Představení 1. výzvy FNNO
Alexandra McGehee, NROS
ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROGRAMU FNNO, 24. 9. 2013
Alokace pro celé období implementace FNNO (v prioritních
oblastech podpory)
205,060,852 Kč
Počet výzev - 3
Doba realizace FNNO
Zahájení programu - září 2013
Konec programu – duben 2016
Výzva
1
2
3
Datum vyhlášení
Říjen 2013
Březen 2014
Září 2014
Alokace Kč
102,530,426 Kč
71,771,298 Kč
30,759,128 Kč
Komu je program FNNO určen
Žadatelé
• občanská sdružení
• obecně prospěšné společnosti
• účelové zařízení církve
• nadace a nadační fondy
Další podmínky
• mít sídlo na území České republiky,
• musí být neziskovou organizací, která vykonává svou činnost nezávisle na
místní, regionální či centrální veřejné správě, na jiných veřejnoprávních
subjektech, politických stranách nebo komerčních subjektech,
• musí vést účetnictví v soustavě podvojného účetnictví,
• musí splňovat podmínku alespoň dvouleté historie v době podání Žádosti.
Partnerství
Partneři z ČR
• Česká partnerská organizace splňuje stejné podmínky jako žadatel.
Partneři ze zahraničí
• Pouze organizace sídlící v donorských státech ( Island,
Lichtenštejnsko a Norsko),
• Musí se jednat o NNO v souladu s legislativou těchto států.
Náklady partnera mohou dosahovat max. 49 % z objemu celkových
nákladů projektu.
Výše grantu
Minimální výše grantu 300,000 Kč
Maximální výše grantu se odvíjí od délky projektu:
v případě 12 měsíčních projektů: od 300,000 Kč do 1,000,000 Kč
v případě 18 měsíčních projektů: od 300,000 Kč do 1,500,000 Kč
v případě 24 měsíčních projektů: od 300,000 Kč do 2,000,000 Kč
Grant je poskytován v českých korunách. V českých korunách je
předkládán rozpočet projektu a jeho vyúčtování.
Veřejná podpora není v rámci FNNO vyloučena.
Spolufinancování
Povinné spolufinancování minimálně v objemu 10 % z celkových
nákladů projektu
Zdroj spolufinancování - dobrovolnická práce, maximálně do výše 50 % z
celkového objemu povinného spolufinancování
Přímé výnosy projektu - jeden ze zdrojů financování projektu, nezapočítávají
se ale do povinného spolufinancování projektu.
Při zajištění povinného spolufinancování - projekt musí být prezentován jako
projekt realizovaný v rámci EHP fondů.
Podmínky, za kterých je spolufinancování pro projekt poskytnuto, nesmí být v
rozporu s pravidly publicity a reportingu, platnými pro EHP fondy.
Spolufinancování
Nezpůsobilé zdroje spolufinancování
• zdroje získané z EHP a Norských fondů,
• zdroje získané z jakýchkoliv nástrojů pomoci, pocházejících ze
společného rozpočtu EU,
• zdroje získané z programu Švýcarsko – České spolupráce,
• dobrovolnické práce v rozsahu převyšujícím 50% celkového objemu
povinného spolufinancování,
• jakékoliv jiné formy příspěvků v naturáliích.
Doba realizace projektu
12, 18 nebo 24 měsíců
Žadatel může předložit pouze jednu Žádost o poskytnutí
grantu v rámci každé prioritní oblasti programu.
Indikativní harmonogram 1. výzvy
Vyhlášení říjen 2013
Uzávěrka prosinec 2013 (min 60 dnů od vyhlášení)
Hodnocení prosinec 2013 – březen 2014
Zahájení realizace - duben 2014
Hodnocení žádostí
Hodnocení žádostí probíhá ve dvou kolech:
1. Hodnocení přijatelnosti – kontrola formálních náležitostí a ověření
oprávněnosti žadatele, partnerů a projektu,
2. Hodnocení kvality – bude provedeno v souladu s hodnotícími kritérii.
Podílejí se na něm externí posuzovatelé a Hodnoticí komise.
Kritéria pro hodnocení žádostí
Schopnost a připravenost žadatele projekt realizovat
Význam (relevance) projektu
Struktura projektu, rizika, výstupy
Rozpočet
Horizontální témata a budování kapacity organizace
20 %
27 %
31 %
15 %
7%
Posílení a budování kapacity NNO
Na úrovni programu
• Samostatná prioritní oblast I.c) Posilování občanské společnosti,
mechanismů demokracie a transparentnosti se zaměřením na
budování sítí a koalic a zvyšování profesionality a
transparentnosti českých NNO.
Na úrovni podpořených NNO
• Proběhne vstupní a výstupní analýza potřeb u všech
podpořených NNO zaměřená na organizační a finanční řízení,
plánování a udržitelnost,
• Kontinuální konzultace a vzdělávání,
• Max 10 % z celkových nákladů projektu na jednu samostatnou
aktivitu zaměřenou na posílení vlastní kapacity.
Horizontální témata - širší společenské dopady
Projekty v rámci programu FNNO by měly přispět k naplňování
horizontálních témat vymezených EHP fondy 2009-2014:
• Demokracie, lidská práva včetně práv menšin (etnických, náboženských,
jazykových a v sexuální orientaci),
• Zásady dobré správy a transparentnosti,
• Participativní demokracie,
• Boj proti extremistickým projevům nenávisti a zločinům z nenávisti
online prostoru (Hate Speech/Hate Crime Online),
• Boj proti rasismu a xenofobii, homofobii, anti-semitismu,
• Tolerance a multikulturní porozumění, Romové, sexuální harašení, násilí
na ženách a obchodování s lidmi,
• Udržitelný rozvoj.
Žadatel vyplňuje Žádost o poskytnutí grantu v českém jazyce
prostřednictvím webové aplikace Grantys
http://www.grantys.cz
Stránky FNNO
www.fondnno.cz
Děkuji za pozornost
Download

Prezentace Alexandry McGehee