne venuje zahraničnej
odbornej literatúre. Vo svojich
špecializovaných kníhkupectvách, na
Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU,
Fakulte elektrotechniky a informatiky STU
v Bratislave, a na Prírodovedeckej fakulte MU v Brne
ponúka monografickú a učebnicovú literatúru zo
všetkých vedných oblastí, ktorým sa významní vedci,
bádatelia a VŠ učitelia už desaťročia venujú. Predaj
niekoľko zväzkových encyklopédií a odborných
slovníkov, ktoré sú bibliami v konkrétnych vedných
oblastiach je takisto hlavnou súčasťou aktivít,
v ktorých Malé Centrum vyniká.
Niektorí z vás by sa možno pýtali prečo sa táto firma
volá Malé Centrum, čo by mohlo súvisieť s drobnými,
rozvíjajúcimi sa aktivitami. Práve opak je pravdou.
Svedčia o tom vybudované dlhoročné vzťahy so
svetovými renomovanými vydavateľstvami odbornej
literatúry, aktívna a priateľská spolupráca
s jednotlivými reprezentantmi týchto vydavateľstiev,
etablovaná pozícia na slovenskom i českom trhu už
viac ako 18 rokov a predovšetkým ponuka nielen
veľmi vzácnych a zaujímavých vedeckých výskumov v
podobe kníh, ale aj odborných informácií, ktoré sa
snažia pracovníci v Malom Centre neustále sledovať.
Výsledkom je aj súčasné posilnenie marketingového
oddelenia, ktoré sa bude snažiť sprostredkovať
najnovšie aktuality, čo sa týka odbornej literatúry
priamo až k vám.
Mnoho aktuálnych a potenciálnych klientov Malého
Centra sa dostalo do situácie, že by si chcelo zakúpiť
knižku alebo niekoľko odborných titulov naraz, ale
neradi hovoria len o virtuálnych ponukách. Malé
Centrum preto organizuje niekoľko odborných
výstav počas roka v spolupráci so špecializovanými
knižnicami, resp. inými pracoviskami, či inštitúciami,
počas ktorých si záujemci môžu vystavované tituly
prelistovať a rozhodnúť sa tak na mieste, prípadne si
odniesť túto informáciu so sebou a s garantovanou
výstavnou zľavou prísť priamo do predajne. Výstavy
sú buď všeobecného charakteru, napríklad
každoročne od jej založenia na Bibliotéke v Incheba
Expo Bratislava, alebo špecifické ako informačné
technológie, lekárske vedy a mnohé iné. Organizujú
sa aj počas významných konferencií, seminárov,
sympózií a pracovných stretnutí a spríjemňujú tým
atmosféru podujatia a zároveň zvyšujú jeho vedeckú
hodnosť. Odbornými prezentáciami o najnovších,
najzaujímavejších a najhodnotnejších tituloch, ktoré
sú popretkávané rôznymi odbornými informáciami
sa takisto Malé Centrum pomaly začleňuje medzi
vedcov a profesionálnych pracovníkov, ktorým záleží
na odbornom raste ich osobnosti a neustálom
zlepšovaní sa v odbornej komunikácii v anglickom
jazyku. Nemenej významnými sa stali tematické
a vydavateľské virtuálne expozície na webovej
stránke kníhkupectva, sprevádzané zaujímavými
zľavami.
Ak sa nájdu klienti, ktorí nemajú čas na vyhľadávanie
titulov, nevedia sa zorientovať v ponuke rôznych
zahraničných vydavateľstiev, prípadne by chceli
vlastniť najvýznamnejšie a najpredávanejšie tituly
alebo jednoducho chcú sa s akýmkoľvek problémom
alebo nápadom poradiť, môžu osloviť Malé Centrum,
ktoré im dokáže vypracovať takú ponuku, ktorá bude
ako sa hovorí šitá na mieru v špecifickej záujmovej
oblasti, prípadne poskytne odborné priateľské služby
na profesionálnej úrovni. „Záujemcov o odborné
knižky si veľmi vážime,“ hovorí Anton Žemlička,
majiteľ Malého Centra.
„Kníhkupectvo a vydavateľstvo Malé Centrum
sa snaží prostredníctvom zahraničnej odbornej
literatúry a svojich zaujímavých aktivít
zatraktívniť vedu ako takú.
A tak sa rozhodlo aj tento krát v oblasti chémie
v rámci Medzinárodného roku chémie 2011.“
„Atraktívne pre vedecké komunity,
vysokoškolských učiteľov a študentov“
Milá vedecká spoločnosť a milí študenti, ktorí vrelo
očakávate vstup do profesionálneho života s veľkými
ambíciami
predstaviť
„odbornej
chemickej
spoločnosti“ vaše neoceniteľné myšlienky a nápady.
Prihovárame sa vám ctení kolegovia počas
Medzinárodného roku chémie 2011, aby ste si
pozorne prečítali čo sme pre vás pripravili.
Rozmýšľali sme ako sa zapojiť v rámci národných,
regionálnych alebo lokálnych aktivít a akým
spôsobom podporiť hlavné ciele IYC, medzi ktoré
5
Newsletter Scientific Books I Malé Centrum, s.r.o.
patrí predovšetkým zvýšenie povedomia chémie
medzi mladými ľuďmi. A prišli sme spolu so
zahraničnými vydavateľstvami odbornej literatúry na
perfektnú a zároveň aj originálnu myšlienku.
Budeme zbierať vaše „nápady,“ ktoré v roku 2012
vyjdú pod vašim menom v knižke venovanej
Svetovému roku chémie 2011 v našom vydavateľstve
s podporou zahraničných odborných vydavateľstiev
z celého sveta. Okrem toho tí, ktorých náš skúsený
odborný tím vyberie do plánovanej publikácie získajú
nielen tento titul s venovaním zdarma, ale aj prví
traja autori s najatraktívnejším príspevkom získajú
zahraničnú odbornú knižku z renomovaného
svetového vydavateľstva v zaujímavej finančnej
hodnote (samozrejme v oblasti, ktorá vás zaujíma).
Váš príspevok sa bude nachádzať v populárnoodbornom titule, ktorý sa dostane do rúk mnohým
ľuďom, takisto záujemcom a nadšencom chémie, ale
aj tým, ktorých zaujíma každá vedná oblasť. A najmä
čo je dôležité, bude vás sprevádzať hrejivý pocit, že
ste sa zapojili v rámci tohto významného roka
s dobrým úmyslom a podelili ste sa o vaše myšlienky,
ktoré ak neuzrú svetlo sveta nie sú vlastne
jestvujúcimi.
Preto, ak sa vám tento nápad pozdáva, ak máte
záujem a oplývate tvorivými myšlienkami, vyjadrite
svoje nadšenie prostredníctvom príspevku, ktorý my
ako špecializované kníhkupectvo a vydavateľstvo
odbornej literatúry veľmi oceníme.
Stačí porozmýšľať, nájsť si chvíľu času a do 30.
novembra 2011 nám poslať odborný príspevok
v rozsahu 1-3 normostrán (maximálne) na tému
motta Medzinárodného roku chémie
„Chémia je náš život, naša budúcnosť“
... to znamená, že sa môžete zapojiť s vašimi víziami,
čo nám môže v budúcnosti chémia ponúknuť alebo
v čom vy vidíte veľký pokrok. Uvítame aj vaše
negatívne postoje k smerovaniu nejakého výskumu
v chémii, prípadne váš vlastný výskum, ktorému sa
aktuálne venujete alebo sa chcete venovať. Napíšte
nám, čo by ste práve vy chceli zdôrazniť, čo vás
zaujíma a čomu by ste chceli venovať najväčšiu
pozornosť, v čom by ste zmenili smerovanie vedy,
prípadne na čo by ste kládli ešte väčší dôraz.
Uvítame jednoducho vaše excelentné kreatívne
myslenie, ktoré môže ďalších ľudí a niektorých vašich
kolegov a spolužiakov posunúť opäť niekde ďalej.
Alebo práve vy umožníte všeobecnému publiku
oboznámiť sa s rôznymi nápadmi a myšlienkami
a takisto vytvoríte príjemný relax spojený s čítaním
tejto publikácie popri štúdiu alebo práci. Tešíme sa
na váš záujem, na našu spoločnú spoluprácu
Február / 2011
a hlavne na vynikajúci výsledok, ktorý bude vďaka
vám milí čitatelia tým najúžasnejším chemickým
dielom v roku 2012.
„Prajeme vám veľa úspechov“
„Atraktívne pre žiakov základných
a stredných škôl, ktorí majú radi chémiu“
Milí učitelia, žiaci základných a študenti stredných
škôl, aj pre vás sme pripravili počas Medzinárodného
roku chémie 2011 zaujímavú projektovú aktivitu.
Vyskúšajte si byť na chvíľu spisovateľom
a porozmýšľajte nad tým, čím vás najviac chémia
očarila, čo sa vám najviac na nej páči, aký doterajší
výskum bol pre vás najoceniteľnejší a čo by ste od
chémie očakávali v ďalších rokoch štúdia. Pouvažujte
nad tým, prečo by ste sa jej chceli raz v živote
venovať a čo by ste chceli priniesť v oblasti chémie,
prípadne čo by ste odkázali vedcom, ktorí sa jej už
roky veľmi úspešne venujú.
Vytvorte si svoju vlastnú profesionálnu esej v
rozsahu 1-2 normostrán (maximálne) a staňte sa
aspoň na chvíľu chemickými „esami“, akými boli a sú
významní vedci v tejto oblasti. Tie najúspešnejšie
eseje vyberieme do pripravovanej populárnoodbornej publikácie venovanej Medzinárodnému
roku chémie 2011.
Práve vaša profesionálna esej pod hlavičkou vášho
mena a školy sa môže objaviť v rukách veľkých
chemikov, ale aj ľudí, ktorí si budú chcieť len tak
prečítať niečo zaujímavé z tvorivej dielne žiakov
a študentov.
Neobídu vás ani zaujímavé ceny, ktoré vám môžu
pomôcť v ďalšom štúdiu chémie. Všetci tí, ktorých
vyberieme do našej publikácie, ktorá vyjde v roku
2012 dostanú túto knižku aj s venovaním zdarma
a prví traja s najlepšou esejou dostanú výbornú
svetovú učebnicu chémie v anglickom jazyku od
renomovaného zahraničného vydavateľstva.
Preto neváhajte a zapojte sa v priebehu tohto roku
do atraktívnej úlohy a pošlite nám svoje eseje do 30.
novembra 2011 a my sa budeme veľmi tešiť na váš
záujem, na našu spoločnú spoluprácu a hlavne na
vaše obrovské úspechy v chémii.
„Tešíme sa na vás a držíme vám veľmi palce“
Podeľte sa so svojimi atraktívnymi
myšlienkami s okolitým svetom.
6
Newsletter Scientific Books I Malé Centrum, s.r.o.
Môžete sa zapojiť aj napísaním
aforizmu, citátu alebo vtipu
s chemickou tematikou. Vybraní
prispievatelia dostanú plánovanú
publikáciu v prípade záujmu s 50
percentnou zľavou.
VYHODNOTENIE PRÍSPEVKOV
Vyhodnotenie najúspešnejších príspevkov, esejí a
aforizmov bude v decembri 2011. Vybrané
príspevky a eseje dostanú písomné oznámenie
o úspešnosti a zároveň pozvánku na krst tejto
knižky, ktorý bude spojený s odovzdávaním cien
pre najlepších prispievateľov, a bude sa konať po
vydaní tohto titulu v priebehu roku 2012. O akcii
budete bližšie oboznámení neskôr. Autori citátov,
aforizmov a vtipov dostanú oznámenie e-mailom.
Stačí nám pri posielaní vašich príspevkov na
adresu [email protected] uviesť meno
a priezvisko (titul/y), e-mail, telefón, vašu adresu,
pracovisko alebo školu, na ktorej študujete.
Ak je váš príspevok obohatený o nejakú
fotografiu alebo akúkoľvek grafickú prílohu,
neváhajte a pošlite nám ju spolu s textom.
CHEMICALLY SPEAKING
A Dictionary of Quotations
C.C. Gaither, Alma E Cavazos-Gaither
This title contains the words and
wisdom of several hundred scientists,
writers, philosophers, poets, and
academics. „This is a very useful and
often humorous book and, to my
knowledge, the only book of
quotations dedicated to the subject of
chemistry.“
Taylor & Francis
9780750306829 • Paperback • 583 strán • Máj 2002
BASIC CHEMISTRY CONCEPTS AND EXERCISES
John Kenkel I CRC Press
Chemistry can be a daunting subject for
the uninitiated, and all too often,
introductory textbooks do little to make
students feel at ease with the complex
subject matter. It brings the wisdom of
John Kenkel’s more than 30 years of
teaching experience to communicate the
fundamentals of chemistry in a practical,
down-to-earth manner.
9781439813379 • Paperback • 468 strán • Október 2010
Február / 2011
APPLYING MATHS IN THE CHEMICAL AND
BIOMOLECULAR SCIENCES
An example-based approach
Godfrey Beddard
The use of mathematics is one of the
most powerful tools available to a
chemist. Applying Maths in the
Chemical and Biomolecular Sciences
shows why, using an extensive array
of examples to demonstrate how
mathematics can be applied to probe
and understand chemical and
biological systems.
Oxford University Press
"Very well written and the perfect resource for self study."
9780199230914 • Paperback • 816 strán • 2009
CHEMISTRY FROM FIRST PRINCIPLES (Jan C. A. Boeyens)
„This groundbreaking book which is not heavily mathematical is
certainly not be missed by anyone with an interest in quantum
theory."
9781402085451 • Hardback • 322 strán • 2008 • Springer
Rubrika: Spýtajte sa vedca
Ako budem používať chémiu v budúcnosti? Je
užitočná v každodennom živote?
Niektoré poznatky z chémie sú nevyhnutné pre
každého z nás. Pokiaľ ide o každodenný život, pozrite
sa okolo seba, všetko je vyrobené z chemických
látok, tak ako oblečenie, ktoré každý deň nosíte
a potraviny, ktoré každý deň konzumujete sú takisto
upravené za pomoci chémie. Ako budete používať
chémiu v budúcnosti, závisí na tom, čo budete robiť
vo svojom živote. Ak sa rozhodnete stať vedcom
alebo inžinierom budete používať niektoré z
pokročilejších metód a princípov chémie každý deň.
Chémia si však nájde svoju cestu aj k iných
profesiám, ktoré nesúvisia priamo s ňou. Ak vstúpite
napríklad do politiky, zistíte, že vedomosti z chémie
vám pomôžu pochopiť, prečo niektoré minerály a
prírodné prvky sú drahé a iné sú naopak lacné, to
znamená, prečo krajiny, ktoré vlastnia tie drahé sú
schopné vyprodukovať viac peňazí a teda sú bohaté
a rozvinuté. Ak sa stanete napríklad právnikom,
môžete pracovať v oblasti patentového práva a teda
riešiť spor medzi farmaceutickou spoločnosťou a
bývalým zamestnancom, ktorý si založil svoju vlastnú
konkurenčnú spoločnosť. Aj keby ste sa rozhodli pre
akúkoľvek prácu alebo činnosť v živote, znalosť
chémie vám určite len pomôže. Dokonca pri
pozeraní správ alebo analyzovaní udalostí, ktoré sa
stali by ste častokrát vedeli prísť na príčinu
odohraného javu. Pochopíte fungovanie sveta
a budete chápať užitočnosť mnohých jeho procesov,
javov a predmetov.
7
Newsletter Scientific Books I Malé Centrum, s.r.o.
Zaujímavé tituly v oblasti chémie
Február / 2011
INNOVATIVE METHODS OF TEACHING AND LEARNING
CHEMISTRY IN HIGHER EDUCATION
Ingo Eilks, Bill Byers
ORGANIC CHEMISTRY
(Fourth Edition)
G. Marc Loudon
This successful book covers the
fundamentals and basics of organic
chemistry. The text is accompanied by
a multimedia CD-ROM and a solutions
manual with answer to all problems;
the book also contains numerous
examples of organic chemistry
Oxford University Press applications in biology.
The book is aimed at chemistry
education at universities and other
higher level institutions and at all
academic staff and anyone interested
in the teaching of chemistry at the
tertiary
level.
Although
newly
appointed teaching staff are a clear
target for the book, the innovative
aspects of the topics covered are likely
to prove interesting to all committed
chemistry lecturers.
RSC Publisher
9781847559586 • Paperback • 267 strán • 2009
9780195119992 • Hardback • 1 440 strán • Apríl 2002
(Second Edition)
FROM ALCHEMY TO
CHEMISTRY IN PICTURE AND
STORY
Erich Steiner
Arthur Greenberg
The Chemistry Maths Book provides a
complete course companion suitable
for students at all levels. All the most
useful and important topics are
covered, with numerous examples of
applications in chemistry and the
physical sciences.
„The timeline from alchemy to
chemistry contains some of the most
mystifying ideas and images that
humans have ever devised. Arthur
Greenberg shows us this wonderful
world in a unique and highly readable
book.“
THE CHEMISTRY MATHS BOOK
Wiley
Oxford University Press
9780471751540 • Hardback • 688 strán • Január 2007
9780199205356 • Paperback • 680 strán • Január 2008
CHEMISTRY IN FOCUS (4th Editon)
A Molecular View of Our World
Nivaldo J. Tro
Brooks/Cole
It helps students truly connect with the
microscopic world. Thoroughly revised
and updated with the latest research
and developments, the fourth edition
develops students' appreciation for the
molecular world as it stresses the
fundamental role it plays in their daily
lives.
9780495605478 • 640 strán • 2009
CHEMISTRY IN MOTION
Reaction-Diffusion Systems for
Micro and Nanotechnology
Wiley
TOMORROW'S CHEMISTRY TODAY
Concepts in Nanoscience, Organic
Materials and Environmental
Chemistry (2nd Edition)
Bruno Pignataro
Providing a glimpse into the future, the
young scientists contributing here
were considered to be the most
important for tomorrow's chemistry
and materials science. They present
the state of the art in their particular
fields of research, with topics ranging
from new synthetic pathways and
nanotechnology to green chemistry.
9783527326235 • Hardback • 464 strán • Október 2009
SHRIVER AND ATKINS'
INORGANIC CHEMISTRY
Bartosz A. Grzybowski
(Fifth Edition)
This book is aimed at all those who are
interested in chemical processes at
small scales, especially physical
chemists, chemical engineers, and
material scientists. The book can also
be used for one-semester, graduate
elective
courses
in
chemical
engineering, materials science, or
chemistry classes.
Peter Atkins, Tina Overton,...
9780470030431 • Hardback • 302 strán • Apríl 2009
Wiley-VCH
Shriver and Atkins Inorganic Chemistry
is an excellent undergraduate textbook
which allows students to develop their
understanding of the principles or
inorganic
chemistry
and
their
applications in modern research as
they work through the book.
Oxford University Press
9780199236176 • Paperback • 864 strán • 2009
8
Rozhovor
Newsletter Scientific Books I Malé Centrum, s.r.o.
Február / 2011
ROZHOVOR S PÁNOM
RNDr. Ing. Miroslavom Zikmundom, CSc.
ačínal na rozdiel od súčasníkov takmer vždy
„na zelenej lúke,“ ab initio. Nikdy neprišiel
do hotového, do vybavených laboratórií
a študijného prostredia, kde sú najmodernejšie
prístroje, rozsiahla literatúra, skvele pripravení
pedagógovia a podnetní vedeckí pracovníci
s dobrými kontaktmi s vyspelými pracoviskami
v zahraničí.
Pán Zikmund sa počas svojej vedeckej kariéry zaoberal
predovšetkým štúdiom vzťahov medzi štruktúrou
a vlastnosťami koordinačných zlúčenín titanitých
a problémov
spojených
s ich
syntézou
a charakterizáciou v inertnej atmosfére. Patentovú
činnosť sústredil najmä na využitie horečnatých
a vápenatých zlúčenín, ako aj komplexov titánu.
Ako autor a spoluautor sa zapísal v 24
československých a 9 zahraničných patentoch. Pôvodné
výsledky vedeckej činnosti uverejnil počas vedeckých
konferencií a sympózií a vo viacerých časopisoch.
Okrem toho uverejnil viacero súborných hodnotiacich
a informatívnych publikácií najmä v oblasti chemickej
terminológie a anorganického názvoslovia (Ako tvoriť
názvy v anorganickej chémii a mnohé ďalšie).
Text: Miroslav Zikmund, Jana Žemličková / Foto: Ing. arch. Miroslav Zikmund
Miroslav Zikmund
(1921)
Pôsobil ako odborný asistent na Ústave
anorganickej chémie SVŠT, neskôr ako
vedúci katedry. Anorganickú chémiu
prednášal poslucháčom nielen
Chemickotechnologickej fakulty SVŠT,
ale aj vznikajúcej Prírodovedeckej
a Farmaceutickej fakulty UK (do roku
1993). Keď v roku 1953 vznikla
Slovenská Akadémia Vied, vzniklo aj
Laboratórium anorganickej chémie SAV,
z ktorého postupne vznikol samostatný
ústav v roku 1960, v ktorom začal
pracovať ako vedúci oddelenia syntéz
a štruktúr. Dve obdobia bol zástupcom
riaditeľa a v období 1982-1990 sa stal
riaditeľom. Počas funkcie zástupcu
a riaditeľa Ústavu anorganickej chémie
bol členom Vedeckého kolégia SAV pre
chemické vedy (neskôr aj jeho
podpredsedom), členom Vedeckého
kolégia chémie ČSAV a členom Komisie
pre katalýzu, bol členom a predsedom
Komisie pre vedecké informácie
Predsedníctva SAV, podpredsedom
Komisie Prezídia ČSAV pre vedecké
informácie. Bol členom Edičnej rady
Predsedníctva SAV, členom Americkej
chemickej spoločnosti, zakladajúcim
členom Komisie SCHS pre ustálenie
slovenskej chemicko-technologickej
terminológie, národným zástupcom
Československa v Komisii pre
nomenklatúru anorganickej chémie
Medzinárodnej chemickej únie IUPAC
a napokon členom Slovenskej
chemickej spoločnosti od roku 1947
a jej čestným členom od roku 2001 až
doteraz. Počas svojej kariéry sa
spolupodieľal na časopisoch Chemické
listy a Chemické zvesti (dnes Chemical
Papers, ktorý vychádza v anglickom
jazyku vo vydavateľstve Springer
Verlag) ako člen redakčnej rady. A od
roku 1995 je súčasťou medzinárodnej
redakčnej rady Chemical Papers.
Udelené vedecké vyznamenania
1971 - Hanušova medaila ČCHS
1976 - Čestná plaketa Dionýza Štúra
SAV za zásluhy v prírodných vedách
1981 - Plaketa J. Heyrovského ČSAV za
zásluhy o rozvoj chemických vied
1982 - Čestná medaila Vysokej školy
chemickotechnologickej, Pardubice
1982 - Strieborná medaila FaF UK
1982 - Zlatá medaila PriF UK
1982 - Zlatá medaila SVŠT
1986 - Zlatá medaila SCHS
1989 - Zlatá medaila UK
1990 - Medaila Chemickotechnologickej
fakulty SVŠT
1990 - Zlatá medaila SAV
2006 - Prémia literárneho fondu za
celoživotné dielo
2007 - Medaila Fakulty chemickej
a potravinárskej technológie STU
9
Newsletter Scientific Books I Malé Centrum, s.r.o.
Vaše predsavzatie vydávať Newsletter
považujem za veľmi originálne,
podnetné, prospešné a bezpochyby aj
úspešné. Vaše otázky však postavili
„latku“ pre každého z Vašich terajších
a perspektívnych respondentov, resp.
spolupracovníkov, a teda aj pre mňa,
značne vysoko a mne umožnili, a zrejme
budú aj naďalej umožňovať mnohé si
znovu riadne premyslieť.
Február / 2011
a popri pedagogickej a neskoršie aj
rozsiahlym koncepčným zmenám.
vedeckej práci som bol stále viac
Zdá sa, že veľké objavy „sólo“ vedcov
vťahovaný aj do organizátorskej činnosti. (D. I. Mendelejev - periodický zákon
chemických prvkov, W. Ramsay – objav
Pre výučbu študentov a pre vzájomnú
vzácnych plynov a ich umiestnenie
komunikáciu pedagogických
v periodickej sústave prvkov, E.
a začínajúcich vedeckých pracovníkov
Rutherford – objasnenie rádioaktivity
bolo treba „vytvoriť“ slovenskú odbornú a mnohé ďalšie) sú už v súčasnosti málo
terminológiu (dovtedy neexistovala
pravdepodobné.
slovenská chemická literatúra).
Výskum v mnohých oblastiach si už
Pre vzdelávanie a neskoršie aj pre
spravidla vyžaduje komplikované
prezentáciu vlastných vedeckých
Svoje vysokoškolské štúdium som
a finančne veľmi nákladné
výsledkov bolo treba založiť odborný
začínal ako poslucháč 1. ročníka na
experimentálne vybavenie a rozsiahle
práve založenej Chemickej fakulte SVŠT časopis a systematickou výchovou
v roku 1940/41 počas II. svetovej vojny, autorov zabezpečiť prechod od pôvodne rozmanito špecializované výskumné
tímy, ako to bolo napríklad pri
rýdzo informačného zamerania (odtiaľ
keď Slovensko bolo odrezané od
nukleosyntéze transuránov v priebehu
trochu expresívny názov Chemické
vedeckého a intelektuálneho zázemia
II. svetovej vojny. Preto boli výsledky
„zvesti“) na uznávaný vedecký časopis
okolitých štátov a jeho hlavnou
dlho utajované a E. M. McMillan a G. T.
s vysokou odbornou i formálnou
starosťou bolo, ako prežiť. Niektorí
Seaborg dostali Nobelovu cenu za
úrovňou.
profesori (prof. Valentin, Hronec a iní)
chémiu až v roku 1951.
boli vynikajúci, značná časť z nich sa však
Táto práca bola taká úspešná, že ihneď
musela „doučovať“ a improvizovať, ako
po neúspešnom skončení „pražskej jari,“ V našich podmienkach sa mi ako
sa dalo. Ja som už od druhého až do
optimálny javí orientovaný výskum:
akosi v tieni politickej ostražitosti,
posledného ročníka štúdia pôsobil ako
spravidla jeden jav alebo objekt sa
Chemické zvesti zmenili názov na
demonštrátor a „vedecká sila“ na
skúma z viacerých hľadísk
Chemical Papers a slovenčinu nahradili
vtedajšom Ústave anorganickej chémie
kvalifikovaným, často
angličtinou.
SVŠT, takže poznám vtedajšie starosti
multidisciplinárnym tímom, podľa
a možnosti dosť dôverne.
A takto by som mohol vo svojom
možností v rámci medzinárodnej
rozjímaní pokračovať ďalej ...
spolupráce. Takýto prístup môže aj
Po oslobodení v roku 1945 som sa stal
zabezpečiť efektívnejšie využitie
asistentom a prežíval som budovateľské Keby ste sa mohli pozrieť na
finančných zdrojov. Tímová práca
obdobie v dramaticky sa meniacich
aktuálne dianie pohľadom
umožňuje zasa lepšiu vzájomnú
politických, hospodárskych a
súčasníka, aká je podľa Vášho
inšpiráciu a konštruktívny kritický
spoločenských podmienkach. Bolo treba
prístup k spôsobom a výsledkom
názoru
súčasnosť
v
oblasti
chémie
zabezpečiť laboratórne cvičenia nielen
riešenia problémov. Tým nechcem
u
nás
s
porovnaním
s
ostatnými
pre poslucháčov Chemickej, ale aj
povedať, že úspešný výskum a objavy
krajinami?
postupne vznikajúcej Prírodovedeckej
sú v súčasnosti už len výsadou veľkých
a Farmaceutickej fakulty Univerzity
bohatých krajín a nadštandardne
Komenského v stiesnených, pracovne
Postavenie chémie (školstva, vedy,
vybavených laboratórií. Príkladom
ani zdravotne nevyhovujúcich
výskumu, priemyslu) na Slovensku
môže byť objav polarografie v pomerne
laboratóriách v areáli Lekárskej fakulty
a v ďalších štátoch porovnateľných
skromnom pražskom vedeckom
UK. Pracovalo sa na smeny od rána do
svojou veľkosťou, kultúrou
prostredí (J. Heyrovský, NC 1959).
neskorého večera, „zháňali“ sa
a hospodárskou vyspelosťou, tradíciou,
chemikálie, najnevyhnutnejšie
Podmienkou však zrejme sú dobre
medzinárodným postavením a i., treba
laboratórne vybavenia a učebné
teoreticky pripravení vedci, dôverne
hodnotiť z hľadiska možností
pomôcky, a aj skúšanie toľkých
a požiadaviek, ktoré takéto štáty majú vo poznajúci súčasný stav svojho
poslucháčov prebiehalo od rána do
vedeckého odboru a dostatočne
svojich špecifických podmienkach.
neskorého večera, takže sme niekedy
zvedaví na to, aby začali skúmať príčiny
V súčasnosti na Slovensku máme
ani nevnímali, čo nám študenti hovorili. dostatok vysokých škôl , kde sú aj fakulty zistených anomálií vo fyzikálnych alebo
chemických vlastnostiach, v systéme
a katedry chemického zamerania.
Napriek týmto primitívnym podmienkam
poznatkov a i.
Zdá sa však, že podmienky v mnohom
vyrástli na Slovensku úspešní a často aj
zaostávajú za bližšími, a najmä
A pri chémii, podľa môjho
medzinárodne uznávaní chemici,
vzdialenejšími susedmi, ktorých
presvedčenia, jednou z prvotných
prírodovedci a farmaceuti.
považujeme za vzor. Ich vybavenie
a najdôležitejších metód je syntéza,
(personálne, prístrojové, súčasnou
lebo keby chemici nesyntetizovali nové
Môj mladý vek, a doba, v ktorej som sa
látky, fyzici by nemali objekty, ktoré by
literatúrou) je poddimenzované
začal zapájať do aktívneho života, mi
mohli skúmať, lekári by nemali čím
umožnili, že som bol pri zrode viacerých a uplatnenie ich absolventov nie je
doriešené.
Zameranie
našej
vedy
liečiť, priemysel by nemal čo vyrábať
inštitúcií, že som sa zúčastňoval
a študenti by sa nemali o čom učiť.
a
výskumu
v
súčasnosti
podlieha
zabezpečovania a rozvoja ich pôsobenia
10
Newsletter Scientific Books I Malé Centrum, s.r.o.
Február / 2011
objav fullerénov, najmä novej
alotropickej modifikácie uhlíka so
štruktúrou dutej gule tvorenej 60
atómami uhlíka a nadväzne aj
uhlíkových nanorúrok a nanodrôtov
molekulových rozmerov. Tieto objavy
zamerané na pochopenie teoretickej
boli jedným z podnetov pre vznik
podstaty problémov a na možnosti
Myslím, že označenie roku 2011 za
nového odboru vedy a techniky,
a oblasti ich praktického uplatnenia,
Medzinárodný rok chémie je prejavom
alebo má byť „ušité na mieru“ súčasným ocenenia jej významu v súčasnom svete, k výskumu tzv. nanomateriálov so
špecifickými chemickými, elektrickými,
zamestnávateľom, ktorí by absolventov ako aj v jej mnohostrannom uplatnení
magnetickými, optickými
mohli ihneď použiť vo výrobnej oblasti.
v našom každodennom živote a v našom
a mechanickými vlastnosťami. Mnohé
Ja som predovšetkým pre prvú
životnom prostredí. Chémia sa uplatňuje
práce ako syntéza makrocyklických
alternatívu, zaručujúcu väčší odborný
v najrozmanitejších odvetviach
organických ligandov viedli k vzniku
rozhľad a flexibilitu pri zmene
priemyslu a ovplyvňuje ostatné prírodné
supramolekulovej chémie. Mimoriadnu
„odberateľského“ zázemia (útlm menej a technické vedy. Jej interdisciplinárny
výskumnú a publikačnú odozvu pre
perspektívnych alebo málo rentabilných a multidisciplinárny charakter sa
očakávané mnohostranné využitie
výrobných odvetví, vznik nových oblastí prejavuje aj v prístupe k riešeniu
v elektrotechnike a energetike mal
priemyslu napríklad v rámci
chemických problémov aj v organizácii
objav, že niektoré keramické materiály
medzinárodnej spolupráce a i.)
priemyslu, školstva a i.
majú vlastnosti supravodičov
s rekordne vysokou kritickou teplotou
Výučba by sa mala opierať nielen
Mnohé príklady, ktoré teraz uvediem
o skriptá a učebnice s minimalizovaným v rôznych smeroch naznačujú aká bola a prechodu do supravodivého stavu až
objemom nevyhnutných poznatkov,
je chémia pre nás dôležitá a nevyhnutná nad 93 K, čo by uľahčilo využitie objavu
v technickej praxi. Teoreticky
potrebných pre úspešnú skúšku, ale
pre život. Veľký praktický a teoretický
i aplikačne významná je aj skupina
mala by viac využívať širšie koncipované význam mal objav organometalických
elektricky vodivých organických
učebnice. Tu však už po desaťročia
zlúčenín titánu ako prvého
polymérov.
prebieha (najmä v zahraničí) stále
z prechodných prvkov, ktorý bol
nedoriešená diskusia, čo všetko
v rekordne krátkom čase niekoľkých
Niektoré prekvapujúce „objavy“ sa
z obrovského a ustavične rastúceho
rokov rozsiahle priemyselne využitý pri
ukázali ako omyl, fikcia, spôsobená
množstva nových poznatkov treba
katalytickej polymerizácii olefínov,
zväčša nedokonalosťou metód prípravy
začleniť do výučbového procesu, aby
diénov. Azda ešte väčší význam mal
a charakterizácie nových látok (objav
z učebnice nevznikla encyklopédia.
objav a rozpracovanie syntézy
polymérnej vody, ktorý koncom 60.
Ďalej aký má byť „kvantitatívny“ pomer a objasnenie štruktúry metalocénov
a začiatkom 70. rokov 20. storočia
medzi faktovým materiálom
prechodných prvkov, ako je ferocén,
zamestnával desiatky renomovaných
a postačujúcim (študentmi
ktorý bol impulzom k rozsiahlemu
laboratórií a výskumných tímov v ZSSR,
zvládnuteľným a pochopiteľným)
experimentálnemu i teoretickému
USA a v iných štátoch).
teoretickým objasnením a zdôvodnením výskumu a k vzniku samostatného
javov. Problémom stále ostáva, aká má
„Spomínané príklady a úvahy ani
vedného odboru – chémii
byť selekcia faktov – len tradičná,
zďaleka nevyčerpávajú problematiku
organometalických zlúčenín
základná, alebo aj novšia a najnovšia,
Medzinárodného roku chémie 2011,
prechodných prvkov. Prekvapením
reagujúca na uplatnenie nových
s veľkou odozvou v publikačnej explózii
ktorý je skutočne oslavou
poznatkov v praxi.
i v neočakávanom praktickom využití bol významnosti chémie.“
Ako by ste hodnotili štúdium
chémie u nás?
Rok 2011 je venovaný (na základe
vyhlásenia UNESCO, OSN, IUPAC)
Medzinárodnému roku chémie. Čo
Stále pretrváva diskusia, či vzdelanie
pre Vás znamená tento rok? Ako ho
absolventov má byť skôr všeobecné, viac Vy vnímate?
Zahraničné vydavateľstvá nám poskytujú
dostatočný sortiment učebníc
s rozličnou koncepciou, s rozličnou
náročnosťou a s rozmanitým
didaktickým a metodickým prístupom,
ktoré môžu byť podkladom a podnetom
pre takúto diskusiu aj u nás.
Tu možno spomenúť nedoriešený
„konkurenčný“ boj medzi publikovaním
učebníc, monografií a časopisov
v tradičnej, tlačenej podobe, a medzi ich
uverejňovaním v interaktívnej
elektronickej podobe. S veľkým
záujmom očakávame ďalší vývoj.
M. Zikmund
11
Newsletter Scientific Books I Malé Centrum, s.r.o.
Február / 2011
Atómové hmotnosti desiatich prvkov v periodickej tabuľke
spôsobili zmenu v histórii chémie
Prvýkrát v histórii bude uskutočnená zmena v atómovej hmotnosti niektorých prvkov, uvedených v
periodickej tabuľke chemických prvkov, umiestnených na stenách učební chémie, laboratórií
a v chemických učebniciach vo všetkých štátoch sveta.
Nová periodická tabuľka, ako je uvedené
v ScienceDaily, bude vyjadrovať exaktnejšie atómové
hmotnosti 10 prvkov - vodík, lítium, bór, uhlík, dusík,
kyslík, kremík, síra, chlór a tálium, ktoré majú
vyjadrovať oveľa presnejší výskyt týchto prvkov v
prírode.
„Zistili sme, že atómové hmotnosti v našej tabuľke,
ktorú všetci používame, nie sú také statické ako sme
predpokladali,“ hovorí Dr. Michael Wieser, docent
na Univerzite Calgary, ktorý pôsobí ako tajomník
Medzinárodnej únie pre čistú a aplikovanú chémiu
(IUPAC).
Súčasné moderné analytické metódy umožňujú
zmerať atómovú hmotnosť mnohých prvkov oveľa
presnejšie ako kedysi, čo je nesmierne dôležité v
ďalšom výskume a takisto aj v priemysle. Údaj o
presnom množstve izotopov uhlíka môže byť použitý
na stanovenie čistoty a zdroja potravín, napríklad vo
vanilke a mede. Izotopové merania dusíka, chlóru a
ďalších prvkov sa používajú na sledovanie
prítomnosti znečisťujúcich látok vo vodných tokoch a
podzemných vodách. V „obľúbenom“ športovom
dopingu môže byť využitý nový výskum na
identifikáciu prítomnosti testosterónu v ľudskom
tele pomocou atómovej hmotnosti uhlíka, ktorá je v
prirodzenom ľudskom testosteróne vyššia ako vo
farmaceutickom testosteróne.
THE PERIODIC TABLE
Its Story and Its Significance
Eric R. Scerri
I Oxford University Press
The first comprehensive book on the
evolution and significance of the
periodic table, the central icon of
chemistry, since the publication of Van
Spronsen's classic book of 1969 which
has been out of print for many years.
Considers the concepts and ideas
underlying the periodic table and its relation to quantum
physics, something that was not provided in Van Spronsen.
"Valuable for students and teachers in sciences, as well as in the
philosophy, and any other discipline that has some reference to
chemistry."
9780195305739 • Hardback • 368 strán • November 2006
NATURE'S BUILDING BLOCKS
Atómové hmotnosti týchto 10 prvkov budú teraz
vyjadrené pomocou intervalov. „Je to veľká výzva
pre pedagógov a študentov, ktorí si budú musieť
vybrať jednu hodnotu z intervalu pri výpočtoch
počas výuky,“ hovorí Dr. Fabienne Meyers, spoločník
IUPAC.
„Dúfame, že chemici a pedagógovia budú túto
zmenu chápať ako jedinečnú príležitosť vzbudiť
záujem mladých ľudí o chémiu a vytvárať nadšenie
pre chémiu do budúcnosti.“ Zmena v prezentácii
atómovej hmotnosti vychádza zo štúdií niekoľkých
inštitúcií počas posledných 25 rokov.
An A-Z Guide to the Elements
John Emsley I Oxford University Press
A readable, informative, fascinating
entry on each one of the 100-odd
chemical
elements,
arranged
alphabetically from actinium to
zirconium. Each entry comprises an
explanation of where the element's
name comes from, followed by Body
element, Element of history, Economic element, Environmental
element, Chemical element and Element of surprise. A
wonderful 'dipping into' source for the family reference shelf
and for students.
9780198503408 • Paperback • 560 strán • Júl 2003
12
Newsletter Scientific Books I Malé Centrum, s.r.o.
Február / 2011
Štatistické údaje o citáciách a medzinárodnej spolupráci
Zdroj dát http://www.scimagojr.com
Zdroj dát http://www.scimagojr.com
13
Newsletter Scientific Books I Malé Centrum, s.r.o.
Február / 2011
ATKINS' PHYSICAL CHEMISTRY (Ninth Edition)
Peter Atkins, Julio de Paula
Atkins' Physical Chemistry epitomises the benchmark of achievement for a chemistry degree throughout the
world. Its broad coverage, concise explanations, and robust mathematical support are clearly presented in an
engaging style to furnish students with a solid foundation in the subject. In this ninth edition the authors
continue to refine their presentation of physical chemistry. The coverage of introductory topics is
streamlined, and the addition of a new fundamentals chapter provides students with an overview of key
principles on which the subject is based. 9780199543373 • Paperback • 1 008 strán • November 2009
CHEMICAL STRUCTURE AND REACTIVITY An Integrated Approach
James Keeler, Peter Wothers
Why do certain substances react together in the way that they do? What determines the shape of molecules?
And how can we predict whether a particular reaction will happen at all? Such questions lie at the heart of
chemistry - the science of understanding the composition of substances, their reactions, and properties.
While often fragmented into the strands of inorganic, organic and physical chemistry, a full understanding of
chemistry - and establishing answers to questions such as those above - can only be gained by seeing the
subject as a single, unified whole. 9780199289301 • Paperback • 944 strán • Máj 2008
THE PUBLIC IMAGE OF CHEMISTRY
Joachim Schummer, Bernadette Bensaude-Vincent, Brigitte Van Tiggelen
This book provides, for the first time, an in-depth understanding of the cultural and historical contexts in
which the public image of chemistry has emerged. It argues that this image has been shaped through recurring
and unlucky interactions between chemists in popularizing their discipline and nonchemists in expressing their
expectations and fears of science. Written by leading scholars from the humanities, social sciences and
chemistry in North America, Europe and Australia. „The volume may be of more interest to historians of
science and chemistry“ 9789812775849 • 392 strán • Október 2007
THE BASICS OF THEORETICAL AND COMPUTATIONAL CHEMISTRY
Bernd Michael Rode, Thomas S. Hofer, Michael D. Kugler
This textbook does away with the classic, unimaginative approach and comes straight to the point with a bare
minimum of mathematics—emphasizing the understanding of concepts rather than presenting endless strings
of formulae. It nonetheless covers all important aspects of computational chemistry, such as vector space
theory, quantum mechanics, approximation methods, theoretical models and computational methods.
9783527317738 • Hardback • 195 strán • Január 2007
COLLECTED PAPERS ON PHILOSOPHY OF CHEMISTRY
Eric R Scerri
This book represents a collection of papers from one of the founders of the new Philosophy of Chemistry. It is
only the second single-author collection of papers on the Philosophy of Chemistry.
„General readers (or chemists, science educators, or philosophers) seeking an overview of this area could find
no more effective, concise, convenient entry into this important and actively developing field than the one that
this volume provides.” 9781848161375 • 248 strán • Jún 2008
SUSTAINABLE INDUSTRIAL CHEMISTRY
Fabrizio Cavani, Gabriele Centi, Siglinda Perathoner, Ferruccio Trifirò
In recent years the need for sustainable process design and alternative reaction routes to reduce industry's
impact on the environment has gained vital importance. The book begins with a general overview of new
trends in designing industrial chemical processes which are environmentally friendly and economically
feasible. Specific examples written by experts from industry cover the possibilities of running industrial
chemical processes in a sustainable manner and provide an up-to-date insight into the main concerns,...
9783527315529 • Hardback • 621 strán • Október 2009
14
Newsletter Scientific Books I Malé Centrum, s.r.o.
Február / 2011
Niekoľko faktov o Nobelovej
cene za chémiu
Dňa 27. novembra 1895 napísal Alfred Nobel
(švédsky chemik, inžinier) svoju poslednú vôľu,
v ktorej zanechal veľkú časť svojho majetku sériám
V roku 1901 bola udelená úplne prvá Nobelova cena
ocenení.
v súčasnosti
za chémiu, ktorú získal Jacobus H. van´t Hoff za jeho
najprestížnejšie ocenenie ľudskej činnosti „Nobelova
prácu venovanú rýchlostiam reakcií, chemickým
cena“ v oblasti fyziky, chémie, literatúry, fyziológie,
rovnováham a osmotickému tlaku. Aj v posledných
medicíny a napokon mierotvorby. Pre
Alfreda
dvadsiatich rokoch prispeli významným spôsobom
Nobela bola chémia najdôležitejšia veda, v ktorej
nositelia Nobelových cien k mnohým technologickým
dosiahol významné postavenie, ako je uvedené na
pokrokom a procesom.
Týmto
závetom
založil
oficiálnej stránke Nobelových cien (nobelprize.org).
V súčasnosti udeľuje Nobelovu cenu za chémiu Kráľovská švédska akadémia vied.
Nobelova cena za chémiu bola udelená 102 krát až 160 laureátom v období 1901-2010. Frederick Sanger je
jediný nositeľ Nobelovej ceny, ktorý získal túto cenu za chémiu dvakrát, v roku 1958 a 1980. To znamená, že
Nobelovu cenu za chémiu získalo celkovo 159 jednotlivcov. Najmladším nositeľom bol 35 ročný Frédéric Joliot,
ktorému bola udelená cena za chémiu v roku 1935 spolu s jeho manželkou. Naopak najstarším laureátom
Nobelovej ceny bol 85 ročný John B. Fenn v roku 2002. Zo 159 individuálnych ocenených boli len štyri ženy.
Najúspešnejšou rodinou Nobelových cien bola rodina manžela Pierre a manželky Marie Curie a ich dcéry Irène
Joliot-Curie s manželom Frédéricom Joliotom.
Marie Curie and the Science of Radioactivity
Naomi E Pasachoff
Marie Curie discovered radium and went on to lead
the scientific community in studying the theory
behind and the uses of radioactivity. She left a vast
legacy to future scientists through her research, her
teaching, and her contributions to the welfare of
humankind. She was the first person to win two
Nobel Prizes, yet upon her death in 1934, Albert
Einstein was moved to say, "Marie Curie is, of all
celebrated beings, the only one whom fame has
not corrupted." She was a physicist, a wife and
mother, and a groundbreaking professional woman.
This biography is an inspirational and exciting story
of scientific discovery and personal commitment.
9780195120110 • Paperback • 112 strán
Oxford University Press
Rok Nositeľ
Krajina
1990 Elias James Corey
USA
1991 Richard Robert Ernst
Švajčiarsko
1992 Rudolph Arthur Marcus
USA
1993
Kary Banks Mullis
USA
Michael Smith
Kanada
1994 George A. Olah
Paul Josef Crutzen
1995 Mario Jose Molina
USA
USA
2001 – 2005
1996 – 2000
1991 – 1995
1981 – 1990
1971 – 1980
1963 – 1970
1942 – 1962
1922 – 1941
1901 – 1921
2004
2005
USA
Nositeľ
Krajina
Kurt Wüthrich
Švajčiarsko
John Bennett Fenn
USA
Koichi Tanaka
Japonsko
Peter Agre
USA
Roderick MacKinnon
USA
Aaron Ciechanover
Izrael
Avram Hershko
Izrael
Irwin Rose
USA
Robert Howard Grubbs
USA
Richard Royce Schrock
USA
Yves Chauvin
Francúzsko
USA
Richard Smalley
USA
2006
Roger David Kornberg
Paul Delos Boyer
USA
2007
Gerhard Ertl
Nemecko
Osamu Shimomura
USA
Veľká Británia
2008
Jens Christian Skou
Dánsko
Martin Chalfie
USA
Walter Kohn
USA
Roger Tsien
USA
Sir John Anthony Pople
USA
Venkatraman Ramakrishnan Veľká Británia
1999 Ahmed Hassan Zewail
NOBEL LECTURES IN CHEMISTRY
2003
USA
Robert Curl
1997 John Ernest Walker
1998
2002
USA
Nemecko
Frank Sherwood Rowland
1996 Sir Harold W. Kroto
Rok
Alan Jay Heeger
Egypt/USA
2009
USA
2000 Alan Graham MacDiarmid USA
Hideki Shirakawa
Japonsko
William Standish Knowles USA
2001 Ryoji Noyori
Japonsko
Karl Barry Sharpless
USA
2010
Thomas Arthur Steitz
USA
Ada E. Yonath
Izrael
Richard F. Heck
USA
Ei-ichi Negishi
USA
Akira Suzuki
Japonsko
Zdroj dát: http://nobelprize.org
Every volume is a collection of the Nobel Lectures delivered by the prizewinners, together with
their biographies and the presentation speeches at the award ceremonies in Stockholm for the
each period. Each Nobel Lecture is based on the work for which the laureate was awarded the
prize. Readership: Chemists and scientists.
15
Newsletter Scientific Books I Malé Centrum, s.r.o.
Február / 2011
Svetové vydavateľstvá kníh v oblasti chémie
Vydavateľstvo Cambridge
bolo založené kráľovskou
listinou, ktorú udelil kráľ
Henry VIII Univerzite Cambridge v roku 1534. Je to
najstaršia tlačiareň a vydavateľstvo na svete, ktoré pôsobí
od roku 1584. Cambridge je jedným z najväčších a
najprestížnejších akademických vydavateľstiev v oblasti
časopisov, učebníc, monografií a odborných príručiek.
Publikačnú činnosť tvorí okolo 200 časopisov a približne 1
200 nových kníh ročne. V oblasti „tvrdých vied“ publikovalo
vydavateľstvo napríklad významné diela od Williama
Harveyho, Isaaca Newtona, Rutherforda, Einsteina,...
Cengage
Learning
je
významným
poskytovateľom
inovatívnej výučby, vzdelávacích
a výskumných informácií pre
akademický, odborný a knižný trh po celom svete. Produkty
a služby spoločnosti sú určené na podporu akademickej
excelentnosti, profesionálneho rozvoja, zvýšenia záujmu
študentov o vzdelávanie a zlepšenie ich výsledkov.
Taylor & Francis je jedno
z vydavateľstiev,
ktoré
existuje už viac než 200
rokov. Vydáva okolo 1 000
časopisov a približne 3 000 nových kníh ročne. Primárnym
cieľom Taylor & Francis je publikovať vedecké informácie
v najvyššej kvalite. Začiatky siahajú do roku 1798, v ktorom
publikoval Richard Taylor prvý filozofický časopis. V roku
1936 sa stalo vydavateľstvo súkromnou spoločnosťou na
čele s poprednými vedcami. Dnes tvorí Taylor & Francis
obrovskú skupinu vrátane vydavateľstva Routledge,
Cavendish Publishing, Martin Dunitz, Europa Publications,
Garland Science, Bios Scientific Publishers Limited, Frank
Cass, CRC Press a mnohých ďalších.
Vydavateľstvo Elsevier bolo založené v
roku
1880
z malého
holandského
vydavateľstva. Jeho meno nesie názov po
pôvodnom rodinnom vydavateľstve Elzevir,
založenom
v roku
1580.
Dnes
je
popredným
svetovým
vydavateľstvom
vedeckých a zdravotníckych informácií, ktoré slúžia viac
ako 30 miliónom vedcom, študentom a napokon rôznym
odborníkom po celom svete. Elsevier je lídrom v produkcii
informačných zdrojov, pomocou ktorých dosahuje mnoho
vedcov čoraz lepšie výsledky. Publikuje okolo 2 000
časopisov a takmer 20 000 kníh a príručiek.
Vedúce vydavateľstvo v oblasti
učebníc a odborných kníh vo
všetkých odboroch. Ponúka
širokú škálu produktov, od
tradičných učebníc po najnovšie on-line a multimediálne
vzdelávanie. McGraw-Hill je popredným svetovým
poskytovateľom vzdelávacích materiálov a odborných
informácií. Spoločnosť v súčasnosti vydáva viac než 2 500
nových titulov ročne.
Základy Oxford University Press pochádzajú z revolúcie
informačných technológií v 15.
storočí.
Prvá
kniha
bola
v Oxforde vydaná v roku 1478.
Dnes je vydavateľstvo Oxford
súčasťou Univerzity v Oxforde. Ich spolupráca zdokonaľuje
výskum, vedu a vzdelanie publikovaním odborných kníh po
celom svete. Univerzita riadi politiku Oxford University
Press prostredníctvom skupiny zástupcov, ktorí sú
nominovaní
spomedzi
akademických
pracovníkov
univerzity.
V súčasnosti
je
asi
najrôznorodejším
vydavateľstvom svojho druhu, pretože publikuje v mnohých
krajinách, v rôznych jazykoch, na všetkých úrovniach a vo
všetkých vedných oblastiach.
Pearson
Education
poskytuje
celoživotné vzdelávanie vďaka
svojim produktom pre všetky
vekové kategórie. Prostredníctvom
akvizícií Addison-Wesley, Allyn &
Bacon, FT Prentice Hall, Longman a Prentice Hall je
popredným svetovým vzdelávacím vydavateľstvom na
svete. Ich produkty pomáhajú študentom, učiteľom
a odborníkom rozvíjať svoju kariéru.
RSC Publishing je jedným
z najväčších
vydavateľstiev
chemických informácií na svete.
Je to neziskové vydavateľstvo vo
vlastníctve Royal Society of
Chemistry. História tohto vydavateľstva siaha do roku 1841
a dnes publikuje široký sortiment kníh, databáz
a časopisov, ktorých priemerný impact faktor je 5,4. Okrem
vysoko špecializovaných titulov vydáva učebnice
a populárno-vedecké tituly.
V roku 1842 založil Julius
Springer to, čím je teraz
Springer Science + Business
Media v Berlíne. Dnešné
vydavateľstvo je samozrejme odlišné od toho, ktoré bolo
založené Springerom. V súčasnosti je popredným
svetovým vedeckým vydavateľstvom, ktoré poskytuje
kvalitné vedecké informácie. Má viac ako 5 000
zamestnancov po celom svete, okolo 2 000 časopisov,
eBook kolekcie s viac ako 40 000 titulmi a každoročne
vydáva približne 6 500 nových knižných titulov.
Už viac ako 200 rokov od
založenia
malej
tlačiarne
Charlesom Wileym v roku 1807
pôsobí Wiley na trhu s odbornou
literatúrou. Od začiatku fungovania vydalo viac než 350 diel
laureátov Nobelových cien vo všetkých kategóriách. Jeho
vydavateľská činnosť je rozdelená do troch divízií Wiley
STM,
Professional
a Higher
Education.
Fúziou
s vydavateľstvom Blackwell Publishing vytvorilo jedno z
najväčších
vydavateľstiev
odborných
a vedeckých
spoločností.
Vydavateľstvo World Scientific bolo založené v roku 1981 iba s piatimi zamestnancami v malej
kancelárii. Etablovalo sa ako najväčšie medzinárodné vydavateľstvo v ázijsko-pacifickom
regióne. Ročne vydáva viac ako 500 titulov a 120 časopisov v rôznych oblastiach. Mnohé
z jeho kníh sú zároveň odporúčanými titulmi svetových univerzít. Zaujímavosťou je, že vlastní
výhradné práva na publikovanie prednášok z odovzdávania Nobelových cien.
16
Newsletter Scientific Books I Malé Centrum, s.r.o.
MOLECULES AND MEDICINE
E. J. Corey, Barbara Czakó, László Kürti
Február / 2011
THE ART OF CHEMISTRY: MYTHS, MEDICINES, AND
MATERIALS
Arthur Greenberg
Molecules and Medicine provides, for the
first time ever, a completely integrated
look at chemistry, biology, drug discovery,
and medicine. It delves into the discovery,
application, and mode of action of more
than one hundred of the most significant
molecules in use in modern medicine.
Opening sections of the book provide a
unique, clear, and concise introduction,
which enables readers to understand
chemical formulas. „an interesting and
valuable read …“
9780470260968 • Hardback • 254 strán • Marec 2008
CRC HANDBOOK OF BASIC TABLES FOR CHEMICAL
ANALYSIS (Third Edition)
Thomas J. Bruno, Paris D.N. Svoronos
Researchers in organic chemistry, chemical
engineering,
pharmaceutical
science,
forensics, and environmental science make
routine use of chemical analysis, but the
information these researchers need is often
scattered in different sources and difficult to
access. It is a one-stop reference that
presents updated data in a handy format
specifically designed for use when reaching a
decision point in designing an analysis or
interpreting results. In response to a decade
of reader input, this new edition has been
expanded to include evof the critical
information scientists rely on to make
accurate analysis.
9781420080421 • Hardback • 887 strán • December 2010
WHY CHEMICAL REACTIONS HAPPEN
James Keeler, Peter Wothers
By tackling the most central ideas in
chemistry, Why Chemical Reactions
Happen provides the reader with all the
tools and concepts needed to think like a
chemist. The text takes a unified approach
to the subject, aiming to help the reader
develop a real overview of chemical
processes, by avoiding the traditional
divisions of physical, inorganic and organic
chemistry. „This insightful book reveals in
clear and impressive style what motivates
molecules
to
metamorphose
into
something new.“
9780199249732 • Paperback • 256 strán • Marec 2003
A fascinating collection of the pictures,
figures, and diagrams that chemists create
to explain their craft. In A Chemical History
Tour, Arthur Greenberg took readers on a
wild romp through the history of
chemistry, introducing the unique
characters, sometimes bizarre theories,
and novel experiments that ultimately
produced the modern science. „...a truly
fascinating survey and inquiry...very highly
recommended...“
9780471071808 • Hardback • 400 strán • December 2002
EXPERT SYSTEMS IN CHEMISTRY RESEARCH
Markus C. Hemmer
Expert systems allow scientists to access,
manage, and apply data and specialized
knowledge from various disciplines to their
own research. Expert Systems in Chemistry
Research explains the general scientific basis
and computational principles behind expert
systems and demonstrates how they can
improve the efficiency of scientific workflows
and support decision-making processes.
Focused
initially
on
clarifying
the
fundamental concepts, limits, and drawbacks
of using computer software to approach
human decision making, the author also
underscores the importance of putting
theory into practice.
9781420053234 • Hardback • 416 strán • December 2007
ADVANCED STRUCTURAL INORGANIC CHEMISTRY
Wai-Kee Li, Gong-Du Zhou, Thomas Mak
This book is a revised and updated English
edition of a textbook that has grown out
of several years of teaching. The term
"inorganic" is used in a broad sense as the
book covers the structural chemistry of
representative
elements
(including
carbon)
in
the
periodic
table,
organometallics, coordination polymers,
host-guest systems and supramolecular
assemblies. „This book should be on the
shelves of all laboratories or libraries that
support teaching or research that relies
upon structural inorganic chemistry.“
9780199216956 • Paperback • 848 strán • Marec 2008
17
Newsletter Scientific Books I Malé Centrum, s.r.o.
Február / 2011
KRÁSA CHÉMIE
Môžeme považovať experimenty v chémii za
„krásne?“ Chemici si to evidentne myslia, ale čo to
presne znamená? Ktoré experimenty zo všetkých sú
potom najkrajšie?
Jeho výskum mal dokazovať hodnotu
kvantifikácie vo vede, čo nebolo celkom správne.
Podľa Chemistry World (Royal Society of Chemistry)
sa dajú za najkrajšie považovať molekuly, napríklad
zoskupenie uhlíka C60 do tvaru lopty z dôvodu
prekrásnej symetrie. Skutočnosť, že krása vychádza
zo symetrie uviedol vo
svojom diele Timaios Platón,
v ktorom sa spomína, že
krása v prírode predstavuje
usporiadanosť a pravidelnosť.
Platónova idea krásy však
nikdy
nebola
súčasťou
žiadnej
teórie
umenia.
Podstatnú
časť
krásy
chemických experimentov tvoria diferencie od
niektorých iných vied, od fyziky, biológie a geológie,
ktoré sa len sporadicky zaoberajú „artefaktmi.“
Takisto experiment môže sám o sebe stelesňovať istý
druh krásy, či už v poňatí stratégie alebo v spôsobe
realizácie a má významné postavenie v chémii.
Louis Pasteur a jeho objav molekulovej chirality
pozorovaním rotačného účinku enantiomérov
kyseliny vínnej na rovinu polarizovaného svetla
(1848).
Desať najkrajších experimentov v chémii, ktoré sú
chronologicky usporiadané:
Jan Baptista van Helmont na začiatku 17.
storočia demonštroval, že všetko sa skladá z
vody, študoval rastúcu vŕbu v hrnci pôdy a vážil
strom a pôdu po dobu piatich rokov.
Henry Cavendish a jeho syntéza vody z vodíka a
kyslíka (1781).
Marie a Pierre Curie a ich izolácia rádia z ton
trosiek, ktoré zostali z ťažby uránu (1898-1902).
Dôkaz Ernesta Rutherforda, že alfa častice sú
ióny hélia (1908).
Experiment Stanleyho Millera a Harolda Ureyho
v prebiotickej chémii, v ktorej vyrobili
aminokyseliny zo surovej zmesi jednoduchých
plynov vystavených elektrickým výbojom (1953).
Neil Bartlett a jeho syntéza prvej zlúčeniny
xenónu (1962). Experiment, ktorý uviedol
chémiu inertných plynov.
Celková syntéza vitamínu B12 Robertom
Woodwardom a Albertom Eschenmoserom s ich
spolupracovníkmi (1961-1972).
Syntéza dodekahedránu Leom Paquetom s jeho
spolupracovníkmi (1981).
Objasnenie chemických vlastností prvku
Seaborgium v laboratóriu pre výskum ťažkých
iónov (GSI) v Darmstadte (1995-97).
www.pearsonschool.com, www.corbisimages.com
MOLECULES THAT CHANGED THE WORLD
K. C. Nicolaou, Tamsyn Montagnon
In this delightfully designed book, K. C. Nicolaou introduces the world's most
important molecules and shows in a fascinating way the role certain
compounds have to play in our everyday lives in the fields of drugs, aromatics
or vitamins. For example, he tells the story of Aspirin, beginning 3,500 years
ago in Egypt, through to its first synthesis and various applications with many
entertaining facts and details. Printed in full color throughout and with its
oversize format, this is a must for every chemist, natural scientist and anyone
interested in the sciences.
9783527309832 • Hardback • 385 strán • Február 2008
18
Newsletter Scientific Books I Malé Centrum, s.r.o.
Február / 2011
QUALITY ASSURANCE FOR THE ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY
D. Brynn Hibbert | Oxford University Press
The book is well written with many personal touches, stories, anecdotes and unusual analogies introducing a
lighter note.
9780195162134 • Paperback • 322 strán • Apríl 2007
BETTER LOOKING, BETTER LIVING, BETTER LOVING
How Chemistry can Help You Achieve Life's Goals
John Emsley | Wiley
Welcome to a tour of some of the recent advances in chemistry, taking in the cosmetic factory, the pharmacy,
the grooming salon, the diet clinic, the power plant, the domestic cleaning company, and the art gallery along
the way. Award-winning popular science writer John Emsley is our guide as he addresses questions of grooming,
health, food, and sex. The trip is for all those of us wanting to know more about the impact of chemical products
on our everyday lives. 9783527318636 • Hardback • 249 strán • Máj 2007
NANOCHEMISTRY
A Chemical Approach to Nanomaterials
Geoffrey A Ozin, André C Arsenault, Ludovico Cademartiri | Royal Society of Chemistry
Nanotechnology is touted to begin a new era by bringing us materials that were not available before. This book
describes the fascinating chemistry behind nanotechnology in a clear and easy to read style. Aimed at teachers,
graduate students and advanced undergraduates it provides an authoritative, rigorous and hype-free guide to
this burgeoning field. 9781847558954 • Hardback • 876 strán • 2008
PHYSICAL CHEMISTRY FOR THE LIFE SCIENCES (Second Edition)
Peter Atkins, Julio de Paula | Oxford University Press
Physical Chemistry for the Life Sciences provides a balanced presentation of the concepts of physical
chemistry, and their extensive applications to biology and biochemistry. It is written to straddle the worlds of
physical chemistry and the life sciences and to show students how the tools of physical chemistry can
elucidate and illuminate biological questions.
9780199564286 • Paperback • 624 strán • December 2010
CHEMISTRY IN QUANTITATIVE LANGUAGE
Fundamentals of General Chemistry Calculations
Christopher O. Oriakhi | Oxford University Press
Problem-solving is one of the most challenging aspects students encounter in general chemistry courses leading
to frustration and failure. Consequently, many students become less motivated to take additional chemistry
courses after the first year. This book deals with calculations in general chemistry and its primary goal is to
prevent frustration by providing students with innovative, intuitive, and systematic strategies to problemsolving in chemistry. 9780195367997 • Hardback • 508 strán • Február 2009
A DICTIONARY OF CHEMISTRY (Sixth Edition)
John Daintith | Oxford University Press
Fully revised and updated, the sixth edition of this popular dictionary is the ideal reference resource for
students of chemistry, either at school or at university. With over 4,700 entires - over 200 new to this edition - it
covers all aspects of chemistry, from physical chemistry to biochemistry. The sixth edition boasts broader
coverage in subject areas such as forensics, metallurgy, materials science, and geology, increasing the
dictionary's appeal to students in these related fields. „a favourite, it should be in every classroom and library“
9780199204632 • Paperback • 592 strán • Február 2008
19
Newsletter Scientific Books I Malé Centrum, s.r.o.
Február / 2011
NOVINKY V OBLASTI CHÉMIE
Snímanie rakoviny žalúdka
Pomocou Ramanovej spektroskopie je možné
rozpoznať nezhubné a zhubné vredy.
Vedci v Singapure vyvinuli techniku, ktorá by mohla
byť použitá na rozlíšenie medzi benígnym a
malígnym vredom v žalúdku.
Karcinóm žalúdka je jednou z hlavných príčin
rakoviny na celom svete a úspech liečby je veľmi
závislý na tom, ako rýchlo je rakovina zistená. V
súčasnosti neexistuje žiadna účinná metóda
detekcie. Pacienti musia podstupovať opakované
endoskopické vyšetrenia, pri ktorých sú vredovité
oblasti analyzované vizuálne. Následne sa robí
pacientom biopsia. Benígne oblasti vyzerajú
podobne ako malígne a môže sa stať, že rakovina je
diagnostikovaná až v pokročilom štádiu.
Zhiwei Huang a jeho kolegovia z Národnej Univerzity
v Singapure a Národnej Fakultnej nemocnice vyvinuli
endoskopickú sondu, ktorá analyzuje tkanivo
pomocou Ramanovej spektroskopie. Je to
nedeštruktívna technika, ktorá meria vlnové dĺžky
svetla rozptýleného zo vzorky. Huang hovorí: „Vývoj
neinvazívnej optickej diagnostickej techniky môže
doplniť existujúce endoskopické vyšetrenie, čo by
predstavovalo významný pokrok, ktorý by viedol k
zlepšeniu včasnej diagnózy rakoviny žalúdka.“
Tím testoval sondy na počet pacientov a zistil, že
existujú značné rozdiely v Ramanovej spektroskopii.
„Táto práca demonštruje technickú realizovateľnosť
a klinický potenciál využitia endoskopie Ramanovej
sondy pre detekciu malígnych vredov in vivo,“ hovorí
Haishan Zeng, expert na analýzu vzoriek tkanív
z British Columbia Cancer Research Center, Kanada.
Tento tím sa teraz usiluje o rozvoj techniky, ktorá by
umožňovala skúmať ďalšie vnútorné orgány.
December 2010/Volume 5/Issue 12/HCBIAK
www.rsc.org/highlightschembiol | Harriet Brewerton
Detekcia výbušnín skrytých pod
oblečením
Skryté chemikálie by mohli byť identifikované
blízkym infračerveným svetlom.
Blízka infračervená (NIR) spektroskopia by mohla byť
použitá na detekciu nebezpečných chemických látok
skrytých pod oblečením a na zlepšenie bezpečnosti
na letiskách, hovoria vedci v UK.
Celine Canal, David Hutchins a ich kolegovia z
University of Warwick objavili výbušný dusičnan
amónny, ktorý bol skrytý za vrstvou rôznych
odevných materiálov. „Svetlo v NIR rozmedzí
vlnových dĺžok je pre ľudské oko neviditeľné, čo
umožňuje nepozorovateľnú diaľkovú detekciu,“
vysvetľuje
Hutchins.
Optické
komponenty
spektrometra v rozsahu vlnových dĺžok NIR sú
lacnejšie ako alternatívne diaľkové detekčné
systémy. Radiácia NIR nie je natoľko ionizujúca a je
zároveň bezpečnejšou voľbou pri ľudskom skríningu.
Táto spektroskopia funguje tak, že zdroj svetla
prechádza cez oblečenie priamo k detekovanej
chemickej látke, ktorá vysiela signály cez oblečenie
do detektora späť. Signál je potom odovzdaný do
spektrometra, ktorý analyzuje intenzitu svetla na
každej vlnovej dĺžke. Porovnaním intenzity svetla
rozptýleného materiálom oblečenia so skrytou
chemickou látkou boli schopní pracovať s odtlačkami
prstov tejto chemikálie.
Dúfajú, že pomocou štatistických metód možno
tento odtlačok automaticky rozpoznať počas
vyšetrovania.
„Identifikácia
materiálov
pod
oblečením je nevyriešenou výzvou existujúcich
bezpečnostných technológií. NIR spektroskopia by
mohla byť v kombinácii s výkonnými analytickými
nástrojmi sľubným riešením,“ hovorí Jurgen Popp,
ktorý vyvíja inovatívne spektroskopické techniky na
Univerzite Friedricha Schillera v Jene, Nemecko.
December 2010/Volume 7/Issue 12/HCTIB9
www.rsc.org/highlightschemtechnol | Fay Nolan-Neylan
20
Newsletter Scientific Books I Malé Centrum, s.r.o.
Február / 2011
21
Perličky Perličky Perličky Perličky Perličky Perličky Perličky Perličky Perličky Perličky Perličky Perličky Perličky Perličky
CONCEPTUAL CHEMISTRY (4th Edition) | John Suchocki
CHEMISTRY FOR DUMMIES EDUCATION BUNDLE
Wiley
Pearson Education
„ Jedno chemické individuum, prechádzajúc v druhé,
mení sa chemicky. Deje, ktoré sú príčinou chemických
zmien, menujeme aj chemickými reakciami. Reakcia,
pri ktorej zo dvoch alebo viac látok vzniká látka jediná,
nazýva sa chemický sklad čili syntéza. ”
„ Reakčná rýchlosť chemickej reakcie odvislá je od
teploty reagujúcich látok. ”
9780137075294 • Paperback • 576 strán • Február 2010
TEXTBOOK OF BIOCHEMISTRY WITH CLINICAL CORRELATIONS
We're all natural-born chemists. Every time we cook, clean, take a
shower, drive a car, use a solvent such as fingernail polish remover, or
perform any of the countless everyday activities that involve complex
chemical reactions, we're doing chemistry. You might even say that we're
all participating in a grand chemistry experiment that started with the
first human who mixed pigments to create a cave painting.
9780470537015 • Paperback • August 2009
MATHS FOR CHEMISTRY A chemist's toolkit of calculations
Wiley
„ Jestli pramenitá voda obsahuje také minerálne látky,
ktorých v obyčajnej tvrdej vode vôbec niet, alebo jestli
obsahuje nejakú obvykle v tvrdej vode sa vyskytujúcu
látku v neobyčajne veľkej miere, má zvláštnu chuť
a menuje sa minerálnou vodou, ktorá býva pomenovaná
dľa látky ju charakterizujúcej. ”
Paul Monk
Thomas M. Devlin
This book presents a clear and precise discussion of the biochemistry
of eukaryotic cells, particularly those of mammalian tissues, relates
biochemical events at a cellular level to the subsequent physiological
processes in the whole animal, and cites examples of abnormal
biochemical processes in human disease.
9780470281734 • Hardback • 1 240 strán • Január 2010
Oxford University Press
A conversational and clear writing style has made John Suchocki’s
Conceptual Chemistry a leader in liberal arts chemistry. Presenting
chemistry conceptually, Suchocki builds a base from which non-science
students may view our world more perceptively, helping them visualize
the behavior of atoms and molecules to understand our macroscopic
environment.
Maths for Chemistry recognizes the reality of chemical education today,
and the challenges faced by many students in equipping themselves with
the maths skills necessary to gain a full understanding of chemistry.
Working from basic yet essential principles, the book builds the student's
confidence by leading them through the subject in a steady, progressive
way from basic algebra to quantum mathematics.
9780199541294 • Paperback • 560 strán • Apríl 2010
„ Chemická rovnováha medzi oboma reakciami každej zvratnej reakcie nastane v tom okamihu, keď
reakčná rýchlosť oboch reakcií je rovnaká. V tom okamihu za 1 sekundu to isté množstvo látky, ktoré
vznikne, tiež sa i rozloží a pozorovateľ reakcie má dojem kľudu. Takýto zdanlivý kľud, tvorený dvoma
protismernými pohybmi, vo svojich účinkoch navzájom sa rušiacimi, menujeme dynamickou rovnováhou. ”
Andy Burrows
THE CHEMICAL BOND IN INORGANIC CHEMISTRY
„ Kyslík je bezbarevný plyn, bez chuti a zápachu, vo
vode rozpustnejší ako vodík. Jeho chemické vlastnosti
sú vlastnosti, ktoré pozorujeme na vzduchu, ale vo
zvýšenej miere. Hnitie, tlenie odumretých organizmov,
dýchanie, hrdzavenie kovov je rad chemických reakcií,
z ktorých najväčšia čiastka je slúčovanie látok
s kyslíkom čiže oxydácia. ”
Chemistry is widely considered to be the central science: it encompasses
concepts on which all other branches of science are developed. Yet, for
many students entering university, gaining a firm grounding in chemistry
is a real challenge. Chemistry³ responds to this challenge, providing
students with a full understanding of the fundamental principles of
chemistry on which to build later studies.
9780199277896 • Paperback • 1 416 strán • Apríl 2009
I. David Brown
Oxford University Press
Oxford University Press
CHEMISTRY³ Introducing inorganic, organic and physical chem.
This is the first book to explore the theoretical basis of the model and to
show how it can be applied to synthetic and solution chemistry. In
analysing the chemistry of solids, the book emphasizes the separate roles
of the constraints of chemistry and the constraints of 3-dimensional
space. It reviews many of the applications of the model in physics,
materials science, chemistry, mineralogy, soil science, biology,...
9780199298815 • Paperback • 292 strán • Máj 2006
Perličky Perličky Perličky Perličky Perličky Perličky Perličky Perličky Perličky Perličky Perličky Perličky Perličky Perličky
Perličky z učebnice Chémia pre gymnáziá a reálné gymnáziá vydanej v Prahe, nákladom Českej grafickej únie v r. 1929
Newsletter Scientific Books I Malé Centrum, s.r.o.
Február / 2011
22
Perličky Perličky Perličky Perličky Perličky Perličky Perličky Perličky Perličky Perličky Perličky Perličky Perličky Perličky
ORGANIC CHEMISTRY
„ Jestli pripravíme nejakou okľukou normálnu soľ
slabej kyseliny alebo slabej zásady, existuje táto soľ len
dovtedy, dokedy je tuhá. Akonáhle ju rozpustíme vo
vode, nastáva hydrolýza soli. ”
Jonathan Clayden
„ Pri styku vody s látkami nezostáva často len pri
puhom rozpúšťaní, ale nastáva tesnejší styk. ”
Peter Atkins
Getting to grips with physical chemistry can be a daunting task. The book
is an ideal course companion, explaining clearly the fundamental
concepts of this vital branch of chemistry. By illustrating concepts with
examples from everyday experience and providing step-by-step guidance
on how to apply the underpinning mathematical and physical principles,
it helps students in the early years of their studies progress.
9780199226726 • Paperback • 608 strán • Január 2009
Oxford University Press
Oxford University Press
ELEMENTS OF PHYSICAL CHEMISTRY (Fifth Edition)
A new style of textbook, aimed principally at the European (and British in
particular) student. It is needed because almost all current organic
chemistry texts are written to a fixed American pattern. The authors
know from experience what conceptual difficulties often overwhelm
students at an early stage in their studies and they devote more space to
these points, give more examples, and revisit them.
9780198503460 • Paperback • 1 536 strán • Júl 2000
„ Chemické zjavy niekedy svojou složitosťou, inokedy svojou rýchlosťou, vždy nesmierne malým priestorom,
v ktorom sa dejú, zapríčiňujú, že bude možno asi veľmi ťažko sa dozvedieť plnej pravdy o stavbe hmoty. Preto
užívame predpokladu čiže hypotézy. Hypotéza je tvrdenie, ktoré dokázať je vôbec nie možné a v ktoré sa do tých
čias verí, pokiaľ zistené zkúsenosti potvrdzujú dôsledky z hypotézy plynúce. O stavbe hmoty je teraz za platnú
uznávaná táto hypotéza: Každý prvok skladá sa z nesmierne malých čiastočiek, ktoré atomami menujeme. Atomy
pravidelne nevedia samy o sebe obstáť. Soskupujú sa preto v celky samostatne sa chovajúce, t. zv. molekuly.
Každá látka je preto shluk molekúl. ”
„ Voda vyskytujúca sa v prírode nie je nikdy chemické individuum, ale obsahuje alebo nerastné látky (tvrdá voda),
alebo ústrojné látky (mäkká voda). Vrchná voda, keďže sa v nej mäso, lúšteniny dajú dobre uvariť na mäkko,
menuje sa mäkká voda. Spodná voda presakujúc zemou jednak rozpúšťa nerastné látky, jednak zbavuje sa
filtráciou zemou suspendovaných látok ba i mikroorganizmov. Ak spodná voda nepreteká územím, ktoré bolo
ľudským hospodárstvom znečistené (výkaly, hnojovka atď.), je vodou pitnou, zdraviu nezávadnou. ”
„ V roztoku rozpustené kyseliny, zásady a soli štiepajú sa vlivom rozpustidla na časti, iontami zvané. Každý ion
dostáva pritom určitý elektrický náboj, ktorý podľa povahy iontov je alebo kladný alebo záporný. Počet kladných
nábojov je vždy rovnaký počtu záporných nábojov, takže roztok je vždy elektroneutrálny, lebo jednotlivé náboje
nosia rovnaké množstvá elektriny. ”
„ Atmosféra zeme, t. j. plynný obal našej zeme je priestorom, v ktorom príroda prežíva svoj život. Preto je
atmosféra sústavou látok, a to sústavou premenlivého zloženia. ”
VISUAL ELEMENTS JIGSAW
„ Jód je v prírode len v slúčeninách, z ktorých mnohé
obsažené sú v morskej vode. Niektoré morské rastliny
ich z morskej vody prijímajú a preto môžme z popola
týchto rastlín získať jodidy. ”
„ Označujúc ionty, dbáme jednako ich chemického
složenia, ako i jakosť a počet nábojov. ”
RSC Publishing
Oxford University Press
ANALYTICAL CHEMISTRY
Séamus P J Higson
Analytical Chemistry provides a clear and thorough introduction to the
principles and practices underpinning modern analytical chemistry.
Providing a complete course from basic first principles to in-depth
coverage of the latest emerging techniques, this is an essential text for
readers from all disciplines where a familiarity with analytical techniques
is required.
9780198502890 • Paperback • 464 strán • December 2003
With 550 pieces and a stunning full-colour design, this jigsaw puzzle
beautifully illustrates the periodic table in all its glory. The jigsaw would
be an attractive gift for any puzzle-loving friends or relatives, and might
even spark an interest in chemistry.
9780854048434 • Dosková hra • 2006
Perličky Perličky Perličky Perličky Perličky Perličky Perličky Perličky Perličky Perličky Perličky Perličky Perličky Perličky
Perličky z učebnice Chémia pre gymnáziá a reálné gymnáziá vydanej v Prahe, nákladom Českej grafickej únie v r. 1929
Newsletter Scientific Books I Malé Centrum, s.r.o.
Február / 2011
Sledujte vývoj v oblasti odbornej literatúry
a vedeckých informácií:
Prihláste sa na našej webovej stránke so záujmom získavať Online
Newsletter Scientific Books – zadarmo!
Alebo nám pošlite svoje kontaktné údaje na adresu: [email protected]
www.malecentrum.sk
www.malecentrum.cz
Tituly z vydavateľstva Royal Society of Chemistry
Fotografia: Dmitrij Ivanovič Mendelejev
http://skolskyweb.meu.zoznam.sk/chemia/slavny-chemici/mendelejev/
23
Download

Stiahnite si Newsletter Scientific Books / Február 2O11