Jiříkovské
noviny
Číslo 2 • Ročník XVIII • Únor 2013 • Zdarma
Veřejná výzva
Červené kontejnery v Jiříkově
Čtěte na str. 2
Citát
Čtěte na str. 3
Pečuj o blaho ostatních,
ale nečti jim z očí každé přání.
Francis Bacon
DSO SEVER jednal v Jiříkově
V pátek 1. února 2013 proběhlo v zasedací místnosti Městského úřadu
Jiříkov jednání starostů ze severní části Šluknovského výběžku. Na jednání
byli pozváni zástupci Lesů ČR, Unilesu a.s. a Správy a údržby komunikací
Ústeckého kraje (SÚS) ve věci jednání ničení komunikací při těžbě a převozu dřevní hmoty po místních komunikacích a komunikacích ve správě SÚS.
Dále při jednání byl odsouhlasen vstup Města Krásné Lípy do DSO SEVER.
Rovněž byl na jednání projednán možný vstup Města Rumburku do DSO
za přítomnosti starosty pana Jaroslava Trégra, který danou možnost přislíbil projednat na Radě města Rumburku.
Michal Maják, starosta města
Zeman Miloš Ing., 68,1 %
Přímá volba
prezidenta
v Jiříkově
Okrsky
počet zprac.
1. kolo
2. kolo
v%
Nové služby pro občany
Čtěte na str. 4
Kam za kulturou?
Čtěte na str. 5
DŮVOD UZAVŘENÍ ORDINACE PRAKTICKÉHO
LÉKAŘE VE DVOŘÁKOVĚ ULICI
MUDr. Lacinová Eliška ukončila soukromou praxi
Paní MUDr. Eliška Lacinová městu před koncem loňského roku osobně
oznámila, že ke dni 31. 12. 2012 ukončuje svoji soukromou praxi praktického lékaře z rodinných důvodů. Při jednání bylo sděleno, že ordinaci
přebírá Lužická nemocnice s poliklinikou a v ordinaci bude svoji praxi
vykonávat MUDr. Antonín Pečený (dopis k praxi v Jiříkově níže). K této
záležitosti bylo jednáno s ředitelem Lužické nemocnice panem Darkem
Švábem, který potvrdil převzetí zdravotní dokumentace od MUDr. Elišky
Lacinové se zajištěním ordinace lékaři Lužické nemocnice s poliklinikou.
Starosta města poděkoval paní MUDr. Elišce Lacinové za dlouholetou
péči pro občany města.
Dopis MUDr. Pečeného veřejnosti
Neplatné hlasy
Schwarzenberg Karel, 31,9 %
Voliči
Vydané Volební Odevzdané Platné % plat.
v seznamu obálky účast v % obálky
hlasy hlasů
3
3
100,00 3 044
1 324
43,50
1 324
1316
99,40
3
3
100,00 3 033
1 235
40,72
1 235
1224
99,11
Kandidát
%
2. kolo
hlasy
číslo
přijmení, jméno, tituly
1. kolo
Navrhující Politická)
strana
příslušnost hlasy
6
Zeman Miloš ing.
Občan
SPOZ
298
22,64
833
68,05
9
Schwarzenberg Karel
Poslanci
TOP 09
162
12,31
391
31,94
%
Dobrý den,
mé jméno bylo v poslední době často spojováno s ordinací v Jiříkově.
Rád bych uvedl věci na pravou míru. O práci praktického lékaře v Jiříkově
jsem vážně uvažoval a do Jiříkova se těšil. Z těchto důvodu jsem vedl
jednání s MUDr. Lacinovou, která avizovala svůj odchod do penze. Výsledkem byla domluva o převzetí její praxe, za podmínek na kterých jsme
se dohodli. Očekával jsem v daném termínu pouze její písemné vyjádření,
nutné k jednání s pojišťovnami. V domluveném termínu jsem ale slíbený
dokument neobdržel a paní doktorka se mnou přestala komunikovat. Až
později jsem se dozvěděl, že dále jedná s ředitelem Lužické a.s. Teprve
až z novin a od jiříkovských pacientů jsem se dozvěděl, že mám být
poslán jako zaměstnanec do ordinace MUDr. Lacinové. Ani toto jsem
zcela neodmítl, ale zdůraznil jsem vlastní cíl - provozování vlastní praxe.
Výsledně, po laskavé nabídce zastupitelů města Varnsdorf, jsem začal
budovat ordinaci ve Varnsdorfu, v Lesní ulici.
Kohokoliv z jiříkovských tam kdykoliv rád ošetřím. Ordinace bude
otevřena 1. 3. 2013.
S pozdravem MUDr. Antonín Pečený, Rumburk 16. 1. 2013
Únor 2013
str. 2
Jiříkovské noviny
POMNÍČKY NA ŠLUKNOVSKÉM KOPCI
připomínka tragických událostí (pokračování)
První článek o pomníčcích na Šluknovském kopci byl o pomníku Bohumila Kotena z roku 1947, v mapce uveden pod č. 1. další dva pomníky č.
2 a 3 jsou opět na místech násilné smrti dvou mužů. Okolnosti jejich skonu
jsou obestřeny pověstmi a dopídit se skutečných příčin by bylo možné jen
z policejních archivů a ohledacích nálezů mrtvých. Pokud ještě existují.
Po cestě z kopce od Kotenova pomníku asi 300 m vlevo uhýbá kolmo
lesní pěšina k posedu. Od něj západně asi 100 m je další pomník (2).
Spíš pomníček, vysoký jen 85 cm. Částečně je na okraji smrčiny, hledá
se špatně. Dle tradovaného ústního podání zde byl zastřelen mladý,
avšak nebezpečný pytlák. Na pomníčku stojí:
FRANZ POHL, geb. 12. 5. 1890, verunglückt 15. 1. 1912
Stalo se to tedy před I. Světovou válkou a mladému muži ještě nebylo
22 let. Německé slovo „verunglückt“
znamená postižený neštěstím, nebo
také nehodou. Že by na něj padl
strom? Dne 15. 1. 1912 bylo dle
tehdejšího kalendáře pondělí, svátek
Maura, tedy všední den. Pracovní
neštěstí se tedy stát mohlo, i v zimě
se v lese pracuje. Ovšem v té lednové době to pro nadílku sněhu ve
zdejší krajině nebylo pravděpodobné. Zato zvěř v té době už strádala
a byla snadnou kořistí. Zda padla
v tomto místě ten nešťastný den nějaká upytlačená zvěř se nedozvíme.
Mladý Franz Pohl však určitě. Je-li
Pomník Franze Pohla
pověst o pytlákovi pravdivá, musel být
sepsán policejní protokol s popisem události i kdo střílel. Ale tomu bylo
v lednu 2012 již 100 let. Zbývá ještě dobový tisk. Který?
Před Černým rybníkem, asi 200 metrů vpravo, odbočuje lesní cesta
na hřeben s hraničními kameny na hranici se Saskem. Asi 300 metrů
od odbočky, již v vysokém lese, leží větší i menší žulové kameny. Jen
jeden, asi 1,7 metru vysoký, je postaven (3). Na něm něčí ruka vytesala
dubovou větvičku s dvěma listy a žaludem s tímto textem: Rivier Förster,
Franz Prinz 1893-1937.
Zde zahynul revírník, lesník ve svém revíru. Muž v nejlepších letech,
bylo mu 44 let. O důvodu jeho smrti se uvádí, že byl zastřelen pytlákem.
Tak mi to vyprávěl i hajný ze Šluknovského kopce pan Veselý, který
občas vybarvil písmena, číslice
a listy na kameni. Jak to zjistil
či slyšel nevím, sdělil mi to při
náhodném setkání v lese, někdy
v roce 1980. Pachatel dopaden
nebyl.
Ale také je dost možné, že
v době neklidné hranice v roce
1937 bylo všechno jinak. Říšským kancléřem v Německu byl
Adolf Hitler a štvavá kampaň
proti Československu nabývala
vrcholu. Místo cukerinu a fotoaparátů se více pašovaly zbraně
pro sudetoněmecký Freikorps.
Franz Prinz chtěl mít v revíru
Pomník Franze Prinze
pořádek a to ho mohlo stát život.
Pocházel z Království, kde jsou na hřbitově pochováni jeho rodiče. Otec
býval rovněž lesník, služebně nadlesní (Oberförster) na šluknovském panství. Zemřeli krátce po smrti syna, nejdříve matka Anna (65) a půl roku po
ní otec Franz (73) v roce 1938. Zřejmě v důsledku žalu ze ztráty syna.
Poslední a nejmenší pomníček (4) je z doby nedávné. Je asi jen 50 cm
vysoký a nachází se při hlavní silnici na Království na konci lesa. Vpravo,
asi 40 metrů od silnice v průseku pod el. vedením vysokého napětí skončil
život muže. Na pomníčku stojí: Josef Němec * 8. 6. 1932 + 28. 2. 1984.
Bylo mu tedy nedožitých 52 let. Co se stalo v ten únorový den?
Pan Němec z Království byl členem mysliveckého spolku Jitrovník
a ten den vyšel s loveckou puškou do lesa. V místě průseku, kde je pomníček, býval lehký posed. Zasedl na něj, aby zřejmě počkal na škodnou
s nataženou a nezajištěnou zbraní. Zda usnul a sám, nebo nějaká součást výstroje uvolnila spoušť, nikdo nezjistí. Faktem bylo, že uvolněnou
spoušť zbraň poslechla a vypálená rána ukončila jeho život.
Pochován je na hřbitově v Království.
Až se někdy jako turisté nebo houbaři k některému pomníčku dostanete,
postůjte chvíli. Položte k němu třeba jen smrkovou větvičku a popřejte klid
jejich duším, tam někde nad Vámi. Josef Nedomlel, člen letopis. komise
Veřejná výzva
Město Jiříkov, zastoupené tajemníkem Městského úřadu Jiříkov,
v souladu se zákonem vyhlašuje
VEŘEJNOU VÝZVU k přihlášení zájemců o uzavření pracovní
smlouvy na 1 pracovní místo úředníka
Druh práce: REFERENT ODBORU VÝSTAVBY
A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Městského úřadu Jiříkov.
Charakteristika vykonávané práce: příprava nebo realizace jednotlivých investic menšího rozsahu nebo částí velkých investic města
včetně provádění technického dozoru.
Místo výkonu práce: Město Jiříkov.
Předpokládaný nástup: 01. 05. 2013 nebo dle dohody.
Předpoklady dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb. ve znění pozdějších
předpisů.
Požadavky územního samosprávného celku:
minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou (stavební zaměření)
• praxe ve stavebnictví (zajištění provádění staveb) minimálně 7 let,
která musí být splněna v průběhu 7 let bezprostředně předcházejících
vyhlášení veřejné výzvy • praxe ve veřejné správě - výhodou • znalost práce na PC (Word, Excel, Internet) • řidičské oprávnění skupiny
B, schopnost aktivního užívání osobního vozidla.
Zájemce podá písemnou přihlášku. Výčet dokladů, které zájemce
připojí k písemné přihlášce na webových stránkách Města Jiříkov.
Lhůta pro podání písemné přihlášky: do 11. března 2013 do
10.00 hod. (touto lhůtou je stanoven datum a hodina, kdy musí být
písemná přihláška doručena na níže uvedenou adresu, nikoliv odeslána zájemcem).
Místo a způsob podání písemné přihlášky: písemné přihlášky
včetně požadovaných dokladů zasílejte v zalepené obálce s označením „Veřejná výzva - k rukám tajemníka Městského úřadu Jiříkov neotvírat“ nebo osobně předejte do stanovené lhůty na adresu:
Městský úřad Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov
Více informací na webových stránkách Města Jiříkov.
Převzato z úřední desky Města Jiříkov. Redaktorka JN, Olga Flégrová
Únor 2013
Jiříkovské noviny
Krátce z Rady města Jiříkov
konané dne 14. ledna 2013
• RM pověřuje vykonáváním kontrolní činnosti, během výstavby ve-
řejného osvětlení ve Filipově a účastí při předání stavby, pana Jiřího
Masopusta, člena Komise výstavby a životního prostředí.
• RM projednala odkup pozemků od firmy EWM HIGHTEC WELDING
s.r.o., IČO 622 41 001, 9. května 718/31, 407 53 Jiříkov, zastoupené
jednatelem Rudolfem Wanschurou.
• RM projednala dopis pana D. B., Cvikov ve věci Sdělení na nabídku
převodu staveb a pozemků a doporučuje ZM zajistit demolici objektu
(vyhořelého) Městem Jiříkov.
• RM projednala stanovení podmínek pro poskytování státních dotací na
výstavbu a pořízení nájemních bytů určených k sociálnímu bydlení pro rok
2013 a rozhodla vyhlásit výběrové řízení na pořízení projektové dokumentace pro stavební povolení na využití objektu bývalých Lustrů k sociálnímu
bydlení - pečovatelské byty.
Převzato z webových stránek města.
O. F. redaktorka
str. 3
Červené kontejnery v Jiříkově
Všimli jste si? V Jiříkově se objevily červené kontejnery. Ty zjednodušují
možnost třídění vysloužilých drobných elektrozařízení a baterií. Nezisková
společnost ASEKOL, která organizuje sběr a recyklaci elektroodpadu,
totiž v ulicích města k tomuto účelu rozmístila celkem 3 kontejnery. Ty
mají občanům usnadnit třídění elektroodpadu a zároveň zvýšit objem
sběru menších spotřebičů. Právě ty totiž nejčastěji končí v popelnici,
odkud se k ekologické recyklaci nedostanou. Třídění elektroodpadu se
u nás zlepšuje každým rokem. V roce 2006 odevzdal každý k recyklaci
zhruba půl kilogramu nepotřebných elektrozařízení, loni už to bylo více
než 4,5 kg, tedy devítinásobek. Stálým problémem však zůstávají drobné spotřebiče jako mobilní telefony, kalkulačky, elektrické hračky apod.,
které lidé kvůli malým rozměrům stále hází do běžných popelnic nebo
je skladují doma.
Jak správně třídit?
Vážení spoluobčané,
Třídění odpadů je nedílnou součástí moderní společnosti, ale hlavně
jedním z mála způsobů, jak lze snižovat náklady na odstraňování odpadů.
Důsledně vytříděný odpad umožňuje nejen správné nakládání, v souladu
s principy ochrany životního prostředí, ale především jeho další využití.
Využití odpadů znamená jejich další zhodnocování a tím lze dosáhnout
značných úspor. Ale proto, aby bylo možné odpady dále využít, je potřeba, aby byly správně vytříděny a předány na příslušná místa. Na dalších
řádcích (V dalších číslech) se proto dozvíte, jak správně třídit odpady
a na která místa je lze odkládat.
Do kontejnerů na tříděný odpad nepatří směsný komunální odpad!
Takto znečištěný obsah kontejneru je znehodnocen.
Jak správně třídit papír
Mezi papírový odpad patří noviny, časopisy, letáky, kancelářský papír,
lepenkové krabice, kartony, papírové obaly na potraviny a jiné zboží.
Tento papírový odpad můžete odkládat do kontejnerů modré barvy nebo
do barevných pytlů, které dostanete zdarma na Odboru výstavby a ŽP
MěÚ Jiříkov.
Do kontejnerů nepatří papírové kelímky od nápojů, krabice od mléka
a džusů, dehtovaný papír a papír, který je mastný, mokrý nebo jinak
znečištěný.
Do kontejnerů na tříděný odpad nepatří směsný komunální odpad! Takto znečištěný obsah kontejneru je znehodnocen.
Lucie Lacheová,
odbor výstavby a ŽP
Červený kontejner ul. Liberecká
Červené kontejnery mají i speciální kapsu na baterie, kam je mohou občané Jiříkova odkládat. Kontejnery jsou umístěné na stanovištích společně
s kontejnery na separovaný odpad a to konkrétně v ul. Svobodova (naproti
bývalé samoobsluze HOVA), dále v Liberecké ulici (parčík za základní
školou) a ve Filipově u autobusové zastávky u bývalého kina.
Občané mohou do těchto kontejnerů vhazovat drobné elektrospotřebiče
(fény, žehličky, mixéry, kalkulačky, mobilní telefony, klávesnice, elektrické
hračky apod.). Věřím, že se Jiříkovu podaří zvýšit počet vytříděného
elektroodpadu, který by neměl končit v „popelnicích“. Lucie Lacheová,
odb. výstavby a ŽP
Pokračování příště
Drobná provozovna pro velkoobjemový a nebezpečný odpad
ST: 13.00 - 16.00 hod. SO + NE: 09.00 - 13.00 hod.
Svozové termíny
25. 2. 2013 / 11. 3. 2013
25. 3. 2013 / 8. 4. 2013
zelené a žluté pytle
odpad připravte na stanoviště do 10.00 hod.
Červený kontejner ul. Svobodova
Únor 2013
Jiříkovské noviny
Nové služby
pro občany Jiříkova
Od ledna tohoto roku jsou pro občany v Jiříkově nabízeny nové sociální
služby. Jde o službu terénní pracovnice, která může přímo v rodinách
pomoci s rodinným rozpočtem, doučováním dětí, s hledáním práce
i bydlení, ale také poskytnout doprovod k jednání na úřadech či pomoc
při vyplňování formulářů.
Další novou službou je odborné sociální poradenství poskytované „Poradnou v kostce“. Jde o pobočku poradny Komunitního centra Kostka
Krásná Lípa. V čem a komu může poradna pomoci? Každému člověku,
který se ocitl v nepříznivé nebo nové životní situaci a chce ji aktivně řešit.
Takovou situací může být rozpad rodiny, náhlá nemoc či úmrtí, ztráta
bydlení či zaměstnání, dluhy či nařízení exekuce apod. Pracovník poradny
vám poskytne podporu, informace a radu např. v oblasti sociálních dávek,
pomůže vám při řešení situace v rodině, při zpracování různých žádostí,
při řešení dluhů, exekucí apod. Služba poradny je bezplatná.
Kontakty: terénní pracovnice Lucie Kováčová, mobil: 773 029 703 konzultační hodiny „Poradny v kostce“ - pondělí a středa 13.00 - 15.00 hodin,
mobil do poradny: 775 441 238.
Kancelář pracovníka „Poradny v kostce“ i kancelář terénní pracovnice jsou
v budově bývalé ČS a.s. zadní vchod. Kamila Staňková, Poradna v kostce
str. 4
Pětiměstí
Fünfgemeinde
„Hudba spojuje sousedy“
Sportovní hala v německém Sohlandu přivítala v sobotu 12. ledna
2013 návštěvníky první sportovní akce v rámci projektu „Hudba spojuje
sousedy“.
Bylo jím utkání v sálové kopané, kterého se zúčastnilo osm mužstev
reprezentujících příhraniční města a obce sdružené v rámci Pětiměstí dva týmy za Sohland a po jednom za Oppach, Wehrsdorf, Neugersdorf,
Ebersbach, Šluknov a Jiříkov. Přijeli je podpořit také starostové jmenovaných
obcí. Výborné technické zázemí sportovní haly, kvalitně obsazený turnaj,
organizačně skvěle zajištěný, utkání v duchu fair play, občerstvení a velký
počet diváků, kteří přijeli podpořit své týmy jak z domácího Německa tak
i z Čech - to vše přispělo ke skvělé atmosféře celého sportovního setkání.
Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Městský úřad Jiříkov
Náměstí 464, 407 53 Jiříkov
ve spolupráci s
akreditovanou laboratoří
zajišťuje za zvýhodněnou cenu
v pondělí dne 29. 4. 2013
ODBĚRY A ROZBORY PITNÉ VODY
• domovní studny
určeno pro studny a vrty, kde v posledním roce nebyl proveden
rozbor, studny s podezřením na sníženou kvalitu vody, nové zdroje
pro individuální.zásobování
mikrobiologický a chemický rozbor
cena včetně DPH 998 Kč (platba hotově při odběru)
radiologický rozbor (radon 222)
cena včetně DPH 439 Kč (platba hotově při odběru)
• veřejné zásobování pitnou vodou - vyhl. č. 252/2004 Sb.
určeno pro restaurace, hotely, penziony, stravovací zařízení, veřejné studny, školy apod.
krácený rozbor a odběr vzorku
cena bez DPH 1186 Kč + 315 Kč zvýhodněné dopravné
úplný rozbor a odběr vzorku
cena bez DPH 9294 Kč + 315 Kč zvýhodněné dopravné
(platba fakturou na základě závazné objednávky)
Evidence objednávek do 25. 4. 2013: MěÚ Jiříkov - odbor výstavby a ŽP Tel. 412 338 350, 412 338 111 e-mail: [email protected]
odborné dotazy zodpoví: AQUATEST a.s. Úsek zkušebních laboratoří Geologická 4, 152 00 Praha tel. 234 607 322, 234 607 180
e-mail: [email protected]
Bojovnost a připravenost českých týmů se ukázala už v základní skupině
jako velmi vysoká. Podle fotbalových fandů i odborníků šluknovské mužstvo hrálo nejlepší fotbal, všechna utkání korunovalo vítězstvím, pouze ve
finále ho bezbranková remíza a následný penaltový rozstřel odsunuly na
celkově druhé místo. Pro členy šluknovského týmu to možná znamenalo
zklamání, ale určitě své město reprezentovali velmi dobře. První místo
obsadil německý Oppach, třetím místem se může chlubit další zástupce
české strany Jiříkov. Hodnotné ceny předal vítězům starosta Sohlandu
a starostka města Šluknova.
Akce se konala v rámci projektu „Hudba spojuje sousedy“, na kterou
Město Šluknov dostalo dotaci od Euroregionu Nisa v rámci „Fondu malých
projektů Euroregionu Nisa v programu Ziel3/Cíl3 SN-CZ“. Projekt probíhá
od 24. 5. 2012 do června 2013 a v jeho rámci již bylo realizováno několik
přeshraničních akcí v rámci. neformálního sdružení českých a německých
měst tzv. Pětiměstí, které má u nás již více než desetiletou tradici.
Evropský fond pro regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti.
Projekt je spolufinancován z ERDF (Evropského fondu regionálního
rozvoje - Fond malých projektů Cíl 3 2007 - 2013) prostřednictvím Euroregionu Nisa
Únor 2013
str. 5
Jiříkovské noviny
Životní jubileum
60, 65, 70, 75, 80, 85, 90
a více let v měsíci únoru oslaví
pan Josef Houf, pan František Pokorák, pan Josef Zajíček, pan Jiří
Vávra, paní Helena Baňacká, pan Miroslav Braun, pan Václav Čermák,
paní Emílie Koloušková, paní Květa Šimková, paní Jana Tesařová, paní
Vlasta Hladíková, paní Olga Havránková a pan Eduard Kurej.
Všem jubilantům blahopřeje Město Jiříkov a redakce
Rozloučili jsme se
Rozloučili jsme se s panem Vladimírem Kyjovským, s panem Miloslavem
Folprechtem, s panem Zdeňkem Daňkem, s paní Janou Knoblochovou,
s paní Evou Rokosovou, s panem Jaroslavem Miadikem a s panem Jiřím
Rulcem.
Vzpomínka
Zavřel jsi oči, chtělo se Ti spát
Aniž jsi tušil, co to má znamenat.
Nebylo Ti dopřáno, dále s námi být,
Nebylo léku, abys mohl žít.
Dne 12. 2. 2013 vzpomeneme nedožitých 80 narozenin, mého manžela, tatínka a dědečka Josefa
Sekana.
Vzpomíná manželka Květa, synové Josef a Zdeněk s rodinou a dcera
Alena s rodinou. Kdo jste ho znal, vzpomeňte s námi. Děkuji.
Drahy tatínku,
Je smutno bez Tebe žít, nemá kdo poradit, potěšit.
Díky za to, čím jsi pro nás byl, za každý den, který
jsi pro nás žil. Kdo jste znal pana Vladimíra Boháče, vzpomeňte s námi.
Dcera Alena s rodinou
Díky za to, čím jsi pro nás byla, za každý den,
který jsi pro nás žila. Tvé zlaté srdce, zůstane navždy
s námi! Žehná nám na cestu, po které jdeme sami.
Dne 8. 2. uplynulo 11 dlouhých smutných let, co
odešla do neznámého světa naše milovaná maminka
paní Vladislava Jirásková.
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou ti, co Tě
tak milovali. Kdo jste jí znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Dne 20. 2. 2013 tomu budou dva roky, co nás opustila na věčnost moje
manželka, svědomitá hospodyně, milující maminka a babička paní Eva
Nedomlelová. Vzpomínají manžel, dcery Romana a Hana s vnoučaty
Poděkování
Jménem svým i celé rodiny děkuji Městu Jiříkov, všem přátelům
a známým za projevy soustrasti k úmrtí mého manžela Vladimíra
Kyjovského, který zemřel dne 11. 1. 2013.
Věra Kyjovská, manželka
Touto cestou děkuji MěÚ, KD, ženám ze cvičení a všem za přání
a dárky k mým narozeninám a přeji všem hodně zdraví a spokojenosti.
Marie Ringelhánová
Informace
Pokud nesouhlasíte se zveřejněním svého jubilea, nahlaste tuto skutečnost na MěÚ (osobně, telefonicky, písemně) nejpozději do uzávěrky
JN v měsíci.
Kam za kulturou
ZÁMECKÁ KINOKAVÁRNA S ČAJOVNOU
Nedělě 17. února od 14.00 hod. - AUTOPOHÁDKY (ČR 2011)
Co mají společné princezna, víla, rybí král a vynálezce? Povídkový film
je sestaven ze čtyř animovaných příběhů a hrané části. Každá z pohádek
je zpracována jinou technikou a jiným tvůrčím týmem. Hrají: M. Malátný,
O. Vetchý, P. Nárožný, V. Preiss, E. Holubová, P. Liška, L. Bílá.
Vstupné: 30 Kč dospělí, 15 Kč dítě. Animovaný / Povídkový (83 min.).
Úterý 19. února od 17.00 hod. - DUŠE JAKO KAVIÁR (ČR 2004)
Hvězdně obsazená česká hořká komedie plná peripetií, nadsázky
a humoru o životních kotrmelcích třech sourozenců. Hrají: T. Vilhelmová,
K. Kaiserová, J. Budař, V. Cibulková, A. Bendová, O. Vetchý, S. Rašilov.
Vstupné: 30 Kč dospělí. Komedie (99 min).
Úterý 26. února od 17.00 hod. - O RODIČÍCH A DĚTECH (ČR 2008)
Milovat je lidské, chybovat je dědičné. Nová česká komedie o otcích,
synech a ženách jejich života. Hrají: D. Novotný, J. Somr, Z. Stivínová
ml. L. Kostelní, L. Vlasáková, J. Lábus.
Vstupné: 30 Kč dospělí. Poetický/Komedie/Drama (107 min.)
převzato z [email protected]
NADAČNÍ FOND HRÁDEK - BURGSBERG
Hrádek - od 12. ledna do 17. března
VÝSTAVA STAROŽITNÝCH KOČÁRKŮ
ze sbírky rodiny Krejčí
CENTRUM PANORAMA VARNSDORF
Sobota 16. února a neděle 17. února v 16.00 hod.
PAŘÍŽ-MANHATTAN - PREMIÉRA - FR - Komedie
Vstupné: 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodný. České titulky. 77 min.
Sobota 16. února a neděle 17. února v 17.30 hod.
BÍDNÍCI - VB - Muzikál / Drama /Romantický
Filmová adaptace slavného muzikálu.
Vstupné: 80 Kč. Mládeži do 12 let nevhodný. České titulky. 160 min.
Středa 20. února v 17.30 hod.
HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA - USA/Nový Zéland - Fantasy
Vstupné: 80 Kč. Mládeži do 12 let nevhodný. DABING. 164 min.
Středa 20. února ve 20.30 hod. Čtvrtek 21. února v 18.30 hod.
Pátek 22. února až neděle 24. února ve v 16.00 hod. a ve 20.30 hod.
BABOVŘESKY - PREMIÉRA - ČR - Komedie / Drama
Vstupné: 130 Kč. Mládeži do 12 let nevhodný. 120 min.
Čtvrtek 21. února ve 20.30 hod.
Pátek 22. února až neděle 24. února ve v 18.00 hod.
LET - CELOSTÁTNÍ PREMIÉRA - USA - Drama
Vstupné: 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný. České titulky. 138 min.
Středa 27. února v 18.30 hod.
HAŠIŠBÁBA - PREMIÉRA - FR - Komedie
Vstupné: 100 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný. České titulky. 87 min.
Čtvrtek 28. února v 18.30 hod.
Pátek 1. března až neděle 3. března v 16.30 a ve 20.30 hod.
JENÍČEK A MAŘENKA: LOVCI ČARODĚJNIC CELOSTÁTNÍ PREMIÉRA - SRN/USA - Akční / Horor / Fantasy
Vstupné: 150 Kč. Mládeži do 12 let nevhodný. České titulky.
Městská knihovna Jiříkov
otevírací doba
pondělí 9.00 - 13:30 a 14.30 - 17.00
úterý 9.00 - 12.00
středa 9.00 - 13.30 a 14.30 - 17.00
čtvrtek zavřeno
pátek zavřeno
Městská knihovna Filipov
otevírací doba
pondělí 15.45 - 18.00
úterý zavřeno
středa zavřeno
čtvrtek 15.45 - 18.00
pátek zavřeno
STŘELCI Z JIŘÍKOVA NA
STUPNÍCH VÍTĚZŮ
V sobotu 5. ledna se v tělocvičně ZŠ Jiříkov konala Novoroční cena
ve střelbě ze vzduchových zbraní. Počasí přálo a tak se zúčastnilo
39 střelců ze širokého okolí. Ve vzduchové pušce 30 ran vleže v kategorii do 12 let zvítězil Josef Kubr z Ruprechtic vysokým nástřelem 297 b.
Druhý byl Martin Husák z Chrastavy 278 b. a třetí byla Andrea Kymplová
z Ruprechtic 274 b. Nejlepší domácí střelec Richard Jarábek byl šestý
s nástřelem 230 b., nutno však podotknout, že střílí teprve od října a byl
to jeho první závod. V Kategorii do 14 let na nejvyšší stupeň vystoupal
Radek Mikulčík s 295 b., následovala ho Kateřina Šulcová 281 b. a Kateřina Kimáková 278 b všichni z Ruzprechtic. Poháry nejlepším střelcům
předával místostarosta města Jiříkova pan Miroslav Horák.
Nejlepší v disciplíně pistolářů VzPi 60 ran Vratislav Kočí z Liberce
550 b., druhý Ladislav Kratochvíl z Chrastavy 535 b. a třetí Vladimír
Tesař z České Lípy také 535 b.
Ve střelbě vstoje 60 ran z pušky se na prvním místě umístil Petr
Klinger 549 b. a na druhém místě Josef Rajnoha 542 b. oba z Chrastavy.
Třetí místo patřilo domácímu střelci Jiřímu Kafkovi s 536 b. V kategorii
žen, juniorek a dorostu 40 ran vstoje si nejlépe vedla Markéta Nykrýnová
s hezkými 382 b, následovaná Lucií Bajanovou 364 b. a Filipem Janouškem 360 b. všichni z Ruprechtic.
Soutěže se zúčastnilo i několik pistolářů - nejlepší v disciplíně VzPi
60 ran byl Vratislav Kočí z Liberce 550 b., druhý byl Ladislav Kratochvíl
z Chrastavy 535 b. a třetí Vladimír Tesař z České Lípy také 535 b. ale jen
s 5 středovými desítkami. V disciplíně VzPi 40 byl pouze jeden dorostenec Jindřich Plíšek s nástřelem 257 b.
13. ledna se Jiříkovští střelci zúčastnili Krajského přeboru ve střelbě
ze vzduchové pušky vstoje v Děčíně. Nejlépe si vedl Slávek Laštůvka,
který se výkonem 532 b. stal třetím nejlepším střelcem Ústeckého kraje.
SSK Jiříkov děkuje Městu Jiříkova za finanční podporu akce a činnosti střeleckého klubu a ZŠ Jiříkov za poskytnutí prostor pro pořádání
soutěže a tréninků střeleckého kroužku mládeže.
Roland Hase,
trenér SKM
VALENTÝNSKÁ AEROBIK SHOW
Dne 24. února 2013 se pořádá soutěž SK Viktorie
Jiříkov od 14.00 hodin v tělocvičně ZŠ Jiříkov Valentýnskou aerobik show. Všichni jste zváni.
K. Mrázková, SK Viktorie Jiříkov
PRVNÍ TRÉNINK NORTHERN
KILLERS GANGU
V rámci občanského sdružení Aktivní pes Jiříkov byla založena skupina
bull sportů Northern Killers Gang. Jak už ze zaměření skupiny vyplívá, jsme
parta lidí, která se zabývá chovem psů teriérů typu bull: Americký pitbulteriér APBT, Americký stafordširský teriér AST, Stafordširský bulteriér SBT
a Anglický bulteriér ABT. Jedinečnost těchto psů je v jejich vlastnostech,
pro které byli původně vyšlechtěni, a tím je především láska k lidem, chuť
vítězit, atletická stavba silného propracovaného těla, dobrý pohyb a celkově
veselá povaha, kterou tato plemena oplývají.
Vhodnost bull sportů pro zmíněná plemena je hlavně a právě ve využití
jejich nadměrné hyperaktivity a chuti po výkonu. Je to forma, jak tato plemena zákonodárně efektivně zaměstnat a hlavně je to přirozeně baví.
Disciplíny bull sportů jsou: Monkey track (opičí dráha),Weight pull sprint
(sprint s břemenem), Weight pull (tah břemene), High jump (výskok), High
time (zavěšení na čas), Long jump (skok do dálky), Tug of war (přetahování),
Wall Climbing (šplh po stěně), Triatlon.
Do prvního oficiálního tréninku naší skupiny jsme zařadili sprint s pneu,
výskok a šplh, a nakonec přetahování. Dva psi už v tomto byli „staří“ harcovníci,
a to stafbul Natan a rotvajler Rambo - ten se měl asi původně narodit jako
pitbul, toho ty sporty strašně baví. Ostatní - skoro pětiměsíční pitové Thor, Jessica, Roxy, Zigi, sedmiměsíční pitbulka Klea, osmiroční bull kříženec Rocky vlastně se sportem začínají. I přes mrazivé počasí (bylo -5° C) všichni hafani
bez vyjímky ukázali výše uvedené přednosti svých povah. Zvláště mimina
překvapila a při tahání jim malá pneu byla málo, tak si zatahali s o trošku těžší.
Menší problém měli při šplhu a výskoku, jelikož právě přezubují, ale šlo u nich
hlavně o to seznámit je se zavěšeným peškem a manipulací s ním. Starší
hafani se učili techniku výskoku na visícího peška, výdrž v zavěšení, v dalším
případě pak i s pomocí opory stromu. U sprintu tahali už větší váhy, Rambo
dokonce roztáhl všechny pneumatiky
a příště s ním zkusíme něco už do těžkého pullingu. V závěru tréninku se Natan
s Rambem půl hodiny přetahovali. Oba
drželi a tahali a ač je mezi nimi váhový
rozdíl cca 25kg, souboj byl doopravdy
vyrovnaný. Poprvé se potom přetahovali
Klea spolu s Rockym. Zde snad Rocky
pochopil, že jestli chce vyhrávat, nesmí překusovat. Štěňata vzhledem
k přezubování tuto disciplínu neabsolvovala, aspoň se tedy spolu „vyblbli“ a
užili si socializace.
První trénink tedy máme za sebou, o další přípravě našich psů Northern
Killers Gangu vás budeme pravidelně informovat.
Jestli se svým bullem chcete sportovat s námi, kontakt: Jarda mob.
737 873 189 nebo http://www.facebook.com/AktivniPesJirikov.
Jarda
ČTYŘNOZÍ SIROTCI V ROCE 2012
Během roku 2012 bylo do útulků pro opuštěná zvířata odvezeno dohromady 9 koček a 10 psů. Náklady na umístění zvířat, ke kterým se nikdo
nehlásí, dosáhly v roce 2012 výše 22.541 Kč. Pejsky z Jiříkova vozíme
převážně do útulku pro opuštěná zvířata v Děčíně, kde máme výborné
zkušenosti jak s personálem, tak s umístěním pejsků či koček do adopce.
Je-li na území Jiříkova či Filipova odchycen volně pobíhající pes, snažíme
se nejprve dopátrat jeho pána. Fotografie je zpravidla vyvěšena na webové
stránky města a kontaktujeme i okolní obce, zda se náhodou nenajde majitel. Nejsme-li úspěšní, je zvíře následně převezeno do útulku, kde je mu
poskytnuta veškerá péče a má-li štěstí, i nový páníček. V případě, že máte
doma čtyřnohého miláčka, může se stát, že uteče. Je proto lepší, když je
opatřen identifikační známkou nebo čipem, neboť nám to velmi usnadní
dohledání jeho pána. V případě, že se vám pejsek ztratí, kontaktujte prosím
MP Jiříkov (722 092 090) nebo Odbor výstavby a ŽP (412 338 350). Pokud
uvažujete o adopci pejska z útulku, podívejte se na aktuální nabídku na
www.utulek-decin.estranky.cz.
Lucie Lacheová, odbor výstavby a ŽP
Jiříkovské noviny - měsíčník pro občany Města Jiříkov - vydává město Jiříkov, Náměstí 464\1, 407 53 Jiříkov. Tel. 412 338 111, fax: 412 338 255, e-mail:
[email protected] Registrační číslo MK ČR 11261, náklad 600 ks. Šéfredaktorka Olga Flégrová, grafické zpracování Iveta Dvořáková, tisk a knihařské zpracování Tiskárna
Trio - Marek Dvořák. Příspěvky přijímá redakce podle § 15 zákona 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku o změně některých dalších
zákonů. Kompletní příspěvky do novin podávejte e-mailem, nebo na přenosných médiích. Uzávěrka dalšího čísla je 5. 3. 2013 ve 12.00 hod. Termín distribuce 15. 3. 2013.
Download

Jiříkovské noviny Jiříkovské noviny