Číslo 21/2013
vydáno dne
20. 11. 2013
Město si podruhé vzalo úvěry na sto milionů Opravy Bezručovy ulice se protáhnou až do jara
Už druhý stomilionový úvěr na
spolufinancování kanalizace odsouhlasili
zastupitelé na svém zasedání ve středu
6. listopadu. Důvod? Úvěr, který město
odsouhlasilo v roce 2010, nebyl čerpán
a k listopadu loňského roku byl zrušen.
Město, jež přislíbilo už před šesti
lety spolupodílení se na rekonstrukci
kanalizace, tak velký objem peněz
najednou k dispozici nemá.
Zastupitelé proto schválili smlouvu
s Československou obchodní bankou,
vítězem výběrového řízení vypsaného
radnicí. Pětasedmdesát milionů korun
je určeno na spolufinancování projektu
Zlepšení kvality vod Horního Povodí
řeky Moravy – II. etapa. Tyto prostředky
budou použity k navýšení základního
kapitálu společnosti Vodohospodářská
zařízení Šumperk a podílu města. U
stejného peněžního ústavu si město vezme
také další, pětadvacetimilionový, úvěr. Z
něj město míní čerpat na úhradu nákladů
spojených s rekonstrukcí v případě,
že nebudou takzvaným uznatelným
nákladem. Měly by tedy sloužit především
k opravě komunikací a chodníků v místech
stavbou narušených.
Doba splácení v případě úvěru 75
milionů byla stanovena na deset let,
zbývajících 25 milionů má město splatit
do konce roku 2025.
Město tak dostálo svému závazku.
Definitivní jistotu, že k realizaci obrovské
akce dojde, ale zatím nemá. Kdy a zda
vůbec se rekonstrukce rozjede, dnes
vzhledem ke komplikovanosti celé situace
neví zřejmě nikdo.
(mk)
Informace z města
• Svoz bioodpadu. Poslední letošní
vývoz nádob na bioodpad proběhne v
pondělí 25. listopadu.
• Soutěž o logo 760 let. V roce 2014
si Zábřeh připomene 760 let od první
písemné zmínky. V souvislosti s připravovanými oslavami vyhlásilo Město
Zábřeh veřejnou soutěž o logo oslav
760 let města Zábřeh. Uzávěrka soutěže je 29. listopadu ve 14.00 hod., návrhy je nutno dodat osobně nebo poštou
(v zalepené obálce a označené textem
Logo 760 let města Zábřeh), popřípadě
elektronickou poštou. Bližší informace
na www.zabreh.cz.
• Žádosti o dotace. Město opět poskytne v příštím roce ze svého rozpočtu
příspěvky na jednorázové akce i na činnost organizací na základě podmínek
schválených radou města. Čas pro podání žádostí o dotace se krátí, musí být
doručeny do 30. listopadu.
(red)
Radnice má zálusk na další dvě dotace
Podáním žádostí do Operačního programu Životní prostředí pověřila odbor rozvoje a územního plánování počátkem října
rada města. Jedna z nich v případě úspěchu přinese prostředky na zateplení a výměnu oken na budově městského úřadu
na náměstí Osvobození, další se týká celkové revitalizace zeleně ve Wolkerových
sadech. „Operační program Životní prostředí je z evropských dotací městem využíván nejčastěji. Jeho výhodou jsou průběžné výzvy a podpora projektů v oblasti
rozsáhlejší péče o městskou zeleň, kterou
by město stejně muselo provádět, či zateplování, které přinese úspory. Nevýhodou je
potřeba projekty předfinancovat a náročnější administrativa,“ okomentoval zámě-
ry města starosta František John.
V letošním roce je z tohoto programu
realizován projekt Zateplení obvodových
konstrukcí a výměna otvorových výplní
ZŠ Severovýchod. Na příští rok se připravuje veřejná soutěž na dva projekty, které
již byly fondem akceptovány k podpoře
a jejichž financování následně schválilo
zastupitelstvo města. První má zajistit celkovou obnovu dřevin v parku u horního
kostela, druhý vybudovat zázemí pro ekologickou výchovu v areálu MŠ Strejcova.
Současně se po závěrečných kontrolách ze
strany fondu dokončuje administrace již
realizovaného projektu Revitalizace významného krajinného prvku alej na hrázi
v Zábřehu.
(red)
Policisté se zaměřili na zajištění domů
V pátek 25. října proběhla na Zábřežsku akce zaměřená na prevenci majetkové
trestné činnosti, především vloupání do
domů, sklepních kójí, garáží atd. V rámci
akce policisté kontrolovali zajištění vstupů do panelových domů a sklepních kójí
na sídlištích Severovýchod, Krumpach a
Výsluní a také v Postřelmově.
Policisté kontrolovali i zajištění řadových garáží na ulicích Dvorská, U Dráhy
a Na Křtaltě, žádné narušení kontrolovaných objektů nezjistili.
Podobné akce budou probíhat i nadále,
a to na teritoriu celého okresu.
(red)
Problémy s Bezručovou ulicí zimou neskončí. Původně plánovaný listopadový
termín dokončení se odkládá až na jaro,
řidiči se tak musí připravit na další měsíce bláta a kličkování po hrbolech mezi
mechanismy. Komplikovaná situace dráždí občany a nenechává klidným ani vedení města, děním na Bezručově ulici se tak
na svém zasedání zabývali i zastupitelé.
Jak vysvětloval starosta František John,
nejedná se o investiční akci města, ale společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk (VHZ). Ta zde provádí rekonstrukci
kanalizace a vodovodu poté, co navázala
na rekonstrukce rozvodů plynu. Současně probíhá úprava křižovatky Bezručovy
a Dvorské ulice.
Práce na křižovatce, které provádí společnost EKO servis, jsou již hotové, chybí
položení finálního povrchu – to je ale vázáno na dokončení prací spojených s rekonstrukcí kanalizace.
„Jsme z toho nešťastní. Při kontro-
le jsme zjistili, že práce nejsou dodavatelskou firmou prováděny v požadované kvalitě, obrátili jsme se tedy na společnost VHZ s žádostí o nápravu stavu.
Po jednáních, kdy se zvažovalo i odstoupení od smlouvy, nakonec dodavatelská firma práce dokončí, jenže předělávky zároveň způsobují prodlužování termínů,“ neskrýval nespokojenost František
John. Vedení města se proto tlakem na
VHZ snaží minimalizovat dopad na občany. V případě tak velkého objemu prací
je to ale velmi náročné. „Snažíme se připravit na Bezručově ulici přes zimu alespoň položení provizorního asfaltového
povrchu tak, aby komunikace v zimě vůbec šla udržovat,“ vysvětloval starosta.
Důvodem vzniklého problému, jak na zastupitelstvu rovněž zaznělo, je zákon o zadávání veřejných zakázek. Podle toho
musí zadavatel vybrat firmu s nejnižší nabídkou, a to i v případě, že od počátku panují obavy o kvalitě dodaného díla. (mk)
Město podalo ústavní stížnost, ale chce i jednat s Wanemi
Podání ústavní stížnosti proti postupu
Nejvyššího soudu, ale i jednání se
zástupci Wanemi – tak rozhodli na svém
listopadovém zasedání zastupitelé. Ti
zareagovali na usnesení Nejvyššího
soudu, který v říjnu rozhodl ve věci
prodeje pozemků v průmyslové zóně
Leštinská ve prospěch Wanemi.
Jak uvedl Vladimír Soukup z advokátní
kanceláře hájící město, zastupitelé se
nevystavují žádnému nebezpečí. Zároveň
zaznělo, že pro město jde o poslední šanci
zvrátit pro něj zatím nevýhodnou situaci.
Pozemky na Leštinské sice podle soudu
Wanemi nabylo oprávněně, cesta k jejich
vlastnictví je ale nadále komplikovaná.
Nedořešeno je totiž zavkladování
pozemků a bez zápisu do katastru
nemovitostí pozemky získat nelze.
Zastupitelé se zabývali rovněž výzvou
k úhradě dlužné pohledávky, v níž
společnost Wanemi vyzvala město na
základě uzavřené smlouvy o spolupráci k
úhradě čtyř milionů korun s tím, že tuto
výzvu město neuznává.
Kromě odvolání k Ústavnímu soudu
zastupitelé probírali i možnost jednání
se zástupci Wanemi, nakonec takřka
jednomyslně pověřili starostu města
pozvat je na zasedání rady města. Od
tohoto setkání očekávají především
seznámení se s možnými způsoby řešení
oboustranně komplikované situace.
Zástupci společnosti proto byli pozváni
na jednání rady v úterý 12. listopadu,
kam se ale nedostavili s odkazem na příliš
krátký interval mezi doručením pozvánky
a vlastním jednáním.
(red)
strana 2
KRÁTCE ZE
ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo města se na svém 27. zasedání ve středu 6. listopadu usneslo mimo
jiné na následujících materiálech:
• Schválilo XI. změnu rozpočtu města
roku 2013.
• Schválilo aktualizaci rozpočtového
výhledu města Zábřeh na roky 2014 a
2015 a vzalo na vědomí, že do rozpočtů
a následujících let bude zahrnován závazek splácení úvěrového limitu ve výši 75
milionů Kč na období do 25. 12. 2024
a 25 milionů na období do 25. 12. 2025
určených na financování nákladů rekonstrukce a výstavby.
• Schválilo smlouvu o finančním příspěvku na kompenzaci nákladů závazku
veřejné služby uzavíranou mezi městem
a společností Zábřežská kulturní, s. r. o.
(příspěvek bude poskytnut v roce 2014
maximálně ve výši 2,5 milionu Kč) a se
společností EKO servis Zábřeh s. r. o. pro
zajišťování činností spojených s provozováním městského plaveckého areálu
(příspěvek v roce 2014 bude ve výši maximálně 4 miliony Kč).
(Dokončení v příštím čísle. – red–)
Zábřežský saunér míří
mezi světovou špičku
Mezi pětici nejlepších saunérů na světě
se může probojovat zábřežský Jiří Sonntag, saunér Relax centra Kolštejn. Ten
se svým vystoupením v německém Eibenstocku dostal mezi nejužší špičku a byl
nominován mezinárodní porotou společně
s dalšími dvaceti saunéry do soutěže Saunový animátor 2014 – Ti nejlepší.
Zda se skutečně dostane mezi nejlepší,
tomu může napomoci i veřejnost pomocí
e-mailového hlasování. Jak konkrétně?
Zasláním e-mailu na adresu [email protected] s textem MEIN BELIEBTESTER
SAUNAANIMATEUR IST JIŘÍ SONNTAG - RELAX CENTRUM KOLŠTEJN,
do předmětu e-mailu napište jméno Jiri
Sonntag. Hlasování o postup do užšího
výběru pěti nejlepších saunérů, kteří se
utkají o titul Zlatého animátora roku 2014,
bude probíhat do 21. prosince. Hlasovat
vícekrát z jedné e-mailové adresy není
možné.
Hlasující nepřijdou zkrátka. Zadají-li
při hlasování na adrese [email protected]
com do kopie také email Jiřího Sonntaga
[email protected], budou zařazeni
do slosování o permanentku na deset vstupů do Vitálního světa.
(red)
Olomoucký kraj se představil
diplomatům v Berlíně
Šest stovek hostů z řad zahraničních
diplomatů i představitelů domácí politiky
a průmyslu přijalo pozvání českého velvyslance v Německu Rudolfa Jindráka u příležitosti státního svátku České republiky.
Přítomné pozdravila náměstkyně hejtmana Yvona Kubjátová, která přítomným
představila Olomoucký kraj, jeho atraktivity, minulost i současnost a pozvala přítomné k jeho návštěvě.
Kraj se na české ambasádě v Berlíně
prezentoval nejen prostřednictvím videa
a propagačních materiálů, ale především
gastronomií, která byla zcela v jeho režii. Hosté tak mohli mj. ochutnat regionální speciality v podobě jablkových knedlíčků s malinami Koliby Bozeňov, slezských
tvarohových knedlíčků Vily Elis z Jeseníku atd. Za zajištění slavnostní recepce,
která se konala 24. října, poděkoval zástupcům Koliby Bozeňov hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil.
(red)
ZPRAVODAJSTVÍ
Prostory muzea nestačily zájemcům o novou publikaci
Mimořádný zájem provázel křest nové
publikace Závořice – Příběh vesnice zatopené rybníkem. Zábřežské muzeum
ožilo touto slavnostní událostí ve středu
13. listopadu. Úvodní slovo pronesené
starostou města Zábřeha a předsedou
Mikroregionu Zábřežsko Františkem
Johnem, ředitelkou šumperského muzea Marií Gronychovou a autorem knihy Zdeňkem Doubravským (na snímku
vpravo), historikem muzea v Šumperku, dobově dokreslila středověká hudba pedagogů a žáků zábřežské ZUŠ.
Autorovu přednášku Osudy obyvatel
Závořic a problematická stavba závořického rybníka, která následovala po
slavnostním uvedení knihy, si mohlo poslechnout asi šedesát návštěvní-
ků, více jich prostory muzea nepojmuly. Všem,
kteří se už dovnitř nedostali,
proto
nabídlo
muzeum opakování přednášky
o týden později,
ve středu 20.
listopadu. Zdeněk Doubravský
návštěvníkům
předložil ucelený obraz historie
zaniklé vsi ležící
mezi Zábřehem a Postřelmovem, která
musela ustoupit stavbě rybníka. V přednášce především uváděl na pravou míru
zkreslené informace předávané prostřednictvím známé pověsti o Jiřím Tunklovi
zapřaženém v ďáblově pluhu. Návštěvníci se tak díky precizní práci badatele
i nezvykle velkému množství dobových
písemných materiálů mohli důvěrně seznámit s dobovými reáliemi a dějinami
vesnice, která před více než pěti sty lety
zmizela.
Knihu vydal Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko ve spolupráci s Vlastivědným muzeem v Šumperku a s podporou
Olomouckého kraje, k dostání je v infocentru, Knihkupectví Patka, recepci Charity a Trafice Jiří Vít – Postřelmov. (mk)
Představujeme zábřežské firmy: REPARTO Zábřeh s. r. o.
Společnost REPARTO Zábřeh s. r. o.
vznikla v roce 2012 s cílem poskytovat
pracovní uplatnění na trhu velmi ohrožené sociální skupině, lidem se zdravotním
znevýhodněním. Přestože jde o „novou“
společnost, má za sebou dlouholetou zkušenost – REPARTO je totiž převedeným
dřívějším úsekem chráněných dílen a pracovišť, které pod Charitou Zábřeh vznikly
již v roce 1999. Celoročně firma zaměstnává 22 osob, na přelomu léta a podzimu
pak až 70 dalších sezónních pracovníků.
REPARTO Zábřeh s. r. o. je koncipována
jako sociální firma, její výtěžky jsou po
zdanění reinvestovány zpět do firmy. Jejím vlastníkem je z 90 % Charita Zábřeh
a z 10 % Arcidiecézní charita Olomouc.
Práci lidí se zdravotním znevýhodněním
přibližuje jednatel společnosti Bc. Jiří
Karger.
Jak se rozděluje vaše činnost a jaké výrobky nabízíte?
V Zábřehu má REPARTO chráněné
pracoviště na nádraží Českých drah, kde
provozuje veřejné toalety. Hlavní činnost
je směřována na Mohelnicko. V Paloníně
je obsahem činnosti balení cukru do HB
dutinek. Balený cukr s reklamním potiskem dodáváme restauracím v celé ČR.
Dále zpracováváme zakázky průmyslových kompletací – jsme partneři společností SIEMENS Mohelnice, OP papírna
Olšany, Slovácké strojírny či FEDOG.
V Paloníně je i ruční výroba zdobených
svící, které sami uvádíme na trh a jež mají
ocenění JESENÍKY originální produkt.
Naše svíce jsou vhodné pro různé příležitosti, zhotovujeme na ně znaky obcí, logotypy, slogany firem, umíme na ně přenést
jakýkoliv motiv. Většinu našich výrobků
lze zakoupit v internetovém obchodu
www.charitazabreh.com/eshop.
V Lošticích pak v chráněné dílně balíme jednodruhové ovoce (i v bio kvalitě),
potravinové doplňky a polévkové směsi,
zeleninu nebo koření. Také zde kompletujeme košíky se sušeným ovocem pro fir-
mu HOPI POPI a. s., většina této produkce
míří do zahraničí – do Rakouska či Polska.
Jaké jiné výhody mají vaši odběratelé?
Pro své odběratele je REPARTO subjektem, který jim poskytuje možnost „náhradního plnění“ povinnosti zaměstnávat
osoby se zdravotním postižením povinným podílem (4% z přepočtených úvazků). Veškeré práce pro objednatele tak vyjdou o třetinu levněji, než kdyby je dělali
sami svými zaměstnanci. V tomto režimu
dokážeme také navrhnout, vyrobit a dodat
cukříky s reklamním potiskem firmy, které jsou v dnešní době žádané a současně
finančně dostupné.
Kolik výrobků celkově dokáže firma za
rok zpracovat?
Když nepočítáme služby, ročně rukama našich zaměstnanců projde více než
6 milionů výrobků. Může to být však zavádějící číslo, malé dutinky cukříků totiž
přibývají podstatně rychleji než polepené
izolační sady do rozvaděčů, kde se na jednom kusu pracuje i více dní.
Zpracovávali jste svíce pro nějaké významné osobnosti?
Podle fotografie jsme zpracovávali velice náročný motiv dominanty Hradčan pro
prezidentskou kancelář. Dodávali jsme
také velkolepě zdobenou svíci pro Svatého otce při jeho oficiální návštěvě České
republiky v roce 2009. Na Velikonoce pak
dodáváme paškály více než třem stům
kostelů, kaplí a farností u nás i na Slovensku.
(red)
Zábřeh 21/2013
Z ČINNOSTI MĚSTSKÉ
POLICIE
V říjnu strážníci odchytili dvanáct psů a
zajistili dva opilce, kteří skončili na záchytce. Městská policie řešila také pětadevadesát přestupků, kromě toho zasahovala
i u následujících případů:
• V restauraci U Bořin zakročila hlídka
10. října poté, co se zde ukázal podnapilý
muž zraněný na obou rukou. Podezření, že
si zranění způsobil při dopravní nehodě, se
potvrdilo, hlídka zjistila, že do budovy kotelny na Krumpachu narazil automobil.
Jeho řidič zadržený v restauraci nadýchal
1,5 promile alkoholu v dechu. Pachatel
byl předán k dalšímu řešení Policii ČR.
• Plné ruce práce měl o půlnoci 14. října
pracovník ostrahy na nádraží ČD. Po kolejích totiž pobíhali muž a žena a nereagovali na upozornění, že je může srazit vlak. Až
přivolané hlídce se podařilo zklidnit manželský pár, který tímto způsobem řešil své
osobní problémy.
• Hned dvakrát museli strážníci pacifikovat muže, který brzo ráno napadl ženu na
ulici 28. října. Přivolaná hlídka prchajícího muže zadržela, protože nebyl schopen
prokázat svoji totožnost, odvezla ho na
obvodní oddělení Police ČR ke zjištění totožnosti. Zde byl muž propuštěn a věc předána přestupkovému oddělení. Jedna lekce ale nestačila, za půl hodiny muž napadl
další ženu. Hlídka použila pouta a znovu
jej předala Policii ČR, která muže zajistila.
(red)
Gymnázium zve nejen na
přijímačky nanečisto
Možnost vyzkoušet si přijímací zkoušky nanečisto a seznámit se s chodem školy nabízí ve čtvrtek 5. prosince zábřežské
gymnázium. Návštěvníci z řad zájemců o
studium, žáci 5. a 9. tříd základních škol,
si mohou v době od 8.00 do 12.30 hodin
vyzkoušet testy velmi podobné těm, které
na ně budou čekat při skutečném přijímacím řízení. Rychle se dozví také výsledky,
zveřejny budou bezprostředně po zpracování na webových stránkách školy http://
gyza.cz.
Na návštěvníky ale nečeká zdaleka jen
testování znalostí. Na gymnáziu získají
informace o studiu a přijímacím řízení,
mají možnost prohlédnout si školu a v neposlední řadě navštívit probíhající výuku.
V rámci Dne otevřených dveří na škole
proběhne i Den tvořivosti. Studenti zde
budou až do 14 hodin představovat své
výtvarné, fotografické či literární práce,
hudební dovednosti a výsledky své manuální tvořivosti. Prezentovat budou také
roboty z lega řízené počítačem, s nimiž
slaví úspěchy v celorepublikové soutěži.
(red)
Náměstí Osvobození
znovu provoní punč
Už v sobotu 23. listopadu se opět po
roce otevře v Zábřehu na náměstí Osvobození vánoční stánek se svařeným vínem a punčem. Jeho otevření na sklonku loňského roku přilákalo řadu zájemců,
kteří tak mohli celý měsíc nasávat vánoční atmosféru.
Letos je pro zákazníky připraven opět
svařák z červeného vína i punč s ovocem.
Do punče si bude moci každý zvolit „náplň“ nejen v podobě tradičního rumu, ale
nově také vodky, slivovice nebo griotky.
Připravena je rovněž nabídka nealkoholická v podobě několika druhů čaje
či kávy. Otevřeno bude denně až do 23.
prosince, a to od 10 do 19 hodin. (red)
INZERCE
Zábřeh 21/2013
Sleva 10 %
na permanentky
Zábřeh, Valová 8
nový dům Nároží Valová – 1.patro
Kruhový trénink pro ženy
ženy,, dostane vás rychle do formy
– vstup časově neomezen.
LISTOPADOVÉ NOVINKY:
Každé pondělí 17.30 - 18.30h. SUPER BŘICHO S Danou
Každý čtvrtek 18.30 - 19.30h. PILATES s Terezou
při předložení
tohoto
inzerátu.
Platnost kupónu
do 31. 12. 2013
PROSINCOVÉ NOVINKY:
sobota 14.12. 2013 10:00-17:00 MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
cvičení, líčení Mary Kay, ochutnávka řeckého vína atd.
strana 3
Staňte se naším zákazníkem a získejte zajímavé BONUSY!
slevy na: pohonné hmoty - mytí vozidla - 5% náhradní díly - 10% servisní práce
NORD OIL s.r.o.
Čerpací stanice
Automatická mycí linka Christ se spodním mytím
2 velkoplošná stání pro vysokotlaké ruční mytí - mytí do -20°C
Vysavač
Přivítáme Vás v pěkném moderním komplexu
s možností občerstvení.
Těšíme se na Vaši návštěvu!!!
NORD OIL s.r.o. - tel.: 604 273 215
G v provozu!
LP
E
IC
N
TA
S
Í
C
A
P
ER
Č
Nově
Autoser vis
AUTO KELLY
kontakt: 732 123 945
www.fitlady.webnode.cz
veškeré servisní práce, včetně výměny autoskel,
montáž TZ, příprava a provedení STK+emise,
klimatizace, dezinfekce, geometrie
objednejte si u nás nd za stejné ceny
jako na internetu www.autokelly.cz
AUTO KELLY - tel.: 604 273 215, 603 791 493
Postřelmovská 33, Zábřeh 789 01, www.autozabreh.cz
Rozšiřujeme provoz - hledáme servírky,
číšníky na hlavní prac. poměr i výpomoc!
@
strana 4
INZERCE
Zábřeh 21/2013
www.urytirezabreh.cz
Nová stylová
Restaurace u Rytíře
Na Hejtmance 5, Zábřeh
denní menu · domácí kuchyně
Nabízíme prostor pro pořádání rodinných oslav, firemních večírků, svateb.
provozní doba 10:00 - 22:00 hodin
Tel.: 731
714 100
www.vsps-su.cz , telefon 583 326 240
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Šumperk, Gen. Krátkého 1, 787 29 Šumperk
zve všechny zájemce o studium na
TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
2. 12. – 6. 12. 2013 od 9,00 do 17,00 hodin (pátek 9,00 – 12,00 hod.)
Ve školním roce 2014/2015 otevíráme tyto obory vzdělání na střední průmyslové škole:
◘ 82-41-M/04 Průmyslový design
◘ 18-20-M/01 Informační technologie
◘ 23-41-M/01 Strojírenství
◘ 82-41-M/05 Grafický design
◘ 26-41-M/01 Elektrotechnika
◘ 78-42-M/01 Technické lyceum
Těšíme se na vás! Přijďte si prohlédnout školu a zapojte se do naší internetové soutěže.
Více informací o soutěži při prohlídce školy. Soutěž je dobrovolná, cena jistá!
Ředitel školy: Ing. Petr Vepřek
Informace podá: Ing. Ilona Opatovská, telefon: 583 326 219, e-mail: [email protected]
INZERCE
Zábřeh 21/2013
Život je nevyzpytatelný. Můžete si vše naplánovat do posledního detailu, ale pak najednou přijde něco, co vaše plány změní. A tak se může stát, že si vezmete úvěr, jste
odhodláni splácet včas, ale kvůli nečekané události vám najednou na pravidelné splátky nezbudou peníze. „Máme pro vás dobrou zprávu. S Flexi půjčkou od ČSOB můžete
zdarma přerušit nebo snížit splátky,“
říká Ing. Jiří Malec,
ředitel pobočky ČSOB v Zábřeze.
KONTAKT:
Otevírací doba:
ČSOB pobočka Zábřeh
Žižkova 2309/33a
tel.: 583 480 611, e-mail: [email protected]
po, st 8:00-12:30, 13:30-17:00
út, čt 8:00-12:30, 13:30-15:00
pá 8:00-12:30, 13:30-16:00
KADEŘNICTVÍ
EŘNICTVÍ
ŘNICTVÍ DÁMSKÉ
ÁMSKÉ A PÁN
PÁNSKÉ
Havlíčkova 28, Zábřeh
Nabízí své služby i bez objednání předem
stříhání- barvení- trendy účesy
HLEDÁME manikérku na ŽL
s nástupem ihned!
Petra Kubalíková tel. 737 651 400 -
Veronika Pavlíková
tel. 776 559 754
Než podepíšete úvěrovou smlouvu,
porovnejte si více půjček. Zaměřte se nejen na výši pravidelných poplatků a na
celkové náklady na úvěr, ale především
na to, jak umí půjčka reagovat na různé
životní situace. Spoustu výhod v tomto
směru nabízí novinka na trhu- Flexi
půjčka od ČSOB, která zdarma nabízí okamžitou reakci na nepředvídatelnou životní situaci. Rodina se může dostat do problémů se splácením například proto, že jeden z partnerů je dlouhodobě nemocný, a v rozpočtu tak chybí
jeho příjem. Flexi půjčka v těchto případech umožní nastavit parametry tak, aby
mohl klient dál v klidu splácet. Výhodou
je, že v rámci flexi balíčku služeb může
klient požádat o snížení splátek kdykoliv
během splácení. „Další možnost, kterou
mohou lidé při dočasném nedostatku financí využít, je přerušení splácení, a to
až na dobu tří měsíců,“ popisuje výhody
úvěru od ČSOB Jiří Malec
strana 5
Někdo se ale může dostat do opačné
situace, pak může část dluhu splatit dřív
než v původně plánované době splatnosti. Klient totiž může celkem třikrát za celou dobu trvání úvěru provést mimořádnou splátku nebo využít možnosti navýšení měsíčních splátek. Dobrou zprávou
je, že snížení či zvýšení splátek je možné provádět zcela zdarma. To samé platí
i o jejich dočasném přerušení a předčasném splacení.
„Navštivte pobočku v Zábřeze, rádi
vám poradíme, jak si převést stávající
úvěry na Flexi půjčku a získat nové volné
peníze se současným snížením splátek,“
končí pozváním do pobočky ČSOB v Zábřeze ředitel pobočky.
Reprezentativní příklad ČSOB Flexi půjčky na cokoliv:
Při výši úvěru 100 000 Kč a době splácení 48 měsíců
je úroková sazba 14,9 % p. a., RPSN 17,4 %, výše měsíční
splátky 2 779 Kč a celková částka splatná klientem
je 136 320 Kč. Při výpočtu RPSN byl započítán poplatek
za platbu inkasa 6 Kč a cena konta 55 Kč za měsíc.
Výše splátky platí za předpokladu čerpání úvěru 15. den
v měsíci s první splátkou 15. den měsíce následujícího.
strana 6
INZERCE
Oční optika OPTOMEDIC DD, s.r.o.
Valová 8, Zábřeh n. Moravě,
Tel: 774 959 533
Zábřeh 21/2013
Zábřeh 21/2013
Izer to v Zábřehu
pěkně rozjede
Spoustu zábavy a hezkých písniček
v podání Zdeňka Izera nabídne zanedlouho kulturní dům. Do Zábřeha dorazí bavič, moderátor a příležitostný
herec v úterý 26. listopadu.
Diváci se mohou těšit nejen na Izerův nezaměnitelný humor, ale i řadu
písniček, které zazpívá spolu se svým
hostem, výbornou zpěvačkou a finalistkou první hudební televizní soutěže
SuperStar Šárkou Vaňkovou. V pořadu s názvem Turné čtyř můstků uvidí
návštěvníci dohromady čtyři scénky.
„Bude to například parodie známého
televizního pořadu Hlas ČeskoSlovenska nebo scénka z prostředí sociálního
úřadu. A tyto scénky jsou prokládané
duety, ve kterých Zdeněk se Šárkou
vtipně imitují české a zahraniční zpěváky a zpěvačky,“ vysvětlil Izerův manažer Jiří Havel.
Populární showman Zdeněk Izer,
který je původním povoláním automechanik, oslavil v září sedmačtyřicáté narozeniny. Bavič, který na potkání sype z rukávu kvanta vtipů, byl komikem už v dětství. Do povědomí veřejnosti se dostal zejména ve dvojici
s Markem Dobrodinským, vystupoval
v mnoha úspěšných televizních pořadech, jakými byly Jen blbni! Na Palmě! či Telebazar.
(red)
Vánoční koncert Orchestru
Václava Hybše
Tradiční vánočně komponovaný
a aranžovaný koncert orchestru pod
taktovkou Václava Hybše se letos
uskuteční v Zábřehu ve čtvrtek 5. prosince. Václav Hybš přiveze do kulturního domu jako hlavní hosty Pavlínu
Filipovskou a Karla Štědrého, kteří
stáli u zrodu divadla Semafor a během
své dlouhé a úspěšné kariéry spolupracovali se všemi předními hudebními tělesy naší populární scény. V pořadu účinkuje také Lucie Zemanová,
Marie Lulková, Václav Dufek a Štěpán Růžička. K zakoupení je posledních asi sto volných vstupenek. (red)
Tip na zajímavý vánoční
dárek: poukaz na kulturu
V těchto dnech zahájila Zábřežská kulturní prodej vánočních dárkových poukazů. Pokud si lámete hlavu nad tím, co darovat pod stromeček
svým blízkým, můžete mít po starostech. Stačí navštívit infocentrum ve
foyer kulturního domu a zakoupit dárkový poukaz na akce pořádané v kulturním domě nebo na filmová představení v kině Retro.
Hodnotu poukázky si přitom můžete
vybrat podle svých možností, a to ve
výši 500, 1.000 nebo 1.500 korun. Při
zakoupení poukazu v hodnotě tisíc korun a vyšší přitom automaticky získáte slevu 10 % z ceny vstupenky. Z poukazu bude po celý rok 2014 hodnota vstupenek u vybraných pořadů postupně odečítána, a to až do úplného
vyčerpání předplacené částky.
A určitě bude z čeho vybírat. „Zábřežská kulturní právě zahájila prodej
vstupenek na celou řadu zajímavých
pořadů. Doporučit mohu například
vystoupení Evy a Vaška, Michala Nesvadby, Riflový bál se skupinou Kroky Michala Davida, což je v současnosti nejoblíbenější revival známého
hitmakera, nebo koncert Věry Špinarové. Lahůdkou jistě bude představení Divadla Járy Cimrmana či hudební recitál Michala Horáčka,“ uvedl
ředitel Zdeněk David. Více informací
o nabídce kulturního domu pro první
měsíce roku 2014 přineseme v příštím
čísle zpravodaje.
(red)
KULTURA
Václav z Václavova přinesl i loučení se zábřežským
divadelním souborem
Přesto, že se letošní celostátní přehlídka neprofesionálních divadelních souborů O Václava z Václavova rozšířila o
zábřežské pódium, nestačilo to. Zájem o
stále prestižnější akci je takový, že organizátoři opět museli některým souborů
odříct účast.
První část přehlídky odstartovala
v zábřežském kulturním domě v pátek
8. listopadu černou komedií Ryba ve
čtyřech divadelní společnosti Šok Staré
Město pod Sněžníkem. Slavnostní zahájení soutěže přišlo na řadu o něco později, před uvedením muzikálu Maškaráda
v podání přerovského divadla Dostavník. Po vystoupení lesních rohů v po-
dání žaček ZUŠ k četným hostům a divákům v sále promluvil
starosta města František John i
václavovský principál Josef König (na snímku). Zahájení ale
mělo i nádech nostalgie, uspořádáním zábřežské části festivalu
svou činnost definitivně ukončil
místní divadelní soubor. Nemálo
jeho členů ale na prknech, která
znamenají svět, pokračuje, a to
právě v řadách václavovských
ochotníků. Sobota přinesla další
představení, a to komedii Amant
divadelní společnosti Blud v tyátru z Bludova a hororový příběh
Žena v černém, kterým se prezentoval
brněnský Amadis.
Třetí den divadelní festival pokračoval představením určeným především
pro děti, hojně navštíveným pohádkovým muzikálem Princové jsou na draka
v podání Divadla Stodola z Jiříkovic.
Následující víkend se přehlídka přesunula na domovskou scénu do kulturního domu ve Václavově, kde se představilo dalších jedenáct souborů. Ty se
utkaly nejen o hlavní cenu, sošku Václava, ale i cenu diváků malého Václavíka.
Toho si ze zábřežské části přehlídky odnesl Amadis. Konečné výsledky přinese
další číslo zpravodaje.
(mk)
Hřebejkovo Musíme si pomáhat nabídne
pohled do historie
Ve zcela novém kabátě ožil na jevišti
pražského Divadla Na Jezerce příběh o
tom, jak si Češi umějí pomáhat. Tragikomickou zápletku, která nabídne děj odehrávající se za protektorátu na českém
maloměstě a především výbornou podívanou, uvede kulturní dům v pondělí 25.
listopadu.
Autor scénáře známého filmu Musíme
si pomáhat Petr Jarchovský zpracoval text
do divadelní podoby speciálně pro Jezerku a režie se ujal spoluautor textu Jan Hřebejk. Děj tragické komedie z období druhé světové války se však v mnohém liší od
filmové podoby ověnčené pěti Českými
lvy a nominací na Oscara. U Hřebejkova
divadelního ztvárnění příběhu přibyla nejen dynamika, ale také komické výstupy,
které mají z diváků sejmout tíhu tématu.
Na první pohled zaujme nejen titul, ale
i hvězdné herecké obsazení. Jiří Macháček coby Josef Čížek žije mezi zbabělostí
a statečností, jež u něho nakonec převládne. Jeho žena, kterou civilně a přirozeně
ztvárnila Lenka Vlasáková, vévodí jevišti
klidem a stoickou vyrovnaností. Miroslav
Vladyka coby Horst Prohazka si užívá roli
hloupého a slizkého přisluhovače nacistů,
který střídavě škodí a pomáhá. „Představení stojí právě na interakci Čížkových a
Prohazky a na excelentních hereckých výkonech,“ hodnotí hru Vratislav Jarmar ze
Zábřežské kulturní.
Čechům blízký příběh, výborné ztvárnění rolí a propracovaná režie Jana Hřebejka dělá z Musíme si pomáhat titul, který by si neměl nechat ujít žádný z příznivců kvalitního divadla.
(red)
Tunklův dvorec teď patří hlavně přírodě
Na „domácí půdě“ se ve čtvrtek 7. listopadu představil kurátor Galerie Tunklův
dvorec Josef Macek a jeho žák Rostislav
Knápek.
Josef Macek se malování věnoval už
v mládí, později se mu ale vzdálil – přednost dostal sport a správa obce, v čele Bušína stál od roku 1981 až do roku 1999.
K paletě se vrátil až v roce 2005, po více
než pětatřiceti letech. V Galerii Tunklův
dvorec se představil především s krajinami. Nejde v nich ani tak o zachycení
konkrétního místa, jako spíš pocitu, hry
barev v přírodě… Další výraznou součástí
vystavených Mackových děl jsou zátiší,
především s motivy květin.
Protipólem realistických Mackových
děl jsou akvarely Rostislava Knápka, který naopak začal tvořit teprve před rokem.
Jeho obrazy zaujmou výraznou barevnos-
tí, bohatou strukturou i schopností přinutit
návštěvníka ve zdánlivě chaotickém tvaru
hledat a nacházet různé motivy.
Výstavu obou výtvarníků doplnila
v minigalerii dílka žáků ZŠ Školská, výstava je k vidění do 29. listopadu.
(mk)
KRÁTCE
Beseda o Hitlerově tajemství
Ve středu 27. listopadu se od 16 hodin
ve studovně městské knihovny uskuteční
beseda, na niž přijal pozvání badatel a spisovatel Milan Zach Kučera. Ten představí
svou poslední knihu Největší tajemství
třetí říše. Autor přijde popovídat o tajemství posledního bunkru Adolfa Hitlera a
podzemních areálů nedaleko Broumova.
Zváni jsou nejen registrovaní čtenáři, ale
všichni, které zajímá historie a především
válečné období. Vstup zdarma.
Vystoupení Dance Club
Juniors ve znamení jubilea
Už podesáté budou poslední listopadový pátek patřit prkna kina Retro tanečnicím ze zábřežské skupiny Dance Club
Juniors. Tentokrát si děvčata pro své příznivce připravila skladby od zpěvaček
Pink, Geri Halliwell či Radúzy, zazní i
hity z muzikálů Moulin Rouge či Footloose. „Letos slavíme i malé narozeniny. Je
to už patnáct let, co jsme skupinu založili.
Je tedy nasnadě, že se vrátíme i k některým
úspěšným skladbám z minulosti,“ uvedla
k vystoupení vedoucí Marie Novotná. S
několika choreografiemi se představí i
hostující juniorská skupina DCJ 2 a dospělácký Dance Club. Jubilejní Ryze komorní
záležitost startuje v kině Retro v pátek 29.
listopadu v 18 hodin, vstupné činí 50 Kč.
Tunklův kapr připlave do Kaťáku
Spolek Metoděj zve na sobotu 30. listopadu k přátelskému posezení při již
tradiční akci nazvané Tunklův kapr. Ta je
vyvrcholením Zábřežských podzimních
slavností pořádaných za finanční podpory
Města Zábřeh a Olomouckého kraje. Jak
už sám název akce napovídá, nabízet se
bude tradiční smažený kapr, ale k ochutnání bude například i uzený tolstolobik,
pstruh na másle či jiné rybí speciality.
K příjemné pohodě jistě přispěje i spousta příjemných country melodií v podání
skupiny Kamarádi. Začátek ve 14 hodin,
vstupné dobrovolné.
Mikuláš na náměstí
Všechny děti, jejich rodiče a známé zve
Spolek Metoděj na neděli 1. prosince na
tradiční Setkání s Mikulášem. Již v 15
hodin odstartuje na Masarykově náměstí
kulturní program, bude otevřena Nebeská pošta, u které děti mohou odevzdat
obrázky a psaníčka pro Ježíška. Čekání
na Mikuláše si malí i velcí budou moci
zpříjemnit nákupem vánočního zboží u
přítomných stánkařů, tradičního svařáku
nebo třeba ochutnávkou domácí zabijačky.
Celá akce vyvrcholí příchodem Mikuláše
a jeho družiny v 16.30 hodin a následnou
nadílkou.
Schola gregoriana v adventu
Zábřežské vítání adventu 2013 doplní
již tradičně v předvánočním čase koncert
Scholy Gregoriany Pragensis. Ta přichází s jedinečným adventním programem
Adventus Domini, na němž zazní české
a latinské roráty 15. a 16. století. Koncert
se uskuteční v pondělí 2. prosince od 18
hodin v kostele sv. Bartoloměje. Vstupné
dobrovolné.
Metoděj – voják a biskup
Absolventky chystají už druhý ples gymnázia
Po veleúspěšné letošní premiéře připravují absolventky zábřežského gymnázia
na příští únor další Ples Gymnázia Zábřeh.
Ten má umožnit setkání se spolužáky,
známými a oblíbenými pedagogy, protože
maturitní ples školy byl již řadu let dopředu beznadějně vyprodaný.
V sobotu 1. února se tak v zábřežském
kulturním domě představí Moravia Big
Band a Pangea – The Beatles Revival
Band. Vstupenky se objeví v prodeji od 6.
strana 7
ledna 2014 za cenu 150 Kč na stání a 190
Kč k sezení, a to do 21. ledna. Poté budou k dostání už jen za zvýšenou cenu 190
Kč a 230 Kč. K prodeji budou v cestovní
agentuře AWER TOUR, Farní 1 nebo na
adrese www.gyzaples.cz.
Ples bude opět benefiční, jeho výtěžek
poputuje znovu na podporu výměnných
studijních pobytů. Z plesu letošního na
tento účel přišlo úctyhodných dvacet tisíc
korun.
(red)
Již podruhé v průběhu letošního roku
zavítá do Zábřeha filmový scenárista a
spisovatel Oldřich Selucký. Svoji dubnovou přednášku věnoval převážně osobě
Konstantina – Cyrila. Na pozvání Spolku
Metoděj a místní pobočky Moravskoslezské křesťanské akademie tentokrát
představí v úterý 3. prosince v Katolickém
domě druhého z bratrské dvojice – vysoce
postaveného konstantinopolského vojáka
a pozdějšího velkomoravského biskupa
Metoděje. Začátek v 18 hodin, vstupné
dobrovolné. Po skončení přednášky možnost zakoupení autorových knih a následná autogramiáda.
(red)
INFORMACE
strana 8
Zábřeh 21/2013
KULTURNÍ, SPOLEČENSKÝ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ NA OBDOBÍ 21. 11. – 7. 12. 2013
BELLA MIA
Čtvrtek 21. listopadu
VĚTRNÍKOVÝ DEN PRO SLANÉ DĚTI
Charitativní akce. S sebou nůžky.
Drama, přístupný, české znění, Česko 2013, 93 min.
Akční/dobrodružný/fantasy, přístupno od 12 let, dabing, USA 2013, 111 min.
Kino Retro, 20:00, dospělí 155 Kč/děti 135 Kč
Pátek 22. listopadu
PODVEČERNÍ SEMINÁŘ S KRISTINOU BAUDYŠOVOU
Heřmánek
Téma: Podobnosti – části mne, které pozastavují můj vývoj. Rezervace míst nutná na tel: 603 358 353.
Heřmánek, nám. Osvobození 2, Beseda 1. patro, 17:00, 250 Kč
ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE 2 3D
Animovaný/komedie/rodinný, přístupný, dabing, USA 2013, 96 min.
Neděle 1. prosince
MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE
Pohodové odpoledne pro malé i velké s bohatým programem a stánkovým prodejem. V 16:30 příchod
Mikuláše a jeho družiny. Bližší informace na plakátech.
Masarykovo náměstí, 15:00
Kino Retro, 17:30, 130 Kč
THOR: TEMNÝ SVĚT 3D
CESTA ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU
Akční/dobrodružný/fantasy, přístupno od 12 let, dabing, USA 2013, 111 min.
Kino Retro, 20:00, dospělí 155 Kč, děti do 15 let 135 Kč
Dobrodružný/rodinný/fantasy, přístupný, dabing, Norsko 2012, 80 min.
Akční/dobrodružný/fantasy, přístupno od 12 let, dabing, USA 2013, 111min.
Kino Retro, 20:00, dospělí 120 Kč/ děti do 15 let 100 Kč
Luxusní taneční párty s tou nejlepší hudbou, večer v rytmech horkých hitparádových hitů i toho
nejlepšího z dob minulých. Obří laserová show.
Velký sál KLUBu, 21:00 – 3:00, 50 Kč
Pondělí 2. prosince
Sobota 23. listopadu
ZÁBŘEŽSKÁ NIKÉ
Tradiční turnaj v sálovém fotbalu pro hráče starší 40 let (1 mladší hráč povolen). Přihlášky: Aleš
Valnoha, Valová 2, tel: 583 411 083, 603 525 404.
Sokolovna Zábřeh, 8:30
Římskokatolická
farnost Zábřeh
ANDĚLSKÉ PLSTĚNÍ
RIVALOVÉ
Přednáška spisovatele a filmového scenáristy Oldřicha Seluckého. Autogramiáda s možností zakoupení
autorových knih. Pořádáno ve spolupráci s MSKA.
Katolický dům, 18:00
HUNGER GAMES: VRAŽEDNÁ POMSTA
Akční/sci-fi/thriller, přístupno od 12 let, titulky, USA 2013, 146 min.
Plstění pomocí jehly za sucha.
Vstup v historickém kostýmu vítán. K tanci hrají F-band a Turdus. Předprodej vstupenek na www.
stredoveky-ples.cz/predprodej.
Katolický dům, 20:00 – 2:00, 130 Kč/předprodej 100 Kč
CESTA NA MĚSÍC + PODIVUHODNÁ CESTA – FILMOVÉ VEČERY
Úvodní slovo Miroslav Macek. Krátkometrážní/sci-fi/dobrodružný/fantasy, přístupno od 12 let, němá
verze, Francie 1902, 16 min. Dokumentární, přístupno od 12 let, titulky, Francie 2011, 60 min.
Kino Retro, 20:00, 70 Kč
Středa 4. prosince
MŠ Strejcova
Neděle 24. listopadu
HUS I TI HUSITI
Drama, přístupný, české znění, Česko 2013, 93 min.
Zahrada MŠ Strejcova, 15:30
TVŮRCI VESMÍRNÉ SÍLY A JEJICH PROJEVY VE DRUHÉ ČAKŘE
Spirála
MUSÍME SI POMÁHAT
Přednáška Zdeňka Kotvana s následnou meditací. Kontakt: 605 871 502.
Spirála Zábřeh, 19:00, 100 Kč
ENDEROVA HRA
Tragická komedie z období druhé světové války, jejíž děj je plný překvapení. Hrají: Jiří Macháček,
Lenka Vlasáková, Miroslav Vladyka a další.
Velký sál KLUBu, 19:00, 300 Kč a 350 Kč
Sci-fi/dobrodružný/akční, přístupno od 12 let, titulky, USA 2013,115 min. Kino Retro, 20:00, 100 Kč
Čtvrtek 5. prosince
Úterý 26. listopadu
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S HUDBOU A TANCEM
Taneční melodie nejenom pro seniory hraje F-band. Občerstvení zajištěno.
STVOŘENI Z TVOŘENÍ
Vernisáž výstavy. Díla vzniklá v rámci dvou projektů Charity Zábřeh Tvoř a budeš stvořen a Šance
zapojit se do práce a do života. V rámci vernisáže stvoří návštěvníci společný orchestr. Výstava potrvá
do 14. ledna 2014.
Galerie kina Retro, 16:00
Katolický dům, 14:00, 50 Kč
VÝROBA VÁNOČNÍCH DEKORACÍ
Výtvarná činnost pod vedením Marie Johnové. Pořádáno pro členy Klubu důchodců.
Klub důchodců města Zábřeh, Nerudova 7, 14:00
ZDENĚK IZER A ŠÁRKA VAŇKOVÁ – TURNÉ ČTYŘ MŮSTKŮ
Hospoda
Na Kovárně
Hudebně zábavná show s bavičem a moderátorem a jeho hostem. Parodie televizních pořadů, zábavných
soutěží a imitování celé řady českých i zahraničních celebrit. Velký sál KLUBu, 19:00, 190 Kč a 220 Kč
BESEDA O HITLEROVĚ TAJEMSTVÍ
Představení knihy Největší tajemství třetí říše a povídání s autorem Milanem Zachem Kučerou o
tajemství posledního bunkru Adolfa Hitlera.
Studovna Městské knihovny Zábřeh,16:00
ADVENTNÍ DÍLNA
Výroba adventních věnců.
Dobrodružný/rodinný/fantasy, přístupný, dabing, Norsko 2012, 80 min.
PŘÍBĚH KMOTRA
Drama/krimi/životopisný, přístupno od 12 let, Česko 2013, 99 min.
Pohodový podvečer pro rodiny s dětmi. Rodiče mohou balíčky donést půl hodiny předem.
Hospoda na Kovárně, 17:00
Tradiční vánočně laděný koncert pod taktovkou Václava Hybše s hlavními hosty Pavlínou Filipovskou
a Karlem Štědrým a dalšími vynikajícími interprety.
Velký sál KLUBu, 19:00, 220 Kč a 250 Kč
Pátek 6. prosince
LÁSKY ČAS
Komedie/drama/romantický/sci-fi, přístupno od 12 let, titulky, Velká Británie 2013, 123 min.
Kino Retro, 17:30, 110 Kč
DDM Krasohled Zábřeh, 16:00, 30 Kč
CESTA ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
ORCHESTR VÁCLAVA HYBŠE A PAVLA BŘÍNKOVÁ
Středa 27. listopadu
TANEČNÍ KOLONA
Závěrečné veřejné představení účastníků kurzu tanečních pro rodinné příslušníky, přátele a známé.
K tanci a poslechu hraje Moravia Big Band Zábřeh. Občerstvení zajištěno.
Velký sál KLUBu, 18:00 – 24:00, 100 Kč
Kino Retro, 17:30, 90 Kč
PŘÍBĚH KMOTRA
Kino Retro, 20:00, 110 Kč
Drama/krimi/životopisný, přístupno od 12 let, Česko 2013, 99 min.
Pátek 29. listopadu
RYZE KOMORNÍ ZÁLEŽITOST – LADIES NIGHT
Taneční skupina Dance Club Juniors a její hosté na tradičním podzimním celovečerním vystoupení.
Pořádáno ve spolupráci s DDM Krasohled Zábřeh.
Kino Retro, 18:00, 50 Kč
Kino Retro, 20:00, 100 Kč
Sobota 7. prosince
SOBOTA PRO ŽENY
Aerobic na trampolínách s Věrou Formánkovou a další moderní cvičební aktivity pro ženy bez rozdílu
věku. Přihlášky na kontaktech 775 915 400, 583 415 400, [email protected] (Dagmar Ziková) do
středy 4. prosince.
Velký sál KLUBu, 9:00 - 10:30
Sobota 30. listopadu
POHYBEM KE ZDRAVÍ
Fit klub mami
Zpívání vánočních písní a koled.
Komedie/drama, přístupno od 12 let, české znění, Česko/Finsko/Lucembursko/Slovensko 2013, 120
min.
Kino Retro, 17:30, 110 Kč
Kino Retro, 20:00, 100 Kč
Pondělí 25. listopadu
VÁNOČNÍ ZPÍVÁNKY
KLAUNI
Animovaný/komedie/historický, přístupný, české znění, Česko 2013, 93 min. Kino Retro, 17:30, 100 Kč
BELLA MIA
DDM Krasohled, 16:30, 50 Kč
METODĚJ – VOJÁK A BISKUP
Kino Retro, 20:00, 110 Kč
IV. STŘEDOVĚKÝ PLES ANEB MUMRAJ DOBY STŘEDOVĚKÉ
Městská
knihovna
Zábřeh
Koncert s jedinečným adventním programem Adventus Domini. České a latinské roráty 15. a 16. století.
Kostel sv. Bartoloměje, 18:00, vstupné dobrovolné
Koncert pěveckých sborů pořádaný na počest hudebního skladatele Václava Kálika. Vystoupí: Gaudium
Komárno, Slavice Zábřeh, PS Šternberk, PS Vrbno pod Pradědem, Carmen Zábřeh.
Kostel sv. Bartoloměje, 15:00, vstupné dobrovolné
Životopisný/sportovní/drama/akční, přístupno od 12 let, titulky, USA/Německo/Velká Británie 2013,
123 min.
Kino Retro, 17:30, 100 Kč
Klub důchodců
města Zábřeh
SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS
Úterý 3. prosince
KÁLIKŮV PODZIM
OS Kálik
Kino Retro, 17:30, 90 Kč
THOR: TEMNÝ SVĚT
MEGA DISCO PARTY DJ ROSI – ELEMENTS OF SOUND LASER SHOW
TJ Sokol
Zábřeh
Kino Retro, 17:30, 100 Kč
THOR: TEMNÝ SVĚT 3D
DDM Krasohled Zábřeh, 15:30, zdarma
Celodenní akce pod vedením profesionálních lektorů - zumba, piloxing, dancehall, cumbana, pilates,
hathayoga, bosu, trampies... Měření tuků, občerstvení.
Sokolovna Zábřeh 9:00 - 18:00
ČLENSKÁ SCHŮZE KČT ZÁBŘEH
TUNKLŮV KAPR
Galerie Kafé Rovensko, 10:30
Přátelské posezení s bohatou nabídkou rybích specialit a spoustou pěkné muziky.
Hospoda
Na Kovárně
ČERTOVSKÁ ZABIJAČKA
Tradiční zabijačkové dobroty na prodej, teplá jídla po celý den, vánoční punč na zahřátí.
Hospoda Na Kovárně, 10:00
VERONIKA HARCSA A BÁLINT GYÉMÁNT DUO (MAĎARSKO)
Katolický dům, 14:00
Koncert výjimečné maďarské jazzové zpěvačky v doprovodu vynikajícího kytaristy.
Kino Retro, 19:00, předprodej 100 Kč/v den akce 150 Kč
Zábřeh, 28. října 2 (u gymnázia)
Tel.: 603 487 298
013
Dne 23. listopadu 2013
et,
si připomeneme 10 let,
tila
co nás navždy opustila
paní
Jiřina Ollingerová
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
ň s námi…
Sestra, bratr a švagrová
-------------------------------------------------------------Ů
PRODEJ A VÝKUP MOBILNÍCH TELEFONŮ
--------------------------------------------------------------
- široký výběr nových tlačítkových, dotykových, i duálních telefonů
(na 2 SIM karty)
- výhodné ceny užívaných telefonů s garancí bezproblémového chodu
- pozáruční servis mobilních telefonů
- nejvýhodnější předplacené SIM karty Bleskmobil, Mobil CZ
(zařídíme i převod Vašeho čísla) - volání 2,50 Kč za minutu do všech CZ sítí
3)
- tradiční firemní dárek ke každému zakoupenému telefonu (7.11. - 31.12.2013)
Facebook: Rossi Mobil Zábřeh
ZÁBŘEH - informační zpravodaj města Zábřeh, čtrnáctideník. Adresa redakce: Zábřežská kulturní, s. r. o., ČSA 1, 789 01 Zábřeh, e-mail: [email protected] Vydavatel: Město Zábřeh,
Masarykovo nám. 6, 789 01 Zábřeh, IČ: 00303640. Registrováno u Ministerstva kultury ČR, evidenční číslo 12891. Odpovědný redaktor: Mgr. Milan Kratochvíl, tel.: 731 109 406,
e-mail: [email protected] Příjem inzerce: Iva Kovářová, tel.: 583 411 653, mobil: 603 984 313, e-mail: [email protected] U textů označených -pr- se jedná o placenou reklamu.
Grafické zpracování a tisk: Trifox, s. r. o., Třebízského 12, Šumperk. Náklad 6 400 kusů. Neprodejné. Termín uzávěrky příštího čísla je 27. listopadu 2013.
Download

Informační zpravodaj města Zábřeh 21/2013