AGENDA
08:30 – 09:45
Registracija učesnika i gostiju
09:45 – 10:00
Pozdravni govori:
1. Dekan
2. Direktor direkcije
Izlagač
Tema
Elmedin Muratbegović
Položaj kriminologa i kriminalista kao indikator ozbiljnosti
savremene društvene zajednice
Satnica
10:00 – 10:15
10:20 – 10:35
Gorazd Meško
10:40 – 10:55
Branko Mihaljević /
Matea Penić Sirak
Institucija
Fakultet za kriminalistiku,
kriminologiju i sigurnosne studije
Univerziteta u Sarajevu
Kriminologija, kriminalistika i sigurnosne studije u Sloveniji - Fakultet za sigurnosne nauke
između istraživanja, nastave i zapošljavanja diplomiranih Maribor, R Slovenija, (EU)
varstvosloveca
Multidisciplinarni pristup koordinaciji sudionika sigurnosnog Veleučilište Velika Gorica, R Hrvatska
sektora
, (EU)
Vladimir Obradović
Utvrđivanje kompetencija kao preduvjet uspješnijeg
upravljanja ljudskim resursima u sektoru sigurnosti
11:00 – 11:15
11:20 – 11:35
11:40 – 11:55
Mirna Marković
Pavlović / Minela
Amidžić
Damir Juras
12:00 – 12:15
Svetlana Nikoloska
Pozitivni psihološki ugovor kao hr-strategija za upravljanje
organizacijskom učinkovitošću u sektoru sigurnosti
Criminal Policy Research Center Sarajevo
Filozofski fakultet Univerziteta u
Sarajevu & Ministarstvo unutrašnjih
poslova Kantona Sarajevo
Udaljenje s rada policijskih službenika u hrvatskom i Ministarstvo unutarnjih poslova
srbijanskom pravu
Republike Hrvatske (EU)
Profesionalnost, znanja i vještina kao preduslov za uspješno Fakultet bezbednsoti, Skopje,
vođenje kriminalističkih i finansijskih istraga za ekonomsko Makedonija.
finansijski kriminalitet u Republici Makedoniji
12:20 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 14:15
Diskusija
Ručak za učesnike i goste konferencije
Muhamed Budimlić
Prezentacija Instituta „CriminalEast“
Fakultet za kriminalistiku,
kriminologiju i sigurnosne
studije Univerziteta u
Sarajevu
14:20 – 14:35 Matea Penić Sirak / Branko Uloga i status žena u sigurnosnom sektoru Republike Hrvatske
Veleučilište Velika Gorica,
Mihaljević
R Hrvatska , (EU)
14:40 – 14:55 Suzana Kikić / Renata
Obrazovanje policijskih službenika u području nasilja u obitelji: Policijska Akademija
Odelajn / Marijan Šuperina smjernice za poboljšavanje sadržaja obrazovanja
Ministarstva unutarnjih
poslova Republike
Hrvatske, Zagreb, R
Hrvatska, (EU)
15:00 – 15:15 Senad Turković / Admir
Prediktivne vrijednosti motoričkih sposobnosti studenata pri Fakultet sporta i tjelesnog
Hadžikadunić / Muhamed
selekciji i odabiru kadrova za potrebe MUP–a Kantona Sarajevo
odgoja Univerziteta u
Tabaković
Sarajevu & Fakultet za
kriminalistiku,
kriminologiju i sigurnosne
studije Univerziteta u
Sarajevu
15:20 – 15:35 Muamer Kavazović /
Upravljanje kontrolom kvaliteta u kriminalističkim vještačenjima
Fakultet za kriminalistiku,
Nebojša Bojanić
kriminologiju i sigurnosne
studije Univerziteta u
Sarajevu
15 :40 – 15:55 Zlatko Moratić
Predvidivi model selekcije i obuke profesionalaca za blisku zaštitu Američka ambasada u
VIP ličnosti u BiH
Bosni i Hercegovini
16:00 – 16:30 Diskusija i izvođenje zaključaka konferencije
16:30 – 17:30 VJEŽBA : DIREKCIJA ZA KOORDINACIJU POLICIJSKIH TIJELA BOSNE I HERCEGOVINE
17:30
Završetak konferencije – odlazak učesnika
Download

Untitled - Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije