Smlouva o poskytnutí grantu z prostředků Finančního mechanismu EHP v rámci programu FNNO
PŘÍLOHA IV
Postupy pro veřejné zakázky
OBSAH
1
Základní ustanovení
2
2
Varianty postupu při zadávání VZMR
2
3
Postup dle Varianty I.
3
4
Postup dle Varianty II.
3
5
Postup dle Varianty III.
4
5.1 Zadávací dokumentace
4
5.2 Výzva k podání nabídek
7
5.3 Podávání nabídek
9
5.4 Hodnotící komise
9
5.5 Posouzení a hodnocení nabídek
9
5.6 Přidělení veřejné zakázky
10
5.7 Námitky
10
5.8 Uzavření smlouvy
10
5.9 Zrušení VZMR
11
6
Výjimky
11
7
Jiné povinnosti zadavatele
11
1. Základní ustanovení
Příjemce nebo partner Projektu (dále „zadavatel“) je povinen v případě jakékoli zakázky
postupovat v souladu s platnou legislativou. Předmětem zakázky je úplatné poskytnutí
dodávek nebo služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. Jakákoliv zakázka, zadaná
v rámci Projektu ze strany zadavatele, je považována za veřejnou zakázku, bez ohledu na
její předpokládanou hodnotu.
Pokud předpokládaná hodnota zakázky dosáhne nebo přesáhne finanční limit pro
podlimitní veřejné zakázky, dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, je
zadavatel povinen postupovat dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění.
Pokud je předpokládaná hodnota zakázky nižší než finanční limit pro podlimitní veřejné
zakázky, dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jedná se o tzv. veřejnou
zakázku malého rozsahu (dále „VZMR“) a zadavatel je povinen postupovat dle
následujících pokynů této Přílohy. Pokud interní předpisy zadavatele stanovují pro
postupy dle této Přílohy přísnější požadavky, a ty nejsou v rozporu s touto Přílohou, je
zadavatel povinen řídit se těmito vlastními interními předpisy.
V případech a situacích neupravených touto Přílohou se postupuje individuálně, a to vždy
s předchozím souhlasem Zprostředkovatele.
Zadavatel je při zadávání VZMR, bez ohledu na její výši, povinen dodržovat následující
základní principy:

princip hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti

princip transparentnosti

princip rovného zacházení a zákazu diskriminace

princip proporcionality
2. Varianty postupu při zadávání VZMR
Zadavatel je povinen při zadávání VZMR postupovat v souladu se základními principy,
uvedenými v předchozím bodě, jednou z níže uvedených variant postupu, v závislosti na
předpokládané hodnotě VZMR bez DPH.
Předpokládaná hodnota VZMR se posuzuje za celou zakázku, a to i v případě, kdy do
vyúčtování Projektu vstupuje pouze její část.
Hodnota VZMR (bez DPH)
Varianta I.
nedosáhne 200.000 Kč
Varianta II.
rovna nebo vyšší než 200.000 Kč, ale nedosáhne 500.000 Kč
Varianta III.
rovna nebo vyšší než 500.000 Kč, ale nedosáhne finanční limit pro
podlimitní veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách.
2
Zadavatel je povinen postupovat tak, aby nedocházelo k dělení předmětu zakázky na
menší zakázky. Předmět zakázky tedy nesmí být účelově rozdělen s cílem vyhnout se
povinnostem vyplývajícím z překročení stanovených limitů.
Předpokládaná hodnota nemůže být stanovena prostým odhadem, ale musí být
podložena průzkumem trhu či předchozími zkušenostmi. U stavebních zakázek musí být
předpokládaná hodnota doložena rozpočtem, u dodávek a služeb musí být předložena
kalkulace ceny.
Pro určení předpokládané hodnoty VZMR, která je rozdělena do částí, je rozhodující
součet předpokládaných hodnot všech jejich částí v průběhu posledních dvanácti měsíců
od vyhlášení dané veřejné zakázky.
Zadavatel vždy předem sečte předpokládané hodnoty stejných či obdobných VZMR,
které hodlá v průběhu 12 měsíců vyhlásit. Podle toho, do jaké varianty tento součet
spadá, pak zadavatel všechny tyto VZMR zadá v režimu příslušné varianty, i když
jednotlivě limitu pro povinnost postupu v příslušné variantě nedosahují (například
zadavatel plánuje zadat dvě obdobné VZMR s předpokládanými hodnotami 150.000 Kč
a 125.000 Kč; zadavatel tak bude při zadání obou postupovat dle Varianty II., neboť jejich
součet je vyšší než 200.000 Kč).
Pokud se nepředvídatelně vyskytne potřeba vyhlásit další VZMR se stejným či obdobným
předmětem plnění jako VZMR, kterou či které již zadavatel v uplynulých 12 měsících
vyhlásil, a tuto VZMR tak zadavatel nemohl předem do součtu předpokládaných hodnot
zahrnout, přičemž připočtením této VZMR se již součet dostává do povinnosti postupovat
dle přísnější varianty, je zadavatel povinen u této nové VZMR již použít postup dle
přísnější varianty. To znamená, že pokud např. zadavatel vyhlásil jednu či více VZMR
v souhrnné hodnotě 350.000 Kč (tedy s povinností postupu dle Varianty II.) a následně,
před uplynutím 12 měsíců, vyhlásí VZMR na stejné plnění, kterou předem nepředvídal,
opět v hodnotě 350.000 Kč, tak u této nové VZMR již musí být použit postup dle Varianty
III., jelikož součet předmětných VZMR za období posledních dvanácti měsíců je 700.000
Kč.
Pokud by bylo zjištěno, že zadavatel nedodržel postupy pro výběr dodavatele dle této
Přílohy, veškeré náklady dané zakázky budou považovány za nezpůsobilé.
3. Postup dle Varianty I
Zakázky dle Varianty I musí být zadávány, při dodržování principů uvedených v bodě
1 této Přílohy, na základě informovanosti o trhu. Zadavateli se doporučuje provést
porovnání minimálně dvou nabídek (např. porovnáním ceníků dostupných na internetu,
využitím e-mailové poptávky/nabídky) a případně toto porovnání uchovat jako součást
dokumentace Projektu. Zakázku je možné zadat formou objednávky a následné faktury
nebo příslušného účetního dokladu.
4. Postup dle Varianty II
V případě zakázek dle Varianty II, zadavatel zajistí ověření informace o cenách na trhu
alespoň u tří zájemců (fax, e-mail, ceníky, telefon, apod.). Výběr nejvhodnější nabídky,
v souladu s principy uvedenými v bodě 1 této Přílohy, zadavatel doloží vyčerpávajícím
písemným záznamem.
3
Tyto dokumenty se stanou součástí dokumentace Projektu, kterou zadavatel uschovává.
Na základě tohoto postupu je možné zakázku zadat pouze formou objednávky a následné
faktury. Zadavateli se doporučuje objednávku doplnit, s přihlédnutím k principu
proporcionality, o konkrétní požadavky a podmínky zadavatele.
5. Postup dle Varianty III
Zakázky dle Varianty III musí být zadány formou výzvy k podání nabídek nejméně pěti
zájemcům. Zadavatel musí současně uveřejnit výzvu k podání nabídek na webu (případně
na profilu) zadavatele. Výsledkem této VZMR je uzavření závazné smlouvy.
Postupy pro VZMR v rámci Varianty III jsou dále specifikovány v bodech 5.1 až 5.9 této
Přílohy.
5.1 Zadávací dokumentace
Zadavatel je povinen zpracovat zjednodušenou zadávací dokumentaci (dále ZD). Tato
musí obsahovat následující náležitosti:

určení typu veřejné zakázky (zda se jedná o dodávku, stavební práce či službu)*

identifikace zadavatele

přesné vymezení předmětu plnění a požadavků zadavatele

předpokládanou hodnotu zakázky

kvalifikační předpoklady

hodnoticí kritéria, jejich váhu a způsob hodnocení

lhůtu a místo pro předkládání nabídek

místo plnění zakázky

informaci, že se jedná o VZMR dle zákona č. 137/2006 Sb. (§ 12, odst. 3), o
veřejných zakázkách, která je zadávána mimo režim tohoto zákona při dodržení
zásad uvedených v § 6 uvedeného zákona

povinnost vítězného dodavatele spolupůsobit při výkonu kontroly Projektu ve
stejném rozsahu, jaký je definován pro Příjemce v článku 13 Přílohy III Smlouvy

povinnou publicitu FM EHP 2009 – 2014
V ZD se nedoporučuje stanovovat příliš mnoho formálních požadavků na zpracování
nabídek. Nabídka nesmí být vyloučena z dalšího hodnocení z důvodu nedodržení čistě
formálních požadavků (např. číslování listů, povinnost řazení jednotlivých částí nabídek
apod.).
* Upozorňujeme, že v případě dodávek se nesmí jednat o pořízení dlouhodobého
majetku. Také upozorňujme, že stavební práce mohou mít pouze charakter opravy nebo
údržby, nikoliv rekonstrukce či modernizace, tedy nikoliv charakter zhodnocení
dlouhodobého majetku.
4
Požadované kvalifikační předpoklady
V ZD je potřeba jasně vymezit kvalifikační předpoklady uchazečů, při splnění
následujících náležitostí. Posuzuje se splnění či nesplnění stanovených kvalifikačních
předpokladů. Při nesplnění musí být nabídka vyřazena.
Vyčíslitelný kvalifikační předpoklad musí mít 3 složky: CO se má prokázat, JAK se má
prokázat a jaká je MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ daného předpokladu. Například, pokud je
kvalifikačním předpokladem „požadavek na seznam referenčních zakázek za poslední 3
roky“, tak z popisu v ZD musí být jasné, že se prokazují reference (CO), prokazují se
doložením osvědčení vydaného zadavatelem referenční zakázky (JAK) a MINIMÁLNÍ
ÚROVEŇ je např. 4 reference.
Pokud se nejedná o vyčíslitelný kvalifikační předpoklad, pak má pouze 2 složky: CO a JAK.
Musí být stanoveno, že uchazeč nesmí být veden v rejstříku osob se zákazem plnění
veřejných zakázek (viz § 53 odst. 1 písm. j) zákona č. 137/2006 Sb.), jinak bude jeho
nabídka vyřazena.
Vždy musí být stanoven alespoň jeden kvalifikační předpoklad (například požadavek na
předložení výpisu z obchodního rejstříku, je-li v něm uchazeč zapsán, ne starší než 90
dnů). Při podpisu smlouvy je u vítěze potřeba originál nebo úředně ověřená kopie výpisu
z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, je-li v ní tento uchazeč zapsán.
Jednoznačné zadání VZMR
Zadání VZMR v ZD musí být dostatečně podrobné a přesné. Charakteristiku VZMR a
předmět plnění není možné následně měnit ani kvalitativně ani kvantitativně. V případě,
že je změna ZD nevyhnutelná, je nutné VZMR zrušit.
Technické, obchodní a platební podmínky budoucí smlouvy
Obchodní podmínky nebo požadavek na jejich stanovení uchazečem musí být uveden v
ZD, nebo v jejích přílohách – nejčastěji v návrhu smlouvy. Existují 3 možné varianty
stanovení obchodních podmínek:

minimalistická varianta – v ZD je uvedeno, že uchazeč má povinnost do nabídky, či
návrhu smlouvy, který bude součástí nabídky začlenit vyjmenované obchodní
podmínky, jejich parametry však stanoví sám uchazeč.

maximalistická varianta – zadavatel stanoví závazné obchodní podmínky v ZD,
nebo v návrhu smlouvy, který je přílohou ZD a uchazeč musí tyto podmínky
akceptovat.

kompromisní varianta – zadavatel stanoví konkrétní obchodní podmínky v ZD,
nebo v návrhu smlouvy, který je přílohou ZD, s ustanovením, že případné změny
těchto podmínek či jejich doplnění ze strany uchazeče nesmí omezovat či
vylučovat práva zadavatele.
Do obchodních podmínek musí být uvedena povinnost vítězného dodavatele
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a při výkonu kontroly Projektu ze strany Zprostředkovatele,
případně dalších subjektů, dle bodu 13.3 Přílohy III Smlouvy. Smlouva musí být uzavřena
v souladu s návrhem v nabídce a po celou dobu její platnosti by neměla být měněna.
Přípustné jsou pouze nezbytné změny, ukotvené v oboustranně schválených dodatcích.
5
Hodnoticí kritéria a způsob jejich hodnocení
Doporučuje se, aby základním principem stanovení hodnoticích kritérií byla ekonomická
výhodnost nabídky.
Jedná se o kritéria, podle kterých je hodnoceno nabízené plnění či podmínky jeho
realizace, nikoliv uchazeč samotný. Hodnoticí kritéria musí splňovat následující
podmínky:

Pokud není nabídka hodnocena dle kritéria nejnižší nabídkové ceny, musí být dílčí
hodnoticí kritéria a jejich stupeň významu (váha) stanovena tak, aby vyjadřovala
vztah užitné hodnoty a ceny.

Vzhledem k tomu, že hodnoticí kritéria se mohou vztahovat pouze k nabízenému
plnění veřejné zakázky a ne k uchazeči, nelze za hodnoticí kritéria stanovit
kvalifikační předpoklady či jiné požadavky na uchazeče (např. reference, počet
pracovníků pro záruční servis, obrat atd.);

Nepřípustným dílčím hodnoticím kritériem jsou také smluvní podmínky, jejichž
účelem je zajištění povinností uchazeče (smluvní sankce, smluvní pokuta, úroky z
prodlení, odstupné, aj), nebo platební podmínky (např. splatnost faktur, aj.)
Každé kritérium musí mít předem stanovenou svoji váhu, která vyjadřuje důležitost
daného kritéria vzhledem k ostatním kritériím (tj. např. 60 % z 100 %) a způsob
přidělování bodů. Součet všech vah je 100 %. Kritérium cena musí mít, je-li to umožněno
charakterem VZMR, stanovenou váhu min. 60 %.
Pokud zadavatel nestanoví jinak, je při hodnocení nabídkové ceny rozhodná:
i)
cena bez DPH, je-li zadavatel plátcem DPH a zároveň mu v případě předmětné
zakázky (přijatého plnění) vzniká nárok na odpočet DPH na vstupu
ii)
cena včetně DPH, je-li zadavatel neplátcem DPH nebo je-li plátcem DPH a
zároveň mu v případě předmětné zakázky (přijatého plnění) nevzniká nárok na
odpočet DPH na vstupu.
Pokud některý dodavatel není plátcem DPH, jeho nabídková cena musí být vždy
stanovena jako celková cena, za kterou dodavatel dané plnění poskytne.
V ZD musí být také předem definován způsob přidělování bodů, tedy popis způsobu
jakým budou jednotlivá kritéria hodnocena. Jedná-li se o vyčíslitelné kritérium, pak se
doporučuje přidělovat body na základě následujících vzorců:

u kritérií, kde nejvýhodnější nabídka má nejnižší hodnotu (např. cena):
100* (nejvýhodnější nabídka / hodnocená nabídka) * váha kritéria vyjádřená desetinným číslem

u kritérií, kde nejvýhodnější nabídka má nejvyšší hodnotu (např. záruka)
100* (hodnocená nabídka / nejvýhodnější nabídka) * váha kritéria vyjádřená desetinným číslem
Jedná-li se o nevyčíslitelné kritérium, pak musí být v ZD jednoznačně popsáno
a specifikováno, co a jak bude v rámci daného kritéria hodnoceno (není-li to zřejmé
z charakteru kritéria, pak je vhodné uvést také to, co zadavatel preferuje – například
u kvality, designu, apod.) a způsob přidělování bodů tomuto kritériu. Ve Zprávě
o průběhu VZMR je potřeba uvést zdůvodnění hodnocení u všech nevyčíslitelných kritérií.
Je-li to možné, doporučuje se volit vyčíslitelná kritéria.
6
Zadavatel by měl již v ZD stanovit, jakým způsobem bude určena vítězná nabídka
v případě, že dojde k bodové rovnosti nejvýše hodnocených nabídek. Při rovnosti bodů
nejvýše hodnocených nabídek bude za výhodnější nabídku považována ta s nižší cenou.
Losování je nepřípustné.
ZD musí být v souladu s Výzvou k podání nabídek a po vyhlášení ji není možné měnit. Při
zjištění chyby v ZD (věcné, nikoliv formální), která by mohla odradit potenciální uchazeče,
nebo by vedla k nejasnosti ohledně termínu k podání nabídek, případně pokud je ZD
v nesouladu s Výzvou k podání nabídek, musí být VZMR zrušeno a vyhlášeno znovu.
Za správnost a úplnost ZD zodpovídá VŽDY zadavatel.
Nedílnou součástí ZD (pokud je to relevantní) je projektová dokumentace, která nesmí
být v rozporu se ZD.
ZD musí být podepsána zadavatelem a datována nejpozději dnem zveřejnění Výzvy
k podání nabídek.
5.2 Výzva k podání nabídek
Zadavatel je povinen vyzvat k předložení nabídek nejméně pět dodavatelů, o kterých má
informace, že jsou schopni plnění VZMR dodat řádně a včas. Zadavatel je povinen
zároveň zveřejnit Výzvu k podání nabídek (dále „Výzva“), společně se ZD, na svých
webových stránkách (ve vhodné sekci - např. aktuality), případně na svém profilu.
ZD musí být k dispozici všem potenciálním uchazečům po celou dobu vymezenou pro
podávání nabídek. ZD může být zasílána poštou, elektronicky, vyzvednut v sídle/
provozovně zadavatele nebo být jako součást Výzvy zveřejněna. Nedoporučuje se určit
pouze osobní předávání (z důvodu rizika diskriminace zahraničních dodavatelů). Pokud je
to relevantní, zadavatel může poskytnutí ZD zpoplatnit, ovšem pouze do výše
přiměřených nákladů souvisejících s poskytnutím ZD (kopírování, poštovné apod., nikoliv
náklady na samotné zpracování ZD). Veškeré požadované platby by měly být umožněny
i bankovním převodem. Úplatné poskytnutí ZD je považováno za přímý výnos Projektu,
ve smyslu bodu 12.4 Přílohy III Smlouvy.
Při výběru dodavatele je nutné uplatňovat základní principy uvedené v bodě 1 této
Přílohy, s následujícím vysvětlením:
Princip transparentnosti je dodržen zejména při splnění následujících bodů:

Evidence a archivace veškeré dokumentace k VZMR (včetně uchovávání obálek od
doručených nabídek).

Pořízení a archivace písemné dokumentace o všech významných úkonech
souvisejících s výběrem dodavatele (např. komunikace s uchazeči, odůvodnění
jakýchkoliv rozhodnutí apod.).

Vypracování srozumitelné ZD, která je při vyhlášení úplná a dále se neupravuje.

Přesně stanovené lhůty ve Výzvě i ZD.

Srozumitelný a vyčerpávající popis hodnoticích kritérií v ZD.

Srozumitelný a neměnný způsob hodnocení nabídek, popsaný v ZD.
7

Srozumitelný a vyčerpávající popis hodnocení ve Zprávě o průběhu VZMR, včetně
uvedení hodnot parametrů u všech hodnocených nabídek, vzorců, výpočtů
a odůvodnění přiděleného počtu bodů u eventuálních nevyčíslitelných kritérií.

Evidence veškerých číselně vyjádřitelných kritérií.
Princip zákazu diskriminace je dodržen zejména při splnění následujících bodů:

V ZD ani v jejích přílohách nesmí být uvedeny obchodní značky. Pokud nelze
předmět plnění jiným způsobem specifikovat, je možné ve výjimečných případech
značku / název konkrétního dodavatele uvést, ale pouze jako příklad a do ZD je
pak nutné uvést větu následujícího nebo obdobného znění: „Jsou-li v ZD nebo
jejích přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení
požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně
srovnatelné řešení“.

Nesmí docházet k diskriminaci z hlediska regionálního vymezení. V ZD nelze
stanovit, že dodavatel či požadované reference musí / nesmí být z určité oblasti.

Nesmí docházet k diskriminaci z hlediska velikost firmy. V ZD nesmí být
požadován určitý minimální počet zaměstnanců firmy. Dodavatel může k realizaci
zakázky využít i subdodavatelů s tím že zadavatel může omezit míru subdodávek.
Zadavatel může požadovat seznam osob, které se budou podílet na realizaci
zakázky a stanovit minimální kvalifikaci, kterou musí plnit – bez požadavku na
pracovněprávní vztah k dodavateli.

Obrat a jiné ekonomické požadavky není možné stanovit jako kvalifikační
předpoklady. Zadavatel však může požadovat čestné prohlášení uchazeče
o ekonomické a finanční způsobilosti plnit zakázku.

V ZD nelze požadovat od uchazečů certifikáty systému řízení jakosti (ISO) či jiné
certifikáty v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce.

V rámci VZMR není přípustné klást nepřiměřené požadavky na počet a hodnotu
referencí, výši jistoty, výši pojištění odpovědnosti za škodu, apod. Požadavek na
reference nesmí být spojován s požadavkem na historii uchazeče – zadavatel
může uvést, že reference nesmí být starší než 5 let, nelze však stanovit, že
uchazeč musel v každém z předchozích pěti let realizovat obdobnou zakázku.
Požadavek na pojištění nelze uvádět jako kvalifikační předpoklad, může se však
jednat o obchodní podmínku.
Princip rovného zacházení je dodržen zejména při splnění následujících bodů:

Každý uchazeč musí mít k dispozici stejné množství informací, včetně odpovědí na
dotazy položené jiným uchazečem. Zásadně nepřípustné je poskytovat informace
jednotlivým uchazečům telefonicky.

ZD musí být poskytnuta každému, kdo si ji vyžádá.

O případných změnách v ZD musí zadavatel písemně informovat všechny
uchazeče, a zároveň změny uveřejnit na webu (případně na profilu) zadavatele.
Dle charakteru změny zadavatel rozhodne, zda se jedná o změnu, která nebude
8
mít vliv na lhůtu pro předložení nabídek, nebo bude vyžadovat prodloužení lhůty
pro předložení nabídek, nebo zda se jedná o změnu, která si vyžádá zrušení
VZMR.

Každý uchazeč musí mít možnost prohlédnout si místo realizace VZMR, pokud to
vyžaduje charakter zakázky.

Pokud zadavatel umožní doplnění neúplných / nejasných nabídek, musí toto
doplnění umožnit všem uchazečům bez rozdílu.
5.3 Podávání nabídek
Dodavatelům je poskytnuta lhůta minimálně 10 kalendářních dní od publikace/odeslání
Výzvy k podání nabídek. Kratší lhůta je možná pouze v případě využití e-tržiště.
Nabídky musí být doručeny zadavateli stanoveným způsobem nejpozději v den a hodinu,
které jsou uvedeny ve Výzvě. Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Zadavatel
je povinen přijmout a hodnotit nabídku uchazeče, který nebyl na seznamu vyzvaných
dodavatelů.
5.4 Hodnotící komise
Komise jmenovaná zadavatelem otevírá a hodnotí nabídky. Komise musí mít minimálně
tři členy, z nichž minimálně jeden je zástupcem zadavatele a zároveň předsedou komise.
Současně se jmenováním členů komise, zadavatel jmenuje minimálně jednoho
náhradníka. Minimálně jeden člen komise musí disponovat potřebnými odbornými
znalostmi pro posouzení nabídek, pokud to předmět VZMR vyžaduje.
Jednání komise je důvěrné, členové komise musí podepsat Prohlášení o nepodjatosti a
důvěrnosti.
5.5 Posouzení a hodnocení nabídek
Nabídky podané po uplynutí lhůty se nehodnotí. Otevírání obálek musí být zahájeno
ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek a mohou se ho zúčastnit zástupci uchazečů,
kteří předložili hodnocené nabídky. Samotné posouzení kvalifikačních předpokladů a
hodnocení musí již proběhnout bez uvedených zástupců.
Komise nabídky otevře a nejprve zkontroluje, zda jsou nabídky zpracovány
v požadovaném jazyku a zda je návrh smlouvy podepsán oprávněnou osobou. Dále
posoudí splnění kvalifikačních předpokladů a také, zda jsou nabídky v souladu
s případnými požadavky zadavatele uvedenými v ZD nebo ve Výzvě. Případné nedostatky
je nutné písemně vypořádat. U posouzení kvalifikačních předpokladů může zadavatel
požadovat objasnění předložených informací či dokladů nebo předložení dalších
informací či dokladů.
Při posuzování a hodnocení nabídek může zadavatel od účastníků požadovat písemné
vysvětlení.
U nedostatků, které je možné objasnit/doplnit/vysvětlit, je doporučeno tuto možnost
vždy využít. Pokud zadavatel vyzve uchazeče k doplnění nabídek, musí zachovat rovný
přístup a umožnit doplnění všem v minimální lhůtě 3 pracovních dní od vyzvání k
9
doplnění. Při doplňování nesmí dojít ke změně technického plnění, ceny a dalších
hodnocených parametrů nabídky. V případě nedoplnění nabídky ve stanovené lhůtě musí
být nabídka vyřazena z hodnocení. Vyloučení nabídky musí být odůvodněno ve Zprávě o
průběhu VZMR.
U nabídek, kde není jediným hodnoticím kritériem cena, komise nabídky hodnotí v
souladu s hodnoticími kritérii uvedenými v ZD. Přidělené body se zapisují do hodnoticí
tabulky. Každý hodnotitel může hodnotit samostatně, nebo komise přidělí bodové
ohodnocení, na základě konsenzu členů komise.
Hodnotící komise popíše postup hodnocení nabídek ve Zprávě o posouzení a hodnocení
nabídek. Tato zpráva je následně podepsána všemi členy hodnotící komise, stává se
součástí dokumentace k VZMR a může být přiložena k Zprávě o průběhu VZMR.
5.6 Přidělení veřejné zakázky
Zadavatel je povinen vybrat dodavatele dle svých předem stanovených kritérií. Po
ukončení hodnocení zadavatel přidělí veřejnou zakázku dodavateli vybranému hodnotící
komisí a zpracuje Zprávu o průběhu VZMR.
Zadavatel bez zbytečného prodlení informuje vybraného dodavatele o rozhodnutí o
přidělení veřejné zakázky. Současně je toto oznámení zasláno i ostatním uchazečům,
kteří podali nabídku a je také zveřejněno na webu (případně na profilu) zadavatele.
5.7 Námitky
Námitky vůči výsledku VZMR nejsou brány v úvahu.
5.8 Uzavření smlouvy
Vybraný dodavatel je v rámci oznámení o rozhodnutí o přidělení zakázky vyzván k
uzavření smlouvy. Pokud vítěz odmítne smlouvu uzavřít, nebo neposkytne do 15 dnů od
odeslání oznámení o výsledku dostatečnou součinnost, může zadavatel oslovit
dodavatele, který se umístil druhý v pořadí (obdobně s třetím v pořadí).
Smlouva má být uzavřena do 15 dnů ode dne doručení oznámení o přidělení zakázky.
Smlouva musí být uzavřena ve shodě s podmínkami VZMR; nabízené plnění tedy musí být
kvantitativně i kvalitativně shodné s nabídkou. Jakékoliv navýšení ceny oproti
vysoutěžené ceně nebude považováno za způsobilý náklad Projektu. V odůvodněných
případech je povolen dodatek ke smlouvě na vícepráce, avšak maximálně v součtu do
výše 20% původní hodnoty smlouvy.
Zadavatel je povinen ve smlouvě zavázat dodavatele k plnění následující povinnosti:
Dodavatel je povinen poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly všem
oprávněným osobám, zejména zástupcům Zprostředkovatele, partnera vykonávajícího
roli Zprostředkovatele FNNO, Ministerstva financí ČR, územních finančních orgánů,
Nejvyššího kontrolního úřadu, Kanceláře Finančních mechanismů, Výboru Finančního
mechanismu EHP, Rady auditorů ESVO, Úřadu norského generálního auditora a
Ministerstva zahraničních věcí Norska a také právnickým nebo fyzickým osobám
pověřeným k výkonu kontroly ze strany výše uvedených subjektů.
10
5.9 Zrušení VZMR
Zadavatel je v stanovených případech oprávněn zrušit VZMR, nejpozději však do uzavření
smlouvy s dodavatelem.
Zadavatel musí zrušit VZMR bez zbytečného odkladu, pokud:

ve stanovené lhůtě nebyly podány žádné nabídky, nebo byly ve stanovené lhůtě
podány pouze nabídky nesplňující požadavky zadavatele, nebo byli z účasti v
řízení vyloučeni všichni uchazeči

byly zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby ve Výzvě nebo v ZD

smlouvu odmítl uzavřít i třetí nejlépe hodnocený uchazeč
Zadavatel může zrušit VZMR bez zbytečného odkladu, pokud:

se v průběhu řízení vyskytly důvody zvláštního zřetele, pro které nelze na
zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval (tyto musí mít původ
v objektivní skutečnosti)

vítězný dodavatel, popřípadě druhý nejlépe hodnocený uchazeč, odmítl uzavřít
smlouvu nebo neposkytl zadavateli k jejímu uzavření dostatečnou součinnost.
Zadavatel je povinen odeslat písemné oznámení o zrušení zadávacího řízení spolu
s důvody do 2 pracovních dnů po rozhodnutí o zrušení VZMR všem osloveným
dodavatelům a uveřejnit tuto informaci rovněž na webu (případně na profilu) zadavatele.
6. Výjimky
Postupy dle této Přílohy IV se nevztahují na zakázky, které byly zahájeny dříve, než se
zadavatel mohl seznámit s pravidly platnými pro VZMR dle této Přílohy IV. Zároveň musí
pro tyto zakázky platit, že plnění realizované v rámci Projektu představuje pouze část z
celkového plnění dané zakázky.
Nicméně, i v případě zakázek dle předchozího odstavce je zadavatel povinen dodržet
zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace a rovněž svoje interní
předpisy pro VZMR. Dodržení těchto pravidel je Zprostředkovatel oprávněn posoudit
v rámci kontroly způsobilosti příslušných nákladů Projektu.
7. Jiné povinnosti zadavatele
Zadavatel je povinen uchovat dokumenty související s realizací všech VZMR v souladu s
právními předpisy ČR, minimálně však po dobu 10 let od 1. ledna následujícího po roce,
kdy byla schválena Závěrečná zpráva o programu FNNO ze strany Kanceláře finančních
mechanismů.
Příjemce je povinen informovat Zprostředkovatele o všech VZMR, u kterých vzniká
povinnost postupovat dle Varianty III, předem a také v závěrečné zprávě o realizaci
Projektu.
11
V případě, že si to Zprostředkovatel vyžádá, je Příjemce povinen umožnit
Zprostředkovateli účast v roli pozorovatele na všech procesech zadávacího řízení VZMR
v rámci Projektu a k tomuto účelu mu včas poskytnout všechny potřebné podklady.
12
Download

Příloha IV Postupy pro veřejné zakázky