zdarma
duben 2010
číslo 4, ročník XV
Přísloví
Nežel nad tím, co ti chybí, ale těš
se z toho, co máš, protože nevíš,
do kdy to budeš mít.
~BLASCHKE-PÁL~
Svozové termíny
12.04. '10
26.04. '10
10.05. '10
24.05. '10
zelené a žluté pytle
(každý lichý týden)
Tříděný odpad připravte
na stanoviště do 10:00 hodin
Informace pro občany
Finanční úřad v Rumburku bude
v letošním roce jako obvykle
zasílat složenky na daň z nemovitosti
(nejpozději do poloviny května t.r.).
Město Jiříkov místní koeficient daně
z nemovitosti ani v letošním roce
nezvyšovalo.
•••
Termín splatnosti místního poplatku ze psů a za pronájem pozemků
uplynul k 31. 3. 2010. Upozorňujeme občany, kteří nezaplatili,
aby
nedoplatek
neodkladně
uhradili na č.ú.: 19-921389399/0800,
KS 0379
• ze psů - VS 1341
• za pronájem pozemků - VS 31514
•••
Víte o webových stránkách
virtuálního muzea Jiříkov ?
http://www.muzeumjirikov.wz.cz
Právě jejich autor letos pořádá
v Jiříkově retro-prvomájový průvod
znovu po 20 letech.
Více na uvedených stránkách
•••
Od 1. 4. 2010 jsou v provozu
internetové stránky MŠ Jiříkov
materskaskolajirikov.webnode.cz
Provozní doba ve sběrném dvoře
nebezpečného odpadu
ve Františkově ulici.
Po – Pá: 12.00 hod -15.00 hod,
So: 8.00 hod -12.00 hod
Provozní doba v areálu Drobné
provozovny na velkoobjemový
odpad v Liberecké ulici.
Středa: 13.00 hod -18.00 hod,
Sobota: 9.00 hod -13.00 hod
Jiříkovské
Noviny
V Jiříkově se sešli starostové Šluknovského výběžku
V pátek 19. 3. 2010 se po dvou
letech opět sešli starostové obcí
a měst Šluknovského výběžku
v Jiříkově na jednání Sdružení
pro rozvoj Šluknovska (SPRŠ).
Na těchto jednáních se projednává
problematika trápící jednotlivé obce a města, jako například
stav komunikací, dopravní obslužnost, zajištění lékařské služby,
zaměstnanost apod.
Po úvodním zahájení předsedou
SPRŠ Ing. Milanem Kořínkem
byli starostové seznámeni starostou Jiříkova o akcích, které se
v Jiříkově uskutečnily, výstavba
chodníků, rekonstrukce hřbitova,
zaměstnání občanů na veřejně
prospěšné práce a veřejnou službu. Rovněž byla řečena i negativa, jako je stavba čerpací stanice PHM u státní hranice s Ebersbachem
bez stavebního povolení (stavba byla dodatečně povolena Stavebním úřadem v Rumburku)
a vyhořelé domy (Rudý dům u Spartaku, dům na Filipovské ulici u mostu). Také bylo
poukázáno na domy a průmyslové objekty, které jsou rozebírány nepřizpůsobivými občany.
Následně byla projednána ekonomická situace SRPŠ, včetně žádosti o dofinancování autobusové
dopravy pro návštěvníky varnsdorfského divadla. Byl projednán i stav možnosti podání žádosti
o dotaci v rámci MAS Šluknovska. Na jednání se prezentovali děčínská firma s výrobou reklamy
na autoplachty s použitím na lešení a stěny domů a pan Bernas studií bezpečnosti provozu
ve Šluknovském výběžku. V Jiříkově se jednalo o příjezdovou komunikaci z Rumburku u Holtexu.
Při průjezdu 37 tis. vozidel byla rychlost překročena v 39%, což je alarmující. Na jednání se
rovněž představil varnsdorfský pivovar Kocour, který nabídl možnost účasti na akcích pořádaných
obcemi nebo městy. Jednání bylo ukončeno společným obědem.
Michal Maják
starosta města Jiříkova
Přistoupení města
k lokálnímu partnerství Šluknovska
Dne 10. února 2010 schválil Monitorovací výbor
přistoupení našeho města ke stávajícímu
lokálnímu partnerství Šluknovsko. Rada města
schválila memorandum o spolupráci mezi Odborem pro sociální začleňování v romských
lokalitách Úřadu vlády ČR a Městem Jiříkov.
Podpora probíhá především v následujících
oblastech:
• v zajištění služeb na podporu vzdělání (včetně
podpory včasné péče o děti), podporu zaměstnanosti, sociálních služeb a sociálního bydlení
a zajištění infrastruktury pro tyto služby
• v čerpání prostředků z evropských strukturálních
fondů, státního rozpočtu, krajských dotačních
programů a dalších zdrojů
Memorandum o spolupráci bylo podepsáno
dne 17.3. 2010 v kanceláři pana starosty
Martina Fodorová
odbor vnitřní správy MěÚ Jiříkov
Výňatek ze zápisu z 38. zasedání
Zastupitelstva Města Jiříkova
Zasedání se konalo dne 23. února 2010 za účasti 13 členů ZM
Dotazy a připomínky občanů
Přítomní občané neměli v bodu žádných dotazů ani připomínek.
Nabytí objektů (křížů, soch a sousoší) do majetku Města Jiříkova
Jedná se o celkem 41 ks křížů, soch a sousoší, z toho 18 ks
na pozemcích ve vlastnictví města v k.ú. Jiříkov a k.ú. Filipov.
Ostatní objekty jsou na pozemcích ve vlastnictví jiných
majitelů. Bylo doporučeno, aby bylo s majiteli pozemků,
na nichž jsou uvedené objekty, jednáno. Zastupitelé rozhodli nabýt
do majetku města pouze 18 ks uvedených objektů, které jsou
na pozemcích ve vlastnictví města a k uvedenému přijali
usnesení.
Různé – diskuze
• změna č. 2 ÚPNSÚ Jiříkov - Zastupitelé projednali předloženou
revokaci usnesení, týkající se změny č. 2 a č. 3 ÚPNSÚ
(územní plán města). Jde pouze o formální úpravu z č. 3 ÚPNSÚ
na č. 2 ÚPNSÚ. Po projednání bylo zastupiteli přijato usnesení
č. 444/2010. ZM rozhodlo řešit návrh firmy REAL ESTATE a.s.
Chomutov na vybudování Centra obchodu a služeb v Jiříkově změnou
č. 2 ÚPNSÚ Jiříkov.
Z diskuze zastupitelů:
- dotaz - zda kiosek rychlého občerstvení na náměstí bude
opět v provozu? odpověď: čeká se na přijatelné počasí a stánek bude
přemístěn do prostoru mezi autobusovou zastávkou a bývalou saunou.
- připomínka – údajně se protekčně zaměstnávají pracovníci
na veřejně prospěšné práce. odpověď: podmínky pro veřejně
prospěšné práce stanovuje Úřad práce – jedná se o dlouhodobě nezaměstnané (od 6 měsíců), nad 50 let, do 20 let.
- připomínka – dopravci uhlí ze SRN projíždí údajně s přetíženými
vozidly. odpověď: proběhlo jednání s Uhelnými sklady v Jiříkově,
podnět dán Městské policii Jiříkov o provedení kontroly a pokud
bude zjištěno přetížení bude přijato patřičné opatření.
Výňatek ze zápisu z 39. zasedání
Zastupitelstva Města Jiříkova
Zasedání se konalo dne 23. března 2010 za účasti 9 členů ZM
Dotazy a připomínky občanů
Z občanů nebyl nikdo přítomen.
Finanční záležitosti Města Jiříkova
ZM projednalo a vzalo na vědomí vyúčtování příspěvků poskytnutých
občanským sdružením v roce 2009
Zastupitelé
projednali
předložené
vyúčtování
příspěvků
poskytnutých občanským sdružením v roce 2009. Projednáno
bylo ve Finančním výboru a Radě města, kdy oba tyto
orgány doporučují předložené vyúčtování schválit. Zastupitelé
předložené vyúčtování schválili en-block a přijali usnesení
č. 449/2010.
Různé – diskuze
Z programu bylo na návrh pana Masopusta hlasováním 9 pro,
0 proti, 0 se zdržel, staženo projednání návrhu firmy Severní
stavby CZ, spol. s r.o. Šluknov na vydání souhlasu se stavbou
Čerpací stanice PHM na pozemcích ve vlastnictví města.
Zastupitelům se, dle předložené situace, nelíbilo zrušení chodníku
v délce 20m a nebyl přítomen nikdo z uvedené firmy, kdo by vysvětlil
důvod zrušení.
dopis EU-Grand s.r.o. Divize REALITY
Společnost EU – Grand s.r.o. Divize REALITY zastupující vlastníka
bývalého kina v Jiříkově a zájemce o koupi, požádala město
o vyjádření se k odkupu – město na tuto nemovitost má předkupní
- 2 - | Jiříkovské noviny 04/2010
právo. Zastupitelé uvedenou žádost projednali a po kratší diskuzi
rozhodli, že nemovitost neodkoupí, ale požadují i nadále zachovat
předkupní právo.
Z diskuze zastupitelů:
Pan Bajan:
– dotaz – v hotelu Waldstein jsou ubytováni romští občané, údajně
pobyt hradí město – odpověď: město nikomu pobyt v hotelu nehradí.
- dotaz – údajně chce město vystěhovat sdružení Centrum
pro rodinné aktivity Včelka z pronajatých prostor v budově Spořitelny
a přemístit do klubovny Junáku – odpověď: údajné stěhování
uvedeného sdružení je nepravdivé, zástupkyni sdružení bylo pouze
nastíněno, že je prázdná klubovna po Junácích, kde je k dispozici
i zahrada.
- upozornění – nad kinem na pozemku po Motlových je nepořádek –
odpověď: bude odborem životního prostředí prověřeno.
- upozornění – na pořádáné vystoupení žáků umělecké školy
Rumburk v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov byla velice malá
propagace, pouze jediný plakát na úřadě – odpověď: propagaci
si zajišťovala sama umělecká škola.
Pan Skramužský – jako předseda komise místního a bytového
hospodářství sdělil, že byla projednána žádost pana Dimitrova
o odkup domu č.p. 822. Proslýchá se, že o uvedený dům má zájem
i pan Bernas a nájemnící mají strach, že budou vystěhováni – odpověď:
na uvedený dům je podána jediná žádost a to panem Dimitrovem,
žádost projde všemi komisemi k vyjádření.
- dotaz – co bude s domem pana Krzáka, stále je rozebírán
– odpověď: není ještě známo, kdo výbuch zapříčinil. Pan Krzák
dal písemný souhlas s rozebíráním.
- dotaz – co bude s nefunkčními ČOV ve městě: u bývalé Agry,
u Spořitelny a Dětského domova? – odpověď: ČOV u bývalé Agry
je v majetku soukromé osoby, ČOV u Spořitelny a Dětského domova
je v majetku SVS a.s.. Bude u majitelů vznesen dotaz.
- připomínka k MP – u kostela se opět pohybují nepřizpůsobiví
občané a dělají nepořádek – odpověď: Městská policie bude
upozorněna. (Na toto navázal pan Bajan s dotazem kolik má
město požárníků? Mohli by MP vypomoci - starostou města
bylo sděleno, že zaměstnáni jsou dva hasiči, 17 hasičů je ve
výjezdové jednotce JPO II, každý člen JPO II. má zaměstnání
a tuto činnost vykonává dobrovolně.
- připomínka – k nečinnosti občanů - v současné době si občané
zvykli zavolat na úřad, upozornit na nepořádek a požadovat úklid
od pracovníků VPP.
Pan Hodonský
– připomínka - v zápisech ze ZM nejsou uvedena jména tázajících
se zastupitelů – odpověď: jména budou opět zveřejňována.
- připomínka – kácení vrostlých stromů, z jakého důvodu?
– odpověď: stromy jsou káceny na základě posudku dendrologa
Mgr. Frimla. (na kácení navázal pan Skramužský a navrhl, aby
při kácení stromů na Spartaku byl demontován plot).
- dotaz – z usnesení FV v bodě návrh na rozdělení finančních
prostředků v rámci Grantového programu na rok 2010 – jak
je rozdělováno? Dle obličeje nebo známosti? – odpověděl pan
Bajan předseda Finančního výboru: přihlíží se ke všemu na základě
podané žádosti, k činnosti, reprezentaci města apod. V letošním roce
se rozděluje 400 tis. Kč, dle požadavku všech žadatelů by bylo
potřeba cca 1.5 mil. Kč.
- připomínka – dopravní značení u čp. 1071 „Zákaz stání“,
bylo instalováno na základě zimní údržby, už by se mohlo
odstranit – odpověď: uvedené dopravní značení je nastálo.
Pan Masopust
- dotaz – jak pokračuje příprava územního plánu Jiříkova?
– odpověď: návrh zadání rozeslán všem institucím k připomínkování
do 08.04.2010.
Úplné znění zápisu je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem
ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost
ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu MěÚ Jiříkov.
Zveme Vás na 40. Zasedání Zastupitelstva Města Jiříkov
konaného 27. dubna 2010 od 16 hodin v zasedací síni MěÚ
Jak předejít exekuci
...pokračování z minulého vydání
Co všechno smí exekutor zabavit - Způsobů exekuce je několik.
Záleží na exekutorovi, který z nich zvolí. Nejčastěji zajistí peníze
na účtu, akcie, úspory na stavebním spoření nebo životním pojištění. Každý měsíc vám také může exekutor strhávat určitou část
výplaty – zbude vám pouze nezabavitelné minimum ve výši 6 252
korun. Pokud tyto prostředky nestačí, další na řadu přijde auto
nebo motocykl. Pak může přijít exekutor k vám domů a zabaví
nadstandardní vybavení domácnosti. Například televizi, sedačku,
mikrovlnnou troubu nebo myčku, dokonce i pračku a ledničku
(ty vám ale většinou ponechá). „Zajistit nesmí oblečení, snubní
prsteny, léky nebo zdravotnické pomůcky. Pokud prodej zabavených
věcí nestačí k umoření vašich dluhů, může vám exekutor zabavit dům
nebo byt.
Když je zabaveno to nepravé - Při exekuci se může stát, že dojde
k zabavení věcí, které nepatří dlužníkovi, ale tzv. třetím osobám.
Vy tuto skutečnost můžete uvést do protokolu, který musí exekutor
při soupisu majetku sepsat. Skutečný vlastník by se měl co nejdříve
obrátit na exekutora a dokázat, že zabavené věci opravdu patří
jemu. O vyloučení věcí z exekuce je možné požádat i u soudu
prostřednictvím vylučovací žaloby. Nebudete-li ale mít přesvědčivé
důkazy, soud žalobu zamítne a exekuce se jenom zdrží a prodraží.
Pět rad, jak projít exekuci co nejméně bolestně
• Začněte spolupracovat co nejdříve a navštivte exekutorský úřad.
• Projevte snahu a dobrou vůli zaplatit dluh.
• Exekuci záměrně neprotahujte, náklady na ni platíte vy.
• Než pustíte exekutora do bytu, vyžádejte si jeho služební průkaz
a exekuční příkaz.
• Nebraňte vstupu exekutora do bytu, spolupracujte s ním.
Co se děje se zabavenými věcmi - Zabavené věci exekutor vydraží.
Movité věci se prodávají v dražbě za 1/3 odhadní ceny, nemovitosti
pak za 2/3 odhadní ceny. Exekutorské úřady mají povinnost o konání
dražeb informovat na úřední desce úřadu.
Petra Kollerová (převzato z internetu)
Nezaměstnanost v Jiříkově
V loňském roce během měsíce února bylo
v Jiříkově podle statistik Úřadu práce Děčín
celkem 369 evidovaných uchazečů z celkového
počtu 1852 ekonomicky aktivních obyvatel
ve městě (169 žen a 200 mužů), což znamená
19,92% nezaměstnanosti. V únoru 2010,
nezaměstnanost stoupla na 22,89% (424
uchazečů o práci, 194 žen a 230 mužů). Jiříkov je
na 4. místě v nezaměstnanosti ve Šluknovském
výběžku roce 2010 stejně jako v roce 2009.
(čerpáno ze statistického zpravodaje Úřadu práce Děčín)
Odlehčovací služby –„Hurá, jsou zde“
...Se vzpomínkou na péči o babičku
Na konci minulého roku se mi dostal do rukou letáček s nadpisem
Komunitní centrum Krásná Lípa Kostka – Odlehčovací služby.
V duchu jsem si řekla: „no konečně je tady“. Další sociální služba
na severu, která zde chyběla a je velmi potřebná pro lidi, kteří pečují
o své blízké a potřebují pomoci s péčí o člena rodiny a jim samotným
odlehčit.
Odlehčovací služby nabízí pomoc při zvládání úkonů – oblékání,
krmení, při osobní hygieně, pohybu, doprovodu do školy,
zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, atd.
Pomáhají při zajištění chodu domácnosti. Poskytují sociálně
terapeutické činnosti, nacvičují motorické, psychické a sociální
schopnosti a dovednosti......a jak jsem se dočetla, pro přepravu mají
auto. Nezapomínají ani na děti, v autě jsou i pro ně autosedačky.
Služba je to terénní a ambulantní. Terénní je poskytována
a v přirozeném prostředí domova klienta. Ambulantní je otevřena
od února v prostorách Domu s pečovatelskou službou v Krásné
Lípě (od 8:00-12:00h každou středu). Služby lze sjednat pravidelně
nebo je využívat nárazově v případě aktuální potřeby. Cena služby
je 60 Kč za hodinu, může být hrazena s příspěvku na péči.
Dobře vím, čím pečující osoba prochází. Sama jsem se starala
celodenně o svoji babičku, která byla na invalidním vozíku a těžce nemocná. Mnoho hodin strávených u doktorů, v lékárnách,
na úřadech... a to neustále v napětí, jestli je babička v pořádku,
nemá zrovna hlad, nepotřebuje na toaletu nebo jestli nepotřebuje
cokoliv dalšího. Vždycky jsem přemýšlela, jak vše časově sladit
a přitom se stresovala, abych byla co nejdříve u babičky. Její
zdravotní stav se zhoršoval a péče byla náročnější a náročnější...
Ráno jsem měla kruhy pod očima z několika probdělých nocí a stejně jsem musela fungovat. Celkově jsem byla unavená, vyčerpaná.
Zvládala jsem vše, díky tomu, že mi pomáhali další členové rodiny.
O babičku jsem pečovala s velikánským srdcem a ke konci jejího
života s velikým vypětím sil. Mé „hurá je zde“ není vyřčené jen tak
do větru. Věděla jsem, že jsem potřebovala další pomoc. Uvědomuji
si, že jsem neměla skoro vůbec čas na sebe, na svoje záliby,
nikam jsem nechodila. Jsme jen lidé a naše psychické a fyzické síly
nejsou nevyčerpatelné. Potřebujeme odpočinek k načerpání dalších
sil, elánu a hlavně se zbytečně netrápit s obavou o své blízké. Pokud
bych byla dnes ve stejné situaci, měla bych se na koho obrátit.
Informace pro objednání služby na tel. 777 291 359
e-mail: [email protected]
Tento projekt je financován z evropského sociálního fondu z OPLZZ
a rozpočtu ČR
Eva Oppenheimerová
Co je nového s Domovem důchodců Filipov
Možná při přečtení titulku jste si představili, že by něco nového
s plánovanou stavbou nového domova důchodců? Ne, se stavbou
zatím nic nového, jsme v územním řízení a připravuje se projekt
ke stavebnímu řízení. Ale přece je něco nového a to dost zásadního,
pan Oldřich Podzimek požádal radu města o odvolání z funkce
ředitele Domova důchodců Filipov (DDF) z důvodu odchodu
do předčasného důchodu. Rada města musela řešit nastalou situaci
a to zajistit výběrové řízení na obsazení funkce ředitele DDF.
Do výběrového řízení se přihlásilo pět uchazečů o tuto funkci,
kdy všechny požadavky splnil nejlépe pan Bc. Jan Sembdner, kterého
rada města jmenovala novým ředitelem DDF od 1. 4. 2010 na dobu
určitou tří let. Do funkce byl nový ředitel uveden starostou města
dne 31. 3. 2010 na pracovním aktivu zaměstnanců DDF. Rovněž
na tomto aktivu bylo poděkováno odcházejícímu řediteli panu
Oldřichu Podzimkovi za 22 letou praxi v této funkci.
Michal Maják, starosta města Jiříkova
Jiříkovské noviny 04/2010 | - 3 -
Oznámení
Hřbitov - prořez stromů
Oznamujeme všem vlastníkům a nájemcům pozemků v obci Jiříkov,
že v termínu od února 2010 do července 2010 bude v této oblasti
prováděna výstavba kabelového vedení NN
Dne 8.4.2010 byly na hlavním hřbitově v Jiříkově ukončeny práce
na prořezu větví na stromech. Během probíhajících prací na prořezu
byly odstraněny tři stromy, které byly zcela duté a hrozilo jejich samovolné vyvrácení. Další prořez je plánován na podzim letošního roku.
Montáž bude provádět firma
GA Energo Technik s.r.o.
Na Střílně AB
330 11 Plzeň-Třemošná
Tel: +420 373 303 140, fax: +420 377 542 385
IČO: 49196812, DIČ: CZ-49196812
společnost je zapsaná v obch. rejstříku u Krajského soudu v Plzni,
odd. C a vl. 4355
Oznámení je v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., novelizován
z.č. 670/2004. Vzniklá majetková újma na nemovitostech a porostech bude nahrazena dle téhož zákona.
Informace z MŠ Jiříkov
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
JIŘÍKOV se koná dne 28. 4. 2010 od 8,30 – 11,00
a od 14,00 – 15,30 hod. na obou budovách.
ZÁPIS
MATEŘSKÉ
ŠKOLY
JIŘÍKOV
Dne 11. 5. 2010 se koná na školní rok 2010 – 2011
v budově na ulici Filipovská 686. Zápis probíhá celý
den a to od 9,00 do 16,00 hod.
Z historie a současnosti - nádraží
Centrum VČELKA
Program na DUBEN 2010
Kromě pravidelných aktivit:
24.4.2010 - 1.prodejní burza ve Včelce - 9-12 hod.
-příjem oblečení- 19. a 21.4. od 9-12 hod. a 23.4. od 17 hod.
- oblečení , hračky, atd. Doneste na listu A4 popsané- triko dl. rukáv,
modré, vel., značka, cena...
- oblečení, které se neprodá budeme vydávat zpět dle domluvy
- pro podrobné informace si pište či volejte
28.4.2010 - 1. karneval ve Včelce – 9-12 hod.
- dle počasí- v 10 hod. procházka po městě v maskách, návrat
a program v centru
Těšíme se na maminky a děti v maskách !!!
Více informací na www.cepra-vcelka.cz, email: [email protected],
tel.č. 739849788
• nádraží v roce 1912 • pohlednice z archivu p. Edera •
1. 4. 1980 byly zrušen provoz parních lokomotiv na trati Rumburk
- Jiříkov a dne 9. 12. 2006 v 19:33 hodin odjel poslední vlak z nádraží
v Jiříkově. V současné době je provoz na trati 088 omezen pouze
na víkendy, kdy jede během dne 5 spojů oběma směry. Obsluhována
je pouze zastávka Jiříkov-Filipov, na jiříkovské nádraží vlak nezajíždí
a pokračuje do německého Ebersbachu.
Z činnosti SDH Jiříkov
6.4.2010 Požár balíků slámy:
V 17:52 hod. vyrazila jednotka k požáru balíků slamy za starým
hřbitovem.
27.3.2010 požár tělocvičny:
Už po několikáté vyjížděla jednotka k požáru tělocvičny Jiříkov
(Ruďáku). V 15:25 hod. byl proveden zásah na oheň v podlaze
v zadní části budovy. na Místo se sjeli jednotky Jiříkov, Rumburk
a Šluknov.
16.3.2010 větve nad vozovkou:
V 10:35 zasahovala jednotka na silnici u starého hřbitova. Za pomocí
plošiny byly odřezány větve, které padaly do vozovky.
13.3.2010 dopravní nehoda:
V 8:02 hod. byla nahlášena dopravní nehoda osobního automobilu,
která se stala na rumburské ulici pod Zámečkem. Řidička osobního
vozidla Fiat Tipo nezvládla jízdu a sjela do příkopu. Jednotka vůz
vyprostila. Při nehodě nebyl nikdo zraněn.
Informace převzaty z webových stránek sdh-jirikov.webnode.cz
Ludvík Otradovský
starosta SDH Jiříkov
- 4 - | Jiříkovské noviny 04/2010
• o téměř 100 let později • foto Michal Gavlík •
XXXI.
ročník STEZKY ODVAHY
– 8. května 2010 - pěší turistická akce pro rodiče s dětmi v délce
8 km, start – nádraží ČD – Brtníky od 8:45 -11:00 hod, cíl – osada
Kopec, vedle restaurace „u Vyskočilů“ Na trase kontroly s razítky !
Jednotné vstupné 15 Kč.
Více na stránkách města
Kultura
Jubileum
v měsíci
dubnu oslaví
pan Jan Demeter, paní Věra Kalendová,
pan Jan Berdar, paní Květoslava Petrová,
pan Jiří Dýnek, pan Ludvík Neubauer,
paní Zdeňka Šebeňová, pan Jaroslav
Porta, paní Marie Portová, paní Dagmar
Bernardová a pan Oldřich Poledno.
Všem jubilantům blahopřeme
Město Jiříkov, Komise občanských
záležitostí a redakce se připojuje
Kino DK Střelnice Rumburk (www.dkrumburk.cz)
22.04. 16.00 - ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2 - V pokračování filmu ALVIN A CHIPMUNKOVÉ
se Dave (Jason Lee) rozhodne poslat Alvina (Justin Long), Simona (Matthew Gray Gubler)
a Theodora (Jesse McCartney) do školy. Mezitím Ian Hawke (David Cross), zdrcen ze ztráty Chipmunků a toužící po pomstě, hledá po světě zpívající a tancující zvířátka, až najde
Chipettes (Anna Faris, Christina Applegate a Amy Poehler). * Rodinná komedie USA * 88minut
* dabing * 70,24.04. 19.00 - Pouta - Československo, 1982. Totalitní režim se zdá jako nekonečný
a neukončitelný. Antonín, příslušník tajné policie, je vnitřně neklidný, možná až psychopatický
násilník, plný neartikulovaného vzteku a zoufalství. Znuděný vším okolo sebe nasměruje
své démony ke zdánlivě čistému, spíše ale neuchopitelnému bodu – k mladé ženě Kláře. Není
to láska ani jiný druh čisté vášně... * Thriller ČR * 145minut * mládeži přístupno od 12 let * 70,29.04. 19.00 - Na sv. Valentýna - Příběhy skupiny lidí, co řeší své milostné problémy
a jejich osudy se protnou v tento sváteční den. * Romantická komedie USA * 125minut * titulky
* mládeži přístupno * 70,-
Kino a kulturní dům Krásná Lípa
Informace
Pokud nesouhlasíte
se zveřejněním
svého jubilea, nahlaste tuto skutečnost
na MěÚ (osobně, telefonicky, písemně)
nejpozději do uzávěrky JN v měsíci.
Rozloučili jsme se
s panem Jindřichem Jansou, panem
Ladislavem Šimánkem, panem Aloisem
Mikuláškem, paní Annou Gašovou,
panem Františkem Kodetem, paní Márií
Frisnyiczovou
Vzpomínky
Již uplynuli 4 roky, co nás
navždy opustila naše milovaná dceruška Zdenička.
Kdo jste ji znal vzpomeňte
s námi.
vzpomíná rodina Wünschová
Dne 7. dubna jsou to již 2 roky, kdy jsme
se naposledy rozloučili s paní Annou
Streleckou.
vzpomíná manžel a děti s rodinami
Dne 30. března letošního
roku
uplynul o
neuvěřitelných
100
l e t
od narození mého tatínk a ,
pana Oldřicha Ringe- l h á n a .
Přestože mezi námi už není více jak 30 let,
v našich srdcích a vzpomínkách žije stále.
za celou rozvětvenou rodinu
Marie Procházková - dcera
21.4. 18:00 - IMAGINÁRIUM DR.PARNASSE - Dr. Parnass vyhrál sázku s ďáblem o nesmrtelnost.
O pár století později poznal ženu svého života a podepsal smlouvu novou, ve které si přál
věčné mládí. 122 min. Mládeži přístupno. Vstupné 60,28.4. 17:30 - KATKA - Unikátní časosběrný dokument královny českého dokumentu Heleny
Třeštíkové mapující čtrnáct let v životě mladé narkomanky a jejího marného zápasu se
závislostí. 90 min. Mládeži přístupno od 12ti let. Vstupné 50,5.5. 18:00 - VLKODLAK - Lawrence Talbot se vrací po letech domů, kde na něj čeká hrůzostrašná
legenda o krvelačném monstru s nadlidskou silou, které se po nocích toulá po okolí a vraždí
vše živé.Vstupné 60,- Kč
12.5. 18:00 - PROKLETÝ OSTROV - Do roku 1954 nás zavede thriller, odehrávající se v přísně střežené psychiatrické léčebně pro nejtěžší případy, umístěné na izolovaném ostrově
uprostřed oceánu. Vstupné 60,- Kč
Kino Dukla Šluknov
17.4. 18:30 - PAMĚTNICE - Poetický příběh o nepochybně posledním školním srazu a soužití
dvou různých osobností. Herci: Libuše Švormová, Tomáš Magnusek, Dalibor Gondík, Radek
Tomášek, Vladimír Brabec. 100 minut, česká komedie, vstupné: 64+1Kč
20.4. 18:30 - VLKODLAK - Zjistí se, že vesničany zabíjí cosi s brutální silou a neukojitelno,
u krvelačností. 102 minut, horor nevhodný do 15 let, vstupné: 64+1Kč.
27.4. 18:30 - JARMAREČNÍ BOUDA - Film je drsným podobenstvím o světě kolem nás, o lidské
pýše, krutosti a nesnášenlivosti. Herci: Hana Baroňová, Dan Bárta, Jaroslav Dušek, Pavel Liška,
Hana Pecková. 80 min., český thriller, vstupné: 64+1Kč
28.4. 18:30 - PERCY JACKSON : ZLODĚJ BLESKU - Percy Jackson je napůl člověk a napůl
bůh. Teď se ukáže, jestli je také hrdina. Herci: Logan Lerman, Brandon T. Jackson, Alexandra
Daddario, Jake Abel. 118 minut, akční pohádka v ČESKÉM ZNĚNÍ, vstupné: 64+1Kč
Centrum Panorama Varnsdorf (www.centrumpanorama.cz)
15.4.2010 - 19.4.2010 18:30 - Mamas & Papas - celostátní premiéra - Čtyři příběhy filmu tvoří
mozaiku osudů několika manželských či partnerských dvojic, které v určitém zlomovém bodě
života řeší otázky chtěného, nechtěného, vytouženého nebo zmařeného rodičovství... * Drama
* Česko * Vstupné: 110,20.4.2010 - 21.4.2010 18:30 - Svítání - Píše se rok 2019. Zemí se přehnala neznámá nákaza,
která přeměnila naprostou většinu všech obyvatel v upíry. Lidé teď patří mezi ohrožený,
podřadný druh. Jsou nuceni se ukrývat před upíry, kteří je usilovně udržují na pokraji vyhynutí,
aby se měli čím živit. * české titulky * Vstupné: 80,22.4.2010 - 25.4.2010 18:30 - Přestupný rok - Irská tradice, že na přestupný rok dne
29. února může žena požádat o ruku muže, přivede po zasnoubení toužící Annu na nápad,
letět za svým přítelem do Dublinu a vyslovit se. Cestou je však nucena využít pomoci Declana.
* Komedie / Romantický * USA / Irsko * české titulky * Vstupné: 75,29.4.2010 - 30.4.2010 16:30 a 20:30 - Iron Man 2 - V pokračování marvelovského komixu
se dozvíme, co se stane, když multimilionář, génius, ale také alkoholik Tony Stark, který
v prvním díle sestrojil bojový oblek, v němž zachraňuje svět jako Iron Man, rozhodne zvěřejnit
celou pravdu o svém alter-egu. * Akční / Dobrodružný / Sci-Fi * USA * Dabing * Vstupné: 110,29.4.2010 - 30.4.2010 18:30 - Chůva v akci - Akční komedie, ve které agent CIA zjistí,
že být špiónem je vlastně jen legrace v porovnání s úkolem pohlídat tři děti. Zasloužilý tajný agent s tváří hvězdy kung-fu filmů Jackie Chana má před sebou další z řady životu
nebezpečných misí, při níž musí využít všech svých schopností tvrdého výcviku. * Akční /
Komedie * USA * dabing * Vstupné: 75,-
Jiříkovské noviny 04/2010 | - 5 -
Dva dny zněla naší školou němčina více než kdy jindy
24. a 25. 3. 2010 si děti z prvních a druhých tříd opět v praxi
vyzkoušely své znalosti němčiny, kterou se v kroužku Hravé
němčiny dobrovolně učí. Přestože výuka cizího jazyka začíná
až od třetího ročníku, přes třicet žáků do kroužku pravidelně
chodí. V rámci projektu podporovaného Národní agenturou
pro evropské vzdělávací programy se žáci druhých tříd setkávají
při společné výuce každý měsíc střídavě v Neugersdorfu
a v Jiříkově. Na každá setkání se moc těší, protože už mezi
neugersdorfskými mají své kamarády.
Tentokrát bylo téma velikonoční - společně si žáci představili
velikonoční tradice v Čechách i v Německu. Zdobili kraslice,
perníkové zajíce, pokusili se i o pletení pomlázky, vyráběli košíčky,
kam si uložili vajíčka, která si vykoledovali, protože klasickou
českou koledu Hody, hody… jsme je také naučili.
Při vyučování se svou třídní učitelkou žáci hodnotili takto:
Dnes se mi líbilo zpívání. Jiřík Bezděk.
Líbilo se mi všecko. Ale nejvíc svačení. Verunka Tobolková
Líbilo se mi s kamarádama. A jak jsme vyráběli košíčky. Pavlínka Hofmanová
Mně se líbilo, jak sme pletli pomlázky a jak mi Páťa pomáhal. Honzík Garža
Vítání jara 2010
Eva Ondráčková a žáci 2.a, 2,b.
Základní škola Jiříkov uspořádala dne 31. března 2010 „Vítání jara“. Průvod masek v čele s Moranou prošel od budov základní školy
přes paneláky na náměstí, kde bylo vše připraveno k vystoupení žáků. Možnost výroby velikonočních dárečků nebo využití výtvorů
z dílen dětí z 8.B a zakoupení občerstvení byla připravena ve stanu. Po vystoupení jednotlivých tříd bylo vyhodnoceno vše porotou.
Na prvním ze šesti míst se umístila 6.A. Na ukončení zimního období byla Morana vhozena do potoka.
Jiříkovské noviny - vydává Město Jiříkov  Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov 412 338 111 FAX 412 338 255 [email protected]
šéfredaktor JN - Olga Flégrová, grafické zprac. - Michal Gavlík, MK ČR 11261, Náklad 500 ks, termín vydání dalšího čísla je 14. 5. 2010
Příspěvky přijímá redakce do 4. 5. 2010 do 12 hodin, kompletní příspěvky do novin podávejte emailem nebo přenosných médiích.
Download

Jiříkovské Noviny