NÁZEV PROJEKTU: REKONSTRUKCE MULTIFUNKČNÍHO OBECNÍHO DOMU V OBCI LÁSENICE
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.3.00/06.02131
Projekt byl podpořen v rámci 6. výzvy Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS
II Jihozápad.
Datum zahájení projektu:
Datum zahájení fyzické realizace projektu:
Datum ukončení fyzické realizace projektu:
Datum ukončení projektu:
1.4.2009
9.9.2013
29.11.2013
31.12.2013
Celkové výdaje projektu:
Celkové způsobilé výdaje projektu:
Celkové nezpůsobilé výdaje projektu:
4 831 226,00 Kč
4 431 918,00 Kč
399 308,00 Kč
Dotace z Regionální rady celkem:
4 099 524,00 Kč, tj. 92,5 %
Stručný popis projektu:
Dosažené výsledky:
Předmětem projektu byla celková rekonstrukce multifunkčního obecního
domu v obci Lásenice, č.p.11, jehož stavebně technický stav nedovoloval
jeho plné využívání a současně kladl zvýšené finanční nároky na jeho
provoz.
Výsledkem projektu je celková rekonstrukce objektu občanské
vybavenosti (úřadovna obecního úřadu, včetně služeb Czech Point, obecní
knihovna, klubovna mládeže společná se zasedací místností
zastupitelstva, kulturní sál využitelný i pro vybrané sportovní a pohybové
aktivity - např. stolní tenis, aerobic, výstavní galerie a úřadovna pošty),
která nejen že rozšířila kvalitu i kvantitu poskytovaných služeb občanům,
ale rovněž snížila energetickou náročnost provozu budovy, čímž došlo k
úsporám v obecním rozpočtu.
Realizací projektu došlo k naplnění tohoto monitorovacího indikátoru
projektu:
Naplnění monitorovacích
indikátorů:
65.15.00 - Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve
venkovských oblastech celkem
Výchozí hodnota: 0 m2
Cílová hodnota: 873,05 m2
Download

rekonstrukce multifunkčního obecního domu v obci lásenice