Analýza – vztah zákona o
svobodném přístupu k
informacím a zákona o
zeměměřictví
Analýza – vztah zákona o svobodném přístupu k informacím a zákona o zeměměřictví
Rekapitulace Vašeho dotazu
Ptáte se, zda ustanovení § 4a odst. 3 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon o zeměměřictví) představuje výjimku ze zákona 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „INFO zákon“), podle jeho § 2 odst. 3.
Naše doporučení
1. Podejte žádost o informace dle INFO zákona na Český úřad zeměměřický a katastrální.
Podrobný právní rozbor najdete na straně 3 tohoto dokumentu.
2/5
Analýza – vztah zákona o svobodném přístupu k informacím a zákona o zeměměřictví
Podrobný právní rozbor
Vztah zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „INFO zákon“) a zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých
zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
zeměměřictví“) jsme nenašli výslovně upraven v žádném relevantním zdroji. Dovolili jsme si tedy
rozebrat vztah těchto dvou předpisů sami na základě podmínek uvedených v INFO zákoně.
Dle § 2 odst. 3 INFO zákona, se tento zákon nevztahuje na poskytování dalších informací, pokud
zvláštní zákon upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání
žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací.
Zákon, na který se INFO zákon nevztahuje, by tedy měl obsahovat:





podmínky vyřízení žádosti
náležitosti a způsoby podání žádosti
lhůty
opravné prostředky
způsoby poskytnutí informací
Pokud úprava v zákoně o zeměměřictví, bude splňovat obsah uvedený v INFO zákoně, bude se
jednat o speciální zákon a nebude se na něho poté vztahovat INFO zákon.
V zákoně o zeměměřictví v § 4a odst. 3 se definuje podávání informací tak, že užívat a rozšiřovat data
databáze lze pouze se souhlasem správce a za podmínek stanovených prováděcím právním
1
předpisem . Tímto prováděcím předpisem je zřejmě vyhláška č. 31/1995 Sb., Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně
a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením (dále jen „Vyhláška“).
Ve Vyhlášce:
 podmínky vyřízení žádosti – nejsou upraveny
 náležitosti a způsoby podání žádosti – nejsou upraveny
 lhůty – nejsou upraveny
 opravné prostředky – nejsou upraveny
 způsoby poskytnutí informací: v § 6 písm. odst. 1 a) bezúplatně nahlédnutím do
dokumentovaných operátů bodových polí za přítomnosti zaměstnance orgánu zeměměřictví
a katastru, v prostorech a v době k tomu určených; při tomto nahlížení umožní orgán
zeměměřictví a katastru pořídit si opis údajů o bodech způsobem, který nepoškodí
poskytnutý podklad, nebo b) za úplatu podle zvláštního právního předpisu (katastrálního
zákona) v písemné, číselné nebo v grafické formě nebo na nosičích dat, pokud zvláštní právní
předpis nestanoví jinak; údaje o jednotlivých bodech se poskytují na počkání a hromadné
výstupy údajů o bodech do jednoho týdne.
1
Podle našeho názoru nezáleží na tom, zda bude speciální úprava obsažena celá v zákoně nebo zda
bude rozložena mezi zákon a prováděcí předpis. Úpravu zákona ve spojení s vyhláškou považujeme
za celistvou.
3/5
Analýza – vztah zákona o svobodném přístupu k informacím a zákona o zeměměřictví
2
Z komentáře plyne, že za komplexní úpravu lze považovat i takovou úpravu v jiném právním
předpise, která neobsahuje všechny výše uvedené znaky, ale tvoří dohromady samostatný a funkční
celek, podle něhož lze postupovat: „Pokud proto např. určitý zákon zakotví neomezené právo na přístup
k informacím v rámci své věcné působnosti, nemusí být ve vztahu k závěru o jeho specialitě vůči
komentovanému zákonu rozhodující, že nestanoví např. opravné prostředky (neboť ty nemusí být z povahy
věci zapotřebí- viz např. katastrální zákon). Závěr o specialitě zvláštní úpravy poskytování informací je
proto záležitostí komplexního posouzení jejího smyslu, obsahu a v neposlední řadě i podmínek její
aplikace. “
Výše uvedená Vyhláška neobsahuje všechny body stanovené v § 2 odst. 3 INFO zákona. Pokud by
chyběl jen údaj o opravných prostředcích, mohla by být úprava pokládána za dostatečnou, ale ve
Vyhlášce spolu se zákonem o zeměměřictví není dostatečný počet informací, aby mohl být tento
zákon považován za lex specialis, takovým speciálním zákonem například je: zákon č. 123/1998 Sb., o
právu na informace o životním prostředí, nebo zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České
republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.
V praxi není sporu o tom, že takovou komplexní speciální právní úpravu práva na informace
představuje zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších
předpisů. Podmínky vyřízení žádosti (§ 4 a § 5), náležitosti a způsoby podání žádosti (§ 3), lhůty (§ 7),
opravné prostředky (§ 14), způsoby poskytnutí informací (§ 6). Dále komplexní úpravu poskytuje i
katastrální zákon. Z tohoto důvodu by mohlo být problematické, že Vyhláška při poskytování
informací úplatně v písemné podobě odkazuje na vyhlášku, která byla katastrálním zákonem
zrušena, není však jasné, zda její obsah byl také katastrálním zákonem nahrazen. Pokud by se pro
úplatnou úpravu použil katastrální zákon, pak by mohl být v úplatné části speciálním zákonem.
V každém případě Vám doporučujeme o informace požádat.
Pokud byste tedy požadoval informace od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (dále jen
„Úřad“), podejte žádost dle INFO zákona (vzor zde). Pokud by Vám Úřad odmítl informace
poskytnout, můžete dle § 16 podat odvolání proti tomuto rozhodnutí. Úřad by měl toto Vaše
odvolání předložit nadřízenému orgánu, který by o něm rozhodl.
Pokud by na Vaši žádost Úřad nereagoval, máte právo podat stížnost, kterou můžete podat i proti
vyměřené částce, kterou by po Vás mohl Úřad požadovat. Dle Vyhlášky by po Vás Úřad mohl
požadovat úplatu, pokud budete chtít informace písemně, ale pokud by Vám stačilo pouze
nahlédnout do dokumentů, měl by Vám Úřad informace poskytnout bezplatně.
Zpracováno ke dni 8. 12. 2014
Na analýze se v rozsahu 6 hodin práce podíleli stážisté Frank Bold Filip Dus a Sulika Dorschnerová
(studenti práv). Odbornou supervizi a závěrečnou korekci analýzy v rozsahu 2 hodin práce
poskytla právnička Frank Bold Mgr. Eva Pavlorková.
2
FUREK, Adam. Zákon o svobodném přístupu k informacím a související předpisy: komentář. 2., aktualiz.
a rozš. vyd. Praha: Linde, 2012, 1031 s. ISBN 978-80-7201-868-0.
4/5
Analýza – vztah zákona o svobodném přístupu k informacím a zákona o zeměměřictví
Právní poradna Frank Bold radí v případech, kdy je dotčen veřejný zájem, a to zejména v otázkách
životního prostředí, boje proti korupci a nezákonného postupu úředníků.
Podrobnější informace o tom, jak poradna funguje, si můžete přečíst ZDE.
5/5
Download

rešerši - datastory.cz