Jiříkovské
noviny
Číslo 3 • Ročník XVIII • Březen 2013 • Zdarma
Výběrové řízení na velitele
dobrovolných hasičů
Bydlení na psím paloučku
Čtěte na str. 2
Citát
Čtěte na str. 3
To, co způsobuje stárnutí, není věk,
ale opouštění ideálů.
Karolína Světlá
PLATBY A POPLATKY
POPLATEK
za kom.odpad
pronájem hrobu
ze psů
pronájem pozemku
prodej pozemku
VARIABILNÍ SYMBOL
1340+číslo poplatníka
3150011
1341
3110002
3110009
ČÍSLO ÚČTU
19-921389399/0800
19-921389399/0800
243130387/0300
243130387/0300
243130387/0300
KOMUNÁLNÍ ODPAD
jednorázově 640 Kč/os do 31. 5. 2013;
pololetně 320 Kč/os ve dvou stejných splátkách,
vždy nejpozději do 31. 5. a 30. 9. 2013;
čtvrtletně ve čtyřech stejných splátkách,
vždy nejpozději do 31. 3., 30. 6., 30. 9. a 31. 12. 2013.
PRODEJ/PRONÁJEM POZEMKŮ
Splatnost poplatku do 31. 3. 2013, dle platné smlouvy, případně se výši poplatku dozvíte na odboru výstavby a životního prostředí (pí. Havlová).
POPLATEK ZE PSŮ
Poplatek je splatný ve 2 stejných splátkách nebo jednorázově, první splátka i jednorázově do 31. 3. 2013. Výše poplatku se řídí obecně závaznou
vyhláškou č. 6/2010, o místním poplatku ze psů.
Ze schůze Rady města Jiříkova
RM rozhodla o konkrétním využití nemovitostí po bývalém ÚSP Jiříkov,
nyní Domov Severka Jiříkov:
- budova bývalého pavilonu P 5. (muži) a pavilonu P 6. (ženy) v ulici
Štefánikova, Jiříkov ubytování pro matky s dětmi, jako Azylové domy pro
matky s dětmi v rámci potřeb působnosti Ústeckého kraje,
- budova bývalého pavilonu P 3. (muži), kuchyň a administrativní budova
v ulici Londýnská, Jiříkov bude využita pro potřebu pobytových sociálních
lůžek (6-8 lůžek), kuchyň pro potřebu zajištění pravidelné stravy pro ubytované v Azylovém domě pro matky s dětmi, další využití kapacity kuchyně pro
sociální a pečovatelské služby v rámci města Jiříkov, ke kterému by sloužily
i bývalé kancelářské prostory. O.F. (převzato z webových stránek města)
Povinný formulář
na vklad do katastru
Čtěte na str. 4
17. Hornolužický den
pláteníků a přírodní trhy
Čtěte na str. 5
Veřejné zasedání zastupitelstva města se koná dne
26. března 2013 od 16.00 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov.
Město Jiříkov se podílí na snížení
počtu nezaměstnaných
Se začátkem letošního roku město obdrželo z Úřadu práce Ústeckého kraje seznam s procenty nezaměstnaných v jednotlivých městech
děčínského okresu, kde Město Jiříkov se řadí mezi nejhorší města a to
s počtem 21 % nezaměstnaných.
Město Jiříkov má k trvalému pobytu přihlášeno k 1. 1. 2013 celkem
3.962 občanů, z toho je aktivně činných 1.855 a z tohoto počtu je na
úřadu práce vedeno cca 400 nezaměstnaných.
V Jiříkově moc pracovních příležitostí není a tak město vstoupilo
v jednání s úřadem práce ve věci možného snížení počtu nezaměstnaných
v Jiříkově. Starostovi města se podařilo dojednat rozšíření k současnému
počtu 25 zaměstnanců o dalších 33 pracovních míst. Od poloviny března
2013 začne probíhat výběr zájemců na 33 míst na VPP. Zájemci o tuto
práci se budou moct přihlásit na sekretariátu MěÚ, kde bude veden seznam zájemců na VPP s nástupem po 1. 4. 2013 na 12 měsíců. Město
s 28 zaměstnanci (starosta, tajemník, úředníci, městská policie, hasiči)
a 58 VPP se řadí v Jiříkově mezi firmy s největším počtem zaměstnaných,
kdy se k těmto zaměstnancům města dají přičíst zaměstnanci základní
školy, mateřské školy, školní jídelny a Domova „Srdce v dlaních“(bývalý
Domov důchodců Filipov), neboť to jsou příspěvkové organizace, které
zřizuje Město Jiříkov prostřednictvím zastupitelstva.
Michal Maják, starosta města
Srovnání počtu přistěhování a odstěhování
Datum události: od 1. 1. 2010 do 1. 1. 2013 v letech
Přistěhovaní
Odstěhovaní
Březen 2013
str. 2
Jiříkovské noviny
Rozhodnutí Rady města
RM dne 18. února 2013 rozhodla v kanceláři starosty
Hodnocení činnosti
JPO II. SDH Jiříkov
• RM rozhodla z důvodu podpory podnikání na území Města Jiříkova
snížit výši nájemného za pronájem nebytových prostor a schválila
směrnici č.1/2013 „Pravidla pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Města Jiříkova“ s platností a účinností od 01. 03. 2013.
• RM rozhodla revokovat bod 2 a bod 3 usnesení č. 1031/2013
z 62. schůze RM ze dne 4. 2. 2013.
• RM rozhodla revokovat bod 2 a bod 3 usnesení č. 1032/2013
z 62. schůze RM ze dne 4. 2. 2013.
• RM rozhodla přidělit byt 1+2 (67 m2), ul. 9. května 822, Jiříkov od
1. 02. 2013 do 30. 06. 2013 za předpokladu složení kauce ve výši
tříměsíčního nájmu panu D. M., trvale bytem Jiříkov.
• RM rozhodla přidělit byt 1+4 (109,3 m2), ul. 9. května 822, Jiříkov
od 1. 02. 2013 do 31. 03. 2013 za předpokladu složení kauce ve výši
tříměsíčního nájmu paní K. D., trvale bytem Jiříkov.
• RM rozhodla nevyužít nabídky firmy JAS AIR CZ spol. s.r.o. Hluboká nad Vltavou ve věci pořízení leteckých snímků Města Jiříkov.
• RM rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi Městem
Jiříkov a firmou STAMO, spol. s r.o. se sídlem Děčín na zajištění dodatečných stavebních prací na stavbě „Jiříkov - bezbariérové úpravy
městského úřadu“ s navýšením původní ceny o 3.156,85 Kč bez DPH
a prodloužením termínu dokončení stavby do 22. 3. 2013.
• RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo č. 001/2013 mezi Městem Jiříkov a firmou STAMO, spol. s r.o. se sídlem Děčín na zajištění opravy
dlažby na chodbách v 1. NP. a 2.NP. a osoklování schodiště v rámci
stavby „Jiříkov - bezbariérové úpravy městského úřadu“ za cenu
254.862 Kč bez DPH.
O.F. redaktorka (převzato z webových stránek města)
MĚSTO JIŘÍKOV vyhlašuje
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
k přihlášení uchazečů o uzavření pracovní smlouvy
na 1 pracovní místo
Druh práce:
velitel Jednotky sboru
dobrovolných hasičů Jiříkov.
Charakteristika vykonávané práce: komplexní koordinace Jednotky
sboru dobrovolných hasičů Jiříkov (dále jen JSDH Jiříkov), řízení zásahů
JSDH Jiříkov při provádění hašení požárů a záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech včetně organizování
a zajišťování odborné přípravy a trvalé akceschopnosti JSDH Jiříkov.
Místo výkonu práce: Město Jiříkov, k.ú. Jiříkov a k.ú. Filipov u Jiříkova.
Předpokládaný nástup: 01. 05. 2013 nebo dle dohody.
Předpoklady a požadavky územního samosprávného
celku i výčet dokladů k písemné přihlášce: naleznete
na webových stránkách Města Jiříkov
Lhůta pro podání písemné přihlášky: do 29. března
2013 do 10.00 hod (touto lhůtou je stanoven datum
a hodina, kdy musí být písemná přihláška doručena na
níže uvedenou adresu, nikoliv odeslána uchazečem).
Místo a způsob podání písemné přihlášky: písemné přihlášky včetně
požadovaných dokladů zasílejte v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení - k rukám starosty města - neotvírat“ nebo osobně
předejte do stanovené lhůty na adresu:
Městský úřad Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov
Setkání členů JPO II se zástupci města.
Na začátku února 2013 pozval starosta města členy JPO II. a výboru
SDH Jiříkov do zasedací místnosti k vyhodnocení činnosti výjezdní jednotky za rok 2012. Tohoto sezení se zúčastnili členové Rady města Jiříkova
a tajemník MěÚ. V úvodu starosta města přivítal všechny přítomné, poděkoval výjezdní jednotce za jejich činnost v roce 2012 a seznámil přítomné
s čerpáním financí v roce 2012 v rámci rozpočtu města na položce požární
ochrany a s přípravou rozpočtu na rok 2013, kdy město do rozpočtu
připravuje částku ve výši cca 1,6 mil. Kč na pořízení nového automobilu
s nástavbou plošiny. Starosta města požádal přítomné hasiče o stanovení
technických požadavků na zmíněnou plošinu z důvodu, že plošina bude
převážně využívána výjezdní jednotkou při zásazích, prořezávání stromů,
při likvidaci rampouchů apod.
Členové výjezdní jednotky otevřeli otázku k okolnostem, které jdou
městem a mezi členy k dění okolo bývalého velitele pana Jiřího Krampery.
K této otázce starosta města seznámil přítomné se skutečností, kdy jejich
bývalý velitel ukončil pracovní poměr dohodou a město mu za jeho dlouholetou práci poděkovalo finanční odměnou. Tuto informaci vzali přítomní
členové výjezdní jednotky na vědomí a vznesli další dotaz, kdy budou
mít nového velitele. Bylo jim sděleno, že bude vyhlášeno výběrové řízení,
které podle platných zákonů musí mít v zadání požadavků na velitele,
minimálně vyšší odborné vzdělání. Pokud nebude v prvním kole nikdo
přihlášen s odpovídajícím vzděláním, lze snížit tento požadavek vzdělání
na minimálně střední s maturitou. Na závěr starosta města popřál členům
výjezdní jednotky co nejmíň výjezdů, spíše se věnování teoretické činnosti
při přípravě na hasičské soutěže a spoustu úspěchů v osobním životě
a toleranci manželek a přítelkyň v jejich hasičské práci.
Michal Maják, starosta města
Možnost poradenství v oblasti pojištění
Možnost poradenství v oblasti pojištění každé pondělí od 13.00 - 16.00
hod. na České poště v Jiříkově.
Pranostiky
• Na svatého Řehoře čápi letí od moře.
• Když v březnu hřmí, ve stodolách se tmí.
• Březen suchý, duben mokrý a máj prochlazený, roček bude vydařený.
Březen 2013
Jiříkovské noviny
Krátce ze zastupitelstva města
ZM dne 29. ledna 2013 projednalo
• a rozhodlo odkoupit část st. parcely č. 1229 - díl „a“ o výměře
375 m2 a část poz. parcely č. 795/4 - díl „b“ o výměře 18 m2 vše v k. ú.
Jiříkov dle GOP č. 1234-54/2010 za cenu 1 Kč/m2, tj. celkem 393 Kč
od firmy EWM HIGHTEC WELDING s.r.o., se sídlem 9. května 718/31,
Jiříkov, zastoupené jednatelem Rudolfem Wanschurou se závazkem,
že Město Jiříkov vybuduje odvodnění pozemku mezi objektem EWM
HIGHTEC WELDING s.r.o. a komunikací 9. května do 31. 12. 2013 a
po rekonstrukci komunikace na dotčeném pozemku bude zachován
průjezd nákladních vozidel do zadní brány objektu.
• a bere na vědomí rozhodnutí SFŽP o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci OPŽP ,,ZŠ Jiříkov č.p. 680 a 740 snížení
energetické náročnosti“, ve výši 447.685 Kč, jehož cílem je provedení
výměny výplně otvorů, zateplení obvodového zdiva a střechy na objektech vedených pod č.p. 680, ul. Filipovská v k. ú. Jiříkov a č.p. 740,
ul. Moskevská v k. ú. Jiříkov.
• předložený návrh zadávací dokumentace na zadání veřejné zakázky
na stavbu „Jiříkov - výstavba nového objektu mateřské školy v ul. Hradecká“ formou otevřeného řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb.,
oveřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. O. F. redaktorka
JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT
Jak správně třídit sklo
Mezi skleněný odpad patří skleněné láhve, sklenice a tabulové sklo. Skleněný odpad můžete odkládat do kontejnerů zelené a bílé barvy. Tabulové
sklo patří do kontejneru na sklo barevné! Sklo pokud možno nerozbíjejte.
Do kontejneru na sklo nepatří zrcadla, autoskla, drátoskla, keramika
a porcelán a sklo, které je znečištěné zbytky potravin nebo chemikálií!
Do kontejnerů na tříděný odpad nepatří směsný komunální odpad!
Takto znečištěný obsah kontejneru je znehodnocen.
Jak správně třídit plasty
Mezi plastové odpady z domácností patří PET láhve, lahvičky od kosmetiky a domácí chemie, plastové fólie, tašky, drobné plastové výrobky
a obaly. PET láhve je důležité sešlápnout. Plastový odpad můžete do
kontejnerů žluté barvy.
Do kontejnerů na plast nepatří odpad znečištěný zbytky potravin nebo
chemikáliemi, dále plasty z automobilů, podlahové krytiny a trubky z PVC.
Do kontejnerů na tříděný odpad nepatří směsný komunální odpad!
Takto znečištěný obsah kontejneru je znehodnocen.
Jak správně třídit nápojové kartony
Nápojové kartony od džusů, mléčných výrobků a vín jsou speciální
obaly, složené z papíru a několika vrstev plastové, příp. hliníkové fólie. Nápojové kartony můžete odkládat do oranžových pytlů, které jsou k dispozici
na Odboru výstavby a ŽP MěÚ Jiříkov zdarma. Přesné informace o sběru
nápojových kartonů Vám poskytneme u nás na městském úřadě. Nápojové kartony je třeba ukládat do pytlů bez zbytků nápojů a zmáčknuté.
Do kontejnerů na tříděný odpad nepatří směsný komunální odpad!
Takto znečištěný obsah kontejneru je znehodnocen.
Lucie Lacheová
odbor výstavby a ŽP
Drobná provozovna pro velkoobjemový a nebezpečný odpad
ST: 13.00 - 16.00 hod. SO + NE: 09.00 - 13.00 hod.
Svozové termíny
25. 3. 2013 / 8. 4. 2013
22. 4. 2013 / 6. 5. 2013
zelené a žluté pytle
odpad připravte na stanoviště do 10.00 hod.
str. 3
Jarní výcvikové kurzy
Kurz poslušnosti se Šárkou Nikitinovou
• od 31. března 2013, každou neděli odpoledne ve 14.00 hodin
• určen pro začínající a méně zkušené psovody, vhodný jako přípravka
pro pokračování ve sportovní kynologii či další sportovní aktivity se psem
(např. agility, dogdancing), ale také pro zodpovědné majitele rodinných
psů, kteří chtějí pohodlně žít vedle svého vychovaného psa
• kurz obsahuje 11 lekcí pod vedením zkušené instruktorky (aktivně se
zúčastňuje seminářů a výcvikových táborů u známých kynologů, složeny
výkonnostní zkoušky LA1 a LA2)
• z důvodu individuálního přístupu k jednotlivým účastníkům a zajištění
kvalitního výcviku je maximální počet cvičících ve skupině omezen pouze
na 5 týmů (psovod a pes)
• cvičíme pomocí pozitivní motivace, bez křiku, hrubých fyzických korekcí a trestů
• cílem kurzu je naučit psovody zvládat nácvik základních povelů (přivolání, chůze u nohy, sedni, lehni, …), socializace psů ve vztahu k lidem
a ostatním psům, pochopení zásad komunikace mezi psovodem a psem
• po ukončení kurzu s námi můžete pokračovat ve výcviku a stát se
členem našeho klubu
• pokud se přihlásí alespoň 3 štěňátka ve věku od 3 do 8 měsíců
bude otevřená tzv. školka pro štěňátka * více informací o kurzu na http:
//kkjirikov.webnode.cz/poslusnost/kurzy-poslusnosti/
Agility
Od jara opět otvíráme také, již tradiční, začátečnícký kurz agility, více na
http://kkjirikov.webnode.cz/zacatecnicky-kurs/
Srdečně zveme vás i vaše pejsky, přijďte se s námi společně pobavit.
Za Kynologický klub Jiříkov,
Šárka Nikitinová, Eva Linková a spol.
Poprvé v historii Kynologického klubu Jiříkov měla tato disciplína zástupce z našich řad. Markéta Trojanová se svou bearded collií Dyfíkem.
Bydlení na psím paloučku
Milí pejskaři,
v poslední době se nám tu množí stížnosti na chování majitelů pejsků
větších i menších, které nás upozorňují na nedisciplinovanost těchto
občanů při sběru psích exkrementů. Jedná se především o sídliště na
ul. Březinova a Svobodova, kde je okolí panelových domů doslova poseto
psími hromádkami. Chtěla bych tímto apelovat na všechny řádné občany,
kteří mají pejska, aby důsledně dbali na sběr psích exkrementů do sáčků,
které jsou pro majitele řádně přihlášených psů zdarma k dispozici na pokladně MěÚ Jiříkov. Naplněné sáčky lze vhazovat do běžných „popelnic“
nebo do speciálních košů na psí exkrementy. Až nám počasí dovolí, budou
tyto koše rozmístěny na obě sídliště. Doufáme, že si majitelé psích miláčků vezmou výzvu k srdci a budou více dbát na čistotu svého okolí, neboť
i zde si hrají malé děti. Obě sídliště budou pod zvýšeným dozorem Městské
Policie Jiříkov, protože znečišťování veřejného prostranství je přestupkem
a lze za něj uložit pokutu až do výše 20.000 Kč.
Lucie Lacheová,
odbor výstavby a ŽP
Březen 2013
Jiříkovské noviny
Farnost v Jiříkově chce
opravit barokní márnici
O záchranu barokní márnice z roku 1729 usiluje v letošním roce
Římskokatolická farnost Jiříkov. Kulturní památka se nachází v centru
města u kostela sv. Jiří. Současný stavebně-technický stav objektu je
havarijní. Část střechy i korunní římsy se zřítila. Poškozeny jsou vnější
i vnitřní omítky, zdivo je zvětralé. Farnost plánuje obnovu krovu, vyzdít
se má korunní římsa, opravit podhled a položit nová krytina z přírodní
břidlice. Náklady na celkovou obnovu kulturní památky jsou stanoveny
na 670.000 Kč. Letos by měla být provedena alespoň část záchranných prací. O dotaci na obnovu byl požádán Ústecký kraj, Biskupství
litoměřické a Ministerstvo kultury.
O.F. redaktorka
převzato z tiskové zprávy 2/2013 Kláry Mágrové
Barokní márnice v Jiříkově 2012.
(Foto Klára Mágrová)
Povinný formulář
na vklad do katastru
Zkušební ověřování skončilo. Od 1. ledna je použití jednotného formuláře na vklad do katastru nemovitostí pro každého vkladatele povinné.
Jednotný formulář je dostupný na webových stránkách Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního ČÚZK www.cuzk.cz
Vkladatel postupuje tak, že formulář vyplní na internetu, poté ho vytiskne, podepíše a předá na katastrálním úřadu, kde si může také vyzvednout
formulář. Díky on-line vyplňování formuláře má všechny údaje k dispozici
i v elektronické podobě a to mu v jeho práci může významně pomoci.
Pokud vkladatel nemá internet k dispozici, může na internet v městské knihovně nebo se může informovat, jak podat návrh na katastrálním
úřadě.
Převzato z webových stránek ČÚZK O.F. redaktorka
Co bude v příštím vydání
• Požár v Jiříkově - Krátce před třetí hodinou ranní v pondělí
14. ledna 2013 byl na tísňovou linku nahlášen požár domu v Jiříkově,
uvnitř se v době nahlášení nacházely osoby.
• Co bude s objekty Besedy na náměstí a Rudým domem na ulici
Rumburská i u paneláků.
• V čem spočívala technická pomoc JSDH Jiříkov při hledání
předmětu dne 28. 2. 2013.
Více se dočtete v příštím vydání Jiříkovských novin.
str. 4
Z historie kostelních zvonů
a velká sláva v Jiříkově
před 90. lety
Základní kámen stávajícího kostela v Jiříkově (Georgswalde) byl poklepán
a posvěcen roku 1725. Za tři roky nato, roku 1728 byl nový, zděný kostel
dokončen a vysvěcen okresním děkanem Františkem Vilémem Jägerem.
Zasvěcen byl sv. Jiří a měl původně krásnou, cibulovitou nástavbu věže až
do požáru po úderu blesku 13. března 1840.
Ve zvonici zděné věže byly zpočátku zavěšeny staré zvony z dřevěného kostelíka na kopečku (ul. Hradecká). První zvon, který kostel získal
jako nový, byl zvon umíráček (Sterbeglocke) v roce 1756. Kostelní zvony
svolávaly věřící k bohoslužbám, oznamovaly svátky, narození. Vyzváněly
k církevním svátkům v roce. Zvuk bijících zvonů tak provázel každého ve
městě od kolébky až po hrob. Staly se důvěrnými průvodci života a lidé
k nim postupně získali silný citový vztah. Staré zvony však už byly poškozené, slabé síly i ladění. Jako jediný rychlý komunikační prostředek potřebovaly
obměnit za kvalitnější.
Sbírky mezi občany, přispění podnikatelů a církevní dary umožnily pořídit
zvony nové. Stalo se tak v roce 1783, kdy tři zvony pro město odlil zvonař
Pietschmann z obce Schnauhübel (Sněžná). Velký zvon vážil 17 centů
a 66 liber, střední 9 centů 46 liber a malý zvon pak 4 centy 47 liber. Jejich
odlití tehdy přišlo na 1.627 zlatých a 12 krejcarů. To už bylo něco úplně jiného,
zvony vyzváněly do kraje spolehlivě a dlouho. Plných 109 let, než velký zvon
3. srpna 1892 praskl. Zřejmě se to občas stávalo, zvon opravil již v září 1892
odborný opravář zvonů Olaf Ohesen z Lüben za cenu 275 zlatých. 1. října
velký zvon opět zazněl starým, krásným zvukem nad městem. Tak mohly
zvony radostně zaznít i v únoru 1914, kdy byl Jiříkov povýšen na město
c.k. výnosem Františka Josefa I.
To se však již stahovaly nad Evropou husté mraky, z nichž 28. 6. 1914
uhodilo. Atentát na následníka trůnu Ferdinanda d´Este v bosenském Sarajevu předznamenal požár I. světové války. Následná mobilizace v létě
1914 přivedla na frontu i 680 mužů z Jiříkova. Avšak pro vojenské účely
výroby munice byly zabavovány i veškeré předměty z barevných kovů
a žel, došlo i na zvony. První snímání v Jiříkově vojenskou pracovní skupinou
bylo provedeno 2. února 1917. Tehdy zazněly všechny zvony naposledy
svoji smuteční píseň. Byly sejmuty velký a malý zvon z roku 1783, totéž
ve Filipově. Druhé snímání bylo provedeno téhož roku 27. srpna. To byl
snesen prostřední zvon (Ave Glock) a zvon z menší štíhlé věže kostela,
sanktusníku. Navíc zvony z hasičských zbrojnic a špitální kaple. Osud je
stihl všechny stejný, byly roztaveny pro válečné účely. V místním tisku „Das
Niederland“ vycházely truchlivé články i básně o osudu zvonů, jejichž hlahol
zmizel, kraj posmutněl.
Válka končí rozpadem Rakousko-Uherska, 28. října 1918 vznikla samostatná Československá republika. Obnovuje se působení úřadů, dopravy
a rovněž církevních institucí i kostelů. V tehdejším Georgswalde šlo vše
dlouho při starém, první 4 roky nebyly ani dvojjazyčné názvy obchodů
a podniků, vyjma radnice. První zvon , který byl obnoven, byl již 17. srpna
1918 zvon do sanktusníku. V roce 1919 byly osazeny nové zvony do hasičských zbrojnic v dolním a horním Jiříkově a v kapli Srdce Ježíšova. V roce
1920 pak do hasičských zbrojnic v Novém Jiříkově a v Loučném. Ale stále
chyběly ty hlavní, kostelní zvony. O jejich získání se nejvíce zasadil místní
farář Dr. Anton Friese a také starosta pan Anton Marschner.
Jako výrobce a dodavatel nových zvonů byla vybrána slévárna barevných
kovů a zvonů Richarda Herolda v Chomutově. Již koncem roku 1921 proběhlo jednání o tom, kolik zvonů, jaké váhy a ladění má být odlito. Včetně
znění nápisů a dalších plastických výzdob. Termín výroby zvonů byl po
jednání s dodavatelem, zástupci města a církve stanoven na leden 1923.
A tak datum slavnostního uvítání a vysvěcení zvonů byl stanoven na Květnou
neděli (Palmsonntag) 25. března 1923.
Josef Nedomlel,
člen letopisecké komise
Pokračování Plán oslav svěcení zvonů příště.
Březen 2013
Jiříkovské noviny
Životní jubileum
str. 5
Kam za kulturou
60, 65, 70, 75, 80, 85, 90
z let 1880 - 1980
a více let v měsíci březnu oslaví HRAČKY
Výstava potrvá do 12. května 2013
paní Hanáková Marie, paní Filková Gertruda, paní Sommerová Věra,
pan Maják Michal, paní Švandrlíková Františka, paní Holečková Marie,
pan Berka Jaroslav, paní Korintová Růžena, paní Kosáčková Eva, pan
Salomon Maxmiliián, pan Šimon Jindřich, paní Jarková Květoslava, pan
Bláha Ota, paní Tauberová Háta, pan Hofrichter Jiří, paní Hurtigová
Hana, pan Petrýdes Josef, pan Lache Herbert, paní Stolárová Viera, pan
Linka Jan a pan Doležal Stanislav.
Všem jubilantům blahopřeje Město Jiříkov a redakce
Poděkování
Děkuji touto cestou Městu Jiříkov a Komisi občanských záležitostí
za přání i návštěvu k mému jubileu.
Josef Houf
Děkuji všem známým, kamarádům, Městu Jiříkov i Komisi občanských
záležitostí, že si vzpomněli, že má Pepa Zajíček kulatých 80 let. Děkuji
za přání a gratulace.
Josef Zajíček
Rozloučili jsme se
s panem Václavem Měřičkou, s panem Emilem Hostovským, s panem
Karlem Jandou a s panem Antonínem Svobodou.
Děkuji za projevenou soustrast při posledním rozloučení s Václavem
Spáčilem. Zvláště kamarádkám cvičenkám, rodině, Městu Jiříkov
i všem ostatním.
Marcela Spáčilová
Jak se orientovat v městské knihovně
V knihovně jsou knihy zařazeny dle jména spisovatele a to podle abecedy.
V knihovně se knihy dělí na dětskou a dospělou beletrii. Dále na dětskou
a dospělou naučnou literaturu. Naučná literatura se třídí podle desetinného
třídění a je označena číselnými tabulkami.
V knihovně si můžu vypůjčit knihy ale i časopisy. Knihy se půjčují na
4 týdny a časopisy na 2 týdny.
Po přihlášení obdrží každý čtenář čtenářský průkaz a s tímto se prokáže
při každé výpůjčce.
Roční členský příspěvek (výdělečně činní - 30 Kč, ostatní - děti, mládež,
důchodci, ženy na MD, nezaměstnaní - 15 Kč).
Čtenářský průkaz - za první vystavení vydání 10 / 5 Kč - výdělečně
činní / ostatní, za ztrátu čtenář. průkazu je stejný poplatek.
Příspěvek (poplatek) se platí vždy za kalendářní rok tj. leden až
prosinec. Při registraci v průběhu roku se příspěvek (poplatek) nekrátí.
Platí se 1 x ročně a to vždy v lednu.
Občané - čtenáři nad 70 let mají roční členský příspěvek zdarma.
Vaše knihovna
POZVÁNÍ DO KNIHOVNY
Z nové nabídky: Sandford John - Krvavá pomsta, americký detektivní
román. Schweikertová Ulrike - Vůně krve, německá fantastická detektivka.
Perryová Tasmína - Na ráj nezapomeň, anglický ženský román. Stutz
Phil - Nástroje, naučte se zúročit skryté schopnosti a překonat handicapy.
Eva Skořepová - Chytré pohádky, ve dvojím vydání. Vaše knihovna
Městská knihovna Jiříkov
otevírací doba
pondělí 9.00 - 13:30 a 14.30 - 17.00
úterý 9.00 - 12.00 a 12.30 - 14.30
středa 9.00 - 13.30 a 14.30 - 17.00
čtvrtek zavřeno
pátek zavřeno
Městská knihovna Filipov
otevírací doba
pondělí 15.45 - 18.00
úterý zavřeno
středa zavřeno
čtvrtek 15.45 - 18.00
pátek zavřeno
Otevřena bude denně, včetně víkendů od 9.00 do 11.30, od 12.30 do 17.00
hodin ve výstavních prostorách Šluknovského zámku (1. patro).
Expozice zahrnuje hračky technické a konstruktivní, tovární i domácí
výroby - vláčky, autíčka, různé typy stavebnic a mechanické hračky,
dále dobové kuchyňky, panenky, kočárky, stolní hry i domácí loutková
divadla.
Vstupné: 40 Kč/dospělí, 30 Kč/děti, studenti
VÝSTAVU OBRAZŮ
výtvarníků Renaty Tomkové a Jiřího Pinky, která je doprovázena keramikou Dany Pinkové
26. března 2013 v 17.00 hodin, potrvá do 30. dubna 2013 - ve výstavních prostorách Šluknovského zámku (2. patro)
Výstava bude zahájena slavnostní vernisáží v úterý.
Otevřena bude denně, včetně víkendů od 9.00 do 11.30, od 12.30 do
17.00 hodin
Vstupné: 20 Kč, 15 Kč/školní kolektivy
VÝSTAVA O POUTNÍCH MÍSTECH ŠLUKNOVSKA
V ambitu rumburské Lorety probíhá do 22. března 2013 výstava
o poutních kostelech a kaplích Šluknovského výběžku. Výstavu připravila
Římskokatolická farnost - děkanství Rumburk,
otevřeno úterý - sobota, 9.00 - 16.00 hod.
KARASEK - MUSEUM SEIFHENNERSDORF
17. Hornolužický den pláteníků a přírodní trhy
17. března od 11.00 do 17.00 hodin v centru hornolužického příhraničního města Seifhennersdorf.
V rámci tohoto historicky zajímavého dne se můžeme ponořit do dávných
dob života pracovitých a skromných tkalců plátna.
V Karáskově muzeu budou kolegové z muzea v Markersdorfu velmi názorně
předvádět způsob pěstování a zpracovávání lnu. K vidění bude i originál
rachotícího tkalcovského stavu z roku 1800. Návštěvník se zde také dozví
mnoho zajímavého o vzniku a stavbě hornolužických podstávkových domů.
Výstava fotografií od Rainera Döringa na téma „Na cestě Karáskovým
revírem“ představuje působivé fotografie z příhraniční oblasti Horní Lužice a
severní Čechy. Kromě toho mohou návštěvníci shlédnout výstavu „Tenkrát
v DDR - každodenní život“, která čítá na 800 exponátů.
Hned za rohem v seifhennersdorfském radničním sklípku budou s láskou
připravována a podávána typická jídla pláteníků jako například bramborová
bašta, chlupaté knedlíky či bezinková polévka.
Samotné Karáskovy přírodní trhy s více jak 70 prodejními stánky
se konají na parkovišti u Karáskova muzea, na náměstí u radnice a
v historickém třístranném dvoře (Bulnheimischer Hof).
Ke koupení bude kozí maso, sýry, máslo i tvaroh, drůbeží a zvěřinové
speciality, koňské maso a salámy, křupavý Karáskův chléb, pěstované
houby a houbové placky, bylinné likéry, léčivé bahno z panství Karlse
Stülpnera a nebo veselé jizerskohorské hračky ze dřeva. Budete se
moci také dívat pod ruce pekaře z Neukirchu při výrobě a pečení koláče
„Baumkuchen“.
K návštěvě zve také podstávkový dům (Bulnheimischer Hof) se
vzácnou stropní malbou a burzou lněných látek.
V provozu bude i nostalgický dětský vláček.
Samozřejmě bude mít celé dění na trhu pod dozorem loupežnický vůdce
Karásek a jeho kumpáni.
Více informací naleznete na www.karaseks-revier.de
Ina Köhler, Heiner Haschke
Co se děje
v Salesiánském klubu mládeže?
V jiříkovském Salesiánském klubu mládeže se od začátku roku, kromě pravidelných kroužků, uskutečnily dvě větší akce. V den pololetních
prázdnin se děti, poté co potěšily rodiče svým vysvědčením, mohly
zúčastnit turnaje ve hře Člověče, nezlob se. Na šesti hracích plochách
se do soutěže zapojilo 24 dětí. Na hru v roli arbitrů dohlíželi spravedlivě
Bára Danitová, Matějové Dvořák, Schäfer a Slabihoud, Martin Švarc
a Jakub Kofroň. Celý turnaj vyhrál Matěj Fridrich, druhý byl Vojta Dvořák
a na krásném třetím místě skončila Romanka Laksarová. Po vlastním
turnaji následovaly další hry a celý večer zakončila pro dobrovolné odvážlivce stezka odvahy do strašidelného sklepa jiříkovské fary. Celou
akci připravila a měla pod palcem Lída Dvořáková.
O jarních prázdninách odjela skupina dětí a několika rodičů do Jizerských hor na chatu AHOJku. Děti i dospělí se rozdělili do dvou skupin,
ti lyžující trávili čas na sjezdovkách v areálu Severák. Druhá skupina
podnikala výlety do blízkého okolí a věnovala se zimním radovánkám.
Dospělákům bychom tímto chtěli poděkovat za pomoc. Také bych rád
zmínil firmy SRTmont a JSstavby a pány Fryče a Srbeckého, kteří všem
odvezli zavazadla a výstroj a tím umožnili dětem pohodlné cestování.
Další velká akce nás čeká 5. 4., klub mládeže se po přestávce zapojí
do celostátní akce Noc s Andersenem. Děti bude čekat večer plný soutěží a pohádek. V březnu ještě proběhne 8. 3. maškarní bál s nocováním
a 27. 3. odpoledne s výrobou pomlázek. O akcích minulých i připravovaných se můžete dozvědět na stránkách www.jiříkov.eu a www.rumburkjirikov.sdb.cz, jsou na nich i fotogalerie z akcí.
Jan Dvořák, dobrovolník Salesiánského klubu mládeže
Spolupráce Mateřské školy „Slunečnice“
a městské knihovny v Jiříkově
Cílem je vzbuzení zájmu dětí o knihy. Městskou knihovnu budou předškoláci navštěvovat 1 x měsíčně. Děti si při návštěvě mohou dle svého
zájmu vypůjčit na místě knihu, prohlédnout a prolistovat a budou mít dostatek prostoru a času nad ní se svými kamarády diskutovat a společně si
ji prohlížet - v klidu.
M. Petrová za MŠ a Z. Kubíčková za MK
v dějepisné olympiádě
Lyžařský kurz 3. 2. - 8. 2. 2013 Úspěchy
Jako většina základních škol se i ta naše účastní olympiád vyhláše-
Základní škola jako každý rok uskutečnila pro žáky sedmých tříd „Lyžařský kurz“ ve dnech 3. 2. - 8. 2. 2013. Všichni účastníci byli vybaveni
sjezdovkami i běžkami (žáci měli možnost si zdarma půjčit výbavu ve
škole). Na hlavách všech lyžařů seděly slušivé helmy, které pomáhaly
chránit před úrazem, aby nedošlo ke ztrátě paměti, tudíž k nenávratné
ztrátě informací získaných během výuky před výcvikem.
Děti se učily výstupy na lyžích, obraty, správné držení hůlek, jízdu v pluhu,
základní oblouky. Naši lyžaři měli ohromnou chuť se vše naučit. I v dalších
dnech jiříkovští lyžníci pilovali jak „pilníci“ jízdu a vylepšovali „Gangnam
style“, který se čím dál víc podobal top značce „made in Záhrobská“.
Poslední večer kromě tradiční diskotéky proběhl i test znalostí o lyžování, protože nestačí jen umět jezdit na lyžích, ale je třeba vědět, jak se
chovat na sjezdovce. V této disciplíně dominovala Nikola Matoušková ze
7. A. V soutěži o „Nejlepší pokoj“ vyhrály holky „Zadarky“- Terka Barcalová,
Nikča Matoušková, Týna Horáková a Štěpka Brožová ze 7. A
Závěrem bychom chtěli poděkovat rodičům či jejich známým, kteří nám
sponzorsky a ochotně odvezli výzbroj, výstroj a nejlepší lyžaře 7. tříd ze
Střední Evropy.
Foto z lyžáku na www.zsjirikov.cz. Jan Kolář, Mgr. Jaroslav Vomáčka
ných MŠMT. 29. ledna jsem doporučil na dějepisnou olympiádu Nikolu
Gottlieberovou (8. A) a Kateřinu Wenischovou (9. B). Obě dívky po celý
půlrok studovaly
tématiku týkající
se lidových zvyků
a tradic, pohanských kultů a náboženství. Píle se
oběma účastnicím
okresního kola konaného v Děčíně
vyplatila. Nechaly
za sebou všechny
své konkurenty
ze Šluknovského
výběžku, od základních škol počínaje a gymnázii
konče, a jediná
škola, která je nakonec dokázala
v prvenství předčít, bylo Gymnázium Děčín. To
zároveň obsadilo
Vpravo na fotce Nikola Gottlieberová (8.A)
i pomyslnou třetí příčku.
Vlevo na fotce Kateřina Wenischová (9.B)
Nikola Gottlieberová
se umístila na krásném
druhém a Kateřina Wenischová čtvrtém místě s tím, že obě postupují do krajského kola v Ústí nad Labem. Držte nám v dalším vědomostním klání palce. S přáním pěkného dne se s Vámi loučí učitel
dějepisu a výchovy k občanství.
Mgr. Josef Pokorák
Jiříkovské noviny - měsíčník pro občany Města Jiříkov - vydává město Jiříkov, Náměstí 464\1, 407 53 Jiříkov. Tel. 412 338 111, fax: 412 338 255, e-mail:
[email protected] Registrační číslo MK ČR 11261, náklad 600 ks. Šéfredaktorka Olga Flégrová, grafické zpracování Iveta Dvořáková, tisk a knihařské zpracování Tiskárna
Trio - Marek Dvořák. Příspěvky přijímá redakce podle § 15 zákona 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku o změně některých dalších
zákonů. Kompletní příspěvky do novin podávejte e-mailem, nebo na přenosných médiích. Uzávěrka dalšího čísla je 2. 4. 2013 ve 12.00 hod. Termín distribuce 12. 4. 2013.
Download

Jiříkovské noviny Jiříkovské noviny