Číslo 22/2011
vydáno dne
30. 11. 2011
Městem se šíří leták plný lží
Zábřehem se v poslední době začal šířit
dezinformační leták, podle jehož tvrzení
se má do města „ze severu Čech přistěhovat 300 až 500 nepřizpůsobivých obyvatel romského etnika“. Pro tyto účely se
měl podle klamného letáku na ubytovnu
pro nepřizpůsobivé přestavět areál venkovního bazénu. Proti lžím obsaženým v
letáku, který se objevil i ve schránkách
zábřežských domácností, se vedení města
důrazně ohradilo.
“Fámu zřejmě vyvolal někdo s cílem
poškodit vedení města, velmi jí popudil
občany,“ uvedl k šíření pamfletu starosta
František John. Ten především striktně
odmítl jakékoliv spekulace o tom, že by
radnice měla obdobný záměr. Město jako
vlastník ubytovny u plaveckého areálu
tento objekt pronajalo spolu s plaveckým
areálem městské společnosti EKO servis
Zábřeh, s. r. o. a záměr budoucího využití ubytovny je obdobný jako v minulosti.
Plastika před kulturákem se odporoučela k zemi
Sloužit by tedy měla převážně potřebám
sportovních oddílů, případně jako turistická ubytovna.
Fáma o přestavbě ubytovny ale není
jediná, po městě se už před časem začaly
šířit „zaručené zprávy“, že pro ubytování
nepřizpůsobivých má sloužit bývalá budova Telecomu či prostory učňovského střediska v bývalém areálu Nové Huti. Vedení
města pro jistotu nechalo prověřit u soukromých majitelů těchto objektů, zda je
nehodlají využít pro podobné účely, ti ale
o ničem takovém neuvažují.
Skutečností ovšem je, že pokud by s
obdobným záměrem přišel soukromý subjekt, jsou možnosti města zabránit obdobnému projektu omezené. V případné podnikatelské iniciativě je možná prapůvod
obav, že si někdo do svého objektu nepřizpůsobivé nastěhuje, taková aktivita však
zatím v Zábřeze nebyla zaregistrována.
(red)
Masarykovo náměstí znovu přivítá Mikuláše
Spolek Metoděj zve všechny děti, jejich
rodiče a známé na neděli 4. prosince na tradiční Setkání s Mikulášem. Již v 15 hodin
začne na Masarykově náměstí probíhat
kulturní program. Bude otevřena Nebeská
pošta, u které budou moci děti odevzdat
obrázky a psaníčka pro Ježíška. Čekání
na Mikuláše si malí i velcí budou moci
zpříjemnit nákupem vánočního zboží u
přítomných stánkařů, tradičního svařáku,
nebo třeba ochutnávkou domácí zabijačky.
Celá akce vyvrcholí příchodem Mikuláše
a jeho družiny v 16.30 hodin a následnou
nadílkou.
(red)
Děti s lampióny pomohou Jevgeniji
Ve čtvrtek 17. listopadu se po roce opět
vydaly zábřežské děti i se svými rodiči na
tradiční lampiónový průvod – Večer světlušek. Na tři stovky účastníků se sešly u
kostela Církve československé husitské
naproti někdejších kasáren a po několika
písničkách se celý rozzářený průvod vydal
na hráz Oborníka, aby doprovodil všechny broučky, berušky a světlušky do jejich
zimních obydlí.
Akce Mateřského a rodinného centra
Hnízdo ale měla znovu i humanitární rozměr. Pochod pro Jevgenije, jak zněl celý
název akce, přinesl na příspěvcích od rodičů a dětí částku 1.910 korun. Zbývajících
5.000 Kč, potřebných pro zajištění studia
pro Jevgenije Avdějova z Běloruska, doplnilo Hnízdo ze své další činnosti. „Chceme velmi poděkovat všem za jejich účast a
ochotu pomoci Jevgeniji,“ ocenila pomoc
Irena Švédová z Hnízda.
(red)
Cyklostezku oživí informační panely
Odbor rozvoje a územního plánování
zábřežské radnice připravuje realizaci
naučné stezky při cyklostezce na opuštěném tělese dráhy v úseku Hněvkov –
Lupěné. Projekt připravovaný na základě
podnětu Správy dopravní cesty Olomouc
odsouhlasila v úterý 15. listopadu rada
města.
Hlavní část naučné stezky má tvořit pět
zastavení (odpočívadel), jejichž součástí
bude informační tabule, zastřešené posezení a stojan na kola. Na tabulích naučné
stezky se budou prolínat témata z oblasti
přírody a technické údaje týkající se železnice a její historie. Informace o přírodních
krásách údolí Moravské Sázavy a jeho
geomorfologii budou umístěny na třech
tabulích. Dvě zastavení se budou týkat
železnice a její historie. Správa dopravní
cesty Olomouc zde také přislíbila umístit
již vysloužilá železniční zařízení jako např.
návěstidlo, semafor, železniční závory a
železniční vůz typu MUV – známý motorový vozík sloužící k údržbě trati. Náklady
na realizaci naučné stezky jsou odhadovány na asi půl milionu korun.
(red)
Přes pět tun vážící plastika nazývaná
raketa či varhany ve čtvrtek 24. listopadu
definitivně zmizela z prostoru před kulturním domem. Z trubek svařený monument ze sedmdesátých let nejen že nemá
žádnou významnou estetickou hodnotu,
ale prázdný betonový bazének pod ním se
navíc stal nebezpečím zejména pro děti.
Na základě rozhodnutí rady města se
plastika odporoučela k zemi, prodejem
kovového materiálu firmě provádějící
likvidaci se navíc podařilo výrazně snížit
náklady za její odstranění.
Tím ale práce před kulturním
domem nekončí, během krátké doby
bude následovat rekultivace bazénku.
Odstraněny budou jeho zdi, zbytek
bude zasypán zeminou a osázen zelení, uvolněný prostor rozšíří klidovou
zónu u kulturního domu.
(mk)
Horní náměstí ožije Vánočními trhy
Vůbec poprvé připravuje Město
Zábřeh ve spolupráci se Zábřežskou
kulturní Vánoční trhy. Ty se uskuteční o
zlaté neděli 18. prosince na prostranství
před budovou zámku na Masarykově
náměstí. Příchozí čeká bohatá nabídka
vánočního sortimentu, tradičních výrobků i občerstvení, včetně punče, medoviny nebo pražených oříšků. V odpoledních hodinách pak vánočně laděný kulturní program, v němž vystoupí kvintet
dechového orchestru ZUŠ, country
skupina Pracka, dětský pěvecký sbor či
divadelní kroužek domu dětí a mládeže.
S hudebním pásmem a živým betlémem se představí také žáci SŠ sociální péče a služeb. Trhy budou probíhat
po celý den, a to od 9 do 20 hodin.
Zájemci o prodej vánočního zboží se
ještě mohou hlásit na kontaktech 775
915 400, 583 415 400, [email protected] (Dagmar Ziková).
(red)
Facebook města se dočkal ocenění
Město získalo další uznání v oblasti
elektronizace veřejné správy. Vedle nedávno získaného ocenění týdeníku Ekonom v
rámci srovnávacího výzkumu Město pro
byznys získal Zábřeh speciální ocenění
The Best 2011 za projekt Facebook města
Zábřeh, kde se umístil mezi pěti nejlepšími v kategorii měst.
Cílem tohoto projektu je snaha o rychlou informovanost a dostupnost informací a
aktualit z města a městského úřadu. „Tato
služba občanům umožňuje snadnou výměnu informací a názorů nejen se samosprá-
vou, ale i mezi občany samotnými. Výjimečnost projektu spočívá především v jednoduchosti a dostupnosti,“ doplňuje Filip
Matějka z odboru informatiky MěÚ.
The Best 2011 je společným počinem
magazínu Egovernment a poradenské společnosti KPMG, jehož smyslem je hledání a představení zajímavých projektů elektronizace veřejné správy v ČR. Ty posuzují jak pracovníci redakce magazínu Egovernment a společnosti KPMG, tak odborníci na oblast elektronizace i veřejnost z
řad čtenářů magazínu.
(red)
strana 2
KRÁTCE Z RADY
Rada města na svém 26. zasedání v
úterý 15. listopadu mimo jiné projednala následující materiály:
• Schválila úhradu neinvestičních nákladů za zábřežské žáky Základní škole
pro žáky se specifickými poruchami
učení a mateřské škole logopedické
Schola Viva, o.p.s. Šumperk.
• Projednala žádost společnosti EKO
servis Zábřeh, s.r.o. na zvýšení dotace
na rok 2012 na provoz plaveckého areálu a doporučila zastupitelstvu města
nesouhlasit s tímto navýšením.
• Schválila plán zasedání rady a zastupitelstva města na rok 2012.
• Projednala protest občana města, který nesouhlasil s odstraněním plastiky
– varhan u kulturního domu.
• Seznámila se s navrhovanou naučnou
stezkou při cyklostezce na opuštěném
tělese dráhy v úseku Lupěné – Hněvkov a vyslovila souhlas s její realizací.
• Seznámila se s nabídkou společnosti
Talorm a.s. na prodej centrální výtopny na sídlišti Krumpach a uložila
starostovi města projednat s firmou
Talorm konkrétní podmínky odkupu
a výši kupní ceny za tuto centrální
výtopnu. Zároveň uložila odboru rozvoje a územního plánovaní zpracovat
technické a ekonomické vyhodnocení nabízeného objektu z hlediska
využitelnosti pro parkovací vícepodlažní objekt.
• Odsouhlasila rovněž realizaci projektu Poskytování energetických služeb
metodou EPC ve vybraných objektech města Zábřeh a zveřejnění výzvy
v souladu se zákonem o veřejných
zakázkách.
• Kromě jiných materiálů o opravách
uvolněných městských bytů či prodloužení nájmů souhlasila s rozšířením sítě veřejného osvětlení o pět světelných míst – tři na Olomoucké ulici
u přechodu přes I/44, jedno na spojovacím chodníku ve vnitrobloku bytových domů mezi ulicemi 17. listopadu
a ČSA a jedno na Valové u přechodu k
nové budově Nároží Valová.
• Odboru technické správy uložila
zpracovat návrh na rozšíření placeného parkovacího stání v lokalitě přednádraží a na Masarykově náměstí.
• Projednala návrh rozpočtu na rok 2012
a doporučila zastupitelstvu města jeho
schválení.
• Projednala žádosti o zřízení věcných
břemen, prodeje či nabytí nemovitostí,
které doporučuje zastupitelstvu města
k realizaci. Rovněž schválila dohodu
s majitelem nemovitosti na Žižkově
ulici 8 (bývalá pošta), kde je umístěna
kamera městského kamerového systému.
• Přizvala zástupce fotbalového oddílu
mládeže Jaroslava Appla a Jiřího Balcárka, kteří radu města seznámili se
svojí vizí na záchranu fotbalové mládeže v Zábřehu.
(red)
Uzavírka Komenského
spěje ke konci
Do 30. listopadu trvá na místní komunikaci – ulici Komenského úplná uzavírka provozu z důvodu provádění stavby
Horní Pomoraví II – Sever. Od 1. do 9.
prosince pak bude v ulici Komenského pouze částečná uzavírka a všechna
dopravní omezení na této komunikaci by
měla skončit v sobotu 10. prosince. (red)
ZPRAVODAJSTVÍ
Vánoční Oáza znovu představila práci svých klientů
Ve středu 23. listopadu slavnostně
zahájil starosta města František John v
zábřežské Oáze – centru denních služeb
pro lidi s mentálním postižením a psychickým onemocněním již tradiční prodejní výstavu výrobků a výtvarných prací. Výstava předznamenávající příchod
adventu se letos nechala inspirovat mottem
„Andělem můžeš být i ty sám!“
Dvoudenní přehlídka výrobků klientů
Oázy znovu přilákala do Charity stovky zájemců. Ti měli možnost prohlédnout si tradiční i méně obvyklé ozdoby
vánočního stromu i stolu nebo drobné
dárečky z různých materiálů. Jejich
prodej přinese prostředky zpět do Oázy,
výtěžek poslouží na nákup materiálu a
arteterapeutických potřeb.
Zájemci se ale jako obvykle mohli sami
zapojit do chodu výstavy, v příjemném
prostředí dýchajícím předvánoční náladou
pro ně byla připravena rukodělná dílnička, v níž mohli ztvárnit svou představu
anděla. Prohlédnout si také mohli prostory
centra denních služeb či získat informace o
službách Charity.
(mk)
Domovinka nabízí návrat do mládí
Připomenout si dětství a mládí, to je
cílem projektu Živé vzpomínky Denního stacionáře Domovinka (ulice Leštinská 16). Oprášit zapomenuté zážitky
a vybavit si příjemné chvíle budou mít
jeho návštěvníci ve čtvrtek 8. prosince
od 14 do 16 hodin a v pátek 9. prosin-
ce od 9 do 16 hodin. Ti na místě zjistí,
co se skrývá ve vzpomínkovém kufříku,
osobním deníku nebo kolážích seniorů,
i jaké předměty z dob minulých jsou za
dveřmi vzpomínkové místnosti. Starší
návštěvníci zavzpomínají a na mladší
dýchne trocha historie.
(red)
Petr Fochler přivezl bronz z mistrovství světa
O víkendu 12. a 13. listopadu se
zábřežský canicrossový (terénní běh se
psem) reprezentant Petr Fochler spolu se
svým evropským saňovým psem Pončou
zúčastnil mistrovství světa, které se letos
konalo v německém Borkenu.
V mužské kategorii se sešla mimořádná konkurence, Petru Fochlerovi se
ale dařilo, spolu s Pončou vybojovali
bronzovou medaili za vítězným Francouzem Sebastienem Spehlerem a stří-
brným Belgičanem Robinem Leyonem.
Na čtvrtém místě skončil další z Čechů, mistr ČR Dušan Erbs, kterému
Fochler na mezinárodním poli vrátil
porážku z republikového mistrovství,
kde skončil druhý.
Medailová radost Petra Fochlera a jeho
psa ale zdaleka neskončila. České trio
Fochler – Erbs – Halada vybojovalo zlatou medaili a titul mistrů světa před druhými Poláky a třetími Belgičany. (red)
Představujeme zastupitele – Pavel Trhal
Zábřežský rodák a patriot Pavel Trhal
zastupuje voliče a program nestranického sdružení Slovo Občana Zábřeha a, jak
dodává, také „občanské aktivity bránící
naše domovy před hrozbami zhoršování
kvality života, např. umisování zvláště
velkých zdrojů znečišování“. Dále se
snaží reprezentovat, i jako zmocněnec
výboru pro referendum, všechny podporovatele myšlenky přímé demokracie a
bojovníky proti korupčním praktikám.
Profesně se zabývá aplikovanou ochranou přírody a praktickou péčí o krajinu.
V čem spatřujete největší problémy současného Zábřeha?
Základní příčinou problémů
současného Zábřeha je lhostejnost,
apatie lidí a nechu zábřežských
osobností se aktivně účastnit věcí
veřejných. Nezájem mlčící většiny dostává k moci egoisty bez
skrupulí, prebendáře, bezzásadové prospěcháře, slizovitě amorfní
kariéristy, dobře maskované kamuflážníky, kterým jde především o vlastní
byznys, nebo nastrčené loutky kmotrů
(nejkřiklavějším, nikoliv však jediným,
dokladem byla většina minulého ZM).
Dlouhodobým problémem je a bude stabilizace rozpočtu, pokud bude pokračovat
dosavadní rozpočtová nekázeň a kolektivní neodpovědnost při hospodaření města.
Jaké jsou v tomto volebním období
Vaše priority? Na kterou oblast života
města se zaměřujete?
1. Rozvoj zdravého Zábřeha je podmíněn důslednou nápravou hanebností spáchaných předchozí mocenskou většinou.
Jedním z těchto darebáctví je účelová změna územního plánu umožňující umísovat
záměry spalování odpadu bez kapacitního
omezení s přísunem statisíců kamionů, a
to vše do inversní Zábřežské kotliny... Od
roku 2006 pracujeme systematicky spolu
se členy občanských sdružení na komplexním a konečném řešení spalovací otázky,
na vyloučení všech hrozeb, eliminací rizik
a výhružek firmy WANEMI miliardovými
(!) sankcemi. V srpnu se mi podařilo svolat speciální zasedání ZM a přesvědčit většinu zastupitelů k zásadnímu rozhodnutí,
a to postavit se čelem k největší současné
hrozbě Zábřeha. Všechny důležité smlouvy jsou nyní zpochybněny u soudu. Město
podalo nesouhlas s umístěním
záměru a další námitky – územní
řízení je tímto přerušeno. Aktuální právní posudky a analýzy
potvrzují správnost a legitimnost
občanské obrany a zvoleného
aktivního postupu města bez
větších rizik úspěšného uplatnění nároků WANEMI na náhradu
škody!
2. Posílit a zefektivnit práci
Mikroregionu Zábřežsko. Rozvoj Zábřeha není možno izolovat od rozvoje celého
regionu, zejména v dotačním prostředí
Evropské unie. Zábřeh se, jako přirozené
kulturní centrum a nástupní místo do krásné přírody, musí stát aktivním tahounem
při prosazování záměrů, které k nám patří
(např. volnočasové aktivity, agroturistika,
podpora místních podnikatelů a regionálních produktů).
3. Systematicky zajišovat všem
občanům podmínky maximální otevřenosti samosprávy i státní správy, transparentnosti, přístupu k informacím,
partnerského vztahu.
Snažím se účinně pomáhat konkrétním
lidem s jejich praktickými problémy. (red)
Zábřeh 22/2011
Mezi krajskými talenty
opět dominují zábřežští
gymnazisté
Stejně jako v minulých letech i letos
si odneslo zábřežské gymnázium hned
několik ocenění Talent Olomouckého
kraje. Vyhodnocení schválila Rada Olomouckého kraje na své schůzi 25. října.
V někdejším okrese Šumperk stejně
jako v minulém ročníku opět kralovalo
Gymnázium Zábřeh. Celkem putuje do
škol šumperského okresu pět ocenění
Talent Olomouckého kraje. Z toho získali tři ocenění žáci zábřežského gymnázia – Lubomír Grund a Petr Horvát v
přírodovědném oboru a Radoslav Horák
v uměleckém oboru. Po jednom ocenění
získaly Zdeňka Badalová ze SOŠ a SOU
Šumperk v technickém a dovednostním
oboru a Kristýna Kolčavová ze ZŠ a MŠ
Dubicko v humanitním oboru, která je
od září rovněž studentkou gymnázia.
Vezmeme-li v úvahu, že Gymnázium
Zábřeh patří mezi nejmenší gymnázia
v Olomouckém kraji, svědčí počet získaných ocenění o kvalitě školy a o její
dobré péči o své žáky.
Slavnostní ceremoniál předání ocenění proběhne 5. prosince v sále Pegasus
Regionálního centra v Olomouci. (red)
Hrané prohlídky přilákaly
stovky návštěvníků
S úspěchem se v pátek 18. a sobotu
19. listopadu setkala na tvrzi v Nemili
premiéra akce Legendy ožívají. Zajímavá nabídka poznat dějiny nedaleké
památky i časy minulé zábavnou formou v netradičních podvečerních hodinách přilákala během dvou dnů přes
250 lidí, z větší části dětí a jejich rodičů. V prostorách rekonstruované tvrze
se návštěvníci setkali s paní Dorotou,
manželkou Bernarda z Olomouce, písařem, kuchtičkou, Kryštofem Huberckem z Belnsdorfu a jeho chotí Zuzanou či samotným Ladislavem Velenem
ze Žerotína. Po netradičních hraných
prohlídkách ve verších, navozujících
atmosféru časů minulých, prováděla
soudobá průvodkyně. Postaráno bylo
i o zábavu mezi prohlídkami, kdy se o
děti i dospělé staral vodník s čarodějnicí, připraveno bylo také občerstvení.
Závěr obou dnů patřil lampiónovým
průvodům, kterých se zúčastnilo asi
šedesát návštěvníků.
(red
Slavice zazpívaly ve
slovenských Žiranech
Pěvecký sbor Slavice ve dnech 22. až
23. listopadu opět svým zpěvem reprezentoval Zábřeh za hranicemi republiky, a to v sousedním Slovensku. Tam
se vydal na pozvání ženského pěveckého sboru Zoboralja ze Žiran, který
zábřežské publikum mohlo slyšet na
loňském Kálikově festivalu.
Koncert proběhl v kulturním domě
v Žiranech nedaleko Nitry, vystoupily
zde také další tři sbory. Diváky jejich
vystoupení zaujalo výběrem klasických
skladeb od českých skladatelů i nácvikem slovenských a maarských písní.
Celý program zakončily africké a americké rytmy a společný zpěv Smetanovy
Mé hvězdy v podání všech sborů.
Zanedlouho zapívají Slavice také
v Zábřeze, ke slyšení budou na svém
vánočním koncertu v pátek 16. prosince
od 18 hodin v Tunklově dvorci.
(red)
INZERCE
Zábřeh 22/2011
ŠTÍPANÉ
PALIVOVÉ DŘEVO
strana 3
El Paso Bowling
Provozní doba: denně 10:00 - 5:00 • Rezervace: 723 285 325, 583 415 222
Křížkovského 10, Zábřeh na Moravě
Výroba a sklady Rovensko 54 (areál fy. JANCO)
Telefon: 603 818 996, 602 672 721
Jehličnaté 729 Kč
za prostorový metr sypaný
Tvrdé listnaté 915 Kč
za prostorový metr sypaný
! POZOR AKCE EL PASO !
2.12.
5.12.
9.12.
12.12.
16.12.
19.12.
23.12.
26.12.
-
4.12.
8.10.
11.12.
15.12.
18.12.
22.12.
25.12.
30.12.
Amundsen ochucená . . . . . . . . . . . . 18,Fernet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,Becher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,Vodka Amundsen . . . . . . . . . . . . . . . 20,2x Havana + cola . . . . . . . . . . . . . . . . 64,Jägermeister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,Tullamore + dárky . . . . . . . . . . . . . . . 30,Vodka Finlandia. . . . . . . . . . . . . . . . . 25,-
3P[WP[OBÝÓBVUPEPQSBWPVt%ÏMLBQPMÓOFLEMFQPäBEBWLVDNDNOFCPDN
» AUTOSERVIS AUTOKELLY - PNEUSERVIS
» PŮJČOVNA VOZIDEL ((NOVĚ!))
» DOVOZ VOZIDEL NA OBJEDNÁVKU
» PRODEJ ND, AUTOPŘÍSLUŠENSTVÍ A PNEU
» KLIMATIZACE-DEZINFEKCE
» PŮJČOVNA AUTOBOXŮ
» GEOMETRIE
AUTO SP-Zábřeh s.r.o., Postřelmovská 2271/33, Zábřeh 789 01
tel. 604 273 215, 603 791 493
www.autozabreh.cz
strana 4
INZERCE
Zábřeh 22/2011
Zábřeh, 28. října 2 (u gymnázia)
Tel.: 603 487 298
------------------------------------------------------------PRODEJ A VÝKUP MOBILNÍCH TELEFONŮ
-------------------------------------------------------------
14 LET TRADICE A SPOLEHLIVOSTI
nové i užívané mobilní telefony, servis, příslušenství
AKCE VÁNOCE 2011:
• 3 roky záruka na nové telefony Nokia - pouze v Rossi mobil!!
• ke každému zakoupenému mobilnímu telefonu
v naší prodejně malý firemní dárek ZDARMA
Prodám byt 2+kk v Zábřeze
téměř v centru města
tel. 721 576 083
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Zábřeh 22/2011
Do Zábřehu zavítá trio
hereckých osobností
V úterý 6. prosince uvede Zábřežská
kulturní stylovou anglickou komedii
Williama Douglase Homea z prostředí
aristokratické společnosti Ledňáček.
Hra pojednává o vdově, sirovi a jeho
komorníkovi, kteří se i ve vyšším věku
dokážou těšit ze života.
Po padesáti letech se slavný spisovatel, kterého ztvárňuje František Němec,
potkává se svou dávnou láskou (Alena
Vránová) v bláhové naději, že se k němu
čerstvá vdova vrátí a že spolu prožijí
zbytek života. Je tu ale ještě spisovatelův komorník (František Kostka), který
hatí jeho plány. Jednoduchá zápletka
je kořeněna přesně odměřenými dávkami vybroušeného anglického humoru. Komedie se setkala u divadelních
kritiků s velkým úspěchem. Důkazem
toho je nominace všech tří protagonistů
na Cenu Thálie v roce 2008. František
Němec získal za roli sira Cecila Cenu
Sazky a Společnosti Divadelních novin
za nejlepší herecký výkon v sezóně
2007/2008 bez ohledu na žánr.
Představení pražského divadla Ungelt
začíná ve velkém sále kulturního domu
v 19 hodin. Vstupenky lze stále zakoupit
v infocentru.
(red)
Přerovský zubr
Ve čtvrtek 17. listopadu se v Přerově
konala taneční soutěž Přerovský zubr.
Taneční pár Marek Obrusník a Martina
Kolčavová z Taneční školy CRUSADO
si vytančil v konkurenci soutěžících z
celé Moravy 3. místo v kategorii junior II D v latinsko-amerických tancích.
Taneční škola CRUSADO manželů
Kolčavových stále přijímá nové členy.
Bližší informace: mobil 776 788 250,
email [email protected], web
http://ts-crusado.webnode.cz.
(red)
Katolický dům se vrátil
v čase
Sázka na netradiční podzimní ples
vyšla šumperskému Šermířskému spolku
a zábřežskému občanskému sdružení Thilisar i letos. Po loňské premiéře přilákal
Mumraj doby středověké, který se uskutečnil v sobotu 12. listopadu v Katolickém
domě, mnoho milovníků středověku, ale
i těch, kdo se chtěli netradičně pobavit a
roztančit před blížící se plesovou sezónou.
Návštěvníci do Zábřeha zamířili zblízka i zdaleka, větší část přišla oděna do
historických kostýmů různých dob i míst.
Nechyběly tedy gotické urozené dámy
i obyčejné selky, polští šlechtici, kozáci,
japonská gejša nebo rokokový kavalír i se
svou dámou.
V přestávkách mezi vystoupeními
kapely F-Band byla připravena celá řada
vystoupení – břišní i umělecký tanec,
nácvik středověkých venkovských tanců,
žonglování s ohněm a samozřejmě bojová
vystoupení plná řinčení zbraní.
Pohodovou atmosféru doplňovalo i
bohaté občerstvení, které rovněž mělo ráz
časů dávno minulých. Kromě ochutnávky
dobové krmě, v níž nechyběly nekvašené
placky nebo kuře, se nabízely i různé lektvary v originálně vyzdobené alchymistické laboratoři.
(mk)
KULTURA
Rozdovádění Wohnouti pobláznili diváky
Turné, na němž pražská kapela Wohnout slaví své patnáctileté výročí,
zastavilo v pátek 11. listopadu také v
zábřežském kulturáku. Předskokany
pražských rebelů byl rockový Medvěd
009, hlavní čas a přízeň diváků ale patřily Wohnoutům.
Popularita kapely se zvedla především po roce 2006, kdy za album
Polib si dědu získala rockového
Anděla. A osvědčeného trendu se
drží i nadále, aniž by však ztrácela cokoli na originalitě nebo se její
hudba stávala jednotvárnou. Návod
na úspěch je zdánlivě jednoduchý
– přímočará, vcelku tvrdá muzika
bez zbytečných kudrlinek spojená s
vynikajícími texty plnými hravosti
a humoru, blížícím se svou čerností
až sarkasmu.
Wohnouti, opírající se především
o spolupráci bratrů Homolových, v
Zábřeze vytáhli ze svého rejstříku
celou řadu hitů včetně Sej-ko-no-pí,
Pedro se vrací či Gastrosexuála a Gangy,
ale potěšili i písněmi zatím ne tolik známými. Většinu textů si ovšem s rozdováděnou skupinou zpívalo celé publikum,
které plně využilo příležitosti pořádně se
odvázat na jednom z nejlepších koncertů
sezóny. (Text a foto: Milan Kratochvíl)
Kino Retro ovládnou ženy
Ženy, zvláště jako zpěvačky a tanečnice, ovládnou sál kina Retro v pátek 2.
prosince. Již sedmé pokračování cyklu
tanečních vystoupení uváděných pod
názvem Ryze komorní záležitost zde
připravila skupina zábřežského domu
dětí a mládeže Dance Club Juniors.
„I letošní vystoupení bude zaměřeno tematicky, tentokrát se vše bude
točit kolem žen, proto jsme také pořad
nazvali Ladies night. Z interpretů stojí
za vypíchnutí královna popu Madonna,
popová princezna Christina Aguilera
či české zlaté slavice Hana Zagorová a Lucie Bílá,“ popsala dramaturgii
večera vedoucí skupiny Marie Novotná. Hostem taneční show, která startuje
v 18 hodin, bude taneční skupina pro
dospělé Dance Club a představí se i nejmladší členky tanečního klubu. (red)
Letošního Václava získal Muž sedmi sester
Od středy 16. do neděle 21. listopadu
probíhal pátý ročník soutěžní přehlídky ochotnických souborů O Václava z
Václavova. Letošní „půlkulatiny“ oslavili organizátoři z Václavova vskutku
velkolepě, přehlídka během pěti dnů
nabídla řadu představení, mezi nimiž
nechyběla komedie, pohádky, muzikály
či erotická groteska.
Úvod přehlídky obstarala fraška Tři
sestry a jeden prsten z pera Jan Wericha v podání souboru lanškrounského
gymnázia Škeble. Středeční program
poté pokračoval odvážnou rockovou operou Odysseus aneb Leporelo
ro(c)ku, se kterou se představilo Divadlo Dostavník Přerov. Čtvrteční program přinesl Krále zvířat Divadelního
souboru J. K. Tyla z Brodku u Přerova,
historický příběh Poslední Vojtěchova
mise souboru Vojan z Libice a erotickou grotesku Muž sedmi sester v podání divadla SemTamFór ze Slavičína.
Právě za její zpracování si divadelníci
z Valašska odvezli hlavní cenu poroty,
sošku Václava z Václavova 2011.
V pátek patřila prkna václavovského
kulturáku komediím – Když ty, tak já taky,
se kterou se předvedli loštičtí ochotníci,
a Agentura Drahoušek lanškrounského
divadla Ve středu.
Sobota 19. listopadu přinesla tři představení. Dopoledne divadlo Devítka z
Ostravy představilo komedii Mátový
nebo citron?. Odpolední blok zahájil
„poutavý i soucitný příběh“ se všeříkajícím názvem Nejstarší řemeslo v podání
divadelního souboru Vicena z Ústí nad
Orlicí. Další komedii, a to Báječná Anna,
uvedli kroměřížští divadelníci. Ti zabodovali u publika a získali diváckou cenu.
Nedělní program dopoledne zahájila
známá komedie Woodyho Allena Zahraj
to znovu, Same, kterou zahrála Hanácká
scéna Kojetín. Před slavnostním závěrem a vyhlášením výsledků se pak ještě
jednou představil kroměřížský soubor s
pohádkou Čáry báby Cotkytle.
Divadlo SemTamFór Slavičín i
Divadelní soubor Kroměříž získaly
také ocenění za kolektivní hereckou
práci, divadlo Dostavník Přerov pak
porota vyzvedla za výtvarnou a hudební složku inscenace Odysseus. (red)
Pódium patřilo tanci úžasných outsiderů
Šest tanečních hodin v šesti týdnech,
úspěšná komedie pražského Divadla
Ungelt, přineslo ve středu 16. listopadu
také do velkého sálu zábřežského kulturáku bohatou porci tance, humoru, ale i
zamyšlení nad city spojujícími dva outsidery.
Ve více než dvouhodinové hře patřilo pódium Chantal Poullain ztvárňující
stárnoucí Madame Lily Harrison, vdovu
po baptistickém pastorovi, a Pavlu Křížovi v roli učitele tance Michaela Minnettiho. Oba aktéři plně využívají prostoru
jim daného. Na jedné straně stárnoucí
osamělá žena, pod řadou předsudků a
manýr skrývající uvnitř dychtivou dívku
prahnoucí po všem novém. Jejím oponentem, partnerem a znovu oponentem
je poněkud cynický sborista z muzikálů,
jehož přístup k životu výrazně ovlivňuje
jeho homosexualita a horkokrevná italská nátura.
Šest setkání Minettiho a jeho žačky
divákům nabídlo sledování vzniku vztahu zpočátku křehkého a plného přetvářky
a drobných lží, později stále osobnějšího,
strana 5
KRÁTCE Z KULTURY
Adventní koncert
v Barborce
Občanské sdružení sv. Barbora Zábřeh
ve spoluprácí se základní uměleckou školou zvou na benefiční koncert, který se
uskuteční v neděli 4. prosince v 15.30
hodin v kostele sv. Barbory. Přijte se
zaposlouchat do nádherných tónů českých a světových hudebních klasiků a
současně si prohlednout proměnu kostela
sv. Barbory do nové podoby.
Sebevědomí a asertivita
v praxi
Centrum pro rodinu Rodina v akci zve
na přednášku pro ženy Sebevědomí a
asertivita v praxi II. – tentokrát se zaměřením na trénink sebevědomí a praktické
ukázky asertivních technik, jejich použití
v práci a ve vztazích v rodině. Přednáška
se koná ve středu 7. prosince v přízemí
Charity od 17 do 18.30 hodin. Přednáší
Marta Rýznarová. Hlídání dětí během
programu po telefonické domluvě zajištěno (tel.: 737 517 102, M. Sikorová).
Cestovatel představí
Maroko
Starodávná karavanní pevnost Ait
Benhaddou, soutěsky Todra a Dadés,
saharské pouštní duny v Erg Chebbi,
města Fes, Rabat a Casablanca s nejvyšším minaretem na světě – o všech těchto místech a jejich pozoruhodnostech
pojednává přednáška cestovatele Tomáše
Černohouse, kterou připravila Zábřežská
kulturní na čtvrtek 8. prosince. Pořad se
uskuteční od 17 hodin v sále kina Retro.
Diváci se v něm dozvědí také mnoho
praktických informací o cestování po
Maroku, charakteru místního obyvatelstva i způsobu jeho života.
Taneční odpoledne
s Moravskými muzikanty
Další taneční odpoledne bude v
Zábřehu patřit Moravským muzikantům, dechové hudbě, která přijede
roztančit velký sál kulturního domu v
neděli 11. prosince. Repertoár Moravských muzikantů obsahuje oblíbené
hity autorů především moravského
folkloru od jihu až na sever, a to v líbivých aranžmá, v nichž vyniká technická vyspělost hráčů i melodičnost
lidových písní. Kapela obsadila v roce
2009 celkově 7. místo na prestižním
mistrovství Evropy dechových hudeb.
Pro návštěvníky svátečního odpoledne jsou připraveny tradiční soutěže a
losování o hezké ceny. Čtyřhodinovým
tanečním maratónem, který začíná ve
14 hodin, přítomné provede herec a
moderátor Vladimír Hrabal.
Koncert s vůní čaje
Všichni příznivci a posluchači populární zábřežské folk & country skupiny
Madalen jsou zváni na úterý 13. prosince
do Katolického domu na koncert s vůní
vánočního čaje a tóny tradičních i méně
známých koled. Začátek v 18 hodin.
Loštický betlém
v němž oba vyděděnci nacházejí nejen
posilu, ale i potěšení. Tanec (v němž
Pavel Kříž plně uplatnil své zkušenosti
ze StarDance a Chantal Poullain svůj
francouzský šarm), přesvědčivé výkony
herců a také chvílemi pěkně drsný humor
a inteligentní repliky ale spolehlivě brání
tomu, aby se hra změnila v sladkobolný příběh, a to i přes jeho happyendový
konec.
(Text a foto: Milan Kratochvíl)
Ve čtvrtek 1. prosince se otevře již
popatnácté Loštický betlém řezbáře Jaroslava Beneše. Unikátní dřevěný betlém
tvoří skutečné osoby z Loštic a jejich okolí. Otevřeno je denně od 1. prosince až do
6. ledna příštího roku v době od 14 do 18
hodin včetně svátků, sobot i nedělí.Více
informací na tel.: 603 929 926.
(red)
Zpravodaj Zábřeh naleznete také
na internetu: www.zabreh.cz
v části Informační servis
INFORMACE
strana 6
Zábřeh 22/2011
KULTURNÍ, SPOLEČENSKÝ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ NA OBDOBÍ 30. 11. – 17. 12. 2011
Středa 30. listopadu
Sobota 10. prosince
ZIMNÍ OLOMOUC
ČAS VÁNOČNÍ
Designfoods
PRODEJNÍ VÝSTAVA PERNÍČKŮ A VERNISÁŽ VÝSTAVY VÁNOCE
KURZY VAŘENÍ PRO VEŘEJNOST – KACHNA TROCHU JINAK
DDM Krasohled Zábřeh, 9:00 – 17:00
Ateliér Designfoods Zábřeh, 18:00, 960 Kč
VÁNOČNÍ PTAČÍ STROM
Čtvrtek 1. prosince
Heřmánek
LÉČENÍ – INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE
S sebou buřta na opečení a dobrotu na ptačí strom a pro zvířátka. Kontakt: Ferdinand Kubíček, tel. č. 602
564 946.
DDM Krasohled Zábřeh, 9:00
Bylinná lékárna Heřmánek, 9:30 – 17:00
TOMÁŠ DIBLÍK – MALBA
Galerie
Kafé
Rovensko
PŘEDVÁNOČNÍ BLEŠÁK
Galerie Tunklův dvorec, 17:00
Vernisáž výstavy.
Charita
Zábřeh
Kontakt: Veronika Křenová, tel. č. 774 414 286, [email protected]
DDM Krasohled Zábřeh, 9:00 – 12:00, prodávající 10 Kč
ADVENTUS DOMINI – SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS
Kostel sv. Bartoloměje, 18:00
ZUMBA PÁRTY SE ŠÁRKOU RADIČOVOU
Bližší informace a přihlášky na tel. č. 777 231 534 – pí Radičová.
Katolický dům, 9:00 – 12:00, 180 Kč, na místě 220 Kč
KONCERT IRENY BUDWEISEROVÉ S KAPELOU
Vánočně laděný koncert s občerstvením.
Galerie Kafé Rovensko, 18:00, 150 Kč
OS Tvrz Nemile
ZKOUKNI TO? AIDS OČIMA MLADÝCH
Čtvrteční filmový klub, promítání dokumentárního filmu z oblasti lidských práv.
DDM Krasohled Zábřeh, 18:30, vstup zdarma
NIC PROTI NIČEMU
Nový český film, svérázná komedie, přístupno od 13 let, ČR 2011, 98 min. Vstup volný na neprodaná
sedadla po předložení vstupenky na koncert MIDI LIDI v kulturním domě 10. 12. 2011 ve 20:00 hodin.
Kino Retro, 16:00, 70 Kč
ABY ZOUBKY NEBOLELY A JAK PROJÍT ZIMU VE ZDRAVÍ
Bylinná lékárna Heřmánek, 17:00
OS Václav
Václavov
Kino Retro, 18:00, 50 Kč
Taneční show dívčí skupiny Dance Club Juniors.
Aerobic na trampolínách s Věrkou Formánkovou a další pohybové aktivity. Přihlášky osobně, telefonicky
nebo emailem na kontaktech 775 915 400, 583 415 400, [email protected] (Dagmar Ziková) do
středy 30. listopadu.
Velký sál KLUBu, 9:00 – 10:30
Odjezd z Valové, 13:30
MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE
Příchod Mikuláše a jeho družiny v 16:30. Stánkový prodej. Bližší na plakátech.
Masarykovo náměstí, 15:00
Apoštolská
církev
Mikulášské odpoledne na krytém bazéně. Soutěže, plnění úkolů, odměna pro děti.
Plavecký areál Zábřeh, 15:00 – 19:00
Během programu zajištěno hlídání dětí. Kontakt: pí Sikorová, tel. č. 737 517 102, [email protected]
com.
Charita Zábřeh, 17:30 – 19:00
MILOVANÍ
FILMOVÝ KLUB HRAJE PRO VEŘEJNOST
Romantický, hudební, drama, přístupno od 13 let, české titulky, Francie/GB/ČR 2011, 139 min.
Kino Retro,19:00, 70 Kč, FK 60 Kč
Úterý 13. prosince
ADVENTNÍ KONCERT ŽÁKŮ
VÝCHOVNÉ KONCERTY PRO ZŠ A SŠ
Výtěžek bude věnován na podporu rekonstrukce kostela. Kostel Sv. Barbory, 15:30, vstupné dobrovolné
Pondělí 5. prosince
Heřmánek
TŘÍDNÍ KONCERT ŽÁKŮ UČITELEK TEREZIE ODSTRČILOVÉ, EVY
HRABALOVÉ A JOHANY NOVÁKOVÉ – KYTAROVÉ A KLAVÍRNÍ ODDĚLENÍ
Velký sál KLUBu, 8:00 – 12:00
PŘEDVÁNOČNÍ POVÍDÁNÍ NEJEN O VZTAZÍCH Bylinná lékárna Heřmánek, 17:00
„NENÍ NUTNO…“ VEČERNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
Velký sál KLUBu, 18:00
MADALEN – S CHUTÍ A VŮNÍ VÁNOČNÍHO ČAJE
Galerie Tunklův dvorec, 17:00
Tradiční koncert populární zábřežské folk&country kapely. Host: dětská kapela Vodníci z Mohelnice.
Katolický dům, 18:00, 70 Kč, děti zdarma
Úterý 6. prosince
CVIČENÍ CCHI KUNG – POSPÍŠILOVÁ
Středa 14. prosince
Bylinná lékárna Heřmánek, 16:00, 50 Kč
TŘÍDNÍ KONCERT ŽÁKŮ UČITELKY HANY FIKAROVÉ – KLAVÍRNÍ
ODDĚLENÍ
Galerie Tunklův dvorec, 16:30
VÝCHOVNÉ KONCERTY PRO ZŠ A SŠ
Designfoods
LEDŇÁČEK – FRANTIŠEK NĚMEC, PETR KOSTKA, ALENA VRÁNOVÁ
PARANORMAL ACTIVITY 3
Kino Retro, 20:00, 70 Kč
Horor, přístupno od 15 let, české titulky, USA 2011, 84 min.
Velký sál KLUBu, 8:00 – 12:00
KURZY VAŘENÍ PRO VEŘEJNOST – DOBROTY Z KRŮTÍHO MASA
Ateliér Designfoods Zábřeh, 18:00, 960 Kč
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
Inteligentní anglická komedie z prostředí aristokratické společnosti. Představení divadla Ungelt.
Velký sál KLUBu, 19:00, 220 a 260 Kč
Nový český film, rodinné drama, road movie, přístupno od 13 let, ČR 2011, 106 min.
Kino Retro, 19:00, 70 Kč
Čtvrtek 15. prosince
VELKÁ VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Středa 7. prosince
TŘÍDNÍ KONCERT ŽÁKŮ UČITELKY MARTINY VALENTOVÉ – KLAVÍRNÍ
ODDĚLENÍ
Galerie Tunklův dvorec, 16:30
SEBEVĚDOMÍ A ASERTIVITA V PRAXI II.
SŠSP a S
Heřmánek
Přednáška Mgr. Marty Rýznarové, Dis. Hlídání dětí během programu zajištěno. Více na tel. č. 737 517 102.
Charita Zábřeh, 17:00
KURZY VAŘENÍ PRO VEŘEJNOST – TRÉNINK NA KAPRA
Ateliér Designfoods Zábřeh, 18:00, 960 Kč
sbor Slavice
Čtvrtek 8. prosince
Galerie Tunklův dvorec, 9:00
IV. ROČNÍK VÁNOC NA TVRZI
Tvrz Nemile, 13:00 – 22:00, 30 Kč
VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ S PŘÁNÍM JEŽÍŠKOVI
Tato akce je součástí projektu Český Ježíšek. Vypuštění je přesně na povel Rádia Impuls! Občerstvení
zajištěno.
Náměstí Osvobození, 15:15, vstupné dobrovolné
PODVEČERNÍ PROŽITKOVÝ SEMINÁŘ S KRISTINOU BAUDYŠOVOU
Bylinná lékárna Heřmánek, 17:30 – 21:00
Hráz rybníka Oborník, 10:00
Bližší informace na tel. č. 583 416 320.
OS Tvrz Nemile
VÝCHOVNÝ KONCERT PRO MŠ
Jako host vystoupí komorní sbor Rohelské Radušky. Galerie Tunklův dvorec, 18:00, vstupné dobrovolné
BĚH O VÁNOČNÍHO KAPRA
Pátek 9. prosince
Připravilo divadlo Krapet. Určeno pro MŠ, I. stupeň ZŠ, děti, které nenavštěvují MŠ, i veřejnost.
Velký sál KLUBu, 8:30 a 10:00, 40 Kč
Tvrz Nemile, 13:00 – 22:00, 30 Kč
ADVENTNÍ KONCERT
Sobota 17. prosince
Kino Retro, 17:00, 50 Kč
ZIMNÍ PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ
IV. ROČNÍK VÁNOC NA TVRZI
Závěrečné veřejné představení účastníků kurzu. K tanci i poslechu hraje Moravia Big Band.
Velký sál KLUBu, 18:00 – 24:00, 90 Kč
MAROKO
Přednáška cestovatele Tomáše Černohouse.
Bylinná lékárna Heřmánek, 14:00 – 17:00
TANEČNÍ KOLONA
Galerie Tunklův dvorec, 9:00
TŘÍDNÍ KONCERT ŽÁKŮ UČITELKY MARIE VINTROVÉ – KLAVÍRNÍ
ODDĚLENÍ
Galerie Tunklův dvorec, 16:30
KARTÁŘKA VIKA
Pátek 16. prosince
Romantická komedie, přístupno od 13 let, české titulky, USA 2011, 110 min. Kino Retro, 19:00, 74 Kč
VÝCHOVNÝ KONCERT PRO MŠ
Zahájení tradiční výstavy. Vánoční vazby, ochutnávka cukroví, koledy. Výstava pokračuje ve dnech 16.
až 18. prosince vždy od 8 do 17 hodin.
Střední škola sociální péče a služeb (zahradnická škola), 9:00 – 17:00
TŘÍDNÍ KONCERT ŽÁKŮ UČITELE JANA HOLOTY – KYTAROVÉ
ODDĚLENÍ
Galerie Tunklův dvorec, 17:00
OS Tvrz Nemile
KAMARÁD TAKY RÁD
Heřmánek
Katolický dům, 15:00
RODINA, PRÁCE A SLAVENÍ
Rodina v akci
MIKULÁŠSKÉ HRÁTKY
VÁNOČNÍ SETKÁNÍ
Pondělí 12. prosince
ORCHESTR VÁCLAVA HYBŠE – YVONNE PŘENOSILOVÁ, IRENA
KOUSALOVÁ A DALŠÍ
Velký sál KLUBu, 15:30, 210 a 240 Kč
OS Tvrz Nemile
Tvrz Nemile, 13:00 – 19:00, 30 Kč
Taneční odpoledne, moderuje Vladimír Hrabal. Občerstvení zajištěno.
Velký sál KLUBu, 14:00 – 18:00, 120 Kč
Poutní zájezd na oslavu patrocinia kostela sv. Mikuláše v Maletíně.
Designfoods
IV. ROČNÍK VÁNOC NA TVRZI
MORAVŠTÍ MUZIKANTI
PUTOVÁNÍ ZA SV. MIKULÁŠEM
Rodina v akci
Kulturní dům Václavov, 19:30
Neděle11. prosince
OS Tvrz Nemile
Neděle 4. prosince
Heřmánek
Premiéra komedie Jaroslava Vostrého. Hrají herci DS Václav Václavov.
Dvojkoncert v rámci turné k nové desce Operace „Kindigo!“.
Foyer KLUBu, 20:00, v předprodeji 90 Kč, v den koncertu 130 Kč
SOBOTA PRO ŽENY
OS Sv.Barbora
TŘI V TOM
MIDI LIDI A PUDING PANI ELVISOVEJ – „KINDIGO!“ TOUR
Sobota 3. prosince
Plavecký areál
Zábřeh
Tvrz Nemile, 13:00 – 22:00, 30 Kč
Andělské tancování, čertovské soutěže a mnoho dalších překvapení. Kontakt: Lucie Paraska, tel. č. 777
153 835.
DDM Krasohled Zábřeh, 14:00 – 17:00, vstupné dobrovolné
TŘÍDNÍ KONCERT ŽÁKŮ UČITELKY JANY STEJSKALOVÉ – KLAVÍRNÍ
ODDĚLENÍ
Galerie Tunklův dvorec, 16:30
RYZE KOMORNÍ ZÁLEŽITOST – LADIES NIGHT
IV. ROČNÍK VÁNOC NA TVRZI
ANDĚLSKY ČERTOVSKÝ KARNEVAL
Pátek 2. prosince
Heřmánek
Odjezd ČD, 7:39 OsV
Trasa: 6 – 12 km. Vedoucí: pí Malá.
Muzeum Zábřeh, 17:00
Vernisáž výstavy.
IV. ROČNÍK VÁNOC NA TVRZI
Tvrz Nemile, 13:00 – 22:00, 30 Kč
VÁNOČNÍ VYCHÁZKA – STROJENÍ STROMEČKU, ŽIVÝ BETLÉM V
SUDKOVĚ
Trasa: 5 km. Vedoucí: pí Kirchnerová.
Odjezd ČD, 13:40 a zast. ČD, 13:42
ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ
Charitativní koncert dětských pěveckých sborů. Výtěžek bude věnován na podporu činnosti Českého
národního registru dárců dřeně.
Velký sál KLUBu, 15:00, vstupné dobrovolné
DŮM
Nový český film, komorní drama, přístupno od 15 let, ČR 2011, 110 min.
Kino Retro, 20:00, 74 Kč
ZÁBŘEH - informační zpravodaj města Zábřeh, čtrnáctideník. Adresa redakce: Zábřežská kulturní, s. r. o., ČSA 1, 789 01 Zábřeh, e-mail: [email protected] Vydavatel: Město Zábřeh,
Masarykovo nám. 6, 789 01 Zábřeh, IČ: 00303640. Registrováno u Ministerstva kultury ČR, evidenční číslo 12891. Odpovědný redaktor: Mgr. Milan Kratochvíl, tel.: 731 109 406, e-mail:
[email protected] Příjem inzerce: Iva Kovářová, tel.: 583 411 653, mobil: 603 984 313, e-mail: [email protected] U textů označených -pr- se jedná o placenou reklamu. Grafické
zpracování a tisk: Trifox, s. r. o., Třebízského 12, Šumperk. Náklad 6 400 kusů. Neprodejné. Termín uzávěrky příštího čísla je 7. prosince 2011.
Download

Bulletin_Zabreh_11_22.pdf 1.75 Mb