MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC-PRČICE
9,- Kč
číslo 243
červenec 2010
Hurá, prázdniny!
„…Zazvonil zvonec a pohádky je konec,“
alespoň pro deváťáky, kteří ve středu 30. června
přišli coby žáci naposledy do své základní školy. Na
pódiu kulturního sálu, před zraky všech svých spolužáků, se písničkami i říkankami rozloučili nejen
s pedagogy, kteří je během devíti let povinné školní
docházky učili a formovali, ale i se školním personálem. Ještě převzít vysvědčení a osud je rozhodí
do všech koutů země, aby tam sbírali vědomosti
a zkušenosti pro budoucí život.
Zato pro ostatní žáky základní školy je poslední
školní den vstupenkou do ráje. Vždyť jim začínají
prázdniny – dva měsíce volnosti, her, výletů
a dobrodružství. Někteří budou trávit prázdniny
u babiček, někteří pojedou s rodiči na dovolenou
a někteří zavítají i na pěkný tábor. Ať už je prázdninový vítr zavěje kamkoliv, přejme jim, aby si své
dva měsíce prázdnin užili ve zdraví a v září se plni
síly vrátili ke svým školním povinnostem.
Foto a text Alice Valsová
Prčičtí se seznámili s budoucí podobou náměstí
Asi šest desítek občanů se ve čtvrtek 17. června
v podvečerních hodinách shromáždilo v sále hospody U Škrpálu na schůzi občanů, kterou svolala
starostka města Miroslava Jeřábková. Zajímala je
budoucí podoba centra Prčice – Vítkova náměstí.
Nepřišli však zdaleka jen ti, kteří v Prčici žijí a pracují. O budoucí podobu náměstí se zajímali také
Sedlečtí i občané z okolních osad.
Starostka města nejprve za pomoci audiovizuální techniky představila parametry a vizualizaci
projektu, který zpracoval Ing. Roman Tichovský
a který může být realizován díky podpoře Regionálního operačního programu střední Čechy
– Revitalizace veřejných ploch.
Celkové náklady na kompletní revitalizaci
Vítkova náměstí činí více než 44 miliónů korun,
proto byl projekt rozdělen do dvou etap. První etapa,
která řeší rekonstrukci větší části Vítkova náměstí
od krajské silnice směrem k prčické radnici, bude
stát cca 26,5 miliónu korun. Projekt byl podpořen
částkou 19,275 milionů korun, spoluúčast města
je více než 7 miliónů korun.
Starostka města Mirka Jeřábková prezentuje
projekt Revitalizace Vítkova náměstí v Prčici
veřejnosti
Předpokládané náklady na II. etapu, která řeší
rekonstrukci části náměstí od silnice směrem ke
kostelu a hospodě U Škrpálu, jsou vyčísleny na
18 miliónů korun a v červnu byla na ROP střední
Čechy podána žádost na jeho podporu.
V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby I. etapy revitalizace náměstí, kolem
25. července by již měl být znám jeho výsledek a po
uplynutí zákonných lhůt a podepsání smlouvy se
zhotovitelem, tedy kolem 15. srpna, by mohla začít
fyzická rekonstrukce náměstí. To znamená, že tradiční prčické posvícení nebude stavbou ohroženo.
Ukončení rekonstrukce I. etapy je plánováno do 10
měsíců, přičemž velkou roli v termínu jistě sehraje
ráz počasí v zimních měsících.
Rekonstrukce Vítkova náměstí neřeší jen
výměnu povrchů, je mnohem rozsáhlejší a komplexnější. V jejím rámci dojde k úpravě kanalizace
a odvodnění plochy náměstí, řeší úpravu zastaralých
vodovodních rozvodů a zřízení nových přípojek,
úpravu sdělovacího zařízení – vedení veřejného rozpokračování na str. 6
XI. ročník Derby – Sedlec dohání Prčici Vybíráme z obsahu:
Řekne-li se poslední sobota v červnu, okamžitě se každému vybaví nastupující prázdniny,
dovolená, léto... Sedlečtí a Prčičtí však musí dodat
ještě jedno slovo – DERBY. Tento fenomén je tu
již 11 let. Derby známe všichni a myslím, že jen
málokdo z nás nemá svého favorita. Doslova se
nám vrylo pod kůži. Pravda, za ty roky už možná
trochu zestárlo a někomu i zevšednělo, dokonce
jsou tací, co ho i odmítají, jenže Derby je tu s námi
a my s ním, chtě nechtě, musíme počítat.
pokračování na str. 8
• Nové zázemí pro Měšetické................... 11
• Hasičky bodovaly ....................................12
• CHOBOT CUP, aneb hasičská soutěž trochu jinak ................................................ 13
• V Brně vzpomínali na J. Spirhanzla ..... 15
• Krásný konec školního roku ................. 17
• Prčické posvícení – vzácná návštěva ze Slovenska i fotbalové utkání ........................22
2 strana
Náš domov
číslo 243, červenec 2010
ZPRÁVY Z RADNICE
Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2010 konaného dne 24. 6. 2010
Přítomni: 10 členů při zahájení
Omluveni: RNDr. M. Kovalová, J. Fara, Ing. Z.
Kobliha
Připomínky k zápisu ze dne 6. 5. 2010: bez
připomínek
Ověřovatelé zápisu: MUDr. Vl. Podzimková
a J. Mára
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 2 se zdrželi
Schválení programu:
Program obsahuje celkem 9 bodů a byl řádně
zveřejněn.
Starostka navrhla doplnění programu o dva
body – výkup pozemku v k. ú. Vrchotice z důvodu
vedení el. energie pro obecní studnu na pč. 592/4
a projednání již podané žádosti o dotaci na opravu
komunikací na MFČR – oba zařadit za původní
bod 8 jako bod 9 a 10.
Hlasování o programu: 10 pro, 0 proti, 0 se
zdržel
1. Závěrečný účet města Sedlec-Prčice za rok
2009
Po skončení kalendářního roku se údaje
o ročním hospodaření města či svazku obcí souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření je součásti
závěrečného účtu. Návrh závěrečného účtu města
byl řádně zveřejněn (nejméně 15 dnů na úřední
desce města).
Přezkoumání hospodaření Města Sedlec-Prčice
za rok 2009 proběhlo ve dvou částech – dílčí 4.-5. 11.
2009 a konečné 19.- 20. 4. 2010 a bylo provedeno
odborem kontroly Krajského úřadu Středočeského
kraje. V rámci přezkoumání hospodaření nebyly
zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které
byly do konečného přezkoumání napraveny (např.
výhrady k funkčnosti kontroly – rozšíření o dalších
krok kontrolního mechanismu).
Dostavil se p. Kroužil
Starostka informovala veřejnost o jednotlivých
částkách plnění příjmové části a výdajové části rozpočtu za rok 2009, o stavu na bankovních účtech
a jednotlivých fondech města k 31. 12. 2009.
K předloženému závěrečnému účtu za rok 2009
nebyly vzneseny dotazy a připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje
předložený závěrečný účet města za rok 2009 bez
výhrad.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel
2. Závěrečný účet Společenství obcí Čertovo
břemeno za rok 2009
Jedná se o stejný legislativní postup jako u Města
Sedlec-Prčice.
Při přezkoumání hospodaření Společenství obcí
Čertovo břemeno 2009, které bylo provedeno odborem kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje,
nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání z minulých
let, které byly již napraveny (§ 10 odst. 3 písm. a)
zákona č. 420/2004 Sb.). Starostka informovala
veřejnost o jednotlivých částkách plnění příjmové
části a výdajové části rozpočtu za rok 2009, o stavu
na bankovních účtech a na jednotlivých fondech
svazku k 31. 12. 2009.
Nebyly vzneseny připomínky a dotazy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje
předložený závěrečný účet Sdružení obcí Čertovo
břemeno za rok 2009 bez výhrad.
Hlasování: 10 pro, 1 proti, 0 se zdržel
3. Závěrečný účet Sdružení Region Votice za
rok 2009
Při přezkoumání hospodaření společenství
obcí Sdružení Region Votice za rok 2009, které
bylo provedeno odborem kontroly Krajského
úřadu Středočeského kraje, byly zjištěny chyby
a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků
uvedených pod písm. c) §10 odst. 3 zákona č. 420/
2004 Sb., - nedošlo k zaúčtování jedné položky na
podrozvahovém účtu.
Valná hromada Sdružení schválila závěrečný
účet s výhradami, Město Sedlec-Prčice jako člen
sdružení bere závěrečný účet za rok 2009 na
vědomí.
4. Úprava rozpočtu města Sedlec-Prčice na
rok 2010 č. 5
Návrh úpravy rozpočtu č. 5 byl v paragrafovém
znění předložen zastupitelům.
Úprava rozpočtu č. 5 Města Sedlec-Prčice na rok
2010 se týká v příjmové části zařazení finančních
prostředků z dotačních prostředků a zvýšení příjmu
v jednotlivých kapitolách rozpočtu:
– Dotace z úřadu práce – 64 424,- Kč
– Dotace na volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR – 34 810,- Kč
– Doplatek dotace na výstavbu kompostárny
– investiční část 2 728 408,- Kč
– Snížení dotace od MK ČR na opravu kostela
sv. Jeronýma – minus 30 000,- Kč
– Dar SDH Prčice na opravu střechy a výstavbu
přístřešku za IC v Prčici – 5 000,- Kč.
– Zvýšení příjmů v kapitole pohřebnictví (poplatky
za pronájmy hrobových míst) – 40 000,- Kč
– Zvýšení příjmů v kapitole prodej majetku (realizovaný pozemek v Kvasejovicích) – 150 000,- Kč
Celková výše úpravy rozpočtu v příjmové části
se týká částky 2 992 642,- Kč.
Ve výdajové části se úprava č. 5 rozpočtu 2010
týká zvýšení výdajů v celkové výši 69 234,- Kč, kterou tvoří čerpání dotací přijatých v příjmové části
- od úřadu práce a na volby do poslanecké sněmovny
a snížení výdajů o 30 000,-Kč na opravu kostela sv.
Jeronýma o částku pokrácenou MK ČR.
V souvislosti se sníženou dotací na opravu
kostela sv. Jeronýma v Sedlci z programu Regenerace městských památkových zón a rezervací
o 30 000,- Kč (na 140 tis. Kč) doporučuje rada
města po projednání s vlastníkem památky Římskokatolickou farností Sedlec-Prčice dofinancování
částky na původní rozpočet oprav (243 000,- Kč)
v poměru – zvýšení spoluúčastí města o 15 000,Kč (celkem na částku 63 572,- Kč) a zvýšení
spoluúčasti vlastníka o 15 000,- Kč (celkem na
částku 39 886,- Kč).
Nebyly vzneseny připomínky a dotazy.
Během tohoto bodu se dostavil A. Podzimek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje
předloženou úpravu rozpočtu města roku 2010
č. 5 dle jednotlivých kapitol v příjmové části
zvýšení o částku 2 992 642,-Kč a ve výdajové
části zvýšení celkem o 69 234,-Kč. Zároveň zastupitelstvo schvaluje zvýšení spoluúčasti města
Sedlec-Prčice na opravě kostela sv. Jeronýma
v rámci dotace z programu Regenerace městských
památkových zón a rezervací poskytované MK ČR
o 15 000,- Kč při zvýšené spoluúčasti vlastníka památky o 15 000,- Kč.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
5. Smlouva o smlouvě budoucí darovací
a smlouvě o smlouvě budoucí na zřízení VB
Tento bod se týká případného přijetí daru od
p. Josefa Slabého a paní Jany Slabé – kanalizační
a vodovodní řad v ul. Luční – u nových stavebních
pozemků. Stavba řeší vybudování řadů kanalizace
vč. technického vybavení v délce 77,47 m a vodovodního řadu s technickým vybavením v délce
83,1 m. Stavba byla povolena MěÚ Sedlčany,
odborem životního prostředí. Stavby budou se
všemi součástmi umístěny na pozemku pč. 354/1
v k. ú. Sedlec u Votic ve vlastnictví spolumajitelů
– manželů Slabých. S případným přijetím uvedeného daru souvisí i zřízení věcného břemene pro
obdarovaného – město Sedlec-Prčice a jím určeného
správce či pověřené osoby k provozování kanalizace
a vodovodu. Vzhledem k tomu, že se jedná o přijetí
daru v částce vyšší než 20 000,- Kč, podléhá rozhodnutí o přijetí daru zastupitelstvu města.
Protože stavby dosud nebyly dokončeny a řádně
zkolaudovány, navrhuje rada města přijetí daru
s tím, že dojde k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí darovací a smlouvě o smlouvě budoucí na
zřízení věcného břemene k pozemku pč. 354/1
v k. ú. Sedlec u Votic pro oprávněného z VB za
účelem vstupu a vjíždění na tento pozemek pro
opravy, údržbu a provozování přijatého daru
a zároveň určení ochranného pásma stavby, která
je v tomto případě 1,5 metru od středu vedení na
každou stranu. Rada doporučuje zahrnout do
smlouvy darovací ustanovení o záruční době na
zhotovené a převzaté dílo na dobu 36 měsíců,
součástí smlouvy bude kopie potvrzených částí
PD od odboru životního prostředí MěÚ Sedlčany
a zároveň prohlášení dárců, že dílo je provedeno dle
schválené PD, řádně a dle platných zákonů (případně prohlášení prováděcí firmy). Zřízení věcného
břemene bude na dobu životnosti staveb a bude
přecházet s případným převodem vlastnických práv
k pozemku pč. 354/1 v k. ú. Sedlec u Votic. VB bude
zřízeno bezúplatně, náklady spojené s převzetím
daru, náklady na vklad vlastnického práva a práva
odpovídajícímu VB do KN ponesou dárci.
Slovo bylo předáno Ing. V. Hlaváčkovi, který
přítomným podal vysvětlení k sestavení smlouvy
dle platné legislativy a doplnil informace k ustanovení o podmínkách pro budování dalších přípojek
dle požadavku manželů Slabých. Přiblížil zákonné
podmínky pro přijetí daru s tím, že provozovatelem vodovodní a kanalizační větve bude jeden
pokračování na str. 3
číslo 243, červenec 2010
subjekt a podotkl, že pozemek zůstává ve vlastnictví dárců.
Rada doporučuje zastupitelům dar přijmout
s tím, že podmínkou pro uzavření smlouvy bude
kolaudační rozhodnutí z MěÚ Sedlčany k těmto
dílům.
J. Slabý nabídl úpravu délky záruční lhůty na
více než 36 měsíců.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje budoucí přijetí
daru – staveb vodovodního a kanalizačního řadu
od dárců Josefa Slabého a Jany Slabé na pozemku
pč. 354/1 v k. ú. Sedlec u Votic a zřízení budoucího
věcného břemene pro údržbu, opravy a provozování daru s tím, že pověřuje radu města přípravou
smlouvy o smlouvě budoucí darovací a smlouvě
budoucí na zřízení VB.
Zastupitelstvo zároveň schvaluje uzavření
smlouvy darovací a smlouvy o zřízení věcného
břemene po realizaci, zkolaudování a zaměření
stavby kanalizačního a vodovodního řadu na pč.
354/1 v k. ú. Sedlec u Votic a pověřuje radu města
její přípravou.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel
6. Smlouva darovací pro SDH Chotětice – stavba
hasičské zbrojnice
Na základě schválené investiční akce v rozpočtu
města na rok 2010 – přístavba hasičské zbrojnice
Chotětice byly zahájeny přípravné práce na realizaci stavby. Při poptávkovém řízení na dodavatele
bylo konstatováno, že všechny nabídky (celkem
pět) přesahují finanční limit daný rozpočtem.
Proto se členové SDH Chotětice rozhodli provést
práce vlastními silami v tom smyslu, že jednotliví
členové, kteří mohou vykonávat stavební práce,
se budou v rozsahu celkem 2080 hodin podílet
na stavbě. Rada proto doporučuje zastupitelstvu
schválit poskytnutí daru SDH Chotětice ve výši
187 000,- Kč na úhradu nákladů spojených s prováděním části stavebních prací v rozsahu uvedených
hodin. Poskytnutí tohoto daru bylo konzultováno
na odborných místech, kde bylo doporučeno postupovat tímto způsobem a neuzavírat s každým
z členů SDH dohodu o provedení práce. Důvodem je jednak vysoká administrativní náročnost
a hlavně finanční náklady spojené s odvodem
zákonných částek na zdravotní a sociální pojištění. V případě daru nebude SDH jako nezisková
organizace hradit darovací daň, takže náklady se
nebudou zvyšovat.
Ve smlouvě o finančním daru bude zahrnuta
podmínka, že v případě realizace v menším rozsahu, případně pokud dojde ke změně stavby,
bude poměrná část prostředků vrácena. Ostatní
náklady na nákup materiálu a odborných služeb
budou hrazeny z rozpočtové kapitoly – Hasičská
zbrojnice Chotětice.
Nebyly vzneseny připomínky a dotazy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření darovací
smlouvy mezi Městem Sedlec-Prčice a SDH Chotětice
a poskytnutí daru ve výši 187 000,- Kč na provedení
stavebních prací v rozsahu 2080 hodin při realizaci
akce Přístavba hasičské zbrojnice Chotětice.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
7. Přijetí podílů – pozemků pč. PK 466/2 a PK
468/2 v k. ú. Přestavlky u Sedlce od PF ČR
Na základě nabídky Pozemkového fondu
ČR, územní pracoviště Kutná Hora na převod
podílů – části pozemků pč. KP 466/2 a PK 468/2
v k. ú. Přestavlky u Sedlce – osada Kvašťov byl
Náš domov
na PF ČR vznesen dotaz na podmínky převodu
– bezúplatný či úplatný.
Následně bylo město informováno, že došlo na
straně PF ČR k omylu, protože pracovnice PF zjistila, že pozemky jsou pouze ve spoluvlastnictví PF
ČR, a proto nemohou být převedeny na jiný subjekt,
než jsou stávající spoluvlastníci pozemku.
Z tohoto důvodu nebude bod v zastupitelstvu
schvalován a projednáván.
Zastupitelstvo města bere vysvětlující informace
na vědomí.
V. Hlaváček doplnil, že v případě odmítnutí
převodu podílového vlastnictví na podílníka je
možné o převod na město zahájit jednání.
8. Informace k územnímu plánu
Změna č. 2 územního plánu města Sedlec-Prčice se blíží ke svému závěru. Po projednání
všemi dotčenými orgány sdělil pořizovatel změny
ÚP – Městský úřad Sedlčany, odbor územního
plánování termín veřejného projednání změny
č. 2 ÚP Města Sedlec-Prčice, které proběhne 5.
8. 2010 na Městském úřadě Sedlec-Prčice. Po
veřejném jednání je nutné schválit projednané
změny ÚP v zastupitelstvu města Sedlec-Prčice,
následuje 15-ti denní lhůta pro nabytí právní moci
a následně změna vstoupí v platnost. Zasedání
zastupitelstva, které změnu č. 2 ÚP bude schvalovat, je předběžně navrženo buď na pátek 6. 8.
2010 od 18 hod., nebo na úterý 10. 8. 2010 od
18 hod.
Po diskusi určili členové zastupitelstva termín
dalšího zasedání, který bude řádně zveřejněn, na
10. 8. 2010.
Zastupitelstvo města bere informaci na vědomí.
9. Výkup pozemku v k. ú. Vrchotice – u studny
od J. Sedláka
V loňském roce bylo vykoupeno ochranné pásmo
studny ve Vrchoticích od p. Sedláka a p. Bursíka,
došlo k prohloubení studny a zlegalizování stávajícího vodovodu – vč. povolení hygieny a vodoprávního úřadu na základě vyjádření Povodí Vltavy
a ZVHS Příbram. Pro další kroky vedoucí k zajištění dostatku pitné vody je nutné dokončit přívod
elektřiny ke studni pro instalaci čerpadla a zařízení
na úpravu vody. Projekt zpracovává ing. Trachta
z Krásnohorské elektro. Vzhledem k majetkovým
poměrům v lokalitě bylo jednáno o zřízení VB na
vedení el. energie s p. Bursíkem i p. Sedlákem, ale
z jejich strany není o zřízení dalšího VB zájem.
Proto došlo k předběžné dohodě s p. Jaroslavem
Sedlákem o odkoupení části pozemku Městem
Sedlec- Prčice v rozsahu cca 115 -130 m2 – pruh
šíře 3 metry a délky cca 35-45 m, který by umožnil
jednak vedení elektrické energie po pozemku města
a jednak by zároveň sloužil jako přístupová cesta
ke studni. P. Sedlák navrhl stejnou výkupní cenu
jako při výkupu ochranného pásma, tedy 45 Kč/m2
s tím, že odměřovací GP bude hradit město.
Rada po zvážení okolností doporučuje zastupitelstvu schválit výkup části pozemku pč. 597/3
v k. ú. Vrchotice za navrhovanou cenu 45 Kč/m2
s úhradou GP ze strany města.
Nebyly vzneseny připomínky a dotazy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje výkup části pozemku pč. 597/3 v k. ú. Vrchotice v rozsahu cca
115-130 m2 od Jaroslava Sedláka za cenu 45 Kč/m2
s tím, že náklady na odměřovací geometrický plán
a převod vlastnických práv uhradí kupující – Město
Sedlec-Prčice.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel
strana 3
10. Žádost o dotaci na opravu komunikací
– MF ČR
Město předložilo v březnu 2010 žádost o dotaci
ve výši 3,552 milionu korun na ministerstvo financí
v rámci programu 298220 – podprogram 298 223
na opravu místních komunikací. Celkové náklady
jsou rozpočtovány částkou 4 112 142,- Kč s tím,
že spoluúčast města by byla ve výši 562 242,- Kč.
Do akce byly zařazeny komunikace: V místní části
Sedlec ul. Generála Svobody a část Školní, v místní
části Prčice část ul. Vítkova a dále pak část místní
komunikace v Bolechovicích, Vozerovicích, Starých Mitrovicích a v Záběhlicích. Celková plocha
komunikací je 6 594 m2.
V případě, že bude dotace v průběhu příštích
týdnů schválena, je nutné předložit rozhodnutí
zastupitelstva o spoluúčasti v minimální výši
10% celkových nákladů. Navržená spoluúčast
města představuje celkem 13,7% a byla by hrazena z kapitoly údržba komunikací rozpočtu
města na rok 2010.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit v případě přidělení finančních prostředků
MF ČR spoluúčast ve výši 562 242 Kč.
Nebyly vzneseny dotazy a připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje spoluúčast města
ve výši 562 242,- Kč v případě přidělení dotačních
prostředků z programu č. programu 298220 MF ČR
na realizaci projektu Oprava místních komunikací
Sedlec-Prčice a její čerpání z kapitoly rozpočtu 2010
– údržba místních komunikací.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
11. Různé - diskuse
V tomto bodě seznámila starostka zastupitele
a veřejnost s několika informacemi:
a) Revitalizace Vítkova nám. Sedlec-Prčice
I. etapa
Starostka informovala přítomné o schůzi
občanů, která proběhla 17. 6. 2010 v Hostinci
U Škrpálu, kde byl občanům představen projekt,
předány informace o stavu výběrového řízení
a předběžných termínech realizace. V pondělí 21. 6.
2010 byly odeslány informace o vyřazení firmám,
které nesplnily podmínky I. kola zadávacího řízení
a informace pěti vybraným firmám o termínech
obeslání pro podání nabídky na realizaci I. etapy
nám. Kritéria splnily firmy: Dálniční stavby +
Strabag, Swietelsky stavební, Uniko Písek, OHL
ŽS a Subterra. Těmto firmám budou předloženy
podklady pro podání nabídky po kontrole zadávací
dokumentace ze strany Regionální rady regionu
soudržnosti střední Čechy. Předpokládané termíny:
obeslání 2. 7. 2010, termín pro podání nabídek
– do 21. 7. 2010, výběr – do 23. 7. 2010, odeslání
výsledků výběrového řízení, 15tidenní lhůta pro
případné námitky, mezi 10. – 15. 8. 2010 podpis
smlouvy se zhotovitelem, zahájení stavby. Ukončení
stavby nesmí přesáhnout 10 měsíců, tj. dokončení
červen 2011. Zajištění stavebního dozoru, koordinátora BOZP.
Zároveň starostka informovala o podání žádosti
o dotaci z ROP Střední Čechy na II. etapu revitalizace náměstí. Celkové náklady II. etapy – 18 mil.
Kč, žádost o dotaci 14.4 milionu, spoluúčast města
3,6 milionu korun. Výsledky dotačního řízení budou
známy v podzimních měsících 2010. Termíny realizace – zahájení v případě přidělení dotace březen
– duben 2011, dokončení do 6 měsíců.
b) Rekonstrukce divadelního sálu Sedlec-Prčice – dokončení v pátek 25. 6. 2010 – poslední
pokračování na str. 4
Náš domov
4 strana
dokončení ze str. 3
nástřik protipožárním prostředkem, předávací
protokol vč. všech revizí, zkoušek a atestů bude
podepsán pro řádné vyúčtování. Žádost o proplacení dotace bude předložena do 25. 7. 2010. Výše
dotace je 3 miliony korun = 92,5% a spoluúčast
města 243 334,- Kč = 7,5%. Připsání dotačních
prostředků na účet města lze dle smlouvy očekávat
na přelomu září a října 2010.
c) Byly dokončeny práce na parkovišti
u zdravotního střediska a zahájeno kolaudační
řízení. V rámci realizace této akce byl opraven
i chodník směrem k poště a rozšířena nájezdová
plocha u hasičské zbrojnice v Sedlci – pro výjezd
požárních vozidel.
d) Pokračují práce na stavbě dešťové kanalizace v Šánovické ulici. Dokončení se předpokládá
do cca 20. července – termín může být prodloužen
v souladu se smlouvou o cca 7 dnů, kdy byly práce
z důvodu trvalého deště a značeného podmáčení
podloží pozastaveny.
Na tuto akci naváže stavba veřejného osvětlení
v této lokalitě dle platného územního souhlasu
a smlouvy podepsané s prováděcí firmou – Mont
All Štětí, která podala nejnižší nabídkovou cenu.
e) Pozvánka na svěcení kapliček – 5. 7. 2010
proběhne od 15 hodin bohoslužba u trojboké kapličky sv. Cyrila a Metoděje u Přestavlk. Kaplička byla
opravena za finanční podpory SZIF v rámci dotace
získané prostřednictvím MAS Krajina srdce. Po
vysvěcení kapličky u Přestavlky proběhne bohoslužba u morové kaple v Prčici, která byla v loňském
roce opravena za přispění Programu MPZ a MPR
ministerstva kultury. Všichni jsou srdečně zváni.
f) návštěva delegace z Francie – 9. až 12. 7.
2010 – seznámení s přípravou programu a jeho
zajištěním.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
Následně bylo předáno slovo zastupitelům.
J. Slabý se dotázal na průběh výběrového řízení
na revitalizace prčického náměstí, kdy starostka
podala doplňující informace a vysvětlila legisla-
tivní podmínky pro vyhlášení výběrového řízení
v rámci užšího řízení, kdy probíhá výběrové řízení ve
dvou kolech, v rámci prvního musí všichni uchazeči
o účast splnit nejen základní kvalifikační a technické požadavky dle zákona č. 137/2006 Sb., ale
zároveň i specifická kritéria, dle kterých je následně
vybrán omezených počet zájemců, kteří jsou vyzváni
k podání nabídky.
Na základě požadavků členů zastupitelstva
z minulého zasedání byl zasedání přítomen pan
Václav Hrdlička, který v krátkosti přednesl zprávu o
současném personálním, ekonomickém a technickém stavu společnosti Služby Sedlec-Prčice, s.r.o.,
a o připravených krocích k rozvoji společnosti.
Starostka požádala p. Hrdličku, aby vypraqcoval širší zprávu o rozvoji společnosti v oblasti
ekonomické, personální, materiální a technické
v horizontu cca 3 týdnů, kterou následně projedná
s členy finančního výboru.
P. Janda se dotázal na údržbu hřbitovů v návaznosti na příslušnou kapitolu rozpočtu města,
konkrétní stav hřbitovů a podal námět ke zvážení
k přehodnocení podmínek na údržbu hřbitovů.
Ing. K. Hocke veřejně pochválil p. Martu
Koudelovou za aktivní přístup při řešení bytové
problematiky města, kterou má jako pracovnice
a členka bytové komise na starosti.
J. Slabý pozval všechny přítomné na sportovní
akci – běh do vrchu „Sedlecký trhák“, který se koná
dne 6. 7. 2010 od 11,00 hod. Vyhlášení výsledků
proběhne „Na poštovně“ v cca 12 hod.
Z řad veřejnosti byl vznesen dotaz k problematice územního plánu města a řešení tohoto bodu
na minulém zasedání zastupitelstva. Na položené
otázky odpověděla starostka, kterou následně
doplnil Ing. V. Hlaváček a A. Podzimek.
Z jednání rady města
Rada města Sedlec-Prčice na svém
zasedání ze dne 26. 5. 2010
Rozhodla:
– o rozúčtování nákladů za výkup pozemků v ul.
Šánovská v Prčici majitelům jednotlivých nemovitostí dle výměry zaplocených částí pozemku
ve vlastnictví města
Schválila:
– záměr provedení nejnutnějších oprav hřbitovní
brány v Sedlci
– navýšení počtu dětí v každé ze tří tříd MŠ
v Sedlci-Prčici o 4 děti
– předložený odpisový plán hmotného majetku
- Altán v ZŠ
– uzavření smlouvy o provedení divadelního přestavení TŘI POHÁDKY NA DOBRÝ DEN
– žádost o přeložení rozvodny veřejného osvětlení
z RD v Divišovicích
– smlouvu o výpůjčce části pozemku pč. 4, k. ú.
Divišovice, za stanovených podmínek
– nájemní smlouvu části pozemku pč. 93/2
a pozemku pč. 93/5 v k. ú. Sedlec u Votic za
stanovených podmínek
– uložení svodu z odvodnění přes účelovou komunikaci – ul. Nechvalická a jeho zaústění do
vodoteče s podmínkou souhlasného stanoviska
správce toku (ZVHS Příbram)
– prodloužení nájemní smlouvy k bytu v čp. 63
v Sedlci o jeden rok
– zahájení řízení na dopravním odboru MěÚ Sedlčany ve věci umístění dopravního značení „zákaz vjezdu nad 3,5 t“ na komunikaci v Nových
Dvorech směrem na Nedrahovice a provedení
lokálních výsprav asfaltového povrchu
– finanční příspěvek z rozpočtu města 10 000,-Kč
na zajištění el. pohonu zvonění kapličky v osadě
Nové Dvory
– převod majetku města mezi jednotlivými účetními okruhy a zařazení specifického majetku
do účetnictví
– poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu
města z kap. kultura pro SDH Sušetice na
kulturní akci ve výši 1500,- Kč
– záměr zhotovení řádného propustku v délce
4 m spojující krajskou komunikaci s obecní
komunikací na pč. 439/1 v k. ú. Veletín
– příspěvek ve výši 5 000 Kč vč. DPH na nákup
materiálu k vybudování zpevněné plochy na
návsi v Mrákoticích
Vzala na vědomí:
– informace starostky k rekonstrukci Vítkova
náměstí v Prčici
pokračování na str. 5
číslo 243, červenec 2010
USNESENÍ
č. 4/2010
Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice po projednání:
Schválilo:
– doplnění programu čtvrtého zasedání o dva
body
– předložený závěrečný účet Města Sedlec-Prčice
za rok 2009 bez výhrad
– předložený závěrečný účet společenství obcí
Sdružení obcí Čertovo břemeno za rok 2009
bez výhrad
– předloženou úpravu rozpočtu města roku 2010
č. 5 dle jednotlivých kapitol v příjmové části
zvýšení o částku 2 992 642,-Kč a ve výdajové
části zvýšení celkem o 69 234,-Kč. Zároveň
zastupitelstvo schválilo zvýšení spoluúčasti
města Sedlec-Prčice na opravě kostela
sv. Jeronýma v rámci dotace z programu
Regenerace městských památkových zón
a rezervací poskytované MK ČR o 15 000,Kč při zvýšené spoluúčasti vlastníka památky
o 15 000,- Kč
– budoucí přijetí daru – staveb vodovodního
a kanalizačního řadu od dárců Josefa Slabého
a Jany Slabé na pozemku pč. 354/1 v k. ú.
Sedlec u Votic a zřízení budoucího věcného
břemene pro údržbu, opravy a provozování
daru s tím, že pověřuje radu města přípravou
smlouvy o smlouvě budoucí darovací a smlouvě
budoucí na zřízení věcného břemene
– uzavření smlouvy darovací a smlouvy o zřízení
věcného břemene po realizaci, zkolaudování
a zaměření stavby kanalizačního a vodovodního
řadu na pč. 354/1 v k. ú. Sedlec u Votic
– uzavření darovací smlouvy mezi Městem Sedlec-Prčice a SDH Chotětice a poskytnutí daru
ve výši 187 000,- Kč na provedení stavebních
prací v rozsahu 2080 hodin při realizaci akce
Přístavba hasičské zbrojnice Chotětice
– výkup části pozemku pč. 597/3 v k. ú. Vrchotice v rozsahu cca 115-130 m2 od Jaroslava
Sedláka za cenu 45 Kč/m2 s tím, že náklady
na odměřovací geometrický plán a převod
vlastnických práv uhradí kupující – Město
Sedlec-Prčice
– spoluúčast města ve výši 562 242,- Kč v případě
přidělení dotačních prostředků z programu
č. 298220 MF ČR na realizaci projektu Oprava
místních komunikací Sedlec-Prčice a její čerpání z kapitoly rozpočtu 2010 – údržba místních
komunikací
Pověřilo:
– radu města přípravou smlouvy darovací
a smlouvy o zřízení věcného břemene po
realizaci, zkolaudování a zaměření stavby kanalizačního a vodovodního řadu na pč. 354/1
v k. ú. Sedlec u Votic
Vzalo na vědomí:
– předložený závěrečný účet Sdružení Region
Votice za rok 2009
– nové informace k přijetí podílů pozemků pč. PK
466/2 a PK 468/2 v k. ú. Přestavlky u Sedlce od
PF ČR
– informace ke Změně č. 2 územního plánu města
Sedlec-Prčice
– informace starostky k jednotlivým investičním
akcím města.
Zapsala Jana Typtová
číslo 243, červenec 2010
pokračování ze str. 4
– informace tajemnice k hlášení matričních
událostí přes systém Czech POINT
– informace SDH Sušetice o konání kulturní akci
pro děti – Cesta pohádkovým lesem
– informace starostky k PD na sportovní kabiny
v Prčici
Pověřila:
– starostku jednat s vlastníky pozemku na rozšíření veřejného vodovodu v Přestavkách s tím,
že ve smlouvě bude specifikována přípojka
v návaznosti na VB
– starostku výběrem dodavatele na zhotovení
propustku při sjezdu na obecní komunikace
v osadě Veletín
Požaduje:
– předložit variantní rozpočty nákladů na opravu
chodníku na hřbitově v Sedlci
Vydala:
– kladné stanovisko k vybudování zpevněné plochy
– zámkové dlažby na návsi v Mrákoticích
– vydala stanovisko k uzavření řádného pronájmu části pozemku pč. 180/4 v k. ú. Prčice za
regulovaný nájem 7,-Kč/m2/rok
– souhlas k umístění směrových cedulí na sloupy
VO ve vlastnictví města za stanovených podmínek
– kladné stanovisko ke stavbě RD na pozemku pč.
385/15 v k. ú. Sedlec u Votic dle předloženého
projektu s upozorněním na dodržení dimenzí
u přípojek inženýrských sítí
– stanovisko k budoucí smlouvě na zřízení VB
a darovací smlouvě ve věci převodu částí veř.
vodovodu a kanalizace ze soukromého vlastnictví do vlastnictví města
– vydala kladné stanovisko k výstavbě pergoly na
soukromém pozemku stpč. 5, k. ú. Uhřice u Sedlce, v souladu s projektovou dokumentací a za
podmínek stanovených stavebním zákonem
– kladné stanovisko k výstavbě studny na pozemku
pč. 96 v k. ú. Kvasejovice dle projektové dokumentace
– stanovisko k požadavku na úpravu přístupové
cesty kat. č. 1359 v k. ú. Divišovice, osada Chotětice
– souhlasné stanovisko k přestavbě RD pč. 28/4
v k. ú. Sedlec u Votic v souladu s projektovou
dokumentací a za stanovených podmínek
– souhlasné stanovisko ke stavbě kolny na pozemku pč. 423/1 v k. ú. Přestavlky u Sedlce
v souladu s projektovou dokumentací
– souhlasné stanovisko k přestavbě nemovitosti na pozemku pč. 9 v k. ú. Kvasejovice za
podmínky úpravy PD pro stavební povolení
– zrušení vstupu do provozovny z komunikace
na pozemku pč. 1335/3 v k. ú. Kvasejovice z důvodu bezpečnosti a dodržení všech podmínek
dotčených orgánů.
Rada města Sedlec-Prčice na svém
zasedání ze dne 2. 6. 2010
Schválila:
– úpravu rozpočtu č. 4 - zvýšení dotace pro PO
ZUŠ o účelový příspěvek ve výši 12 500,-Kč
– záměr provedení překládky metalického kabelu
ze současné trasy na kraj pozemku pč. 37/34
a 1301/2, vše v k.ú. Kvasejovice
– zadání prací na opravu chodníku společnosti
Služby Sedlec-Prčice, s.r.o. – dlažba betonová,
celkové náklady 101 440,- Kč vč. DPH
– schválila úhradu nákladů na zhotovení mapy
správního území města Sedlec-Prčice s vy-
Náš domov
značením hranic katastrálních území vč. čísel
katastrálních území a zveřejnění mapy na www
stránkách města
– smlouvu o zřízení VB na pozemku pč. KN 768/6,
k. ú.Sedlec u Votic
– nabídku firmy MONT ALL, spol. s r.o., na zřízení
VO v Šánovické ulici v Sedlci za celkovou cenu
385 579 Kč vč. DPH
Požádala:
– o předložení nabídek na zpracování rozpočtu
statického posouzení mostku v Jetřichovicích
– předložení cenových nabídek na úpravu vodovodu v Přestavlkách
Pověřila:
– starostku jednáním a koordinací prací v rámci
schváleného záměru překládky metalického
kabelu ve prospěch města
Vzala na vědomí:
– informace starostky o možnosti oprav venkovních fasád na domě čp. 59 a čp. 62 v Sedlci
– informace starostky o proplacení veškerých
nákladů na výstavbu kompostárny ze SFŽP
– informace starostky k přípravě čtvrtého zasedání
zastupitelstva
Doporučila:
– tlumočit žadatelce o přidělení obecního bytu
stanovisko bytové komise
Vydala:
– stanovisko k nabídce PF ČR, odloučené pracoviště Kutná Hora, k převodu pozemků na
Kvašťově
– návrh opatření ke zkvalitnění provozu společnosti Služby Sedlec-Prčice s.r.o.
– kladné stanovisko k dodatečnému povolení
sjezdu z místní komunikace na poz.č. 972/6,
k. ú. Kvasejovice
Postoupila:
– žádost o změnu ÚP pro stavbu rodinného domu
na pozemku pč. 107/7 v k. ú. Uhřice (u lihovaru
v Uhřicích) k zaevidování na příslušný odbor
MěÚ s daným postupem.
Rada města Sedlec-Prčice na svém
zasedání ze dne 9. 6. 2010
Rozhodla:
– že Město Sedlec-Prčice nebude vykonávat
opatrovnickou funkci pro fyzickou osobu
– o zadání prací na zhotovení propustku mezi
krajskou komunikací a obecní komunikací ve
Veletíně u spol. Služby Sedlec-Prčice, s.r.o., dle
předložené nabídky
– o zamítnutí nároku na náhradu škody na opravu
kamenného tarasu v soukromém vlastnictví
Schválila:
– uzavření pracovních poměrů na zajištění chodu
kina od 1. 7. 2010 na dobu určitou do 31. 12.
2010
– úhradu víceprácí v hodnotě 15 000,-Kč plus
DPH na zhotovení opěrné zdi – Černický
rybník
Požádala:
– o předložení konkurenčních nabídek na opravu
fasády čp. 62
Vzala na vědomí:
– informace starostky k rekonstrukci kulturního
sálu při ZŠ
strana 5
– informace starostky o zahájených prací na
odbahnění Černického rybníka
Doporučila:
– MěÚ Sedlec-Prčice informovat SVJ 226 a 227
ve věci užívání části obecního pozemku
– tajemnici zakoupení vhodné výpočetní techniky pro potřeby MěÚ v souladu s daným
rozpočtem
Jednala:
– o jednotlivých bodech čtvrtého zasedání zastupitelstva města
Zamítla:
– úhradu nákladů za ponechání dočasné komunikace v Černickém rybníce za nabídnutou
cenu.
Rada města Sedlec-Prčice na svém
zasedání ze dne 24. 6. 2010
Rozhodla:
– že Město Sedlec-Prčice se jako účastník řízení na
stavbu na pozemku stpč. 9 v k. ú. Kvasejovice,
stavební povolení čj. SÚ/1470/2010-3 ze dne
24. 6. 2010, vzdá práva na odvolání
– o převedení elektroměru bytu v MŠ na město
Schválila:
– zařazení budovy knihovny v hodnotě 1 511 350,Kč do evidence majetku města na účtu 021
– úhradu členského příspěvku z rozpočtu města
STMOÚ ČR 2010 ve výši 1 000,-Kč s tím, že
příspěvek je osvobozen od DPH
– smlouvu o provedení kulturního pořadu
– „Lekce smíchu a zpěvu aneb humor a muzikál“
– úhradu nákladů spojených s nákupem a montáží
zátěžového koberce, lišt a výmalbou kanceláří
starosty a podatelny
– návrh bytové komise na přidělení bytu v čp.
219
– navrhovanou demontáž skříní v bytě čp. 300
a jejich uložení ve Službách Sedlec-Prčice
– smlouvu s SDH Prčice na údržbu zeleně části
pozemku pč. pč. 38/1 v k. ú. Prčice za stanovených podmínek
– vyřazení nepotřebného majetku z kulturního
sálu dle předloženého návrhu
– zařazení nového vybavení kulturního sálu do
majetku města
– komisní prodej publikace „Kronika panství
smilkovského“ a „Kostely Českého Meránu“
Požádala:
– o předložení 2-3 nabídek na zhotovení PD
a žádosti k vyhlášenému dot. titulu – Zelená
úsporám pro veřejné budovy
Stanovila:
– výši vstupného na akci „Lekce smíchu a zpěvu
aneb humor a muzikál“ ve výši 100,-Kč
– podmínky ke zveřejnění dotazníků pro bakalářskou práci v oblasti poskytování sociálních
služeb
– podmínky pro majitele domu čp. 39 v Sedlci k výkopu v chodníku za účelem izolace
nemovitosti
Vydala:
– kladné stanovisko ke stavbě přístřešku na
pozemku pč. 354/9 v k. ú. Sedlec u Votic za
stanovených podmínek
pokračování na str. 6
Náš domov
6 strana
Z jednání rady města
dokončení ze str. 5
– kladné stanovisko k úpravám a přístavbě RD
na stpč. 33 a 179 v k. ú. Kvasejovice, osada
Stuchanov
– upozornění pro investory a SÚ města Sedlec-Prčice
v souvislosti s výstavbou v Jezerské ulici v Prčici
Pověřila:
– starostku jednat s koordinátory BOZP při rekonstrukci náměstí v Prčici o snížení nabídkové ceny
– bytovou komisi k sestavení návrhu Pravidel pro
přidělování obecních bytů do nájmu občanům
Vzala na vědomí:
– informace ohledně stavu bytového fondu města
– informace o předložených nabídkách na zhotovení části větve vodovodu v Přestavlkách
– informace starostky k rekonstrukci kulturního
sálu
– sdělení ředitele ZŠ a MŠ o prodloužení nájemní
smlouvy jednoho pavilonu v MŠ
číslo 243, červenec 2010
Doporučila:
– zastupitelstvu schválit odkoupení pozemku
v k. ú. Vrchotice – cca 130 m2 od p. Sedláka za
45,-Kč /m2
– zastupitelstvu města schválit v případě přidělení finančních prostředků z MF ČR spoluúčast
z rozpočtu města ve výši 562 242,- Kč
Jednala:
– o jednotlivých bodech čtvrtého zasedání zastupitelstva města.
Zapsala Jana Typtová
Z REGIONU
Prčičtí se seznámili s budoucí podobou náměstí
pokračování ze str. 1
hlasu půjde do země – a kompletně bude vyměněno
i veřejné osvětlení. Největší změna však nastane
v niveletě náměstí, v jeho prostorové koncepci
a dopravním řešení. Vjezd a průjezd náměstím
bude řízen dopravním značením, pojízdné plochy
budou odděleny od ploch určených pro chůzi, a to
jak odlišným druhem dláždění, tak sloupky, a pro
auta budou vymezeny parkovací plochy. Novinkou
bude také přeměna části svahu ve spodní partii
náměstí v takzvané pobytové schody – schody, po
kterých se dá nejen pohodlně chodit, ale také se na
nich posadit, odpočinout, rozhlédnout se.
Jinak budou uspořádány vegetační zóny, přičemž stávající vegetace na náměstí – stromy a keře
– budou vykáceny a nahrazeny vhodnějšími kultivary. Celkový dojem pak podtrhne nový městský
mobiliář a městské osvětlení. Z náměstí by mělo
vzniknout živé centrum s dostatečným prostorem
pro pohyb i odpočinek – s klidovou zónou, zelenými
plochami, parkovacími místy, upravenou dopravní
obslužností, a to vše s velkou úctou k historické
tradici prostoru i důrazem na bezpečnost.
V druhé části večera pak starostka města Mirka
Jeřábková a autor projektu Ing. Roman Tichovský
odpovídali na dotazy občanů. A ty byly rozlišné.
Občané se více zajímali o dopravní řešení celého
náměstí, kde budou umístěny přechody pro chodce,
v jakém rozsahu bude na náměstí zastoupena zeleň,
jak bude vypadat prostor kolem historické kašny
a pomníku padlých, diskutovalo se však i o umístění
pouťových atrakcí při prčickém posvícení v příštích
letech. Na závěr starostka města požádala prčické
občany o velkou dávku tolerance a trpělivosti, neboť
dokončení na str. 7
číslo 243, červenec 2010
Plánek umístění nového městského mobiliáře
Náš domov
strana 7
centrum jejich města se na několik měsíců stane
staveništěm.
Jako poslední si vzal slovo jeden z občanů
a poděkoval starostce města a celému vedení,
že se do tak rozsáhlého projektu, na který Prčice
a Prčičtí čekali více jak 40 let, pustili, jak ho pojali a popřál mnoho sil při jeho realizaci. K těmto
slovům se přidali i ostatní a odměnili starostku
města potleskem.
Alice Valsová
Kdo škodí ve
Dvorcích?
Plánek přípravných a bouracích prací a oplocení staveništěniště
Ačkoliv jsme již několikrát vysvětlovali, jak důležité je pro ekonomiku města třídění domovního
odpadu a na jaký druh odpadu slouží jaký kontejner, stále se ještě najdou tací, kteří všechno prostě
nahází do jednoho. Když se tak děje u popelnice,
kterou máme každý před domem, pak možná
budiž, je to smutné, ale co se dá dělat, osvěta
zklamala. Ale když vše, co mu přijde pod ruku,
někdo nahází do kontejneru na tříděný odpad,
pak už je to problém.
A právě takový NĚKDO je ve Dvorcích. Pracovníci Služeb se tu již poněkolikáté setkali s odpadem všeho druhu naházeným v kontejneru na
sklo. Pokud si ten NĚKDO myslí, že je jedno, zda
třídí, či nikoliv, protože to pak stejně jde na jednu
hromadu – na skládku – pak se šeredně mýlí. Ten
jeho nepořádek totiž putuje do dvora Služeb, kde
ho musí pan Mařinec ručně přebírat. Že to asi musí
být chuť, to si snad dokážete představit. Takže prosíme NĚKOHO, ať už laskavě svůj směsný odpad
do kontejneru na sklo přestane házet, a prosíme
i další naše občany, aby si vždy, když půjdou svůj
odpad vyhazovat, pořádně prohlédli, kam co
dávají. On i pan Mařinec má jen jeden žaludek
a tu jeho unappetitlich práci nakonec musíme
všichni zaplatit.
Alice Valsová
8 strana
Náš domov
XI. ročník Derby – Sedlec dohání Prčici
pokračování ze str. 1
Jaké bylo to letošní Derby? Dnes, s odstupem
dvou dnů (píšu v pondělí 28. 6.) můžu říci, že
krásné. Počasí vyšlo, sponzoři byli štědří, lidé se
bavili… Ale když jsem se v sobotu večer dívala,
jak sedlecký hejtman Luboš Kukačka zvedá nad
hlavu pohár a jeho tým po právu slaví, věřte mi,
že jediné, co mi běželo v tu chvíli hlavou, bylo
„zaplať pánbůh“. Letošní Derby - to byly nervy!
Nedostávalo se soutěžících, řešili se náhradníci,
díry se lepily, jak se dalo. Některé soutěže začaly
se zpožděním, některé už měly namále a jedna nezačala vůbec. Tak si pojďme průběh 11. ročníku
Derby projít spolu.
Sekání trávy
Je sobota ráno krátce před sedmou hodinou. Na
louce pod cvičným fotbalovým hřištěm se schází
soutěžící i diváci, za malou chvíli začne první soutěž
– sekání trávy. Po pátečním dešti je tu hodně mokro,
ale sluníčko začíná svítit a všechny už chytá ta pravá
soutěžní nálada. František Vocílka měl s přípravou
kolbiště letos obzvlášť hodně práce, na původně
plánovaných obdélnících tráva nedorostla do
soutěžních parametrů, a tak se na poslední chvíli
rozhodl vytyčit kolbiště kousek vedle, kde byla
tráva naopak vysoká až dost. Každému bylo na
první pohled hned jasné, že tohle vítězství bude
hodně draze zaplaceno a že tato soutěž je skutečně
jen pro zkušené a zdatné sekáče. Sedlečtí mají do
zálohy připravené i náhradníky, jejich kůň – mistr
sekáč pan Doubrava – se již několik dnů potýká
se zdravotními problémy. Ale bolest musí jít na
chvíli stranou, svůj tým podpořit musí. Ani Prčičtí
neponechávají nic náhodě a nominují nesmírně
silný celek, jenže na Sedlecké, byť s handicapovaným panem Doubravou, opět nemají. O minutu
a dvacet dva vteřin prohrávají a Sedlec si připisuje
první bod.
František Vocílka, který během soutěže se svým
sedleckým kolegou bedlivě dohlíží, aby všechny
úlovky byly řádně změřeny a zaevidovány. A ryby
jdou, alespoň pro Prčici. Její rybáři ve stanoveném
čase (2 x 1 hodina) dokážou na své háčky nalákat
ryby v celkové délce 339 cm, což je proti sedleckým
31 cm „o Titanik“. První bod také pro Prčici.
Tenis
Ve stejném čase jako mladí rybáři zahajují svůj
dopolední souboj také tenisté. Prčický kapitán
Zbyněk Kobliha však musí s lítostí konstatovat,
že nemá lidi. Na silného soupeře jsou pouze dva.
Přesto si připouští jisté šance. Po celodopoledním
boji připomínajícím boj Davida s Goliášem ale musí
uznat, že ani tentokrát Prčice na sedlecké tenisty
nemá. Sedlec zvyšuje na 2 : 1.
Soutěž dětí
V půl desáté ráno se na cvičném hřišti schází
také děti, pro které jsou připraveny krásné soutěže.
Sluníčko už začíná připalovat, a tak se hodí i sponzorský dar od Blanky a Františka Šonkových. Když
se tak na soutěž dívám, přemýšlím, kdo se více baví,
zda ti, co soutěží, nebo ti, co soutěže připravují.
Děti běhají, po dvou i po čtyřech, hází. Za necelou
hodinku se mohou radovat prčické děti, pro svůj tým
vyhrály důležitý bod. Prčice srovnává na 2 : 2.
Soutěž hasičů
Abych pravdu řekla, ani jsem se na hasiče nestihla podívat. Své síly si spolu změřili na hřišti
v prostoru u pódia, ale než jsem se rozkoukala
u dětí, už bylo dobojováno. Jen jásot z té strany
mi napověděl, že se tam něco děje. Takže jen
výsledek, který hovoří ve prospěch Sedleckých.
Sedlec zvyšuje na 3 : 2.
Zahájení
V devět hodin se již na hřišti TJ Sokol pomalu
schází diváci, a zatímco u splavu na Prčickém
potoce a na tenisových kurtech startují první
soutěže, na hřišti u pódia starostka města Mirka
Jeřábková a hejtmani obou týmů slavnostně Derby
zahajují. Krátké proslovy, po nichž si hejtmani podávají ruce a přejí svým týmům hodně zdaru. Jak
sedlecký Luboš Chozé Kukačka, tak prčický Honza
Vodník Vodňanský však tuší, že to letos nebude
lehké. Sedlečtí nastupují za nepříznivého skóre
4 : 6 pro Prčici, a tudíž s nutnou potřebou vyhrát,
Prčičtí zase s notně prořídlou sestavou.
Mladí rybáři
Od devíti hodin rozbalili své nádobíčko u splavu
na břehu Prčického potoka mladí rybáři. A když
říkám mladí, pak vězte, že jeden soutěžící snad ještě
ani nechodí do školy. Ale na lov ryb už má svou finesu
– zpívá jim. I zde se o skvělou přípravu zasloužil
Myslivci
Další tradiční disciplínou Derby je soutěž
myslivců. V deset hodin se schází na střelnici
v Přestavlkách a početné obecenstvo jim tradičně
dělá skvělou kulisu. Prčičtí myslivci jsou vždy v této
soutěži mírnými favority, i letos nakonec bod pro
Prčici získávají, ale jen těsným rozdílem tří zásahů.
Prčice vystřílela 69, Sedlec 66 zásahů. A Prčice
dorovnává na 3 : 3.
číslo 243, červenec 2010
Nohejbal
Rovněž v deset hodin startuje na hřišti Na
Starce soutěž v nohejbalu. Sedlecký hejtman se
rozhodl, že tentokrát musí bod z této disciplíny
zůstat doma, a proto do týmu povolal výborného
fotbalistu, který v Sedlci podniká, Pepu Hejnu.
A ten na dvorci exceloval. Jeho smeče měly razanci a prčičtí borci proti nim jen těžko nacházeli
obranu. A to prý má Pepa kolena v trapu… V potu
tváře nakonec Prčice uhrála jen jediný set a Sedlečtí
si svými třemi vyhranými sety připsali další bod.
Sedlec zvyšuje na 4 : 3.
Sudoku
Poslední soutěží dopolední bloku, která startuje
v deset hodin v Ateliéru Prčice, je soutěž brilantních
mozků – luštitelů sudoku. V galerii Ateliéru panuje
naprosté ticho a soustředění, zatímco šest hlav je
skloněno nad papíry. A opět se potvrzuje, že pokud
sedlecká strana postaví do soutěže paní doktorku
Podzimkovou, je rozhodnuto. Tato dáma ovládá
čísla natěsnaná do políček právě tak dobře jako
zubní vrtačku. Konečně, výsledek 21 bodů pro
Sedlec a 14 pro Prčici hovoří za své.
Po dopolední části tedy Derby končí za stavu
5 : 3 pro Sedlec.
Mezihra
Zatímco se diváci i soutěžící trousí na oběd,
v Ateliéru Prčice vrcholí přípravy na slavnostní
vernisáž. V půl druhé tu totiž bude otevřena
stálá expozice pohlednic a výstava mladých
architektů a designérů, která má za cíl jediné
– využít odpad.
Kámen – nůžky – papír
Odpočatí, občerstvení, natěšení se třicet minut
po poledni schází v Ateliéru Prčice mladí, aby si
v chládku (venku už sluníčko pořádně připaluje
a potí se snad i prčický škrpálek na náměstí) odstříhali svou soutěž Kámen – nůžky – papír. Už dávno
totiž nejde jen o nevinnou dětskou zábavičku. Jak
nás informoval arbitr soutěže Pavel Vopat, Kámen
– nůžky – papír mají svá mezinárodně uznávaná
pravidla, mezinárodní výbor a internetové stránky.
To musí respektovat i hejtman Prčice Honza Vodňanský, který šel náhodou kolem a kvůli zpoždění
jedné z nominovaných prčických soutěžících musí
nakonec operativně zaskočit. A nepočíná si vůbec
špatně. Pro Prčici vyhrává několik bodíků, které
nakonec přispívají k celkovému prčickému vítězství.
Poměrem bodů 15 : 10 pro Prčici si Prčičtí opět
připisují cenný bod do celkového skóre. Prčice
snižuje na 5 : 4.
Stolní tenis
V době, kdy v Ateliéru v Prčici vrcholí soutěž
Kámen – nůžky – papír a návštěvníci mohou
obdivovat výstavu, na druhém konci města, v tělocvičně ZŠ, už u pingpongových stolů stojí stolní
tenisté. Bohužel, tato pěkná a organizačně vždy
naprosto skvěle připravená soutěž získává velký
šrám na kráse. Před budovou školy mezi tím, co
číslo 243, červenec 2010
pokračování ze str. 8
bojuje za svůj tým, je jednomu z účastníků odcizen
jeho osobní vůz. Tuto smutnou a pro Derby ne příliš
lichotivou zprávu se dozvídáme krátce před zahájením večera. Na doplnění ještě informace o výsledku:
Prčice po velkém boji vyhrála nad Sedlcem 10 : 8
a dorovnala průběžný stav na 5 : 5.
Fotbal
V jednu hodinu po poledni se na hřišti TJ Sokol
rozjíždí i kolotoč fotbalových střetnutí. Po krátké
poradě hejtmanů a kapitánů týmů však dochází
ke změně programu. Zápas žen musí být pro
nedostatek prčických soutěžících zrušen kontumačně, Sedlec tak bez boje získává bodík a místo
avizovaného zápasu internacionálů nastupuje tým
dorostu. Všechny zápasy vyhrává sedlecká strana
a celkem s přehledem si připisuje další bod do celkové klasifikace. Sedlec upravuje stav na 6 : 5.
Volejbal
Derby se stěhuje na hřiště Na Starce. V jednu
hodinu tu startuje volejbalové klání, první na
kurt nastupují ženy. I když je převaha prčických
žen známá a i tentokrát mají herně navrch, jejich
vítězství až tak přesvědčivé přece jen není. Muži
proto musí nasadit veškerý svůj um, aby pro
Prčici získali bod. Daří se a součtem míčů 168 :
155 Prčice zase srovnává celkový stav. Je to 6 : 6.
Závěrem k tomuto tématu musím ještě dodat, že
volejbalové zápasy mají při Derby tradičně velmi
silnou diváckou podporu a letošní rok nebyl
výjimkou. Jak ale smutně zkonstatoval jeden
z diváků – pan Konopiský z Přestavlk – chtělo by
to občerstvení.
Šachy
Šachy – sport intelektuálů, mají své zázemí vždy
v Dandy Baru. Ne jinak je tomu i letos. Bez stresu,
humbuku a vášní tak typických pro jiná soutěžní
klání tu po několik hodin svádí bitvu šachový
výkvět města. Prčický hejtman si tentokrát věří,
proto ho zpráva, která odtud krátce před koncem
odpolední části přichází, nemile překvapí. O jediný
bod, ale přece, Sedlec Prčici poráží a opět se ujímá
průběžného vedení. Stav je 7 : 6.
Prší
Dvě karetní disciplíny jsou letos na soupisce.
Tu první – loňského nováčka Prší – sehrají
karbaníci v hospůdce sportovního zařízení TJ
Sokol, tedy u Davídků. A atmosféra je tu vskutku
karbanická. Pach kouře, vůně piva, houstnoucí
vzduch, kterým se nesou rady kibiců i karetní
hlášky karbaníků. Karty v jejich rukách jen šustí,
přičemž na významu a váze hře dodává i hlasité
pleskání karet o umakartový stůl. Zkrátka tady se
mastí o sto šest. A protože karbanická líheň hospody U Škrpálu je kvalitní a dodává Prčici kvalitní
hráče, vyhrává Prčice tuto soutěž poměrem 3 : 2.
A je tu další srovnání skóre. Stav je 7 : 7. Jak je to
Derby zatím vyrovnané!
Náš domov
strana 9
Kulečník
Ve čtrnáct hodin by měl začít v Dandy baru v Sedlci kulečníkový mač. Jenže prčické družstvo se
hledá. Nemá kdo startovat. Dobu čekání si sedlečtí
borci krátí tréninkem a jen tak si zkouší šťouchy.
S postupujícím časem však nervy začínají pracovat
a hovoří se i o kontumaci. Až kolem 16. hodiny se
daří prčické hráče dát dohromady a kulečníková
bitva může začít. Je to však vůbec bitva? Sedlečtí
jsou natrénovaní a hladce poráží Prčické 3 : 1.
Sedlec se opět ujímá vedení, stav je 8 : 7.
první závodník, za ním druhý, pak třetí… všichni
ze sedleckého týmu. První prčický cyklista končí
až hluboko v poli. Jak se pak v závěru dozvídáme,
nejstarší účastník, Jan Nousek senior, měl na trase
kolizi a při pádu se zranil. Od velkých komplikací
ho zachránila cyklistická přilba. Ta ale vzala za
své. V 17,45 hodin vyhlašuje Pavel Dejmalík
výsledek. Sedlec cyklistický závod vyhrává poměrem 34 : 2 a navyšuje svůj náskok před Prčicí
již na 11 : 8. Takový výsledek byl i loni. Bude se
historie opakovat?
Pétangue
Jako na pláži se mohou cítit ti, kteří v 15 hodin
nastupují na hřišti Na Starce k turnaji v pétanque.
Slunce doslova praží, nikde žádný stín, kovové koule
se lesknou a bílý štěrk bodá do očí. Ještě nalosovat jednotlivé dvojice a jde se na věc. U pétanque
panuje vždy velice vstřícná nálada, navíc soutěž je
vždy skvěle organizačně připravená. V pohodě se
tu pomalu rýsuje další bod pro Sedlec. Výsledkem
8 : 2 poráží Prčici a zvyšuje náskok na 9 : 7.
Mezihra
Jen malou chvíli mají organizátoři Derby na
to, aby zrekapitulovali denní program a připravili
sebe i dějiště večerního finále na závěrečný díl klání.
Kolem půl sedmé večer se již na hřiště trousí davy
diváků očekávající drama do posledního dechu.
Pomalu se vše připravuje na vyvrcholení Derby,
na jeho nejpopulárnější část, při které si své síly
změří muži v přetahování lanem, ženy v dámském
trojboji a společně pak v pivní štafetě. Moderátor
dne Antonín Podzimek nejprve zrekapituluje průběh
dne a naladí diváky na okamžiky příští. Hejtmani
mezitím horečně sepisují soupisky. Ladí se poslední
detaily, stanovuje taktika i strategie. A je to tady.
Mariáš
Úplně jiné podmínky pro svůj výkon mají mariášníci v hospodě U Škrpálu v Prčici. Na sále je ticho,
příjemné přítmí a chládek. Uřícený prčický hejtman,
který právě dohrál volejbalový turnaj, rychle zasedá
za stůl a krátce po 15. hodině se může začít hrát.
I zde padají karbanické hlášky, i tady šustí karty,
i tady duní stůl pod tíhou karbaníkovy pěsti. Ale
divákovi je povoleno vstoupit, jen když bude mlčet.
Tak jich tu moc není. A jak mariáš skončil? Prčičtí
mariášníci získali 211 korun, sedlečtí jen 189. Prčice
vyhrává mariáš a snižuje na 9 : 8.
Šipky
Jako přátelský piknik působí atmosféra při
soutěži šipkařů. Schází se v areálu SDH Sedlec
a protože je počasí opravdu letní, terč je umístěn
v přístřešku ve dvoře. A zatímco soutěžící bojují,
ostatní se příjemně baví. Jen zvuky elektronického
terče napovídají, že se tu také soutěží. Výsledek
zápasu vyznívá lépe pro Sedlec, který poměrem
6 : 2 poráží Prčici a získává 10 bod. Stav je už
povážlivých 10 : 8.
Cyklistika
Poslední měření sil v odpoledním bloku již tradičně patří cyklistům. Start a cíl je opět domluven
na mostě Karla Burky, trasa vede přes Prčici na
Přestavlky, František, Vrchotice, Šanovice a kolem koupaliště a penzionu Dalmo zpět na most.
Ale již po nahlášení startovky je patrné, že Prčice
letos nemá moc šancí. Zatímco Sedlec dokázal
na startovní čáru postavit 10 borců, Prčice pouhé
čtyři. Po rychlé poradě je dohodnuto, že se bude
klasifikovat jen prvních osm sedleckých, i to však
je nepřekonatelná přesila. Přesto je krátce po 17.
hodině odstartováno a cyklistický peloton se vydává
na trať. Za trochu větší čtvrthodinku do cíle vjíždí
Velké finále
Jako první přichází na řadu první kolo pivní
štafety mužů. Tady většinou bodovala Prčice, ale
její hlavní hvězdy jsou pryč a prčický hejtman záhy
musí sklonit hlavu nad výkonem sedleckých. Je to
o fous, ale Sedlec vyhrává první kolo.
Nastupují ženy v hodu válečkem na panáka.
I když mají Prčičandy nová trika a klubový pokřik,
sedlecké ženušky mají přesnější trefu. Válečkem
se ohánět umí a panáka kosí častěji. První kolo
ženského trojboje mluví také pro Sedlec.
Na řadě je první kolo přetahování lanem. I zde
prčickému hejtmanovi chybí hlavní tahouni, náhradníci sice dělají, co umí, ale na sedlecké siláky
nestačí. Během chvíle je sedlečtí přetahují. Takže
i první kolo trhu lanem vyhrává Sedlec. Zázrak,
jaký Prčice předvedla loni, se už zřejmě opakovat
nebude.
Na řadu přichází druhé kolo pivní štafety. Prčice
vysílá to nejlepší, co může v tu chvíli nabídnout, ale
Sedlec disponuje zázrakem jménem Jarda Kabíček, který polkl půllitr piva snad jen na jediný lok.
Takový finišman se rodí jednou za sto let. Sedlec
vyhrává i druhé kolo pivní štafety a je rozhodnuto.
Ženy už ani pít nebudou. Sedlec zvyšuje na 12 : 8
a Derby má vítěze.
Může se skončit. Jenže soutěžící i diváci by přišli
o klenot, dokončení trojboje žen, a tak po dohodě
soutěž pokračuje dál.
Ženy si jako druhou disciplínu zvolily soutěž
s tajuplným názvem – Zásun a do boje přizvaly i své
hejtmany. Popisovat soutěž nebudu, jen řeknu, že
při ní docházelo k velmi zajímavým scénám připomínajícím erotický film a diváci se bavili, až
pokračování na str. 10
10 strana
dokončení ze str. 9
slzeli. Tuto soutěž vyhrává Prčice a dorovnává
skóre ženského trojboje na 1 : 1.
Poté nastoupili muži na druhé kolo trhu lanem,
prčický hejtman ještě doufá ve vyrovnání skóre
a získání alespoň čestného bodu. Dlouho to také
vypadá, že by se to mohlo povést, ale nakonec
sedlečtí muži prčické přece jen přetahují. Lano
tedy končí dvakrát vítězstvím Sedlce a ten zvyšuje
již na 13 : 8.
Zbývá už jen mezi soutěžícími nepopulární
řezání polena, tedy 3. disciplína ženského trojboje. Pily jsou čerstvě naolejované, trámy pečlivě
vybrány, jde se na to. Sedlecké ženy jedou jako
cirkulárka, prčické sice také, ale řez se jim stáčí
do strany. Sedlec vyhrává i poslední soutěž dámského
trojboje, tím získává poslední 14. bod a poměrem
14 : 8 poráží Prčici.
Je dobojováno. Prčický hejtman Honza
Vodňanský gratuluje svému protějšku Lubošovi
Chozé Kukačkovi a starostka města mu předává
putovní pohár. Nad stadionem zazní „We are the
Náš domov
Champions“ – „My jsme ti vítězové“, sedlecký tým
zvedá svého hejtmana i s pohárem a nesouce ho na
ramenou absolvují s ním čestné kolečko.
Vše je tak, jak má být a já si mohu konečně oddychnout. Za chvíli spustí Rock Wondři a až se
setmí, Páni ze Zvěřince předvedou svou ohňovou
šou. Zábava potrvá až do ranních hodin, ale to já
už budu dávno v posteli. Dnes budu usínat s tím,
že to bylo náročné, ale krásné a stálo to za to.
P. S. I když letošní ročník jasně vyhrál Sedlec a já
to Lubošovi a celému sedleckému týmu ze srdce
přeju, pro mne letošní Derby má ještě jednoho vítěze. Je jím Honza Vodňanský – prčický hejtman,
protože bez něho, jeho osobního přístupu, nasazení,
obětí… by Prčice letošní Derby pravděpodobně vůbec nedohrála. Takže až se zase Prčičtí (někteří)
budete bít v prsa, jací jste patrioti, vzpomeňte si také
na Derby. Tady se ten patriotismus totiž prokazuje
nejvíce. Proto už dopředu připomínám, že Derby
2011 se bude konat 25. června!
Foto a text Alice Valsová
Poděkování sponzorům Derby
Organizátoři XI. ročníku Derby tímto děkují
všem sponzorům, kteří svým darem či pomocí
přispěli ke zdárnému průběhu letošního ročníku
Derby Sedlec versus Prčice.
Jsou to: V–R stavba Radek Valsa s.r.o, Monínec s.r.o., Autoškola Slabý a Reality Jana, Hostinec „V Prčicích“ – František a Blanka Šonkovi,
Assem Tech s.r.o. – Jaroslav Šmejkal, Přestavlcká
hospoda a Lobkowický pivovar, Smíšené zboží
Cifrain, Sedlec, Trafika paní Bartákové, Ateliér
Prčice, Agro Měšetice s.r.o., Farma Prčice s.r.o.,
Lékárna Štěpánka Trnobranská, Květiny, textil,
papír - Hana Míková, Pražák, který to tu má
rád, ale nechce být jmenován, Pneuservis Prčice,
V Jistebnici se soutěžilo bez hranic
a třetí příčku společně obsadily týmy SDH Pikov
a Bobani z Ješetic. Čest patří i ostatním družstvům
– Gamb Borotín, Boříci z Horního Borku, Lhotecká
smečka z Kamenné Lhoty, hasiči Libenice, Traverza
Mezno I, Bobani Mezno II, Smrkovské království
a Červený Újezd.
Pěkné slunečné počasí přilákalo mnoho diváků,
kteří své týmy hlasitě povzbuzovali. Po ukončení
Již osmý ročník soutěže Hry bez hranic se
konal v sobotu 26. června 2010 v Jistebnici. Na
místním fotbalovém hřišti se sešlo celkem 12
smíšených týmů, aby v deseti netradičních disciplínách poměřily své síly a dovednosti. Vítězství
nakonec vybojoval tým Brabenci Libenice, druhé
místo obsadil tým Wowaři z Velkých Heřmanic
číslo 243, červenec 2010
Dandy bar Sedlec, STAVOPLUS Votrubová, stavebniny Prčice, hospoda U Škrpálu, Zemědělská
společnost Přestavlky a.s., Oprava kol Míka, Sedlec, Jiří Tůma – Občerstvení Lobkowicz, PC Soft
Pavel Janda, Cukrářství Konopiská – Dejmalík,
Vítek z Prčice, MÁTRA TRANSPORT Benešov,
Občerstvení Kadochová Ivana, Radka Kotvová,
Město Sedlec-Prčice, Pila Prčice, skupina historického šermu Páni Ze Zvěřince a TJ Sokol
Sedlec-Prčice.
Zvláštní poděkování za obětavou pomoc
při přípravách a konání Derby patří Františku
Vocílkovi a Zdeňku Petrovi.
Alice Valsová
sportovní části dnes již tradičních Her bez hranic
hrála k poslechu kapela Klávesy. Myslím, že všichni
návštěvníci stejně jako i pořadatelé (SDH Jistebnice, obec Jistebnice a Společenství obcí Čertovo
břemeno) byli spokojeni.
A nakonec přijměte pozvání na příští ročník,
který se bude konat dne 2. července 2011 v Libenicích.
Zdeněk Sedláček – pečovatel-poradce Společenství obcí Čertovo břemeno
číslo 243, červenec 2010
Náš domov
Nové zázemí pro Měšetické
V Měšeticích
žije 118 trvale
žijících obyvatel. Jsou to
převážně mladé
rodiny s dětmi,
které však ve
svém
domově
postrádají kvalitní
prostor
pro své volnočasové
aktivity. Proto
se členové zdejšího Sboru
dobrovolných hasičů rozhodli přeměnit obecní
dům, stojící ve středu osady a dosud jen minimálně
využíváný, na víceúčelovou klubovnu, ve které by
se mohli místní občané pravidelně scházet.
SDH Měšetice vypracoval a podal žádost
o udělení dotace na projekt „Měšetice – náš
domov, současný i budoucí“ v rámci programu
Posílení místní pospolitosti a zlepšení sousedských vztahů - Občanské vybavení a služby, který
vypsalo občanského sdružení MAS Krajina Srdce
se sídlem v Mladé Vožici. Projekt řeší výměnu 8
oken za nová – plastová a venkovních i vnitřních
dveří, čímž budova dozná kvalitativních změn.
Zároveň se zlepší i ekonomická náročnost, neboť
prostory jsou vytápěny elektrickými přímotopy.
Pořízením přitažlivého vybavení, jak pro kulturní
činnost (stoly a židle), tak i pro sportovní (stůl na
stolní tenis), se využití klubovny posune pro širší
veřejnost. Motivující bude také nově vytvořený
prostor (vitríny) pro pravidelné zhodnocování
sportovních výsledků jednotlivců i týmů. Vzdělávacím aktivitám, ale i besedám, přátelským
a rodinným setkáním bude nápomocen počítač
a projektor s plátnem a jistě se bude hodit i sestava
domácího kina (repro soustava).
Turistická informační centra
představí samostatná kampaň
Značku turistického informačního centra zná každý osmý Čech.
S reálným využíváním jejich služeb
je to ale horší. Loni do nich při svých
cestách zavítala jen pětina turistů.
Pomoci zvýšit povědomí o přínosu
turistických infocenter mají také
aktivity agentury CzechTourism
v rámci kampaně Dovolená v Česku
– to letí!
Turistická informační centra
najdou lidé všude tam, kde je k vidění něco zajímavého. V Česku jej jich téměř 600: nejvíce pak
v Královéhradeckém kraji (62). Kvalitu hotelů
označují hvězdičky a s obdobným systémem se
mohou cestovatelé potkat také u turistických
infocenter. Kontrolu kvality mají na starosti dvě
certifikace (Asociace turistických informačních
center a CzechTourism).
Čím dál víc lidí vyhledává informace jen na internetu. Proč by i ti
měli zajít do informačního centra,
vysvětluje Jan Matouš z Asociace
turistických informačních center:
„Pracovníci infocentra poskytnou doporučení na základě vlastní znalosti
prostředí a návštěvník se může zeptat
i na to, co by na internetu hledal velmi
dlouho. Může jít o zdánlivě nedůležité
informace, které jsou ale při cestování
nepostradatelné - např. kde mají nejlepší rohlíky,
kde čepují místní pivo nebo jestli je vybraná trasa
vhodná pro kočárky s dětmi. Regiony mají navíc
svá skrytá zákoutí a specifika, která ani sebelepší
publikace neumí pojmout tak, jak jej podá zkušený
pracovník informačního centra.“
Aktivity pro zviditelnění turistických informačních center (TIC) jsou součástí kampaně na podporu
strana 11
Ani na nejmenší občánky se v projektu nezapomnělo. Pro ně se již chystá menší dětské hřiště
s herními prvky.
Celkové náklady na projekt jsou vyčísleny na
380 764,- korun, slavnostní otevření klubovny je
naplánováno na podzim letošního roku.
red.
domácího cestovního ruchu. 24. června startuje
rozhlasová kampaň, která posluchače upozorní na
existenci infocenter a jejich užitečnost pro plánování volného času v Česku. Zároveň jsou všechny
aktivity a akce prezentované na portále Kudy z nudy
propojeny na TIC v oblasti, aby si lidé mohli rychle
najít kontakt pro další informace.
Podpora TIC se neomezuje jen na kampaň. Turistická infocentra dostanou také nový materiál,
který budou moci zdarma nabídnout zájemcům
o tuzemskou dovolenou. Půjde o mapu atraktivit
pro každou turistickou oblast Česka, v níž se
představí to nejlepší z dané oblasti. Infocentra
certifikovaná agenturou CzechTourism (celkem 320 míst) budou vybavena systémem pro
sledování návštěvnosti a využívání služeb. Data
z tohoto sektoru cestovního ruchu dosud zcela
chyběla a měla by pomoci k docenění významu
turistických informačních center.
Markéta Chaloupková – vedoucí projektu IOP
na podporu domácího cestovního ruchu, Česká
centrála cestovního ruchu – CzechTourism
V. ročník Cesty pohádkovým lesem: „Co se děje v trávě“
Letošním pohádkovým lesem, který se konal
v Sušeticích 12. června, nás provázely postavičky
žijící v trávě. Na začátku putování se děti setkaly
s čiperným včelím medvídkem Brumdou, jeho starostlivou maminkou a bratříčkem spáčem Čmeldou,
který chtěl jen sladce spát a snít. Statečné děti se
pokoušely Čmeldu přesvědčit, jak hezky může
být s kamarády v trávě a kolik zábavy může zažít.
Během cesty mohly vidět usměvavé mravence,
pracovité včelky, moudrého motýla, hezkou
berušku, barevnou květinu, veselého hlemýždě,
kouzelnou vílu s milou mouchou, dědečka hříbečka
a další postavičky.
Všechny tyto postavičky měly pro děti připravené zábavné úkoly a za jejich splnění je čekala už
tradičně sladká odměna a razítko do pohádkového
průkazu. Cesta trvala pěknou půlhodinku a příchozí
rodiče s dětmi ji strávili zajímavou procházkou plnou překvapení. Na konci trasy se děti shledaly se
zvědavými včelími medvídky, kteří je radostně přivítali a za statečnost a splnění všech úkolů jim rozdali
diplomy a balíček sladkostí s překvapením.
Závěrem bychom chtěli moc poděkovat
všem, kteří se této akce u příležitosti oslavy
Dne dětí zúčastnili a speciální poděkování patří
našim sponzorům: MěÚ Sedlec-Prčice, Con Pass
– p. Havlín, Zelenina Pešek, Květiny – pí Míková,
Fenix, TOMI – truhlářství, Vítek z Prčic, Samba
papírnictví, Kamenictví Hůzlovi, Zdeněk Seidel
– montáže sádrokartonu, Voda - topení - plyn Skalický, Mycelium Wolf, Zednické práce – p. Dvořák,
Dvořákovi z Nasilova, Vávrovi z Matějova a Povltavské mlékárny.
Za SDH Sušetice Jana a Veronika Caltovy
12 strana
Náš domov
Léto budiž pochváleno aneb
Pošlete nám pozdrav z prázdnin
číslo 243, červenec 2010
A je tu červenec. Děti se rozeběhly na prázdniny,
studenti opustili učebny a mnozí z vás se již těší,
nebo si už i užívají zaslouženou dovolenou. Máme
tu zase léto – čas radovánek, cestování, nevšedních
zážitků, prostě letní euforie. A i když možná počasí
není zrovna takové, jaké byste si přáli, a houby nerostou a v lese jsou klíšťata a i ty děti jsou nějak
víc zlobivé a ceny zase stouply a nemáte peníze
a cítíte se všelijak a manžel pořád bručí a žena
vyčítá, a, a, a…
Nechte starosti starostmi, alespoň na pár dnů,
hoďte to za hlavu, oddejte se sladkému nicnedělání,
anebo běžte do přírody, k vodě, do lesa, navštivte
kamarády a večer si udělejte piknik, opečte si třeba
buřta či pěkný kousek steaku a zapijte to vínečkem
nebo pivkem. A taky vyrazte na výlet, za hranice
všedních dnů, k moři, do hor nebo jen tak, courat
po naší krásné zemi. Vždyť jednou za čas může mít
prázdniny přece každý a léto a prázdniny jedno jsou.
Takže léto budiž pochváleno, i to vaše.
A pokud se vám během vašich prázdninových
cest podaří něco pěkného vyfotit, zatoulat se do
pěkných míst, něco zajímavého navštívit, pošlete nám o tom zprávu. Naši každoroční soutěž
Pozdravy z léta vyhlašujeme i letos. Stačí zaslat
fotografii nebo pohled z vaší báječné dovolené
a přidat i nějaký pěkný, trefný vzkaz. Nejhezčí
pozdravy rádi zveřejníme a na podzim absolutní
vítěz obdrží pěknou knížku. Tak mnoho zážitků
na vašich letních cestách.
Alice Valsová.
Tip na výlet: Stuchanov – návrat
ke kořenům
Až vás cesta zavede do Stuchanova, nezapomeňte zajít i na zdejší náves. Tady, v těsné blízkosti
klubovny Afrika, můžete obdivovat „Lesního muže
Stuchana“, který zde byl vztyčen v polovině měsíce
června LP 2010. Samorost byl nedávno nalezen
obyvatelem Stuchanova a přivlečen do vsi poté, co
se dlouhá léta ukrýval v lese mezi ostatními běžnými
kmeny. Stačilo pár nadšených rukou a několik hodin práce a osada získala novou dominantu. Tak
neváhejte a při nejbližší příležitosti navštivte tento
skvost přírody. Ve Stuchanově jej s jeho impozantní
výškou přes 6m určitě nepřehlédnete!
zav.
SPOLKY
Hasičky bodovaly
Vítězové okrskové hasičské soutěže a soutěže
Plamen – SDH Sedlec – nás reprezentovali ve
vyšších hasičských soutěžích.
Sedlecké ženy se 6. června zúčastnily okresního
kola, které se konalo ve Vlašimi. Svým vítězstvím
si zajistily postup do krajského kola. To se konalo
19. a 20. června v Nymburku a ženy zde nakonec
vybojovaly krásnou 5. příčku. Startovaly v tomto
složení: Ivana Sedláčková, Adéla Dvořáková,
Dominika Trpková, Eliška Beranová, Šarlota
Chaloupková, Ivana Včeláková, Tereza Jankovská,
Blanka Beranová a Eliška Pešková.
Dorostenky SDH Sedlec okresní kolo absolvovaly již 15. května v Jankově a i ony si svým
bezchybným výkonem zajistily postup do krajského kola. To se konalo 27. června v Roztokách
u Prahy a sedlecká děvčata, která startovala ve
složení: Tereza Jankovská, Dominika Trpková,
Eliška Beranová, Šarlota Chaloupková, Ivana
Včeláková, Blanka Beranová, Eliška Pešková
a Nikola Kabíčková, nakonec obsadila krásné 6.
místo. Ivana Včeláková si zde navíc vytvořila letošní
osobní rekord, když běh na 100 m přes překážky
absolvovala v čase 19,94 sekund.
Sedlečtí muži startovali v okresním kole ve Vlašimi již 5. června a v silné konkurenci vybojovali
3. místo. To jim však nezajistilo postup do kraje
(postupuje vždy jen vítěz). Muži startovali v této
sestavě: Pavel Tůma, Tomáš Kolář, David Houda,
Martin Benda, Martin Houda, Jakub Kořán, Tomáš
Davídek a Martin Chocholoušek.
R. Chaloupek
Omluva hasičům
Musím se omluvit přestavlckým hasičům do 35
let, že jsem jim v minulém čísle Našeho domova
v článku Jsou tu někde hasiči? odepřela jejich krásné
třetí místo a na pomyslné stupně vítězů místo nich
„postavila“ tým Prčice I. Ten však skončil až na
sedmém místě. Udělala jsem to neúmyslně, tak
snad mi to pánové odpustí.
Alice Valsová
číslo 243, červenec 2010
Náš domov
strana 13
CHOBOT CUP, aneb hasičská soutěž trochu jinak
V sobotu 19. 6. 2010 se v Kvasejovicích u hasičské zbrojnice a přilehlé nádrže uskutečnil již
III. ročník letního hasičského klání - Chobot cup.
Zúčastnilo se ho 12 družstev z 11 hasičských sborů:
pořádající SDH Kvasejovice, který nasadil i družstvo žen, vítězové loňského ročníku z Libíně, dále
sbory ze Sušetic, Dobrošovic, Jesenice, Kamenice,
Martinic a Chválova. Nechyběla ani účast našeho
partnerského sboru z Přehořova a dalších zástupců
Jihočeského kraje z Nadějkova a Libenic.
Soutěž byla zahájena kvalifikací požárního
útoku, ta určila vzájemné soupeře pro další klání.
Jednotlivá družstva se následně utkala v požárním
útoku – dle tradice vyřazovacím způsobem. Po
napínavých bojích v útoku přišla na řadu ještě
napínavější disciplína – požární štafeta. Výjimečnost této části soutěže spočívá ve vzájemné
souhře jednotlivých členů v týmu, na suchu i ve
vodě, a na všestranných hasičských dovednostech.
Zde se obratem z jasně vyhlížejících vítězů mohou
stát poražení a do poslední chvíle není jasné, kdo
bude vítězem.
Po velmi vypjatých bojích se nakonec výhercem exkluzivního putovního poháru stalo domácí
družstvo z Kvasejovic. Druhé místo obsadili hasiči
z Přehořova a na třetí pozici se umístil sbor z Dobrošovic. Domácí ženy nenašly soupeře, přemohly
kopec a ve své kategorii se staly vítězem. Příznivé
počasí dodalo punc akci hlavně v závěrečné fázi
soutěže. Nechyběli nám odhodlaní a nespoutaní
soutěžící a byli to právě oni, kteří pochopili záměr
soutěže a dokázali bohatě bavit nejen sebe navzájem, ale i přihlížející diváky.
Závěrem děkuji všem zúčastněným družstvům
i návštěvníkům. Poděkování však patří i SDH ze Sedlce za dopravu a zabezpečení vody na cvičišti.
Kompletní výsledky a více fotografií ze soutěže
naleznete na www.kvasejovice.cz
zav. kv.
O EKOLOGII
Každá koruna
dobrá
Potřetí se vracíme k informačně-vzdělávacímu cyklu společnosti ELEKTROWIN, a.s.,
který si klade za cíl seznámit širokou veřejnost
s problematikou elektroodpadu.
Ceny energií stále stoupají. A tak se každá domácnost snaží ušetřit, kde se dá. Nárůst spotřeby
elektrické energie v České republice za období let
1989–2005 činil osm procent, v oblasti domácností
však až 53 %. Málokdo si však uvědomí, že velkých
úspor může dosáhnout i koupí nových, energeticky
úsporných elektrospotřebičů.
Dnešní lednice pracuje
za čtvrtinu!
Je známo, že dnešní průměrná pračka spotřebovává o 44 % méně elektrické energie a o 62 % méně
vody než průměrný model roku 1985. Špičkové
lednice si dnes vystačí s pouhou čtvrtinou energie
ve srovnání s typickým modelem roku 1990.
Podle průzkumu z letošního léta 99 % českých
domácností vlastní alespoň jednu lednici, 50 %
z nich je starší než pět let. Novou ledničku si 55 %
českých domácností pořizuje nejčastěji jednou za
šest až deset let. Kvůli poruše ji přestává používat
47 % domácností, 47 % odůvodňuje tento krok
nákupem nového, lepšího modelu.
U praček je vybavenost domácností podobná,
vlastní je 96 % z nich. Starších pěti let je 48 %
praček.
Možná by stálo za to sednout si a spočítat,
kolik bychom v domácnosti ušetřili, kdybychom
si koupili spotřebič nový, energeticky úsporný.
I když jde jednorázově o nezanedbatelný výdaj,
návratnost se kvůli rostoucím cenám energií
výrazně zrychluje.
Informaci, který spotřebič je úsporný a který ne,
by nám měl poskytnout energetický štítek. Základní
vodítko je označení energetické třídy, jež se značí
písmeny od A pro ty nejúspornější až po G. Štítek
zařazuje spotřebič do konkrétní energetické třídy
a přináší i další užitečné informace (spotřeba vody,
hlučnost apod.).
do bazaru nebo prostřednictvím inzerátu a stejných
osm procent takový spotřebič nějakým způsobem
dál používá.
Společnost ELEKTROWIN a.s. vybudovala
v České republice pro občany síť míst, kde je
možné vysloužilé elektrozařízení odložit s průměrnou dostupností 3 900 obyvatel. Dnes jejím
prostřednictvím pokrývá města a obce, ve kterých žije přes 92 % obyvatel ČR. Sběrná místa
jsou vytvořena především ve sběrných dvorech
měst a obcí a u prodejců elektrozařízení.
Kam odložit vysloužilý elektrospotřebič?
V každém případě při nákupu nového výrobku
vyvstává otázka: Kam s tím starým?
Starou, ale ještě funkční lednici 13 % domácností někomu zdarma věnuje, osm procent prodá
I moderní rychovarná konvice může šetřit
rozpočet domácnosti
HISTORIE KRAJE
Prčice v čase druhé světové války
(vzpomínky pamětníků)
Věra Kapková
4. díl
A ještě jednou pondělí 7. května 1945, tentokrát ve vzpomínkách pamětníků z Mrákotic.
Josef Novotný, statkář z Mrákotic s hospodářem
panem Pilíkem a druhým mrákotickým statkářem
Václavem Novotným (měli stejná jména, ale nebyli
příbuzní), se šli podívat na Loudilku, kde byl zátaras
z poražených stromů bránící průjezdu tanků od
Heřmaniček. Tenkrát vedla cesta z Loudilky do
Prčice trochu dál než dnešní silnice. Byla to cesta
vozová, která uhýbala více do pravé strany směrem
k Mrákoticům a procházela tehdy nízkým lesním
porostem. Proto tank za Loudilkou odbočil na cestu
vpravo vedoucí, aby objel zátaras. Všichni tři uznali,
že bude lépe, když včas před přijíždějícími tanky
zmizí. Na poli Václava Novotného za lesem u cesty
do Mrákotic je ale německý tank, který tudy objížděl zátaras, zastihl. Vojáci uviděli na poli tři muže
a předpokládali, že to jsou partyzáni. Zazněl výstřel,
Václav Novotný vykřikl: „Ježišmarijá“ a skácel se
k zemi. Byl mrtvý.
Ostatní dva muži ušli stejnému osudu jen proto,
že se tank zabořil do bahna na poli – den předtím
vydatně pršelo. Vojáci je přinutili, aby pomohli s
vyprošťováním a zajistili koňský potah od mrákotických hospodářů. Zapůjčenými koňmi byl tank
vyproštěn a přitom došlo k přejetí na zemi ležícího
zastřeleného statkáře Václava Novotného. Panu
Pilíkovi se podařilo schovat v hluboké strouze,
kudy se přikrčený plížil k svému domovu. Pan
Josef Novotný to štěstí neměl. Byl hnán před tankem až do Prčice, kde ho posádka tanku předala
německé hlídce.
pokračování na str. 14
14 strana
dokončení ze str. 13
Paní Lišková, tehdy mladá manželka hostinského z hospody U Lišků vyprávěla: „Nevím, zda
to bylo v neděli 6. května nebo pondělí dopoledne,
když jsem si vzpomněla, že v kanceláři na radnici je
jmenný seznam prčických mužů, kteří měli v předchozích dnech hlídku ve věži kostela a někteří ještě
měli hlídku nastoupit. Ten seznam se nesměl dostat do rukou německých důstojníků, kteří obsadili
i kancelář na radnici.“ Nedbajíc nebezpečí, snad si
ho ani neuvědomovala, vydala se na radnici, kde
zastihla tajemníka pana Hostovského. Vysvětlila
mu důvod své návštěvy, společně seznam našli
a v kamnech spálili.
Podrobnější vzpomínka se týká zatčení a pobytu
prčických mužů v hostinci U Lišků. V pondělí 7.
května se z příkazu německých důstojníků museli
všichni muži dostavit na prčické náměstí, kde stáli
u kostela dlouhou dobu a v obavách očekávali příští
chvíle. V pozdním odpoledni je němečtí vojáci,
mladí sedmnáctiletí kluci, nahnali do hospody.
Někteří z mužů uléhali na slámu rozprostřenou
Hostinec U Lišků na náměstí v Prčici, kde byli
7. května 1945 vězněni prčičtí muži
Náš domov
v sále na podlaze, jiní přecházeli, nebo ve skupinkách postávali. Vzdálit se ze sálu nebylo možné,
neboť v každém koutě byl kulomet s hlídkujícím
vojákem. K zajatcům nikdo nesměl mimo kněze
P. Kozmíka. Přístup do sálu byl dovolen i paní Liškové, která toho využila a knězi předávala zprávy
o postupu Rudé armády, které tajně poslouchala.
Kněz je jako slova povzbuzení tlumočil mužům,
mezi nimiž volně procházel. Časté návštěvy mladé
ženy se ale zdály podezřelé důstojníkovi hlídkujícímu u dveří, takže ji při opětovné snaze vstoupit
do sálu odstrčil a bránil jí vejít. Snad jako talisman
měla v kapse zástěry obrázek Panenky Marie, který
ukázala důstojníkovi. Ten, zřejmě v domnění, že jej
nese knězi, se nechal obměkčit a do sálu ji pustil.
Přítomnost mladé ženy a kněze byla pro zajaté
alespoň malou útěchou a nadějí.
V té době se v Sedlci odehrávala tragédie, které
padlo za oběť jedenáct sedleckých mužů. Dalo se
předpokládat, že stejný osud čeká i prčické muže.
Čekalo se na rozhodnutí dvou německých důstojníků, velitelů SS oddílu Simma a Schödera, kteří
byli v Sedlci.
Kritická chvíle nastala, když muže vyhnali ze
sálu před hostinec, kde stáli u zdi a s obavami
čekali, jak se zachovají u nemocnice stojící vojáci
se zbraněmi namířenými na ně. Zoufale pomalu
ubíhal čas a stále nebylo o osudu prčických rozhodnuto. Za této situace, kdy se schylovalo k tragédii,
pospíchala tajně na Kvašťov paní Hudcová. Šla za
majitelem velkostatku, profesorem Johannem Eiblem, který, ačkoliv byl Němec, choval se v průběhu
války k našim občanům slušně. Hudcovi byli po
dlouhé roky ve službách majitelů velkostatku,
Eiblů. Paní Hudcová byla v rodině kuchařkou
a pan Hudec pracoval jako zahradník a správce.
Když vylíčila, co se v Prčici odehrává, že mužům
hrozí zastřelení, šel profesor Eibl okamžitě do Prčice, kde využil svého vlivu německého příslušníka
a příslušníka vyšší společenské třídy k přímluvě
za prčické občany. Prosil za propuštění zajatců,
prosil o ušetření Prčice. Zaručil se svou osobou za
Prčici a její občany. Tento výjev odehrávající se na
náměstí před okny stavení sledovali tajně někteří
občané. I můj strýc a mnozí z pamětníků o zásahu
mitrovského pána – jak se mu říkalo – vyprávěli.
Mnozí soudili, že to on vlastně Prčici zachránil,
neboť krátce po té byli muži propuštěni a v devět
hodin večer se vrátili domů.
V té zjitřené době, kdy se naše země vzpamatovávala z válečných hrůz, divit se nelze, že se za-
Z KULTURY
Kronika panství smilkovského
Přemýšlíte, co si o prázdninách přečtete? Máte
rádi historii našeho kraje? Pak vám mohu doporučit
právě vyšlou Kroniku panství smilkovského. Její
autoři – Miloslav Repetný a kolektiv při sestavování
Kroniky vycházeli z německého textu „Dějiny panství Smilkov“ smilkovského velkostatkáře, majitele
panství Smilkov a zároveň uznávaného genealoga
Augusta Doerra (*29. 7. 1846 Frankfurt nad Mohanem – +21. 8. 1921 Smilkov).
Kronikářské záznamy Augusta Doerra se opírají
o dlouholetý výzkum doplněný o hospodářské záznamy hospodaření panství, popis výstavby dvorů,
osad, zámku, a to zejména v době, kdy na panství
hospodařil, tedy od roku 1873 až do své smrti.
V záznamech pak pokračuje jeho syn Jiří Doerr,
a to až do roku 1928, kdy majetek přechází na
nového majitele.
Obecní zastupitelstvo ve Smilkově předalo v
lednu 1893 Augustu Doerrovi diplom čestného
občanství za jeho zásluhy při obnově církevních
a školských staveb ve Smilkově a okolí.
Kronika panství smilkovského nás seznamuje
nejen s historií samotného zámku a osudy jeho
majitelů, ale zavede nás také do Heřmaniček,
Jiříkovce, Karasovy Lhoty, Jíví, Ješetic, Čišťovic,
Drahnova, Koutů, Miličína, Zálesí… a na panské
dvory v Chotěticích a Dědkově.
Ocenili jste dílo Čeňka Habarta Sedlčansko,
Sedlecko a Voticko? Pak jistě oceníte tuto sice
o poznání skromnější, přesto však důležitou kroniku části území, jež se po dobu dlouhých tří set
let nazývalo panství smilkovské.
Publikaci zakoupíte na Městském úřadě Sedlec-Prčice a na Infoentru v Prčici za 60 korun.
a.v.
číslo 243, červenec 2010
Interiér hostince U Lišků. Nedatovaný snímek
je asi z roku 1946
pomnělo na zásah německého profesora Johanna
Eibla, majitele Kvašťova. Můj článek je tedy opožděným poděkováním za jeho odvážný čin.
Prameny:
Jaroslav Nykodým: Sedlecko za války v odboji 1939
– 1945 a vyprávění paní Miloslavy Liškové, Zdeny
Pištěkové, Věry Pištěkové a Jiřiny Boučkové.
Oprava z minulého dílu:
Miroslav Čech bydlel v Prčici u Milotů v čísle
165, nikoliv v čp. 5. Dále pak opravujeme informaci,
že hospodyně ze statku u Koblihů chtěla najít úkryt
v lese u Ježovky, správně to bylo u bažantnice (za
Prčicí směrem na Divišovice).
Z květnového čísla opravujeme informaci o vyzrazeném bunkru, který se nacházel u Minartic,
nikoliv u Martinic.
Děkujeme všem čtenářům Našeho domova za
jejich podnětné informace, které přispívají k tomu,
že události, o kterých jsme vám vyprávěli, budou
pravdivě a přesně zaznamenány a předány dalším
generacím.
číslo 243, červenec 2010
Náš domov
Děti malovaly historii, výstava
je k vidění na infocentru
Stihli jste se v úterý 8. června podívat na krásnou
výstavu prací dětí výtvarného oboru ZUŠ Sedlec-Prčice, kterou každoročně pořádají na náměstí
v Sedlci pod širým nebem? Letos byla výstava
na téma „Jak se žilo… na Zvěřinci“ a děti na ní
prezentovaly svou celoroční práci.
Návštěvníci na ní mohli obdivovat obrázky,
sošky, koláže i keramiku, které děti vytvořily pod
vedením zkušených pedagožek Lenky Chocholouškové a Vendulky Sosnovcové. Inspirací jim
byly nejen znalosti českých dějin, ale i poznatky,
které získaly při společné velikonoční návštěvě
zříceniny hradu Zvěřinec.
Výstava je velmi nápaditá a byla by škoda, kdyby
byla k vidění jen jeden jediný den. Proto jsme se
rozhodli ji znovu instalovat v galerii informačního
centra v Prčici, kde ji můžete navštívit v průběhu
měsíce července.
O letních prázdninách je navíc infocentrum
otevřeno i o víkendu, od 10 do 15 hodin, proto
neváhejte a přijďte si prohlédnout, jak naše děti
pojaly historii a odkazy předků.
Alice Valsová
strana 15
Soutěž s Naším
domovem
Poznali jste, co bylo předmětem červnové
hádanky? Upřímně, bylo to opravdu dost těžké,
proto také těch, kteří správně odpověděli: kaplička
ve Dvorcích, bylo tentokrát jen pár. A z těch dvou
jsem opět vylosovala šťastného výherce. Je jím M.
Hášová z Divišovic, která vyhrává hrneček města
a může si ho vyzvednout na infocentru.
A nabízíme další hádanku. Poznáte, co je na
naší fotografii tentokrát? (Pouze v rámci obce
Sedlec-Prčice). Jako vždy vám nabízím nápovědu:
Je to účelové zařízení sloužící ke sportovnímu, ale
i společenskému vyžití na jedné z našich osad a letos
jeho uživatelé slaví narozeniny. Tak už víte, o co se
tentokrát jedná? Váš tip nám dejte vědět (zavolat,
emailem, osobně nebo písemně) na Informační
centrum Sedlec-Prčice. Všechny došlé odpovědi
koncem měsíce vhodíme do osudí a vylosujeme
jednoho výherce, který obdrží hrneček s motivem našeho města. Ale aby to nebylo tak snadné,
tak vám soutěžní obrázek jednoduchou grafickou
metodou vždy trochu upravíme.
-red-
V Brně vzpomínali na Jaroslava
Spirhanzla
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie
a výživy rostlin pořádal pod záštitou rektora Mendelovy univerzity v Brně seminář na téma „Vzpomínkové setkání na Dr. Jaroslava Spirhanzla-Duriše“
při příležitosti 50. výročí jeho úmrtí. Seminář se
uskutečnil 18. 6. 2010 v zasedací místnosti Lesnické
fakulty Mendelovy univerzity v Brně.
S myšlenkou na seminář přišel docent Eduard
Pokorný a k němu se nadšeně přidali dva mladí
doktoranti – inženýři Jan Hladký a Jiří Martinec.
Srdečné pozvání zaslali i k nám do Sedlce-Prčice
na Infocentrum. A protože mne toto téma nesmírně
zajímá, rozhodla jsem se pozvánku přijmout a do
Brna na seminář jet.
Seminář zahájil profesor Alois Prax. Nastínil
Spirhanzlův život a přehledně seznámil přítomné
s jeho rozsáhlým dílem.
Docent Eduard Pokorný ve své obsáhlé přednášce mluvil hlavně o Spirhanzlovi – literátovi,
malíři a překladateli. Řekl, že ač byl doktor Jaroslav Spirhanzl profesně zemědělským inženýrem
a přírodovědcem a zanechal velké množství prací
odborných, vědeckých a odborně populárních, které
ho zařadily mezi přední vědecké pracovníky v československé i světové pedologii první poloviny 20.
století, nelze v jeho díle opomíjet práci literární,
překladatelskou a zejména malířskou. Malířské
nadání se u Spirhanzla projevovalo už od dětství,
on sám napsal, že maloval od čtyř let a že mu učitelem byla sedlecká obecná škola. Spirhanzl užíval
malířskou techniku „a la prima“, což znamená „z
jedné vody načisto“, rychle a bez váhání. A i když
o věhlas jako malíř neusiloval, přece jej získal
– jako dokumentarista přírody, krajiny a kultury
hlavně Českého Meránu. Docent Pokorný se
zastavil i u Spirhanzla – spisovatele a básníka,
vyjmenoval jeho romány a mj. řekl, že v románu
„Trosečníci touhy“ z roku 1937 je snad zobrazena
část spisovatelova života a bolesti, kterou prožil za
první světové války a po ní. Také připomenul jeho
překlady ruských klasiků a vydání rusko-českého
a česko-ruského půdoznaleckého slovníku, který
je dodnes ceněný.
Další přednášející, Ing. Jiří Martinec, svojí
přednáškou „Půda – základ zemědělství“, přiblížil Spirhanzla jako jednu z velkých vědeckých
osobností minulého století, jehož tvorba je velmi
aktuální i v současnosti. Spirhanzl své odborné
vědomosti v knihách doplňoval četnými zkušenostmi ze svých cest po světě a prokládal je texty
s poetickým zabarvením. V jedné ze svých odborných knih nazvané „Půda – základ zemědělství“
se m. j. obsáhle věnuje i dnes velmi aktuálnímu
tématu – vodě: deficitům ve vodním hospodářství,
nutné šetrnosti k vodním zdrojům a navrhuje řadu
nápravných opatření. Jak aktuální jsou i dnes víc
jak šedesát let stará Spirhanzlova slova: „…na
vodě z vodovodu se v domácnostech nešetří, jako
tomu bylo, když se voda tahala v putnách z daleké
studně“!
Ing. Karel Březina v přednášce „O rašelinách“
seznámil přítomné s tím, jak široce a zároveň podrobně se Jaroslav Spirhanzl věnoval rašelinám
a jakou významnou osobností byl i v tomto speciálním oboru. Byl v rašelinářské komisi, vyslovil
přesnou definici ložiska rašeliny a napsal několik
knih o rašelinách.
Ing. Jan Hladký dlouze mluvil o Jaroslavu
Spirhanzlovi jako o milovníku jihočeské krajiny
a také jako o cestovateli, o překladateli a samozřejmě i malíři.
Na konec semináře se rozběhla živá diskuze,
ve které organizátoři semináře mj. prozradili, že
by chtěli zavést cenu Jaroslava Spirhanzla, která
by byla udělována za významné práce z pedologie.
Dále by také chtěli pořádat buďto ob rok, nebo v případě zájmu i každý rok zájezdy do Spirhanzlova
rodiště, do kraje jeho „jihočeských chalup“, to
je k nám. Zazněla také otázka směrem ke mně,
zda bychom zde mohli vytvořit naučnou stezku
Jaroslava Spirhanzla, třeba jako součást právě se
rodící naučné stezky kolem Sedlce a Prčice a nabídli
svou pomoc při její realizaci. Tento námět určitě
stojí za úvahu.
V zasedací místnosti, kde seminář probíhal,
byly také postery s průřezem Spirhanzlova díla,
a co jsem zvlášť ocenila, byl zde i seznam jeho
nejdůležitějších prací.
Marie Kovalová
Náš domov
16 strana
Kalendárium na červenec 2010
1. 7. 1930 uskutečnily Československé státní aerolinie první mezinárodní let letadlem Ford 5AT na
lince Praha - Záhřeb. ČSA byly založeny 6. 10. 1923
a jejich první let se uskutečnil z Prahy do Bratislavy.
Sedm let ČSA nejprve létaly na vnitrozemských
tratích. V srpnu 1992 byly transformovány na
akciovou společnost se základním kapitálem
2,7 miliardy korun. Přestože nikdy nevyplácely
dividendy, vlastní kapitál společnosti počítaný
podle českých účetních standardů postupně klesal a v roce 2009 dosáhl záporných hodnot. Dnes
by měly mít 60 letadel.
6. 7. 1415 byl ve svých 45 letech v Kostnici upálen
Mistr Jan Hus, římskokatolický kněz, náboženský myslitel, reformátor, kazatel a rektor pražské
univerzity (1409-1410). Hus také aktivně zasáhl
do podoby českého jazyka. Ve svých spisech se zasazoval za očistu češtiny od cizích slov a zejména
odstraňoval z pravopisu spřežky a zaváděl diakritická znaménka. Do Kostnice přijel v roce 1414 na
církevní koncil obhajovat svoje názory a práce, ve
kterých kritizoval mravní úpadek katolické církve.
Byl ale vsazen do vězení, nařknut z kacířství a žádán,
aby své učení odvolal a podřídil se autoritě církve.
Přitom byl obviňován i z názorů, které ani nehlásal.
Hus však i po tělesných útrapách vytrval ve svém
přesvědčení, pro které ho koncil odsoudil k smrti
upálením. Za necelý rok po Husovi byl v Kostnici
ze stejných důvodů upálen i Jeroným Pražský, náš
tehdejší druhý významný církevní reformátor. Potupná smrt dvou českých kazatelů však měla zcela
opačný účinek, než koncil zamýšlel – místo toho, aby
kacířské učení zaniklo, začalo se v českých zemích
nezadržitelně šířit a vedlo až k husitské revoluci,
která naplno propukla o pět let později.
7. 7. 1650 začala švédská vojska opouštět Moravu. Bylo to dva roky po podepsání vestfálských
mírových smluv, kterými byla v Evropě písemně
ukončena třicetiletá válka. Bohužel, na Moravě
končila třicetiletá válka teprve nyní. Byl to důsledek hlavně nešťastné bitvy u Jankova v roce 1645,
kde mělo císařské vojsko zabránit postupu Švédů
na Moravu a k Vídni.
7. 7. 1930 zemřel v 71 letech Sir Arthur Conan
Doyle, anglický spisovatel, původním povoláním
lékař, známý v široké veřejnosti především svým
detektivem Sherlockem Holmesem. Doyle svůj život
naplnil nejen tvůrčí prací spisovatele detektivních
příběhů i sci-fi románů, ale i rozsáhlou občanskou
aktivitou, která mu ve své době přinesla mezinárodní proslulost; jako lékař se zúčastnil burské
války a sepsal o ní obsáhlou historii, byl i kazatelem
a misionářem. Lékařskou ordinaci si zprvu otevřel
v Southsea a psal v době, kdy čekával na pacienty.
Sám se několikrát osvědčil jako schopný detektiv
a často býval žádán o pomoc, mnohdy byl poslední
nadějí „zločinců“, kteří žádný zločin nespáchali,
ale nedokázali se vymknout z osidel soudní mašinérie. Světová sláva, kterou pak sklidil za své
knihy, korunovala už jen širokou popularitu člo-
věka s pozoruhodně vznešenými cíli, člověka, který
celý život byl zastáncem spravedlnosti a hlasatelem
snášenlivosti mezi lidmi. Zřejmě prvním českým
překladem Doylových knih byl Pes z Baskervillu
vydaný v roce 1903.
10. 7. 1940 začala vzdušná bitva o Británii
– střetnutí mezi německou Luftwafe a britskou
Royal Air Force. Smyslem této vzdušné bitvy,
kterou rozpoutala německá strana měsíc po bitvě
u Dunkerque, bylo zničit nebo alespoň výrazně
oslabit RAF a získat tak jednoznačnou vzdušnou
převahu nad kanálem La Manche a Británií, což
německé velení považovalo za nutnou podmínku
pro uskutečnění invaze do Anglie (Operace Seelowe). Bez této převahy by invaze do Anglie byla
příliš riskantní až neproveditelná. V první fázi se
Luftwaffe soustředila na bombardování okrajových
britských letišť a boje nad pobřežím a kanálem, pak
však Hitler, po britském náletu na Berlín, který
byl odvetou za německý útok na Londýn a další
britská města, vydal rozkaz k systematickému
bombardování Londýna. Koncem října 1940 ale
Němci pochopili, že nejsou schopni dosáhnout
svého cíle a zničit britskou Royal Air Force, a začali
omezovat své akce. V roce 1941 pak byla většina
kapacit Luftwaffe převelena na jiná bojiště (do
Středomoří a na východní frontu).
14. 7. 1420 v bitvě na Vítkově zvítězil Jan Žižka
nad křižáky povolanými Zikmundem, který dědičným právem dosedl po svém bratru, Václavovi IV.,
na český trůn.
15. 7. 310 př. n. l. proběhlo zatmění slunce s pásem totality procházejícím Středomořím, které je
důležité pro dataci historie antiky.
15. 7. 1410 došlo u severopolského Grunwaldu
k rozhodné bitvě mezi armádou řádu německých
rytířů a polsko-litevským vojskem. Touto bitvou,
jednou z největších středověkých bitev, se rozhodlo
mezi dlouholetými nepřáteli v oblasti Pobaltí – Řádem německých rytířů a Polským královstvím. Porážka řádu, chápaná po celé Evropě jako trest za jeho
pýchu a rozpínavost, podlomila nejenom jeho moc,
ale zajistila také celistvost Polsko - Litevské unie.
Vítězství u Grunwaldu je v Polsku vnímáno jako
národní vítězství a jako symbol konce německého
útlaku. Jeden z padesáti praporů polsko-litevské
armády se skládal z českých a moravských žoldnéřů najatých Janem Sokolem z Lamberka, mezi
nimiž byl i Jan Žižka z Trocnova. Bitva u Grunwaldu
měla také dopad na české dění, byť si to už dnes
málokdo uvědomuje. Především: O dalších deset
let později Řád německých rytířů se svou tehdy
propracovanou logistikou a výraznou vojenskou
silou nemohl přispěchat na křížové výpravy proti
českým zemím. Proti husitským vojskům se tak
postavily méně kvalitní křižácké sbory, a ačkoliv
v některých momentech nasbíral Zikmund veliké
vojsko (např. bitvy na Vítkově se účastnilo zhruba
jeho 30 000 vojáků), nedaly se tyto sbory s vojskem
číslo 243, červenec 2010
pod velením Řádu rovnat. Bitva u Grunwaldu také
zachránila české země od příchodu křižáků, kteří
by bývali mohli naprosto změnit pozdější sled
revolučních událostí.
21. 7. 1940 uznala britská vláda prozatímní
československou exilovou vládu, v jejímž čele
stál Dr. Edvard Beneš. Ten ještě téhož dne vydal
první dekret z pozdějších tzv. Benešových dekretů.
Dekrety byly náhradním řešením po dobu neexistence parlamentu.
27. 7. 1980 zemřel v Egyptě 60letý Muhammad
Rezá Pahlaví, íránský šáh, poslední monarcha na
perském pavím trůně, panovník orientovaný zahraničně-politicky na USA. Přitom ale udržoval dobré
vztahy s řadou států komunistického bloku. V roce
1977 navštívili íránský šáh s manželkou Farah Československo a při té příležitosti obdržel Řád Bílého
lva. V lednu 1979, po revolučním převratu, musel
Muhammad Rezá s rodinou opustit zemi a o čtrnáct
dní později se do Íránu vrátil z exilu Chomejní, příští
vůdce íránské islámské republiky.
Některé události místního významu
21. 7. 1960 zemřel v 71 letech Jaroslav Spirhanzl
– Duriš, sedlecký rodák, zemědělský inženýr,
doktor technických věd, vědec, výborný kreslíř,
překladatel, romanopisec a také básník, který je
u nás známý především svými nádhernými kresbami starých, už zaniklých chalup. Letos byla na
jeho rodný dům umístěna pamětní deska. A že
na něj nezapomněla ani odborná veřejnost, píši
v samostatném článku.
1990 – v červenci Náš domov nevyšel.
2000 – červencovému Našemu domovu dominoval článek o prvním Derby mezi Sedlcem a Prčicí.
Zvítězil Sedlec, ale prakticky to bylo vítězství všech
– jak soutěžících, tak i organizátorů akce.
31. 7. 1995 zemřel v 76 letech Jiří Tywoniak, historik Sedlčanska a Benešovska, spisovatel, archivář,
v letech 1947-1956 středoškolský pedagog v Sedlčanech, redaktor a zakladatel regionálních sborníků, např. Středočeského sborníku historického
a Sborníku vlastivědných prací z Podblanicka. Do
roku 1956 byl správcem muzea a konzervátorem
památkové péče v Sedlčanech. Od r. 1956 vedoucí
benešovské pobočky zemědělsko-lesnického oddělení Státního archivu v Praze a zakladatel městského
i okresního archivu v Benešově. Byl průkopníkem
historicko-vlastivědné práce na základě regionalistiky. Vyšel z amatérské éry vlastivědy a zasloužil se
o její profesionalizaci. Jeho práce se často dotýkaly
i Českého Meránu.
-MK-
PLACENÁ INZERCE
Citát na tento měsíc:
BYDLENÍ PRO KAŽDÉHO
Úroková sazba 4,79%
Lidé, kteří se ve světě neztratí, jsou lidé, kteří zvednou hlavu a rozhlédnou se po tom, co chtějí.
Splátka na 500 000 Kč je 2 975 Kč/měs.
Splátka na 1 000 000 Kč je 5 950 Kč/měs.
Martina Pejlová
Tel.: 728 720 130
A když to nenajdou, vytvoří to.
George Bernard Shaw
číslo 243, červenec 2010
Náš domov
strana 17
ŠKOLSTVÍ
Červen v ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice
Společnost Veolia Voda České republiky (největší společnost na českém vodohospodářském
trhu) poskytla naší škole jako sponzorský dar unikátní výukovou pomůcku s názvem „Kufřík
Tajemství vody”. Jde o malou přenosnou laboratoř, která umožňuje dětem na ZŠ objevit vlastnosti vody, pochopit a vyzkoušet si v praxi proces úpravy a čištění vody. Cílem učební pomůcky
je probudit v dětech zájem o přírodní bohatství Země, rozvinout vztah k základní složce přírody
- vodě - a uvědomit si její nedostatek v mnoha částech světa.
Základní škola děkuje paní Haně Prosečové z uvedené společnosti za ochotnou spolupráci.
20. 5. byli žáci 1. a 2. třídy na výletě na zámku ve náměstí. Na závěr jsme nakoupili lázeňské oplatky
Vrchotových Janovicích. V každé místnosti je čekali jiní a vyrazili na cestu domů.
průvodci. Byli to studenti pražského gymnázia, kteří
Ve dnech 2. - 3. června se žáci 7. tříd vydali na
se v rámci studia učili komunikačním dovednostem. dvoudenní školní výlet za poznáním Třeboňska.
Dětem se jejich uvádění velice líbilo. Mladí průvodci Kdo byl pozorný a vnímavý, jistě si přivezl nejen
uměli přizpůsobit výklad malým žáčkům a překvapili množství zážitků, ale také spoustu nových inforje i převlékáním do dobových kostýmů.
mací. Žáci obdivovali rozlohu našeho největšího
1. června slavily děti ZŠ a MŠ svůj svátek. Učitelé rybníka Rožmberk a pozastavovali se nad dovedsi pro ně na tento den připravili pestrý program. Žáci ností Jakuba Krčína, jehož díla přetrvala staletí.
1. stupně zhlédli pohádky a filmy pro děti, zaspor- Dále zhlédli výstavu o Třeboňsku s názvem Kratovali si, sehráli turnaje ve vybíjené a ve florbalu. jina a lidé, prohlédli si akvária v Krčínově domě
Děti také zaujaly hry, a to nejen se stavebnicemi a o vaření piva byli poučeni v pivovaru Regent.
a různými společenskými hrami, ale také stavba Navštívili také jeden z prohlídkových okruhů
mozaiky z PET víček. Velký úspěch vzbudila mezi zámku Třeboň. Po náročném prvním dni žáci
menšími žáky diskotéka. Pro žáky 2. stupně byly přenocovali v kempu u Opatovického rybníka,
připraveny soutěže spojené s poutí. Za získané body kde v deštivém večeru využili pěkně vybavené těsi mohly děti vybrat některou z pěkných cen, za locvičny a posilovny. Druhý den byl zahájen zajíkteré tímto děkujeme štědrým sponzorům (Město mavou prohlídkou Schwarzenberské hrobky. Poté
Sedlec - Prčice, p. Hana Míková, Danone, a.s., následovala vyhlídková plavba kolem rybníka Svět
Česká spořitelna, trafika - p. Kožmínová, p. Petr spojená s poutavým vyprávěním o budování Světa.
Kroužil, p. Ladislava Doubravová). Po skončení Výlet byl zakončen koupáním a vodními hrátkami
pouti následovaly turnaje ve fotbalu.
v příjemném aquacentru lázní Aurora. Z Třeboně
Děti MŠ přišel pobavit pěvecký kroužek 2. sedmáci odjížděli znavení, ale spokojení. Počasí se
stupně. Nejprve žáci svým malým kamarádům na nás sice zlobilo, ale kdo dodržoval pokyny učizahráli pohádky s písněmi a dvě operky Z. Svě- telů, promáčený určitě nebyl. Za ochotu a vstřícnost
ráka a J. Uhlíře. Předvedli tak výsledky své půl- děkujeme řidiči autobusu TJ Sokol Sedlec-Prčice
roční práce. A aby se děti nemusely se známými panu Hrazánkovi, který se nemalou měrou zasloužil
pohádkovými postavami hned loučit, následoval o pohodu našeho výletu.
pohádkový les. Na 10 stanovištích plnily děti
Dne 15. června opět zavítali do naší školy pracovza pomoci paní učitelek různé úkoly, mohly si níci Ochrany fauny ČR Tábor. Žáci 1. a 2. ročníku
s pohádkovými postavami popovídat a dostaly tak měli možnost poodhalit roušku tmy a přiblížit
od nich i nějakou tu sladkost. Snad se podařilo si některá tajemství nočního života a tvorů, kteří
vytvořit novou tradici a spolupráce dětí MŠ a ZŠ ožívají se západem slunce. Akce byla zaměřená na
bude i v budoucnu pokračovat.
témata týkající se rozmanitosti přírody a zajímavým
I přes nepřízeň počasí se 2. června vydal 6. způsobem doplnila učivo probírané ve škole.
ročník vlakem na dvoudenní výlet do Třeboně. BěDne 17. června se děti z turistického kroužku vyhem prvního velmi deštivého dne jsme si prohlédli daly na poslední výlet v tomto školním roce. Protože
Schwarzenberskou hrobku, a protože jsme ještě děti mají rády zvířata, zamířily tam, kde o zvířátka
neměli vody dost, tak jsme zavítali i do zdejších lázní není nouze, a to na farmu paní Horákové na Březí.
Aurora, svezli se na tobogánu a vykoupali se ve slané Obdivovaly zde několik desítek koní, krásná hřívodě. Zbytek dne jsme pak strávili ve sportkempu bata, ale také kozy, telátko i lamu. Paní Horáková
Doubí, kde jsme se zahřívali sportem v kryté spor- prohlídku zpestřila zajímavým vyprávěním. Děti
tovní hale, anebo sušili oblečení. Druhý den k nám si mohly zvířata nejen prohlédnout, ale také pobylo počasí vlídnější, navštívili jsme Krčínův dům, hladit a ti odvážní se nakonec na koních i projeli.
zámeckou zahradu a celou Třeboň zhlédli z věže na Děkujeme za nádherné odpoledne.
Atletické závody 1. stupně ve Voticích
Deštivé počasí znemožnilo atletické závody
dětem 1. stupně v Sedlci a také posunulo termín
závodů ve Voticích. 20 dětí nakonec odjelo do Votic
v pátek 4. června, aby se zde utkaly společně se
stejně starými dětmi z votické oblasti. Chlapci
i dívky soupeřili s dětmi z Votic, Vrchotových
Janovic, Jankova a Olbramovic.
Děti 1. a 2. třídy nejprve běhaly sprint na 50 m
a pak skákaly do dálky, žáci 3. až 5. třídy ještě navíc
házeli do dálky míčkem. Jednotlivé výkony pak byly
přepočítány na body a v celkovém pořadí naše 2
družstva obsadila 3. a 4. místo ze sedmi. Hodnoceny byly i výkony jednotlivců a na stupně vítězů
se dostali tito chlapci a dívky:
3. místo obsadili Lucie Beranová z 2. třídy,
Barbora Volková z 3. třídy, Natálie Benešová z 5.
třídy a Kryštof Hocke také z 5. třídy.
Na 2. místo se dostali Radek Třešnička z 1. třídy,
Nikola Kadlecová z 1. třídy a Natálie Remešová
z 2. třídy.
Pomyslnou zlatou medaili získali Lada Pešková
ze 4. třídy, Aneta Krejčová z 5. třídy a Petr Dubský
z 5. třídy.
Medailoví závodníci obdrželi diplomy, čokoládové medaile a všichni malí atleti sladkosti. Závody
se i díky lepšícímu se počasí vydařily a naše děti
určitě ve Voticích ostudu neudělaly.
Dne 22. 6. 2010 se žáci devátých tříd vydali Po
stopách Járy Cimrmana. Toto je také název vědomostní hry, které se žáci zúčastnili v rámci Semináře
z Čj a M. Samotné hře předcházel výklad a seznámení se vznikem postavy Járy Cimrmana. Vzpomenuli jsme nedávno zesnulého Ladislava Smoljaka,
poté byl žákům promítnut záznam divadelního
představení „Vražda v salónním kupé“. O týden
později plnili žáci v terénu kolem školy na třinácti
stanovištích úkoly hodné jazykovědce a matematika
Járy Cimrmana. Cílem bylo mimo jiné vyluštit tajenku
a naučit se také jednu z Cimrmanových básní. Celá
akce se vydařila, všichni až na výjimky se snažili. Vítězi
s největším počtem bodů jsou dvojice Pavel Trpka
a Ondřej Mašek, Štěpánka Farová a Jana Hantáková,
Aneta Pechová a Lucie Ryantová.
Na samotný závěr školního roku si žáci šestého
ročníku připravili pro třeťáky dobrodružnou hru „indiánská stezka“. Ti se převlečeni za indiány vydali
po dvojicích od školy k Ježovce a cestou plnili různé
úkoly jako např.: hod oštěpem na bizona, výroba
indiánského šperku, poznávání zvířat a rostlin,
luštění šifry, hod tomahawkem na medvěda a jiné.
V cíli byli přímo u totemu odměněni indiánským
přívěskem. Pak si opekli na ohni špekáčky, vyprávěli
o životě indiánů, svedli několik soubojů a nakonec
zazpívali indiánskou píseň.
Středa 23. června se stala pro žáky 9. ročníků
soutěžním dnem. Během dopoledne si na 13
stanovištích zopakovali hravou formou učivo
přírodopisu, zeměpisu a chemie. Mezi nejlepší
patřili tito žáci: Ondřej Mašek a Pavel Trpka – 44
bodů, Aneta Pechová a Lucie Ryantová – 43,5 bodu,
Michal Krejčí a Jindřich Pospíšil – 43 bodů.
S mateřskou školou se ve čtvrtek 24. 6. 2010
rozloučilo 25 dětí, které půjdou po prázdninách
do první třídy základní školy. Svým vystoupením
na besídce pro rodiče předvedly, jak umí říkat básničky, zpívat písničky, hrát hry a s jakou radostí
cvičí a tancují při hudbě.
25. června proběhl na 2. stupni sportovní den.
Žáci 7. ročníků se vydali turistickou vycházkou přes
Divišovice a Bolechovice na Hulín. V areálu hotelu
si zahráli tenis i minigolf, vykoupali se v bazénu
a někteří se věnovali i sportovnímu rybolovu. Po
náročných sportovních výkonech přišel k chuti
vydatný oběd a poté již následoval návrat k domovu. Děkujeme tímto ochotnému a vstřícnému
personálu za příjemně strávený den.
Žákyně naší školy Markéta Součková se stala
výhercem celostátního kola soutěže „Namalujte
své zdraví“, kterou v měsíci květnu pořádala Česká
průmyslová zdravotní pojišťovna.
ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice
Krásný konec
školního roku
V pondělí 28. 6. ráno se sešla naše 5. třída před
školou. Za chvíli přijel pan Krejčí se svými spolupracovníky a odvezli nás do sportovního areálu na
Monínec. Tady jsme se rozdělili na dvě skupiny.
Chlapci odešli s paní učitelkou M. Sládkovou do
lanového centra a my děvčata s paní učitelkou. L.
Novotnou jsme si užívala tubingu. Nahoru nás vždy
vyvezl pohyblivý koberec a dolů to už jen fičelo. To
bylo výskotu a smíchu!
Pak jsme se s chlapci vystřídaly. V lanovém centru jsme si oblékly ochranné pásy a nasadily helmy.
pokračování na str. 18
Náš domov
18 strana
dokončení ze str. 17
Instruktor vše zkontroloval a dal nám pokyny, jak
máme jednotlivé úkony provádět. Na rozcvičení
jsme prošly malým okruhem a pak mnohé z nás
si zkusily i velký okruh. Byl to nezapomenutelný
ROK NA ZAHRAD Ě
Červenec na zahradě
Červenec je dobou květu velkokvětých odrůd
plaménků, které se s oblibou používají k popínání drobnějších konstrukcí v zahradě. Vykvétají
až 15 cm velkými, jednoduchými i plnými květy
v mnoha barvách. Délka kvetení je závislá na
průběhu počasí. Ve velmi teplých létech květy
záhy odkvétají, ale na rostlině poté zůstávají velmi
dekorativní plodenství tvořená souplodím.
Lichořeřišnice větší je zřejmě naše nejznámější
šplhající letnička. Poslouží nejen k pokrytí plůtků
a zídek, ale můžeme ji vysévat také do truhlíků nebo
na obruby záhonů. Znáte ji v několika odstínech
žluté a oranžové barvy a nově se prodává odrůda
Peach Melba. Je atraktivní díky broskvově zbarvenému květu s jasně oranžovým středem. Velmi
rychle roste, vysévá se přímo do půdy a květy jsou
léčivé – díky obsahu baktericidních látek pomáhají při vnitřních infekcích, zejména močových
cest a ledvin, a zvyšují celkovou obranyschopnost organismu. Lichořeřišnice vyžadují chudší
propustnou půdu a slunné stanoviště, kde dlouho
a bohatě kvetou.
číslo 243, červenec 2010
zážitek, protože jsme překonaly samy sebe. Paní
učitelka nás pochválila, jak jsme šikovné.
S chlapci jsme se sešly dole u lanové dráhy.
Všichni jsme postupně nasedli na čtyřsedadlovou
lanovku a nechali se vyvézt pod vrchol Javorové
skály. Během jízdy jsme pozorovali nádhernou
krajinu kolem sebe. Bylo nám tu hezky.
V restauraci jsme se občerstvili, chlapci si
zahráli petangue a pak už jsme se pěšky vraceli
zpět do Sedlce.
Chtěli bychom poděkovat všem zaměstnancům
na Monínci za to, že jsme mohli prožít tak báječný
den. Celé třídě se výlet moc líbil.
Za páťáky ZŠ Sedlec V. Štěrbová a E. Mrázková
Třapatka patří nejen mezi léčivé rostliny, ale
také mezi záhonové trvalky. Rostlina kvete opakovaně téměř během celého léta. Abychom ji v tom
podpořili, odstraňujeme staré úbory v době, kdy
zasychají jazykovité květy po obvodu úboru. Řez
vedeme hluboko po první rozvětvení, kde většinou
již prorůstají další stonky nesoucí poupata. Pokud je
celý stonek již odkvetlý a žádná poupata se netvoří,
odstraníme ho až u země nad listovou růžicí.
Odkvetlé květy růží odstraňujeme až po první
dobře vyvinutý pětičetný list, u mnohokvětých
odstraňujeme celá květenství. Jen tak rovnoměrně obrazí a budou opakovaně kvést. Některé
letorosty silně přerůstají výšku rostliny, ty je vhodné
zaštípnout.
Přeroubované, dobře ujaté jabloně mají zpravidla značnou růstovou intenzitu. Vždyť neporušená
kořenová soustava zásobuje minerálními látkami
rozpuštěnými ve vodě korunu stromů redukovanou
hlubokým zmlazovacím řezem. Kromě včasného
vylamování letorostů – vlků, vyrůstajících na větvích
původní odrůdy, je třeba také postupně odstraňovat konkurenční letorosty na roubech nové odrůdy
– zpravidla v červenci. Tím zajistíme správný vývin
prodlužujících se letorostů jako základ budoucích
hlavních větví koruny.
Při déletrvajícím suchu zavlažujeme ovocné
dřeviny, hlavně mělce kořenící keře nebo stromky
rybízu, angreštu, dále nízkokmeny jabloní na zakrslých podnodžích a broskvoně, které na zvýšenou
spotřebu vody reagují výrazně vyššími výnosy. Platí,
že vždy jsou lepší větší dávky vody najednou, než
časté, ale povrchové kropení, které nepronikne ke
kořenům stromů.
Odrůdy jabloní náchylné k hořké pihovitosti
čili fyziologické skvrnitosti plodů (Coxova, Dukát,
Clivie, Lord Lambourne, Vanda, Goldstar, Topaz
a jiné) ošetříme přípravkem Kalkosol 0,5 až 1%
na list. Jde o chlorid vápenatý. Lze použít i ledek
vápenatý, nikoli ledek amonný s vápencem, který
má vápník ve formě nepřijatelné pro stromy.
Slabší nebo málo pevné větve obtěžkané ovocem
podepřeme nebo vyvážeme, aby se nezlomily.
Hned po sklizni nebo dokonce současně s ní
můžeme prořezat třešně, pokud jsme tak neučinili
již dříve, v době kvetení. Řezné rány hned po řezu
ošetříme stromovým balzámem, štěpařským voskem nebo latexovou barvou s přídavkem Kuprikolu
nebo Championu.
Zaštípneme letorosty aktinidie za pátým až
šestým listem od posledního plodu.
Od poloviny července začínáme s očkováním
ovocných dřevin ve druhé míze. Známkou dostatečné mízy je intenzivní růst podnoží a snadné
odchlípnutí kůry při řezu do tvaru písmene T.
Petr Kumšta
Koupím:
n Koupím od vás sběretalské předměty – různé
Nabízím:
n Nabízím možnost celoročního ubytování
PLACENÁ INZERCE
Způsob placení řádkové inzerce: vyplněný
kupón spolu s dokladem o zaplacení složenkou
typu A zašlete na adresu MěÚ Sedlec-Prčice. Inzerci můžete platit také přímo na IC v Prčici a na
pokladně MěÚ v Sedlci. I nadále je všem inzerentům
k dispozici plošná forma inzerce v Našem domově,
a to za daných cenových podmínek.
půdní harampádíčko, staré stavební materiály, staré
zemědělské stroje a nástroje a pod. Tel: 604 151
452.
Prodám:
n Prodám starší tašky molitorovky. Telefon:
604 671 745.
- krátkodobé i dlouhodobé, možné jako letní byt.
Ateliér Prčice, Vítkovo nám. 6, tel. 604 151 452,
www.atelier-prcice.cz.
číslo 243, červenec 2010
Náš domov
strana 19
KAREL ŠTURMA
umělecký kovář
ËËË
Výroba:
t
t
t
t
t
mříží, vrat, zábradlí
nábytku, dárkových předmětů
krbových souprav, stojanů na víno
a jiných doplňků
montáž zámků, bezp. závor a pohonů
vrat a bran
zabezpečení a polstrování dveří
ËËË
Bratří Čechů 117, 257 92, Sedlec-Prčice,
tel.: 604 959 667
ZE SPOR T U
Fotbalové jaro
SK Přestavlky
Fanoušci, přátelé a příznivci fotbalu děkují touto
cestou všem fotbalistům SK Přestavlky za dobré
výkony v jarní části fotbalové soutěže. Nejsou sice
fotbalové hvězdy, ale v zimě poctivě trénovali a za
to sklízeli dobré výsledky. Prohráli pouze se třemi
mužstvy: Olbramovicemi, Budenínem a Sedlcem-Prčicí a v celkové bilanci obsadili krásnou čtvrtou
příčku.
Poděkování si zaslouží oba trenéři i vedení klubu.
Věříme, že po letní přestávce budou v novém ročníku
zase bojovat za dobré výsledky. Proto jim přejeme
hodně zdraví a všem sportu zdar.
Jan Konopiský, Přestavlky
O pohár Českého
Meránu
v pétangue
SPOLDRŽIV – Spolek drobných živnostníků
ze Sedlce-Prčice pořádá v sobotu 31. 7. 2010 již
VII. ročník turnaje dvojic v pétanque o pohár
Českého Meránu. Zahájení je ve 13 hodin na
hřišti Na Starce.
Účastnit se mohou zájemci o tento sport starší
18 let, kteří žijí, pracují, případně se pravidelně
rekreují v údolí Českého Meránu.
Startovné je 150,- Kč na dvojici, ve startovném je
zahrnuto občerstvení v hodnotě 50,-Kč/osobu.
Přihlásit se můžete v cukrářství u Pavla. Dejmalíka nebo na telefonu 317 834 486, 732 348 177
nejpozději do 20. 7. 2010.
Zároveň tímto sdělujeme všem, zejména dětem,
že v sobotu 31. 7. 2010 budou sportovní plochy
areálu Na Starce vyhrazeny od 10 hodin turnaji
v pétanque.
red.
Fotbalové léto na hřišti TJ Sokol
TJ SOKOL Sedlec-Prčice zve všechny fotbalové
fanoušky a fanynky na 39.
ročník Memoriálu Františka
Hájka, který se bude konat
v rámci oslav 120 let sedlecko-prčické kopané v sobotu
31. 7. 2010.
Turnaje se zúčastní tato družstva:
Tatran SEDLČANY – I. A třída - Středočeský kraj,
FK TÝNEC NAD SÁZAVOU – I. A třída - Středočeský kraj, Sokol SEZIMOVO ÚSTÍ – I. A třída
- Jihočeský kraj a domácí tým Sokol SEDLEC-PRČICE – I. B třída - Středočeský kraj.
Sled zápasů: 13.00 - 1. semifinále (Tatran
Sedlčany - Sokol Sedlec-Prčice)
14.30 - 2. semifinále (FK Týnec nad Sázavou - Sokol
Sezimovo Ústí)
16.00 - zápas o třetí místo
17.30 - finále
Po celý den turnaje je zajištěno občerstvení
a všechny vstupenky budou slosovatelné. Na vítěze
pak čekají pěkné ceny. Přijďte se pobavit fotbalem.
Po skončení turnaje diskotéka: Oldies Párty.
K. Pištěk – TJ Sokol Sedlec-Prčice
Výsledky našich fotbalistů
V červnu skončila jarním kolem fotbalová sezóna 2009 – 2010. Naši fotbalisté si nevedli zle.
Skvělá je třetí příčka B týmu, A mužstvo se pod
vedením nového trenéra v krajské soutěži také
rozhodně neztratilo, obsadilo celkově 8. místo
a další naše týmy skončily kolem středu tabulky.
PLACENÁ INZERCE
Služby Sedlec-Prčice, s.r.o.,
přijmou pracovníka.
Požadavky: Vyučen zedníkem, ŘP C, T.
Mladší a starší žáci se svými trenéry
pokračování na str. 20
Náš domov
20 strana
dokončení ze str. 19
Přehled výsledků našich týmů:
A mužstvo, I. B. tř. – trenér M. Rybka, ved.
družstva J. Ryšavý, masér P. Jelen
Rk
Tým
1. Petrovice
číslo 243, červenec 2010
Dorost, I A. tř. – trenér K. Kubát, ved. družstva
J. Ryšavý
24
101:18
58
3. Votice
24
97:35
56
2. Jankov
26
71:40
48
7. Sedlec-Prčice
24
54:72
34
26
50:42
46
26
42:58
33
8. Sedlec-Prčice
26
48:49
37
B mužstvo, IV. tř. – trenér J. Špaček, M. Jelen,
ved. mužstva J. Černohorský
Rk
Tým
Záp. Skóre Body
1. Olbramovice B
22
74:27
54
2. Budenín
22
94:29
52
3. Sedlec-Prčice
22
73:23
46
62
2. Týnec
3. Votice
46
121:16
74
8. Sedlec-Prčice
63:44
24
Body
60
26
1. Čáslav B
Skóre
77:31
3. S. Jesenice
Body
135:17
26
58
Skóre
26
Body
83:29
Záp.
Záp.
Tým
Skóre
26
Tým
1. Dobříš
Rk
Záp.
2. Kostelec
Rk
Starší žáci I. A tř. – trenér J. Nádvorník
Rk
Tým
Přípravka, okr. přebor – trenér P. Kubát, ved.
družstva Jan Rataj
Rk
Záp.
Skóre
Body
1. Říčany
24
102:18
66
2. Kunice
24
112:16
63
3. Čerčany
24
94:30
56
6. Sedlec-Prčice
24
54:72
34
Mladší žáci – trenér J. Krejčí, ved. družstva
Jan Rataj
Záp.
Skóre
Body
1. Benešov A
Tým
18
139:13
52
2. GR. Vlašim A
18
123:17
43
3. Načeradec
18
60:19
40
5. Sedlec-Prčice
18
53:68
22
Děkujeme našim příznivcům a partnerům za
podporu a přízeň a těšíme se s vámi na shledanou
v sezóně 2010-2011.
Karel Pištěk a red.
NA P O S L E D N Í C HVÍLI
Sváteční svěcení kapliček se
setkalo s malým zájmem veřejnosti
V odpoledních hodinách v pondělí 5. července
proběhlo slavnostní svěcení trojboké kapličky u Přestavlk zasvěcené věrozvěstům Cyrilu a Metodějovi
a Morové kaple v Prčici. Oba objekty byly v loňském
roce opraveny za pomoci dotačních prostředků.
Trojboká kaplička u Přestavlk byla zařazena do
projektu úprav zeleně v několika místních částech
a finanční prostředky na její opravu byly čerpány
z programu Státního zemědělského intervenčního
fondu. Oprava Morové kaple v Prčici byla opravena
za finanční pomoci Programu regenerace městských památkových zón a rezervací MK ČR.
Slavnostní vysvěcení obou kapliček provedl
P. František Masařík, který u přestavlcké kapličky připomněl nejen oba věrozvěsty, ale i další
světce a patrony naší země. Za zmínku určitě stojí
sv. Václav i sv. Vít, kteří jsou na trojboké kapličce
zpodobněni rukou pana učitele Šíbala.
U morové kaple mimo jiné F. Masařík připomněl oběti morové rány z roku 1680 a zároveň
pronesl přání, aby nejen náš kraj, ale i celý svět,
byl ušetřen jakýchkoliv nákaz, a to ne jen těch
zdraví škodlivých.
Slavnost znovuvysvěcení opravené morové
kaple v Prčici
Shromáždění u trojboké kapličky u Přestavlk
Určitým zklamáním z jinak vydařeného odpoledne byl však malý zájem veřejnosti. Proto si
dovolím poděkovat těm, kteří nezůstali doma a na
slavnostní vysvěcení obou kapliček dorazili.
Mirka Jeřábková, foto A. Valsová
Rozlosování turnaje v Měšeticích
Hrálo se na několika stanovištích, využitý byl
celý prostor u kapličky
V Měšeticích se
koulel pétangue
V pondělí 5. července se za letního, slunečného
počasí konal v Měšeticích již 5. ročník turnaje dvojic
v pétanque pod názvem Memoriál Karla Stibora.
Turnaj slavnostně zahájila starostka města Mirka
Jeřábková společně s panem Stiborem.
Popularita turnaje roste rok od roku, nasvědčuje
tomu i letošní počet startujících – zúčastnilo se ho
60 soutěžících, kteří byli rozděleni do 30 dvojic. Ti
u měšetické kapličky, v příjemném stínu stromů
a při skvělé atmosféře, spolu sváděli urputný boj
až do večera. 1. místo nakonec obsadila dvojice
Váňa a Novák, 2. místo M. Beran ml. a V. Linhart
a na třetím místě skončila Zdeňka Papežová
a Jirka Tůma.
red.
Náš domov
číslo 243, červenec 2010
strana 21
Nad Monínem už zní zvon
V neděli 4. července, tedy na Prokopa, proběhla
v krásném vlahém letním podvečeru v osadě Monín
slavnost, která tu prý nemá již dlouhá léta obdoby.
Za přítomnosti P. Františka Masaříka a několika
desítek lidí – obyvatel Monína a jejich hostů – byla
slavnostně vysvěcena nová zvonička i krásný zvon
Prokop, který je její nedílnou součástí. Zatímco
zvonička je zcela nová, historický zvon Prokop má
již leccos za sebou.
Zvonička na Moníně kdysi bývala a v ní i nádherný zvon Prokop s ještě krásnějším hlasem.
VZPOMÍNÁME, DĚKUJEM E
Kdo byl milován, nebude nikdy
zapomenut.
13. července tomu budou 3 roky,
co od nás navždy odešla
naše drahá manželka, maminka
a babička
paní Marie Pištěková z Prčice.
Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte
tiše s námi.
Stále vzpomíná celá rodina.
Zvonička však zanikla a zvon byl uschován u Pechačů. A pak jednoho dne pan Pechač navrhl, že by
se mohla udělat nová zvonička a do ní že by se mohl
dát onen historický zvon. Slovo dalo slovo, chlapi
z lesa přinesli vhodný kmen, který svou rozsochou
dal základ zvonici, a pak již začalo společné dílo.
Bartoňovi se zasloužili o zrestaurování a vyčištění
zvonu, Martin Vodrážka upravil kmen pro zvonici
a zastřešil ji, pan Novák z Prčice zase vyrobil pro
zvon rameno. Rukou společnou pak monínečtí
chlapi upravili okolí zvoničky.
Slavnost vysvěcení byla stanovena na 4. července, tedy na svátek patrona zvonu a celé zvoničky,
svatého Prokopa. A pan farář P. František Masařík
zvon i zvoničku s velkou potěchou posvětil. Uznale
se přitom vyjádřil o místu i výsledku díla a vyslovil
přání, aby zvon v Moníně oznamoval jen zprávy
veselé, a když už bude muset vyjádřit špatnou
zvěst, nechť jeho krásný hlas dá truchlícím naději
a povzbudí je v žalu.
Foto a text Alice Valsová
Dne 16. července to bude 12 let,
co nás navždy opustila
paní Marie Zavadilová
z Kvasejovic.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi.
Stále vzpomínají manžel, bratr,
syn Josef s rodinou, syn Jaroslav
s rodinou a dcera Ivana s rodinou.
Dále pak vnoučata Jiří, Pepča,
Jaroušek, Hanička, Ivanka, Péťa,
Maruška, Michalka
a ostatní příbuzní.
P. František Masařík s radostí posvětil zvon i
zvoničku na Moníně
INFORMAČNÍ SERV I S
KINO SEDLEC-PRČICE
S R P E N 2010
Animovaný hraný film v českém znění
6. srpna
Alenka v říši divů
pátek
16 a 20 hod.
109 min.
Milostné drama s českými titulky
27. srpna
Nezapomeň na mě
pátek
Na Alenku čeká zážitek, na který hned tak nezapomene.
Ve fantastickém světě se setká s celou
20 hod.
113 min.
Jejich nečekaná láska musí projít silnou zkouškou
způsobenou tragédií v obou rodinách.
škálou pozoruhodných postav.
36,-
Mládeži přístupno
36,-
Mládeži přístupno
Komedie USA s českými titulky
13. srpna
pátek
20 hod.
121 min.
Nějak se to komplikuje
PŘIPRAVUJEME
Vtipný pohled na manželství, rozvod a vše mezi tím.
na září:
Hrají: Meryl Streepová, Alec Baldwin, Steve Martin.
36,-
20. srpna
pátek
Mládeži přístupno
Chlupatá odplata
Fantastický dobrodružný film s českými titulky
Princ z Persie: Písky času
Souboj Titánů
Kouzelná chůva a Velký třesk
Antičtí hrdinové bojující s hordami nepřátel
Swilight sága: Zatmění
20 hod.
106 min.
či s bájnými stvůrami.
40,-
Mládeži do 12 let nevhodné
Náš domov
22 strana
Důležitá telefonní čísla
• Hasiči ............................................150
•
•
•
•
•
místní pohotovost .......... 602 666 150
HZS Kladno ................... 950 870 444
Lékařská záchranná služba ........155
Policie ČR .................................... 158
Obvodní oddělení Votice: 317 812 275
Univerzální - pro hlášení nehod
všeho druhu................................... 112
Středočeská energetická
– pohotovost ................... 840 850 860
• Středočeská plynárenská
– pohotovost ................... 261 153 500
• Centrální ohlašovna poruch
– plyn ......................................... 1239
• Městský úřad Sedlec-Prčice
– podatelna:317 834 384, 317 834 216
mobil: 722 128 780
• Služby Sedlec-Prčice, s.r.o.
– vodovod a kanalizace: 317 834 514
mobil: 731 406 450, 604 622 480
PLACENÁ INZERCE
číslo 243, červenec 2010
Co se kde děje, co
se kde koná?
AKCE:
34. ročník STŘELECKÉHO ZÁVODU
MS Porostlý, Prčice a Přestavlky pořádají v neděli
25. 7. na střelnici v Přestavlkách 34. ročník STŘELECKÉHO ZÁVODU o putovní pohár Českého
Meránu. Veřejný závod jednotlivců a družstev.
Program:
Prezentace od 7,30 hodin.
V 8 hodin start závodu jednotlivců 3 x 15 terčů,
po jeho skončení závod jednotlivců 5 x 10 terčů.
Závod se střílí za každého počasí. Zajištěno
občerstvení a hodnotné ceny.
SETKÁNÍ PO LETECH
Přesně po třech letech se v sobotu 14. 8. od 20
hodin na zimním stadionu v Sedlčanech setkají
matadoři rockové muziky - kapely Houbeles, Atlantik a Mix. Patříte-li také k obdivovatelům těchto
„rockových mladíků“ a jejich muzikantského umu,
nezapomeňte si datum Setkání po letech poznamenat. Jako předkapela vystoupení Marimba.
Prčické posvícení – vzácná návštěva
ze Slovenska i fotbalové utkání
Prčické posvícení se bude konat od pátku 6.
srpna do neděle 8. srpna a i letos nás v jeho rámci,
krom oblíbených pouťových atrakcí, čeká řada
zajímavých doprovodných akcí.
TRADIČNÍ POSVÍCENSKÉ ZÁBAVY
K prčickému posvícení již neodmyslitelně patří
tradiční taneční zábavy v zámeckém parku. Letos
se můžete těšit:
V pátek 6. 8. – Diskotéka s rádiem KISS jižní Čechy,
moderuje Roman Anděl a Tomáš Herber.
V sobotu 7. 8. – rockový nářez s Parkány.
V neděli 8. 8. – Matyas a Argema na závěr.
Začátky zábav vždy od 21 hodin. Pořádá fotbalový
oddíl TJ Sokol Sedlec-Prčice.
POSVÍCENSKÝ FOTBAL
Pro fanoušky a fanynky fotbalu tu máme pozvánku na posvícenský fotbalový zápas. V sobotu
7. 8. se od 16 hodin utká naše stará garda s týmem
FC Hulice.
VÝSTAVA CHOVATELŮ
Místní organizace Českého svazu chovatelů
pořádá již 26. ročník místní výstavy králíků,
holubů a drůbeže. Výstava se koná ve dnech 7.
a 8. srpna v objektu svazu chovatelů v zámeckém
parku. Navštívit ji můžete v sobotu 7. 8. od 1300 do
1800 hodin a v neděli 8. 8. od 800 do 1700 hodin. Pro
diváky bude připraveno občerstvení, v neděli hraje
k poslechu Hošna Band a připravena je i tradičně
bohatá tombola (2 prasata a další pěkné ceny).
Srdečně zveme k návštěvě.
PRČICKÉ POSVÍCENÍ V KOSTELE SVATÉHO
VAVŘINCE V PRČICI
Na neděli 8. srpna přijala pozvání P. Františka
Masaříka další vzácná návštěva – mši svatou bude
Uzávěrka srpnového čísla je v pátek 30. července v 11 hodin.
Na příspěvky došlé po tomto termínu nemusí být brán zřetel.
v kostele sv. Vavřince celebrovat generální vikář bánskobystrické diecéze, ThDr. Marián Bublinec.
Večer jsou pak do prčického chrámu zváni
všichni milovníci dramatického žánru. Divadelní
soubor Petrklíč nám bude v rámci projektu Divadlo v chrámu vyprávět Legendu o Veronice podle
literární předlohy Selmy Lagerlöfové – tajuplný
příběh statečné Římaky, která se setkala s Ježíšem
Kristem na jeho křížové cestě.
PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO
DVORA V SEDLCI:
Pondělí, středa
Sobota
– 1200 - 1700 hod.
– 900 - 1200 hod.
Náš domov, měsíčník Města Sedlec–Prčice. Vydává Město Sedlec-Prčice, nám. 7. května 62, 257 92, IČO 0232645. Šéfredaktor – Alice Valsová,
informace a příspěvky na čísle 317 834 328, mobil: 603 201 583, e-mail: [email protected] nebo přímo na infocentru. Cena 9 Kč včetně 10% DPH,
evidenční číslo MK ČR E 10761, náklad 600 výtisků, tiskne tiskárna Tria Olbramovice. Aktuální číslo v prodeji nejdéle do 15. dne kalendářního měsíce.
Cena inzerce: zadní strana 12,– Kč, vnitřní strany 10,– Kč, inzertní strana 8,– Kč/1 cm2 + 20 % DPH.
Redakce neodpovídá za obsah příspěvků od externích přispěvatelů a za názory čtenářů.
Download

Červenec 2010 - Město Sedlec