CS
EVROPSKÁ UIE
Brusel 9. srpna 2013
13019/1/13 REV 1
(OR. en)
PRESSE 354
Prohlášení vysoké představitelky Catherine Ashtonové jménem
Evropské unie u příležitosti Mezinárodního dne původního
obyvatelstva dne 9. srpna 2013
Dnes, kdy slavíme Mezinárodní den původního obyvatelstva, znovu ujišťujeme tyto lidi po
celém světě o podpoře EU. Slavíme spolu s nimi jejich bohaté kulturní dědictví
a vzdáváme hold nesmírnému přínosu, které jejich tradice a poznatky představují pro
světové kulturní dědictví. EU byla vždy věrným zastáncem Deklarace Organizace
spojených národů o právech původních obyvatel z roku 2007. Tato deklarace je klíčovým
nástrojem k prosazování lidských práv, ale je třeba dalšího úsilí při jejím uváděním do
praxe. Je politováníhodné, že ve světě je původní obyvatelstvo nadále diskriminováno
a vystavováno nerovnému zacházení. EU vzdává hold obráncům práv původního
obyvatelstva, kteří jsou, jak vyplývá z četných mezinárodních zpráv, včetně zpráv
zvláštního zpravodaje OSN pro otázky obránců lidských práv, v mnoha zemích vystaveni
zvláštnímu ohrožení a ostré represi.
EU usiluje o začlenění lidských práv do všech aspektů své vnější politiky. Při vhodných
příležitostech upozorňuje EU na otázky práv původního obyvatelstva v rámci politických
dialogů se třetími zeměmi a regionálními organizacemi a na mnohostranných fórech, jako
je Organizace spojených národů. Rovněž poskytuje finanční podporu na projekty občanské
společnosti, delegátům původního obyvatelstva u orgánů OSN a na příslušná opatření
Mezinárodní organizace práce. Letos EU zahájila v rámci evropského nástroje pro
demokracii a lidská práva výzvu k předkládání návrhů s cílem prosazovat práva původního
obyvatelstva. Rovněž je odhodlána přezkoumat a dále rozvíjet svoji politiku v rámci
přípravy na světovou konferenci o původním obyvatelstvu, která se bude konat
v roce 2014.
TISK
Rue de la Loi 175 B – 1048 BRUSEL Tel.: +32 (0)2 281 6319 Fax: +32 (0)2 281 8026
[email protected] http://www.consilium.europa.eu/press
13019/1/13 REV 1
1
CS
K tomuto prohlášení se připojují kandidátské země Bývalá jugoslávská republika
Makedonie∗, Černá Hora*, Island+ a Srbsko*, země procesu stabilizace a přidružení
a potenciální kandidátské země Albánie a Bosna a Hercegovina a země ESVO
Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož
i Moldavská republika.
∗
+
Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora a Srbsko jsou nadále
součástí procesu stabilizace a přidružení.
Island je nadále členským státem ESVO a Evropského hospodářského prostoru.
13019/1/13 REV 1
2
CS
Download

Prohlášení vysoké představitelky Catherine Ashtonové jménem