Завршни рад учесника семинара:
Добра припрема за час – успешан час
ПИСАНА ПРИПРЕМА ЗА ЧАС
Школа:
Наставни предмет:
Разред:
Наставник:
Наставна јединица:
Тип часа:
Кључне речи:
Циљеви часа
Наставна тема:
Образовни
(материјалносазнајни)
Функционални
(развојни)
Васпитни
Облици наставног рада
Наставне методе
Наставна средства
Наставни објекат
Корелација
Литература
Иновације
Завршни рад учесника семинара:
Добра припрема за час – успешан час
Напомене, запажања
Структура наставног часа
Етапа часа
Облик рада
Метод рада
Трајање
уводни део
главни део
часа
завршни
део часа
Ток часа
Активности ученика
Активности наставника
Уводни део часа
Главни део часа
Завршни део часа
Завршни рад учесника семинара:
Добра припрема за час – успешан час
Домаћи задатак
Прилози уз припрему (шеме,
радни листићи)
Напомене, запажања
Самоевалуација и корекција
Download

Празан образац припреме за час