Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA
USARAJEVU
Sarajevo, 07.04.2015. godine
U skladu sa članom 9 5 . Statu ta U niverziteta u Sarajevu, Dekan donosi
ODLUKU
Obzirom da tokom zim skog sem estra akadem ske 2 0 1 4 / 1 5 . godine nije došlo do
obavljanja ispita iz predm eta: Institu cije rim skog prava, Rim sko pravo i Osnovi evropskog
privatog prava, kao zim ski ispitni rok sa dva term ina određuje se m jesec april 2 0 1 5 .
godine.
Rokovi za In stitu cije rim skog prava odnose se na studente prvi put upisane u akadem skoj
2 014/ 15. godini, na dodiplom ski studij.
Ispite iz navedenih predm eta obavit će Doc. dr Sam ir Aličić.
DEKAN
Download

ODLUKU - Pravni fakultet