MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC‑PRČICE
9 Kč
číslo 293
září 2014
Poděkování starostky města
Vážení spoluobčané.
Uplynuly další čtyři roky
v životě našeho města a k závěru se blíží volební období
2010-2014. Na tomto místě
bych opětovně chtěla využít
možnosti a poděkovat všem,
kteří se podíleli na práci pro naše
městečko a celé správní území.
Děkuji všem zastupitelům, členům rady, komisí
a výborů za práci, kterou v průběhu uplynulých čtyř
let odvedli. Hodnocení je samozřejmě na občanech našeho města, ale dovolím si tvrdit, že končící
čtyřleté období bylo úspěšné a pro naše město se
podařilo vykonat velký kus práce.
Mé poděkování však nepatří pouze členům
samosprávy města, ale i všem pracovnicím a pracovníkům Městského úřadu Sedlec-Prčice, příspěvkových organizací (ZŠ a MŠ, ZUŠ), městské
společnosti Služby a samozřejmě i členům osadních
výborů, občanských sdružení a spolků, kteří svým
nasazením a zájmem o náš region pomohli nejen
realizovat některé z velkých projektů, ale zasloužili
se o rozvoj městečka i z pohledu občanského soužití.
Miroslava Jeřábková
Rekonstrukce komunikací pokračuje
Uhřice – výměna dešt'ové kanalizace
V průběhu letních měsíců byla dokončena oprava
a doplnění odvodňovacího systému v osadě Uhřice,
která předchází samotné pokládce nových povrchů
na komunikacích v intravilánu obce a na spojnici
mezi Uhřicemi a krajskou komunikací na Sušetice. Ty budou provedeny v září stejně jako oprava
komunikace mezi Divišovicemi a Vozerovicemi
a části komunikace v Chotěticích.
Na realizaci tohoto projektu získalo město
prostředky z Regionálního operačního programu
Střední Čechy.
M. Jeřábková
Zdravotní středisko se zatepluje
Město Sedlec-Prčice bylo
úspěšné při získání dotace
ze Státního fondu životního prostředí na realizaci
projektu „Zajištění energetických úspor zdravotního
střediska Sedlec-Prčice“.
Projekt zahrnuje jednak výměnu oken a dveří
na budově a také zateplení fasády a střechy objektu.
Práce byly zahájeny na začátku srpna a dokončeny budou dle smlouvy s prováděcí firmou
nejpozději do 15. 10. 2014.
Chtěla bych na tomto místě poděkovat všem lékařům, nájemcům prostor ve zdravotním středisku,
personálu a občanům za vstřícnost a pochopení,
díky kterým se podařilo bez větších problémů provést výměnu oken a dveří.
M. Jeřábková
Školou už zase zní dětský smích
a povyk, začal nový školní rok
Součástí projektu je i instalace nových oken a dveří
V pondělí 1. září se budovy Základní školy a Mateřské školy Sedlec-Prčice opět rozezněly smíchem
a výskáním dětí. Skončily dva měsíce letních prázdnin, začal nový školní rok.
Zatímco prvňáčci se jistě na září těšili a nedočkavě počítali dny, které jim do začátku školního
roku zbývají, starší školáci možná raději počítali
dny, které jim ještě zbývají do konce prázdnin. Buď
jak buď, prvního září se v kulturním sále základní
školy sešli všichni.
První školní den je především velkou slávou pro
ty nejmenší školáky – prvňáčky. Letos je jich 23
Prvňáčci usedli poprvé do školních lavic
pokračování na str. 14
V tomto čísle najdete:
•Volby do zastupitelstva města – prezentace
kandidátů a volebních stran ....................... 3
• Končí jedno úspěšné volební období ......... 6
•Posvícení završil superúplněk ................... 7
•Jak je to doopravdy s autolékárničkami .... 9
• Kulturní podzim otvírá dveře ................... 10
•Sport, který vyučuje zvořilost ..................... 15
INFORMACE Z RADNICE
O čem jednala rada města
Rada města Sedlec-Prčice na svém
zasedání dne 7. 8. 2014
Schválila:
– úpravu nájemného v nebytových prostorách
čp. 62 pro zástupce ČP, a.s., z důvodu změny
pronajímané výměry
– instalaci nového rozcestníku za sv. Isidorem
u naučné stezky
– tisk skládaného informačního letáku Města
Sedlec-Prčice s úpravou v grafické části na náklady města
– úpravu rozpočtu města na rok 2014 č. 10 v příjmové části plus 42 000 Kč a ve výdajové části
minus 42 000 Kč
– stavební úpravy v prostorách zdravotního střediska
– výzvu žadatelce o prodej části pozemku pč. 1350
v k. ú. Divišovice k předložení aktualizované
žádosti s grafickým znázorněním navržených
terénních úprav pro odvod srážkových vod
z lokality
– postup pro okamžité ukončení smlouvy o dílo
na opravu střechy a zateplení fasády kulturního
sálu při ZŠ s firmou TELKAS a navržený postup
pro dokončení díla v celém rozsahu
Doporučila:
– zastupitelům schválit a vyčlenit částku, která
bude určena pro výplatu odměn členů komisí
a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města,
při ukončení tohoto volebního období
– postup ve věci dvou žádostí o přidělení bytu
v DPS
Pověřila:
– starostku podpisem Zmocnění pro městskou
polici Města Sedlčany provádět na území města
Sedlec-Prčice kontrolu čidla na měření hladiny
Sedleckého potoka umístěného na lávce přes
Sedlecký potok v osadě Měšetice
– starostku zasláním stanoviska k odvolání Povodí
Vltavy, s. p., proti rozhodnutí České inspekce
životního prostředí k zásahu do břehových porostů Sedleckého potoka na správním území
města
Vydala:
– souhlasné stanovisko k vyjmutí komunikace
– od odbočky k osadě Záhoří směr Cunkov –
z plánu zimní údržby krajských komunikací
s tím, že na úseku Jetřichovice-Záhoří bude
zimní údržba komunikace prováděna. Zároveň
Oznámení o době a místě konání voleb
do Zastupitelstva města Sedlec-Prčice
Starostka Města Sedlec-Prčice podle § 29, zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 zákona 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva města Sedlec-Prčice
a volby do Senátu Parlamentu České republiky se
konají:
dne 10. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a dne 11. října 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb:
– v okrsku č. 1 je místnost pro hlasování na MěÚ
v Sedlci, čp. 62, pro oprávněné občany, kteří
jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Sedlci
– v okrsku č. 2 je místnost pro hlasování na informačním středisku v Prčici čp. 69, pro oprávněné
občany, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu
v Prčici
– v okrsku č. 3 je místnost pro hlasování v hasičském domě v Divišovicích, pro oprávněné občany, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu
v osadách Bolechovice, Divišovice, Chotětice,
Mrákotice a Vozerovice
– v okrsku č. 4 je místnost pro hlasování v domě
MěÚ v Kvasejovicích čp. 31, pro oprávněné
občany, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu
v osadách Kvasejovice, Malkovice, Matějov
a Stuchanov
– v okrsku č. 5 je místnost pro hlasování v hasičském domě v Měšeticích, pro oprávněné občany,
kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v osadách
Lidkovice a Měšetice
– v okrsku č. 6 je místnost pro hlasování v hasičském domě v Nových Dvorech, pro oprávněné
2 strana
občany, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu
v osadách Nové Dvory, Myslkov a Veletín
– v okrsku č. 7 je místnost pro hlasování v hasičském domě v Přestavlkách, pro oprávněné občany, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu
v osadách Dvorce, Kvašťov, Přestavlky, Rohov,
Staré Mitrovice, Víska a Záběhlice
– v okrsku č. 8 je místnost pro hlasování v hasičském domě v Uhřicích, pro oprávněné občany,
kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v osadách
Bolešín, Sušetice, Šanovice a Uhřice
– v okrsku č. 9 je místnost pro hlasování v hasičském domě ve Vrchoticích, pro oprávněné občany, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu
v osadách Božetín, Náhlík, Nasilov, Monín,
Včelákova Lhota a Vrchotice
– v okrsku č. 10 je místnost pro hlasování v budově
bývalého obecního úřadu v Jetřichovicích čp.
41, pro oprávněné občany, kteří jsou přihlášeni
k trvalému pobytu v osadách Jetřichovice, Kozinec-Zahoří a Moninec
3. Voliči budou dodány nejméně 3 dny přede
dnem konáním voleb hlasovací lístky. V dnech
voleb na žádost voliče okrsková volební komise
vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací
lístky nové.
4. Volby do zastupitelstva města:
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svou totožnost a státní občanství České
Náš domov
rada doporučila KSÚS požádat o spolupráci
provozovatele GPS navigací a informovat i tímto
způsobem o neudržování komunikace v zimních
měsících
Vzala na vědomí:
– informace o konání 14. ročníku závodů horských
kol Kenda Jistebnický MTB maraton a upozorňuje pořadatele, že odpovídá za průběh akce
a případné škody způsobené účastníky závodu
na majetku města Sedlec-Prčice nebo třetích
osob
– texty informačních letáků ve formátu A4 skládaných se dvěma ohyby pro návštěvníky naučné
stezky „Od vítkovské růže k zázračnému prameni“
– informace o zamítnutí žádosti o investiční dotaci
na odstraňování povodňových škod z roku 2013,
která byla předložena na MD ČR.
Rada města Sedlec-Prčice na svém
zasedání dne 14. 8. 2014
Schválila:
– podpis smlouvy s firmou JONAS a JONAS, s.r.o.,
na dokončení prací u projektu „Zateplení fasády
kulturního sálu“ a „Oprava střechy kulturního
sálu“.
MěÚ Sedlec-Prčice
republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České
republiky. Totožnost a státní občanství prokáže
volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem
o povolení k pobytu.
5. Volby do Senátu Parlamentu České republiky:
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže
svou totožnost a státní občanství České republiky
(platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky
anebo cestovním průkazem).
6. V případě konání II. kola voleb do Senátu se
tyto uskuteční:
dne 17. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a dne 18. října 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
V případě konání II. kola voleb do Senátu volič
obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech
voleb.
7. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky anebo cestovním průkazem).
Miroslava Jeřábková v. r. – starostka Města
Sedlec-Prčice
VZP v Sedlci Prčici
VZP ČR informuje, že její pracovníci budou našim
občanům k dispozici na MÚ Sedlec-Prčice
v tyto dny:
6. 10., 3. 11. a 1. 12.
vždy od 13,00 do 16,00 hodin.
Zájemci zde získají veškerý informační servis
i některé služby zdravotní pojišťovny.
číslo 293, září 2014
VOLEBNÍ PŘÍLOHA
KANDIDÁTI PRO VOLBY DO MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA
SEDLCE-PRČICE 2014
TOP 09 a nezávislí ODS a nezávislí
Miroslava Jeřábková Jakub Ryšavý
Ing. Zbyněk Kobliha Ing. Karel Hocke
Pavel Janda Romana Koblihová
MUDr. Vladimíra Podzimková Antonín Podzimek
Pavel Dvořák Ladislav Otradovec
Josef Sládek Marcela Vostoupalová
Mgr. Štěpánka Trnobranská Jan Vodňanský
Ing. Petra Ratajová Ing. Jiří Otradovec
Jaroslav Šmejkal Jitka Burdová
Mgr. Jana Pešková Jakub Trnobranský
Stanislav Ježek Vladimír Randa
Miloš Doubrava Zdenka Müllerová
Ing. Jan Rataj Petr Kroužil
Martin Smíšek Jaroslav Hošna
Jiří Lev Ing. Tomáš Pištěk
V uplynulých čtyřech letech jsme dokázali, že se o náš společný domov umíme postarat.
Hospodaření města je na dobré úrovni, v mnoha případech jsme úspěšně využili možností spolufinancování z jiných zdrojů (EU, stát, kraj…). Chceme ve své práci pokračovat stejným způsobem,
chceme, aby se naše městečko a vesnice nadále rozvíjely a aby se nám tu všem dobře žilo.
Prosíme Vás o Vaši důvěru.
Naším společným kandidátem na funkci starosty je Miroslava Jeřábková.
Projekty, které bychom si přáli uskutečnit:
-
-
-
-
-
-
-
-
Rekonstrukce náměstí 7. května v Sedlci - oprava povrchů a zeleně, výměna
vodovodních rozvodů, oprava veřejného osvětlení a rozhlasu
Rozšíření a opravy vodovodů a vodojemů
Výstavba či rekonstrukce komunikací a chodníků
Úprava víceúčelové nádrže na kvalitní koupaliště
Rekonstrukce zázemí Sokola Sedlec-Prčice
Údržba objektů v majetku města (hasičské zbrojnice, bytový fond…)
Péče o kulturní dědictví
Podpora činnosti všech občanských sdružení a spolků
číslo 293, září 2014
Náš domov
3 strana
VOLEBNÍ PŘÍLOHA
Kandidátní listina pro komunální volby v Sedlci-Prčici
Česká strana sociálně demokratická
Před čtyřmi lety jsme ve svém programu uvedli: „Naším
zájmem je využít zkušenosti a znalosti spoluobčanů k rozvoji
obce. Budeme jednat rozvážně a s rozumem tak, aby zde
bylo zastupitelstvo, které bude pracovat poctivě, průhledně
a hospodárně, se znalostí místních podmínek. Bude schopno
rozvíjet region pomocí dotačních a operačních programů
v rámci kraje, ČR i EU. Chceme pracovat tak, abychom se
mohli našim spoluobčanům při každodenním styku podívat
do očí a řešit jejich oprávněné požadavky.“
Za tím si stojíme a chceme prosazovat i v dalším volebním
období.
V dalším období budeme prosazovat:
Opravy a rekonstrukce městských ulic i komunikací spojujících naše osady
Údržbu a rozšíření veřejných vodovodů a kanalizace
Údržbu, rekonstrukce a obnovu vybavení hasičských zbrojnic
Rozšíření sportovišť a dětských koutků
Zřízení stezky pro cyklisty a kočárky
Vyčištění „koupaliště“ a jeho využití
Zmenšení městské památkové zóny
4 strana
Náš domov
číslo 293, září 2014
VOLEBNÍ PŘÍLOHA
Volby do Zastupitelstva města Sedlec-Prčice 2014
Křesťanská a demokratická unie –
Československá strana lidová
Volební program:
 Přejeme si žít v moderním městě, ze kterého nebudou
mizet lidé a tradiční hodnoty.
 Nechceme slibovat nesplnitelné, chceme pracovat tak,
aby spoluobčané v dvojměstí a v osadách neměli pocit,
že se někde rozhoduje „o nich bez nich“.
 Chceme pokračovat v dalších úpravách návsí v osadách
a v obnově místních komunikací a cest ve vlastnictví
města.
 Chceme podporovat společenský, spolkový a kulturní život v dvojměstí a v osadách.
 Budeme bojovat za zachování stávající dopravní obslužnosti, i s ohledem na probíhající modernizaci
železničního koridoru.
 Chceme podpořit úpravu sedleckého náměstí, aby mohlo naše dvojměstí reprezentovat opravdu
důstojně.
 Nabízíme nové tváře, jsme tu pro vás.
Stibor Jan konstruktér elektroBolešín
Zavadil Jiří Dis. manažer prodejního servisu Kvasejovice
Václav Bursík technik vodovodního řadu Vrchotice
Jiří Pejša Ing. geodet Sedlec
Jan Kouklík administrativní pracovník Sedlec
Laláková Marie účetní Myslkov
Hofman Jan důchodce Jetřichovice
Míka Tomáš Mgr. pedagog Sedlec
Levová Marie důchodce Božetín
Fára Jan IT technik Sedlec
Kabíčková Klára bez zaměstnání Sedlec
Bezkočka Stanislav důchodce Prčice
Dušková Marie učitelka MŠ Sedlec
Částková Drahuše Mgr. Dis. rodičovská dovolená Kvasejovice
Vandělík Jiří pracovník ve výrobě Sedlec
číslo 293, září 2014
Náš domov
5 strana
VOLEBNÍ PŘÍLOHA
PLACENÁ INZERCE
Z MĚSTA A REGIONU
Končí jedno úspěšné volební období
Končí jedno úspěšné volební období pro město
Sedlec-Prčice
Volební období 2010-2014 se naplnilo a členům
zastupitelstva i rady našeho města zanedlouho
skončí mandát.
Přesto, že posouzení práce samosprávy je
na občanech našeho města, připomenu alespoň
ty nejdůležitější akce, které se za uplynulé čtyři
roky podařilo dokončit, zrealizovat nebo zahájit:
– Rekonstrukce místních komunikací – Vrchotice
(František) - Včelákova Lhota, Víska, Kozinec,
část komunikace v osadě Uhřice, část komunikace v Záběhlicích, komunikace v Mrákoticích,
rozšíření části komunikace v Chotěticích, oprava
komunikací v Dolním Matějově, ve Stuchanově,
výstavba komunikací v ul. Šánovická v Sedlci,
oprava komunikace Veletín - Vratkov, komunikace Nové Dvory - Nedrahovice a komunikace
v osadě Nové Dvory, oprava mostu a části komunikace na Kvašťov, části komunikací v osadě
Přestavlky, část komunikace do Božetína, část
komunikace do Nasilova, část komunikace
v osadě Šanovice, Divišovice
– Oprava střechy na čp. 219-220 v Sedlci
– Oprava kapliček na správním území města
Sedlec-Prčice
– Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Sušeticích
– Postupná rekonstrukce hasičských zbrojnic
v Divišovicích, Šanovicích, přístavba pergoly
u hasičské zbrojnice v Uhřicích
Přístavba výtvarného ateliéru ZUŠ
– Zprůchodnění a rozšíření naučné stezky kolem
Sedlce a Prčice (k Ježovce, sv. Isidorovi, k židovskému hřbitovu, Chotětice – Vozerovice,
Prčice – Kvašťov)
– Digitalizace a ozvučení kina v kulturním sále
při ZŠ
– Nákup komunální techniky na úklid ulic (zametací vůz s kropicí nástavbou)
– Přístavba výtvarného ateliéru ZUŠ Sedlec-Prčice
– Oprava opěrného tarasu u kapličky v Jetřichovicích
pokračování na str. 7
Zrealizované akce:
– Revitalizace Vítkova náměstí v Prčici
– Rekonstrukce komunikací v Prčici – ul. Táborská, Zahradní, Příčná, Blatecká
– Výstavba víceúčelového hřiště u areálu TJ Sokol
Sedlec-Prčice
– Celková rekonstrukce MŠ Sedlec-Prčice
– Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Sedlec-Prčice
– Zateplení fasády a posledního patra ZŠ Sedlec-Prčice včetně výměny oken a dveří
– Zateplení bytového domu a kulturního sálu při
ZŠ
6 strana
Úspěšná revitalizace Vítkova náměstí v Prčici
Náš domov
Celková rekonstrukce budovy mateřské školy
číslo 293, září 2014
Z MĚSTA A REGIONU
dokončení ze str. 6
– Výkup pozemků u koupaliště v Sedlci
rozpočtu (část školky, školní jídelna), z ministerstev
(komunikace, opravy památek…).
– Zateplení fasády a střechy zdravotního střediska
včetně výměny oken a dveří
V současné době probíhá několik
projektů, které budou dokončeny
ještě v letošním roce:
Připravené či dosud nerealizované
projekty:
– Opravy hasičských zbrojnic (Přestavlky, Měšetice, Divišovice) včetně vestavby klubovny
malých hasičů v hasičské zbrojnici v Sedlci
– Oprava místních komunikací v osadách – Uhřice
(včetně odvodnění a dešťové kanalizace), Divišovice- Vozerovice, část komunikace Chotětice
– Rekonstrukce náměstí 7. května v Sedlci
– Rozšíření a opravy vodovodů na správním území
města
– Výstavba a rekonstrukce komunikací a chodníků
– Vyčištění víceúčelové nádrže (koupaliště)
v Sedlci
M. Jeřábková
Opravovaly se sakrální objekty na území města
Některé místní silnice dostaly nové povrchy
Byla zateplena celá budova školy
Padla lípa
v Nových Dvorech
Podzimní Prčické farmářské
trhy budou začátkem října
V pondělí 4. srpna se nad krajem přehnala silná
bouřka. Při poryvu větru se skácela mohutná lípa
v Nových Dvorech. Bylo velké štěstí, že strom padl
do potoka. Poškodil sice přilehlou hospodářskou
budovu, ale nezpůsobil žádné další škody. Členové
místního SDH lípu z potoka odstranili, aby nedošlo
k ucpání toku. Práci jim ale ztěžovali sršni, kteří
měli sídlo uvnitř stromu. Chci poděkovat všem,
kteří se na likvidaci stromu podíleli.
Po čtvrtletní pauze se začátkem října opět přihlásí
Prčické farmářské trhy. Aby
se jejich termín nekryl s oblíbenými svatováclavskými
slavnostmi ve Voticích, byly
podzimní farmářské trhy posunuty na první říjnovou sobotu. A co že na nich
budete moci zakoupit? Vše, co se v průběhu letošního léta urodilo, tedy ovoce, zeleninu, brambory,
poslední květiny a keře, ale také oblíbené koření,
masné a mléčné výrobky, víno, med a medovinu.
Na většinu výše uvedených akcí se podařilo získat finanční prostředky buď z národních, nebo evropských zdrojů. Město Sedlec-Prčice využilo zdroje
ze Státního fondu životního prostředí (zateplení
školy, zdravotního střediska, komunální technika),
ze Státního zemědělského intervenčního fondu
(hasičská zbrojnice Sušetice, kapličky na správním
území města, část naučných stezek), z Regionálního
operačního programu Střední Čechy (školka, komunikace, náměstí, hřiště, přístavba ZUŠ), z krajského
Vladimír Panec, starosta SDH Nové Dvory
A protože do Dušiček bude zbývat už jen měsíc,
mohou tu být už i podzimní a dušičkové vazby
na hroby. S čím nakonec přijedou trhovci, zatím
nikdo dopředu neví, věříme však, že si opět vyberete a domů s prázdným košíkem jistě neodejdete.
Podzimní Prčické farmářské trhy s podtitulem
Podzim, sklizeň, Dušičky se konají v sobotu 4. října
od 9 do 13 hodin na Vítkově náměstí v Prčici. Bližší
informace pro prodejce podá paní Jaroslava Trpková, tel.: 737 766 889, email: Jaroslava.Trpkova@
seznam.cz.
red.
Posvícení završil superúplněk
O víkendu 8. až 10. srpna proběhlo v Prčici Vavřinecké posvícení. Přineslo řadu zajímavých zážitků,
odpočinku a zábavy. Nemalou měrou k úspěchu posvícení přispělo také slunečné, teplé počasí. Jako
kdyby tam nahoře někdo nad námi držel ochrannou ruku, pršet přestalo v pátek odpoledne a začalo
zase v neděli v noci. Navíc nedělní noc zdobil superúplněk, další důvod nezůstávat doma.
Posvícení otevírají i zavírají zábavy v parku
oblíbenou diskotékou s Rádiem Blaník. A protože
páteční noc byla vlahá, cestu si do parku našlo 385
natěšených návštěvníků. Ještě větší úspěch zaznamenala sobotní zábava se strakonickou rockovou
kapelou Parkán. Tu navštívilo 890 platících. Nedělní
zábava se skupinou Starej Matyas pak posvícenské
zábavy 2014 završila. V záři nedělního superúplňku
se na parketu vlnilo 164 platících.
Mimořádně úspěšná byla také nedělní produkce
oblíbené hudební skupiny Poprask z Odlochovic.
Taneční parket praskal ve švech a muzikanti museli
na závěr i nějakou tu písničku přidávat.
I když program posvícení nepřišel s žádnou převratnou novinkou, i tak se na území města konalo
dost akcí, a tak si každý jistě vybral to své.
Posvícení v pátek tradičně zahájili Sokolové
první posvícenskou zábavou v zámeckém parku –
Zatímco první páteční jízdy pouťových atrakcí
se ještě koupaly v dešti, následující dva sváteční dny
byly již zatopené sluncem. Takové počasí ocenili
zejména chovatelé. Jejich jubilejní 30. výstava se
stala vítaným cílem nejedné rodiny a podívat se
číslo 293, září 2014
Náš domov
Úspěšná byla i výstava chovatelů v parku
přijeli i chovatelé z okolí. Stín stromů v zámeckém
parku skýtal příjemný chládek a panovala tu tradičně přívětivá atmosféra. Vedle králíků, holubů
a drůbeže byla v klecích vystavena i další domácí
zvířata, kozy, ovce, selata či exotické ptactvo. I letos
byla připravena bohatá tombola a ti šťastnější si
od chovatelů odnášeli hodnotné ceny včetně živých
„výher“. Spokojení tak byli nejen návštěvníci, ale
i samotní chovatelé, kteří zaznamenali vysokou
návštěvnost.
pokračování na str. 8
7 strana
Z MĚSTA A REGIONU
pokračování ze str. 7
A na závěr výstava ještě v číslech: Vystaveno
bylo 150 králíků, 175 kusů holubů a 168 kusů
drůbeže. Vystavovalo celkem 45 vystavovatelů,
bylo uděleno 30 čestných cen a 4 krásné poháry
pro nejlepší zvířata. Výstavu po oba dva dny navštívilo 880 platících návštěvníků a mnoho dětí,
které tradičně neplatí.
Změnou programu byl avizovaný nedělní fotbal
přesunut na sobotu, sobotní odpoledne tak patřilo
hned dvěma fotbalovým utkáním. Nejprve se domácí dorost od 14 hodin utkal s týmem z Petrovic
a po něm, v 16 hodin, na trávník nastoupilo také
naše áčko. Jeho soupeřem, a nutno dodat, že ne
snadným, byl tým z Jistebnice. I když šlo o takzvané pouťáky, hráči ani trenéři zápasy rozhodně
nepokládali za odpočinkové a divákům se nabízel
zajímavý fotbal. V obou případech si nakonec naše
týmy připsaly vítězství – dorost vyhrál 2:1 a áčko
porazilo Jistebnici 5:3.
zazněly skladby barokních mistrů i autorské improvizace na liturgické zpěvy k poctě sv. Vavřince
a Panny Marie. Pan Múčka některé skladby podrobněji představil a po skončení koncertu proběhla
oblíbená a velmi žádaná exkurze kůru s výkladem
o stavbě a fungování varhan. Výtěžek koncertu byl
věnován na opravu a údržbu historických varhan,
které v našem městě máme.
Mši svatou v kostele sv. Vavřince sloužil P. Vlček
Posvícení ale, přes veškeré světské zábavy a povyražení, je především duchovní slavností. Křesťané
si jím připomínají svátek patrona farnosti, tedy
svatého Vavřince. Proto také nedělní mše svatá
v kostele sv. Vavřince bývá o posvícení svátečnější
a cestu si sem najdou i ti, co jinak v průběhu roku
zajít na bohoslužbu nestíhají. V této souvislosti mi
ještě dovolte připomenout, že je to už rok, co je
zdejším duchovním pastýřem a správcem sedlecko-prčické farnosti P. Martin Vlček.
Ještě nedozněly poslední tóny podvečerního
koncertu a první stánkaři, kterých bylo letos opět
hodně, balili. V této souvislosti mne však napadá
úvaha, že úroveň nabízeného zboží rok od roku
klesá. Stánků, u kterých mělo cenu se zastavit
a možná i něco nakoupit, byla opravdu jen hrstka.
Převládalo asijské zboží nevalné úrovně. Snad je to
jen subjektivní dojem, anebo je to tím, že už máme
běžně všude všeho dostatek a doby, kdy se na pouti
dalo sehnat nedostatkové zboží, jsou už (naštěstí)
dávno pryč.
Důstojným završením svátečních dnů pak bývá
tradiční nedělní koncert vážné hudby. Ten letošní
se konal v rámci 8. ročníku Českého varhanního
festivalu a v kostele svatého Vavřince se na něm
představil skvělý varhaník a zároveň i pěvec s překrásným hlasem, pan Ondřej Múčka. V programu
Křest nového vlastivědného sborníku v Ateliéru
Pout'ové atrakce potěšily hlavně děti
V sobotu mířily kroky návštěvníků také do Ateliéru Prčice. Od 17 hodin se tu konala poněkud
komornější, zato ale velmi srdečná akce. Do světa
byl poslán nový vlastivědný sborník Český Merán,
návštěvníkům byla také představena druhá kniha
regionálního autora Tomáše Míky alias Mořice
Kleina a došlo i na loučení. „Na shledanou a nezapomeň na nás“ jsme řekli majiteli Ateliéru a člověku
u nás váženému – Zdeňku Sedláčkovi, který se
v půli srpna stěhoval i s rodinou do Laosu.
Rčení, že po posvícení bývá půst, dostalo v našem případě ještě další rozměr – posvícení kazí
počasí. S příchodem pondělí se zatáhlo a z oblohy se
už zase řinula voda. Jenže to se už z Vítkova náměstí
stěhovaly i poslední pouťové atrakce a zbýval jen
závěrečný úklid města. Prčické Vavřinecké posvícení
2014 se stalo minulostí a za pár dnů nato budou
minulostí i letošní prázdniny.
Alice Valsová
Foto František Vávra a Alice Valsová
Varhaník Ondřej Múčka při nedělním koncertu
V Nových Dvorech se sešli rodáci
V sobotu 23. srpna se po pěti letech uskutečnilo
druhé setkání rodáků Nových Dvorů. Slavnosti
předcházely pilné přípravy, aby se akce co nejlépe
vydařila.
Sobotní sraz začal u místní kapličky, kde se
konala pobožnost. Tu vedl zdejší rodák – kněz
Václav Šika. Sešlo se víc než sto účastníků. Poté
se všichni odebrali do domu hasičů, kde přítomné
přivítal starosta SDH Vladimír Panec. Několik slov
pronesl i pan Stanislav Mandík starší. Pak následoval slavnostní přípitek a občerstvení. Odpoledne
a večer pokračovala volná zábava s hudební skupinou Strejčci.
Akce proběhla zdárně, ke spokojenosti všech,
a tak bychom ji chtěli za pět let znovu zopakovat.
M. Pancová, SDH Nové Dvory
8 strana
Náš domov
číslo 293, září 2014
Z MĚSTA A REGIONU
Jak je to doopravdy s autolékárničkami
místa, přičemž dostával nejasné a často rozporuplné odpovědi. Nakonec skončil až na místech
nejpovolanějších, tedy na ministerstvech dopravy
a zdravotnictví. Tečku a definitivní odpověď dostal
od Ing. Jiřího Počty z Odboru provozu silničních
vozidel Ministerstva dopravy ČR.
proto není rozhodující. Důležitá je jen a jen použitelnost jednotlivých dílů. Tento princip je dlouhodobě
platný a není jakákoliv snaha, tím spíše ne návrh
nové právní úpravy, která by to měla měnit.“ Tolik
stanovisko ministerstva dopravy. Jinými slovy není
nutné, zrovna tak jako u jakékoliv jiné lékárničky,
měnit striktně celý obsah, ale jen ty části, kterým
končí doba použitelnosti.
Ještě jednou se musím vrátit ke článku, který vyšel
v minulém čísle Našeho domova a který informoval
řidiče o končícím termínu platnosti obsahu autolékárniček.
Na tento článek reagoval jeden z našich čtenářů,
který si povšiml poznámky, že by autolékárničky
měly obsahovat rovněž leták o postupu při zvládání
nehody a resuscitační masku. Našemu čtenáři to
nedalo, jelikož si byl vědom toho, že tato povinnost
byla zrušena. I jal se proto zjišťovat, jak to s resuscitačními pomůckami, letákem a výměnou obsahu
autolékárniček vůbec je. Aby se dobral pravdy, musel
podstoupit martyrium na úrovni práce detektiva.
Surfování na internetu žádný výsledek nepřineslo,
a tak ho brzy vyměnil za telefon. Volal na nejrůznější
Ten na dotaz, zda je nutná výměna obsahu
autolékárniček, odpověděl: „Povinnou výbavu
vozidel včetně lékárniček upravuje vyhláška č.
341/2002 Sb., v platném znění, a to konkrétně §
32, odst. 6, který pro lékárničky mimo jiné stanovuje: Provozovatel vozidla musí lékárničku udržovat
v řádném stavu a jednotlivé druhy zdravotnických
potřeb obměňovat. Doba použitelnosti jednotlivých
druhů zdravotnických potřeb je na nich vyznačena.
Druhy lékárniček, jejich obsah a výbava a použití
podle druhů vozidel jsou uvedeny v příloze č. 14.
Jedná se skutečně o použitelnost jednotlivých
zdravotnických potřeb a nikde není stanoven požadavek na použitelnost celku lékárničky. Toto je
logický výsledek skutečnosti, že jednotlivé potřeby
ze své podstaty mají jinou dobu použitelnosti, např.
nůžky mají použitelnost teoreticky neomezenou.
Pokud je uvedena použitelnost na obalu celé lékárničky výrobcem, není to požadavek výše uvedené
vyhlášky, ale aktivita výrobce. Pro vlastní náplň
Ahoj, prázdniny
U nás je taky hezky
Prázdniny jsou za námi a dětem opět začínají školní
povinnosti. Abychom jim tento trochu smutný
okamžik zpříjemnili, uspořádali jsme poslední
prázdninovou sobotu odpoledne plné soutěží a her.
Přestavlckou náves jsme za pomoci lan, žebříků,
tunelů a lávek proměnili v minilanové centrum doplněné dětmi tak oblíbenými skoky v pytli, dětským
rybolovem a hokejbalem. Děti ještě křídami vyzdobily náves hezkými obrázky a za pomoci rodičů si
namalovaly triko. Každý z dětí dostal píšťalku, aby
mohl odpískat závěr prázdnin a začátek školního
roku. Tak ať se jim ten první školní den líbí!
SDH Přestavlky, foto L. Králová
Léto je za námi
a s ním skončila
i hlavní turistická
sezóna. Začala
už s příchodem
května a byla
opravdu živá. Počet návštěvníků,
kteří si během ní
letos přišli pro informace na informační centrum, rapidně vzrostl. Svědčí to buď
o čím dál větší oblibě našeho města a kraje, nebo
o čím dál větší oblibě infocenter. Buď jak buď, lidé
chodí a ptají se…
Dotazy typu „kde se tady můžeme vykoupat,
najíst, nakoupit…?“ či „co byste nám mohla doporučit zajímavého?“, jsou již naprosto běžné. Čas
od času se ale objeví zcela zvláštní a ojedinělý dotaz.
Zjišťovala jsem například otevírací dobu hradu
Pecka, hledala jsem kemp poblíž Blaníku, v kolik
hodin začíná hudební festival a jaké je tam vstupné,
nebo předpověď počasí na víkend. Asi nejkurióznější dotaz však přišel telefonicky – zoufalý pán se
mne zcela vážně ptal, jak má na klávesnici počítače
napsat vykřičník, když píše pouze jedním prstem.
Sem tam se u nás zastaví i cizinci, většinou jsou
to cyklisté jedoucí po mezinárodní trase Greenways
Praha-Vídeň, kteří hledají cestu. Poznáte je snadno,
bezradně se rozhlížejí, točí mapou na všechny svě-
A jak je to s těmi resuscitačními maskami
a letákem? Jako většina jiných zákonů, i ten č.
341/2002 Sb., prošel od doby svého vydání několika novelizacemi. Zatím poslední vyhláška č.
182/2011 Sb., ruší povinnost mít jako součást
autolékárničky resuscitační masku a leták o postupu při zvládání nehody. Odborníci usoudili,
že zrovna tak jako leták, i resuscitační maska by
laikům ve stresové situaci byla spíše na obtíž. Velmi
srozumitelně novelizaci zákona vysvětluje např.
internetová encyklopedie Wikipedie v hesle „Autolékárnička“. Pokud tedy zakoupíte lékárničku
bez masky a návodu, je to v pořádku.
Tímto se omlouvám všem čtenářům, že jsem
v minulém článku uvedla mylné informace. Přebírala jsem je z několika internetových serverů,
ale jak je vidět, byly chybné.
Alice Valsová, ilustr. foto
tové strany a jejich kola jsou ověšena napěchovanými batožinami.
Zcela samostatnou kapitolou jsou pak partičky
– velmi často cyklistů, ale i motoristů nebo pěších
poutníků. Nevěřili byste, z jakých koutů země k nám
až lidé přicházejí! Bývají to skupiny rozverných
kamarádů nebo rodinky s dětmi užívající si volna
a cestování, kteří chtějí vědět něco víc o našem městě
a kraji. Vyfotí se u sošky škrpálu, nakoupí suvenýry,
pohlednice, vyzvednou si informační materiály
a pak jedou dál. Někdy se však ještě na prahu otočí
a řeknou na rozloučenou: „Pani, přijeďte někdy
taky tam k nám, u nás je taky moc hezky!“ A já jim
to docela ráda věřím.
Alice Valsová
I když do příchodu adventu zbývá ještě moře času, je třeba se na něj připravit. Vyzýváme proto opět
naše občany, kteří by se rádi zbavili vzrostlého jehličnanu, aby nám dali vědět. Také letos bychom
chtěli obě naše náměstí ozdobit důstojnými vánočními stromy a hledáme pro ně vhodné kandidáty.
Máte-li na svém pozemku dostatečně velký smrk, jedli či hustou borovici a už vám překáží, dejte
vědět na městský úřad (tel. 317 834 384) nebo kontaktujte Služby Sedlec-Prčice (tel.: 317 834 514,
mob.: 733 193 690). Strom na naše náklady porazíme a odvezeme.
red.
číslo 293, září 2014
Náš domov
9 strana
OKÉNKO DO PŘÍRODY
Zastavme plýtvání surovinami
Ekorada na září
Zlato je vzácné – v jedné tuně zlatonosné horniny se
nachází jen asi 1-10 gramů zlata. Přesto ho pracně
dobýváme, jelikož zlato má mimořádný význam
v naší kultuře a skvělé technické vlastnosti. Lidé
jsou ochotní za něj platit vysokou cenu. Z našich
domácností každý den odvážíme suroviny, které jsou
pro nás existenčně důležitější než zlato, ale říkáme
jim odpad. Ve skutečnosti jde o plast, sklo, papír,
kovy či organickou hmotu. Vzhledem k vzrůstající
spotřebě a k úbytku zdrojů těchto surovin není těžké
domyslet, co dělat, abychom v dohledné budoucnosti nemuseli ony materiály shánět za stejnou či
vyšší cenu než dnes zlato.
Odpad je možné zpracovat v zásadě třemi
způsoby. Skládkování sice není konečné řešení
a špatně provedené může představovat zátěž pro
životní prostředí, avšak materiály tak nezaniknou.
Skládkování zachová pro budoucí generace šanci
těžit a využívat materiály, které naše generace zpravovat nedokázala a o které bude pravděpodobně
v budoucnosti nouze. Spalování je spojené s převozy
odpadu na velké vzdálenosti, přičemž veškerý ma-
teriál je pak přeměněn na celkem malý podíl energie
a škodlivé látky. Ty buď odcházejí do atmosféry,
nebo jsou více či méně úspěšně zachycovány a je
potřeba je dále zpracovat. Statisíce tun cenných
surovin ročně u nás zbytečně skončí na skládce či
proletí komínem. Vždyť v běžné popelnici se nalézá
přibližně 30 % bioodpadu, 15 % plastu, 20 % papíru,
8 % skla a další jinak využitelné složky. Plýtváme,
platíme a doplácíme...
Recyklace spočívá v opětovném zpracování a využití materiálů. Čtyři pětiny domovního odpadu
je možné recyklovat. Míra recyklace komunálního
odpadu u nás se však pohybuje pouze kolem 20 %.
Češi třídí v domácnostech pouze třetinu z množství
vyhozeného papíru, čtvrtinu skla a pětinu plastů.
Ani sebedokonalejší třídění a recyklace však není
záchrana.
Roman Andres – ekoporadce, ČSOP Vlašim
Rady pro eko-logický přístup k odpadům:
1.
2.
3.
4.
5.
Předcházejte vzniku odpadů – nekupujte zboží s vysokým podílem odpadu (např. obalů).
Nespalujte odpad. Škodí to životnímu prostředí, lidskému zdraví a je to nehospodárné.
Důsledně třiďte veškeré složky odpadu z vaší domácnosti.
Recyklujte, pokud jen to je možné. Pro většinu nefunkčních věcí lze najít nové využití.
Pro bezplatné poradenství kontaktujte ekoporadnu na stránkách www.podblanickeekocentrum.
cz.
6. Ve vaší obci požadujte zavedení systému spravedlivých plateb za odpady – čím více vytřídíme pro
recyklaci, tím méně budeme platit za likvidaci odpadu.
7. Obecní úřady by měly podporovat hospodárné a ekologicky vhodné nakládání s odpady. Osvětou,
dobrou dostupností sběrných míst a zavedením spravedlivých poplatků. Dávají tak veřejnosti
najevo hospodárnost, péči o životní prostředí a ovlivňují tak i chování jiných.
8. Další zdroje: film Příběh věcí (Youtube), www.ekoporadna.cz/video, http://www.ekoporadna.
cz/wiki/doku.php.
Z KULTURY
Kulturní podzim otevírá dveře
Ani jsme se nenadáli a rok už odkrajuje poslední třetinu. Dny se pomalu krátí, světla i tepla ubývá, zato
nás začíná honit čas. Je toho ještě tolik, co se musí udělat, než přijdou podzimní plískanice! Přesto si
jistě najdete chvilku také na kulturu. Co jsme pro vás na podzim připravili?
Divadelní komedie Lochneska
Podzim zahájíme divadelním představením.
V sobotu 20. září nás navštíví divadelní ochotníci
z Petrovic. Ti tentokrát sáhli do domácí tvorby a vybrali si hru Lochneska od autorské dvojice Ladislav
Smoljak a Zdeněk Svěrák.
Lochneska vznikla jako první společný divadelní
počin obou přátel už v roce 1966 a odstartovala
tak jejich dlouholetou spolupráci. Ačkoliv se ale
jedná o prvotinu, rozhodně již nezapře typický
svěrákovsko-smoljakovský rukopis. Přijďte se
proto podívat na začátky této dvojice, která stála
za zrodem fiktivní postavy zapomenutého génia
Járy Cimrmana, vdechla život jednomu kultovnímu
divadlu a napsala scénáře k takovým kasovním
trhákům, jako jsou „Trhák“, „Jáchyme, hoď ho
uhlí... sežral! Tedy, ještě ne všechno, ještě je tam
hromádka briket, jenže on na nich, potvora, leží
a nechce k sobě nikoho pustit!!! K tomu ke všemu
se v čekárně sešla velmi zajímavá skvadra různě
zajímavých lidiček... Veselý funebrák, uplakaná
rozhlasová moderátorka, drzá Andula, nešikovný
opravář, punková kapela… A taky drak!
Máte rádi typický humor slavné dvojice? Zajímá
vás, jak si se scénářem poradili petrovičtí ochotníci?
Pak přijďte 20. září do divadla! Prý to bude velká
švanda pro celou rodinnou bandu!
Začínáme v 19,30 hodin, vstupné je 70 Kč.
***
Koncert v rámci 30. ročníku festivalu Podblanický hudební podzim
Po komedii nás bude čekat vážné umění. Hudební festival Podblanický hudební podzim letos
slaví 30 let svého trvání (více o festivalu v tomto
čísle Našeho domova na str. 11) a to je mimořádná
příležitost pro mimořádný koncert. V sobotu 4.
října v 18 hodin v kostele svatého Jeronýma v Sedlci
přivítáme hudební těleso VERNER COLLEGIUM,
v jehož podání si vyslechneme pořad věnovaný
velikánu české hudby „POCTA ANTONÍNU
DVOŘÁKOVI“.
Foto z představení: archiv souboru
do stroje“, „Na samotě u lesa“, „Marečku, podejte
mi pero“ aj.
V čekárně u lékaře je zima. Proč je zima, když
kamna jsou v pořádku? Není uhlí! Někdo to
10 strana
Účinkují: Ludmila Vernerová – soprán, Jan
Verner jun. – trubka, Pavel Verner – hoboj, Michael Verner – fagot, Julie Vernerová – housle,
Petr Verner – housle, Jakub Verner – housle, viola,
Radka Vernerová – viola, Pavel Verner jun. –
violoncello a Lukáš Verner – kontrabas.
Uměleckým vedoucím je Petr Verner.
Náš domov
Program koncertu:
Antonín Dvořák:
Serenáda op. 44 – I. Moderato, quasi marcia
Ave Maria op. 19b
Ludmila Vernerová – soprán, Jan Verner – trubka
Sonatina G dur op. 100 pro housle a smyčcové
kvinteto
I. Allegro risoluto II. Larghetto III. Scherzo. Molto
Vivace IV. Finale. Allegro
Petr Verner – housle
Cikánské melodie op. 55 Když mne stará matka
zpívala.
Jan Verner jun. – trubka
Rondo op. 94 pro violoncello a komorní orchestr
Pavel Verner jun. – violoncello
Biblické písně op. 99 pro baryton a komorní
orchestr IV. Hospodin jest můj pastýř V. Bože!
Bože! Píseň novou X. Zpívejte Hospodinu píseň
novou Ludmila Vernerová – soprán
Smyčcový kvintet Es dur op. 97
I. Allegro non tanto
Largo z Novosvětské symfonie op. 95
Jan Verner jun. – trubka
Árie z opery Rusalka op. 114
Měsíčku na nebi hlubokém
Ludmila Vernerová – soprán
***
Vedle těchto pořadů jste zváni také do městského
kina, které bude vysílat ještě v listopadu, a také
na další kulturní a společenské akce, na které vás
včas dopředu upozorníme.
red.
číslo 293, září 2014
Z KULTURY
30. ročník festivalu Podblanický hudební podzim začíná
V roce 1984 byl k poctě jednoho z nejvýznamnějších tvůrců vrcholného hudebního baroka, českého
skladatele konce 17. a první poloviny 18. století Jana Dismase Zelenky, založen hudební festival.
Není náhodou, že to bylo v roce, který byl vyhlášen Rokem české hudby a kdy také došlo k odhalení
Zelenkova pomníku v jeho rodišti. Festival dostal název PODBLANICKÝ HUDEBNÍ PODZIM.
Organizace, dramaturgie i legislativy festivalu se ujala Mgr. Věra Dudíková z Benešova a je jeho
duší dodnes. Za tento její přínos do kulturní pokladnice našeho kraje byla v roce 2012 odměněna
čestným titulem Blanický rytíř.
Týden před Vánocemi roku 1679 se v Louňovicích pod Blaníkem narodil velikán evropské barokní
hudby Jan Dismas Zelenka. Nikdo tehdy netušil,
že synka zdejšího varhaníka budou jednou nazývat
géniem, jehož dílo bude srovnatelné s největšími
skladateli pozdně barokní éry – Johannem Sebastianem Bachem, Georgem Friedrichem Händelem,
Antoniem Vivaldim a dalšími mistry vrcholného
evropského baroka. Avšak na rozdíl od svých současníků, jejichž dílo bylo známo a oceňováno již
v 19. století, musel Zelenka čekat na znovuoživení
svých skladeb až do století dvacátého.
Zelenkova hudba měla zvláštní osudy. Jako
hudebník-kontrabasista, dirigent a skladatel
sasko-polských králů komponoval jen pro dvorní
kapelu, zejména pro římskokatolický chrám
v Drážďanech. Když v roce 1745 zemřel, bylo
jeho dílo uloženo do archivních skříní na chóru
jako „zastaralé, nemoderní“. Teprve po druhé
světové válce začaly být Zelenkovy skladby zve-
Program festivalu:
Pátek 3. října v 19 hod.
ČERČANY, kulturní dům
„Slavní muži Almy Mahler“ – hudebně literární
pořad.
Účinkují: Andrea Kalivodová – mezzosoprán,
Kristina Kasíková – klavír, Valérie Zawadská –
mluvené slovo.
Pátek 12. září v 19 hod.
BENEŠOV, Kulturní centrum Benešov.
Sobota 20. září v 18 hod.
ZDISLAVICE, kostel sv. Petra a Pavla
„Pocta svatému Václavu“, účinkuje Janáčkovo
kvarteto.
Neděle 21. září v 15 hod.
LŠTĚNÍ, kostel sv. Klimenta
„VIVAT CAROLUS QUARTUS“ – koncertní hold
Otci vlasti Karlu IV., od jehož narození v roce 2016
uplyne 700 let. Účinkují: Štěpán Rak – kytara, Alfred
Strejček – umělecký přednes.
Sobota 26. září v 19 hod.
TÝNEC NAD SÁZAVOU, Společenské centrum
Týnec
„Setkání věků v hudbě“, účinkují: Štefan Margita
– tenor, Katarína Bachmanová – klavír,
Alfred Strejček – umělecký přednes.
Sobota 27. září v 18 hod.
VYSOKÝ ÚJEZD, kostel Panny Marie
„Cesty naděje“ – čtrnáct zastavení na cestách
naděje prostřednictvím Bible a moudrých mužů
a žen historie lidstva.
Účinkují: Alfred Strejček – umělecký přednes, Štěpán
Rak – kytara.
Neděle 28. září v 15 hod.
VRCHOTOVY JANOVICE, kostel sv. Martina
„Písně staré Evropy“ – české a evropské písně
z doby gotiky, renesance, baroka a klasicismu.
Účinkuje Chairé Příbram – vokálně instrumentální
soubor dobových nástrojů, umělecký vedoucí Josef
Krček.
číslo 293, září 2014
Sobota 4. října v 18 hod.
SEDLEC-PRČICE, kostel sv. Jeronýma
Neděle 5. října v 17 hod.
TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV, kostel sv Bartoloměje
Účinkují: Felix Slováček – soprán saxofon, Felix
Slováček jr. – klarinet, soprán saxofon, Alexey Aslamus – housle, Šárka Hrbáčková – mezzosoprán,
Kateřina Málková – varhany. Slovem provází Věra
Dudíková.
Pátek 10. října v 18 hod.
VOTICE, klášterní kostel sv. Františka z Assisi
Účinkuje soubor PRAGA CAMERATA, dirigent
Pavel Hůla a sólisté Sylva Čmugrová – alt, Roman
Janál – baryton, Lucie Sedláková-Hůlová – housle,
Martin Sedlák – violoncello.
řejňovány a hrány předními interprety. Staly se
jedním z největších překvapení hudebních dějin.
Impulsem k založení festivalu se stal velký galakoncert duchovní a světské hudby Jana Dismase
Zelenky, který se v roce 1980 konal v italské Florencii. Po návratu z Itálie se Věra Dudíková spojila s louňovickým panem farářem Oktábcem, se
sbormistrem neprofesionálnímu chrámovému
sboru z Poříčí Jiřím Pilátem a předním českým
muzikologem Jaroslavem Smolkou. Společně stanovili určité realizační možnosti nejen k samotné
prezentaci díla J. D. Zelenky v jeho rodném kraji, ale
i k shromáždění hudebního fondu J. D. Zelenky pro
potřebu českých profesionálních a neprofesionálních souborů. Tak byl položen i základ hudebního
festivalu „Podblanický hudební podzim“, který se
během let stal nejrozsáhlejším hudebním festivalem
v České republice.
Letošní 30. ročník se odehraje na rekordních
21 místech a přinese posluchačům řadu nezapomenutelných uměleckých zážitků. V rozmezí tří
měsíců se v rámci festivalu představí celá plejáda
špičkových interpretů zvučných jmen i výjimečná
a světově uznávaná hudební tělesa.
Již tradičně bude festival zahájen v Benešově.
V pátek 12. září od 19 hodin se tu představí Filharmonie Hradec Králové a přednese program z díla
Jana Dismase Zelenky, Marca Antoina Charpentiera
a Antonína Dvořáka.
Poté se festival rozběhne do nejrůznějších koutů
Středočeského kraje včetně Sedlce-Prčice, aby byl,
již také tradičně, na sklonku listopadu zakončen
v Neveklově.
Bartošíková – soprán, Ludmila Hudečková – alt,
Ondřej Socha – tenor, Jan Morávek – bas, Vladimír
Jelínek – varhany.
Slovem provází František Kreuzmann. Hostem
večera je skladatelův vnuk Jan Suk.
Pátek 17. října v 18 hod.
VLAŠIM, kostel sv. Jiljí
„Podblanický galakoncert tónů“. Účinkují Jaroslav Svěcený a Julie Svěcená – housle, Hana Jonášová – soprán, Roman Janál – baryton, Vladimír
Rejlek – trubka, Josef Popelka – varhany.
Neděle 19. října v 16 hod.
RADĚJOVICE-OLEŠKY, kostel Narození Panny
Marie
„Spirituály a gospely Ireny Budweiserové“.
Účinkují: Irena Budweiserová – zpěv, Mirek Linka
– elektrická a akustická kytara, Jaroslav Šindler –
elektrická kytara.
Sobota 11. října v 15 hod.
JABLONNÁ NAD VLTAVOU, zámek
Účinkuje: ArteMiss Trio (Adéla Štajnochrová –
housle, Alžběta Vlčková – violoncello,
Jana Holmanová – klavír). Hostem je Jana Knížková – soprán.
Pátek 24. října
LOUŇOVICE pod BLANÍKEM
V 18:30 hod. pietní akt u pomníku J. D. Zelenky.
V 19 hod. Louňovický zámek – koncert
Účinkují: Orchestr a smíšený sbor Gaudium
Pragense, sólisté: Marina Shcherbakova – alt,
Bronislava Tomanová – soprán. Dirigent a umělecký vedoucí Lukáš Hurník.
Neděle 12. října v 16 hod.
KŘEČOVICE, kostel sv. Lukáše
Křečovická mše Josefa Suka v jeho rodišti.
Účinkují: Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy, Filharmonický orchestr IWASAKI
s dirigentem Jakubem Zichou a sólisté: Lenka
Středa 5. listopadu v 19:30 hod.
ŘÍČANY, městské kulturní středisko
Pocta české hudbě“
Účinkují: Pěvecký sbor benešovských učitelek se sbormistrem Tomášem Pergelem a dále Quartetto con
pokračování na str. 12
Náš domov
11 strana
Z KULTURY
dokončení ze str. 11
flauto a sólisté: Dagmar Vaňkátová – soprán, Ondřej
Socha – tenor. Koncertem provází Otomar Kvěch.
Pátek 7. listopadu v 18 hod.
KLADRUBY - REHABILITAČNÍ ÚSTAV, koncertní síň
Účinkuje: Komorní soubor Musica minore, umělecký
vedoucí Martin Petrík a sólisté: Václav Hudeček –
housle, Štěpánka Heřmánková – soprán, Miroslav
Laštovka – trubka.
Slovem provází Jan Čenský a Věra Dudíková.
Sobota 8. listopadu v 19 hod.
BLAŽEJOVICE, koncertní síň obce
Evropská a česká barokní hudba“.
Účinkuje soubor Musica bohemica s uměleckým
vedoucím Jaroslavem Krčkem.
Sobota 15. listopadu v 19 hod.
BYSTŘICE, sál U Jelena
„Z mého života“ – hudebně literární pořad o životě
a díle Bedřicha Smetany a o jeho dvou kvartetních
kompozicích.
Účinkuje Kvarteto Martinů. Autor textu a průvodní
slovo Alfred Strejček.
Pátek 21. listopadu v 19 hod.
LEŠANY, zámek
Účinkuje Pražský barokní soubor.
Pátek 28. listopadu v 19 hod.
Kalendárium na září 2014
n1014 – po letním suchu vyprahlá země nemohla
dát žádnou úrodu, byla bída a hlad.
1614 – toho roku, po dlouhých deštích v době žní,
přišel studený podzim. Koncem září jsou dokonce
záznamy o sněžení v českých zemích.
1814 – v Klementinu byla za září naměřena teplota v průměru 12,7° C, v roce 1864 byla 14,7° C.
V roce 1914 to bylo 13,8° C a v roce 1964 15,4° C.
n2. 9. 1894 zemřel v 68 letech Vojtěch Náprstek,
podnikatel, mecenáš, národopisec a hlavně vlastenec. Až do svých 54 let se oficiálně jmenoval Adalbert
Fingerhut (jako Náprstek se ale podepisoval už od
studentských let). V roce 1848, to ještě studoval,
se zapojil do povstání v Praze i ve Vídni. Poté, co
byla revoluce potlačena a jemu hrozilo vězení, emigroval do USA, kde prožil 10 let. Zpočátku se tam
těžce protloukal, živil se jen nádenickou prací, až
se uchytil v Milwaukee ve Wisconsinu, kde začal
pracovat jako knihkupec. Jeho tamní knihkupectví
se stalo významným krajanským střediskem pro
přistěhovalce z Čech. Stal se také členem vládní
expedice, jejímž úkolem bylo prozkoumat indiánský
kmen Dakota. To byl jeden z impulsů, které jej směrovaly k národopisu. Po návratu do vlasti mu matka,
významná pražská podnikatelka, nejprve vymohla
amnestii, aby se mohl zapojit do normálního života.
Díky matce pak přeměnil rodinný pivovar „U Halánků“ na Betlémském náměstí na centrum české
inteligence a později i muzeum. Jeho zásluhou roku
1865 vznikl Americký klub dam, což byl první ženský
spolek v Čechách, který se mj. věnoval vzdělávání
svých členek. Roku 1866 nechal přistavět k domu
„U Halánků“ nové prostory, protože se tam už rozsáhlé sbírky nemohly vejít. S budováním muzea
A tuhle znáte?
Přijde kovboj do saloonu a říká:
„Barmane, dvě whisky, jednu
za mne a jednu za bráchu“.
Barman nachystá dvě whisky.
Další den přijde kovboj opět do saloonu a zase chce dvě whisky. A to
se pak pravidelně opakuje každý den. Barman už ze
zvyku kovbojovi jeho dvě whisky chystá.
Jednoho dne, když zase kovboj přijde do saloonu
a barman mu nalévá dvě whisky, říká kovboj: „Dnes
pouze jednu!“
Barman se ho smutně zeptá: „Copak, bráška umřel?“
„Ne, ale já jsem přestal pít.“
12 strana
a uspořádáním sbírek mu velmi obětavě pomáhala
jeho žena Josefa. V muzeu se vedle techniky množily i předměty z dalekých krajin, které přiváželi
cestovatelé. Roku 1888 stál Náprstek také u zrodu
Klubu českých turistů, jehož byl prvním předsedou
a hlavním mecenášem. Díky jeho organizačnímu
úsilí a schopnostem dokázal klub brzy po založení
získat prostředky na stavbu Petřínské rozhledny
a k ní vedoucí lanové dráhy. Náprstek se podílel
na založení České společnosti zeměvědné, předchůdkyně dnešní Geografické společnosti, a také
na rozšíření alpinismu. I poslední Náprstkovo přání
bylo ve znamení pokroku – stal se totiž ve své době
prvním Čechem, který se nechal zpopelnit.
n3. 9. 2004 po explozi bomby skončil masakrem
teroristický útok na beslanskou školu, při kterém bylo zabito minimálně 330 civilistů, z toho
186 dětí, dále 10 příslušníků zvláštní jednotky
a 31 teroristů. Islamističtí separatisté obsadili školní
budovu v městě Beslan v Severní Osetii na jihu
Ruské federace 1. září a zajali okolo 1200 žáků
a jejich rodičů. K teroristickému útoku na školu
se přihlásil čečenský terorista Šamil Basajev.
n4. 9. 1914 – první světová válka: na východní
frontě začala bitva u Mazurských jezer, jejímiž
hlavními aktéry byla 8. německá armáda a 1. ruská
armáda. Němci vytlačili Rusy z Východního Pruska.
n
5. 9. 1914 – první světová válka: na západní
frontě udeřila nová německá válečná zbraň – německá ponorka U-21 potopila u severoanglického
pobřeží britský křižník Pathfinder. Z posádky 300
mužů se jich na troskách lodi zachránila jen necelá
polovina. Byla to první válečná loď potopená ponorkou. Tento den začala i bitva u řeky Marny, boje
se přiblížily až na 25 km k Paříži. Francouzsko-britské síly v bitvě zastavily postup německých vojsk
směřujících na Paříž a přinutily je k částečnému
ústupu. To byl konec německých nadějí na rychlé
a vítězné ukončení války. Ale těch zmařených životů!
Za pouhý jeden týden, co bitva trvala, měli spojenci
kolem 250 tisíc mrtvých a zraněných a Němci asi
220 tisíc mrtvých a zraněných.
n6. 9. 684 – se objevila Halleyova kometa. Byla
velmi jasná, čínští astronomové ji popsali takto:
„Dvanáctého dne sedmého měsíce prvního roku éry
Osvícenosti se objevila na západě kometa velká přes
10 stop. Po 49 dnech zmizela z dohledu.“ Podobně
o ní v té době napsali i Japonci. Novodobí astronomové ztotožnili tato dávná pozorování s jedním
z návratů Halleyovy komety. Tu prakticky objevil
anglický astronom Edmond Halley, když na přelomu 17. a 18. století svými výpočty dokázal, že se
jedná o periodickou kometu viditelnou na Zemi
Náš domov
NEVEKLOV, aula základní školy Jana Kubelíka
„Te Deum“ – jedno z nejslavnějších děl Antonína
Dvořáka
Účinkuje: Komorní filharmonie Pardubice, dirigent
Marek Štilec a Smíšený sbor Pedagogické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze, sbormistryně Jana Veverková. Sólisté: Kateřina Šmídová-Kalvachová –
soprán, Luboš Skala – baryton. Umělecký přednes
Alfred Strejček.
Kompletní program 30. ročníku festivalu Podblanický hudební podzim i s medailony interpretů
a informacemi o možnostech rezervací vstupenek
si můžete stáhnout na stránkách: www.podblanickypodzim.cz/program2014.
red.
pravidelně po 75-76 letech. Halley přesně předpověděl její návrat v roce 1758 (16 let po jeho smrti).
n6. 9. 1914 – v noci na 7. září náhle zemřel ve věku
65 let Karel Pawlik, klatovský rodák, geniální lékař,
zakladatel moderní gynekologie. Zpočátku působil
ve Vídni, do Prahy přišel roku 1887 a stal se zde řádným profesorem. Měl mj. také fantastický jazykový
talent, mluvil dobře německy, anglicky, španělsky,
portugalsky, italsky, francouzsky, rusky a začal
studovat i sanskrt. Profesor Pavlík byl dvorním
radou i členem několika zahraničních společností.
Byl celosvětově uznávaným průkopníkem urogynekologie, ve svém oboru zavedl vlastní operační
a vyšetřovací postupy. Za svůj život získal řadu
vyznamenání doma i v cizině.
n7. 9. 1714 ve švýcarském Badenu bylo potvrzeno skončení války o španělské dědictví. Tato
válka představovala největší ozbrojený konflikt
první poloviny 18. století. Její příčinou byl spor
o následnictví na španělském trůnu poté, co v roce
1700 vymřela španělská větev Habsburků. Konflikt
skončil bez jasného vítěze. Francouzi sice zůstali
na španělském trůnu, ovšem za cenu velkých územních ústupků, zejména rakouským Habsburkům,
a příslibu, že nikdy nedojde ke spojení Francie
a Španělska. V Evropě se začala prosazovat tzv.
politika rovnováhy sil na kontinentě.
n
7. 9. 1914 se narodila Ludmila Babková, ze
které se stala herečka Lída Baarová. Pocházela
ze známé pražské podnikatelské rodiny (Brouk &
Babka) a stala se vyhledávanou filmovou představitelkou sličných dívek a mladých žen. Šla z natáčení
do natáčení, během let 1931-1941 měla na svém
kontě 31celovečerních filmů. Ve 30. letech dala
před nejistou nabídkou z Hollywoodu přednost
práci v hitlerovském Německu, kde se zařadila mezi
přední filmové hvězdy, což byl ale začátek jejího
pádu. Počátkem 80. let napsala vzpomínky (Útěky,
1983), které vydal v kanadském nakladatelství 68
Publishers J. Škvorecký. V této autobiografii se
snažila očistit důrazem na svou tehdejší naivitu,
důvěřivost, ale i „smůlu“. Lída Baarová zemřela
27. 10. 2000 osamělá a plná hořkosti. Pohřbená
je v Praze.
n7. 9. 1994 zemřel po mozkové mrtvici, měsíc
před svými 70. narozeninami, James Dumaresq
Clavell, anglickoamerický spisovatel, scenárista,
filmový producent a režisér. Po vypuknutí druhé
světové války se Clavell v 16 letech přihlásil do britské armády a v řadách Královského dělostřelectva
byl poslán do Malajsie bojovat proti Japoncům.
Byl zraněn, zajat a transportován do japonského
zajateckého tábora na ostrově Jáva a později do nechvalně proslulého vězení Changi v Singapuru, kde
váleční zajatci velmi trpěli špatným zacházením ze
pokračování na str. 13
číslo 293, září 2014
Z KULTURY
pokračování ze str. 12
strany japonských stráží. Jeho zážitky ze zajetí se
staly základem pro jeho první román Král Krysa
(1962). Ten hned zaujal čtenáře na celém světě a stal
se bestsellerem, který se dočkal jak filmového, tak
i mnoha divadelních zpracování. Clavellova vlastní
válečná zkušenost však nijak záporně neovlivnila
jeho vztah k japonské kultuře. Ve svém románu
Šógun ji naopak líčí ve velmi příznivém světle.
Později odešel do Hollywoodu, kde nakonec uspěl
jako scenárista s filmy Moucha (The Fly) a Watusi.
Od roku 1959 Clavell produkoval a režíroval v USA
i své vlastní filmy.
n
8. 9. 1944 začala Karpatsko-dukelská
operace. Byla to útočná operace sovětských
a československých vojsk na severovýchodním
Slovensku, která měla spojit povstalecké síly
slovenského povstání se sovětskou armádou.
Odehrávala se v krajně nepříznivých podmínkách a byla do značné míry plýtváním lidských
a materiálních sil. Karpatsko-dukelská operace
sice nebyla pro Čechoslováky a Rusy úspěšná,
vázala však téměř dva měsíce, co trvala, značnou
část německých vojsk (20 divizí), které nebyly
nasazeny proti povstalcům. Byla tak velkou pomocí poskytnutou slovenskému povstání.
n9. 9. 1754 v Olomouci byl za přítomnosti královny Marie Terezie a jejího manžela Františka
Štěpána Lotrinského vysvěcen sloup Nejsvětější Trojice. 35 metrů vysoké sousoší je nejvyšší
v České republice, jeho součástí je i malá kaple.
V roce 2000 bylo, jakožto jedno z vrcholných děl
středoevropského baroka, zařazeno mezi světové
dědictví UNESCO. Sousoší bylo stavěno od roku
1716 jako vděk za ukončení moru, který na Moravě
řádil v letech 1714 až 1716.
n
13. 9. 1914 – od tohoto data byl nezvěstný
František Gellner, básník, prozaik, satirik a také
jedinečný kreslíř. Zmizel na ruské haličské frontě
u dnes ukrajinského města Horodok poblíž Lvova.
Dalo by se říct, že se mu splnilo jeho přání vyslovené
ve sbírce Radosti života: „Nejlépe bylo by vzdálit se
a nikdy se nenavrátit, svým bližním a nejbližším
ztratit se a sám sobě se ztratit“. Bylo mu 33 let.
n15. 9. 1964 „šokující“ obsah pěti beden, které
byly v červenci vyloveny z Černého jezera na Šumavě, představil československý ministr vnitra
Lubomír Štrougal v Praze na tiskové konferenci,
na níž nechyběli zahraniční novináři. Ukázané
nacistické dokumenty vlivným lidem v západním
Německu (mj. spoluzakladateli Sudetoněmeckému
krajanského sdružení Emilu Franzelovi nebo poslanci za FDP Siegfriedu Zogelmannovi) připomněly jejich válečné „hříchy“. Až po srpnu 1968
vyšlo najevo, že celou akci od počátku režírovalo
dezinformační oddělení StB. Akce se jmenovala
Neptun a prozradil ji jeden z hlavních aktérů, L.
Bittman, který emigroval do USA. Bedny s dokumenty nacistické provenience nepotopili do jezera
Němci koncem války, ale pracovníci StB až v červnu
1964. Listiny pocházející například z nacistického
Říšského hlavního bezpečnostního úřadu dodala
sovětská tajná služba. Výsledky akce Neptun také pomohly rozpoutat kampaň proti promlčení válečných
zločinů (mělo se tak stát 20 let po skončení války)
Moudro na tento měsíc:
Sláva velkých lidí by se vždycky měla měřit prostředky,
jichž použili, aby ji dosáhli.
Francois de la Rochefoucauld
číslo 293, září 2014
a západoněmecká vláda musela po diplomatickém
nátlaku prodloužit promlčecí lhůty o pět let.
n16. 9. 1944 zemřel v 74 letech Gustav Bauer,
německý sociálnědemokratický politik, v letech
1919-1920 říšský kancléř Výmarské republiky.
Hitlerovu vládu Bauer přežil v ústraní.
n18. 9. 1904 zemřel ve věku 54 let Herbert von
Bismarck, německý právník a politik, nejstarší syn
říšského kancléře Otty von Bismarcka.
n
20. 9. 1994 zemřel Petr Čepek, většinou zamlklý, tajuplný herec s uhrančivýma očima, kterému rakovina vzala život v 54 letech. Po studiích
na DAMU získal angažmá v ostravském Divadle
Petra Bezruče. V roce 1965 přišel do Prahy a stal
se kmenovým hercem Činoherního klubu. Ve filmu
debutoval v roce 1961 a od té doby vytvořil řadu
osobitých a nezaměnitelných postav. V paměti
diváků je Čepek nezapomenutelně zapsaný např.
jako lehkomyslný důstojník Pavel Malina postižený syfilidou ve filmu Juraje Herze Petrolejové
lampy (1971). „Nebyla to tak složitá role, spíš si
myslím, že byla emotivně působivá,“ tvrdil Čepek.
Jeho podmračený podhled sváděl k přesvědčení,
že je typickým představitelem záporných postav,
ale on mnohokrát dokázal opak.
n21. 9. 1964 – Malta získala nezávislost na Velké
Británii, stále je však členem Commonwealthu.
Maltské souostroví je parlamentní republikou, členem EU od roku 2004, tvoří ji tři obydlené ostrovy
(Malta, Gozo a Comino) a další tři neobydlené ostrůvky. Strategická poloha Malty ve Středozemním
moři z ní udělala důležitý obchodní uzel. Malta se
může chlubit dějinami v trvání přes 7000 let. Většina z celkového půl milionu obyvatel Malty žije
na hlavním ostrově Malta. Vzhledem k malé rozloze
činí hustota zalidnění téměř 1249 obyvatel na km²
Malta je bohatá na historické památky, tři z nich jsou
dokonce na listině Kulturního dědictví UNESCO.
n
22. 9. 1914 – první světová válka: německá
ponorka U-9 během hodiny potopila v jižní části
Severního moře tři britské křižníky. Zahynulo
téměř 1500 námořníků. Německé ponorky bez
jakýchkoliv ohledů a navzdory mezinárodním
úmluvám útočily i na civilní a hlavně obchodní
lodě. Jejich cílem bylo vyhladovět Velkou Británii
a donutit ji ke kapitulaci. Britské admiralitě trvalo
téměř dva roky, než se vzchopila k účinné obraně. Ta
spočívala v tom, že obchodní lodě pluly v konvojích,
které doprovázely a hlavně chránily torpédoborce
a křižníky vybavené hydrofony určujícími polohy
ponorek a ty pak bylo možno snadno zlikvidovat.
n24. 9. 2004 zemřela ve věku 69 let Françoise
Saganová, francouzská spisovatelka. Napsala na 50
knih a her, skládala také šansony, psala filmové
scénáře a působila jako filmová režisérka. Řada
jejích románů byla s úspěchem zfilmována.
n25. 9. 1924 zemřel v 54 letech na otravu krve
Karel Burian, tenor, jeden z největších světových
operních pěvců své doby. Během své kariéry dostal
hodně ocenění, dokonce o něm bylo napsáno, že je
ještě lepší než slavný Enrico Caruso. Burian psal
i básně, fejetony a do češtiny překládal libreta
Wagnerových oper.
n26. 9. 1954 v úžině mezi japonskými ostrovy Honšú
a Hokkaidó potopil tajfun japonský dopravní trajekt
Toya Maru. Z 1300 lidí na palubě přežilo jen 150.
n28. 9. 1994 v Baltském moři se potopil trajekt
MS Estonia. Zahynulo 852 lidí z 989.
n
29. 9. 1944 zahynul v Osvětimi 52letý Rudolf Jelínek, vizovický podnikatel, který uvedl
do světa rodinnou firmu vyrábějící od konce 19.
století ovocné destiláty. Do roku 1938 se značka
Rudolf Jelínek stala mj. významným světovým
pokračování na str. 14
Náš domov
Soutěžíme
s Naším domovem
A je po prázdninách, uteklo to jako voda! Děti se zase
vrátily do školních lavic, dospělí ke svým pracovním
povinnostem a na výlety zbývají už jen víkendy. Ale
i těch je v průběhu podzimu ještě dostatek, počasí
snad bude také přát a pár tipů by tu rovněž bylo,
proto vzhůru do světa.
Dříve ale než se vydáme ven, musím vám odtajnit
obsah minulé hádanky. Pro většinu z vás to vlastně
ani žádná hádanka nebyla, správně jste poznali,
že šlo o les Karhany se studánkou Dobrá voda
nedaleko Monína, Jetřichovic nebo Záhoří. To
podle toho, ze které strany se do tohoto poněkud
tajemného koutu našeho kraje vydáte. Já volila
cestu od Jetřichovic a Záhoří a vyšlápla si louku
plnou lučních květů, včel a motýlů až na hřeben
nad Monínem. Stálo to ale za to, byl krásný slunný
podvečer a z hřebenu se mi nabídl nádherný výhled
na obě strany. Připouštím však, že od Monína je
cesta přece jen schůdnější.
Po vhození všech lístků se jmény těch, kteří
správně odpověděli, do osudí jsem vylosovala jednoho výherce, který již tradičně získává hrneček
města. Tentokrát je jím paní Marie Křížková ze
Sušetic. Gratuluji.
A nyní již k hádance na tento měsíc. Zavedu vás
opět do jedné z našich nejzazších osad, kde přímo
na návsi vztyčili v roce 1868 zbožní lidé kamenný
kříž a v roce 1888 k němu přidali i zvoničku. Zdejší
náves je tak strmá, že pod zvoničkou museli nejprve
vybudovat jakýsi kamenný taras. Jinak to ale nešlo,
v celé osadě byste rovné místo hledali jen stěží.
A pak se ke zvoničce chodívali pravidelně modlit,
do kostela to měli poměrně daleko, a proto o prostor
kolem pečovali a udržovali ho.
O bezmála jedno a půl století dál, v roce 2004,
však autorka publikace Putování za kapličkami
Českého Meránu, Marie Kovalová, místní osadníky musela trochu pokárat. Vytkla jim, že svou
kapličku oplotili nepěkným hliníkovým plotem
a kaplička i kříž se ztrácejí v nevhodně zvolených
hustých dřevinách. Osadníci si vzali výtku k srdci,
ošklivý plot nahradili krásným, kovaným, a místo
urostlých buxusů v zahrádce u kapličky vysázeli
voňavé lilie, růže a pivoňky. Opravy se dočkala i samotná kaplička a dnes je opět okrasou zdejší návsi.
Už tušíte, jak zní jméno osady, ve které se
kaplička a kříž nacházejí? Vaše správné odpovědi
očekávám do konce měsíce na známé adrese nebo
telefonních číslech.
Alice Valsová
13 strana
Z KULTURY
dokončení ze str. 13
dovozcem destilátů do USA. Po okupaci Československa v roce 1939 nacisté přervali nejen Jelínkovo
slibné podnikání, ale spolu s Jelínkem v Osvětimi
zavraždili i jeho manželku. Druhou světovou válku
přežili snad jen zázrakem jejich dva synové Zdeněk
a Jiří. Hned v roce 1948 byla firma znárodněna.
Po roce 1989 byla nakonec privatizována, stala se
z ní akciová společnost a vrátila se k původnímu
jménu Rudolf JELÍNEK.
Údaje o počasí jsou převzaty z knihy J. Svobody, Z.
Vašků a V. Cílka „Velká kniha o klimatu zemí Koruny
české“ vydané v nakladatelství Regia v roce 2003.
Výročí některých událostí u nás:
n1884 – 17. 9. zemřel ve Staré Boleslavi P. Antonín Burian, kde působil dva roky jako sídelní
kanovník. Předtím byl 46 let u nás. Byl farářem
a děkanem v Prčici, byl také jedním z těch, kteří
se zasloužili o založení Občanské záložny v Sedlci
a několik let byl jejím předsedou. P. Burianovi
„na důkaz upřímné lásky“ věnoval A. N. Vlasák
vydání svého Okresu Sedleckého.
n1954 – 10. 9. proběhlo v kostele sv. Vavřince
v Prčici komisionelní vyzvednutí 12 náhrobků
z podlahy kostela. Stalo se tak v rámci stavebních
oprav kostela. Akce probíhala za účasti zástupců
obce, farního úřadu v Prčici, ONV v Sedlčanech,
dvou místních lékařů a konzervátora státní ochrany
památek Jiřího Tywoniaka. Ten o akci informoval
širší veřejnost v Jihočeském sborníku historickém
č. XXVI (1957). Pod náhrobky nebyly nalezeny
žádné lidské ostatky, jen stavební suť a písek. Jiří
Tywoniak byl přesvědčen, že ostatky byly vyzdviženy už dříve. Pod jedním náhrobkem byly nalezeny
úlomky desky z červeného mramoru, na nichž se
dala přečíst část jména „Krčzín..“ a „..z sedlčzan..“.
Tento nález dal podnět k úvahám, že v Prčici by
mohl být pohřbený sám Jakub Krčín. Důvod pro
to byl ten, že v blízkých Mitrovicích měl provdanou
dceru a ta jím byla v závěti ustanovena správkyní
pozůstalosti. Je možné, že poslední dny života byl
Krčín u této dcery a u ní mohl napsat 19. 1. 1604
svoji závěť. Zemřel zřejmě brzy potom, další zatím
známý dokument dokládající, že Krčín je po smrti,
nese datum 9. 2. 1604. Kde Jakub Krčín zemřel a kde
byl pochován, není dodnes známo. V obděnickém
kostele pod honosným náhrobkem, který si nechal
Krčín zhotovit ještě za svého života, žádné ostatky
také nalezeny nebyly.
n
1994 – 3. 9., v pátek, začaly slavnosti k vyhlášení Sedlce-Prčice městem. Od 17 hodin
bylo v kulturním sále slavnostní zasedání nyní už
městského zastupitelstva a od 19,30 hod. následoval slavnostní koncert. Na zasedání byla také
udělena čestná občanství města: Ivanu Mládkovi
(za propagaci pochodu Praha-Prčice písničkou),
Eduardu Černickému in memoriam (starostovi
Sedlce v letech 1873-1882), Václavu Fr. Lobkowitzovi, dále zakladatelům pochodu Praha-Prčice
Karlu Kullemu, Jiřímu Dvořákovi a Stanislavu
Ratajovi (rodákovi z Prčice, sportovci, který se
sem stále vrací). Po skončení zasedání si mohli
zájemci v přísálí kulturního domu prohlédnout
vystavené historické dokumenty. Slavnosti pokračovaly i následující den, 1. října.
n2004 – v zářijovém Našem domově byl mj. obsáhlý článek Miroslava Fialy o jetřichovické škole
„Jetřichovická škola byla založena před 165 lety“.
-MK-
ŠKOLY
Školou už zase zní dětský smích
a povyk, začal nový školní rok
První školní den je velkým svátkem zejména pro nejmenší školáky – prvňáčky
a jejich třídní učitelkou bude paní učitelka Šárka
Mrázková.
Celkem do lavic ZŠ Sedlec-Prčice letos usedlo
239 žáků, z toho 119 chlapců a 120 děvčat. První
stupeň navštěvuje 130 dětí v 5 třídách a druhý
stupeň 109 dětí také v 5 třídách – celkem je tedy
otevřeno 10 tříd. Vědomosti bude žákům vštěpovat 15 učitelů a učitelek (nastoupila nová paní
učitelka Petra Bandhauer, která bude učit hlavně
cizí jazyky – Aj a Nj) a dva vychovatelé ve školní
družině. O správný chod školy se budou starat i další
školní zaměstnanci (školník, kuchařky, uklízečky).
Celkem škola zaměstnává 40 zaměstnanců, z toho
jsou 3 muži.
Ředitelem školy je Mgr. Jaroslav Muška, jeho
zástupkyní Mgr. Miroslava Polidarová. Ti také spolu
se starostkou města Miroslavou Jeřábkovou školáky první školní den ve škole přivítali a popřáli jim
mnoho zdaru nejen v učení, ale i při mimoškolních
aktivitách, které škola pro své svěřence organizuje.
Na žáky první školní den čekala uklizená a připravená škola, odpočatí učitelé i zkušený personál. V průběhu letních prázdnin se dokončovala
výměna oken a zateplení fasády kulturního sálu,
proběhlo také rozsáhlé malování a opravy maleb
na chodbách, ve třídách, v šatnách i v tělocvičně.
Určitě to bylo jedno z nejrozsáhlejších malování
14 strana
za posledních mnoho let. Byly rovněž zakoupeny,
případně vyměněny některé počítače a ve třech
pracovnách bylo nainstalováno nové ozvučení.
Pro lepší orientaci rodičů i návštěvníků školy byly
umístěny venkovní i vnitřní informační cedule.
Upravovalo se a opravovalo i venku, přibyla nová
branka na horním hřišti a nová venkovní trampolína
pro žáky ZŠ i MŠ.
Všechny školní ročníky jsou zapojeny do školních vzdělávacích projektů (celoškolských i ročníkových, krátkodobých i dlouhodobých). Jejich seznam je každý školní rok aktualizován. Škola se také
Svůj provoz zahájila také školka
Náš domov
přihlásila do nové výzvy – tzv. „Tablety do škol“a
je zapojena do akcí „Školní mléko“ (odběr mléka
a mléčných výrobků za sníženou cenu) a „Ovoce
do škol“ – zcela zdarma pro všechny děti 1. stupně.
Samozřejmě že i letos má škola naplánovánu
řadu akcí školních i mimoškolních – společenského,
kulturního či sportovního rázu. Žáci si také opět
budou moci porovnat své znalosti a dovednosti
v nejrůznějších olympiádách a vědomostních soutěžích. V průběhu měsíce října se rovněž rozběhne
činnost přibližně 20 zájmových kroužků.
Nový školní rok začal také dětem v mateřské
škole. A dětí je tu opravdu hodně, byla proto otevřena a zcela naplněna další, čtvrtá třída nacházející
se v modrém pavilonu. Celkem MŠ bude navštěvovat 109 dětí, o které bude pečovat 8 učitelek.
Vedoucí MŠ je paní Jitka Sládková.
Tento školní ročník je prvním ročníkem, který
může naplno využít celou zrekonstruovanou mateřskou školu. Děti si v průběhu jara na nové prostory zvykaly a nyní jim už budou připadat důvěrně
známé. Některé do školky ale v září zamířily poprvé
a jistě se jim nové prostředí také zalíbilo.
Co na žáky ve školním roce 2014-15 čeká?
29. 1. 2015 – ukončení prvního pololetí (čtvrtek)
30. 6. 2015 – ukončení druhého pololetí (úterý)
27. 10. - 29. 10. 2014 (pondělí až středa) – podzimní prázdniny
22. 12. 2014 - 2. 2. 2015 (vyučování začne v pondělí
5. 1. 2015) – vánoční prázdniny
30. 1. 2015 (pátek) – jednodenní pololetní
prázdniny
9. 2. - 13. 2. 2015 – jarní prázdniny
2. a 3. 4. 2015 (čtvrtek a pátek) – velikonoční
prázdniny
1. 7. - 31. 8. 2015 – letní prázdniny
21. 1. 2015 (středa) – zápis do první třídy
Přijímací zkoušky na střední školy a víceletá gymnázia – první termín druhá polovina dubna
22. 4. 2015 (středa) – Den Země
30. 4. 2015 (čtvrtek) – branný den
1. 6. 2015 (pondělí) – Den dětí
Alice Valsová, zdroj: ZŠ Sedlec-Prčice
číslo 293, září 2014
VZPOMÍNÁME, DĚKUJEME
Dne 2. října 2014 tomu bude neuvěřitelných 60 let,
co si v Sedlci v kostele sv. Jeronýma řekli své „ANO“
Miloslav a Vlasta Pištěkovi, rodáci ze Sedlce a Prčice.
Rádi bychom jim touto cestou poděkovali za vše,
co pro nás udělali a dělají, za jejich lásku a obětavost
a z celého srdce jim přejeme hodně zdraví
a ještě spoustu společných let!
Synové Míla a Petr s rodinami a sestra Marta s rodinou.
Děkujeme touto cestou všem,
kteří se přišli 20. srpna 2014
naposledy rozloučit s naší maminkou,
paní Marií Kortánkovou z Veletína.
Děkujeme také P. Martinu Vlčkovi za hezké
rozloučení a jeho slova útěchy, pohřební
službě p. Fáčka za vypravení pohřbu a všem
za květinové dary a projevy soustrasti.
Děkují dcery s rodinami.
ZE SPORTU
Sport, který vyučuje zdvořilost?
To je taekwon-do
Sedlec má již několik let aktivní skupinu největší
školy Taekwon-do I. T. F v České republice – Ge-Baek Hosin Sool – která tradičně každoročně
pořádá nábor nových členů do oddílu.
Martin Zámečník (VI. dan) Ge-Baek Hosin Sool
opravuje žáka
Taekwon-do je moderní bojové umění, které si
klade za cíl všestranný rozvoj jedince po fyzické,
psychické i morální stránce. Hlavní morální zásady, kterými by se měl řídit každý taekwondista,
jsou zdvořilost, čestnost, vytrvalost, sebeovládání
a nezkrotný duch.
V České republice se Taekwon-do cvičí od roku
1987 a je organizováno Českým svazem Taekwon-do ITF, jehož členem je i sedlecká škola Ge-Baek
Hosin Sool. Jako technický dohled zde působí
mezinárodně uznávaný korejský mistr HWANG
HO-YONG, IX. Dan. Vysokou úroveň bojového
umění Taekwon-do v ČR dokládá zisk mnoha
cenných umístnění na mezinárodních soutěžích
během posledních let. Víc než na sportovní stránku
je kladen důraz na výuku umění sebeobrany.
Naše činnost je zaměřena především na mládež
školního věku, ale členskou základnu tvoří i děti
předškolního věku i naopak již dávno plnoletí. Pravidelně pořádáme zkoušky na technické stupně, výukové semináře, soustředění, závody a nabízíme také
individuální výuku. Tréninky vedou kvalifikovaní
trenéři. Standardem naší školy je vysoká kvalita,
velké množství tréninků a bezkonkurenční cena.
Zveme vás na fotbal
4. kolo 14. 09.
5. kolo 20. 09.
6. kolo 27. 09.
7. kolo 05. 10.
8. kolo
První kola nového ročníku fotbalových soutěží už byla odehrána, další fotbalové zápasy jsou teprve před námi. Přijďte
proto také povzbudit naše hráče.
TJ Sokol Sedlec-Prčice
Muži A – I. B třída, odd. D
4. kolo 14. 09. NE 17:00
5. kolo 21. 09. NE 16:30
6. kolo 27. 09. SO 16:30
7. kolo 05. 10. NE 16:00
8. kolo 11. 10. SO 16:00
Sokol Miřetice
FK Říčany
Spartak Průhonice
Sokol Zvole
FK Uhl. Janovice
venku
doma
venku
doma
venku
Muži B – III. třída, skupina A
4. kolo 14. 09. NE 17:00
5. kolo 21. 09. NE 16:30
6. kolo 28. 09. NE 16:30
7. kolo 04. 10. SO 16:00
8. kolo 12. 10. NE 16:00
SK Bystřice A
FK Fercom Týnec n. Sáz. B
Sokol Lešany
SK Olbramovice
Sokol Krhanice
doma
venku
doma
venku
doma
Dorost U19 – I. A třída, odd. E
4. kolo 13. 09. SO 10:15
5. kolo 21. 09. NE 10:15
6. kolo 27. 09. SO 10:15
7. kolo 04. 10. SO 10:15
8. kolo 11. 10. SO 10:15
FK Mníšek pod Brdy
SK Litavan Bohutín
SK Petrovice
TJ Drozdov
Lety
doma
venku
doma
venku
doma
Starší žáci U15 – Okresní přebor
číslo 293, září 2014
Tréninky budou probíhat pravidelně každý týden
v pondělí od 14:00 do 15:30 hod. v Dětském domově
se školou pod vedením kvalifikovaného učitele Tomáše Veverky (III. dan, +420 775 938 018). Více
informací naleznete na www.tkd.cz.
Mária Trundová, foto archiv svazu
Protáhněte si nohy
cestou kolem kapliček
Klub přátel dlouhých
kilometrů Sedlec-Prčice
zve v sobotu 20. září
všechny příznivce zdravého pohybu a turistiky
na 8. ročník pochodu
Z Prčice za kapličkami
Českého Meránu.
Start je od 7 do 10 hodin
v Ateliéru Prčice na náměstí v Prčici, cíl do 16
hodin tamtéž.
Pro účastníky jsou připraveny 4 délky tras: 6,
12, 18 a 25 kilometrů.
NE 14:45
SO 11:00
SO 14:15
NE 10:15
volno
TJ Krásná Hora
Sokol Daleké Dušníky
SK Petrovice
SK Klučenice
venku
doma
venku
doma
Mladší žáci U12 – Okresní přebor 7+1
4. kolo 13. 09. SO 10:00 SK Benešov C venku
5. kolo 20. 09. SO 09:30 Sokol Trh. Štěpánov doma
6. kolo 28. 09. NE 11:00 FC Graffin Vlašim B Libež
7. kolo 04. 10. SO 09:30 Sokol Senohraby doma
8. kolo 11. 10. SO 14:00 Sokol Nespeky Čerčany
Starší přípravka U10 – Okresní přebor 5+1
4. kolo 13. 09. SO 12:30 FC Graffin Vlašim A
1. kolo 17. 09. ST 17:30 SK Posázavan Poříčí n. Sáz. A
5. kolo 20. 09. SO 10:00 SK Benešov
11. kolo 24. 09. ST 16:30 Sokol Kondrac
6. kolo 27. 09. SO 12:30 Sokol Senohraby
7. kolo 04. 10. SO 09:30 Sokol Netvořice
8. kolo 11. 10 SO 12:30 Sokol Jankov
doma
venku
venku
doma
doma
venku
doma
ZMĚNY VYHRAZENY
SK Přestavlky
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
Náš domov
14. 09.
20. 09.
28. 09.
04. 10.
11. 10.
NE
SO
NE
SO
SO
17:00
16:30
16:30
16:00
16:00
Sokol Neustupov
FK Budenín
Jiskra Struhařov B
Sokol Maršovice B
Sokol Miličín
venku
doma
venku
doma
venku
15 strana
ZE SPORTU
Na kole za sportem i rehabilitací
Jízdní kolo nejen
jako sportovní
náčiní, ale také
jako rehabilitační pomůcku
nabízí nová prodejna s půjčovnou, servisem
a masážním
koutkem v ulici
U Pivovaru 2304 v Benešově. Její provozovatelé,
Karel Fatura a Martina Červená, chtějí zároveň
zákazníkům poskytovat odborné poradenství, aby
se při cyklojízdě vyvarovali chyb způsobujících
zdravotní komplikace.
„Optimisté říkají, že 70 procent lidí jezdí na kole
špatně, podle pesimistů je to až 85 procent. Vidím
kolem sebe, že se lidé buď na kole hrbí, mají ho na svou
postavu malé, mají špatně nastavené brzdy… Je to
spousta drobností, které ale vcelku působí negativně.
Když se budete krčit za volantem auta, po 100 kilometrech z něj skoro nedokážete vystoupit. Na kole je
to ještě horší – stačí špatně nastavené sedlo a po 20
kilometrech se jízda stane nepříjemnou. Řadu lidí to
i odradí,“ říká Karel Fatura, který v oboru působí už
20 let. Ve Znojmě, kde také podniká, naučil znovu
jezdit na kole i spoustu seniorů.
Na Benešovsku, kam se přestěhoval za přítelkyní, je podle něj cyklistické zázemí stejné jako
jinde v republice. I zde chybí půjčovny s kvalitními
koly, na kterých by se lidé nemuseli bát svézt. „Zájemcům půjčíme kola pro všechny věkové kategorie,
horská, silniční i crossová, máme také dětské vozíky
za kolo nebo nosiče na auta. V budoucnu bychom
chtěli nabídnout i elektrokola,“ dodal Karel Fatura.
Martina Červená dodala, že chtějí zákazníkům
nabídnout i nadstandard v podobě kola jako rehabilitačního nástroje. „Kolo pomáhá neuvěřitelným
způsobem vracet hybnost. Je vhodné pro lidi s různým
handicapem, dokáže pomoci po úrazech a operacích, odlehčí kloubům a zatěžovaným partiím. Je
kompenzací k sedavému zaměstnání. Musí být ale
správně postaveno a upraveno podle individuálního
stavu klienta“.
Kontakt pro další informace: Karel Fatura, tel.:
603 834 728, e-mail [email protected]
Jaroslava Tůmová, foto archiv Posázaví
PLACENÁ INZERCE
DŘEVĚNÉ BRIKETY
Dušek Roman
z tvrdého dřeva
Vysoká výhřevnost, stále příznivá cena
Montáže rozvodů vody, kanalizace a topení.
Rekonstrukce koupelen na klíč.
Montáže kotlů klasických, zplynovacích,
kotlů z programu „KOTLÍKOVÉ DOTACE“
s automatickým přikládáním BENEKOV.
Balení 10 kg, paleta
Vojkov – budova špejcharu
Tel.: 604 250 944, 603 837 146
Víska 15, 257 91 Sedlec-Prčice
tel.: 605 371 506, 607 537 114
www.stavebnipracesedlec-prcice.cz
Řádková inzerce
Vyplněný kupón spolu s dokladem o zaplacení složenkou typu A zašlete na adresu MěÚ Sedlec-Prčice.
Inzerci můžete platit také přímo na IC v Prčici a na
pokladně MěÚ v Sedlci.
Pavel Konopiský
Prodej
štěrku, písku, kamení
NABÍZÍM:
PRODÁM:
 Nabízím skladové prostory k pronájmu –
technické budovy Ateliéru Prčice na Vítkově
náměstí v Prčici. Prostory jsou zastřešené a
uzamčené. Tel.: 604 151 452.
 Prodám rekreační domek se zahrádkou a
dvorkem. Druhá kategorie 2+1 a dílna. K
dispozici vjezd autem a parkování ve dvoře.
Cena 650 000 Kč, při rychlém jednání možná
sleva dle dohody. Tel.: 606 840 293.
16 strana
Náš domov
Přestavlky 53
Sedlec-Prčice, 257 91
Tel.: 737 105 480, (P. Sládková)
[email protected]
www.pisek-konopisky.websnadno.cz
číslo 293, září 2014
INFORMAČNÍ SERVIS
Zveme vás do kina
3. října od 20 hodin
Program kina Sedlec-Prčice na říjen 2014
POMPEJE
Akční drama Kan. / Něm.
102 min., 40 Kč
Mládeži do 12 let nevhodné
Hlavní hrdina Milo, otrok, který se stal gladiátorem, čeká na svůj poslední boj, aby zničil své soupeře a dostal se
na svobodu. S výhledem na svobodný život se zamiluje do dcery bohatého obchodníka, která však má být proti své
vůli provdána za zkorumpovaného a zhýralého senátora. Jejich opravdový problém se ale připravuje v hlubinách Země.
V osudových hodinách po erupci Vesuvu, ve chvílích totálního chaosu a děsivé zkázy se musí Milo probojovat ven
z gladiátorské arény a podstoupit boj s časem.
Hrají: Emily Browning, Kit Harington, Kiefer Sutherland, Carrie-Anne Moss, Jessica Lucas a další.
10. října od 20 hodin
HERKULES: ZROZENÍ LEGENDY
Akční dobrodružný film USA
90 min., 40 Kč
Mládeži do 15 let nevhodné
Antický hrdina Herkules přišel na svět jako polobůh – syn vládce bohů Dia a smrtelné ženy – vybavený nadlidskou
silou a odvahou. Už od kolébky je zaslíben velkým činům: podle věštby má svrhnout tyranskou vládu svého nevlastního otce. Herkules ale zprvu o své skutečné identitě a o svém velkém poslání nic netuší. Jediné, po čem touží, je
láska krétské princezny Hébé.
Hrají: Kellan Lutz, Gaia Weiss, Richard Reid, Roxanne McKee, Scott Adkins a další.
17. října od 20 hodin
NOE
Dobrodružné drama USA
138 min., 40 Kč
Mládeži do 12 let nevhodné
Země se ocitla na kraji propasti, kam ji zavlekla lidská rasa. Nejvyšší se rozhodl pro kompletní restart v podobě
gigantické potopy. Pro obnovu člověčího druhu si vybral Noema a jeho početnou rodinu. A protože Noe ví, že zkáza
přijde s vodou, začne stavět archu, obří lod', na níž by se on i jeho rodina zachránili. Kromě toho na plavbu musí
přizvat i zástupce všech živočišných druhů, aby život na „nové“ Zemi mohl být úplný.
Hrají: Russell Crowe, Jennifer Connelly, Logan Lerman, Douglas Booth, Emma Watson, Ray Winstone, Anthony Hopkins, Dakota Goyo, Mark Margolis, Nick Nolte a další.
24. října od 20 hodin
JÁ, FRANKENSTEIN
Akční sci-fi USA/Austrálie
92 min., 40 Kč
Mládeži do 12 let nevhodné
V zimě roku 1795 stvořil šílený doktor Frankenstein monstrum, kterému se podařilo přežít až do dnešní doby. Démoni,
vedení temným princem Naberiem, se snaží odhalit tajemství Adamova stvoření, aby ho využili k zničení celého lidstva. Proti démonům stojí chrliči v čele s královnou Leonore, kteří se snaží Adama ochránit za jakoukoliv cenu. Adam
si začne uvědomovat, že může být klíčem k ovládnutí celého světa, a musí se rozhodnout, na čí stranu se přidá...
Hrají: Aaron Eckhart, Yvonne Strahovski, Miranda Otto, Bill Nighy, Jai Courtney, Caitlin Stasey a další.
31. října od 20 hodin
10 PRAVIDEL, JAK SBALIT HOLKU
Česká komedie Karla Janáka
100 min., 40 Kč
Mládeží přístupné
Marek žije ve vlastním vesmíru. Je to chytrý a milý student astrofyziky, jehož největší láskou jsou hvězdy a horoskopy.
Jeho dráhu mu však jednoho dne překříží dívka snů a Marek se zamiluje tak beznadějně, že ve škole není schopen
ani udělat zkoušky. Markovi přátelé jsou odhodlaní zasáhnout. Marek pod vedením otce a přátel absolvuje velmi
svérázný kurz dívčí psychologie. Platí ovšem v životě těch 10 zaručených pravidel přesně podle knížek?
Hrají: Matouš Ruml, Kristína Svarinská, Miroslav Donutil, Jakub Prachař, Jan Dolanský, Tereza Nvotová, Radim Uzel
a další.
Co se kde koná?
VÝSTAVY
Od 19. září do 19. října je v Městském muzeu
Sedlčany k vidění výstava u příležitosti 90 LET
SKAUTINGU V SEDLČANECH. Vernisáž výstavy
se uskuteční 19. 9. 2014 v 18 hodin.
V rámci oslav tohoto významného výročí se 4. října
uskuteční ve skautském areálu na Červeném Hrádku
Skautský den a setkání příznivců skautingu. Začátek v 10 hodin.
V koncertním sále KDJS bude od 15. do 30. září
nainstalována výstava LETECKÉ FOTO SEDLČANSKA. Sedlčanský rodák Zdeněk Vlček představí letecké fotografie, zejména Sedlčan a okolí,
číslo 293, září 2014
ale také snímky vybraných českých hradů a zámků.
Klukovský sen o létání si splnil až v 45 letech, kdy
absolvoval letecký výcvik. Od té doby se s kamarádem Karlem Pištěkem, který ho k létání přivedl,
příležitostně věnuje snímkování pozemních objektů
z paluby ultra lehkého letadla.
DIVADLA A KONCERTY
16. 9. od 17 hodin mohou děti v Městském divadle
na Poště, Benešov, zhlédnout pěknou pohádku v podání Divadelní společnosti Julie Jurištové STRAŠIDELNÝ MLÝN. Prodej vstupenek na místě před
představením, vstupné 50 Kč.
Ve čtvrtek 18. září od 19,30 hodin rozezní divadelní
sál KDJS Sedlčany nefalšovaná moravská dechovka.
Těšit se můžete na kapelu VLČNOVJANKA, která
Náš domov
byla založena v roce 1977. Během 37 let se kapela
vypracovala mezi nejlepší dechové orchestry nejen
svého kraje, ale bezesporu celé České republiky. Repertoár kapely tvoří převážně interpretace lidových
písní a skladby známých autorů dechové hudby,
ale poslechnout si můžete také skladby moderní
a muzikálové, čímž Vlčnovjanka reaguje na trend,
který se stále více prosazuje u nás i v zahraničí.
8. 10. od 19 hodin vystoupí v KD Karlov, Benešov,
KAMIL STŘIHAVKA v rámci své Unplugged
Tour 2014. Nabídne koncertní program, ve kterém se snoubí jedinečný hlas, nikdy živě hrané
písně, léty prověřené hity a nové aranžmá s akustickými nástroji. Vstupenky zakoupíte v prodejní
síti Ticketstream a CA Klára, Masarykovo náměstí
158. Vstupné 390 Kč a 490 Kč.
pokračování na následující straně
17 strana
INFORMAČNÍ SERVIS
DALŠÍ AKCE
dokončení z předchozí strany
V sobotu 13. 9. jste zváni na 40. ročník oblíbeného
pochodu KRAJEM KAMENŮ, který pořádá Klub
českých turistů Petrovice. Tento ročník je zároveň
věnován zakladatelům pochodu, Květě a Jaroslavu
Kloudovým. Nachystány budou trasy o délkách 14,
19, 24 a 28 km, cyklotrasy 30, 50 a 75 km a dokonce
i jedna koňská trasa o délce 20 km. Start pochodu
je ve škole v Petrovicích od 7 do 10,30 hodin, cíl
tamtéž do 18 hodin. Základní startovné je 30 Kč.
Důležitá telefonní čísla
• Univerzální tísňové volání pro hlášení nehod
všeho druhu.................................. 112
• Hasiči ...........................................150
místní pohotovost .......... 602 666 150
• HZS Kladno .................... 950 870 444
• Lékařská záchranná služba ............155
• Policie ČR .................................... 158
Obvodní oddělení Votice: ...974 871 760
• Středočeská energetická
– pohotovost ................... 840 850 860
Jazykovka Votice pořádá 13. 9. od 10 do 15 hodin
pro všechny maminky, které se chtějí naučit vařit
zdravěji, KURZ BEZLEPKOVÉHO VAŘENÍ.
Lektorka Lucie Mráčková poradí, jak se vypořádat
s bezlepkovou dietou, jaké potraviny nakupovat a že
bezlepková strava není prospěšná jen pro celiaky.
Cena kurzu je 250 Kč, v ceně je zahrnuta příprava
čtyř bezlepkových jídel včetně následné konzumace. Hlídání dětí zajištěno. Rezervace na tel.:
777 567 713 nebo 776 624 235.
•
•
•
•
Středočeská plynárenská
– pohotovost ................... 261 153 500
Centrální ohlašovna poruch
– plyn ......................................... 1239
Městský úřad Sedlec-Prčice
– podatelna:317 834 384, 317 834 216
mobil: 722 128 780
Služby Sedlec-Prčice, s.r.o. – služby obyvatelům, vodovod a kanalizace: 317 834 514
mobil: 733 193 690
PLACENÁ INZERCE
V sobotu 13. 9. od 13 do 23 hodin proběhne DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V PIVOVARU VYSOKÝ
CHLUMEC. V průběhu dne budou připraveny
prohlídky pivovaru, čepovat se budou místní piva
včetně tmavého speciálu Baron a návštěvníky pobaví bohatý kulturní program (vystoupení harmonikářů, břišních tanečnic, aerobicu a hudebních
skupin Hošna Band, Rock Wonder a Lucie Revival).
13. 9. od 12 hodin proběhnou PIVOVARSKÉ
SLAVNOSTI také v areálu pivovaru Ferdinand
v Benešově. Vystoupí kapely Nothing, Pelant,
Krucipüsk, Čejka Band, Bílá nemoc, Lahvátor,
Tibet, Štěpán Kojan i dechová hudba. Můžete se
těšit na pivovarské zajímavosti, jízdy na ponících,
lanové centrum, tvořivé dílničky, malování na obličej, soutěže na pivovarské téma pro děti a dospělé.
Je zajištěno také občerstvení - tradiční a pivní speciality, rybí speciality, koláče, dortíky, guláš z polní
kuchyně, pivo Ferdinand a pivní speciály včetně
nefiltrovaných piv, Ferdináda. Vstupné: 100 Kč
(včetně nápoje nebo prohlídky pivovaru).
13. 9. od 13 hodin jste zváni do Táborských kasáren
v Benešově na DEN PREVENCE A INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU. Připraveny
budou ukázky techniky ISZ včetně jejich vozidel,
prezentace preventivních složek a služeb, ukázky
služebních psů. Doprovodný program pro děti, malování na obličej, tvarování balónků, dětské tetování.
O hudební doprovod se postará skupina Poprask.
Nemocnice Benešov pořádá v sobotu 20. 9. na louce
u hematologie multižánrový festival na podporu
dětského oddělení benešovské nemocnice OPEN
DOOR HOSPITAL FEST. Od 13 hodin bude probíhat nepřetržitý proud dětských pořadů (Dr. Klaun,
mažoretky, divadelní představení divadla Krokodýl,
Loutkový soubor z Bystřice, dětské karate, orien-
tální tanečnice a další), na které od 16 hodin naváže
hudba. Vystoupí Czech It, ROCKTOM, Ruce nohy,
Čejka Band, Duo Lucie a Renata. Od 20 hodin pak
odstartuje vzpomínka na letní kino: promítáním
českého filmu Revival režisérky Alice Nellis s B. Polívkou, M. Krobotem, K. Heřmánkem, Z. Bydžovskou, V. Dykem, R. Genzerem a dalšími. Vstupné
na festival je zdarma, dětské oddělení podpoříte
koupí originálního odznáčku v hodnotě 50 Kč.
20. 9. od 8 do 12 hodin proběhnou na Masarykově náměstí v Benenšově FARMÁŘSKÉ TRHY
na téma Vinobraní s ochutnávkou a prodejem
moravských vín a burčáku přímo od vinaře a cimbálovou muzikou Grande Moravia pod vedením
L. Pavluše. Další faramářský trh proběhne 18. 10.
Město Mnichovice zve všechny malé i velké
na 11. ročník turistického pochodu PO STOPÁCH
KOCOURA MIKEŠE, který se koná v sobotu
20. září. Start pochodu je od 8 do 11 hodin v Informačním centru v Mnichovicích. Cíl pochodu
je tamtéž. Připraveny jsou trasy o délkách 9, 18,
Uzávěrka říjnového čísla je v úterý 30. září 2014 v 11 hodin.
Na příspěvky došlé po tomto termínu nemusí být brán zřetel.
25 a 32 km, každé dítě dostane na startu malou
hračku a každý domácí mazlíček malý pamlsek.
Těší se na vás kocour Mikeš, kozel Bobeš, čuník
Pašík a Mařenka Kudláčková, od které dostanete
v cíli domácí buchtu.
21. 9. se koná v Benešově na Masarykově náměstí
BENEŠOVSKÝ BĚŽECKÝ FESTIVAL – BENEŠOVSKÁ DESÍTKA. První ročník závodu zařazeného do seriálu Běžec Podblanicka. Program:
městský běh na 10 km, minimaraton na 4,2 km,
soutěž kol, běh hospodyněk a maminek, dětské
běhy od 130 m do 1,2 km. Pro všechny účastníky
jsou připraveny medaile. Na festival zavítá i legenda
časké atletiky Jarmila Kratochvílová. Online přihlášky na www.sport-reg.cz.
25. 9. od 18 hodin jste zváni na Přednášku na
zámku Konopiště, která se koná v rámci cyklu
přednášek k 100. výročí atentátu na F. F. d'Este.
Vstupné dobrovolné. Nutná rezervace předem.
PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO
DVORA V SEDLCI:
Pondělí, středa – 1200 - 1700 hod.
Sobota – 900 - 1200 hod.
Náš domov, měsíčník Města Sedlec–Prčice. Vydává Město Sedlec-Prčice, nám. 7. května 62, 257 91, IČO: 00232645. Šéfredaktor – Alice Valsová,
informace a příspěvky na čísle 317 834 328, mobil: 603 201 583, e-mail: [email protected] nebo přímo na infocentru. Cena 9 Kč včetně 15% DPH,
evidenční číslo MK ČR E 10761, náklad 600 výtisků, tiskne tiskárna Tria Olbramovice. Aktuální číslo v prodeji nejdéle do 15. dne kalendářního měsíce.
Cena inzerce: zadní strana 12 Kč, vnitřní strany 10 Kč, inzertní strana 8 Kč/1 cm2 + 21% DPH.
Redakce neodpovídá za obsah příspěvků od externích přispěvatelů a za názory čtenářů.
18 strana
Náš domov
číslo 293, září 2014
Download

Září 2014 - Město Sedlec