Číslo 1/2014
vydáno dne
15. 1. 2014
Cena za svoz odpadů zůstává nezměněná
Také v letošním roce zůstane platba za
svoz komunálního odpadu nezměněná.
Rozhodli o tom zastupitelé na svém
zasedání 11. prosince. Stejně jako v letech
předchozích zastupitelé schválili obecně
závaznou vyhlášku s místním poplatkem
ve výši 500 Kč na poplatníka a rok.
A to přesto, že město na likvidaci
odpadů doplácí – celkové roční náklady
přijdou na přibližně 9,4 milionu korun,
z toho město uhradí z rozpočtu přibližně
1,4 milionu Kč. Součástí platby není
pouze likvidace odpadů, ale celý systém
jejich shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování. Tedy
mj. kontejnery na tříděný odpad, služby
Separexu či sběrného dvora atd.
Zastupitelé se poměrně dlouho zabývali
požadavkem na osvobození poplatku
Tříkráloví koledníci vyrazili do ulic
u staveb využívaných k individuální
rekreaci, které jsou bez stálého obyvatele
a jejichž majitelé mají trvalé bydliště v
Zábřeze. Podnět vyvolalo zpoplatnění
těchto objektů v loňském roce, posléze
se ale ukázalo, že by muselo dojít k
osvobození všech rekreačních objektů,
na což by město doplácelo dalších asi
150 tisíc korun. I proto k žádné změně
vyhlášky nakonec nedošlo.
Problémem je také přístup části
občanů – koncem loňského roku město
registrovalo stále ještě 1.158 dlužníků,
v městské pokladně tak chyběla částka
přes půl milionu korun. Neplatiči se ale
vystavují nebezpečí, že jejich dluh bude
vyžadován exekucí, tedy cestou finančně
mnohem náročnější než je prosté uhrazení
dlužné částky.
(mk)
Welzlování vstupuje do druhého desetiletí
Zábřežský festival Welzlování, který
letos dospěl již do jedenáctého ročníku,
opět slibuje pořádný příděl zábavy,
poučení, ale hlavně recese. Populární
festival cestovatelů, dobrodruhů a recesistů
je poctou nejslavnějšímu zábřežskému
rodákovi Janu Eskymo Welzlovi (1868
– 1948). Po otužileckém antrée, které se
uskutečnilo již koncem minulého roku
v ledových vodách bozeňovské přehrady,
budou moci lidé ze Zábřehu i okolí od
poloviny ledna až do začátku března
navštívit tradiční recesistické akce, ale
také filmový festival či sérii zajímavých
přednášek.
Tou první bude vyprávění známé
zábřežské sportovkyně Radky Štýbnarové,
Jaroslava Maixnera a jejich přátel o
technicky náročném výstupu na vrchol
Mt. Blancu, na které se mohou zejména
milovníci horských štítů těšit už 16. ledna
od 18 hodin v kině Retro. O sportovních
výkonech bude rovněž další akce
Welzlování – oblíbený běh do zámecké
brány, který odstartuje v sobotu 18.
ledna v deset hodin dopoledne. Prezence
závodníků proběhne v prostorách vinného
sklípku U Navrátila, a to od půl desáté.
Běh, při kterém závodníci zdolávají strmé
serpentiny vedoucí k zámku, je určen pro
všechny věkové kategorie od nejmenších
dětí po seniory. „Řada účastníků si chce
při závodu ověřit svoji fyzickou kondici,
mnozí si však stoupání vyběhnou pouze
pro radost a občas se objeví i nějaký
recesista,“ popisuje netradiční závod
Zdeněk David z pořadatelského týmu.
Zváni jsou rovněž majitelé soutěživých
pejsků, kteří mohou do závodu přihlásit
i svoje čtyřnohé společníky, speciální
kategorie je totiž vypsána i pro ně.
(Pokračování na straně 5)
Bozeňovské ledy přilákaly tisícovku diváků
Zimní plavci ze Zábřehu společně
s Centrem volného času Bozeňov uspořádali v neděli 29. prosince 2. ročník Bozeňovských ledů, tedy předsilvestrovskou
koupel otužilců na Bozeňově.
Tradice akce začala v roce 2011, kdy se
skupinka zimních plavců ze Zábřehu rozloučila s končícím rokem svým tradičním
způsobem. Následující rok zimní plavci
uspořádali veřejnou akci, při níž se přibližně 40 odvážlivců odhodlalo ponořit do ledové vody za potlesku téměř 500 přihlížejících.
Letošní otužilecké koupání, které zároveň zahájilo další ročník festivalu cestovatelů, dobrodruhů a recesistů Welzlování, se
poprvé konalo na vyčištěné dolní přehradě.
Přesto, že počasí nebylo ryze zimní, přišla
se podívat více než tisícovka návštěvníků.
V prezenční listině plavců se objevilo 58
účastníků z řad veřejnosti a k tomu deset
Už od druhého dne nového roku se po
domácnostech v Zábřeze i širokém okolí rozešly skupinky tříkrálových koledníků. Populární sbírku pomáhající potřebným doma i v zahraničí již popatnácté
organizuje na Zábřežsku zdejší Charita.
Pod její záštitou se vydalo koledovat na
350 skupinek, konkrétně v Zábřeze pak
57.
Zpěváčci tak opět potěšili štědré dárce koledou, cukrem z palonínské chráněné dílny, kadidlem a nezbytným K+M+B
2014. Ne vždy se jim podařilo zastihnout
případné dárce doma, ti ale mají náhradní možnost jak přispět, a to zasláním dár-
covské SMS (DMS) ve tvaru KOLEDA
na číslo 87777. Cena jedné DMS je 30
Kč u všech telefonních operátorů. Charita z každé DMS zprávy obdrží 28,50
Kč. Dále existuje možnost zaslat či vložit částku na zvláštní bankovní účet pro
Tříkrálovou sbírku číslo 66008822/0800
vedený u České spořitelny Praha. Tato
varianta je vhodná v případě potřeby potvrzení o poskytnutém daru.
Tříkrálová sbírka trvala až do neděle 12. ledna, výtěžky z jednotlivých pokladniček se tedy nyní sčítají. Výsledky sbírky přinese příští číslo zpravodaje.
(mk)
Okružní křižovatka před kulturákem vznikne letos
Na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaném v pátek 19.
prosince loňského roku byly v rámci
krajského rozpočtu schváleny prostředky pro realizaci okružní křižovatky před zábřežským kulturním domem
v roce 2014. Celkové předpokládané
náklady jsou přes 20 milionů korun,
z toho polovinu pokryjí prostředky Evropského společenství z Regionálního
operačního programu Střední Morava.
Jednání se jako krajští zastupitelé zú-
častnili starosta města František John
a místostarosta Karel Crhonek.
Město dlouhodobě usiluje o vybudování kruhového objezdu z důvodu řešení neúnosné dopravní situace v centru města, zajistilo přípravu projektové
dokumentace a bude se podílet taktéž
na stavbě. Smlouvu o společném postupu města s Olomouckým krajem
schválila rada města, v současné době
probíhá výběrové řízení na dodavatele.
(red)
Zápis dětí do prvních tříd základních škol
zábřežských zimních plavců, jejichž odhodlání nezchladila ani voda s 3,8 °C.
Na břehu čekalo na každého odvážlivce silvestrovské občerstvení připravené
zábřežskými plavci a ovace, jimiž diváci
ocenili také děti, které studenou vodu vyzkoušely. Vždyť nejmladšímu účastníkovi
ještě nebyly ani čtyři roky. Naopak nejstarší otužilec oslavil již 67 let.
(red)
Zápis dětí do 1. ročníku základního
vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4
školského zákona do všech zábřežských
základních škol:
Základní škola Zábřeh, Boženy
Němcové 1503/15; tel: 583 411 323,
Základní škola Zábřeh, Školská
406/11; tel: 583 414 535,
Základní škola Zábřeh, Severovýchod
484/26; tel: 583 416 561,
Základní škola a Mateřská škola
Zábřeh, Rudolfa Pavlů 1799/4; tel: 583
416 680
ve středu 12. února a ve čtvrtek 13.
února 2014 v době od 14.00 do 18.00
hodin. Na žádost rodičů je termín
mimořádně prodloužen. K zápisu se
dostaví děti narozené od 1. září 2007 do
31. srpna 2008 včetně dětí s odloženou
školní docházkou. Zákonný zástupce
dítěte k zápisu přinese svůj občanský
průkaz a rodný list dítěte.
(red)
RESTAURACE U BARONA PRÁŠILA
Olomoucká 1, Zábřeh, u vlakového nádraží
Rozšiřujeme náš tým a hledáme
kuchaře/ku a servírky. Životopisy
zasílejte na [email protected]
tel: 602 508 450
otevřena s NOVÝM PROVOZOVATELEM
denní menu
rozvozy jídel
oslavy, svatby, rauty
minutková kuchyně
otevřeno: po – čt 10:00 – 21:00
pá, so 10:00 – 24:00 ne 10:00 – 20:00 hodin
30 126 542
REZERVACE A INFO NA TEL. 730
ZPRAVODAJSTVÍ
strana 2
KRÁTCE Z RADY
Rada města na svém 68. zasedání
mimo jiné projednala následující materiály:
• Jmenovala s účinností od 1. 1.
2014 vedoucí IV. pracovní skupiny
Osoby v krizi Bc. Miroslavu Machovou.
• Schválila neinvestiční transfer ve
výši 30.000 Kč na opravu střechy mateřské škole Strejcova a neinvestiční
transfer ve výši 14.770 Kč na zabezpečení počítačové sítě v souvislosti s
EPC ZŠ Severovýchod.
• Schválila pronájem části pozemku o výměře 900 m2 společnosti Nová
krytina s. r. o., na dobu neurčitou
s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za
nájemné ve výši 42.315 Kč/rok + DPH
s valorizací s účelem užívání jako
vzorkovna střešních krytin.
• Schválila změnu znění vzorové
smlouvy o výpůjčce pozemku nebo
stavby k účelu provedení stavby a svěřila vedoucímu odboru technické správy pravomoc upravovat znění článku
10. Provizorní úpravy.
• Schválila provozní řád dokončených suchých nádrží v Ráječku.
• Schválila uzavření dodatku ke
smlouvě mezi Městem Zábřeh, Povodím Moravy s. p. a ministerstvem zemědělství, ve kterém se definuje závazek stavbu Suché nádrže a zasakovací
a svodné průlehy Zábřeh – Ráječek
nezcizit nebo nezměnit způsob jejího
užívání do 31. 12. 2036.
(red)
Radní i zastupitelé
schválili plán jednání
Minimálně šestkrát by se měli sejít
zastupitelé v roce 2014. Na svém posledním loňském zasedání schválili termíny
plánovaných zasedání zastupitelstva, a to
ve středu 26. února, 30. dubna, 25. června, 17. září, 19. listopadu a 17. prosince.
Rovněž rada města schválila plán
svých zasedání, měla by se tento rok sejít
dvanáctkrát. Stejně jako v případě zastupitelstva se ale jedná pouze o předběžný
plán.Vzhledem k tomu, že v roce 2014
probíhají volby do zastupitelstva města,
se totiž dá očekávat, že především v závěru roku se může frekvence zasedání
zvýšit. Mimo plán se ale sešli zastupitelé
například již ve středu 15. ledna především kvůli projednávání rekonstrukce
kanalizace.
(mk)
Zimní plavci sbírali
v Praze medaile
Na Štěpána se konal v Praze na Vltavě
již 90. ročník Memoriálu Alfréda Nikodéma, tradičního závodu v zimním plavání. Letos, stejně jako předchozí čtyři
roky, se ho zúčastnili i plavci ze Zábřeha. Na závodní trati v délce 750 metrů si
při své premiérové účasti doplaval pro
druhé místo mezi muži zábřežský talent
Roman Křupka a hned za ním se umístil
Milan Štencl, který celému závodu dominoval před třemi lety. K celkovému
třetímu místu v týmové soutěži zábřežským plavcům dopomohla Denisa Haltmarová, pátá mezi ženami.
Již tradiční účastníci soutěží v zimním
plavání Bohumil Molek a Čestmír Kubalík, stejně tak jako letos poprvé Zuzana Králíková s Bohumilem Hvižděm pomohli udržet zábřežským plavcům šesté místo v průběžném pořadí bodování
Českého poháru zimního plavání, těsně
za plavci z Plzně.
(red)
Vánoční trhy se rozezněly rolničkami
Vánoční trhy o Zlaté neděli 22. prosince také letos přilákaly na Masarykovo náměstí davy návštěvníků. Ti měli
u desítek stánků možnost dokoupit na
poslední chvíli drobný dárek – různé ozdoby, šperky, řemeslné výrobky atd., občerstvit se punčem, svařákem či koupit
nějakou dobrotu.
Především pro ně opět Zábřežská kulturní ve spolupráci s městem a EKO ser-
visem připravila zajímavý
kulturní program, který trval
celé odpoledne až do večerních hodin. Na pódiu se tak
návštěvníkům
představil
žesťový kvintet, zábřežští
trubači, skupina Addams family a v závěru s rockovým
podáním vánočních koled
také kapela Atom.
Řada příchozích v patnáct
hodin zamířila do blízkého chrámu svatého Bartoloměje, kde byl připraven
adventní koncert dechového orchestru základní umělecké školy.
Odtud pak spěchali zpět před zámek
k rozsvícenému vánočnímu stromu. Zde
poprvé proběhlo za přítomnosti desítek
dětí společné zvonění na zvonky a rolničky, které si donesly ze svých domovů
(na snímku). Na oplátku si nejen ony, ale
všichni příchozí, mohly odnést Betlémské světlo, které zde celý den rozdávali
skauti.
(mk)
Cenu roku letos převezme Danuše Koryčánková
Na svém posledním loňském zasedání se rada města zabývala rovněž
rozhodováním o udělení Ceny města
za rok 2013. Již tradiční ocenění za
významný úspěch, čin či dlouhodobou práci pro město získala tentokrát
Danuše Koryčánková. Radní vyzvedli
její dlouholetou práci s dětmi a mládeží v oblasti mažoretkového sportu,
výborné dlouhodobé výsledky na soutěžích všech úrovní a skvělou propa-
gaci města. Dana Koryčánková stála
u vzniku mažoretkového sportu v Zábřeze, který se během času rozrostl
do činnosti hned několika sdružení,
která sbírají cenné úspěchy nejen na
celostátní, ale také evropské a světové
úrovni.
Danuše Koryčánková by cenu města
měla obdržet z rukou starosty Františka
Johna na Reprezentačním plese města
Zábřeh v sobotu 22. února.
(mk)
Mezi nejlepší policisty kraje patří i dva zábřežští
Ve čtvrtek 12. prosince proběhlo slavnostní vyhlášení nejlepších policistů a občanských zaměstnanců Územního odboru
Policie České republiky Šumperk za rok
2013. Oceněni byli policisté, kteří svým
jednáním, schopnostmi a obětavostí mimořádným způsobem přispěli k ochraně zdraví a majetku, a tím také k dobrému jménu Policie ČR. Policisté a občanští
zaměstnanci převzali ocenění z rukou náměstka ředitele Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje plukovníka Karla Kadlece a vedoucího Územních odbo-
ru Policie ČR Šumperk plukovníka Libora Giesla za účasti starostů měst a obcí. Za
obvodní oddělení Zábřeh převzal ocenění
praporčík Bedřich Beran.
Udělovaly se rovněž medaile ředitele
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. Tu převzal praporčík Kamil
Bartoň, rovněž z obvodního oddělení Zábřeh. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil
v barokních prostorách koncertního sálu
bludovského zámku, za město Zábřeh
oběma oceněným policistům pogratuloval i starosta František John.
(red)
Kromě závodů chystají motorkáři i výstavu
Veteránská parta zábřežských příznivců rychlých motocyklů startující pod hlavičkou Autocentrum Školská Zábřeh dosáhla na silničních okruzích také v sezóně 2013 výborných výsledků.
Zábřežští jezdci si z Hořic, kde
došlo před Vánocemi k vyhlášení výsledků, odvezli hned dvě první místa
přeborníků ČR. Těmi se stali Lubomír Hojgr se strojem BSA 500 a Alois
Petrovský na Hondě 500. Další pěkné
umístění čekalo na Marka Kratochvíla
se strojem Matchless 350, který stejně
jako Ivan Fotr s Jawou 250 získal čtvrté místo ve své třídě.
Smolný rok si vybral Bohumil Kubíček, který i přes jeden nedokončený
závod obsadil sedmé místo v konkurenci čtyř desítek jezdců.
Mimo závody parta nadšenců plánuje ve spolupráci se zábřežským muzeem výstavu o závodech a závodnících
Zábřeha. Výstava bude mapovat období let 1934 – 2014, tj. 80 let motorismu
ve městě. Při této příležitosti vyzývají
spoluobčany, kteří mají staré fotografie nebo programy ze zábřežských
závodů, aby je zapůjčili, nebo nechali
okopírovat. Kontakt: e-mail [email protected], tel: 603 897
257.
(red)
Děti z DDM se předvedou na Wintershow
Den před vysvědčením zaplní velký
sál zábřežského kulturního domu děti
z kroužků DDM Krasohled. Na tradičním pololetním Wintershow předvedou přítomným divákům vše, co se
za necelého půl roku naučily v nejrůznějších zájmových aktivitách.
Jeviště bude patřit tanečním, pěveckých a sportovním aktivitám, které
slovem provedou děti z dramatického
kroužku Kix. V předsálí pak proběhnou krátké prezentace naučných a rukodělných činností, dále výstava fotografií z akcí a táborů a nebude chybět
ani něco dobrého na zub od malých
kuchtíků z kroužku Vaříme s Hankou.
Akce začíná ve čtvrtek 29. ledna v 16
hodin, vstupné je dobrovolné. (red)
Zábřeh 1/2014
Po Vánocích stačí stromek
nechat u popelnic
Svoz vánočních stromků začal v Zábřeze 10. a 13. ledna, pokračovat bude ve
dnech 20. a 27. ledna. EKO servis Zábřeh
žádá občany, aby vánoční stromky odkládali pouze vedle nádob na odpad. Kromě
toho je možné tyto stromky odevzdat na
středisku Separex na Leštinské ulici, a to v
době od pondělí do pátku vždy od 6 do 16
hodin. Stromky budou podrceny a využity
na výrobu kompostu.
(red)
Občanská poradna Charity
Zábřeh pomáhá řešit dluhy
Také stále rostoucí obliba nákupu (nejen) vánočních dárků na dluh s sebou
občas přináší nečekané komplikace, jejichž neblahé následky se mohou objevit
již nedlouho po Vánocích. Předcházet
neuváženému zadlužování či případně
řešit již vzniklé problémy související s
dluhy je cílem projektu Ven z dluhové
pasti realizovaného Občanskou poradnou
Charity Zábřeh a finančně podpořeného
Olomouckým krajem.
Projekt se zaměřuje na lidi ohrožené
dluhy, což jsou zejména lidé nižší a v poslední době také střední příjmové skupiny a osoby důchodového věku, ale nezapomíná preventivně působit ani na žáky
a studenty škol. Nabízí podporu a pomoc
lidem ze Zábřežska formou odborného
sociálního a dluhového poradenství a
přednáškovou činností posiluje prevenci
a finanční gramotnost.
První přednáška se uskutečnila v závěru listopadu pro pracovníky v sociálních
službách. Lidem, kteří již problémy se
zadlužením řeší, poskytuje poradenství
a pomáhá sepsat návrhy na oddlužení
v kanceláři na Farní ulici 1. Občanská
poradna Charity Zábřeh poskytuje jako
jediná v regionu dluhové poradenství
bezplatně. Kromě řešení dluhové problematiky se zaměřuje také na poradenství sociální, rodinné, osobní a pracovní.
(red)
Adventní čas přinesl na
Interně řadu akcí
Interna Zábřeh s. r. o. připravila pro
své uživatele sociální pobytové služby
a pro pacienty ošetřovatelského oddělení předvánoční i vánoční program. První
předvánoční týden ovládl Mikuláš s anděly a čerty.
Ve dnech 10. a 11. prosince proběhla
premiérová výstava betlémů, jichž se napoprvé sešlo přes čtyřicet. Kromě všech
mobilních pacientů a uživatelů oddělení
výstavu navštívili i obyvatelé z okolí, návštěvníci ambulance a rodinní příslušníci
pacientů. Největší radost ale udělaly asi
dětem z mateřských škol Zahradní a Pohádka. Děti se zde poprvé setkaly se starými lidovými zvyky, ochutnaly křížaly
a jablíčka, pro dospělé návštěvníky byl
připravený punč.
Tradičně v posledním předvánočním
týdnu, letos již počtrnácté, zde vystoupil
dětský pěvecký sbor ZŠ Školská pod vedením Karola Ozorovského. Uživatelé,
pacienti i personál vyslechli české vánoční koledy a na rozloučenou předaly děti
z pěveckého sboru všem vánoční přání.
Vánoční čas 26. a 27. prosince patřil bohoslužbám, v jejichž rámci zazněly
koledy za hudebního doprovodu kytar zábřežské mládeže. Koledování pokračovalo i na pokojích uživatelů, kde mladí návštěvníci rozdávali vlastnoručně vyrobené perníčky.
(red)
INZERCE
Zábřeh 1/2014
strana 3
Od ledna 2014 bude zahájen provoz
ORTODONTICKÉ PRAXE
MDDr. Zuzany Navrátilové
v nové části Polikliniky
v Zábřehu: C-Centrum
lékařské péče,
Školská 13.
Přijímáme
nové pacienty.
Telefonické objednávky
777 822 468.
Provozní hodiny:
Po 10:30- 18:30
Út 7:30- 17:30
St 7:30- 13:30
Čt 7:30- 15:00
Pá 8:00- 12:00
VLASOVÉ STUDIO LENKA SYNKOVÁ
A NEHTOVÉ STUDIO EVA KRMELOVÁ
Oznamují změnu sídla provozovny.
Najdete nás v nových prostorách
v Zábřehu na ul. 28.října
PĚŠÍ ZÓNA U BILLY.
PLAVECKÝ AREÁL
ÁL
ZÁBŘEH
pátek 31.1. otevřeno od 10:00
Akce - PLAVEME OSOBNÍ REKORDY
14:00 – 17:00
Děti se samými jedničkami mají vstup
na jednu hodinu za 1,- Kč
pořádá
RESTAURACE – HOTEL
RŮŽOVÉ ÚDOLÍ
MYSLIVECKÝ PLES
v sobotu 15. února 2014 od 20 hodin
k tanci zahraje kapela VELVET
Zvěřinové speciality a nealko nápoje v ceně vstupenky.
Vstupné 280 Kč.
Předprodej vstupenek v Infocentru Zábřeh.
Otevírací doba leden:
Bazén
Po 15:00 – 21:00
Út 12:30 – 21:00
St 12:30 – 21:00
Čt
6:00 – 8:00
12:30 – 21:00
Pá 14:00 – 21:00
So 10:00 – 21:00
Ne 10:00 – 21:00
Sauna
15:00 – 21:00 ženy
15:00 – 21:00 muži
15:00 – 21:00 ženy
15:00 – 21:00 muži
15:00 – 21:00 společná
15:00 – 21:00 společná
V úterý 8:00 – 10:00
(platí do konce ledna)
tel: 583 550 361, e-mail: [email protected] , www.zabreh-bazen.cz
strana 4
INZERCE
Zábřeh 1/2014
nám. Osvobození 13
789 01 Zábřeh
O
Od 20.ledna 2014
zahajujeme
Z
ZI
ZIMNÍ
VÝPRODEJ
dětského zboží.
mobil: 603 223 387
[email protected]
Zábřeh 1/2014
Riflový bál ovládnou hity
Michala Davida
Již tradičně patří jeden z lednových víkendů v kulturním domě Riflovému bálu.
Ten letošní opět nabídne největší hity současných českých i světových hvězd popmusic a dobrou zábavu v podání skupiny
Styl. Hvězdou večera však budou Kroky
Michala Davida.
Repertoár plzeňská skupiny, patřící
mezi nejžádanější české kapely současnosti, tvoří především songy hitmakera
Michala Davida upravené do moderních
aranží. David je patronem skupiny, intenzivně s ní spolupracuje a výjimečně i vystupuje. I když skupina působí na české
hudební scéně teprve několik let, vydala
již dvě CD a umisťuje se na předních místech v anketě Český slavík. Kroky Michala Davida tvoří zpěvák Petr Dick, kytarista
David Laštovka, klávesista Roman Andrlík a také dvě půvabné tanečnice.
V doprovodném programu Riflového
bálu vystoupí taneční skupina Dance Club,
návštěvníci se mohou těšit také na svižnou
barmanskou show, originální výzdobu a
bohaté občerstvení včetně neobvyklých
míchaných nápojů. Bál v riflích startuje v
sále kulturního domu v sobotu 25. ledna
od 20 hodin. V prodeji jsou poslední volné
místenky.
(red)
Tunklův dvorec zahájil rok
jesenickými krajinkami
Výstavní činnost v novém roce zahájila
Galerie Tunklův dvorec už ve čtvrtek 9.
ledna. Se svými obrazy se zde představil
jesenický výtvarník Vladimír Mach. Jeho
oleje mají jediné téma – jesenickou přírodu. Přestože se jedná o první malířovu samostatnou výstavu, je zřejmé, že autor má
svůj jasný a nezaměnitelný rukopis.
Tlumené barvy s nádechem mlhy vnášejí do jeho obrazů tajemno a napětí. Návštěvník se na Jeseníky dívá očima autora (na snímku uprostřed), který až na výjimky působení člověka v krajině nevnímá. Jeho hory jsou královstvím stromů a
zvířat.
Prodejní výstavu Vladimíra Macha, která je v Tunklově dvorci k vidění do konce ledna, doplňují v minigalerii práce dětí
z mateřské školy Zahradní.
(mk)
Jiné světy Věry Lukášové
Do Jiných světů zavede v lednu návštěvníky kina Retro mladá výtvarnice
Věra Lukášová. Její díla zaplní zdejší
galerii od čtvrtka 23. ledna, kdy poprvé
veřejnosti představí nejen fotografické
záznamy svých Land artů, ale i reálnou
ukázku tohoto přírodního umění.
„Land art je zásah do krajiny buď něčím umělým, nebo přímo přírodninami.
Sleduje se jeho vývoj, k jakým posunům
dochází, jaký vliv má krajina – případně
lidé kolem, a to až do jeho zániku. Je to
fascinující proces, který mnohdy ukazuje,
že nejúžasnějším umělcem je matička příroda a šťastný ten, kdo jí umí naslouchat,“
doplňuje k Land Artům samotná výtvarnice.
Ta zahájí svou výstavu vernisáží v 17
hodin. „Nejraději tvořím o samotě. Moje
inspirace je všude kolem, někdy je to hudba, jindy zajímavé setkání s člověkem nebo
vlastní pocity, nějaké místo… Na světě je
krásně a zvláště tady u nás v podhůří Jeseníků,“ dodává Věra Lukášová, která
umožní návštěvníkům vernisáže nahlédnout i do jejího hudebního světa. Výstava v galerii kina potrvá do 9. března 2014.
(red)
KULTURA
Moravia Big Band si přivedl na pódium
Moniku Absolonovou
Ani v závěru loňského roku nechyběl
v předvánočním čase tradiční koncert
zábřežského Moravia Big Bandu. Ten
se na domácí půdě, ve velkém sále kulturního domu, představil pod taktovkou
Pavla Doubravy v pátek 20. prosince.
Zcela zaplněný sál měl znovu příleži-
tost zapomenout na předvánoční
shon při populárních evergreenech s vynikajícími aranžmá a
bezchybným výkonem celého
bandu a jeho sólistů. Kulturním
domem zněly opět tóny známé
z broadwayských muzikálů i melodie spojené s časem vánočním.
Také tentokrát nechyběl v
nabídce Moravia Big Bandu
hvězdný host. Ve dvou vstupech
se na pódiu objevila zpěvačka,
herečka a moderátorka Monika
Absolonová. Ta mimo jiné sáhla
do svého bohatého muzikálového repertoáru a divákům také spolu se
sólisty bandu (na snímku) připomněla
některé z nejznámějších písní. Vynikající profesionální výkon obohatila také
o eleganci a přívětivost, které v jejím
předvánočním vystoupení v Zábřeze
rozhodně nechyběly.
(mk)
Welzlování vstupuje do druhého desetiletí
(Dokončení ze strany 1)
Ani letos příznivci dobré zábavy
nepřijdou o další recesistický závod
– Welzlův kufr, který se uskuteční
v sobotu 25. ledna. Dopoledne nejprve
odstartuje od restaurace Rafanda krosový běh a odpoledne budou nástrahy
pořadatelů překonávat účastníci recesistického běhu na kopci Humenec –
s kufrem a dospělí také s doutníkem.
V únoru se Welzlování vrátí do kina
Retro. První únorový den zde představí zajímavosti ze svého lezeckého
a cestovatelského života mladý zábřežský dobrodruh Zdeněk Suchý, 13.
února nové poznatky ze svých welzlologických bádání filmař Martin Strouhal a 20. února zajímavosti o Barmě
cestovatel Vladimír Lemberk.
Jedním z vrcholů Welzlování budou závody čtyřspřeží s lidskými posádkami spojené s dalším pokusem o
zápis do české knihy rekordů v počtu
lidí s kufrem. „Loni se sešlo na náměstí oficiálně 579 lidí s kufrem, letos bychom chtěli dosáhnout tisícovky
účastníků,“ představil odvážný záměr
Zdeněk David.
Filmová přehlídka věnovaná cestování, dobrodružství a extrémním sportům s názvem Expediční kamera je
plánována na sobotu 1. března. Celý
festival zakončí 7. března strhující diashow jednoho z nejznámějších českých dobrodruhů a cestovatelů Jiřího
Kolbaby.
(red)
Tříkrálový koncert zazní i pro širokou veřejnost
Na Tříkrálový koncert, který se
uskuteční v neděli 19. ledna od 14.30
hodin v Katolickém domě, zve koledníky, dobrovolníky i dárce Tříkrálové sbírky, ale také všechny příznivce dobré muziky Charita Zábřeh a folk
& country skupina Madalen. Kromě ní
vystoupí i dětská hudební skupina Vodníci z Mohelnice, pro nejmenší ná-
vštěvníky připravuje Mateřské a rodinné centrum Hnízdo dovednostní a zábavné hry. Vstupné je dobrovolné, občerstvení zajištěno.
Výjimečností koncertu bude první
zveřejnění oficiálních výsledků Tříkrálové sbírky 2014, o jejímž dosavadním
průběhu i souvisejících aktivitách se lze
dočíst i na www.charitazabreh.cz. (red)
Zábavné jarní prázdniny s DDM Krasohled
Vypořádat se s nudou o jarních prázdninách pomůže všem aktivním dětem
nabídka DDM Krasohled.
Milovníci sněhu mohou od pondělí
do pátku vyrazit na příměstský tábor s
výukou lyžování a snowboardingu v
Loučné nad Desnou. Kompletní cena tábora je 2.700 Kč. V prázdninové úterý se
malí cestovatelé mohou vydat na výlet
vlakem do Prahy, a užít si tak předjaří
v Praze.
Dětem, které cestovat nechtějí, jsou
pak určena všechna dopoledne i odpoledne na budově DDM Krasohled. V
pondělí je připravena práce s vlnou,
úterý bude věnováno výrobě polštářků a
studené kuchyni, na středu je naplánováno malování na hedvábí, ve čtvrtek děti
čeká netradiční vyrábění tučňáků z PET
lahví a v pátek smaltování tzv. piditabulky. Ve středu a ve čtvrtek odpoledne
bude v provozu i keramická dílna.
Vyjde-li počasí a napadne sníh, promění ho malí umělci v netradiční obraz. Přihlášky a bližší informace poskytne DDM na svých webových stránkách,
příp. i na tel: 583 416 320, 606 051 486.
(red)
Diváci se vydali na cestu kolem světa
Cesta kolem světa za 80 dní, tak
zněl název předvánočního koncertu
ZUŠ Zábřeh uskutečněného 17. prosince v sále kulturního domu. Již ně-
kolik let vznikají propojením hudby,
slova, tance, výtvarných prvků a za
použití moderní techniky pořady, které mají být pro diváky zajímavé, zábavné i poučné.
Dobrodružný námět Julese Verna
zaujal režisérku programu Ivu Martykánovou. Použila jej ve svém scénáři
a nenásilnou formou přiblížila divákovi umění různých kontinentů i národů,
se kterými se Willy Fog na své cestě
setkal. Hudebníci, zpěváci, herci a tanečníci se snažili pravdivě ztvárnit své
role a přesvědčivými výkony dokazovali úroveň a mnohostrannost výuky
na ZUŠ Zábřeh.
(red)
strana 5
KRÁTCE Z KULTURY
Novoroční koncert zahájil
oslavy 760 let města
Novoroční koncert ve svaté Barboře
uvedl nejen nový rok 2014, ale také rok
oslav 760 let města. Ve středu 1. ledna se
před zaplněným chrámem představil Zábřežský komorní orchestr se sólisty Johanou Kolčavovou (klavír), Šárkou Hlochovou (zpěv) a Zdeňkem Svozilem (housle).
Ještě než zazněly první tóny, pozdravil
přítomné a popřál jim do nového roku starosta František John, koncert si nenechal
ujít ani senátor Karel Korytář.
V úžasné atmosféře zazněla díla klasiků – například Charpentierovo Te Deum,
Bachova Ave Maria, Mozartovo Laudate
dominum či Verdiho Nabucco, ale také
ukázky z tvorby Vivaldiho či Francka.
Vynikajícímu podání plně odpovídala i
reakce publika, které na závěr nadšeně
aplaudovalo ve stoje a vyžádalo si další
dva přídavky.
Hudební ples popáté
Pátý ročník Hudebního plesu se uskuteční v sobotu 18. ledna v Katolickém
domě od 19.30 hodin. Připravený je bohatý hudební a kulturní program. K tanci i
poslechu hrají Junior Big Band ZUŠ Zábřeh, KMČ (dechovka tak trochu jinak),
zábavová kapela Méďa Band a DJ Mr.
Strou.
V ceně vstupného je zahrnuto místo k
sezení a občerstvení formou rautu, připravena je bohatá tombola. Výtěžek z plesu
bude věnován na podporu Dechového orchestru ZUŠ Zábřeh. Vstupenky lze zakoupit na ZUŠ Zábřeh (Sušilova ul.) ve
třídě L. Vepřka nebo v infocentru.
Začněte nový rok
podle Čtyř dohod
Již téměř deset let herec Jaroslav Dušek
a jeho kolegové provázejí diváky v pražském Klubu Lávka v představení Čtyři
dohody nejen učením toltéckých šamanů,
ale i cestou životem za osobní svobodou
a štěstím. Dvouhodinový záznam tohoto úspěšného divadelního představení na
motivy stejnojmenného knižního bestselleru Don Miguela Ruize uvede kino Retro po vyprodaném představení 11. 1. opět
v sobotu 18. ledna od 20 hodin.
Taneční odpoledne
s Evou a Vaškem
Populární dvojice Eva a Vašek opět
míří do Zábřeha, ve velkém sále kulturního domu vystoupí v neděli 19. ledna.
Manželský pár z Kotvrdovic, který letos
oslaví čtvrtstoletí na hudební scéně, patří
mezi jedny z nejúspěšnějších českých hudebních interpretů. Své publikum si dvojice získala repertoárem, do kterého řadí
především lidové písně a dechovky, ale
i trampské písně a pop music. To nejlepší od Evy a Vaška – šlágry Bílá orchidej,
Krásné chvíle, Bílé růže z Athén či Cappucino – zazní i během tříhodinového tanečního odpoledne, které začíná v 15 hodin. Je na každém, zda si vybere tanec, poslech nebo potěší své blízké písničkou na
přání. Vstupenky lze zakoupit denně od 8
do 17 hodin v infocentru.
Pohádka O pračlovíčkovi
Divadelní představení na motivy oblíbeného televizního Večerníčku čeká nejen
dětské návštěvníky kulturního domu v neděli 26. ledna. Pohádku O pračlovíčkovi
přiveze do Zábřehu populární olomoucké
divadlo Tramtarie, které se svým představením sklízí jeden úspěch za druhým, a to
nejen u nás, ale i v zahraničí. Tramtarie nabízí poučné, ale hlavně vtipné vyprávění
o tom, jak pračlovíček postavil první domeček, jak vyzrál nad tyranosaurem a jak
zjistil, že ve dvou jde všechno líp. Představení, u kterého se určitě dobře pobaví celá
rodina, začne v 15 hodin.
(red)
INFORMACE
strana 6
Zábřeh 1/2014
KULTURNÍ, SPOLEČENSKÝ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ NA OBDOBÍ 16. 1. – 1. 2. 2014
Sobota 25. ledna
Čtvrtek 16. ledna
Čtvrtek 16. ledna
CESTOU TŘÍ MONT BLANCŮ – WELZLOVÁNÍ 2014
Premiérový audiovizuální pořad Radky Štýbnarové.
Kino Retro, 18:00, vstupné dobrovolné
ZŠ Školská
Pátek 17. ledna
Výroba šperků z korálků.
Prezence (pro všechny věkové kategorie) 9:00 – 10:00 v restauraci Rafanda. Délka trati 1,5 - 6 km
v okolí Moravské Sázavy.
Start u restaurace Rafanda, 10:15
DDM Krasohled, 14:00, 50 Kč
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 3D
WELZLŮV KUFR – RECESISTICKÝ ZÁVOD – WELZLOVÁNÍ 2014
Animovaný/dobrodružný/rodinný, přístupný, dabing, USA 2013, 109 min. Kino Retro, 17:30, 130 Kč
ZPÁTKY DO RINGU
Komedie/sportovní, titulky, USA 2013, 113 min.
Prezence v restauraci Rafanda 9:00 – 13:30 či na místě startu. Zvláštní cena: nejvěrnější napodobení
zábřežského cestovatele. Vložená soutěž o Welzlovu cestovatelskou slivovici. Občerstvení pro
návštěvníky zajištěno.
Start na Humenci, 14:00
Kino Retro, 20:00, 100 Kč
ZPÁTKY DO RINGU
MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ PLES
Hraje skupina Kreyn Konice.
Komedie/sportovní, přístupný, titulky, USA 2013, 113 min.
Katolický dům, 19:30
Tradičně netradiční otevření plesové sezony v kulturním domě. Doprovodný program: barmanská
show a taneční skupina Dance Club Juniors. Výjimečná riflová výzdoba, bohaté občerstvení, originální
míchané nápoje.
Velký sál KLUBu, 20:00, 200 Kč a 250 Kč (VIP vstupenka s občerstvením)
SOBOTA PRO ŽENY
Aerobic na trampolínách s Věrou Formánkovou a další moderní cvičební aktivity pro ženy bez rozdílu
věku. Přihlášky na kontaktech: 775 915 400, 583 415 400, [email protected]
Velký sál KLUBu, 9:00 – 10:30
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE KČT ZÁBŘEH
Městský stadion, 9:00
NĚŽNÉ VLNY
Komedie, přístupný, české znění, Česko 2013, 96 min.
Sportovně recesistická akce v podobě netradičního běžeckého závodu. Prezence od 9:30 hodin ve
vinném sklípku U Navrátila. Určeno pro všechny věkové kategorie.
Serpentiny pod zámkem, start 10:00, děti a mládež do 18 let 20 Kč, dospělí 30 Kč
PUTOVÁNÍ S DINOSAURY 3D
PTAČÍ ÚLET 3D
Animovaný/komedie/rodinný, přístupný, dabing, USA 2013, 85 min.
Kino Retro, 13:00, 80 Kč/pro koledníky 50 Kč
MO KDU-ČSL
Zábřeh
Akční/rodinný, přístupný, dabing, Velká Británie/USA/Austrálie 2013, 81 min. Kino Retro, 17:30, 130 Kč
HUDEBNÍ PLES
Hrají Junior Big Band, KMČ, Méďa Band a DJ Mr. Strou.
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Bohatý program pro děti.
Katolický dům, 14:00, vstupné dobrovolné
O PRAČLOVÍČKOVI
Divadelní představení pro celou rodinu připravilo Divadlo Tramtarie Olomouc.
Velký sál KLUBu, 15:00, 60 Kč
Katolický dům, 19:30, 150 Kč
KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ
ČTYŘI DOHODY – JAROSLAV DUŠEK
Animovaný/dobrodružný/komedie/fantasy, přístupný, dabing, USA 2013, 102 min.
Kino Retro, 15:00, 80 Kč/pro koledníky 50 Kč
Divadelní záznam. Podobenství/psychologický/experimentální/komedie, přístupno od 12 let, české
znění, Česko 2006, 140 min.
Kino Retro, 20:00, 130 Kč
NEUVĚŘITELNÁ DOBRODRUŽSTVÍ TADA STONESE 3D
Neděle 19. ledna
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
Vystoupí skupiny Madalen a Vodníci Mohelnice.
Animovaný/dobrodružný/komedie/rodinný, přístupný, dabing, Španělsko 2012, 90 min.
Kino Retro, 17:30, 90 Kč/pro koledníky 50 Kč
Katolický dům, 14:30
VEJŠKA
EVA A VAŠEK
Taneční odpoledne s populární českou pěveckou dvojicí. Největší hity Evy a Vaška zazní k poslechu i k tanci,
možnost potěšit své blízké písničkou na přání. Velký sál KLUBu, 15:00 – 18:00, foyer 160 Kč/ sál 190 Kč
Komedie, přístupno od 12 let, české znění, Česko 2014, 85 min.
Krimi/drama/životopisný, přístupno od 15 let, USA 2013, 179 min.
Kino Retro, 20:00, 120 Kč
Pondělí 27. ledna
PŘÍSTUPY K PREVENCI HIV A AIDS - II. ČÁST
VLK Z WALL STREET
Interaktivní seminář. Přednáší Mgr. Marie Hojgrová.
Kino Retro, 16:30, 110 Kč
Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 9:30
Úterý 28. ledna
ZLODĚJKA KNIH
Drama/válečný, přístupno od 12 let, titulky, USA/Německo 2013, 131 min. Kino Retro, 20:00, 110 Kč
ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI PRO MAMINKY S DĚTMI
Přednáší MUDr. Hana Weinlichová.
Pondělí 20. ledna
Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 9:30
PODRAZ – FILMOVÉ VEČERY
PŘÍSTUPY K PREVENCI HIV A AIDS – I. ČÁST
Interaktivní seminář. Přednáší Mgr. Marie Hojgrová.
Úvodní slovo: Miroslav Macek. Drama/krimi/komedie, přístupno od 12 let, dabing, USA 1973, 129
min.
Kino Retro, 20:00, 80 Kč
Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 9:30
Úterý 21. ledna
Středa 29. ledna
PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ
WINTERSHOW
Pohádku připravilo Divadlo Krapet Praha. Určeno pro MŠ, I. stupeň ZŠ, děti, které nenavštěvují MŠ, i
veřejnost.
Velký sál KLUBu, 8:30 a 10:00, 45 Kč
Prezentace kroužků DDM Krasohled Zábřeh.
Velký sál KLUBu, 16:00, vstupné dobrovolné
STŘEDA, TÁTY JE TŘEBA ANEB TATÍNKU, POJĎ SI SE MNOU HRÁT
Středa 22. ledna
Program pro tatínky s dětmi.
VÝVOJ DÍTĚTE V JEDNOTLIVÝCH VÝVOJOVÝCH FÁZÍCH
Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 16:30
NĚŽNÉ VLNY
9:30 - přednáší MUDr. Bronislava Rozehnalová.
Komedie, přístupný, české znění, Česko 2013, 96 min.
MASÁŽE DĚTÍ S PRAKTICKÝMI UKÁZKAMI
15:30 - přednáší Helena Heclová.
Animovaný/rodinný, přístupný, beze slov, Francie 2013, 80 min.
Kino Retro, 17:30, 100 Kč
Kino Retro, 17:30, 120 Kč
VLK Z WALL STREET
Hnízdo, Masarykovo nám. 7
MRŇOUSKOVÉ: ÚDOLÍ ZTRACENÝCH MRAVENCŮ
Krimi/drama/životopisný, přístupno od 15 let, titulky, USA 2013, 179 min. Kino Retro, 20:00, 110 Kč
Pátek 31. ledna
ZÁVODY V BOBOVÁNÍ A SÁŇKOVÁNÍ
HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ
Bližší informace: 606 051 486.
Dobrodružný/fantasy, přístupný, dabing, USA/Nový Zéland 2013, 161 min. Kino Retro, 20:00, 100 Kč
Místo bude upřesněno na plakátech, 10:00, 10 Kč
MRŇOUSKOVÉ: ÚDOLÍ ZTRACENÝCH MRAVENCŮ
Čtvrtek 23. ledna
Animovaný/rodinný, přístupný, beze slov, Francie 2013, 80 min.
JINÉ SVĚTY
NĚŽNÉ VLNY
Vernisáž výstavy fotografických Land artů výtvarnice Věry Lukášové. Vystoupí hudební duo Sestry
Lukášovy. Výstava potrvá do 9. března 2014.
Galerie kina Retro, 17:00
VYSTOUPENÍ TANEČNÍHO ODDĚLENÍ ZUŠ ZÁBŘEH
Velký sál KLUBu, 17:00
Pátek 24. ledna
BRUSLENÍ V MASKÁCH
Zábava a soutěže na ledě v maskách.
Komedie, přístupný, české znění, Česko 2013, 96 min.
TJ Sokol
Zábřeh
VŠE JE ZTRACENO
ZdP Zábřeh
GYZA
Zábřeh
Hraje kapela Triangl. Bohatá tombola. Pořádáno ve spolupráci s Mladými křesťanskými demokraty
Zábřeh. Předprodej vstupenek v recepci Charity. Katolický dům, 20:00, 100 Kč (v ceně místenka i šatna)
DS
Václav
OKRESNÍ LIDOVÝ PLES
Člověče, ponech na Bohu,
ať soudí naše viny.
Míval jsi v očích oblohu,
teď už jsi někdo jiný.
Dne 4. 1. 2014 to bylo již 11 let,
co navždy odešel
Král.
Vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinami.
HALOVÝ TURNAJ DOROSTU (1. až 3. 2.)
Tenisový turnaj pro neregistrované hráče.
Tenisová hala
Retrospektiva lezeckého a cestovatelského života Zdeňka Suchého. Přednáška, ukázka lezení, hudební
produkce, losování o ceny, občerstvení.
Kino Retro, 18:00, vstupné dobrovolné
Kino Retro, 20:00, 110 Kč
Dobrodružný/drama/akční, přístupno od 12 let, USA 2013, 106 min.
Kino Retro, 20:00, 120 Kč
VERTIKÁLNÍ SVĚT A MOJE CESTA – WELZLOVÁNÍ 2014
Rybník Oborník, 14:00, zápisné 10 Kč
Akční/drama/fantasy, přístupný, dabing, USA 2013, 119 min.
Kino Retro, 17:30, 140 Kč/rodinná sleva 1-2 děti do 15 let v doprovodu dospělého sleva 20 Kč
Kino Retro, 17:30, 100 Kč
Sobota 1. února
47 RÓNINŮ 3D
pan Karel
Kino Retro, 20:00, 120 Kč
Neděle 26. ledna
WELZLŮV BĚH DO ZÁMECKÉ BRÁNY – WELZLOVÁNÍ 2014
MO KDU-ČSL
Zábřeh
Kino Retro, 17:30, 100 Kč
RIFLOVÝ BÁL – KROKY MICHALA DAVIDA/STYL
Sobota 18. ledna
Charita
Zábřeh
Den otevřených dveří pro veřejnost, prezentace školy, pohádkové disciplíny a soutěže, společenské
setkání s učiteli a rodiči.
ZŠ Školská 11, 9:00 – 14:00
WELZLŮV KUFR – KROSOVÝ BĚH – WELZLOVÁNÍ 2014
ŠPERKOVÁNÍ
Burčáci
POHÁDKOVÁ SOBOTA
PLES ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
Odvoz do Leštiny zajištěn.
Sokolovna Leština, 19:00
GYZA PLES
Druhý ročník benefičního plesu. Hrají Moravia Big Band a Pangea – The Beatles Revival Band. Vstupenky
v prodeji v CA Awertour Zábřeh. Více informací na www.gyzaples.cz.
Velký sál KLUBu, 20:00
DIVADELNÍ PLES
Hraje Fofrovanka Uničov.
Kulturní dům Václavov, 20:00
Dne 23. ledna 2014
si připomeneme 10 let,
co nás navždy opustil
Michal Mlynář.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Rodiče a bratr
ZÁBŘEH - informační zpravodaj města Zábřeh, čtrnáctideník. Adresa redakce: Zábřežská kulturní, s. r. o., ČSA 1, 789 01 Zábřeh, e-mail: [email protected] Vydavatel: Město Zábřeh,
Masarykovo nám. 6, 789 01 Zábřeh, IČ: 00303640. Registrováno u Ministerstva kultury ČR, evidenční číslo 12891. Odpovědný redaktor: Mgr. Milan Kratochvíl, tel.: 731 109 406,
e-mail: [email protected] Příjem inzerce: Iva Kovářová, tel.: 583 411 653, mobil: 603 984 313, e-mail: [email protected] U textů označených -pr- se jedná o placenou reklamu.
Grafické zpracování a tisk: Trifox, s. r. o., Třebízského 12, Šumperk. Náklad 6 400 kusů. Neprodejné. Termín uzávěrky příštího čísla je 22. ledna 2014.
Download

Bulletin_Zabreh14_01-final.pdf2.22 MB