ПРЕДЛОГ ОБРАСЦА П Р И П Р Е М Е З А ЧАС
Р. бр. часа ______ одељење_______ датум_______________
Наставна тема_______________________________________________________
Наставна јединица___________________________________________________
Циљеви: (формулисани инфинитивом или глаголском именицом, казују намере
наставника)
Исходи: (формулисани радним глаголом, говоре шта ученик зна, уме, хоће, жели... и
којим понашањем то показује)
Корелација са садржајима: ____________________________________________
Извори/литература:
Тип часа:_______________Облик/ци рада________________________________
Наставна средства/материјали:_________________________________________
Методе/технике: _____________________________________________________
Карактеристике групе- Очекиване повољности/тешкоће:
_____________________________________________________________________
Организација часа и садржај активности:
време
Уводни
Главни
Активности наставника
Активности ученика
ПРЕДЛОГ ОБРАСЦА П Р И П Р Е М Е З А ЧАС
Завршни
Самоевалуација наставника
А) Рефлексије наставника/наставнице о реализованом часу
 Да ли је час реализован онако како је планиран:
ДА
НЕ
 Ако је било одступања од плана, навести која су и како су се одразила на остварење
циљева часа:
 Процена остварености образовних исхода:
 Показатељи успешности реализованог часа:
 У реализацији часа задовољан/задовољна сам следећим:
 Нисам задовољан/задовољна следећим:
 Предлози за унапређење часа – шта бих променио/променила:
.
Б) Подаци о евалуацији часа од стране ученика
Download

Predlog obrasca pripreme za cas