MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC‑PRČICE
9 Kč
číslo 296
Vážení spoluobčané, kolegové, přátelé,
nezadržitelně se blíží nejkrásnější svátky roku – Vánoce. Svátky, které každý
z nás očekává s radostí a nadějí, protože i dospělý člověk má
v sobě pořád kousek dítěte. Pro
všechny velké i malé je rozsvícený vánoční strom
symbolem něčeho krásného a dobrého, něčeho
tajemného, co je naplněno láskou a dobrotou.
Dovolte mi, abych vám prostřednictvím těchto
několika řádků popřála pohodové a klidné prožití
vánočních svátků v kruhu nejbližších a milých.
Zároveň mi dovolte přání pro nás všechny
do nového roku. Kromě zdraví, lásky a štěstí
přeji i dostatek pohody, která je ke spokojenému
životu potřebná, dostatek smysluplné práce, bez
které život ztrácí smysl. Tím dalším přáním je, aby
kolem nás bylo stále více lidí, kteří jsou připraveni
pomoci, ochotni přispět radou a skutkem, když je
to potřebné. Je jich kolem nás sice hodně, ale zdá
se, že to stále není dost. Každý si uvědomujeme,
že mezilidské vztahy, slušnost a morálka dostávají v posledních letech značné trhliny. Viditelně
nám to předvádějí naši čelní političtí představitelé
i někteří lidé mezi námi. Je tedy i na nás, abychom
se ze všech sil snažili o změnu. A ta změna musí
začít právě u nás. Musíme každý z nás, alespoň
maličkostí, přispět ke zlepšení světa kolem nás.
Mnohdy stačí úsměv, pohlazení… Nemusíme
si dávat novoroční předsevzetí, že budeme lepší
a ještě lepší. Stačí, aby každý z nás pro svůj vlastní
dobrý pocit prosvětlil někomu v našem okolí den
svým úsměvem či dobrým slovem. V poslední době
mizí z našeho slovníku i běžného života slušnost,
prosinec 2014
morálka, odpovědnost. Přeji tedy nám všem, aby
právě slušnost byla standardem v našem chování,
morálka nebyla považována za přežitek a odpovědnost patřila k našim základním vlastnostem.
Vážení spoluobčané, kromě osobních přání
popřeji na tomto místě i našemu městu, aby nadcházející rok byl úspěšný, aby se podařilo zrealizovat
připravené akce a aby se život městečka rozvíjel
ke spokojenosti a dobru všech jeho občanů.
Vaše Mirka Jeřábková
Zachránil člověka, přesto se necítí být hrdinou
Jedním z kandidátů na cenu Michala Velíška je také prčický rodák Petr Dlouhý
Denně se odehrávají příběhy s velkým „P”, které jsou důkazem, že jsou mezi námi i hrdinové. Nejsou
to žádné filmové postavy s nadpozemskými schopnostmi, ale lidé z masa a kostí. Lidé, kterým není
jedno, co se kolem nich děje, kteří neváhají pomoci bez ohledu na následky pro ně samé. Lidé, kteří
okamžitě zasáhnou, když jde někomu o majetek, zdraví, či dokonce o život. Jsou to muži, ženy i děti,
lidé různých povolání, věku, odlišných životních zkušeností i názorů, spojuje je však smysl pro spravedlnost, rozhodnost a skromnost. Právě takovým lidem vyjadřují společně Nadace ADRA a televize
NOVA veřejně uznání v podobě Ceny Michala Velíška. Jedním z letošních nominovaných je i prčický
rodák Petr Dlouhý.
Měl to být běžný den
Pátek 11. července 2014, pro Petra Dlouhého to
měl být úplně běžný pracovní den. Nebyl. Ten den
totiž svým hrdinským činem zachránil lidský život.
Pracovní povinnosti ho ten den zavedly do Štěchovic, kde si byl jako stavbyvedoucí jedné stavební
firmy obhlédnout staveniště. Bylo krátce před jedenáctou hodinou dopoledne, když si povšiml, že
ve Vltavě plave osobní auto a voda ho stahuje dál
a dál od břehu. „První, co mi blesklo hlavou, bylo, že
se mi to snad jen zdá, že asi špatně vidím. Pak jsem si
ale uvědomil, že je to pravda.“ Pak už se vše odvíjelo
jako v nejakčnějším filmu. Šlo doslova o minuty.
nejvíc mne zarazilo, že ti lidé měli v ruce telefony,
foťáky, tablety a tu nehodu si natáčeli!“ Neuvěřitelná
lhostejnost lidí stojících na břehu a pozorujících,
jak se automobil s mužem potápí, Petra Dlouhého
ještě více utvrdila v jeho úmyslu.
To, co následovalo, bylo spíš dílem intuice.
„Věděl jsem, že tam musím skočit a tomu muži popokračování na str. 9
Petr Dlouhý se v ten okamžik nacházel na druhém břehu řeky a potápějící se auto bylo už vzdáleno na deset metrů od břehu. „První reakce byla
vzít telefon a vytočit 150. Mezi tím jsem sprintoval
přes most na druhou stranu. Operátorka chtěla
vědět, zda je nějaká osoba v autě. Všiml jsem si, že
za volantem sedí starší muž a bouchá na čelní sklo.
Zkoušel otevřít dveře, ale auto už bylo z velké části
potopené a tlak vody mu to nedovolil.“
Každý není záchranář
Petr Dlouhý přeběhl na druhou stranu řeky, kde už
mezi tím stál hlouček deseti až patnácti lidí. „Asi
Setkání kastelánů poctil Petr Vok
V sobotu 15. listopadu se již počtvrté sešli v restauračním pivovaru Vítek z Prčice přátelé historie,
aby zavzpomínali na Vítkovce – slavný a udatný
rod, jehož kolébkou je naše město. Mezi přítomnými byli zástupci hradů a zámků, které tento rod
vlastnil, ale také lidé, kteří mají historii jako svého
velkého koníčka. Nepřehlédnutelní byli hosté z Třeboně, kastelán tamního zámku a jeho zástupce,
kteří na setkání dorazili v dobových kostýmech.
Jednou ze ztvárněných postav byl i sám Petr Vok
z Rožmberka.
pokračování na str. 11
Přestože ho doma čekala manželka a pětiletá dcerka,
do vody skočil. Petr Dlouhý s rodinou. Foto rodinný archiv
V tomto čísle najdete:
•Na náměstí přibylo dopravní značení ......... 7
•Změny na okolních radnicích po volbách .... 8
• Rozsvícení vánočních stromů ................... 10
• Svatý Martin zimu nepřivezl ..................... 11
• Laoské předvánoční paradoxy .................. 12
•Zasloužilí hasiči si v Edenu dali husu........ 13
•Historie i současnost vánočních ozdob .... 14
•Úspěch na MR v Taekwon-Do ITF ............ 21
INFORMACE Z RADNICE
Zápis z 1. ustavujícího zasedání
Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice
Úterý 4. listopadu 2014 v kulturním sále při Základní škole Sedlec-Prčice
Zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice bylo
zahájeno v 18,00 hodin dosavadní starostkou města,
paní Miroslavou Jeřábkovou (dále jen předsedající).
Úvodem pozdravila všechny přítomné – zastupitele i veřejnost, poděkovala všem, kteří v říjnových
volbách odevzdali svůj hlas některému z kandidátů, a všem kandidátům za to, že byli připraveni
a ochotni v příštích čtyřech letech pracovat pro
dobro města a občanů. Zvoleným zastupitelům
popřála hodně úspěchů při práci v průběhu volebního období, zrealizování alespoň části naplánovaných projektů a akcí a hlavně takové rozhodování
v obecních věcech, které bude pro město přínosem.
Předsedající schůze konstatovala, že zasedání
bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode
dne uplynutí lhůty pro podání návrhů na neplatnost
voleb nebo hlasování k soudu. Lhůta uplynula dne
24. 10. 2014, žádný návrh na neplatnost hlasování
nebyl podán.
Informace o svolání ustanovujícího zasedání
podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla zveřejněna
v souladu se zákonem o obcích po dobu nejméně
7 dní na úřední desce městského úřadu. Současně
byla zveřejněna i na elektronické úřední desce.
Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona
o obcích vyzvala přítomné členy zastupitelstva
ke složení slibu. Před složením slibu předsedající
upozornila přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou
má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č.
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetla slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji
na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho
občanů a budu se řídit Ústavou a zákony České
republiky.“
Tajemnice jmenovitě vyzvala přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova
„slibuji“ a podpisem na připraveném archu.
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib
ani nesložil slib s výhradou.
Tajemnice dle prezenční listiny přítomných
členů zastupitelstva konstatovala, že přítomno je
14 členů zastupitelstva z celkového počtu 15 členů,
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst.
3 zákona o obcích).
Omluveni: MUDr. V. Podzimková
Určení ověřovatelů tohoto zápisu Ověřovatelé zápisu: Josef Sládek, Pavel Král
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 2 se zdrželi
Schválení programu:
Předsedající seznámila přítomné s návrhem
programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou
na úřední desce. Předsedající na základě aktuálních
2 strana
informací z pondělí 3. 11. 2014 navrhla doplnění
programu o jeden bod – Schválení přijetí dotace
na projekt Zajištění energetických úspor objektu
Zdravotního střediska v Sedlci-Prčici dle požadavku poskytovatele dotace – SFŽP. Doplněný
bod byl navržen k projednání jako pořadové číslo
14 na jednání zastupitelstva – před bod Úprava
rozpočtu – opatření č. 13/2014.
K navrženému doplněnému programu nebyly
vzneseny připomínky.
Program:
1. Určení ověřovatelů zápisu (dle § 95 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích) a zapisovatele
2. Schválení programu jednání
3. Určení způsobu hlasování při volbě starosty,
místostarosty a členů rady
4. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
(dle §71 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)
5. Volba starosty a místostarosty
a. Určení počtu místostarostů
b. Volba starosty
c. Volba místostarosty
6. Volba členů rady
7. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a určení počtu jejich členů
a. Volba předsedy finančního výboru
b. Volba předsedy kontrolního výboru
c. Volba členů finančního výboru
d. Volba členů kontrolního výboru
8. Rozhodnutí o výši odměn za výkon funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva (dle §
84, odst. 2, písm. n) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích)
9. Stanovení oddávajících
10. Schválení jednacího řádu zastupitelstva města
11. Určení finančního limitu radě města v otázkách rozpočtových opatření
12. Zvolení nového pověřeného zastupitele pro
projednávání územního plánu města
13. Dotace z ROP Střední Čechy – projekt Rekonstrukce místních komunikací ve městě
Sedlec-Prčice
14. Přijetí dotace ze SFŽP na projekt: Zajištění
energetických úspor objektu Zdravotního
střediska Sedlec-Prčice
15. Úpravy rozpočtu města na rok 2014 – rozpočtové opatření č. 13/2014
16. Diskuse
Hlasování o programu: 14 pro, 0 proti, 0 se
zdržel
Program byl schválen
1. Určení způsobu hlasování při volbě starosty,
místostarosty a členů rady
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo volilo
veřejně.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné připomínky či
námitky nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Města Sedlec-Prčice rozhodlo
o veřejném způsobu volby.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo schváleno.
Náš domov
2. Určení, které
funkce budou členové zastupitelstva vykonávat
jako dlouhodobě uvolnění (§71 zákona o obcích)
a které jako dlouhodobě neuvolnění
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo určilo, že pro výkon funkce starosty města bude
člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn a ostatní
funkce budou vykonávat členové zastupitelstva
jako neuvolnění. Žádné připomínky či námitky
nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Města Sedlec-Prčice v souladu
s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určilo,
že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn, ostatní funkce
budou zastupitelé vykonávat jako dlouhodobě
neuvolnění.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo schváleno.
3. Volba starosty a místostarosty
3a) určení počtu místostarostů
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo zvolilo
pouze jednoho místostarostu. Dále vyzvala členy
zastupitelstva ke vznesení případných námitek či
připomínek. Žádné návrhy, připomínky či námitky
nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Města Sedlec-Prčice v souladu s §
84 odst. 2, písm. m), zákona o obcích určilo k výkonu
funkce místostarosty jednoho člena zastupitelstva
jako dlouhodobě neuvolněného.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo schváleno.
3b) Volba starosty
Předsedající dále upozornila, že nejdříve bude
volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení žádného kandidáta, bude přistoupeno k volbě
místostarosty.
O jednotlivých kandidátech bude hlasováno
v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném
zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.
Navrhování kandidátů na funkci starosty
a volba starosty:
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva Ing. Zbyněk Kobliha navrhl
zvolit do funkce starosty paní Miroslavu Jeřábkovou.
Předsedající vyzvala k přednesení dalších návrhů. Další návrh nebyl předložen.
Navržená kandidátka kandidaturu přijala.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Města Sedlec-Prčice zvolilo starostkou Města Sedlec-Prčice Miroslavu Jeřábkovou.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Usnesení bylo schváleno.
Po tomto hlasování nadále vedla ustavující
zasedání Miroslava Jeřábková.
3c) Volba místostarosty
Starostka vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty s tím, že
hlasování bude probíhat podle pořadí navržených
kandidátů.
Byly podány následující návrhy:
číslo 296, prosinec 2014
INFORMACE Z RADNICE
pokračování ze str. 2
Miroslava Jeřábková navrhla zvolit do funkce
místostarosty p. Pavla Krále.
Následně vyzvala zastupitele k předložení dalších návrhů. Jiný kandidát nebyl navržen.
Navržený kandidát kandidaturu přijal.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Nikdo nevznesl připomínku či námitku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Města Sedlec-Prčice zvolilo místostarostou Města Sedlec-Prčice pana Pavla Krále.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Usnesení bylo schváleno.
4. Volba členů rady
Starostka vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na další členy rady s tím, že o každém
kandidátovi bude hlasováno samostatně v pořadí
předložených návrhů, a to do zvolení zbývajících
členů rady. Dále předložila první návrh na tři členy
rady – p. Antonína Podzimka, p. Tomáše Seidela
a p. Pavla Jandu.
Navržení kandidáti na základě oslovení starostkou jednotlivě kandidaturu přijali.
Jiný návrh nebyl podán. Nikdo nevznesl připomínku či námitku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Města Sedlec-Prčice zvolilo členem rady p. Antonína Podzimka.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Usnesení bylo schváleno.
Zastupitelstvo Města Sedlec-Prčice zvolilo členem rady p. Tomáše Seidela.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Usnesení bylo schváleno.
Zastupitelstvo Města Sedlec-Prčice zvolilo členem rady p. Pavla Jandu.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Usnesení bylo schváleno.
Starostka poděkovala za sestavení rady města
ve schválené podobě a podotkla, že členové rady
jsou zárukou, že rada bude fungovat a pracovat
ku prospěchu města.
5. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a určení počtu jejich členů
Starostka úvodem tohoto bodu informovala
o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§
117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího
zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního
zastupitelstva.
Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který
musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích),
přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Členy výboru mohou být členové zastupitelstva
i jiné osoby, pouze předsedou výboru musí být
pouze člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona
o obcích). Členy kontrolního nebo finančního
výboru nemohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující
rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§
119 odst. 1 zákona o obcích).
Starostka navrhla, aby zastupitelstvo zřídilo
finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý
z nich bude mít 5 členů.
Jiný návrh nebyl podán.
Návrh usnesení:
číslo 296, prosinec 2014
Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje
zřízení finančního a kontrolního výboru s tím, že
každý z výborů bude mít pět členů.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo schváleno.
5a) Volba předsedy finančního výboru:
Starostka vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru.
Byly podány následující návrhy:
Starostka navrhla zvolit do funkce předsedy
finančního výboru ing. Zbyňka Koblihu.
Navržený kandidát kandidaturu přijal.
Jiný návrh nebyl podán.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Města Sedlec-Prčice zvolilo předsedou finančního výboru Ing. Zbyňka Koblihu.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Usnesení bylo schváleno.
5b) Volba předsedy kontrolního výboru:
Starostka vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na předsedu kontrolního výboru.
Byly podány následující návrhy:
Starostka navrhla zvolit předsedou kontrolního
výboru p. Josefa Sládka.
Jiný návrh nebyl podán.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Města Sedlec-Prčice zvolilo
předsedou kontrolního výboru p. Josefa Sládka.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Usnesení bylo schváleno.
5c) Volba členů finančního výboru:
Starostka navrhla, aby se o členech výboru hlasovalo najednou a navrhla zvolit členy finančního
výboru Ing. Vojtěcha Hlaváčka, p. Pavla Jandu,
Ing. Romanu Koblihovou a Ing. Karla Hockeho.
Starostka vyzvala ostatní členy zastupitelstva
k podání jiných návrhů.
Jiný návrh nebyl podán.
Navržení kandidáti na základě oslovení starostkou jednotlivě kandidaturu přijali.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Města Sedlec-Prčice zvolilo
členy finančního výboru Ing. Vojtěcha Hlaváčka,
p. Pavla Jandu, Ing. Romanu Koblihovou a Ing.
Karla Hockeho.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Usnesení bylo schváleno.
5 d) Volba členů kontrolního výboru:
Starostka navrhla, aby se o členech výboru hlasovalo najednou a navrhla zvolit členy kontrolního
výboru Mgr. Lenku Farovou, p. Františka Hrmu,
p. Jana Fáru a paní Marcelu Vostoupalovou. Dále
vyzvala zastupitele k podání jiných návrhů.
Jiný návrh nebyl podán.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Města Sedlec-Prčice zvolilo členy
kontrolního výboru Mgr. Lenku Farovou,
p. Františka Hrmu, p. Jana Fáru a p. Marcelu
Vostoupalovou.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Usnesení bylo schváleno.
6. Rozhodnutí o výši odměn za výkon funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva (dle § 84, odst.
2, písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)
Starostka předložila zastupitelům návrh výše
odměn za výkon neuvolněných členů zastupitelstva,
členů komisí a výborů tak, jak byl schválen předchozím zastupitelstvem 14. 2. 2014 a doporučila
schválit jej ve stejném znění. Jiný návrh nebyl podán.
Náš domov
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Města Sedlec-Prčice v souladu
s §72 a §84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, v platném znění, stanoví odměnu
za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného
člena zastupitelstva ve výši 2 880 Kč/měsíc, členům
rady jako neuvolněným členům zastupitelstva ve výši
580 Kč/měsíc, předsedům výborů a komisí jako
neuvolněným členům zastupitelstva 580 Kč/měsíc,
členům výborů a komisí jako neuvolněným členům
zastupitelstva 380 Kč/měsíc a členům zastupitelstva
(bez výkonu další funkce) 200 Kč/měsíc s účinností
od 1. 12. 2014.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo schváleno.
7. Stanovení oddávajících
Starostka navrhla zvolit další oddávajícími
členy zastupitelstva: p. Pavla Krále a p. Antonína
Podzimka.
Jiný návrh nebyl podán.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Města Sedlec-Prčice zvolilo oddávající pana Pavla Krále a pana Antonína Podzimka.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo schváleno.
8. Schválení jednacího řádu zastupitelstva
Současně s pozvánkou na jednání zastupitelstva města byla jednotlivým členům doručena také
příloha – návrh nového jednacího řádu zastupitelstva města, který řeší postup při svolávání, průběh
a podmínky jednání zastupitelstva města.
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny dotazy, námitky ani připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Města Sedlec-Prčice zrušilo
Jednací řád Zastupitelstva města Sedlec-Prčice
schválený dne 15. 12. 2010 a schválilo nový jednací
řád Zastupitelstva města Sedlec-Prčice s účinností
od 5. 11. 2014.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo schváleno.
9. Určení finančního limitu radě města v otázkách schvalování rozpočtových opatření
Starostka uvedla, že na základě rozhodnutí
minulého zastupitelstva města byl určen finanční
limit ve výši 100 000 Kč radě města pro rozhodování v otázkách rozpočtových opatření. Úpravy
rozpočtu přesahující tuto částku podléhají schválení zastupitelstva. Starostka zároveň navrhla,
aby stávající zastupitelstvo tento limit schválilo
i pro nově zvolenou radu. Důvodem jsou úpravy
rozpočtu související například s příjmy a výdaji
u dotace z úřadu práce, s přesuny mezi položkami
při realizaci schválených opatření…
Starostka vyzvala ostatní členy zastupitelstva
k podání jiných návrhů.
Nebyly vzneseny jiné návrhy a připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Města Sedlec-Prčice schválilo
finanční limit ve výši 100 000 Kč radě města pro
provádění rozpočtových opatření.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo schváleno.
10. Zvolení nového pověřeného zastupitele
pro projednávání územního plánu města
V souvislosti s přípravou nového územního
plánu města byl zastupitelstvem dne 12. 12.
2013 usnesením č. 06/2013 zvolen pověřeným
zastupitelem p. Jakub Ryšavý. Vzhledem k tomu,
pokračování na str. 4
3 strana
INFORMACE Z RADNICE
pokračování ze str. 3
že p. Ryšavý není členem nově zvoleného zastupitelstva, je nutné určit nového pověřeného zastupitele, jehož úkolem je spolupráce s pořizovatelem
územního plánu – Odborem výstavby a územního
plánování, MěÚ Sedlčany v souladu s přílohou č.
6 vyhlášky č. 500/2006 Sb.
Určený zastupitel pořizovateli tlumočí představy
a názory obce, účastní se jednání s dotčenými orgány a žadateli tak, aby nový územní plán zahrnoval
rozvojové zájmy města v celém rozsahu.
Na základě výše uvedených skutečností je nutné
určit nového pověřeného zastupitele, který bude
ve spolupráci s MěÚ Sedlčany – pořizovatelem
územního plánu města Sedlec-Prčice – řešit v současné době připravovaný návrh zadání, následně se
zúčastní výběru zpracovatele, jednání s orgány…
Starostka města navrhla schválit jako určeného
zastupitele Ing. Zbyňka Koblihu.
Nebyly vzneseny námitky či připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje
pana Ing. Zbyňka Koblihu jako určeného zastupitele pro pořizování Územního plánu města
Sedlec-Prčice.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Usnesení bylo schváleno.
11. Schválení přijetí dotace z ROP Střední
Čechy na realizaci projektu: Rekonstrukce místních komunikací ve městě Sedlec-Prčice
Projekt se týká:
• celkové rekonstrukce komunikace Kvašťovská
v Prčici – odstranění stávajících povrchů, nové
podkladní vrstvy, úprava armatur, vybudování
chodníku a odstavných stání pro auta, nové povrchy…
• celkové rekonstrukce komunikace Čsl. armády
v Sedlci – odstranění stávajících povrchů, položení nového vodovodního řadu a přípojek včetně
armatur, úprava kanalizačních armatur a vpustí,
nové podkladní vrstvy, nové chodníky, konečný
povrch…
• opravy ul. Komenského – odstranění stávajících kamenných kostek (ty budou umístěny
v památkové zóně dle vyjádření památkového
ústavu – za ZUŠ a za radnicí), provedení opravy
vodovodu a přípojek, výměny armatur, výškové
úpravy dešťových a kanalizačních vpustí, nové
podkladní vrstvy, rozšíření chodníku a poležení
nových povrchů (chodník – dlažba – mozaika,
komunikace – asfalt – naváže na stávající povrch
od školky).
Celkové rozpočtované náklady (dle RTS ceníku
z roku 2013) za stavbu, přípravu žádosti a příloh,
zajištění autorského a stavebního dozoru, dozoru
bezpečnosti práce a následné administrace byly
vyčísleny na 19,2 mil. Kč vč. DPH. Z toho stavební
část – způsobilé výdaje 17,8 mil. Kč, nezpůsobilé
(chodníky) – 1,11 mil. Kč.
Po provedení výběrového řízení se část za stavební práce snižuje na celkové náklady ve výši 10,4
mil. Kč vč. DPH – z toho neuznatelné náklady
(chodníky) jsou ve výši 1,07 mil. Kč.
Zároveň dojde ke snížení nákladů na některé
související práce – stavební dozor o 20 tisíc Kč,
autorský dozor o 15 tisíc Kč, nebude hrazena dokumentace skutečného provedení (je v ceně dodávky
od stavební firmy) – úspora 30 000 Kč.
Celkové náklady po snížení souvisejících nákladů budou v max. výši 11,8 mil. Kč vč. DPH.
Z uznatelných nákladů (bez ceny chodníků), tedy
z částky cca 10,69 mil. Kč může dotace tvořit max.
4 strana
85%, tedy 9,09 mil. Kč. Zbývající náklady včetně neuznatelných jsou podílem města. Jedná se o částku
2,67 mil. Kč.
Regionální rada regionu soudržnosti v souvislosti s poslední vyhlášenou výzvou požaduje
po obcích a městech závazek - podpis smlouvy
o poskytnutí dotace bez garantované výše dotace.
Pro podpis smlouvy s Regionální radou je nutné
usnesení zastupitelstva, kterým bude jednak schváleno přijetí dotace a zároveň schváleno financování
až do plné výše projektu pouze z prostředků žadatele
– v případě, že dotace bude v 0 výši.
V požadovaném textu usnesení jsou zahrnuty
původní rozpočtované náklady na realizaci stavby
– pro podpis smlouvy by bylo upraveno dle skutečnosti po kontrole výběrového řízení ze strany
Regionální rady.
Dotazy a připomínky:
Ing. Z. Kobliha podotkl jak pro veřejnost, tak
i pro nové zastupitele, že příprava projektu je
kvalitní, nicméně je problém s nestandardními
podmínkami danými poslední výzvou Regionální
rady – z ROP Střední Čechy. I přes určité osobní
pochybnosti však doporučuje zastupitelům odsouhlasení tohoto projektu k realizaci a schválení
požadovaného textu usnesení.
Starostka dále uvedla, že v případě přidělení
či nepřidělení dotace bude svoláno zastupitelstvo
ve věci dalšího rozhodování k tomuto projektu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice v návaznosti
na schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální
rady regionu soudržnosti Střední Čechy schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace s Regionální
radou regionu soudržnosti Střední Čechy až do výše
15 403 876,77 Kč a dále schválit vyčlenění peněžní
částky až do výše 18 122 207,97 Kč, odpovídající
spolufinancování projektu Rekonstrukce místních komunikací ve městě Sedlec-Prčice, reg. č.
CZ.1.15/1.1.00/85.01992.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo schváleno.
12. Přijetí dotace ze SFŽP na projekt: Zajištění energetických úspor objektu Zdravotního
střediska Sedlec-Prčice
Město Sedlec-Prčice realizovalo uvedený projekt
v rámci výzvy vyhlášené SFŽP – Operační program
životní prostředí. Původně byla dotace v režimu
bez tzv. veřejné podpory, ale v průběhu realizace
projektu došlo k přehodnocení přístupu u všech
objektů zdravotnických zařízení, která jsou pronajímána, a následně byly tyto projekty přesunuty
do režimu veřejné podpory v rámci tzv. „de minimis“. To znamená, že dotace na projekty realizované
v tomto režimu může být pro žadatele v max. výši
200 000 eur za poslední tři roky. Protože Město
Sedlec-Prčice v „de minimis“ režimu již čerpalo
prostředky na realizaci jiného projektu, bude dotace
po přepočtu eur na Zajištění energetických úspor
objektu Zdravotního střediska v Sedlci-Prčici ve výši
2 000 977 Kč místo předpokládaných 2 715 992 Kč.
I přes úspory při stavebních pracích tak došlo ke zvýšení spoluúčasti města na 1 235 000 Kč z původně
předpokládaných 800 000 Kč.
Informace o výši dotace byla po přepočtu ze
strany SFŽP doručena na Město v pondělí 3. 11.
2014 s tím, že zastupitelstvo, případně rada města,
musí schválit přijetí dotace dle uvedené výše. Protože rada města bude zasedat až v příštím týdnu, je
schválení přijetí dotace předloženo k projednání
zastupitelstvu města. Město musí do 14. 11. 2014
doložit veškeré požadované podklady, vč. požadovaného usnesení a podpisu starosty na prohlášení
Náš domov
o přijetí dotace. Ostatní
podklady k vyúčtování byly
na fond předány po dokončení stavebních prací
a vydání kolaudačního souhlasu.
Nebyly vzneseny připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice bere na vědomí informace týkající se finančních a technických
podmínek realizace projektu Zajištění energetických
úspor objektu Zdravotního střediska v Sedlci-Prčici.
Zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace ve výši
2 000 977 Kč dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace
a pověřuje starostku podpisem Potvrzení o přijetí
dotace dle požadavku SFŽP.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo schváleno.
13. Úpravy rozpočtu města na rok 2014 –
rozpočtové opatření č. 13/2014
Navržená úprava rozpočtu města na rok 2014
v pořadí č. 13 se týká obou stran rozpočtu - příjmů
i výdajů. Proti návrhu úprav zaslanému spolu s pozvánkou zastupitelům je na základě předchozího
bodu provedena úprava – snížení předpokládané
výše dotace ze SFŽP – na obou stranách rozpočtu
a úprava výše spoluúčasti k projektu zateplení zdravotního střediska dle přepočtu dotace v režimu
„de minimis“.
Na straně příjmů se tak jedná o snížení příjmů
v kapitole Dotace – zateplení zdravotního střediska
o 715 015 Kč, dále o zvýšení příjmů – dotace na volby
do Senátu a zastupitelstva města – o 300 000 Kč,
přijetí dotace 500 000 Kč na základě smlouvy mezi
Středočeským krajem a městem na opravy hasičských zbrojnic a snížení příjmů v § úroky z účtů
o 20 000 Kč. Celkem se úprava rozpočtu v příjmové
části týká zvýšení příjmů o 64 985 Kč.
Na straně výdajové městského rozpočtu je navrženo čerpání dotace na opravy hasičských zbrojnic
ve výši 500 000 Kč, čerpání dotace na volby do Senátu a zastupitelstva města ve výši 300 000 Kč a dále
pak úpravy a přesuny mezi položkami:
Snížení výdajů v kapitole Rekonstrukce
místních komunikací v osadách dle skutečnosti
o 1 000 000 Kč a přesun těchto prostředků do kapitol: 300 000 Kč údržba komunikací, 50 000 Kč
do údržby chodníků, přesun prostředků v rámci
§ kino – z ozvučení sálu do provozu – 20 000 Kč,
zvýšení čerpání o 50 000 Kč v kapitole Kanalizace
(vč. dešťové), zvýšení výdajů v kapitole Infocentrum
o 50 000 Kč – nákup materiálů a vydání publikace,
snížení výdajů – na zdravotní středisko o celkem
520 015 Kč (snížená dotace o 715 015 Kč, zároveň
zvýšení spoluúčasti o 135 000 Kč (přesun z kapitoly
Spoluúčast k dotacím) a zvýšení výdajů na provoz
o 60 000 Kč – bude přefakturováno nájemcům).
Další úprava se týká zvýšení výdajů o 50 000 Kč
na údržbu zeleně (vyšší náklady související s údržbou zeleně kolem sakrálních objektů na území
města, vysekávání ploch u čekáren…), a snížení
výdajů v § platby daní a poplatků o 300 000 Kč.
Návrhem rozpočtového opatření č. 13 jsou výdaje rozpočtu města na rok 2014 sníženy celkem
o 655 015 Kč.
Nebyly vzneseny dotazy a připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje
předložený návrh rozpočtového opatření č. 13 rozpočtu Města Sedlec-Prčice na rok 2014 s tím, že
na příjmové straně rozpočtu se jedná o zvýšení příjmů celkem o částku 64 985 Kč a na výdajové straně
rozpočtu jde o snížení výdajů celkem o 655 015 Kč.
Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice zároveň schvapokračování na str. 5
číslo 296, prosinec 2014
INFORMACE Z RADNICE
dokončení ze str. 4
luje přesuny finančních prostředků v rámci kapitol
rozpočtu města dle předloženého návrhu.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo schváleno.
14. Různé, diskuse
a) pozvánka na pochod za sv. Martinem –
Město Sedlec-Prčice ve spolupráci se ZŠ a MŠ
Sedlec-Prčice a ZUŠ Sedlec-Prčice zve všechny
na pochod za sv. Martinem, který se koná v pátek
7. 11. 2014 – zahájení malým kulturním programem u ZUŠ Sedlec-Prčice, dále pochod s lampiony do Prčice k dalšímu kulturnímu programu
na náměstí.
b) Rozsvěcení vánočních stromů – Město
Sedlec-Prčice společně se základní školou a uměleckou školou zve všechny na tradiční rozsvěcení
vánočních stromů. V Sedlci v pátek 28. 11. 2014
od 17 hod. a v sobotu od 16 hod. na Vítkově náměstí
v Prčici. V sobotu 29. 11. 2014 proběhne na prčickém náměstí zároveň letošní poslední farmářský
trh – zaměřený na advent.
USNESENÍ 6/2014
Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice na ustavujícím zasedání pro volební období 2014-2018,
které se konalo dne 4. 11. 2014
Rozhodlo:
– o způsobu volby starosty, místostarosty, členů
rady, předsedů a členů finančního a kontrolního
výboru veřejným způsobem
Určilo:
– v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích,
že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn, ostatní funkce
budou zastupitelé vykonávat jako dlouhodobě
neuvolnění
– v souladu s § 84 odst. 2, písm. m), zákona o obcích k výkonu funkce místostarosty jednoho
člena zastupitelstva jako dlouhodobě neuvolněného
Zvolilo:
– starostkou Města Sedlec-Prčice paní Miroslavu
Jeřábkovou
– místostarostou Města Sedlec-Prčice pana Pavla
Krále
– členy rady Města Sedlec-Prčice: pana Antonína
Podzimka, pana Tomáše Seidela a pana Pavla
Jandu
– předsedou finančního výboru Ing. Zbyňka
Koblihu
– členy finančního výboru Ing. Vojtěcha Hlaváčka,
pana Pavla Jandu, Ing. Romanu Koblihovou
a Ing. Karla Hockeho
– předsedou kontrolního výboru pana Josefa Sládka
c) Dokončení oprav komunikací – v říjnu byly
dokončeny práce na projektu: Rekonstrukce místních komunikací v osadách Sedlec-Prčice, který byl
podpořen z ROP Střední Čechy. Úřadu Regionální
rady regionu soudržnosti Střední Čechy byly předloženy podklady pro vyúčtování a proplacení dotace
v souladu s podmínkami programu.
Na pracovnice městského úřadu nezapomněl ve svém poděkování
A. Podzimek, který ocenil jejich pracovní nasazení, vlídnost úřadu… Poslední veřejné poděkování
přednesené Ing. Koblihou za práci v uplynulých
čtyřech letech patřilo M. Kaňkovi, vedoucímu
Služeb Sedlec-Prčice.
Slovo bylo předáno zastupitelům:
A. Podzimek poblahopřál starostce a členům
zastupitelstva ke zvolení, starostce poděkoval
za vykonanou práci pro město a jmenovitě poděkoval za vykonanou práci i Ing. V. Hlaváčkovi,
Bc. P. Milčínskému a J. Ryšavému, tedy bývalým
členům zastupitelstva, kteří buď nekandidovali,
nebo nebyli zvoleni.
Starostka se připojila s poděkováním všem
bývalým členům zastupitelstva města.
Ing. Kobliha uvedl, že u Ing. Hlaváčka a p. P. Milčínského předpokládá, že se k veřejnému působení
v zastupitelstvu města opět v budoucnu vrátí a poděkoval jim za práci ve finančním výboru. Místostarosta p. P. Král vyjádřil poděkování všem občanům
města, kteří svým přístupem a pozitivními postoji
dokážou pomoci městu.
Předáno slovo veřejnosti:
Ing. V. Hlaváček poděkoval všem zvoleným zastupitelům za ochotu pracovat ve prospěch města
a jeho občanů, připomněl složitost výkonu veřejné
správy, vyjádřil obdiv lidem, kteří si zaslouží sedět
v řadách zastupitelstva, a popřál všem úspěšné čtyři
roky, pevné zdraví, štěstí a porozumění.
P. J. Konopiský poděkoval členům zastupitelstva
za vykonanou práci a řádné vedení města a svůj
příspěvek zakončil sólem na trubku, kdy zahrál
sokolský pochod.
– členy kontrolního výboru - Mgr. Lenku Farovou,
pana Františka Hrmu, pana Jana Fáru a paní
Marcelu Vostoupalovou
– oddávající členy zastupitelstva pana Pavla Krále
a pana Antonína Podzimka
Schválilo:
– ověřovatele zápisu z ustavujícího zasedání - pan
Josef Sládek, pan Pavel Král
– doplněný program ustavujícího zasedání
– zřízení finančního a kontrolního výboru jako
pětičlenného orgánu zastupitelstva
– v souladu s §72 a §84 odst. 2 písm. n) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
odměnu za výkon funkce místostarosty jako
neuvolněného členy zastupitelstva ve výši 2 880
Kč/měsíc, členům rady jako neuvolněným
členům zastupitelstva ve výši 580 Kč/měsíc,
předsedům výborů a komisí jako neuvolněným
členům zastupitelstva 580 Kč/měsíc, členům
výborů a komisí jako neuvolněným členům
zastupitelstva 380 Kč/měsíc a členům zastupitelstva (bez výkonu další funkce) 200 Kč/
měsíc s účinností od 1. 12. 2014
– nový jednací řád Zastupitelstva města Sedlec-Prčice s účinností od 5. 11. 2014
– finanční limit ve výši 100 000 Kč radě města
pro provádění rozpočtových opatření
– pana Ing. Zbyňka Koblihu jako určeného zastupitele pro pořizování Územního plánu města
Sedlec-Prčice
– v návaznosti na schválení poskytnutí dotace
Výborem Regionální rady regionu soudržnosti
Střední Čechy uzavření Smlouvy o poskytnutí
dotace s Regionální radou regionu soudržnosti
Střední Čechy až do výše 15 403 876,77 Kč
a dále schválit vyčlenění peněžní částky až
do výše 18 122 207,97 Kč, odpovídající spolufinancování projektu Rekonstrukce místních
komunikací ve městě Sedlec-Prčice, reg. č.
CZ.1.15/1.1.00/85.01992.
– přijetí dotace ve výši 2 000 977 Kč dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace z OPŽP a pověřuje
starostku podpisem Potvrzení o přijetí dotace
dle požadavku SFŽP
– předložený návrh rozpočtového opatření č. 13
rozpočtu Města Sedlec-Prčice na rok 2014 s tím,
že na příjmové straně rozpočtu se jedná o zvýšení
příjmů celkem o částku 64 985 Kč a na výdajové
straně rozpočtu jde o snížení výdajů celkem
o 655 015 Kč, a schválilo přesuny finančních
prostředků v rámci kapitol rozpočtu města dle
předloženého návrhu
Zrušilo:
– Jednací řád zastupitelstva města Sedlec-Prčice
schválený dne 15. 12. 2010
Vzalo na vědomí:
– informace starostky týkající se finančních a technických podmínek realizace projektu Zajištění
energetických úspor objektu Zdravotního střediska v Sedlci-Prčici
– pozvání na pochod za sv. Martinem konaný dne
7. 11. 2014
– rozsvěcení vánočních stromů – v Sedlci v pátek
28. 11. 2014 od 17 hod. a v sobotu od 16 hod.
na Vítkově náměstí v Prčici
– pozvání na poslední letošní farmářský trh v Prčici
v sobotu 29. 11. 2014 zaměřený na advent
– informace starostky týkající se dokončení oprav
komunikací.
O čem jednala rada města
Rada města Sedlec-Prčice na svém
zasedání dne 12. 11. 2014
Zřídila:
– bytovou komisi jako poradní orgán rady města
Jmenovala:
– předsedu a členy bytové komise
číslo 296, prosinec 2014
Schválila:
– navýšení hodinových sazeb u pracovních dohod
v procentním limitu navýšení min. mzdy a min.
hodinové sazby dle aktuální legislativy
– proplacení smluvní částky na základě smlouvy
o dílo na údržbu zeleně s SDH Prčice
Náš domov
Ustavující zasedání zastupitelstva města ukončila starostka města v 19.10 hod.
Zapsala Jana Typtová
– zapojení Města Sedlec-Prčice prostřednictvím
Informačního centra do systému zážitkové karty
Toulava
– finanční příspěvek z rozpočtu města na rok 2015
na sportovní akci „Sedlecký trhák 2015“ z kapitoly Klubová zařízení ve výši 4 500 Kč s tím,
že požaduje do třiceti dnů po ukončení akce
předložit vyúčtování uvedeného příspěvku
pokračování na str. 6
5 strana
INFORMACE Z RADNICE
dokončení ze str. 5
– překop obecní komunikace pč. 1186, k. ú. Vrchotice, osada Včelákova Lhota, za účelem el.
přípojky pro ev. č. 4 s tím, že po stavbě bude
pozemek uveden do původního stavu a že na zatíženém obecním pozemku bude zřízeno řádně
věcné břemeno pro elektrické vedení
– úpravu rozpočtu města na rok 2014 č. 14 v příjmové části plus 23 994 Kč a ve výdajové části
zvýšení čerpání o 33 994 Kč
Vydala:
– souhlas ke stavbě částečného oplocení pozemku
parc.č. st. 2 sousedící s parc.č. 421 ve vlastnictví
města, vše k. ú. Uhřice u Sedlce
Doporučila:
– MěÚ provést aktualizaci nedoplatků ke konci
roku 2014
– opětovně vyzvat zástupce ČSOP Vlašim k součinnosti ve věci žádosti o údržbu stromu na pozemku pč. 1080/2, k. ú. Prčice
Nedoporučila:
– zastupitelům schválit žádost o změnu určení
pozemku v k. ú. Sušetice na výstavbu rodinného
domu v rámci zpracování nového územního plánu
Vzala na vědomí:
– informace tajemnice o základních ustanoveních zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení)
– informace starostky o zprávě z dílčího přezkoumání hospodaření Města Sedlec-Prčice za rok
2014 se závěrem bez zjištěných chyb a nedostatků
– přehled pohledávek evidovaných v účetnictví
města k 30. 9. 2014
– informace starostky o podpisu smlouvy o poskytnutí dotace na Rekonstrukci místních komunikací ve městě Sedlec-Prčice - registrační
číslo dotace CZ.1.15/1.1.00/85.01992
– informace starostky o zřízení komise k projednávání přestupků na základě zákonných
ustanovení
Zamítla:
– žádosti o finanční příspěvky občanského sdružení
Paprsky naděje z Jihomoravského kraje a žádost
o spolufinancování služeb Linky bezpečí.
Rada města Sedlec-Prčice na svém
zasedání dne 19. 11. 2014
Schválila:
– vyřazení majetku z účetnictví města celkem
DDHM-028 ve výši 156 282,92 Kč, OTE
v hodnotě 4 668,50 Kč a následnou ekologickou likvidaci vyřazeného majetku
– osazení původního kamenného schodiště u kapličky v Jetřichovicích s tím, že práce provede
společnost Služby Sedlec-Prčice, s r.o., a to tak,
aby byla zajištěna bezpečnost návštěvníků při
vstupu přímo do vozovky
– záznam z pravidelného hodnocení systému
náležité péče ve smyslu Nařízení Evropského
parlamentu a Rady EU č. 995/2010, kterým
se stanoví povinnosti hospodářských subjektů
uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky
– Smlouvu o zápůjčce a Smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitosti mezi městem Sedlec-Prčice a fyzickou osobou na úhradu nákladů
spojených s výstavbou vodovodu a kanalizace
Stěhuji se, kam změnu (ne)hlásit
Víte, co dělat, když si měníte adresu trvalého pobytu? V životě jde o poměrně významnou událost spojenou mimo jiné také s tím, že změnu musíte ohlásit na příslušných místech. Aby to pro občana nebyla
zdlouhavá, nepříjemná a mnohdy i finančně náročná procedura, o to se od 1. 7. 2012 starají základní
registry. Ty mimo jiné zajišťují, že už občan nemusí obíhat všechny úřady a hlásit změnu na každém
zvlášť. Většina úřadů si data, která potřebuje, předává díky registrům mezi sebou automaticky.
Správa základních registrů ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR připravila návod, který se týká
problematiky změny adresy trvalého pobytu. Leták (návod) popisuje, kam všude je třeba tuto změnu
(ne)hlásit. Můžete si ho stáhnout z internetových stránek města nebo si ho vyzvednout na Městském
úřadě Sedlec-Prčice. Na pokračování vás s letákem seznámíme i v Našem domově.
Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu?
Následujícím textem nás provede Jan Novák.
Řidičský průkaz a registr vozidel
Řidičský průkaz:
Pokud Jan Novák mění adresu trvalého pobytu
v rámci jedné obce, nemá povinnost tuto změnu
oznamovat. Pokud se však Jan Novák stěhuje
z jedné obce do druhé (v praxi častější případ),
musí tuto změnu nahlásit do pěti pracovních dnů
na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou
působností tam, kam se přestěhoval. Za změnu
údajů v řidičském průkaze zaplatí správní poplatek
ve výši padesáti korun.
Registr vozidel:
Jestli Jan Novák vlastní automobil, bude ho čekat
také cesta na registr vozidel a v případě stěhování
do jiného kraje i výměna registračních značek.
Změnu je potřeba nahlásit nejpozději do 10 pracovních dnů od doby změny adresy trvalého pobytu.
Na správní poplatek si opět přichystá padesát korun.
Následně bude vydáno nové osvědčení o registraci
vozidla.
Při stěhování na území jiného kraje obdrží i nové
registrační značky s danou krajskou příslušností.
Správní poplatky činí 100 Kč (50 Kč za změnu po-
pro připojení pozemku
parc. č. 385/17 v k. ú Sedlec u Votic
– Smlouvu darovací a Smlouvu o zřízení bezúplatného věcného břemene spočívající ve vedení,
opravách a údržbě inženýrských sítí na pozemku
pč. 385/10 k. ú. Sedlec u Votic -Prčice
– Pasport místních komunikací s doporučením
na podání žádosti na zahájení správního řízení
Rozhodla:
– o vzdání se práva podání námitek k výsledku
protokolu z provedené kontroly pracovníky ROP
na projekt „Rekonstrukce místních komunikací
v osadách Sedlec-Prčice“
Pověřila:
– starostku projednat s vlastníkem pozemku pč.
49/13 úpravu geometrického plánu tak, aby část
uvedeného pozemku dotčeného stavbou elektrorozvaděče byla případně sloučena s pozemkem
pč. 49/18, který tvoří přístupovou komunikaci,
a aby nedošlo k zatížení stavební parcely pč.
49/13 (vše v k. ú. Šanovice)
Doporučila:
– předložit návrh rozpočtu k projednání finančnímu výboru, po případných úpravách jej řádně
zveřejnit v souladu se zákonem o obcích (min.
15 dní před schvalovacím procesem) a na nejbližším zasedání zastupitelstva předložit návrh
rozpočtu na rok 2015 ke schválení
Jednala:
– o jednotlivých položkách návrhu rozpočtu
na rok 2015.
MěÚ Sedlec-Prčice
bytu a 50 Kč za změnu registrační značky). Samotné
vydání registračních značek je pak zdarma.
Úřad práce
V oblasti státní sociální podpory (rodičovský příspěvek; přídavek na dítě; příspěvek na bydlení; porodné; pohřebné; dávky pěstounské péče; dávky
pro osoby se zdravotním postižením atd.) získávají
úřady práce údaje automaticky – vše si zkontrolují
a evidují sami.
Jestliže jde ale o další agendy (pomoc v hmotné
nouzi; podporu v nezaměstnanosti apod.), tam
má z technických důvodů Jan Novák povinnost
nahlásit změnu příslušnému kontaktnímu pracovišti úřadu práce.
Živnostenský úřad
Živnostenskému úřadu nemusí Jan Novák, pokud
podniká, žádnou změnu hlásit. Správnost nové adresy si může Jan Novák ověřit na veřejném portálu
Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky – http://www.rzp.cz/cgi-bin/aps_cacheWEB.
sh?VSS_SERV=ZVWSBJFND.
Zpracovala Správa základních registrů a Ministerstvo vnitra ČR
Svoz domovního odpadu v průběhu vánočních svátků
Firma Comapg Votice informuje, že pravidelný svoz TKO bude ze čtvrtka
25. 12. 2014 a z pátku 26. 12. 2014 přesunut na sobotu 27. 12. 2014.
(Sedlec, Prčice a okolní osady budou svezeny v jeden den.)
6 strana
Svoz ze čtvrtka 1. 1. 2015 bude přesunut na pátek 2. 1. 2015 (Město
Sedlec-Prčice)
Svoz z pátku 2. 1. 2015 bude přesunut na sobotu 3. 1. 2015 (osady).
Náš domov
číslo 296, prosinec 2014
INFORMACE Z RADNICE
Poděkování starostky města
Konec roku je příležitostí, kdy se zamýšlíme nad
uplynulými dvanácti měsíci a hodnotíme, jaké byly.
Je tedy na místě si nejen říci, co jsme udělali či
neudělali, co se povedlo, kde jsou rezervy, ale také
se zamyslet nad těmi, kteří nám pomáhají a jejichž
podíl na odvedené práci je podstatný.
Proto si na tomto místě dovolím poděkovat všem,
kteří v roce 2014 přispěli k rozvoji našeho regionu
a města. V první řadě to jsou všichni pracovníci
Města Sedlec-Prčice, tedy kolegyně z městského
úřadu, bez jejichž nasazení a práce by v dnešní,
administrativou přeplněné době nebylo možné
vyřídit a udělat mnoho zásadního pro naše městečko a jeho občany. Poděkování patří také všem
zaměstnancům příspěvkových organizací města,
tedy pracovníkům základní a mateřské školy, základní umělecké školy, společnosti Služby Sedlec-Prčice, pracovnicím pečovatelské služby, těm, kteří
zajišťují kulturní program města (infocentrum,
kino…) a mnohým dalším.
Zároveň děkuji za vše, co pro naše město a své
spoluobčany dělají členové občanských sdružení
a spolků. Na našem území jich funguje, a velice
dobře, bezpočet. Jim patří dík za kulturu a spolkový život v našich osadách, za bohatý program
pro seniory, za mnohdy poučné besedy a před-
nášky, které obohacují náš
vnitřní život. Pánové a dámy, díky, bez vás všech
by náš venkov přestal být životaschopný a stal by
se pouze jakýmsi skanzenem.
A na samotný závěr mé veliké poděkování patří
kolegyním a kolegům v zastupitelstvu a radě města.
Vzhledem k tomu, že v říjnu letošního roku proběhly
volby do obecního zastupitelstva a došlo k určitým
změnám, děkuji tedy nejen aktuálně pracujícím zastupitelům a radním, ale hlavně těm, kteří téměř celý
rok 2014 pracovali pro naše městečko a pracovali
dobře. Jim všem patří dík za to, že jsme opět byli
schopni zrealizovat řadu projektů, které zlepšují náš
život a přispívají k rozvoji našeho regionu. A patří
jim také mé osobní poděkování za vstřícný přístup
při řešení mnoha problémů, za smysluplné jednání
bez hádek a napětí. Tuto skutečnost si uvědomuji
o to víc, když nejen v našem okolí slyším o absenci
zdravého rozumu při řešení věcí veřejných a osobní
nevraživosti mezi členy obecních zastupitelstev.
Kolegyně a kolegové, děkuji.
Mirka Jeřábková
Provozní doba pracovišt' městského
úřadu Sedlec-Prčice o vánočních svátcích
7,00 - 13,30 hod. 11,30 - 12,15 hod. přestávka
7,00 - 16,00 hod. - „ 7,00 - 13,30 hod. - „ 7,00 - 12,00 hod. - „ 7,00 - 13,30 hod. - „ -
KNIHOVNA
23. 12. 2014 – úterý
29. 12. 2014 – pondělí
30. 12. 2014 – úterý
31. 12. 2014 – středa
2. 1. 2015 – pátek
INFORMAČNÍ CENTRUM
23. 12. 2014 – úterý dovolená
29. 12. 2014 – pondělí dovolená
30. 12. 2014 – úterý 7,30 - 16,00 hod. 11,30 - 12,00 hod. přestávka
31. 12. 2014 – středa dovolená 2. 1. 2015 – pátek 7,30 – 16,00 hod. 11,30 - 12,00 hod. přestávka
DPS
23. 12. 2014 – úterý
29. 12. 2014 – pondělí
30. 12. 2014 – úterý
31. 12. 2014 – středa
2. 1. 2015 – pátek
MĚSTSKÝ ÚŘAD
23. 12. 2014 – úterý
29. 12. 2014 – pondělí
30. 12. 2014 – úterý
31. 12. 2014 – středa
2. 1. 2015 – pátek
7,00 - 16,00 hod. 11,30 - 12,00 hod. přestávka
dovolená - „ dovolená - „ dovolená - „ 7,00 - 13,30 hod.
7,00 - 14,00 hod. 12,00 - 12,30 hod. přestávka
7,00 - 15,30 hod. - „ 7,00 - 15,30 hod. - „ 7,00 - 14,00 hod. - „ 7,00 - 15,30 hod. - „ Jana Typtová – tajemnice městského úřadu
Z MĚSTA A REGIONU
Na sedleckém náměstí přibylo dopravní značení
Zřejmě jste si již stačili všimnout, že na konci listopadu přibylo na sedleckém náměstí 7. května nové dopravní značení, a to v podobě vodorovného
dopravního značení na zastávce autobusů a také u pošty. Konkrétně se jedná
o dopravní značení V 11a – zastávka autobusu, které znamená jediné, že
na těchto místech je přísný zákaz zastavení a stání jiným dopravním prostředkům, než pro které je určeno. U pošty a před kostelem sv. Jeronýma
je pak dopravní značení typu V 12c – Zákaz zastavení – a co znamená, je
zřejmé z jeho názvu.
Tyto dopravní značky byly na náměstí umístěny nejen na doporučení
dopravních specialistů, ale i na základě žádosti samotných obyvatel města
a zástupců provozovatelů linkové autobusové dopravy. Zejména dopravní
situace kolem pošty bývala velmi často složitá a hrozil zde konflikt.
Upozorňujeme proto řidiče, aby tato dopravní značení respektovali, v opačném případě se vystavují nebezpečí finančního postihu – pokutě od Policie ČR.
red., foto Alice Valsová
Vodorovné dopravní značení na křižovatce u pošty a na autobusové zastávce
číslo 296, prosinec 2014
Náš domov
7 strana
Z MĚSTA A REGIONU
Na radnicích okolních obcí a měst
po volbách mnoho změn nenastalo
Po říjnových komunálních volbách nastalo období velkých vyjednávání, domlouvaly se nejen
koalice, styčné body a možnosti spolupráce, ale
hlavně jména těch, kteří se v následujícím volebním
období ujmou postů nejvyšších. Jednání se vedla
ve statutárních městech právě tak jako v nejmenších
obcích, někde proběhla rychle a došlo k vzájemné
shodě, jinde vznikaly složité situace, v Sedlčanech
museli dokonce čekat na rozhodnutí soudu.
Jak volby a následná povolební jednání zahýbala
s vedením obcí a měst v našem okolí, to ukazuje
následující přehled. V něm vám představujeme
jména nově zvolených či staronových starostů. Vycházíme přitom z údajů zveřejněných na oficiálních
stránkách jednotlivých obcí a měst.
Z přehledu je patrné, že ve většině obcí starostové svůj post obhájili a zůstávají v úřadu i pro další
volební období. Zejména na malých obcích je to
role nevděčná, časově i mentálně velice náročná
a konec konců i ne příliš finančně ohodnocená.
Přejme proto všem starostům, novým i těm zkušeným, ať se jim daří plnit svá volební předsevzetí
a náš kraj vzkvétá.
Obec Balkova Lhota – zůstává Stanislav Šika
Město Benešov – zůstává Ing. Jaroslav Hlavnička
Městys Borotín – zůstává Ing. Antonín Brož
Obec Červený Újezd – Vlastimila Říhu vystřídal
Miroslav Dohnal
Obec Heřmaničky – Ing. Jaroslava Cmírala vystřídala Jarmila Trachtová
Obec Chyšky – zůstává Ing. Miroslava Maxa
Obec Jesenice – zůstává Miloslav Hrazánek
Obec Ješetice – Josefa Vacka vystřídala Lenka
Sladkovská
Město Jistebnice – zůstává Mgr. Vladimír Mašek
Obec Kosova Hora – zůstává Martin Krameš
Obec Mezno – zůstává Rudolf Vobruba
Obec Miličín – zůstává
Jiří Zíka
Obec Nadějkov – Ing. Zdeňka Černého vystřídal
Ing. Arnošt Novák
Obec Nedrahovice – zůstává Mgr. Čestmír Sosnovec
Obec Nechvalice – zůstává Jiří Hejhal
Obec Petrovice – zůstává Petr Štěpánek
Město Příbram – Ing. Pavla Pikrta nahradil Ing. Jindřich Vařeka
Obec Radkov – zůstává Tomáš Bálek
Město Sedlčany – zůstává Ing. Jiří Burian
Město Sedlec-Prčice – zůstává Miroslava Jeřábková
Obec Smilkov – zůstává Hana Dohnalová
Obec Střezimíř – Jiřího Klimeše nahradil Miloš
Jelínek
Město Tábor – zůstává Ing. Jiří Fišer
Obec Vojkov – zůstává František Baťha
Město Votice – Janu Kocurovou vystřídal Jiří Slavík
Městys Vysoký Chlumec – zůstává František
Chlasták
Zpracovala Alice Valsová
Vozový park Služeb města
Sedlec-Prčice byl posílen o další
komunální techniku. Jsou to dva
stroje značky Multicar M31 –
nosič kontejnerů – které jsou
určeny ke svozu bioodpadu.
Každé vozidlo bude vybaveno třemi kusy natahovacích kontejnerů o objemu 3-9m3.
Služby Sedlec-Prčice, s. r. o., stroje získaly
prostřednictvím dotace z Operačního programu životního prostředí SFŽP, která činila 4 131 000 Kč.
Samotné Služby se spolupodílely finanční částkou
ve výši 1 424 100 Kč, z toho je 964 110 Kč DPH,
které bude vráceno finančním úřadem.
Red., foto M. Jeřábková
Rozsvícení stromů provázely fanfáry,
vystoupení dětí i svařené víno
V pátek 28. a v sobotu 29. listopadu proběhly
na náměstí v Sedlci a v Prčici slavnosti rozsvícení
vánočního stromu.
Stalo se již krásnou tradicí, že se vždy na prahu
adventu setkávají občané města, děti ze základní
i umělecké školy a jejich učitelé i představitelé
města a církví, aby společně rozsvítili vánoční
stromy a rozloučili se s odcházejícím rokem.
Nebyl to špatný rok, alespoň z pohledu obyvatel našeho městečka, proto se poděkování za něj
neslo v příjemném adventním duchu. V chladném
podzimním počasí se nejprve rozzářil strom na náměstí 7. května v Sedlci a v sobotu i na Vítkově
náměstí v Prčici. A obě akce se těšily velkému
zájmu diváků.
Sedlecká slavnost začala v 17 hodin fanfárami
v podání žáků ZUŠ Sedlec-Prčice Kateřiny Fárové,
Petra Mikulandy, Víti Kabíčka a Ivana Žaka pod
vedením učitele Rostislava Jandy.
Po nich občany města pozdravila starostka
města a popřála všem zdraví i pohodu o vánočních
svátcích i v novém roce. Moudrá slova a krátkou
modlitbu pronesli také farářka českobratrské církve
evangelické paní Pavla Jandečková a farář římskokatolické farnosti P. Martin Vlček.
8 strana
A pak již pódium patřilo dětem, žákům Základní
školy Sedlec-Prčice, kteří přednesli pásmo písniček
a básniček vztahujících se k posledním dnům roce,
adventu a Vánocům. Diváci je za jejich vystoupení
odměnili velkým potleskem.
Děti z výtvarného oboru ZUŠ si pro všechny
přítomné opět připravily krásné vánoční přání,
které v průběhu večera rozdaly. Letošním motivem
se stalo jmelí, protože „jmelí nosí štěstí tomu, kdo
je jím obdarován, ne tomu, kdo si jej sám koupí...
A také proto, že jmelí je přisuzována čarovná moc
a do domu přináší štěstí, odvahu a lásku.“
A pak již přišla ona slavnostní chvíle a po počátečních technických problémech se na sedleckém náměstí letos poprvé rozsvítil vánoční strom.
Pochází od soukromého dárce, rodiny Cifrainovy
ze Sedlce.
I letos v chladném počasí přišly k duhu podávané
horké nápoje, pro děti výborný ovocný čaj a pro
dospělé svařené víno. A jako každý rok na závěr
slavnosti P. Martin Vlček připálil zájemcům adventní světlo domů.
V podobném duchu se nesl také sobotní program
na náměstí v Prčici, kterým vyvrcholily poslední
letošní Prčické farmářské trhy. Také zde zazněla
trubka, ne v úvodu programu, ale až v jeho závěru
Náš domov
a nepostarali se o ni žáci ZUŠ, ale skvělý pan Jan
Konopiský z Přestavlk, který zahrál koledu Tichá
noc. Nechyběly tu také děti ze základní školy se
svým pásmem a nechyběla tu ani starostka města
Miroslava Jeřábková a farářka ČCE v Prčici Pavla
Jandečková. I zde se podávalo svařené víno, to si
vzali na starost členové SDH Prčice, a i na prčickém
náměstí se na konci programu rozsvítil vánoční
strom (tady to proběhlo bez problémů).
A pak už se všichni pomalu rozcházeli do svých
domovů, s úsměvem a dobrou náladou.
Závěrem bychom chtěli velice poděkovat všem,
kdo se na přípravě obou slavností podíleli, ať už
technicky, nebo jako účinkující a samozřejmě také
dárcům vánočních stromů – rodině Cifrainových
a firmě Údržba silnic Osečany .
Alice Valsová
Rozsvícený strom v Sedlci, foto František Vávra
číslo 296, prosinec 2014
Z MĚSTA A REGIONU
Zachránil člověka, přesto se necítí být hrdinou
dokončení ze str. 1
moct, protože nikdo jiný se k tomu neměl. Jednomu
z diváků na břehu jsem dal do ruky telefon, rychle
jsem se svlékl a skočil do vody. V ruce jsem měl tyč,
asi zámek na volant, ale už si nevzpomenu, zda mi
ji někdo podal, nebo tam jen tak ležela.“
Hrdinský skutek Petra Dlouhého nakonec nezůstal bez odezvy, přidal se ještě jeden muž, který měl
také snahu pomoci. Ale podcenil své schopnosti,
dokonce se ani nevysvlékl z šatů a ty ho stahovaly
ke dnu. Rychle mu tak docházely síly.
Šlo o sekundy
„Doplaval jsem k autu a zkusil vzít za zadní dveře.
Otevřít nešly,“ popisuje dál dramatické okamžiky
Petr Dlouhý. „Zavolal jsem na muže uvnitř a řekl mu,
ať se nebojí, že ho tam nenechám.“ Jediná šance, jak
muže z vraku zachránit, byla rozbít okno. „Nejdřív
jsem rozbil boční zadní okénko a řekl jsem pánovi,
aby si přelezl na zadní sedačku. Příď vozu rychle
nabírala vodu a potápěla se. Jedinou možností, jak
pána dostat ven, bylo rozbít okno u kufru. Zadek
vozu byl ale ještě stále velmi vysoko nad hladinou
a já na něj nedosáhl. Musel jsem proto počkat, až
se vůz ještě více potopí. Pak jsem se mocně rozmáchl
a okno rozbil.“ Šlo přitom doslova o sekundy, auto
nabíralo rychle vodu, a kdyby se mu to v ten okamžik nepodařilo, pod vodou by už okno nerozbil.
„Řekl jsem si teď, nebo nikdy. Naštěstí ta jedna rána
způsobila, že se sklo vysypalo. Zbytek jsem už vyndal
rukama.“ To už bylo auto pod vodou celé.
Konec jako ve filmu
Petr Dlouhý se ponořil, aby muže z vraku vytáhl. Pán
(rok narození 1950) byl při vědomí, ale podchlazený a v silném šoku. Vodou nasáklé oblečení ho
stahovalo dolů, navíc po prodělané mozkové mrtvici byly jeho pohybové schopnosti omezené. Bylo
hodně vyčerpávající s ním plavat zpět ke břehu.
Druhý ze zachránců byl Petrovi Dlouhému spíše
na přítěž, sám chvílemi potřeboval zachránit. Síly
rychle docházely, únava stahovala Petra pod hladinu a břeh byl ještě daleko. A pomoc odtud stále
nepřicházela, přitom stačilo hodit vyčerpanému
zachránci do vody alespoň lano. „Volal jsem na ně,
aby nám někdo šel na pomoc, ale nikdo to neudělal.
Až když jsem byl u břehu, tak jeden z diváků skočil
do vody a pomohl mi vytáhnout pána na břeh. Když
jsem pak vylezl z vody, byl jsem natolik vyčerpaný,
že jsem se neudržel na nohách. Padl jsem a ležel,
dokud nepřijeli záchranáři.“
Dopadlo to jako ve filmu. Naštěstí Petr Dlouhý
měl dostatek sil a věděl si rady, také díky tomu, že
je od dětství členem sboru dobrovolných hasičů.
Inu, co se v mládí naučíš, …
Jak k tomu došlo?
Složky Integrovaného záchranného systému
dorazily vzápětí. Bylo po všem. Zachráněného muže
i Petra Dlouhého se na místě ujali zdravotníci, vyšetřili je, ošetřili drobné rány, zabalili do termofólie
a nechali si vyprávět, jak se to všechno seběhlo.
Hasiči i policisté na místě události okamžitě vyjádřili
Petrovi Dlouhému uznání.
Když Petr Dlouhý nabral sílu, oblékl se do svých
šatů a odjel do Prahy do zaměstnání. Ale ještě když
vyprávěl svůj zážitek kolegům ve firmě, nedokázal
tomu, co se dopoledne odehrálo, sám uvěřit.
Od zaměstnavatele dostal pro zbytek dne volno.
Na zpáteční cestě mu to nedalo, a i když Štěchovice nejsou na přímé trase, ještě jednou se zajel
na místo činu podívat. „Chtěl jsem si to všechno
nějak srovnat v hlavě.“ Bylo tam stále ještě mnoho
lidí, zvědavců i záchranářů. „Když jsem tam přijel,
ptali se mne, kdo vlastně jsem, já jim odpověděl, že
jsem ten zachránce. V tom okamžiku mi profesionální
záchranáři gratulovali a skládali mi komplimenty
a i mně samotnému nešlo do hlavy, jak jsem to mohl
sám dokázat.“ Teprve dlouho poté se potápěčům
podařilo vytáhnout auto ze dna řeky, řadu metrů
od parkoviště, které se pánovi stalo osudným. Jak se
později Petr Dlouhý dozvěděl, pán byl chatař, který
se v pátek vydal na nákupy. Zaparkoval na parkovišti u řeky, nedostatečně však zajistil vůz, zřejmě
nešťastnou náhodou zavadil o řadicí páku a vůz
sjel do vody.
Čin hodný ceny Michala Velíška
O tom, jak statečně se Petr Dlouhý zachoval, věděl
jen nejužší okruh rodinných příslušníků a přátel,
nepotřeboval se tím chlubit. Jako hrdina si nikdy
nepřipadal a vlastně nepřipadá ani dnes. Nicméně
jeho manželka ve svém muži hrdinu viděla, nebyl
to konec konců první případ, kdy svým rozhodným
a kvalifikovaným zásahem zachránil druhému člověku zdraví, ne-li život. Rozhodla se proto Petra
přihlásit do ankety na cenu Michala Velíška. Z původně 538 nominací jeho příběh zaujal natolik,
že ho porota vybrala mezi tři finalisty. Zda Petr
Dlouhý za svůj neohrožený čin cenu nakonec získá,
budeme vědět až po uzávěrce tohoto čísla Našeho
domova, osobně se ale domnívám, že to snad ani
není to nejdůležitější. A myslí si to i on sám.
Setkání
Asi za dva a půl měsíce kontaktovali Petra Dlouhého dopravní policisté z Mnichovic, zda mohou
poskytnout jeho osobní údaje další osobě. Ukázalo
se, že je to blízká příbuzná onoho zachráněného
pána. „Ještě ten večer mi telefonovala a dojatě mi
děkovala. Musel jsem jí odvyprávět svou verzi celého
příběhu. Pozvala mne také na návštěvu, ale jsem tak
pracovně zaneprázdněný, že se naše setkání ještě
neuskutečnilo. Poprvé se tak nejspíš setkáme tváří
v tvář až na vyhlášení ceny v Praze. Moc se na to
setkání těším.“
Alice Valsová
Foto: pozary.cz, hasicistechovice.cz a soukromý archiv P. Dlouhého
Farmářské trhy voněly chvojím, skořicí a medem
V sobotu 29. listopadu
se v roce 2014 naposledy otevřely Prčické
farmářské trhy, aby
nakupujícím nabídly
výrobky z domácí produkce, ovoce, zeleninu,
pečivo, masné výrobky,
ale i adventní a vánoční
dekorace. V chladném počasí nechyběly ani tradiční teplé nápoje. Adventní náladu dotvářela také
reprodukovaná hudba. Na závěr trhů proběhlo
číslo 296, prosinec 2014
na Vítkově náměstí v Prčici slavnostní rozsvícení
vánočního stromu.
Prčické farmářské trhy jsou tu s námi již 3 roky.
Za tu dobu se již vytříbil sortiment a okruh prodejců, takže zákazníci vědí, co od každého trhu
mohou očekávat. Vědí ale i, že na trhy může přijít
prodávat své zboží opravdu každý. Stačí mít jen
dobrý nápad a obchodního ducha. Popřejme proto
trhům i v roce 2015 hodně spokojených zákazníků,
mnoho nápaditých výrobců a samozřejmě ať jim
vždy počasí přeje.
Alice Valsová
Náš domov
9 strana
Z MĚSTA A REGIONU
Kostel v Sedlci má novou střechu
V roce 2013 byly zahájeny práce na výměně krytiny
a opravě některých částí krovu kostela sv. Jeronýma
v Sedlci. S ohledem na nedostatek finančních prostředků byla ale opravena jen třetina střech.
Pokračování opravy se
kostel dočkal o rok později, když se podařilo Městu Sedlec-Prčice získat
199 000 Kč z dotace ministerstva kultury v rámci
Programu regenerace městských památkových zón.
K této částce bylo z městského rozpočtu přidáno cca
40 000 Kč a z rozpočtu Římskokatolické farnosti
dalších cca 160 000 Kč. Za finanční prostředky
v celkové výši téměř 400 000 Kč měla být provedena
oprava další třetiny střechy kostela s tím, že se pro
rok 2015 předpokládalo její dokončení.
Situace se ale změnila, když Římskokatolická
farnost Sedlec-Prčice také uspěla se svou žádostí
z Fondu kultury Středočeského kraje a díky této
dotaci ve výši téměř 400 000 Kč bylo možné veškeré
práce dokončit už v roce 2014.
Kostel sv. Jeronýma v Sedlci tak má novou
střechu, která zcela jistě zabezpečí, že do objektu
už nebude nadále zatékat a nedojde k poškozování jedné z nejvýznamnějších památek našeho
města.
-mj-
I u nás se něco děje
V neděli 9. listopadu se i v naší malé osadě konal
lampionový průvod. Uspořádali jsme ho u příležitosti svátku svatého Martina. Tento již druhý ročník
se velice vydařil, hlavně zásluhou několika aktivních
maminek, které celý plán zosnovaly – tímto jim
patří velký dík. Setkání začalo na tradičním místě
v zatáčce „u lípy“, kde jsme se v hojném počtu,
jak vidno z fotografie (22 dětí), sešli, malí i velcí.
Na ohýnku jsme si opekli pravděpodobně letošní
poslední buřtíky a pak už jsme se vydali na cestu.
Lampionový průvod prošel Vískou i Mitrovicemi
a zakončil svou pouť opět „u lípy“. Po dlouhé cestě
se všichni občerstvili, domácími i kupovanými likéry, výbornými pekařskými výtvory a děti dostaly
odměnu ve formě bonbónů a lízátek. Nakonec si
děti zapálily několik prskavek a všichni ve výborné
náladě vyrazili ke svým domovům. Doufejme, že
se za rok sejdeme opět.
Jana Holá, foto Zuzana Bendová
Informovanost o našem městě je na dobré úrovni
Doba, kdy informací z našeho regionu bylo pomálu, je naštěstí již mnoho let minulostí. Hlavním zdrojem, kde čerpat aktuální informace, jsou
stránky města Sedlec-Prčice www.sedlec-prcice.
cz . Na velice populární sociální síti Facebook byla
založena skupina Sedlec-Prčice, kde se každý může
svobodně vyjadřovat k dění ve městě a jeho okolí,
vkládat videa, fotografie a pozvánky na zajímavé
akce. Tištěné informace se každý měsíc přehledně
dozvídáme z měsíčníku Náš domov a velice často,
krom jiných novin, o nás píše týdeník Sedlčanský
kraj a internetový zpravodajský portál Sedlčanské
noviny www.sedlcanske-noviny.cz . Bohužel prakticky nulová informovanost, vyjma několika málo
příspěvků, většinou negativních kauz, je v televizním zpravodajství. Tato skutečnost, která se týká
většiny menších měst a obcí, je opět díky internetu
kompenzována. Na stránkách www.pete.cz můžeme sledovat amatérská videa z dění kolem nás
a zhlédnout stovky fotografií z různorodých akcí.
Díky internetu se prezentují i školy, organizace,
zájmové spolky, živnostníci aj. Odkazy na jejich
webové prezentace naleznete na internetových
stránkách města.
Hezké prožití vánočních svátků a v novém roce
2015 hodně zdraví, štěstí, optimismu a dobrých
zpráv přeje všem čtenářům a spoluobčanům amatérský kameraman a fotograf Václav Peterka
-pete-
Prskavky dětem rozzářily oči
Občané Mezna a přilehlých obcí prožili pestrý víkend. V pátek 28. 11. v podvečer se sešli ve vestibulu
kulturního domu v Mezně, kde za přítomnosti zkušené aranžérky, paní Aleny Fraitové, probíhalo již
tradiční vázání adventních věnců. Každý, kdo vešel
dovnitř, ucítil kromě jehličí i příjemnou medovou
vůni. To děti v rámci tvořivé dílničky vyráběly ze
včelích mezistěn svíčky a ozdoby na stromeček.
V neděli 30. 11. odpoledne děti zhlédly divadelní
představení „Cesta do Betléma“ a poté se i s dospělými přesunuly ke stromečku na slavností rozsvícení. Po krátkém hudebním programu místních
dětí následovalo slovo pana starosty, jenž popřál
všem přítomným poklidné prožití vánočních svátků.
Každému přišel vhod horký nápoj na zahřátí.
Největší úspěch u dětí měly ale, jako vždy, velké
prskavky, které rozzářily snad všechny dětské obli-
10 strana
Náš domov
čeje. Věříme, že každý, kdo se účastnil, odcházel
s pocitem příjemně prožitého odpoledne.
Za Mezeňák o.s. Jana Dvořáková
číslo 296, prosinec 2014
Z MĚSTA A REGIONU
Setkání kastelánů poctil Petr Vok
dokončení ze str. 1
Setkání bylo zahájeno prohlídkou kostelů svatého Vavřince v Prčici a svatého Jeronýma v Sedlci,
které se v průběhu roku staly předmětem vědeckého
bádání. Poté se přítomní přesunuli do pivovaru,
kde je přivítala starostka města Mirka Jeřábková
i organizátor setkání Petr Kroužil. Ten připomněl,
že letošní setkání se nese v duchu 760. výročí první
zmínky o Oldřichu I. z Hradce (* před 1254; †
po 1282).
Oldřich I. z Hradce byl synem Vítka I. z Hradce.
Za manželku měl Marii Magdalenu z Hardeka. Jeho
potomky byli synové Oldřich, Vítek a Ota a dcery
Kateřina, Marie, Anna a Markéta.
V šedesátých letech 13. století získal po smrti
Voka I. z Rožmberka největší vliv z příslušníků rodu
Vítkovců a patřil mezi spojence krále Přemysla
Otakara II. Roku 1269 však upadá u krále v nemilost, neboť na sebe narážely majetkové a mocenské
zájmy Vítkovců na jedné straně a krále na straně
druhé. Králi se dařilo postupně narušovat velké
državy Vítkovců v jižních Čechách. Roku 1272 již
bylo mezi oběma stranami zřetelné nepřátelství.
Pravděpodobně i díky Vítkovcům prohrál Přemysl
boj s císařem Rudolfem při obléhání Vídně roku
1276. V době vítkovského povstání proti králi roku
1277 Přemysl Otakar II. dobyl Jindřichův Hradec,
aby získal kontrolu nad přístupovými cestami
do Rakouska a na jižní Moravu. Oldřichovi, který
se nejspíš králi vzdal, pak město vyměnil za ves
Buk. Krále Přemysla Otakara II. přežil Oldřich
patrně o čtyři roky a zemřel zřejmě spolu se synem Otou roku 1282 při velké morové epidemii.
(Zdroj: Wikipedia)
Scénu setkání pánů
v erbu Růže, kteří se radí, jak se postavit králi
Přemyslu Otakaru II., jenž Vítkovcům krátí jejich
privilegia i majetky, sehráli na nádvoří pivovaru Páni
ze Zvěřince. A i když se tentokrát zcela výjimečně
nešermovalo, účastníky setkání výstup pobavil.
Zlatým hřebem večera pak byla projekce geofyzikálních průzkumů kostelů v Prčici a Sedlci, které
se podařilo v průběhu tohoto roku realizovat a které
měly za úkol určit okolnosti vzniku obou kostelů,
případně jejich stáří. Průzkum vedl geofyzik Jiří
Šindelář z Chotovin. Jako bonus pak přidal i zcela
unikátní vyprávění o průzkumu dna vodní nádrže
Jordán v Táboře.
Setkání kastelánů se neslo opět v přátelském
duchu a přítomní ocenili nejen hostitelovo nadšení
pro historii, ale i pohostinnost.
Alice Valsová, foto pete.cz
Svatý Martin zimu nepřivezl
V pátek 7. listopadu se konala oslava svátku svatého Martina, která byla završena lampionovým
průvodem. V čele průvodu jel svatý Martin na bílém koni.
ronýma se k průvodu přidal jezdec na bílém koni
– svatý Martin – který ho pak vedl přes most Karla
Burky do Prčice. Aby se po cestě nikomu nic nestalo,
o to se staraly hlídky hasičů SDH Sedlec i zásahové
vozidlo jedoucí v čele průvodu. Blikajícím majáčkem
upozorňovalo řidiče na zvýšené nebezpečí.
Průvod přešel ze Sedlce do Prčice
Svatý Martin na bílém koni v podání Violy Kosíkové
Slavnost otevřely svým pásmem děti ze ZŠ
Listopad byl na události skutečně bohatý, jednou
z akcí byla také oslava svátku svatého Martina. Tu
společně s Městem Sedlec-Prčice připravili žáci
a učitelé Základní a Základní umělecké školy Sedlec-Prčice. Šlo o třetí ročník akce (v loňském roce se
z důvodu rekonstrukce školy nekonala) a opět se
těšila velkému zájmu veřejnosti. Odhadem na ni
přišlo 350 lidí, od nejmenších dětí v kočárku až
po seniory.
I když v pátek panovalo hodně podzimní počasí,
chladno, mlhy i drobný deštík, přesto svatý Martin
zimu nepřivezl.
Sváteční odpoledne bylo zahájeno v zahradě
před výtvarným ateliérem ZUŠ. Prostor osvětlovaly
svítilničky a lampionky – díla dětí z výtvarného
oboru ZUŠ. V 16 hodin se pak na pódiu seřadili
účinkující, děti základní školy, a předvedli pásmo
písniček, básniček, pranostik a legend, které si pro
tento den připravili pod vedením učitelek Marty
Maškové a Lenky Farové. Pověděli divákům také
něco o svatém Martinovi či svatomartinských husách. Na konci představení byly děti odměněny
velkých potleskem.
To se už začalo pomalu smrákat a nadešla chvíle
rozsvítit připravené lampionky a svítilničky a v průvodu se vydat na cestu. Před kostelem svatého Ječíslo 296, prosinec 2014
Po příchodu na Vítkovo náměstí v Prčici se svatý
Martin ztratil ve tmě, ale program pokračoval dál.
Děti uvítali Páni ze Zvěřince ukázkami rytířských
soubojů, a když už bylo řinčení zbraní dost, jeden
z rytířů rozdal dětem sladkosti. Nakonec si ještě
děti mohly vyzkoušet rytířskou zbroj a rytíři přidali
několik ohňových efektů.
To už šero přešlo v úplnou tmu, dětem to ale
nevadilo, oči jim vzrušením zářily právě tak jako
jejich lampionky. A o to nám šlo především.
Chtěla bych touto cestou velice poděkovat
všem, kdo se na zajištění akce podíleli: žákům ZŠ
Sedlec-Prčice za jejich vystoupení, učitelkám Martě
Maškové a Lence Farové za přípravu a nastudování programu a ZUŠ Sedlec-Prčice za poskytnutí
a ozdobení prostoru u výtvarného ateliéru. Děkuji
také členům SDH Sedlec za skvělou spolupráci při
zajištění bezpečnosti a Pánům ze Zvěřince za jejich
vystoupení. Velké díky patří rovněž Viole Kosíkové,
která již potřetí vzala na sebe úlohu svatého Martina
a spolu se svou bílou kobylkou rozdávala dětem
radost.
Alice Valsová, foto František Vávra
Vystoupení Pánů Ze Zvěřince na prčickém náměstí svatomartinský podvečer uzavřelo
Náš domov
11 strana
Z MĚSTA A REGIONU
Kaplička ve Starých Mitrovicích je jako nová
V dnešní uspěchané době, kdy dobrovolnost je
téměř cizí slovo, je krásné objevit tuto ušlechtilou
vlastnost u lidí v našem okolí. Při projíždění naší
vesnice si nelze nevšimnout nově zrenovované
kapličky. Někomu se to může zdát jako samozřejmost, vždyť se tyto objekty opravují i na jiných
místech, ale zde jsme svědky počinu, který není
zcela běžný a určitě stojí za zmínku.
Touto cestou bychom chtěli vyjádřit naše uznání
a poděkování panu Jiřímu Kunovi ze Starých Mitrovic za obětavost, kterou on a jeho rodina již dlouhá
léta prokazují nezištnou, starostlivou a příkladnou
péčí o naši kapličku a její okolí.
Velice si vážíme toho, že mezi námi žijí lidé,
kteří jsou schopni dělat věci od srdce, ze své vlastní
vůle a pro blaho nás všech. Zanechávají tím velmi
důležitý vzkaz i budoucím generacím! Co dodat?
Snad jen že je to příklad hodný následování!
Děkujeme!!!
Osadní výbor Staré Mitrovice-Víska
Postřehy z Laosu
Díl 3.
Několik laoských předvánočních
paradoxů
Je to již čtvrtý měsíc, co jsme se s rodinou ocitli v této
asijské zemi plné kontrastů a paradoxů. Miroslav
Nožina ve své knize „Dějiny Laosu“, která vyšla
v roce 2010, říká: „Laos, vzhledem k své centrální
poloze na Indočínském poloostrově, vždy sloužil
jako strategicky významná tranzitní i nárazová
zóna migrací, obchodu, válek či politického soupeření o sféry vlivu. Došlo zde k řadě fundamentálních
politických, sociálních a ekonomických zvratů. Laos
za více než šest a půl století své státnosti prodělal
různorodou zkušenost královské vlády asijského typu,
francouzského kolonialismu, konstituční monarchie
a komunismu – dnes v mnoha ohledech již pouze
„komunismu na hlavičkovém papíře“, který se po rozpadu socialistického bloku otevírá novým globálním
vlivům.“ Jeho slova mohu potvrdit, a to i přesto, že
zde paradoxně rudé vlajky se symbolem kladiva
a srpu vlají na každém rohu. S rovným rozdělováním
kapitálu si zde velkou hlavu nedělají. Je to vidět
například na množství velmi luxusních automobilů, brázdících zde ve Vientiane ulice, které jsou
však plné také chudých Laosanů. Uniformovaných
příslušníků složek policie a armády je zde ovšem
vidět stále velké množství a zřejmě i proto si zde
nikdo veřejně na nedostatek demokracie nestěžuje.
I přesto, že je Laos oficiálně deklarován jako
jedna z nejchudších zemí světa, jsou zde místa,
která vás překvapí. Mimochodem, ohledně chudoby
se říká, že zde v Asii je poněkud odlišná od té naší,
evropské. I když jste zde chudí (což je velmi subjektivní pojem), tak vám není zima a nemáte hlad,
stále zde téměř na dosah ruky roste něco k jídlu.
Cestování v Laosu? Na korbě auta, lodí i laoským taxi, takzvaným tuk-tukem
ním městě vůbec nedojdou, přispěla naše první
cesta na sever Laosu. Cílem bylo čtyři sta kilometrů
vzdálené město Luang Prabang, které je od roku
1995 na seznamu světového dědictví UNESCO. Jde
o doopravdy kouzelné místo, silně kontrastující se
zbytkem země. Historické centrum tohoto bývalého
královského města je směsicí místní architektury
Dalším paradoxem pro mne stále zůstává počasí. Dnes v devět hodin ráno jsme na terase měli
27 stupňů ve stínu a po obědě se teplota vyhoupla
na příjemných 33. Za pár dní budou Vánoce, zde
ale všechno kvete. Na rajčatech zasazených v naší
zahradě před týdnem pozoruji přírůstek každým
dnem. Místní vlastně ani „naše“ Vánoce a konec
roku neslaví, jejich Nový rok (v pořadí již 2558.)
budeme slavit až v dubnu.
K pochopení mnoha věcí, které vám paradoxně
při relativně pohodlném a fungujícím životě v hlavPohled na chrám Luang Prabang
tvořené především buddhistickými chrámy (tzv.
waty) a domy s výrazným vlivem koloniální Francie.
Luang Prabang je laoskou turistickou destinací
číslo jedno a i přesto, že jsou zde davy turistů, návštěva tohoto místa stojí za to. Na předměstí je
mezinárodní letiště a letadlo vás sem z Vientiane
dopraví za 45 minut. Tento způsob dopravy jsme
zvolili pro zpáteční cestu, neboť strastiplná cesta
autobusem sem trvala hodin jedenáct. Ohledně
různých způsobů dopravy by se toho také dalo napsat mnohé. Snad jen v podobně exotických zemích
můžete během sedmidenního cestování využít tak
barevnou směsici dopravních prostředků, jako je
auto, autobus, minibus, kolo, motorka, tuk-tuk
(tříkolový motorový taxík), slon, letadlo, loď a nafouknutá duše kola pro plavbu po řece...
Neděle, dne 30. 11. 2014, Vientiane.
Zdraví vás Zdeněk Sedláček
Rudé vlajky se symboly srpu a kladiva vlají v Laosu na každém rohu
12 strana
Náš domov
číslo 296, prosinec 2014
SPOLKY
Zasloužilí hasiči si v Edenu dali husu
Prčice a společně se vyfotografovali u pomníku padlých. Poté se přesunuli
na Monínec, kde je pan Jaroslav Krejčí seznámil
se současností tohoto rekreačního areálu, provedl
je novým hotelem a pověděl jim i o nově vznikající
turistické oblasti Toulava.
Setkání bylo završeno v hasičském domě Eden
v Kvasejovicích, kde již na účastníky čekalo stylové
svatomartinské pohoštění, pečená husa s knedlíkem
a se zelím. Došlo zde také k vzájemnému předání
darů i k povinnému tanečku.
Ze setkávání zasloužilých hasičů se pomalu
stává milá tradice. V loňském roce se ho ujali hasiči
z okresu Tábor a setkání se konalo v Mladé Vožici.
Jak řekl Josef Zavadil, přátelství mezi oběma okresy
je dlouhodobá tradice, ale až při konání oslav 110.
výročí založení župy sedlecké, které se konaly v minulém roce v Prčici, se tyto vztahy ještě více prohloubily a vznikla myšlenka se pravidelně setkávat.
Alice Valsová, foto pete.cz
Společné foto na prčickém náměstí
V úterý 11. listopadu se na území města konalo
setkání zasloužilých hasičů okresu Benešov a Tábor,
které pořádalo Okresní sdružení hasičů Benešov.
Uspořádáním této akce na Sedlecku byl pověřen
starosta okrsku Sedlec-Prčice, pan Josef Zavadil.
Mezi přítomnými byl také starosta okresního
a krajského sdružení hasičů, pan Josef Páv, který
mimo jiné řekl, že toto setkání se na území města
Sedlec-Prčice koná nejen pro jeho polohu – na roz-
hraní obou okresů – ale i proto, že ač naše město
od roku 2007 administrativně spadá pod okres
Příbram, dobrovolní hasiči se nepřestali hlásit
k okresu Benešov. Významným hostem setkání
byl také ředitel územního odboru HZS Benešov,
plk. Ing. Josef Setnička.
První zastávkou bylo Vítkovo náměstí v Prčici.
Zde zasloužilé hasiče přivítala starostka města
Miroslava Jeřábková. Hosté si prohlédli centrum
Přátelské posezení v Edenu
OKÉNKO DO PŘÍRODY
Za každým listem papíru je energie, suroviny a práce
Ekorada na měsíc prosinec
rozumný spotřebitel. Jedna tuna recyklovaného
sběrového papíru nahradí dřevní surovinu přibližně
ze 17 stromů. Při výrobě recyklovaného papíru se
spotřebuje pětkrát méně vody než na nový bílý papír
a rovněž 4-5krát méně energie. Recyklovaný papír
je dnes vhodný do všech typů tiskáren za cenu zcela
srovnatelnou s běžným papírem. Pěkný je na tisk
např. novoročenek a zcela postačuje na běžnou
„úřední korespondenci“. Je-li nákup a používání
recyklovaného papíru běžnou praxí dnes již tisíců
zodpovědných firem a úřadů, proč by nemohla být
běžná ve vaší škole, u vás doma či na vašem obecním úřadě?
Roman Andres, Středisko environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty, ČSOP Vlašim
Také Náš domov vychází již dlouhá léta na
recyklovaném papíře (pozn. red.).
Rady pro eko-logický přístup k papíru
Balení vánočních dárků do použitého balicího papíru
není ostuda, ale projev hospodárnosti. (Ilustr. foto)
Spotřeba papíru v Česku se za posledních 20 let
se zhruba ztrojnásobila. K tomu přispěl nejen
nárůst počtu kanceláří a větší cenová dostupnost
kancelářské techniky, ale výraznou roli hraje také
tištěná reklama. Každá domácnost dostává ročně
do schránky 15 až 20 kg reklamních letáků. Spotřeba papíru pochopitelně vždy znamená spotřebu
výrobních surovin a hlavně spotřebu energie. Ani
recyklace či energetické využití papírového odpadu
ve spalovnách nás nezachrání při tak ohromné spotřebě. Ve skutečnosti se nám vrátí necelých 10 %
původně vložené energie. Základní nutností je
množství spotřebovaného papíru snížit.
Recyklovaný papír a výrobky z něj (obálky,
pořadače, hygienický papír aj.) preferuje každý
číslo 296, prosinec 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Nepřijímejte do schránek tištěnou reklamu, tytéž informace můžete zjistit snadno jinak.
Používejte do tiskáren recyklovaný papír. Tiskněte oboustranně.
Pokud je to možné, používejte znovu papíry, které už byly potištěné z jedné strany.
Vzniklý papírový odpad důsledně třiďte. Využijí se tak suroviny i vložená energie.
Tiskněte jen nezbytné dokumenty. Naprostá většina dokumentů může zůstat v elektronické
podobě (e-maily aj.).
Dávejte přednost výrobkům a obalům z recyklovaného papíru. Např. toaletní papír nemusí
být navíc čistě bílý – tím se uspoří množství chemikálií při bělení (většinou chlor).
Jsme-li učitelé, obecní či firemní „úředníci“, dáváme použitím recyklovaného papíru ostatním
najevo, že si vážíme životního prostředí a nepřímo ovlivňujeme i jednání jich samotných.
Pomoc a další informace najdete např. na adrese http://www.podblanickeekocentrum.cz/cs/
ekoporadna či www.ekoporadna.cz/wiki.
Označte svou poštovní schránku nápisem „Nevhazovat reklamní letáky“. Přispějete tím k omezení plýtvání surovinami a energií a snížíte zároveň množství odpadu z vaší domácnosti.
Balení vánočních dárků do použitého balicího papíru není ostuda, ale projev hospodárnosti
a ohleduplnosti k životnímu prostředí.
Náš domov
13 strana
VÁNOČNÍ PŘÍLOHA
Vánoční ozdoby jsou staré jako lidstvo samo
Je polovina října, za okny panuje babí léto a my,
osm členů volební komise, sedíme u voleb. Lidi moc
nechodí, a tak si povídáme o tom i onom. Jsme tu
skoro samé ženské, na přetřes proto přijdou recepty,
děti a nakonec se pustíme do vzpomínání. Tam
bydleli ti a tam to vypadalo tak… A pak některá
z nás vysloví to magické slovo „Vánoce“. Blíží se,
to tedy ano, jenže to si ještě moc nepřipouštíme.
Je ale dáno téma příštího hovoru.
Asi nejstarším vánočním zvykem je betlém
Vánoční betlém
Do debaty se zapojí i nejmladší z nás. „Já si
vzpomínám na takovou skleněnou vánoční ozdobičku.
Byl to ptáček, sýkorka, skoro jako živá, skřipcem
se připínala na větvičku. Prý to byla rodinná památka po babičce. Vždycky jsem se těšila, až ji budu
moci upevnit na stromek, někam dopředu, aby byla
dobře vidět. Ale je to pár let, stromeček nám spadl
a ten ptáček se rozbil.“ Je nám líto rozbité sýkorky
a přidáváme k dobru vzpomínky na naše oblíbené
ozdoby, mnohé je máme ještě dodnes. Skleněné,
dřevěné, ze slámy, korálků a drátků, i ty papírové
ze Svaté Hory. Vyráběli jsme je s dětmi, stáli na ně
frontu v drogerii, ale i dědili po předcích. A aniž si
to uvědomujeme, vánoční kouzlo v ten slunečný
říjnový den vstupuje mezi nás.
Pravděpodobně nejstarším vánočním zvykem přežívajícím až do dneška je tradice betlémů založená již
ve třináctém století v italské Umbrii. Svatý František
z Assisi tehdy se svými přáteli přivedl do jeskyně
přeměněné v kapli živého osla a vola a zinscenoval
betlém, kde pak kněz sloužil půlnoční mši. Tradice
se ujala a betlémy později nesměly o Vánocích chybět v žádném kostele. V domácnostech však živé
obrazy nahrazovaly betlémy, především ze dřeva,
ale i papíru, kukuřičného šustí, těsta, slámy, vlny
a dalších přírodních materiálů. V českých zemích
získalo betlémářství bohatou tradici a dnes se můžeme chlubit takovými unikáty, jako je například
mechanický Proboštův třebechovický betlém nebo
takzvané Krýzovy jesličky, největší mechanický
betlém na světě.
ozdobili v 16. století kalvinisti ve Švýcarsku. Odtud
se zvyk dostal do Německa a s princem Albertem,
manželem královny Viktorie, získal masovou oblibu
i v Británii a dalších anglosaských zemích, až se
posléze rozšířil po celém křesťanském světě. Tak či
onak, obecně se zvyk snáze ujímal v protestantských
zemích, katolická církev zdobení stromků zpočátku
považovala za pohanský obyčej.
K nám vánoční stromek doputoval až v roce
1812, kdy hosté tehdejšího režiséra Stavovského
divadla Liebicha mohli spatřit v jeho zámečku
v Libni bohatě ozdobenou a osvětlenou jedli jako
vyvrcholení štědrovečerní hostiny. Do lidových vrstev však vánoční stromeček pronikal jen velmi pomalu, někde jej neznali ještě ani koncem 19. století.
Vánoční stromky se stavěly do dřevěného
podstavce ve tvaru kříže. Neodmyslitelně k nim
patřily rozsvícené svíčky jako symbol věčného
světla z Betléma. Později přibývaly i další ozdoby
– sušené ovoce, malá jablka, cukrovinky, pozlacené ořechy, papírové řetězy slepované škrobem,
ozdoby ze slámy, brambor a jiných přírodních materiálů. Vyloženě papírové ozdoby používaly jen
v Podkrkonoší a sněhové figurální cukroví se pro
změnu peklo jen v Praze, v cukrářské dílně Josefa
Reimanna na Linhartském plácku. Na Valašsku
se počátky výroby vánočních ozdob datují po roce
Vánoční stromek
Daleko mladším, v současnosti však bezpochyby
nejrozšířenějším vánočním zvykem je zdobení
vánočního stromečku, i když i zde lze vystopovat
jakési předchůdce. Například germánské kmeny
kdysi prý ozdobenými stromy uctívaly o zimním
slunovratu boha Wotana, podobně i Keltové uctívali
boha Slunce. Ve středověku zase koledníci rozdávali
ozdobené větve, neboť se věřilo, že mají ochranitelskou funkci.
Tradice vánočního stromku pochází ze severoněmeckých měst. Zpočátku šlo jen o holý
stromek, který se zavěšoval nad štědrovečerní
stůl, avšak špičkou dolů. Jedna z prvních zpráv
o ozdobeném a osvětleném stromku v místnosti
je uchována v brémské kronice a pochází z roku
1570. Jiný zdroj však tvrdí, že první stromeček prý
Tradiční vánoční ozdoby vycházely z přirody
Zřejmě každý z nás měl svou oblíbenou ozdobičku
1921, kdy zde vznikaly malé firmy zabývající se
výrobou dřevěných ozdob. S postupem času přešly
na užívání skla.
Také klasické skleněné ozdoby prošly vývojem.
Nejprve se vyráběly ozdoby ze skleněných vinutých
perlí, často ve tvaru figurek a zvířátek, voskových
perlí (skleněné perly plněné voskem, uvnitř postříbřené a na povrchu zdobené studenou malbou), mačkaného skla i foukaných perlí (korálkové ozdoby).
Po první světové válce se prosadily jako novinka
také ozdoby z papírového kartonu obaleného skleněnou balotinou a ve 20. letech minulého století se
pomalu začala rozvíjet tradice ručně vyráběných
foukaných skleněných ozdob.
Ozdoby staré jako svátky samy
Česká skleněná vánoční krása
Oslava zimního slunovratu jako příslibu nového
života je stará tisíce let, od chvíle, kdy lidé začali
pozorovat přírodní zákonitosti a přisuzovat jim
význam. S příchodem křesťanství se tento svátek
změnil v oslavu narození Spasitele Ježíše Krista –
rovněž symbolu nového, lepšího života. Ve čtvrtém
století našeho letopočtu byly Vánoce uznány křesťanskou církví a staly se nedílnou součástí kultury
všech křesťanských národů. Zhruba od 16. století
se pak slaví přibližně tak, jak je známe dnes. Nepochybuji ale, že od samého počátku si lidé v tomto
čase zdobili své příbytky, aby svátku dodali na vážnosti a výjimečnosti. Bez nadsázky se tak dá říci,
že vánoční ozdoby jsou staré jako lidstvo samo.
14 strana
Adorning the Weihnachtbaum by Ludwig Richter
(1803)
Náš domov
Skleněné ozdoby, bez kterých si dnes prakticky
vánoční stromeček nedokážeme představit, jsou
nejmladší, jejich vznik spadá přibližně do 60. let
19. století.
Zprvu největšími obchodníky s foukaným sklem
byly německé firmy, které dodávaly velké množství
foukaných dekorací i do Čech. U nás se sice v Jizerských horách také objevila továrna, která se výrobou
skleněných vánočních ozdob začala zabývat, ale
nebyl to pro ni příliš atraktivní výrobní program.
Skutečné dějiny výroby foukaných skleněných
baněk u nás se vážou až k hospodářské krizi ve třicátých letech 20. století. Tehdy Sklářský ústav v Hradci
pokračování na str. 15
číslo 296, prosinec 2014
VÁNOČNÍ PŘÍLOHA
pokračování ze str. 15
Králové začal podporovat výrobu foukaných ozdob
ve východních Čechách, v Hořicích a Poniklé, jako
způsob, jak oživit zdejší skomírající hospodářství.
České ozdoby se zákazníkům líbily, zejména pro
svůj vypracovaný dekor. A tak zatímco v roce 1931
se k nám foukané ozdoby ještě dovážely, již v roce
1933 směřovaly první exporty do zahraničí, především do USA, a v roce 1937 jsme již byli v tomto
oboru na světové špici. Kolekce českých vánočních
ozdob byla v roce 1935 na světové výstavě v Bruselu
oceněna udělením ceny „Grand Prix“.
polibek se utrhne jedna bílá bobulka. Poslední se
na jmelí nechá až do dalších Vánoc, aby z domu
neodešla láska. Když se tento zvyk dostal ve středověku do Německa a Švýcarska, věšeli majitelé
nevěstinců jmelí vedle červené lucerny jako příslib
prodejné lásky. V Irsku zase jmelí upevněné nad
vchodem slibovalo poutníkům pozvání k dobrému
jídlu a mělo bránit čarodějnicím a zlým duchům
provádět v domě nekalé rejdy. V Rakousku mělo
jmelí pověšené nad štědrovečerním stolem zaručit
v příštím roce bohatou úrodu. Pod kyticí jmelí často
docházelo i ke smíru nepřátel.
tvarech, klasické koule,
andílky, kapky, hvězdy a ptáčky pomalu nahrazují
nejrůznější pohádkové postavičky, houby, domácí
mazlíčci nebo třeba sportovní náčiní.
S příchodem elektrického proudu do domácností postupně ze stromků zmizely klasické voskové
svíčky a byly nahrazeny elektrickými světly. Avšak
Věnec a na něm čtyři svíce
České skleněné vánoční ozdoby mají ve světě zvuk
Po druhé světové válce se domácí výrobci začali
sdružovat do výrobních společenství a družstev.
České skleněné vánoční ozdoby se staly pojmem pro
svou vysokou kvalitu, nápaditost i široký sortiment.
Dovednost českých výrobců byla znovu oceněna
v roce 1958 na světové výstavě v Bruselu udělením
zlaté medaile „EXPO 58“. Kolekce vánočních ozdob
z českého bílého křišťálu putovala také do USA,
do domu dcery slavného krále rokenrolu Elvise
Presleyho.
Bez krásných českých foukaných ozdob si už Vánoce nedokážeme představit. Snad jejich soumrak
nepřinese stále sílící levná konkurence, především
z východních zemí.
Historie adventních a vánočních věnců sahá až
do dob před příchodem křesťanství. Nešlo sice ještě
o klasické adventní věnce, jak je známe dnes, ale i tak
lidé v zimních měsících využívali k výzdobě svých
domovů zelené rostliny a světlo svící jako protikladu
k okolní pošmourné, ke spánku uložené krajině.
Za autora adventního věnce je považován evangelický pastor Johann Heinrich Wichern, který
v roce 1839 vyzdobil útulek pro chudé děti v Hamburku. Stejně jako jiné děti, i jeho malí svěřenci se
ho neustále vyptávali, za jak dlouho bude Štědrý
den. Johann Heinrich Wichern vzal kolo od vozu,
na které postavil dvacet malých červených svíček
a čtyři velké bílé. Ty se zapalovaly vždy v neděli. Tak
vznikl první adventní kalendář a vlastně i věnec.
Tento zvyk se rychle šířil přes protestantský sever
Německa na katolický jih, dál směrem na západ
a s emigranty se dostal přes oceán do Spojených
Jmelí – zázrak Vánoc
Tradiční Vánoce mají mnoho symbolů, ale málokterý je provází tak dlouho jako jmelí. Tato stále
zelená rostlina, odpradávna obestřená tajemnem
a legendami, byla součástí již pohanských obřadů.
Jmelí se přisuzují kouzelné účinky, bylo symbolem
života i ochranným talismanem. Snad je to tím,
že roste na nepřístupných místech vysoko v korunách stromů a na zelených stoncích tvoří bílé
bobule připomínající perly. Zvláštní na jmelí je i to,
že dozrává v prosinci, tedy v období, kdy v našich
zeměpisných šířkách nekvete a nedozrává téměř
nic jiného.
Tradice užívání jmelí jako vánoční dekorace
k nám přišla z Anglie. Staří Keltové věřili, že líbání pod jmelím zajišťuje plodnost. Jmelí sloužilo k ochraně proti zlým duchům, k zajištění
lásky a plodnosti. Věřilo se, že díky svým lepivým
semenům má moc vyvolat nebo udržet milostný
vztah. Z Anglie pochází také zvyk líbání dívek
a žen pod zavěšeným svazkem jmelí. Za každý
Jmelí je odpradávna spojeno s Vánocemi
číslo 296, prosinec 2014
Čtyři svíce na adventním věnci představují čtyři týdny
do Vánoc
států. Svíce postupně na věnci ubývaly, až zůstaly
pouze čtyři symbolizující čtyři neděle před Štědrým dnem.
Tradiční barvou adventního věnce byla zelená
a červená, ale hojně byla využívána i barva fialová,
která měla symbolizovat barvu kněžského roucha,
a používala se také bílá. Kruhový tvar věnce představuje jednotu a stálezelené rostliny jsou symbolem
života.
Vánoční stromek je vrcholem vánoční výzdoby
i ty prošly proměnou, od velkých barevných zvonků
a kouliček až po malé LED žárovičky. Také domy se
rozzářily pomocí světelných řetězů a girland, které
se upevňují kolem vchodových dveří, na fasádu
domu nebo balkon. V oknech se objevují svítící
dekorace a to už nemluvím o zábavném osvětlení
zahrad. Zdobí se však nejen domácnosti, ale i městské ulice, náměstí, veřejná prostranství a budovy.
S celkovou globalizací světa se změnily také
trendy. Symbolem českých Vánoc už dávno není
jen Ježíšek v jesličkách, ale i letící sobi a růžolící
Santa. Přírodní sníh nahradil syntetický, ve spreji,
živé stromky stromy umělé, naparfémované lesním
aroma a tak bych mohla pokračovat. Naproti tomu,
nebo právě proto, se do obliby zase vracejí staré,
prvorepublikové ozdoby ze dřeva, korálků, těsta,
látek či papíru, ozdoby s duší a tradicí.
Vánoční stromek bývá ve většině domácností
vrcholem slavnostní vánoční výzdoby. Jenomže pro
dokonalou vánoční atmosféru pouhé nazdobení
stromečku nestačí. To pravé vánoční kouzlo dokáže
navodit celkové vánoční aranžmá. Jaké dekorace
a v jakém množství zvolíte, zda se budete držet
osvědčených ozdob, nebo přidáte i něco nového,
je jen na vás a vaší fantazii. V každém případě vám
ale radím, zdobte! Zdobte nejen, když je lidí plný
dům, ale i když jste doma zbyli jen ve dvou nebo
dokonce sami. Zdobte právě proto. V dekoracích je
síla, dokážou vykouzlit slavnostní i útulnou atmosféru a zároveň navodit pocit štěstí a klidu. A tohle
pravidlo platí o to více o Vánocích.
Vánoční ozdoby dneška
Vánoční dekorace, jak jsme na ně zvyklí dnes, jsou
kombinací tradic předávaných po generace i ozdob
ultramoderních, ovlivněných technickými i módními vlivy. Vítáno je vše, co je veselé a provokativní,
co se hýbe, hraje, svítí, voní, nebo naopak ozdoby
jednoduché, střídmé a samozřejmě i imitace starých ozdob.
U skleněných ozdob se výrazně uplatňuje nanášení stříbrného či zlatého prachu, umělých sněhových vloček a v podstatě všeho, co se třpytí a vytváří
zajímavé odlesky. Patrná je i změna v preferovaných
Náš domov
Vánoční výzdoba na Staroměstském náměstí v Praze
Připravila Alice Valsová
Zdroj: Internetové stránky BPV Lena,
Glassor Gecoration, Wikipedie
15 strana
VÁNOČNÍ PŘÍLOHA
Jak běží čas
aneb Malé zamyšlení o čase i o tom, že strach má velké oči
Rok je za námi a já se nestačím divit, jak to zase
rychle uteklo. Dřív mi to ani tak nepřišlo, když je
člověk mladý, vnímá čas jinak, má ho dostatek
a nemusí s ním šetřit. Jenže s přibývajícími lety
mám pocit, že mi začíná život nějak protékat mezi
prsty, že dny přímo letí a já nic nestíhám. Ale co
si budu stěžovat. Čas přece měří každému stejně,
jen někteří s ním umí lépe hospodařit.
Jsou ale v životě chvíle, kdy se čas naopak zastaví.
Ty chvíle nastávají, když začne něco bolet. I já to
letos zažila. Z banálního neduhu se stalo martyrium
po nejrůznějších lékařských vyšetřeních, aby mi bylo
nakonec sděleno, že to se mnou není tak hrozné.
Mohlo se mi tedy ulevit. Než mi byla ale diagnóza
sdělena, uběhly tři měsíce. Tři nekonečně dlouhé
měsíce na rozhraní jara a léta, během nichž jsem
bojovala s nejistotou. Nejistota postupně přerostla
ve strach a ten se stupňoval, až mne zcela pohltil.
Nemohla jsem jíst ani spát, špatně jsem zažívala,
přestal mne těšit svět a být sama se svými myšlenkami se stalo hotovým utrpením. Mohla jsem
si donekonečna opakovat: „Holka, klid, bude to
dobré,“ jenže můj strach byl silnější než zdravý
rozum. A čas se vlekl.
Nakonec jsem se dočkala osvobozujícího
verdiktu. Rázem ze mne vše spadlo a já mohla
zase normálně dýchat. Styděla jsem se za svou
bláhovost, za svůj strach a rozhodla jsem se, že
si to napolo pokažené léto vynahradím. Jak byla
volná chvilka, naložili jsme s mužem kola do auta
a vyráželi na výlety po naší vlasti. Dlouho jsme to
plánovali, teď se konečně našel důvod. Jižní Čechy,
řeka Sázava, Jizerské hory, Hradecko… Je tam moc
krásně. A krásně bylo i doma. Už jsem zase viděla
západ slunce nad Vysokým Chlumcem i úsvit nad
Olšánkem. Svět jsem zase posuzovala s jasnou hlavou, byla jsem to zase já. A čas? Ten už zase letěl.
Proč vám to vyprávím? Protože mi tohle léto
ukázalo, jak důležité je neztrácet hlavu a zachovat si pozitivní myšlení. Člověk by neměl podléhat
vnitřním běsům, které, když přerostou, dokážou
strávit tělo i mysl. Poznala jsem na vlastní kůži, že
vnitřní klid a mír, ta krásná doména moudrých lidí,
jsou základem lidského zdraví a štěstí. Někdo se
k tomuto poznání musí dobrat lety, jinému je vyrovnanost a šťastná povaha dána do vínku a někdo
malomyslným skuhralem
zůstane po celý život. Škoda mu. Čas nám ukrajuje všem stejně, nač si tedy ty chvíle, co jsou nám
na světě vyhrazeny, kazit?
Ne vždy je člověku do smíchu a ne vždy je
všechno tak, jak by mělo být. Život není spravedlivý a sem tam umí pořádně ranit. Ale nikdy by se
nemělo nic dopředu vzdávat. Potvrdila mi to i má
letošní zkušenost.
Do konce roku zbývá posledních pár dnů a i ty
čas rychle odnese. Nechť jsou to, vážení a milí, dny
naplněné láskou, klidem a mírem. Aby se šrámy,
které jsme v průběhu roku nasbírali, co nejrychleji
zacelily a nestaly se závažím, ale naopak posilou.
A nadcházející rok 2015 nechť je rokem samých
dobrých zpráv, rokem šťastným, rokem přejícím,
rokem normálně plynoucího času. To vám přeje
pozitivně naladěná Alice Valsová.
Měsíčník Náš domov
přeje svým čtenářům
poklidné prožití svátků vánočních
a mnoho zdraví, štěstí,
spokojenosti a lásky
v novém roce 2015.
PF 2015
Z KULTURY
Kalendárium na prosinec 2014
1524 – jsou záznamy o rozvodnění Labe v Čechách na Štědrý den, ale nejsou upřesněna místa
největších záplav.
1714 – uprostřed měsíce se objevují zápisy o rozvodnění toků řek i potoků v Čechách jako důsledek
nadnormálních srážek.
1764 – se na silvestra se rozvodnila Vltava (ale
není udáno kde konkrétně).
1814 – v Klementinu byl v prosinci naměřen průměr teploty vzduchu 3,3°C, v roce 1864 byl prosinec velice chladný, bylo naměřeno -4,6°C. V roce
1914 bylo 2,4°C a v roce 1964 -1,0°C. Např. rok
předtím, v roce 1963, byl prosinec ještě chladnější,
to bylo -3,1°C.
(Údaje o počasí jsou převzaty z knihy J. Svobody, Z.
Vašků a V. Cílka „Velká kniha o klimatu zemí Koruny
české“ vydané v nakladatelství Regia v roce 2003.)
Koncert Blue
orchestra odpadá
S lítostí oznamujeme, že ze závažných technických
důvodů musel být zrušen koncert sedlčanského
hudebního tělesa BLUE ORCHESTRA, který se
měl konat v pátek 12. prosince v kulturním sále
ZŠ Sedlec-Prčice.
O koncert tohoto oblíbeného orchestru však
nepřijdete, přesouvá se na jaro roku 2015. Přesný
termín vystoupení bude včas zveřejněn.
Alice Valsová
16 strana
 1. 12. 1934 v Leningradě byl zastřelen 48letý
Sergej Mironovič Kirov, významný sovětský politik. Na rozdíl od řady bolševických politiků byl
vzdělaný a zajímavé je, že ve vnitrostranických
bojích té doby byl vždy na straně Stalina. Ve zmanipulovaném procesu pak bylo „dokázáno“, že
za vraždou Kirova stojí Lev Trockij (vypovězený
v roce 1929 ze Sovětského svazu) a lidé na něj
napojení - trockisté. Poté začala tzv. Velká čistka,
v níž nechal Stalin zlikvidovat dlouhou řadu svých
odpůrců, i třeba jen potenciálních. Čistka se týkala
většiny vrstev sovětské společnosti, zvlášť samotné
komunistické strany, důstojnického sboru Rudé
armády, úřednictva, inteligence, rolnictva, etnických minorit a náboženských skupin.
 1. 12. 1974 zemřel Ladislav Ptáček, lékař a spisovatel, bylo mu 66 let. Začal studovat na FF UK, pak
přešel na medicínu, kterou dostudoval až po válce.
Zakotvil v Českých Budějovicích, kde žil i na odpočinku a kde také zemřel. Za první republiky psal
pro Čs. rozhlas různé reportáže a za okupace byly
vysílány i jeho původní rozhlasové hry (Nedokončený
dopis, Měsíc lásky aj.). Užíval řadu pseudonymů
a šifer, např. František Marek, Jan Karpíšek, bh,
kp aj. Vlastní Ptáčkovou doménou se stala próza,
samozřejmě i z lékařského prostředí (např. Člověk
v síti). Posmrtně byly vydány Ptáčkovy povídky
Sanitní vůz, v nichž autorovy vzpomínky nabývají
charakteru literatury faktu, avšak nadále s „románovým“ pojetím postav a s poutavými konflikty.
 2. 12. 1804 se Napoleon Bonaparte prakticky
sám korunoval na císaře Francie, čímž skončila
éra konzulátu a začalo císařství. Napoleonovi bylo
35 let a čtyři roky předtím zastával doživotní funkci
Náš domov
prvního konzula. K tomu, aby byl zvolen francouzským císařem a Francie se stala císařstvím, přiměl
politickými machinacemi senát.
 2. 12. 1814 zemřel v 74 letech Markýz de Sade,
francouzský šlechtic, známý hlavně krutým zacházením se svými sexuálními partnerkami. Z jeho
jména byl odvozen pojem sadismus.
 2. 12. 1974 zemřela Hana Benešová, manželka
prezidenta Edvarda Beneše. Bylo jí 89 let, manžela přežila o 26 let. Hana byla svému manželovi
oporou, starala se mu o domácnost a také plnila
úlohu jakési sekretářky. Během první světové války
se oba manželé zapojili do odboje a po odchodu
Beneše do exilu strávila Benešová jedenáct měsíců
ve vězení. Neviděli se tři roky. Znovu se setkali až
na začátku roku 1919. Za první republiky vstoupila
do povědomí jako vzdělaná a okouzlující manželka
ministra zahraničí a od roku 1935 prezidenta republiky. Do komunistického puče v únoru 1948
prožívala Hana jako „první dáma“ nejlepší roky,
národ ji uznával a miloval. Po smrti manžela rezolutně odmítala novináře i fotografy, kteří se o ni
začali zajímat, zejména kolem roku 1968. Nikdy se
nevyjadřovala k politickému dění a úzkostlivě se
vyhýbala rozhovorům o svém životě s Edvardem
Benešem. Informaci o její smrti přinesly komunistické noviny až několik dní po jejím pohřbu.
 3. 12. 1894 zemřel v pouhých 44 letech Robert
Louis Stevenson, skotský romanopisec, básník
a také amatérský hudební skladatel, představitel
novoromantismu v anglické literatuře. Jeho otec,
dědeček i pradědeček z otcovy strany byli významní
stavitelé a provozovatelé majáků. Po nich zřejmě
zdědil náklonnost k dobrodružství, volání moře
a cestování. Tuberkulóza, kterou trpěl od dětství,
mu podrývala fyzické síly a vyháněla ho z rodného,
pokračování na str. 17
číslo 296, prosinec 2014
Z KULTURY
pokračování ze str. 16
ale chladného Skotska do teplejších krajin. Léčil se
v Jižní Anglii a ve Francii. V této době také vzniklo
nejvíce jeho děl (např. Ostrov pokladů a Podivný
případ dr. Jekkyla a pana Hyda).
 3. 12. 1984 došlo v indickém městě Bhópál
k průmyslové katastrofě v chemické továrně patřící americké společnosti Union Carbide. Při této
havárii uniklo do okolí továrny 27 tun kyanovodíku
a dalších látek poškozujících lidské zdraví. Během
tří dnů po tragédii zemřelo ve městě a jeho okolí asi
osm tisíc lidí. Postupem času zemřely další tisíce,
celkový počet zasažených lidí je údajně kolem půl
milionu. Indický soud shledal až v červnu 2010
vinnými z podílu na katastrofě sedm manažerů
společnosti Union Carbide. V současné době asi
20 tisíc lidí žijících v okolí chemičky pije kontaminovanou vodu, což znamená vystavení již druhé
generace obyvatel účinku toxických látek.
 4. 12. 1644 byla zahájena diplomatická jednání
o ukončení třicetileté války mezi Svatou říší římskou (státy střední Evropy), Francií, Španělskem
a Švédskem. Jednat začali představitelé jmenovaných států ve městech Münster (ve Vestfálsku
v severozápadním Německu) a Osnabrück (v Dolním Sasku). Tato města jsou od sebe vzdálená 50
kilometrů a jednalo se v nich proto, že katoličtí
a protestantští vůdcové se nechtěli potkat. Švédsko
upřednostňovalo protestantský Osnabrück, zatímco Francie katolický Münster. Jednání po dlouhých čtyřech letech nakonec vedla k podepsání tzv.
vestfálského míru. V zemích České koruny začala
bezprostředně po třicetileté válce „doba temna“,
kdy mnoho lidí muselo odejít kvůli náboženskému
přesvědčení. Jedním z nejvýznamnějších Čechů,
kteří tehdy odešli, byl Jan Amos Komenský. Třicetiletá válka byla také posledním velkým náboženským konfliktem v Evropě, od této doby
již nikdy neproběhla tak komplexní válka, která
by se odvolávala na náboženství.
 4. 12. 1944 zemřel Alberto Vojtěch Frič, etnograf, cestovatel, botanik a spisovatel. Bylo mu
62 let. Pocházel z významné pražské rodiny a už
od mládí se věnoval hlavně studiu kaktusů. Byl
ve své době asi největším znalcem americké flóry
a je objevitelem mnoha druhů kaktusů. Do Jižní
a Střední Ameriky podnikl Frič osm cest, čtyři uskutečnil před válkou a čtyři za první republiky. Jeho
cesty představují více než 10 let života v divočině,
kterou bychom dnes už na těch místech, kam směřovaly jeho výpravy, marně hledali. Tento skvělý
botanik, cestovatel, humanista, vědec a statečný
člověk, kterého nic nezlomilo, ani lidská hloupost
a byrokracie, se kterou musel celý život bojovat,
zemřel na následky tetanu (po škrábnutí hřebíkem).
 5. 12. 1484 nese datum bula papeže Inocense
VIII., která rozpoutala novověké hony na čarodějnice
a procesy proti nim. 52letý papež vydal bulu brzy
po svém nástupu na papežský stolec, na němž setrval
do své smrti v roce 1492. Inocenc VIII. byl papež
velmi slabý, závislý na mínění druhých, byl marnivý,
poživačný a stále se mu nedostávalo peněz, měl proto
velké dluhy. Inocensovi nástupci čarodějnickým procesům nebránili, naopak, většinou je podporovali.
Procesy s čarodějnicemi vrcholily v následujícím, 16.
a v první polovině 17. století, v Rakousku je zakázala
až Marie Terezie a její syn Josef II.
 5. 12. 1934 Mussoliniho italští vojáci zaútočili
na etiopské jednotky v Ual-Ualu na svrchovaném
území Habeše-Etiopie. Při střetu došlo k těžkým
ztrátám na obou stranách. Etiopie se obrátila
na Společnost národů s prosbou o pomoc, ale
neuspěla „díky“ Francii, která pomoc vetovala.
Chtěla vylepšit své vztahy s Itálií a také oslabit Brity
číslo 296, prosinec 2014
v Africe. To byl prakticky začátek druhé války mezi
Itálií a Habeší-Etiopií, která se naplno rozhořela
v dalším roce. T
 6. 12. 1774 podepsala Marie Terezie Všeobecný
školní řád pro celé Rakousko. Řád je většinou vnímán jako předpis, který v našich zemích zavedl
povinnou šestiletou školní docházku. Všeobecný
školní řád ale slovy Marie Terezie jen vyzýval rodiče,
aby své děti ve věku 6 až 12 let do školy posílali.
Základním úkolem řádu bylo vybudování systému
škol, do nichž by děti mohly chodit. To, že Marie
Terezie v řádu výslovně nenařídila, že děti do školy
musejí docházet, mělo racionální důvody. Jestliže
dosud v monarchii neexistovala přiměřeně hustá
síť škol, nebylo možné ani nařizovat, aby do nich
děti chodily. Školská reforma, formulovaná Všeobecným školním řádem, vyjádřila poprvé v historii
zájem státu na vzdělání veškerého obyvatelstva.
Reagovala v podstatě na ekonomickou nutnost
a potřebnost, kterou s sebou přinášel pokrok.
 6. 12. 1884 zahájilo svoji činnost české Národní
divadlo v Brně. Ke slavnostní příležitosti byla uvedena hra Josefa Jiřího Kolára Magelona. Prvním
ředitelem divadla se stal na jednu sezónu Jan Pištěk.
 6. 12. 1994 zemřel Josef Bláha, herec, dlouholetý
člen hereckého souboru Divadla na Vinohradech,
bylo mu 70 let. Hrál také v několika desítkách filmů
a v televizních seriálech. Nevyhýbal se ani dabingu.
 7. 12. 1894 zemřel v 89 letech Ferdinand Lesseps, francouzský diplomat, ale hlavně podnikatel,
který se proslavil vybudováním Suezského průplavu. Jako dvacetiletý byl jmenován konzulem
v Lisabonu, pak v Tunisu a v roce 1832 v Alexandrii. Tam založil Všeobecnou společnost pro Suezský
námořní průplav. Projekt na něj dal vypracovat
rakouskému odborníkovi Aloisi Negrellimu. V roce
1856 se stal konzulem v Káhiře a získal konečně
koncesi na stavbu průplavu od egyptského místokrále Saída Paši. Lesseps přilákal řadu investorů
z celého světa a shromáždil značné finanční prostředky. Po 11 letech (1869) stavby byl průplav
otevřen. Z Lessepse se stal slavný a bohatý muž,
mohl se uchýlit do ústraní a užívat si přepychu. On
se však ve svých 75 letech pustil do obrovského
projektu – spojení Tichého a Atlantického oceánu
v Panamě. Stavba Panamského průplavu začala
podle Lessepsových plánů v roce 1880. Lesseps
chtěl vybudovat průplav na úrovni mořské hladiny
(rozdíl mezi hladinou Atlantiku a Tichého oceánu je
kolem 20 cm). Výstavbu podle Lessepsovy koncepce
ale znemožňovaly obrovské potíže. Nebyly to jen
značné problémy s hloubením kanálu ve složitých
geologických podmínkách, ale také velké sesuvy
půdy po tropických deštích a malárie, na kterou
umíralo mnoho dělníků. Francouzský projekt
v Panamě skončil po devíti letech nezdarem a finančním krachem. Průplav dokončili až v srpnu
1914 Američané.  7. 12. 2004 zemřela Zuzana
Navarová, zpěvačka, skladatelka a textařka, bylo
jí 45 let. Vystudovala španělštinu a češtinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 1980
zpívala se skupinou Nerez, její první sólové album
vzniklo v roce 1992. V roce 1994 nahrála album
s kapelou Tres a v následujících letech dalších pět
alb se skupinou Koa. Skládala také hudbu k divadelním představením. Od začátku 90. let stála v čele
Nadace Život umělce. Dlouho pobývala na Kubě,
kde potkala svého manžela Luíse. Kubánská hudba
inspirovala její vlastní skladby.
 8. 12. 1914 – první světová válka: toho dne
vzplála bitva mezi britským a německým loďstvem
poblíž Falklandských ostrovů v jižním Atlantiku.
Němci byli poraženi během jednoho dne, zahynulo
1871 jejich námořníků včetně 53letého admirála
Náš domov
von Spee a dalších 215
mužů upadlo do zajetí.
Na britské straně došlo jen k lehkému poškození
křižníku Invincible, zemřelo deset a zraněno bylo
dvacet námořníků.
 10. 12. 1994 zemřel Jiří Marek, vlastním jménem Josef Jiří Puchwein, původně středoškolský
učitel, prozaik, filmový a televizní scenárista a spolupracovník rozhlasu. Bylo mu 80 let. Od roku 1960
byl Jiří Marek ústředním ředitelem Československého státního filmu. Za více než dvacetileté spolupráce s filmem a televizí vzniklo pod jeho vedením
několik desítek snímků a inscenací, velmi často
na náměty zpracované v prózách. Nejznámější
jsou příběhy čerpané z kriminalistických archivů
první republiky v souborech: Panoptikum starých
kriminálních příběhů – 1968, Panoptikum hříšných
lidí – 1971, Panoptikum Města pražského – 1979.
Jejich filmové a televizní zpracování přispělo k autorově popularitě více než jeho prozaická tvorba.
 11. 12. 1964 zemřela ve věku 85 let Alma Mahlerová, Rakušanka, slavná žena slavných mužů:
Gustava Mahlera, Waltera Gropiuse, Franze Werfela a milenka a múza několika dalších: Gustava
Klimta, Alexandra von Zemlinskyho a Oskara Kokoschky. Prožila svůj dlouhý život nejvíc ve Vídni,
pak v Berlíně, New Yorku a v Beverly Hills. Přežila
několik svých manželů i dětí a zasáhla do života
mnoha mužů, především umělců. Legendy šly nejen
o její kráse, ale také o její inteligenci a duchaplnosti.
 13. 12. 1954 zemřel Václav Holek, český konstruktér zbraní, který je považován za nejdůležitějpokračování na str. 22
A tuhle znáte?
„Pane šéf, můžete mi dát zítra
volno? Manželka chce pomoct
s vánočními nákupy.”
„Z takového důvodu vám přece
nebudu dávat volno!”
„Děkuji, věděl jsem, že je na vás spolehnutí.”
Dvě blondýny se rozhodnou, že vyrazí do lesa pro
vánoční stromeček. Bloudí po lese, hodinu, dvě, tři...
Pak se jedna ozve: „Máš něco?”
„Ne, vůbec nic. A ty?”
„Já taky ne. Tak co kdybychom vzaly nějaký neozdobený?”
Pes si libuje pod vánočním stromečkem:
„Teda, páníček se letos na Vánoce vytáhl! Který
pes se může pochlubit, že mu na záchod zavedli
elektrické osvětlení?!”
Pepíku, co jsi dal ženě k Vánocům?
„Nůž.“
A co na to říkala?“
„Au.“
Že jsou Vánoce svátky klidu a míru? Omyl! Výňatek
z paragrafů:
– Výroba vaječného koňaku: nedovolená výroba lihu, paragraf 194 – až 1 rok vězení
– Sliby, že přijde Ježíšek: šíření poplašné zprávy, paragraf 199 – až jeden rok natvrdo
– „Když budeš zlobit, dostaneš!“: vydírání, paragraf 235 – až tři roky
– Lití horkého olova: činnost, která může způsobit újmu na zdraví, paragraf 223 – až 1 rok
– Otevření dopisu Ježíškovi: porušení tajemství
– až 6 měsíců!
Tak šťastné a veselé!
17 strana
Z KULTURY
pokračování ze str. 17
šího konstruktéra zbraní první republiky. Za svůj
život přihlásil na osm desítek patentů. Během druhé
světové války a v období po ní vyvíjel Václav Holek
řadu moderních automatických zbraní, které však,
až na lehký kulomet vz.52, nebyly sériově vyráběny.
 15. 12. 1944 zahynul americký swingový hudebník Glenn Miller. Bylo mu 40 let. Malé letadlo,
ve kterém byl vedle pilota a navigátora jediným
cestujícím, se ztratilo během letu nad Lamanšským
průlivem. Byla hustá mlha, teplota pod nulou, naprosto nevhodné podmínky pro létání, ale Miller
chtěl za každou cenu letět z Anglie do Paříže, kde ho
čekali členové jeho orchestru, aby hráli pro vojáky,
kteří Paříž nedlouho předtím osvobodili. Miller
byl v roce 1942 na vrcholu své kariéry a rozhodl se
sloužit bojujícím vojákům tak, že jim bude hrát, kde
to půjde. Jeho orchestr v rámci amerického letectva
se stal téměř okamžitě jedním z nejoblíbenějších
nejen pro letce, ale velmi často na svých koncertech
v Británii i pro civilisty. Absolvoval až 35 koncertů
měsíčně a další byly vysílány rozhlasem.
 15. 12. 1944 byl gestapem zastřelen 50letý Josef
Sousedík, vsetínský rodák, elektromontér, podnikatel, vynálezce elektrických strojů. Byl aktivní
také v politickém a společenském životě. V letech
1927-1938 byl dvakrát zvolen starostou Vsetína
a působil i ve funkci starosty okresu. Velmi se zasloužil o rozvoj města, během jeho působení bylo
postaveno reálné gymnázium, budova okresního
úřadu, městský chudobinec, pošta, spořitelna,
živnostenská škola, zrekonstruován mlýn a elektrárna. Město také získalo pobočku brněnské zbrojovky, která významně přispěla k rozvoji průmyslu
ve městě. Zároveň byly postaveny dva mosty přes
řeku Bečvu a kilometry silnic po celém vsetínském
okrese. Sousedíkovo jméno je uvedeno u více než
50 patentů z oblasti elektrotechniky a strojírenství,
některé z nich byly i patenty světovými. Patřily mezi
např. letadlo s kolmým startem, elektrické kormidlo
pro motorové lodě, pohony kolejových a silničních
vozidel, elektrické stroje určené k užití v průmyslu
apod. Dalším jeho vynálezem byl elektromobil
s hybridním pohonem, který dosahoval rychlosti
70 km za hodinu.
 16. 12. 1944 – druhá světová válka: začala bitva
v Ardenách. Hitler přikázal zaútočit na Spojence,
chtěl zastavit jejich postup do Třetí říše. Spojenci sice
zatlačili německou armádu během léta a podzimu
1944 až k německým hranicím, ale jejich zásobovací
linie se natolik prodloužily, že jejich postup začal
váznout. Hitler se to snažil využít a jeho štáb připravil
plán na rozsáhlý protiútok. Bitva o Ardeny skončila
v lednu 1945 vítězstvím Spojenců a byla posledním
významným německým pokusem o protiofenzívu,
která ale neměla příliš šancí na úspěch. Obě strany
utrpěly těžké ztráty, ale Němci je již neměli čím nahradit a na další ofenzívu se již nezmohli.
 17. 12. 1914 se v jihočeských Kolodějích narodil
Alfréd Radok, snad nejvýznamnější osobnost poválečné české divadelní režie. Život Alfréda Radoka
byl plný nečekaných zvratů. Po obdobích naplněných usilovnou prací a zaslouženým úspěchem
Moudro na tento měsíc:
Lidské sny jsou to, co dělá lidem problémy. Když nebudete mít sny, nebudete mít problémy, protože budete
brát prostě jen to, co je. Ale pak budete postrádat
lásku, protože láska je nalézání svého snu v lidech.
Andy Warhol
18 strana
přicházelo často zklamání ve formě vynucených
odchodů z „etnických“ (tedy rasových) a později
politických důvodů. V roce 1957 byl Radok jmenován uměleckým vedoucím kulturních pořadů
pro československý pavilon na Světové výstavě
v Bruselu v roce 1958. Tím začala jeho nejslavnější
éra spojená s Laternou magikou, která měla obrovský celosvětový úspěch. Radok pak založil v Praze
samostatné divadlo Laterny magiky, ale za dva roky
byl odtud odvolán. Nastoupil do Městských divadel
pražských, bylo mu dokonce dovoleno režírovat
i v Národním divadle, ale byl stále držen, takříkajíc, v pozadí. Po srpnu roku 1968 Radok s ženou
a dětmi emigroval do Švédska, kde měl v tu dobu
domluvené pohostinské režírování v Göteborgu.
Švédsko se mu pak stalo druhým domovem. Alfréd
Radok zemřel na infarkt myokardu ve Vídni 22.
dubna 1976, bylo mu 62 let. Příčnou úmrtí byl jistě
i stesk po rodné zemi.
 17. 12. 1964 zemřel v USA 81letý rakouský
fyzik Viktor Franz Hess, nositel Nobelovy ceny
za potvrzení dlouho předpovídané existence kosmického záření. Věnoval se zejména metodám
měření dávek radioaktivního záření v lidském
těle i měření radioaktivního spadu po výbuších
atomových pum v Japonsku.
 19. 12. 1984 podepsaly Čína a Velká Británie smlouvu, podle které celé území Hongkongu
od 1. července 1997 bude „Hongkong, zvláštní
administrativní zóna ČLR“. Ve smlouvě se Čína
zavázala, že podle politiky „jedna země, dva systémy“, kterou navrhl pokrokový čínský politik Teng-Siao-pching, nebude socialistický ekonomický
systém Číny v Hongkongu praktikován a že jeho
současný kapitalistický systém a životní styl zůstane
nezměněn půl století, tedy až do roku 2047.
 20. 12. 1864 zemřel v 70 letech Josef Proksch,
významný český klavírní pedagog, varhaník, učitel
např. Bedřicha Smetany. O prohloubení všeobecného hudebního vzdělání svých žáků Proksch usiloval spojením klavírního vyučování se základy hudební teorie a harmonie, což bylo tenkrát v běžném
vyučování novinkou. Do vyučování vnesl přesnost,
důkladnost a pořádek.
 20. 12. 1864 zemřel v 86 letech František
Pštross, majitel pivovaru a snad nejznámějšího
pražského hostince U Fleků. V romantické uličce
na Novém Městě, poblíž Národního divadla, se
U Fleků vaří výborné pivo již od roku 1499 s nepřerušenou tradicí. Původně to byl dům U Dvou
strak. Roku 1762 byl hostinec s pivovarem zakoupen Jakubem Flekovským, po kterém se podnik
dodnes jmenuje. Skoro celé 19. století patřil pak
podnik rodině Pštrossových, za nichž se dočkal
nebývalého rozkvětu. Rok 1843 byl pro podnik
významný tím, že se zde poprvé začal vařit proslulý
černý Flekovský ležák, který se vaří dodnes.
 21. 12. 1834 byla poprvé uvedena (ve Stavovském divadle) divadelní hra Josefa Kajetána Tyla
s hudbou Františka Škroupa Fidlovačka aneb Žádný
hněv a žádná rvačka, ve které zazněla píseň Kde
domov můj. Zpíval ji Karel Strakatý, populární
barytonista Stavovského divadla. Kritika hned
Fidlovačku zcela „ztrhala“, jen písni „Kde domov
můj“ se dostalo pár slov chvály. Píseň pak „žila“
vlastním životem, rychle zlidověla a získala postavení národní písně. Československou hymnou se
stala v roce 1920, přesněji řečeno její první částí
(druhou část tvořila slovenská píseň Nad Tatrou
sa blýská). ČSR byla tedy první zemí, která měla
jako hymnu divadelní šlágr. Ústavně ale píseň „Kde
domov můj“ jako československá hymna zakotvená
nebyla ani za první republiky ani po druhé světové
válce. Stalo se tak až koncem roku 1992 při dělení
Náš domov
Československa, kdy byla
ustavena hymnou českou.
 21. 12. 1914 – první světová válka: Rusko schválilo nábor Čechů z rakouských zajatců do České
družiny. Ta vznikla již 12. srpna 1914 jako národní
pokračování na str. 19
Soutěžíme
s Naším domovem
A je to tady, prosinec se svým neopakovatelným
kouzlem. Tím nemám na mysli jen Vánoce a silvestr, ale i svátek svaté Barbory, při kterém by si
ženy a hlavně dívky měly opatřit nějakou haluzku,
svátek svatého Mikuláše, na který se těší zejména
děti, a také 13. prosinec a Lucii, která ukazuje svou
moc, neb nám dává nejdelší noc. Prosinec je plný
svátečních dnů, ale i dnů všedních, které se však
svátečními mohou lehce stát.
A jak je to s naším soutěžením? V listopadu jsem
vám položila velmi složitou otázku, přesto jste si
s ní uměli poradit. Poznali jste, že jde o zvoničku
v Moníně. Ze správných odpovědí jsem opět vylosovala jednoho z vás, který již tradičně získává
hrneček města. Je jím paní Eva Lukšanová z Měšetic. Výherkyni srdečně blahopřeji a vám ostatním
posílám letošní poslední hádanku.
Většina z vás dům, na který ptám, moc dobře
zná. Ale víte o něm i něco víc? Ve druhé polovině
19. století na jeho místě stála nemovitost manželů
Kepkových s poměrně velkou zahradou. Kolem roku
1880 nemovitost s pozemkem koupila obec sedlecká
s úmyslem postavit zde školu. Do té doby byly školní
třídy rozeseté po Sedlci hned v několika domech. To
se mělo změnit. Obec nechala vypracovat projekt
na školu novou, umístěnou přímo na sedleckém
náměstí, ve které se počítalo i s tělocvičnou a bytem správce. Protože ale obec nesehnala potřebné
peníze, postavila zde nakonec jen malý přízemní
objekt se dvěma třídami. Když se konečně začalo
blýskat na lepší časy a roku 1903 se obci podařilo
získat ještě větší pozemek na stavbu nové, velké
školy (té, která byla v roce 1945 vypálena nacisty),
objekty, kde byly dosud školní třídy umístěny, rychle
prodala, aby na záměr získala dostatek financí. Byla
mezi nimi i nemovitost, na kterou se vás dnes ptám.
Koupil ji MUDr. Linhart, původní stavbu nechal
přestavět, výrazně zvětšit a dům dostal krásný secesní vzhled. Stal se ozdobou sedleckého náměstí.
Když pak na jaře roku 1946 doktor Linhart zemřel,
přešla budova opět do majetku města. A vrátila se
sem i škola, i když s poněkud jiným zaměřením.
Ta tu sídlí dodnes. Už tušíte, o jakou budovu se
tentokrát jedná?
Vaše správné odpovědi očekávám do 2. ledna
na známých adresách či telefonních číslech. Budu
se těšit.
Alice Valsová
číslo 296, prosinec 2014
Z KULTURY
dokončení ze str. 18
dobrovolnická formace českých krajanů žijících
na území Ruska a byla začleněna do carské armády.
 24. 12. 1914 zemřel ve věku 90 let Julius Meinl,
rakouský obchodník, kraslický rodák, který si v roce
1862 na vídeňském Masném trhu (Fleischmarkt)
otevřel svůj první obchod, kde prodával svou „denně
čerstvě praženou kávu“. Po počátečních problémech
vytvořil firmu se sítí poboček, která sahala po celé
Evropě. Firma nese jeho jméno a funguje dodnes.
 24. 12. 2004 zemřel ve věku 70 let Zdeněk Rejdák, doktor filozofie, zakladatel psychotroniky,
člen Řádu maltézských rytířů. V roce 1967 zavedl
název „psychotronika“ namísto názvu „parapsychologie“ užívaného ve světě. Založil Mezinárodní
sdružení pro výzkum psychotroniky (International
Association for Psychotronic Research – IAPR)
a byl zvolen jejím prvním prezidentem.
 25. 12. 1914 – první světová válka: na západní
frontě u belgického města Ypry v noci z 24. 12.
zaslechli britští vojáci z protilehlých německých
zákopů zpěv koled. Po chvíli se k nim Britové začali
přidávat. Ránem se pak nesl zvláštní klid, když
postupně, na obou stranách fronty, začali ze zákopů
vylézat vojáci s bílými vlajkami a v obou zákopech
se objevily transparenty „Veselé Vánoce“ v jazycích všech bojujících stran. I spousta vánočních
stromečků se objevila hlavně u německých zákopů
a podél celé frontové linie, kde proti sobě stáli Britové a Němci, vládlo neuvěřitelné neplánované
příměří. Neorganizovaně spolu všichni vojáci začali
slavit Vánoce, vyměňovali si malé dárky, zpívali,
i spolu hráli fotbal. Domluvili se také, že pohřbí
své mrtvé spolubojovníky, ležící po celém území
nikoho. Příměří pokračovalo, dokud velitelé na obou
stranách akci nezakázali. Válka brzy pokračovala dál
a podobná událost se už nikdy neopakovala. V těch
úsecích fronty, kde proti Němcům stáli Francouzi,
k žádné podobné akci nedošlo.
 26. 12. 2004 postihlo ničivé zemětřesení ostrov
Sumatru. Zemětřesení a zvláště jím vyvolaná vlna
tsunami měly na svědomí kolem 200 000 lidských
životů a miliony lidí přišly o přístřeší. Tsunami dosahující u pobřeží výšky až 17 metrů zasáhla většinu
zemí obklopujících Bengálský záliv a Andamanské
moře. Podle seismologů zemětřesení dosáhlo síly
8,9 stupňů Richterovy stupnice.
 29. 12. 2004 dožil svůj život ryzák Železník,
obdivuhodný český dostihový kůň, který zatím jako
jediný dokázal čtyřikrát vyhrát Velkou pardubickou. Vždy se žokejem Josefem Váňou v sedle, a to
v letech 1987, 1988, 1989 a 1991. V roce 1987 se
stal také prvním koněm v historii Velké pardubické,
který pokořil hranici 10 minut. Dožil se na koně
poměrně vysokého věku – 26 let.
 30. 12. 1944 zemřel Romain Rolland, francouzský spisovatel, pedagog, hudební historik a literární kritik, nositel Nobelovy ceny za literaturu
z roku 1915. Měsíc mu scházel do 79 let. Román
Colas Breugnon z roku 1919, který u nás zdomácněl
pod názvem Dobrý člověk ještě žije, je zřejmě jeho
nejčtenější a nejoblíbenější dílo.
 31. 12. 1384 zemřel asi 65letý John Wycliffe, anglický teolog z Oxfordské univerzity, který prosazoval
reformy římskokatolické církve. (Někde je uváděno,
že zemřel 30. 12. 1384). Největším propagátorem
Wycliffových názorů u nás byl zřejmě nejprve Jeroným Pražský, který také (na rozdíl od Jana Husa)
v Oxfordu studoval. V Praze ale byly Wyclifovy knihy
jako kacířské církví konfiskovány a páleny.
Výročí některých událostí u nás:
 1584 – 18. 12. zemřel Ladislav II. Popel z Lobkowicz, vysokochlumecký pán, který vládl také
Sedlci, vzdělaný šlechtic
ovládající i několik cizích jazyků. Bylo mu 82 let.
Stál na počátku hospodářského a politického
vzestupu chlumecké větve lobkowiczkého rodu.
Na svých statcích podporoval rozvoj řemesel
a byl tolerantní, co se týká náboženství. Ladislav
II. Popel z Lobkowicz v lednu 1580, v Sedlčanech
na radnici, předal Sedlčany Vilémovi z Rožmberka
(ten mu za ně vyplatil zástavní sumu). Vilém Sedlčany neprodleně předal Jakubu Krčínovi, neboť
už několik dní předtím spolu uzavřeli výměnnou
smlouvu – Sedlčany za Nový Leptáč (nyní Kratochvíle). Za Sedlčany, které měly větší cenu než
Nový Leptáč, doplatil Krčín Vilémovi rozdíl ceny.
 1924 – 21. 12. byl založen SDH Sušetice. Byl
to desátý hasičský sbor na Sedlecku a Prčicku. Ten
den se konala první valná hromada sboru. Za členy
se přihlásilo 28 občanů, z toho jich bylo údajně
jen šest činných. Starostou byl František Calta
a velitelem František Karda.
 1994 – ke dni 31. 12. bylo skončeno provozování skládky tuhého komunálního odpadu
u Měšetic. Od té doby bylo možné ukládat komunální odpad na skládce u Votic.
 2004 – v prosincovém Našem domově byl mj.
velmi pěkný článek M. Fialy o některých významných českých spisovatelích, kteří psali o naší kotlině. Víte například, kdo o nás psal, a ne jednou?
Jan Neruda.
-MKChtěl bych touto cestou poděkovat pánům
Václavu Novákovi, Stanislavu a Pavlu Brázdovým a Milanu Pejšovi za opravu kapličky Dobrá
Voda.
Vlasta Kryštof, Monín
K poděkování se připojuje také Město Sedlec-Prčice, které děkuje za opravu zastřešení právě
panu Kryštofovi. Doufáme, že kaplička „Na
Dobré vodě“ bude i díky přispění výše uvedených pánů navštěvovaným poutním místem.
Obrázek: Jaroslav Spirhanzl, U Dobré vody
Pořádáte ples? Pozvěte nás
Nová plesová sezóna se rozjela, a i když už plesy
nejsou to, co bývaly kdysi, jistě i vy máte ten svůj
oblíbený, který si nenecháte ujít. Na území Města
Sedlec-Prčice a v jeho bezprostředním okolí se pořádá řada plesů, bálů, tanečních večerů a dalších
kulturních akcí pro velké i malé. A protože návštěvnost rok od roku klesá, jistě, vážení pořadatelé,
číslo 296, prosinec 2014
uvítáte možnost propagovat svou akci zdarma
na stránkách měsíčníku Náš domov a na internetových stránkách města Sedlec-Prčice. Data
z našich internetových stránek přejímají i regionální internetové noviny Sedlčanský kraj.
Co tedy musíte udělat, aby se o vaší akci vědělo? Stačí k tomu málo: Napsat na známou ad-
Náš domov
resu [email protected] nebo zavolat na tel.
čísla 317 834 328 nebo 603 201 583 název akce,
datum a místo konání, kdo akci pořádá a další
doplňkové informace (začátek, hudba, tombola,
předprodej lístků...).
Již tradičně budeme v průběhu celé plesové
sezóny pravidelně zveřejňovat tipy, kam si zajít
zatančit a pobavit se. Proto neváhejte a dejte nám
o své akci vědět včas.
red.
19 strana
ŠKOLY
Listopadové dění v ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice
5. 11. 2014 naše škola dostala velmi potěšující
zprávu, která se týkala výsledků okresního kola
soutěže Přírodovědný klokan. V kategorii Kadet
se v okrese Příbram soutěže zúčastnilo 654 žáků
osmých tříd, devátých tříd a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Nejlepšími řešiteli se stali
naši žáci devátých tříd. Krásné 1. místo a 3. místo
získali Filip Pech a Vojtěch Kazda. Vítězům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší
základní školy.
Dne 6. 11. zavítali na naši školu studenti SOŠ
a SOU Dubno s programem Požární prevence
na ZŠ. První blok byl věnován žákům 4. a 5. ročníku,
kteří se dověděli mnohé o činnosti profesionálních
hasičů a jejich výzbroji. Konkrétně si vyzkoušeli
přípravu evakuačního zavazadla. Zopakovali si,
jak se zachovat při požáru nebo jak poskytnout
první pomoc. Nakonec byli vyhlášeni nejaktivnější
žáci, kteří obdrželi plyšáky – hvězdičku a kapičku
– ze 4. třídy Tereza Škabradová a z 5. třídy Tadeáš
Marek. Také žáci 8. a 9. ročníků nejprve zhlédli
ukázku hasičské výstroje. Poté si připomněli hlavní
zásady požární prevence. Zde se svými znalostmi
pochlubili zejména členové hasičských kroužků
jednotlivých obcí. V druhé části projektu žáci balili
evakuační zavazadlo a procvičovali první pomoc
(umělé dýchání a masáž srdce).
Starší žáci naší školy se dne 6. 11. zúčastnili
druhého kola fotbalové soutěže Coca Cola Cup
v Sedlčanech. První zápas se ZŠ Vorlina Vlašim
naši fotbalisté prohráli 5:1, za nás skóroval Václav
Janecký. Druhý zápas s 1. ZŠ Sedlčany se z počátku
jevil jako vyrovnaný, ale nakonec naši prohráli 4:0.
Poslední zcela nerovný zápas se ZŠ Dukelská Benešov, jejichž hráči pojali hru velmi exhibičně, jsme
prohráli 3:2, střelci branek byli Marek Kaňka a Filip
Adamec. Celkem se naši žáci na tomto velmi kvalitně
obsazeném turnaji umístili na 4. místě.
7. 11. se zúčastnili žáci 8. a 9. tříd (Janecký,
Čechota, Barták, Janda, Dohnal a Stehlík) technické
soutěže „A je to!“, pořádané SOU Červený Hrádek
u Sedlčan. V 6 soutěžních úkolech ukázali chlapci
svoji dovednost a získali i hodnotná umístění.
V práci s PC obsadil P. Janda 1. místo, ve vědomostním testu získal P. Barták také 1. místo a v práci
s kovem (výroba klíče) se Zd. Čechota umístil
na 3. ístě. Všem blahopřejeme.
V pátek 7. listopadu se v 16 hodin sešli žáci z pěveckého a dramatického kroužku v zahradě před
výtvarným ateliérem ZUŠ, aby tak společně svým
vystoupením zahájili slavnost svatého Martina.
Pěkným pásmem, které tvořily písničky, básničky, vyprávění a lidové pranostiky, tak navodili
tu správnou svatomartinskou atmosféru. Po rozsvícení světýlek děti pokračovaly v cestě za svatým
Martinem na prčické náměstí. Všem účinkujícím
patří velké díky.
12. listopadu se sešli žáci devátých tříd na závěrečné prodloužené taneční hodině. Zopakovali
si vše, co se během celého kurzu naučili. Všichni
přítomní byli v údivu, jaká proměna se s nimi
stala, z dětí školou povinných tu byly téměř dospělé osobnosti.
Ve středu 12. listopadu se chlapci druhého
stupně již tradičně zúčastnili turnaje v sálové
kopané v Benešově. Turnaj se hraje v několika
termínech, celkově je zapojeno téměř 20 škol Benešovska i Sedlčanska. Ve stejném termínu jako
naši žáci se ještě zúčastnili turnaje chlapci ze ZŠ
Dolní Kralovice, ZŠ Sázava, ZŠ Benešov-Jiráskova
a ZŠ Vlašim-sídliště. S těmito družstvy se naši mladí
fotbalisté postupně utkali. Hned v prvním zápase
jsme 2 góly Z. Všetečky a jedním F. Pecha porazili
Dolní Kralovice 3:0. Pak jsme se utkali s největším
favoritem a nakonec vítězem této skupiny Sázavou
a prohráli 0:7. V dalším zápase jsme zcela zbytečně
jen remizovali s Benešovem-Jiráskova 1:1, když
náš jediný gól dal Z. Všetečka. V posledním zápase jsme se utkali s chlapci Vlašim-sídliště. Sice
jsme brzy vedli 2:0, ale pak našim fotbalistům
došly síly a nakonec prohráli 3:6. O naše góly se
zasloužili dvakrát Z. Všetečka a jednou M. Stehlík.
V konečném pořadí jsme obsadili 3. místo. Chlapci
získali diplom a sladkosti, ale do finálového turnaje nepostoupili, protože tam postoupil pouze
vítěz této skupiny. Reprezentovali nás tito chlapci:
L. Dřevojan, Š. Hůzl, J. Chocholoušek, M. Kroužil,
F. Pech, M. tehlík a Z. Všetečka
24. listopadu se žáci naší školy mohli přihlásit
na hodinu keramiky. Nabídky využilo 57 žáků.
V této hodině si mohli vyzkoušet práci s keramickou hlínou a při té příležitosti vytvořit dárek pro
někoho z blízkých.
V rámci soutěže „A je to!“ se 28. 11. mohlo
6 žáků z 8. a 9 ročníku zúčastnit exkurze do výrobních závodů za účelem posílení profesní orientace pro výběr technických učebních oborů. První
zastavení bylo v provozu GS Technik Orlová, kde
realizují zakázkovou výrobu v oboru gastronomie,
zdravotnictví a výčepního zařízení. Nejzajímavější
bylo seznámení s automatickými stroji řízenými
počítačovou technologií. Následně proběhla beseda
žáků s ředitelem SOU Červený Hrádek, kde je právě
možnost vyučit se v některém z technických oborů.
Na závěr žáci navštívili provoz KM RACING, kde
mimo jiné mohli zhlédnout vozidla, která se v minulosti zúčastnila závodů Rallye Dakar.
Výtvarná soutěž Moudrá sova byla v listopadu vyhlášena ve třech kategoriích: 1. stupeň,
2. stupeň – malování, 2. stupeň – volná technika.
Celkem soutěžící vytvořili 150 soviček různých
tvarů, barev, velikosti i kvality provedení. Výherce
určili sami žáci naší školy tak, že v každé kategorii
každý žák školy přidělil hlas jedné sově. V kategorii první stupeň zvítězila Jitka Vnenčáková –
5. třída, druhá byla Aneta Pavlíková – 4. třída
a třetí Monika Kadlečková – 1. třída. Na druhém
stupni v kategorii malování zvítězila Kateřina
Chocholoušková – 7. třída, druhé místo obsadila
Denisa Melicharová – 9. B a o třetí místo se stejným počtem hlasů podělily Nela Pištěková a Simona Sacherová – obě 9. B. V kategorii 2. stupeň
volná technika zvítězil Zdeněk Čechota – 8. třída,
druhý byl Matěj Vnenčák – 7. třída a třetí byla
Magdaléna Všetečková – 8. třída.
V měsíci listopad byla vyhlášena materiální
sbírka pro pejsky z útulku v Hrachově. Děti darovaly
psí konzervy, granule, piškoty, deky i hračky. Pejsci
tak před Vánocemi dostanou něco na přilepšenou.
Stalo se již tradicí, že žáci naší školy bývají
přítomni rozsvěcení adventních stromů. Proto se
také letos sešli členové dramatického a pěveckého
kroužku, a to 28. 11. na náměstí v Sedlci a 29. 11.
na náměstí v Prčici. Prostřednictvím pásma básní
a písní se snažili pro všechny přítomné vytvořit
slavnostní předvánoční atmosféru. Oba stromy
jsou již rozsvíceny, a tak dětem nezbývá nic jiného,
než čekat na Štědrý den.
První adventní neděli 30. 11. strávili členové
Klubu mladého diváka v pražském divadle Studio DVA. Na programu bylo představení pro
toto období příhodné – Vánoční koleda. Příběh
na motivy povídky Ch. Dickense o přeměně sobce
a lakomce mladé diváky skutečně zaujal. Přispěly
k tomu zcela určitě i umělecké výkony představitelů hlavních rolí Karla Rodena a Ivany Chýlkové, ale také prvky muzikálu a koncertu. Diváci
obzvláště ocenili pěvecká vystoupení sólistů /mj.
D. Kollera/, představitelů dětských rolí, velký podíl
na skvělém uměleckém zážitku má také režisér
představení Ondřej Sokol.
ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice
ZE SPORTU
Létající trenéři přilétli také do Sedlce-Prčice
Fotbalové kluby ze Sedlce-Prčice a Jesenice si
společně pozvaly na hřiště TJ Sokol Sedlce-Prčice
„létající trenéry“. Na osvětlené hrací ploše se konal
ukázkový fotbalový trénink žáků od přípravky až
po mladší žáky, který vedli profi trenéři mládeže
Antonín Barák z FK Příbram, Aleš Majer z FK
Hradec Králové a trenér mládeže Středočeského
KFS Milan Kormaník.
Akce se v na listopad nezvykle teplém podvečeru
zúčastnilo 43 dětí. Po tréninkové ukázce se diskutovalo s trenéry, kteří tak mohli načerpat cenné
rady. Akce splnila očekávání ve všech směrech.
20 strana
Projekt „Létající trenéři“ je akcí Středočeského fotbalového svazu, kdy profesionální trenéři
mládeže přijedou za zájemci o ukázkový trénink
a na jejich družstvu předvedou, jakým směrem se
aktuálně ubírá výchova mladých fotbalistů. Akce
je zaměřena na kategorii přípravek, nově se však
mohou hlásit i zájemci z řad mladších žáků. Zúčastnit se jej mohou zdarma všichni zájemci z řad
trenérů mládeže.
Karel Pištěk – sekretář klubu
Náš domov
číslo 296, prosinec 2014
ZE SPORTU
V Sedlci-Prčici vyrůstají mistři
republiky v Taekwon-Do ITF
Ve dnech 14. až 16. listopadu se v Brně konaly nejprestižnější závody letošní sezóny v moderním
bojovém umění Taekwon-Do ITF – Mistrovství České republiky, které probíhaly pod záštitou
Českého svazu Taekwon-Do ITF.
Úspěšný tým juiorů při provedení své sestavy
Soutěž, která je každoročním svátkem „taekwondistů“, v letošním roce hostila sportovní
hala na Kampusu Masarykovy univerzity. Zdejšího
klání se zúčastnil rekordní počet závodníků. Síly
poměřilo bezmála 400 sportovců z celkem 25 škol
Taekwon-Do z celé republiky. Závodníci ze školy
O pěkném výletu na zříceninu hradu
a vyhlídce, kterou jsme nenašli
Pro podzimní výlet KPDK, který se konal 11. října,
jsme zvolili obec Kamýk nad Vltavou. Zejména
zřícenina hradu Vrškamýk nás lákala, většina členů
tam ještě nebyla.
První částí výletu byla zajímavá návštěva stanice
Ochrany fauny České republiky v Hrachově u Sedlčan. Měli jsme zde objednanou prohlídku areálu
a stálo to za to. Byli jsme provedeni areálem se zvířaty, která byla nějak hendikepována a v přírodě by
nepřežila. Dvě průvodkyně nás rozdělily na skupiny
a vyprávěly nám zajímavě o životě a příhodách se
zdejšími zvířecími chovanci.
Po zhruba hodinové prohlídce jsme pokračovali
krátkým přesunem autobusem k výchozímu bodu
našeho pochodu. Po červené turistické značce jsme
se ubírali podél Vltavy a osady Rabyně k obci Kamýk
nad Vltavou. Počasí nám přálo, a tak jsme příjemnou cestou s vyhlídkou na skály kolem Vltavy došli
až do městečka Kamýk. Něco z historie Kamýku
jsem si vyčetla v časopise TURISTA: „Ve 12. století
je již zmiňován v darovací listině cisterciáckého
kláštera v rakouském Zwetlu, kterou vydal právě
v Kamýku kníže Bedřich. Osídlení na březích Vltavy
je mnohem starší. Nejstarší doklady o něm pocházejí
z doby kamenné a souvislejší osídlení zde bylo již
v době bronzové. V 10.-11. století přišli do povodí
Vltavy Slované a zde právě se nacházel významný
brod přes Vltavu, který spojoval dnešní Příbramsko
a Sedlčansko. Zřejmě na počátku 12. století zde
vznikl přemyslovský knížecí dvorec, na jehož místě
byl posléze vystavěn hrad.“ A ke zřícenině tohoto
hradu právě vedla naše cesta.
Poté, co jsme přešli most přes Vltavu a pokochali
se pohledem z něj, jsme již mysleli na to, kde nás
bude čekat příjemná přestávka s obědem. Jedna
číslo 296, prosinec 2014
skupina si vybrala přívětivou restauraci, ta druhá
se po půlhodinovém čekání dozvěděla, že se oběda
nedočká, inu i taková překvapení mohou hladovým
poutníkům nastat.
Přes objektivní potíže jsme ještě včas dorazili
na Vrškamýk, kde nás již čekal průvodce, neboť
nová rozhledna, součást objektu, je od září otevřena
jenom po předchozí domluvě.
V areálu hradu byl proveden v letech 2007 až
2010 archeologický průzkum, dochované zbytky
hradu byly opraveny a stabilizovány a byla vybudována naučná stezka o několika zastaveních.
Pokud si uděláme čas, můžeme se na těchto zastaveních dozvědět o historii hradu. Například že
první zmínka o něm pochází z roku 1236, z doby
krále Václava I., který zde osobně pobýval, nebo
že na hradě sídlil královský úředník, který dohlížel
na správu královského majetku, a také že na přelomu 13. a 14. století byl hrad zřejmě opuštěn
a postupně chátral. Sídlo královského úředníka
se přesunulo na Dobříš.
Náš domov
Ge-Baek Hosin Sool, která
je největší školou v ČR, již tradičně předvedli velice
kvalitní výkony. Ziskem 29 zlatých, 25 stříbrných
a 57 bronzových medailí se Ge-Baek Hosin Sool
stala nejúspěšnější školou celého šampionátu.
Na úspěchu školy Ge-Baek Hosin Sool se aktivně
podíleli i členové skupiny cvičící v obci Sedlec-Prčice
pod vedením Tomáše Veverky (III. dan) a Jany Slavíkové (1. kup).
Velkou gratulaci si zaslouží Filip Müller, který
získal zlatou medaili v silovém přerážení a stříbrnou
medaili ve sportovním boji jednotlivců. Filip byl
úspěšný i v soutěži družstev a spolu se svým týmem
juniorů vybojoval zlatou medaili ve sportovním boji,
dále zlaté medaile v silovém přerážení a speciálních
technikách družstev a stříbrnou medaili v technických sestavách. V disciplíně sebeobrany obsadil
stříbrnou pozici. V juniorské kategorii jednotlivců
ve sportovním boji obsadil bronzovou pozici Martin Slaba.
Nakonec patří poděkovaní za účast a kvalitní
sportovní výkony všem soutěžícím z naší školy
a budeme se opět těšit na viděnou na Mistrovství
České republiky příští rok.
Tréninky v Sedlec-Prčici probíhají pravidelně
v neděli od 14:00 do 15:30 v tělocvičně Dětského
domova se školou. Bližší informace najdete na internetových stránkách školy www.tkd.cz. Všichni
zájemci o tohle krásné bojové umění jsou srdečně
zváni!
Mária Trundová, Ge-Baek Hosin Sool
Poté, co jsme si prohlédli zbytky hradu a po malé
přestávce jsme se ještě rozhodli, že v tak pěkný
den může naše cesta pokračovat dále. Cirka 3 km
odtud, z blízké vsi Zduchovice, vede neznačená cesta
na vyhlídku Altán, odkud má být, dle průvodce,
úchvatný pohled na „vltavskou podkovu“. Ale ouha,
neznačená cesta (původně zde vedla zelená TZ k vyhlídce), byla sice hezká, vedla nás lesem, bohužel
však někam úplně jinam. Jelikož se už připozdívalo, myšlenku na vyhlídku jsme opustili a rozhodli
jsme se pro návrat k autobusu. Vyhlídka tu bude
dále, a tak si někteří udělají výlet znovu, při lepší
orientaci dojdou až na vyhlídku Altán a pokochají
se výhledem na krásnou krajinu.
I tento výlet nám dokázal, že v poměrně blízkém okolí se najdou neznámá, ale velmi zajímavá
a krásná místa, která stojí za poznání.
Klub přátel dlouhých kilometrů vám přeje,
abyste i v roce 2015 vždy Zdrávi došli.
-mfdKlub přátel dlouhých kilometrů KČT Sedlec-Prčice
zve všechny příznivce pohybu na tradiční novoroční
vycházku spojenou s charitativní sbírkou
NOVOROČNÍ ČTYŘLÍSTEK
1. ledna 2015
Cíl od 13:00 do 16:00 hodin v hospůdce
ZA PECÍ VE VELETÍNĚ.
Začni nový rok 4 dobrými skutky:
1) Jdi na výlet
2) Pozvi někoho druhého
3) Poznej kus přírody
4) Přispěj potřebným
21 strana
VZPOMÍNÁME, DĚKUJEME
Dne 30. 11. uplynulo 8 let,
co nás navždy opustil náš syn a bratr,
pan Martin Mašek z Malkovic.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají rodiče
a bratři s rodinami.
Opět rok utekl, smutno je na duši.
Dne 17. 12. 2014 vzpomeneme
18. výročí úmrtí
paní Marie Vanišové ze Sušetic
a dne 2. 1. 2015 již 19. výročí úmrtí
jejího manžela,
pana Stanislava Vaniše.
Za milou vzpomínku děkuje rodina
Vanišova ze Sušetic.
INZERCE
Dne 19. 12. 2014 tomu byl jeden rok,
co nás navždy opustila
paní Anežka Karešová z Měšetic.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná manžel a rodiny
Karešova, Šundova a Hruškova.
Dne 17. 12. 2014 uplynou již dva roky,
co nás navždy opustila naše maminka,
manželka a babička,
paní Anežka Dlouhá z Prčice.
Stále vzpomínají manžel
a děti s rodinami.
DARUJTE POUKAZ
na vyjížďku v saních
tažených koňmi, nebo kočárem.
www.drabuvdvur.cz
Veletín u Sedlce-Prčice
AUTOŠKOLA SLABÝ
Sk. „B“ za zvýhodněnou cenu
7 900 Kč
BAZAR SEDLEC
 606 848 150
Zveme Vás na prohlídku nábytku,
dekorací, ale i oděvů a obuvi.
Nejdete nás v areálu restaurace
Vítek z Prčice.
Dušek Roman
Tel.: 602 174 977, 608 261 240.
Montáže rozvodů vody, kanalizace a topení.
Rekonstrukce koupelen na klíč.
Montáže kotlů klasických, zplynovacích,
kotlů z programu „KOTLÍKOVÉ DOTACE“
s automatickým přikládáním BENEKOV.
DŘEVĚNÉ BRIKETY
z tvrdého dřeva
Vysoká výhřevnost, stále příznivá cena
Víska 15, 257 91 Sedlec-Prčice
tel.: 605 371 506, 607 537 114
www.stavebnipracesedlec-prcice.cz
Balení 10 kg, paleta
Vojkov – budova špejcharu
Tel.: 604 250 944, 603 837 146
Řádková inzerce
RŮZNÉ:
 Pronajmu byt v Sedlci 3+1. Bl. informace:
736 268 353.
22 strana
Náš domov
číslo 296, prosinec 2014
INFORMAČNÍ SERVIS
Přehled církevních akcí a bohoslužeb o vánočních svátcích
Vánoce v Římskokatolické farnosti Sedlec-Prčice
24. 12. 2014 ŠTĚDRÝ DEN
15.00 hod. Arnoštovice
22.00 hod. Sedlec
24.00 hod. Červený Újezd
25. 12. 2014 NAROZENÍ PÁNĚ
8.00 hod. Červený Újezd
9.30 hod. Sedlec
11.00 hod. Prčice
26. 12. 2014 SVATÝ ŠTĚPÁN
8.00 hod. Sedlec
27. 12. 2014 SVATÝ JAN
18.00 hod. Prčice
28. 12. 2014 SVATÁ RODINA
8.00 hod. Červený Újezd
9.30 hod. Sedlec
11.00 hod. Arnoštovice
31. 12. 2014 SVATÝ SILVESTR
10.00 hod. LDN Prčice
15.00 hod. Sedlec
1. 1. 2015 MATKA BOŽÍ PANNA MARIE
8.00 hod. Červený Újezd
9.30 hod. Sedlec
11.00 hod. Prčice
2. 1. 2015 SVATÝ BASIL
8.00 hod. Sedlec
Co se kde koná?
VÝSTAVY
Od 27. 11. bude v koncertním sále KDJS Sedlčany
nainstalována až do konce roku 2014 velice oblíbená
VÝSTAVA KERAMIKY MAJKY BLAŽEJOVÉ.
Vidět a také zakoupit můžete dekorativní keramiku
s různými náměty: kachle s texty, různá sluníčka,
betlémy, figurální keramiku z červené i šamotové
hlíny, vývěsní kachle na domy, hodiny, ale i drobnou keramiku.
Od 2. 12. bude v Městském muzeu Sedlčany otevřena vánoční prodejní výstava Věry Dlouhé a Veroniky Hejhalové PRAMENY. Zahájení výstavy se
koná v úterý 2. prosince od 18 hod. a bude spojeno
se slavnostním uvedením nové publikace Blanky
Pechačové „Kameny a skály Sedlčanska“.
Od 27. 11. bude v Muzeu Podblanicka – pobočka
Benešov, Malé náměstí 74, otevřena výstava
KŘEHKÁ KRÁSA BETLÉMŮ. K vidění budou
betlémy vyrobené ze skla.
Do 6. 1. 2015 bude v Galerii 140, Koželužská 140,
Tábor otevřena VÁNOČNÍ VÝSTAVA vánočních
dekorací, ozdob, betlémů. Výstavu doprovodí tematické obrazy Václava Macha Koláčného, děti se
mohou těšit na vyprávění pohádek v podání Marie
Šťastnové (12. a 13. prosince od 9-12/13-17 hodin)
a dospělí vyzkoušet zručnost na kolovrátku.
DIVADLA A KONCERTY
Městské muzeum Sedlčany zve 11. 12. od 18 hodin
na hudební vystoupení příbramské skupiny SALAMANDR. Ta navodí adventní večer při svíčkách,
na kterém si budete moci poslechnout, ale i společně
zanotovat vánoční koledy a písničky.
číslo 296, prosinec 2014
4. 1. 2015 2. NEDĚLE VÁNOČNÍ
8.00 hod. Červený Újezd
9.30 hod. Sedlec
11.00 hod. Arnoštovice
6. 1. 2015 ZJEVENÍ PÁNĚ
17.00 hod. Sedlec
10. 1. 2015 TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
16.00 hod. Sedlec. Na varhany účinkuje Václav Vála.
Adventní a vánoční program v kapli ČCE
30. 11. 2014 1. adventní neděle
8:30 hod. bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně
7. 12. 2014 2. adventní neděle
8:30 hod. Bohoslužby
14. 12. 2014 3. adventní neděle
8:30 hod. Bohoslužby
15:00 hod. Předvánoční koncert dětí ZUŠ Sedlec-Prčice
21. 12. 2014 4. adventní neděle
8:30 hod. Bohoslužby
10:00 hod. Dětská vánoční hra (v Benešově)
14.30 hod. Dětská vánoční hra v prčické kapli (pro děti i dospělé)
25. 12. 2014 Narození Páně
8:30 hod. Bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně
28. 12. 2014 1. neděle po Narození Páně
8:30 hod. Bohoslužby
31. 12. 2014 17:00 hod. Bohoslužby
13. 12. ve 14 hod. bude v KDJS Sedlčany pro
všechny malé diváky připraven oblíbený pořad
s Michalem Nesvadbou MICHALOVI MAZLÍČCI
aneb “Michale, když máš na opasku ještě dvě
volné dírky za přezkou, tak si nehraj na to, že
jsi už dospělý!”. Michal představí svoje miláčky
ze zvířecí říše. Děti se prostřednictvím tohoto
představení na chvilku zastaví i na klidném místě
v pralese v Africe, ale pak už rychle zase zpátky
do Michalova pokojíčku, kde na něj čekají další
jeho oblíbení plyšáci a spousta jeho vzpomínek,
do kterých se vrátí spolu s dětmi v sále. Nemůže
chybět legrace, soutěže, ale ani překvapení.
Benešovský hudební advent
V průběhu adventu jste zváni do KD Karlov Benešov
na tyto koncerty:
13. 12. 2014 od 20 hodin – ROCKOVÉ VÁNOCE.
Vánoční koncert se skupinami Emma Band Úvaly,
Ruce Nohy rock a Lahvátor. Vstupenky zakoupíte
v předprodeji za 99 Kč.
16. 12. 2014 od 19 hodin – VÁNOCE S DECHOVKOU TÚFARANKA ZE ŠAKVIC.
20. 12. 2014 od 20 hodin – KEKS - VÁNOČNÍ
KONCERT. Přijďte oslavit Kristova léta kapely
Keks. Jako hosté vystoupí skupiny Ruce nohy
a Generace rock. Vstupenky zakoupíte v prodejní
síti Ticketpro.
17. 12. v 19.30 hod. proběhne ve společenském
sále KDJS při stolovém uspořádání sólový koncert
frontmana skupiny Keks ŠTĚPÁNA KOJANA.
Známý zpěvák, skladatel a kytarista zazpívá s kytarou a harmonikou své i převzaté písně, v programu
zazní i řada písní známých z koncertů skupiny
a rozhlasového vysílání.
18. 12. a 20. 12., vždy v 18 hodin, jste zváni
do KDJS Sedlčany na tradiční vánoční koncerty,
které připravuje smíšený pěvecký sbor Záboj spolu
s tanečním, literárně-dramatickým a hudebním
oborem ZUŠ Sedlčany. Na programu je ČESKÁ
MŠE VÁNOČNÍ „HEJ, MISTŘE“ Jakuba Jana
Náš domov
Ryby. J. J. Ryba je obdivuhodný představitel české
hudby, osobnost, která svým působením a příkladem přispěla rodícímu se národnímu obrození,
pozvedla úroveň školní výchovy i chrámové hudby
a zanechala v paměti národa i celého hudebního
světa nesmazatelnou stopu v podobě své České mše
vánoční „Hej, mistře“. Zveme vás na výjimečné –
nejen hudební, ale i scénické zpracování „Rybovky“.
20. 12. v 18 hodin se v kostele sv. Jakuba a Filipa v Táboře koná VÁNOČNÍ KONCERT VÁCLAVA HUDEČKA A MUSICA MINORE. Vystoupí houslový
virtuos Václav Hudeček a komorní soubor Musica
Minore. V programu večera zazní skladby: W. A.
Mozarta Divertimento D dur, A. Vivaldiho Čtvero
ročních období a diváci se mohou těšit i na vánoční
koledy. Vstupné v předprodeji 250 Kč v Infocentru
města Tábor, Žižkovo náměstí, na místě 300 Kč.
21. 12. před děkanským kostelem, Žižkovo náměstí
Tábor v 16 hodin zazní vánoční melodie v podání
Žesťového souboru „TaKvintet“ a od 17 hodin ŽIVÝ BETLÉM – vánoční hra sestavená z lidových
vánočních her, doplněná koledami. Hraje divadlo
Apropo, Praha.
21. 12. od 18 hodin uvádí Divadelní studio Jiřího
Voskovce na nádvoří sázavského kláštera představení s KOLEDAMI LIDOVÁ VÁNOČNÍ HRA
S JESLIČKAMI.
22. 12. od 19,30 hod. proběhne v KD Karlov, Benešov SLAVNOSTNÍ VÁNOČNÍ KONCERT,
na kterém zazní Česká mše vánoční Jana Jakuba
Ryby a další vánoční vážná hudba Marc-Antonie
Charpentier – Te Deum, W. A. Mozart – Exsultate, Jubilate, W. A. Mozart – Malá noční hudba.
Hraje Orchestr Severočeská filharmonie Teplice,
dirigent Norbert Baxa, účinkují sólisté: Jarmila
Mrkusová - soprán, Věra Páchová - mezzosoprán,
Pavel Baxa - tenor, Radek Krejčí - bas a Pěvecký
sbor ČVÚT Praha.
pokračování na následující straně
23 strana
INFORMAČNÍ SERVIS
dokončení z předchozí strany
26. 12. v 15 hodin jste do divadelního sálu KDJS
Sedlčany zváni na slavnostní vánoční koncert. Se
svým pořadem ŠTĚDREJ VEČER NASTAL přijede světoznámý soubor MUSICA BOHEMICA
PRAHA. Tento soubor byl založen v roce 1985
dirigentem a skladatelem Jaroslavem Krčkem.
Dnes patří mezi nejlepší tělesa, která v tomto oboru
v Čechách působí, a v příštím roce oslaví kulaté
jubileum – 40 let své činnosti. Takový stylově naladěný koncert patří tradičně k českým Vánocům.
V programu zazní známé i téměř neznámé vánoční
skladby. Členové souboru používají historické a lidové nástroje i nástroje vlastní konstrukce. Neváhejte a přijďte si užít sváteční vánoční atmosféru.
Důležitá telefonní čísla
• Univerzální tísňové volání pro hlášení nehod
všeho druhu.................................. 112
• Hasiči ...........................................150
místní pohotovost .......... 602 666 150
• HZS Kladno .................... 950 870 444
• Lékařská záchranná služba ............155
• Policie ČR .................................... 158
Obvodní oddělení Votice: ...974 871 760
• Středočeská energetická
– pohotovost ................... 840 850 860
•
•
•
•
Středočeská plynárenská
– pohotovost ................... 261 153 500
Centrální ohlašovna poruch
– plyn ......................................... 1239
Městský úřad Sedlec-Prčice
– podatelna:317 834 384, 317 834 216
mobil: 722 128 780
Služby Sedlec-Prčice, s.r.o. – služby obyvatelům, vodovod a kanalizace: 317 834 514
mobil: 733 193 690
PLACENÁ INZERCE
26. 12. v 16 hodin zazní v děkanském kostele
na Žižkově nám. v Táboře SVÁTEČNÍ VARHANNÍ
KONCERT. Účinkují: Ladislav Šotek – varhany,
Jana Kastnerová – zpěv a Táborský chrámový sbor
pod vedením Heleny Boučkové. Během programu
zazní nejznámější koledy.
1. 1. 2015 od 15,30 hodin jste zváni do poutního
kostela Klokoty na NOVOROČNÍ VARHANNÍ
KONCERT. Vánoční skladby, koledy a improvizace – Ladislav Šotek – varhany.
4. 1. 2015 v 11,30 hodin v poutním kostele Klokoty proběhne Sváteční koncert pěveckého sboru
NOKTURNA.
Plánované akce KDJS Sedlčany na leden 2015
13. 1. VEČER SLOVA, HUDBY A POEZIE –
I. Andrlová (předplatné slova, hudby a poezie)
17. 1. RYBÁŘSKÝ PLES
18. 1. divadlo JAK VÍLA MODROVLÁSKA SPLNILA TŘI PŘÁNÍ (pohádka pro děti a rodiče)
24. 1. OCHOTNICKÝ PLES
28. 1. koncert HRADIŠŤAN - J. Pavlica
DALŠÍ AKCE
13. 12. od 9 do 18 hodin proběhne na Žižkově
náměstí v Táboře tradiční STAROČESKÝ VÁNOČNÍ TRH. Přijďte obdivovat tradiční uměleckořemeslnou výrobu a nechat se okouzlit vánočními vůněmi, svitem svíček a kouzlem vánočních
trhů s kulturním programem. Účinkují: Orchestr
Péro za kloboukem a Žesťový soubor Jakuba Valeše Tábor.
8. VÁNOČNÍ ZVONKOVÝ PRŮVOD – Průvod
pro děti, rodiče a širokou veřejnost. Sraz účastníků v 16 hod. na Tržním náměstí. S sebou vezměte
zvonky, zvony, zvonečky a světýlka. Na závěr průvodu proběhne na Žižkově náměstí soutěž o nejhezčí zvonek.
V 17 hodin - Žižkovo náměstí – BYLA CESTA
BYLA UŠLAPANÁ. Vánoční muzikál v podání
Divadla Studna. Komediantská společnost všeumělců zcela netradičně sehraje příběh o narození
Ježíše Krista. Představení je plné artistických a ko-
mediantských vstupů a snaží se zachytit pravdivost
vánočního příběhu Marie a Josefa.
Ve dnech 17. - 23. 12. se na Masarykové náměstí
v Benešově konají tradiční ADVENTNÍ TRHY. Zakoupit můžete vánoční cukroví, dárky i dekorace.
Prodej svařeného vína, trdelníku, vánoční koledy.
Každou adventní neděli se konají od 14 hodin
na hradě v Týnci nad Sázavou trhy spojené s kulturním programem: svařené víno, pohádky, koncerty, dílny.
20. 12. od 14 do 18 hodin jste zváni na ADVENTNÍ
SETKÁNÍ NA KONOPIŠTI. Slavnostní jídelna
bude jako za časů arcivévody F. F. d' Este místem
předvánočního setkání – nazdobený stromeček,
hudba, cukroví a betlém ze zámeckých sbírek.
1. 1. od 14,15 hodin se v zámeském parku na
Konopišti koná NOVOROČNÍ BĚH KOLEM
RYBNÍKA. Součástí akce je i kondiční běh pro
všechny věkové skupiny. Startovné dobrovolné.
Uzávěrka lednového čísla je ve středu 31. prosince 2014 v 11 hodin.
Na příspěvky došlé po tomto termínu nemusí být brán zřetel.
PLESY A ZÁBAVY
25. 12. 2014 pořádá MS Skalice Červený Újezd
MYSLIVECKÝ PLES
v Pohostinství Červený Újezd
Začátek ve 20 hodin
Hraje KLASIK, bohatá tombola, vstupné 100 Kč.
3. 1. 2015 pořádá SDH Kvasejovice
HASIČSKÝ PLES
Hrají Strejčci, bohatá tombola
Začátek ve 20 hodin
10. 1. 2015 pořádá SDH Nové Dvory
v Domě hasičů Nové Dvory
HASIČSKÝ PLES
Hraje Hošna band.
Začátek ve 20 hodin, bohatá tombola.
PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO
DVORA V SEDLCI
PO DOBU ZIMNÍHO ČASU:
Pondělí, středa: 1200 - 1600 hod.
Sobota:
900 - 1200 hod.
Náš domov, měsíčník Města Sedlec–Prčice. Vydává Město Sedlec-Prčice, nám. 7. května 62, 257 91, IČO: 00232645. Šéfredaktor – Alice Valsová,
informace a příspěvky na čísle 317 834 328, mobil: 603 201 583, e-mail: [email protected] nebo přímo na infocentru. Cena 9 Kč včetně 15% DPH,
evidenční číslo MK ČR E 10761, náklad 600 výtisků, tiskne tiskárna Tria Olbramovice. Aktuální číslo v prodeji nejdéle do 15. dne kalendářního měsíce.
Cena inzerce: zadní strana 12 Kč, vnitřní strany 10 Kč, inzertní strana 8 Kč/1 cm2 + 21% DPH.
Redakce neodpovídá za obsah příspěvků od externích přispěvatelů a za názory čtenářů.
24 strana
Náš domov
číslo 296, prosinec 2014
Download

Prosinec 2014 - Město Sedlec