Altán Klamovka, 17.–21.10.
vernisáž/opening: út/tue 16.10., 18h
adresa/address: park Klamovka – Plzeňská +
Podbělohorská ul., Praha 5
otevírací doba/opening hours: so–ne/sat–sun 14–18h
www.aug.cz/altan-klamovka-praha
Jakub Cabalka & Jakub Červenka vkládají
fotografický výřez do reálného prostředí. Důležitý
je pro ně akt zásahu do reálného prostoru i jeho
symbolika, neméně důležitý je i samotný záznam aktu
a jeho významy. Fotografie zůstává pouze výřezem
určité scény, která může a nemusí být reálná. My se
můžeme jen domnívat, co se za hranicí fotografie
nachází. Souborem Meze obrazu ohledává dvojice
Jakub Cabalka & Jakub Červenka fotografický, lépe
řečeno obrazový rámec jako takový. Společně testují
jeho limity i případné možnosti překročení. Aby mohli
rámec překročit, musí porušit perspektivu.
Jakub Cabalka & Jakub Červenka insert
photographic cropping into a real environment. For
them the act of intervening into real space and its
symbolism is important. The photo record itself and
its meanings are no less important. Photography
remains a crop or cross-section of a certain scene
that could be, but needn’t be real. We can only
assume what lurks beyond the limit or boundary of
the photograph. The duo look at the collection Meze
obrazu (The Limits of Image) photographically, or
better stated, they (look at) the image framework as
such. Together they test its limits and the eventual
options for going beyond them. In order to go beyond
the framework, they have to breach perspective.
kurátorka/curated by: Katarína Uhlířová
Vojtěch Fröhlich
Artmap office, 2.–19.10.
vernisáž/opening: po/mon 1.10., 18h
adresa/address: Školská 28, Praha 1
otevírací doba/opening hours: dle domluvy/by
appointment, tel: +420 775 052 607
www.artmap.cz
Osvícení / Enlightenment
Tematicky Mimo formát galerijního prostoru
Artmap office, v reakci na tuto specifickou situaci
Vojtěch Fröhlich použije obdobné způsoby práce,
které jsou fotografii vlastní, ovšem bez nároku na
tentýž materiální výsledek. Fotografické uvažování,
práce se světlem, záznam reality či dokumentace
události budou převedeny do jiného modu: Jemný
posun v práci způsobí jiný výstup než pigmenty či
bromid stříbrný na papíře. Vše podstané v urbánním
prostoru proběhne ve spolupráci s Ondřejem
Mladým, Janem Šimánkem a Vladimírem Turnerem.
Thematically the Mimo formát / Off limits gallery
space of the Artmap office … in reaction to
a specific situation, Vojtěch Fröhlich uses similar
means of work that are known in photography;
however, without demanding the same material
result. Photographic contemplation, work with light,
a record of reality or documenting an event will all
shift to a different mode: a gentle shift in his work
causes a different output than pigments or silver
bromide on paper. All important acts in the urban
space are carried out in co-operation with Ondřej
Mladý, Jan Šimánek and Vladimír Turner.
kurátorka/curated by: Katarína Uhlířová
Vojtěch Frohlich, Osvícení /
Enlightenment, 2012
Magda Veselá, Should I Stay or
Should I Go, slidewhow (2:41’),
2011
Magda Veselá riskuje, když otevřeně odhaluje
své soukromí. Cyklus fotografií a videoprojekce
nazvaná Should I Stay, Should I Go? ( 2011)
vznikaly v době, kdy se autorka rozhodovala, zda
zůstane v manželství nebo těžkou krizi vztahu
společně se svým mužem překoná: Musíme o tom
mluvit. S psychologem. Hloubku vystavené práce
naznačuje i skutečnost, že Veselá poskytla prostor
také fotografiím svého manžela.
Magda Veselá takes risks when she exposes her
private life. This series of photographs and video
projections titled Should I Stay, Should I Go?
(2011) developed at a time when the artist was
deciding whether or not to stay married and if
she would overcome the crisis in her relationship
with her husband. We have to talk about it. With
a psychologist. The depth of the work exhibited is
indicated by the fact that Ms. Veselá also included
photographs of her husband.
kennardphillipps
Artwall, 1.–30.11.
vernisáž/opening: po/mon 1.10., 18h (Festival
Fotograf, Školská 28, Praha 1)
adresa/address: nábř. Kapitána Jaroše a Edvarda
Beneše, Praha 7
otevírací doba/opening hours: non-stop
www.artwallgallery.cz
4
Bohatství národů / The Wealth of Nations
V roce 2002 vzniklo britské duo Kennardphillipps,
jehož zakladatelé Peter Kennard a Cat Phillips se
pokoušeli ukázat mocenské aspirace, které vedly
k rozpoutání války v Iráku, a snažili se upozornit na
její odvrácenou tvář. Jejich fotomontáže ukazovaly
zemi zdevastovanou válkou, civilní oběti, mučení,
ale i plačící americké a britské vojáky. Tematicky
vypjaté obrazy přitom měly jednoznačné poslání,
proniknout na protiválečné demonstrace, do ulic
a médií a burcovat veřejné mínění. Jejich spolupráce,
původně zaměřená výhradně na kritiku invaze
do Iráku, se brzy rozšířila o další globální témata,
jakými jsou válka s terorismem, arogance moci
a lhostejnost globálního kapitálu vůči chudobě.
Instalace a plakáty dvojice Kennardphillipps se
například staly součástí protestních akcí pořádaných
pod hlavičkou hnutí Occupy.
O vztahu mezi aktivismem a uměním prohlašují
Kennard a Phillips následující: „Nevidíme [naše]
díla odděleně od sociálních a politických hnutí,
které konfrontují zavedené politické i ekonomické
systémy. Vnímáme je jako součást těchto hnutí, jako
vizuální nástroje protestu. Chceme, aby byla lidmi
používána jako součást jejich vlastního aktivismu,
nikoli jako obrázky na zeď určené ke kontemplaci.“
In 2002 the British duo Kennardphillipps emerged
– its founders, Peter Kennard and Cat Phillipps,
strove to unmask the pretensions to power that lay
behind the outbreak of war, and its hidden aspects.
Their photo-montages showed a country ravaged by
war: civilian victims, torture, as well as weeping US
and UK soldiers. Their thematically intense images
had an unequivocal mission – to penetrate anti-war
demonstrations, the streets and the mass media,
in order to rouse public opinion. Their collaboration,
initially focused solely on a critique of the invasion
of Iraq, soon expanded to include other international
issues such as the war on terror, the arrogance
of power and the indifference of global capital
towards poverty. Installations and posters by the
duo Kennardphillipps have, for example, prominently
featured in recent protest events held under the
aegis of the Occupy movement.
Regarding the relationship between art and activism,
Kennard and Phillipps declare the following: “We
don’t see the work as separate to social and political
movements that are confronting established political
kennardphillipps, Bohatství národů, tisk na novinovém papíře
/ The Wealth of Nations, print on newspaper, 2012
Jakub Cabalka & Jakub
Červenka, Meze obrazu / Limits
of Image, performance, 2012
Magda Veselá
Jakub Cabalka & Jakub Červenka
Ateliér Josefa Sudka – zahrada, 18.10.–25.11.
vernisáž/opening: –
adresa/address: Újezd 30, Praha 1
otevírací doba/opening hours: út–ne/tue–sun 12–18h
www.sudek-atelier.cz
Tereza Kabůrková, Kosatec / Iris, 2011
Zahrada / Garden
Vegetace jako pomalá clona propouští, či zadržuje
měkké světlo pronikající do dvora. Záleží i na
počasí. V říjnu by se už konečně od Vltavy mohla
táhnout mlha. Mohla by skrýt podobně jako na
dávných čínských krajinomalbách drobného
poutníka – neviditelného zahradníka. Zahrada
Sudkova Atelieru působí velmi nenápadně a prostě,
přesto se pomocí přírodních i fotografických
procesů může opět stát neobyčejnou.
Vegetation, like a slowly falling screen, both blocks
and allows the soft light to seep into the yard. The
weather plays a role, as well. In October, the mist
may at long last roll in from Vltava River. Similar to old
Chinese landscape painting, it could serve to disguise
the diminutive pilgrim – the invisible gardener. The
garden of Sudek’s Studio is unassuming and even
humble at first glance, but processes both natural
and photographic may once again restore its magic.
kurátorka/curated by: Katarína Uhlířová
galería parasito: Carlos Motta
Berlínskej Model, 5.–9.10.
vernisáž/opening: čt/tue 4.10., 18h (v rámci akce
„Máme otevřeno“)
adresa/address: Pplk. Sochora 9, Praha 7
otevírací doba/opening hours: –
Ideologické Graffiti / Ideological Graffiti
Galerii parásito založila v České republice v říjnu
2007 uruguayská umělkyně Silvina Arismendi
s cílem vytvořit platformu pro kulturní výměnu a
networking mezi Latinskou Amerikou a Střední
Thýna hledat nové možnosti její prezentace.
Fotografický proces i jeho výsledek, mívají
v posledních dílech tato společná východiska:
fotografie, instalace, prostor, objekt. Právě toto
hledání by měla mapovat výstava v tropickém
skleníku Botanické zahrady nazvaná Základní
studie 2. Jiří Thýn zde pracuje s fotografií jako
s předpokladem, s fotografií, která je prosotrově
vnímána skrze objekt nebo instalaci.
Jiří Thýn has worked for a long time with analogue
and digital photography; oftentimes without
demands on the portrayed reality, the photographs
develop a non-narrative approach to photography.
His photograms, photographs, spatial installations
and videos offer the viewer a deeper insight into
the photographic medium itself. It’s adventurous
to observe the current possibilities of photography
as served up by Thýn. The seeming flatness of
photographs constantly force Thýn to look for new
ways of presenting them. The photographic process
and its result have in (his) recent works the following
common starting point: photograph, installation,
space, object. In fact it is this searching that the
exhibition called Basic Study 2 to be shown in the
tropical greenhouse at the Botanical Gardens is
meant to map. Jiří Thýn works here with photographs
as an assumption; with photography that is spatially
perceived through the object or the installation.
kurátorky/curated by: Markéta Kinterová &
Katarína Uhlířová
Jiří Thýn, Základní studie 2, Nenarativní fotografie /
Basic Study 2, Non-narrative Photography, 2011
Tereza Kabůrková
a Východní Evropou. Tentokrát galería parásito
uvádí výstavu Ideologická graffiti Carlose Motty.
Ideologická graffiti dokumentují politická graffitti na
ulicích několika latinskoamerických měst v rozmezí
let 2005 až 2010. Dílo je součástí několikadílného
videoprojektu Good Life/La buena vida
sestávajícího z více než třistašedesáti rozhovorů
s kolemjdoucími v dvanácti latinskoamerických
městech a zkoumá procesy demokratizace a jejich
vztah k intervencionistické politice Spojených
států v regionu. Carlos Motta je multidisciplinární
umělec (nar. Bogota, Kolumbie, 1978). Jeho tvorba
čerpá z politických dějin a je vedena úsilím vytvořit
alternativní narativy, které vyzdvihují a zahrnují
potlačené dějiny, společenství a identity.
Galería parásito was founded in Czech republic
in October 2007 by uruguayan artist Silvina
Arismendi with the mission of creating a platform
for cultural exchange and networking between
Latin America and Central and Eastern Europe.
This time Galería parásito presents Ideological
Graffiti by artists Carlos Motta. Ideological graffiti
documents political graffiti on the streets of several
Latin American cities from 2005 until 2010. It is
part of the project The Good Life/La buena vida,
a multi-part video project composed of over 360
interviews with pedestrians in the streets of 12
Latin American cities, and it examines processes of
democratization as they relate to US interventionist
policies in the region. Carlos Motta is a multidisciplinary artist (b. Bogotá, Colombia, 1978)
whose work draws upon political history in an
attempt to create counter narratives that recognize
the inclusion of suppressed histories, communities,
and identities.
kurátorka/curated by: Silvina Arismendi
Carlos Motta, Ideologické graffiti
/ Ideological Graffiti, 2005–2011
and economic systems. We see it as part of those
movements, the visual arm of protest. We want it to
be used by people as a part of their own activism,
not just as pictures on the wall to contemplate.”
kurátorka/curated by: Zuzana Štefková
Jiří Thýn
Botanická zahrada (Albertov), tropický skleník,
12.–21.10.
Filip Turek, 10.–21.10.
Martina Mullaney, 25.–11. 11.
etc. gallery
vernisáž/opening: čt 11.10., 18h
adresa/address: Na Slupi 16, Praha 2
otevírací doba/opening hours: denně/daily 10–17h
www.cuni.cz
vernisáž/opening: út/tue 9.10., 19h + st/wed
24.10., 20h
adresa/address: Kateřinská 20, Praha 2
otevírací doba/opening hours: so–ne/sat–sun 13–18h
www.etcgalerie.cz
Základní studie 2, Nenarativní fotografie
/ Basic Study 2, Non-narrative Photography
Jiří Thýn dlouhodobě pracuje s analogovou i digitální
fotografií; mnohdy bez nároku na zobrazenou realitu
rozvíjí nenarativní přístup k fotografii. Pomocí jeho
fotogramů, fotografií, prostorových instalací a videí
tak můžeme hlouběji nahlédnout do problematiky
samotného média fotografie. Je dobrodružné
pozorovat aktuální možnosti fotografie v Thýnově
podání. Zdánlivá plochost fotografie neustále nutí
Filip Turek: Řetěz míru a Jenny Holzer
/ Peace Chain and Jenny Holzer
Projekt je společnou akcí dvou sousedících galerií –
začíná v Galerii Ferdinanda Baumanna jako Peace
Chain, a pokračuje v etc. galerii pod názvem Jenny
Holzer. Instalace balancují na hraně modernismu,
post-modernismu a post-konceptualismu.
Project is based on the collaboration between
two galleries – etc. gallery and Gallery Ferdinand
Baumann. It starts in Gallery Ferdinand Baumann
5
Petra Pětiletá
Fenester, 12.10.–13.11.
vernisáž/opening: čt/thu 11.10., 19h
adresa/address: výloha/display, Jakubská 2, Praha 1
otevírací doba/opening hours: non-stop
www.fenester.cz
Instalace „Tenkrát v Schöppingenu“ reaguje na
nedávný pobyt Petry Pětileté v západoněmeckém
Petr Pufler, světelná instalace
Kokpit / light installation Cockpit,
2012
equipped with geysers of energy, Pufler toys with
the Edisonian myth.
Lukáš Hájek & Zdeněk Porcal: Žluté zábradlí
/ Yellow Handrail
Hájek a Porcal budou potřebovat provrtat zeď, aby
skrz ni mohly procházet obrazy. Zvenku dovnitř.
Pokud mám použít metaforu, zeď se stane obrazově
propustnou membránou, zdí potečou obrazy. Jaké
to budou obrazy? Zatím nevím. Je to přísně tajné.
Dají nám vědět?
Hájek and Porcal will have to drill through the wall so
as to allow images to pass through it. If one were to
use a metaphor, the wall will become a permeable
membrane, with images floating through. What kind
of images will those be? We do not know as yet. It´s
top secret. Will they let us know?
Petr Pufler
Lukáš Hájek & Zdeněk Porcal
Fotograf Gallery – dvůr/courtyard, 2.10.–9.11.
vernisáž/opening: po/mon 1.10., 18h
adresa/address: Školská 28, Praha 1
otevírací doba/opening hours: út–pá/tue–fri, 12–18h
www.fotografgallery.cz
Dvůr ve Školské 28 oživí několik intervencí nepřímo
ovliněných mediem fotografie. O světelnou instalaci
se postará Petr Pufler, autorská dvojice Lukáš
Hájek a Zdeněk Porcal zavdá příčinu k aktivní
participaci na Festivalu Fotograf – Mimo formát
nejen geocachnigové komunitě.
The courtyard in Školská 28 will come to life with
several interventions indirectly influenced by the
medium of photography. The light installation is
the work of Petr Pufler, the duo Lukáš Hájek and
Zdeněk Porcal will provide reason for taking active
part in the Fotograf Festival – Off Limits not just to
the geocaching community.
Petr Pufler: Elektrobáseň I / Electropoem I
Petr Pufler se svými světelnými instalacemi
a performancemi pomalu dostává do povědomí
veřejnosti. Tento světelný mág vytváří své objekty
s notnou dávkou svérázné spontaneity. Vyznění jeho
děl je ambivalentní – naléhavé sdělení s humorným
podtextem. Fascinován estetikou laboratoře
a vyzbrojen salvami prýštící energie si ve své tvorbě
pohrává s edisonovským mýtem.
Petr Pufler´s light installations and performances
have over the years won him public recognition.
A wizard at working with light, Pufler creates his
objects with a great degree of spontaneity. The
message of his works is ambiguous – both urgent
yet not lacking in a humorous subtext. Fascinated
with the aesthetics of the scientific laboratory and
6
Lukáš Hájek & Zdeněk Porcal: Měň fér / Change
Straight
Geocaching má svá pravidla, přístroje, mapy, svou
síť, svůj okruh přátel, své principy sdílení. Tento
projekt dvojice Hájek a Porcal bude výzvou pro
kohokoli. Svou výzvu směřují umělecké komunitě,
tedy umělcům, kurátorům, teoretikům, divákům
i jiným a jinak spřízněným. Jaký princip sdílení
obrazů použije Hájek a Porcal tentokrát?
Geocaching has its own rules, equipment, maps,
its own network, circle of friends, principles of
sharing. The present project by the duo Hájek and
Procal will present a challenge for everyone. Their
challenge is addressed to the art community, that
is, artists, curators, theorists, viewers, and other
afficionados. What principle of sharing will Hájek
and Porcal employ this time?
kurátorky/curated by: Markéta Kinterová &
Veronika Daňhelová
Lukáš Hájek & Zdeněk Porcal,
Šedé zábradlí / Grey Handrail,
2011
Martina Mullaney, Enemies of
Good Art, Whitechapel, 2010
Martina Mullaney: Enemies of Good Art –
Dokumentace hnutí / Enemies of Good Art –
Documentation of the Movement
Výstava irské umělkyně seznámí diváka
s dlouhodobým projektem Enemies of Good Art,
na kterém Martina Mullaney pracuje od roku
2008. Jde o výzkum v oblasti společenského
vnímání umělkyň a umělců – rodičů, jde o otázky
genderu a společenské izolace. Na toto téma
uspořádala Mullaney sled přednášek a veřejných
setkání v předních britských uměleckých
institucích a pravidelně uvádí stejnojmenný pořad
v londýnském rozhlasu.
The exhibition of the Irish artist presents her
long-term project Enemies of Good Art. The
project explores social perception of artist-parents,
questions of gender and social isolation. Mullaney
has organized a series of lectures and public
meetings around this problem in important British
art institutions in London.
kurátor/curated by: Markéta Kinterová
městě Schöppingenu. V kresbách podle reálných
fotografií se autorka zabývá vizualitou místní
společnosti. Zajímá ji chování místních i prostředí,
které tato společnost vytváří. Jaké je? Sterilní?
Stereotypní? Dokonalé? Ideální? Nebo nudné?
The installation “Once upon a time in Schöppingen”
presents Petra Pětiletá’s contemplation of her
recent sojourn in the western German town of
Schöppingen. In her sketches of real photographs
the artist examines the visuality of local society. She
is interested in the behaviour of the locals and the
environment that society creates. What’s it like?
Sterile? Stereotypical? Perfect? Ideal? Or boring?
kurátorka/curated by: Barbora Špičáková
Petra Pětiletá, Dům / House, 2012
Filip Turek, Řetěz míru / Peace
Chain, 2012
under the name Peace Chain and it continues in
etc. gallery under the title Jenny Holzer. Turek‘s
installations work with the basic language
of modernism, post-modernism and postconceptualism.
kurátorka/curated by: Markéta Vinglerová
Isabelle Arthuis
Francouzský institut v Praze, 3.–20.10.
vernisáž/opening: út/tue 2.10., 18h
adresa/address: Štěpánská 35, Praha 1
otevírací doba/opening hours: po–pá/mon–fri
10–19 h, so/sat 10–14 h
www.ifp.cz
Filip Turek
Galerie Ferdinanda Baumanna, 10.–25.10
vernisáž/opening: út/tue 9.10., 18h
adresa/address: (pasáž/passage) Štěpánská 36,
Praha 1
otevírací doba/opening hours: denně/daily 7–22h
www.fbgallery.cz
Filip Turek, Řetěz míru / Peace
Chain, 2012
modernist brevity, post-modern irony, insinuations
and playfulness rank among artist Filip Turek’s main
ingredients. His process is now composed of two
parts. Each of the two galleries represents one of
two works in the whole exhibition. Long live the
post-modern dining room!
kurátor/curated by: Matouš Mědílek
Jana Butzke
Galerie Jelení, 3.–23.10.
vernisáž/opening: út/tue 2.10., 18h
adresa/address: Drtinova 15, Praha 5
otevírací doba/opening hours: út–čt/tue–thu 15–18h
www.galeriejeleni.cz
Zahradní erotika / Garden Erotica
Jana Butzke slovem i obrazem vtipně glosuje
sebe i své nejbližší okolí. Neratovice těsně po
znovuobjevení starší dokumentace jednotlivých akcí
nenápadné Věry Samkové opět dávají vědět o svém
uměleckém potenciálu. S vědomím, že i vy můžete
být kdykoli a kdekoli vizuálně nachytáni in flagranti,
vstupte do Jelení!
Jana Butzke in word and image jokingly describes
herself and her immediate surroundings. Neratovice
shortly after the rediscovery of old documents of
individual events (is) unassuming. Věra Samková
once again lets us know about her artistic potential.
Aware that even you can be caught whenever and
wherever in flagrante, enter the Jelení Gallery!
kurátorka/curated by: Katarína Uhlířová
Michal Kindernay se při své práci pohybuje
především na poli intermediálních a multimediálních
projektů, které zahrnují videa, instalace a nejnovější
technologie. Kindernay v DOXu pracuje s knižními
regály, do nichž umístil nenápadné boxy. Skrytý
obsah boxů se divákovi odhaluje teprve na základě
jeho snahy o interakci.
In his work Michal Kindernay operates chiefly in the
field of multi-media projects. These include videos,
installations and work with the latest technologies.
At DOX Kindernay is working with bookshelves,
onto which he has placed unassuming boxes. The
viewer only discloses the boxes‘ content when
attempting an interaction.
kurátorka/curated by: Irena Lehkoživová
Vedle klasického média fotografie se Jan Kuntoš
často věnuje také prostorovým instalacím či akcím.
Pro Festival Fotograf umístil Kuntoš v knihovně
Archivu výtvarného uměn (DOX) světelnou instalaci
přímo do bývalého továrního okna. Světelný efekt
se tedy propíše nejen do knihovny v interieru, ale
i na venkovní fasádu domu v Poupětově ulici.
In addition to working with the classic photographic
medium, Jan Kuntoš also often devotes his time
to spatial installations and events. For the Fotograf
Festival Kuntoš has installed a light installation
in the library of the Creative Arts Archive (DOX);
directly in the former factory window. The light
effect not only projects itself onto the library’s
interior, but also onto the external facade of the
building in Poupětova Street.
kurátorka/curated by: Barbora Špičáková
Michal Kindernay, Vysílání /
Broadcast, 2012
Isabell Arthuis, Banket (Le
Banquet), barevný sítotisk/ colour
silk-screen print, 3x4 m, 2011
Billboardy / Billboards
Fotografický obraz nabývá různých forem i podob
v závislosti na užité technice a zvoleném podkladu.
Isabelle Arthuis vždy zacházela s fotografií jako
s médiem, které dává vzniknout nové situaci,
umožňuje navazování nových vztahů s lidmi, danými
okolnostmi a místy. Fotografie vyzvětšovaná
a instalovaná do exterieru urbánního prostoru znovu
vytváří křehké pouto se světem podobně jako
dříve obrazy v interieru. Součástí výstavy bude také
instalace mimo galerii, v ulicích města.
The photographic image takes on different shapes
and forms depending on the technique used and
the chosen basis or source. Isabelle Arthuis has
always treated photography as a medium that
allows new situations to be created, that enables
the development of new relationships to people:
given circumstances and places. Photographs
enlarged and installed in the exterior of urban
spaces once again create fragile bonds to the
world, just as images/paintings had done earlier in
interiors. As part of exhibition will be an installation
outside gallery space, directly on the city streets.
Jan Šalda
Jana Butzke, Jabka / Apples, 2012
Řetěz míru a Jenny Holzer / Peace Chain and
Jenny Holzer
Vyvážená chuť si v gastronomii žádá často více
složek, jejichž spojení vytvoří plesající harmonii
v dutině ústní. Kulinářské umění stejně jako to
výtvarné vyžaduje právě takový vícesložkový aparát.
Výstava Filipa Turka v Galerii Ferdinanda Baumanna
a v Galerii Etc. není explicitním receptem nebo
stolem bublajících hrnců. Její příchuť pochází
z autorova snu. Konstrukce, modernistická
stručnost, postmodernistická ironie, narážky
a hravost patří k hlavním ingrediencím umělce Filipa
Turka. Jeho postup je nyní sestaven ze dvou částí.
Každá ze dvou galerií představí jeden ze dvou dílů
celku výstavy. Ať žije postmoderní jídelna!
In gastronomy balanced taste often requires many
ingredients, whose combination create a jubilant
harmony for the taste buds. Culinary art just as
fine art requires in fact such a multi-ingredient
apparatus. Filip Turek’s exhibition at the Ferdinand
Baumann Gallery and in the etc. Gallery is not
an explicit recipe nor a table of bubbling pots. Its
flavour comes from the artist’s dream. Construction,
Michal Kindernay
Jan Kuntoš
Knihovna Archivu výtvarného umění, 5.–31.10.
vernisáž/opening: čt/thu 4.10., 19h
(v rámci „Máme otevřeno“)
adresa/address: Poupětova 1, Praha 7
otevírací doba/opening hours: st–pá/wed fri
11–19h, so–po/sat–mon 10–18h
www.artarchiv.cz
7
Komunikační prostor Školská 28 – nástěnka
1.–31.10.
vernisáž/opening: po/mon 1.10., 18h
adresa/address: Školská 28, Praha 1 (ve dvoře/in
the courtyard)
otevírací doba/opening hours: út–pá/tue–fri, 12–18h
www.skolska28.cz
Z ladu háv / Something from Nothing
Ztišený a dobře ukrytý pozorovatel. Kdesi.
V divoké snivé přírodě. Podobně v rušném, špinavě
romantickém městě. Vytrvale sleduje nepatrné
změny a procesy. Ony zpočátku nepatrné změny, se
náhle mohou stát dramatickými, pokud prolétnete
celý jeden cyklus Šaldových fotografií během
sekundy a změníte tak obvyklou kadenci prohlížení.
Drobná hajku opakuje básník s objektivem, Jan
Šalda, tak dlouho, dokud si i vy nevšimnete.
A silenced and well hidden observer. Somewhere.
In wild, dreamy nature. Similarly in a busy, dirty,
romantic city. Enduringly monitors the subtle
Alice Nikitinová
M.odla, 5.–24.10.2012
vernisáž/opening: čt 4.10., 18–22h (v rámci „Máme
otevřeno“)
adresa/address: Antonínská 6, Praha 7
otevírací doba/opening hours: denně/daily 9–20h
www.photo5.cz/m.odla
Alice Nikitinová, Lidi mějte
rozum!, z projektu Podezřelá
individua / People, Keep Sanity!!
from the project Suspicious
Individual, 2009
Podezřelá individua / Suspicious Individual
“Lístků se vzkazy domovníků pro obyvatele domů
jsem si začala všímat pro jejich zvláštní formulace.
Čím víc jsem se jim věnovala, tím víc mne
okouzlovaly svou Charmsovskou absurditou. Také
mne na nich dojímá jistá míra kreativity, dalo by se
říct, že je to takový soudobý folklor, který má trochu
smutný paranoidní nádech.”
“I started to notice the notes from the building
manager with messages for the residents because
of their unique formulations. The more I devoted
time to them, the more they enticed me with their
charming absurdity. They also impressed me with
a certain degree of creativity. One could say that it’s
a sort of contemporary folklore that has a sort of
sad, paranoid undertone.”
kurátorka/curated by: Katarína Uhlířová
Dennis Adams
Andrea Kalinová
Nová scéna, 17.–23. 10.
vernisáž/opening: st/wed 17.10., 18h
projekce filmu/film projection: st/wed 17.10., 20h,
horní foyer/upper foyer
adresa/address: Národní 4, Praha 1
otevírací doba/opening hours: po–pá/mon–fri
9–24h, so–ne/sat–sun 11–22h
www.novascena.cz
Andrea Kalinová: Všetci sú spokojní, len ty si
nesprataná / Everybody’s Happy, You’re the Only
One Unsatisfied
Andrea Kalinová svými fotografickými cykly,
filmy, instalacemi, a performancemi oživuje
polozapomenutá zákoutí, omšelé výseky kulturní
krajiny. Její urbánní intervence z poslední doby
nepostrádají humor s nádechem aktivizmu ani
zvýšenou citlivost k drobným tvořivým zásahům
původních obyvatel či novějších nepůvodních
uživatelů dané lokace. Ploché médium fotografie
v rukou Kalinové je dobrým základem vizuální
prostorové hry. Tentokrát se autorka inspirovala
prázdninovou cestou na Balkán:
Plieskavica.
Perleťová CD i motýli.
Igelitky na stromech.
Kláštery.
8
Slunce.
Rakija.
Ryby ve vodě a fotoaparát ve spacáku.
The photographic cycles, films, installations and
performances of Andrea Kalinová help breathe
new life into half-forgotten nooks and corners, the
worn-out spaces of the cultural landscape. Her
recent urban interventions are defined by a sense
of humour combined with a touch of activism as
well as a heightened sensitivity to subtle creative
interventions by either original inhabitants or more
recent, non-indigenous users of the given locale.
The two-dimensional medium of photography
presents a rather apt basis for a visual play with the
role of spaces. Kalinová’s most recent cycle was
inspired by a holiday in the Balkans.
Plieskavica.
Nacreous CDs and Butterflies.
Plastic bags on trees.
Monasteries.
The Sun.
Rakija.
Fish in the Water and Camera in the Sleeping Bag.
kurátorky/curated by: Markéta Kinterová &
Andrea Kalinová, Všetci sú
spokojní, len ty si nesprataná /
Everybody’s Happy, You’re the
Only One Unsatisfied, 2012
Dennis Adams: Malrauxovy boty / Malraux‘s Shoes
Ve svém novém videu Malrauxovy boty Dennis
Adams vystupuje v přestrojení za André Malrauxe
(1901–1976), francouzského spisovatele,
dobrodruha, odbojáře, kulturního provokátora,
teoretika umění, řečníka, státníka a zaníceného
archiváře dějin světového umění. Dějištěm je
rekonstrukce ikonické fotografie na níž Malraux
stojí ve své pracovně obklopen obrazovými
přílohami své knihy Imaginární muzeum světového
sochařství. Malrauxova myšlenka imaginárního
muzea – muzea beze zdí – s níž přišel již v r. 1947,
je vizionářský manifest digitálního věku, který uvádí
do praxe nahrazení fyzických uměleckých děl
a muzeí jako takových prostřednictvím fotografické
reprodukce. Autorský monolog v průběhu videa
volně přechází od Malrauxovy doby k přítomnosti.
V některých okamžicích osobnost Malrauxe
ustupuje do pozadí a dává prostor Adamsovým
vlastním úvahám, pochybnostem a úzkosti.
In his new video work, Malraux’s Shoes, Dennis
Adams masquerades as André Malraux (1901–
1976), the French writer, adventurer, Resistance
fighter, cultural provocateur, art theorist, orator,
statesman, and passionate archivist of the world
history of art. The set is a reconstruction of the
iconic photograph of Malraux standing in his study
with the plates of his book The Imaginary Museum
of World Sculpture. Malraux’s idea of an imaginary
museum, a “museum without walls” (which he first
announced in 1947), is a prescient manifesto of
the digital age that enacts the displacement of the
physical art object and the museum by photographic
reproduction. Over the course of the video the
subject of the monologue moves freely between
Malraux’s time and the present, and in moments, the
persona of Malraux is overshadowed by Adams’s
own personal speculations, doubts, and anguish.
Dennis Adams, Malrauxovy
boty / Malraux’s Shoes, 2012
(foto/photo: Cassandra Guan,
© Dennis Adams)
Jan Šalda, Z ladu háv / Something from Nothing, 2012
changes and processes. These initially subtle
changes can suddenly become dramatic, provided
you do not fly through one cycle in seconds and
change the usual cadence of viewing. The poet
with a lens, Jan Šalda, repeats a short haiku as long
as it takes for you to notice.
kurátorky/curated by: Markéta Kinterová &
Katarína Uhlířová
Katarína Uhlířová
Martin Zet
Pavilon, 9.10.
vernisáž/opening: út/tue 9.10., 14–17h
adresa/address: Mostecká 3, Praha 1
otevírací doba/opening hours: po–pá/mon–fri 10–18h
www.galeriepavilon.cz
Situace č. 30 – Martin Zet – Koks / Situation No.
30 – Martin Zet – Black Coal
Performer Martin Zet svou situací číslo 30 promění
malostranský dvorek v alchymistickou dílnu, ve
které se před zraky diváků odehraje pomalý
proces podobný vzniku velkoformátového zrnitého
fotografického otisku. Galerie Pavilon se v jistém
smyslu stane prostorovým černobílým kontaktním
snímkem.
Koks.
Bílá a černá.
Zrno.
Kontakt.
A místo vývojky pot.
With his Situation No. 30, performer Martin
Zet transforms a Malá Strana courtyard into an
alchemist’s lab, where in front of viewers‘ eyes the
slow process of the similar creation of a largeformat, grainy photo print takes place. The Pavilon
Gallery becomes in a certain sense a spatial, blackand-white contact sheet.
Black Coal.
Projektplus, 1.–30.10.
vernisáž/opening: ne/sun 30.9., 19h
adresa/address: nádraží Holešovice/Holešovice
Train Station
otevírací doba/opening hours: non-stop
www.projektplus.name
Ivars Gravlejs, Kinetické plastiky / Kinetic Sculptures, 2012
Kinetické plastiky / Kinetic Sculptures
Galerie Projektplus ve vitrínách sloužících původně
pro jízdní řády vlakových spojů konečně hostí
fotografickou výstavu! Soubor fotografií Ivarse
Gravlejse Kinetické plastiky reaguje na veřejný
prostor tak, jak jsme u něj zvyklí – bezprostředně
a mystifikačně. Na Holešovickém nádraží stojí za to
rozhlédnout se a zjistit, kde se tu nachází skutečné
občerstvení.
In the display windows that had originally
housed the rotating cylinders for train schedules,
Projektplus Gallery finally shows a photographic
exhibition! Ivars Gravlejs‘ photographs, Kinetické
plastiky, respond to public space as we know it –
spontaneously and mystifyingly. It’s worth going to
the Holešovice Train Station, looking around and
finding the appropriate refreshment.
kurátoři/curated by: Helena Čtyroká a Petr Valer
Jan Jakub Kotík
Zbyněk Baladrán
ProLUKA – galerie pod vršovickým nebem,
30.10.–11.11.
Tomáš Hrůza, Hlavu vzhůru /
Chin up, 2012
Ivars Gravlejs
Marlboro Poster Jana Jakuba Kotika (2004) na
slepé vršovické fasádě... Tento mnohovrstevnatý
manipulovaný technický obraz odkazuje k dnes již
legendární reklamě na americké cigarety Marlboro.
Je kritickou revizí, zároveň nepotlačuje, ale rozvíjí
původní magickou vizualitu a nabízí řadu čtení, další
interpretační vrstvy. Jaký je nový kontext archetypální
vizuality jezdce na koni? Je tento obraz politický?
Je magický? Jakou krajinou jezdec projíždí? Co
znamená v obraze zdvojení, chybění, stín a zrcadlení?
Hovoří tento obraz o problematice zobrazování
a čtení obrazů obecně? Jaké znalosti nebo jen
emoce k rozklíčování různých kulturních kódů ode
mne tento obraz vyžaduje? Je dostatečně silný, aby
vynikl v konkurenci reálných reklam, informačních
tabulí a výstražného dopravního značení?
Jana Jakub Kotik’s Marlboro Poster (2004) on
a blind Vršovice facade … This multi-layer, technical
image refers to the now legendary advertisement
for American Marlboro cigarettes. It’s a critical
review, yet it does not suppress, instead it rather
develops the original magical visualness and offers
a number of meanings; further interpretative layers.
What is the new context of archetypal visualness of
a horse-rider? Is this image political? Is it magical?
What landscape is the rider passing through? What
do the doubling, absence, shadow and mirroring
in the image mean? Does this image speak to the
issue of portrayal and reading an image in general?
What knowledge or simple emotion for deciphering
different cultural codes does this image require
of me? Is it strong enough to stand out amongst
competition from real advertisement, information
tables and cautionary traffic signs?
kurátorka/curated by: Katarína Uhlířová
Hlavu vzhůru / Chin up! Tomáš Hrůza’s optimistic
challenge, supported by a secretive paper with
“wisdom” on the forehead of the person shown
– valid not only for everyone, who will attempt
to decipher the photographic image/flag on the
pole of the apartment building at Veletržní No.
17, and also for those, to whom the words shown
immediately relate.
kurátorky/curated by: Martina Uhlířová & Alena
Kazatelová
Václav Kopecký
The 30 Gallery, 5.–31.10.
vernisáž/opening: čt/thu 4.10., 18h (v rámci „Máme
otevřeno“)
adresa/address: V přístavu, Praha 7
otevírací doba/opening hours: st/wed 18–20h
(nebo po domluvě/or by appointment)
www.the30gallery.cz
Zátiší / Still-life
Václav Kopecký pokryje fotocitlivou emulzí různé
povrchy v interiéru galerie. Kompozice složená
z částí nábytku vrhne svůj negativní stín, jehož
směr bude dán říjnovým světlem dopadajícím skrz
okna přístavního domku. Odrazem tohoto stínu
se vytvoří fotogram, vazba mezi vnějším a vnitřním
prostorem.
Václav Kopecký covers different surfaces in the
gallery interior with a photo-sensitive emulsion.
The composition made up of furniture parts
throws its negative shadow, whose direction
will be determined by the October light coming
in through the window of the harbor building.
The reflection of that shadow envelop an
photogram, connection between outer and
inner space.
kurátorka/curated by: Anna Šlocarová
Tomáš Hrůza
Stožár, 5.–22.10.
Václav Kopecký, Zátiší / Still-life, 2012
vernisáž/opening: út/tue 30.10., 18h
adresa/address: mezi ulicemi Krymská
a Moskevská, Praha 10
otevírací doba/opening hours: non-stop
www.ctyridny.cz, www.startvrsovice.cz
Jan Jakub Kotík, Marlboro
Poster, 2004
Martin Zet, Koks, černobílá
fotografie / Black Coal, B&W
photography, 2012
Black-and-White.
Grain.
Contact Sheet.
Instead of Developer: Sweat.
kurátorka/curated by: Katarína Uhlířová
vernisáž/opening: čt/thu 4.10., 18.30h (v rámci
„Máme otevřeno“)
adresa/address: Veletržní 17, Praha 7
otevírací doba/opening hours: non-stop
Hlavu vzhůru / Chin up
Hlavu vzhůru! Optimistická výzva Tomáše Hrůzy,
podpořená tajemným lístkem s „moudrem“ na čele
zobrazeného, platí nejen pro všechny, kteří se budou
snažit rozkódovat fotografický obraz/vlajku na
stožáru bytového domu na Veletržní č. 17, ale i pro ty,
kterých se zobrazená slova dotýkají bezprostředně.
9
vernisáž/opening: so/sat 13.10., 18h
adresa/address: Krokova 13, Praha 2
otevírací doba/opening hours: non-stop
Alena Kotzmannová, Pobřežní
hlídka / Baywatch, video (bez
zvuku, smyčka) / video (no sound,
loop), 2008–2010
Pobřežní hlídka / Baywatch
Pobřeží. Auto. Kamera. Horizont slaného moře.
Vlna za vlnou. Příliv. Oči sledují kombinaci několika
pohybů. Krokova ulice se mírně svažuje k Vltavě.
Jak se Alena Kotzmannová vyrovná s tímto novým
horizontem? Bez zvuku a ve smyčce.
Coast. Car. Camera. The horizon of the salty
sea. Wave after wave. The tide. Eyes watching
a combination of several movements. Krokova
Street slightly slopes toward the Vltava River. How
does Alena Kotzmannová come to terms with this
new horizon? With no sound and in a loop.
kurátorka/curated by: Katarína Uhlířová
Michaela Thelenová
Vitríny radnice Městské části Praha 2, 1.–31.10.
vernisáž/opening: –
adresa/address: Náměstí Míru 20, Praha 2
otevírací doba/opening hours: non-stop
adresa: Náměstí Míru 20, Praha 2
otevírací doba: non-stop
address: Náměstí Míru 20, Prague 2
opening hours: non-stop
To se snadno řekne / That’s Easy to Say
Úřední deska, veřejná deska, vývěsní tabule a další
podobná pojmenování označují velmi specifické
místo, jehož cílem je informovat, sdělit zprávu či
oznámení, a to samozřejmě úředním, oficiálním
jazykem. Pokouším se narušit tento stereotyp
očekávaného příjmu informace a vkládám do
tohoto prostoru fotografii zachycující osobní
sdělení psané rukou konkrétního člověka.
Krátká spojení slov v sobě skrývají něco velmi
soukromého a snad i bolestného. Někdo, koho
osobně neznáme, nám nechává vzkaz: Je to
moje vina, Je mi to moc líto, Udělám to pro tebe.
Konfrontace veřejné desky a intimní výpovědi
zneklidňuje svojí určitou nesmyslností. Obsah
vět připomíná situace, které důvěrně známe,
a vyvolává asociace spojené s naší individuální
zkušeností.
Official notice boards, public boards, hanging
tables and other similar naming of very specific
places, whose aim is to inform, share a message
or announcement; and this of course in
a bureaucratic, official language. I try to disrupt
this stereotype of expected receipt of information
and I insert into this space photographs capturing
personal messages written in the hand of the
specific person. The short combination of the
words hide in themselves something very private
and perhaps also painful. Someone we don’t
know personally leaves a message for us: It’s
my fault, I’m very sorry, I’ll do it for you. The
confrontation of public notice boards and intimate
responses is disconcerting through precisely
due to its absurdity. Sentence content calls to
mind a situation that we know well and evokes
associations tied to our individual experience.
kurátorka/curated by: Markéta Kinterová
Michaela Thelenová, To se
snadno řekne / That’s Easy to
Say, 2012
Verdikt, 14.–31.10.
Erik Sikora
Lightboxy – Daniela Deutelbaum,
Silvie Milková, Tomáš Souček
4+4 dny v pohybu – bývalé Casino
26.10.–3.11.
vernisáž/opening: pá/fri 26.10., 19–24h
adresa/address: Pařížská 25, Praha 1
otevírací doba/opening hours: po–pá/mon–fri
16–22h, so–ne/sat–sun 14–22h
www.ctyridny.cz
Erik Sikora: Kachličky s vodopádom / Tiles with
Waterfall
Festival Fotograf v rámci 4+4 dny představí
intervenci Erika Sikory: „Teraz žijem príbeh
o kachličkách s vodopádom. Je to príbeh o tom,
akú fotografiu je najlepšie si dať do kúpeľne.
Chcem čo najpoctivejšie prežiť a zodpovedať
všetky varianty. Hľadanie najkrajšej z fotografií,
versus umelecké sebauspokojenie v hľadaní
inteligentnej možnosti, respektíve najumeleckejšej.
Bolo by najtrápnejšie na svete dať si fotku
Duchampovho pisoáru nad vaňu? Treba vyskúšať.“
The Fotograf Festival as part of 4+4 Festival
presents Erik Sikora’s intervention. “Now I live
a story about tiles with a waterfall. It’s a story
about which photographs are best suited to the
Erik Sikora, Môj život s veľkou tlačiarňou.
Plus potreba umeleckej uštipačnosti. Fotky
posbieranky / My Life with a Large Printer. Plus
the Need for Artistic Sarcasm. Collected photos,
2011–2012
Alena Kotzmannová
10
bathroom. I want to live and examine all options
as diligently as possible. Looking for the most
beautiful photos versus the most artistically
satisfying in the search for intelligent options,
indeed the most artistic. Would it be the most
embarrassing thing in the world to put Duchamp’s
pissoir above the tub? You have to try.”
Lightboxy / Lightboxes: Daniela Deutelbaum, Silvie
Milková, Tomáš Souček
kurátorky/curated by: Veronika Daňhelová &
Katarína Uhlířová
11
M.odla
Vitríny radnice
Městské části Praha 2
4+4 dny v pohybu – Casino
etc. gallery
Nová scéna
Fenester
Verdikt
Komunikační prostor Školská
28 – nástěnka
Botanická zahrada (Albertov),
tropický skleník
The 30 Gallery
Knihovna Archivu výtvarného
umění (DOX)
Berlínskej Model
Stožár
Galerie Jelení
Ateliér Josefa Sudka
– zahrada
ProLUKA – galerie pod
vršovickým nebem
Galerie Ferdinanda Baumanna
Artwall
Projektplus
Francouzský institut
garáž, Artmap office
Pavilon
Fotograf Gallery
Altán Klamovka
Download

festivalem fotograf.