Zpráva o činnosti CEN/TC 227 WG 6
Gestor: Ing. Petr Svoboda, PRAGOPROJEKT, a.s.
1. Činnost WG 6 v roce 2013
Činnost pracovní skupiny WG 6 se stále soustřeďuje na sledování požadavků týkajících se
uvolňování nebezpečných látek. Tato pracovní skupina se schází společně s dalšími
pracovními skupinami CEN/TC 154 a CEN/TC 336. Hlavní činností je monitorování aktivit
CEN/TC 351 a také činnost CEN/TC 350.
V roce 2011 CEN/TC 154 reagovala na pozměňovací návrh mandátu M/125 pro začlenění
části “Nebezpečné látky” a v červenci 2013 CEN/TC 227 reagovala na pozměňovací návrh
mandátu M/124 ohledně stejného tématu (žádost dorazila pozdě). Normy, které vzniknou na
základě pozměněného mandátu M/124 budou muset být zpracovány ne později než 12
měsíců po přijetí technických specifikací, které jsou vypracovány na základě mandátu M/366
v CEN/TC 351.
V současné době se CEN/TC 154 WG13 soustředí na klasifikaci materiálů “bez (dalšího)
zkoušení”.
Pracovní skupina 13 CEN/TC 154 sepsala návrh dopisu pro Evropskou komisi, aby se
podpořilo pravidlo “bez zkoušení” pro možnost uvolňování nebezpečných látek, kde je
kamenivo stmeleno, jako například v asfaltových směsích, maltě nebo betonu. Dopis byl
nedávno dokončen pro předložení Evropské komisi. Tento dopis uvádí, že kamenivo použité
v asfaltových směsích může být klasifikováno „bez (dalšího) zkoušení“, protože pro další
použití se neuvolňují nebezpečné chemikálie nad stanovené limity. Pokud bude tento závěr
přijat, bude platit i pro asfaltové směsi.
Technická komise CEN/TC 350 “Udržitelnost stavebních prací” dokončila EN 15804
“Environmentální prohlášení výrobku - Základní pravidla pro kategorizaci výrobku”, tato
norma byla uveřejněna v roce 2012. Tato norma zajišťuje, že informace o výrobku ohledně
dopadu na životní prostředí je použitelná kdekoli při výrobě nebo užívání. Záměrem je, aby
tato základní informace byla přenosná v rámci celého systému po celé Evropě. Přestože EN
15804 vymezuje poskytovanou informaci, nevymezuje grafické ztvárnění Environmentálního
prohlášení, proto můžeme očekávat různé podoby Environmentálního prohlášení. Norma
zajišťuje, že všechna Prohlášení musí používat stejné indikátory a že grafické ztvárnění musí
mít stejné značení životního cyklu výrobku. Tato norma byla stručně projednána v CEN/TC
227. Pracovní skupiny (zvláště 6) byly pověřeny se zabývat touto normou. V listopadu 2013
je rovněž předmětem setkání Předsedů a bude se o ní jednat rovněž na zasedání CEN/TC
227 WG1 v dubnu 2014.
2. Uskutečněná zasedání komise, související jednání a jednání národních
aplikačních týmů
9. 4. 2013 20. jednání pracovní skupiny CEN/TC 227/WG 6 v Londýně
4. 9. 2013 21. jednání pracovní skupiny CEN/TC 227/WG 6 v Londýně
1. 10. 2013
jednání týmu pro kamenivo Sdružení pro výstavbu silnic Praha
4. 12. 2013 jednání týmu pro ŽP a BOZP Sdružení pro výstavbu silnic Praha v Praze
1
3. Činnosti souvisící s problematikou nebezpečných látek v kamenivu a
dalších materiálech pro stavbu vozovek
Oproti původním předpokladům se v 2. generaci evropských norem neobjevily požadavky
na hodnocení kameniva z hlediska obsahu nebezpečných látek. Na jedné straně nemají
výrobci kameniva zatím povinnost provádět zkoušky na hodnocení nebezpečných látek
v kamenivu, na druhé straně není žádný předpis, podle kterého by se postupovalo v případě,
že se vyskytnou problémy. Zkušenosti z posledních let ukazují, že je problematice
nebezpečných látek v kamenivu nutné věnovat velkou pozornost, a to v jak v úrovni
používání kameniva ve stavbách s ohledem na možné uvolňování nebezpečných látek do
životního prostředí do doby než bude hodnocení kameniva zavedeno do výrobkových EN
norem, tak v úrovni dodržování zásad ochrany zdraví při práci v kamenolomech. Členy týmu
pro kamenivo Sdružení pro výstavbu silnic Praha bylo doporučeno, aby Sdružení jednalo se
státními orgány (především s MPO, odborem hornictví a stavebnictví). Cílem by mělo být
zavedení platného předpisu, který by stanovil opatření proveditelná v kamenolomu, který
obsahuje nebezpečné látky uvolňující se do ovzduší v množství přesahujícím hygienické
limity tak, aby NL neohrožovaly zdraví zaměstnanců. Zkušenosti z Německa a nově také
z kamenolomu Litice ukazují, že je možné nadále provozovat kamenolom, kde se vyskytly
nebezpečné látky a byla provedena příslušná technologická a technicko-organizační
opatření.
Byl proto také zajištěn překlad německé směrnice týkající se provozu kamenolomu, ve
kterém je potvrzen výskyt azbestu převyšujícím hygienické limity.
4. Jednání v roce 2014
Již bylo určeno, zda se v roce 2014 uskuteční pracovní jednání CEN/TC 227 WG 6 v dubnu
roku 2014. Bude nadále sledována činnost komisí CEN/TC 351 a výsledky implementace
požadavků na hodnocení nebezpečných látek ve výrobkových normách na kamenivo.
V Praze dne 10. 12. 2013
Zpracoval: Ing. Petr Svoboda
2
Download

07.Závěrečná zpráva TC227-WG 6-Svoboda