MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC-PRČICE
9,- Kč
číslo 262
únor 2012
Hejtman Středočeského kraje a starostka města
společně na náměstí v Prčici přestřihli pásku
Ve čtvrtek 19. ledna bylo za přítomnosti
hejtmana Středočeského kraje MUDr. Davida
Ratha, který je zároveň předsedou Regionální rady
regionu soudržnosti Střední Čechy, jeho tiskové
mluvčí Berill Maschekové, zástupců Regionální
rady RNDr. Jana Mýla MSc. – vedoucího odboru
administrace ROP, pracovníka odboru technické
pomoci a publicity Mgr. Lukáše Tomsy, dále pak
starostky města Sedlec-Prčice Miroslavy Jeřábkové, místostarosty Pavla Krále, zástupců zhotovitelské firmy Subterra, dalších hostů, pracovnic
městského úřadu, členů SDH Sedlec i místních
občanů slavnostně otevřeno Vítkovo náměstí
v Prčici. To prošlo v letech 2010-2011 rozsáhlou
revitalizací, při níž dostalo zcela nový ráz. Akce
za 44 miliónů korun mohla být uskutečněna díky
prostředkům z Regionálního operačního programu
regionu soudržnosti Střední Čechy, z kterého bylo
čerpáno více než 30 milionů korun.
Počasí, jaké panovalo ve čtvrtek dopoledne,
akcím podobného typu zrovna nepřálo. K ránu
padal sníh, který se krátce před příjezdem hostů
změnil v nepříjemný déšť. To byl ostatně i důvod,
proč se slavnost, která byla původně plánovaná
pokračování na str. 4
MUDr. David Rath, Miroslava Jeřábková a RNDr. Jan Mýl MSc. přestřihli pásku
Budoucí prvňáčci se už do školy těší
Měsíc leden je významný mezník pro většinu
dětí. Ty starší, školou povinné, vždy na konci ledna
obdrží pololetní vysvědčení, prvňáčci dokonce
vůbec poprvé v životě, a ti menší, předškoláci,
v lednu absolvují své úplně první seznámení se
školou – zápis do školy.
Letos vyhlásil ředitel Základní a Mateřské školy
Sedlec-Prčice Mgr. Jaroslav Muška zápis do první
třídy na středu 18. ledna, zapsat se ten den přišlo
32 dětí. Některé doprovázela jen maminka, některé
přišly s oběma rodiči a další přišly v doprovodu doslova celé rodiny. Hned po příchodu do školy se dětí
ujali děváťáci v pohádkových kostýmech a chvíli si
s dětmi hráli, to aby opadl strach a nervozita. A pak
už budoucí školáci zamířili do sborovny, kde na ně
čekaly zkušené učitelky. Nejprve si s dětmi chvíli
povídaly, pak děti namalovaly obrázek, předvedly,
jak rozeznávají barvy nebo třeba, že už umí přečíst
některá písmenka a došlo i na počítání.
Na chodbě před sborovnou jsem potkala Viléma
Vnenčáka. Jak mi ochotně prozradil, do školy se
těší a v lavici by chtěl sedět se svým kamarádem
Pavlem. Nejvíc se mu bude asi líbit tělocvik, ale
problém mu nebude dělat ani psaní nebo počty,
protože už umí počítat na prstech a taky umí
napsat své jméno.
K zápisu přišla i Valentýnka Molčíková, na prstech mi ukázala, že už jí je šest let a proto už do
školy jít může. Aktovku dostane až o narozeninách,
ale už ví, jak to ve škole chodí, protože má sedm
sourozenců, kteří už školu navštěvují. Ze všeho
nejvíce se ve škole těší na nové kamarády a na čtení,
pokračování na str. 6
Vybíráme z obsahu:
Ve sborovně už na děti čekaly zkušené učitelky, které zkoušely jejich znalosti a dovednosti
Počet trvale hlášených obyvatel
vzrostl, k 1. 1. 2012 nás bylo 2804
Matrika města vydala v lednu pravidelný přehled
o počtu obyvatel a údaj je to opět veselý. Byť jen
o devět, ale přece nás od loňska opět přibylo.
V roce 2011 se narodilo 29 občánků a přihlásilo
se 40 občanů. Oproti tomu zemřelo 40 občanů a odhlásilo se z našeho správního území 20 občanů.
pokračování na str. 4
• Sníh uklízí čtyřkolka................................ 3
• Tříkrálový koncert a sbírka........................ 5
• Zhodnocení činnosti Společenství obcí
Čertovo břemeno za rok 2011.................. 6
• Důchodci v roce 2011 žili aktivně.............8
• Hasiči se sešli na valné hromadě okrsku...9
• Filmový festival Expediční kamera.........13
2 strana
Náš domov
číslo 262, únor 2012
ZPRÁVY Z RADNICE
Z jednání rady
města
Rada města Sedlec-Prčice na svém
zasedání ze dne 3. 1. 2012
Rozhodla:
− o výši stravného při pracovních cestách
zaměstnanců Města Sedlec-Prčice a jeho organizačních složek s tím, že ostatní náležitosti
cestovních náhrad budou vypláceny v souladu
s právními předpisy
− o žádosti vlastníka pozemku parc. č. 422/8 v k. ú.
Přestavlky u Sedlce (osada Kvašťov) o zařazení
pozemku do změny územního plánu, případně
do nového územního plánu
− o žádosti vlastníka pozemku parc. č. 310/1
o rozloze 39 411 m2 v k. ú. Přestavlky u Sedlce (osada Přestavlky) o zařazení pozemku
do změny územního plánu, případně do nového
územního plánu
− o žádosti vlastníka pozemku parc. č. 49/10
v k. ú. Šanovice (osada Šanovice) o zařazení
pozemku do změny územního plánu, případně
do nového územního plánu
− o zadání zhotovení projektové dokumentace na
rozšíření veřejného osvětlení v ulici Dr. Edvarda
Beneše od křižovatky s Uhřickou ulicí v Sedlci
směrem na Sušetice
Schválila:
− žádost nájemců bytu v DPS o vnitřní úpravu
bytu na náklady žadatele
− ukončení nájemní smlouvy k 31. 1. 2012 na
pozemek pč. 4/1 v k. ú. Sedlec u Votic
− ukončení nájemní smlouvy k 31. 1. 2012 na
pozemek pč. 93/4 v k. ú. Sedlec u Votic
− smlouvu o konání kulturního představení
„Černá komedie“ v podání divadelního a osvětového spolku Fikar z Nadějkova dne 18. 2. 2012
v kulturním sále ZŠ za cenu 6 000,- Kč
− podmínky pro zahájení výběrového řízení na
dodavatele stavby v rámci projektu „Přístavba
výtvarného ateliéru ZUŠ Sedlec-Prčice, reg.
č.: CZ.1.15/3.3.00/60.01189“ v souladu se
zákonnými normami
− podmínky pro zahájení výběrového řízení na
dodavatele stavby v rámci projektu „Rekonstrukce místních komunikací – Sedlec-Prčice,
reg. č.: CZ.1.15/1.1.00/58.01188“ v souladu se
zákonnými normami
Stanovila:
− podmínky pro využití pozemků parc. č. 4/1
a 12 v k. ú. Prčice u domu čp. 90 v Prčici
− cenu vstupného ve výši 70,- Kč/osoba na představení „Černá komedie“ v podání divadelního
a osvětového spolku Fikar z Nadějkova dne
18. 2. 2012
Vzala na vědomí:
− informace starostky o uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene s vlastníkem pozemku v k. ú.
Prčice včetně úhrady 2 tis. Kč jako kompenzaci
za poškozené dřeviny a plochu při opravě kanalizace
− zprávu společnosti Český Merán, o.p.s., o využití
finančního příspěvku 10 000,- Kč v roce 2011
− informace starostky města k závěrečnému vyúčtování akce: Rekonstrukce Vítkova náměstí
v Prčici – západní část.
Rada města Sedlec-Prčice na svém
zasedání ze dne 10. 1. 2012
Rozhodla:
− o dalším postupu ve věci výběrového řízení
na zpracovatele dotace ze SFŽP na výstavbu
vodovodu Měšetice a Vrchotice-František
Schválila:
− pověření pro organizátory Pochodu Praha-Prčice
– Klub českých turistů Praha k organizaci záboru
veřejného prostranství při pořádání pochodu
v roce 2012
− záměr opravy střechy hasičského domu v Divišovicích do 105 000,- Kč vč. DPH (z kap.
údržba majetku) s upozorněním na stavební
a technické podmínky stavby a s podmínkou
provedení některých prací svépomocí členy
SDH
− poskytnutí upomínkových předmětů SDH Nové
Dvory za účelem prezentace města v max. hodnotě do 1000,- Kč vč. DPH
− poskytnutí upomínkových předmětů SDH
Přestavlky za účelem prezentace města v max.
hodnotě do 1000,- Kč vč. DPH
− smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemcích kraje ve správě Krajské správy a údržby
silnic Středočeského kraje
− návrh geometrického plánu na oddělení části
pozemku parc. č. 390 v k. ú. Uhřice pro jeho
prodej – nově vzniklý pozemek parc. č. 390/2,
k. ú. Uhřice u Sedlce o výměře 219 m2
− uzavření smlouvy na zpracování žádosti o dotace
ze SFŽP v rámci prioritní osy 1 – výstavby vodovodů – s firmou Allowance, s. r. o., Praha
Stanovila:
− termíny pro zahájení a průběh výběrového řízení na dodavatele stavby „Přístavba výtvarného
ateliéru ZUŠ Sedlec-Prčice“ v souladu s podmínkami poskytovatele dotace (ROP Střední
Čechy) a při splnění podmínek kontrolního
orgánu
− termíny pro zahájení a průběh výběrového
řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce
místních komunikací Sedlec-Prčice“ v souladu s podmínkami poskytovatele dotace
(ROP Střední Čechy), při splnění podmínek
kontrolního orgánu a podmínek zákona o výběrových řízeních
− pět dodavatelů u projektu „Rekonstrukce
místních komunikací – Sedlec-Prčice, reg. č.:
CZ.1.15/1.1.00/58.01188“, kterým bude zaslána výzva k předložení nabídky pro stavbu
− základní podmínky pro zahájení poptávkového
řízení na výměnu oken u zdravotního střediska
v Sedlci
Valorizovala:
− cenu za údržbu veřejných ploch na pozemcích
ve vlastnictví města na 2 Kč/m2
Vydala:
− stanovisko k digitalizaci kina – provoz za
stávajících podmínek, v případě jejich změny
bude dále řešeno
− stanovisko k žádosti České obchodní inspekce
o informace týkající se provozování pouťových
atrakcí na území města
Vzala na vědomí:
− informace starostky k přípojce vodovodu pro
objekt MV ČR
− informace starostky k projektu na rekonstrukci
MŠ – vyhodnocení ekonomičnosti projektu ze
strany Regionální rady regionu soudržnosti
Střední Čechy
− informace starostky o výsledku předběžné
kontroly zadávacích podmínek výběrového
řízení Regionální radou regionu Střední Če-
chy u projektu „Přístavba výtvarného ateliéru
ZUŠ Sedlec-Prčice“
− informace starostky o výsledku předběžné
kontroly zadávacích podmínek výběrového
řízení Regionální radou regionu Střední Čechy
u projektu „Rekonstrukce místních komunikací
– Sedlec-Prčice“
− informace tajemnice o vnitřním platovém
předpisu pro zaměstnance města a jeho org.
složek vydaném v souladu s novelizací zákoníku
práce
− sdělení ředitele školy Mgr. J. Mušky o zápisu
dětí do první třídy
Pověřila:
− starostku a MěÚ zajistit informace z archivů
o stavebních řízeních – povolení, kolaudace
k objektu čp. 53 na pozemku parc. č. stpč. 99
v k. ú. Divišovice (bývalé radiokomunikace),
případně podklady v rámci stavebního řízení
k inženýrským sítím
− starostku zajištěním podkladů k získání dotace
a ke zhotovení projektové dokumentace zateplení a výměny oken zdravotního střediska
Odložila:
− rozhodnutí o zajištění organizace dalšího ročníku hudebního festivalu „Podblanický hudební
podzim 2012“
− žádost o pokácení borovice u hasičské zbrojnice
v Sedlci
Doporučila:
− předat nabídku na zapojení Klubu důchodců
Sedlec-Prčice do projektu pod záštitou nadačního fondu Václava a Livie Klausových „Senioři
komunikují“
Rada města Sedlec-Prčice na svém
zasedání ze dne 17. 1. 2012
Schválila:
− ukončení nájemního vztahu na pronájem nebytových prostor v objektu na stp. č. 142 v Sedlci
dohodou k 31. 1. 2012 s tím, že poměrná část
nájemného za leden 2012 ve výši 50,- Kč bude
uhrazena na pokladně MěÚ
− úhradu členského příspěvku z rozpočtu města
za členství ve Sdružení tajemníků městských
a obecních úřadů ČR, o.s., ve výši 1 500 ,- Kč
− smlouvu o konání dětského divadelního
představení „Velikonoční pohádka“ v podání
divadelního spolku „Divadýlko Mrak“ za cenu
5 500,- Kč dne 1. 4. 2012
− bezúplatný převod vážních domků v Šanovicích
a Divišovicích od Pozemkového fondu ČR na
Město Sedlec-Prčice s tím, že budoucí využití
objektů nebude komerční
Stanovila:
− cenu vstupného na divadelní představení pro
děti konané dne 1. 4. 2012 v kulturním sále ZŠ
ve výši 40,- Kč
Vzala na vědomí:
− informace starostky k probíhajícímu řízení
na zpracování a podání žádosti o dotace na
vodovody ze SFŽP
− informace starostky k žádosti o mimořádnou
dotaci na opravy místních komunikací předloženou na MF ČR včetně informací o rozsahu
plánovaných oprav
− finanční zprávu o hospodaření hasičského
okrsku Sedlec-Prčice k 31. 12. 2011
− informace starostky o činnosti přípravného
výboru nové turistické oblasti a výstupech
týkajících se názvu turistické oblasti
pokračování na str. 3
číslo 262, únor 2012
dokončení ze str. 2
Jednala:
− jako valná hromada společnosti Služby Sedlec-Prčice, s.r.o.
Doporučila:
− členství tajemníka Městského úřadu Sedlec-Prčice ve Sdružení tajemníků městských
a obecních úřadů ČR, o.s.
− zastupitelstvu schválit bezúplatný převod
vážních domků v Šanovicích a Divišovicích
nacházejících se na pozemcích ve vlastnictví města za daných podmínek a v souladu se
zákonem o obcích s tím, že budoucí využití
těchto objektů nebude komerčního rázu
Pověřila:
− starostku předložením nového návrhu – název
turistické oblasti přípravnému výboru
Rada města Sedlec-Prčice na svém
zasedání ze dne 24. 1. 2012
Schválila:
− úhradu členského příspěvku z rozpočtu města
na rok 2012 za členství ve Sdružení obcí Čertovo
břemeno ve výši 45 430,- Kč
− společný záměr obcí Sedlec-Prčice, Jesenice,
Nedrahovice, Kosova Hora a Sedlčany vybudovat cyklostezku spojující uvedené obce
a zároveň zapojení Města Sedlec-Prčice do
přípravy a následné realizace plánované
stavby
Z REGIONU
Náš domov
Vydala:
− souhlasné stanovisko se stavbou Nové
Dvory – NN, kNN – pč. 43/11 č. stavby: IV12-6013422 za splnění podmínek – uvedení
dotčených pozemků do původního stavu
a v případě zásahu do pozemků ve vlastnictví Města Sedlec-Prčice zřízení věcného
břemene
Vzala na vědomí:
− informace ředitele ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice
o vyúčtování dotací poskytnutých MŠMT ze
státního rozpočtu v roce 2011
− informace starostky k plánovaným vegetačním úpravám břehových porostů ze strany
Povodí Vltavy, s. p., a informace o zjištěných
závadách na tocích v jednotlivých dotčených
katastrálních územích města Sedlec-Prčice
strana 3
− připomínku člena rady k nedokončené stavbě venkovního posezení za IC v Prčici (SDH Prčice)
− informace starostky o havárii – propadnutí
zastropení u nepoužívané jímky v areálu školy
a nápravných opatřeních
Pověřila:
− vedoucího spol. Služby Sedlec-Prčice, s.r.o.,
předložením rozpočtu na opravu vodojemů
(zateplení, výměna vnitřního vybavení
a technologie) v co nejkratším termínu
− starostku projednat návrh na zpřístupnění
lokality u obecní studny v areálu (areál ZS
a pily Vrchotice)
− starostku města řešit s MV ČR (vlastník bývalého objektu radiokomunikačního střediska
Sedlec-Prčice) vlastnické právo k vodovodu
na základě dohledaných podkladů.
Platby místních poplatků
Informujeme naše občany o výši a termínech
splatnosti místních poplatků na rok 2012:
Místní poplatek za odvoz domovního
odpadu je stanoven ve výši:
– 500 Kč za dospělou osobu přihlášenou v obci k trvalému pobytu
– 300 Kč za dítě do 16 let, studující osoby (u studentů nutno doložit potvrzením o studiu) přihlášené v obci k trvalému pobytu
– 500 Kč za stavby určené k rekreaci.
Poplatky za psa jsou dle platných
sazeb:
– 80 Kč pro psa chovaného na osadách
– 100 Kč pro psa chovaného ve městě Sedlec-Prčice
– 250 Kč za psa chovaného v bytovém domě.
Poplatky hraďte na pokladně MěÚ Sedlec-Prčice.
VŠECHNY POPLATKY JSOU SPLATNÉ
NEJPOZDĚJI K 30. 4. 2012.
Sníh uklízí čtyřkolka
Služby Města Sedlec-Prčice si přizvaly na
zimní úklid sněhu dalšího zdatného pomocníka. Vedle již osvědčených firem, tedy Služeb
a Farmy Prčice, se o úklid sněhu ve městě bude
starat i Martin Hejhal a jeho čtyřkolka.
I když řada z nás čtyřkolkám nefandí, při
úklidu sněhu se tyto výkonné stroje osvědčily.
Nové prčické náměstí by se těžkým a nemotorným
traktorem s mohutnou radlicí jen těžko uklízelo,
ostatně poukazoval na to na jednom z posledních
zastupitelstev i zastupitel Zbyněk Kobliha. Ne jinak je tomu při úklidu chodníků a menších ploch.
Zato malá radlice umístěná na masce čtyřkolky
si snadno poradí se všemi záludnostmi terénu.
Lehká čtyřkolka nepoškodí dlažbu, obrubníky ani
další městský mobiliář a bez problému se pohybuje i na kluzkých dlaždicích. Navíc je vybavena
sypačem, takže snadno zvládne posyp a vzdor
své velikosti je také poměrně rychlá.
Vedoucí Služeb Miroslav Kaňka kývl na
nabídku Martina Hejhala, že si se svou čtyřkolkou vezme na starost úklid prčického náměstí
a chodníků ve městě. Doposud chodníky uklízeli
lidé a jediné nástroje, které jim k tomu sloužily,
byly hrablo a bytelná lopata. Zejména při loňské
a předloňské sněhové nadílce se pracovníci Služeb
při úklidu sněhu pořádně zapotili.
Že to se čtyřkolkou půjde mnohem lépe, věděl
Miroslav Kaňka předem, měl pozitivní reference
z jiných měst, kde již tuto formu úklidu zavedli.
Čtyřkolka v akci
Jen příležitost vyzkoušet to v našich podmínkách
stále nepřicházela. Až třetí lednový víkend začalo
chumelit a v pondělí ráno město přikrývala přibližně
deseticentimetrová vrstva sněhu. Čtyřkolka si vedla
skvěle. Od časného pondělního rána již Martin
Hejhal protahoval chodníky a hlavní přístupy do
budov. Projeta byla i kolej na prčickém náměstí.
Během dopoledne pak Martin postupně čistil
i další plochy, chodníky a parkoviště. Byla radost
pozorovat, jak na čtyřkolce „řádí“. Na pracovníky
Služeb už tak zbyl jen velmi lehký úkol, sem tam
přes sněhové bariéry uvolnit přístupy, zamést
schody a kluzká místa, jako kupříkladu schody,
ošetřit posypem.
Zatím je dohodnuto, že Martin Hejhal bude ve
městě sníh odklízet v průběhu této zimy, a to vždy
podle potřeby, třeba i o víkendech. Pak se služba
vyhodnotí. Když vyjde hodnocení příznivě, budou
Služby města uvažovat o koupi vlastní čtyřkolky.
A mně nezbývá, než pogratulovat ke skvělému
nápadu. Takto si představuji moderní zimní úklid
náměstí a chodníků.
foto a text Alice Valsová
Náš domov
4 strana
číslo 262, únor 2012
Počet trvale hlášených obyvatel
vzrostl, k 1. 1. 2012 nás bylo 2804
dokončení ze str. 1
Počet trvale hlášených obyvatel města
Sedlec-Prčice k 1. 1. 2012
Osada
Bolechovice
Bolešín
Božetín
Chotětice
Divišovice
Dvorce
Jetřichovice
Kvasejovice
Kvašťov
Lidkovice
Malkovice
Matějov
Měšetice
Moninec
Monín
Mrákotice
Myslkov
Náhlík
Muži
29
6
6
33
36
7
27
56
10
13
15
9
57
1
7
22
11
2
Ženy Celkem
24
53
4
10
8
14
38
71
37
73
8
15
27
54
47
103
5
15
9
22
14
29
10
19
63
120
2
3
6
13
27
49
14
25
3
5
Osada
Násilov
Nové Dvory
Prčice
Přestavlky
Rohov
Sedlec
Staré Mitrovice
Stuchanov
Sušetice
Šanovice
Uhřice
Včelákova Lhota
Veletín
Víska
Vozerovice
Vrchotice
Záběhlice
Záhoří a Kozinec
Celkem
Muži
2
23
253
61
11
502
12
16
33
14
40
0
10
12
7
46
17
1
1407
Ženy
3
30
250
62
7
516
17
16
35
12
29
1
12
8
2
34
16
1
1397
Celkem
5
53
503
123
18
1018
29
32
68
26
69
1
22
20
9
80
33
2
2804
Připravily Hana Kratochvílová a Alice Valsová
Dlouhodobý přehled počtu obyvatel
města Sedlec-Prčice
Rok
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Muži
1497
1417
1404
1406
1416
1399
1395
1398
1403
1394
1405
1407
Ženy
1486
1444
1417
1408
1417
1420
1419
1410
1398
1391
1390
1397
Celkem
3142
3132
3013
3125
3111
3069
3054
3011
2995
2994
2983
2983
2861
2821
2814
2833
2819
2814
2808
2801
2785
2795
2804
Hejtman Středočeského kraje a starostka města
společně na náměstí v Prčici přestřihli pásku
dokončení ze str. 1
na 9. hodinu ranní, trochu pozdržela – automobil s panem hejtmanem uvízl v koloně v Praze na
Jižní spojce.
Po příjezdu si David Rath spolu se starostkou
města prošel náměstí, a byť bylo z převážné většiny
přikryto rozbředlým sněhem, ocenil dílo, jaké tu
bylo vykonáno. Poté všichni zamířili do parčíku
uprostřed náměstí, k soše svatého Isidora s kostelem svatého Vavřince v pozadí. Právě tuto kulisu
pan hejtman zvolil za nejpříhodnější k tomu, aby
spolu se starostkou města slavnostně přestřihl
pásku a náměstí oficiálně otevřel.
„Náměstí, které tu bylo ještě do předloňského
roku, vůbec nepřipomínalo náměstí, ale venkovskou
náves, a i když právě v tuto chvíli toho není moc vidět,
vše přikryl sníh, věřím, že až sem zavítáte na jaře
nebo v létě, uvidíte naše nové náměstí v plné kráse.
Chtěla bych proto ještě jednou moc poděkovat Regionální radě i jejím představitelům, že nám tento
projekt umožnili realizovat, a také všem, kteří se na
realizaci projektu podíleli,“ řekla v úvodu starostka
města Miroslava Jeřábková.
Slova se ujal i David Rath, který v krátkém
projevu řekl: „Jde o jednu z mnoha desítek akcí
z evropských fondů, které spravuje Středočeský
kraj, a to z kapitoly, která je určena právě městům
na revitalizace historických center. Řada těchto
projektů je v současné době dokončována či dokonce
už dokončena. Chtěl bych za všechny vzpomenout
alespoň projekt revitalizace v Kutné Hoře, kde bylo
předlážděné prakticky celé historické centrum, nebo
mladoboleslavské náměstí, které se také výrazně
vylepšilo, a nyní probíhá podobná revitalizace
historického centra i v nedaleké Příbrami. Nejste
tedy jediní, bohužel ale nedostalo se na všechny žadatele. Proto doufám, že i v příštích letech Evropská
unie bude chtít podporovat tyto projekty, protože
je považujeme za účelové, užitečné, sloužící lidem.
Starostka města provedla D. Ratha náměstím
Města svá centra potřebují, a pokud se je podaří
dát do hezkého stavu, tak z toho budou mít užitek
všichni občané. Jsou to konkrétní peníze z Evropské
unie, které pomáhají a slouží lidem.“
Zástupce regionální rady poděkoval jménem
svým i jménem jejího ředitele JUDr. Ing. Tomáše
Novotného Ph.D., všem, kteří se na projektu po-
O pořádku u nás
Nedávno byl na městský úřad doručen anonymní dopis. Jeho obsahem byla stížnost na
pořádek na sedleckém náměstí a kritika úklidu
města. Pod přiloženým podpisem „Občané Sedlce“
se skrývá někdo, komu sice nepořádek vadí, ale
asi se za to stydí. Nebo je možná sám občasným
nepořádníkem, který odhodí papírek nebo obal
od jídla? Nevím. Anonymy ani odvolávání se na
jiné nemám ráda, nicméně tomuto pisateli dávám
u části textu za pravdu. Na sedleckém náměstí
(a nejen tam) je občas nepořádek, který nám vadí.
Bohužel stokrát pronesená a napsaná slova jsou
stále platná. Nelze pouze kritizovat pracovníky
díleli, a vyslovil přání, aby náměstí sloužilo nejen
obyvatelům města, ale i jeho četným návštěvníkům,
třeba při pochodu Praha-Prčice.
O několik slov požádala starostka města Miroslava Jeřábková také P. Františka Masaříka.
„Náměstí, to není jen nějaký prostor, náměstí
mívalo vždy kašnu a také svatostánek. Já jsem
moc rád, že po té krásné rekonstrukci právě kašna
se svatostánkem nádherně vynikly a že se prčické
náměstí může změnit na agoru, ne pouze na nějaké obchodní centrum, jako je tomu jinde.“ Poté
P. Masařík novému náměstí požehnal.
Na závěr slavnostního setkání starostka města
Miroslava Jeřábková a hejtman Středočeského kraje
David Rath rukou společnou přestřihli pásku,
tím byla definitivně ukončena jeho náročná rekonstrukce a náměstí bylo oficiálně uvedeno do
života. Více se bohužel hejtman David Rath a jeho
doprovod v našem městě zdržet nemohli, nabitý
program to nedovoloval, kvůli velkému zpoždění
pospíchali dál do Skrýšova, kde byli již také netrpělivě očekáváni.
Foto a text Alice Valsová
našich Služeb, kteří se o pořádek starají. Den před
tím, než stížnost přišla, byl proveden kompletní
úklid náměstí – vymeteny odpadky od košů, podél
chodníků, posbírány papírky v zelené ploše a na
náměstí byl pořádek. Kde je tedy chyba? Určitě
ne v práci těch, kteří náměstí čistí. Asi je ta chyba
v nás, občanech města, kteří nedokážou popojít
několik kroků k nejbližšímu koši, v těch, kterým
nepořádek nevadí a hlavně nepřemýšlí o tom, že
někomu přidělají práci.
Chtěla bych věřit tomu, že se tato situace časem
zlepší, že si každý pomyslně „zameteme před vlastním prahem“ a budeme mít snahu udržet pořádek
v celém městečku i jeho okolí. Zároveň věřím tomu,
pokračování na str. 5
číslo 262, únor 2012
dokončení ze str. 4
že pokud budeme svědky situace, kdy někdo bude
nepořádek dělat, zasáhneme a napomeneme ho.
Vím, že problém pořádku se týká i dětí ze sedleckého dětského domova, které dokážou rozsypat
obsah koše či popelnice kdekoliv a neuklidí to,
bohužel tady je cesta k nápravě nesrovnatelně
delší a problematičtější.
A s nepořádkem souvisí i druhý problém. Stále
častěji se objevuje kritika majitelů některých pejsků,
kteří při venčení svého čtyřnohého přítele neberou
ohled na ostatní a exkrementy svých miláčků neuklidí. Na sedlecké náměstí, ke kostelu a v prostoru
za ZUŠ byly nainstalovány sáčky na psí exkrementy.
Lze říct, že zafungovaly. Nejsou ale všude, a tak
Náš domov
při procházce Dlážděnou ulicí přemýšlíte, zda by
se neměla jmenovat jinak, protože cestu řešíte
obcházením a překračováním pozůstatků po
venčení psů (a asi hodně velkých).
Znovu tedy žádáme majitele všech pejsků, aby
po nich uklidili to, co je sice přirozené, ale nehezké
nejen při pohledu, ale také nepříjemné při došlapu
a další cestě. Snahou bude doplnění sáčků na psí
exkrementy do dalších lokalit, ale pokud nebudou
majitelé chtít uklízet, nebudou sáčky nic platné.
Většina „páníčků“ je schopná si s sebou na procházku vzít z domova sáček, noviny… a uklidit,
ale stále je dost těch ostatních, kterým je sice pes
přítelem, nicméně se neohlížejí na ostatní.
-red-, foto A. Valsová
Práce na zaměření vodovodu
JUSPR začaly
V loňském roce jsme informovali o povinnosti
města zajistit geodetické zaměření a vytýčení vodovodních řadů v regionu. Nejdelším je samozřejmě
vodovodní řad JUSPR, který propojuje vodní
zdroje u Záhoří, Uhřic, Bolešína a za Prčicí a je
veden v osadách Jetřichovice, Uhřice, Sedlec,
Prčice, Přestavlky.
Přibližná délka vodovodního řadu je cca 35 kilometrů a jeho faktické vytýčení pomocí přístrojů
a zaměření trasy bude provádět firma Gefos. Lze
předpokládat, že terénní práce budou probíhat od
února do dubna 2012 a následně dojde k převedení
údajů do elektronické verze.
Protože se pracovníci uvedené firmy budou
pohybovat po pozemcích, kde je vodovodní řad
uložen a část z nich je samozřejmě v soukromém
vlastnictví, vydalo Město Sedlec-Prčice písemné
pověření k provádění zaměřovacích prací, aby
bylo možné ověřit, že se skutečně jedná o osoby
oprávněné k provádění těchto prací. Na požádání
strana 5
Jeden ze zásobníků sáčků na psí exkrementy
umístěných na sedleckém náměstí
jsou zaměstnanci firmy Gefos povinni se pověřením prokázat a jejich totožnost je zároveň možné
ověřit na MěÚ Sedlec-Prčice.
Po vytýčení, zaměření a zpracování dat do
elektronické podoby bude zdokumentován průběh
celého vodovodu JUSPR, což jednak znamená, že
město splní svou zákonnou povinnost související
se zajištěním územně analytických podkladů, ale
hlavně bude pro provozovatele jednodušší vyhledávání problematických částí vedení, poruch
a plánování oprav.
M. Jeřábková
Tříkrálový koncert a sbírka
Když jsem loni 25. září poprvé slyšel hrát žesťový kvintet Milana Včeláka v Červeném Újezdě,
byl jsem nadšený. Bylo to v tamním kostele sv. Matouše na koncertu, který se konal ke cti patrona
tohoto chrámu. Na barokní hudbu v podání
varhan jsme si už trochu zvykli, ale dechové nástroje v chrámě jsou vždy něčím originálním. Velmi
jsem proto uvítal zájem pana Včeláka uspořádat
koncert i v našem největším chrámu – v kostele
sv. Jeronýma v Sedlci. Okamžitě jsem navrhl, aby
tento zamýšlený koncert zazněl na tajemný svátek Epifanie, nebo také Zjevení Páně, s možností
vykonat při něm tříkrálovou sbírku.
Koncert se konal 6. ledna v podvečer. Zazněly na něm nádherné skladby barokních
a renesančních skladatelů v podání žesťového
kvintetu, který se představil v tomto obsazení:
trubka – Stanislav Drozd a Lukáš Kotěra, tuba
– Miroslav Zich a trombón – Rostislav Janda
a Milan Včelák. Na varhany hrála a některé
skladby i doprovázela paní profesorka Eva
Matoušková, rozená Růžková.
Během koncertu jsem měl čtyři vstupy slovem
a na jeho konci nám pak známou koledu, …My tři
králové jdeme k vám… zazpívali Tomáš Janda, Pavel
Janda a Matěj Vnenčák. To byli naši Tři králové,
Tři králové – Tomáš Janda, Pavel Janda a Matěj Vnenčák
P. Fr. Masařík se členy kvintentu M. Včeláka a prof. Evou Matouškovou-Růžkovou
kteří po skončení programu vybrali od posluchačů
dary do tříkrálové sbírky.
Myslím, že koncert byl velmi pěkný a děkuji
všem účinkujícím za překrásné umění, které
nám předali. Mé díky ale patří i těm, na které
dolehla těžká služba koledníků a kteří v těchto
dnech obcházeli Vaše domovy a prosili o dar pro
tříkrálovou sbírku. Vybralo se celkem 48 069,- Kč.
Sbírka byla sečtena dne 10. ledna a následující
den byla uložena v bance a poslána na číslo účtu
České katolické charity. Výtěžek sbírky má posloužit na dva účely: Podpora Charitního domova
pro seniory v Mukařově a na podporu charitního
projektu v zahraničí – odstranění podvýživy matek
a dětí v Africe.
Touto cestou děkuji paní Janě Typtové z městského úřadu za její administrativní pomoc, dále pak
panu Jaroslavu Novákovi a paní Ludmile Bursíkové
za starost o vybraný obnos. A v neposlední řadě
Vám všem, kdož jste svým darem nezištně pomohli
mnoha lidem. Tam, kde je člověk, je vždycky důvod
pro dobrý skutek.
P. František Masařík, administrátor farnosti,
foto A. Valsová
Náš domov
6 strana
číslo 262, únor 2012
Pozvánka na dvoudenní exkurzi za řemesly
do Německa a Královského Poříčí
V rámci projektu „Řemeslo má
zlaté dno“ jsme pro vás, příznivce
řemesel, připravili ve dnech 18. 5.
- 19. 5. 2012 dvoudenní exkurzi do
Německa a na statek Bernard v Královském Poříčí u Sokolova.
Navštívíme řemeslná centra v Německu, ale také v Královském Poříčí, kde
nám budou předvedena tamní řemesla.
V Královském Poříčí se zúčastníme festivalu
řemesel, kde můžeme předvést zručnost obyvatel našeho regionu, včetně
drobného prodeje výrobků.
Příspěvek na exkurzi činí 200,- Kč.
Z projektu a příspěvku je hrazen autobus, program a vstupné, ubytování
se snídaní, večeře a 1 oběd. Exkurze
se může zúčastnit kdokoliv z území
MAS Krajina srdce se zájmem o lidová
řemesla a ruční výrobky. Upřednostněni
budou členové MAS a účastníci kurzů řemesel, kteří
získali alespoň jedno osvědčení. Čas a místo odjezdu
bude zájemcům včas upřesněno.
Vaše přihlášky, prosím, posílejte na e-mail:
[email protected] a jako předmět
zprávy uveďte heslo „Hurá za řemesly“. Přihláška
musí obsahovat jméno, bydliště a kontakt. Těšíme
se na hojnou účast.
Ing. Monika Hienlová, organizátorka vzdělávacího projektu
Budoucí prvňáčci se už do školy těší
dokončení ze str. 1
některá písmenka už dokonce umí, takže jí nedělá
problém napsat své jméno Valentýnka.
Dalším mládencem, kterého jsem krátce po
příchodu do školy potkala, byl Lukáš Vítovec. Lukášek byl ale ze všeho tak vyjukaný, že jsem z něho
kromě jména už nic dalšího nedostala, a tak jsem se
raději moc nevyptávala a nechala ho, ať si jde hrát
s deváťáky převlečenými za Pata a Mata, princeznu,
Sněhurku, Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého,
králíky z klobouku nebo třeba vodníky. U všech
těchto postav musel vyřešit nějaký úkol a věřím,
že než všechny obešel, byl už naprosto v pohodě
a následný zápis pak absolvoval bez potíží.
Do školy se přišel přihlásit i Kubík Pejšů. V ruce
držel balónek a to znamená, že už zápis absolvoval. Teď už si jen na chodbě spokojeně hrál. Prý to
u zápisu bylo dobré, nejlepší bylo, když paní učitelce maloval obrázek, namaloval prý maminku.
A protože je Kubík opravdu moc šikovný kluk a umí
i řadu básniček a písniček, vůbec se nerozpakoval
a zazpíval mi písničku „Na tom pražským mostě
rozmarýnka roste“. Taky mi ukázal, jak už umí
počítat. Doma na něj čeká taška do školy, kterou
Žáci 9. ročníků připravili budoucím školákům „pohádkovou školu“, foto A. Valsová
Zhodnocení činnosti Společenství
obcí Čertovo břemeno za rok 2011
Opět uběhl rok v životě našeho
svazku obcí Společenství obcí Čertovo břemeno. Dovolte mi seznámit
vás s tím, co se v roce 2011 na území
dvanácti obcí (Balkova Lhota, Borotín,
Červený Újezd, Heřmaničky, Ješetice,
Jistebnice, Mezno, Nadějkov, Radkov,
Sedlec-Prčice, Smilkov a Střezimíř)
událo.
Valná hromada Společenství obcí Čertovo břemeno se v roce 2011 sešla celkem třikrát. Poprvé
24. 5. 2011 v Sedlci-Prčici, podruhé 29. 9. 2011
v Borotíně a potřetí 12. 12. 2011 v Jistebnici. Kontrolní výbor Společenství
obcí Čertovo břemeno se v roce 2011
sešel také celkem třikrát, vždy 1 hod.
před konáním valné hromady.
V souvislosti s přesunem sídla
svazku obcí ze Sedlce-Prčice do jihočeského Borotína v prosinci roku 2010
došlo ke změně čísla účtu Společenství.
Nový účet byl založen u Poštovní spořitelny a.s.
a jeho číslo je následující 245 192 928/0300. Uvedený bankovní účet je určený i pro shromažďování
mu přinesl Ježíšek, a prozradil mi také, že do školy
bude chodit se svým kamarádem Lukym.
I poslední budoucí školák, kterého jsem oslovila,
byl kluk. Jmenuje se Vojta Benda a docela dobře si
už umí představit, co ho ve škole čeká. Že se bude
učit číst, psát i počítat, že si tam bude s dětmi a paní
učitelkou malovat a někdy že si taky budou hrát.
Nejvíce se do školy těší na fólii, ale abych pravdu
řekla, to my jsme ve škole neměli, a tak ani nevím,
co tím vlastně Vojta myslel. Tašku do školy a penál
dostane až k narozeninám, a až se ve škole pořádně
porozhlédne, poví svému mladšímu bráškovi, jaké
to tam je. V lavici by chtěl sedět s kamarádem Lukáškem, a i když už prý umí trochu psát a taky počítat,
ve škole se naučí i řadu jiných důležitých věcí.
Která paní učitelka bude prvňáčky učit a kolik prvních tříd bude nakonec po prázdninách
v Základní škole Sedlec-Prčice otevřeno, zatím
škola spíše předpokládá, konečné slovo padne
až mnohem později. Ne všechny děti, které se ve
středu k zápisu dostavily, skutečně v září do školy
nastoupí, někteří rodiče požádají na základě doporučení psychologů o odklad a děti půjdou do školy
až příští rok, a naopak ještě mohou přijít i nějaké děti
odjinud. Jisté je, že středeční zápis byl pro většinu
budoucích školáčků vůbec prvním kontaktem se
školním prostředím a já věřím, že to byl kontakt
příjemný a děti se již do školy těší.
Alice Valsová
vašich finančních darů na rozvoj turistických tras
Zelené stezky (Greenways) Čertovo břemeno. Do
Greenways Čertovo břemeno řadíme cykloturistické a pěší trasy, zimní běžkařské stopy, naučné
stezky, křížovou cestou z Jistebnice ke kapli
sv. Máří Magdalény a vycházky za kapličkami
Českého Meránu.
Podpořené projekty Společenství obcí
Čertovo břemeno v roce 2011
Projekt „Greenways Čertovo břemeno – to
nemůžete minout“ byl podpořen z grantového
programu Greenways 2010 Nadace Partnerství
ve výši 50.000,- Kč. Obce Společenství se podílely
částkou 56.845,- Kč a celkový rozpočet projektu
pokračování na str. 7
číslo 262, únor 2012
pokračování ze str. 6
byl 106.845,- Kč. Projekt byl realizován v období
červenec 2010 – září 2011 a aktivity projektu
byly následující: U samoty Hvížďalka nedaleko
Mezna byl opraven kamenný kříž. Jelikož je zde
křižovatka několika turistických tras, bylo toto
místo doplněno lavičkou a vysazeny dva kusy
břízy bělokoré. Podél pěší turistické trasy z Mezna
na Vestec byla provedena výsadba deseti kusů
třešní. V Jistebnici na náměstí byly instalovány
tři „správné“ stojany na kola. V osadě Arnoštovice u Heřmaniček byl osazen informační panel.
V Sedlci u kostela sv. Jeronýma byly vyměněny
dvě lavičky a u jedné z nich doplněna kamenná
dlažba. Ve spolupráci s Český Merán o.p.s.
bylo v Ateliéru Prčice připraveno prezentační
a návštěvnické místo Greenways Praha-Vídeň
a Greenways Čertovo břemeno. Za finančního
přispění podnikatelů v cestovním ruchu byl
vydán aktualizovaný propagační leták Greenways Čertovo břemeno. Ve spolupráci s Nadací
Úprava křižovatky u Mezna
Nové – správné – cyklostojany na náměstí
v Jistebnici.
Partnerství bylo vymyšleno nové logo našich
Greenways Čertovo břemeno.
V průběhu roku 2011 byl realizován projekt
úpravy veřejného prostranství s názvem „Radkovští obnovují centrum obce“. Příjemcem
grantového příspěvku ve výši 198.000,- Kč byla
Obec Radkov. V programu Strom života Nadace Partnerství uspěla jako jediná organizace
v Jihočeském kraji – a o tom, že konkurence byla
značná, svědčí podpora pouze pěti z celkových
53 projektů. Podobu veřejného prostranství si
během plánovacích setkání s architektem projektu navrhli přímo občané Radkova, kteří se
také podíleli na drobných terénních úpravách
a výsadbě zeleně. V sobotu 10. září 2011 od
15 hodin se konalo slavnostní otevření nově
obnoveného veřejného prostranství „U Jednoty“. V programu slavnostního otevření bylo
přestřižení bílé pásky, odhalení pamětní desky,
prohlídka fotodokumentace průběhu projektu,
posezení s heligonkáři, vystoupení dětí Základní
školy Borotín a pouťová zábava.
Náš domov
strana 7
První fotografie je z Radkova z 26. 3. 2010 a druhá z 25. 7. 2011. Proměna veřejného prostranství v Radkově je doopravdy radikální.
V sobotu 11. června 2011 proběhlo slavnostní
otevření nové „Naučné stezky Jistebnickými
sady“. Na náměstí v Jistebnici se v 10 hod.
sešlo zhruba třicet svátečně naladěných hostů,
aby společně završili téměř tříleté úsilí vzniku
další naučné stezky na území Společenství obcí
Čertovo břemeno. Naučná stezka Jistebnickými
sady je nenáročná, necelých pět kilometrů dlouhá
okružní trasa. Vycházkový okruh s deseti zastaveními je určen pro pěší turistiku, příznivce horských
kol či v zimním období pro vyznavače bílé stopy.
Informační panely naučné stezky vás seznámí
s přírodními zajímavostmi Jistebnicka, jeho bohatou historií i rozmanitou současností. Naučná
stezka byla vybudována za finanční podpory obce
Jistebnice, Nadace Partnerství a programu Podpora
obnovy venkova administrovaného Ministerstvem
pro místní rozvoj ČR.
Program obnovy venkova Jihočeského
kraje v roce 2011
Z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje
v roce 2011 byly podpořeny dva projekty našeho
Společenství. Prvním byl projekt s názvem Pečovatel – poradce mikroregionu Společenství obcí
Čertovo břemeno podpořený ve výši 75.000,- Kč.
Dotace byla použita na financování poradenské
činnosti poradce Zdeňka Sedláčka, který se stará
o chod svazku obcí a administraci realizovaných
projektů.
Druhý podpořený projekt ve výši 240.000,- Kč
měl název Podpora činnosti informačního centra
mikroregionu Společenství obcí Čertovo břemeno.
Jedna část dotačních prostředků byla použita na stavební obnovu a dovybavení prostor přízemí budovy
čp. 57 v Borotíně, kde bylo zřízeno mikroregionální
informační centrum s knihovnou.
Druhým cílem projektu byla podpora aktivit
pro rozvoj a zkvalitňování cestovního ruchu na
území našeho mikroregionu, který se stává zajímavou destinací zejména pro oblast krátkodobé
turistiky obyvatel Táborska, Benešovska a dalších
regionů ČR. Konkrétně byl připraven systém vý-
měny zimních a letních informačních panelů na
12 turisticky zajímavých místech našeho kraje. Dále
jsme doplnili drobný turistický mobiliář (turistické
posezení, lavičky, cyklostojany a odpadkové koše)
pro území obcí Jistebnice a Nadějkov. Třetí aktivitou projektu byla organizace čtyř sportovně-společenských akcí - již devátý ročník mikroregionální
akce „Hry bez hranic“, tradiční Turnaj v košíkové
o pohár Čertova břemene v Borotíně, Jistebnický
cyklomaraton a každoroční podzimní Fikarské
slavnosti v Nadějkově.
Program Podpora obnovy a rozvoje
venkova
Každoročně se obce našeho svazku pokoušejí
získat finanční prostředky z programu Podpora
obnovy a rozvoje venkova, který administruje
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Bohužel získat dotaci z tohoto programu je stále těžší. O tom
svědčí úspěšnost podaných žádostí. V dotačním
titulu číslo 2 (Podpora zapojení dětí a mládeže do
komunitního života v obci) žádaly následující obce
– Jistebnice, Borotín, Červený Újezd, Sedlec-Prčice,
Mezno a Nadějkov. Ani jedna obec dotaci nezískala.
V dotačním titulu číslo 4 (Podpora obnovy drobných
sakrálních staveb v obci) uspěla pouze obec Radkov s projektem Oprava střechy a oplocení návesní
kaple v Radkově. Žádosti obcí Jistebnice, Mezno
a Sedlec-Prčice neuspěly.
Místní akční skupina Krajina srdce
V měsíci květnu a září roku 2011 proběhly
výzvy pro odevzdání projektů v rámci Programu
LEADER, který administruje občanské sdružení
MAS Krajina srdce z Mladé Vožice. V pořadí šesté
výzvě byly podpořeny projekty obce Radkov (Rozvoj
společensko-kulturního centra v Radkově, dotace ve
výši 146.250,- Kč) a obce Červený Újezd (Konečně
prostor, kde se můžeme společně scházet, dotace
ve výši 279.600,- Kč).
V pořadí sedmé výzvě byl podpořen projekt
našeho Společenství obcí Čertovo břemeno
pokračování na str. 8
Výsledkem stavebních úprav přízemních prostor budovy obecního úřadu v Borotíně je pěkné
a funkční mikroregionální informační centrum s knihovnou.
8 strana
Náš domov
číslo 262, únor 2012
dokončení ze str. 7
(Zkvalitňování zelených stezek Greenways Čertovo
břemeno, dotace ve výši 109.340,- Kč). Výsledkem
tohoto projektu budou tři cílové aktivity: vznik
nové Naučné stezky J. E. Kypty okolím Borotína,
doplnění 15 ks infopanelů na Naučnou stezku
Vyhlídková trasa Střezimíř a doplnění drobného
turistického mobiliáře (např. infopanely, lavičky,
rozcestníky, posezení) v rámci turistických tras
Greenways Čertovo břemeno.
Údržbou tras je míněn provoz rolby podnikatelů
z Jistebnicka, skútru na Borotínsku a traktoru na
Nadějkovsku a Chyšecku. Údržba centrálního
parkoviště u Libenic byla v režii Městyse Borotín,
parkoviště před Hospodou U Bizona bylo udržováno Obcí Jistebnice a parkoviště u Chlístova Obcí
Nadějkov.
tivitou je obnova úvozové cesty a budoucí naučné
stezky ze Sedlce na Ježovku. S pracemi na úpravě
zeleně bylo započato v prosinci 2011 a práce budou
pokračovat i začátkem roku 2012.
Údržba zimních běžkařských tras na
území Společenství obcí Čertovo
břemeno a okolí
Informace o projektu s názvem „Lokální identita zeleně venkovského
prostředí“
V roce 2011 a 2012 probíhá na území Společenství obcí Čertovo břemeno projekt na
podporu vhodných výsadeb zeleně v malých obcích. Projekt, který se nazývá „Lokální identita
zeleně venkovských sídel“, zaštiťuje Výzkumný
ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné
zahradnictví se sídlem v Průhonicích. Projekt
financuje ministerstvo zemědělství v rámci
Národní zemědělské agentury pro zemědělský
výzkum. Cílem projektu je jasně a srozumitelně
říci, které dřeviny a byliny do krajiny Čertova
břemene patří a zamezit tak výsadbám exoticky
vyhlížejících nebo po statisících sázených dřevin,
které známe ze všech koutů republiky a Evropy.
V rámci projektu jsou realizovány ukázkové výsadby a úpravy, které respektují místní charakter
a krajinu. Konkrétně byla v listopadu a prosinci
2011 provedena obnova porostu stříbrných smrků
při vjezdu do Borotína od Sedlce-Prčice. Další ak-
Pro potřebu podávání projektů na období let
2012-2014 bylo nutno aktualizovat „Rozvojovou
strategii mikroregionu Společenství obcí Čertovo
břemeno“. Návrh její aktualizace připravil Z. Sedláček a na schůzi valné hromady Společenství dne
12. 12. 2011 byla aktualizace rozvojové strategie
mikroregionu na období 2012-2014 schválena.
Před zimní běžkařskou sezónou 2010-2011
došlo k výrazné změně vedení tras a způsobu
jejich značení. Tato opatření zkvalitnilo trasy pro
stále přibývající počet návštěvníků a běžkařů.
Rozlišujeme nyní pouze dvě trasy: ty, které jsou
udržované rolbou a ty, které jsou udržované skútrem nebo traktorem. Na výchozích místech tras
a na parkovištích jsou aktualizované informační
panely, je osazené nové značení tras a vydali
jsme nové propagační materiály. Podrobnější
a aktuální informace o stezkách a jejich vedení
najdete na stránkách www.certovo-bremeno.cz,
v sekci Běžkařské trasy.
V zimní sezóně 2010-2011 stála údržba
a propagace tras 130 tisíc Kč. Z různých zdrojů
(např. dotace, příspěvky a dary okolních měst
a podnikatelů, příspěvky uživatelů tras) se nám
podařilo získat 143 tisíc Kč. Na tomto místě je
nutno poděkovat konkrétním sponzorům - Krajský úřad Jihočeského kraje (50.000,- Kč), firma
GS Technik s.r.o. z Orlova u Jistebnice (20.000,Kč), sousední Mikroregion Venkov (25.000,- Kč),
Město Tábor (10.000,- Kč), Město Sezimovo Ústí
(3.000,- Kč), Město Sedlčany (3.000,- Kč) a Město
Votice (2.000,- Kč).
Aktualizace „Rozvojové strategie mikroregionu Společenství obcí Čertovo
břemeno“
Spolupráce s podnikateli v oblasti
služeb cestovního ruchu
Na aktivity související se zkvalitňováním
turistických tras se každoročně snažíme získávat
finanční prostředky od podnikatelů v oblasti služeb cestovního ruchu. V roce 2007 byla od podnikatelů vybrána částka 16.500,- Kč, v roce 2008
částka 5.000,- Kč, v roce 2009 částka 10.900,- Kč,
v roce 2010 částka 19.400,- Kč a v roce 2011 částka
24.400,- Kč. Peníze byly v roce 2011 vybrány od
celkem 34 podnikatelských subjektů a těm právem
patří naše srdečné poděkování.
Zdeněk Sedláček, pečovatel-poradce Společenství obcí Čertovo břemeno, foto Z. Sedláček
Na základě oznámení ministerstva životního prostředí o posouzení vlivu záměru stavby
„D3 – Středočeská“ na životní prostředí dle zákona sdělujeme, že Stanovisko vydané MŽP je
k nahlédnutí na webových stránkách Města Sedlec-Prčice (www.sedlec-prcice.cz) a v listinné
podobě na MěÚ Sedlec-Prčice a Informačním centru v Prčici. Nahlédnout do stanoviska je
možné také v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA (www.cenia.cz/
eia) nebo na stránkách ministerstva ŽP (www.mzp.cz/eia).
-red-
SPOLKY
Důchodci v roce 2011 žili aktivně
Milí čtenáři Našeho domova, dovolte, abych vás
i letos seznámila s činností, kterou Klub důchodců
vykonal v uplynulém roce. Začátkem roku si již
tradičně zveme k nám do klubu hosty, se kterými
navštěvujeme vzdálené kraje a mohou nás obohatit
o zajímavé a poučné vyprávění. S Jindrou Částkou
jsme proto pokračovali v cestě po Novém Zélandu,
tentokrát po Jižním ostrově, který skýtá nezapomenutelné zážitky, a to již od samého pobřeží až
po vnitrozemí. Při prohlížení diapozitivů nám
Jindra kupříkladu nabídl pohled na impozantní
katedrálu Christ Church, kterou v únoru 2011
poničilo zemětřesení.
Pan Pavel Dohnal s manželkou nás svým vyprávěním a promítáním zavedli zase na druhý největší
ostrov v Evropě, Island – zemi sopek, gejzírů, geotermálních pramenů, fjordů, vodopádů, vysokých
nedostupných hor, dalekosáhlých lávových pustin.
Bylo to hezké a zajímavé vyprávění s promítáním
nádherných fotografií, které nám přiblížily tuto
horkou zemi s ledovou tváří.
Naši výroční členskou schůzi jsme uspořádali
v hezkém prostředí penzionu Mlýn ve Starých
Mitrovicích. Paní Věra Kapková nás seznámila
s historií Mitrovic, dozvěděli jsme se, kdo byl
jejich zakladatelem, že se vlastně původně jmenovaly Dmitrovice a pověděla nám i o rodech, které
tvrz a osadu vlastnily. Další výlet do historie nám
zprostředkoval p. učitel Miroslav Fiala, když si pro
nás připravil povídání o hejtmanu Vltavského kraje
Jiřím Radeckém z Radče a na Uhřicích.
Naším dalším pravidelným hostem, kterého si
rádi mezi sebe zveme, je praktický lékař MUDr. On-
dřej Bažant. Tentokrát pan doktor hovořil o hodně
závažném tématu – o nádorových onemocněních.
Kladl nám na srdce, abychom nezanedbávali preventivní prohlídky, neboť většinu nádorových onemocnění lze léčit, pokud je jejich výskyt podchycen
pokračování na str. 9
Členové klubu důchodců při prohlídce Vyšehradu, foto p. Hulanová
číslo 262, únor 2012
dokončení ze str. 8
včas. Tím, že se neustále prodlužuje délka lidského
života, stoupá i počet nádorových onemocnění. Přispívá tomu jak nezdravý životní styl, málo pohybu,
stres, tak i zhoršující se životní prostředí.
Paní Reifová nám udělala přednášku o zdravé
výživě. Odrazovala nás od potravin obsahujících
velké množství přídavných látek, takzvaných éček,
poznamenala však, že ne všechna éčka jsou zdraví
škodlivá, a nabídla se, že nám pomůže se v těchto
látkách orientovat. Zároveň nám doporučila
omezit ve svém jídelníčku umělé tuky (máslo je
zdravější), tavené sýry nebo uzeniny. A zdůraznila,
že bychom rozhodně neměli zapomínat na ovoce
a zeleninu.
Klub důchodců při návštěvě Muzea Vítka z
Prčice, foto F. Doktor
Tradičně se vždy těšíme do Sedlčan do divadla
na představení sedlčanských ochotníků. V loňském
roce nastudovali výbornou komedii Vratislava
Blažka a Zdeňka Podskalského Světáci, která je
známá především z velice úspěšného filmového
zpracování. Hezké odpoledne jsme zakončili večeří
v Sedlci v restauračním pivovaru Vítek z Prčice.
O paní Daně Chocholouškové z Přestavlk většina z členek ví, že jejím největším koníčkem jsou
ruční práce. Že si dobře rozumí nejen s háčkem
a pletacími jehlicemi, ale že také nádherně vyšívá
nejrůznějšími technikami, šije a v neposlední
řadě že umí své práce i vhodně naaranžovat. Byla
ochotná se s námi o tuto zálibu podělit a udělat nám
výstavku svých prací. Měli jsme možnost zhlédnout
opravdu krásné ubrusy doplněné prostíráním, dále
pak dečky nejrůznějších tvarů a velikostí, závěsy,
záclonky, polštářky, a to vše precizně vypracované
a barevně sladěné – prostě pastva pro oči.
Náš domov
Začátkem května jsme vzpomněli smutných
událostí, které se staly v našem městě na samém
sklonku druhé světové války. Prohlíželi jsme si dobové fotografie a dokumenty a nahlédli jsme do
knihy Sedlecko za války i v odboji od J. Nykodýma.
Paní Křemenová vyprávěla o zdejším řádění vojáků
SS a paní Věra Kapková zase vyprávěla, jak konec
války probíhal v jejích rodných Úvalech, kde v květnových bojích padl i její tatínek. Bylo to smutné
odpoledne, ale shodli jsme se, že zapomínat na
tyto události bychom neměli.
Ještě jedna naše schůzka byla věnována historii.
Navštívili jsme muzeum Vítkovců, kde nám jeho
majitel pan Petr Kroužil zajímavě vyprávěl o Vítkovi
z Prčice jako o zakladateli jednoho z nejmocnějších
českých šlechtických rodů – Vítkovců, pánů v erbu
růže. Dozvěděli jsme se, jak jeho synové založili
jednotlivé hlavní větve Vítkovců – krumlovskou,
rožmberskou, hradeckou a landštejnskou – i jak
se postupně tyto větve vyvíjely a zanikaly.
O některých našich společných výletech jsem
již psala v červencovém čísle Našeho domova, na
tento výčet našich aktivit bych chtěla nyní navázat.
O prázdninách jsme navštívili Čimelice a tamní
slavnou výstavu květin, pokochali jsme se skleníky
plnými krásně naaranžovaných květin a mnozí si
udělali radost při nákupu nových rostlinek do svých
zahrad. Znaveni vším tím chozením, obdivováním
a nakupováním jsme si nakonec rádi odpočinuli ve
stínu vzrostlých stromů v zámeckém parku.
Začátkem října pro nás připravila JUDr. Eva
Roztočilová výlet do Prahy, který měla, jako vždy,
výborně připravený. Nejprve jsme navštívili Ústav
pro matku a dítě, který původně založil Rudolf
Jedlička pro handicapované děti. Naproti jsme
strana 9
si prohlédli starou loděnici. Cestou podél Vltavy
nás paní Roztočilová upozorňovala na zajímavé
budovy a objekty, v jakém slohu jsou postaveny i kdo
významný v nich žije nebo v minulosti žil. Potom
jsme si prohlédli současnou expozici v Celnici
na Výtoni. Odpoledne, po dobrém obědě, jsme
navštívili národní kulturní památku Vyšehrad
a vyšehradský hřbitov včetně legendárního Slavína. Zde jsme využili služeb průvodkyně, která
nám o všem podrobně vyprávěla.
Předposlední schůzku jsme věnovali pletení
z papíru. Učili jsme se, jak se vyrábí „motalinky“
a z nich potom některé výrobky, hlavně točené
pletení. Instruktáže se ujala p. Kohoutová. Tato
technika některé naše členky zaujala natolik, že
se pak i doma pokoušely plést.
Při poslední schůzce klubu jsme se hodně nasmáli, vyprávěli jsme si vtipy a veselé příběhy. Také
jsme vybírali peníze na adventní koncert. Částka
1400 Kč byla věnována občanskému sdružení
Společnost Duha, která se zabývá integrací osob
s mentálním postižením a poskytuje jim chráněné
bydlení.
Naší upřímnou snahou je, aby nám na našich
společných schůzkách bylo vždy hezky, abychom se
dobře pobavili i poučili a abychom se na naše společná setkání vždy těšili. To ostatně plně vystihuje
i citát velkého znalce života, amerického literáta
Marka Twaina, kterým bych chtěla tento článek
uzavřít: „Dej každému dni příležitost, aby se mohl
stát tím nejkrásnějším dnem v tvém životě.“
J. Valentová – předsedkyně Klubu důchodců
Sedlec-Prčice
Předposlední schůzka byla věnovaná pletení z papíru pod vedením p. Kohoutové, foto F. Doktor
Hasiči se sešli na valné hromadě okrsku
V neděli 15. ledna se v Hospodě U škrpálu v Prčici sešli zástupci dobrovolných hasičských sborů
okrsku Sedlec-Prčice na valné hromadě okrsku.
Vyjma zástupců Jetřichovic, Dvorců a Veletína zde
byly zastoupeny všechny sbory. Mezi pozvanými
hosty chyběl velitel stanice hasičského záchranného
sboru Sedlčany nadpor. Ing. Petr Hroch i vedoucí
odborné rady velitelů OSH Benešov Zdeněk Dvořák. Oba se omluvili. Naopak nechyběla starostka
města Miroslava Jeřábková. Valnou hromadu řídil
velitel okrsku Tomáš Seidel. Zahájena byla pietní
minutou ticha. Poté byli delegáti seznámeni
s programem.
Starosta okrsku Josef Zavadil přednesl
zprávu o činnosti za rok 2011. K aktuálnímu dni
bylo v okrsku organizováno 647 členů v 16 hasičských sborech (včetně SDH Veletín, který by
však měl ukončit činnost). Výbor okrsku se sešel
na 4 schůzích, které měly na programu přípravu a
zajištění plánovaných akcí hasičů a za přítomnosti
paní starostky nebo jejího zástupce i zajištění akcí
města.
Dále pak J. Zavadil seznámil s akcemi, kterých
se členové okrsku zúčastnili. Například ve dnech
18.-19. 3. 2011 se konalo školení preventářů ve Zlenicích, 20. 4. byly odevzdány práce našich dětí do
výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí, 21. 5.
proběhla za účasti rozhodčích a velitelů soutěžních
družstev schůzka na cvičišti v Kvasejovicích, kde
proběhlo rozlosování okrskové soutěže, v ten samý
den se konal i Hasičský den na Konopišti a hasičské
sbory z Prčice a Měšetic se zde utkaly v soutěži
koňských stříkaček, 28. 5. 2011 se konalo okrskové
kolo hasičské soutěže v Kvasejovicích a 31. 5. byly
na stanici HZS v Benešově slavnostně předány
ceny v soutěži Požární ochrana očima dětí. Měli
jsme zde i naše zástupce. Ve dnech 4.-5. 6. 2011
se konalo okresní kolo hasičské soutěže ve Vlašimi, 18. 6. 2011 hostil SDH Uhřice akci Setkání
Uhřic, 3. 9. 2011 pořádal SDH Sedlec další ročník
Memoriálu M. Kabíčka a 25. 10. 2011 proběhlo
setkání starostů okrsků na stanici HZS.
Josef Zavadil zmínil také kulturní činnost sborů,
jako je pořádání hasičských plesů, karnevalů,
sportovních utkání, besed s občany, dětských dnů
a táborů pro děti. Zároveň pořadatelům poděkoval
za jejich úsilí.
Josef Zavadil upozornil i některé připravované
akce v roce 2012: Školení obsluhy motorových pil
(únor-březen), květnové základní kolo soutěže
v požárním sportu, které bude zajišťovat SDH
Přestavlky (termín bude ještě upřesněn) nebo
námětové cvičení pod vedením jednotky JPO II.
Sedlec. Připomeneme si také výročí SDH Bolechovice, který oslaví 75 let své činnosti a SDH
Sedlec, ten oslaví 135 let činnosti. Závěrem Josef
Zavadil poděkoval všem hasičům za jejich obětavou
a nezištnou práci pro sbor i pro veřejnost a popřál
všem pevné zdraví.
pokračování na str. 10
10 strana
pokračování ze str. 9
Pokladník okrsku Josef Svatoš přednesl
finanční zprávu za rok 2011. Z ní vyplývá, že
okrsek hospodařil s částkou 198 297 Kč, výdaje
činily 173 813.
A pak již nadešla chvíle, kdy z rukou starostky
města a starosty okrsku převzal Václav Davídek za
SDH Sedlec čestné uznání kraje a Jan Milota čestné
uznání krajského sdružení hasičů za vzornou práci
pro SDH Prčice.
Valná hromada dále pokračovala referáty zástupců sborů o činnosti za uplynulý rok, které již
neodmyslitelně k tomuto shromáždění patří. Jako
první vystoupil zástupce SDH Měšetice. Uvedl, že
sbor čítá 49 členů, z toho 7 žen. V roce 2011 sbor
v rámci projektu Měšetice – náš domov současný
i budoucí uspořádal 20 společenských, kulturních
nebo sportovních akcí pro veřejnost, dále hasiči
uspořádali sběr starého železa nebo brigádu na
sběr polního kamene. Na okrskovou hasičskou
soutěž vyslali dvě mužská družstva, zúčastnili se
i soutěže koňských stříkaček a nočního cvičení
v Dobrošovicích.
Zástupce SDH Bolechovice si posteskl na nízký
počet členů hasičského sboru a vysoký průměrný
věk. Od toho se také odvíjí činnost sboru, která je
zaměřena spíše na údržbu veřejného prostranství
v obci a pořádání společenských akcí jako je stavění
máje, pálení čarodějnic nebo zajištění mše svaté
v zámecké kapli při bolechovické pouti. Bolechovičtí
hasiči by chtěli dokončit rekonstrukci své zbrojnice,
v jejímž rámci by chtěli do klubovny zavést vodu.
Zástupkyně SDH Prčice Alena Šmejkalová
připustila, že prčický sbor sice čítá 94 členů, ale
těch, kteří jsou aktivní, je málo. Sbor pořádá v průběhu roku celou řadu kulturních, společenských
a sportovních akcí: ples, dětský karneval, besídku,
dětský den, hasiči staví máj nebo zdobí vánoční
strom. Pořádají sběr železného šrotu. Chloubou
sboru je historická technika, s níž se účastní řady
akcí nejen v rámci okrsku, ale i daleko za jeho
hranicemi. Již tradičně v únoru jsou kupříkladu
ozdobouŽižkovského masopustu. Prčičtí hasiči se
účastní také hasičských soutěží a rádi by zapracovali
na úrovni svých sportovních výkonů. Jsou se svými
členy při jejich významných výročích a doprovázejí
je i na cestě poslední.
Náš domov
číslo 262, únor 2012
Václav Davídek za SDH Sedlec převzal z rukou starostky čestné uznání kraje a Jan Milota
čestné uznání krajského sdružení hasičů za vzornou práci pro SDH Prčice
Za SDH Sedlec vystoupil Václav Davídek. Připomněl akce, které v průběhu roku sbor uspořádal:
ples, stavění máje, Memoriál Míry Kabíčka, branný
den základní školy, mikulášskou besídku nebo silvestr. Hasiči se aktivně podílejí na společenském
dění v obci – 7. května stojí čestnou stráž při tryzně,
účastní se Derby. Skvělých výsledků dosahují také
na poli sportovním. Chloubou sboru je oddíl dětí
a dorostu, který se v roce 2011 účastnil hry Plamen,
dorostenky v krajském kole skončily na krásném
3. místě. Nezastupitelné místo má výjezdová jednotka JPO II. Sedlečtí hasiči v roce 2011 zasahovali
celkem u 14 zásahů, z toho u 7 požárů a u 7 zásahů
technického charakteru.
SDH Nové Dvory se na okrskové schůzi měl také
čím pochlubit. Je to jeden z tradičně velmi aktivních
sborů, který v současné době sdružuje 25 členů,
a dle slov jeho zástupce se členská základna omlazuje. Sbor se vzorně stará nejen o svěřený majetek
a techniku, ale udržuje i majetek obecní. Hasiči se
v loňském roce ve spolupráci s městem zasloužili
o vyčištění požární nádrže a jejího okolí. Pořádají
i kulturní akce pro děti a dospělé. O novodvorské
hasiče trápí rozvody vody v domě hasičů a rádi by
je do budoucna zrekonstruovali.
SDH Kvasejovice je také sbor s výbornými výsledky. V roce 2011 zorganizoval okrskové kolo
hasičské soutěže a představil se jako vzorný hostitel.
Sám se pak zúčastnil i řady hasičských partnerských
soutěží. Sbor se v roce 2011 rozrostl o družstvo dětí,
Zástupci jednotlivých sborů přednesli referáty o činnosti za rok 2011
které se přihlásilo do několika soutěží včetně hry
Plamen, kde skončilo na 10. místě. Kvasejovičtí
hasiči pro svůj dorost připravili několik zajímavých
akcí a výletů, jako kupříkladu návštěvu hasičské
stanice na Ruzyňském letišti. Pravidelně sbor
pořádá řadu kulturních akcí, pochlubit se může
nově opravenou hasičskou zbrojnicí a výrazně se
podílí na údržbě obce.
SDH Divišovice má 29 členů, věkový průměr je
pod 40 let. Z toho také pramení elán do společné
práce. Divišovičtí se celoročně vzorně starají o veřejná prostranství, na místní návsi udržují a také
hojně využívají sportovní zařízení i hřiště, kde
pořádají tradiční turnaj v nohejbale. V současné
době je nejvíce trápí havarijní stav střechy na
hasičské zbrojnici, který vyžaduje zásah.
Dobrovolní hasiči ze Sušetic jsou také velmi
agilním sborem. V uplynulém roce pořádali řadu
úspěšných akcí pro veřejnost, starali se o svou
obec a účastnili se hasičských soutěží, a to jak
družstvo mužů, tak i žen. Jako jediní nás v roce
2011 zastupovali na soutěži Hry bez hranic, kterou pořádá společenství obcí Čertovo břemeno.
Na opravě bývalé kovárny, která by měla sloužit
k uskladnění hasičské techniky, odpracovali 600
brigádnických hodin.
SDH Chotětice jsou jedním ze sborů, který
v posledních letech spíše skomíral. Částečně
bylo na vině chybějící zázemí. To se však v letech
2010-2011 změnilo. Za finanční pomoci Města
si chotětičtí hasiči vybudovali novou hasičskou
zbrojnici s klubovnou, kde se nyní scházejí nejen
členové, ale i další osadníci. Chotětičtí hasiči se
v roce 2011 zúčastnili okrskového kola hasičské
soutěže a navázali i na téměř zapomenutou tradici
stavění máje.
SDH Přestavlky se pravidelně zúčastňuje okrskové soutěže, v roce 2011 do bojů vyslalo družstvo
mužů do 35 let i družstvo žen. Hasiči se ale sešli i při
řadě kulturních akcí, pořádali tradiční maškarní
ples a o prčickém posvícení pěknou hodinku. Po
celý rok se starali o úklid veřejných prostranství
a návsi, vyčistili hasičskou nádrž a pomáhali při
sběru polního kamene. Ve sboru je evidováno
61 členů, z toho je 15 žen. V roce 2012 čeká na
členy SDH Přestavlky velký úkol, budou pořádat
okrskovou hasičskou soutěž.
SDH Šanovice se potýká s malým počtem aktivních členů. Přesto se sbor snaží udržovat svěřenou
techniku. V roce 2011 vyslal jedno soutěžní družstvo
mužů nad 35 let na okrskovou soutěž. Celoročně
se sbor stará o veřejná prostranství a pořádá tradiční společenské akce v osadě. Nejpalčivějším
problémem je nyní nutnost rekonstrukce hasičské zbrojnice, kam by chtěli hasiči zavést vodu
a vyřešit zázemí.
pokračování na str. 11
číslo 262, únor 2012
dokončení ze str. 10
Naopak SDH Vrchotice si na malou členskou
základnu stěžovat nemůže, ve sboru pracuje
45 členů, z toho je 13 žen. V roce 2011 na okrskovou hasičskou soutěž vyslal dvě družstva mužská a jedno družstvo žen. V uplynulém roce hasiči
uspořádali řadu společenských a sportovních akcí:
bál, rozloučení s masopustem a maškarní průvod,
dětský karneval, společenské večery a dětský den,
turnaj ve stolním tenise, celodenní cyklovýlet nebo
již tradiční klání svobodní versus ženatí. Rovněž
udržovali veřejná prostranství jak ve Vrchoticích,
tak i na Františku, uspořádali sběr železného
šrotu, pomáhali při likvidaci starých stromů na
Františku, udržovali budovu hasičské zbrojnice
a její okolí a v neposlední řadě provedli generální
opravu stříkačky.
SDH Uhřice má za sebou významný organizační
počin, když v roce 2011 hostil setkání obcí jménem
Uhřice. Jako doplňkový bod zařadili Uhřičtí útok
dětí, z nichž nejmladšímu byly 3 roky a nejstaršímu 9 let – v Uhřicích vyrůstá nová hasičská
generace. Mimoto se sbor zúčastnil okrskové
soutěže, pořádal několik společenských akcí,
zrekonstruoval kuchyňku v hasičské zbrojnici
a staral se o veřejnou zeleň.
Po referátech zástupců sborů pozdravila hasičskou konferenci starostka města Miroslava Jeřábková. Poděkovala dobrovolným hasičům za jejich
záslužnou činnost, bez níž by zejména v osadách
zcela zanikl společenský a kulturní život. Ocenila
Náš domov
výbornou spolupráci hasičů s Městem a přislíbila
další možnou podporu.
V rámci diskuse Alice Valsová poděkovala zástupcům sborů za spolupráci při přípravě cyklu
v Našem domově Co jste hasiči, co jste dělali
a vyzvala k další spolupráci.
Člen výboru okrsku Pavel Král seznámil přítomné s novým usnesením, které bylo přijato na
schůzi okrsku. Sbor, který včas neuhradí členské
příspěvky, bude muset tyto příspěvky uhradit i s navýšením o příspěvek okresního sdružení hasičů.
Jinými slovy, pokud všechny sbory zaplatí příspěvky
včas, získá okrsek od okresního sdružení příspěvek.
Pokud včas nezaplatí, okrsek příspěvek nedostane
a bude ho požadovat na vinících. Dále Pavel Král
vysvětlil výhody uzavírání smluv na spolupráci
s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou.
Josef Zavadil ve svém diskusním příspěvku vyjádřil lítost nad zánikem dobrovolného sboru Veletín,
který již nesplňuje základní požadavek minimálního
počtu členů. Pozastavil se také nad pasivitou SDH
Jetřichovice, který již po několikáté nedokázal ani
obeslat svého zástupce na valnou hromadu okrsku.
Seznámil přítomné i s návrhem, že ty sbory, které
mají na přechodnou dobu faktické problémy s činností, budou moci po vzájemné dohodě přejít do
takzvaných sborů v útlumu, ale nebudou definitivně
zrušeny za nečinnost. Dále pak seznámil delegáty
s některými usneseními okresního sdružení. Jeho
jménem pochválil sedlecký sbor a jeho pracovní četu
za vzorné vystoupení při okresním cvičení, za její
strana 11
disciplinovaný výkon. Jako preventista s uspokojením konstatoval, že převážná část sborů v okrsku
(vyjma Jetřichovic a Veletína, který však končí svou
činnost) jmenovala svého preventistu. Poděkoval
i prčickému a měšetickému sboru za údržbu historické techniky a jejím prostřednictvím za prezentaci
našeho města na setkání hasičů na Konopišti, ale
i jinde. Zároveň seznámil přítomné s usnesením
krajských a okresních orgánů, že z úsporných důvodů se tento hasičský festival bude konat pouze
jednou za dva roky.
Hasičské záchranné sbory společně se sbory
dobrovolnými sdruženými v rámci OSH Benešov
zasahovaly v roce 2011 při 205 požárech a 237 dopravních nehodách, 59 krát zasahovaly při likvidaci nebezpečných látek, vyjely k 363 technickým
zásahům a 56 krát vyjely k planému poplachu. Při
těchto událostech bylo zapojeno celkem 2 400
hasičů, 8 hasičů bylo při svých úkolech zraněno
a 21 hasičů (včetně těch, kteří zahynuli při dopravní
nehodě) usmrceno.
Pavel Král následně předložil delegátům
usnesení z valné hromady, které bylo jednomyslně schváleno.
Na závěr valné hromady navrhl Josef Zavadil,
aby v budoucích letech diskusní příspěvky, které
jednotliví zástupci sborů na valné hromadě přednášejí, byly archivovány v jakési kronice okrsku, proto
požádal o jejich krátký písemný zápis. A pak již pozval všechny přítomné na dobrý nedělní oběd.
Text a foto Alice Valsová
Co jste hasiči, co jste dělali?
Tento měsíc při naší procházce po historii a současnosti hasičských sborů okrsku Sedlec-Prčice
navštívíme sbor dobrovolných hasičů Bolechovice. A výběr to není náhodný, tento sbor si totiž
v únoru připomíná 75 let činnosti.
75 let činnosti SDH Bolechovice
Založení hasičského sboru v Bolechovicích
se datuje ke dni 24. února 1937, kdy po domluvě
15 zakládajících členů byla od firmy Mára Poděbrady zakoupena první hasičská stříkačka. O rok
později postavili členové svépomocí malou zbrojnici na pozemku, který hasičům daroval majitel
velkostatku v Bolechovicích pan Oskar Mautner.
Prvním starostou sboru byl zvolen Josef Rozvoda
– obchodník, velitelem byl pan Jaroslav Němec
– zemědělec a bolechovický kovář. Při okupaci
Čech činnost sboru poněkud stagnovala, protože
většina členů musela narukovat do války.
Aktivní činnost sboru se nejvíce projevila roku
1956, kdy funkci jednatele převzal pan Bohumil
Jarolímek. Postavil a vycvičil soutěžní družstvo,
které dosahovalo skvělých výsledků při hasičských
soutěžích.
V roce 1960 byl zvolen do funkce starosty sboru
Jaroslav Němec a jako velitel pan Václav Dušek.
V témže roce se rušil okres Sedlčany a Bolechovice
se začlenily pod okres Benešov. Pan Bohumil Jarolímek byl ihned zvolen členem okresního výboru
Svazu požární ochrany.
Roku 1969 se v Bolechovicích začíná bourat
stará zbrojnice a na témže místě stavět nová.
Rok 1965 na soutěži v Jesenici. Z leva nahoře: Mareček Z., Hodík V., Kafka M., Kymla S., Němec F.,
Houda J., Dušek V. ml., Dušek V. st., Jarolímek B., dole: Novák A., Jenčík J., Kmotras M., Švehla V.,
Soutěž v Sedlci, rok 1999. Nahoře: Dušek V.
nejml., Souček A., Mareček M., Fara J., Němec
J., Kafka T., Jindra V., dole: Kmotras M., Kraft P.
V květnu 1970 je slavnostně otevřena při tradiční
bolechovické pouti. Během následujícího roku
členové sboru, jak už to tehdy bývalo, zdarma
ve volném čase, postavili patrovou nástavbu na
nové zbrojnici.
V roce 1971 přebírá funkci starosty sboru pan
Stanislav Kymla z Dolců, které tehdy k Bolechovicům spadaly. Příštího roku si hasiči pořídili auto
Tatra 805.
V roce 1976 přechází sbor z okrsku Heřmaničky,
kam doposud patřil, do okrsku Sedlec-Prčice a pan
Bohumil Jarolímek se stává okrskovým velitelem.
Bohužel, roku 1985 umírá a bolechovický sbor i celý
okrsek utrpí těžkou ztrátu. Jeho funkci jednatele
sboru přebírá pan František Doubrava. Po všechna
tato léta se sbor účastní nehen okrskových soutěží,
ale i okresních. Koncem ledna 1992 obdržel sbor
od Městského úřadu Sedlec-Prčice novu stříkačku
PPS-12 i s podvozkem. V roce 1993 skládá funkci
velitele sboru pan Václav Dušek a na jeho místo
nastupuje pan Milan Kmotras. Ke konci roku 1999
pokračování na str. 12
Náš domov
12 strana
dokončení ze str. 11
má sbor 27 členů. Tentýž rok končí bratr Václav
Dušek se psaním kroniky, kterou vedl po panu
Josefu Rozvodovi od roku 1972. Jejím vedením
je pověřen bratr Miroslav Kmotras.
Každý rok hasiči pořádají tradiční bolechovickou
pouť se mší svatou v místní kapli, pálení čarodějnic
a stavění máje, výlov rybníka s posezením při hudbě,
zájezdy a dětské dny. V roce 2002 jsme pomáhali při
povodních. I když je naše osada vysoko položená,
spodní voda zatopila některé sklepy a kotelny.
V roce 2003 skládá svou funkci starosty sboru
bratr Stanislav Kymla a místo něho je zvolen bratr
František Podrázský z Dolců. Od roku 2004 pořádáme setkání osad Dolce – Bolechovice. V roce
2007 si členové opravují přízemní část zbrojnice.
O dva roky později se pouštíme do velké rekonstrukce patrové části a střechy. Za finanční podpory
MěÚ Sedlec-Prčice se vyměňuje rovná střecha za
sedlovou, stará dřevěná okna za nová – plastová,
starý strop za sádrokartonový. Též se pokládá nové
linoleum, obkládá kuchyňský kout s barem. Na lino,
obklad, nábytek a elektroinstalaci jsme si přispěli
nemalou částkou sami.
25. 4. 2009 zemřel ve věku 94 let nejstarší člen
sboru a zároveň i okrsku bratr Václav Dušek. Členem sboru byl od roku 1938, od roku 1949 jako
zástupce velitele, od roku 1960 jako velitel a od
roku 1972 až do roku 1999 jako kronikář.
V dnešní době život na vsi a dojíždění za prací
moc hasičské činnosti nesvědčí. Klesl nám počet
členů a zvýšil se věk. Už nejsme schopni zúčastňovat
se soutěží, fungujeme jako taková pomocná síla
v osadě. Provádíme úklid, sekáme travní plochy,
sbíráme železný odpad, čistíme veřejné plochy,
pořádáme některé společenské a kulturní akce,
číslo 262, únor 2012
jako je pálení čarodějnic, stavění máje a bolechovickou pouť se mší svatou. K tomuto roku náš sbor
čítá 11 členů.
Milan Kmotras, velitel sboru, foto kronika sboru
Před zbrojnicí v roce 1997, stojící zleva: Dymák M., Oberfalcer F., Kypta V., Podrázský F., Kymla
V., Kymla S., Doubrava F., Dušek V., Kafka T., Hodík M., Němec J., Kmotras M., Ješuta F.,
klečící: Souček J., Souček A., Kraft P., Fara J., Sláma P., Kraft F., Kmotras M.
Z KULTURY
Zveme vás do divadla
Přijměte pozvání na první divadelní představení
v tomto kalendářním roce. V divadelním sále ZŠ
Sedlec-Prčice v sobotu 18. února od 19 hodin
vystoupí nadějkovský divadelní spolek Fikar
s divadelní fraškou ČERNÁ KOMEDIE, která
pochází z pera jednoho z nejhranějších současných
dramatiků PETERA SHAFFERA (napsal mj. hru
Amadeus, kterou zfilmoval Miloš Forman).
A i když se termín divadelního odstavení kryje
s plesem dobrovolných hasičů Přestavlky, při troše
dobré vůle se dají oba skvělé kulturní zážitky zvládnout během jednoho večera. Začátek představení
jsme proto předsunuli na 19. hodinu.
Černá komedie byla napsaná v šedesátých letech minulého století a od té doby ji s úspěchem
uvádí všechna světová divadla. Děj se odehrává
v Londýně, v ateliéru mladého průměrného sochaře
Brindsleyho, který si v rámci úsporných opatření
sezve na jeden večer hned několik hostů najednou.
Svou potrhlou snoubenku, jejího despotického papínka – plukovníka hodného myšlenkového obzoru
eráru – i bohatého mecenáše umění, kterému se
chystá představit svou pseudoavantgardní tvorbu.
Chce udělat dojem, je ale chudý, rozhodne se proto
vylepšit si byteček z mobiliáře snobské sousedky.
Jeho plán však doznává trhliny, nejen že se u něj
objeví jeho bývalá přítelkyně, ale dojde i k výpadku
proudu a vše se ponoří do tmy. Autor vyřešil tuto
zdánlivě komplikovanou situaci velice originálně.
Nemusíte se proto obávat, že strávíte večer v naprosté tmě a herce vůbec neuvidíte. To ovšem neplatí
pro Brindsleyho a jeho společnost…
V režii Jiřího Jiroutka vás opět budou bavit
nadaní nadějkovští ochotníci: Pavel Dvořák /
O lékařích bez hranic v Afghánistánu
V pátek 20. ledna se v Ateliéru Prčice konal první
letošní Večer pro zahřátí s kvasejovickou rodačkou
Jitkou Kosíkovou. Ta byla naším hostem v průběhu
čtyřleté historie Večerů pro zahřátí již potřetí, a je
tedy našim návštěvníkům dobře známá. Její besedy vždy vynikají nejen atraktivitou míst, které
navštívila, krásnými fotografiemi, ale i fundovaným
a s humorem podávaným komentářem.
Téma páteční besedy – Čtyři měsíce v Afghánistánu – bylo natolik lákavé, že se galerie Ateliéru
tentokrát zaplnila do posledního místečka. Jitka
se na podzim vrátila z mise v Afghánistánu, kde
působila pod záštitou humanitární organizace
Lékaři bez hranic. Čtyři měsíce pracovala jako
zdravotní sestra v nemocnici ve městě Lahskar
Gah. A ačkoliv se tentokrát za hranice nemocnice
téměř nepodívala a neměla tudíž mnoho možností
poznat toto tří set tisícové město ležící v jedné z jižních provincií země a nahlédnout do života jeho
Jitka Kosíková (uprostřed) v Ateliéru Prčice
Foto z premiéry hry, převzato z int. stránek spolku
Kuba Veselý, Monika Pincová / Mirka Dvořáková,
Boženka Dvořáková, Jarda Souček, Zdeněk Černý
a další. Lístky můžete zakoupit na Informačním
centru v Prčici nebo přímo před představením.
Cena je 70,- korun.
-infoobyvatel, i tak bylo její vyprávění strhující. Středoevropan si jen těžko dokáže představit šíři problémů,
které musí denně řešit obyčejní Afghánci i s jakými
se tu potýkali Lékaři bez hranic působící v jedné
z tamních nemocnic. Nevědomost, předsudky,
špatné hygienické návyky, nedůvěra…
Jitka pracovala na dětském oddělení, kde se
v době jejího příjezdu úmrtnost pacientů pohybovala kolem 14%. Podvýživa, malárie, vrozené
vady, úplavice, neštovice, tuberkulóza, žloutenka,
AIDS, s tím vším se v nemocnici setkala. To, čím
si zde během čtyř měsíců prošla, co zde viděla
a zažila, jí dle jejích slov nesmírně otřáslo, přesto
ale byla beseda živá a rozhodně z Jitčiných slov
nevyznívala frustrace. Lékaře bez hranic a Afghánistán si vybrala sama a v žádném případě
této zkušenosti nelituje.
pokračování na str. 13
číslo 262, únor 2012
dokončení ze str. 12
Nyní Jitka pobývá v Čechách a pracuje v jedné
z pražských nemocnic, ale ráda by opět někam „vyrazila“. Kam a co zde prožije, se možná dozvíme
na její další besedě.
Náš domov
Další Večer pro zahřátí v Ateliéru Prčice se
bude konat v pátek 23. března, kdy se s kvasejovickým truhlářem Jindrou Částkou vydáme na
největší švédský ostrov Gotland.
Alice Valsová
Filmový festival Expediční kamera
do Sedlčan opět přinese nejlepší
cestovatelské filmy
V sobotu 3. března od 16 do 22 hodin proběhne
v sedlčanském kině již 3. ročník úspěšného festivalu Expediční kamera, který se letos koná už
na 111 místech celé republiky. Diváci se mohou
těšit na přehlídku sedmi nejlepších cestovatelských,
horolezeckých a vodáckých filmů uplynulé sezóny.
Všechny filmy získaly ocenění na některém z mezinárodních filmových přehlídek, což je zárukou,
že Expediční kamera přinese strhující podívanou
pro každého, kdo rád poznává daleké země a ocení
obdivuhodné lidské výkony.
„Ve vlčí kůži po stopách Čingischána“ bude na
koni putovat odvážný Australan z Mongolska do
Evropy. Špičkoví horolezci se vydají na neslezený
vrchol ve východním Tibetu ve snímku „Odkud
není návratu“. První sólo sjezd řeky Kongo na
kanoi (5000 km nepoznanými kouty tropické Afriky) zachycený ve filmu „Mazungu“ dokazuje, že
i dnes lze podnikat objevné expedice plné dobrodružství. Geniálně technicky propracovaný film
„Life cycles“ vás vtáhne do světa ďábelských jízd
na horských kolech ve všech ročních obdobích.
Prostřednictvím snímku „Co se stalo na ostrově
Pam“ vylezete s polskou dvojicí na nejvyšší pobřežní
útes světa – 1500 m vysokou stěnu v Grónsku, pod
niž se dá dostat pouze na mořském kajaku mezi
ledovými krami. Krátký snímek „Nejdelší cesta“
vás přesvědčí, že cestovatel s pevnou vůlí dokáže
v Číně ujít pěšky daleko víc kilometrů, než kolik
měří Velká čínská zeď.
Jako bonus diváci zhlédnou excelentní a mimořádně akční snímek z české produkce „Trabantem
napříč Afrikou“, který se pyšní hned několika hlavními cenami z cestovatelských festivalů loňského
roku. Před odjezdem jim říkali, že dojet trabantem
z Prahy do Kapského města je nemožné!
Kalendárium na únor 2012
1. 2. 1902 vydala vládkyně Číny Cch´-si nařízení,
jímž zrušila zákaz smíšených sňatků mezi Mandžuy
a Číňany, a požadovala, aby se přestalo s deformováním nohou u žen. Cch´-si byla formálně regentkou za dva dětské císaře, ale fakticky vládla jako
císařovna. Stahování ženských chodidel, aby byla
co nejmenší, se prováděla od dětství. Tuto dávnou
tradici známou od 10. století se snažili zakazovat
už Mandžuové, když v 17. století jako dynastie
Čching nastupovali v Číně k moci. Ale zvyk se
jim vymýtit nepodařilo.
5. 2. 62 výbuch Vesuvu, který doprovázelo zemětřesení, zničil část města Pompeje. Nebylo to ale nic
proti katastrofě, která přišla za 17 let poté, kdy pod
nánosy popela z Vesuvu zcela zmizela tři města.
6. 2. 1952 zemřel na rakovinu plic Jiří VI., britský
král. Bylo mu pouhých 57 let. Jiří VI. byl posledním
císařem Indie (do r. 1947) a posledním králem Irska
(do r. 1949).
7. 2. 1992 byla podepsána Maastrichtská
smlouva, kterou se Evropské společenství přemě-
nilo v Evropskou unii. Smlouva vstoupila v platnost
1. 11. 1993.
7. 2. 1812 se narodil Charles Dickens, anglický
spisovatel, významný představitel viktoriánského
románu. Z nuzných poměrů se vypracoval na
opravdovou hvězdu literárního nebe, a to jen svou
houževnatostí a vytrvalostí. Od svých dvaceti let
působil v listu Morning Chronicle (Ranní kronika).
Dickense také velmi přitahovalo divadlo a uvažoval i o herecké kariéře, jeho dramatické práce však
nebyly úspěšné. Svou literární dráhu zahájil pod
pseudonymem Boz drobnými časopiseckými
črty a povídkami, v nichž zachycoval londýnské
prostředí a postavy i z nižších společenských vrstev. Jeho časopisecké črty plné humoru si čtenáři
tak oblíbili, že se rozhodl pustit do rozsáhlejšího
díla. Roku 1836 začal psát humoristický román na
pokračování – Kroniku Pickwickova klubu. Tento
román měl velký úspěch. Roku 1837 začal vycházet
jeho román Oliver Twist, jehož námětem je autorovo celoživotní téma – tragický osud chudých dětí.
Tento román se vyznačuje silným sociálním cítěním
pokračování na str. 14
strana 13
Návštěvníci festivalu se též můžou těšit na losování o zajímavé ceny. Festival pořádá cestovatel
Lukáš Synek a KDJS Sedlčany s podporou města
Sedlčany. Podrobnosti najdete v programu sedlčanského kina a na webu www.ExpedicniKamera.cz.
Lukáš Synek
Program festivalu:
Blok 1 (16:00 až 19:30 hod.) – Nejdelší cesta
(10 min.), Trabantem napříč Afrikou (95 min.),
přestávka (10min.) – čaj a káva zdarma, Co se stalo
na ostrově Pam (30 min.), Life cycles (45 min.),
slosování vstupenek.
Přestávka (19:30 až 20:00 hod.) s možností občerstvení a objednání rychlé večeře.
Blok 2 (20:00 až 22:15 hod.) – Ve vlčí kůži po
stopách Čingischána (45 min.), Odkud není návratu (30 min.), Mazungu (50 min.), slosování
vstupenek.
Vstupné: celý festival 120 Kč, jeden blok 80 Kč,
mládež do 18 let za polovic.
Soutěž Našeho
domova
Je tu únor, počasí s námi stále hraje vabank,
ale naše soutěž, to je jistota. Opět pro vás máme
připraven jeden soutěžní obrázek a jsem už moc
zvědavá, kolik z vás správně odpoví, co jsem to
vlastně vyfotografovala. Ale nejprve se ještě vrátíme
k lednové hádance. Já vím, hodně jsem vám napověděla, a tak to bylo opět velmi lehké. Pravdu měli
ti, kteří řekli, že se jednalo o veletínskou zvoničku
a náves. Sešlo se nakonec 17 správných odpovědí,
ze kterých jsem vylosovala jednoho výherce, a ten již
tradičně získává hrneček města. Je jím paní Blanka
Táboříková z Prčice. Gratulujeme.
Ráda bych se ale ještě u vašich odpovědí pozastavila. Stává se, že mi k jednotlivým místům
sdělujete i své osobní poznatky nebo vzpomínky.
A o jednu takovou vzpomínku bych se s vámi chtěla
podělit. Přišel mi nádherný dopis od paní Marie
Bendové, která sice dnes žije v Praze, ale ve Veletíně
se narodila a žila. Píše: „Na obrázku je vidět štít mojí
rodné chalupy. Nevím, zda to byla povinnost, ale na
zvoničku zvoníval můj dědeček, babička, maminka
i já, pokud jsem ještě ve Veletíně bývala. Naposled
zvonil můj bratr Jirka a ten zvonění zautomatizoval,
takže v určitou hodinu se zvonička zapne a zvoní
sama. Mám i fotku babičky, když zvoní.“ Milá paní
Bendová, moc vám za váš dopis děkuju a přeji vám,
nechť ten zvoneček, o kterém se v závěru dopisu
zmiňujete, ještě nějaký ten čas mlčí.
A nyní již přejděme k naší nové hádance. Protože
jsem vám minule napověděla hodně, budu tentokrát strohá a prozradím pouze tolik, že tuto podobu
vlastní objekt docela krátce. Na vaše správné odpovědi čekám do konce měsíce, vylosovaný výherce
opět obdrží hrneček s motivem města.
Alice Valsová
Náš domov
14 strana
pokračování ze str. 13
a kritickým pohledem na soudobé instituce. Dickens
se dost angažoval ve veřejném životě – podobně
jako ve svých literárních dílech se zabýval zejména
sociálními problémy a s nimi související zločinností
a soudním systémem. Zemřel po mozkové mrtvici
v 58 letech 9. 6. 1870 a byl slavně pochován ve
Westminsterském chrámě.
7. 2. 1862 zemřel v Rotterdamu ve věku 60 let František Škroup, český hudebník, dirigent, skladatel
i zpěvák. Napsal operu Dráteník, uvedenou v únoru
1826, která měla velký úspěch. Roku 1827 se stal
druhým a o 10 let později prvním kapelníkem Stavovského divadla. Dál se věnoval skládání oper, ale
ty (Oldřich a Božena, Libušin sňatek) již úspěch
neměly. Kromě oper napsal též řadu scénických
hudeb k vlasteneckým hrám. Nejvýznamnější byla
skladba č. 19 k Tylově hře Fidlovačka, aneb žádný
hněv a žádná rvačka, která zazněla poprvé v neděli
21. 12. 1834 odpoledne ve Stavovském divadle.
Hra však úspěch neměla a v roce 1835 byla reprizována pouze jednou! Podle dobových svědectví
byla hlavní příčina neúspěchu v přílišné lidovosti.
Panskému obecenstvu se nelíbila mluva ulice. Také
proto píseň Kde domov můj, která tam zazněla,
neměla cestu k pozdější slávě lehkou. Píseň brzy
zlidověla, hráli ji potulní harfeníci, zpívali ji lidé po
hospodách a stala se neoficiální českou hymnou.
Ale umělecký svět ji kritizoval, např. Leoš Janáček
(1898) vytkl písni „harmonickou jednotvárnost,
jaké nemá býti v bohatýrské písni“. Avšak mírumilovnou písničku o tom, jak je u nás hezky, nikdo
nedokázal trumfnout a tak usnesením vlády v roce
1920 se píseň Kde domov můj stala oficiální českou
(československou) hymnou. Slávy ani uznání se
Škroup v Čechách nedočkal. Roku 1857 byl po
neshodách s ředitelstvím Stavovského divadla
propuštěn. Tím se odcizuje i českému obrozeneckému hnutí a roku 1860 odchází do Rotterdamu
jako kapelník opery, kde umírá.
8. 2. 1952 usedla po smrti svého otce Jiřího VI.
dvaceti šestiletá Alžběta II. na trůn Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Alžběta, ač
mezi lidem velmi populární, to ze začátku neměla
jednoduché. Proces dekolonizace, který začal již
předtím, než se stala královnou (Indie například
získala nezávislost v roce 1947), dále pokračoval.
V Británii to některé kruhy nesly těžce a rozhořela
se debata o tom, zda Britové vůbec potřebují monarchii. Oblíbenost Alžběty jistě napomohla k tomu,
že tato debata brzy přestala. Pravomoci britského
panovníka jsou velmi omezené a Alžběta tak má
na rozhodování ve své zemi jen malý vliv, funkci
reprezentační však plní skvěle a na celém světě se
těší obrovské popularitě.
9. 2. 1972 zemřel ve věku 82 let Ludvík Krejčí,
prvorepublikový generál, který se předtím vyznamenal v ruských legiích. V roce 1938 varoval vládu
ČSR před ústupky Německu a byl připraven vést
boj proti němu. Neminula ho pak německá perzekuce a později ani komunistická. Po roce 1948 byl
zbaven generálské hodnosti a byl veden jen jako
vojín. V červnu 1953 mu byl navíc odebrán důchod
a Ludvík Krejčí zůstal zcela bez prostředků. Aby
zajistil dcery a nemocnou ženu, začal pracovat jako
pomocný dělník v továrně na knoflíky v Jablonném
nad Orlicí. Teprve v roce 1969 mu vojenská správa
vyměřila částečný důchod. Hodnost armádního
generála mu byla vrácena až po Listopadu 1989
posmrtně a v červnu 1997 byly oceněny i jeho
zásluhy pro odboj.
10. 2. 1962 zemřel Maxmilian Švabinský,
český malíř, grafik, vynikající portrétista. Bylo
mu úctyhodných 88 let. Všechny jeho obrazy
jsou výsledkem kombinace jeho nadprůměrného
kreslířského talentu spojeného s hlubokým zájmem
o zachycení duševna a přirozené pozice zobrazované postavy. Švabinský se věnoval i pedagogické
činnosti, v letech 1910 až 1927 vyučoval na pražské
Akademii. Byl členem výtvarného spolku Mánes
a roku 1918 se stal jedním ze zakládajících členů
Sdružení českých grafických umělců Hollar, dále
byl členem vídeňského spolku umělců Hagenbund
a Société nationale des Beaux-Arts v Paříži. V roce
1945 byl jmenován národním umělcem a byl také
rytířem Čestné legie.
11. 2. 1912 se narodil v Napajedlích Rudolf Firkušný – pozdější klavírní virtuos, považovaný za
největšího českého pianistu. V roce 1939 emigroval
před nacisty a později se stal americkým občanem.
Dobrovolně si zvolil těžký úděl emigranta, ale slávu
české hudby šířil po všech kontinentech. Více než
40 let odmítal vstoupit na koncertní pódia rodné
země. Od totalitního komunistického režimu se
nekompromisně distancoval a vrátil se až po jeho
pádu. Zemřel 19. 7. 1994 v USA.
13. 2. 1992 byla ČSFR oficiálně připojena
k Internetu. Konkrétně – připojeno bylo ČVUT
v Praze v Dejvicích.
13. 2. 1942 zemřel Otakar Batlička – český radioamatér, světoběžník a spisovatel. Procestoval velkou
část světa a jeho putování se mu stalo podkladem
dobrodružných povídek pro mládež, které pak psal
a které byly velmi oblíbené. Jednak v nich ztvárnil své
vlastní zážitky, jednak do nich čtivě přepsal vyprávění
lidí, se kterými se setkal. Po okupaci nacisty se stal
členem odbojové skupiny Obrana národa, pro niž
jako zdatný radiotelegrafista obstarával spojení
s Londýnem. Byl zatčen gestapem a po krutých
výsleších, které ho nezlomily, poslán do koncentračního tábora Mauthausen, kde byl po pokusu
o útěk zavražděn. Bylo mu pouhých 47 let.
18. 2. 1932 se narodil Miloš Forman – oskarový
režisér žijící od roku 1968 v USA. Asi nejlepším
filmem Miloše Formana, který dostal vedle několika
Oskarů i další ceny, je Přelet na kukaččím hnízdem
z roku 1975. Dalších osm Oskarů obdržel v roce
1985 za film Amadeus. V roce 1996 pak natočil
film Lid versus Larry Flint, za který byl nominován na Oscara a získal Zlatý globus a cenu na
MFF v Berlíně.
20. 2. 1962 se stal John Glenn prvním Američanem, který obletěl zeměkouli. Byl ale až třetím
člověkem, který se tím mohl pyšnit. Rok předtím
se to v dubnu povedlo Juriji Gagarinovi a v srpnu
Citát na tento měsíc:
Člověk je zvláštní tvor! Děsí ho, přichází-li o bohatství, avšak zůstává lhostejný k tomu, že nenávratně míjejí dny jeho života.
Abú Al Farah
číslo 262, únor 2012
Germanu Titovovi. John Glenn se později, v 80.
a 90. letech, stal senátorem.
21. 2. 1902 zemřel v pouhých 54 letech Emil
Holub, lékař a cestovatel. Krátce po dokončení
studia v roce 1872 se vydal do Kapského města,
usadil se nedaleko Kimberley a léčil zde místní
obyvatele. Po osmi měsících se přidal ke konvoji
lovců na dvouměsíční cestu, z které začal sestavovat
velkou přírodní sbírku. V roce 1873 vyrazil na druhé
vědecké safari se zaměřením na sbírku etnografických materiálů. Na své třetí expedici v roce 1875
podnikl cestu k řece Zambezi a zpracoval první
detailní mapu okolí Viktoriiných vodopádů. Napsal také jejich první knižní popis vydaný anglicky
roku 1879. Roku 1883 se Holub společně se svojí
manželkou a šesti průvodci vydali prozkoumat to,
co nikdo nikdy předtím: celou Afriku od Kapského
Města až po Egypt. Ale protože měla expedice potíže nejen s nemocemi, ale i s domorodci, vrátila
se předčasně v roce 1886. Holub publikoval
mnoho dokumentů ze svých cest, přispíval do
novin a časopisů a přednášel. Zemřel ve Vídni po
dlouho trvajících komplikacích s malárií a jinými
nemocemi. Ve Vídni byl také pohřben.
22. 2. 1512 zemřel ve věku asi 60 let Amerigo
Vespucci, Ital, po němž je pojmenován kontinent Amerika. Jméno „Amerika“ poprvé použil
roku 1507 na mapě Universalis Cosmographia
kartograf Martin Waldseemüller, který se někde
dočetl, že Vespucci doplul ke břehům nové pevniny
před Kolumbem. Vespucci polovinu života strávil jako obchodník, ale měl znalosti matematiky,
astronomie i kartografie. Teprve roku 1492, když
Kolumbus objevil Ameriku, odešel z rodné Florencie
do španělské Sevilly a stal se ředitelem námořní
společnosti, která dodávala lodě na dlouhé plavby,
údajně i na některou další Kolumbovu výpravu.
Sám se několikrát do Ameriky vypravil a část jejího
východního pobřeží, jako první, popsal tak dobře,
že ji bylo možné zanést do map.
23. 2. 1942 zemřel Stefan Zweig, rakouský spisovatel, básník, filosof a překladatel. Pocházel
z bohaté vídeňské židovské rodiny. První světová
válka pro něj, pro pacifistu, znamenala šok. Mezi
válkami napsal řadu vysoce oceňovaných biografií
významných osobností. Nástup Hitlera k moci ale
pro něj znamenal konec, ztrátu víry v budoucnost,
zborcení všech snů a iluzí. V roce 1938 emigroval do
pokračování na str. 15
A tuhle znáte?
Jistě i vy uvítáte příležitost pro zasmání. A proč ne na stránkách
našeho měsíčníku? Každý
měsíc tu pro vás máme jeden
pěkný vtip, pro dobrou náladu
i pro povzbuzení mysli.
Povídají si Američan, Rus a Čech.
Američan povídá: „Vidíte to červený Ferrari?”
Ostatní: „Hmm, dobrý.”
„No, tak takový jsem dostal letos k Vánocům.”
Rus povídá: „A vidíte to zelený Porsche?”
Ostatní: „Taky dobrý.”
Rus: „Tak takový jsem pro změnu dostal k Vánocům já.”
A Čech: „Vidíte to Infiniti G35 GTO?”
Ostatní: „Nádhera!”
„Tak takový barvy jsem dostal letos k Vánocům
manšestráky.”
číslo 262, únor 2012
dokončení ze str. 14
Velké Británie a roku 1940 opustil Evropu. Nějaký
čas byl v USA, pak odešel do Brazílie. I když tam
byl velmi dobře přijat, život v emigraci neunesl.
K rozhodnutí skončit v šedesáti letech se životem
asi přispěly i anonymní výhružné dopisy nacistického ražení, které začal dostávat. Otrávil se a s ním
i jeho manželka.
24. 2. 1912 se v Plzni narodil Jiří Trnka, český výtvarník, ilustrátor, scenárista a režisér animovaných
filmů. V roce 1945 založil studio kresleného filmu
Bratři v triku. Trnka byl všestranný umělec: skvělý
malíř, grafik, sochař a ilustrátor knížek. Zemřel
30. prosince 1969, bylo mu 57 let.
ŠKOLSTVÍ
V týdnu od 21. do 28. ledna odjeli žáci sedmého
ročníku na pravidelný lyžařský výcvikový kurz do
Rokytnice nad Jizerou. 16 sedmáků doplnilo 9 dětí
z 8. 9. třídy.
Ubytování a stravování bylo zajištěno v penzionu AKUMA. Dopoledne i odpoledne probíhal výcvik na sjezdovce Rokytka a na Lysé hoře.
Večery byly vyplněny přednáškami o základech
lyžování, péči o lyže, lyžařských závodech a disciplínách nebo o první pomoci. Nejzajímavější
byla beseda s členem Horské služby o nebezpečí
hor a zásadách pobytu v zimní přírodě. Ve volném
čase si děti organizovaly turnaje a kvízy. Eliška
Farová a Martin Slaba hráli na kytary a ostatní si
s nimi zazpívali.
První den si děti oživily základní lyžařské
dovednosti, na konci kurzu už všichni lyžovali
na náročné sjezdovce na Lysé hoře.
Počasí bylo správně zimní. Sněhu i mrazu
bylo až dost – výška sněhu kolem 180 cm, teplota vzduchu dosahovala až -10°C. Sjezdovky
byly upravované, děti ukázněné.
Šestý výcvikový den byly uspořádány závody ve
slalomu. Úspěšně ho dokončili všichni účastníci
kurzu. Z chlapců byl nejrychlejší Kryštof Hocke
před Petrem Dubským a Tomášem Jandou. Z děvčat zvládla slalom nejlépe Karolína Skalická před
Denisou Dohnalovou a Elenou Mrázkovou.
Náš domov
24. 2. 1612 zemřel 45letý Jan Zrinský ze Serinu,
český šlechtic, Rožmberk po matce Evě, sestře
Petra Voka, posledního Rožmberka po mužské
linii. Je pohřbený v cisterciáckém klášteře ve Vyšším Brodě pod okázalým figurálním náhrobkem
z červeného mramoru.
Výročí některých událostí u nás:
1952 – 12. 2. proběhla konečná kolaudace hlavní
budovy „nové“ školy v Sedlci, ale první žáci nastoupili do východní části budovy už o dva a půl roku
dřív – 12. 9. 1949. Od 17. 5. 1950 byla ve východní
části v provozu také mateřská škola.
1962 – 14. 2. bylo ve dvoře hotelu (který se ještě
nejmenoval „Český Merán“) v Sedlci na náměstí
slavnostně otevřeno nové kino filmem „Valčík za
milion“. V noci poté vedle nad hotelem začala hořet
střecha od přetopených kamen. Požár se sice podařilo brzy uhasit, ale nad novým kinem byl promáčen
strop od toho, jak hasiči požár hasili.
1982 – i když koncem února bylo v noci až -10° C,
přiletěli k nám do kotliny, podle zápisu v kronice,
špačkové.
2002 – v únorovém Našem domově byla krátká
zpráva, že v roce 2003 by měla začít stavba nového
železničního koridoru na Benešovsku. Začátek
stavby se ale zpozdil o 6 let a s úsekem Votice
– Benešov se začalo až v roce 2009.
-MK-
Lyžařský výcvikový kurz
Účastníci lyžařského kurzu
Leden 2012 v ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice
V úterý 3. 1. se žáci 4. a 5. ročníku vypravili na
exkurzi do Prahy. Nejprve zamířili do planetária,
kde zhlédli výukový pořad „Vesmír kolem nás“.
Dozvěděli se např., co se pod pojmem „vesmír“
skrývá, proč nás Země k sobě přitahuje a mnoho
jiných informací. Další cesta směřovala na unikátní
výstavu s názvem Mořský svět. Zde měli žáci příležitost nahlédnout prostřednictvím velkých akvárií
do podmořského světa a spatřit tak řadu obyvatel
moří a oceánů. Mezi nejobdivovanější patřili např.
žraloci, pestrobarevné korálové rybičky nebo želvy.
Počasí bylo přívětivé a všichni se ve zdraví a plni
dojmů vrátili zpět domů.
Ve čtvrtek 5. ledna se žáci šestých tříd zúčastnili
turnaje ve florbalu na ZŠ Jiráskova v Benešově.
Naši školu reprezentovali: D. Janouš, P. Kabíček,
F. Adamec, P. Starý, F. Pech, M. Stehlík a D. Tůma.
Konkurence byla veliká. Našimi soupeři byly školy
Dukelská Benešov, Jiráskova Benešov a Poříčí nad
Sázavou. Tyto školy se florbalu věnují dlouhodobě.
Naši šesťáci hrají florbal necelý půlrok. I tak se ale
drželi statečně a do hry dali vše. Po prohře 12:1,
11: 1 a 4:2 jsme se umístili na 5.-8. místě. Je třeba
hráčům poděkovat za účast a doufat, že s přibývajícími zkušenostmi budou příště ještě úspěšnější.
strana 15
V pátek 6. ledna 2012 se v našem kulturním
sále konal pod záštitou zmocněnkyně vlády ČR
pro lidská práva Moniky Šimůnkové hudební
program zaměřený na prevenci rizikového chování
s názvem „KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ“.
RADOSLAV „GIPSY“ BANGA se s žáky 4.-9.
tříd podělil o svůj osobní příběh i své zkušenosti
a motivoval je k aktivnímu a smysluplnému životu
bez násilí, konzumace drog, xenofobie, rasismu,
intolerance, agrese, kriminality a dalších variant
rizikového chování.
V pátek 13. 1. přišel mezi děti 1. stupně kouzelník s kouzelnicí. Během hodinového vystoupení
předvedli různé triky s kroužky, šátky, provázky
a papírem. Žáci nadšeně obdivovali kouzelnické
umění obou účinkujících. Někteří dokonce dostali
možnost přiučit se nějaký ten kouzelnický trik přímo
na pódiu pod odborným dohledem.
Ve středu 18. ledna 2012 proběhl od 13 do 17 hodin v budově základní školy zápis do 1. třídy. K zápisu
se dostavilo 32 dětí, z toho 13 dívek a 19 chlapců.
O odklad požádali zákonní zástupci 3 dětí. Jejich
povinností bude do konce května předložit vyjádření školského poradenského zařízení, tj. většinou
pedagogicko-psychologická poradna, a odborného
Celý týden výcvik vedly a o děti se staraly instruktorky lyžování Miluše Sládková a Stanislava
Kubátová. Přepravu účastníků LVK tam i zpět
zajistila TJ Sokol svým autobusem.
M. Sládková
lékaře nebo klinického psychologa (do loňského roku
stačilo pouze jedno z těchto potvrzení).
Budoucí prvňáčci předvedli připravenost do
školy ve sborovně školy paním učitelkám 1. stupně.
Ty u nich sledovaly hlavně soustředění, výslovnost,
orientaci, barvy, číselnou řadu, kresbu postavy…
Děti dostaly upomínkový list, balónek s názvem
budoucí školy a tašku s drobnými dárky. Čekání
na chodbě dětem zpříjemnila „pohádková škola“,
kterou připravili žáci 9. ročníků. Děti si tak mohly
pohrát a soutěžit s pohádkovými bytostmi. Věříme,
že se budoucím prvňáčkům u nás bude líbit!
V pátek 20. ledna se v 5. třídě konal ekologicko-výchovný program za vedení studentky maturitního ročníku SOŠ ekologické a potravinářské slečny
E. Pechové. Studentka si připravila čtyřhodinový
naučný program z oblasti životního prostředí,
připravila pro naše žáky zábavný kvíz a řadu her.
Program zakončila testem a dotazníkem, výsledky
pak zpracuje do své studentské práce a porovná
naše žáky s žáky základní školy v Táboře. Děti
ocenily zejména její velmi příjemné vystupování.
pokračování na str. 16
Náš domov
16 strana
dokončení ze str. 15
Ostudu si svými znalostmi také určitě neudělaly,
ba právě naopak.
V pondělí 23. ledna žáci 4. a 5. třídy vyjeli za
divadlem do Tábora. Na programu byla muzikálová
pohádka s názvem „Jak se Honza učil čarovat“.
ZE SPOR TU
Čtyři herci s mnoha pěknými písničkami přispěli
zajisté k tomu, že se děti vracely domů spokojené,
s pocitem příjemně prožitého dopoledne.
„Vzájemné vztahy mezi organismy“ bylo téma
biologické olympiády letošního školního roku
pro kategorii C a D, která proběhla na naší škole
30. ledna. Školního kola se účastnilo 7 žáků 6. roč-
Základní informace o členství ve FAČR
Na 13. řádné valné hromadě Fotbalové asociace České republiky (FAČR, dříve ČMFS) byly
přijaty nové stanovy, které jsou platné s účinností
od data přijetí, tedy od 26. června 2011. Stanovy
nově definují vznik členství v asociaci a zavádějí
i výběr členských příspěvků.
Valná hromada jako nejvyšší orgán FAČR
schválila na svém 13. řádném zasedání 26. června
2011 nové stanovy. Jejich součástí je i specifikace
vzniku členství. To je nově definováno jak pro
fyzické osoby, tedy pro jednotlivce, tak i pro
právnické osoby, kterými jsou především kluby,
ale i jiné právnické osoby. V principu jde o to, aby
byl zaveden jasný pořádek do toho, kdo členem
FAČR je a kdo není. Tento krok přinese mnohé
výhody.
Nastala doba, kdy už neobstojí argumenty čísly
neodpovídajícími realitě, protože je daleko více
než jindy důležité vědět, kolik nás přesně je. Čekají nás jednání se státem o financování sportu,
dochází ke změnám na poli ČSTV, v neposlední
řadě je potřeba vědět, kdo je členem asociace v takových případech, kdy dochází k disciplinárnímu
projednávání.
Přehled zimních přípravných zápasů
A týmu TJ Sokol Sedlec-Prčice
11. 2.
10:00
15. 2. - 19. 2.
19. 2.
16:00
25. 2.
15:00
3. 3.
15:30
7. 3.
16:00
11. 3.
15:00
17. 3.
15:00
25. 3.
15:00
Jankov, UMT Votice
soustředění Horní Branná
Viktoria Radim, UMT Červené Pečky
FC Kluky, UMT Milevsko
Nečín, UMT Votice, tr. hř.
Sedlčany
Vrchotovy.Janovice
Dublovice
Zdislavice
Změny vyhrazeny
přípr. zápas
přípr. zápas
přípr. zápas
přípr. zápas
přípr. zápas
přípr. zápas doma
přípr. zápas doma
mistrovský zápas
PLACENÁ INZERCE
PAVEL KONOPISKÝ
PRODEJ
ŠTĚRKU, PÍSKU, KAMENÍ
Přestavlky 53
Sedlec-Prčice, 257 91
Tel.: 732 842 646
[email protected]
www.pisek-konopisky.websnadno.cz
RYCHLÉ PŮJČKY
do 24 hodin
tel.: 733 526 102
číslo 262, únor 2012
níků (kategorie D) a 7 žáků 8. a 9. ročníku (kategorie
C). Nejlepšími řešiteli v kategorii C byli: 1. Alžběta
Součková, 2. Štěpán Dvořák, 3. Jan Pištěk – Prčice
a Jana Kosíková; v kategorii D: 1. Vojtěch Kazda,
2. Markéta Pištěková, 3. Pavel Kabíček – Prčice.
Úspěšným řešitelům blahopřejeme.
ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice
Třináctá
valná
hromada zároveň
v červnu rozhodla o zavedení členského
příspěvku. Fotbal byl jedním
z posledních
sportovních
odvětví u nás,
které členské
příspěvky
nevybíralo.
Rozhodně nejde o získávání
prostředků ve
prospěch ústředí. Jde o projekt, který je připravován s cílem takto vybrané finanční prostředky, po
odečtení nákladů na zajištění provozu spojeného
s administrativou členství, investovat do nejnižších
článků FAČR na podporu mládežnického fotbalu.
Členský příspěvek byl jednotně stanoven pro rok
2012 na 50 korun ročně. V dalších letech bude ve
výši 100 Kč pro mládež a 200 Kč pro dospělé.
Stojíme na prahu vytvoření členské evidence
a výběru členských příspěvků. Půjde o logisticky
náročnou záležitost, která musí proběhnout hladce
a rychle. Na internetových stránkách clenstvi.fotbal.cz budou vysvětleny potřebné kroky, budete
informováni prostřednictvím médií, ale především
cestou naší vnitřní komunikace. Věřím, že tento
společný úkol v pořádku zvládneme.
Miroslav Pelta, předseda FAČR
převzato z oficiálních stránek fotbalové
asociace
číslo 262, únor 2012
VZPOMÍNÁME, DĚKUJEM E
Dne 31. 1. 2012 uplynul jeden rok,
co od nás navždy odešel milovaný
manžel a tatínek,
pan Pavel Pešek ze Sedlce.
Stále vzpomíná manželka Jana,
dcery Deniska a Adélka
a příbuzní.
SDH Vrchotice děkuje všem sponzorům, přátelům a členům, kteří přispěli
ke zdárnému průběhu plesu.
Náš domov
Řádková inzerce
Vyplněný kupón spolu s dokladem o zaplacení
složenkou typu A zašlete na adresu MěÚ Sedlec-Prčice. Inzerci můžete platit také přímo na IC
v Prčici a na pokladně MěÚ v Sedlci.
strana 17
RŮZNÉ:
¿ Petevideo – natáčení videí – www.pete.cz.
NABÍZÍM:
¿ Přijmu šikovného truhláře do dílny, brigádně,
500 Kč/den. Tel.: 775 037 856.
PRODÁM:
¿ Prodám Fiat Bravo 1,4-12V, benzín, rok výroby
1998. Najeto 156 000 km. Cena 20 000 Kč,
možná dohoda. Tel.: 604 637 428.
¿ Nabízím skladové prostory k pronájmu technické budovy Ateliéru Prčice na Vítkově
náměstí v Prčici. Prostory jsou zastřešené a uzamčené. Ceny dohodou. Tel.: 604 151 452.
Sbor dobrovolných hasičů Nové
Dvory tímto velice děkuje všem, kteří
svým darem přispěli
do tomboly hasičského plesu.
Sdružení osadníků z Včelákovy Lhoty
děkuje tímto všem sponzorům, kteří
přispěli k vydařenému průběhu
tradičního plesu.
Ještě do 19. 2. vystavuje v Piaristické koleji, Masarykovo náměstí, Benešov architekt OTAKAR
NOVOTNÝ. Výstava představuje dílo vynikajícího
benešovského rodáka, českého architekta, designéra a pedagoga a jednoho ze zakladatelů moderní
české architektury, autora klíčových staveb, jako je
Štencův dům, kubistických domů učitelů, československého pavilonu na benátském bienále nebo
budovy spolku Mánes v Praze.
Poradí snad přítel Šmidra, co se toulá po lese? Pojďte
s námi do pohádky, spolu nám to půjde líp! Nad
hloupostí Škrholovou, zvítězí tu ostrovtip. Fantazie
nezná hranic, čistá láska navrch má, nebojí se čerta
pranic, lidská zloba ostrouhá. Čarodějka vládne
mečem, Kašpárek zas chytrým veršem, písničku
má jako štít, pojďme se s ním pobavit.
INFORMAČNÍ SERV I S
Co se kde koná?
VÝSTAVY
V Městském kulturním centru Votice můžete až
do 18. února zhlédnout výstavu obrazů amatérské výtvarnice Zdeny Rácové s názvem PŘÍRODA
KOLEM NÁS.
13. 2. – 16. 3. bude v KDJS otevřena výstava obrazů LUCIANY STIBOROVÉ, která nese název
OBRAZY atd.
DIVADLA A KONCERTY
Do 29. 2. je ke zhlédnutí výstava CVIČIŠTĚ
BENEŠOV, VSTUP ZAKÁZÁN !!! vztahující se
k 70. výročí vzniku vojenského výcvikového prostoru Benešov/Čechy. Výstava je otevřená v prostorách MÚ v Týnci nad Sázavou ve dnech: Po, St
70 -1700, Út – Pá 700 – 15.15, Pá 700-14.15 hod.
15. 2. od 19.30 hod. bude v KDJS Sedlčany v rámci
Divadelního dárkového balíčku uvedena skvělá
komedie o lásce, sexu a manželství autora Woody
Allena v překladu Jiřího Stachauvede SEX NOCI
SVATOJÁNSKÉ v podání pražského Divadla pod
Palmovkou. V režii Petra Svojtky činkují: Radek
Valenta, Simona Vrbická, Jan Teplý, Henrieta Hornáčková j.h., Dušan Sitek, Ivana Jirešová j.h.
Do 24. 2. můžete v Městské výstavní síni, Malé
náměstí 1700, Benešov zhlédnout výstavu fotografií
a dokumentů ZMIZELÝ BENEŠOV, která dokumentuje vzhled města v 50. a 60. letech 20. století.
Exponáty pocházejí z rozsáhlé sbírky benešovského
nadšence a sběratele Josefa Nerada.
19. 2. od 15.00 hod. prožijí děti v KDJS Sedlčany
VELKÉ TRAMPOTY KAŠPÁRKA A KALUPINKY. O čem výpravná pohádka plná písniček
vypráví? Kašpárek a Kalupinka prošli skoro celý
svět, všechno vědí, všechno umí, na vše mají odpověď. Poslední kus světa zbývá, kdo tuší co stane se?
20. 2. od 19.30 hodin vystoupí v KDJS Sedlčany
ROBERT KŘESŤAN a skupina DRUHÁ TRÁVA.
Skupinu Druhá tráva založili v roce 1991 Robert
Křesťan a Luboš Malina po svém odchodu od
Poutníků. Od svého vzniku je řazena mezi špičku
na folk & country scéně nejen v České či Slovenské
republice. Druhou trávu charakterizují dva výrazné
znaky – autorská a interpretační výjimečnost Roberta Křesťana a mimořádná instrumentální zdatnost ostatních členů skupiny. Jako jedna z mála
českých kapel pravidelně každý rok absolvuje turné
po Spojených státech, na které letos odjíždí právě
po koncertě v Sedlčanech.
25. 2. od 17 hod. zazní v Benešově v divadle Na
Poště PRODANÁ NEVĚSTA. Hrají členové
sokolských uměleckých těles: divadlo Pyšely, divadlo Lázně Toušeň, národopisný soubor Formani
ze Slatiňan a smíšený pěvecký sbor Gaudium Praha,
pokračování na str. 18
Náš domov
18 strana
dokončení ze str. 17
vstupné 180,- Kč a 150,- Kč, předprodej vstupenek
– Gymnázium Benešov, tel.: 311 444 611-12.
26. 2. je v kině v Benešově pro nejmenší děti připraveno dětské představení Michala Nesvadby
MICHAL K SNÍDANI, začátek v 10:30 hod.
Předprodej vstupenek: Sluníčko, Nová Pražská
1646/1, Benešov, tel. 728 142 265.
1. 3. od 19.30 hodin proběhne v KDJS Sedlčany
v rámci předplatného poezie ŘECKÝ VEČER.
V pořadu koncipovaném jako zábavné putování
po Řecku účinkují Tereza KOSTKOVÁ a Petr
MIKESKA. Pořad bude uveden netradičně ve
společenském sále KDJS při stolovém spořádání
s možností „posezení při vínu či kávě”.
číslo 262, únor 2012
Důležitá telefonní čísla
• Univerzální tísňové volání pro hlášení nehod
všeho druhu.................................. 112
• Hasiči ...........................................150
místní pohotovost .......... 602 666 150
• HZS Kladno .................... 950 870 444
• Lékařská záchranná služba ............155
• Policie ČR .................................... 158
Obvodní oddělení Votice: ...974 871 760
• Středočeská energetická
– pohotovost ................... 840 850 860
• Středočeská plynárenská
– pohotovost ................... 261 153 500
• Centrální ohlašovna poruch
– plyn ......................................... 1239
• Městský úřad Sedlec-Prčice
– podatelna:317 834 384, 317 834 216
mobil: 722 128 780
• Služby Sedlec-Prčice, s.r.o.
– vodovod a kanalizace: .... 317 834 514
mobil: 731 406 450, 604 622 480
PLACENÁ INZERCE
Úterý 6. 3. od 19,30 hodin se můžete v KDJS Sedlčany těšit na HANKY PANKY travesti show.
Ve čtvrtek 8. 3. od 19,30 hodin všem milovníkům
starých šlágrů přijedou do KDJS Sedlčany zazpívat
stálice naší populární hudby YVETA SIMONOVÁ
a JOSEF ZÍMA.
DALŠÍ AKCE
17. 2. od 18:30 hodin pořádá Městské muzeum
v Sedlčanech audio-vizuální cestopisnou projekci
Lukáše Synka PODIVUHODNÝ OSTROV
SOKOTRA. Cestovatel a publicista a nakladatel
Lukáš Synek nás tentokrát zavede na ostrov u Afriky v Indickém oceánu. Rybáři a sběrači kadidla
tu nerušeně žijí daleko od nepokojů arabského
světa. Díky své izolovanosti se na ostrově vyvinula
naprosto unikátní flóra. Lesy stromů dračí krve,
okurkovníky, lahvovníky a kadidlovníky připomínají výlet do třetihor. Také v osadách Sokotránců
roztroušených v suchém hornatém vnitrozemí se
zastavil čas. Ostrov přejdeme napříč po stezkách
pastevců koz, vystoupíme na nejvyšší horu, projdeme hluboký kaňon Wádí Dirhur, podíváme se
na pobřežní duny, do blankytně modré laguny
Detwah i na velbloudí zabíjačku.
18. 2. 2012 od 14,00 - 18,30 hod. se na zámku
Radíč koná BÁL PRO PRINCEZNY A RYTÍŘE.
Na děti čeká překvapení – 4 malované pohádky
tety Terezy z pohádkového hradu Trošov. Teta
Tereza bude hrát každou půlhodinu divadélko
s malovanými pohádkami přímo mezi dětmi. Děti
se mohou sami zapojit a hrát spolu s ní. O hudbu
k tanečnímu reji se letos postará DJ Sláva Bloch.
Kostýmy princezen a rytířů jsou vítané. Vstupné:
miminka zdarma, děti do 12 let 80,- Kč, dospělí
110,- Kč. Doporučujeme zajistit si vstupenky
předem na Infocentru Sedlčany nebo e-mailem
[email protected]
21. února od 14 hodin se sejde na sedlčanském
náměstí tradiční MASOPUSTNÍ PRŮVOD.
O jelítka a jitrničky nebude nouze. Pořádá OS
Našlose ve spolupráci se ZUŠ Sedlčany a Městským muzeem Sedlčany.
PLESY
V pátek 17. 2.2012 pořádá SDH Prčice
V Hospodě U škrpálu v Prčici
HASIČSKÝ MAŠKARNÍ PLES
Masky vítány! Hraje Relax,
začátek ve 20 hodin, soutěž o ceny.
17. 2. pořádá SDH Vrchotice
v hospodě Na Františku
tradiční ROZLOUČENÍ S MASOPUSTEM
Začátek ve 20 hodin.
18. 2. odpoledne projde Vrchoticemi
MAŠKARNÍ MASOPUSTNÍ PRŮVOD.
Začátek cca ve 13 hodin.
18. 2. 2012 pořádá SDH Přestavlky
v KD Přestavlky
HASIČKÝ MAŠKARNÍ PLES
Hraje Hošna band.
19. 2. 2012 pořádá SDH Prčice
v Hospodě U škrpálu v Prčici
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
Začátek ve 14 hodin.
Uzávěrka březnového čísla je v úterý 28. února 2012 v 11 hodin.
Na příspěvky došlé po tomto termínu nemusí být brán zřetel.
25. 2. 2012 pořádá SDH Sedlec
v KD Přestavlky
HASIČSKÝ PLES
Hraje Vat, soutěž o ceny.
25. 2. 2012 pořádá TJ Tatran Sedlčany
v KD Josefa Suka Sedlčany
ŠIBŘINKY.
Hraje Rock Wonder + DJ Sláva Bloch.
Začátek ve 20 hodin.
3. 3. 2012 pořádá klub Velká kobra
v KD Josefa Suka Sedlčany
MAŠKARNÍ REJ
odpoledne KARNEVAL PRO DĚTI.
17. 3. 2012 pořádá Oujezdáček, o.s., Červený
Újezd
v Hospodě U Čerta v Červeném Újezdě
I. DIVADELNÍ PLES
17. 3. se koná na Vysokém Chlumci tradiční
MAŠKARNÍ REJ
Hraje Klasik.
PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO
DVORA V SEDLCI:
Pondělí, středa
Sobota
– 1200 - 1700 hod.
– 900 - 1200 hod.
Náš domov, měsíčník Města Sedlec–Prčice. Vydává Město Sedlec-Prčice, nám. 7. května 62, 257 91, IČO: 00232645. Šéfredaktor – Alice Valsová,
informace a příspěvky na čísle 317 834 328, mobil: 603 201 583, e-mail: [email protected] nebo přímo na infocentru. Cena 9,- Kč včetně 14% DPH,
evidenční číslo MK ČR E 10761, náklad 650 výtisků, tiskne tiskárna Tria Olbramovice. Aktuální číslo v prodeji nejdéle do 15. dne kalendářního měsíce.
Cena inzerce: zadní strana 12,– Kč, vnitřní strany 10,– Kč, inzertní strana 8,– Kč/1 cm2 + 20% DPH.
Redakce neodpovídá za obsah příspěvků od externích přispěvatelů a za názory čtenářů.
Download

Únor 2012 - Město Sedlec