Muhamed Budimlić, Dr.Sci.
Istraživački fokusi
Institucije sistema krivičnog pravosuđa
Policija, tužilaštvo, sudovi, kazneno-popravne, odgojne i druge ustanove za resocijalizaciju
Korupcija i privredni kriminalitet
Maloljetnička delinkvencija
Nasilje nad djecom i vršnjačko nasilje
Etički i profesionalni standardi u istraživanjima sa djecom i nad djecom(kriminološki fokus)
IT i delinkvencija (cyber krimininal)
Prognostika i strateško planiranje
Integritet, odgovornost, nezavisnost
Internacionalizacija i europeizacija sistema krivičnog pravosuđa u BiH
Kratka biografija
Muhamed Budimlić je rođen u Sarajevu 1972. godine. Dodiplomski studij završio je na
Fakultetu kriminalističkih nauka (Univerzitet u Sarajevu) 1998. godine. Na istom fakultetu
stekao je magistarij nauka 2003. godine, kao i doktorat 2008. godine. Stipendist je Republike
Slovenije za stduijski postdiplomski borvaka u ovoj zemlji. Muhamed Budimlić je pružao
usluge kao istraživač, ekspert ili consultant u brojnim domaćim I međunaordnim kako
vladinim tako I nevladinim projektima. Posebno se ističu sljedeći naučnoistraživački projekti:
“Comparing the Moral Values of Bosnian, Slovenian and American Criminal Justice
Students, Police Officers and Jail Officers”, Univerziteti: Michigen, Maribor i Sarajevo
(2001./02.); "O policij i korupciji",Udruženje diplomiranih kriminalista u BiH, (2004.-2006.);
„International Self-Reported Delinquency- ISRD2“, Evropsko kriminološko udruženje,
(2004.-2006.); „Uloga građanskih odbora u općini Centar Sarajevo u prevenciji imovinskog
kriminaliteta“ Udruženje diplomiranih kriminalista u BiH (2007.); „YouthGang
Attitudes,Orientation and Outlooks, A Comparative Analysis of Adolescents in Five Nation“
Udruženje diplomiranih kriminalista u BiH uz saradnju sa univerzitetima iz SAD, VB,
Holandije i Njemačke (2007.-2008.); “Izvršenje alternativnih mjera za maloljetnike-Pravni,
institucionalni i praktični problem” CPRC i Cooperationa Italiana (2009.-2010.). Član
Uredništva časopisa za teoriju i praksu Securitas, MUP FBiH (2002.); član radne grupe MUP
FBiH za planiranje i izvođenje obuke kandidata i član ispitne komisije za stjecanje certifikata
za obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite (2002. i 2003.); član ekspertskog tima za
izradu izvještaja iz oblasti Pravosuđe i unutrašnji poslovi, Vijeće ministara BIH i Direkcije
za evropske integracije, priprema pristupa BiH u EU, oblast JHA (2004.); Predsjednik Vijeća
uposlenika Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije (2006.-2011.);
Glavni i odgovorni urednik redakcije časopisa Kriminalističke teme (2008.-2011.); Direktor
NVO Udruženja CPRC (2007.-2011.); ministar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Vlade
Kantona Sarajevo (2011.-2012.), a trenutno radi kao nastavnik sa izborom u zvanje
vanrednog profesora za oblast kriminologija na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i
sigurnosne studije (Univerzitet u Sarajevu). Autorskim ili koautorskim angažmanom objavio
4 monografije i preko 20 naučnih radova iz oblasti kriminologije i krivičnog prava.
1
Download

CURRICULUM VITAE