UNESCO'nun 70. Yıldönümü ve Dede
Korkut K tabı'nın lk basımının 200.
Yıldönümü ves les yle 15 N san 2015
tar h nde UNESCO Genel Merkez nde
devlet yetk l ler , b l m adamları ve
sanatçıların katılımıyla etk nl k
gerçekleşt r ld .
Uluslararası Türk Akadem s koord natörlüğünde
UNESCO Türk ye M llî Kom syonu ve UNESCO
Nezd nde Türk ye Da m Tems lc l ğ tarafından
organ ze ed len ve Azerbaycan, Kazak stan,
Türk ye ve Türkmen stan M llî Kom syonları ve
Da m Tems lc l kler tarafından katkı ver len
etk nl k k kısımda düzenlenm şt r.
Açılış konuşmaları, konser ve Gaz antep
mutfağının sunulduğu reseps yondan oluşan
etk nl ğ n lk kısmında U N E S C O Genel
D rektörlüğü tems lc s n n ardından Kazak stan
Devlet Bakanı Gulshara Abd kalykova,
Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Elch n
Afand yev, UNESCO Nezd nde Türk ye Da m
Tems lc s Hüsey n Avn Botsalı, Türkmen stan
İl mler Akadem s Elyazmaları Enst tüsü Başkanı
Annagurban Aşırov ve Uluslararas Türk
Akadem s Başkanı Darkhan Kydyral
konuşmalarını gerçekleşt rm şt r.
İk nc kısımda Kazak stan, Özbek stan,
Türkmen stan, Türk ye, Azerbaycan'dan
sanatçılar Dede Korkut geleneğ n yansıtan
müz k eserler n seslend rm şlerd r.
Türk ye'den Al Rıza Albayrak, Hüsey n Albayrak,
İrfan Gürdal, Âşık Maksut Koca Feryadı, ve Âşık
Mürsel S nan Uğursu, konser kapsamında
sanatlarını cra etm şlerd r. Etk nl ğe bu alanda
çalışan b l m adamları Somut Olmayan Kültürel
M ras İht sas Kom tes Başkan Vek l Prof. Dr.
Met n Ek c , TDK Başkanı Mustafa Kaçal n, Prof.
Dr. Saadett n Özçel k tarafından katılım
sağlamış; etk nl kte UNESCO Türk ye M llî
Kom syonu, Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz ve
Dünya Belleğ İht sas Kom tes Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Safran tarafından tems l ed lm şt r.
B n c varında katılımcı tarafından zlenen konser
sonrasında Yaratıcı Şeh rler Ağına aday olan
Gaz antep Büyükşeh r Beled yes bu kapsamda
geleneksel Gaz antep mutfağını anlatan b r
reseps yon verm ş, reseps yonda Azerbaycan
mutfağı da yer almıştır.
Download

Details - Unesco